Jeesus ei syntynyt nykyjuutalaisten esi-isille, vaan heprealaisille

Oheisessa T. Pohjalainen kirjoittamassa vastineessaan Markku Juutisen artikkeliin, “Miksi Jumala inkarnoitui juutalaisten keskuuteen?”, Pohjalainen käsittelee aihetta luonnolliselta pohjalta, kun taas Juutisen artikkeli perustuu enemmän henkiseen merkitykseen. 

Toimitus

T. Pohjalaisen artikkeli

Kommentoin Magneettimediassa 24.12.2021 julkaistua Markku Juutisen kirjoitusta ”Miksi Jumala inkarnoitui juutalaisten keskuuteen?” Siinä on hyviä näkökohtia, mutta taustaoletuksina vaikuttavat harhaanjohtavat tiedot Palestiinan historiasta, joita tyypillisesti tarjotaan suurelle yleisölle. Vanhan ja Uuden Testamentin välistä puuttuu satoja vuosia Luvatun maan historiaa, jolloin siellä tapahtui suuria muutoksia, eikä niistä ole kerrottu ihmisille totuudenmukaisesti.

Toisin kuin artikkelissa väitetään, Raamatun mukaan Jumalalla on omaisuuskansa, heprealaiset/ israelilaiset (1. Moos. 12:3, 18:8, 22:18, 26:4, 28:14, Gal. 3:8, Apt. 3:25), joiden historiasta ja tulevaisuudesta kertoo koko Raamattu. Heprealaisten patriarkalle Jaakobille syntyi 12 poikaa: Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Daan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin. Heistä tulivat Israelin 12 heimoa, joilla oli omat alueensa muinaisessa Israelin kuningaskunnassa. Nykyjuutalaisten esi-isät eivät olleet heprealaisia, ja he asuivat Vanhan Testamentin aikoihin muualla kuin Israelin valtakunnassa.

Valtakunnan jakauduttua kuningas Salomon jälkeen, pohjoiseen osaan Israeliin jäi 10 heimoa, mut-ta etelään Juudeaan vain kaksi heimoa, Juuda ja Benjamin. Assyria valloitti pohjoisen valtakunnan Israelin ja sen pääkaupungin Samarian 721 eaa. ja vei 10 israelilaisheimoa Eufrat -virran pohjois-puolelle (1. Kun. 14:15, 2. Kun. 17:6, 18:9-11). Assyrian kukistuttua 10 heimoa lähtivät vaeltamaan kohti Eurooppaa, ja heistä tuli eurooppalaisten kansojen esivanhempia. Lähtöpaikkansa Kaukasus -vuorten perusteella heitä kutsutaan Yhdysvalloissa nimellä ”Caucasians”. Kaukaasialaiset eli valko-ihoiset ovat israelilaisia Websterin tietosanakirjan mukaan.i

Jeesus syntyi, kuten VT:ssa oli profetoitu (1. Moos. 49:10, Jes. 4:2-4, 9:1-6, 11:1-10, 61:1-11, Jer. 23:5-6, 30:9, 33:15, Miika 5:2, Sak. 3:8, 6:12), Betlehemissä Juudan heimoon ja kuningas Daavidin sukuun vanhemmille, jotka ovat kummatkin tätä sukua. Jeesus ei olisi voinut syntyä muille kuin heprealaisille, koska Hän tuli pelastamaan Israelin kadonneita lampaita (Jes. 56:8, Hes. 37 luku, Matt.10:6, 15:24, Luuk. 1:77, Joh.10:16, 52, Apt. 3:26,13:46). Vaikka lähetyskäskyyn sisältyvät muutkin kansat (Matt. 28:19-20), niin viime sanoikseen Jeesus kuitenkin kehotti opetuslapsiaan menemään vaikka maan ääriin todistamaan Hänestä israelilaisille (Apt. 1:8). Jeesus ei olisi voinut syntyä esim. kiinalaisille tai nykyjuutalaisten esi-isille, koska nämä eivät ole heprealaisia. Kukaan ei ole pohtinut sitä, miksi Jeesus olisi syntynyt juutalaisten keskuuteen, koska se ei pidä paikkaansa.

Jeesuksen sovitustyössä tulivat helvetit kukistettua, kuten Swedenborg päätteli, mutta samalla ihmi-set lunastettiin ja vapahdettiin synneistään (Jes. 4:2-4, 9:1-6, 11:1-10, 61:1-1, Room. 5:6, Gal. 4:4, Kol. 2:13, 1. Piet. 3:18, Hepr. 9:11-14). Jeesuksen ristinkuolemalla oli valtava, dramaattinen vaiku-tus hengellisiin todellisuuksiin: Juuri silloin Jerusalemin temppelin paksu, 18 metriä korkea esirippu repesi kokonaan ylhäältä alas (Mark. 15:38), mikä tarkoittaa ihmisille suoraa pääsyä Jumalan luo ilman pappien välitysapua. Tähän saattoi johtaa se hengellisen ilmapiirin puhdistuminen ja esteiden poistuminen, joka seurasi helvettien kukistumista.

Juutalaiset eivät ole heprealaisia, vaan Eesaun, Kanaanin, Kainin ja turkkilaisten jälkeläisiä

Nykyjuutalaisissa on hyvin vähän, jos lainkaan heprealaista perimää. Sen sijaan he ovat kanaani-laisten, arabien, turkkilaisten kasaarien ja keniittien eli Kainin jälkeläisten sekoitusta. Heidän esi-isänsä on Eesau-Edom, Jaakobin kaksoisveli, joka luopui heprealaisuudestaan ottamalla vieraita vaimoja ja sulauttamalla itsensä ja jälkeläisensä näiden pakanalliseen kulttuuriin. Kanaanilainen ja arabialainen perimä tuli edomilaisille Juudeasta etelään sijaitsevassa Seirin vuoristossa (1. Moos. 36:8, Joos. 24:4), jossa he asuivat lähes tuhat vuotta, ja joka tunnettiin langenneiden enkelten asuin-sijana. Edomilaisten alue käsitti Negevin autiomaan Välimeren rantaa lukuun ottamatta.

Turkkilainen perimä tuli Kasaarivaltiossa, jonka edomilaiset perustivat 500-luvun lopulla nykyisen Ukrainan, Krimin ja Etelä-Venäjän alueelle.ii John Hopkinsin yliopistossa tehdyn Eran Elhaikin geenitutkimuksen mukaan askenaasijuutalaiset, joita on 90 prosenttia maailman juutalaisista, ovat juutalaistuneita kasaareja, turkkilaisen paimentolaisheimon Ashinan jälkeläisiä. Samalla kun juuta-laiset omaksuivat Ashinasta johdannaisen Askenaasi -nimen, heidän Y-kromosomeihinsa ilmestyi näille tyypillinen aasialainen mutaatio.iii Hasdai ibn Shaprut, Cordoban sulttaanin Abd-al-Rahmanin ulkoministeri, mainitsee noin 960 j.Kr. kirjeessään kasaarien kuninkaalle Joosefille traditiosta, jonka mukaan kasaarit asuivat aikaisemmin Seirin vuoristossa, eli olivat edomilaisia.iv

Arthur Koestler, Kasaarivaltion historiasta kirjoittanut juutalainen, antoi ensimmäiselle kirjalleen nimen The Thirteenth Tribe (13. heimo), joka viittaa siihen, että juutalaiset eivät kuulu yhteenkään 12 heprealaisheimosta. Vaikka pyrkivätkin yleensä peittelemään etnisiä juuriaan, juutalaiset myön-tävät omissa julkaisuissaan, että he eivät ole heprealaisia/ israelilaisia, eli että he eivät ole Jumalan omaisuuskansaa. Juutalaisen almanakan 1980 mukaan ei ole oikein kutsua muinaista israelilaista juutalaiseksi tai kutsua nykyajan juutalaista heprealaiseksi tai israelilaiseksi.vAntiikin historioitsijan Flavius Josephuksen ja Juutalaisen sanakirjan 1925 mukaan nykyjuutalaiset ovat Eesau-Edom.vi

Eesau olisi ensin syntyneenä saanut huomattavan aseman esikoisuutensa perusteella, mutta hän ei välittänyt asemaan liittyvistä hengellisistä asioista. Käännyttyään jo valmiiksi isoisänsä Abrahamin Jumalaa vastaan, Eesau myi esikoisoikeutensa Jaakobille linssimuhennoksesta (1. Moos. 25:29-34). Myöhemmin hän katui esikoisuudesta luopumistaan (Hepr. 12:17) alkaen tuntea voimakasta kateut-ta ja vihaa veljeään Jaakobia kohtaan (1. Moos. 27:4, Aam. 1:11). Eesau on aina tahtonut tappaa Jaakobin, eikä tilanne ole siitä mihinkään parantunut, vaan pahentunut.

Eesaun valittua itselleen kanaanilaisia vaimoja, jotka palvelivat epäjumalia, hänen jälkeläisistään tuli kanaanilaisia, jotka ovat kirottuja Kanaanin isän Haamin kirouksen vuoksi; kirous johtui seksu-aalisesta väkivallasta, jota Haam oli tehnyt isälleen Nooalle (1. Moos. 9:25). John Wilson (1779-1870), skottilainen presbyteeri, katsoi, että ylitse muiden kirottu kansa Raamatun perusteella ovat edomilaiset, kolminkertaisesti: 1) He ovat kirottuja Haamin synnistä isäänsä Nooaa vastaan, mikä siirtyi Kanaanille, joiden jälkeläisiin edomilaiset sekoittuivat. 2) Kirottuja jatkuvasta vihastaan vel-jeään Jaakobia vastaan esikoisoikeutensa hylkäämisen ja Jaakobin saaman esikoisoikeuden vuoksi. 3) Kirottuja Jeesuksen vainoamisesta Hänen syntymästään lähtien ja vaatimuksista Jeesuksen ristiinnaulitsemiseksi: “Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle!”, sekä Jeesuk-sen seuraajien vainoamisesta.vii

Magneettimedian artikkelin mukaan, koska Jeesus itse on Totuus ja Hyvyys, niin ”ne, jotka murha-sivat Jeesuksen, saivat henkiseksi perinnökseen kaiken totuuden tuhoamisen halun, mikä on muo-dostunut sionistisen eliitin ja yleensä äärimmäiseen Talmudin tulkintaan nojautuvan ryhmittymän perityksi pahuudeksi.” Tässä ymmärretään kyllä pahuuden periytyminen, mutta ei mielletä sitä, että Jeesuksen veren ottaminen päälleen merkitsee kirousta, jonka seuraukset periytyvät; myös geneet-tisesti, samoin muut edellä mainitut kiroukset.

”Kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi, vainoavat sinua ja saavuttavat sinut, kunnes tuhou-dut, koska et kuullut Herran, sinun Jumalasi, ääntä, etkä noudattanut hänen käskyjänsä ja säädöksi-änsä, jotka hän on sinulle antanut. Ne jäävät merkkeinä ja ihmeinä sinuun ja sinun jälkeläisiisi iankaikkisesti” (5. Moos. 28:45-46). Kun perintötekijöitä ei muinoin tunnettu, niin ihmisten mie-lestä geenien toiminta näyttäytyi ihmeinä ja merkkeinä. Kirousten vuoksi kansaan tulee huonoja ominaisuuksia, vikoja ja perinnöllisiä sairauksia, joita ei aikaisemmin esiintynyt.

Vaatimus Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta aiheuttaa deicide –kirouksen, joka latinasta johdettu nimi tarkoittaa jumalan tappamista.viii Ortodoksimunkki Veli Nathanael, juutalainen, joka kääntyi kristi-tyksi, selostaa tunnettujen juutalaisten valokuvia näyttämällä, kuinka heidän kasvonsa vanhemmiten vääntyvät vastenmielisen näköisiksi tuon kirouksen vuoksi. Veli Nathanael kertoo, että hän itse nuorena tunsi deicide -kirouksen vaikutuksen pakottavana tunteena otsassaan, josta se hävisi kristillisen kasteen yhteydessä.ix

Juutalaisia rasittaa neljäskin kirous, Kainin kirous veljensä Aabelin tappamisesta (1. Moos. 4:11). Geenitutkimuksen mukaan juutalaisten perimä muistuttaa toisten Lähi-idän kansojen perimää, eni-ten druuseja.x Druusit katsovat polveutuvansa Mooseksen apesta Jetrosta,xi joka oli keeniläinen eli Kainin jälkeläinen (Tuom. 4:11). Geenitutkimus paljastaa siten juutalaisten sukulaisuuden Kainiin. Se ei ole yllättävää, koska keeniläiset asettuivat Jetron johdolla asumaan etelään Juudeasta edomi-laisten lähelle. Juutalaiset ovat tyypillisesti olleet ”kuljeksijoita ja pakolaisia maan päällä”, minkä Jumala määräsi kirouksessa Kainin osaksi (1. Moos. 4:12).

Vetäessään Jeesuksen veren päälleen juutalaiset olivat ennestään kirottuja, joten totuuden vihaami-nen oli jo ennen pääsiäistä 33 tyypillistä ja synnynnäistä heille: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isän-ne himoja tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole.” (Joh. 8:44). Tässä, kuten muissakin kohdissa, joissa Jeesus ojentaa edomi-laisjuutalaisia/ fariseuksia, Hän puhuu heistä sananmukaisina saatanan lapsina, ei vain sellaisina, jotka ovat omaksuneet saatanan käsitykset (Matt. 12:34, 23:33). Johannes Kastajakin kutsui fari-seuksia ja saddukeuksia ”kyykäärmeiden sikiöiksi” (Matt. 3:7, jossa viitataan syntiinlankeemuk-seen,1. Moos. 3:15). Miespuolista noitaa kutsutaan ”perkeleen sikiöksi” Apt. 13:10:ssä.

On tärkeää havaita, että Raamatussa (KR 1938) sanalla ”juutalainen” tarkoitetaan pelkästään hep-realaisen Juudan heimon jäsentä, ei nykyjuutalaisten esi-isiä. Edellä mainitun kaltaiset kohdat ovat ainoita Raamatussa, jossa asianyhteydestä voidaan päätellä kyseen olevan edomilaisista, eikä fari-seuksia yleensä edes kutsuta juutalaisiksi. Joh. 8 luvussa kiistelijöiden edomilaisuus paljastuu, kun he kertovat esi-isänsä olevan Abraham, mutta että he eivät koskaan ole olleet orjia (8:33). Toisin sanoen heidän esi-isänsä eivät olleet Egyptissä, eivätkä Babylonian pakkosiirtolaisuudessa, eivätkä siten heprealaisia, vaan edomilaisia.

Kainin kautta juutalaisiin tuli langenneiden enkelten DNA:ta, koska Kain sai alkunsa saatanan vie-teltyä Eevan syntiin. Jumalan kysyessä Eevalta syntiinlankeemuksen jälkeen ”Mitä olet tehnyt?” Eevan vastaus täsmällisesti alkukielestä käännettynä kuuluu: ”Taikuri (nachas) vietteli minut.” (1. Moos. 3:13). Heprean ”nachas” tarkoittaa alun perin lumoojaa, taikuria tai maagikkoa, jollaisia erikoiskyvyillä varustetut langenneet enkelit ihmisten mielestä olivat. Vasta myöhemmin nachas –sanalle tuli lisämerkitys käärme. Eevan seksiin vietellyt olento ei kiemurrellut maassa, vaan muistutti miestä, joka pystyi lumoamalla pettämään ja viettelemään Eevan.

Näin ollen Kain on sananmukaisesti saatanan lapsi. Tästä yhtenä todisteena, että Aadamin sukuluet-teloissa ei mainita Kainia hänen poikanaan.xii Vuoden 1938 KR:sta ei asia ilmene, mutta useissa muissa raamatunkäännöksissä 1. Joh. 3:12:ssa todetaan Kain saatanan lapseksi. The New Testament in Modern English: “We are none of us to have the spirit of Cain, who was a son of the devil… ”New English Bible: “…unlike Cain who was a child of the evil one and murdered his brother.”

Jeesuksen mukaan edomilaisten vastuulla on kaikki se vanhurskas veri, joka on vuodatettu maan päällä (Matt. 23:35, 2. Aik. 24:21). Jeesus ei olisi millään voinut syntyä tällaiseen kirottuun kan-saan, joka erosi Hänestä kuin synkin yö kirkkaimmasta päivästä, ja jonka jäsenet eivät koskaan ymmärtäneet, mitä Hän heille sanoi (Joh. 8:37, 43), todistaen mittaamattomasta erosta Jeesuksen ja nykyjuutalaisten edomilaisten esi-isien välillä.

Eesau pyrki hyvittelemään kanaanilaisiin vaimoihinsa suivaantuneita vanhempiaan ottamalla kol-manneksi vaimoksi serkkunsa, ismaililaisen Baasematin, Nebajotin sisaren (1. Moos. 36:3), joten juutalaisilla on myös arabialaista perimää. Isoisänsä Abrahamin kautta Eesau ja Nebajot olivat serkuksia, Nebajot isänsä Ismailin esikoinen (1. Moos. 25:13), hänen isoäitinsä oli Abrahamin jalkavaimo Haagar, egyptiläinen, ja myös Nebajotin äiti oli egyptiläinen. Monet tutkijat katsovat arabialaisten nabatealaisten polveutuvan Nebajotista.xiii

Jotkut ovat kiistäneet sen vetoamalla Assyrian kuninkaan kahakkaan 600-luvulla e.Kr. Assyrian alueella samannimistä heimoa vastaan. Tämä ei sulje pois nabatealaisten polveutumista Nebajotista, koska paimentolaisheimona he kulkivat suvereenisti tuhansia kilometrejä muinaisessa Lähi-idässä. Josephus totesi nabatealaisten ismaililaisuuden ja asumisen edomilaisten kanssa satoja vuosia samalla alueella,xiv joten juutalaisten arabialainen perimä oli edelleen voimistunut. Nykyisessä Israelin valtiossa arabeja kutsutaan juutalaisten serkuiksi.

Nabatealaiset voidaan laskea Haamin jälkeläisiksi, ja Kanaanin kirousta tuli juutalaisille sitäkin kautta. Nabatealaisten kulttuurista ja esineistöstä on löydetty edomilaisvaikutteita vielä ajalta 300 e.Kr. jälkeen, mikä viittaa kansojen sekoittumiseen.xv Esimerkki edomilais‒nabatealaisesta seka-avioliitosta on Herodes Suuri, jonka isä oli edomilainen Antipater ja äiti Kypros nabatealaisen sheikin tytär. Herodeksen edomilainen luonto tuli esille suurena pahuutena, kun hän yritti murhata Jeesus -lapsen tapattamalla Betlehemistä kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset. Hän tapatti myös suosikkivaimonsa Mariammen ja kolme poikaansa.

On viideskin kirous, joka tulee juutalaisille lain alaisuudesta. ”Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee” (5 Moos. 27:26, Gal. 3: 10). Kukaan ei kykene elämään lain mukaan pilkulleen, joten tuo kirous vaikuttaa, paitsi jos ihminen kääntyy lain kirouksesta vapahtavan Kristuksen puoleen (Gal. 3:13). Juutalaisten lisäksi kiroukseen joutuvat muutkin, jotka esim. siirtyvät kosher -ruokaan eli seuraamaan VT:n ruokasääntöjä, koska yhden osan lakia noudattaminen johtaa vaatimukseen koko lain noudattamisesta.

Kuinka edomilaisista tuli ”juutalaisia” puuttuvina vuosina Luvatun maan historiasta?

Vanhan ja Uuden Testamentin välisenä aikana edomilaiset tunkeutuivat maahan, ryöstivät sitä use-aan otteeseen ja alkoivat käyttää siellä valtaa. Kun tämä alkoi 600-500-lukujen e.Kr. taitteessa, niin puuttuva ajanjakso selittämään Jeesuksen ajan olosuhteita Pyhällä maalla on yli 600 vuotta. Valta-kunta toisensa jälkeen: Syyria, Egypti ja viimein Rooma valloitti Juudean. Lyhyt itsenäisyyden kausi oli makkabealaiskuninkaiden aikana 150-120 e.Kr.xvi

Salomonin jälkeen jakautuneen valtakunnan pohjoisosasta olivat assyrialaiset vieneet 10 heimoa pois 721 e.Kr. Eteläosan valloittivat babylonialaiset vieden Jerusalemin ja Juudean asukkaat pakko-siirtolaisuuteen Babyloniaan v. 586 e.Kr. Pienempi osa heprealaisista Juudan ja Benjaminin hei-moista palasi 70 vuoden päästä rakentamaan uudestaan Jerusalemin temppeliä ‒ Persian kuninkaan Kyyroksen käskystä, koska Babylonian alueen oli Meedo-Persia valloittanut ‒ mutta pohjoisosan 10 heimoa eivät palanneet koskaan.

Ensimmäinen edomilaisten invaasio Juudean alueelle tapahtui Babylonian pakkosiirtolaisuuden alkaessa 586 e.Kr., jolloin edomilaiset ryöstivät ja polttivat Jerusalemin ja massamurhasivat sen asukkaita, rientäessään auttamaan kaupunkiin hyökkääviä babylonialaisia. Sen jälkeen edomilaiset asettuivat Juudan heimon tyhjiksi jättämiin asuinpaikkoihin. Psalmissa 136, joka alkaa ”Baabelin virtain vierillä ‒ siellä me istuimme ja itkimme, kun Siionia muistelimme”, jakeessa 7 rukoillaan: ”Muista Herra, Jerusalemin tuhopäivä, kosta se Edomin lapsille, jotka sanoivat: ”Hajottakaa se, hajottakaa perustuksia myöten!”

Obadjan kirjassa moititaan kovin sanoin edomilaisia ja profetoidaan heidän lopun aikana tapahtuva tuhonsa (Ob. 1:10, 18) sen pahuuden johdosta, jota he tekivät Jerusalemissa veljilleen: ”Sinä päivä-nä, jona sinäkin olit läsnä, päivänä, jona vieraat veivät pois hänen rikkautensa, jona muukalaiset tunkeutuivat sisään hänen porteistaan ja heittivät Jerusalemista arpaa, olit myöskin sinä niin kuin yksi heistä” (1:11). ”Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää; älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä, äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä” (jae 12). Obadjan kirjaa on väärintulkittu kuvitellen, että ”juutalaiset” tarkoittaisivat nykyjuutalaisten esi-isiä, kun sanalla tarkoitetaan heprealaista Juudan heimoa.

Väitetään, että Edomin alueelle tunkeutuneet nabatealaiset olisivat ajaneet edomilaiset edeltään kohti Juudeaa, ts. että edomilaisilla ei olisi ollut muuta mahdollisuutta kuin muuttaa Juudeaan, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Nabatealaiset olivat vielä tuolloin paimentolaiskansa, jollaiset eivät harjoita valloitussotia ajamalla toisia kansoja pois näiden alueilta. Sen sijaan ne asuvat vaatimatto-masti paikoissa, joista löytävät hyviä laitumia karjoilleen, ja väistyvät itse muualle, jos tilanne alkaa käydä hankalaksi.xvii Valloitussodat ovat paikallaan asuville ja kaupungistuneille kansoille tyypilli-siä, kun ne tahtovat laajentaa aluettaan. Nabatealaisetkin ryhtyivät valloittajiksi vasta aloilleen asettumisensa jälkeen. Historioitsija Paul Johnsson katsoo, että alkuperäisten asukkaiden lyhyt vankeus Babyloniassa avasi Juudeassa valtatyhjiön, jonka edomilaiset täyttivät, ja nabatelaiset siir-tyivät sen jälkeen edomilaisten tyhjiksi jättämille alueille.xviii

Pakkosiirtolaisuuden aikana myös mooabilaiset muuttivat Juudeaan, ja nabatealaiset ottivat haltuun-sa heidänkin maansa saavuttaen huomattavaa menestystä maanviljelyssä. Edomilaisia ja mooabi-laisia alettiin kutsua yhteisnimellä ”idumealaiset”, joiden valloitushalu johti heidät Jerusalemiin

häiritsemään Esran temppelin ja Nehemian muurin rakentamista.xix Aloilleen asettumisensa jäl-keen, edomilaisten entiseen pääkaupunkiin Petraan ja Negeviin sekä Mooabiin Kuolleen meren itäpuolelle, nabatealaiset pääsivät taloudellisen ja sotilaallisen valtansa huipulle 400 e.Kr.-106 j.Kr., jolloin he valloittivat kahdesti myös Damaskon. He kykenivät torjumaan Herodesten ja roomalais-ten hyökkäykset vuoteen 106 j.Kr., jolloin Petrasta tuli Rooman Arabialainen provinssi.xx

Vuoden 126 e.Kr. tienoilla Juudean kuningas, makkabealaishallitsija Johannes Hyrkanos voitti perusteellisesti edomilaiset, jotka olivat siihen mennessä jatkuvasti ryöstelleet Juudean etelärajalla. Hyrkanos antoi edomilaisille tilaisuuden jäädä Juudeaan vain, jos heidät ympärileikattaisiin ja he kääntyisivät juutalaiseen uskoon, muuten heidät tapettaisiin. Edomilaiset hyväksyivät tarjouksen, ja niin heistä tuli Juudean asukkaita.xxi

Koska ”juutalainen” (Judahite, lyhennys Jew) tarkoitti Juudean asukasta, edomilaisia alettiin asuin-paikkansa mukaan kutsua samalla nimellä. He eivät kuitenkaan sitä kautta muuttuneet heprealaisik-si, yhtä vähän kuin Irakista tullut maahanmuuttaja todellisuudessa on esim. ”eteläpohjalainen”, vaikka asuukin Etelä-Pohjanmaan alueella. Edomilaisjuutalaiset ovat hyödyntäneet sekaannusta juutalaisnimen eri merkitysten välillä ja syyllistyneet maailman pahimpaan identiteettivarkauteen.

Rehellisyyden nimissä edomilaisten suhde heprealaisiin oli em. vertausta läheisempi, koska kanso-jen kantaisät olivat veljeksiä. Edomilaisille syntyneet lapset hyväksyttiin kolmannessa polvessa Herran seurakuntaan (5. Moos. 23:7-8), mikä mahdollisti heidän toimimisensa Juudean yhteiskun-nassa. Moni seikka viittaa siihen, että sekoittumista seka-avioliittojen kautta ei tapahtunut. Heprea-laisten noudattamien sääntöjen mukaan he avioituivat vain omiensa kanssa. Muiden kuin israelilais-ten kanssa avioituminen oli kielletty, eikä ”oikeiden juutalaisten” voida olettaa suhtautuneen suopeasti maahansa tunkeutuneita ryöstäjiä kohtaan.

Hyrkanoksen miekkakäännytyksen jälkeen edomilaiset perustivat fariseusten ja saddukeusten lahkot makkabealaissotien aikaan toisella vuosisadalla e.Kr.xxii Heprealainen uskonto muuttui juutalaisek-si. Edomilaiset eivät osallistuneet Raamatun kirjoittamiseen lyhyttä Obadjan kirjaa lukuun otta-matta. Raamatun kirjoittamisen ja noudattamisen sijaan edomilaiset keskittyivät sen vääristelyyn. Jeesuksen ankarasti arvostelemat suulliset vanhinten perinnäissäännöt, jotka myöhemmin koottiin Talmudiksi, ja joiden pilkuntarkkaa noudattamista fariseukset valvoivat jopa Tooran kustannuksel-la, korruptoivat uskonnon ja yhteiskunnan.

Hyrkanoksen pojat Hyrkanos II ja Aristoboulos II taistelivat keskenään Juudean hallinnasta. Roo-malainen sotapäällikkö Pompeius asettui edellisen kannalle; samalla hän alisti Juudean Rooman valtaan 63 e.Kr. Hyrkanos II:lle jäi vain muodollinen asema, kun taas Herodes nimitettiin Galilean tetrarkiksi ja hänen veljensä Fasael Juudean tetrarkiksi, mikä herätti pahennusta juutalaisissa. Useita juutalaisten lähetystöjä kävi roomalaisten luona vaatimassa Herodeksen ja Fasaelin eroa, koska heitä ei pidetty juutalaisina.xxiii Toisin sanoen oikeat juutalaiset eli heprealaiset Juudan heimolaiset eivät hyväksyneet hallitsijoikseen idumealaisia eli edomilaisia, nykyjuutalaisten esi-isiä.

Herodesta ei kuitenkaan saatu pois vallankahvasta, koska hän taitavasti voiteli lahjuksin ja palve-luksin roomalaisia. Raskaalla verotuksella ja naapureiden ryöstöllä hän sai kokoon rahat, joilla lahjoi Markus Antoniuksen lainaamaan itselleen muutaman roomalaislegioonan omien edomilais-joukkojensa vahvistukseksi. Niillä Herodes valloitti Juudean 37 e.Kr. Herodeksen edomilaiset seuraajat tulivat mukaan saadakseen paljon ryöstösaalista, jota sitten otettiinkin koko alueelta.

Herodeksen Rooman paikalliskuninkuus vuodesta 37 e.Kr. tarjosi edomilaisille valta-aseman, josta käsin saattoivat kontrolloida koko siviili- ja uskonnollista hallintoa Herodeksen kuolemaan vuoteen 4 asti. Myöhemmin Juudeaa hallitsivat Rooman prokuraattorit, sarjassa kuudentena Pontius Pilatus, jota tuskin jälkimaailma muistaisi ilman Jeesusta. Prokuraattorien aikana edomilaiset pystyivät vielä kontrolloimaan uskonnollisia asioita ja temppeliä, johtamaan siviilihallintoa ja keräämään omia veroja. Sen vuoksi he olivat erityisen käärmeissään Jeesukselle, joka näytti haastavan heidän valta-asemansa selittäessään ihmisille sen pahuuden, jonka alaisuudessa nämä joutuivat elämään.xxiv

Jeesus käy syntymässä esi-isiensä kotipaikassa, toimii maanpakolaisuudessa Galileassa

Juudan ja Benjaminin heimot eivät palattuaan voineet asettua takaisin kotiseuduilleen, koska edo-milaiset olivat vallanneet Juudan alueen eli Juudean eteläisen osan. Benjaminin alue sijaitsi pohjoi-sempana, Jerusalemin muodostaessa Juudan ja Benjaminin alueiden rajan. Juudan heimo asettui Benjaminin alueelle, jolloin benjaminilaisille ei jäänyt Juudeassa paikkaa mihin mennä: Siitä poh-joiseen päin oli Samaria täynnä väkeä ‒ heprealaisia, jotka olivat 10 poisviedyn heimon köyhiä maatyöläisiä ja Assyriasta tuotua kansaa. Kun benjaminilaiset eivät voineet asettua Samariaan, niin he muuttivat vielä pohjoisemmaksi Galileaan, joka oli silloin harvaan asuttu.

Jeesuksen julkinen toiminta keskittyi Galileaan, koska siellä Hän sai olla rauhassa etelässä asuvilta edomilaisilta fariseuksilta ja kirjanoppineilta, joiden kanssa ajautui kiivaisiin väittelyihin. Juudeassa Hänet yritettiin vangita ja tappaa moneen kertaan ennenkin pääsiäistä 33. Galileassa asui Israelin kadonneita lampaita, joita Hän oli tullut pelastamaan, ja sieltä, erityisesti Gennesaretin järven ran-nalta, Jeesus löysi yksitoista benjaminilaista/ heprealaista opetuslastaan. Lounais-Juudeasta Keriotin kylästä kotoisin oleva Juudas Iskariot (“esh Keriot”) oli ainoa edomilaisjuutalainen opetuslapsi,xxv joka kavaltamalla Jeesuksen toimi täysin edomilaisen luontonsa mukaisesti.

Daavidin suvun alkuperäinen kotipaikka Betlehem sijaitsee Jerusalemista etelään ja oli edomilais-ten valtaama, minkä vuoksi Jeesuksen vanhemmat asuivat jo ennen avioitumistaan Galilean Nasare-tissa (Luuk. 1:26). Roomalaiset määräsivät kuitenkin kaikki verotettaviksi alkuperäisiin kotipaik-koihinsa, ja niin Joosef ja Maria joutuivat lähtemään Galileasta Betlehemiin. Jeesus oli ensin van-hempineen paossa Herodeksen vihaa Egyptissä, minkä jälkeen perhe asettui taas Nasaretiin.

Jeesuksen ulkonäöstä säilyneen dokumentin, keisari Tiberiukselle osoitetun Pilatuksen kirjeen mu-kaan Jeesus oli loistavan vaalea. Se ei ole mahdollista yleensä tumma- tai punatukkaisille nykyjuu-talaisille (edom tarkoittaa punaista). Juutalaiset ovat hyvin harvoin vaaleita ja muistuttavat silloin tyypiltään Boris Johnsonia, eivät Jeesusta. Loistava vaaleus, jota Pilatus kuvaili, viittaa heprealai-siin, jotka eivät käyttäneet kipaa. Magneettimedian artikkelin kuvan kipa –päähine johtaa harhaan.

Itämaan tietäjien arvellaan olleen heprealaiseen Juudan heimoon kuuluvien pakkosiirtolaisten jälke-läisiä Persiasta. Siellä he olivat opiskelleet astronomiaa/-logiaa, ja havaitsivat harvinaisen tähtiku-vion, jonka katsottiin kuvaavan Juudan kuninkaan syntymää. Juudan heimolaisia levisi Persiasta laajalti ympäri Lähi-itää. Eri maissa asuvat oikeat juutalaiset olivat tekemisissä ensimmäisen kristil-lisen seurakunnan kanssa vieraillessaan Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla (Apt. 2:9-10). Muutamien heistä tultua uskoon tarvittiin lähetystyötä useille alueille Jerusalemista pohjoiseen.

Pakanoihin ulottuvasta lähetyskäskystä huolimatta Jeesus piti edelleen tärkeimpänä löytää Israelin kadonneet lampaat ja velvoitti apostolinsa etsimään nämä, lausuen juuri ennen taivaaseen astumis-taan: ”…te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti.” (Apt. 1:8). Samaria viittaa 10 kadonneeseen heprealaisheimoon, joita on suomalaistenkin esi-isissä.

”Maan ääri” on FINe (loppu) LAND (maan) eli Suomi. Tänne lähetettiin apostoli Andreas, joka kävi neljännellä lähetysmatkallaan Laatokan Karjalassa, seilaten pitkin Dnjepriä. Andreaksen matkasta on vankkoja perimätietoja, myös vanhassa Valamon luostarissa. Rajan taakse jäänyt kunta Antrea sai nimensä Andreaksesta. Itämereltä Andreas saattoi käydä Skotlannissa ja tulla takaisin Suomeen ennen paluumatkaansa; vaikka sitä ei pystytä varmistamaan, niin Skotlannin lipussa on Pyhän Andreaksen vinoristi, käytetty niinkin aikaisin kuin 761.xxvi Skotlantikin on maan ääressä.

Brittiläisen tai pohjoismaisen israelismin mukaan kaikki luoteiseurooppalaiset kansat ovat heprea-laisten jälkeläisiä,xxvii mutta Suomessa heitä on enemmän kuin muualla; lisäksi suomensukuisissa heimoissa matkan varrella Suomeen. Muualle Pohjois- tai Keski-Eurooppaan ei niin aikaisin tehty lähetysmatkoja, mikä todistaa suomalaisten erikoisasemasta. Tosin myös Englannissa asuu monia heprealaisheimoja. Niiden jälkeläisiä muutti edelleen Amerikkaan uudisraivaajiksi.

Suomalaiset on yhdistetty Isaskarin, Sebulonin, Gadin, Daanin, Simeonin ja Juudan heimoon, jonka Kaalebista tulee suomalaisia 400-500-luvuilla hallinneen Kaleva -kuninkaan nimi.xxviii Eniten suo-malaisissa katsotaan olevan Isaskaria, josta isä-sanan arvellaan olevan peräisin. Mannerheim kutsui suomalaisia ”Isaskarin heimon miehiksi”.xxix Juudan heimoa tuli ajan laskun alussa Tanskaan Jyl-lantiin, alkujaan ”Jutland”, Juutinmaa. Tanskan ja Ruotsin välinen salmi on Juutinrauma, ja Suomen rannikoilla ryöstelleitä tanskalaisia kutsuttiin ”juuttaiksi”. Wikipedia -artikkeli Juutit mukaan 400-luvulla osa Tanskan juuteista siirtyi Etelä-Englantiin, ja Tanskaan jääneet sulautuivat Daaneihin.

Tanskalaiset ovat siten Juudaa ja Daania. Ruotsalaiset ovat Gadin heimoa, josta tulee sana ”gootti”xxx: Gotland, Gothenburg eli Göteborg, Göötanmaa. Länsimaisissa kristityissä kansoissa eli pitkään ‒ ja joissain piireissä on elänyt koko ajan ‒ tieto omasta ja Jeesuksen heprealaisesta alkupe-rästä, eikä olisi tullut mieleenkään kuvitella Jeesusta juutalaisten lapseksi. Turun Akatemiassa julkaistiin 1600-1700-luvulla väitöskirjoja, joissa selvitettiin suomen ja heprean kielen yhtäläi-syyksiä, mm. 500-600 samaa sanaa.xxxi

Pitkään punottu valheiden verkko valmistaa uhreja suureen eksytykseen

Ymmärrys alkoi hämärtyä sionistien havitellessa itselleen Palestiinaa syöttäen valhetta väitetystä Juudan heimolaisuudestaan, kuten olivat tehneet heidän esi-isänsä fariseukset. “Edomite Jews began to call themselves Hebrews and Israelites in 1860.”xxxii Soluttautumalla kristillisiin kirkkoihin ‒ mikä aloitti niiden rappeutumisen samoin kuin heprealaisuskon 126 e.Kr.‒ he ovat levittäneet tuota virheellistä käsitystä kristittyjen keskuuteen. Kristittyjen tulisi miettiä, mitä tarkoittaa Jeesuksen viesti apostoli Johanneksen kautta Smyrnan seurakunnalle: ”Minä tiedän sinun ahdistukseksi ja köyhyytesi… ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.” (Ilm. 2:9).

Väärät luulot ovat johtaneet nimenomaan kristittyjen pilkkaan, että kristityt kansat olisivat jonkin-laisia pakanoita, goymeja, ja alempiarvoisia juutalaisiin nähden. Se ei pidä paikkaansa, koska edes sanaa goyim/ gentiles ei löydy Raamatusta, vaan ko. kohdissa on sana ”kansakunta” tai ”kansa” (esim. Jes. 49:22, Matt. 21:43). Käsitys nykyjuutalaisten erinomaisuudesta muihin verrattuna perus-tuu sen sijaan Talmudiin, jossa Jeesusta pilkataan mitä inhottavimmilla tavoilla ja nähdään valko-ihoiset pelkkänä karjana, jota juutalaiset saavat kohdella miten tahansa, vaikka tappaa. ”Yhteen punottuna kauttaaltaan Talmudin opetuksissa on vihamielisyyden ja vihan idea goymeja kohtaan, pitkäaikainen ohjelma valkoisen rodun tuhoamiselle.”xxxiii

Goym -valhetta täydentää kuvitelma nykyjuutalaisista ”jalona öljypuuna”, johon kristittyjen pitäisi oksastaa itsensä, kun asia on juuri päinvastoin: Ei ole koskaan ollut muuta kuin heprealainen öljypuu, ja juutalaisten pitäisi oksastaa itsensä siihen, jos tahtovat pelastua. Paavali puhuu hep-realaisesta öljypuusta roomalaiskirjeen luvussa 11, alkaen siitä, että on itse israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa, ja jatkaa israelilaisista: Siionista tuleva pelastaja poistaa juma-lattoman menon Jaakobista (jae 26) ‒ siis Jaakobista, ei Eesausta. Pakanoiksi Paavali laskee kirjeen vastaanottajat roomalaiset, ja kehottaa heitä villistä öljypuusta peräisin olevina ylpeilemättä alkupe-räisten oksien, israelilaisten rinnalla (jakeet 17-22, 24).

Öljypuun sijaan nykyjuutalaiset ja juutalainen usko ovat viikunapuu, joka tekee vain lehtiä (tar-peettomia, vahingollisia ideologioita), mutta ei hedelmää (hyödyllisiä asioita kansan ylösrakennuk-seksi), (Matt. 21:19), ja siksi se joutaa kaadettavaksi ja poltettavaksi (Matt. 7:19). Hedelmistään puu tunnetaan (Matt. 7:16, 12:33), ja kun tästä viikunapuusta ei koskaan ole tullut hyvää hedelmää, niin kirves on jo pantu sen juurelle (Matt. 3:10, Luuk. 3:9). Jeesuksen kirotessa hedelmättömän viikuna-puun se kuivettui, ja siitä tuli ensimmäinen juutalaisuutta koskeva kirous (curse of the figtree). Kesä eli Herran päivä on lähellä, kun viikunapuussa lehdet puhkeavat (Matt. 24:32), juutalaisten kehittä-essä turmiollisen ideologian toisensa jälkeen vetääkseen muut kansat mukanaan tuhoon.

Juutalainen uskonto kuivettui Jumalan hylätessä sen, koska seuraajat eivät etsikkoaikaansa tunte-neet (Luuk. 19:44).”Teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi” (Matt. 23:38, Luuk. 13:35) tarkoittaa autioittamisen kirousta (curse of desolation) rakentajien hylätessä kalliin kulmakiven, Jeesuksen sovintouhrin (Matt. 21:42). Jos usko ei tuohon kulmakiveen perustu, niin ei se ketään pelasta, oli kyse juutalaisesta tai muusta uskonnosta, jotka Jeesusta vieroksuessaan ovat pakanallisia. Luullaan, että juutalaiset voisivat pelastua muuta kautta, mikä ei ole totta. Juutalaisille ei ole oikotietä, kuten suuri määrä Jeesusta seuraavia messiaanisia juutalaisia on ymmärtänyt. Kolmantena juutalaisuuteen kohdistuu perinnöttömäksi tekemisen kirous (curse of disinheritance): ”Teidän valtakuntanne otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä” (Matt. 21:43). Neljänneksi Veli Nathanael mainitsee deicide –kirouksen. Hänen mielestään juutalaisuus on kuoleman uskonto.xxxiv

Myös juutalaisten omat lähteet kertovat heidän uskontonsa romahtamisesta temppelipalveluksessa: 40 vuotta ennen Jerusalemin tuhoa, noin vuonna 30 Jumalan siunauksia edustava lamppu sammui. Sovituspäivänä purppuranvärinen lanka, joka aina ennen oli muuttunut valkeaksi kuvaten kansan syntien poispyyhkimistä, jäikin yhä purppuraiseksi, ja Jumalan arpa, joka oli aikaisemmin löytynyt papin oikeasta kädestä kertoen Jumalan suosiosta, löytyikin nyt aina vasemmasta kädestä. Pappien kauhuksi temppelin suljetut portit avautuivat yöllä itsestään merkiksi Jumalan läsnäolon poistumi-sesta ja tuhon saapumisesta temppeliin. Josephus kuvailee maanjäristystä, jonka aikana kuultiin monien yliluonnollisten äänten sanovan ”Lähdetään pois täältä”, ja samasta suurta hämminkiä aiheuttaneesta tapahtumasta kirjoittaa Tacitus.xxxv Maanjäristyksiä tapahtui Jeesuksen kuollessa ristillä ja hänen hautansa auetessa kolmantena päivänä (Matt. 27:51, 28:2).

Roomalaisten hyökätessä Jerusalemiin v. 70 edomilaiset auttoivat taas valloittajaa tappamalla, polt-tamalla, ryöstämällä ja raiskaamalla heprealaisia Jerusalemin asukkaita, ja hirvittävällä käytöksel-lään aiheuttivat Josephuksen mukaan enemmän kuolonuhreja kuin roomalaiset.xxxvi Palestiinasta edomilaiset muuttivat Silkkitien varteen Kasaarivaltioon, jossa he jatkoivat tappamista ryöstämällä valtionsa alueelle tulevia matkalaisia ja varastivat uhriensa identiteetin. He kidnappasivat naapuri-valtioista lapsia, jotka uhrasivat Baalille harjoittaen rahamagiaa. Kasaarien mielestä Baal vaati lasten verta auttaakseen heitä taikomaan rahaa.xxxvii Kasaarimafian kontrolloiman Wikipedian ”Khazars”-artikkelissa ei myönnetä Baalin palvontaa varastettuine veriuhreineen, mutta kerrotaan kasaarien harjoittaneen huomattavan laajaa orjakauppaa naapurivaltioiden asukkaita kaappaamalla.

Hengellisesti tyhjää tilaa ei ole olemassa: Kun Jumala poistuu, pahat henget tulevat tilalle. Evanke-liumien mukaan demonien aiheuttamat riivaukset ja sairaudet olivat tavanomaisia Jeesuksen aikaan Palestiinassa. Ne olivat seurausta väärästä uskonnosta, jonka edomilaiset fariseukset ja iankaikkisen elämän kieltäneet saddukeukset keittivät kokoon kansan vahingoksi. Nykyäänkin Talmudiin ja Kab-balaan perustuva demonismi, kiroukset, yms. ovat yleisiä juutalaisilla. Vain hyvin harvat nykyjuuta-laiset noudattavat Tooraa palvelemalla Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa, ultra-ortodoksit.

Virheellinen on myös termi ”juutalais-kristillinen”, kun pitäisi puhua ”heprealais-kristillisestä” traditiosta. Nykyjuutalaisten esi-isät eivät olleet heprealaisten kanssa Egyptissä, vaan asuivat Seirin vuoristossa, eikä Mooseksen lakia annettu heille. Kun israelilaiset pyrkivät erämaavaellukselta esi-isiensä maahan, edomilaiset eivät päästäneet heitä kulkemaan maansa halki, vaan tulivat sota-joukolla uhaten heitä vastaan (4. Moos. 20:14-23). Heprealaiset joutuivat tekemään pitkän kierrok-sen päästäkseen toista reittiä perille. Mitään hyötyä tai apua ei edomilaisista yleensä ollut, vaan haittaa, ryöstöä ja murhaa. Vanhatestamentillinen uskonto lakkasi pian heidän tultuaan ja Juudean yhteiskunta kaatui vajaat 200 vuotta heidän korruptoivan vaikutuksensa alkamisesta lähtien. Juuta-laiset eivät ole rakentaneet oikein mitään, mikä oikeuttaisi kutsumaan perinnettä heidän mukaansa.

Jos kristityt tottelisivat Jumalaa, he tekisivät täyden pesäeron juutalaisiin. ”Älkää antautuko kanta-maan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryy-dellä? – – – Sentähden: Lähtekää pois heidän keskeltänsä – – -” (2. Kor. 6:14-18). Neuvolla välttää kadotuksen, koska nykyään Eesau yrittää tappaa Jaakobiin kuuluvat niin, että nämä samalla joutu-vat helvettiin. NWO:lla, Ilmestyskirjan petovallalla, juutalaiset pyrkivät kontrolloimaan kaikkia, mutta erityisesti tuhoamaan valkoihoiset Jaakobin vaivan aikana (Jer. 30 luku, 4:31).xxxviii Vuonna 1991 säädettiin USA:ssa juutalaisten aloitteesta laki:xxxix Jos ei lausu nooalaislakien mukaista uskontunnustusta ja kiellä Jeesusta, teloitetaan giljotiinilla,xl joita on varattu FEMA-leireille ainakin 30.000 kpl. Nooalaislait, 7 sääntöä, näyttävät viattomilta, ikään kuin vähimmäisehdot 10 käskystä, mutta ovat kuolettavaa valhetta: Jumala ei antanut Nooalle noita sääntöjä, siitä ei ole mitään tietoa Raamatussa. Sääntöjen lähde on sen sijaan babylonialainen Talmud. Vaatimus Jeesuksen kieltämi-sestäkin osoittaa, että kyse on eksytyksestä, johon ei missään nimessä pidä mennä mukaan.xli

Jos nykyjuutalaiset myöntäisivät, että he eivät ole heprealaisia, niin pohja putoaisi pois heidän asu-miseltaan nykyisessä Israelin valtiossa, koska Luvattu maa ei ole koskaan tarkoitettu muille kuin heprealaisille. Sen vuoksi valhetta pidetään yllä kynsin hampain. Brit.am. -sivustolla myönnetään kyllä luoteiseurooppalaisten kansojen heprealaisuus, mutta toisaalta Talmudin pohjalta katsotaan roomalaisten olevan Eesauta, ja siitä edelleen laajennetaan edomilaisuus käsittämään monia euroop-palaisia kansoja.xlii Samalla käännetään asetelma muutenkin ylösalaisin väittämällä nykyjuutalaisten olevan heprealaista Juudan heimoa, mikä ei pidä paikkaansa.xliii

Kuten edellä perustellaan, Juudan heimolaiset eivät sekoittuneet edomilaisiin, joita he eivät hyväk-syneet, vaan pitivät tunkeilijoina ja ryöstäjinä. Myöhemmin Juudan heimo levittäytyi Lähi-itään ja Eurooppaan, Tanskaan, Suomeen, Englantiin ja muihin maihin, eivätkä sen edustajat edelleenkään sekoittuneet nykyjuutalaisten esivanhempiin. Eran Elhaikin ihmetteli ”mihin oikeat juutalaiset ovat kadonneet?”, kun ei löytänyt geenitutkimuksessaan jälkeäkään heistä.

Vaikka paljon tutkimuksia on tehty juutalaisten geeneistä, niin ne osoittavat vain yleistä sukulai-suutta Lähi-idän kansoihin, mutta eivät koskaan heprealaisiin. Luotettavaa tutkimusta varten tarvit-taisiin vertailunäyte todistettavasti heprealaista alkuperää olevasta henkilöstä. Niitä voisi saa-da vain israelilaisten patriarkkojen haudoista, mutta näytteitä ei ole yritettykään hankkia. Sen sijaan v. 2000 annettiin palestiinalaisten hävittää Joosefin hauta Sikemissä (nyk. Nablus). Vielä olisi patri- ja matriarkkojen hauta Makpelan luola Hebronissa ja Raakelin hauta Betlehemissä, mutta on turha odottaa, että niistä saataisiin geeninäytteitä. Juutalaiset tietävät häviävänsä sinä päivänä.

Brit.am ei vetoakaan geenitutkimuksiin, vaan siihen, kuinka nykyjuutalaiset toteuttaisivat Raama-tun profetiat Juudan heimosta Israelissa. He eivät kuitenkaan ole saaneet haltuunsa koko maata. Raamatullisesti keskeisimmät paikat: Juudea ja Samari eli Länsiranta, Temppelivuori, heprealaisten patriarkkojen haudat, Betlehem ja Itä-Jerusalem eivät kuulu juutalaisille, vaan niiden hallinta ja käyttöoikeus on enimmäkseen palestiinalaisilla ja jordanialaisilla. Israelin valtio tosin rakentaa Länsirannalle juutalaisten siirtokuntia, mutta ne ovat Oslon sopimuksen vastaisina laittomia.

Jumala näyttää tahtonsa kansojen vaiheissa, ja Länsirannan ja muiden raamatullisten paikkojen asema osoittaa, että nykyjuutalaiset eivät ole heprealaisia, muutenhan he hallitsisivat myös niitä. Kuinka he ovat sitten pystyneet perustamaan itselleen valtion muinaisen Israelin alueelle? Vastaus löytyy Iisakin profetiasta pojalleen Eesaulle: “Katso, sinun asuinsijasi on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljeäsi. Mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskastasi.” (1. Moos. 27:39-40).

Profetian mukaan Eesau joutuisi yleensä alistetuksi veljeensä Jaakobiin nähden, mutta pääsisi välillä parempaan asemaan. Ensimmäisen kerran näin tapahtui 850 e.Kr. edomilaisten luopuessa Juudan vallanalaisuudesta. Toisella kerralla he pääsivät hallitsevaan asemaan edomilaisen Herodek-sen valtakaudella. Kolmanneksi edomilaiset pääsivät johtavaan asemaan nykyaikana, kun saivat Israelin alueen ja tavoittelevat koko maailman valtiutta. Mutta kuten aiemmillakin kerroilla, he putoavat pois asemastaan ja kohtaavat perikadon sen pahuuden vuoksi, jonka ovat tehneet veljelleen Jaakobille (Jes. 34, Jer. 49:7-23, Hes. 25:12-14, 35:5-6, 36:5, Jooel 3:19, Aam. 1:12, Ob. 1:10,18).

Yksipuolisuuden välttämiseksi huomautan, että on myös hyviä edomilaisia, Obadja yhtenä heistä. Hän kätki 100 Herran profeettaa luolaan turvaan Iisebeliltä (1. Kun. 18:13). Obadja näki kansansa pahuuden ja tuomitsi sen kirjassaan. Nykyäänkin on juutalaisia, jotka eivät kannata esim. Israelin valtion toimia palestiinalaisia ja beduiineja vastaan. Ultra-ortodoksit eivät alun perinkään hyväksy-neet ajatusta valtion perustamisesta juutalaisille. Ilman lukemattomia sionistien kustantamia verisiä pogromeja eli juutalaisvainoja kovin monia Itä-Euroopan juutalaisia ei olisi muuttanut Palestiinaan. Myös Irakista ajettiin Palestiinaan juutalaisia sionistien järjestämien vainojen avulla.xliv

Bolsevikkivallankumousta johtivat sionistien kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat juutalaiset vapaamuurarit, mutta sen uhreissakin oli paljon juutalaisia. Vallankumouksen alkuvuosina, jolloin kuoli 60 miljoonaa venäläistä kristittyä, myös miljoona juutalaista kuoli pogromeissa Venäjällä.xlv

Sionistit tulivat raskaasti verivelkaisiksi ja osoittivat olevansa juutalaisvastaisia ja yhteistyössä antisemitistien kanssa. Allan C. Brownfeldin mukaan sionistien ja oikeiden antisemitistien pitkä ja historiallinen allianssi on kestänyt 1800-luvun lopulta nykypäivään.xlvi

Tämän kirjoituksen kärki kohdistuukin sionistieliittiin, ei tavallisiin juutalaisiin, joita on sankoin joukoin petetty ja käytetty hyväksi heidän johtajiensa toimesta. Nyt viimeksi rokoteholokaustissa eniten kärsivät juutalaiset Israelissa,xlvii vaikka koronaplandemia kehitettiin juutalaisen Rockefelle-rin instituutissaxlviii sen keskeisimpien hahmojen ollessa juutalaisia: Bill Gates, Anthony Fauci ja paavi. Se, että ei välitetä edes oman kansan jäsenistä, joiden annetaan kuolla, muistuttaakin juuta-laisten sukulaisuudesta veljensä murhanneeseen Kainiin, ja hänen kauttaan juutalaisiin tulleeseen langenneiden enkelten DNA:han. Ns. rokotteet sisältävät myrkkyjä ja erilaisia parasiitteja, kuten on langenneiden enkelten veressä.xlix Sitä kantavat juutalaiset pyrkivät piikkien avulla saastuttamaan kirouksillaan muut kansat, erityisesti vihaamansa Jaakobin jälkeläiset. Donald Trump, 32. asteen vapaamuurari ja juutalainenl, tviittasikin 5.10.2020 ”My blood is the vaccine!!!!!”, eli minun vereni on se rokote!li Koska rokotteessa on kirouksia, se vie ihmisen kadotukseen, jos hän ei kadu piikin ottamista ja pyydä Jumalalta erehdystään anteeksi.lii

T. Pohjalainen

Lähteet

i Webster Encyclopedia of Dictionaries 1958, 64. Perinteisen käsityksen mukaan suomalaiset ovat lähtöisin Volgan mutkasta, joka sijaitsee Kaukasuksella.

ii Racial origin of the “Jews”; not Israelites, but descendants of Khazars, Edomites, Canaanites, Cain, and ultimately Satan. http://truthseeker-archive.blogspot.com/2008/11/racial-origin-of-jews-not-israelites.html.

iii Elhaik, Eran: Ashkenazic Jews’ mysterious origins unravelled by scientists thanks to ancient DNA. www.theconversation.com.

ivhttps://beforeitsnews.com/power-elite/2013/02/racial-origin-of-the-jews-not-israelites-but-descendants-of-khazars-edomites-canaanites-cain-and-ultimately-satan-2441304.html.

v Jewish Almanac 1980, sivu 3.

vi Jewish Encyclopedia 1925, Vol. 5 sivu 41. Josephus, Flavius: Antiquities of The Jews 13.

vii Mikkel Stjernholm Kragh: Wittnesses to the Israelite Origin of the Nordic, Germanic, and Anglo-Saxon Peoples. www.nordiskisrael.dk.

viii Wikipedia -artikkeli Deicide.

ix Veli Nathanaelin videot ” The Jewish curse revealed by Brother Nathanael” ja ” Ginsburg. The death of a Jew”. bitchute.com.

x Katsnelson Alla (3 June 2010): ”Jews worldwide share genetic ties”. Nature. doi:10.1038/news.2010.277. Retrieved 20 October 2017.

xi Week of gratitude for the descendants of Jethro culminates in ”Shabbat Shukran”. breakingisraelnews.com 14.2.2020.

xii Comparet, Bertrand L., AB, J.D.: The Cain. https://archive.org/stream/TheCainSatanicSeedline/-CSL_djvu.txt.

xiii Taylor, Jane: Petra and the Lost Kingdom of Nabateans. Lontoo 2001.

xiv Josephus: Antiquities of the Jews 1, luku 12, s. 4. Who were the Nabateans? www.nabatea.net. Who were the Nabateans in the Bibble? www.steppsoffaith.com.

xv Wikipedia-artikkelit ”Edom” ja ”Nabatealaiset”.

xviApogryfikirjoihin kuuluvista Makkabealaiskirjoista voi lukea heprealaisten Makkabealaiskuninkaiden taisteluista Juudean itsenäisyyden puolesta.

xvii Who were the Nabateans? www.nabatea.net.

xviii Johnson, Paul: The History of the Jews. Lontoo 1987.

xix Who were the Nabateans in the Bibble? www.steppsoffaith.com.

xx Wikipedia -artikkeli Nabatealaiset.

xxi Josephus, Flavius: Antiquities of the Jews 13, luku 9, 1. Seuraavaksi esitettävä perustuu Josephuksen kirjoihin Antiquities of the Jews 13-18 ja Wars of the Jews 1-6.

xxii Fariseukset. evl.fi.

xxiii Wikipedia-artikkeli Herodes.

xxiv Comparet.

xxv Comparet.

xxvi Apostoli Andreaksen lähetysmatka suomalaisten luokse. Perustuu George Alexandroun 1000-sivuiseen teoksiin ”Hän nosti ristin jään päälle” ja ”Apostoli Andreaksen hämmästyttävät lähetysmatkat”. jouninkootut.blogspot.com.

xxviiMikkel Stjernholm Kragh. Wilson oli ensimmäinen anglo-israelilainen, jonka mielestä germaaniset ja pohjoismaiset kansat ovat Israelin kadonneita heimoja.

xxviii Exeterin piispa Leofricin noin v. 1000 tuomiokirkolleen lahjoittaman hengellisten laulujen kokoelman joukossa olevassa Widsith-runossa kuvataan valtioita ja oloja 400-500-lukujen Euroopassa ja siinä mainitaan suomalaisten mah-tava Kaleva –kuningas. Juudasta muistuttavat myös Suomen rannikoiden kivikehät jatulintarhatja nimi ”jätti” suuri-kokoisten Juudan heimolaisten mukaan.

xxix brit.am.com. Suomen osuudessa viitataan Benjamin Turkialla oleviin tietoihin Mannerheimin sodanaikaisesta puheesta suomalaisille sotilaille: ”Isaskarin heimon miehet…”

xxx Tribal and Clan Names. britam.com.

xxxi Seemi julkaisee –sivusto suomen ja heprean kielen yhtäläisyyksistä.

xxxiiEncyclopedia Judaica 1971 Vol. 10, 234.

xxxiii Juutinen, Markku: Mikä on Talmudin henki? muutosvoima.wordpress.com 12.4.2015.

Käännös: Toora vastaan Talmud. pohjoistuuli.com.

xxxivVeli Nathanaelin videot ”The four curses of Judaism” ja ”My flight from Judaism to Christ”. bitchute.com.

xxxv Plummer, Robert: Something awry in the temple? The rendering of the temple veil and early Jewish sources that re-port unusual phenomena in the temple around AD 30. Journal of the Evangelical Theological Society 48/2, 301-316.

www.etsjets.org.

xxxvi Josephus: Wars of the Jews kirja 4, luvut 4-5, kirja 5, luvut 6 eteenpäin.

xxxvii Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia. The Truth ‒ Rothschild & Khazar History ‒ Rise of the NWO ‒ Documentary. beforeitsnews.com 18.12.2021.

xxxviii America’s Destiny? MediaGiant. bitchute.com: Nooalaislait ovat juutalaisten järjestelmä kristittyjen ja muiden ei-juutalaisten kontrolloimiseksi ja tuhoamiseksi. Vuoden 1991 laki on vain yksi niistä monista keinoista, joiden avulla juutalaiset pyrkivät maailmanvaltaan. Ilmestyskirjassa on profetoitu kristittyjen teloitukset suuren ahdistuksen eli Jaakobin vaivan aikana (Ilm. 6:9-11).

xxxix Lakiteksti: H.J.Res.104 — 102nd Congress (1991-1992). https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-joint-resolution/104/text. Lain esittelytekstissä vedotaan asiantuntijana juutalaisen Chabad Lubavits –järjestön perustajaan rabbi Schneersohniin, mistä ilmenee, että laki säädettiin hänen aloitteestaan.

xl Deadly discriminatory noahide laws and military guillotines in USA. beforeitsnews.com 29.5.2021. Beware of the Noahide Laws.bewareofthenoahidelaws.followersofyah.com/. Christians Beheaded Under Noahide Laws USA – When? https://beforeitsnews.com/alternative/2020/04/christians-beheaded-under-noahide-laws-usa-when-3720840.html.

xli Noahide Laws, Kabbalah & One World Religion. MediaGiant. bitchute.com. Talmudissa väitetään, että Jumala olisi antanut Nooalle nämä lait, mutta siitä ei ole mitään todisteita. Nooalaislaeista tulee Raamatussa profetoitu, kaikille lopun aikoina pakotettava synkretistinen sekasikiöuskonto ”one world religion”. MediaGiantin videot eivät avaudu, kun niitä väitetään ”vihapuheeksi”. Juutalaiset pitävät todenpuhumista vihapuheena, koska vihaavat totuutta. Em. tiedot voi kuitenkin lukea videoiden esittelyteksteistä.

xlii Joseph defeats Eesau. britam.com.

xliii Jews are Judah (väärä väite). britam.com.

xliv Esim. Ukrainassa juutalaisjohtaja Jabotinsky teki kasakka Petlyuran kanssa sopimuksen pogromeista, joissa 750.000 ‒ miljoona juutalaista tapettiin. Ukrainassa oli 1326 pogromia vuosina 1881-1920. Under the Sign of the Scorpion -05. www.bibliotecapleyades.net. Sivustolla truetorahjews.org kerrotaan sionistien vainoamista ortodoksijuutalaisista. Enti-nen CIA-agentti Wilbur Crane Eveland kirjoittaa kirjassaan ”Ropes of Sand”, NY 1988, että vaikka arabien väitettiin tehneen terrori-iskut Irakin juutalaisia vastaan, niin todellisuudessa sionistit olivat niiden takana.

xlv Solzhenitsyn breaks last taboo of the revolution, www.theguardian.com. The great Aleksandr Solzhenitzyn’s banned book on Russian-Jewish relations & the Christian Holocaust. The Barnes Review. A Journal of Nationalist Thought and History, Sept/Oct 2008. Full text of ”Russians and Jews”, www.archive.org.

xlvi Brownfeld, Allan C.: Zionism and Anti-Semitism: A Strange Alliance through History. Washington Report on Middle East Studies, 1998.www.wremea.org. Myös Israel Shahakin mukaan sionismissa on antisemitismiä. Shahak Israel: Jewish history, Jewish Religion ‒ the Weight of 3000 years, London 1994. www.archive.org.

xlvii Covid deaths in Israel have hit an all-time daily high. The mRNA vaccine experiment has failed. It must end now. theburningplatform.com 3.2.2022.

xlviii Rockefeller Lock Step & Event 201: Proof That The Covid-19 Scandemic Was Planned. bitchute.com 5.2.2022.

xlix Four Parasites Found in Pfizer and Moderna Vaccines. Parasites seen under optical and electron microscopes. News Report 1. Oct 14, 2021. theeverydayconsernedcitizen.net. Niissä piireissä, joissa Kainin verta kantavat liikkuvat, pedo-filia ja vielä pahemmat teot lapsille ovat tavanomaisia. Mark. 9 luvussa Jeesus tuomitsee lapsiin sekaantujat toistaen kolme kertaa ”heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu” (Mark. 9:42, 44, 46, 48). Niin tapahtuu helvetissä, mutta ne jotka jatkuvasti tekevät törkeitä tekoja lapsille, ovat jo maan päällä lähellä helvettiä ja joutuvat kiroukseen, mistä seuraa terveysongelmina mm. sisälmysloisia. Tuollaisestakin kirouksesta voi tulla periytyvä.

l Donald Trump Is Great Pretender! He Is Pretending To Be Your Savior But In Reality He Is antiChrist, antiGod & antiChristian! Find Out the Truth So That You Are Not Deceived! beforeitsnews.com 25.12.2021. Trump menetti pal-jon kannattajia, kun ymmärrettiin, kuinka voimaperäisesti hän ajoi rokoteagendaa presidenttikautensa lopussa.

li Horrific findings in the blood of the vaccinated ‒ experts all agree ‒ these shots are lethal. beforeitsnews.com 13.1.2022.

lii Demon Says Black Magic Contained In The Vaccine. beforeitsnews.com 1.1.2022. Piikki avaa pääsyn anteeksianta-mattomuuden, vihan ja pelon demoneille. Tarkoitus on viedä ihminen helvettiin ennen kuin hän ehtii katua, minkä vuoksi rokotteita on tehty tappavaksikin.

8 kommenttia

 1. No nyt selvisi se, että miksi meitä valkoihoisia vainotaan niin paljon tässä lopun ajan maailmassa. Ja se että miksi Eurooppaan tuodaan väkisin muslimeja sekoittumaan alkuperäisväestöön. Tavoitteena on tämän valkoisen Jaakobin sukukunnan tuhoaminen.
  Onneksi Herra Jeesus tulee pian takaisin ja tämä meno loppuu! Tule Herra Jeesus!

  Plusääni(10)Miinusääni(4)
 2. Erinomainen, ansiokas ja valaiseva artikkeli. Talmud-juutalaisten ’anti-white’-propagandassa korostuu roomalaisten tai eurooppalaisten asema vihattavina edomilaisina, kun taas he itse katsovat olevansa Jaakobin jälkeläisiä. Artikkelin mukaan tämä on huijausta ja asetelma on erityisesti pohjois-eurooppalaisten suhteen päinvastainen. Valtavirran historiankirjoitus ei tietenkään tue tarinoita 10 kadotetun heimon vaiheista. Hengellisesti tarkastellen tarinassa on kuitenkin järkeä. Kristinuskon saavuttama vankka asema erityisesti Euroopassa ei voi olla sattumaa. Selittävänä tekijänä voisi olla heprealaisen verenperimän vaikutus. Yksilötasolla Jumalan armovaikutus ei ole sidottu verenperimään, mutta suurissa massoissa sillä on selvä tilastollinen korrelaatio.

  Kristinuskon jalostava vaikutus eurooppalaisissa alkoi ratkaisevasti heikentyä vasta sähköisen joukkotiedotuksen (TV) yleistymisen myötä. Tämän joukkotiedotuksen sisältö on pitkälti joko talmud- tai kommunistijuutalaisten sanelemaa aivopesua, joka tähtää eurooppalaisten tai eurooppalaislähtöisten kansojen tuhoon. Koronavalhe tai valkoisia kansoja keskinäiseen sotaan yllyttävä propaganda aivopesee länsimaiden ihmisiä hyväksymään ja toteuttamaan joko oma joukkotuhonsa tai surkea elämä totalitaristisessa helvetissä, jota kommunistijuutalaiset ja heidän kätyrinsä johtavat. Aito puhdas kristinusko tarjoaisi apua, mutta useat seurakunnat on saastutettu artikkelin kuvaamalla tavalla ylistämään nyky-Isrealia.

  Plusääni(10)Miinusääni(4)
 3. Seuraava Jeshuan lausuma sisältää kaikki kansakunnat maan päällä (Ilm 7:9), mutta se sisältää myös Israelin hajallaan olevat kaksitoista sukukuntaa:

  `Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen` (Joh 10:16).

  Edelleen jakeen (Joh 10:16) viittaus `muista lampaista` sisältyy myös antediluviaanisen (Nooan tulvan) ajan ihmiskunnan `tottelemattomiin`:
  `Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta` (1 Pie 3:18-20).

  Nooan tulva toteutui todellakin kirjaimellisesti ja oli globaali. Esimerkiksi tässäkin kohtaa Emmanuel Swedenborg (ES) erehtyi. ESn opin virheellinen perusedellytys poiki useita virheitä. Hänen erehdyksestään Nooan tulvan kirjaimellisuudesta kehittyi aluksi spirituaalinen evoluutionismi.

  Ei voida todentaa saiko Charles Darwin (CD) innoitteen teoriaansa juuri ESltä. Karl Marx (KM) intoutui toden teolla CDn evoluutioteoriasta. KM omisti ensimmäisen teoksensa `Das Kapital` CDlle ja totesi: Nyt olemme tappaneet Jumalan!

  Ateisti KMsta oli fantastista että älykkyyden avulla voidaan `tappaa Jumala` kieltämällä kirjaimellinen Aadam ja Eeva sekä kirjaimellinen globaali maailman hukuttaminen Nooan tuhotulvassa.

  Herra lupasi Nooalle ettei enää hukuttaisi ihmiskuntaa toistamiseen vedenpaisumuksella. Mutta ihmiskunta hukutetaan toki toisen kerran – tällä kertaa tottelemattomuuden tähden tulella.

  `Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet (atomit > fissioreaktio) kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat` (2 Pie 3:10).

  Jaakob, Herran puoliveli, joka kiusasi Jeshuaa rankasti lapsuuskodissaan (katui myöhemmin), sittemmin Jerusalemin seurakunnan vastaava, tosin lähettää tervehdyksen Israelin 12 diasporassa olevalle sukukunnalle:

  `Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle` (Jaa 1:1).

  Merkittävä osa kadonneista heimoista oli vielä tuolloin Kreikan maakunnissa. Tosin diasporassa juudalaisia oli enemmän kuin kotimaassaan.

  Näillä linkeillä pääsee hyvään alkuun 10 kadonneen heimon tapauksesta. linkeissä on viittauksia uusiin linkkeihin joten lopulta hallinnoit toista sataa linkkiä eli tiedät sen minkä hekin tietävät. Allekirjoittanut ei ole tutkinut aikoihin näitä päivitettyjä tietoja. Peruskaura on silti hallussa!

  Kadonneet 10 heimoa
  http://fkf.net/Kadonneet/index.html#uusintieto
  Jarmo (useita linkkejä aiheesta)
  http://jarmo10.org/kartat.htm
  Israelin 10 heimon vaellus (Juhani Aitomaa)
  https://nakokulma.info/kirja/vaellus.pdf

  `Familytreedna`sta voit tilata testin. Testi selvittää y-dna- (isälinjan) ja mt-dna (mitokondriaalisen äitilinjan) haploryhmän. Testitulos tulee melko nopeasti. Saat oman KIT-tunnuksen jolla voit todentaa geneettisiä sukulaisia ympäri maailmaa.

  On valaisevaa huomata kuinka nyt luodaan sukupuitten sukupuita. Mutta jo nyt geneettinen tietämys haploryhmistä on väärissä käsissä – kuinkas muuten! Tämän tietämyksen avulla voidaan esimerkiksi täsmätuhota tiettyjä väestönryhmiä eikä koirakaan hauku perästä.

  Voit myös selvittää reitin josta esivanhempasi sitten Aatamin ajoista ovat tänne pohjanperukoille kulkeutuneet. Testi ei maksa paljon ja kannattaa tilata se kallein ja kattavin testi.

  Mikäli olet perussuomalainen eli esivanhempasi ovat suomenniemeltä jossa pitäjästä pitäjään liikkuminen vaati kirkkoherran luvan niin on melko selvää että testituloksessasi on paljonkin ashkenaasiosumia koska suvut ovat olleet paikoillaan vuosisatoja. Lisäksi testituloksestasi löytynee leviittoja.

  Tämä onkin supisuomalaisten geneettinen kirous jolle suomalaiset eivät voi mitään. Useimmat testatuista yhdistetäänkin sujuvasti babylonialaisiin noita- ja velholinjoihin. Eipä ihme että Suomenniemi oli kuuluisa noidistaan, joita oli paljon ja he olivat voimakkaita.

  Familytreedna
  https://www.familytreedna.com/

  Jäitä hattuun! Nyt punotaan niin viekasta juonta että kettukin punastuu! Voi tätä `jaskanpauhantaa` (Jaakobin karjuntaa) mitä tulette vielä kuulemaan. Teistähän tehdään väen vängällä filosemitistejä! Teidät suostutellaan pyhittämään Perkele!

  Hyväksymällä teorian `kyyhkysistä` (hyvät `juutalaiset`) `haukkojen` (pahat `juutalaiset`) kustannuksella ei tule ottaneeksi huomioon että molemmat ovat lintuja!

  Jeshua kertoi vertauksen: `Ja hänen kylväessään (valtakunnan sanan) putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut (pahuuden vartauskuva) tulivat ja söivät ne` (Mat 13:4) ja myöhemmin selitti vertauksen merkityksen: `Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen` (Mat 13:19).

  Kirjoitettu on: `Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa` (Joh 3:3). Tässä on ovi oikeaan juuDalaisuuteen! Kaikki muu on Perkeleestä!

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 4. Raamatun tarinat eivät ole historiallisesti luotettava lähde, kaikkea muuta. Ihmettelenkin joidenkin kritiikitöntä suhtatumista niihin. Mutta uskolla ei ole rajaa, voi uskoa melkein mihin vain ja mitä vain.

  Plusääni(4)Miinusääni(8)
  1. Skeptikot ovat ikuisia ilonpilaajia. Korona on ollut skeptikkojen juhla-aikaa, kun on voinut ”tieteeseen” vedoten pilata mahdollisimman monen elämän. Skeptikoilla ei ole omaa elämää ja siksi täytyy pyrkiä kontrolloimaan muita ja niiden ajatuksia ja tässä vedotaan johonkin auktoriteettiin, joka tänä päivänä on ”Tiede”. Tiede merkitsee sitä, että joukko ymmärrykseltään rajoittuneita ihmisiä kuvittelee pystyvänsä selittämään kaiken redusoimalla todellisuus pelkästään materialistisesti ilmeneviin tai toistettaviin ilmiöihin. Näin ei kuitenkaan käy ja Tiede ajautuu yhä enemmän rahavallan tai valtapolitiikan narratiiveja ja hallintakeinoja tukevaksi propaganda- ja manipulointivälineeksi. Nykypäivän tiede on rappeutunut jopa suhteessa itseensä eikä nykyaikainen tutkimus ole läheskään niin laadukasta kuin vielä vuosikymmeniä sitten. Tiedeihmisten etiikkakin on vajonnut pohjamutiin ja useat palvelevat suoraan suuryritysten tai hallitusten rahan- ja vallanhimoisia tarpeita.

   Tieteellä on nähtävästi erityinen asema, kun käydään hengellisesti/henkisesti virittyneitä ihmisiä ja ihmisyyden korkeampia ilmenemismuotoja vastaan. Tiede-ihmisten mielestä kaikki ei-näkyvä on hyödytöntä ajanhukkaa. Tiede on yhä enemmän materialistien, kommunistien ja muiden raakalaisten harjoittaman vallankäytön väline. Materialistisen Tieteen uusimmat saavutukset ovat mm. kansojen mielenhallinta pelkopropagandalla ja pakkorokotuykset geenimuuntelevalla rokotteella. Nykypäivän Tiede palvelee huijausta.

   Plusääni(11)Miinusääni(2)
 5. Jill (`Esther`) Tracy Biden-Jacobs-Giacoppo on italialainen juutalainen (`krypto`) nainen, joka on Yhdysvaltain `ensimmäinen nainen`.

  Jill Jacobs and Purim
  https://hiddeninthecrag.wordpress.com/2021/02/26/jill-jacobs-and-purim/

  Purim karnevaali on ikivanha mutta sen painopiste muuttui Jeshuan telotuksen jälkeen. Nyt Purim juhla tukee Jeshuan surmaamista vuodesta toiseen, koska Haman yhdistetään Jeshuaan. Tämä karnevaali on inhottava ja täysin Antikristuksen hengen mukaista.

  Purimissa on ensin juhlittu Hamanin ja sittemmin Jeshuan `puuhun ripustamista` (hirttotuomiota – ristinpuu).

  `Sillä Jumalan kiroama on se, joka on hirteen ripustettu; älä saastuta sitä maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi` (5 Moo 21:23).

  Jeshua messiasta ei ole hyväksytty eikä hyväksytä jatkossakaan ja vuosittainen ilojuhla `puuhun ripustamisesta` koittaa jälleen kerran pian. Näin sitkassa on edomilainen (iudeon) vihanpito.

  Hamanin 10 poikaa hirtettiin että hänen muistonsa sammuisi. Mitä he tekivät hänen vaimolleen Serekselle ei mainita. `Hamanin pojilla` viitataan Jeshuan seuraajiin; Herran lapsiin eli `Jumalan poikiin ja tyttäriin`, jotka pitää telottaa samalla tavalla kuin mestarinsakin.

  Jill Bidenin isoisä Domenico Giacoppo tuli Amerikkaan vuonna 1899, hänen vaimonsa ja lapsensa saapuivat vuotta myöhemmin. Sittemmin hän muutti nimensä yrittäessään amerikkalaistaa sen – Jacobsiksi.

  Purim 2022 (Karnevaali alkaa Keskiviikkona 16.3.2022 auringonlaskun aikaan, jolloin vuorokausi vaihtuu)
  https://www.calendardate.com/purim_2022.htm

  Googlaa myös haulla `Why did all of Joe Biden schildren marry jews`. Saattaa löytyä mielenkiintoista lukemista.

  Joe Biden polvistuu `juutalaisen` edessä syvän kunnioituksen vallassa
  https://collive.com/president-biden-kneels-before-frum-mom-of-12/

  Arvioin aikanaan että onko tällä Joe papparaisella jokin kehitysvamma mutta tämä vanhainkodin vauhtiveikko (s. 20.11.42) saattaa olla muuten vain dementoitunut tuohon kuntoon. Ja tästä Yhdysvaltain presidentti.

  Kansat tekivät melkoisen karhunpalveluksen itselleen hyväksyessään holocaustin ja maksaessaan holocaustikorvauksia. Näin menetellen he avasivat vapaaehtoisesti helvetin ovet luvalle kostaa. Myönnettyä `loukkausta` ei tietenkään hyvitetä rahalla tai myötätunnolla vaan verellä.

  Kostotoimet tulevat olemaan rajut ja laajat. Mikäli olet valkoinen ja vieläpä kristitty kostosta tulee `lopullinen ratkaisu`. Nyt lietsotaan kansoja vihaan! Uhrimäärästä tulee valtaisa!

  Kristittyjen vaino tulee yltymään yltymistään niin kuin viime vuosina on käynytkin! Mutta se kiihtyy kiihtymistään!

  `Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan` (Mat 24:9-10).

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 6. Mitä Ukrainan `sodasta` saattaa seurata? Sotahan tämä ei ole koska vastavoimaa ei ole olemassa tai siltä on mennyt jänikset housuihin. Jonkunlainen luunappi tämä `sota` vain on.

  Ukraina uhrattiin yhteistuumin `vihollisen kanssa`. On hyvin lähellä että Suomelle käy samoin – yllytyshulluja kun ollaan. On olemassa vielä ulospääsy!

  Olisi luullut että oltaisiin pysytty puolueettomina, sitoutumattomina ja liittoutumattomina mitä suurvaltapolitiikkaan tulee ja keekaloitu Idän ja Lännen välissä tasapainottamassa tilannetta.

  SN olisi saanut Nobelin rauhanpalkinnon – olisihan se ollut melkoista! Mutta kun ei! Ei me sitä haluta – me kun halutaa sotaa! No sitähän saa mitä tilaa! Yksin ollaan – ei liittolaisia! Petosta neuvottelupöydissä!

  Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ernobylin_ydinvoimalaonnettomuus

  Uusi suojarakennus vaurioreaktorin päällä
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/NSC-Oct-2017.jpg/1280px-NSC-Oct-2017.jpg

  Itä-Euroopan maat
  https://sites.google.com/site/najpiekniejszestoliceeuropy/_/rsrc/1327851614472/home/mapa_europy.jpg

  Tsernobylin suojakuorella katettu ydinvoimala sijaitsee strategisesti kiusallisessa paikassa. Esimerkiksi Ukrainan Kiova ( > 1 Milj. asukasta) sijaitsee liiankin lähellä. Eri maiden miljoonakaupungit sijaitsevat myös melko lähellä Tsernobyliä.

  Ai ettäkö sodassa eivät kaikki keinot olisi luvallisia? Oletteko ihan varma! Se on ainakin varmaa että Tsernobylin räjäytyksen taustavoimat eivät tule olemaan Venäjä ja sen liittolaiset! Eiväthän he tietenkään takapihaansa sittailisi. Syyt heidän päälleen silti kipataan.

  Ukrainan sodasta saattaa seurauksena olla eräs yllättävä tapahtuma. Nimittäin USAssa käytävä sisällissota. Maatahan johtaa tällä hetkellä ihan paskalla hämmennettävä ukkeli. Vielä jokin aikaa sitten kansalliskaarteja oli 17 osavaltiossa. Nyt niitä on jokaisessa osavaltiossa.

  Länsimaat tulevat asettamaan Venäjälle talouspakoptteita joista ne itse kärsivät tavattomasti. Nyt he suunnittelevat taloussaartoa Venäjää kohtaan mutta lyövät lopulta kirveellä omaan nilkkaansa. Energian hinta tulee kallistumaan huimasti ja tämä haitta siirretään kuluttajien niskaan. Polttoaineitten ja elintarvikkeiden hinnat nousevat merkittävästi.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat