EU, EMU ja elvytyspaketti –laittomuudet; vallankumous

Lakimies Jaana Kavonius (OTK) on hiljattain jättänyt omasta ja perustamastaan oikeusturvajärjestön Oikeusturvakeskus ry:n puolesta keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, joka koskee muiden muassa istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla toteutettua törkeitä valtiopetoksia sekä siihen liittyviä rikoksia. 

Täsmällisesti sanoen tutkintapyyntö [TP] käsittää törkeää valtiopetosta ja törkeän valtiopetoksen valmistelua (RL 13:1-3 §), Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamista (RL 12:1 §), vaalirikosta (RL 14:1 §) ja vaalituloksen vääristämistä (RL 14:4 §), törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämistä (RL 15:10 §), rikoksentekijän suojelemista (RL 15:11 §), törkeää virkarikosta (RL 40:8 §), törkeää petosta (RL 36:2 §), törkeää avustuspetosta ja törkeää avustuksen väärinkäyttöä (RL 29:5-7a §:t), syrjintää (RL 11:11 §) ja kiihottamista kansanryhmää vastaan (RL 11:10 §) koskevassa tekokokonaisuudessa (Kavonius 2021). 

*********** 
 

Tutkintapyynnön tekeminen 

Magneettimedia kehottaa lukijoita lähettämään yllä mainitun tutkintapyynnön keskusrikospoliisille Elvytyskusetus -sivustolla olevan osoitteen kautta, 

tai tekemällä tutkintapyynnön suoraan Elvytyskusetus -sivuston oheisten ohjeistuksien mukaisesti: 

”Liitetiedostona oleva tutkintapyyntö on tullut vireille ja koskee istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla toteutettua törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksia. 

 1. Lähetä tutkintapyyntö osoitteeseen: [email protected] 
 1. Viestiin otsikoksi: Tutkintapyyntö 
 1. Lisää sähköpostisi viestikenttään esim. seuraava teksti ja lisäksi alla oleva linkki asiakirjaan: Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 31.5.2021 jättämään tutkintapyyntöön valtiopetosta ym. Koskevassa asiassa. 
 1. Viestikenttään lisäksi päiväys ja oma nimi ja yhteystiedot” 

*********** 

Käsittelemme jäljempänä poliittisia rikoksia, jotka sisältyvät täysin laittomiin “jäsenyyksiin” Euroopan unionissa, EMU:ssa ja EU:n elvytyspakettiin liittyen. 

 

Suomen liittyminen EU:n oli laiton 

Kavoniuksen mukaan vuoden 1994 kansanäänestystä tulee tutkia RL 14:1 ja 4 §:ssä säädettynä vaalirikoksena ja vaalituloksen vääristämisenä, koska äänestystulokseen on NiinistönLipposenAhonSalolaisen sekä ilmeisesti jonkun toisen tekoihin osallistuneen taholta tarkoituksellisesti vaikutettu painattamalla kansalaisten erehdyttämiseksi tahallisesti valheellista tietoa, ja samalla salailemalla oikeaa tietoa. Lisäksi erehdyttämistä oli jatkettu Niinistön, Ahon, Lipposen ja Tiitisen lausunnoilla, joissa väitettiin, että kansanäänestyksellä ei päätettäisi Suomea sitovasti Euroopan unioniin liittymisestä, eikä euroon siirtymisestä, eikä kyseessä olisi liittovaltiokehitykseen suuntautuva hanke, vaikka kyseessä on ollut Suomen itsemääräämisoikeuden lopettamiseen ja kaikkien valtiosäännössä säädettyjen valtaoikeuksien siirtoon valtion ulkopuolisille Euroopan unionin elimille kohdistuva hanke, jonka lopullisena tavoitteena on ollut nykyisen valtiosäännön kumoaminen mahdollisimman petoksellisella ja salakavalalla tavalla. Siksi sitä tulee tutkia RL 12:1 §:n, RL 13:1-3 §:n, RL 14:1 ja 4 §:n teonkuvausten mukaisina rikoksina ja lisäksi RL 36:2 §:n ja RL 40:8 §:n mukaisina törkeinä petos- ja virkarikoksina. Ministereillä on ollut tekohetkellä RL 40:8 §:ssä säädetty virka-asema virkarikoksina ([TP] s. 3(72), kappale 8 ).  

Hävitettiinkö EU:n neuvoa-antavan kansanäänestyksen äänestyslippuja 

Kavonius kirjoittaa, että poliisin täytyy selvittää, onko vuoden 1994 ns. neuvoa-antavan kansanäänestyksen äänestysliput hävitetty, ja mikäli on, niin kuka ne on hävittänyt. Lisäksi, että onko tämä tapahtunut RL 15:11 §:ssä säädettynä rikoksentekijän suojelemisena rangaistavana rikoksena RL 14 luvun 1 ja 4 §:ssä säädetyn rikoksen peittelemiseksi ja osana RL 12:1 §:n ja RL 13:1-3 §:n mukaisen rikoksen toteutusta eli koska väitetty äänestystulos (väitetysti noin 60 prosentin kannatus EU-liittymiselle) ei ole tapahtunut joko lainkaan tai koska äänestyslipukkeita on väärennetty tai vääristelty, ja ne olisi tuhottu sellaisen toiminnan salailemiseksi ([TP] s. 3(72), kappale 7 ). 

Julkisen vallan siirtäminen ulkomaille; perustuslakirikkomukset 

Jokainen törkeään valtiopetokseen, sen valmisteluun ja Suomen itsemääräämisoikeuden loukkaamiseen osallistunut on tiennyt julkisesti esittämänsä tiedot vääriksi, ja että millään sopimuksella ei voi Suomessa saattaa voimaan perustuslain vastaisia sopimuksia eikä rikkoa valtiosääntöämme, joka on loukkaamaton, eikä siirtää mitään valtiosäännössä säädettyjen kansallisten elinten julkisen vallan käyttöä valtion ulkopuolelle, eikä edes Suomen sisäpuolelle muuttamatta ensin valtiosäännön tekstiä perustuslain säätämisjärjestyksessä eli soveltamalla nykyistä PL 73 §:ää. 

Suomen ei tarvitse erota Euroopan unionista, sillä emme ole koskaan olleet sen jäsen laillisesti. Sen sijaan saadakseen vapauden ja itsenäisyyden Suomen on ilmoitettava unionille, että Suomen liittyminen Euroopan unioniin oli laiton. Tämä pitäisi riittää.  

“Poliisin on tutkittava asia PL 2 §:n 3 momentin mukaisella tavalla eli tutkimalla normatiivisten perustuslaista ja valtiosäännöstä johtuvien pakollisten päätöksentekoa ja päätöksenteko ja menettelyä koskevien ja rajoittavien sitovien pakottavien normien loukkausta ja äänestäjien uhkailua ja 5/6-äänestysnormin laiminlyöntiä vaalirikoksena, vaalituloksen vääristämisenä vaikuttamisena, törkeänä valtiopetoksena, itsemääräämisoikeuden vaarantamisena, törkeänä petoksena ja törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä (Kavonius 2021, s. 4 (72)). 

Yllä olevan kappaleen mukaan kansalaisia, eduskuntaa ja eduskunnan puhemiestä on harkitusti ja varta vasten vaalitulokseen vaikuttamistarkoituksessa valheellisesti harhautettu. Lisäksi tässä on äänestäjiä ja kansanedustajia painostettu törkeän petosrikoksen sekä RL 14:1 ja 4 §:n teonkuvauksissa kuvatuilla teoilla.  

Miksi äänestysmenettelyä koskevaa normistoa on rikottu, tiedotettu valheellisen harhaanjohtavasti sekä painostettu äänestäjiä? 

Siksi, että pyrkimyksenä on ollut väärän, etukäteen päätetyn vaalituloksen toteuttaminen, valtionsäännön kaataminen ja itsemääräämisoikeuden loukkaus ja sellaiset seuraukset on myös tosiasiassa äänestysmenettelyä koskevien normien suunnitelmallisella rikkomisella aiheutettu.  

Tutkintapyyntö -sivuston (kappale 11. S. 4(72)) mukaan kyseistä tekoa pitää tutkia jatkettuna RL 12:1 §:ssä, RL 13:§:n 1-3:ssä, RL 14:1 ja 4 §:ssä, RL 36:2 §:ssä ja RL 40:8 §:ssä säädettynä rikoksena jokaisen vuosina 1999-2021 päätöksentekoon, sen valmisteluun, viestintään, EU-jäsenyys ja neuvotteluihin, euroon siirtymiseen ja elvytysrahastoa koskevan sopimuksen laatimiseen osallistuneen ja 18.5.2021 perustuslakia rikkoneen jaa-äänen (kannatus ääni) antajan osallisuutena törkeään valtiopetokseen, vaalirikokseen ja vaalituloksen vääristämisenä. 

Joitakin esimerkkejä Suomen laittomasta “liittymisestä” EU:n  
 

Jäljempänä esitämme vielä tekoja, joissa on syyllistytty julkisen vallan siirtäminen ulkomaille, perustuslakirikkomuksiin ja 5/6-äänestysnormin laiminlyöntiin.    

Eduskunta hyväksyi 18.11.1994 Suomen liittymisen Euroopan unioniin äänin 152/45. Mutta EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 5/6-enemmistöllä.1,2,3 

Tätä 5/6-enemmistön vaatimusta ei kuitenkaan käytetty, vaan laki hyväksyttiin heti. Tässä Rikottiin Suomen perustuslakia, ja jo siltäkin osin unioniin liittyminen oli laiton.1,2,3 

Sauli Niinistö valehteli kansalle EU:n todellisesta luonteesta 

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan roolissaan suomalaisia äänestäjiä sekä Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994.   

Harhautuksen yhtenä keinona käytettiin väärennettyä tiedotetta, joka lähetettiin kullekin äänioikeutetulle ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä vuonna 1994. ”Tiedote” informoi väittäen muiden muassa Euroopan unionin muodostavan itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestön, ja että yhteinen valuutta olisi tulevaisuuden pyrkimyksiä. Niinistö ynnä muu poliittinen sisäpiiri oli varmasti tietoinen siitä, että tiedotteessa oli asiat täysin vääristeltyjä. Tällä valheellisella tiedotteella ja muilla julkisuudessa esiintyvillä vääristellyillä julkaisuilla on täytynyt olla vaikutusta suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta 16.10.1994. 

Nämä Niinistön harhautukset löytyvät dokumentoituna ja liitettyinä virallisista eduskunnan asiakirjoista (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994) ja kuten myös äänestäjille lähetetyistä tiedotteista. Osa eduskuntaa sekä valtaosa suomalaisista äänestäjistä uskoivat tähän väitteen. 

Yllä mainitussa toimessaan Niinistö johti tietoisesti eduskuntaa sekä suomalaisia harhaan kirjaamalla valiokunnan pöytäkirjaan (PeVL 14/1994). 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen (PeVL 14/1994). 

Tässä Niinistö vakuuttaa selvästi sen, että markasta luopuminen sekä euroon siirtyminen eivät sisältyisi EU-liittymislaki äänestykseen. 

Kansanäänestyslaki: kansa ei tiennyt EU:n kansanäänestyksessä, mistä äänestää 

Kansanäänestyslain (578/94) 3 §:lä sisältää seuraavaa: “Tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti?” 
 

Kansa ei varmaankaan tiennyt – ja tuskin edes neuvottelijat – sitä, mikä oli neuvoteltu sopimus, ja mitä se merkitsi Suomen tulevaisuudelle. 

Kuinka ihmeessä ihmiset olisi tienneet, mistä korkea valtiojohto tarkoituksella vaikeni ja miten se oli harhauttanut eduskuntaa sekä kansaa? 

 

Laittomuudet talous- ja rahaliittoon (EMU) liittymisessä

Tässä lyhyesti selvitämme laittomuudet talous- ja rahaliittoon (EMU) eli euroon liittymisessä. Käytämme hyväksemme Jaana Kavoniuksen kirjoituksia ja myös muita. 

Euron käyttöönotto oli valtiopetos: Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen mukaan eurojäsenyydestä päätettiin alun perinkin laillisesti väärin. Hän kritisoi sitä, että euroon liittymisestä ei tehty erillistä päätöstä, vaan asia kuitattiin pelkällä tiedonantomenettelyllä vuonna 1998. Menettely oli perustuslain vastainen.4 

Euroon liityttiin ilman kansanäänestystä ja eduskunnalle ei annettu edes lakiesitystä siihen liittymisestä. 

Euroon siirtymisessä toimittiin virheellisesti 2/3 määräenemmistöä soveltamalla, vaikka valtiosäännön mukaisten valtaoikeuksien mikään muutos ei ole ollut mahdollinen perustuslain 73 §:n säätämisjärjestystä käyttämättä eli 5/6-osan määräenemmistöllä tai lykkäämistä vaalien yli. 

 

EU:n elvytyspakettiin hyväksymiseen liittyvät laittomuudet

[Valtiosääntö käsittää kaikki ne tärkeimmät oikeussäännöt, jotka sääntelevät tietyssä oikeusjärjestelmässä noudatettavia perusoikeuksiaylimpien valtioelinten valitsemista ja toimivaltaa sekä valtion aluetta ja kansalaisuutta.5 Valtiosääntö on valtiosääntöoikeuden oleellisin käsite.] 

****** 

Ensinnäkin … 

Ohessa esitämme luettelon, muiden jäljempänä mainittujen toimijoiden lisäksi, henkilöistä, joita tutkintapyyntö koskee:  

Teoista epäiltyinä tulee kuulla seuraavat henkilöt: Niinistö Sauli, Lipponen Paavo, Aho Esko, Tiitinen Seppo (Ahon komiteassa tapahtunut erehdyttäminen), Salolainen Pertti (osallistunut EU-liittymisneuvotteluihin), Marin Sanna, Rinne Antti, Henriksson Anna-Maja, Vanhanen Matti, Ohisalo Maria, Andersson Li, Pöysti Tuomas, Sipilä Juha, Ojala-Niemelä Johanna, Kurvinen Antti, Orpo Petteri, Al-Taee Hussein, Lindtman Antti (18.5.2021 äänestyksen ohella ”pulinat pois”-lausunto) 19) ja Toiviainen Raija (Kavonius 5(72)).  

****** 

EU:n elvytyspaketin eli tulonsiirtorahaston hyväksyminen rikkoo röyhkeällä tavalla Suomen valtiosääntöä, sillä siinä “elvytyspaketin”  kannattajat ovat toimineet valtiosäännön PL 73 §:n säätämää pakollista menettelyä ja 5/6-enemmistöä noudattamatta. 

Stefan Löfven, Sanna Marin ja Ek:n pääjohtaja Christine Lagarde. kuva: Nicolas Landemard/ TT

Ne perustuslakivaliokunnan jäsenet (RKP, vihreät, vasemmisto, sosiaalidemokraatit), jotka PeVL 14/2021 päätöskirjauksen mukaan ovat koittaneet muuttaa valtiosääntöä PL 73 §:n ja PL 2 §:n 3 momentin vastaisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä elvytysrahastoäänestyksessä 18.5.2021 perustuslain vastaisen ja perussopimukseen kuulumattoman elvytykseksi väitetyn tappiollisen velkaantumisen hyväksyneet jaa-äänet antaneet 134 kansanedustajaa, joista on luettelo artikkelin Vallankumouksen siemen on kylvetty lopussa.  

Ne poliittiset toimijat, joiden esityksestä Euroopan unioniin liittyminen, euroon siirtyminen, “elvytyspaketin” hyväksyminen ja muu suunnitelmallisesti lainvastainen EU-ratkaisutoiminta ja äänestäminen on valmisteltu MarininHenrikssoninRinteen, PöystinNiinistönAhonLipposenSalolaisenVanhasenSipilän ja tekoihin osallistuneiden johdolla virheellisesti siten, että toiminta on johtanut virheelliseen 2/3 määräenemmistön soveltamiseen, vaikka valtiosäännön mukaisten valtaoikeuksien mikään muutos ei ole ollut mahdollinen perustuslain 73 §:n säätämisjärjestystä käyttämättä eli lepäämään jättämättä tai 5/6 määräenemmistöä käyttämättäeikä PL 94 §:n 2 momentin mukaisessa 2/3-menettelyssä voida ”hyväksyä” tietenkään Suomeen ainuttakaan perustuslakia rikkovaa sopimusta ”sopimusvelvoitteena”, koska valtiosäännön kumoaminen on säädetty rikokseksi eikä ”sopimusvelvoitteeksi. 

Mikäli joku sopimus on perustuslakimme vastainen  

A) sitä sopimusta ei luonnollisestikaan pystytä saattamaan Suomessa voimaan PL 94 §:n 2 momentin mukaisena ”sopimusvelvoitteena”, koska sopimusvelvoitteella ei voi rikkoa perustuslakiamme.  

B) sellainen ”sopimusvelvoite” (kuten valtaoikeuksien siirto eduskunnalta EU:lle) voidaan saada ainoastaan voimaan siten, että ensin muutetaan PL 73 §:n säätämässä järjestyksessä perustuslakimme teksti, jotta vasta sitten se sopimusvelvoite voidaan liittää osaksi oikeusjärjestelmämme toimivuutta. Mutta näin ei ole menetelty. 

Ne henkilöt, joita tutkintapyyntö koskee, ovat toimineet tarkoituksella valtiosääntömme vastaisesti sekä käänteisesti: Vaikka kaikki EU-sopimukset ovat valtiosääntömme vastaisia eli niillä on PL 1-3 §:n ja PL 82 §:n ihan selvän tekstin vastaisesti siirretty kansallisille elimille yksinoikeudella kuuluvat oikeudet EU-elimille, huolimatta siitä, että  

A) perustuslain tekstiä ei ole muutettu missään vaiheessa  

B) perustuslain vastaisia sopimuksia on ”voimaan saatettu” väärän lainkohdan PL 94 §:n 2 momentin mukaisella 2/3-osalla, vaikka olisi pitänyt toteuttaa ensin PL 73 §:n säätämällä 5/6-osalla perustuslain muutos, jotta se sopimus ylipäänsä pystyttäisiin saattamaan voimaan (sopimus on perustuslain mukaan voitu ”saattaa voimaan” vain sen jälkeen, kun se sopii muutettuun perustuslakiin). 

Yllä olevaan liitämme vielä selventävän koosteen 

Suomessa valtiosäännöllä ja sen kansanvaltaisilla perusteilla voidaan tarkoittaa myös Suomen perustuslakia (731/1999), ja  valtiosääntö laajassa mielessä sisältää myös muita säännöksiä.[6]  

Yllä olevaan kappaleeseen viitaten  “elvytyspaketin” eli tulonsiirtorahaston hyväksyminen Suomen eduskunnassa mitätöi tai kumosi Suomen valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Nimittäin  94§:n mukaan tulonsiirtorahaston hyväksyminen olisi pitänyt toteuttaa perustuslain säätämisjärjestyksessä toisin sanoen  hyväksyä kiireelliseksi 5/6-osan enemmistöllä.  Koska 94§:n mukaan ei menetelty, syyllistyivät 134 kansanedustajaa hyväksyessään äänestyksessä “elvytyspaketin” valtiopetokseen. Painotettakoon, että 94§:n mukaan Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita . 

Juuri yllä esitettyyn viitaten “elvytyspaketin” hyväksymisäänestyksen yhteydessä syyllistyttiin valtiopetokseen, vaikka vuonna 2011 perustuslakia kohtaan hyökättiin väkivaltaisesti muuttamalla perustuslakia siten, että Euroopan unioni tai joki muu kansainvälinen järjestö saattaisi kyetä vahingoittamaan perustuslakia 2/3-osaa äänten enemmistöllä eli lepäämään jättämättä tai 5/6 määräenemmistöä käyttämättä. Tämä tarkoittaa siis ulkoimaisen vallan ulottumista perustuslain (73§:n) yläpuolelle. 

Vuonna 2011 perustuslain muuttaminen oli sitä samaa valtiopetoksen sarjaa, joka tapahtui esimerkiksi Suomen unioniin ja euroon “liittämisen” yhteydessä. 

Koska  2011 tapahtunut perustuslain muuttaminen oli jo sinänsä valtiopetoksellista toimintaa, jossa hyväksyttiin 2/3-osaa äänten enemmistön sääntö, perustuu nykyiset tietyt valtiovallan ja eduskunnan päätökset ja äänestykset, kuten esim. “EU-elvytyspaketin” hyväksyntä rikolliselle ja valtiopetoksen pohjalle, joilla ei pitäisi olla siitäkään syystä lain voimaa. 

Lopuksi

Huomion arvoista on, että Suomi “liittyi” Euroopan unioniin ja euroon ennen vuotta 2011 eli vanhan perustuslain aikana. Täten nämä “liittymiset” olivat yksiselitteisesti syyllistymistä valtiopetokseen. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että Suomen ei tarvitse erota unionista, sillä emme ole koskaan olleet sen jäsen laillisesti. Sen sijaan saadakseen vapauden sekä itsenäisyyden Suomen on ilmoitettava unionille, että Suomen liittyminen Euroopan unioniin oli laiton, emmekä enää noudata EU:n asettamia velvoitteita.  

Mutta ilman vallankumousta Suomi ei tästä vapaustaistelusta voi selvitä. Vallankumouksen toteutuminen sinetöitiin “elpymispaketin” hyväksymisessä. Vallankumous toteutuu väistämättä, ja se on jo alkanut. Me kaikki Suomen kansalaiset olemme Tutkintapyynnössä esitettyjen epäiltyjen rikoksien asianomistajia sekä henkilöitä, joihin rikoksena tutkittavat teot kohdistuvat eli tekojen suoria uhreja sekä taloudellisen vahingon aiheuttamisen kohteena että muiden teonkuvausten mukaisten oikeusloukkausten kohteena. 

Ehdottomasti vetoamme jokaiseen suomalaiseen isänmaalliseen, että he tekisivät tutkintapyynnön, lähetettynä keskusrikospoliisin kirjaamoon, artikkelin alussa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä ei ole juurikaan olemassa muuta vallankumouksen mahdollisuutta. Kaikesta huolimatta vallankumouksen ulkoisesta formaatista riippumatta, oikeustaistelu on myös ehdoton. 

Emme esitä tässä muita mahdollisia tulevaisuuden vallankumouksen muotoja, mutta sanottakoon, että aitoa vastarintaliikettä edustavan ja valta eli valhemedioiden kanssa kilpailevan lehdistön luominen olisi välttämätöntä vallankumouksen edistymiselle. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Elvytyskusetus – VirkaMafia 

Kavonius, Jaana (2021). Tutkintapyynto-valtiopetos-ym.-31.5.2021-1.pdf (virkamafia.fi) 

Perustuslain-rikkominen-ja-sen-seuraukset-MUISTIO.pdf (virkamafia.fi) 

Sauli Niinistö 65 v. – tässä muistutus kansan harhauttamisesta | Uusi Suomi Puheenvuoro 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/1994 vp (eduskunta.fi) 

Suomen perustuslaki 731/1999 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® 

************************** 

 1. Hentilä 2008, s. 163–164.  
 1. Itsenäisyys on vaarassa: kamppailu Suomesta 1917 vallankumouksesta 1990-luvun eurohuumaan, 1993; Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle: Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista, 1994; Mihin Suomea viedä?: Maamme nykytila ja tulevaisuus asiantuntijoiden arvioimana, 1995; EU-kaappaus: Raportti tapahtuneesta, Vapaan Suomen liitosta, Suomen tulevaisuudesta, 1995; Yrjö Leinon salattu kujajuoksu: oliko ministeri kaksoisagentti? 2001; Itsenäisyydestä on kysymys – vaiettu totuus EU:n perustuslaista (toim. Ilkka Hakalehto ja Antti Pesonen), 2005.  
 1. Rikoslaki 13. Luku. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L13 
 1. US (14.7.2015). https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/89096-paavo-vayrynen-suomi-liittyi-euroon-vastoin-perustuslakia-kansanaanestys-eurosta 
 1. Hallberg, Pekka ym.: Perusoikeudet, s. 65. Helsinki: WSOY, 1999. 
 1. Antero Jyränki ja Jaakko Husa, Valtiosääntöoikeus, Lakimiesliiton kustannus, Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2012, s. 68-69; Ilkka Saraviita, Perustuslaki, Talentum, Helsinki, 2011, s. 31. 

23 kommenttia

 1. Tuo ’me teimme sen’ kuva kertoo kaiken. Siinä varmaan naureskellaan onnistuneelle kansan huijaukselle.
  ”Sauli Niinistö valehteli kansalle EU:n todellisesta luonteesta ”
  Niinistön on täytynyt olla hyvin perillä EU-hankkeen todellisesta luonteesta jo alusta alkaen. Siksi voi perustellusti sanoa että hän harhauttanut kansaa kun ei ole paljastanut totuutta.

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 2. Nämä tutkintapyynnöt ovat sama kuin sanoisi rikolliselle, että ilmoita itsesi poliisille.

  Miksi Suomessa ei käytetä kansalaisen oikeutta itse nostaa syyte [virkamiestä] vastaan, silloin kun järjestelmä ei toimi. Moni juttu saisi laajemmatkin kansanjoukot taakseen.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 3. TODELLINEN FINEXIT ON ALKANUT
  Voidaan sanoa, että vasta nyt 31.5.2021 tehdyllä tutkintapyynnöllä on taistelu Suomen irtaantumisesta Euroopan Unionista alkanut. Tätä operaatiota johtaa yhtenä kärkihahmoista juristi, kansalaisaktivisti, Jaana Kavonius. Taistelu pitää käydä nimenomaan laillisin keinoin ja sen etenemisestä tulee tiedottaa kansalle. Vastassa on valtamedia, puoluejärjestelmä, virkamafia ja EU-myönteiset harhaanjohdetut kansalaiset. Kyse on valtavan tärkeästä taistelusta, jota voi täydellä syyllä verrata taisteluun Neuvostoliittoa vastaan talvi- ja jatkosodassa. Nyt vihollisina ei ole ainoastaan EU, vaan myös valtiopetokseen syyllistyneet korkeat virkamiehet Suomessa, unohtamatta suomalaista vapaamuurarijärjestöä, joka toimii EU-jäsenyyden puolesta. Lisäksi suuri osa kansaa on harhaanjohdettu EU-myönteisiksi valheellisella propagandalla. Tähän isänmaalliseen taisteluun voi jokainen osallistua mm. yhtymällä esitettyyn tutkintapyyntöön Keskusrikospoliisille. Etenkin tulee kaikkien niiden, jotka vastustivat elvytyspakettia osallistua tutkintapyyntöön. Mielenosoitukset ovat tärkeitä, mutta vasta oikeustaistelu on konkreettista taistelua eroon EU:sta puolesta. Jaana Kavoniuksen lisäksi esitaistelijoista voi mainita kansanedustaja Ano Turtiaisen ja UMV-lehden (https://mvlehti.net/). Isänmaallisten voimien tulee yhtyä. Monet, jotka ovat nähneet valtiovallan ja valtamedian vääryydet koronahuijauksessa, voivat samalla tavalla ymmärtää sen suuren petoksen, jonka ovat tehneet Suomen korkeimmat virkamiehet EU-asioissa. Kyse on myös informaatiosodasta. Valtamedia on EU-jäsenyyden puolella kansallisia etujamme vastaan, joten oikean informaation jakaminen vaihtoehtomedioissa on tärkeää. Kyllä kansa saadaan vähitellen ymmärtämään. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 4. Pankkiirien juoksupojat – Suomen tuho
  Vielä 80 – luvulla Suomi oli lähes velaton valtio. Rahahuollon takasi Suomen keskuspankin rahan paino-oikeus. Meillä meni aika hienosti. Kuitenkin päättäjämme katsoivat parhaakseen lakkauttaa Suomen pankin oikeuden rahoittaa valtiomme kuluja rahanpainokoneellaan jo vuonna 1985. Silloin siis luovuttiin keskuspankkirahoituksesta. Sen jälkeen valtio ei voinut käyttää oman keskuspankin rahoitusta menoihinsa. Tällä oli tarkoitus ”sopeuttaa” Suomi eurokuntoon ja pakottaa valtio ottamaan velkaa yksityisiltä pankkilaitoksilta. Eu -myönteisen politiikan kannatuksen takaamiseksi ja pankkien eurokuntoon laittamiseksi tekaistiin kaupan päälle vielä tahallinen lama karmeine seuraumuksineen. Oma valuutta ja sen mukana Suomen oma talouspolitiikka heitettiin roskakoriin ja tilalle otettiin EU:n kontrolloima rahayksikkö, euro. Kaikki yhtään lähihistoriaan perehtyneet tietävät, että kaikki tämä tapahtui täysin suunnitellusti – ei vahingossa.
  Ohessa lainaus eräästä kirjoituksesta jossa paljastuu 90-luvun laman tarkoituksellisuus. Käytännössä laina-asiakkaiden omaisuudet ryöstettiin, jotta pankkien talous tulisi Euro-kuntoon :
  ”Lainojen vakuuksien arvo laski. Suomen Pankki vaati pankkeja kirjaamaan kiinteistömassaa alas 30 %. Suomen pankkien vakavaraisuus ei täyttänyt joulukuussa 1989 päivätyn EY-direktiivin mukaista BIS 8 %:n vakavaraisuutta. Suomen pankkien vakavaraisuus tutkittiin myös EY:n taholta. Niinpä ETA-sopimuksen liitteisiin oli kirjoitettu Suomea koskeva määräys pankkien vakavaraisuuden nostamiseksi 8 %:n tasolle. Suomen pankit eivät siis täyttäneet vuonna 1989 EY-säädöstöön kirjoitettuja euro-kriteereitä, joten pankkien taseet oli laitettava euro- ja EY-kuntoon ryöstämällä pankkien laina-asiakkaiden ja takaajien omaisuudet.”
  Lainaus päättyy. Lähde : http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi
  Sekin pitäisi jo tietää, että euro ei ole osa yhteiskuntaamme; se on yksityinen kansainvälinen hanke. EU:n taustalla lymyilevät suuret pankkiirisuvut ( kts. Kalergi-suunnitelma, tästä sama suomeksi ) ovat kautta aikojen lainanneet rahaa valtioille ja täten alistaneet ne valtaansa. Sanotaan ”Kuka hallitsee valtion rahanpaino-oikeutta hallitsee valtiota.”
  Euro on käytännössä ulkomaanvaluutta ja siksi kaikki eurovaltiot joutuvat lainaamaan tarvitsemansa eurot kuten ulkomaanvelan. Euroja Suomen valtiolle lainaavat pankit ( googlaa Päämarkkinatakaajat ) ovat kaikki yksityisiä yhtiöitä – käytännössä liikepankkeja. Tuosta päämarkkinatakaaja -listasta löytyy mm. sellaisia nimiä kuin Goldman Sachs, Lehman Brothers, J.P.Morgan, ja Nordea Pankki Oyj. Suurin osa noista rahanlainaaja pankeista on ulkomaisia yksityisiä yrityksiä ja täten ne ovat täysin Suomen valtion kontrollin ulottumattomissa. Olemme valtiona täysin alisteisia noille ulkomaisille yksityisille rahanlainaajille.
  Suomen valtio on käytännössä velkojiensa armoilla mikäli verotulot putoavat. Valtion pankista lainaaminen on kiellettyä juuri EU -sopimusten vuoksi. Se kiellettiin Emun toisessa vaiheessa 1994 ja myös Maastrichtin sopimuksessa ! EU:n myötä Suomen Pankki on EKP:n osa, ja EKP on osa yksityistä keskuspankkikartelli BIS:iä. Nuo laitokset voivat luoda rahaa eli velkaa tyhjästä nykyisin rajattomasti (rahaa ei ole sidottu enää mihinkään standardiin), ja nyt heidän nopeassa tahdissa huolella kasvattamansa velkakupla on puhkeamassa Euroopassa ja Eurooppa vajoamassa raunioina maahan.
  Tuosta valtion pankin käyttökiellosta (Julkisen rahoituksen kielto) seuraa se, että nykyisin yhteiskuntamme toimintoihin tarvittavaa rahaa saadaan vain ottamalla sitä lainaksi yksityisistä liikepankeista. Myös se raha, jolla palkat yhteiskunnassa maksetaan, on jonkun pankeista jo aiemmin lainaksi ottamaa; se on jo valmiiksi liikenteessä. Yhteiskuntamme vaurastuu eli saa rahaa vain velkaantumalla ja köyhtyy eli joutuu rahanpuutteeseen vain velkaantumisen vähentyessä. Maamme talouskasvu on rakennettu velalle, ja hyvinvointimme on todellisuudessa rajua velkaantumista.
  Moni ei tiedä, että liikepankit eivät koskaan lainaa talletustileillä olevia rahoja (näin sanotaan lehtiartikkelissa Bank of England tuli ulos kaapista – Hämeen Sanomat) vaan luo aina asuntolainaa tai valtiolainaa myöntäessään uutta rahaa, jota ei koskaan aiemmin ole ollut olemassa. Lainan myöntäminen lisää liikkeellä olevan rahan määrää (inflaatiota), ja lainan takaisin maksaminen vähentää liikkeellä olevan rahan määrää. Jos kaikki maksaisivat pankkivelkansa pois yhtaikaa, juuri mihinkään ei jäisi rahaa, koska pankki tuhoaa rahan kun laina maksetaan takaisin. Pankki ei pistä tätä rahaa velattomana uudelleen talouden kiertoon. Rahan saa pankista ulos ainoastaan lainatiskin kautta – velkaantumalla. Mieluiten vakuutta, kuten kiinteistöpanttaus tai valtion antama vakuus vastaan. Tällä tavalla yksityiset laitokset haalivat kaiken kiinteän omaisuuden itselleen ja pahimmillaan ulkomaiseen omistukseen.
  Maan sisäiset osto- ja myyntitapahtumat eivät myöskään vaikuta kansantaloudessamme kiertävän rahan kokonaismäärään. Vienti tietenkin voi jossakin määrin tuoda maahan rahaa, mutta tämä kumoutuu siihen, että muut maat vastaavasti pyrkivät tuomaan maahamme omia tuotteitaan. Tälläkin hetkellä vaihtotase taitaa olla jo pahasti miinuksella – maahan tuodaan enemmän tuotteita kuin pystymme vientituloilla kattamaan.
  Tällöin ainoa keino yhteiskuntamme toimintojen rahoittamiseen ovat pankkilainat, eli käytännössä ulkomaanvelka. Työnteolla, tuotannolla, leikkauksilla ja yksityistämisellä, ei paranneta tilannetta koska työnteko, tuotanto, leikkaukset ja yksityistäminen eivät mitenkään lisää liikkeellä olevan rahan määrää. Raha on velkaa ja syntyy vain velkana. Ei siis ole merkitystä sillä, kuinka paljon tai vähän teemme työtä. Ahkeruus ei lisää rahan määrää taloudessamme (kokonaisuutena katsoen). Menoleikkaukset ja rakennemuutokset ja leikkauslistat eivät ole mikään ratkaisu rahanpuuteongelmaan, sillä ne eivät lisää rahan määrää yhteiskunnassa. Jos vain säästetään ja leikataan, silloin toimet eivät kohdistu tähän ongelmien syyhyn vaan vain kuristavat pankkiirien meidän kaulaamme asettamaa hirttonarua yhä tiukemmalle.
  Lähes kaikki poliitikkomme ja puolueemme tuntuvat palvelevan VAIN pankkiireita; kansa saa heidän puolestaan vaikka kuolla. Tästä on todisteena juuri tuo leikkauslistojen laatiminen ja muut säästöpuheet. Ulkomaisen rahanväärentäjäeliitin haltuun annettua velkarahajärjestelmää näköjään tuetaan ”leikkauksilla”, ”säästämisillä” ja ”rakenneuudistuksilla”, vaikka niistä ei ole mitään apua. Järjestelmässämme velka voi vain jatkuvasti kasvaa; se ei voi mitenkään vähentyä (paitsi silmänkääntötempuilla väliaikaisesti).
  Rahamme on velkaa. Googlaa EUROOPAN UNIONIN KANSANTALOUS TUTUKSI.pdf, tässä dokumentissa selostetaan nytkin aiotun säästöpolitiikan matemaattinen mahdottomuus. Kun oma keskuspankkirahoitus lakkautetaan, on halventavaa puhetta, että meiltä vaaditaan vyön kiristämistä, menoleikkauksia ja yksityistämistä valtionvelkojen hillitsemiseksi ja vähentämiseksi. Tällä tuetaan ja peitellään ainoastaan lähimenneisyyden karmeita päätöksiä.
  Kansa pistetään jälleen kärsimään, vaikka vaihtoehtoja – puheista huolimatta – todellakin olisi. Jos valtio voi laskea liikkeelle velkakirjoja, joita ostamalla yksityiset liikepankit tulostavat valtioiden tileille rahaa lainasopimusta vastaan, niin aivan hyvin valtio voisi luoda itsekin nämä rahat omille tileilleen siitä samasta tyhjästä ilmastajosta yksityiset liikepankit nykyisin tämän rahan luovat. Rahan raaka-aine on pankeille täysin ilmaista.
  Thomas Edison: ”Jos hallitus voi laskea liikkeelle dollarin velkakirjan, se voi aivan yhtä hyvin laskea liikkeelle dollarin setelin.”
  Rahanpuuteongelman poistaa vain irtisanoutuminen nykyisestä raha- ja pankkijärjestelmästä (EU ja Euro) ja oman terveen rahajärjestelmän luominen, ja siihen tulisi keskittyä. Valtion pitää itse luoda raha oman keskuspankkinsa kautta ja tarvittaessa velkaantua sisäisesti itselleen. Liikkeellä olevan rahan määrää pitää säännellä rahapolitiikalla ja verotuksella. Ulkomaalaisille rahanlainaaja laitoksille (= päämarkkinatakaajat ) voi antaa piut-paut. Ne eivät ole koskaan antaneet mitään lisä-arvoa kansantalouteemme – ainoastaan riistäneet ja varastaneet omaisuuttamme (mm. kaivosoikeudet) rahanväärennöstoiminnallaan.

  http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. SUURI OIKEUSTAISTELU
   Suomessa pitää järjestää ”suuri oikeustaistelu”, jossa myös presidentti Mauno Koiviston valtiopetokset tutkitaan. Tästä on materiaalia Jorma Jaakkolan tutkimuksessa http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi Kaiken lähtökohtana pitää olla juristi Jaana Kavoniuksen ”Tutkintapyyntö 31.5.2021”, jossa pureudutaan myös 90-luvun valtiopetoksiin. Tällainen oikeustaistelu puhdista vihdoin ilman ja kääntää Suomen poliittisen suunnan EU:n alaisuudesta todelliseen itsenäisyyteen, jossa ensimmäisenä edellytyksenä on itsenäinen oma keskuspankki ja oma markka euron sijaan. Ilman tallaista oikeustaistelua Suomi jatkaa korruptoituneiden poliitikkojen ohjauksessa yhä syvempään riippuvuuteen Euroopan Unionista. Sen tähden Jaana Kavoniuksen tutkintapyyntö on lähtölaukaus Suomen itsenäisyystaistelulle. Siihen tulee jokaisen isänmaallisen suomalaisen yhtyä. Nykyisessä Suomessa vallitsee puoluediktatuuri, jossa jokainen eduskuntapuolue ajaa Suomea yhä tiiviimpään liittoon liittovaltioksi kehittyvässä EU:ssa. Vain perussuomalaisissa on osa, joka vaatii eroa EU:sta. Suomen perustuslaki on hyvä, paitsi 94§ ja 95§, jotka pitäisi muuttaa tai poistaa. Suomea ei pelasta mikään uusi puolue tai vallankumous, vaan oikeustaistelu, joka käydään perustuslain nojalla. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
  2. Ylempi keskiluokka, jolla on paljon arvopaperistettuja omaisuuseriä hallussaan, on kuitenkin hyötynyt EU:n banksteripolitiikasta. EU on kriiseistä kriiseihin kulkeva rakennelma, minkä vuoksi EKP painaa rahaa surutta ja kaataa sen erilaisiin arvopapereihin ja velkakirjoihin. Tämän takia arvopaperimarkkinoille siirtyy uutta rahaa, joka jää sinne eikä siirry reaalitalouteen, koska arvopaperien haltijoita on suhteellisesti vain vähän. Nämä lisärahat eivät siirry reaalitalouteen esimerkiksi palkanmaksun tai tuotannollisten investointien ja edelleen EMU-alueen ulkopuolelle käytävän vientikaupan kautta.

   Kaikki, joilla on ollut merkittäviä arvopaperiomaisuuksia hallussaan, ovat huomanneet, että arvopapereiden hinnat nousevat kuin itsestään eli niiden ostamiseen tarvitaan aina vain enemmän pelimerkkejä eli euroja. Reaalitaloudessa hintakehitys on ollut paljon maltillisempaa johtuen mm. kurjistus-politiikasta ja euro-alueen jatkuvista talouskriiseistä. Jos arvopaperin omistaja haluaa uuden luksusluokan auton, veneen, asunnon tai kesämökin, niin esimerkiksi perintönä saadut osakkeet riittävät mainiosti kaiken tuon ostamiseen. Osakkeiden hinnat ovat rahan painannan ja velkakuplan vuoksi inflatoituneet, mutta kulutushyödykkeiden eivät. Vanhanaikainen yhtiökohtainen ’Price/Earnings’-suhdeluvun tarkastelu ei enää osakemarkkinoilla päde, vaan lähes kaikki osakkeet kallistuvat. Ammattimaiset sijoittajat pystyvät helposti pitämään omaisuuserät kunnossa, vaikka nistä osa käytetään leveämpään elämään. Institutionaaliset sijoittajat pystyvät lyhyeksi myynnin avulla hyödyntämään jopa tilanteet, joissa osakkeiden hinnat putoavat. Arvopaperien hiontainflaatio on pitänyt ylemmän keskiluokan tyytyväisenä ja uskollisena EU:lle. Halpa kulutus- ja asuntoluottoihin saatava velkaraha on lumonnut myös alemman keskiluokan eikä se näe EU:n talouspolitiikassa mitään vikaa. Näin esimerkiksi Kokoomuspuolue pysyy Suomessa vallan kahvassa, koska sillä on keskiluokka laajasti otteessaan.

   Tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti ja nk. ”The Great Reset” tulee iskemään ainakin alempaan keskiluokkaan. Institutionaaliset omaisuuserien haltijat kuten Blackrock, Vanguard ja sen sellaiset ovat kasvaneet ja lisänneet rahayksiköissä mitattavaa omaisuuttaan rahanpainannan vuoksi (joka on olut USA:ssa aivan massiivista) ja kykenee ostamaan kiinteitä omaisuuseriä kuten asuntojen haltuunsa aivan mielettömiä määriä. USA:ssa maksetaan nyt jopa pyyntihinnan ylittäviä hintoja ja asuntoja ja taloja ostetaan massoittain sijoitusjättien haltuun. Sama ilmiö on ollut koko ajan käynnissä myös Euroopassa. Korona-hoaksi on ollut vahva kehityksen laukaiseva ja sitä eteenpäin vievä tekijä ja ilmeisen välttämätön ’The Great Reset’ tai ’BuildBackBetter’ uusfeodalismiin tähtäävän projektin toteuttamisessa. Nämä projektit pudottavat suurten osan myös keskiluokkaa pois omaisuuserien, lähinnä asuntojen haltijoina ja niistä tulee vuokralla ja valtiollisen perustulon varassa elävää ryysyläismassaa, jota hallitaan lääketieteen ja teknologian avulla.

   Kaikki tämä on rikollista omaisuuksien ja hallintaoikeuksien siirtämistä kansoilta vähälukuisten sijoittajien ja pankkiirien hallintaan. Reaalitaloudesta irtautunut velkarahakupla on ollut rikoksen väline. Suuri yleisö ei hahmota rikosta, koska se on tapahtunut hitaasti ja hämäävästi ja jopa vääristelty lääketiede on otettu nyt mukaan sen toteuttamiseen. Kansalaiset on perusteellisesti aivopesty passiiviseen, mutta tärkeään rooliin rikoksen toteuttamisessa. Iso osa kansasta on ihastunut uusiin reaalitaloutta supistaviin sulkutilarajoitteisiin, valtion määräämiin haitallisiin pakkolääkkeisiin ja maskeihin ja vaatii niitä jopa pysyviksi. Globalistisella eliitillä on totisesti hauskaa, kun se kabineteissaan katselee ja tarkastelee ihmisten tyhmyyttä, helppoa huijattavuutta ja matelevaa orjamielisyyttä. Esi-isien ja -äitien vapaaksi taisteleman isänmaan voi viedä näiltä helposti pois kuin karamellin pikkulapselta.

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
   1. The Consequences of Moving from Industrial to Financial Capitalism
    The wealth is no longer made here by industrializing. It’s made financially, mainly by making capital gains. Rising prices for real estate or for stocks and for bonds.
    Rikkautta ei enää tuoteta teollistamalla. Se tehdään pääasiassa myyntivoittojen avulla. Kiinteistöjen, osakkeiden ja joukkovelkakirjojen hintojen nousulla.
    Niinpä voit sanoa, että Amerikka on ylittänyt teollisen kapitalismin, ja he kutsuvat sitä postindustriaaliseksi yhteiskunnaksi, mutta sitä voi kutsua uusfeodaaliseksi ’nukkuessa rikastuvien’ yhteiskunnaksi mutta se ei ole teollista kapitalismia.
    https://www.unz.com/mhudson/the-consequences-of-moving-from-industrial-to-financial-capitalism/

    Finance Capitalism vs. Industrial Capitalism
    The rentier resurgence and takeover
    MICHAEL HUDSON • JANUARY 29, 2021
    https://www.unz.com/mhudson/finance-capitalism-vs-industrial-capitalism-2/

    The Super-Capitalists’ Depopulation Agenda
    https://www.globalresearch.ca/global-depopulation-has-started/5745289

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
    1. Pienen eliitin rikastumiseen ilman panosta tuotannollisen vaurauden lisäämiseen liittyy muitakin vastenmielisiä ilmiöitä. YK:n Agenda 2030-tyyppisellä ajattelulla pyritään normalisoimaan tilanne, jossa vain pienilukuinen eliitti nauttii leveästä ja vapaasta elämästä ja suurten massojen tulee rajoittaa kaikkea resurssien käyttöään aivan minimiin tai saa niitä käyttöönsä vain, kun tekee palveluksia pienilukuiselle eliitille. Perustuslakia räikeästi rikkovat liikkumisoikeuden rajoitukset ovat tässä yhtälössä alussa kenties pahimmat haitat, mutta jatkossa tulevat rajoitukset myös lämmityksen, viilennyksen, sähkön ja muun energian ja veden saannin ja lopulta myös ruuan että juoman ja terveydenhoidon suhteen. Tekoäly valvoo ihmisten kulutusta ja hyödyllisyyttä pienelle eliitille ja jos sen laskema lukema on jollekin huono, niin seuraavassa rokotuksessa tuo hyödytön otus saa lopetuspiikin. Se, miksi vihervasemmisto tukee ja ajaa tällaista ohjelmaa, on itselle mysteeri. Erityisesti vasemmistoa ihmettelen, koska sen tulisi kai vastustaa pienen eliitin erioikeuksia ja feodalismin luomista. Pakkorokotuksia ajavat perussuomalaiset kaivavat myös omaa hautaansa, koska jossain vaiheessa rokotteisiin tulee ”politiikkalisä” ja globalismin vastustajien eliminointi. Vastustajat voidaan eliminoida suoraan myrkyillä tai heidän vääränlainen ajattelunsa blokataan rokotteiden kautta istutettujen hallintamekanismien ja tietoverkkojen avulla.

     Kaikki älykkäät vastarintaihmiset pystyvät hahmottamaan sen, että WHO:n korona-hoaksi (ja tulevat ”pandemiat”), YK:n Agenda 2030 sekä WEF:in The Great Reset ja neljäs teollinen vallankumous liityvät saumattomasti toisiinsa ja ajavat kohti samaa päämäärää. Suunnitelma on jo pitkällä toteutusvaiheessa ja siitä huolimatta ihmiset eivät pysty käsittämään tilannetta. Esimerkiksi koronan suhteen kuvitellaan, että rajoitukset, maskipelleilyt tai rokotus ovat ohimeneviä ja tilannekohtaisia ilmiöitä. Persujen pseudoälykkö Halla-Aho totesi pandemian alussa, että mitä rajummat rajoitukset otetaan käyttöön, sitä nopeammin pandemia saadaan kuriin ja rajoitukset poistuvat. Tämä perustuu virheelliseen oletukseen pandemian luonteesta. Kuitenkaan persut eivät ole pystyneet muuttamaan oletustaan ja ajavat osaltaan Suomea kohti tuhoa tukemalla järjetöntä virallista korona-politiikkaa.

     Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Skotlannin virallinen tilasto: Jopa seitsemän kertaa enemmän ihmisiä kuollut koronarokotteisiin kuin tautiin

   Virallisten COVID-tilastojen mukaan moninkertaisesti enemmän ihmisiä on kuollut COVID-rokotteisiin 6 kuukaudessa kuin koronavirukseen 15 kuukaudessa. Järkyttävä tilastotieto on uutisoitu Skotlannista.
   https://mvlehti.net/2021/06/14/skotlannin-virallinen-tilasto-jopa-seitseman-kertaa-enemman-ihmisia-kuollut-koronarokotteisiin-kuin-tautiin/

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Lännettyneen Suomen lausunnot Bidenin ja Putinin tapaamisesta
  Markku Siira
  Kuten olen usein todennut, Suomi on pieni maa, jonka valta(vale)mediassa ääneen päästetään samat luottohenkilöt, jotka toistavat tuttuja, narratiiviin sopivia satuja ja tarinoita ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
  ”Mitä jos Yhdysvaltojen katsottaisiin sekaantuvan muiden maiden vaaleihin? Ja kaikki tietäisivät sen? Tehdään tämä selväksi… se heikentäisi maata, joka yrittää epätoivoisesti säilyttää asemansa suurena maailmanvaltana.”
  Siinä taisi lipsahtaa Bideniltä totuus miksi USA on menettänyt asemansa.
  https://uvmedia.org/2021/06/17/lannettyneen-suomen-lausunnot-bidenin-ja-putinin-tapaamisesta/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Kansanedustaja Ano Turtiainen ilmoitti uuden puolueen perustamisesta: Valta Kuuluu Kansalle (VKK)

  Eduskunnassa järjestettiin tänään torstaina 17.6.2021 merkittävä tiedotustilaisuus, jossa kansanedustaja Ano Turtiainen kertoi eduskuntaryhmänsä uudesta nimestä, joka on Valta kuuluu kansalle. Nimen muuttaminen liittyy uuteen puoluehankkeeseen.
  https://mvlehti.net/2021/06/17/kansanedustaja-ano-turtiainen-ilmoitti-uuden-puolueen-perustamisesta-valta-kuuluu-kansalle-vkk/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jonka globalistisen eliitin hallitsema tiedotusmafia ja suuret kansainväliset järjestöt ovat varmuuden vuoksi aivopesseet. Kansaa edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta, jonka päätöksiä ohjataan puoluekurin avulla. Puolueiden päätöksiin vaikuttaa voimakkaasti globalistisen eliitin lobbaus esim. järjestöjen kautta ja viime kädessä näiden hallitseman valtionvelan vipuvoima. EU voi määrätä jäsenmailleen erilaisia sanktioita, mikäli se kuuntelee liikaa oman kansansa ääntä (Suomessa tätä vaaraa tosin ei ole).

   Lain kirjaimen ja hengen (’de jure’) mukaan valta kuuluu kansalle, mutta käytännössä (’de facto’) se kuuluu globalistiselle eliitille. On korruptio-ilmiöille tunnusomaista, että ’de jure’ ja ’de facto’ alkavat eriintyä toisistaan. Perustuslain kohdalla näin on Suomessa käynyt. Tätä vinoumaa korjatakseen tekopyhä eliitti pyrkii muuttamaan tai laatimaan lakeja siten, että se voi suojella omaa asemaansa. Lainsäätäjän korruptio on pahinta, mitä kansakunnalle voi tapahtua, koska se mahdollistaa viranomaisterrorin, mikä on eräs maapallon vaarallisimmista ilmiöistä. Jopa kansanmurhia on tapahtunut hallintoa jalkauttavien ”viranomaisten” toimesta ja tätäkin varten heille on kirjoitettu jonkinlainen virallistettu laki tai säädös.

   Lakeja käpälöimällä vallitseva korruptio halutaan siis legalisoida tai kiinnittää kansan huomio typeriin asioihin kuten vaikkapa trans-ihmisten oikeuksiin. Kun turmellaan yleistä moraalia, niin päättäjien korruptiokin menee siinä sivussa. Aito korruption kitkeminen on sitä, että puututaan vinoutuneeseen ’de facto’ tilanteeseen. Nykyinen puolue- ja valtamediakoneisto ei kuitenkaan pysty eikä haluakaan toimia kansan tahdon ilmentäjänä. Se on itse selväsanaisesti todennut puolustavansa teknokratiaa eli ”asiantuntija”-valtaa ja on torjunut kansan kuuntelemisen populismina varsinkin niiltä osin, kun se ei ole tiedotusmafiansa kautta pystynyt tarpeeksi mielipiteisiin vaikuttamaan.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Valitettavasti noin on. Toivottavasti VKK puolue kerää AT:n kaltaisia itsenäisiä ja omilla aivoilla ajattelemaan kykeneviä eduskuntaan joita ei puoluekuri sido. Jo nimensä mukaan se on osa kansaa, siis toimii kansan äänenä ja sen tahdon toteuttajana ja tukee kansanäänestyksiä. Aivopesty sokea kansakin tai ainakin osa siitä voi nyt uskaltaa aloittaa omien aivojensa bodaamisen ja virallisen agendan epäilyn kun on puolue joka avoimesti ja asiantuntemuksella sitä epäilee ja sen kyseenalaistaa eikä alistu eu- ja natomafian kuunteluoppilaaksi.
    Lopulta maamme kohtalo riippuu siitä avautuvatko kansan silmät riittävästi näkemään sen propagandan jota valtamedia koko ajan tekee vai ei. Toinen mahdollisuus on EU:n hajoaminen ja muutokset koko Euroopan sisällä jotka vaikuttavat oman maamme tilanteeseen. Jos Eurooppa herää niin meidänkin heräämisen todennäköisyys kasvaa.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. OIKEUSTAISTELU=VALLANKUMOUS
  Suomessa kansa on niin aivopestyä ja puolueille uskollista, ettei mikään muu vallankumous voi onnistua kuin oikeustaistelun avulla tehty. Oikeustaistelulla voidaan paljastaa korkeiden viranomaisten rikokset, valtiopetokset ym.. Meillä on hyvä perustuslaki ja rikoslaki ja niihin voidaan perustaa taistelu. Eduskunnastakin löytyy varmasti 10 kansanedustajaa, jotka voivat viedä ilmoituksen perustuslakivaliokuntaan. Sen tähden juristi Jaana Kavoniuksen ja oikeusturvakeskuksen aloittamaa taistelua virkamafiaa vastaan tulee jokaisen isänmaallisen kansalaisen tukea. Tavallinen kansa tulee saada ymmärtämään, kuinka vaarallista oli Suomen laiton liittäminen EU:hun. EU ei ole itsenäisten kansojen vapaa liitto, kuten sitä mainostettiin, vaan kansainvälisten pimeiden voimien yritys tuhota Euroopan kansat. Lähetä tutkintapyyntö (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/) jo tänään keskusrikospoliisille! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. EU on viime aikoina aivan avoimesti paljastanut dystooppista luonnettaan. Pelkkä jatkuvien talouskriisien ja pelastuspakettien läpiajo ei riitä eikä myöskään jäsenvaltioiden täyttäminen rotumuukalaisilla. Täysimittainen lääketieteellinen tyrannia on jo alustavassa toteutusvaiheessa. EU on siis paljastanut todellisen luonteensa. Kansa kulkee kuin unessa ja äänestää kaikkein EU-kiimaisimman puolueen eli Kokoomuksen valtaan kunnanvaltuustoissa. Persut puolestaan paljastavat röyhkeän valeopposition roolinsa kannattamalla Natoa ja Venäjää sanktioivaa politiikkaa ja mikä pahinta, subversiivista korona-politiikkaa. Suomen tilanne on hälyttävä eikä menetettävää juurikaan ole. Passiivisuus tai piilestelytaktiikka ei pidemmän päälle toimi, kun vastassa on miehitetty valtiovalta. Ymmärrän kuitenkin passiivisia sikäli, että kaikki yritykset muuttaa kehitystä ovat kilpistyneet vihollisen rakentamiin muureihin tai ajettu alas sabotoimalla. Oikeuslaitos Suomessa on varsin korruptoitunut eikä sieltä ole syytä odottaa pelastusta. Maailmalla on ehdotettu rinnakkaisten instituutioiden luomista, mutta hankkeet ovat erittäin vaikeita viedä läpi. On kuitenkin syytä muistaa, että myös korruption ja kulttuurimarxismin vieminen läpi instituutioiden on kestänyt vuosikymmeniä. On kuitenkin epävarmaa, että onko meillä niin paljon aikaa. Voimme odottaa pelastusta enää vain Herramme Jeesuksen Kristuksen taholta. Herra ei kuitenka tarjoa päänsilitystä niille, jotka vain passiivisesti odottavat hänen tuloaan.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. OIKEUSLAITOKSESTA
    W.R. kirjoittaa: ”Oikeuslaitos Suomessa on varsin korruptoitunut eikä sieltä ole syytä odottaa pelastusta.” Tuo on osin totta, mutta oikeuslaitostakin voi painostaa. Viime kädessä tuomioistuinten ja syyttäjien on otettava kirjaimellisesti huomioon kirjoitettu laki. Tarvittaessa voidaan myös käydä oikeutta tuomareita ja syyttäjiä vastaan. Kun laajat kansanjoukot seuraavat oikeudenkäyntejä, täytyy oikeuden toteutua riippumatta korruptiosta. En näe muuta vallankumouksen mahdollisuutta Suomessa kuin oikeustaistelun. Nyt ei ole edes aikaa muunlaisille ratkaisuille, sillä koronahuijaus ja liittovaltiokehitys ovat nopeita. Parin vuoden kuluttua taistelu on hävitty, ellemme aloita sitä nyt. Kansalaiset voivat seurata UMV-lehdestä ja muista vaihtoehtomedioista tätä taistelua, josta valtamedia tulee vaikenemaan. Jokainen voi myös osallistua tähän taisteluun liittymällä juristi Jaana Kavoniuksen tutkintapyyntöön (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/). Suomesta löytyy paljon älykkäitä juristeja, jotka yllättyvät ja lähtevät mukaan tähän taisteluun. WEF:n Suuri Nollaus lähestyy ja sen tavoitteena on diktatuuri, jossa valtiota vastaan ei pullikoida. Nyt on vielä aikaa vetää mutkat suoriksi ja saattaa valtiopetokseen syyllistyneet rangaistuksi ja Suomi irti EU:sta ja eurosta. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Ano Turtiaisen taistelu eduskunnassa kansanvallan puolesta kohtaa kumma kyllä suurta vastarintaa juuri niiden taholta jotka kansa on valinnut edustamaan itseään.
  ”Kun hyvin pakattu valheiden verkko on myyty vähitellen massalle sukupolvien ajan, totuus näyttää olevan äärimmäisen raivostuttava ja sen puhuja raivoava hullu.” – Dresden James
  Pätee muuhunkin kuin korona-pandemiaan. Esim. ajatus että valta kuuluu kansalle saa kansanedustajat raivostumaan.
  “When a well-packaged web of lies has been sold gradually to the masses over generations, the truth Will seem utterly preposterous and its speaker a raving lunatic.” – Dresden James
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=236492

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 9. Uutta kovaa faktaa … korona rokote tappanut jo 50 000 amerikkalaista, sanoo sydän spesialisti Peter McCullogh
  Dr. Peter McCullough – COVID Vaccines Have Already Killed 50,000 Americans
  Dr. McCullough practices internal medicine and cardiology, is the editor of Reviews in Cardiovascular Medicine, senior editor of the American Journal of Cardiology, editor of the textbook Cardiorenal Medicine, and president of the Cardiorenal Society.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=236513

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Kun kardiologi sanoo tuollaista se ei voi perustua muuhun kuin tutkittuun tietoon ja ammattitaitoon. Hänen täytyy olla perehtynyt myös neljän brittilentäjän äskettäisiin kuolemiin joiden epäillään olevan yhteydessä covid-rokotteeseen vaikka kriisiin ajautunut lentoyhtiö sen kiistää. Pelkästä sattumasta ei voi olla kyse.
   Four BA pilots died in a short time: is there a link with the jab?
   https://en.baaghitv.com/four-ba-pilots-died-in-a-short-time-is-there-a-link-with-the-jab/
   Valtamedialla on vastuu siitä että se jättää nämä korona-faktat-kin kertomatta totuuden vääristämisestä puhumattakaan.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat