Kaivoslaki nyt! Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi

Magneettimedia esittää Vastavalkean julkaisun Kaivoslaki nyt! Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi, joka kiinnittää huomiota kansalaisaloitteeseen, jossa lähtökohtana on kehittää kaivoslakia esimerkiksi niin, että Suomen maaperän kaivosmineraalit ovat valtion ja maanomistajien omaisuutta perustuslain kanssa yhteensopivalla tavalla, kaivostoiminnasta on maksettava hyötykustannuksia yhteiskunnalle, ympäristösuojelulakia tulisi muuttaa kaivostoiminnan kokonaisarviota vastaavaksi, kaivosvarauksen pitäisi olla maksullinen ja maanomistajille ja kunnille tulisi laajasti tiedottaa varauksen jälkeen kuukauden sisään etsintätöiden tavoitteista, niiden rahoittajista sekä ajoituksesta, ainoastaan kerran hyödynnettävissä olevista kaivannaisista tulisi kaivosyhtiöiden maksaa veroja, muodostettavaksi rahastoiksi tulevien sukupolvien hyödyksi. Tämä oli tiivistelmä nimetystä kansalaisaloitteesta, joka on siis kokonaisuutena luettavissa kansalaisaloite.fi-sivustolla.   

Tuoreessa muistissa on vielä Talvivaara Sotkamo Oy:n tuottamat ympäristöhaitat, muiden kyseisen toiminnan aiheuttaneiden konfliktien lisäksi yhteiskunnalle. Talvivaara Sotkamo Oy toimii varoittavana esimerkkinä kaivosteollisuuden tuottamista ympäristöhaitoista. Talvivaaran myötä syntyi voimakasta julkista keskustelua kaivosteollisuuden vastuullisuudesta ja hyväksyttävyydestä sekä viranomaisvalvonnan roolista.

Talvivaaraan viitaten, esitettäköön, että:

Toukokuussa 2011 KaiELY tiedottaa Talvivaaran vesistövaikutuksista lähijärviin (KaiELY 18.5.2011). Kaivokselta tulevat jäte- ja valumavedet näkyvät ELYn mukaan veden laadun muutoksina purkuvesistöissä, eli Oulunjoen ja osittain Vuoksen vesistössä. Järvivettä ei suositella käyttämään löyly- tai pesuvetenä, sillä vesistöissä on kohonneita mangaani-, sulfaatti- ja rautapitoisuuksia.

Edellä mainittuun ja jäljempänä olevaan viitaten kansalaisaloitteen allekirjoittaminen on todellakin suositeltavaa kansallisesti tärkeänä hankkeena.

Magneettimedian toimitus

Vastavalkean julkaisu: Kaivoslaki nyt! Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi

Kaivosyhtiöt ovat varanneet Suomesta jo Tanskan kokoisen alueen. Kansalaisaloitteella pyritään muuttamaan kaivoslakia siten, että mineraaleja hyödynnetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaivoslupia tulee myöntää vain hankkeille, joiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset on luotettavasti selvitetty varovaisuusperiaatetta noudattaen. Ympäristövahingon aiheuttajien korvausvelvollisuus on määritettävä tarkasti, ja yhteiskunnan on myös saatava asianmukainen korvaus kaivosmineraalien hyödyntämisestä.

Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi on käynnissä 22.7. asti, ja siinä on tätä kirjoitettaessa reilut 31 000 allekirjoitusta vaadittavasta 50 000:sta. Nyt on loppukirin aika, jotta kansallisesti tärkeä aloite saadaan läpi. Allekirjoittakaa aloite ja jakakaa sitä! Allekirjoittamisen yhteydessä voi samalla tukea muitakin tärkeiksi kokemiaan aloitteita.

Lainausta aloitteen tarkoituksen kuvauksesta:

”Aloitteen lähtökohtana on muuttaa kaivoslakia sen periaatteen mukaan, että Suomen maaperän kaivosmineraalit ovat valtion ja maanomistajien omaisuutta perustuslain kanssa yhteensopivalla tavalla. Vakuudet ympäristövahinkojen, konkurssien ja jälkitöiden varalle säädetään riittäväksi. Kaivostuotannosta tulee uuden lain myötä maksettavaksi kohtuulliset hyödyntämiskorvaukset yhteiskunnalle.

Suhdetta ympäristönsuojelulakiin on muutettava, sillä kaivoslupa voidaan tällä hetkellä myöntää ennen ympäristönsuojelulain mukaista lupamenettelyä ja kokonaisarvio jää puutteelliseksi. Kaivoslakia täsmennetään lisäksi myös siten, että kuntien maankäytölliset strategiat ja muiden elinkeinojen kehittäminen otetaan paremmin huomioon kaivoslain alaisissa lupahakemuksissa ja lupaharkinnoissa. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ei tule toteuttaa arvokkailla luontoalueilla.

Kaivosvaraukset kattavat jo merkittävän osan Suomen pinta-alasta. Kaivosmineraalien kysynnän ja kaivostoiminnan paineen kasvaessa ilmoitukseen perustuva varauskäytäntö etuoikeuden saamiseksi ei ole enää perusteltua. Ilmoitukseen perustuvasta varauskäytännöstä tulee siksi joko luopua tai siirtyä käytäntöön, jossa varauksesta tulisi maksullinen ja maanomistajille ja kunnille tulisi laajasti tiedottaa varauksen jälkeen kuukauden sisään etsintätöiden tavoitteista, niiden rahoittajista ja ajoituksesta. Vähäinen etsintätyö toisen alueella muutetaan luvanvaraiseksi.

Vain kerran hyödynnettävissä olevista kaivannaisista kerätään kaivosyhtiöiltä veroja, jotka rahastoidaan jakamaan arvoa myös tuleville sukupolville ja kattamaan kaivostoimintaan väistämättä liittyviä ympäristöhaittoja. Rahaston avulla varmistetaan, ettei yksi sukupolvi käytä ainutlaatuisia malmivarantojamme ja että niiden tuotto vahvistaa kansallista hyvinvointia myös kaivannaisten hyödyntämisen jälkeen Norjan valtiollisen öljyrahaston tapaan.”

Vastavalkea

Aloite kansalaisaloite.fi-sivustolla:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Aloitteen verkkosivut:
http://www.kaivoslakinyt.fi/

Aloitteen Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/

Alkuperäisen julkaisun lähde:

Vastavalkea. Kaivoslaki nyt! (11.7.2019). Saatavina: https://vastavalkea.fi/2019/07/11/kaivoslaki-nyt-kansalaisaloite-kaivoslain-muuttamiseksi/?fbclid=IwAR0eeYFoDOJRQJePiBK0yD7dEjpWiQpXDWBwi97DPNTq7TWlMfMpis4HdpM

Magneettimedian toimituksen johdannon lähde:

TALVIVAARAN KAIVOSHANKKEEN KONFLIKTOITUMINEN. Edilex (2014). Saatavina: https://www.edilex.fi/artikkelit/14254.pdf

1 kommentti

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat