Juutalaismafian maailman valtapyramidi

Jäljempänä olevassa artikkelissa esitämme juutalaismafian sosiaalipsykologista valtarakennetta. Aiheeseen liittyen kuvaamme ja analysoimme maailman valtapyramidia. Huomaamme kuinka valta ei jakaannu, vaan se pysyy lujasti ylempien näkymättömien toimijoiden hallinnassa. Alemmat portaat pyramidissa elävät laskeutuen toinen toistaan suljetumpaan vallan ja vapauden illuusioon. Voidaan ajatella, että kukin porras hallitsee alempaa porrasta, mutta alin porras ei hallitse ketään, ei edes itseään. Itse asiassa yksikään porras ei hallitse ketään, paitsi kaksi ylintä porrasta. 

Vasta sitten, kun valtapyramidin ylempien portaiden totalitarismi on nujerrettu, kykenevät Suomi ja muut valtiot nousemaan todelliseen itsenäisyyden aamun sarastukseen. 

Johdanto

Nykyisin on vaihtoehtomedioissa paljon kirjoituksia globaalista rahaeliitistä, joka on ottamassa vallan, eikä vain osan valtaa, vaan kokonaisen maailmanvallan, ja samalla lakkauttaa maailman kansallisvaltiot. Tämän tilalle luotaisiin maailman laajuinen ja yhtenäinen järjestelmä, sellainen, joka olisi luonteeltaan mekaaninen ja synteettinen, vailla mitään alkuperäistä luonnonmukaisuutta. Tällöinhän ihmismassat olisivat globaalin valtakoneiston rattaita, eikä mistään kulttuurista voitaisi enää puhua, sillä ne olisivat tuhoutuneet. 

Yllä mainittuun kappaleeseen voi osaltaan viitata globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen. 

Itseasiassa yllä oleva liittyy läheisesti maailman valtapyramidiin, jonka rakennetta on esimerkiksi Samuli Perälätarkastellut. Vaihtoehtomediat ja aktivistit, vaikka esittävätkin globaalin eliitin vastaisia kirjoituksia ja toimintaa unohtavat sen alkusyyn, mistä maailmanlaajuinen sosiaalinen ja taloudellinen pahoinvointi johtuu? Se johtuu juutalaiseliitin eli –mafian maailmanvalta pyrkimyksistä. Se, että juutalainen eliitti on saanut niin suuren vallan esimerkiksi “kristityistä”, johtuu siitä, että kristikunnan papisto teki vääryyden vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa tuhotessaan kristinuskon väärällä kolminaisuusopilla. Näin menetellen syömällä hyvän- ja pahantiedon puusta kristinuskosta jäi jäljelle vain ulkokuoret eli vaikutus sosiaalisena laitoksena, jolla ei tietenkään ole mitään yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen. 

_______________ 

*) Vaikka Perälän valtapyramidi ei ole akateemisen tutkimustuloksen kautta todettu, se on silti totta. Sen voi itse kukin nähdä yhteiskuntapolitiikan ja maailman politiikan rakenteesta. 

Juutalaismafia on valtapyramidissa  näkymättömänä huipulla  

Juutalaisen johtajiston luoma globaalin vallansysteemi on lyhyesti jäljempänä kuvailtu: 1) pääomien valtaamiseen globaalilla velkarahoitusjärjestelmällä, 2) median, viihdemaailman ja kasvatus- ja koulutusaineiston valtaaminen hankkimillaan pääomilla ja 3) ei-juutalaisten, ja ennen muuta “kristityiden” alistaminen juutalaiseliitin johtamien järjestöjen, kuten vapaamuurarijärjestön hallittavaksi ja velkarahoitusjärjestelmä sekä finanssikeinottelu ovat mahdollistaneet maailmanlaajuisen lahjonnan. Edellä mainitut kolme kohtaa ovat vaikuttaneet siihen, että nykyinen maailma on lähestulkoon totaalisesti alistunut juutalaismafian vallansysteemin osoittamaan tahtoon. 

Tarkastelemme edelliseen liittyen maailman valtapyramidia. 

Maailman valtapyramidi, jota Samuli Perälä on kuvannut on seitsemän portainen tai asteinen. Tarkastelemme tässä näitä asteita hiukan syvällisemmin. 

Ensimmäinen porras muodostuu tavallisesta kansasta, jota on kuvattu ”häviäjillä”. Tämä koostuisi 90 prosentista väestöstä. Tätä kansanosaa kutsutaan “häviäjiksi” siitä syystä, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta osallistua siihen vallan- ja pääomien jakoon tai voittojen jakoon, kuten johtoportaalla, joka muodostuu alimmasta eliitistä (nro 3) sekä nro kolmea ylemmästä eliitistä eli vallankäyttäjistä, portaista 6 ja 7 puhumattakaan. Koska kansalla yleensä ei ole mahdollisuuksia osallistua vallan ja voittojen jakoon, ei kansalla ole mitään todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksien tekoon. Meillä kansalla on mahdollisuus vain ottaa köyhdyttävää velkarahajärjestelmän myöntämää lainaa, että voisimme asua turvallisesti pohjolan viimaisissa tuulissa. Kansa elää täydellisessä vapauden illuusiossa; kaikki aika menee elämisen kannalta välttämättömien hyödykkeiden kustannuksien hoitamiseen. Koska suurin osa kansasta on juutalaismafian roskaviihteen turruttamia, eivät he niin muodoin viitsi ajatella yhteiskunnalliseen hallintaan ja valtahierarkiaan kuuluvia asioita, vaan äänestävät kertatoisensa jälkeen niitä globaalin agendan kannattajia ja ylläpitäjiä, joita juutalaismogulien hallitsemat tai kontrolloimat länsimaiset joukkotiedotusvälineet taukoamatta ja toinen toistaan, toistaen alitajuntaamme rummuttavat. 

Tähän liittyen todettakoon, että vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaisten rikkain promille on yhtä varakas kuin maan vähiten varakkaat 90 prosenttia yhteensä. Tämäkin vahvistaa kyseisen valtapyramidin paikkansapitävyyttä. 

Toinen porras koostuu (noin 9 prosenttia) johtavissa-asemissa olevista henkilöistä, mitä voidaan kuva myös termillä “johtoporras”. Tähän ryhmään voi kuulua myös sellaisten ammattien harjoittajat, kuten esimerkiksi insinöörit, lääkärit, papisto, jne.. Toinen porras on suurimmaksi osaksi pelkästään viidenestä portaikosta ylöspäin olevien eri asteisten eliittien lakeijoita (ei siis todellista valtaa), mutta pelkästään taloudellisesti he ovat  yleensä “voittajia”. Väestön jakauma koulutusasteen mukaan antaa jonkinlaisen viittauksen nro 2:n  koostumuksesta. (Porras 2 on jonkinlainen varjokuva valiojoukosta). 

Kolmas porras ilmeisesti koostuu jonkinlaisesta alimmasta eliitistä, kuten Peräläkin toteaa. Koostunee poliittisesta (valtioiden johtajat), taloudellisesta (suursijoittajat), liike-elämän (globaali teollisuus) ja jopa uskonnollisesta (piispat, johtavat poliitikot rabbit) “eliitistä”. Joskin nro 3 edustaa jonkinlaista alinta toimeksi panevaa “eliittiä”. 

Neljäs porras: ylikansalliset kattojärjestöt, valtiot, kansainväliset organisaatiot jne.. 

Kattojärjestöjä ovat esimerkiksi Euroopan unionin kattojärjestöt, joilla on jäseniä useissa jäsenmaissa. Näiden kattojärjestöjen jäsenet vaihtavat tietojaan sekä laativat suunnitelmia esimerkiksi pakolaisten kotouttamiseen liittyvissä asioissa laatien kotouttamiseen tarkoitettuja suunnitelmia ja suosituksia sekä julkaisevat niitä. Kullakin toimialalla on tietysti omia kattojärjestöjä. Kansainvälisiä organisaatioita ovat esim. EU, NATO, Yhdistyneet Kansakunnat ja Maailman terveysjärjestö (WHO). Kaikki nämä kansainväliset organisaatiot ovat juutalaiseliitin miehittämät. 

Juutalaismafia on ohjaillut vapaamuurareiden kautta maailmanlaajuisen koronahysterian, jota valtamedia on lietsonut päivästä toiseen, toinen toistaan pelottavimmilla julkaisuilla. WHO ja THL, jotka ovat täysin -mafian ja lääketeollisuuden hallinnassa suunnittelevat maailman laajuisia koronarokotuksia täysin arvaamattomin seurauksin. 

Esimerkiksi EU:n liittyen Association for the Monetary Union of Europa (AMUE) oli johtavien bisnesjättien sekä finanssi- ja pankkisektorinlobbausryhmä, jonka pyrkimyksenä oli saada yhteinen rahaliitto hyväksytyksi Euroopassa. AMUE:n jäsenistönä silloin oli silloin muiden muassa investointipankit juutalainen Goldman Sachs sekä sionistinen  Deutsche Bank, teollisuusjätit Siemens, Volkswagen, British American Tobacco ja bisneksen merkittävä lobbausryhmä BusinessEurope.1 

Viidennen portaan muodostaa eliittien, eliitti varsinaisina vallankäyttäjinä, portaan muodostuessa rahaylimystöstä toisin sanoen Rothschildeista ja Rockefellereistä. 

Porrasta nro 5 kuvaa sopivasti, mutta ei täysin tyhjentävästi globaali velkarahajärjestelmä: 

Suomen valtiolla lienee nykyisin neljätoista päämarkkinatakaajapankkia**, jotka ovat siis Suomen velkojia. Jäljempänä luettelo näistä yksityisistä pankeista velkojina: 

Bank of America Merrill Lynch 
Barclays Capital 
BNP Paribas 
Citigroup 
Crédit Agricole 
Credit Suisse 
Danske Bank 
Deutsche Bank 
HSBC 
J.P. Morgan 
Morgan Stanley 
Nordea 
Royal Bank of Scotland 
Société Générale 

Lisäksi yksityiset pankit ovat köyhdyttäneet lainanantajina- ja pääomatakaajapankkeina Suomen ja muun euroalueen lisäksi, koko maailmaa. Näitä pankkeja ovat esimerkiksi: Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase ja Paribas. Kaksi viimeksi mainittua ovatkin yllä olevassa listassa. 

Nämä yllä esitetyt kansainväliset pankit ovat täysin orientoituneet palvelemaan juutalaisten Rothschildien luomaa systeemiä, kansainvälisenä rahan- ja omaisuuden ryöstöjärjestelmänä.2,3,4,5 Nämä rahoitusinstrumentit ovat pelkästään parasiitteja, jotka loiseliönä kuluttavat isäntäelimistön energiaa. 

Suomen valtio, hallitus, eduskunta sekä kansalaiset ovat ainoastaan tämän globaalin pankkijärjestelmän korollisen velkarahasysteemin riiston sekä ryöstön kohteita. 

________ 

**) Päämarkkinatakaajilla on valtuudet määrittää tärkeimmille sarjaobligaatioille eli niin kutsutuille valtion viitelainoille jälkimarkkinoilla osto- ja myyntihintoja. Ensisijaismarkkinoilla niiden oikeuksiin sisältyy osallistua Valtiokonttorin huutokauppoihin. 

Huomioitavaa 

Juutalaisen Rothschildien, ja muiden juutalaisten perhedynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin. Näin ollen velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät korko ynnä velanpääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta, tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla. Korkoraha ja velan pääomaa kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla. 

Juutalaisen eliitin luomasta rahoitusjärjestelmästä täytyy Suomen ja Euroopan päästä irti. 

Suomessa tulee ottaa käyttöön talousdemokratian reformi. Täten maa voisi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti. 

Kuudennen portaan muodostavat Siionin Viisaat eli Talmud-uskontoon perustava juutalainen eliitti, jonka johdossa on aina mies Rothschildien suvusta. Nämä ihmiset toimivat näkymättömissä. Tälle asteikolle sijoittuu mitä ilmeisemmin Israelin tiedustelupalvelu Mossad

On täysin selvää, että koronahysterian lietsonta palvelee juutalaisen maailmanvallan lujittumista. Koronatartuntojen vimmattu ylilietsonta viralliselta taholta muistuttaa juutalaiseliitin synnyttämää valhetta holokaustista, jossa muka olisi murhattu 6 –7 miljoonaa juutalaista. 

Meidän ei tarvitse ottaa kantaa Siionin viisasten pöytäkirjojen aitouteen havaitaksemme sen tosiasian, että pöytäkirjojen tavoitteet ovat realisoituneet maailmassa tarkasti ja täydellisesti. 

Lyhyesti näiden pöytäkirjojen suunnitelmat ovat toteutuneet maailmanlaajuisen finanssijärjestelmän ja pankkimaailman suhteen (a); globaalin hegemonian saavuttamisen vallankumouksien ja sotien välityksellä (b) ja kansainvälistä valtaa on kahmittu myös hajota sekä hallitse menetelmillä (c).  

Kohta a: Tässä ei tarvitse mainita muuta Yhdysvaltojen keskuspankin [Federal Reserve System (FED )], joka on täysin juutalaisen rahanväärentäjäkoplan kontrollissa. Fedillä on hävytön oikeus “painaa” (on nykyisin lähes virtuaalista) rajattomia määriä dollareita, joita tämä ”rahanväärentäjämafia” lainaa korkeita korkoja vastaan hallitukselle aiheuttaen hirvittäviä häviöitä Yhdysvaltojen kansalle ja kiertoteitse maailman muille valtioille sekä kansoille. 

Kohta b: Viidennessä Pöytäkirjassa todetaan kuinka gojimien vastarinta murretaan sotien ja maailmansodan välityksellä: Siinä esitetään kuinka käy, jos jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua vastustamaan sionisteja. Tässä tapauksessa täytyy meidän sionistien kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta mikäli vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä sionisteja vastaan, on sionistien vastattava yleisellä maailmansodalla. 

Aškenasijuutalainen Benjamin Freedman esittää kuinka ”juutalaisvaltaisen” eliitin jäsenet olivat syyllisiä paikallisten sotien laajentamiseen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi

Kohta C: Tähän riittää muutama esimerkki, kuten se, että ennen Neuvostoliiton hajoamista oli maailma jaettu kahteen poliittiseen leiriin, sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Tämä tapahtui esimerkiksi aškenasijuutalaisen K. Marxin teorioiden pohjalta. Tämä jako oli samalla ideaali esimerkki juutalaismafian hajota ja hallitse metodista. Neuvostoliiton sosialistisen kommunismin aate tuhottiin perusolemukseltaan ateismilla ja vastaavasti länsimainen kristillisyys tärveltiin itsekkäällä kapitalistisella uusliberalismilla ja pinnallisella materialistisella ideologialla. Sosialismi, joka asettaa yleisen edun yksilön edun edelle, on luonteeltaan lähimmäisenrakkautta, joten sosialismin kumppani olisi ollut aito kristinusko, ja puolestaan kapitalismi olisi oikeamuotoisesti saanut kumppanikseen ateismin. Muitakin esimerkkejä hajota ja hallitse menetelmistä olisi valtavasti. 

Seitsemännen portaan muodostavat ne, jotka saavat voimansa syvimmän helvetin virtauksesta eli porrasta nro 7 voidaan ilman muuta kutsua perkeleeksi ilman metaforaa, joka muodostuu juutalaisuudesta, jonka perustana on Talmud. Kaikista uskonnoista syvimmällä helveteissä on juutalaisten Talmudiin  perustuva uskonto, joka on rasistinen maailmanvaltaukseen suuntautuva “uskonto” ja jonka vuoksi äärimmäisen juutalaisuuden kautta tulee virtaus pahimmista helveteistä eli itse perkeleeltä, jolla nimellä näitä helvettejä kutsutaan. 

Loppuanalyysi  

Juutalaistoimijat auttavat etenemään sellaisia yksilöitä, jotka tahtovat nöyrästi palvella globalistien eli käytännössä Israelin ja juutalaismafian maailmanvaltaan tähtääviä intressejä. Tärkeimpiä vaadittavia ominaisuuksia näiltä isänmaansa ja kansansa pettureilta ovat, että he osaavat pitää “turpansa” kiinni ja lausunnoissaan myötäilevät valtaliiton agendaa eli Uutta Maailmanjärjestystä, ja muutoinkin asettavat poliittisessa toiminnassaan UMJ:n linjauksen etusijalle. Tavanomaisesti juutalaiset nostavat vapamuurareiksi ja vapaamuurareiden toimihenkilöiksi sopivaksi katsomiaan henkilöitä portaasta 2. Median välityksellä näistä nousukkaista leivotaan hetkessä suosittuja julkkiksia: ajatelkaapa vaikka esimerkiksi sellaisia Suomen syöjiä kuin Martti AhtisaariAleksander StubbJyrki KatainenTarja Halonen ja monet muut tyhjän päiväisyydet. Toisin sanoen nämä nousukkaat sijoittuvat portaille 3 ja 4, ehkä joissakin tapauksissa jopa portaalle 5. 

Eliminointi 

Heti, kun juutalaismafia on saavuttanut hegemonia tavoitteensa, he eivät palkitse palvelijoitaan, vaan likvidoivat heidät. Tämän todistaa historia: Robert Wiltonin mukaan juutalaisen Sverdlovin ja neuvostovallan tuhat yksi juutalaista tekivät tuhotyötään. Murhattuaan Tsaariperheen, mukaan lukien “kaikki” Romanovit ja ryöstettyään Venäjän vetoamalla työläisten oppimattomuuteen, he käyttivät narrejaan pystyttääkseen tyrannian, hirvittävämmän kuin mitä maailma on koskaan kokenut.6 Jo juutalaisen neuvostohallinnon alussa aloitettiin laaja “laillistettu” punainen terrori, jossa myös juutalaismafian apureina “vallankumouksessa” toimineet venäläiset usein tapettiin “vastavallankumouksellisina”.7 

Täten yllä esitettyyn viitaten heti,  kun juutalainen maailmanvalta toteutuu, aloittaa Mossad Israelin sotavoimien avustuksella puhdistukset portaissa 4. ja 5., eli niistä tapettaisiin kaikki hallitsevat ei-juutalaiset ts. gojimit. 

Vallankumous eläköön 

On muistamisen arvoista, että myös portaikossa 5 ja siitä ylöspäin juutalaismafialla on fyysinen keho. Heidän valtarakenteensa on murskattava, eikä tämä voi tapahtua parlamentaarisin keinoin. 

Vallankumous ei voi nousta voitokkaana alimmasta portaasta siksi, että ylimmäisten portaiden valtamedia aivopesee jatkuvasti alempia portaita. Juutalaismafia on siis nujerrettava! 
 

Ylimmäisten portaiden totalitarismin romahtaessa vapautuvat tervehdyttävän vallankumouksen ratsut lennättämään ilosanomaa yhteiskunnan kaikille osa-alueille. Vasta silloin uskonnollinen, henkinen, taloudellinen, sosiaalinen, koulutuksellinen, sisä- ja ulkopoliittinen hyvinvointi ja oikeuden mukaisuus saavuttaa kukoistuksensa. Suomi ja muut valtiot voisivat silloin nousta todellisen itsenäisyyden aamun sarastukseen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

The Great reset. Saatavina: https://www.weforum.org/great-reset/  

Samuli Perälä: Saatavina: https://tokentube.net/v/2792628213/Aikamme-suurin-taistelu-on-k%C3%A4ynniss%C3%A4—Osa-3-3  

https://www.nber.org/papers/w20625

http://tilastokeskus.fi/til/vkour/2013/vkour_2013_2014-11-06_tau_001_fi.html

https://100777.com/jewry/freedman_fi

_ _ _ _ _ 

 1. Kivi, Jaana (2016). BRYSSEL MYYTY lobbausparatiisin kauppiaat. Into. 

https://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx

2. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405 

3. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. 

4. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild 

5. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ 

6.Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry 

7. Solsjenitsyn, Alexander (2012). Gulag-vankileirien saaristo. Bookwell oy, Juva 2012. 

Tiedostoja ja kirjallisuutta 

SwedenborgEmanuel. Worlds in space. Saatavina: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/  

Jerusalem Post: https://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-of-Jewish-billionaires   

Slate: https://slate.com/news-and-politics/2014/11/vladimir-putin-chabad-whats-behind-the-russian-presidents-close-relationship-with-an-orthodox-jewish-sect.html   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/index_finance.htm   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/index_uspolitics.htm   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/index_terror.htm#adl   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/index_lobby.htm   

Islam Radio: http://islam-radio.net/finish/jud/talmud.htm   

Sefaria: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.76a.1?lang=bi&with=all&lang2=bi   

…………………  

John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby.  

Saatavuus: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby  

John Mearsheimer ja Stephen Walt (2008). Israel Lobby and U.S. Foreign Policy   

Universityof Bath (2016). The Israel Lobby and the European Union. Saatavina: https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-israel-lobby-and-the-european-union  

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.  

Swedenborg, Emanuel. De Ultimo Judicio (Viimeinen tuomio)  

Baruch, Bernard (1960). Baruch: The Public Years. New York: Holt, Rinehart and Winston.  
Dunlop, D. M. (1954). The History of the Jewish Khazars. Schocken.  
Freedman, Benjamin (1961). Juutalainen loikkari varoittaa amerikkaa. Saatavilla http://100777.com/jewry/freedman_fi  
Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee  
Hitler, Adolf (19.07.1940). Puhe, kehottaa Churchilia rauhaa. Saatavilla: http://www.youtube.com/watch?v=-LcEXOVmXwg  
Hitler, Adolf (1945). Political Testament. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://ihr.org/other/hitlertestament.html  
Jewish Encyclopedia: Kasaari. Saatavilla: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4279-chazars  
John, Robert (1988). Behind the Balfour Declaration. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p389_John.html  
JTA 17.07.1933. U.S. Envoys to World Boycott Conference in Preliminary Parley. Saatavilla: http://www.jta.org/1933/07/17/archive/u-s-envoys-to-world-boycott-conference-in-preliminary-parley-2  
JTA 04.06.1933. Westchester Non-sectarian Protest Against Hitlerism. Saatavilla: http://www.jta.org/1933/06/04/archive/westchester-non-sectarian-protest-against-hitlerism  
Koestler, Arthur (1976). The thirteenth tribe: the Khazar empire and its heritage. New York: Popular Library.  
  
Ostrer, Harry (2012). Legacy: a genetic history of the Jewish people. Oxford: Oxford University Press.  
Sand, Shlomo (2010). The invention of the Jewish people. London: Verso.  
Stieve, Friedrich (1940). What the World Rejected: Hitler’s Peace Offers 1933- 1939. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://ihr.org/other/what-the-world-rejected.html  
Stinnet, Robert (2001). Day of deceit: the truth about FDR and Pearl Harbor. New York: Touchstone.  
Taylor, A.J.P. (1961). The Origins of the Second World War. London: Hamish Hamilton.  
Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Vantaa: Tabernaculum Dei.  

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.   

Solsjenitsyn, Alexander (2012). Gulag-vankileirien saaristo. Bookwell oy, Juva 2012.  

  
Uuden Kirkon teologisia tiedostoja ja kirjoja  

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla 

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen  

Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php  

 Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm    

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php  

Emanuel Swedenborgin: Taivas ja helvetti. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Taivas-ja-helvetti.php    

 Emanuel Swedenborgin: Aviorakkaus. Saatavuua: http://novahierosolyma.fi/EMANUEL-SWEDENBORGIN-TEOS%2C-AVIORAKKAUS.php    

 Swedenborg, Emanuel: Apocalypse Explained. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ae/ae01.htm 

24 kommenttia

 1. LIHAKSI TULLUT PERKELE
  Magneettimedia on niitä harvoja kanavia, jotka uskaltavat käsitellä maailman tärkeintä kysymystä: juutalaisuutta. Ilman tämän kysymyksen ratkaisua ihmiskunnasta tulee vähitellen maanpäällinen helvetti ilman mitään virtausta taivaasta ja Jumalasta. Kuitenkin elämän tarkoitus on enkelitaivas ihmiskunnasta. Helvetin tarkoitus on saada kaikki ihmiset kuoleman jälkeen helvettiin tuhoamalla kaikki aidot uskonnot. Ateismi on helvetin tärkein työkalu. Sen tähden juutalaisten johtamassa Neuvostoliitossa ateismi oli valtion virallinen ideologia. Nyt ”The Great Reset” eli ”Suuri Nollaus” pyrkii samaan: ihmisistä tehdään kuuliaista yhtenäistä massaa vailla omaa kulttuuria ja uskontoa. Talmudin ennustus maailman ihmisistä juutalaisten orjina on määrä toteutua. Tämä päämäärä saavutettaisiin, kun kansallisvaltiot olisi tuhottu ja siirrytty digitaaliseen rahaan ja ID-tunnukseen sekä tulevan maailmanhallituksen valvontaan. Koronahuijaus luo pohjan sekasorrolle, joka toteuttaisi tämän ”nollauksen”. Uusi maailmanhallitus olisi täysin Siionin Viisaitten kontrollissa. Mihin perustuu juutalaisten valta? Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Tämä on ollut juutalaisten päämäärä kaikessa kansainvälisessä politiikassaan. Vaikka juutalaisia johtaa Siionin Viisaat, joka koostuu johtavista juutalaisista kuten Rothschildeista ja muusta juutalaiseliitistä, muodostavat juutalaiset kuitenkin yhtenäisen kansan, joka seisoo tiukasti Siionin Viisaiden takana. Siten syyllisiä ovat kaikki juutalaiset, eikä ainoastaan Siionin Viisaat. Nyt kuitenkin, kun juutalaiset ovat vallanneet maailman tiedotusvälineet, on vuosikymmeniä levitetty positiivisia käsityksiä juutalaisista ja erityisesti heidän valheellisista kärsimyksistään toisessa maailmansodassa. Holokaustihuijaus on luonut petollista sympatiaa juutalaisille, ja nykyään tuskin kukaan uskaltaa arvostella juutalaisia peläten tulla leimatuksi ”antisemitistiksi”. Tämä mielipiteen muokkaus on tapahtunut siksi, että jos ihmiskunta saisi tietää kaikki juutalaisten hirmuteot (esim. Venäjän vallankumouksessa ja sitä seuranneessa kommunismissa) maailman kansat kääntyisivät juutalaisia vastaan ja hävittäisivät ne. Tästä syystä juutalaiset ovat vallanneet median levittääkseen positiivisia valheita itsestään. Juutalaisten valta perustuu velkaan perustuvan pankkilaitoksen luomiseen ja hallintaan, tiedotusvälineiden hallintaan ja vapaamuurarijärjestön hallintaan. Pankkitoimillaan juutalaiset ovat saaneet tähtitieteelliset varat haltuunsa ja saattaneet muut kansat velkaorjuuteen. Maailman mahtavin valtio USA on heidän hallinnassaan. Lisäksi juutalaiset ovat onnistuneet perustamaan terroristivaltion Israelin, joka ydinaseineen on todellinen uhka maailmanrauhalle. Juutalaisuuden pohjimmaisena perustana on Talmud-uskonto eli perkeleen palvonta, Juutalaiset kirjaimellisesti palvelevat perkelettä: ”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua’.” (Matt. 4: 8-9). Martti Luther oli oikeassa: ”Sen vuoksi, missä näet oikean juutalaisen, sinä voit hyvällä omalla tunnolla tehdä ristinmerkin ja ilman muuta varmasti sanoa: tuossa menee ilmielävä perkele.” Ikävä kyllä perkele on vallannut kristinuskon ja monet kristityt palvelevat juutalaisia ”Jumalan omaisuuskansana”. Todellisuudessa kaksi tuhatta vuotta perkeleellistä Talmud-uskontoa harjoittaneet juutalaiset ovat kirjaimellisesti lihaksi tullut perkele.

  VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla


  Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. Olen hieman eri mieltä. Kyllä juutalaiseliitti hyvin mielellään uhraa myös omiaan ja huijaa ja manipuloi näitä omien tavoitteidensa taakse. Juutalaiseliitti koostuu enimmäkseen kasaaritaustaisista ashkenatseista, jotka väheksyvät tai sortavat mm. arabi- tai afrikkalaistaustaisia juutalaisryhmiä kuten sefardi-juutalaisia tai Etiopian juutalaisia.

   En tiedä, mitä Natsi-Saksassa tapahtui, mutta on mahdollista, että sionistit olisivat onnistuneet yllyttämään kansallissosialistit ulottamaan juutalaisvihansa tavalliseen kansaan näiden sosio-ekonomisesta asemasta riippumatta. Kuitenkin Hitler ja keskeiset natsi-johtajat suuntasivat ”vihapuheensa” maailmanvaltaa tavoittelevia juutalaisryhmiä eli juutalaiseliittiä kohtaan. Nämä puheet ovat ajankohtaisia yhä tänäkin päivänä. Ne on kuitenkin helppo mitätöidä anti-semitisminä, jos annetaan ymmärtää, että ne johtavat erottelemattomaan rotuvihaan, jossa ihmisiltä riistetään yksilökohtainen vastuu ja hänet tuomitaan viiteryhmänsä perustella. Tietenkin on niitä, joiden mielestä ei edes juutalaiseliittiä saisi kritisoida. Kaikkein sekopäisimpiä ovat kristityt sionistit, jotka hurraavat kaikille Israelin valtion törkeyksille ja pitävät juutalaisia Jumalan lähettiläinä. Ei-juutalainen globalistieliitti myös mielellään itse verhoutuu antisemitismisyytösten suojakilven taakse. Hollywood-propagandalla aivopestyt rivikansalaiset ovat kiihkeitä juutalaisten suojelijoita ja blokkaavat kaiken sionistien kritisoinnin.

   Yleensä näissä kirjoituksissa voidaan vain todeta asiantila, mutta käytännön toimenpiteitä kehityksen katkaisemiseksi ei pystytä osoittamaan. On helppo puhua vallankumouksesta, mutta käytäntö onkin sitten toinen juttu. Tällä hetkellä suomalaisilla ei ole edes oikeutta osoittaa mieltään. Jos joku saa aikaiseksi edes ”miekkarin”, niin hänet tuomitaan rettelöitsijäksi ja kansallismielisen opposition maineen tahraajaksi. Mielenosoitukset eivät tosin vaikuta eliittiportaaseen yhtään ja niiden kautta heillä on vain tilaisuus harjoituttaa yksityisarmeijaansa, jota kutsutaan ”poliisiksi”.

   Nyt kansalaisille on kuitenkin suotu tilaisuus osoittaa mielensä tehokkaasti ja se on korona-rokotteesta kieltäytyminen hinnalla millä hyvänsä. Suuri kieltäytyjien joukko voi olla hankala pala jopa umpiröyhkeälle globalistieliitille käsiteltäväksi. He saattavat joutua huomaamaan kiirehtäneensä liikaa. Vastarinta maailmalla rokotuksia kohtaan on lujittumassa, mutta niin ovat myös pakottamis- tai painostamisaikeet.

   Rokotteesta ei ’kieltäydytä’ vaan se ’torjutaan’, kuten mikä hyvänsä vaarallinen uhka. Torjuminen on henkilökohtaista eikä kyse ole sabotaasista kampanjan suhteen. Jokaisella on oma valinta, mistä periaatteesta emme tule tinkimään. Torjuminen on helppoa, kun pidetään mielessä se, että sen kautta kansalainen saa fyysisessä muodossa ihonsa alle kaikki talmudin kiroukset ja myrkyt ja menettää näin ihmisyytensä sitä myötä, kun rokote-ohjelma etenee. Tuon ohjelman perimmäisenä tarkoituksena on tehdä ihmisistä sieluttomia ja hengettömiä olentoja, ”golemeita” vailla omaa vapaata tahtoa. Kyseessä ei ole normaali murha, jossa tapetaan vain fyysinen ruumis, vaan kolminkertainen, koko ihmisolemukseen kohdistuva tuhonta ja ihmiskunnan historian kammottavin rikos. Sen etenemisen myötä Jumalan on pakko todeta ihmiskunnan täysi moraalinen konkurssi ja aloittaa Ilmestyskirjassa kuvattu proseduuri. Armonaika on päättynyt.

   Plusääni(7)Miinusääni(2)
   1. VIELÄ JUUTALAISUUDESTA
    On totta, että on jopa antisionistisia juutalaisia ja kristityiksi kääntyneitä juutalaisia, mutta ne ovat häviävän pieni vähemmistö. Mutta kuten Swedenborg sanoo, kääntyneistä juutalaisista tulee parhaimpia enkeleitä. Tällaisista voin mainita Benjamin Freedmanin, joka uskalsi kääntyä hallitsevaa juutalaisuutta eli Siionin Viisaita vastaan ja paljastaa sen juonia. Se, että uskaltaa vastustaa Siionin Viisaita, on jo jotain. Mutta muu juutalaisväestö on innolla mukana Siionin Viisaiden politiikassa, mikä näkyy esim. israelilaisten asenteissa. Juutalaisuutta ei voi ymmärtää, ellei ymmärrä, mitä on peritty pahuus (nykyajan psykologia ei tiedä tästä mitään). Jokaisella ihmisellä on perityt pahat taipumukset vanhemmiltaan ja nämä pahuudet lisääntyvät sukupolvissa, ellei tapahdu uudestisyntymistä. Juutalaisten peritty pahuus muodostuu kasaarikansan peritystä pahuudesta, joka oli julmuutta, vallanhimoa ja aistillisuutta (phallos-kultti) ja johon 700-luvulta (kääntyminen juutalaisuuteen) liittyi viha kristinuskoa ja kristittyjä vastaan (Talmud) ja myös päämäärä koko maailman valloittamiseen. Tämä peritty pahuus on sisimpänä nykyajan juutalaisilla lukuun ottamatta uudestisyntyneitä juutalaisia, joita on äärettömän vähän. Tämän perityn pahuuden ansiosta juutalaisiin virtaa vaikutusta pahimmista helveteistä eli perkeleestä. Tästä syystä juutalaisten vaikutus ihmiskunnan kehitykseen on ollut helvetillistä, mainittakoon vain Rothschildit, Marx, Freud ja Einstein. Koska myös ei-juutalainen maailma on helvetin vallassa, mutta ei perkeleiden vaan saatanoiden, ovat juutalaisten opit uponneet helposti kansoihin. Ja koska kristinusko on ollut kuollut vuodesta 325 lähtien, ei helveteille ole ollut riittävää vastavoimaa, vaan niistä on tullut hallitsevia. Näin jokainen maapallon ihminen syntyy saatanaksi, mutta juutalainen perkeleeksi. Saatana tarkoittaa helvettiä, jossa hallitsee vääryys, mutta perkele helvettiä, jossa hallitse pahuus. Nykyajan kristityt ovat pääasiassa saatanoita, sillä heissä hallitsee vääryys eikä nykyajan kristinusko opeta heitä uudestisyntymään. Perkeleet ovat saatanoita voimakkaampia pahuudessa. Saatanoista ja perkeleistä johtuu myös, että kun Jumala toisen kerran laskeutui maan pinnalle (Emanuel Swedenborgin teokset), eivät saatanat sitä hyväksyneet. Näin perkele on jatkanut voittokulkuaan, mistä koronahuijaus on uusin operaatio. Perkele voidaan voittaa vain uudestisyntymällä Uuden Jerusalemin opin avulla: http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php
    Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://www.globalresearch.ca
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
 2. Henry Ford totesi aikoinaan Siionin viisaiden pöytäkirjoista: En tiedä ovatko ne aitoja mutta ne vastaavat hyvin todellisuutta.
  Niin tekevät artikkelissa esiin tuodut asiatkin.
  Jokunen kommentti loppuosaan
  ”On muistamisen arvoista, että myös portaikossa 5 ja siitä ylöspäin juutalaismafialla on fyysinen keho. Heidän valtarakenteensa on murskattava, eikä tämä voi tapahtua parlamentaarisin keinoin. 
  Vallankumous ei voi nousta voitokkaana alimmasta portaasta siksi, että ylimmäisten portaiden valtamedia aivopesee jatkuvasti alempia portaita. Juutalaismafia on siis nujerrettava! ”
  — Vallankumous (valtion sisällä tai valtioiden välillä) yleensä lähtee alimmista portaista, niistä jotka ovat sorron kohteina. Ne nousevat kapinaan sortajaa vastaan. Ylemmät ja keskitasonkaan portaat eivät sitä tee koska ne hyötyvät artikkelissa kuvatusta hierarkiasta ja valtapyramiidista. Vaikka siellä olisi valistuneita ja sortoa vastustavia niin he ovat aina vähemmistö joka ei voi saada valtaa käsiinsä.

  ”Ylimmäisten portaiden totalitarismin romahtaessa vapautuvat tervehdyttävän vallankumouksen ratsut lennättämään ilosanomaa yhteiskunnan kaikille osa-alueille .”
  — Tuntuu utopialta uskoa että nuo ylimmät ’villit portaat’ romahtavat … ’juutalaisten’ – (kyse ei ole niistä hurskaista ja oikeamielisistä, joista esim. Johannes Lehman kertoo kirjassaan Raportti Jeesuksesta, jotka nyt varmasti taistelisivat nwo:ta vastaan mikäli olisivat elossa, vaan PÄÄOSIN juutalaisen identiteetin uskonnon kautta varastaneista kasaareista ja kryptoista) – miehittämä ja hallitsema anglo-sionistinen kulttuuri tuskin romahtaa ilman että joku tarjoaa tilalle jotain parempaa joka sen kaataa ja että enemmistö valitsee sen.
  Vallankumous voi tänään realiteetit huomioiden olla vain paremman voittoa, enemmistön paremman valintaa, ei mitään giljotiini-kumousta Ranskan malliin. Sellaisen aika on mennyt ja yrityskin päättyy kaaokseen jossa nwo-mafia korjaa voiton.
  Voi myös kysyä mistä tulevat nuo ratsut jotka vievät tuota ilosanomaa ja auttaako pelkkä ilosanoman vienti mitään jos ei ole poliittista voimaa toteuttaa sitä käytännössä? Vaikka sanotaan, että usko siirtää vuoria niin pelkästään se tuskin tässä riittää.

  ”Vasta silloin uskonnollinen, henkinen, taloudellinen, sosiaalinen, koulutuksellinen, sisä- ja ulkopoliittinen hyvinvointi ja oikeuden mukaisuus saavuttaa kukoistuksensa. Suomi ja muut valtiot voisivat silloin nousta todellisen itsenäisyyden aamun sarastukseen.”
  — Kun ei ole riittävää poliittista tai parlamentaarista voimaa joka nostaisi maamme eu- ja nwo-suosta niin nousua itsenäisyyteen on vaikea kuvitella, me jäämme anglo-sionistisen pakanallisen kulttuurin vangiksi emmekä pääse irti eu-kahleista ellei Eu hajoa mikä merkitsee sitä että vain suuret maailmanpoliittiset tapahtumat kuten esim. Kiinan nousu johtavaksi maailmanvallaksi ja siihen liittyvä usa/israel mafian vallan loppuminen voivat tuoda muutoksia kuvatun pyramidin valtarakenteisiin ja mahdollistaa pankkiiri mafian ja eu:n hajoamisen tai ainakin sen vallan heikentymisen ellei menetyksen. Muuta tietä tuskin on, ainakin vaikea sellaista on nähdä. Korona pandemia sen hyvin todistaa. Rokote tuhoaa immuunijärjestelmää ja altistaa riippuvuutta rokotteista. Se on tekninen, geenimanipuloiva ja poliittinen ase mutta halukkaita ottajia sille löytyy.

  Vaikka monet epäilevätkin että enemmän valtio- kuin korporaatio-kapitalismiin panostavat Kiina ja Venäjä, jotka tarjoavat kansalleen elämisen perusasiat (työ, leipä ja asunto), ovat mukana nwo-eliitin hankkeissa niin ne ovat selkeästi ilmoittaneet tavoitteekseen moninapaisen maailman eivätkä näytä olevan halukkaita alistumaan nwo-mafian ja ’protokollamiesten’ talmud-hegemonian alle. Mikäli ne sanassaan pysyvät, sitä kautta voi odottaa suurempaa ja ainakin toivoa parempaa muutosta koko ihmiskunnan nyt varsin synkältä näyttävään kohtaloon. Tämä linkin artikkeli Ranskan kohtalosta on paljonpuhuva.
  https://www.unz.com/article/julien-langellas-catholic-and-identitarian/

  Kuten alla olevat linkkien artikkelit kertovat ’protokollamiehet’ antavat ymmärtää että Trumpin ja meidän muiden anglo-sionistisen kulttuurin jäsenten pitää olla kiitollisia kun saamme olla heidän palvelijoitaan ja heidän ’yksinapaisessa johdatuksessaan’’. Siltä taholta ei voine odottaa muuta kuin ’alakerran’ kurjistumista ja ’yläkerran’ lihomista entisestään.
  Jews Made America Great So ’We Deserve Our Influence,’ Dershowitz Tells Synagogue Audience
  P. Weiss – Mondoweiss
  Alan Dershowitz gave a pep talk on Jewish influence to an orthodox audience in Scarsdale [New York] Tuesday night [May 2017] … That was Dersh’s theme: We earned our influence in this country by contributing more to its success than others, so now use your influence … Jews should use Jewish power, from intellectual to financial, to punish those who criticize Israel … ”We have to hit them in the pocketbook. Don’t ever be embarrassed about using Jewish power” [he said] … ”We should be the most powerful lobby in Washington … We are a very influential community. We deserve our influence. I hope all of you will participate in this great period of Jewish American, Jewish Israeli life, you have so much to contribute. Use what you’ve earned, use your influence to support Israel and support Jewish values.”
  http://mondoweiss.net/2017/05/influence-dershowitz-scarsdale/
  http://www.ihr.org
  National Justice Investigates: American Tax Payers Spend At Least $23 Billion On Israel Every Year
  https://national-justice.com/current-events-opinion-and-analysis/national-justice-investigates-american-tax-payers-spend-least-23

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. ‘“On muistamisen arvoista, että myös portaikossa 5 ja siitä ylöspäin juutalaismafialla on fyysinen keho. Heidän valtarakenteensa on murskattava, eikä tämä voi tapahtua parlamentaarisin keinoin.
   Vallankumous ei voi nousta voitokkaana alimmasta portaasta siksi, että ylimmäisten portaiden valtamedia aivopesee jatkuvasti alempia portaita. Juutalaismafia on siis nujerrettava! ”’

   — Vallankumous (valtion sisällä tai valtioiden välillä) yleensä lähtee alimmista portaista, niistä jotka ovat sorron kohteina. Ne nousevat kapinaan sortajaa vastaan. Ylemmät ja keskitasonkaan portaat eivät sitä tee koska ne hyötyvät artikkelissa kuvatusta hierarkiasta ja valtapyramiidista. Vaikka siellä olisi valistuneita ja sortoa vastustavia niin he ovat aina vähemmistö joka ei voi saada valtaa käsiinsä.”

   Minun olisi varmaankin pitänyt selittää tätä loppuosaa tarkemmin, mutta kun artikkelin pääosa oli jo niin pitkä, niin otin silloin lyhyemmän linjauksen loppuanalyysissa.

   Mielestäni historia todistaa paikkansa pitävästi, että suuremmat vallankumoukset tai vallankaappaukset ovat lähtöisin “sivistyneistöstä” tai “älymystöstä”. Useimmat merkittävät sodat ja vallankumoukset ovat juuri ylimystön, näissä tapauksissa kasaariälymystön ja kasaaripankkiirien aikaansaannosta. Näiden pirujen lietsovaa toimintaa ovat vielä edistäneet ei-juutalaiset taiteilijat ja kirjailijat, kuitenkin monet heistä vilpittömästi, tuoden esille kansallisromantiikkaa tuotoksissaan. (Selvää on, että aito kansanrunous ja –kulttuuri on peräisin kansasta).

   Ilman kasaarieliitin merkittävää vaikutusta tuskin olisi puhjenneet sellaiset vallankumoukset ja sodat kuin esimerkiksi: Ranskan suuri vallankumous; Venäjän “vallankumous”, (jonka vanavedessä myös Suomi sortui “sisällissotaan”); Yhdysvaltojen sisällisota; Espanjan sisällissota; ensimmäinen ja toinen maailmansota jne. [1;2;3;4]. Myös monet Latinalaisen-Amerikan yhteiskunnalliset konfliktit kietoutuvat juutalaiseliitin hallitsemaan Yhdysvaltojen maailmanvalta pyrkimyksiin [5].

   Yleensä vallankumouksissa on kylläkin käytetty hyödyksi “sorretun kansa” “ääntä ja voimaa”, mutta “sorrettukansa” ei ole omatoimisesti noussut sortajiaan vastaan, vaan on jatkanut ojansa kaivamista kiroillen yksin kurjuuttaan.

   [1]. Freedman, Benjamin. http://islam-radio.net/finish/power/freedman.htm

   [2]. Islam Radio: http://islam-radio.net/

   [3]. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto; Die legale mafia (Laillinen mafia); Des teufels funktionäre (Pirun toimihenkilöt) ja Who is Who ohne maske (Kuka kukib on ilman naamiota)

   [4]. Wilton, Robert. Romanovien viimeiset päivät

   [5]. Chomsky, Noam

   Tarkoitus ei suinkaan ole kuvata suoraan mitään “giljotiinimetodia”, joskaan ilman radikaaleja funktioita, ei uudistusprosessi ole mahdollinen.

   Esimerkiksi 1900-luvulla vallankumouksien ja sotien sytykkeet ovat nousseet helvetillisestä virtauksesta, ja niiden tarkoituksena on ollut itsekkääseen heimouskontoon (tai sitä palvelevien ideologien) kuuluvien entiteettien pyrkimykset kohti totaalista maailmanvaltaa. Nykyisin tulevassa kehittyneessä vallankumouksessa tilanne on päinvastainen.

   Kuten aikaisemmin olen kirjoittanut, että juutalaiseliitin luoma synteesi on degeneroittanut yhteiskuntarakenteen täydellisesti, täytyy uskonto, poliittinen järjestelmä, yhteiskunta- ja valtiorakenne luoda uuteen kukoistukseensa. Tätä prosessia olen aiemmin kuvannut kahtena metodologisena uudistuksena eli menetelmäoppina.

   Ensimmäinen metodologia käsittää henkisen jalostumisen ja toinen metodologia perustuu aineellisen yhteiskunnan eli materialistisen asteen uudistamiseen.

   (Vallankumouksen metodologia. Saatavuus: https://www.magneettimedia.com/tellukselle-ei-sovi-samanaikaisesti-taivas-ja-helvetti/)

   Tämä juontaa juurensa siitä, että myös luonnonmaailmassa jokaisella on suhteensa hyvään ja toteen, jotka virtaavat Jumalasta. Luonnonmaailma on peilikuva henkiselle maailmalle. Ihmisen sisäinen mieli uudestisyntyy ensin, ja vasta tämän jälkeen ulkoinen mieli, sisäisen ihmisen välityksellä. Sisäinen ihminen on se varsinainen ihminen.

   Tästä seuraa, että myös valtioiden murrosta ajatellen esitetään ensin niiden henkisen kehittymisen metodologia, mikä pohjustaa myös sekulaarista yhteiskunnan jalostumista.

   Ne henkisesti valveutuneet ihmiset, jotka ovat uudestisyntyneet Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestyneen Taivaallisen Opin valaiseman Jumalan Sanan (Jumalan avustamana) ja oman aktiviteetin kautta, osaavat nousta pyramidin ylempiä kerroksia vastaan, mitkä ovat piruja ja itse perkele. Tässä otetaan lähtökohdaksi se, että Taivaallinen Oppi olisi jo juurtunut jokseenkin laajasti yhteiskuntaan, ja “isku” juutalaismafiaa vastaan on sellainen mullistus, joka vetää alimmanportaan sortajiaan vastaan. Tässä vaiheessa kansa ymmärtää, että planeettamme on joko tuomittu juutalaismafian orjuuden alla lopulliseen helvetillisyyteen ja sen synnyttämään huonovointisuuteen, huumeisiin sekä erilaisiin perversioihin TAI voittamalla kyseisen demonisen mafian ja sen lukuisat lakeijat, saavuttamalla maailmaan ikuisen onnen Jumalallisen Kaitselmuksen suojassa. Tässä tapauksessa vallankumouksen synnyttäjänä ei ole itsekäs ryhmähenki, vaan yleinen etu, joka menee itsekkään yksilön edun edelle.

   Luonnollisessa mielessä on ainakin kaksi poliittisen elämän tendenssiä, jotka määräävät kypsyyden vallankumouksen alkamiseen. Nämä ovat: Kansankerroksien, etupäässä työläisten, pienyrittäjien, maanviljelijöiden ynnä työttömien haluttomuus jatkaa elämää nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, ja vastaavasti maan poliittinen johto ei enää pysty hallitsemaan nykyistä tilannetta. Tämä tilanne on lähellä monissa Euroopan maissa, puuttuu vain ruutitynnyri.

   Tämä ei perustu mihinkään uskoon, vaan siihen faktaan ja sisäiseen ymmärrykseen, että Jumala on luvannut Uuden Kirkon muodostumisen maanpäälle, joka toteutuu Herran toisessa tulemisessa, ja nyt Hän on tullut Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestyneessä Taivaallisessa Opissa, jonka kautta Jumalan Sanan sisäiset merkitykset paljastuvat.

   Koska Uusi Kirkko on TAIVAS ajassa ja paikassa, on vastaavasti Israel, juutalaismafia ja niihin kytkeytyvä Talmud-ideologia HELVETTI maanpäällä. Uusi Kirkko ei voi mahtua samalle planeetalle helvetin kanssa, toisen on väistyttävä, ja se väistyjä on juutalaismafia, sillä itse Jumala on sanonut, että Uusi kirkko eli Uusi Jerusalem, joka on järjestyksessään viides kirkko, on ikuinen.

   Jumalallinen kaitselmus sallii tapahtua pahan ja väärän tietyissä rajoissa, myös globaalisesti. Mutta Kaitselmus sallii ennen muuta pahuuden palvelevan hyvyyttä. Täten Israelin ja kansainvälisesti verkostoituneen juutalaismafian aloittama mahdollinen kolmas maailmansota on kääntyvä kyseistä eliittiä vastaan. Tässä tapauksessa Itä-Aasian tietyt valtiot ilmeisesti nousisivat ratkaisevaan asemaan sionistisen lännen häviöksi. Tämä olisi Jumalallisen Kaitselmuksen ohjausta vallankumouksen voiton hedelmien putoamiselle Uuden Kirkon sekä “sorrettujen kansankerrosten” koriin.

   Herran Toinen Tuleminen

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. ”Ilman kasaarieliitin merkittävää vaikutusta tuskin olisi puhjenneet sellaiset vallankumoukset ja sodat kuin esimerkiksi: Ranskan suuri vallankumous; Venäjän “vallankumous”, (jonka vanavedessä myös Suomi sortui “sisällissotaan”); Yhdysvaltojen sisällisota; Espanjan sisällissota; ensimmäinen ja toinen maailmansota jne. [1;2;3;4]. Myös monet Latinalaisen-Amerikan yhteiskunnalliset konfliktit kietoutuvat juutalaiseliitin hallitsemaan Yhdysvaltojen maailmanvalta pyrkimyksiin [5].”

    Tuo on tietysti totta. Vallankumous vaatii aina myös oman poliittisen, sotilallisen tai uskonnollisen eliitin joka sen käynnistää ja vetää sitä silloin kun tilanne on siihen otollinen. Tuo eliitti ei todellakaan ole aina sorrettujen puolella vaan ajaa omaa etuaan sorrettujen tukemana. Ajattelin ehkä liian idealistisesti vain sorrettuja ja heidän itsenäistä liikkeelle lähtöään sorron murskaamiseksi.
    Miten sitten käy kun Nwo-hanketta vastaan käynnistyy vallankumous, jota Uusi Kirkkokin tukee? Ollaanko silloin tilanteessa jossa tällaista omaa etuaan ajavaa eliittiä ei enää ole vaan vallankumous toteutuu enemmän laajojen ihmismäärien henkisenä, sydämen ja omantunnon asiana? Se ei silloin ole enää ’värivallankumous’ vaan ilman mitään valta-intressejä toteutuva, totuuden, hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden vallankumous.
    Vilpittämästi voi vain toivoa että se saa taakseen suuret kansanjoukot, onnistuu ja johtaa tilanteeseen jossa uusia vallankumouksia ei enää tarvita.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
  2. ”Tämä linkin artikkeli Ranskan kohtalosta on paljonpuhuva.”
   https://www.unz.com/article/julien-langellas-catholic-and-identitarian/

   Muutama sana suomeksi tuosta linkistä:
   … Miksi identitarismi? Langella selittää, että ”nationalisti” on saastunut sana Ranskassa, joka ”ei ole koskaan voittanut yleistä kannatusta”. Identitarismille ei ole olemassa ”akateemista määritelmää”, koska ”se ei vastaa mitään tiettyä ajattelukoulua tai tiettyä oppia”, se tarkoittaa ”tietoisuutta”: ”monikulttuuriset yhteiskunnat ovat monikonfliktisia yhteiskuntia ja kansakunnan homogeenisuus määrää sen selviytymisen.” Hän lisää: ”Identitaarisuus tarkoittaa sitä, että hylkäämme maailmanlaajuisen elämäntavan kaupallisen standardoinnin, maahanmuuton Euroopan ulkopuolisten maiden kautta ja katujemme lisääntyvän islamisoitumisen.”
   Kaikki tämä tiivistyy Langellan jyrkässä lausunnossa: ”Jos ranskalaiset katoavat, Ranska kuolee. … Globalismi on kuoleman kulttuuri, ja identitaarinen taistelu on marssi elämään. ”
   Kirjan johdanto-osa päättyy toteamuksella, että kristillinen rakkaus ja taistelu identiteetistä eivät ole keskenään ristiriidassa:
   Väite että pitää mukautua kaikkiin maailman kurjuuksiin ei ole rakkautta. Parhaimmillaan se on heikkous ja puute. Pahimmillaan se on laskelma niiden etujen hyväksi, jotka hyötyvät palvelutyöstä ja halvoista markkinoista. Ulkomaalaisella on myös kotimaa ja oikeus asua siellä hyvin, oikeus juurtumiseen. Siksi maahanmuuttajien hallitsemattoman virtauksen hyväksyminen maahamme ei ole ratkaisu Afrikan ja Lähi-idän kurjuuksiin. Päinvastoin, se antaa moraalisen takuun niille, jotka muuttavat nämä onnettomat ihmiset kaupunkien orjiksi. Maahanmuuttoa edistävien lobbaajien väärän anteliaisuuden ja tiettyjen hämärien työnantajien kyynisen ”myötätunnon” välillä on tekopyhyyden maailma (hieno lause).

   … Samaan aikaan … hän myöntää, että ”tietyt papit – papit, piispat ja jopa kardinaalit – puolustavat ensimmäisten joukossa luonnotonta manicheismia, joka vastustaa patriotismin evankeliumia”. Nämä papit, jotka saarnaavat ”hölynpölyä” ja kiihottavat loputtomasti Front Nationalia (kansallinen rintama) vastaan, tyhjentävät Ranskaa ”suuresta osasta sen luonnetta, pelkistävät sen periaate kokoelmaksi, parhaimmillaan” kristillisiksi arvoiksi ”, toisin sanoen maahanmuuttajien vastaanottamiseksi, samalla kun” pysyvät enemmän lempeän avioeron, ehkäisyn ja abortin laillistamista tukevassa politiikassa.
   ——–
   Langellan ajatuksilla voi selvän yhtymäkohdan Venäjän johtaja Putinin näkemyksiin ’suorasta demokratiasta’.
   Amerikkalaisen Venäjän historian professori Walter G. Moss näkee asian näin:
   Putin on korvannut itsevaltiuden käsitteen ”suvereenisella demokratialla”. ”Suvereeni demokratia. . . on vahvan ja voimakkaan valtion ruumiillistuma, aivan kuten itsevaltius oli tsaarin aikakauden.” Uusi termi on tarkoitettu tuomaan julki, että ”Venäjä on vastuullinen itselleen eikä vastuussa kenellekään muulle kuin kansansa enemmistön mielipiteelle.”
   Lisäksi ”universaalit demokratian normit eivät ole venäläisiä ja ovat itse asiassa tuottaneet vahinkoa Venäjän poliittiselle kehitykselle. Venäjän on siis palattava poliittiseen järjestelmään, joka on ainutlaatuinen ja oma, joka on suvereeni ja historiallisesti juurtunut.”

   Putinin kansallisuuden painotus myös poikkeaa jonkin verran siitä miten Nicholas I koki tämän periaatteen: se on kattavampi ja asettaa vähemmän painoa etniseen Venäjän kansallisuuteen. Putinin sanoin: ”Olemme monikansallinen yhteiskunta, mutta olemme yksi Venäjän kansa, yhtenäinen ja jakamaton Venäjä.”
   ”Eri tavoin hän on myös korostanut ortodoksisuuden keskeistä merkitystä liittyen Venäjän historiaan ja arvoihin ja ilmoitti, että hän on henkilökohtaisesti palannut ortodoksiseen uskoon, jota hänen äitinsä vaali.
   Suvereenissa demokratiassa kyse on siis tilanteen vaatimasta vahvasta tai terveestä järjestyksestä, joka toimii kuin kivijalka rakennuksessa ja palvelee koko kansan etua. Se on taistelua poliittisen ja sosiaalisen vallan väärää laillistusta vastaan. Voi puhua asenteesta, joka liittyy oivallukseen, että jokainen järjestys on muuttuva ja riittämätön, mutta myös kriittiseen uskoon, että on välttämätöntä alistua sellaiseen järjestykseen, jossa yhteinen hyvä ohjaa mutta joka ei tukahduta sananvapautta silloin kun se palvelee yhteistä hyvää.
   http://historynewsnetwork.org/article/158989
   Kun tuon lukee niin mieleen nousee kysymys: miksi maamme johto lietsoo vihaa Venäjää vastaan ja haluaa maamme Naton sotahullujen kerhoon? eikä valta media korosta positiivista asennetta Venäjään?

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
  3. Miksi Kiina voi olla homofoobinen? … Why China Can Be ”Homophobic”
   Artikkeli antaa ymmärtää että syy on vain siinä että nwo-mafia on kaiken takana eli kyse ei olisi lainkaan Kiinan omasta asiasta.
   Tämä juuri on tyypillistä Makowia: hän ei hyväksy että esim. Kiina ja Venäjä voisivat ohjautua sisältä käsin, vaan ovat nwo-mafian ohjauksessa vaikka ovat selkeästi antaneet ymmärtää etteivät kannata yksinapaista talmud-hegemoniaa jota anglo-sionistinen kulttuuri edustaa.
   Miksi Makow näin ajattelee? Samoin han ajattelee kansallissosialismista … että Hitlerkin olisi ollut vain Illuminaatin käskyläinen vaikka suurin osa tutkijoista ei sitä allekirjoita. Onko hän lopulta sittenkin mafian agentti?

   ”Mikään ei kerro paremmin että länsimaiden odotetaan romahtavan kuin vertaamalla Kiinan sukupuolipolitiikkaa meidän omaan. Kiinalaiset säästyvät länsimaisesta sukupuoli-dysforian (homoseksuaalisuus, feminismi, transsukupuolisuus) jatkuvasta edistämisestä. Heidän SALLITAAN olla ”homofobisia” eli suojella sukupuoli-identiteettiä, avioliittoa ja perhettä.
   ”Homo-oikeudet” eivät ole koskaan suojanneet homoseksuaaleja vainolta. Ne on suunniteltu levittämään homoseksuaalinen toimintahäiriö länsimaiseen yhteiskuntaan, epävakauttamaan ja tekemään se alttiiksi valloituksille ja orjuudelle.

   Vastaavasti Kiina säästetään monikulttuurisuudelta ja muuttoliikeeltä, ja sillä on kova tunne patriotismista, ts. Nationalismista. Sitä vastoin länsimaita johtavat vapaamuurarien satanistit, pervertikot ja petturit, jotka ovat omistautuneet omien maidensa tuhoamiseen … mutta Kiina, joka on jo kommunistinen (EI OLE, valtiokapitalismi ei ole kommunismia), ei ole kohde. Vastaavasti Kiinaa ja Venäjää säästetään kovilta covid-lukoilta (eristämisiltä). Vastaavasti Israel on ainoa maa, jonka saa olla avoimesti rasistinen. Kyse on juutalaisesta kabalistisesta ylivallasta, ts. Zio-kommunismista, NWO: sta.”
   Erikoinen tuo Makowin asenne jonka moni jakaa: kaiken takana on aina nwo-mafia eikä kukaan voisi toimia omasta tahdostaan.

   … Nothing says the West is slated for decline more than a comparison of China’s gender policies with ours. The Chinese are spared the constant promotion of gender dysphoria (homosexuality, feminism, transgenderism) we see in the West. They are allowed to be ”homophobic,” i.e. to protect gender identity, marriage, and family.
   ”Gay Rights” were never about shielding homosexuals from persecution. They were designed to spread homosexual dysfunction to Western society destabilizing & rendering it vulnerable to conquest and enslavement.
   Similarly, China is spared multiculturalism and migration and has a fierce sense of patriotism, i.e. nationalism. In contrast, the West is led by Masonic Satanists, perverts and traitors dedicated to their own countries’ destruction. They are Communist too, but China, already Communist, is not the target. Similarly, China and Russia are being spared covid lockdowns. Similarly, Israel is the only country allowed to be openly racist. It’s all about Cabalist Jewish supremacism, i.e Zio-Communism, the NWO.
   https://www.henrymakow.com/2021/01/Gender-Policy-Signals-Eclipse-of-the-West.html

   Vaikkei olisikaan Kiinan kannattaja niin totuus pitäisi kuitenkin nähdä sillä vain siltä pohjalta on mahdollista rakentaa parempaa. Kiinassakin on paljon hyvää, ennenkaikkea se että maa kantaa vastuuta koko kansastaan ja sen perustarpeista.
   Jokainen järjestys on muuttuva ja riittämätön, mutta on myös välttämätöntä alistua sellaiseen järjestykseen, jossa yhteinen hyvä ohjaa mutta joka ei tukahduta sananvapautta silloin kun se palvelee yhteistä hyvää. Kiinassa tuo tarkoittaa että puolueen (jäsenmäärä 80milj) ohjelmaa tukevaa ja kehittävää sanan vapautta ei ole tukahdutettu sanovat asiaan paremmin perehtyneet.
   Larry Romanoff on kirjoittanut monia artikkeleita Kiinasta asiasta kiinnostuneille joten ei tarvitse elää lännen valtamedian aivopesussa
   https://www.unz.com/author/larry-romanoff/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ”Vaikkei olisikaan Kiinan kannattaja niin totuus pitäisi kuitenkin nähdä sillä vain siltä pohjalta on mahdollista rakentaa parempaa…”

    Christ vs. Antichrist: A Debate — Kristus vs. antiKristus keskustelua
    … Though I am not an orthodox Christian, I believe strongly that Christianity is a force for good in the world, and that attacking those who are honestly in search of Divine Reality is not only counterproductive but can have evil consequences. Today the world has 2.1 billion Christians in it. We even hear that Christianity is now spreading like wildfire to China, and that China will soon have more Christians in it than any other Western country, including the United States. Incredible, isn’t it?

    Nykyään maailmassa on 2,1 miljardia kristittyä. Kuulemme jopa, että kristinusko leviää nyt kulovalkean tavoin Kiinaan ja että Kiinassa on (nyt kymmeniä miljoonia) pian enemmän kristittyjä kuin missään muussa länsimaassa, mukaan lukien Yhdysvallat. Uskomatonta, eikö olekin? — Näin todetaan linkin artikkelissa
    https://www.darkmoon.me/2018/christ-vs-antichrist-a-debate/

    …Valtio kuitenkin kontrolloi kirkkoja joten ne eivät voi toimia kuten lännessä ja niiden kautta tuskin on mahdollista toteuttaa ’uhrautuvaa’ ja oman maan tuhoavaa kristillisyyttä kuten länsimaissa ja erityisesti Vatikaanin voimin.
    Maata johtavan puolueen voi nähdä toimivan kiistatta varsin kristillisesti kun se toteuttaa valtiokapitalismia eikä salli vapaata kapitalismia jossa pieni oligarkki-eliitti ryöstää kaiken itselleen ja unohtaa kansan kuten meidän korporaatiokapitalismi tekee.
    Tekojen tasolla Kiinan voi nähdä olevan siis kristillisempi kuin mitä Länsi on.
    https://www.unz.com/article/julien-langellas-catholic-and-identitarian/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. ”…on myös välttämätöntä alistua sellaiseen järjestykseen, jossa yhteinen hyvä ohjaa mutta joka ei tukahduta sananvapautta silloin kun se palvelee yhteistä hyvää…”

    Ne jotka ovat perehtyneet asioihin Kiinassa sanovat että puolue jopa toivoo että kansalaiset osallistuisivat alueensa ja maan hallintoon ottamalla kantaa puolueen ohjelmaan. Kaikki kannanotot joissa pyritään tuomaan ohjelmaa parantavia näkökohtia tutkitaan ja jos ne ovat käyttökelpoisia ne hyödynnetään. Ja elleivät ne sitä ole ne unohdetaan mutta niitäkin voi esittää.
    Kuulostaa järkevältä. Näin kansa voi olla mukana kehittämässä maansa asioita. Ja sananvapaus vallitsee niin kauan kun sillä ei tuhota vaan halutaan kehittää puolueen ohjelmaa jossa painottuu koko kansan hyvinvointi tai yhteinen hyvä. Kansan etu ei ole kumota sellaista ohjelmaa. Vain jotkut itsekkäät ja muista piittaamattomat ’sorokset’ ovat valmiit sen kaatamaan.
    Puolueessa, jossa on 80milj jäsentä, ei voi edetä ellei ole todistanut kykyjään jossain paikallisen tason tehtävissä, esim. kunnan johtajana. Korruption estämiseksi maassa on oma elin joka tutkii sitä ja siihen sortuva putoaa heti pois vastuullisista tehtävistä.
    Meidän rahan vallan hallitseman aivopesu-median uhrien on tietysti vaikea tätä uskoa mutta niin sanovat ne joilla on parempaa ja puolueetonta tietoa. Sama ilmiö nähtiin kansallissosialismissa: suurimmalla osalla meistä on täysin väärä ja totuuden vastainen kuva siitä.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. VALLANKUMOUKSEN MEKANISMI
  Kyllä vallankumoukset alkavat ylhäältä päin, mutta niiden moottorina on massojen tyytymättömyys. Esim. Venäjän vallankumouksen ideologit ja johtajat olivat juutalaista älymystöä (Lenin oli puolijuutalainen) ja moottorina kansan tyytymättömyys tsaarin hallintoa kohtaan. Ideologiana juutalaisen Karl Marxin luoma kommunismi, jota Lenin kehitti Venäjälle sopivaksi. Tuloksena oli mitä julmin diktatuuri, jossa yläluokka (juutalaiset johtajat) teurastivat miljoonia venäläisiä. Venäjän vallankumous oli siten helvetillinen vallankumous, jossa valtion virallisena ideologiana oli ateismi. Millainen sitten olisi taivaallinen vallankumous? Sekin noudattaisi peruskaavaa, jossa alkuunpanijat olisivat valaistunutta älymystöä ja moottorina kansan tyytymättömyys korruptoituneeseen hallintoon, joka on viemässä koko kansaa vieraiden voimien hallintaan (koronahuijaus). Ideologiana uusi uskonnollinen oppi, jonka perusta olisi Jumalallisessa Ilmoituksessa (Emanuel Swedenborgin teologiset teokset). Menetelmänä uuden opin yksinkertaistetun sanoman levittäminen kansalle sekä kaaderien (papit) koulutus opin syvällisemmällä opetuksella Uuden Kirkon perustamiseksi (Venäjällä: ”kaikki valta neuvostoille”, kommunistisen puolueen perustaminen). Vallankumouksen eteneminen: luterilaisen kirkon ja kaikenlaisten lahkojen hävittäminen niiden helvetillisen luonteen paljastamisella sekä uusien kirkkojen perustaminen (Venäjällä ”punainen terrori”). Uuden Kirkon aseena Jumalallinen Totuus (Venäjällä väkivalta ja marxismi-leninismi). Koko yhteiskuntarakenteen täydellinen uudistus: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki” (Ilm. 21: 5) (Venäjällä sosialisointi). Tuloksena oikeudenmukainen, vapaa ja onnellinen yhteiskunta (Venäjällä epäonnistunut yhteiskunta, joka hajosi). Tästä se lähtee. Kiinnostuneet voivat opiskella uutta vallankumouksellista oppia kirjasta Herran Toinen Tuleminen;
  http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php
  Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 4. VAPAAMUURARIT MYÖS KORONAHUIJAUKSEN TAKANA
  Nyt on käynyt selväksi, että maailman vapaamuurarijärjestölle on annettu käsky edistää keinoja pandemian luomiseksi ja rajoitusten saattamiseksi voimaan. Monet kansainvälisissä korkeissa terveydenhoitoalan viroissa toimivista miehistä, etenkin Saksassa, kuuluu vapaamuurarijärjestöön. Vapaamuurarijärjestö on sitoutunut valoillaan toteuttamaan ylempien veljien käskyjä ja koko järjestö on Siionin Viisaiden ehdottoman käskyvallan alainen. Myös Suomessa monet virkamiehet THL:ssä ovat vapaamuurareita, ja lisäksi erittäin suuri osa lääkäreistä kuuluu järjestöön. Siionin Viisaat käyttävät vapaamuurareita vain tietyissä varsin harvinaisissa tilanteissa, kuten nyt koronahuijauksessa. Francisco Franco de Bahamonde eli Espanjan entinen johtaja paljastaa teoksessaan Masoneria vapaamuurarien juonia Euroopan ja maailman politiikassa. Francon jälkeen vapaamuurarien valta on vain kasvanut. Myös WHO:n johdossa on monta vapaamuuraria. Vapaamuurin tulee totella ylhäältä tullutta käskyä ehdottomasti. Norja, jolla ei ole lainkaan valtionvelkaa, on parhaiten vapaamuurarien hallussa oleva maa, sillä siellä on eniten vapaamuurareita asukaslukuun nähden eli yli 17 000, kun Suomessa on noin 6000. Kansa, joka antaa vapaamuurarien toimia vapaasti isänmaassaan, ei ole itsenäinen. Vapaamuurarit ovat juutalaisten varsinainen käsikassara, ja todella itsenäisessä maassa vapaamuurarijärjestön jäsenyydestä tulisi rangaista kuolemalla. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Vapaamuurarit ovat todella nwo-mafian ehkä tehokkain työkalu ja he ovat miehittäneet maamme toiminnan kannalta tärkeiiä ellei tärkeimmät virat.
   Kiinassa tilanne näyttäisi olevan toinen. Vaikka maa on kovan painostuksen alla se ei aio antautua. V-muurareille ei ole tilaa maan johdossa mikäli LR:n tietoihin voi luottaa.
   Changing Cultural Values
   LARRY ROMANOFF • SEPTEMBER 19, 2020
   Presidentti Xi Jinping teki erittäin tärkeitä havaintoja kansainvälisessä konferenssissa Kungfutsen syntymän 2565. vuosipäivän kunniaksi. Hän sanoi, että Kiinan on säilytettävä ja kehitettävä kulttuuriaan ja edistettävä sivilisaatioiden välistä vaihtoa maailman parantamiseksi. Hänen sanoin,
   ”Kulttuuri on kansan sielu. Jos maa ei vaali omaa ajatteluaan ja kulttuuriaan, jos sen ihmiset menettävät sielunsa, riippumatta maasta tai kansasta, se ei voi kestää. ”
   Todellisempia sanoja ei koskaan ole sanottu. Ja on sanottava, että hurrasin, kun tammikuussa 2015 luin uutisista, että Kiinan opetusministeri vannoi, että ”länsimaisia arvoja” ei koskaan päästetä maan luokkahuoneisiin, sanoo LR.
   Financial Timesin tätä aihetta käsittelevässä raportissa Jamil Anderlini, kuuluisa puoli-alaston alusvaatemalli, väitti, että se oli yritys ”vakiinnuttaa autokraattinen hallinto ja torjua demokratia ja yleiset ihmisoikeus vaatimukset”.
   Mutta ei niin. Se johtui yrityksestä estää kiinalaisia lapsia turmeltumasta Anderlinin ja hänen kaltaisten arvojen perusteella.
   https://www.unz.com/lromanoff/changing-cultural-values/?highlight=china%27s+comunism

   President Xi Jinping made some very important observations at an international conference to commemorate the 2,565th anniversary of Confucius’ birth. He said that China must preserve and develop its culture and promote exchanges between civilizations to make the world a better place. In his words,
   “Culture is the soul of a nation. If a country does not cherish its own thinking and culture, if its people lose their soul, no matter which country or which nation, it will not be able to stand.”
   No words more true were ever spoken. And I must say I cheered when on January of 2015 I read in the news that China’s education minister vowed that “western values” will never be allowed into the country’s classrooms. In a Financial Times report on this issue, Jamil Anderlini, the famed semi-naked underwear model, claimed this was from an effort to “consolidate autocratic rule and stave off demands for democracy and universal human rights”. But not so. It was from an attempt to prevent Chinese children from being perverted by the so-called values of Anderlini and people like him.
   ——
   Kiina todella taistelee kulttuurinsa puolesta jota sionistien ja v-muurareiden johtama nwo-mafia yrittää kaikin keinoin amerikkalaistaa tai ’demokratisoida’ ja siten ajaa samaan perikatoon jossa länsi itse on. Siksi Kiina on jatkuvan syyttelyn kohteena mutta se, aivan kuten Venäjäkin, tietää hyvin mikä odottaa jos valitsee anglo-sionistien tien. Edustuksellisen demokratian avulla Usa ja koko länsi on juuri ajettu velkavankeuteen ja perikatoon. Se on varmin tie antautua mafialle.
   Nyt Usa yrittää vapauttaa itsensä mafian otteesta mutta monen mielestä se on myöhäistä kun maa on jo tuhottu ja tiukasti mafian hallinnassa ja rahoittamassa sen Lähi-idän sotia.
   https://www.unz.com/pgiraldi/a-new-years-wish/
   A New Year’s Wish
   Let’s remove Israel from American politics

   https://www.unz.com/?s=china%27s+comunism&Action=Search&ptype=all&paged=2
   https://www.unz.com/freed/china-and-the-washington-oscars/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Edessä oleva vuosi
    kirjoittanut Paul Craig Roberts | 5. tammikuuta 2021 | 5 kommenttia
    Kuulemme paljon propagandaa ”gangsterivaltio Venäjästä”, mutta länsimaiden hallitukset ovat gangsterivaltioita. Ne ovat sellaisia ​​gangsteri-valtioita, että niiden yritykset löytävät voittonsa ryöstämällä oman maansa julkista sektoria, kuten Ukrainassa tehdään (https://www.paulcraigroberts.org/2020/12/29/interfax-news-report-on -lisää osallistumista ukrainan korruptioon /)
    … muu maailma ei ymmärrä Amerikkaa joka ryöstää ja pommittaa muita maita. Putin vietti vuosia ajattelemalla, että Washingtonin vihamielisyys Venäjää kohtaan oli väärinkäsitys, jonka Venäjä voisi selvittää osoittamatta vihamielisyyttä ja hyväksymällä Washingtonin loukkaukset ja väärinkäytökset.
    Ennemmin tai myöhemmin Putin, Xi ja mullahit Iranissa ymmärtävät, että voit myydä sielusi pahalle, kuten Länsi-Eurooppa, Iso-Britannia, Kanada ja Australia ovat tehneet, mutta et voi tehdä sopimusta sen kanssa.
    Paha syö kaiken, ja paha syö Amerikan.
    The Year Ahead
    by Paul Craig Roberts | Jan 5, 2021 | 5 comments
    We hear much propaganda about “gangster state Russia,” but it is Western governments that are gangster states. They are such gangster states that their corporations now find their profits in looting the public sectors of their own countries as is done in Ukraine ( https://www.paulcraigroberts.org/2020/12/29/interfax-news-report-on-bidens-participation-in-ukrainian-corruption/ )
    Sooner or later Putin, Xi, and the Mullahs in Iran will comprehend that you can sell your soul to evil as Western Europe, UK, Canada, and Australia have done, but you can’t make a deal with it.
    Evil is all devouring, and evil is devouring America.
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=224485

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. ”…Ennemmin tai myöhemmin Putin, Xi ja mullahit Iranissa ymmärtävät, että voit myydä sielusi pahalle,…”
     Linkistä: Me, tavalliset ihmiset, olemme sodassa yhä tyrannistisemman elitistisen globalistijärjestelmän kanssa, jota hallitsee pieni joukko monimiljardöörejä, ja joka aikoi jo vuosikymmeniä sitten ottaa vallan ihmisiin, hallita heitä ja vähentää heidän määrää siihen minkä eliitti uskoo olevan ”riittävä määrä” asumaan Äiti Maan alueella -… Se on yhdistelmä George Orwellin ”1984” ja Aldous Huxleyn ”Brave New World”.
     We, the common people, are at war against an ever more authoritarian and tyrannical elitist Globalist system, reigned by a small group of multi-billionaires, that planned…
     http://thesaker.is/we-are-at-war/

     ”Brave New World” — tästä on kyse, itse en jaksa uskoa että Kiina ja Venäjä ovat tässä tosissaan mukana … Miksi Putin esim. kannustaa venäläisiä perheitä hankkimaan useita lapsia ja palkitsee niitä siitä? Se on täysin ristiriidassa näihin nwo-mafian väestön harvennus hankkeisiin.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
     1. Kiinassahan on juuri tuo pisteytysjärjelmä, jossa isoveli rankaisee tilin saldoa, jos sanot vääriä mielipiteitä jne. Samaa halutaan länsimaihin. Juutalaiset toivat kommunismin Kiinaan eli kun puhutaan että Kiina tekee sitä ja tätä niin se on kuitenkin pankkiirien valtio. Kiinaa ei siis tarvitse tuhota homolobbauksella yms. kun se on jo pankkiirien vankila. Sekä Venäjä että Kiina ovat kehittäneet oman rokotteen tähän koronaan ja aivan kuten muu maailma, pysäyttivät viime vuoden maaliskuussa yhteiskuntansa WHO:n käskystä.
      Tuo Putinin käytös voi hyvinkin olla rooli, jossa itä halutaan esittää pelastajana. Totuus on kuitenkin, että Venäjä ja Kiina ovat täysillä mukana tässä tuhoisassa koronahuijauksessa rokotteineen, maskeineen jne. Onkin todennäköistä, että kommunistinen maailmanhallitus on jo paikoillaan ja kunkin maan hallitukset tottelevat kuuliaisesti Maailman talousfoorumin ja YK:n agendaa 21/30. En näe minkään valtion hallintoja minään pelastajana vaan kansojen on itse toimittava parhaakseen ja otettava kohtalo omiin käsiinsä.

      https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215872

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. morti
      6.1.2021 at 19.0
      ”Tuo Putinin käytös voi hyvinkin olla rooli, jossa itä halutaan esittää pelastajana.” … ”kansojen on itse toimittava parhaakseen ja otettava kohtalo omiin käsiinsä.”

      Noin yleensä nwo-kannattajat ja globalistit ajattelevat. Mutta voi nähdä että Itä haluaa pelastaa vain itsensä, ei ketään muuta ja siksi juuri Kiina ja Venäjä ovat ottaneet kohtalon omiin käsiinsä.
      Pitää myös muistaa että Putin tukee ortodoksisen uskonnon leviämistä maahansa. Kun otetaan tämä ja suurperheiden tukeminen huomioon niin aika vaikea minusta siitä on vetää johtopäätöstä että hän ei olisi tosissaan rakentamassa Venäjää joka EI toimi nwo-mafian alla. Myös armeijaan liittyvä panostus tukee sitä.
      Sinun kannattaisi perehtyä sellaisten länsimaalaisten kirjoituksiin jotka asuvat maassa ja tietävät miten se toimii eivätkä ole lännen aivopesumedian ohjaamia. Unz-sivustolla heitä löytyy.
      ——Unz ei omista sanomalehteä, mutta hän on soveltanut uutta tekniikkaa käyttötarkoituksiinsa luoden modernin megafonin näkemyksiään varten.
      Unz toimii – ”hyvin keskittyneesti”, se on lause, jota hän käyttää kuin mantraa. Hän on jo käynyt läpi lukuisia identiteettejä: fysiikan ässä, muinaishistorian tutkija, korkean teknologian yrittäjä ja vasta sitten konservatiivinen uudistaja. Hän on luopunut elämästään liikemiehenä ja monien miljoonien dollareiden omaisuudesta työskennelläkseen politiikassa kokopäiväisesti, ja häntä energisoi ehkä hieman naiivi? usko siihen, että pelkkä aivo-voima (hänen älykkyysosamääräksi testattiin kerran 214, hän sanoo) voi ratkaista vaikeita sosiaalisia ongelmia.
      http://www.ronunz.org/summary-biography/

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. ”Noin yleensä nwo-kannattajat ja globalistit ajattelevat.”

      Vastustan globalismia kaikin puolin. Toin vain esille sen mahdollisuuden, että aivan kuten sionistien Trump saattaa vaan pelata aikaa uskottelemalla olevansa todellinen vaihtoehto isänmaallisille amerikkalaisille, sama voi olla Putininkin rooli nimenomaan Venäjän kansaa ajatellen. Eikös Venäjälläkin tämä koronahuijaus ole menossa vai mitä mieltä arvon Unz on siitä?

      Mikäli hallinnot ovat vihollisen käsissä, on kansojen ainoa keino turvautua itseensä.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     4. morti
      7.1.2021 at 10.05

      Viittaan kommenttiini ylempänä Vallankumous on paremman valintaa
      4.1.2021 at 10.38 … sen Putinia koskevaan osaan.
      Epätodennäköistä että kyseinen amerikkalainen Venäjän historian professori erehtyisi Putinin suhteen niin paljon että yhdistäisi hänet nwo-agendaan ja -mafiaan.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
   2. Biden, China and Russia
    … South China Morning Post julkaisi näkyvästi presidentti Xin näkemykset, joiden mukaan ”kansainvälisen tilanteen muutokset tai muut tekijät eivät vaikuta Kiinan ja Venäjän suhteisiin. Kiinan ja Venäjän strategisen yhteistyön vahvistaminen voi tehokkaasti vastustaa kaikkia yrityksiä tukahduttaa ja jakaa nämä kaksi maata erilleen. ”
    … The propaganda campaign against China and Russia by the U.S. administration, aided by a relentlessly aggressive media, has proved effective, and an April Pew Poll shows that 62 per cent of Americans consider that “China’s power and influence are a major threat”, while 71 per cent have a negative view of Russia (although Europeans trust Putin more than Trump).
    The big question concern’s Biden’s intentions. Does he really consider that President Putin “has no soul” and is “the biggest threat” to America? And is he unequivocally intent on trying to build a choking coalition against China? It would be a very good thing for countless millions of the world’s people if he reflected on the growing cooperation between Russia and China and decided that the U.S. should join in similar engagement.
    … Suuri kysymys koskee Bidenin aikomuksia. Onko hän todella sitä mieltä, että presidentti Putinilla ”ei ole sielua” ja että se on ”suurin uhka” Amerikalle? Ja aikooko hän yksiselitteisesti yrittää rakentaa tukehduttavan koalition Kiinaa vastaan? Olisi erittäin hyvä asia lukemattomille miljoonille maailman ihmisille, jos hän pohtisi Venäjän ja Kiinan kasvavaa yhteistyötä ja päättäisi, että Yhdysvaltojen tulisi liittyä vastaavaan sitoutumiseen.
    https://www.strategic-culture.org/news/2021/01/05/biden-china-and-russia/
    Taitaa olla turha Bidenin uhota. Kiinalainen virkamies: Upotamme Amerikan Wall Streetin juutalaisten avulla
    https://national-justice.com/chinese-official-we-subvert-america-through-wall-street-jews

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Kiitos Benjamin kivilohkareelle kun olet liittynyt kommentoimaan muiden kanssa! Sinulla on paljon hyviä kommentteja lähes juuri niin kuin itsekin asian pääosin näen!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. USAn värivallankumous on tosiasia … America’s Color Revolution
  Pandering to the Establishment Now Ubiquitous
  PAUL CRAIG ROBERTS • JANUARY 7, 2021
  Hallinto on tehnyt värivallankumouksen amerikkalaisille. Ekaterina Blinova on toimittaja, joka tunnusti, että värivallankumous on tapahtunut Amerikassa presidentinvaalien varjolla.
  The Establishment has imposed a color revolution on the American people. Ekaterina Blinova is a journalist who reognized that a color revolution has occurred in America under the guise of a presidential election. https://sputniknews.com/us/202011221081242712-politburo-are-dems-striving-to-win-it-all–turn-us-political-landscape-into-one-party-system/

  The Establishment used the Democrats for their purpose, because Trump was in office under the Republican banner. Trump, of course, is a populist, but there is no party that represents the people, so Trump ran as a Republican.
  … Hallinto käytti demokraatteja tarkoitukseensa, koska Trump oli virassa republikaanien lipun alla. Trump on tietysti populisti, mutta ei ole yhtään kansaa edustavaa puoluetta, joten Trump toimi republikaanina.
  https://www.unz.com/proberts/americas-color-revolution-2/

  Samaan aikaan Euroopan unioni ja Kiina ovat ”periaatteessa” sopineet investointisopimuksesta seitsemän pitkän neuvotteluvuoden jälkeen ottamatta huomioon Bidenin uuden hallituksen huolenaiheita. Niin sanotun kattavan investointisopimuksen (CAI) taloudelliset seuraukset ovat edelleen epäselviä, mutta poliittiset signaalit kertovat: EU noudattaa pääosin Saksan talousohjelmaa, joka keskittyy maailmankauppaan, kun taas Yhdysvaltojen yritykset hillitä Kiinaa taloudellisesti ovat selvästi tehottomia.
  Aika näyttää mitä tämä kaikki merkitsee taloudellisesti. On varmaa, että huolimatta Washingtonin parhaista pyrkimyksistä eristää Peking, Kiina on nyt paljon kysytty talouskumppani, jota valtaosa etsii innokkaasti kaikkialla maailmassa Länsi-Eurasiasta Tyynenmeren alueelle.
  https://www.unz.com/gdurocher/containment-is-futile-europe-and-china-seal-investment-deal-as-u-s-grumbles/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. HYVÄ SIVU KORONASTA
  Vihdoin kattava ja hyvä suomenkielinen sivu koronahuijauksesta erikoisesti hoitohenkilökunnalle.
  Levitä sivua http://koronarealistit.com/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat