Jumalan Sanalle merkityksen on antanut vain Jumala; Sana ei ole materialisoitavissa

Usein kuulee puhuttavan, että Vanha testamentti, jossa ensimmäisenä ovat Mooseksen viisikirjaa, ja  sen jälkeen Joosuan kirja, Tuomarien kirja, Ruutin kirja ja niin edelleen, osoittavat Jumalan olevan tyrannimainen hirmuhallitsija, mikä luovuttaa rasistisesti yksinoikeuden muinaisille heprealaisille, jotka olivat vielä täysin aistillisluonnollisia ihmisiä ja siten valtaosaltaan helvetiin sidottuja (mutta ei kansanjohtajat ja profeetat yms). Käsittelemme tässä VT:n ja UT:n luonnetta sekä kirjaimellisen että sisäisten merkityksien mukaisesti. Haemme vastauksia siihen, miksi esimerkiksi VT on väärin ymmärretty? 

Raamatun kirjojen soveltaminen moderniin yhteiskuntaan ei onnistu materiaaliselta pohjalta  

Vanhassa testamentissa esitetty Jumala yleensä mielletään despoottiseksi ja oikuttelevaksi hallitsijaksi. Tällainen harhakuvitelma on syntynyt, kun ei ole  ymmärretty Sanan sisäisiä merkityksiä. Tämä ymmärtämättömyys esiintyy selvästi myös niin kutsuttujen kristillisten teologien Raamatun käännöksissä alkukielistä. Koska he eivät tiedä melkein mitään Sanan sisäisistä merkityksistä, pitävät he Raamattua miltei tavallisena kirjana. Raamatun kääntäjät pitävät Raamatun sanomaa sen aikaisten ihmisten tekeminä, ja tältä pohjalta yrittävät soveltaa Raamatun sanomaa aikamme ihmisille. 

Esimerkkinä voidaan mainita kristillisten teologien käännös sanasta “vanhurskaus” (kreikaksi dikaiosyne), jonka he liittävät kaiken kattavaan armoon, jonka mukaan “Jeesuksen veri on meidät puhdistanut synneistä” eli siis on Jumalan lahja. Nykyinen Raamatun käännös UT2020 on jopa luopunut “vanhurskas” sanan käytöstä ja korvannut sen ilmaisulla “syytön”. Esimerkiksi “… koska Herramme Jeesus Kristus teki meistä syyttömiä” (Room. 5:21)[Tosin mainittu UT:n kohta ei ole Jumalan Sanaa]. 

[Selvää tietysti on, että “Jeesuksen veri” ei voi ketään pelastaa. Sitä vastoin pelastuminen edellyttää meitä poistamaan itse syntimme pyytämällä tähän kamppailuun voimaa Jeesukselta Kristukselta. Kuten Uusi Kirkko opettaa ja edellyttää, että vasta sellainen ihminen, joka yrittää elää Kymmenen Käskyn mukaisesti samalla Jeesuksen Jumaluuden tunnustaen, voi pelastua eli päästä taivaaseen]. 

Kuitenkin jo luonnollisradionaalisen käsityksen mukaan “vanhurskaudella” tarkoitetaan Jumalalle kuuluvaa ominaisuutta eli Ääretöntä Totuutta ja Hyvyyttä. Ihmisen kohdalla ilmaisu tarkoittaisi toteen ja hyvään pyrkimystä Jumalan avulla eli oikeamielisyyttä. Muinaisessa suomenkielessä “vanhurskas” on ilmeisesti tarkoittanut myös viisasta, sillä sanoohan jo vanha sananlasku, että  “ei tullut hullua hurskaammaksi”.  

Sisäinen merkitys (SM:) 

Emanuel Swedenborgin kautta Jumalalta ilmestynyt ilmoitus eli Sanan sisäinen merkitys selittää “vanhurskaus” sanan aivan eri tavoin kuin nykyinen kristillinen teologia. Tästä voidaan ottaa esimerkiksi seuraavan VT:n kohdan:1 

“Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi” (Gen. 15: 6). 

Ensinnäkin on syytä huomauttaa, että Abram oli kylläkin olemassa ja hän on tällä hetkellä tietyssä taivaan yhteiskunnassa. Mutta Jumalan Sanan sisäisen merkityksen mukaan Abram tarkoittaa Herraa; Abraham, Iisak ja Jaakob tarkoittavat Herran Jumaluutta ja Jumal-Ihmisyyttä.2   (Tosin Jaakob tarkoittaa asiayhteydestä riippuen myös luonnollista ihmistä). 

Toisaalta myös hyvyydessä ja totuudessa eläviä ihmisiä tarkoitetaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenellä eikä juutalaista kansanheimoa, 3373. Mutta juutalaista kansaa symboli­soi Sanassa Juudas Iskariot, 47504751

Ja Abram uskoi Herraan” SM: Tämä on profetia Herran Jeesuksen Kristuksen uskosta (Toden ja Hyvän yhdistyminen) eli hänen totuuden ymmärryksestä, aikana jolloin Hän opetti ja työskenteli maanpäällä. Tähän liittyen voidaan sanoa, että Jeesus kirkastui vähitellen sitä mukaa kuin Hän voitti helvetistä virtaavia hyökkäyksiä eli kiusauksia. Tätä tarkoitetaan seuraavalla: ”Isä, kirkasta nimesi! Niin taivaasta tuli ääni: ’Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava.’” (Joh. 12: 28). Jumala inkarnoitui maailmaan Itse Jumalallisessa Olemuksessaan, jotta Hän pystyi suorittamaan Lunastuksen, joka tarkoitti helvettien kukistamista, taivaan asettamista järjestykseen sekä Uuden Kirkon perustamista, joka oli tuolloin kristillinen alkukirkko. Tämä tietysti merkitsi ihmiskunnan pelastumista. (Taistelu Hyvän ja Toden puolesta ihmiskunnan ja taivaanvaltakunnan pelastumiseksi.)  

Tätä voidaan lisäksi selittää seuraavasti: 

Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana Hänellä oli kaksi erilaista tilaa, nöyrtyminen ja kirkastus. Kun Hän oli nöyrtymisen tilassa, Hän oli äidiltä perimässään ihmisyydessä ja ikään kuin erossa Isästä ja olin samalla kiusauksissa ja saattoi kärsiä ristinkuoleman. Tässä tilassa Hän rukoili Isää ikään kuin ulkopuolisena. Kiusauksen viimeinen vaihe on epätoivo ja siksi Hän rukoili ristillä, ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit.” (Matt. 27: 46). Hylkäys tarkoitti äidiltä perityn ruumiin täydellistä hylkäämistä. Kun Hän oli kirkastuksen tilassa, Hän oli yhdistyneenä Isään. Kirkastamisella tarkoitetaan Jumalalliseksi tekemistä. Kirkastuksen tilassa Hän ilmestyi kolmelle opetuslapselleen kirkastetussa muodossa (Matt. 17: 1-8).3 

ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi”  SM: Jeesus pystyi ainoastaan saavuttamaan vanhurskauden. Kukaan muu, ei kykene täydellisesti saavuttamaan vanhurskautta kuin Herra Jeesus Kristus eli maailmankaikkeuden ja siihen liittyvän henkisen maailman yksi ja ainut Ääretön Jumala. Jeesus oli sielultaan (Isä) Jumala ja luonnollisen ruumiinsa Hän oli perinyt äidiltään Marialta, joka oli tavallinen nainen. 

Lisäyksenä voidaan tähän sanoa, että: 

Herra on Vapahtaja, joka vapahti ihmiskunnan helvettien vallasta ja kirkasti eli teki Jumalalliseksi Ihmisyytensä, jonka jälkeen Hän on ikuisesti Jumalallinen Ihminen, joka näkyy taivaan Auringon sisällä, josta virtaa Jumalallinen Rakkaus ja Jumalallinen Viisaus.3 

Lunastus käsitti siis kolme asiaa: helvettien kukistaminen, olojen taivaissa saattaminen järjestykseen ja Uuden Kirkon perustaminen. Lunastuksen jälkeen ihmisille tuli mahdollisuus pelastua parannuksen avulla: Lunastus ei siis tarkoita, että ihminen olisi pelastettu ilman parannuksen tekoa.3 

Vanhurskauden sisäinen merkitys on siis aivan erilainen Uuden Kirkon Opin mukaan kuin nykyisen kristillisen teologian mukaan. 

Vanhan testamentin luonne ja yleinen sisäinen merkitys / Nova Hierosolyma 

Raamatusta kuten siihen kuuluvasta Vanhasta testamentista riisuuntuu sen näennäisen despoottisuuden ja rasistisuuden viitta, kun raotamme Sanan sisäisten merkityksien aarrearkkua, ja mitä kätketyimpiä arkkuja avaamme, sitä ymmärrettävämmäksi Jumalan Sanan merkitys avautuu, sillä sisäiset merkitykset muodostavat Sanan varsinaisen Totuuden ja Hyvyyden. 

Kun nyt puhumme VT:tä on paikallaan esittää yhteenveto sen yleisestä sisäisestä merkityksestä. Muta ennen kuin käsittelemme mainittua asiaa, syytä on muistuttaa ja täsmentää lisää Sanan sisäisistä merkityksistä. Nimittäin Sanassa on kirjaimellisen merkityksen lisäksi henkinen eli spirituaalinen sekä taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys. Näitä merkityksiä ei ole aikaisemmin tunnettu ja vasta Swedenborgin kautta ovat ne paljastuneet. Tämä sisäisten merkitysten paljastuminen on Herran Toinen Tuleminen, sillä Herra on Sana.  

Ensimmäisen seurakunnan aikana, jota kutsutaan kulta-ajaksi, ei ollut kirjoitettua Sanaa, vaan ihmiset seurustelivat välittömästi ja myös puhuen enkeleiden kanssa, kuten me seurustelemme nykyisin toistemme kanssa. Tuolloin ihmiset saivat välitöntä opetusta taivaasta käsin. Kulta-ajan ihmisille Sana oli kirjoitettuna mielten sisäisiin osiin 1-550. Tämän kirkon eri vaiheet on kuvattu Raamatun ensimmäisessä kir­jassa eli Genesiksessä (1 Moos.). Vedenpaisumus tarkoittaa tämän kirkon viimeistä tuomiota 551-600

Toinen eli muinaisella eli Nooan kirkolla oli kirjoitettu Sana, jota ei nykyisin kuitenkaan enää tunneta. Tämä muinai­nen, toisin sanoen hopea-ajan kirkon Vanha Sana oli kirjoitet­tu vastaavaisuuksilla kuten nykyinenkin Sana. Tätä kirkkoa kuvataan myös Genesiksessä ja muissa Moo­seksen Kirjoissa. Muinainen kirkko tuhoutui, kun vastaavaisuuksia ryhdyttiin käyttämään itsekkäisiin tar­koituksiin, jolloin syntyivät magia ja salatieteet. Tämän kirkon tuhoutumista kuvataan mm. Sodoman ja Gomorran tuholla 2301-2350

Muistamisen arvoista on, että Herra suorastaan puhui muinaisen kirkon aikana profeetoille, joiden kautta Sana annettiin (Swedenborg [TH: luku 254]). Tällöin Sana sisältää yllä mainitut sisäiset merkitykset (spirituaalinen ja coelestiaalinen), eikä niin muodoin ole kenenkään ihmisen kirjoittamaa, vaikka sen kirjaimellinen asu onkin muuttunut. Kuitenkin Jumala on pitänyt huolen, että Sanan sisäiset merkitykset ovat säilyneet jälkipolville, myös nykyisyyteen saakka. 

Kolmannen Nova Hierosolyma eli israelilaisen kirkon vaiheet ovat kuvattuina Mooseksen Kirjoissa, Joosuan Kirjassa, Tuo­marien, Samuelin ja Kuningasten Kirjoissa sekä pro­feetoissa. Tämän kirkon vii­meinen tuomio tapahtui, kun Jumala inkarnoitui Jeesuksessa Kristuksessa. Nykyajan juutalaiset noudattavat edelleen tämän kirkon uskontoa, vaikka sillä ei enää ole mitään yhteyt­tä Juma­laan sekä taivaaseen (2351-10850), vaan suora yhteys helvettiin Talmudin ansiosta.  

Muutama sananen Talmudista: 

Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä. Edellä mainittuun saadaan vahvistusta, kun seuraavaksi luetaan otteita Talmudista ja muusta siihen liittyvästä rabbiinisesta kirjallisuudesta. 

Täältä voimme lukea Talmud kauheuksia: Talmudin ja sen kannattajien mukaan ei-juutalaiset ovat ihmisen hahmoon puettuja eläimiä, jotka ihmismäisen ulkomuotonsa ansiosta ovat soveliaita palvelemaan juutalaisia. 

Uuden testamentin luonne ja yleinen sisäinen merkitys 

 
Neljännen eli kristillisen kirkon vaiheita kuvataan sekä Uudessa että Vanhassa Testamentissa. Sen synnys­tä ja varttumisesta kerro­taan varsinkin Evankeliumeissa ja Apostolien teoissa. Kristillisen kirkon kasvamista täyteen päivävaiheeseen kuvaa kolmen ensimmäisen vuosisadan kirkkohistoria, sen iltavai­hetta seu­raa­vien vuosisatojen kirkkohistoria aina 1700‑luvulle asti, ja lopuksi sen tuhoutumista toisin sanoen yötä kuvaa Ilmestyskirja. Il­mes­tyskir­jassa (Ilm. 13: 18) mainittu luku 666 tarkoittaa vastaavai­suuksien tieteessä kaikkien totuuksien tuhoamista ihmi­sestä itsestään lähte­vällä älykkyydellä. Tämän kristillisen kirkon jälkeen voimistuu Uusi Kirk­ko, jota kuvataan Danielin kirjassa sekä Ilmestyskirjas­sa. Tämä kirkko on aito kristillinen kirkko, sillä se tunnustaa Herran Juma­lallisen Ihmisyyden ja Uutta Kirkkoa varten on Sanan sisäiset merkitykset paljastettu. Uusi Kirkko on kaikkien aikaisempien kirkkojen kruunu (Jes. 62: 3), sillä ensimmäistä ker­taa ihmis­kunnan historiassa kirkolle paljastetaan kaikki henkisen maail­man salaisuudet. Tämän kirkon jäsenet puhdistuvat kiusausten avulla sekä kehittyvät älykkäiksi. Tämä kirkko on sisäinen kirkko, jonka jäsenet ovat välittömässä yhteydessä itse Jumalaan. Uusi Kirkko on myös planeettamme viimeinen kirkko, joka ei kos­kaan tuhoudu, sillä se pysyy ikuisesti Herran suojeluksessa. Tätä kirkkoa kuvataan muiden muassa  Danielin Kirjassa: 

 (2: 44): ”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyt­tävä valtakunnan, joka on kukistamaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti.” 

Tiivistäen ilmaistuna: 

Maapallolla on ollut neljä aitoa kirkkoa, joista lukuisat uskonsuunnat ovat saaneet alkunsa. Swedenborg nimittää näitä kirkkoja nimillä MuinaisinMuinainenIsraelilainen sekä Kristillinen. Viides aito kirkko on Uusi Jerusalem, joka perustuu Swedenborgin kautta tulleeseen Ilmoitukseen. Tämä kirkko on ikuinen kirkko, joka ei katoa koskaan planeetaltamme, kuten Sanassa on ennustettu. 

Analyysi 

 Kuten artikkelin alussa jo todettiin, yleisesti tulkitaan VT:n Jumalan olevan tyrannimainen hirmuhallitsija, mikä luovutti rasistisesti yksinoikeuden muinaisille heprealaisille tuhota tieltään muita kansoja ja ryövätä heidän maitansa. 

(Valtavirtaisen Raamatun historian tulkinnan mukaan pidetään Abramia seemiläisten (kuten “juutalaisten”) kanta isänä.)  

Suurin syy tähän VT:n tulkintaan Jumalan ankarasta ominaisuudesta johtuu siitä, että ei ole ymmärretty Raamatun eli Jumalan Sanan sisäisiä merkityksiä, sillä pelkän Sanan kirjaimellisen merkityksen mukaisesti näyttäisi Jumala pukeutuvan tyrannimaiseen ja jopa epäoikeudenmukaisuuden viittaan. Mutta tämä viittä haihtuu tyhjiin, kun tarkastelemme Sanaa sisäisten merkityksien mukaisesti kuten Jumalan on Swedenborgin* kautta ilmoittanut.  

*) The Writings of Emanuel Swedenborg – New Christian Bible Study 

Tiivis esimerkki Sanan sisäisetä merkityksestä: 

Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan” (Gen. 12: 7). (Kanaanin maa). “Silloin Herra ilmestyi Abramille”, tarkoittaa Herran Jehovan ilmestymistä Jeesukselle (Herralle) Hänen lapsuudessaan. Koska Jeesus oli sielultaan Jumala eli Jehova, niinpä Hän sai yhteyden sieluunsa. 

”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan”, tarkoittaa sitä, että coelestiaalisen tason voi saavuttaa elämällä (uskomalla Herraan: uskomalla tarkoittaa toden ja hyvän yhdistymistä) Jumalan lainalaisuuksien mukaisesti. Kanaanin maa tarkoittaa uudestisyntyneitä ihmisiä, joista Herraan yhdistynyt seurakunta muodostuu. Siemenellä, josta luvuissa 255 ja 256 mainitaan tarkoitetaan uskoa Herraan, mikä johtaa uudestisyntymisprosessiin Jumalan avulla eli totuuden ja hyvyyden yhdistymiseen. 

Yllä mainittu oli esimerkkinä siitä, että VT:tä poistuvat kaikki negatiivisuudet, kun Sanaa tutkitaan sen varsinaisissa merkityksissään, eli henkisessä ja taivaallisessa merkityksessä. 

Luonnollisesti sekä VT:n että UT:n kuvitellaan olevan pelkästään ihmisten kirjoittama, mikä käsitys johtaa entisestään ymmärryksen hämärtymiseen teologiassa. 

Mutta se seikka, että Jumalan Sanan sisäiset merkitykset eivät ole vielä laajoille kansankerroksille avautuneet, johtunee osittain myös kristillisen kirkon ja sen kirkolliskokouksien virheellisistä päätöksistä. 

Kristillisen kirkon rappeutuminen alkoi jo vuonna 325, kun Nikean kirkolliskokouksessa päätettiin hyväksyä (kokoustajien omasta ymmärryksestä, ei Jumalan valaisemalla ymmärryksellä) väärä oppi Jumalallisesta Kolminaisuudesta ja Jeesuksen syntyperästä. Tätä Nikean oppia noudattavat vielä nykyään kaikki kristilliset kirkot sekä niiden lahkot. Siinä väitetään esimerkiksi, että Jeesus on syntynyt Isä Jumalasta ennen ajanlaskua ja että on kolme jumalaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kyseinen dogmi oli ensin katolisessa kirkossa ja sen jälkeen myös katolisesta kirkosta eronneissa reformistisissa kirkoissa.  

Tämä varmasti oli syynä siihen, että demoninen virtaus saavutti kristikunnan ja Taivaallinen Oppi (Sanan sisäisten osien avautuminen) saavuttanut jalansijaa läntisessä maailmassa, vaikka ilmoitus saatiin Swedenborgin kautta jo 1700-luvulla. helvetti pääsi tunkeutumaan kristilliseen kirkkoon. Kuitenkin totuuden mukaan Jeesus on Jumalan inkarnaatio ja on syntynyt ajassa neitsyt Mariasta, eikä ole kolmea jumalaa, vaan yksi: Jeesus oli maallisen vaelluksensa aikana verhoutunut äidiltään perittyyn kehoon, jonka Hän riisui pois ristinkuolemassa sekä pukeutui Jumalallisen olemukseen Isästä, joka oli Hänen sielunsa. 

Lopuksi on syytä mainita, että juutalaismafian muodostama uhka4 ihmiskunnalle on todellinen, ja se on suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat vaarat. Meidän planeettamme pelastuksena on kuitenkin Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisten merkityksien paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Arcana Coelestia: 1801-1850 (sacred-texts.com) (1811-1813) 
 1. Swedenborg, Emanuel (). Taivas ja helvetti (luku: 526; 254). Nova Hierosolyma 
 1. Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen. Nova Hierosolyma 
 1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ 

_ _ _ _ 

Latistuuko Raamatun kielen rikkaus käännöksessä? – Teologia.fi 

Arcana Coelestia: 3701-3750 (sacred-texts.com) 

Arcana Coelestia: 4701-4750 (sacred-texts.com) 

Arcana Coelestia: 4751-4800 (sacred-texts.com) 

Arcana Coelestia Index (sacred-texts.com) 

Arcana Coelestia: 551-600 (sacred-texts.com) 

Arcana Coelestia: 2301-2350 (sacred-texts.com) 

Arcana Coelestia Index (sacred-texts.com) 

Jewish Racism towards Non-Jews as expressed in the Talmud – Radio Islam (islam-radio.net) 

Nova Hierosolyma 

The Writings of Emanuel Swedenborg – New Christian Bible Study 

The Jews behind Internet – Radio Islam (islam-radio.net) 

Nova Hierosolyma 

10 kommenttia

 1. TODELLINEN HUIJAUS
  Moni voi nykyään ymmärtää koronahuijauksen, ilmastohuijauksen ja holokaustihuijauksen, mutta harvat tietävät suurimman huijauksen eli Herran Toisen Tulemisen kieltämisen harhaoppina. Näin kuitenkin kävi 1700-luvulla. Raamatussa ”taivaan pilvet” merkitsevät Jumalan Sanan kirjaimellista merkitystä ja ”suurella voimalla ja kirkkaudella” Sanan sisäisiä merkityksiä, jotka tulivat Emanuel Swedenborgin kynän kautta (Matt. 24: 30). Herra opetti Swedenborgia lapsuudesta lähtien ja ilmoitti itsensä vuonna 1745, jonka jälkeen Swedenborg kirjoitti teologiset teoksensa, jotka käsittävät noin kaksi hyllymetriä latinankielisiä kirjoituksia. Sekä katolinen että reformistinen kirkko ei Swedenborgin kirjoituksia hyväksynyt vaan julistivat ne harhaoppisiksi. Tämä johtui siitä, että Swedenborg paljasti katolisen ja protestanttisen kirkon luopuneen Jumalasta ja ryhtyneen palvelemaan helvettiä. Suomalainen Raamatun käännös vuodelta 1933 on vielä hyvä ja oikea, mutta nykyinen käännös vuodelta 1992 on monilta osin väärä ja tuhoaa sisäisen merkityksen. Kuten jokainen ihminen ymmärtää jokaisella sanalla jotain mikä vaihtelee eri ihmisillä, niin myös Jumala ymmärtää jokaisella Raamatun Sanalla jotain ääretöntä. Tämän vuoksi Raamatun kirjoituksilla on Jumalallinen Voima. Mutta vain käännöksellä vuodelta 1933, joka on sanatarkka käännös. Nykykristityt ovat perkeleen palvojia, jotka pitävät juutalaisia Jumalan omaisuuskansana ja Israelia Jumalan valtakuntana, vaikka todellisuudessa juutalaiset ovat lihaksi tullut perkele ja Israel perkeleen oma valtio. Luterilainen kirkko ja monet lahkot perustavat oppinsa yhteen Raamatun lauseeseen: ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja” (Room. 3: 28). Tosin Paavali vielä vahvistaa: ”Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.” (Room. 3: 31). Paavali ei tarkoita lailla Kymmentä Käskyä, vaan juutalaisen lain monimutkaisia muotoja. Kymmenen Käskyä ovat tänäkin päivänä ohje koko maailmalle päästä Jumalan yhteyteen. Tekemällä parannuksen uskoen Jeesuksen Jumaluuteen ja elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti, me pelastumme perkeleen vallasta. Kymmenen Käskyn mukainen elämä tunnustaen Jeesuksen Jumalan inkarnaatioksi on kristinuskon perusta. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(9)Miinusääni(2)
  1. Kirkkohistoriassa tunnetaan kolme kristinuskon pääsuuntausta: Roomalaiskatolilaisuus, ortodoksisuus eli kreikkalaiskatolisuus sekä protestanttisuus, joka syntyi Martti Lutherin alullepaneman protesti- ja uudistusliikkeen ja uskonpuhdistuksen seurauksena. Uskonpuhdistuksen kannattajien erimielisyyksiä vuoksi protestantismi jakautui Manner-Euroopassa kalvinistiseen eli reformoituun ryhmään (Ranska, Sveitsi, Alankomaat) sekä luterilaiseen ryhmään, joka on meille pohjoismaalaisille se tutuin. Sittemmin hajaannus protestantismissa on vain lisääntynyt. Pääryhmät ovat: reformoidut, anglikaanit, baptistit, luterilaiset, metodistit ja adventistit. Lisäksi on joukko erilaisia herätysliikkeistä alkunsa saavia kirkkokuntia kuten helluntaikirkko, körttiläisuus tai lestadiolaisuus. Kirkkokunnat voi lisäksi jakaa kahteen eri päähaaraan, jotka ovat korkeakirkolliset sekä matalakirkolliset. Edellisissä korostuu tradition, pappis-instituution, messun muotomenojen sekä valtiollisen kirkkoinstituution keskeisyys. Evankeeliset kirkkokunnat ovat epämuodollisempia ja tukeutuvat usein pelkästään Raamatun ilmoitukseen tai yksittäisten saarnamiesten karismaan.

   ”Yksin uskosta”- oppisuuntaus syntyi reaktiona roomalaiskatolisen kirkon parissa syntyneille ylilyönneille kuten anekaupalle, jossa hyvät työt saattoi korvata ostamalla kirkolta aneita. Opilla vastustettiin myös luostarilaitosta, joka perustui sille ajatukselle, että maallisessa yhteiskunnassa eläen on vaikea elää käskyjen mukaan ja välttää syntiä. Omistautuminen kokonaan Jumalan palvelemiselle edellytti muusta yhteiskunnasta eristettyä luostarilaitosta. Martti Luther ei kuitenkaan ymmärtänyt, kuinka perusteellisesti juutalaiset voivat turmella länsimaiset yhteiskunnat pankkitoiminnan ja joukkotiedotuksen avulla. Protestantismin nousun myötä kirkon ja luostarien omaisuus siirtyi maallisille ruhtinaille ja näiden kautta juutalaisille koronkiskojille syntyi mahdollisuus luoda vähä vähältä nykyaikainen FIAT-rahajärjestelmä, jossa rahalla ei ole itsessään arvoa tai sen arvoa ei ole 100% katettu kultavarannoilla. Järjestelmässä voidaan luoda nopeasti velkasuhteeseen perustuvia maksuvälineitä ilman, että pitää esimerkiksi louhia fyysistä kultaa velan katteeksi. Tämä järjestelmä saa talouden nopeaan kiitoon, mutta altistaa sen velkapaperikeinottelulle ja aika ajoin romahduksille, kun maksuvälineitä ja velkapapereita on liikkeellä liikaa eikä niille ole enää fyysistä katetta lainkaan. Järjestelmän ylläpitäjät kuitenkin hyötyvät korkotulojen ja sisäpiiritiedon muodossa ja voivat kasvattaa reaalista tai velatonta omaisuuttaan lähes määrättömästi. Todellinen helvetti alkoi sittemmin, kun koronkiskonnalla ylettömästi rikastuneet juutalaiset hankkivat itselleen monopolin tiedotuksessa, ajatuspaja- ja NGO-toiminnassa sekä massaviihteen tuottamisessa. Tästä alkoi valtava massapsykologinen manipulaatiokampanja, jossa goyim-laumat saadaan käyttäytymään omaa etuaan vastaan ja tuhoamaan omat kotimaansa ja yhteiskuntansa. Massamaahanmuutto, velkarahan levittäminen kaikkialle yhteiskuntaan, kristinuskon ja sen moraliteetin hylkääminen ja viimeisimpänä koronahuijaukseen uskominen ovat esimerkkejä tästä.

   Plusääni(3)Miinusääni(2)
 2. Luin jostain joskus, että 4. käsky alkuperäisessä muodossaan oli ”Älä tapa juutalaista!” Kuka voisi todistaa, että näin oli.
  Käskyt saattavat olla peräisin budhalaisista elämän ohjeista, jotka eivät olleet käskyjä vaan ohjeita. ”Vältä tuottamasta vahinkoa eläville olioille” vastaten 4. käskyä.
  ”Vältä turhaa puhetta” on muuttunut kristinuskossa käskyksi ”älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi”, joka lienee ollut ”älä anna väärää todistusta juutalaisesta”.
  Jeesus lienee ollut henkilö, joka ensimmäisenä pani uskonpuhdisutksen käyntiin. Siksi hänet kai surmattiinkin. Islam odottaa edelleen uskon puhdistajaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
  1. KYMMENEN KÄSKYÄ
   Käskyt tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Tämä on historiallinen totuus. Käskyt koskevat kaikkia ihmisiä rodusta riippumatta. Jos ihminen haluaa tulla älykkääksi, niin hän pitää Käskyt ja rakastaa niitä. Silloin Jumala antaa hänelle älykkyyttä rajattomasti. Jeesus: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 19: 17).
   Benjamin Kivilohkare

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
    1. Kehittyneempi ja viidakon lain taakse jättänyt osa ihmiskuntaa pystyy elämään käskyjä noudattaen ilman Raamattuakin koska se tajuaa että niin on viisasta elää. Kyse on pienestä vähemmistöstä eikä valkoisten johtama kulttuurikaan ole pystynyt siihen kuin osin.
     Sionistit ja talmudistit tietävät ja ymmärtävät käskyt mutta eivät noudata niitä koska heillä on oma jumala joka ei vaadi sitä. He pikemminkin pitävät käskyjä noudattavia omituisina ja typerinä. Sellainen asenne on tyypillinen psykopaateille jotka eivät halua alistua yhdessä luodun lain edessä vaan luovat omat ’käskynsä’. He ottavat lain omiin käsiin. Näin on tehnyt se mafiakin joka meidän hallitusta ja eduskuntaa ohjaa maan ulkopuolelta käsin. Kun kansa on antanut vallan tällaiselle hallitukselle (ja eduskunnalle) jonka toimintaa oman kansan tahto ei ohjaa se kaivaa koko ajan maata omien jalkojensa alta.

     Plusääni(4)Miinusääni(2)
  2. Masoreettisessa heprean alkutekstissä (Westminster Leningrad Codex) käytetään verbiä ’רצח’ (trə·ṣāḥ), joka tarkoitaa murhaamista eli tahallista ja aloitteellista toisen ihmisen tappamista. Sodankäyntiä käsky ei koske. Talmud pitää joissakin kohdissa ei-juutalaisia epäihmisinä, joten käsky ei koskisi heidän tappamistaan. Vanha Testamentti ei tee tällaista eroa.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 3. Lorraine Day: The deliberate destruction of America anf the world. Who’s doing it – and why?
  s. 464-466:
  Marclis Elie Ravage helmikuussa 1926 (Century Magazine): ”Ette ole vielä alkaneet arvostaa syyllisyytemme syvyyttä. Me (juutalaiset) olemme soluttajia. Me olemme ottaneet haltuumme luontonne mukaisen maailmanne, ihanteenne ja kohtalonne ja leikitelleet nillä. Emme ole olleet vain viimeisimmän Suuren sodan (I Maailmansota) takana, vaan jokaisen suuren vallankumouksen historiassa. Me olemme luoneet hämmennystä ja eripuraa ja turhautuneisuutta/tyytymättömyyttä henkilökohtaiseen ja julkiseen elämäänne. Me toimimme näin yhä. Kukaan ei voi kertoa teille, kuinka kauan vielä toimimme näin. Kuka tietää, miten suuri ja loistava osa teillä olisi ollut, jos olisimme jättäneet teidät rauhaan.”
  Lehdessä Century 1/1928 oli mielenkiintoinen artikkeli New York Tribunen toimittajalta, osa-aikaiselta rabbilta Marcus Eli Ravage. Tässä kuussa hän iski lujaa aiheesta ”kurja venäläinen”, jonka oletettiin kirjoittaneen ”Siionin viisaiden protokollat”, mistä hän sanoi, että niiden sisältö oli kuin tiekartta vallinneeseen todellisuuteen (20-luvun loppu).
  ”Ovatko protokollat autenttisia ja aitoja? Mitä se verrattuna kiistattomaan menneisyyden salajuonitteluun, jota olemme tehneet, mitä emme ole koskaan kiistäneet, koska teillä (ei-juutalaisila) ei koskaan ole ollut rohkeutta syyttää meitä siitä ja josta on olemassa täydet todisteet, jotka ovat kenen tahansa luettavissa?…Ette ole vielä alkaneet arvostamaan syyllisyytemme todellista syvyyttä.Me olemme tunkeutujia, soluttajia, häiritsijöitä. Emme ole olleet vain viimeisimmän, vaan kaikkien sotienne taukana ja syylliset….Olemme saaneet aikaan hajaannusta ja hämmennystä ja tyytymättömyyttä henkilökohtaiseen ja julkiseen elämäänne. Teemme tätä kaikkea yhä….
  ”Pidätte suurta meteliä vaikutuksestamme teattereihinne ja elokuvatuotantoon. Oikein hyvä: Takaan, että valituksenne on erittäin perusteltua ja oikeutettua. Mutta mitä se on verrattuna vaikutukseemme kirkkokuntiinne, kouluihinne, lainsäädäntöönne ja hallituksiinne ja ja todellisiin ajatuksiinne, joita ajattelette joka päivä? Mitään maailman valloitusoperaatiota ei voi lähellekään verrata täydelliseen alistamiseenne meidän taholta…Katso kolmea suurinta uudempien aikojen vallankumoustanne – Ranskan, Amerikan ja Venäjän. Ne eivät ole mitään muuta kuin sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden ideamme riemuvoitoja?” (Tshang: No ideoiksi ne vain jäivätkin ja tuossa paistaakin läpi se, että ideoita käytetään massojen pettämiseen)

  1/12/1952 rabbi Elie Ravage oli noussut maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen ja häntä pyydettiin pitämään avauspuhe heimonsa eliitin kokouksessa Unkarin Budapestissä. Hän jatkoi siitä, mihin vuonna 1928 oli jäänyt: ”Onnittelut, lapseni! Teidät on kutsuttu tänne palauttaaksenne mieliinne uuden ohjelmanne vaiheet…Tavoite, johon olemme pyrkineet niin yhdistyneenä/keskittyneesti kolme vuosituhatta on vihdoin meidän saavutettavissamme….kansamme tulee ottamaan sille kuuluvan aseman maailmassa, jolloin jokainen juutalainen (vastakkaisista sukuhaaroista) on kuningas ja jokainen ei-juutalainen orja! (vahvat aplodit osanottajilta)

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 4. Raamattu kirjoittaa myös; ” te eksytte kun ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa ”.

  Toisin sanoen Jumalan parannuksen voimaa Kristuksessa. Se, joka ei tunne sitä, kehottaa yhä ihmisen parannukseen.

  Mitä ihmisen parannuksella on enää merkitystä jos Jumala itse toimii fyysisesti ihmisenä Kristuksessa, joka on fyysisesti meidän ulkopuolellamme oleva parannus. Yksin Jeesus on vanhurskas.

  Tästähän koko lankeemuksessa on kysymys – kunnian varastamisesta. Siitä että langennut ihmisluonto ei suostu antamaan kaikkea kunniaa yksin Jumalalle.

  Vastustaja yrittää kaikin tavoin peitellä meiltä tietoa ’hyvästä sanomasta’ eli evankeliumista, koska se sanoma poistaa synnin merkityksen koko kuvasta. Koska on Jeesus, me emme voi enää tehdä syntiä ja rikkoa Jumalaa vastaan, sillä ’Jumala on sovittanut maailman itsensä kanssa’ ja ’Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi kaikille, jotka uskovat’.

  Jobin tarinassa on kysymys saman ylpeyden murtamisesta ja lopulta hän oppii; et voi synnilläsi rikkoa Jumalaa vastaan, vaan toinen itsesi kaltainen ihminen joko hyötyy tai kokee haittaa jos teet hyvää tai rikot häntä vastaan. Mitä voit antaa Jumalalle, jota Hänellä ei jo olisi?

  Siksi Raamattu kuvaa viimeisen tuomion käsittävän vain sen, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä toista ihmistä kohtaan. Jumala on poistanut itsensä kuviosta – sovittanut maailman itsensä kanssa Kristuksessa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat