Lääkäreiden kirje kansanedustajille ja presidentille: KORONAROKOTUKSET ON KESKEYTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI

 

Jäljempänä olevassa kirjeessä viidestäkymmenestä lääkäristä muodostunut ryhmä vaatii koronarokotuksien välitöntä keskeyttämistä. Koronarokotukset ovat aiheuttaneet huomattavan määrän haittoja, eikä niistä ole ollut mitään hyötyä. Tästä huolimatta julkisuudessa vääristellen väitetään, että ne olisivat välttämättömiä koronan voittamiseksi. Arvovaltaiset tiedejulkaisut ovat raportoineet, että k-rokotetut voivat levittää Delta-varianttia muihin henkilöihin vähintään yhtä tehokkaasti tai jopa ponnekkaammin kuin rokottamattomat. Kirjeessään lääkäriryhmä tiedottaa, että rokotettujen sairastuminen COVID-19 tautiin on vähintään samaa luokkaa, ellei jopa yleisempää kuin rokottamattomien.4,5,6,7 Koronarokotuksien jatkaminen kasvattaa entisestään vammautumisia ja kuoleman tapauksia. K-rokotuksilla saattaa olla myös vaikutusta nuorison lisääntymiskyvyttömyyden kohoamiseen.

Magneettimedian toimitus 

Meidän velvollisuutemme lääkäreinä on vaalia ihmisten terveyttä ja henkeä perustaen kaiken toimintamme vahvaan, riippumattomaan ja luotettavalla tavalla tuotettuun tieteelliseen näyttöön. Viranomaiset luottavat rokoteteollisuuden rahoittamiin ja täten rokotemyynnin lisäämiseen tähtääviin tutkimuksiin. 

KORONAROKOTUKSET ON KESKEYTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI

Arvoisat kansanedustajat (cc: Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö),  25.11.2021 

Me Pelastetaan Suomen Lapset kampanjan yleislääkäreistä, eri alojen erikoislääkäreistä, tohtoreista ja dosenteista koostuva noin 50 hengen lääkäriryhmä vaadimme heinäkuussa 2021 maamme johtaville poliitikoille ja virkamiehille lähettämässämme kirjeessä1 koronarokotukset keskeytettäväksi, kunnes tuolloin avoinna olleisiin tieteellisin kysymyksiin (koskien COVID-19 taudin vakavuutta, aktiivisen taudin toteamiseen käytetyn menetelmän luotettavuutta ja kokeellisten geeniteknologiaan perustuvien, kehitysvaiheessa olevien rokotteiden turvallisuutta) saadaan vastaukset. Emme saaneet THL:lta emmekä Fimea:lta kysymyksiimme substanssin kannalta hyväksyttäviä vastauksia2.  Lisäksi THL:n vastauksesta puuttui allekirjoitus, ja se oli lähetetty anonyymina THL:n kansliasta. Täten vastauksen antaneen henkilö nimi jäi piiloon. 

Viranomaiset eivät vastanneet mm. kysymykseemme siitä, kuinka monta haittailmoitusta vakavasta haitasta ja kuolemaan johtaneesta tapauksesta tarvitaan koronarokotusten keskeyttämiseksi maassamme. Fimea:lta ja THL:lta saamiemme vastausten perusteella viranomaiset eivät selvitä heille raportoitujen tuhansien haittojen syy-seuraussuhdetta heidän omien, THL:n sivustoilta löytyvien kriteereiden perusteella vaan luottavat kaikessa tekemisessään Euroopan lääkevirastossa ja WHO:ssa tehtäviin päätöksiin. 

Vakavia haittoja ja kuolemaan johtavia haittoja on tullut ja tulee jatkuvasti lisää niin kauan kun rokotuksia jatketaan. Vuosien saatossa voi uusia vakavia haittoja (esimerkiksi nuortemme lisääntymiskyvyttömyyttä) ilmetä lisää, sillä koronarokotteiden kliiniset tutkimukset ovat vielä kesken vv. 2022-24 saakka. Nyt jo tässä vaiheessa on jopa patologian dosentti emeritus Seppo Sutinen kiinnittänyt huomionsa poikkeuksellisen suureen haittailmoitusten lukumäärään ja vaatinut täysin aiheellisesti 17.11.2021 Teille arvoisat kansanedustajat lähettämässään kirjeessä rokotukset keskeytettäviksi3.    

Haittailmoituksista on erityisesti todettava seuraavaa. Toisin kuin yleisesti luullaan, THL ja Fimea eivät kerää oma-aloitteisesti kentältä tietoa rokotteiden haittavaikutuksista, vaan ne ovat täysin sen tiedon varassa, mikä Fimea:lle lähetetään. Lisäksi, haittavaikutusten ilmoittaminen on Tartuntatautilain uudistuksesta 1.3.2017 lähtien ollut vapaaehtoista, joka tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä ei ole enää velvollisuutta tehdä haittailmoituksia, toisin kuin aikaisemmin. Tämä on tietenkin erikoista varsinkin näiden keskeneräisten ja arvaamattomien rokotusten kohdalla, sillä THL ja Fimea ovat täysin tietoisia kansainvälisistä tutkimuksista, jotka osoittavat, että vapaaehtoisten haittailmoitusten määrä kertoo korkeintaan 10% todellisten haittavaikutusten määrästä. 

Sen lisäksi, että koronarokotukset ovat aiheuttaneet ennätyksellisen määrän haittoja, niin niistä ei ole mitään hyötyä kuten julkisuudessa virheellisesti väitetään. Arvovaltaisissa tiedelehdissä julkaistujen raporttien perusteella rokotetut voivat levittää Delta-varianttia muihin henkilöihin vähintään yhtä hyvin tai jopa tehokkaammin kuin rokottamattomat ja rokotettujen sairastuminen COVID-19 tautiin on vähintään samaa luokkaa, ellei jopa yleisempää kuin rokottamattomien4,5,6,7 (ks. myös suomenkieliset kuvaukset edellä esitetyistä tiedeartikkelaista8,9).  Luonnollisena seurauksena tästä on se kiistattomasti osoitettu fakta, että rokotekattavuuden lisääntyminen ei ainakaan vähennä koronatapausten määrää6,9

Omat tiedotusvälineemme antavat koronarokotteiden hyödyllisyydestä täysin päinvastaisen kuvan10 kuin mitä lääketieteellinen, vertaisarvioitu kirjallisuus. Tämä selkeä ristiriita hämmentää varmasti monia. Tähän löytyy ainakin yksi selittävä tekijä. Sairaaloissamme luokitellaan rokottamattomiksi kaikki sellaiset henkilöt, joiden ensimmäisestä rokotuksesta on alle seitsemän päivää siitä, kun oireet ovat alkaneet ja vastaavasti yhden rokotteen saaneiksi kaikki ne, joiden toisesta tehosteannoksesta on aikaa alle yksi viikko11. Siis osa rokottamattomiksi luokitelluista sairastuneista henkilöistä on saanut ensimmäisen rokotteensa viikon sisällä taudin alkamisesta. Siitä, kuinka moni oikeasti rokottamaton on maassamme sairastunut, ei tietääksemme ole virallista tietoa saatavilla. On perusteltua olettaa, että ns. ”rokottamattomien” ja ”kertaalleen rokotettujen” sairastumiset johtuvat viikon sisällä oireiden alkamisesta heille annetusta koronarokotteesta ja sen aiheuttamasta lisääntyneestä sairastumisriskistä7

Meidän velvollisuutemme lääkäreinä on vaalia ihmisten terveyttä ja henkeä perustaen kaiken toimintamme vahvaan, riippumattomaan ja luotettavalla tavalla tuotettuun tieteelliseen näyttöön. Viranomaiset luottavat rokoteteollisuuden rahoittamiin ja täten rokotemyynnin lisäämiseen tähtääviin tutkimuksiin. Luotettavan tiedon saamiseksi on syytä perehtyä myös riippumattomien tahojen tuottamaan lääketieteelliseen kirjallisuuteen. Näin toimiessamme olemme joutuneet näkemään, kuinka kansalaisillemme tarjotaan ja kuinka heitä suorastaan pakotetaan ottamaan heidän terveyttään ja henkeään vakavasti vaarantava, täysin turha, keskeneräinen, uuteen vaikutusmekanismiin ja täten pitkäaikaisvaikutuksiltaan arvaamaton koronarokote. Tilannetta komplisoi se, että vain hyvin pieni osa meistä lääkäreistä pystyy puolustamaan kansalaisia julkisesti omaa työpaikkaansa ja toimeentuloaan menettämättä. 

Teidän velvollisuutenne, meidän kaikkien edustajina on puolustaa meitä, Suomen kansalaisia. Paraikaa meillä on käynnissä III maailmansotaan verrattavissa oleva taistelu luotettavan ja epäluotettavan tiedon välillä. Pakkorokotuksiin ja koronapassiin liittyvien päätösten perustaminen rokoteteollisuuden tuottamaan ja viranomaisten puoltamaan, mutta tieteellisesti vinoutuneeseen tietoon johtaa tuhoon. Koronarokotusten jatkaminen kasvattaa jo tähän mennessä tuhansien kansalaistemme kokemien vakavien, pysyvien vammautumisten ja myös kuolemien lukumäärää. Me teemme voitavamme tukeaksemme Teitä vaativassa työssänne ja vastaamme mielellään mahdollisiin kysymyksiinne.  

Äänestäkää EI pakkorokotuksille ja koronapassille, ja vaatikaa koronarokotukset lopetettavaksi välittömästi kansalaistemme uusien rokotekuolemien ja muiden vakavien vammautumisten estämiseksi – riippumatta siitä, mikä puolueenne ”virallinen” kanta on. Muistanette, että tähän Teitä velvoittaa Suomen perustuslaki***. 

*** 

Suomen perustuslaki 731/1999  

29 § 

Kansanedustajan riippumattomuus 

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. 

*** 

Siis voimassa olevan perustuslakimme mukaan mitkään muut määräykset eivät saa rajoittaa kansanedustajan toimintaa ja omaa päätöksentekoa.  

Ryhmäkuri on täysin puolueiden itse rakentama painostusmenetelmä, jonka eri puolueet ovat ottaneet yhteistuumin käyttöön. Se on vääristänyt demokraattisen päätöksenteon täydellisesti. Kyseessä on painostusmenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että työhönsä vakavasti suhtautuville ja oman käsityksensä mukaisesti toimiville kansanedustajille käy huonosti: puoluejohto ei enää pidä ko. kansanedustajaa heille arvokkaana pelimiehenä / pelinaisena. Tällaisella kansanedustajalla ei ole mitään mahdollisuutta päästä etenemään poliittisella urallaan erilaisiin positioihin sen enempää valtionhallinnossa kuin yksityisellä puolella. Toisaalta tiedätte varmaankin, kuinka ”sopivia” poliitikkoja istuu monien yritysten hallintoneuvostoissa, kuinka he saavat sitä kautta epäsuoraa ja suoraa taloudellista tukea (esimerkiksi vaalirahoituksen muodossa) sekä pystyvät täten varmistamaan poliittisen uransa jatkumisen. Puoluekuri on osa suomalaista rakenteellista korruptiota.  Tällaiset perustuslain vastaiset toimintatavat tulisi lopettaa. Yksittäisen kansanedustajan omaan, itsenäiseen harkintaan perustuvaa päätöstä on kunnioitettava. 

Nyt on suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansalaisten turvallisen ja itsenäisen elämän kannalta ehdottoman tärkeää, että jokainen Teistä arvoisat kansanedustajat, noudattaa perustuslakia eli etsii totuutta itse tietoa hankkien, kuuntelee meitä riippumattomia asiantuntijoita ja toimii sitten oman tietoisen harkintansa mukaisesti osallistuessaan koronarokotusten jatkamista ja koronapassia koskevaan päätöksentekoon.  

Vakavin terveisin, 

Pelastetaan Suomen Lapset kampanjan lääkäreiden puolesta, 

Rauli Mäkelä, LL  [email protected] 

Alkuperäinen kirjoitus: Lääkäreiden kirje kansanedustajille ja presidentille: KORONAROKOTUKSET ON KESKEYTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI | Pelastetaan Suomen lapset 

Viitteet 

 1. https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2021/08/FIMEA-THL-kirje.pdf 
 1. https://pelastetaansuomenlapset.fi/viranomaiset-ovat-avanneet-tieteellisen-keskustelun-vastaamalla-29-7-2021-heille-lahetettyihin-kysymyksiin/ 
 1. https://www.facebook.com/kansanedustaja.ano.turtiainen/posts/592592808729611 
 1. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 
 1. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.30.2100636 
 1. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-021-00808-7 
 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/ 
 1. https://koronarealistit.com/tiedeuutinen-rokotetuilla-on-251-kertainen-viruskuorma-rokottamattomiin-verrattuna/ 
 1. https://pelastetaansuomenlapset.fi/epidemiologinen-tutkimus-rokotekattavuus-ei-korreloi-covid-19-tapausten-lukumaaraan/ 
 1. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/167b77e5-1573-4466-9b25-d1896c61aafe 
 1. https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirus-lukuina 

9 kommenttia

 1. KIRJEELLÄ TUSKIN VAIKUTUSTA
  Huolimatta siitä, että kirje on mitä tärkein, en usko, että sillä on mitään vaikutusta koronahuijarien toimintaan. Koronahuijaus on markkinoitu niin vahvojen toimijoiden (WHO, WEF, juutalaiset ja vapaamuurarit, valtamedia) toimesta, ettei sitä yksi kirje hetkauta. Kysymyksessä on ihmiskunnan historian suurin rikos, jolla pyritään vähentämään ihmispopulaatiota radikaalisti sekä saattamaan ihmiskunta uuteen diktatoriseen orjuuteen. Esimerkiksi Barrington Declaration -julistuksen, jossa varoitetaan turhista koronatoimista, on allekirjoittanut yli 40 000 lääkealan asiantuntijaa ja josta valtamedia ei ole maininnut sanallakaan. Suomi on täysin korruptoitunut maa, jossa valtaa pitävät täysin korruptoitunut eduskunta (puoluekuri) ja hallitus. mRNA-injektion tarkoitus on tappaa ja tehdä hedelmättömiksi miljoonia ihmisiä ja näin pienentää ihmiskuntaa radikaalisti. Tällaiseen julmuuteen pystyy vain Talmud-juutalaiset, joille muut kansat ovat vain eläimiä, joita juutalaisten on oikeus tapattaa. Juutalainen eliitti eli Siionin Viisaat ovat kaiken takana, sillä heillä on todellinen valta Telluksella, vaikka tästä vain harvat tietävät. Holokaustivalhe ja liioitellut natsien julmuudet ovat aivopesseet ihmiskunnan pelkäämään juutalaisia, joita vastaan kukaan ei uskalla nousta peläten tulla leimatuksi ”antisemitistiksi”, mikä on suurin mahdollinen synti maailmassamme. Juutalaiset ovat myös onnistuneet huijaamaan kristittyjä palvomaan heitä ”Jumalan omaisuuskansana”, vaikka nykyjuutalaiset, jotka polveutuvat kasaareista, ovat oikeammin kuvattuna ”Perkeleen omaisuuskansa”. Kuitenkin lääkäreiden kirje on mitä tärkein ja sitä tulee levittää muiden koronahuijausten vastaisten toimien ohella. Nyt on kysymyksessä kolmas maailmansota ja Suomen itsenäisyys. Parhaiten taistelet itsenäisyyden puolesta liittymällä kannatusjäseneksi (20 euroa) VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(17)Miinusääni(4)
  1. Rokotteella on tarkoitus istuttaa ihmiseen myös implantti, jonka välityksellä tietoverkko voi aukottomasti tunnistaa ihmisen. Lähitulevaisuudessa digitalous ja sosiaalinen kontrolli tulee perustumaan tällaiseen digitaaliseen tunnisteeseen. Rokotetuoteputkesta tehdään teknologian väylä ihmisen sisään ja sieltä tulee kaikenlaista välitysteknologiaa ja mahdollisesti jopa mielenhallintaa. Pelkkä TV-ruutu, älypuhelimen näyttö tai sanomalehti eivät riitä huomispäivän totalitaristeille.

   Ilmeisen iso osa rokotteista on lääketieteelliseltä kannalta placeboa. Tätä annetaan ihmisille, joita pidetään tukevan digiyhteiskunnan toteutumisen kannalta hyödyllisinä. Muut saavat toimia koe-eläiminä mm. mRNA-teknologioille tai erilaisille nano-implanteille. Rokotteista viisaasti kieltäytyvät nirhataan pois hengiltä.

   Kristinuskon ja perinteiset ihmisarvon käsitykset sisäistäneille uusi teknologinen ja lääketieteellinen kampanja on tietenkin katastrofi. Ihmisarvo ja mahdollisuudet selvitä yhteiskunnassa menevät. Hankkeen läpiviejät ovat äärimmäisen röyhkeitä eivätkä kavahda valtavia määriä ihmisuhreja. Tähänastiset kansanmurhat ovat lastenleikkiä nyt ja lähitulevaisuudessa toteutuviin verrattuna. Nekin, jotka jätetään henkiin, muuttuvat sieluttomiksi roboteiksi eli sielun tasolla toteutuu totaalinen koko maapallon väestön kattava joukkomurha.

   Tilanne on niin hurja, että se tuntuu haastavan itsensä Jumalan, joka näyttäisi seuraavan tilannetta passiivisesti taustalla. Suuri kuvio menee kuitenkin Raamatun ilmoituksen mukaisesti. Jeesus kuvasi ahdistuksen aikaa äärimmäisillä ilmauksilla:

   ”21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti eikä tule koskaan olemaan. 22 Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.” (Matt. 24:21-22)

   Epäusko ja kiukku tekee ahdistuksesta vieläkin ahdistavamman. Kaikista puutteistaan huolimatta maallinen elämä tuntuisi miellyttävältä jatkaa. Miksi fanaattisten hullujen annetaan kaapata maailma? Välttyäkseen digiorjuudesta on heittäydyttävä pelkästään uskon varaan ja varauduttava ruumiilliseen kuolemaan tai riuduttavaan vankeuteen uuden systeemin vainoissa, jos sellainen osa on määrätty? Miksi valtaosa ihmisistä ei pysty heräämään todellisuuteen, jotta vastarinta voitaisiin organisoida? On kurjaa luopua kaikesta maallisesta tai poliittisesta hyvästä ja toivosta. Tietenkin on velvollisuus toimia ihmisarvoisen elämän puolesta, mutta normaalin kansalaisen mahdollisuudet on kutistettu olemattomiksi jo ennen koronaa. Perustuslakia ei enää ole. Herra Kissinger vei sen pois.

   Plusääni(9)Miinusääni(2)
 2. Hautaustoimiston työntekijän todistus COVID-kuolemista
  November 15, 2021

  ”Kysymysten lisäksi La Quinta Columna saa myös vankkoja todisteita plandemian todellisuudesta. Viimeisin tuli hautaustoimiston työntekijältä, joka sanoo, että kuolinsyyt, joista hän pitää tilastoja, ovat yhteneväisiä sen kanssa, mitä grafeenioksidi tuottaa inokulaatioissa.

  Lisää yksityiskohtia Orwell Cityn laatimalla videolla [https://www.orwell.city/2021/11/funeral-home-worker.html].

  Ricardo Delgado: Delgardo Delgardo: Tämä todistus on hyvin mielenkiintoinen. Vivi sanoo: ”Työskentelen hautaustoimistossa, ja pidän tilastoja teiltä saamistani tiedoista. Ainakin kuusi kuukautta sitten hoidimme 39-59-vuotiaita vainajia, jotka olivat kaikki rokotettuja. Kuolinsyyt: trombit, äkilliset syövät, sikiökuolemat rokotetuilla äideillä jne. Joka kerta olen vakuuttunut siitä, että olen oikeassa paikassa, ja se on teidän luonanne.

  Tohtori Sevillano: Sevillano: Kiitos paljon todistuksesta, koska se ansaitsee tulla tieteelliseen lehteen. Älkää huoliko, he eivät julkaise sitä. Nämä todistukset kiinnostavat meitä, koska emme tarvitse kriteerejä mistä tutkimuksesta, mistä lehdestä. Ei, kertokaa te, jotka elätte kosketuksissa kuolleiden ja sairaiden kanssa, mitä näette.

  Tämä tieto on kullan arvoista. Sitä ei anneta teille televisiossa tai missään muualla, koska se paljastaa heidät. Paitsi vahingossa. Kuten tapahtui toissapäivänä Carballon kanssa. Se luistelu kaikkien edessä ICU:n kanssa. Tähän tietoon voi, sanotaanko, luottaa. Eli joku työskentelee ammatissa, tutkii asiaa ja kertoo siitä. Se on parasta tietoa, koska virkavalta antaa teille väärää tietoa, koska se käyttää mediaansa ihmisten pettämiseen.

  Toisaalta, ihmiset alapuolella, mitä he hyötyvät tästä kertomalla, mitä he kokevat? Ei mitään. Ja nimettömänä. Ei mitään. Mutta he luottavat sinuun, koska olet heidän kaltaisensa, että jaat tietoa, josta koko maailma saa ravintonsa. Se, mitä tämä nainen sanoo, vastaa tehokkaasti sitä, mitä me teemme ja mitä me näemme, koska kaikki, jotka ovat yhteydessä meihin, jakavat hyvin samanlaista tietoa kanssamme. Sitten kun asetatte vastakkain eri lähteitä ja näette, että ne ovat yhteneväisiä, sanotte: ”Tieto on pätevää”.

  Kiitos todistuksestanne.”

  https://www.orwell.city/2021/11/funeral-home-worker.html

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Lisätietoa korona-”rokotteista” löydetystä grafeenioksidista: https://www.orwell.city/p/archivo.html

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. Seuraavassa on suomeksi käännettynä pieni osa ”Orwell City”-arkiston otsikoista:

  ”marraskuu 2021

  27:
  Sevillano selittää kolme erilaista rokotuksen jälkeistä sydänvauriotyyppiä.
  26:
  MAC-syövytetty: Kuvioiden tunnistaminen koronavirusrokotteissa – Nanorouters
  25:
  Plasebot saattavat kantaa mukanaan Bluetoothin havaitsemaa tunnistustekniikkaa
  raporttinsa MAC-osoiteilmiöstä rokotetuilla henkilöillä.
  23:
  Sevillano rokotuksen jälkeisistä elimistä, joihin rokotus on vaikuttanut eniten.
  22:
  Tohtori Sevillano lihasten sähköstimulaation riskeistä rokotetuilla henkilöillä.
  21:
  Grafeeni-Morgellons: Tohtori Pablo Campra oudoista elementeistä, joita hän näki rokotuspulloissa.
  19:
  Miten keho pääsee eroon grafeenioksidista?
  16:
  El Toro TV:n yksinoikeushaastattelu: Campra puhuu teknisestä raportista, joka koskee grafeenioksidin havaitsemista COVID-19-”rokotteista”.
  15:
  Hautaustoimiston työntekijän todistus COVID-kuolemantapauksista.
  14:
  Campran raportin osalta: Jos hallituksen valitsema taho tekee vasta-analyysin, La Quinta Columna vaatii avoimuutta ja läsnäoloa prosessin aikana.
  12:
  Erikoisohjelma teknisestä raportista, joka koskee grafeenioksidin havaitsemista COVID-rokotteissa, jonka selostaa tohtori Pablo Campra.
  10:
  Grafeenin hallinta ääniaaltojen avulla
  8:
  Sevillano tohtori Pablo Campran teknisen raportin merkityksestä.
  8:
  Muutama sana tohtori Pablo Campralta hänen tutkimustyöstään.
  6:
  Yksinomaisia kuvia Pfizerin, AstraZenecan ja Sinovacin rokotteista löytyneestä grafeenioksidista.
  3:
  Voisivatko titaaniset hammasimplantit lisätä säteilyn vaikutusta?
  2:
  Tri Pablo Campra: Grafeenin havaitseminen COVID-19-rokotteista mikro-Raman-spektroskopialla.
  2:
  Ionisoimattoman säteilyn aiheuttamat päänsäryt ja grafeenioksidin merkitys
  1:
  Sevillano selittää grafeenioksidin vaikutusta proteeseja käyttäviin ihmisiin.

  Lokakuu 2021
  30:
  Grafeenioksidi ja neuromodulaatio
  28:
  COVID-19:tä vastaan rokotetut sairastuvat todennäköisemmin aidsiin
  27:
  Tohtori Wilfredo Stokes paljastaa maskin käytön vaikutuksen veren grafeenioksidiin.
  26:
  Epäilty grafeenioksidin esiintyminen injektoitavassa lidokaiinissa.
  25:
  Tarjoavatko antikoagulantit paremman suojan grafeenioksidia vastaan?
  24:
  Langattomalla teknologialla (4G, 4G Plus, 5G jne.) on haitallinen vaikutus terveyteen.
  23:
  Ionisoimaton säteily ja Alzheimerin tauti.
  22:
  Pneumovax 23 -rokotteessa epäillään olevan grafeenioksidia.
  20:
  Tapauksia, joissa rokotetut henkilöt kärsivät verenpurkaumasta.
  19:
  Sputnik- ja Sinovac-”rokotteiden” analyysin tuloksista.
  17:
  Verenvuoto rokotuskohdasta
  16:
  Pablo Campra Madridin havainnot mahdollisesta mikrobistosta COVID mRNA-rokotteissa.
  15:
  Ihottumat ja ionisoimaton säteily.
  14:
  Yksinomaisia valokuvia Janssenin rokotteen sisällöstä optisella mikroskoopilla.
  13:
  Grafeenioksidi lähettää taajuuksia, jotka sairastuttavat rokottamattomia ihmisiä.
  12:
  Grafeenioksidista injektionesteissä ja Bluetooth-koodeista.
  11:
  Grafeenioksidi aiheuttaa äkkikuolemia urheilijoille
  8:
  5G-antennien lähettämien taajuuksien aiheuttamat epämiellyttävät äänet ja korvissa soiminen
  7:
  ProQuad-rokotteen ja grafeenioksidin samankaltaisuudet valomikroskoopissa
  6:
  Grafeenioksidin aiheuttama aivotulehdus rokotuksen jälkeen.
  5:
  José Luis Sevillano kollaboraationisteista.
  4:
  COVID-rokotteista löydetyt tuntemattomat materiaalit: Muuttuvatko ne ihmisen DNA:ta?
  3:
  Lisää videoita COVID-rokotuspulloista löydetyistä tuntemattomista aineista
  2:
  Uusia eksklusiivisia valokuvia ja videoita COVID-rokotuspullosta valomikroskoopilla.
  1:
  Olematon kylmäketju

  Syyskuu 2021
  30:
  La Quinta Columna raportoi Pfizerin rokotuspullojen analyysin loppuraportin edistymisestä.”

  https://www.orwell.city/p/archivo.html

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. https://mvlehti.net/2021/11/29/kiistelty-skandaali-sloveniassa-poliitikot-ja-yritysjohtajat-piikittavat-lumelaaketta/

  ”Sloveniassa on puhjennut skandaali, joka leviää nyt maailmalla. Ljubljanan yliopistollisen sairaalan (University Medical Center) ylihoitajan, joka on huolehtinut rokotepullojen vastaanottamisesta, väitetään eronneen työstään ja paljastaneen rokoteagendan salaisuuksia kameroille.
  ”Kiistelty skandaali Sloveniassa: ”Poliitikot ja yritysjohtajat piikittävät lumelääkettä”

  Daily Telegraph kirjoittaa sosiaalisen median aktiivisesti sensuroimasta ulostulosta Sloveniassa, jossa kerrotaan ylipistollisessa sairaalassa toimineen hoitajan saapumisesta median eteen ja ottaneen COVID-rokotepullot esiin. Lehti huomauttaa, että tietoja on kiistetty ja kyseinen skandaali saattaa olla vailla uskottavaa pohjaa. Suosittelemme osaltamme suhtautumaan alla kerrottuun varauksella.

  Mitä on kerrottu, että sairaanhoitaja olisi näyttänyt julkisuuteen pulloissa olevat valmistekoodit, joista jokainen sisälsi koodinumerot 1, 2 tai 3. Sitten hän sanoi sitten näiden numeroiden merkityksen. Numero 1 on lumelääke eli suolaliuos. Numero 2 on klassinen mRNA-pullo. Numero 3 on puolestaan RNA-ydin, joka sisältää syöpää edistävän adenovirukseen liittyvän onkologisen geenin.”

  Nainen kertoo nähneensä henkilökohtaisesti kaikkien poliitikkojen ja yritysjohtajien piikitykset, ja he kaikki ovat saaneet piikityksen pulloista numero 1. Tämä tarkoittaa heidän saaneen lumelääkettä eli puhtaan suolaliuoksen. Nämä injektiot antaa aina yksi ja sama henkilö.

  Numero 2 on oletettavasti rokote, mutta kolmas on puolestaan taattu tuskallinen kuolema. Mikä kuohuttavinta näissä väitteissä, että lukua 3 sisältäviä piikityksiä on annettu tiedon mukaan 70% rokotusten kokonaismäärästä.

  Daily Telegraphin mukaan alkuperäinen paljastusvideo on sensuroitu Facebookissa.”

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 5. On se jännä kun THL pyörittää tätä maata ja vie ihmisiä kuin pässiä narussa. Muutama harmaantunut setämies (tod.näk. 33 tason vapaamuurari) ainoastaan saa äänensä kuuluviin paskamediassa laukoen älytöntä järjen vastaista retoriikkaa kuinka ”teho-osastot ovat täynnä” ja ”vain piikki voi pelastaa” vailla mitään konkreettista todistusaineistoa piikin ”parantavista vaikutuksista”. Sekin on unohdettu kuinka ”corollaan” kuolleiden keski-ikä on yli 80v. Jos kuolen moiseen mielikuvitustautiin niin sitten kuolen. Ei ole ainakaan THL:n kusipäiltä pois. Lahjoitan piikkini kuulapää-Rämetille. Ole hyvä.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 6. joku oli jo ehtinyt laskemaan että k-piikkeihin on jo kuollut maailmanlaajuisesti 17 miljoonaa ihmistä. Suhteutettuna Suomeen, meillä olisi jo kuollut 11000 ihmistä.
  Tehokkaita piikkejä !

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat