Juutalaisten uskonnollinen merkitys edustaa nykyisen kasaarimafian pyrkimyksiä

Alla olevaan tekstiin on liitetty luettelo niistä Arcana Coelestian koh­dista, joista saa kuvan muinaisten juutalaisten luonteesta. Tätä yhtäläistä hengenheimolaisuutta edustaa nykyinen sionisti- eli juutalainen eliitti toisin sanoen kasaarimafia. Siten jäljempänä olevan kuvauksen mukaan paljastuu myös nykyisen kasaarieliitin eli -mafian luon­ne ja tehtävä. Kuitenkin tämä ilmoitus juutalaisten luonteesta ja teologisesta merkityksestä oli tullut Emanuel Swedenborgin (1688–1772) mukaa Jumalalta. Nu­merot viit­taavat siis Ar­cana Coelestian vastaaviin kohtiin.

Käytännössä juurikaan ei enää ole olemassa muinaisten heprealaisten jälkeläisinä. Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista.

Emanuel Swedenborg (1688-1772).

On huomioitava, että jäljempänä oleva kuvaus muinaisten juutalaisten henkisestä tilasta ei tarkoita kaikkia juutalaisia yleensä, eikä niin muodoin esitys koske aikamme ”juutalaisia”. Kuitenkin kirjoitus paljastaa myös nykyisen sionistisen eliitin luonteen.

Swedenborg analysoi ja paljasti paljon myös muiden kansojen ominaisia luonteenpiirteitä ja heidän henkisiä tilojaan, riippumatta siitä minkä laatuisia nämä tilat olivat.

Täten tämän artikkelin julkaisemisessa ei ole tarkoitus mustamaalata ketään tiettyä kansanryhmää, tai kansaa yleensä, vaan pyrkimyksenä on laajentaa tajuntaa ymmärtämän sionistisen eliitin, kuten myös Israelin luonteen vaarallisuudesta nykyiselle maailman rauhalle ja kansojen rinnakkaiselolle.

Alla olevassa artikkelissa puhutaan myös helveteistä, joilla ei tarkoiteta lapsellisia kuvauksia tulijärvistä. Kadotukset tarkoittavain tiettyjen ihmisten henkistä tilaa. Myös taivas on ihmisen henkinen tila, sillä taivasta ei voida ottaa vastaan, mikäli se ei vastaa ihmisen mielen kehityksen astetta.

Markku Juutinen

 

Juutalaisten uskonnollinen merkitys1

Juutalaisille kirkon totuudet olivat edustuksia, eikä heidän annettu tietää sisäisiä uskon totuuksia, 301‑303. Miksi juutalaisille ei paljastettu Sanan sisäisiä asioita, 2520. Sisäisiä asioita ei paljastettu, koska juutalaiset olisivat häväisseet niitä, 3398, 3479. Sana oli täysin suljettu juutalaisille, 3769. He eivät voineet vastaanottaa sisäisiä totuuksia, 4433. He tukah­duttivat sisäiset totuudet, 4429, 4433. Jaakobin jälke­läiset ei­vät voineet vastaanottaa sisäis­tä kirkkoa, 4680. Juu­talaisille ei voitu antaa sisäistä kirkkoa, 4844, 4845, 4847. Juu­talaiset eivät usko sisäisiin totuuksiin, 4865. Sisäiset totuudet ver­hottiin juutalaisilta, kun he olivat edustuksissa, ja tämä oli heidän pyhityksensä, 8788, 8806. Juutalaisten sisäinen mieli pidettiin suljettuna Jumalanpalveluksen ajan, 9962. Sisäinen oli täysin suljettu israelilaisella ja juutalaisella kansalla, 10490. Jos heidän sisäinen olisi avattu, he olisivat tuhoutuneet, 10533. Juutalais­ten sisäinen mieli oli saastainen, ja sen tähden se suljettiin Jumalanpalveluksessa, 10575, 10629.

Juutalaisten Jumalanpalvelus oli ainoastaan ulkois­ta, 1200. He eivät halunneet tietää sisäisistä asiois­ta, koska he oli­vat sisäisestä erotetussa ulkoisessa, 10396, 10401, 10407. Sen tähden heidän keskuuteen ei voitu perustaa vastaavaa kirk­koa, vaan ainoastaan kirkon edustus, 10396. Sillä juuta­laiset eivät halun­neet tietää mitään sisäisestä Jumalan­palvelukses­ta, 3479. Tästä huolimatta he edustivat pyhiä asioita ja itse Herraa, koska he pystyivät olemaan eräänlai­sessa pyhässä ulkoisessa, 3479. Tämän tähden juutalai­set on säi­lytetty meidän päi­viimme saakka, 3479. Mutta mikään sisäi­nen pyhyys ei heihin vaikuta, 3479. Juutalaiset olivat pahojen henkien ympäröimiä jopa silloin, kun he olivat ulkoisessa pyhyydessä, 4311. Juu­talaiset olivat ainoastaan ulkoisissa asiois­sa, koska he olivat ahneita, 4459. Juuri tästä sisäises­tä erotetusta ulkoisesta johtui, että juutalaiset kohtelivat vihol­lisiaan julmasti, 4903. Juu­talaiset pystyivät edustamaan pyhiä asioita, koska he palvoi­vat Jumalaa ulkonaisissa rituaaleissa, 8588. Vaikka he olivat kaikista kansoista pahin, he pystyivät edus­tamaan kirkkoa, mutta heillä ei ollut vastaavaa kirkkoa, 9320. Sanan ulkoinen merkitys täytyi muut­taa juutalaisten tähden, 10453, 10461. Juutalaisten sisäinen ihminen piti sul­kea, jotta he voisivat olla yhteydessä taivaan kanssa ulkoisen ihmisen avulla, 10492. Juutalaisille suotiin ihmeen avulla yhteys taivaaseen juma­lanpalveluksen ulkoisilla asioilla, 10500, 10602. Tätä heille ei voitu enää suoda Herran tule­misen jälkeen, ja heidät karko­tettiin Kanaanin maasta, 10500. Juutalaiset näkivät Sanan vain ulkoa­päin, ei sisäisesti, 10549‑10551. Juutalaiset eivät sietä­neet Sanan sisäisiä to­tuuk­sia, jotka käsittelivät Herraa Jeesusta ja Hänen valtakuntaansa, 10694, 10701, 10707.

Jaakobin jälkeläisillä oli kirkon edustus, mutta ei itse kirkkoa, 4281, 7048. Juutalaiset polveutuvat kanaanilaisista ja huo­ruudesta miniän kanssa, 4818. Juutalaisilla ei ollut lain­kaan aviorakkautta, 4837. Juutalaisten uskonto perustui henki­seen huoruuteen, 4868. Juutalaiset olivat taipuvaisia palve­lemaan useita jumalia, 8301. He palvelivat Jehovaa vain siksi, että voisivat kohota muita kansoja paremmiksi, 10566, 10570. Juutalaiset palvoivat ainoastaan Jeho­van nimeä, 10559‑10561, 10566.

Juutalaiset eivät olleet valittuja, mutta he itsepäi­sesti vaativat olevansa kirkko, 4290, 4293. He kykeni­vät olemaan pyhässä ulkoisessa ilman sisäistä, 4293. Ne erehtyvät,. jotka luulevat, että juutalaiset vielä kääntyvät kristinuskoon, 4847. Erheellinen luulo, että juutalaiset vielä kerran tulevat valituksi, 8301. Kristittyjen erehdys johtuu siitä, etteivät he tunne Sanan sisäistä merkitystä, 4847.

Juutalaiset olivat ruumiillisissa ja maallisissa rakkauk­sissa vailla kokonaan spirituaalista rakkautta, 4307. Juuta­laisen kansan luonne paljastuu Jeesuksen vertauksissa, 4314. Juutalaisten peritty pahuus oli sellaista, etteivät he hyväk­syneet uudestisyntymistä, 4317. He eivät voittaneet edes lieviä kiusauksia, 4317. Herra ilmestyi israelilaisille Siinain vuorella pilvessä, savussa ja pimeydessä, mikä vastasi juuta­laisten vas­taanottokykyä, 1861, 6832. Juutalaisille annettiin lupa tuhota kansoja, koska he itse olivat kaikista kansoista pahin, 9320. Minkälaisia israelilai­set olivat sisäisesti, 10454‑10457, 10462­10466.

Sanassa todellisia juutalaisia ovat hyvyydessä ja totuu­dessa elävät ihmiset. Näitä tarkoitetaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenellä eikä juutalaista kansanheimoa, 3373. Juutalaista kansaa symboli­soi Sanassa Juudas Iskariot, 4750, 4751.

Jumala piti lupauksensa Pyhän Maan antamisesta Jaa­kobin jälkeläisille (1 Moos. 35:11, 12), joita myös kasaarit henkisesti ovat. Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 oli tämän lupauksen toteuttaminen. Kasaarit kuitenkin erehtyvät, jos luulevat Israelin avulla pystyvänsä valtaamaan maailman. Jumala pitää myös toisen lupauksensa, jos kasaarit jatkavat pirullista kansainvälistä peliään: ”Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja Juudan miehille kaiken sen onnet­tomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, vaikka he eivät ole kuulleet” (Jer. 36: 31). Koska juutalaiset eivät suostu Sweden­borgin mukaan uudestisyntymään, eivät he myöskään koskaan tule käänty­mään pois pahuuksistaan. Heidän kohtalonsa on sen vuoksi sellainen, miksi Jeremia sitä kuvaa.

 

Uusi Jerusalem

Uusi Jerusalem on Herran oma kirkko. Swedenborgin kautta tullut Taivaallinen Oppi on lopullinen ja oikea tieto Jumalasta, taivaasta ja helveteistä. Sen avulla voidaan estää perkeleen tuhotyö. Uusi Jerusalem on taisteleva kirkko, jonka tulee ikuisesti taistella perkelettä vastaan. Uusi Jerusalem on vastaavaisuustieteen ”vaimo” ja juutalaiset ”käärme” eli per­kele. Uuden Jerusalemin tehtävä on murskata tuon käärmeen pää: ”minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja vaimon siemenen välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”(1 Moos. 3: 15). Pään murskaaminen tarkoittaa vallan pois­ottamista. Kantapäähän pistäminen taas tarkoittaa aistilliseksi tekemistä eli siis johdattamista maallisiin asioihin taivaallisten sijaan. Ja sitähän juutalaiset juuri tekevät viihde­teolli­suu­dellaan ja tie­dotusvälineillään.  Tämän vuoksi jokaisen Uuden Kirkon jäse­nen tulee toimia kasaariperkeleen juonien pal­jastamiseksi ja siten ihmiskunnan pelastamiseksi. Ny­kyinen rappeutunut ”kris­­tillinen” kirkko on tehnyt liiton sio­nismin kanssa. Uuden Kirkon tulee liittoutua mus­limien kans­sa, sillä kasaarieliitti uh­kaavat myös islamia.  (Tällä ei tietenkään tarkoiteta pakolaisvyörytyksen hyväksymistä, vaan liittoutumista esimerkiksi Iranin kanssa. Huomautus: M. Juutisen).

Swedenborg paljastaa kasaarien luonteen ja pyrki­myk­set selvemmin kuin kukaan toinen psykologi, sillä hän tapasi kasaareja henkimaailmassa, jossa ihmisen todellinen luonne tulee näkyviin. Swedenborgin mukaan juutalaiset (siis kasaa­rit) ovat maailmanhistorian julmin kansa, jonka suurin huvi on toisten kansojen tuhoaminen. Jos kasaarit voittaisivat kol­man­nen maailmansodan, tuhoaisivat he sen jälkeen satoja mil­joonia ihmisiä. Myös kaikki Uuden Jerusalemin jäsenet sur­mattaisiin. Tätä Herra ei kuitenkaan salli. Juuri Uuden Jeru­salemin tähden Herra toteuttaa sen, minkä hän on puhunut profeetta Jeremiaan kautta (36. luku).

 

Kuvaus tietyistä juutalaisista henkimaailmassa1

Swedenborg kuvasi myös muiden kansojen, kuin juutalaisten kokemuksia henkimaailmassa. Hän kohtasi eri kansojen edustajia myös heidän helvetillisissä tiloissaan (henkinen tila). Hän kuvailee esimerkiksi englantilaisten, saksalaisten, hollantilaiste ja ruotsalaisten spirituaalisia tiloja fyysisen kuolemansa jälkeen, niin helvetissä kuin myös taivaassa.2

Kuten jo alussa sanottiin, tämän artikkelin julkaisemisessa ei ole tarkoitus mustamaalata ketään tiettyä kansanryhmää, tai kansaa yleensä, vaan pyrkimyksenä on laajentaa tajuntaa ymmärtämän sionistisen eliitin, kuten myös Israelin luonteen vaarallisuudesta nykyiselle maailman rauhalle ja kansojen rinnakkaiselolle.

Markku Juutinen

(Kuvaus tietyistä juutalaisista henkimaailmassa)

Swedenborg tapasi paljon juutalaisia henkimaailmassa ja hän vain kertoi mitä näki. Swedenborg paljasti juutalaisten perkeleellisen roolin: juutalaisilla on sisäinen halu tuhota kaikki, mikä kuuluu yhteiskuntaan (Spritual Diary, 2260). Tämä johtuu siitä, että he vihaavat Herraa, joka on itse hyvyys ja järjestys (sama, 2260). Swedenborg kertoi, että henki­maailmassa juuta­laiset asuivat kaupungeissa, joissa oli ka­duilla ulosteita nilk­koihin asti (Arcana Coelestia, 940). Ulos­teet ja virtsa ovat vastaavaisuuksien tieteessä ihmisen itsek­kyydestä johtuvia pahuuksia ja vääryyksiä. Näissä kaupun­geissa tosin asuivat vain parhaat juu­talaiset. Suurin osa juuta­laisista eli erämaissa, joissa heidän ainoa ilonsa on silpoa, keittää ja kiduttaa kuoliaaksi jokainen tapaamansa ihminen (Arcana Coelestia, 941). Tällainen on todellisuudessa kasaa­rien luonne, joita monet yksinkertaiset ihmiset pitävät ”Juma­lan valittuna kansana”.

juutalaisten-uskon-merkitys

Kasaarikansassa itsekkyys on saavuttanut maksiminsa. Tämän päivän kasaarit ovat paljon pahempia kuin Sweden­borgin aikana, sillä peritty pahuus lisääntyy sukupolvittain. Kasaarit ovat tänään jättiläismäinen, äärimmäisen hyvin or­ganisoitunut mafia, jonka päämääränä on Talmudin opit: maa­il­man valloittaminen, kristittyjen tuhoaminen ja kaikkien kansojen alistaminen orjuuteen. Ka­saarien kan­sainvälinen pe­tokseen, koronkiskontaan, mediavaltaan, sodanlietsontaan ja mur­hiin poh­jau­tuva kansoja tuhoava toi­minta on ri­kos ih­miskuntaa vastaan. Kasaa­reita ei voi pitää var­sinai­sesti kan­sana tai etnisenä ryhmänä, vaan rikollisena jättiläisma­fiana, joka uhkaa kan­sojen ole­mas­saoloa. Vaikka monet ta­vallisista kasaareista ovat aivan kunnon ihmisiä, ovat he kuitenkin viimeisenä lenk­kinä siinä ket­jussa, jota kasaarien ylijohto ohjaa ja käyttää hyväkseen to­teut­taakseen Talmudin kam­mottavat tavoitteet.

Tiedän, että edellä esitetty teksti tuntuu monesta järkyttävältä. Mutta näin asiat ovat taivaan valossa: taivaan valo paljastaa perkeleen olemuksen. Kasaarien kautta on tullut pla­neetallemme virtaus syvimmistä helveteistä. Kasaarit ovat ol­leet hallitseva väestö planeetallamme viime vuosi­kym­me­ninä, vaikka harva tietää tämän. Koko 1900-lukua voisi his­toriassa kuvata ”kasaarien aikakaudeksi”. Kasaarit ovat syy­päitä lähes kaikkiin aikamme suuriin ongelmiin.

Kasaarien vastainen taistelu on lähimmäisenrakkautta kor­keimmassa muodossaan, sillä sen tavoitteena on koko ih­miskunnan pelastaminen perkeleeltä. Kasaarit ja heidän sotilasvaltio Israel muodostavat uhan ihmiskunnan eloonjäämiselle. Israel tulee lakkauttaa juutalaisvaltiona ja palestiinalaisten oikeudet on palautettava. Israel on planeettamme vakavin uhka.

Benjamin Kivilohkare/ Nova Hierosolyma ry.

 

Lähteet

 1. Swedenborg, Emenuel. Argana Coelestia. Saatavilla: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm
 2. Swedenborg, Emanuel (2016). Taivas ja helvetti (tarkistettu julkaisu). Nova Hierosolyma ry; Swedenborg, Emanuel (2011). Aviorakkaus (suomennos). Nova Hierosolyma ry; Swedenborg, Emanuel (1992). The Last Judgment (englanninnos). The swedenborg society Bloomsbury Way London.

40 kommenttia

 1. Ns. ”juutalaiset” (vai tulisiko oikeaoppisesti sanoa juutaLOISET) ovat Edomiittien ja Kanaanilaisten jälkeläisiä. Kummatkin kansat/heimot ovat sekoittuneet myös Kainin (joka ei ollut Aatamin lapsi!) jälkeläisten kanssa. Asia ei voisi siis ”juutalaisten” (tai meidän) kannalta olla enää pahempi. Ko. kansat/heimot ovat vannoutuneita ja iänikuisia todellisen Israelin (so. valkoiset eurooppalaiset) vihollisia, mikä selittääkin miksi ns. ”valkoiset” ovat juuri tämän ”Kasaarimafian” tähtäimissä.

  Meidän tulee ryhdistäytyä, katua syntejämme ja rukoilla Jumalaamme! Jeesuksen Kristuksen nimeen, amen.

  ”– ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.” – 2. Aikakirja 7:14

  Plusääni(16)Miinusääni(3)
  1. Niinpä. Jutkut eli farisealaiset valejuutalaiset polveutuvat ensisijassa kanaanilaisista edomiiteista, jotka jossain määrin lienevät sekoittuneen todellisiin juudealaisiin. Sekaan tuli myös todennäköisesti mesopotamilaista verta (jutkuthan loivat esimerkiksi Talmudinsa Babyloniassa ja siellä muutenkin viipyivät pitkään). Ilmeisesti Italiasta tuli myös muinoin jokin määrä verta jutkujen geeniperimään. Sitten tietenkin kasaarit esittivät merkittävää osaa tämän porukan kehityksessä. Ei pidä kuitenkaan luulla, että jutkut polveutuisivat vain kasaareista. He olivat olemassa jo kauan ennen tätä. Talmud oli ollut jo olemassa kauan ennen tätä. Ja ennen kaikkea, he olivat naulanneet Jumalan ristiin ja langettaneet kirouksen yllensä jo kauan ennen mitään seikkailuja Itä-Euroopassa.

   Vaikuttaa ilmeiseltä, että farisealaisuus oli 100-luvun lopussa eKr. tapahtuneen epäonnistuneen edomiittien käännytysyrityksen seurausta. Hommahan riistäytyikin käsistä pian tämän jälkeen. Jo 40-luvulla eKr. herodinen edomiittidynastia nousi valtaan, vaikka farisealaiset valejuutalaiset muodostivat vielä vain pienen vähemmistön Jerusalemissa – kuulostaako tutulta? Sitten tuli Kristuksen ristiinnaulitseminen ja kristittyjen vainoaminen farisealaisten toimesta. Pian seurasi jutkujen karkotus Jerusalemista ja Talmudin kodifiointi, ja loppu onkin historiaa.

   Plusääni(11)Miinusääni(3)
  2. Vanhemmat käännökset kertovat todellisten Israelin heimojen ihonvärin hyvinkin selkeästi. Googleta norsunluun väri.

   Biblia (1776)
   Kork.V. 5:14 Hänen kätensä ovat niinkuin kultaiset sormukset, täynnä turkosia; hänen ihonsa on niinkuin puhdas elephantin luu, saphirilla kaunistettu.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  3. Askenazeissa ei ole hitustakaan Israelin (=Jaakobin) verta jonka siemenestä on todellinen Israel. Askenazeissa oli Jaafetin siemenestä, eikä niissä ole edes Seemiläistä verta josta mm. sana antisemitismi tulee. Jaafetista polveutuu kaikki Raamatun sotaisimmat kansat kuten Goog ja Magog jne jne…

   KJV (1789)
   1Moos. 10:2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.10:3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.

   Edomilaiset ovat kuitenkin Seemiläistä verta ja jopa Aabrahamin lapsiakin, mutta Edomilaiset ja Ismaelilaiset Jumala on kironnut ja kaikki nämä Edom, Ammonialaiset, Ismaelilaoset, Mooabilaiset jne… ovat yhdessä liittoutuneet valkoisia (=todellisia Israelilaisia) vastaan ja tästä invaasiosta kertoo mm. Psalmi 83, Daniel 11 loppuosa…Jumala ei ole luvannut enää palauttaa tämän ajan Juudeaan (Israeliin) yhtään Israelin heimoa vaan vasta uuteen Jerusalemiin (1000v rauhan valtakuntaan) ja sinne palaa kaikki Israelin 12 heimoa yhtä aikaa. Mukaanlukien juutalaiset jotkakäsittävät 2,5 heimoa, eli Juudas, Benjamin ja puolet Leeviläisistä jotka palasivat Baabelin vankeudesta Juudeaan ja Jerusalemiin ja näitä alettiin kutsua Juudalaisiksi (Juutalaisiksi) ja heidät karkoitettiin Jeesuksen profetian mukaisesti v70 jKr ja nämä tulivat pohjoiseen jo satoja vuosia aikaisemmin karkoitettujen Israelilaisten luokse joiden kanssa he kaikki 12 heimoa palaavat yhtä aikaa (Kristittyinä!) uuteen Jerusalemiin vihan ajan lopussa (Jer 3) , eli toisinsanoen Jeesuksen paluun kanssa yhtä aikaa. . Jeremia ilmoittaa myös että nämä ovat unohtaneet omat historialliset juurensa petollisten johtajiensa eksyttäminä ja Paavali puhuu myös salaisuudesta joka pysyy piilossa ahdistuksen aikaan asti. Siksi suosittelen tutustumaan mm. Suomen piiloteltuun esihistoriaan ja vaakunaan ym ym… Mm.eräässä yli 100v vanhassa Hebrealaisessa kirjassa on tismalleen samanlainen ruusuke joita on meidän vaakunassa ja siinä kerrotaan sen olevan Israelin heimomerkki ja ja kuvan Leijona on JuudanLeijona jolla on kruunu päässä ja nykyisen Jerusalemin vaakunassa on sama Leijona ilman Kruunua.. ”he vievät petoksella kuninkuuden” Dan 11.. Nykyistä Israelin valtiota asuttavat nämä Ilm:2:9 ja se on se Edomilaisten petos josta ensimmäisenä kertoi Iisak pojalleen Esaulle siunatessaan Esaun (=Edom) ja sen jälkeen lähes jokainen Vt:n profeetta varoitti tästä heidän ”petoksesta” ja ”juonesta” jolla he saavat lopussa hetkeksi ”kuninkuuden”. Lähes koko kristikunta on eksytetty tähän valejuutalaisten ja Israelin valtion palvontaan. Jumala on vanhurskas Jumala ja Jeesus profetoi ja kertoi (Luuk 19) syyn miksi juutalaiset karkoitetaan v70, ”koska eivät kääntyneet, eivätkä ottaneet rauhanruhtinasta vastaan” ja he murhasivat Hänet ja vanhurskas Jumala ei takuulla palauta ainoatakaan juutalaista sinne ennenku ovat kääntyneet. Israelin valtion ovat perustaneet valejuutalaisten Ilm.2:9

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Niin juuri. ”Juutalaiset” ovat erittäin (rotu)sekoittuneita, joten ei ole ihme että monenlaista ’geeniperimää’ löytyy. Loppujen lopuksi, tärkeintä on ymmärtää se tosiasia juutaLOISET todella polveutuvat Kanaanilaisista, Edomiiteista ja Keniläisistä (Kainin jälkeläisistä). Tämähän tulee selväksi monessa eri kappaleessa/jakeessa Raamatussa. Itse Jeesus Kristus pitää tätä ”heimoa”/”kansaa” syyllisenä verenvuodatukseen sitten Abelista asti(!), joka on siis mahdollista vain jos nämä ”Juutalaiset” periytyvät Kainin jälkeläisistä. Tietysti Judeo-”Kristityt” yrittävät (sokeuttaan) ns. hengellistää tämän kaltaiset jakeet, mutta se onkin aivan toinen juttu ja jätän sen asian nyt tältä erää käsittelemättä.

  Jeesus myös kutstuu ”juutalaisia” kieroutuneeksi roduksi JOS jakeita lukee kreikaksi.

  Plusääni(14)Miinusääni(3)
  1. Samoilla linjoilla. Raamattu ei tosin anna viitettä siitä, että Kainin jälkeläiset olisivat selviytyneet Tulvasta. Kristus lienee viitannut siihen, että sama ihmisten sisältä löytyvä pahuus, kapinallisuus ja syntisyys, joka aikoinaan johti Abelin murhaamiseen elää vahvimmin juuri valejuutalaisissa. Siksi Kristus kutsuu heitä saatanan synagogaksi, sillä ihmisen sisäsyntyinen pahuus ja saatanallisuus ruumillistuu selvimmin juuri valejuutalaisissa. Samalla tavalla he ovat saatanan (”vastustajan” eli inhimillisen synnin) lapsia, eivät luojansa, taivaallisen isänsä lapsia. He ovat hylänneet isänsä Jumalan ja ovat alkaneet palvoa itseään valejumalina. Ei tarvitsekaan paljon katsoa maailmanhistoriaa ja nykymaailmaakaan ymmärtääkseen, että ihmispahuus ruumillistuu ”täydellisimmin” juuri valejuutalaisissa. Synnin palvojat eivät tuota mitään muuta kuin mätiä hedelmiä.

   Plusääni(4)Miinusääni(5)
 3. Kirjoitan tähän osan englanniksi ja osan suomeksi, lähinnä johtuen siitä että ehdottomasti suurin osa mitä itse luen (myös Raamattu) on engl. kielistä ja olen siihen tottunut ja toisekseen olen kommentoinut näitä juuri engl. kielellä toisaalla. Joten jos sallit minun kirjoittaa näin (sisältää varmasti joitain kirjoitusvirheitä – eihän minun engl. kielen taitoni olekaan täydellinen, eikä kyllä ole tämä kotimainen äidinkielikään, heh).

  Tulvasta ja sen luonteesta. Mark Downey kirjoittaa artikkelissaan ”The Flood of Noah”:

  ”When literalists say the Bible says ”the waters were on the face of the whole earth” (Gen. 8:9, as well as many other places) they very simply need to do a word study of the Hebrew word for earth (#776 ’erats’) and compare its usage in other scriptures with a little common sense. Erats does not mean a global planet in its translation, but rather a limited land area. To Moses and his people, the earth, or erats, would have been the extent of geography that they knew existed.

  When Cain was driven ’from the face of the earth’ (Gen. 4:14), it was from the land, not the planet. When the plagues were upon Egypt and ’the rain was not poured upon the earth (erats) (Ex. 9:33), the literalists have never hinted at a worldwide universal drought, because everybody understands it to pertain the the land of Egypt only. There are many other examples you can find for yourself that confirms the waters of the Flood prevailed upon the limited land area in which Noah lived and not the entire planet.”

  ”[…] Genesis 6:4 is one of those pivotal verses in the Bible that the Judeo Christian dogmatists wreak havoc with in the body of Christ. The word ’giants’ conjures up all sorts of bizarre and absurd creatures as well as doctrines of their nefarious imagination. The Hebrew word giant (#5303) is nephil and means a bully or tyrant, not a 10 foot fallen angel or monster from outer space. The false teachers incorrectly identify the characters of verse 2 producing demonic offspring. My how they love their precious devils and get very upset when their perverse doctrine is challenged. And here’s why. There’s a prophecy in Gen. 6:4 telling us that all of the other races, pre-Adamites, were not destroyed in the upcoming deluge! The key phrase is ”and also after that.” After what?? Well, after the upcoming flood of course. So we can see that it not only tells us of the consequences of racemixing, but it says that it would happen after the flood also. Obviously the other races would have to survive the flood. And they did because the flood was not worldwide.”

  William Finck artikkelissaan ”The Great Flood: Genesis Chapters 6 through 9” kirjoittaa näin:

  ”While genealogies were obviously quite important to the original writers of our Bibles, there are several tribes mentioned in Genesis which have no origination with the tribes of the Adamites who descended from Noah. These include the Perizzites of Genesis 13:7 and 15:20, et al., and the Kenizzites and Kadmonites of Genesis 15:20. Also in Genesis Chapter 15, verses 19-20, are the Kenites and the Rephaim. It can be established from Scripture that the Kenites are the descendants of Cain listed in Genesis Chapter 4, and the Rephaim are the descendants of the Genesis 6 giants (cf. 2 Samuel 21:16-22 and 1 Chronicles 20:4-8). Certainly none of the giants or the descendants of Cain were on the ark with Noah. Rather, the flood was to punish Adamic man, and not the giants (Genesis 6:7). The giants and Kenites survived because they were in a land other than the land of the flood. Their descendants are still with us today.”

  Tässäpä lyhyesti tämä ”Judeo-Kristillinen tulva-paradoksi”:

  Jos tulva oli maailmanlaajuinen, ja ainoastaan arkissa olleet selviytyivät, niin mistä tulivat nuo Gen. 15 mainitut heimot? Arkista? Kuten jotkut uskovat ja väittävät, niin tämä ”Serpent seed” oli arkissa, mistä A) ei ole mitään näyttöä ja B) siinä ei ole mitään järkeä. Miksi nähdä vaivaa ja rakentaa arkki, aikaan saada maailmanlaajuinen tulva, jossa oletettavasti kaikki tuhoutuivat, mutta samaan aikaan ”Serpent seed” on mukana arkissa?

  Jos Jumala todella olisi halunnut tuhota kaiken muun paitsi arkissa olleet, niin hän olisi sen tehnyt. Jättiläiset selviytyivät kuten Kaininkin jälkeläiset! Minun Jumalani ei tee virheitä.

  Toinen harhaluulo on että tulva EI olisi ollut ihmistä (”Adamic man”) varten. Kuten yllä jo lukee:

  ”It can be established from Scripture that the Kenites are the descendants of Cain listed in Genesis Chapter 4, and the Rephaim are the descendants of the Genesis 6 giants (cf. 2 Samuel 21:16-22 and 1 Chronicles 20:4-8). Certainly none of the giants or the descendants of Cain were on the ark with Noah. Rather, the flood was to punish Adamic man, and not the giants (Genesis 6:7). The giants and Kenites survived because they were in a land other than the land of the flood. Their descendants are still with us today.”

  En aio tätä tulva-asiaa käydä sen enempää läpi, koska siitä voisi kirjoittaa aika pitkänkin pätkän. Sen sijaan, tässä on hyvä artikkeli (yllä lainaamani Mark Downeyn artikkeli) josta on hyvä aloittaa, mikäli tämä lienee uutta: http://kinsmanredeemer.com/noah.htm

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Genesis antaa mielestäni vahvasti ymmärtää, että tulva todellakin tappoi Nooan seuruetta lukuunottamatta muun ihmiskunnan. Se täyttikö vai eikö täyttänyt tulva koko maailmaa ei varmuudella selviä tekstistä. Sana ”erets” voi tarkoittaa eri asioita asiayhteydestä riippuen. Siis aina se viittaa maahan, maaperään jne., mutta sen fyysisiä ulottuvuuksia ei voi tietää ellei ota huomioon asiayhteyttä, jossa se esiintyy, eikä se tällöinkään aina selviä varmuudella. Emme siis voi tietää merkitsikö maa tässä tapauksessa koko maailmaa vai rajatumpaa tilaa. Toisaalta asiayhteys antaa ymmärtää, että koko ihmiskunta todellakin oli syntinen ja että Jumala halusi tuhota sen, tietenkin Nooan porukkaa lukuunottamatta. On myös hyvä harkita sitä, ettei ihmiskunta ollut välttämättä vielä levinnyt kaikkiin osiin maailmaa tässä vaiheessa, joten täysin maailmanlaajuinen tulva ei välttämättä ollut edes tarpeellinen. Mene ja tiedä.

   Mielestäni on turha liikaa kiinnittää huomiota Kainiin. Hän on sikäli merkittävä hahmo, että ihmisen varhainen syntisyys kiteytyy hänen teossaan niin surullisella tavalla, mutta on turha olettaa hänen olleen muuta kuin juuri tätä, syntinen ihminen, tai että hänen sukulinjansa ei olisi tuhoutunut tulvassa muunkin ihmiskunnan kanssa. Mielestäni Gen. 6:4 viittaa pikemminkin siihen, että nephilim (todennäköisesti peräisin heprealaisesta verbistä nefal, ”kaatua”), eli langenneet ”mahtimiehet”, tyrannisoivat ihmiskuntaa ennen ja jälkeen tulvan. Mikään ei siis muuttunut. Ihminen teki samalla tavalla syntiä ennen ja jälkeenkin tämän tapahtuman. Aatami oli syntinen ja niin on muukin ihmiskunta. Ei ole mitään syytä etsiä syntipukkia Kainista ja tämän hypoteettisesta tuhansia vuosia vanhasta sukulinjasta.

   Hyvä kuitenkin, että postaamasi artikkeli nostaa esille harhapuheet jonkinlaisista ”langenneiden enkelten” ja ihmisten risteytymisestä, mille ei ole lainkaan raamatullista perää. Raamattu ei ylipäätänsä anna mitään viitettä jostain ”langenneiden enkelten” olemassaolosta, mikä on pikemminkin ihmismielikuvituksen tulosta. Gen 6:4 yksinkertaisesti kertoo siitä, miten Jumalan pojat, eli Jumalalle uskolliset vanhurskaat miehet, naivat ihmisen tyttäriä, eli Jumalan unohtaneita lihallisia pakanallisia naisia – toistuva teema Raamatussa. Näin ihmiskunta meni täysin harhaan ja Jumala enimmäkseen unohdettiin. Kyse ei ole mistään yliluonnollisesta. Monilla on ylipäätänsä tapana tarpeettomasti ”yliluonnollistaa” yksinkertaisia asioita. Usein tämä tosin johtuu puutteellisista käännöksistä tai dokumenteista, mitä asiaan perehtymätön ei tule harkinneeksi.

   Esimerkiksi jos katsomme Goliatin kuvausta nykyisissä raamatunkäännöksissä, hänen pituudeksi mainitaan noin 3 metriä, mikä ei ole kovin realistinen pituus ihmiselle. Goliat kuitenkin kuvataan hyvin pitkäksi ja uhkaavaksi hahmoksi. Jos kuitenkin käännymmekin Septuagintan puoleen, Goliatin pituus onkin ”vain” 2.06 metriä, mikä sekin on huomattava, mutta kuitenkin täysin realistinen pituus. Myös Kuolleenmeren kääröt ja Josefuksen kirjoitukset antavat saman pituuden. Ongelma onkin siinä, että monet nykyiset raamatunkäännökset perustuvat pikemminkin masoreettiseen tekstiin kuin Septuagintaan eli kreikankieliseen Vanhaan Testamenttiin, joka on vanhempi ja kaikkiaan luotettavampi kuin ensiksi mainittu masoreettinen teksti, jota rabbiiniset valejuutalaiset kokosivat aina sydänkeskiajalle asti. Valejuutalaiset olivat ja edelleenkin ovat hyvin taikauskoista ja pakanallista porukkaa, jotka uskovat ties mihin erilaisiin demoneihin ja otuksiin. Ei siis ihme, että heidän maailmankuvansa joskus läikkyy myös Vanhan Testamenttin sivuille, missä moisia kuvitelmia ei oikeasti koskaan ollut.

   Esimerkiksi suurimmista syistä, miksi langenneisiin enkeleihinkin uskotaan johtunee siitä, että masoreettinen teksti on vääristänyt Hesekielin jaetta 28:14, missä synnistä syytetty Tyyroksen kuningas rinnastetaankin enkeliin, vaikka todellisuudessa Tyyroksen kuningas rinnastetaan Aatamin kautta ihmiskuntaan yleensäkin, joka oli enkelin tai enkelten KANSSA Eedenissä, kuten tiedämme. Vaikka luottaisikin osin turmeltunutta masoreettista tekstiä, siltikin tämä on aika heikko pohja langenneiden enkelten uskomiseen, mutta kaipa se riittää monille ponnahduslaudaksi muihin kuvitelmiin. Mielestäni hyvä näitäkin asioita tässä käsitellä.

   Mutta palatakseni hypoteettisiin Kainin jälkeläisiin, Raamattu ei anna jokaisen ihmisryhmän tarkkaa sukutaustaa. Ovathan suomalaiset ja näiden muinaiset esi-isätkin todellisia, vaikkei Raamattu anna heistä tarkkaa sukupuuta. Kainin ja keniittien yhdistäminen taas perustunee nimien samankaltaisuuteen, mikä antaa hypoteesille hyvin heikon pohjan. “Serpent seed”-hölmöily taas ei perustu lainkaan Raamattuun, vaan on vaarallista gnostilaista väärintulkintaa, mitä on löytynyt muun muuassa valejuutalaistenkin vanhoista teksteistä. Ajatus on samaa sarjaa talmudistisen satuilun kanssa, jossa Aatami sikisi liudan paholaisia demonitar Lilithin kanssa ennen kuin Eeva koskaan astui kuvioihin. Koko juttu on täyttä roskaa. Ei ole tarvetta etsiä jotain erityistä paholaisen verta tai Kainin jälkeläisiä syntipukeiksi, kun muutenkin tiedämme, että ihmiskunta on synnynnäisesti syntistä.

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
   1. Kainin rooli, ja hänen jälkeläistensä rooli tulee huomioida, mutta ei siihen kaikkea energiaa tulekaan käyttää. Asia kuitenkin on erittäin tärkeä.

    Kainin ja Keniläisten nimien samanlaisuus ei ole pelkkää sattumaa. Clifton Emahiser kirjoittaa:

    ”As the Kenites are mentioned first, let’s see who they were. Checking the Strong’s Concordance, we find the Kenites listed as #7017. Going to the Strong’s Hebrew dictionary under #7017 and #7014, we discover the Kenites are descendants of, and named after Cain. Thus, we find the scribe-Pharisee-Sadducee-Shelanite-Judahites, at the time of Messiah, were actually of the cursed bloodline of Cain. What a sticky-wicket this has turned out to be! And, hardly anyone is aware of this not-so-well-known fact!

    Is it possible that Messiah was correct when He accused the Shelanite-Judahite Pharisees and Sadducees of being guilty of all the righteous blood from Abel to Zacharias, Matthew 23:35 and Luke 11:51? If this is true, we have a whole different kind of war going on in our world today than the majority of people have any idea.”

    Samoin toisaalla (Clifton):

    ”To comprehend this, one must realize that the priesthood had been usurped by Edomites of Hittite extraction, who in turn had mixed with the Kenites of Genesis 15:19-21 (descendants of Cain #’s 7014 & 7017), who in turn was the son of Satan. And don’t quote Genesis 4:1, as that verse is known by Hebrew scholars to be a corrupted passage.”

    Strong’s Hebrew Dictionary siis yhdistää tämän heimon Kainiin! Ja löytyy todisteita muualtakin, kuten Jeesuksen Kristuksen sanoista, mitä käsittelinkin jo aiemmin (alempana olevat viestit).

    11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand;

    12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

    13 And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear.

    14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.

    15 And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.

    16 And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.

    17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.

    Genesis 4:11-17.

    Tässä on monta mielenkiintoista kohtaa.

    ”cursed from the earth… fugitive and a vagabond shalt thou be… and dwelt in the land of Nod…”

    Onko olemassa ihmisryhmä johon nämä kuvaukset sopivat??? ”Nod” tarkoittaa hepreaksi ”vaeltaa”, ja onko mahdollista että tätä kautta engl. kielen ilmaisu ”wandering jew” on syntynyt?

    [Mielenkiintoista – fundamentalistisesta Judeo-”Kristillisestä” näkökulmasta katsottuna – on myös että miksi Kain rakentaisi kaupunkia jos olemassa on vain 4 ihmistä tuohon aikaan, ja mistä Kain sai vaimonsa ja miksi Kain pelkäisi että joku hänet löytäisi ja tappaisi noista 4:stä ja miksi käyttää kieltä ”every one” kun on olemassa vain 4 ihmistä. Tämä ei ole oleellista nyt, mutta mainitsemisen arvioista.]

    Mitä tulee ”Serpent Seedin” luonteeseen, niin kyllähän se Raamatusta löytyy! Ja sen voi vahvistaa myös muualta, mutta kuten aiemmin käsittelin asiaa, niin kyllä se selvästi on myös Pyhissä Kirjoituksissa. Clifton Emahiserin on käsitellyt juurikin tuota väittämääsi, että se on ”gnostilaisuutta” ja ”Talmudistista” moniosaisessa kirjoituksessaan ”Special Notice to All Who Deny Two-Seedline” (muistaakseni yli 20 osaa) ja William Finck on myös käsitellyt aihetta montakin kertaa (esim. ”Pragmatic Genesis”, yli 30 osaa muistaakseni). Kreikan/Heprean kielen tutkiminen tutkiminen (Raamattu) auttaa, onhan näitä muitakin osa-alueita kuten, se mitä varhaiset ”kirkko-isät” (Church Father, mikä lie suomeksi?) ovat asiasta ajatelleet jne. Tästäkin (ja paljon muuta) on William Finck kirjoittanut Christogenea sivustollaan. En kerkeä sen syvemmin tässä nyt käymään asioita läpi, mutta tämä vastaa ainakin osittain viestissäsi esiin tuomiin seikkoihin.

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
   2. Kirjoitat:

    ”Hyvä kuitenkin, että postaamasi artikkeli nostaa esille harhapuheet jonkinlaisista ”langenneiden enkelten” ja ihmisten risteytymisestä, mille ei ole lainkaan raamatullista perää. Raamattu ei ylipäätänsä anna mitään viitettä jostain ”langenneiden enkelten” olemassaolosta, mikä on pikemminkin ihmismielikuvituksen tulosta. Gen 6:4 yksinkertaisesti kertoo siitä, miten Jumalan pojat, eli Jumalalle uskolliset vanhurskaat miehet, naivat ihmisen tyttäriä, eli Jumalan unohtaneita lihallisia pakanallisia naisia – toistuva teema Raamatussa. Näin ihmiskunta meni täysin harhaan ja Jumala enimmäkseen unohdettiin. Kyse ei ole mistään yliluonnollisesta. Monilla on ylipäätänsä tapana tarpeettomasti ”yliluonnollistaa” yksinkertaisia asioita. Usein tämä tosin johtuu puutteellisista käännöksistä tai dokumenteista, mitä asiaan perehtymätön ei tule harkinneeksi.

    Esimerkiksi jos katsomme Goliatin kuvausta nykyisissä raamatunkäännöksissä, hänen pituudeksi mainitaan noin 3 metriä, mikä ei ole kovin realistinen pituus ihmiselle. Goliat kuitenkin kuvataan hyvin pitkäksi ja uhkaavaksi hahmoksi. Jos kuitenkin käännymmekin Septuagintan puoleen, Goliatin pituus onkin ”vain” 2.06 metriä, mikä sekin on huomattava, mutta kuitenkin täysin realistinen pituus. Myös Kuolleenmeren kääröt ja Josefuksen kirjoitukset antavat saman pituuden. Ongelma onkin siinä, että monet nykyiset raamatunkäännökset perustuvat pikemminkin masoreettiseen tekstiin kuin Septuagintaan eli kreikankieliseen Vanhaan Testamenttiin, joka on vanhempi ja kaikkiaan luotettavampi kuin ensiksi mainittu masoreettinen teksti, jota rabbiiniset valejuutalaiset kokosivat aina sydänkeskiajalle asti. Valejuutalaiset olivat ja edelleenkin ovat hyvin taikauskoista ja pakanallista porukkaa, jotka uskovat ties mihin erilaisiin demoneihin ja otuksiin. Ei siis ihme, että heidän maailmankuvansa joskus läikkyy myös Vanhan Testamenttin sivuille, missä moisia kuvitelmia ei oikeasti koskaan ollut.”

    Huomasin itse asiassa tehneeni virheen aiemmassa viestissäni, huomaamattomuuttani. Tuli lainattua Downeylta liian pitkä pätkä, jonka piti näyttää siis tältä:

    ”There’s a prophecy in Gen. 6:4 telling us that all of the other races, pre-Adamites, were not destroyed in the upcoming deluge! The key phrase is ”and also after that.” After what?? Well, after the upcoming flood of course. So we can see that it not only tells us of the consequences of racemixing, but it says that it would happen after the flood also. Obviously the other races would have to survive the flood. And they did because the flood was not worldwide.”

    Eli tarkoitus oli pitää aihe vain tulvassa, noh näitä sattuu. Ja toisekseen en ole täysin varma mitä näistä ”jättiläisistä” tulisi ajatella. Olen avoin, ja aion ottaa selvää. Tuot esille hyviä pointteja niihn liittyen! Mitä langenneisiin tulee, niin käsittelen sitä (kenties) myöhemmin kun minulla on aikaa.

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
   3. Suoraviivaisimmat vihjeet langenneista enkeleistä ja heidän risteymistään on tarjolla Eenokin kirjassa, joka on apokryfinen eli Raamatun virallisen kaanonin ulkopuolinen teos. Tämän kirjan teksti ja lisätietoa siitä löytyy ihan suomeksikin googlettamalla.

    ”Ja tapahtui, kun ihmisten lapset olivat moninkertaistuneet, että niinä päivinä heille syntyi kauniita ja viehättäviä tyttäriä. Ja enkelit, taivaan lapset, näkivät ja himoitsivat heitä, ja sanoivat toisilleen: ”Tulkaa, valitkaamme vaimoja ihmisten lasten keskuudesta ja tehdään lapsia.”” (1. Eenok, Luku 6).

    Onko Eenokin kirja sitten roskaa, koska ei kuulu kaanoniin? En tiedä. Juudaksen kirjeessä sitä on kuitenkin siteerattu suoraan, mikä antaa kirjalle uskottavuutta.

    Juudas kirjoittaa jakeessa 14 seuraavaa: ”Myös heitä tarkoittaa Hanok, Aa­damista seitsemäs, ennustaessaan: ”Katso, Herra tulee kymmenientuhansi­en pyhiensä kanssa”. Tämä puolestaan on suora siteeraus Eenokin (Hanok) kirjan 1. luvusta.

    Myös Juudaksen jae 6 todistaa langenneiden enkeliolentojen olemassaolosta, joskaan ei sano niiden teoista juuri mitään: ”Myös ne enkelit, jotka eivät pi­täneet kiinni valta­asemastaan vaan jättivät oman asuinsijansa, hän pani pimeyteen ikuisissa kahleissa säily­tettäviksi suurta tuomion päivää var­ten.”

    Aihepiiri olisi valtavan laaja, joten jääköön tältä osalta tähän Eenokin kirjan lyhyeen siteeraukseen.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. Kainista ja hänen jälkeläisistään (yms.) olen kirjoittanut toisaalla (lähteitä useita, joita en valittevasti ole tähän erikseen listannut, pl. joitain yksittäisiä ja tietysti Raamatun jakeet):

  The Jewish Encyclopedia 1905 in its article on Edom / Idumea concludes that Edom is Modern Jewry.

  Jewish Almanac, 1980, writes in its article ”Identity Crisis”:
  ”Strictly speaking, it is incorrect to call an ancient Israelite a ”Jew” or to call a contemporary Jew an ”Israelite” or a ”Hebrew.” The first Hebrews may not have been Jews at all…”

  ”The Last Will of Canaan” only appears in the Jew Talmud:
  ”Love one another (that is, of this tribe only), love robbery, love lewdness, hate your masters, and do not speak the truth.” – Pes. 113b

  ”Jesus answered them, I TOLD YOU, AND YE (jews) BELIEVED NOT: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me. But YE (jews) BELIEVE NOT, BECAUSE YE (jews) ARE NOT OF MY SHEEP, as I said unto you (jews).” (John 10:25-26)

  Jesus DID NOT say that they are not his sheep because they do not believe, rather Jesus said that they do not believe BECAUSE THEY ARE NOT HIS SHEEP! Big, big difference! Who are his sheep? Israelites of course! (Not the Jews!)

  Christ tells the jews that they are not His children and not of God: ”He that is of God heareth God’s words: YE (jews) THEREFORE HEAR THEM NOT, BECAUSE YE (jews) ARE NOT OF GOD.” (John 8:47)

  “You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. “But because I speak the truth, you do not believe Me. “Which one of you convicts Me of sin? If I speak truth, why do you not believe Me? “He who is of God hears the words of God; for this reason you do not hear them, because you are not of God.” – John 8:44-47

  Who was a murderer from the beginning? Cain! Cain is not mentioned in Adam’s lineage, ’cause he is not Adam’s seed! Seth was an substitute for Abel, not for Cain! So all the ”arguments” that Cain was rejected because of his ”spiritual wickedness” are just plain wrong. In that case, the substitute would for Cain and not for Abel! There were also many wicked men amongst Israel, including murderers, and they were not rejected.

  ”Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets. Fill ye up then the measure of your fathers. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?
  Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city: That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.” – Matthew 23:29-36

  He literally called them a ”generation of vipers”, an offspring, a race!

  Strong’s Greek 1081 gennéma: offspring
  Original Word: γέννημα, ατος, τό
  Short Definition: offspring, child, fruit
  Definition: offspring, child, fruit.

  Jesus holds the (Edomite-Jew) Pharisees responsible for ”all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias ” which couldn’t be true (and Jesus, God in the flesh, would be a liar and making false accusations!), unless the Pharisees (Edomite-Jews) share the same blood with Cain!

  Also, once again, in verse 36 the word for ”generation” is genea: race, family, generation (Strong’s Greek 1074; also NAS Exhaustive Concordance states that: Word Origin from ”ginomai” – Definition: race, family, generation). This all goes back to Genesis 3:15!

  ”But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.” — — ”And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.” Genesis 3:3, 13

  Strong’s H5060 ”Touch” – נָגַע nâgaʻ, naw-gah’; a primitive root; properly, to touch, i.e. lay the hand upon (for any purpose; euphemistically, to lie with a woman). Strong’s H398 ”Eat” – אָכַל ʼגkal, aw-kal’; a primitive root; to eat (literally or figuratively). For instance…

  ”Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.” – Proverbs 30:20

  ”Eateth” is the same word ”akal” (H398) and the context is indeed SEXUAL! Hebrew idiom(s) 101!

  ”Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.” – Proverb 9:17

  Clifton Emahiser writes in his article ”Special Notice to All Who Deny Two-Seedline #14”:
  […] Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament, for it does say “sexual pleasures” for the Hebrew word #398, akal! There are four meanings for the word akal, and number three says this, page 43: “(3) to enjoy anything, as good fortune, Job 21:25; the fruit of good or evil actions, sexual pleasures, Pro. 30:20 (comp. 9:17 … 5:20).” This meaning can also be verified from Wilson’s Old Testament Word Studies under the topic “eat”, page 141. Also, George M. Lamsa, in his Idioms In The Bible Explained, points this out concerning Proverbs 9:17 as “stolen love” and “making love to another woman in secret appears pleasant.” This is the same word that Eve used when she said, Genesis 3:13: “… The serpent beguiled me, and I did akal.”

  Strong’s H5377 ”Beguiled” – נָשָׁא nגshגʼ, naw-shaw’; a primitive root; to lead astray, i.e. (mentally) to delude, or (morally) to seduce:—beguile

  ”But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.” – 2 Corinthians 11:3

  Strong’s G1818 ”beguiled” – ἐξαπατάω exapatבō, ex-ap-at-ah’-o; from G1537 and G538; to seduce wholly:—beguile, deceive.

  ”Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother’s righteous.” – 1 John 3:12

  Cain was of the wicked one. So are Judeo-Christians saying that Adam was the wicked one? Even though, like I explained, Cainis not Adam’s seed. Jewdeo’s ignore this!

  *** Miten Gen. 4:1 sopii tהhהn? Eikצ se ole ristiriidassa sanomani kanssa? Eikצ ko. jae kerro meille ettה Kain on Aatamin lapsi? Lyhyt vastaus: ko. jae on erittהin korruptoitunut, mikה on johtanut virheellisiin kההnnצksiin (jotai KJV:ssa on n. 27 000 erהiden arvioiden mukaan!). En aio kהsitellה tהtה itse sen syvemmin tהssה nyt, mutta tהssה on pari linkkiה jotka liittyvהt aiheeseen:
  https://christogenea.org/overview/genesis-chapter-4
  https://emahiser.christogenea.org/problem-genesis-4-1

  *Jostain syystä tuo viimeisen osan fontti meni sekaisin…

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
 5. After thoroughly subjugating them, Hyrcanus gave the Edomites the choice of either death or conversion to the religion, language, and culture of Judah. This proved to be a catastrophic decision for the people of Judah, and a choice which Hyrcanus should have known as forbidden in Old Testament law (Deuteronomy 7:1-5; Leviticus 20:24, Joshua 23:12-13; Ezra 9:1-4; Nehemiah 13:23-30). But not surprisingly, most chose conversion.

  The Jewish (truly of Judah) historian Josephus described this event: “Hyrcanus took also Dora and Marissa, cities of Idumea, and subdued all the Idumeans; and permitted them to stay in that country; if they would circumcise their genitals, and make use of the laws of the Jews; and they were so desirous of living in the land of their forefathers, that they submitted to the use of circumcision, and of the rest of the Jewish ways of living; at which time this therefore befell them, that they were hereafter no other than Jews.” (Jewish antiquities, Book 13, 9:1)

  The marginal note in Josephus’ works add this commentary, quoting Ammonius, a writer from 129 A.D.; “…the Idumeans were not Jews from the beginning…but being afterward subdued to buy the Jews.” After editorial comment regarding Josephus’ work adds emphasis: “This account of the Idumeans admitting circumcision, and the entire Jewish law, from this time, or the days of Hyrcanus, is confirmed by their entire history afterward.”

  The significance of the Edomite population merging with the Jews is often overlooked. But it is not really any secret. Many modern Biblical scholars admit that the historic event did, indeed, occur. For example: “But during the warlike rule of the Maccabees (Hasmonean dynasty of the jews) they were again completely subdued and even forced to conform to Jewish laws and rites and submit to the government of Jewish perfect. The Edomites were then incorporated into the Jewish nation, and the whole providence was often termed by Greek and Roman writers ‘Idumea’…From this time, the Edomites as a separate people disappear from the pages of history.” (The New Unger’s Bible Dictionary, p. 333)

  Spanish geneticist Professor Antionio Amaiz-Villena with a team of researchers published a paper entitled “The Origins of Palestinians and their Genetic Relatedness with other Mediterranean Populations.” After conducing detailed DNA studies, the report state: “Jews and Palestinians in the middle East share a very similar gene pool and must be considered closely related and not genetically separate.” (The Observer, November 25, 2001)

  This is consistent with the fact that modern Jews are either descended from the Khazarians, who were of a mixed background, or from the ancient Edomites. In both cases, they are genetically related to the ancient Hittites, Jebusites, Canaanites, Amorites, Perizzites, Girgashites, Kenites, Edomites; all perennial enemies of the Israelites.

  Also, it must be remembered that the Edomites, and the Canaanite nations were blood drinkers, flesh heaters, and so were the Khazars, thus the tradition of Ritual Murder was carried forth from one group of Jews to those Khazars who chose Judaism as their religion.

  [Mainittakoon ettה Heprean kielen sana ”Arab” tarkoittaa ”sekoittua” tai ”sekoittunutta”, joka ymmהrtההkseni tulee verbistה joka tarkoittaa (engl.) ”darken” tai ”grow dark”. Clifton Emahiser on kirjoittanut aiheesta, siitה kuinka ”juutalaiset” ja arabit (ym. ei-valkoiset rodut) on kהytהnnצssה yhtה ja samaa, enemmהn ja vהhemmהn.]

  ”They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.” – 1 John 2:19

  The Edomites (or Idumeans) were descended from Esau. Jacob/Israel’s twin brother (Genesis 36:8). Esau had married a woman of a Hittite family, thus destroying forever the pure genetic pedigree of his descendants. For this, Esau essentially was disinherited (his mother saw the need for this before his father; Genesis 26:34; 27:46). These folks had been perennial enemies of both Israel and Judah since ancient times. Hence ”they went out from us, but they were not of us” (1 John 2:19).

  Also in John 8:33, the (Edomite) Jews say that they are ”Abraham’s seed”, hence in Romans 9:6-7 it says…

  ”Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel: Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called.”

  And in John 8:37: ”I know that ye are Abraham’s seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.”

  In John 8:33 the (Edomite) Jews also say that they ”were never in bondage to any man”. This is not true of Israel as they were in captivity (in bondage; slaves)!

  ***

  Toivottavasti tämä vastasi edes jotenkin sinun viestiisi, ja toivottavasti tämä ei ollut liian sekavaa lukea, mutta en viitsinyt ruveta enää suomentamaan toisaalla kommentoimaani.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
  1. Geneettisten kokeiden aihepiiri on muuten mielenkiintoinen. Muinaisten israelilaisten jäännöksiähän ei käsittääksein ole koskaan geneettisesti testattu. Tai jos on, ainakaan julkisuudessa tuloksia ei ole esitelty. Syytä tähän sopiikin miettiä, vaikka toisaalta valejuutalaiset voisivat nekin toki väärentää omia etujaan ajaakseen. Ei ole kuitenkaan lainkaan yllättävää, jos valejuutalaiset ja palestiinalaiset omaavat paljon yhteistä taustaa – molemmat polveutuvat kanaanilaisista. Muinaiset israelilaiset taas tulivat Armenian ylänkömailta.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Juutalaisuus ja islam on samaa roskaa ynnä Saatanan palvontaa. Sika on saastainen, sukupuolielimet silvoitaan, pedofilia on O.K. jne.

    Samaa kälätystä niiden kieletkin. Aivan samannäköisiäkin ovat kaiken muun lisäksi.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Netanjahu tarjosi kiehtovan näkemyksen psykoottisesta heimomielestä. Klovni, joka istuu valtavan joukkotuhoaseiden pinon päällä; ydinaseita, kemikaaleja ja biologisia aseita, jotka on suunniteltu tappamaan miljoonia, ja huutaa hulluna että toinen valtio voi yrittää hankkia samanlaisia ​​aseita peloitellakseen muita.
  Netanyahun esitys muistutti Gilad Atzmonin mielestä kiukkuista taaperoa joka osoitti toisen taaperon vaippoja kun hänen omat vuotivat joka kohdasta.
  Yesterday PM Netanyahu provided a fascinating glimpse into a psychotic tribal mind. A clown who sits on a huge pile of WMDs, an arsenal of nuclear, chemical and biological weapons designed to kill millions, is crying foul, complaining that another state in the region may attempt to equip itself with similar weapons as a means of deterrence. Netanyahu’s performance looked like a raging toddler pointing to another toddler’s nappies while his own pampers dripped from every direction.

  Israelin uskotaan olevan ainoa Lähi-idän ydinasevaltio. Israel ei ole koskaan sallinut mitään kansainvälistä elintä ydin- ja muiden joukkotuhoaseiden laitoksiinsa.
  https://www.gilad.co.uk/writings/2018/5/1/bibi-baby286

  ’Pipin’ mielestä varmaankin ydinaseet pitäisi kieltää kaikilta muilta paitsi hänen komennossaan olevilta Juudas-pukeilta. Tyranni mikä tyranni. Turhaan ei miestä pidetä maailman suurimpana rikollisena tänään.
  THE JUDAS GOATS: THE ENEMY WITHIN (2006)
  https://www.henrymakow.com/2017/11/History-of-Zionist-Subversion.html
   
  Illuminati Play Dirty: Targeted Assassination
  Israel’s Assassination Program Laid Bare in Shocking Detail in Ronen Bergman’s new book Rise and Kill First: The History of Israel’s Targeted Assassinations
  From Lord Moyne to Count Bernadotte to Yassir Arafat, Israel has waged war against those who obstruct its agenda by assassination.  Even today they bomb Iranian bases in Syria without provocation.   Curiously, Israeli’s opponents have not retaliated in kind.
  Assassination is a weapon throughout the West too:
  Assassination is a Longtime Israeli Strategy
  https://www.henrymakow.com/2018/04/targeted-assassination.html

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Artikkelin otsikko on: Juutalaisten uskonnollinen merkitys edustaa nykyisen kasaarimafian pyrkimyksiä
  *Uskonnollinen merkitys’ … ? Kun lähdetään – kuten Laurent Guyenot kirjassa From Yahweh to Zion – siitä, että juutalaisuuden jumala Jahve on heimon omien rabbien käsitys Jumalasta jonka he ovat luoneet ja omineet vain itselleen omiin tavoitteisiin päästäkseen, niin Jahve on pelkkä kuvake joka ilmentää/heijastaa juutalais-iheimon elämää ja erityisesti sotaista sionismia tänään. Tuntuu luontevalta että kun Jahve on heimon oma luomus niin ei se myöskään ole voinut valita juutalaisia omaksi kansakseen vaan he ovat itse nostaneet itsensä ’valituiksi’ luomansa Jahven avulla.

  Juutalaisuuden todellinen uskonnollinen merkitys mitä kristinuskoon tulee on siis todellisuudessa mitätön koska Jahve on yhteensopimaton Uuden Testamentin jumalan kanssa jota juutalaisuus ei hyväksy. Eihän heimojumala voi olla uskonnollisesti merkittävä kun se ei ole kaikkien kansojen ylin jumala jolle kaikki muut jumalat ovat alistettuja. Vain sen poliittinen merkitys on ollut ja yhä on suuri ennen muuta sionisteille joita Jahven sotaisa ja psykopaattinen imago tukee.
  Kaikille yhteinen ja ylin Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen eikä voi olla kenenkään yksityisessä omistuksessa. Hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden, joita UT:n Jeesus edusti, uskonnon keskeisiksi perusteiksi asettavalle kristitylle käsittämätön ja vieras ajatus on että Jahve onkin psykopaatti ja satanisti, joka on tukenut ja tukee saatanallisia hankkeita. Hebrealaisten Raamattu (Toora) käyttää hänestä ilmaisuja: ’The Jealous One’, ’The destroyer God’=Tuhon Jumala.
  Muutama poiminta Hebrealaisten Raamatusta todistaa asian:
  ”I shall shake all the nations, and the treasures of all the nations will flow in, and I shall fill this Temple with glory, says Yahweh Sabbaoth. Mine is the silver, mine the gold! Yahweh Sabbaoth declares.”
  Haggai 2:7-8
  …according to Deuteronomy Yahweh plans to deliver to Israel “seven nations greater and mightier than [it],” adding: “you must utterly destroy them; you shall make no covenant with them, and show no mercy to them. You shall not make marriages with them…” (7:1-2).
  How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
  https://kevinbarrett.heresycentral.com/2018/01/guyenot/

  The Israelis tend to attribute their own violent traits to the Palestinians, to the Iranians and to Muslims in general. This psychological tendency is called projection. It is a vicious cycle, the more abusive you are, the more haunted you are by the notion that your victims may be as malevolent as you have been.

  Jesus Christ identified this psychological trait in his fellow Hebrews and counselled them on how to counter this barbarian tendency. Instead of believing their neighbors evil, he told them to Love their neighbor and turn the other cheek. It didn’t take long before Jesus was nailed to the cross. But his message has remained with much of humanity. I would like to believe that when the Bibis of the world find their path towards compassion the Jewish State will be redeemed and matured. I don’t hold my breath for that to happen anytime soon.
  http://www.gilad.co.uk/writings/2018/5/1/bibi-baby286

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Gilad Atzmonin hyvä artikkeli selventää mitä parhaiten juutalaisen ’rabbi- tai heimouskonnon’ (talmud, Tanak) ylemmyyttä ja sen vähäistä ellei mitätöntä antia maailman muille kansoille. Alla muutama ote siitä.
   Michael Lesher’s Quantum Leap
   When Jewish politics and culture are criticised (Israel, Zionism, the Lobby, banking, media etc.) some Jews claim to be ‘racially offended’ despite the fact that race, biology, blood or ethnicity was never mentioned. When Jewish racism is subject to criticism (choseness, Israeli race laws, etc.) some Jews are affronted by a perceived attack on their religion.  When some obscene Jewish religious teaching is disparaged, many Jews are quick to assert that opposition to their religion is a crude form of racial intolerance.
   Today we will examine how the Kosher Trinity is utilised in the campaign to stifle criticism of Israel, its ideological roots and Jewish culture, ideology and power.
   Jewish institutions and individuals make every effort to suppress debate on Israel and Jewish power, media and political institutions. In Britain, the Labour Party has been pulled into a vile purge campaign.
   If Jewish power is the power to stifle any discussion of Jewish power, then the Kosher Trinity is the means that sustains this power.
   Most Jews find it difficult if not impossible to understand where exactly their religion ends and their politics start. In fact, there is no such demarcation line in Judaism, for in Judaism (like in Islam) the religio and the civil are integrated. Most Jews also have trouble integrating Judaic racial orientation with liberal politics.
   If you wonder what is that Lesher is reacting to, here it comes: “I will not discuss,” says Lesher “whether all Jews are racists who seek ‘world domination’; whether Israel is just the most visible fruit of ‘Jewish power’; whether the Talmud consists entirely of ‘tools and techniques’ for lording it over ‘the Goyim’; or whether ‘Jewish ideology’ is behind every Israeli crime.”
   Lesher is upset by ‘a Palestinian supporter’ stating that “the state of Israel is the real root of all the violence in the world.” He is also offended by statements such as:

   “ Rothschilds and George Soros govern us all.”

   “Israel will never be defeated unless international Jewry is defeated.”

   “[W]e are now demanding an exposure of the supremacy and racism within Jewish ideology.”

   Lesher describes such thoughts as nothing but ‘dreck’ (excrement –Yiddish).
   The fact that an orthodox Jew believes that he is in a position to determine or even recommend the appropriate boundaries of criticism of the Jewish State is in itself both amusing and clear evidence of Lesher’s adherence to Jerusalem …
   Like many other Jewish solidarity campaigners, Lesher, seems to believe that the discourse of solidarity with the oppressed should be shaped by the sensitivities of the oppressor.
   http://www.gilad.co.uk/writings/2017/10/10/michael-leshers-quantum-leap

   Gilad Atzmon — gilad.co.uk Oct 8, 2017
   “The overwhelming majority of American Rabbis regard Zionism not only as fully consistent with Judaism but as a logical expression and implementation of it.””
   The following  article was published on this site in May 2013.
   — Document released on November 20, 1942 signed by 818 American Rabbis
   — This Rabbinical rally for Zionism was declared at the time “the largest public pronouncement in all Jewish history.” …Seemingly, already then, the peak of World War two, the overwhelming majority of American Rabbis regarded Zionism, not only as fully consistent with Judaism, but as a “logical expression and implementation of it.”—- In spite of the fact that early Zionist leaders were largely secular and the East European Jewish settler waves were driven by Jewish socialist ideology, the rabbis contend that “Zionism is not a secularist movement. It has its origins and roots in the authoritative religious texts of Judaism.
   http://www.gilad.co.uk/writings/take-it-from-the-rabbis-mouth.html
   Take It From the Rabbi’s Mouth
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=159093

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Israel julistettiin itsenäiseksi valtioksi 14. toukokuuta 1948: 70 vuotta myöhemmin USA: n hullu eliitti on tunnustanut Jerusalemin sen pääkaupungiksi ja yhden päivän aikana yli 50 ihmistä kuoli, 2000 loukkaantuu.
  Israelin mukaan se on ”loistava päivä”.
  Tähän eivät kuulu ne, jotka ovat jo kuolleet laittomien israelilaisten pommitusten alla Syyriassa. On niitä, jotka sanovat, että Israel on Yhdysvaltojen nukkevaltio; toiset taas sanovat, että USA on israelilaisten nukkevaltion.
  Miksi Yhdysvaltain eliitti teki tämän, tietäen, että Israel on Jerusalemissa laittomasti miehittänyt Jerusalemin asettamalla itsensä muslimeja vastaan? Se voi tapahtua vain siksi, että kun Israel hallitsee Jerusalemia maailman ainoan Super-voiman tuella, se voi lopulta aloittaa kolmannen temppelin rakentamisen, jotta Antikristus voidaan kruunata siellä.
  Hänen sarvet ovat jo näkyvissä sekä poliittisessa että sähköisessä globaalistisessa maailmassa, joka on vain valmistautumista hänen globaaliin lakiin ja hyväksymään dehumanisoivia perversioita, jotka tuhoavat perhe-elämää ja lisäävät siten riippuvuutta Antikristuksesta.

  Pyhän Venäjän nousu on vastapainoa Jerusalemille ja sen uudelle Yhdysvaltain suurlähetystölle
  ”Pyhän Rusin vastuu ihmiskunnan tulevaisuudesta on valtava … päinvastoin kuin Israel-USA kansanmurhaajien …
  Tuleva kristillinen keisari, uudistettu tsaari, kokoaa kaikki ortodoksiset maat ja kansat yhteen, vastustaen uutta Sodomaa ja Gomorraa, joita ovat edistäneet juuri ne agentit, jotka ovat rakentaneet Jerusalemin suurlähetystön. ”
  ”The responsibility of Holy Rus for the future of mankind is enormous. … the opposite of that of the genocidal Israel-USA …
  The coming Christian Emperor, the restored Tsar, … will gather all the Orthodox lands and peoples together, opposing the new Sodom and Gomorrah, proposed by those very agents who have built an Embassy in Jerusalem.”
  http://www.events.orthodoxengland.org.uk/an-embassy-in-jerusalem/
  https://russia-insider.com/en/rise-holy-russia-counterweight-jerusalem-and-its-new-us-embassy/ri23483

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 9. Kyllä tollanen kristitty patrionismi on sellanen vitsi että voi hyvää päivää, ei tiedä pitäskö itkeä vai nauraa! Eikö Eurooppalaista syntyperää oleva ihminen oikeasti tunnista omia juuriaan sen vertaa, jotta ymmärtäisi, että ME EMME ole kristittyjä! Juutalaisuus, Kristinusko ja Islam ovat kaikki Abrahamisia uskontoja, joiden juuret ovat näistä vanhimmassa eli Juutalaisuudessa. Kristinusko on pakanallisen ajan hengellisestä traditiosta ammentava Juutalaisuuden ala lahko, auringon palvontaa joka unohtaa kaiken maallisen viisauden, Islam taas pakanallisen ajan maallisesta traditiosta ammentava Juutalaisuuden ala lahko, kuun palvontaa joka unohtaa kaiken spirituaalisen! Aurinko ja kuu ovat molemmat tärkeitä yhdessä, erillään ne eivät ole muuta kuin jutkujen rakentama vastakkain asettelu jolla saadaan aikaan ”rotusota” jossa kristityt uskollisina Jeesukselleen kääntävät toisen posken ja ovat tuhoon tuomittuja! Me ihmiset olemme pakanoita jos emme tätä muista enää niin me ansaitsemmekin tulla tuhotuksi… Jokainen kristitty ja muslimi on pohjimmiltaan Juutalainen halusi sitä tai ei!

  Plusääni(1)Miinusääni(6)
  1. Vaikka kaikilla uskonnoilla on sama perimmäinen Jumala niin sitä tulkitaan eri tavalla koska ihminen tunkee siihen väliin omine tarpeineen.
   Siksi meillä on niin monta uskontoa ja erot niiden kesken ovat varsin suuria.
   Jos verrataan vain ns. abrahamisia uskontoja niin jo niiden erot ovat varsin suuret.
   Ja Raamatun UT:N ja VT:n jumalakin on hyvin erilainen.
   Voidaanko puhua ’Raamatun 3-yhteisestä Jumalasta’ kun Uuden ja Vanhan Testamentin käsitys Jumalan olemuksesta on erilainen? Juutalaisten jumala ei ole 3-yhteinen.
   Henry Makow, kristinuskon valinnut juutalainen, toteaa että UT ja VT eroavat niin radikaalisti toisistaan että niitä voi pitää jopa yhteen sopimattomina.
   Old and New Testaments are Incompatible
   https://www.henrymakow.com/2017/06/Old-and-New-Testaments-are-Incompatible%20.html

   Plusääni(1)Miinusääni(4)
  2. Vilho Äs kirjoittaa:
   ”Kyllä tollanen kristitty patrionismi on sellanen vitsi että voi hyvää päivää, ei tiedä pitäskö itkeä vai nauraa! Eikö Eurooppalaista syntyperää oleva ihminen oikeasti tunnista omia juuriaan sen vertaa, jotta ymmärtäisi, että ME EMME ole kristittyjä!”

   Kristinusko (oikea sellainen; se ainoa oikea, konservatiivinen Israel Identiteetti) on ’nationalismia’ ja ’patriotismiä’!

   https://christogenea.org/podcasts/christianity-nationalism-december-15th-2012

   Israel Identiteetti on juuri omine juurien löytämistä ja ymmärtämistä, ja sitä kautta koko maailmanjärjestyksen ymmärtämistä. Meidän juuret eivät alkuperin ole ”Euroopasta”, vaan me tulemme Levantin alueelta. Emme ole Arabeja emmekä muita mamzereita, vaan olemme Raamatun Israel, Jumalamme valittu kansa. Meidän rotumme on jättänyt monia merkkejä niin arkeologisessa kuin antropologisessakin mielessä. Meidän ’jäännöksiä’ löytyy niin Egyptistä, Intiasta, Etiopiasta jne.jne. Me EMME tule pohjoisesta niin kuin (juutalaisten dominoima) ”akatemia” ym. väittävät (evoluutiohöpöilyillään jne.).

   https://christogenea.org/essays/race-genesis-10
   https://christogenea.org/podcasts/william-finck-realist-report-john-friend
   https://christogenea.org/essays/german-origins
   https://christogenea.org/podcasts/classical-records-origins-scythians-parthians-related-tribes-2012-02-11
   https://christogenea.org/podcasts/herodotus-scythians-persians-and-prophecy-2012-01-28
   https://christogenea.org/essays/identifying-phoenicians
   https://christogenea.org/podcasts/origins-dorian-and-danaan-greeks
   https://christogenea.org/podcasts/trojan-roman-judah-2011-12-10

   Raamattu on meidän kirjamme!

   ”So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.” – Genesis 1:27

   ”man” = אָדַם ʼâdam, aw-dam’; from H119; ruddy i.e. a human being (an individual or the species, mankind, etc. — H119: אָדַם ʼâdam, aw-dam’; to show blood (in the face), i.e. flush or turn rosy:—be (dyed, made) red (ruddy).

   Tämä sama ’teema’ kulkee läpi Raamatun.

   Lamentations 4:7
   Her Nazarites were purer than snow, they were whiter than milk, they were more ruddy in body than rubies, their polishing was of sapphire

   Song of Solomon 5:10
   My beloved is white and ruddy the chiefest among ten thousand.

   Song of Solomon 5:14
   His hands are as gold rings set with the beryl his belly is as bright ivory overlaid with sapphires.

   Song of Solomon 5:15 King James Version (KJV)
   His legs are as pillars of marble set upon sockets of fine gold: his countenance is as Lebanon, excellent as the cedars.

   Song of Solomon 07:4
   Thy neck is as a tower of ivory thine eyes like the fishpools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim: thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus.”

   Valkoinen, värinä itsessään on tärkeässä roolissa Pyhissä Kirjoituksissa:

   • White is used in Scripture to represent what is pure, holy and clean (Isa. 1:18; Dan 11:35; Dan 12:10; Psa. 51:7; Eccl. 9:8).
   • Jesus Christ was transfigured on the mount as being pure white (Matt. 17:2; Mark 9:3; Luke 9:29), and appeared to John as being white (Rev. 1:14) denoting his eternity and wisdom, and was white as snow in prophecy (Dan. 7:9).
   • God’s angels and the vesture of angelic beings are white (Matt. 28:3; Mark 16:5; John 20:12; Acts 1:10; Rev. 15:6).
   • The bride of Christ is ”arrayed in fine linen, clean and white” (Rev. 19:8).
   • The ”righteous” and those that ”overcometh” are clothed in white (Dan. 12:10; Rev. 3:4-5; Rev. 6:11).
   • Those that are worthy to appear before Christ are in white robes (Rev. 7:9), being made white by the blood of Christ (Rev. 7:13-14).
   • The throne of God is white (Rev. 20:11) and the 24 elders seated around the throne are in white (Rev. 4:4).

   Mainittakoon että Heprean kielen sana ”Arab” tarkoittaa ”sekoittua” tai ”sekoittunutta”, joka ymmärtääkseni tulee verbistä joka tarkoittaa (engl.) ”darken” tai ”grow dark”. Ks. esim. Clifton Emahiserin artikkeli(t):

   ”Most Christians familiar only with Scripture would reply, upon a request to define these terms, that the Arabs are the descendants of Ishmael, the son of Abraham by Hagar (which a few of them can partially claim). In addition, these same unenlightened people believe that all Arabs today are pure Shemites and are somehow cousins to the true Israelites. Both of these assumptions are dangerously flawed, and the terms “arabia” and “arab” are almost impossible to define, and therefore hardly deserve to be capitalized. This paper will be an attempt to set the record straight.” – C. Emahiser, ”Misconception of Arabia & Arab Peoples”

   https://emahiser.christogenea.org/misconception-arabia-arab-peoples
   https://emahiser.christogenea.org/both-jews-arabs-are-serpent-seed-1
   https://emahiser.christogenea.org/arabs-friend-or-foe?page=2
   https://emahiser.christogenea.org/semitic-genetics

   Mitä historialliseen näyttöön tulee, niin yllä olevat linkit tarjoavat paljon informaatiota. Raamattu on joka tapauksessa meidän Jumalamme sanaa ja se kertoo meidän, Jumalamme valitun kansan (Israel) historiasta, profetiasta ja predestinaatiosta. Raamattu on ”historiaa etukäteen kirjoitettuna”. Jumala teki liiton Israelin kanssa, Hänen valittu kansansa, eikä kenenkään muun kanssa! Joko olet mukana tuossa liitossa tai et ole. Jos olet liitossa mukana, niin et pääse ulos, ja jos taas et ole liitossa mukana, niin et pääse sisään. Kyse on JUMALAN VALINNASTA, ei meidän.

   Jeremiah 31:31-34
   31 Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah:
   32 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the Lord:
   33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.
   34 And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.

   Profetian mukaan Israelista tulisi…

   Israel to be great and mighty nation. Gen. 12:2; 18:18; Deut. 4:7,8.
   Israel to have multitudinous seed. Gen. 13:16; 15:5; 22:17; 24:60; 26:4, 24; 28:3, 14; 32:12; 49:22; Isa. 10:22; Hos. 1:10; Zech. 10:7,8.
   Israel to become a company of nations. Gen. 17:4-6, 15,16; 35:11; 48:19; Eph. 2:12.
   Israel to colonize and spread abroad. Gen. 28:14; 49:22; Deut. 32:8; 33:17; Psa. 2:8; Isa. 26:15; 27:6; 54:2; Zech. 10:8,9.
   Israel to colonize the desolate place of the earth. Isa. 35:1; 43:19, 20; 49:8; 54:3; 58:11, 12.
   Israel to lose a colony, then expand, demanding more room. Isa. 49:19, 20.
   Israel to have a land of great mineral wealth. Gen. 49:25, 26; Deut. 8:9; 33:15-19.
   Israel to have a land of great agricultural wealth. Gen. 27:28; Deut. 8:7, 9; 28:11; 33:13, 14, 28.
   Israel to lose all trace of her lineage (!!!!!!!!!). Isa. 42:16-19; Hos. 1:9, 10; 2:6; Rom. 11:25.
   Israel to be called the sons of God (i.e., accept Christianity!!!!!). Hos. 1:10-11.
   Israel to have a new religion (New Covenant.) Heb. 8:10-13; 9:17; Matt. 10:5-7; Luke 1:77; 2:32; 22:20; John 11:49-52; Gal. 3:13
   Israel to have a new name (!!!!!). Isa. 62:2; 65:15; Hos. 2:17.
   Israel to carry the Gospel to all the world (Eksklusiivisesti valkoisten eurooppalaisten historiaa! Vaikkakin tuo Sanoma, Evankeliumi ei kuulu muille roduille) . Gen. 28:14; Isa. 43:10-12 (witnesses), 21; Micah 5:7
   Israel to possess God’s Holy Spirit as well as His Word. Isa. 44:3; 59:21; Hagg. 2:5.

   Tuossa osa niistä lukuisista Raamatun Israelin profetioista. Täyttääkö ”juutalaiset” nämä(kään)? EI TIETENKÄÄN! Juutalaiset ovat Edomiittien ja Kanaanilaisten jälkeläisiä, todellisen Israelin (valkoiset eurooppalaiset) vannoutuneita ja iänikuisia vihollisia. Israelin tuli tuhota nämä kansat, Jumalan käskyn mukaan, mutta epäonnistuivat. Tämä epäonnistuminen tulisi sitten kostautumaan Israelille (kuten me näemme myös kaikissa valkoisissa maissa tällä hetkellä jne.).

   ”They did not destroy the nations, concerning whom the Lord commanded them: But were mingled among the heathen, and learned their works. And they served their idols: which were a snare unto them. Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto devils, And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan: and the land was polluted with blood.” – Psalm 106:34-38

   ”And ye shall make no league with the inhabitants of this land; ye shall throw down their altars: but ye have not obeyed my voice: why have ye done this? Wherefore I also said, I will not drive them out from before you; but they shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you.” – Judges 2:2-3

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  3. Vilho Äs kirjoittaa:
   ”Juutalaisuus, Kristinusko ja Islam ovat kaikki Abrahamisia uskontoja, joiden juuret ovat näistä vanhimmassa eli Juutalaisuudessa. Kristinusko on pakanallisen ajan hengellisestä traditiosta ammentava Juutalaisuuden ala lahko, auringon palvontaa joka unohtaa kaiken maallisen viisauden, Islam taas pakanallisen ajan maallisesta traditiosta ammentava Juutalaisuuden ala lahko, kuun palvontaa joka unohtaa kaiken spirituaalisen! Aurinko ja kuu ovat molemmat tärkeitä yhdessä, erillään ne eivät ole muuta kuin jutkujen rakentama vastakkain asettelu jolla saadaan aikaan ”rotusota” jossa kristityt uskollisina Jeesukselleen kääntävät toisen posken ja ovat tuhoon tuomittuja! Me ihmiset olemme pakanoita jos emme tätä muista enää niin me ansaitsemmekin tulla tuhotuksi… Jokainen kristitty ja muslimi on pohjimmiltaan Juutalainen halusi sitä tai ei!”

   Islam on juutalainen luomus kyllä (Muhammad oli osaksi juutalaista sukua ja käytti juutalaisuutta pohjana uuteen ”uskontoonsa”), mutta Kristinusko ei todellakaan ole juutalaisuutta! ”Judaism is a perversion of Christianity”, kuten kaikki mihin juutalainen koskee, on tai tulee olemaan ”perversiota”.

   https://emahiser.christogenea.org/who-are-jews

   Mitä tulee tähän ”auringon palvonta” yms. väitteisiin, niin sitä en aio käsitellä tässä, mutta sen sanon, että tämä mm. Zeitgeistin popularisoima väittämä on pelkkää satua, valhetta. Tätä on mm. käsitellyt Chris White:

   Muutenkin tämä pakanuuden ja pakanauskontojen palvonta ja ylistäminen on nimenomaan juutalaista – niin hengellisesti kuin kirjaimellisestikin. Pakanauskontojen juuret ovat Kanaanin maassa, maassa josta juuri ns. ”juutalaiset” tulevat. Kaikki nämä pakanauskonnot olivat seksikultteja ja kaikki pakana-valtakunnat tuhoituvat vajoten degeneraatioon ja rotusekoittumiseen. Juutalaisten ja koronkiskonnan hyväksyntä (pakanauskonnoissa ei ole mitään konkreettista suojaa juutalaisia vastaan, toisin kuin Kristinuskossa; Edomiitti-Kanaanilaiset ovat Jumalan iänikuisia vihollisia), multikulttuuriset piirit ja rotusekoitus, temppelihuorat, naisjumalattaret ja (proto-)feminismi, pedofilia ja siittimen palvonta, seksirituaalit, homoseksuaalisuus, barbarismi ja kurittomuus/laittomuus ja vastaavasti epäoikeudenmukaisuus (esim. vankien kidutus ym.), myyttien ja idolien palvonta sekä johtajien ja vallanpitäjien palvonta, (ihmisten) veriuhraukset, noituus, satanismi, ritualismi jne.jne.jne.

   Pohjana näille pakanauskonnoille on degeneraatio, itsekkyys, materialismi ja hedonismi (sama kuin satanismissa!!!) – eli sama kuin farisealaisuus/saddukealaisuus! Jos jokin on juutalaista niin pakanuus!!! Ja lopputuloksena tässä on viha Jumalan sanaa, Kristinuskoa, Kristillisiä arvoja ja itse Jeesusta Kristusta kohtaan, juuri niin kuin juutalainen maailmaa johtava eliitti haluaa! Juutalaiset joko tuhoavat ja/tai soluttautuvat, kuten on käyny modernien ”kirkkojen” ja ”kirkkouskon” (churchianity) kanssa, ja kuten on historiallisesti nähty Jesuiittojen ja Katolisen ”kirkon” kanssa (joka on pakanuutta ja muuta roskaa). Jesuiitta-Juutalaisten tuotosta ovat mm. futurismi ja preterismi, ja yllättäen ne ovat suuressa suosiossa.

   Nämä pakanat unohtavat (tai eivät edes tiedä) meidän todellisen historian ja käytännössä ulostavat vuosisatojen aikana muodostuneen perintömme päälle eläen romantisoidussa (historiallisessa) valheessa, jossa pakanuudesta yritetään esittää hieno ja vahva kuva. Joten, valkoinen mies ja nainen, ÄLÄ tukeudu ”pakanuuteen” vaan tutki juuriasi, todista ja koettele kaikki (1. Tess. 5:21) ja olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valehtelija, niin kuin on kirjoitettu (Room. 3:4).

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Ja mitä tulee noihin pakanauskontojen/juutalaisuuden tunnusmerkkeihin (rotusekoitus, satanismi, homoseksuaalisuus ja muut seksikultit jne.) niin kyllähän tämä sama Edomiitti-Kanaanilaisjengi edelleen edustaa tuota yhtä ja samaa – Sodoma & Gomorrah! Sen pitäisi olla selvää kaikille jotka ovat edes hiukan nähneet mitä Talmud-Visiosta, eli TV:stä tulee, ja oikeastaan kaikki mitä on tapahtunut historiassa viimeisen 300 vuoden aikana. Elämme juutalaisen kommunismin ”juhla-aikaa”. ”Age of Enlightenment” todella (sarkasmia).

    Muutama nopea linkki (vaihteleva laatu, mutta keskeinen pointti tulee selväksi):

    https://www.youtube.com/watch?v=S1Fc0Jtp20c

    https://www.youtube.com/watch?v=2tXorvGBQXY

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
    1. Kristityt (juutalaiset) tulivat Vinlandiin 1000 vuoden paikkeilla kahdesta eri suunnasta ja yksinkertaisesti antoivat pakanoille vaihtoehdoiksi kääntyä kristityksi tai palaa roviolla… Että halleluja vaan saatana! Täällä pohjolassa on elänyt arjalainen kansa tuhansia ja taas tuhansia vuosia. Ei minua kiinnosta mitä juutalaisten kirjoittama historia siihen sanoo! Pakanuus virtaa niin syvällä ihmisen sielussa vielä tänäkin päivänä, vaikka kirkko juutalaisten johdolla on sitä meistä koittanut kitkeä hinnalla millä hyvänsä, että ihminen joka osaa kuunnella sisäistä ääntään ei menetä kosketusta juuriinsa ikinä mistään aivopesusta huolimatta! Mitä mieltä muuten olet keltti-kristityistä? Hehän palvoivat pelottavaa kamalaa käärmettä Jumalanaan? 🙂

     Plusääni(0)Miinusääni(4)
     1. Vilho Äs kirjoittaa:
      ”Kristityt (juutalaiset) tulivat Vinlandiin 1000 vuoden paikkeilla kahdesta eri suunnasta ja yksinkertaisesti antoivat pakanoille vaihtoehdoiksi kääntyä kristityksi tai palaa roviolla… ”

      A) Kristityt eivät ole juutalaisia, eivätkä juutalaiset kristittyjä. En ymmärrä tätä aloitusta?
      B) ”… yksinkertaisesti antoivat pakanoille vaihtoehdoiksi kääntyä kristityksi tai palaa roviolla” ja tällä siis viittaat kristittyihin, vaikka todellisuudessa sen tulisi viitata katoliseen ”kirkkoon”. Katolinen ”kirkko” ja katolilaisuus EI ole kristillistä. Ei alkuunkaan.

      Juutalaiset ovat soluttautuneet ja käyttäneet katolilaista ”kirkkoa” (Jesuiittoina ym.) hyväkseen heidän omien salakavalien suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Ja eihän tuo katolilaisuus ole muutenkaan kristillistä, ei sitten kolmannen vuosisadan (jkr.). Ihan alunperinhän ns. ”katolilaisuus” EI ollut universalismia (”evankeliumia” kaikille roduille ja kansoille) tai muuta hullutusta ja pahuutta (mm. imperialismia; mikä on yksi syy – agenda – miksi katolinen kirkko on TAHALLAAN vääntänyt Jumalan sanan vinoon, jotta se voisi oikeuttaa omat toimensa jne.), vaan ”katolilaisuus” oli termi jolla varhaiset Kristityt erottivat itsensä juutalaisista ja muista ”kristityistä” tai gnostilaisista, ja tuo termi tarkoitti sitä, että he (nämä alkuperäiset ortodoksi kristityt, ”katoliset”) ottivat vastaan KOKO uskon, eikä vain osia siitä.

      ”Contrary to popular belief, the word catholic – a word so often misused to describe these seven epistles of the apostles of Christ which are buried in the back of our Bibles – does not mean “universal” in the sense that the later Romish Church asserts that it means. It was never used in that sense by any of the early Christian writers, although they did on occasion use the term. Rather, catholic comes from two Greek words, kata meaning down, and holos meaning whole, of which one Genitive form is holikos. An elision occurring when the words are joined, kata holikos becomes katholikos. The word’s immediate parent is a Greek adverb of like meaning, which is katholou, which means on the whole, or in general. But early Christians used the term to describe the derivation of their faith, and not its application! They used the term to signify that they received the whole faith, that they received the faith “down whole”, or completely. This distinguished [the original] orthodox Christians from the Jews who rejected the Gospel, and it also distinguished them from sects such as the followers of Marcion and some other more-or-less-Christian Gnostics who rejected the Old Testament. An original catholic was one who accepted the entire Scripture, both Old and New Testaments, although there was never a single official canon that determined exactly what that Scripture was composed of in each Testament. Rather, they called their faith catholic – with a small “c” – because they accepted Moses, the Writings, the prophets, and the Gospel. Therefore if a Christian claims to be a “New Testament Christian”, he is instead only relinquishing the Truth in exchange for the lies of the Jews, or Marcion.” – https://christogenea.org/podcasts/christianity-old-testament-part-1-introduction-what-catholic

      Juutalais-Jesuiitta/”Katolisten” metkuja ovat mm. inkvisitio ja monenlainen aivopesu, kuten aiemmassa viestissäni mainitsin esimerkkinä futurismin ja preterismin. Näillä varsin ovelasti saatiin huomio pois katolisen ”kirkon” touhuista (pahuudesta ja perversiosta) jotta katolista ”kirkkoa” ei voitaisi pitää Ilmestyskirjan (13. luku) toisena petona ja profeetta Danielin (7. luku) ”pieni sarvena”, kuten protestantit katolisen kirkon tulkitsivat, vaan tämä(kin) peto (ja antikristus) voitasiin lykätä tulevaisuuteen (futurismi), jossa vastaan tulee kuin Sci-fi elokuvasta tuttu yliluonnollinen antikristus (ja 7 vuoden – väitetty – tribulaatio ja muu hömppä; mm. ns. pre-tribulation rapture) tai vastaavasti sitten tämä(kin) peto oli jo menneisyydessä (preterismi) jne.

      https://christreich.christogenea.org/revelation13
      https://christogenea.org/podcasts/jews-europe-converso-problem-and-inquisition-part-1
      https://christogenea.org/podcasts/jews-europe-converso-problem-and-inquisition-part-2
      https://emahiser.christogenea.org/roman-catholic-origin-both-futurism-preterism

      Niin, väkivalloin ja voimalla Kristinuskoon ”kääntäminen” ei ole Raamatullista eikä täten Kristillistä (Jumalan sanaa). Katolisen kirkon touhuista on saanut kärsiä niin kristityt kuin pakanatkin (joka tapauksessa [Raamatun, Jumalan] Israelin kansaa, kuten Suomalaisetkin).

      Ks. myös: https://christogenea.org/podcasts/christogenea-europe-february-15th-2015-roman-catholic-persecution-early-british-christian-churches

      Pakanapiireissä Kristiuskon tuloa eurooppaan on vääristetty tahallaan, ja taas pakanuuden roolia (ja luonnetta) on romantisoitu oikein huolella.

      Vilho Äs kirjoittaa:
      ”Täällä pohjolassa on elänyt arjalainen kansa tuhansia ja taas tuhansia vuosia. Ei minua kiinnosta mitä juutalaisten kirjoittama historia siihen sanoo!”

      Kaikesta päätellen uskot siis tähän ”valkoiset-tulevat-pohjoisesta” teoriaan, Cro-Magnon kenties? Eli teoriaan joka menee juutalaistetun akatemia-maailman ja evoluutiovalheen kanssa yksi yhteen? Sen lisäksi että siinä on paaaaaaljon aukkoja (arkeologia, antropologia). Tässä on ihan hyvä pätkä selittämään tuo Cro-Magnon teorian aukko, mutta OTA HUOMIOON, että videon tekijä/puhuja(t) eivät ole ollenkaan perillä juutalaisten todellisesta luonteesta – siitä että juutalaiset ja muut arabit EIVÄT ole seemiläistä (semite) kansaa!

      https://www.youtube.com/watch?v=GyY5d8bqFbk

      Myös klassinen historia (joka EI OLE juutalaista) on ristiriidassa tuon ”valkoiset-pohjoisesta” idean kanssa. Minusta jotenkin tuntuu, ettet edes avannut yhtäkään linkkiä mitä aiemmin sinulle kirjoitin, syvä huokaus.

      Ks. siis EDES tämä…
      https://christogenea.org/podcasts/william-finck-realist-report-john-friend

      Vilho Äs kirjoittaa:
      ”Pakanuus virtaa niin syvällä ihmisen sielussa vielä tänäkin päivänä, vaikka kirkko juutalaisten johdolla on sitä meistä koittanut kitkeä hinnalla millä hyvänsä, että ihminen joka osaa kuunnella sisäistä ääntään ei menetä kosketusta juuriinsa ikinä mistään aivopesusta huolimatta!”

      Joudun toistamaan itseäni (aiemmat viestini). Kaikki nämä pakanauskonnot olivat seksikultteja ja kaikki pakana-valtakunnat tuhoituvat vajoten degeneraatioon ja rotusekoittumiseen. Juutalaisten ja koronkiskonnan hyväksyntä (pakanauskonnoissa ei ole mitään konkreettista suojaa juutalaisia vastaan, toisin kuin Kristinuskossa; Edomiitti-Kanaanilaiset ovat Jumalan iänikuisia vihollisia), multikulttuuriset piirit ja rotusekoitus, temppelihuorat, naisjumalattaret ja (proto-)feminismi, pedofilia ja siittimen palvonta, seksirituaalit, homoseksuaalisuus, barbarismi ja kurittomuus/laittomuus ja vastaavasti epäoikeudenmukaisuus (esim. vankien kidutus ym.), myyttien ja idolien palvonta sekä johtajien ja vallanpitäjien palvonta, (ihmisten) veriuhraukset, noituus, satanismi, ritualismi jne.jne.jne.

      Pohjana näille pakanauskonnoille on degeneraatio, itsekkyys, materialismi ja hedonismi (sama kuin satanismissa!!!) – eli sama kuin farisealaisuus/saddukealaisuus! Jos jokin on juutalaista niin pakanuus!!! Ja lopputuloksena tässä on viha Jumalan sanaa, Kristinuskoa, Kristillisiä arvoja ja itse Jeesusta Kristusta kohtaan, juuri niin kuin juutalainen maailmaa johtava eliitti haluaa!

      Oli kyseessä sitten ns. ”neo-odinismi” (odinismin juurissa myös homoseksuaalisuutta yms.) tai nämä alkuperäiset Kanaanin maan ”pakanauskonnot”. Kyseessähän on vain epäjumalien palvonta, perversio ja raakuus/barbarismi. On vain yksi tie ulos (Joh. 14:6).

      Vilho Äs kysyy:
      ”Mitä mieltä muuten olet keltti-kristityistä?”

      Asiasta voit lukea em. linkeistä (tai ko. sivustojen muista artikkeleista/esseistä) tai sitten vastaavasti mm. täältä: https://aryanisrael.wordpress.com

      Plusääni(6)Miinusääni(0)
     2. Eikös inkvisitio nimenomaan ainakin Filip II:n kaudella alkanut paljastamaan salaa juutalaisuutta harjoittavia kristittyjä ja polttamaan heitä rovioilla? Samoin ennen Kaare V:n kautta? Oliko se mielestäsi vain naamio? Aika isoja yhteisöjä kuitenkin tuhottiin. Miten selität tämän? Eikös tuo instituutio nimenomaan ollut juuri osa katolisen kirkon ja juutalaisuuden välistä vääntöä Espanjassa?

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
 10. Zimbabve,

  Hupsista! Olet aivan oikeassa. Asiahan käy ilmi noista kahdesta linkkaamastani artikkelista. Minulla meni ajatukset sekaisin ja kirjoitin väärin.

  Kirjoitin:

  ”Juutalais-Jesuiitta/”Katolisten” metkuja ovat mm. inkvisitio ja monenlainen aivopesu, kuten aiemmassa viestissäni mainitsin esimerkkinä futurismin ja preterismin.”

  Ja olisi pitänyt kirjoittaa esimerkiksi:

  ”Juutalais-Jesuiitta/”Katolisten” AIKAANSAANNOSTA on mm. inkvisitio ja monenlainen aivopesu, kuten aiemmassa viestissäni mainitsin esimerkkinä futurismin ja preterismin.”

  Eli kyllä, juutalaiset itse itselleen ”tilasivat” ongelmia. Kiitos huomautuksesta ja anteeksi epäselvyydestä. Toisaalta minulle on jäänyt sellainen kuva, että jotain ’naamioita’ siinäkin asiassa oli, mutta voi hyvinkin olla että se oli (on) jokin muu asia mihin minä sen olen mielessäni sekoittanut.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. Onko tässä selitys juutalaisten ihmisvihaan? — Israelin Jumala on verenhimoinen, kostonhimoinen sosiopataatti
  ”” Paholaisen hienoin temppu, Charles Baudelaire kirjoitti, on vakuuttaa teille, ettei häntä ole olemassa ”. Ehkä hän erehtyi. Hänen hienoin temppunsa, niin uskon, on saada maailma vakuuttamaan, että hän on Jumala. ”
  Laurent Guyénot
  Jos Yahweh olisi jäänyt autiomaassa olevan heimon jumalaksi, hänet tunnustettaisiin erityisen primitiiviseksi ja julmaksi, kenties demoniksi joka pakeni helvetistä Arabian tulivuoren kautta. Mutta hänen menestyksekäs vaatimuksensa olla todellinen ja ainoa Jumala on ihmiskunnan historian suurin huijaus ja vertaansa vailla oleva suuri sivilisaatio onnettomuus.
  https://russia-insider.com/en/history/god-israel-bloodthirsty-vindictive-sociopath-does-explain-misanthropy-jews/ri24154
  The God of Israel Is a Bloodthirsty, Vindictive Sociopath – Does This Explain the Misanthropy of the Jews?
  ’“The finest trick of the devil, Charles Baudelaire wrote, is to persuade you that he does not exist”. Perhaps he was mistaken. His finest trick, I believe, is to convince the world that he is God.’
  Laurent Guyénot
  This article follows and concludes a series of four articles I wrote recently for the Saker blog. In the first one, “How Biblical is Zionism?” (reproduced under a different title on Russia Insider), I wrote: “When Israeli leaders claim that their vision of the global future is based on the (Hebrew) Bible, we should take them seriously and study the (Hebrew) Bible.”
  In the second one, “How Zionist is the New Word Order?” I explained that Zionism was never a nationalist movement like others; insofar as it is rooted in the biblical narrative, it contained from the outset a plan for world domination.
  ”Ancient Egyptians believed that “the gods are social beings, living and acting in ‘constellations,’” wrote German Egyptologist Jan Assmann.ii Yahweh, on the other hand, is “the Jealous One” (Exodus 34:14). He is a solitary god who manifests toward all other gods an implacable intolerance that characterizes him as a sociopath among his peers. Egyptians tried to explain this aggressive exclusiveness of Jewish religion by identifying the Jewish god with Seth, the evil god of the desert, famine, disorder and war, who had been banished by the council of the gods after having murdered his elder brother Osiris out of jealousy.iii
  Yahweh taught the Hebrews contempt for the deities of their neighbors, making them, in the eyes of these neighbors, a “race hated by the gods” (Tacitus), and therefore a threat to the cosmic and social order. For, wrote Tacitus (and that was long before the Talmud), the Jews show a “stubborn loyalty and ready benevolence towards brother Jews. But the rest of the world they confront with the hatred reserved for enemies” (Histories V.3–5).

  ”If Yahweh had remained a tribal god from the desert, he would simply be recognized as particularly primitive and cruel, perhaps a demon escaped from hell though an Arabian volcano. But his successful claim to be honored as the true and only God is the biggest sham in human history, and a civilizational disaster of incomparable magnitude.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tuhon Jumala ohjaa tapahtumia Lähi-idässä – ja ’läntisessä arvoyhteisössä’.
   Israel Was the Big Winner from the Trump-Putin Meeting – Israel’s Influence Far Surpasses Russia’s
   ”The prime minister then begins to speak about the Iranian regime… before he is interrupted by an unidentified person off-screen who says, “It will disappear with the help of God.”
   “You said it. From your mouth to God,” Netanyahu says in response as the clip ends.”
   https://russia-insider.com/en/politics/israel-was-big-winner-trump-putin-meeting-israels-influence-far-surpasses-russias/ri24232

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Raamatussa kehoitetaan olemaan pitkämielinen juutalaisen kansan syntejä kohtaan. Ei siksi, että se on kivaa, vaan siksi, että Jumalakin on. Paavali on Roomalaiskirjeessä kirjoittanut tästä aiheesta paljon eikä aihe ole hänellekään ollut helppo. Uskoisin, että yritys tehdä Jahvesta jonkinlainen häiriintynyt aavikkojumala tai demiurgi ovat gnostilaisten keksimiä satuja ja ne on jo kauan sitten julistettu harhaopeiksi. Siitä huolimatta nuo uskomukset elävät sitkeästi ja monet esoteeriset koulukunnat viljelevät niitä mielellään. Suomessa on uskonnonvapaus ja omalla vastuullaan saa uskoa tietenkin mitä vaan tai olla uskomatta.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 12. Juutalaiset ovat kaananilaisia tai edomilaisia Edom-nimisen raamatullisen paikan mukaan. Aivan kuten myöhemmin heitä alettiin Juuda-nimisen paikan mukaan kutsua juutalaisiksi. Juutalaisista tuli israelilaisia vasta 125 e.Kr. Juutalaiset eivät myöskään ole kirjoittaneet sanaakaan Raamattuun. Valheet ovat tällä ”valitulla kansalla” suuria…

  Me valkoiset eurooppalaiset olemme todelliset Israelin heimot. Assyyrialaiset vangitsivat meidät 745 e.Kr. Sieltä onnistuimme kuitenkin pakenemaan Kaukasus-vuorille ja Israelin solaan. Täst’edes meidät tunnettiin kaukaasialaisina. ”Zero Tolerance” kirjoitti myös näistä valkoisista. Euroopan erämaat kutsuivat meitä monia Abrahamin poikia ja perustimme lukuisia kansakuntia mantereelle: Ephraim (Britannia), Judah (joka ei myöskään ollut juutalainen; Saksa), Dan (Tanska), Reuben (Ranska) ja Manasseh (USA).

  Juutalaisilla ei ole mitään muuta tekemistä Babylonin vankeuteen joutumisen kanssa, paitsi että he auttoivat babylonialaisia meidän kiinniottamisessa!

  Juutalaiset ovat siis Saatanasta, kuten Jeesuskin sanoo (Joh. 8:44). Kannattaa todellakin lukea UT:n neljää ensimmäistä kirjaa, vaikket ”uskovainen” tai uskova olisikaan! Sieltä saa hyvää pontta juutalaisvastaisuuteen. Jos maailman luetuin kirjakin on sitä mieltä, niin…

  Jumalan kiroamat juutalaiset eli kaananilaiset ovat siis Edomista/Idumeasta (noilla nimillä paikka on tunnettu raamatullisina aikoina). Saatana → Kain → Esau → edomialaiset/idumealaiset → fariseukset → khazaarit/kasaarit → aškenazit → JUUTALAISET.

  Me kaukaasialaiset olemme SEEMILÄISIÄ/SEMIITTEJÄ. Israel ja Juuda ovat meidän esi-isiemme alueita.

  13 kadonnutta Israelin heimoa – ne olemme ME! Iisakin pojat eli (I)saac-sons l. Saxons; saksit.

  Siinä hieman etymologiaa eli kielitieteellistä pohjaakin muutamalle mielenkiintoiselle faktalle.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 13. Kosher-mafia eli ”italialaiset”… eli juutalaiset. Helpompi ja kivempi mieltää itsensä ja tulla kutsutuksi muiden toimesta italialaiseksi kuin jutkuksi.

  Tämän takiahan esim. jopa Barry ”Hussein” Soetoro esiintyi muslimina kuin juutalaisena, joka hän todellisuudessa on!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 14. Kyllä esimerkiksi Hezekielin kirjassa on lentäviä aluksia ym. mielenkiintoista.

  Itse olen aina pitänyt nämä taivaasta saapuvat jumalat (huom. monikko!) ja enkelit lentämään kykenevinä (aluksillaan), kehittyneempinä olentoina, jotka ovat sekottuneet meihin ihmisiin. (Muinaista geenimanipulaatiota? Eeva Aatamin kylkiluusta — kuvaus kloonauksesta?)

  Ei siinä mitään ”yliluonnollista” tarvita, vaan kehittyneempi, taivaasta tullut rotu tai laji, joka hallitsi lentämisen teknologian. Samalla tavalla alkukantainen maapallon heimo — joka ei koskaan valkonaamaa ole nähnyt — tänäänkin pitäisi meitä helikoptereineen jumalina taivaalta; muista maailmoista. Ehkä nuo raamatun lentävät alukset eivät tulleet avaruudesta lain! Sillä eihän koko maapallon pintaa oltu voitu mitenkään vielä kartoittaa noihin aikoihin. Ehkä jossakin oltiin jo teknisesti paljon pidemmällä: jossakin sivilisaatiossa, joka sitten myöhemmin tuhoutui pois tyystin.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 15. Pitää kyllä kuupassa vipata, jos pitää Paavia kipa päässään minään muuna kuin kryptojuutalaisuutena.

  Niin katoliset kuin ortodoksitkin rikkovat Raamattua vastaan, kutsumalla ”pappejaan” isiksi. Samoin kuin juutalaiset kutsuvat omia vastaaviaan rabeiksi, vaikka Jeesus sanoi että on olemassa vain yksi rabbi; opettaja ja vain yksi isä.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat