Meidät halutaan tappaa sukupuuttoon! Kuinka pelastua?

Suomalaisten syntyvyyden väheneminen on monille sairaille asiantuntijoille unelma. Suomalaisten heikko syntyvyys näyttää kytkeytyvän nykyiseen ”maahanmuutto-” ja monikulttuurisuuspolitiikkaan. Meidät ollaan korvaamassa Lähi-idän populaatiolla. Luovummeko ilman taistelua? Ei, suomalaisten täytyy puolustautua.

 

Suomalaisten syntyvyys on laskenut

Suomalaiset naiset ovat nykyisin haluttomia synnyttämään lapsia. Niinpä suomalaisten naisten hedelmällisyysindeksi on huolestuttavasti romahtanut. Heikkoon syntyvyyteen vaikuttaa osittain myös suomalaismiesten sperman laadun heikkeneminen, vaikka se on ollut aikoinaan maailman valiota. Sperman laadun huonontumiseen vaikuttavat muiden muassa kemikaalit.1

 

Mistä johtuu suomalaisten syntyvyyden romahdus?

Suomalaisten syntyvyyden kuihtumiseen on olemassa selvät syyt. Suurin tekijä haluttomuuteen tehdä lapsia, johtuu yhteiskunnallisesta murroksesta, joka on vaikuttanut maassa jo vuosikymmeniä. Tätä murrosta voidaan luonnehtia suomalaisten kannalta itsetuhoisaksi poliittiseksi ohjelmaksi, jonka käytännössä toteuttavat, ihme kyllä, itse suomalaiset.

Kysymys on hegemoniasta.

Antonio Gramscin mukaan moderneissa yhteiskunnissa hegemonia yhteiskunnallisena johtajuutena tuli synnyttää sekä valloittaa useilla sektoreilla. Täten Gramscin hegemoniakäsitteen voidaan määritellä toimivan hallitsevien yhteiskuntaryhmien kulttuurisena ylivaltana. Tällöin eliitit hallitsevat kansalaisia ideologioiden kautta tehden omasta ideologiastaan yhteiskunnan yleisen ideologian.2 Hegemonian muodostamiseen ovat välttämättömiä legitimiteettia ja poliittinen indoktrinaatiob.

______________________

 1. Lyhyesti legitimiteetti tarkoittaa järjestelmän hyväksymisenarvoisuutta kansalaisten silmissä
 2. Indoktrinaatio (iskostus) käsitteellä viitataan kasvatusfilosofiassa sellaiseen opettamiseen, jossa oppilas tai opiskelija asetetaan opetuksen kohteeksi, johon annetut opetussisällöt vain siirretään. Tällöin on kysymyksessä myös manipulatiivinen opetus. Tällöin oppilas ei missään vaiheessa arvioi itsenäisesti opetussisällön pätevyyttä.

Siten hegemoniakäsite linkittää toisiinsa poliittiset, sosiaaliset sekä kulttuuriset energiat, jotka muodostavat kokonaisuuden hallinnan kannalta välttämättömimmät elementit.

Juuri tämän modernin hegemoniakäsitteen sovelluksena läntisistä yhteiskunnista on saatu tuhottua sellaiset terveelle ja hyvinvointiin tähtääville yhteiskunnille luonteenomaiset ihanteet, kuten esimerkiksi perinteinen perhemalli, isänmaa ja uskonto.

Edellä esitetty hegemonia-johtajuus liittyy jälkimarxilaisuuteen.

Käytännössä ”juutalaisen” eturyhmittymän synnyttämä sosialismi3, 4, 5, joka ei siis vielä kehityksessään yltänyt kommunismiin saakka, ei saanut sitä globaalia valtaa, mitä se oli yrittänyt saada maailman työläisten välityksellä. Tällöin nämä 1990-luvun alkupuolen kommunistissosialistiset hallinnot kokivat konkurssin, ja Marxilaisten ideologioiden täytyi kameleontin tavoin muuttaa muotoaan.

Näin syntyvät käsitteet jälkimarxilainen vasemmistolaisuus tai kulttuurimarxilainen vasemmistolaisuus, mikä tarkoitti arvoliberalistien voitokasta esiintymistä länsimaisessa yhteiskunnassa, politiikassa ja yliopistoissa. Sittemmin maailmantalous saatettiin kriisiin. Yhdysvalloissa 2008 alkanut asuntomarkkinoiden romahdus sekä sitä edeltänyt rahoituskriisi veivät pohjan taloudelliselta optimismilta, joka järkytti entistä enemmän konservatiivisia arvoja. Näin jälkimarxilaisuuteen kytkeytyvän hegemonian johtavuuden vaikutus yhteiskunnassa kykeni entisestään kaivamaan pohjaa pois perinteiseltä perhemallilta.

Yllä esitetty hyvin yhteiskuntaa rappeuttava prosessi jäljittyy Frankfurtin koulun6 läntistä sivilisaatiota arvosteleviin teorioihin sekä niistä johdettuun politiikkaan kuten monikulttuurisuuteen sekä moderniin seksuaali- ja perhepolitiikkaan. Siten nykyisin vasemmisto ei pyrikään enää kohentamaan oman kansakuntansa työläisten oloja vaan halutaan ”syleillä koko maailmaa” siirtämällä poliittisen Lähi-idän väestö länsimaihin.

Frankfurtin koulukunnan merkittävimpiä taustavaikuttajia olivat esimerkiksi juutalaiset Karl Marx  ja Sigmund Freud, joiden ajatuksia koulukunta yhdisteli omiin teorioihinsa soveltaen niitä.6

Frankfurtin koulukunnan tunnettuja jäseniä olivat esimerkiksi juutalaiset7, 8,  9  Theodor Adorno, Herbert Marcuse ja Erich Fromm.

Lyhyesti mistä on kysymys?

Lyhyesti sanoen peruskoulutus, yliopisto- ja korkeakoulutus, sosiaalinen sekä poliittinen ilmapiiri, valtavirtamedia ja viihdemaailma ovat muodostaneet hyvin vihamielisen ilmapiirin perinteistä perhemallia kohtaan. Tätä samaa ovat ajaneet eritasoiset feministiset ryhmittymät ja yksilöt. Esimerkkinä feministisestä toiminnasta Suomeenkin perustettiin kesällä 2016 feministinen puolue ruotsalaisen sisarpuolueensa (Feministiskt initiativ, FI) mallin mukaisesti.

Relaterad bild
Kuva Helsingin homomarssilta vuodelta 2017. Näinkin voidaan perinteistä perhemallia vihata.

Heidän tavoitteenaan on eliminoida biologiset sekä yhteiskunnalliset normit, käsitykset ja käytännöt, jotka välttämättä vaaditaan jo luonnollisen elämän sekä kestävän yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Feministisen puoluepolitiikan neomarxistisen tai jälkimarxistisen ideologian tavoitteet kiteytyvät suomalaistaustaisen feministisen aloitteen perustajan Tiina Rosenbergin lausunnossa, jonka mukaan feministit haluavat kaivella yhteiskunnan rakenteita syvemmältä, ja ennen muuta koskien perheitä ja lapsia.

Feministisen puolueen politiikka on linjassa Suomen valtapuoluekoneiston ja valtavirtaisen tiedonvälityksen kanssa. Niin feministit kuin myös virallinen Suomi ovat omaksuneet suomalaisuuteen kuuluvan etnisyyteen sekä sen kristillisyyden vastaisen agendan.

Kantasuomalaisten naisten pitäisi feministisen linjauksen mukaisesti painottaa elämänsä useasti tyhjänpäiväiselle ja materialistiselle urakehitykselle sen sijaan, että äidit huolehtisivat lastensa kasvatuksesta sekä kehittävän ja terveen kristillisen yhteiskunta tietouden opettamisesta lapsilleen. Pienten lasten äidit halutaan työmarkkinoille, ja jo valtiovallan taholta ajetaan sellaista vihamielistä perhepolitiikkaa, jossa nuorten parien ei ole houkuttelevaa suunnitella perheen lisäystä. Myös sinkkuelämää, vapaita seksisuhteita ja avioliittoja huonossa valossa esittäviä asioita ylikorostetaan jatkuvasti niin viihdemaailman kuin myös vale-, eli valtamedioiden taholta.

Verovaroin toimiva Yle myös mainostaa polyamoriaan liittyviä suhteita, mikä on käytännössä sama kuin aviorikokset.

Tätä yllä esitettyä taustaa vasten, ei tarvitse ihmetellä sitä, että suomalaisnaiset ovat nykyisin penseitä lasten synnyttämisen suhteen.

 

Menetelmät, joilla kansa ”tapetaan”

Väestön tuhoaminen ilmastonsuojelun ja maahanmuuttajien kautta

Bildresultat för Kristina Lindström
Kristina Lindström.

Suomalaisten tuhoamismenetelmistä saamme mainion kuvauksen Ålands nyheterin  29.11.2018 julkaisemassa HBL:n alkuperäisestä ruotsinkielisestä jutusta.

Siinä Helsingin yliopiston kestävän kehityksen professori Kristina Lindström ilmaisee kiihkeän ja ehkä sairaaloisen halunsa nähdä, että suomalaiset, jotka eivät synnytä lapsia, kuolisivat sukupuuttoon.

 • Hyvä ilmastolle jos suomalaiset katoavat. Jos ajatellaan ilmastoa ja kestävää kehitystä, me suomalaiset kulutamme valtavan paljon. Tällä perusteella ei ole ollenkaan huono asia, jos meitä ei olisi niin paljon, sanoo Lindström.

HBL:n mukaan Lindström haluaa, että suomalaiset korvataan muualta tulevilla ihmisillä.

Kristina Lindströmiä on sponsoroitu useilta yhteisöiltä yhteensä yli 4 miljoonaa euroa tutkimuksiinsa. Suurin maksaja on ollut valtiokonttori eli suomalainen keskusvirasto, joka toimii Suomen valtiovarainministeriön alaisuudessa.

Mikäli Lindströmin esittämät hävityksen prinsiipit esitettäisiin vain yksityisen ihmisen suulla, ne voitaisiin jättää omaan arvoonsa. Huolestuttavaa tässä kuitenkin on se, että mukana ovat valtiolliset instituutiot rahoittajina. Ilmaston ja kestävän kehityksen tutkiminen ei tietenkään suoraan liity suomalaisten joukkotuhoamiseen, mutta asianomaisen henkilön hävityksen prinsiipin julkiset möläytykset yhdistettynä yhteistyöhön valtiollisten toimijoiden kanssa herättävät todellakin huolestumista. Mikäli Lindström unelmoi suomalaisen etnisyyden korvattavaksi Lähi-idän populaatiolla, tätä samaa ovat varmaan ainakin osa Suomen poliittisesta mafiasta eli johdosta ajatelleet kabineteissaan.

Valtiokonttori on tietenkin eri virasto kuin sisäministeriö, mutta ne ovat molemmat Suomen valtiollisia toimijoita, tästä syystä voisi olla mahdollista, että yhteys salaisesti Lindströmin tutkimusten, yhdistettynä ne hänen suomalaisvihaansa, liittyen valtiokonttorin kautta sisäministeriöön.

Sisäministeriöhän on jo varautunut väestön vaihtoon Suomessa. Sisäministeriöllä on valmiina pakolaisinvaasion 3 skenaariota. Näissä skenaariot Suomeen saapuisi ”turvapaikanhakijoita” 10 000, 100 000 tai jopa 1000 000 ihmistä vuodessa.

Hyvällä syyllä voidaan vakavasti epäillä, että Suomea johtava maanpetturieliitti vakavissaan sitoutuu tietyn globaalin eliitin tahtoon hiljalleen murhauttaa suomalainen kantaväestö, kuten Euroopassa jo tapahtuu.

Eihän esimerkiksi ilmasto siitä parane, jos Suomessa vaihtuu populaatio. Ei ole mitään takuita siitä, miten paljon uudet tulokkaat tulisivat kuluttamaan luonnonvaroja. Luonnonsuojelu ja ilmastokysymykset ovat varteenotettavia, vaikka niiden avulla luodaan tarpeettomia uhkakuvia väestön kurissa pitämiseksi. Parasta tapa ehkäistä saastumista on kilpailun ja tuotannon vähentäminen ja asteittainen siirtyminen agraaritalouteen luomuviljelynä. Henkinen kehitys Jumalan avulla on kaiken A ja O, ei materialismi.

Medioiden manipulaatio

Julkaisuja, jota kertovat naisten haluttomuudesta lapsien hankintaa kohtaan vilisee valtamedioissa tuon tuostakin. Tällaiset ohjelmat ja julkaisut villitsevät tiettyä osaa väestöstä ajattelemaan itsekkäästi ja kieltäytymään lasten hankinnasta. Kaikki eivät tietenkään ole äitityyppiä, mutta ei niistä tarvitse julkisesti toitottaa, ne eivät ole mitään uutisia.

Näitä julkaisuja esitetään jäljempänä:

MTV: Kun nainen ei halua lapsia, se aiheuttaa paheksuntaa: ”On huoli siitä, että ei kai tuo toinen jää jostain isosta paitsi”.

MTV: ”En minäkään kysy sinulta, miksi olet jonkun äiti” – lapsettomuus voi olla myös valinta.

IL: Ensitreffit alttarilla -Pia avautuu blogissaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta – kerää kehuja somessa.

Vihdin uutiset: Lapseton nainen: Miksi lapsi tehdään huostaanotettavaksi?

 

Sionistien säätiöt

Sorosin säätiöt, kuten Open Society Foundation (OSF), ovat lahjoittaneet vuodesta 1984 lähtien 32 miljardia dollaria eli nykyrahassa noin 27 miljardia euroa liberaalien aatteiden hyväksi.10

Säätiö on rahoittanut hallituksista riippumattomia NGO vapaaehtoisjärjestöjä, jotka missään tapauksessa eivät tue yhteiskunnan peruspilareita. Koti, uskonto ja isänmaa ovat näiden järjestöjen mustalla listalla. Luonnollisesti väestönsiirrot Eurooppaan ovat kuuluneet OSF:n toiminnan piiriin.

Syntyvyyden alasajo valtiovallan toimesta

Kuten luvussa Mistä johtuu suomalaisten syntyvyyden romahdus? esitettiin, hyökätään peruskoulutuksen, yliopisto- ja korkeakoulutuksen, sosiaalisten instituutioiden, poliittisten päätöksien, feminististen järjestöjen, valtavirtamedian ja viihdemaailman kautta jatkuvasti perinteistä perhemallia vastaan. Nämä eivät voi olla vaikuttamatta lasten syntyvyyteen negatiivisesti.

Syntyvyydelle vihamielinen politiikka ajaa naiset työelämään ja opiskeluun parhaimmassa lastenteko iässään. Saavutettuaan yli 35 vuoden iän naisen hedelmällisyys laskee.

 

Suomalaisten pelastuminen on puolustustahdosta kiinni

Yhteiskunnan tulee asettaa sellaiset edellytykset, että ne suosivat perinteisen miehen ja naisen muodostaman avioliiton ja sitä kautta lapsiperheen perustamista. Jo koulutuksesta alkaen ja medioitten kautta ihmiset tulee kasvattaa henkisesti takaisin oikeille perhearvoille. Koska ihmisille voidaan opettaa kielteisiä ja jopa itsetuhoisia ”arvoja”, voidaan heitä myös valistaa arvoilla, jotka ovat hyödyksi kansakunnalle kokonaisuudessaan. Mediat täytyy kansallistaa.

Nykyisin kasvatusmaailman lisäksi viihdeteollisuus halventaa perinteisiä arvoja ja markkinoi ydinperheen tilalle kaupallistettua seksuaalisuutta, sinkkuelämäntapaa ja sukupuolivähemmistöjä. Tästä tulee irtisanoutua.

Sionistien instrumentiksi naamioitu vasemmisto kannattaa yliampuvan hölmöä ja suorastaan kylmänkiskoista ja aggressiivista feminismiä ymmärtämättä, että vain oikeassa uskonnonfilosofiassa toteutuu naisten ja miesten täydellinen tasa-arvo. Tällaisen uskonnonfilosofian mukaan metaforisesti ilmaistuna, avioliitossa nainen toimii puolisonsa sydämenä ja mies vastaavasti vaimonsa keuhkona. Tässä sydän merkitsee vastaavaisuuden tieteen mukaan hyvyyttä viisaudessa ja keuhkot puolestaan viisautta hyvyydessä. Tällainen liitto on taivaallinen avioliitto ja puolisot ovat sielultaan kuin yksi, mutta vartaloiltaan kaksi.

Yllä mainitun kaltaisessa avioliitossa toteutuu siis myös naisen tasa-arvo täydellisenä ja siitä pitäisi terveellä järjellä ottaa oppia myös aikamme feminististen fanaatikkojen.

Luonnollisesti taloudelliset edellytykset tulee säilyttää perheen perustamista kannustaviksi. Esimerkiksi lapsilisää ja muita perheille tulevia etuuksia ei pidä supistaa tai poistaa.

Tähän on Suomella varaa, mikäli siirrymme talousdemokratiaan ja luovumme köyhdyttävistä globaaleista rahoitusmarkkinoista sekä kansallisen omaisuuden myymisestä ulkomaiseen omistukseen. Luonnollisesti eroamme EU:sta ja eurosta yms. haitallisista liittymistä. Omavarainen talouspolitiikka ja ulkomaanvienti ennen muuta Venäjälle poistaisivat inflaatiota, joten rahalla olisi jälleen reaalitaloudessa hyötyä. Nämä taloudelliset ratkaisut ja lisäksi kaikkien elintasopakolaisten palauttaminen yhdistettynä rajavalvonnan kiristymiseen, tarkoittaisivat säästöjä kantaväestön hyväksi.

Jumalallinen Kaitselmus ohjaa ihmiskuntaa ja myös suomalaisia. Maamme väestö on nykyisin henkisesti sokeaa, mutta tämä ei johdu vain ihmisten luonteesta yleensä, vaan pirullisista kansan johtajista, jotka ovat myrkyttäneet kansan. Jumalalliseen Kaitselmukseen ei kuulu kansakunnan pelastaminen kerralla kollektiivisena tapahtumana, vaan parannus ja sitä seuraava sielun jalostuminen on yksilöllinen tapahtuma Jumalan avulla ja myös yksilön aktiviteettina.

Tästäkin syystä on tärkeää, että valtamediat tulisivat kehittyneen valtion omistukseen, mikä takaisi terveiden kristillisten arvojen tiedottamisen kansan kerroksille. Näin menetellen Suomen syntyvyys nousisi kohisten kasvuun ja maan henkinen ja aineellinen hyvinvointi alkaisi kukoistaa. Tämä tietysti edellyttää täydellistä suursiivousta valtion sisällä.

On siis täysin pötypuhetta, että tarvitsisimme maahanmuuttajia syntyvyyden lisäämiseksi. Lapsia kyllä syntyy riittävästi kantasuomalaisten toimesta, kunhan vain olosuhteet ovat sille edulliset.

Markku Juutinen

 

Lähteet

1.      HU (2017). Tuhosivatko kemikaalit suomalaisten miesten sperman? Ainutlaatuinen tutkimus alkaa. Saatavina: https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/560164-tuhosivatko-kemikaalit-suomalaisten-miesten-sperman-ainutlaatuinen-tutkimus-alkaa

 1. Salo, Miika (2010). Via Gramsci. Saatavina: http://sosialismi.net/kirjasto/Salo_-_Via_Gramsci.pdf
 2. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.
 3. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
 4. Solženitsyn, Aleksandr (1974). Vankileirien saaristo:(Arhipelag GULAG) 1918-1956 Tukholma: Wahlsröm & Widstrand.
 5. Kaisu-Maija Nenonen, Ilkka Teerijoki: Historian suursanakirja, s. 781. WSOY, 1998.
 6. Müller-Doohm, Stefan (2005). Adorno: A Biography. Malden, MA: Polity Press
 7. Herbert Marcuse. Saatavina: https://www.hdg.de/lemo/biografie/herbert-marcuse.html
 8. FROMM FAMILY OF GROSSLANGHEIM. Saatavina:

http://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20354/Grosslangheim%20FROMM.pdf

 1. Lehti: Steve Bannon puuhaa Euroopan äärioikeistoa tukevaa säätiötä Brysseliin Uutiset – Maailma. 21.7.2018. Turun Sanomat. Viitattu 22.7.2018

Viittaukset

https://www.marxists.org/history/etol/newspape/amersocialist/deutscher01.htm

https://www.so-rummet.se/kategorier/sigmund-freud

https://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000005694347.html

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/naista-merkeista-tiedat-etta-parisuhteellanne-ei-ole-tulevaisuutta/5541702#gs.jOgELzax

https://yle.fi/uutiset/3-10220669

https://www.alandsnyheter.com/befolkningskris/hbl-professor-i-hallbar-utveckling-vill-se-finlandarna-do-ut-och-inte-foda-fler-barn/?fbclid=IwAR3dLyAKJZDacgknkM2DVxmL1HHjw3RAUvL8CHPbd666Jj6P7DusWbHlfmY

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80810/vo%20kyky%20julkaisu_netti_FINAL.pdf

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kun-nainen-ei-halua-lapsia-se-aiheuttaa-paheksuntaa-on-huoli-siita-etta-ei-kai-tuo-toinen-jaa-jostain-isosta-paitsi/7119304#gs.JDqM3LCf

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/en-minakaan-kysy-sinulta-miksi-olet-jonkun-aiti-lapsettomuus-voi-olla-myos-valinta/5064730#gs.rXxTM7Uv

https://www.iltalehti.fi/viihde/a/201705162200140486

https://www.vihdinuutiset.fi/comment/96202

40 kommenttia

 1. hyvä näin kuuluukin käydä tälle läpeensä aivopestylle kansalle!! Tässä kysymyksiä joka kertoo aivokuolleisuudesta ja uskon että jopa magneettimedian lukijoista osa on niin pahasti aivopesty etteivät edes aio asiaa tutkia tässä tulee suurinpiirtein tärkeys järjestyksessä:

  1. Elämmekö ”maapallolla” joita nasan tietokoneella tehdyt kuvat antavat ymmärtää sadoista miljardeista ellei tuhansilla miljardeilla dollareilla ei ole kuvaa saatu kotipaikastamme :)?

  2. Uskotko holaustin tapahtuneen tähän on pakko laittaa tälläinen 🙂

  3. Uskotko että vapaamuurarit kävivät kuussa 🙂

  4. Miksi antartikselle meno on kielletty/ tehty suurinpiirtein mahdottomaksi yksityisiltä ei eliittiin kuuluvilta ihmisiltä???

  5. Miksi ihmiset eivät suostu ymmärtämään rahajärjestelmää??

  6. Ketä omistaa median suurinpiirtein ympäri mailmaa ja miksi vain holokausti on ainoa historiallinen tapahtuma jonka kiistäminen on lailla kielletty monissa maissa??

  7. Miksi ihmiset eivät ymmärrä ketkä hallitsee nykyään ja jo kauan hallinneet vapaamuureita ja kenen agendaa vapaamuurit noudattaa??? Melkein kaikkien mailman maiden johtajat ja päättävissä asemissa olevat henkilöt ovat vapaamuurareita!!

  8. Miksi ihmisille on liian vaikea koittaa ymmärtää miten mailma toimii edes viikko käyttää omaa turhanpäivästä aikaansa potkupallolta ja jääkiekolta, jotka ovat tarkoituksella tehtyjä todella typeriä urheilulajeja viemään huomio pois OIKEASTI tärkeästi asioista!!

  9. Nyt kun muurarit tarkoituksella ovat aiheuttaneet nämä raiskaukset, niin typerämpää ei ole kuin lähteä jahtaamaan näitä alikehittyneitä aavikko apinoita (jonka ymmärrän), kun sionistit ovat nämä tarkoituksella nämä tänne tuoneet eli LAMMASLAUMA LÄPEENSÄ AIVOPESTY KANSA KUN EI YMMÄRRÄ! Heille selvästikin nämä itse tulivat läntisiin valkoisiin maihin ja juutalaisilla ei ollut asiaan osaa eikä asiaa!!

  10. Mksi juutalaiset ovat karkoitettu 109 eri maasta, määrä tod näk. vielä paljon suurempikin?????????????

  11. Miksi nikolai teslan joka oli tämän hetkisen ihmiskunnan kovin ihminen millä mittapuulla tahansa, niin donald trumpin serkku julisti kaikki salaisiksi! Eli niin kutsuttua ”ilmaista” energiaa on ollut jo kauan aikaa, mutta kun rockefellerit ym muut triljonäärit tapattavat kaikki joilla näyttää olevan varteen otettavia keksintöjä ja keksintö patentit ovat tärkeiden patenttien kohdalla pelkkää huijausta. Kaikki varastetaan ja keksijät tapetaan lääkereistä ilmailu insinööreihin jotka ovat uhka nykyiselle mailman järjestykselle!!

  12. kun raketteja laukaistaan niin menevätkö ne oikeasti ”avaruuteen” vai tippuvatko mereen ja pyöriikö ”maapallo” 1600 km h ja missä on oikeat pohjois napa ja etelänapa??

  13. ovatko nasan antamat teitokoneella tehdyt kuvat todellisia kuvia ”tähdistä” ja matkat aurinkoon ja kuuhun joita vapaamuurari eliitti väittävät todellakin niin kaukana kun antavat ymmärtää??

  14. Uskotko dinosauruksiin ja miksi eliitti niin kovalla kiireellä ottaa aina arkeoligiset löydöt haltuunsa? Smitsonian institute ym?? Ja miksi yhdessäkään museossa ei ole alkuperäisiä ”dinosaurusten” luita vaan kiinnassa tehtyjä mallinnuksia??

  15. Olisiko mailmassa ainuttakaan terroristiä tai sotaan jos ei false flag iskuilla tai ellitin salaisilla palveluilla niitä tehtäisi heidän valtansa lisäämiseksi( supo, cia, mossad, kgb, m 16 ym), niitä valtiot eli vapaamuurarit ja juutalais pankkiiri eliiitti niitä aiheuttaisi tapattamalla omaa kansaansa omien tarkoitus perien saavuttamiseksi? Tätäkin on monen lampaan vaikea ymmärtää??

  16. Miksi 95% Kansasta on niin vaikea ymmärtää, että melkein kaikki mailman valtaeliitti on satanisteja, jotka uhraa lapsia heidän vitun sairaille mielikuvitus jumalilleen ja ym muihin seksuaalisiin riitteihin, myös suomesta löytyy suuri määrä korkeimmilta tasoilta!!

  17. Miksi vaihtoehto mediassa on niin paljon keskustelua, että hitlerkin oli kontrolloitu oppositio vaikka en ole vielä 12v löytäny yhtäkään vakavasti otettavaa todistetta?? Suuri osa vertaa anthony suttoniin tässä asiassa??

  18. Miksi monen on vaikea ymmärtää esim kansainvälinen avaruus asema, redbullin avaruus hyppy ym muut ovat vaan vapaamuurarien huijausta ja he nauravat paskat housuissa näille massoille jotka uskovat näihin! OLISIHAN SE MAHDOTONTA ETTÄ KAIKKI MAILMAN AVARUUSMAAT YHDESSÄ HUIJAISIVAT MASSOJA 🙂 🙂 🙂 🙂

  19. Itse 25v todella tyhmänä uskoneena evoluutio teoriian ja että ihminen on tullut afrikasta apinasta ja kaikkien näiden vuosien tutkimisien jälkeen meinaa ruikkupaskat tulla housuun näiden vapaamuurarien/royal institute ym evoluutio ja alku räjähdys teorioiden kanssa!! Aikonaan eli ja on elänyt todella kehittyneitä kansoja jotka on tehnyt uskomattomia insinööri taidon näytteitä johon hädin tuskin nykyajan teknologialla edes pystyttäisiin! Pidin aatua hulluna kun etsi kadonnutta atlantista! EN TODELLAKAA PIDÄ ENÄÄ!! Pakko linkata tämä linkki KATSOKAA:

  20. Lammas lauma massat ovat niin syvästi aivopestyä paska sakkia että vaikea löytää sääliä näille ihmisille, jotka katsovat putousta ym muuta täyttä jätettä vaikka heidän maata ollaan tuhoamas täydellä voimalla juutalaisten toimesta!!! Itse olen saanut viimeseen kymmeneen vuoteen niin paljon paskaa niskaan yrittäessä saada hereille ihmisiä, että tätä vihaa lammaslaumaa kohtaan on vaikea saada laantumaan! Hauskinta on ollut nähdä kun näitä vastarinta liilkkeen tarroja laitoin ympäri suomea eripaikkoihin tuhansia ja sitten näet kun 10-16 vuotiaat naispuoliset teinit ”natsi” vihassansa raapii niitä irti kaikella mahdollisilla esineillä ja sitten heidät raiskataan heidän typerien paska vanhempiensa nieltyä juutalaisen aivopesun ja niiden tarrojen takana oleva poliittinen liike kun olisi se ainoa oikea oppositio toisin kuin sionisti halla homo hinttari aho persut ym. uusapaavalniemeä lukuun ottamatta!

  21. https://www.youtube.com/watch?v=DOP2kW0RA1A

  Irwin Goodman – Haistakaa paska koko vapaamuurari satanisti maanpetturi valtiovalta

  Plusääni(25)Miinusääni(7)
   1. ”THE PEOPLE’S FREE ENERGY SHOW Season 2 Episode 1 History is Written by the Winners 1 Tesla JP Morgan Edison Maxwell.”,
    https://slideplayer.com/slide/9817616/

    ”“Maxwell’s” vector equations taught in university are actually Heaviside’s truncated equations, and are only a simplified version of what Maxwell originally wrote.”,
    http://www.cheniere.org/references/maxwell.htm

    Paitsi että tietyn NWO-cabalin fossiilipohjainen tosiasiallinen energiamonopoli murtuisi, myös cabalin suurelta ilmastohuijaukselta putoaisi pohja, kun cabalin raudanlujassa matrixissaan viihtyvät hyödylliset idiootit älyäisivät soveltaa käytäntöön James Clerk Maxwell’in alkuperäisiä teorioita/yhtälöitä ja kaikkien aikojen ehkä suurimman keksijäneron Nikola Teslan keksintöjä kuten esim. langatonta sähkönsiirtoa ja kvanttienergia-generaattoria.

    Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. ”17. Miksi vaihtoehto mediassa on niin paljon keskustelua, että hitlerkin oli kontrolloitu oppositio vaikka en ole vielä 12v löytäny yhtäkään vakavasti otettavaa todistetta?? Suuri osa vertaa anthony suttoniin tässä asiassa??”

   Tuosta on kohdistasi varmaan eniten näyttöä. Hitler oli hämärä äijä ja yhtäkään vallankaappausta tai vastaavaa ole saatu aikaiseksi ilman muuraajien puuttumista.

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
 2. Oli mielenkiitosita lukea, kun oikeuden päätöksellä useita 20-kymppisiä syytettiin autovarkauden / ryöstön yhteydessä murhayrityksistä Hesassa; Helsingin uutiset julkaisi kaikkien nimet … mukana ”valde”.

  Miksi näin ?

  Koska muuten murhayritys olisi mennyt matujen piikkiin ?

  Mutta tuomio 9, 5 vuotta kakkua kaikille; odotan vertailevaa tietoa raiskareiden tuomioista ?

  Tavallinen kansalainenehan on IHMISOIKEUDETON Suomessa; eduksunta on näin päättänyt !

  Julkinen lakitietokanta Finnlex: PL 118 § …Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei muitenkaan oole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Jo 9.12. 2005 jätin Valtakunnansyyttäjänvirastoon SYYTEILMOITUKSEN Lasten; hetero-aviomiesten ja pienyrittäjien lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi !

  Asiaa kirjattiin diaariin 8 kuukautta ja jätettiin käsittelemättä ; tuloksen näemme NYT !

  Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on valjastettu SALAAMAAN näiden kansanryhmien lainsäädännöllinen syrjintä: EIT 24221/06 … Eoa kansiäpäätös 1350/4/08 …. EIT tuomarin jääviyksiä seuloa pois käsittelystä Suomen työpaikkaansa koskevaa aineistoa ei voida tutkia .

  Euroopan neuvoston Suomen valtuuksunnan raportti eduksunnalle ( julkinen syksy 2013 ) … EIT:n suomalaisjaos ryhtyy seulomaan pois käsittelystä ”selvästi” aihettomat tapaukset … 99 % .

  Myös Kansainvälinen rikostuomioistuin lahjottiin toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa … archive.is/kimmoleaks.fi

  Suomi on siis KASTIJÄRJESTELMÄ … kansallisomaisuuden varastamiseksi …

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 3. Minä olen ainakin osuuteni tehnyt; kolme lasta kummastakin avioliitosta ja mitä liittoja ennen tai välissä on, sitä ei kukaan tiedä 😉

  Plusääni(6)Miinusääni(4)
 4. Tehokasta on tämä ihmisten manipulointi on saatu kasvatettua täysin luonnottomia olioita jotka eivät ymmärrä elämän perusasioita, elikkä elämän perustarkoitus on lajin jatkaminen ja nisäkkäillä on vaan kaksi sukupuolta joiden luonnollinen vietti on pariutua uuden elämän tuottamiseksi. On kyetty tuhoamaan täydellisesti Äitiyden vietti.

  Kaippa näin tyhmän kansan jonka naiset kadehtiat miehiä matkien näitä kaikin mahdollisin tavain äitiyden kustavaannnuksella ja miehet taas ovat alistuneet melkoisiksi naisenkuvatuksiksi on evoluution lakienkin mukaankin tuhouduttava.

  Jos naiset älyäisivät tämän narutuksen johonka ovat antautuneet vaihtaessaan elämän kauneimman / kalleimman osansa, äitiyden, tähän markkinoiden tuputtamaan uraputkiorjan rooliin ja alkaisivat vaatimaan todellista kunnioitusta luonnon heille jakaman elämän antajan korkeimpaan sijaan yhteiskunnassa, niin silloin saataisiin kansamme perustus jälleen lujaksi ja terveeksi.

  Kun seuraa luonnossa muita lajeja, niin ne pitävät niille aikojen saatossa kehittyneet roolinsa eivätkä ole alkaneet sotkea lajinsa eri sukupuolille kuuluvia velvollisuuksia suvun jatkamisessa ja sen turvaamisessa, vain ihminen on niin typerä.

  Plusääni(38)Miinusääni(5)
  1. Olin kerran mukana mielenosoituksessa joka oli kuntaliitosta vastaan. Mieleeni jäi naisaktivistin tulinen puhe itsenäisenä kuntana pysymisen puolesta jossa hän kehoitti kuntalaisia lisääntymään ikäjakauman vääristymän korjaamiseksi (no sehän on elämän perusasioita, jos kansa ei sukupuuttoon aijo kuolla).
   Siinä puhujan edessä seisoskeli eräs jo vanhaksipojaksi kasvanut yksineläjä, joka totesi siihen,että ei se minusta kiinni ole, vaan lestaa puuttuu, minun puolestani voitaasin alkaa vaikka heti.

   Kouluttamalla ihmiset ”tulosvastuullisiksi ropoteiksi” joilla ei saa olla inhilisyyttä jotka laskevat kaiken rahaksi, elikkä karsien heistä kaikki kunnioitus luonnolisille arvoille, niille jotka pohjautuvat ikuisuuteen, tuotetaan näitä irvokkaita silikonisoituja, turvotushuulisia, tatuoituja ihmisen irvikuvia jotka esitellään näiden tyhjäpäiden esikuviksi. Tämän varmasti jokainen ymmärtää / tietää, mutta ei feministin tallukkaan alta uskalla inistä!!!

   Plusääni(20)Miinusääni(2)
 5. Synnytyskilpailu muslimien kanssa ei ole ratkaisu ongelmaan. On vain brutaali tosiasia että Suomi on niin pohjoisessa että kymmenien miljoonien väestö ei täällä elä jos ruokaa ja energiaa ei tule ulkomailta. Ratkaisu on rajojen kiinnipitäminen ja siihen tarvitaan ero monesta sopimuksesta. Pieni mahdollisuus muutokseen olisi tulevissa eduskuntavaaleissa vaikka se tietenkin yritetään estää tai estetään ”Venäjän vaikuttamisena”. Patrioottisten sivustojen ja uutisläteitten pitäisi esitellä terveitä vaihtoehtoja äänestäjille. Kun yrittää neuvoa ihmisiä että älkää äänestäkö ketään nykyisistä eduskuntapuolueista jos muutosta haluatte, niin vastauksena on että eihän ole mitään muuta jota äänestäisi.

  Plusääni(12)Miinusääni(1)
  1. Suomen ykkössomali eli pulloposkinen paskamaha Husu on kirjoitellut, kuinka me suomalaiset tarvitsemme somaleja. Ai että mieleni tekisi nitistää moinen loinen pois täältä ja heti. Ehkä vielä pääsemme siihen.

   Plusääni(16)Miinusääni(1)
 6. Hieno kirjoitus joka viittaa siihen että ainakin Iltalehti on herännyt maamme sionistihallituksen ja presidentin tekemään kansanmurhaan.
  Pääkirjoitus: Turvapaikkajärjestelmä petti naiset sekä Suomessa että maailmalla
  Tänään klo 14:27
  Suomen turvapaikkajärjestelmä on perustavanlaatuisissa ongelmissa. Niitä ei ratkaista rikoslakia muuttamalla tai erilaisia määrärahoja lisäämällä, kirjoittaa Iltalehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi.
  https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/e574c4e8-fd30-4c50-86ac-bd54227bceff

  Plusääni(3)Miinusääni(5)
 7. Katso lehden omistusta. Kyse on savuverhosta. Pakkohan paskojen on joskus jotain lätistä. Luuletko maanpetturipoliitikkojenkin heränneen? Vaalien alla jotain lausuntoja on eri maissa annettu. Jopa Merkelin taholta. Persupaviaanit linkittävät sitten uutisiin ja sanovat kyseessä olevan ”heräämisen” oireen. Eivät nuo unessa olijoita kuitenkaan ole , vaan kaikki on tietoista tuhotoimintaa ja suomalaisten vihaamista ja tuhoamista.

  Plusääni(16)Miinusääni(1)
 8. Demari-kirjailija Anneli Meriläinen on ottanut matu-propagandaansa yleisesti pahamaineisena pidetyn EUGENIIKAN (kuten näköjään Suomen valtionvelkaa Bilderberg-Kataisen kannssa paisuttamassa ollut Bilderberg-Urpilainenkin, paljastaen tässäkin tyhmyytensä ja maanpetoksellisuuteen verrattavan suomalaisvihamielisyytensä):

  ”Kirjailija Anneli Meriläinen halusi parantaa suomalaisten geeniperimää kehitysmaiden muslimeilla!”,
  https://mvlehti.net/2019/01/15/kirjailija-anneli-merilainen-halusi-parantaa-suomalaisten-geeniperimaa-kehitysmaiden-muslimeilla/

  Mahtaisikohan suomalaisten geeniperimä parantua tänne loisimaan tulleiden somalien geeneillä?!

  Jos nyt demaritkin ovat eugeniikan kannalla, niin kannatun kyllä sitten Ylewatch-blogistin artikkelinsa loppuosassa esittämää näkemystä:

  ”Vaalit lähestyvät ja ylen roturealismia kauhisteleva propaganda kiihtyy”,
  http://ylewatch.blogspot.com/2019/01/vaalit-lahestyvat-ja-ylen-roturealismia.html

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 9. Selkokielistä, kokonaisuudessaankin lukemisenarvoista tekstiä taas Ylewatch-blogistilta:

  ”Muukalaisten raiskausaalto on vain pieni osa ulkomaalaisongelmaa:

  Kehitysmaalaisten pedofiilisaalistajaliigan suomalaislapsiin ja -tyttöihin kohdistuneet raiskaukset Oulussa nousivat viime vuoden lopulla nettiaktivistien ansiosta väkisin myös valtamedian keskusteluun. Viime viikon aikana rotumuukalaisten tekemiä raiskauksia on noussut päivänvaloon myös muualla Suomessa, etenkin Helsingin seudulla. Yle uutiset on valaissut loppumattomalta näyttävän vyyhdin päähuomiot jutussaan Nämä 9 asiaa tiedämme nyt Oulun ja Helsingin seksuaalirikostutkinnoista.

  Järki-ihminen on tiennyt jo sukupolvia sitten, miten vierasperäisten raiskausepidemiaa ennalta-ehkäistään: kielletään muukalaisten maahantulo ja karkoitetaan jo maahan livahtanut etnisesti sopeutumaton vieras aines. Valitettavasti tämä kansanviisaus on unohtunut suomalaisilta. Vasta kehitysmaalaisten saalistajaliigojen paljastuminen on herättänyt valtamedian varassa olevat demarieläkeläiset. Jopa heille on käymässä selväksi, että ulkomaalaispolitiikassa on mennyt jotain todella pahasti pieleen. Tästä on yhtenä osoituksena pari päivää vanha Iltalehden uutinen Yli puolet Helsingin raiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä – poliisi: ”Tilastot puhuvat karua kieltä”.

  Hiljaisten massojen suuttumusta pelätessään poliittinen eliitti, poliisi ja toimittajat ovat esittäneet ”järeitä puheenvuoroja”, mutta mitään konkreettista, joka viittaisi järki-ihmisen ratkaisuvaihtoehtoon ei ole tietenkään uskallettu esittää. Päinvastoin…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/01/muukalaisten-raiskausaalto-on-vain_17.html

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 10. KANSATTOMAN, ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen vailla omaatuntoa olevan, Brysseliä kumartavan matuinvaasio-ministerin ”logiikkaa”:

  ”Sisäministeri Mykkäsellä erikoinen käsitys säilöönoton kustannuksista”,
  https://mvlehti.net/2019/01/17/sisaministeri-mykkasella-erikoinen-kasitys-sailoonoton-kustannuksista/

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ”New Norm””,
  https://www.breitbart.com/europe/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 11. Nuoret ovat järkeviä jos leipää ei riitä itselle ei siihen kannata lapsiakaan tehdä ,pikaluotolla eielätetä lapsia . Toisaalta jos Suomalaisille työttömille annettaisiin sama perusturva kuin tänne kävelleille syntyvyys nousisi.Pieni on kaunista eihän Islantikaan ole pyrkinyt kasvattamaan väkilukuaan pakolaisilla. Yritysten ja valtion pitää sopeutua väkiluvun vähenemiseen samaa rataa laskee työttömyyskin, lopuisivat tuollaiset tuollaiset rasistiset virastot jotka syyllistävät alkuperäisväestöä.

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. Israel ja Yhdysvallat pitäisi alistaa kansainvälisen foorumin tarkkailun alle, jos sellainen elin jostakin löytyisi, joka ei ole sionistien miehittämä. Tuosta Vastavalkean jutusta voidaan sanoa, että suurella todenperäisyydellä pommi-iskun tausta-ainekset löytyvät Israelin Mossadin ja kentien tiettyjen USA:n toimijoiden suunnalta. Olisi hyvä nähdä myös Vastavalkean perustelevan ja penkovan tätä sionistien ja juutalaisen eliitin yhtymäkohtia Lähi-idän ja kansainvälisen politiikan vinkkeleistä. Muutoin kirjoituksilla ei ole aidon opposidion arvoa.

   Plusääni(9)Miinusääni(1)
  2. Usan ja Israelin sionistien jääräpäisyys on maksanut miljoonien ihmishengen Lähi-idässä.
   Mutta kenen puolesta oman maamme sotien sankarivainajat antoivat henkensä eräiden henkilöiden jääräpäisyyden seurauksena?

   ”Kotkinin mukaan pääministeri Cajander ja ulkoministeri Erkko eivät joustaneet ja kuvittelivat virheellisesti, että Stalinilta oli saatavissa vielä uusia myönnytyksiä, kun niitä oli kerran alkanut tippua.
   Kotkinin teos vahvistaa näkemystä, jonka mukaan Stalin oli valmistautunut tekemään Suomen kanssa kompromissin, joka olisi johtanut sodan välttämiseen vuonna 1939 ja mahdollisesti myös vuonna 1941, mihin Mannerheim viittaa muistelmissaan.”
   … Marskihan puhui ’Erkon sodasta’. Ja Erkon klaani käy yhä omaa Venäjän vastaista sotaansa Hesarin ja ’erkkomedian’ avulla.

   Suomi olisi voinut välttää talvisodan, väittää amerikkalaisprofessori
   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9446cf59-846a-4010-8094-f72212ba3ce8
   Nwo-sionistien teoriat asiasta ovat kokonaan eri maata eikä kukaan ole heidän mukaansa menettänyt henkeään turhan takia kun ovat antaneet henkensä heidän agendan hyväksi.

   Plusääni(20)Miinusääni(2)
 12. MV: ”Matuinvaasion alulleen sörssinyt Saksa on vuoden 2018 aikana käännyttänyt ennätysmäärän matuja niihin Schengen-maihin, joista matu ensikertaa saapui Eurooppaan. Ovatko suomalaiset viranomaiset liian tyhmiä soveltamaan kansainvälisiä sopimuksia?”

  Suomi on se ”mallioppilas”, joka työnnetään AINA ensimmäisenä kaulaa myöten paskaan. Eihän mallioppilas laita ”opelle” hanttiin, eihän?

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 13. Israel sionisteineen pitää sotiensa avulla huolen että pakolaisia meillekin riittää mutta itse ei ota ei edes koulutettuja muuttajia.
  Enemmistö israelilaisia ei hyväksy ei-juutalaisten muuttoa maahansa vaikka ne olisivat korkeammin koulutettuja
  The majority of Israelis don’t support non-Jewish immigration to the country, even when the immigrants are highly trained or have advanced degrees, according to a new Pew Research Center report released on Tuesday. The Pew poll found that 51 percent of Israelis oppose high-skilled immigration of foreigners moving to the country with a bachelor’s degree or higher. The Pew poll focused on immigration of those not entitled to Israeli citizenship under the law of return, which applies to anybody with at least one Jewish grandparent. Out of the twelve economically advanced countries surveyed, only Israel and Italy had the majority of the population oppose high-skilled immigration. In contrast, most of the other countries surveyed supported high-skilled immigration. In the US, 78 percent of the public supports high-skilled immigration.
  https://www.timesofisrael.com/most-israelis-dont-want-non-jewish-migrants-even-if-they-are-highly-skilled/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 14. https://mvlehti.net/2019/01/29/hirvisaari-lupaus/

  Hirvisaari on aivan kuten Soinikin: Israelin sekä homojen ystävä. Kyllä se aivan juuri tulee Hirvisaaren huulilta sama, joka on Soinin ja Huhtasaarenkin suusta tullut: ”Minä olen Israelin ystävä.”

  Soini sanoi aikanaan, että jos mies periaatteensa hylkää ja sanansa syö, niin ei jää jäljelle enää mitään. Tämä on niin kipeästi juuri nähty.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 15. Jos me nyt kansakuntana ihan rehellisesti mietitään, miten saadaan suomi suomalaisille, niin kyllä meillä väkevä ase on ja se ei edes tapa. Se on rukous! Ei juutalaisviha tai pakolaisviha tai aseet, vaan RUKOUS!
  Olemme jo suomalaisina uskovina alkaneet rukoilla tämän asian puolesta ja saatte aikanaan nähdä tulokset!
  Ei väellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra!

  Plusääni(2)Miinusääni(6)
  1. Jos kommentoija tarkoittaa, että Suomen kansa kansakuntana on saava Suomen suomalaisille, jos se alkaa rukoilla, niin silloin hän osuu harhaan, sillä Jumala ei kuule katumattomia syntisiä:

   ”Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä” (Joh. 9:31) – – ”Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä. Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä” (Jes. 1:15-16) – – ”Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi” (Jes. 66:18).

   Suomen kansa on lapsia liukuhihnalta aborteissa murhaava, homoseksuaalisuutta harjoittava, Jumalaa ja Jeesusta Kristusta pilkkaava, oikean evankeliumin opettamisen kaikkialla lopettanut, raamatunvastaista naispappeutta harjoittava (1. Kor. 14:33-37; 1. Tim. 2:11-15; 3:2 – nainen siis toi synnin ja synnin seuraukset onnettomuudet, vitsaukset, Jumalan rangaistukset, sairaudet, kuoleman ja helvetin maailmaan) ja synneistä lähes hyveitä tekevä kansa. Sellaisen kansan yllä on Jumalan viha (Joh. 3:36), ja sellaisen kansan rukoukset ovat Jumalan edessä KAUHISTUS:

   ”Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus” (Snl. 28:9) – – ”Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus” (Snl. 15:8).

   Jos Suomen nykyinen kansa kokonaisuudessaan laskeutuisi polvilleen rukoilemaan Jumalalta Suomen pysymistä suomalaisilla (tai mitä tahansa asiaa), se olisi Jumalalle kauhistus ja hänen vihansa vain yltyisi.

   Jumala kuulee vain omiaan, siis niitä, jotka ovat uudestisyntyneet ja pelastuneet sydämen uskossa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen. Jumala kuulee vain sellaista kansaa, joka on tehnyt hänen edessään parannuksen, ja parannus on sydämen katumus (sydämen hätä syntien ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi) + sydämen usko,

   ”kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus” (Ap. t. 17:30).

   Jumala kuulee niin ollen niitä, joissa asuu Pyhä Henki (lain sanassa ja evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa sekä sydämen katumuksen että sydämen uskon, ja tultuaan sanan myötä sydämeen hän jää sinne asumaan ja perkele joutuu kaikkoamaan sydämestä pois), ja Pyhä Henki itse synnyttää sydämessä oikean rukouksen (Room. 8:26-27; Joh. 4:23-24).

   Jumala kuulee siis vain omiaan, sydämen uskovia:

   ”Jos te pysytte minussa (so. Jeesuksessa) ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen” (Joh. 15:7) – – ”Totisesti, totisesti minä (Jeesus) sanon teille (kristityille): jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen” (Joh. 16:23-24) – – ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen” (Joh. 14:12-14).

   Tienviittaa Suomen kansalle on siis parannus Jumalan edessä, ei omavoimainen, perkeleestä nouseva (syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen on luonnostaan perkeleen orja) rukous:

   ”Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: ’Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun’. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: ’Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään’. Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: ’Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet – raavaat ja lampaat – maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.’ Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä” (Joona 3. luku).

   Nyt Suomen kansaa uhkaa täydellinen tuhoutuminen ja sen jälkeen ikuinen helvetti (so. ero Jumalasta ja itse omien tekojensa kohteeksi joutuminen ikuisesti, koska niistä ei ole otettu sovitusta Kristuksessa vastaan):

   ”Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin” (Jes. 60:12).

   Nimimerkin kommentin kaksi viimeistä kappaletta ovat oikein. Yllä kirjoittamani on tarkennus nimimerkin kommentin ensimmäiseen kappaleeseen, jossa näytään viitattavan kansakunnan rukoukseen, ja Suomen kansa ei ole uskovaa (vaikka melkoinen osa siitä ulkokultailee ja teeskentelee olevansa kristitty). Suomen kansa on hirvittävä, julkisyntinen perkeleen orjien joukko, jonka kaikilla teillä on tuho ja jonka yllä on Jumalan leimuava viha, Room. 3:9-18.

   Plusääni(3)Miinusääni(3)
   1. Eivätkö esim. nuo siteeraamasi Jes:jakeet ole alunperin tarkoitettu Israelin kansalle, sen fariseuksille ja väärille rabbeille jotka palvelevat psykopaatti yahweh’ea?
    Nyt kun oman maamme kansa on samojen fariseusten miehittämä ja aivopesemä se on siksi saman vihan kohteena kuin Israel, eikö?
    Näinkö ajattelet?

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
    1. Kristuksen ja siten raamatullisen uskon hylkäävillä (VT:n aikana Kristuksesta annetun lupauksen, 1. Moos. 3:15, hylkäävillä; VT:n aikanahan uskottiin luvattuun Jeesukseen ja pelastumiseen, ja UT:n aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen, ja kumpikin usko on aivan samaa pelastavaa uskoa, uskoa syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä) juutalaisilla ja Suomen nykyisellä kansalla ei ole mitään olennaista eroa. Kumpienkin isä on sydämissä asuva perkele, Joh. 8:44 (syntiinlankeemuksessa koko ihmiskunta joutui perkeleen ja synnin orjuuteen, ja jokaisen ihmisen sydämessä asuu luonnostaan perkele, josta kukaan ei omin voimin kykene vapautumaan, Room. 3:9-18; siksi Jumalan Pojan täytyi tulla ja sijaisenamme kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan lunastaa meidät Jumalan yhteyteen, irti perkeleen orjuudesta). Tuon jakeen Joh. 8:44 sanoja ei ole lausuttu juutalaisille heidän etnisyytensä vuoksi vaan heidän epäuskonsa vuoksi, kuten koko luvusta Joh. 8 käy ilmi. Siksi jakeen sanat koskevat kaikkia epäuskoisia, myös Suomen kansaa.

     Ei ole olemassa mitään ”psykopaatti Jahvea”; on vain Jumala (Isä, Poika ja Pyhä Henki) ja perkele. Sana Jahve oli VT:ssä Israelin liiton Jumalan nimi, Herra, 2. Moos. 3:14-15. ”Psykopaatteja” (sydämen syntisiä, perkeleen orjia) ovat ne, jotka omasta päästään selittelevät Raamattua ohi Raamatun omien sanojen.

     Suomalaiset ovat oikean Kristuksen (Vapahtajan) hylkääviä perkeleen orjia, ja kunkin suomalaisen sydämessä makaa kerällä se myrkkykäärme (perkele). Sydämestä käsin perkele säätelee kaiken suomalaisessa, niin ajatukset, sanat kuin teot. Koska perkele asuu suomalaisen ytimessä, suomalaisen ”minuus” (oma itse) on perkele hänessä. Samoin suomalaisen ihmisen tahto ja YMMÄRRYS ovat perkeleen tahto ja perkeleen ymmärrys. Koska Suomi on kansanvalta (demokratia), Suomi on perkeleen hirmutyrannia, ja se merkitsee kaiken tuhoutumista ja ikuista helvettiä.

     Ihminen voi siis olla vain joko ”luonnollinen ihminen” (perkele sydämessä) tai kristitty (Pyhä Henki, Jumala itse, sydämessä); ei ole välimuotoja. Autonominen ihminen, oman minänsä, ymmärryksensä ja tahtonsa varassa elävä ihminen, on perkeleen orja, käytännössä kävelevä perkele (kuten koko Suomen kansasta näkyy). Kristitty sen sijaan ei ”omana itsenään” edes elä; hän on kuollut (so. perkele on kaikonnut pois hänen sydämestään):

     ”joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7);

     ”minä elän, en enää minä, vaan Kristus asuu minussa” (Gal. 2:20).

     Kristityssä asuvat Kristus, Jumalan tahto ja Jumalan ymmärrys, eivät enää ihmisen oma minuus, oma tahto ja oma ymmärrys.

     Suomen kansa on Jumalan vihan kohteena syntien (sydämen syntien ja tekosyntien) ja epäuskon vuoksi, Joh. 3:36. Se, että Jumala on päättämänsä mukaan lähettänyt epäuskoiset juutalaiset ja heidän vehkeilynsä ja aivopesunsa (ja kaikki muutkin viholliset) tänne Suomen kansan ”riesaksi”, on Jumalan rangaistus, jonka tarkoitus todella on olla rangaistus mutta myös vitsa, joka ajaa kansaa sydämen katumukseen ja uskoon, pelastumiseen ja tuosta rangaistuksesta pääsemiseen. On siis tultava parannukseen. Siihen nimimerkin mainitsemat ”miehitys” ja ”aivopesu” tähtäävät – pelastumisen tielle.

     Mitä muihin epäuskoisiin (juutalaisiin, muslimeihin ja kaikkien muidenkin uskontojen kuin kristinuskon harjoittajiin) tulee, heitäkin Jumala rankaisee oman päättämänsä mukaan valitseminaan aikoina ja heidätkin Jumala heittää lopulta ikuiseen helvettiin yhdessä perkeleen, epäuskoisten sydänten valtiaan, kanssa, Matt. 25:41, 46.

     Plusääni(1)Miinusääni(3)
    2. Näinkö?+ Ne muinaiset israelilaiset eivät olleet ”juutalaisia” vaan kaukaasialaista sukulinjaa. Farisealainen juutalaisuus tulee edomilaisten kanaanilaisten käännynnäisten puolelta.

     http://esau.today/white-racial-characteristics-of-adamites-shemites-hebrews-israelites-judahites-of-scripture/

     Kanaanilaisethan oli tarkoitus hävittää(arjalaisten iraelilaisten tahoilta), mutta kun niin ei tehty vaan aletttiin käännyttämään heitä niin he ovat nyt asemissaan ja selvästikin pyrkivät täyttämään ilmestyskirjan näyt.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
     1. Muinaiset israelilaiset olivat kotoisin Pohjois-Mesopotamiasta, nykyisen Turkin ja Syyrian raja-alueelta. He puhuivat alusta alkaen länsiseemiläistä kieltä, mistä patriarkkojen nimet kielivät. Eivät siis olleet arjalaisia, eli arjalaista kieltä puhuvia. Toisaalta ensimmäiset tunnetut arjalaiset (Mittani – tai ainakin sen varhainen eliitti), ja muut varhaiset indoeurooppalaiset, tulivat todennäköisesti Lähi-Idän pohjoisosasta, joten jonkinlainen varhainen yhteys on toki sekin mahdollinen, jos ei muuten niin puhtaasti maantieteellisistä seikoista johtuen.

      Israelilaiset polveutuivat amoriiteista tai jostain muusta tuota aluetta kansoittavasta seemiläisryhmästä/tai ryhmistä. Hurrilainen ja varhainen indoeurooppalainen anatolialainen vaikutus on toki mahdollinen, sillä nämä ryhmät myöskin asuttivat tuota aluetta, mutta kieleltään israelilaiset olivat kaikesta päätellen aina seemiläisiä.

      Muinaiset israelilaiset todennäköisesti muistuttivat eniten nykyistä Pohjois-Mesopotamiaa asuttavia väestöryhmiä, vaikka asiasta ei ole mitään varmaa tietoa, sillä muinaisten israelilaisten geenejä ei ole tutkittu, tai ainakaan asiasta ei ole julkista tietoa.

      Nykyiset ”juutalaiset” – tässä siis viittaan etenkin aškenaseihin – ovat keskimäärin 1/3 eurooppalaisia (enimmäkseen peräisin muinaisesta Italiasta) ja 2/3 lähi-itäläisiä. Edomiittiteoriassa on varmasti jonkin verran perää, itsekin ainakin osittain allekirjoitan sen, mutta edomiittien vaikutusta myös täysin liioitellaan eräissä piireissä. On kuitenkin selvää, että näissä ”juutalaisissa” on huomattava määrä kanaanilaista verenperimää, edomiittista tai ei, mistä kertoo heidän osittainen geneettinen sukulaissuhteensa esimerkiksi palestiinalaisiin. Toisaalta aškenasit usein myös jossain määrin vetävät kurdeihin, armenialaisiin ja turkkilaisiin päin, mikä saattaa kieliä todellisesta israelilaisesta perimästä, mitä ”juutalaisilla” todennäköisesti on aina tähän päivään säilynyt.

      Nykyisten ”juutalaisten” valheellinen identiteettihän perustuu siihen, että he hylkäsivät Jumalan, ei siihen etteikö heillä olisi jotain israelilaista verta suonissaan, vaikka sekin toki lienee nykyään huomattavan vesittynyttä. Johannes Kastajahan sanoi, että Jumala voi nostaa Abrahamin jälkeläisiä vaikka kivistä, kun farisealaiset vetosivat siihen, että polveutuivat muinaisimmista patriarkoista (Matteus 3:9). Farisealaisten sukupuu ja lihallisuuteen vetoaminen ei heitä pelastanut Jumalan paheksunnalta. Päinvastoin se korosti heidän ulkokultaisuuttaan.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Pian kielletään takan ja saunan lämmittäminen. Siinä menee ydinvoimalallisen verran hyvää tuontisähköä hukkaan. Paperilla täytetty maitopurkki saastuttaakin sytykkeenä niin hirveästi. Tuollaista paskaa valalla vannotut, paremmat mediat kirjoittelevat – YLEkin. Ihan totta! Voi kuulostaa hupijutulta, muttei sitä ole. Ja taas yksi kansallinen perinne ja suomalaisuuden symboli on saatu kiellettyä. Niin, ja jonkinlaisen omavaraisuuden ilmentymä.

  Tuo tuontisähkö on jännä juttu… Sitä tarvittiin jo nyt, vaikka Lapissa oli vasta -30 °C ja muualla vähän vähemmän. Eivät vissiin saa meidän sähköyhtiöt jutkuiltua niin hyvää hintaa siitä kuin omasta sähköstä. Lienee joku laki – onneksi – joka rajoittaa tariffia.

  Mutta edellämainittuun on ratkaisu. Sähköyhtiön lehdessä sanottiin että SAMMUTTAKAA SÄHKÖLÄMMITYS niiden kovimpien pakkasten aikana puoleksi tunniksi tai tunniksi. EI SIITÄ OLE SUURTAKAAN VAIKUTUSTA, lämpötila ihan pikkaisen ehtii tippua; asteen tai puolitoista. Kuulostaa mielipuoliselta ehdotukselta, eikö?

  Luulisi, että sitten kun lyödään taas päälle ne sähköpatterit ja lattialämmitykset ympäri Suomenniemiä, niin tulee perkeleellinen piikki. Siis kuka säästää ja mitä? Sähköyhtiöt lähettävät käyttäjilleen eli asiakkailleen postia: TERVETULOA SÄHKÖNSÄÄSTÖTALKOISIIN. Anteeksi, mutta eikö teidän tarkoitus ole myydä sitä sähköä minulle? Olenkohan ymmärtänyt jotakin väärin…

  No, ainakin tuolla pattereiden sammuttamisella ja jälleen uudelleenkäynnistämisellä tulipalopakkasilla taattaisiin se, että suomalaiset sähkölafkat saisivat edes sen kivan piikin sinne, eikä menisi ihan kaikki massit Venäjälle (ja muualle?) tuontisähköstä. Eli meidän kotimaisia toimijoita ei kiinnosta meille mahd. edullisen sähkön tarjoaminen, kun käskevät olla käyttämättä kulutuspiikkien aikana lain tuota tuontitavaraa. ”Jos me ei saada teidän rahoja siitä, niin eivät saa noikaan!”

  Voisipa täältä ostaa sähkön kokonaan suoraan Venäjältä. Tekisin sen heti.

  Ihan oikeasti: ”Sammuttakaa sähkölämmitys puoleksi tunniksi tai tunniksi.” Onko se -30 °C:een pakkanen siis kadonnut jonnekin 30 tai 60 minuutin aikana? En ole sellaista kyllä vielä tähän ikään mennessä todistanut.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat