Miksi Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena? Huomiot

Magneettimedia ei ole uskonnollinen, eikä aina filosofinen julkaisu. Joskin nyt teemme poikkeuksen, sillä onhan joulunaika, jolloin pääotsikon teema on ajankohtainen. Tällä aiheella on myös maailmanpoliittista merkitystä.

Artikkeli perustuu Pertti Niemen kirjoittamaan teokseen, Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan, joka pohjautuu jäljempänä mainittuun kirjallisuusluetteloon. Peruslähtökohtana tässä on kuitenkin Raamattu esimerkiksi vuodelta 1933 ja 1938.

Artikkeliin lisättiin luku: Henkimaailma oli täyttynyt pahoista hengistä; vain Jumalan lihaksi tuleminen saattoi tämän puhdistaa, 2017.12.29.

Messias?

Kristus on Messias nimen kreikankielinen  käännös.

Juutalaiset uskonnolliset johtajat Mel Gibsonin ohjaamassa elokuvassa The Passion of the Christ (Kristuksen kärsimyskertomus).
Juutalaiset uskonnolliset johtajat Mel Gibsonin ohjaamassa elokuvassa The Passion of the Christ (Kristuksen kärsimyskertomus).

Varmaankin monet juutalaisista odotti Messiaan vastaavan heidän ennakkokäsityksiään. Tämä käsitys riippui siitä millaisen kuvan Vanhan testamentin profetiat olivat lukijalleen antaneet. Jotkut saattoivat ajatella Messiaan saapuvan nöyränä ja aasilla ratsastaen ja yhtäältä taivaiden pilvien mukana tuhoamaan vastustajat ja alistamaan kaikki hallitusvallat palvelukseensa (Sak. 9:9); (Dan 7:13–14). Viimeksi mainittuun varmaankin enimmäkseen uskoivat Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat, jotka muodostuivat lyhyesti: ylimmäisestä papista, pappien päämiehistä ja vanhimmista. Lisäksi Jerusalemin ylhäisöä olivat (saddukeukset) ja kirjanoppineet (farisealainen osa). Tämä uskonnollinen eliitti nojautui vakaumuksessaan isien perimätietoon, joka myöhemmin sai nimekseen Talmud.

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud jakaantuu kahteen versioon: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.). Näistä jälkimmäisen sanotaan olevan sisällöltään kattavampi ja Talmudista puhuttaessa useimmiten viitataan Babylonian kokoelmaan. Talmudin osat ovat Mišna ja Gemara. Mišnan sisältö päätettiin lopullisesti noin 190 jKr, jolloin se sai kirjallisen muotonsa. Mišna on kirjoitettu hepreaksi. Gemara pohjautuu Palestiinan rabbien keskusteluihin mišnasta; sisältö sai lopullisen muodon ja kirjallisen asun noin vuonna 500 jKr.

Talmudia ja sen noudattajaa kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Mainittu juutalainen eliitti odotti siis Messiasta, joka olisi valloittanut heille koko maailman, mutta Jeesus, joka oli itse sisäisenä Totuutena ja Hyvyytenä opetti ihmisille uudestisyntymistä, joka tähtäsi ikuiseen onneen siunatussa tilassa, ei demonista eliittiä miellyttänyt, vaan eliitti haki mieluummin profetioita väärentäen niitä omiin itsekkäisiin tarpeisiinsa.

Talmudistit

Ei ole tarkkaan tutkittu sitä, mitä kristittymaailma esittää syyksi siihen, miksi Jeesus syntyi juutalaisten keskuuteen, eikä esimerkiksi Kiinalaisena Jeesuksena? Kristityssä maailmassa, ainakin tietyissä piireissä, ilmeisesti kuvitellaan Jeesuksen syntyneen juutalaisena siksi, että on väärin ymmärretty Jumalan ”omaisuuskansan” käsite.

”Juutalaisella” tarkoitetaan Jumalan Sanan spiritu­aalisen (henkinen) mer­kityksen mukaan hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä rotuun tai kansallisuuteen katsomatta. ”Juutalaisella” tarkoi­te­taan Sanan coelestiaalisen (taivaallinen) merkityksen mukaisesti myös kor­keinta eli kolmatta taivasta. Jeesus joutui kiusatuksi vielä tämänkin taivaan taholta, sillä sekään taivas ei ole täysin puhdas. Siksi kiusaukset voit­taneen Jeesuk­sen ristissä oli kirjoitettuna Hänen arvonsa ‑ juuta­laisten kuningas: REX IUDAEORUM

Jumalalla ei siis ole omaisuuskansaa, vaan ”omaisuuskansan” muodostavat kaikki ne ihmiset, jotka elävät hyvyydessä ja totuudessa rotuun ja kansalaisuuteen katsomatta. Nämä pystyvät vastaan ottamaan sisäisiä totuuksia ja hyvyyksiä sieluunsa.

On hirvittävän irvokasta ajatella, että esimerkiksi jokin demoninen eliitti edustaisi Jumalan silmäterää.

 

Miksi todella Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena?

Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena juuri siksi, että jo Jeesuksen ajan juutalaisuus edusti, mitä suurinta henkistä pimeyttä, jolla ei tietenkään ollut mitään yhteyttä Jumalaan, eikä taivaaseen. Juutalaisuus oli ja on edelleen pelkästään maallisia ja aistillisia tarpeita palveleva ”uskonto”. Tästä johtuen koko juutalainen kansa oli teologisessa ja henkisessä pimeydessä: heistä oli tullut sen aikaisen maailman itsekkäin kansa, johon Jeesuksen aikana olivat yhteydessä pahimmat helvetit.

Jumalan täytyi luonnollisesti pelastaa ihmiskunta kokonaisuudessaan, niinpä Hänen täytyi nujertaa pahimmat helvetit ensin, helvetit, jotka olivat siis yhteydessä juutalaisten uskonnollisten johtajien siivittämänä heidän kansaansa. Mikäli Jumala olisi syntynyt johonkin toiseen kansaan, olisi vahvimmat helvetit jäänyt kukistamatta, ja lunastus suorittamatta (Niemi 2001).

Äärijuutalaisuutta noudattava pystyy elämään luonnollisessa hyvyydessä ja samaan aikaan sisäisessä pahuudessa. Tämä johtaa siihen, että liitetään yhteen hyvä ja paha, mikä on häväistys ja samalla suurin synti mitä ihminen voi tehdä. Henkisen maailman lain alaisuuksien mukaan hyvyyden ja totuuden on muodostettava liitto, joka on taivaallinen avioliitto, toisaalta pahan ja väärän tulee myös yhdistyä liittoon, joka on helvetillinen avioliitto (Niemi 2001).

Juuri tämän hyvän ja pahan yhteen liittämisen tähden Jeesus kutsui juutalaisia avionrikkojasukupolveksi (Matt. 12: 39).

 

Henkimaailma oli täyttynyt pahoista hengistä; vain Jumalan lihaksi tuleminen saattoi tämän puhdistaa

Jeesuksen Kristuksen  ymmärtäminen ajassa ja paikassa inkarnoituneeksi Jumalaksi on kristillisen teologian peruskivi. Toinen yhtä tärkeä asia on Kym­menen Käskyn ymmärtäminen ainoaksi elämänohjeek­si, jonka avulla pelastuu eli pääsee taivaa­seen. Joskin ihminen ei voi uudestisyntyä Kymmenen Käskyä noudattamalla vain itsekseen, vaan yhteistyössä Jumalan kanssa, siis Jumalan avulla ja itse aktiivisena. Siksi Jeesus sanoikin: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 19: 17).

Ensinnäkin tulee huomata, että maan päällä elävä ihminen on henkensä avulla yhteydessä henkimaailmaan.

Henkimaailma, joka on taivaiden ja helvettien välinen tila, oli Jeesuksen syntymistä edeltävänä aikana vähitellen täyttynyt pahoista hengistä siten, että virtaus taivaasta lähes kokonaan vääristyi.

Niinpä taivaan ja helvetin välinen tasapaino oli järkkynyt, ja ihmisten yhteys taivaaseen oli tuol­loin vaarassa katketa. Pahojen henkien avulla helve­tit hallitsivat maailmassa eläviä ihmisiä, ja koko ihmiskunta planeetallamme oli vaa­rassa tuhoutua. Tämän vuoksi tarvittiin itse Jumalan inkar­naatio palauttamaan ihmiskunnan yhteys taivaaseen. Jeesus Kristus kukisti omalla Jumalallisella voimallaan helvetit ja palautti tasapainon taivaan ja helvetin välille. Helvettien voi­ma oli tuona aikana niin suuri, ettei tätä tehtävää kyennyt suorittamaan enkelit, vaan tarvittiin siis itse Jumalan in­kar­naatio.

 

Jeesuksen kiusaukset ja voitto

Jeesus peri äidiltään tavallisen ihmisen fyysisen olemuksen, johon Hän kykeni ottamaan vastaan kiusauksia eli helvetin hyökkäyksiä tähän ihmisyyteensä. Jeesus oli Isänsä puolelta Jumala, jota Jumalallista ihmisyyttä eivät helvetit kyenneet kiusaamaan.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

Aivan samoin kuin tavallinen ihminen pystyy kukistamaan helvetit, voittamalla kiusaukset, samoin Jeesus nujersi helvetit kiusaukset voittamalla. Näistä kiusauksista olivat voimakkaimmat ja viimeisimmät kristinkuolema sekä ylösnousemus, joista Hän sai täydellisen voiton (Niemi 2001). Jos Jeesus olisi käyttänyt Jumalallista voimaansa ja luopunut kristinpuusta, Hän olisi henkisesti hävinnyt kiusaukset helvettejä vastaan. Silloin ihmiskunta olisin tuhoutunut eli kukaan ei olisi pystynyt enää uudestisyntymään.

Ero Jeesuksen ja tavallisen ihmisen kiusauksien välillä on siinä, että tavallinen ihminen joutuu kukistamaan helvetit Jumalan avulla, Jeesus kukisti kaikki helvetit Jumalallisella voimallaan.

Jeesus rakensi ruumiinsa Jumalallisella voimallaan kolmessa päivässä uudelleen. Tätä kirkastettua ruumista kuvataan Johanneksen Ilmestyskirjassa:

ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;
hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa (Ilm. 1: 13–16).

Vasta Jeesuksen kautta maapallon ihmisillä on muodostunut mahdollisuus olla suorassa ja välittömässä yhteydessä Jumalaan (tämä yhteys syntyy Sanan välityksellä henkisen maailman kautta). Jeesuksen kautta luotiin Jumaluuden Kolminaisuus. Tätä ei ennen Jeesusta ollut. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on Jumaluuden Kolminaisuus yhdessä ja samassa Persoonassa: Isä eli Jumalallinen Rakkaus (sielu), Poika eli Jumalallinen Viisaus sekä Pyhä Henki eli Jumalallinen Vaikutus. Pyhä Henki saapuu sielusta (Isä), Pojan kautta valaisemaan enkelten ja ihmisten ymmärrystä.

Vastaavaisuuden tieteessä Jeesus tarkoittaa Jumalallista Hyvyyttä ja Kristus Jumalallista Totuutta, siten koko nimi, Jeesus Kristus merkitsee Hyvyyden ja Totuuden liittoa: ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10: 30). Herra Jeesus Kristus on yksi ja ainut maailman kaikkeuden Jumala.

Israelilainen kirkko

Kaikesta huolimatta israelilainen kirkko oli aito kirkko, joka perustui Jumalalliselle Ilmoitukselle. Israelilainen kirkko oli edustava kirkko, jonka rituaalit olivat tarkkoja vastaavaisuuksia spirituaalisille asioille. Mutta tämä kirkko ei kuitenkaan ollut vastaava kirkko, koska sen papisto ja sitä myöten kansa elivät ainoastaan luonnollisessa hyvyydessä ja sisäisessä pahuudessa.

Jumalan inkarnaatioon juutalaisena Jeesuksena oli toinenkin syy.

Pertti Niemi Kirjoittaa:

Juutalaisilla oli halu alistaa muut kansat orjuuteen ja nousta itse koko maailman valtiaaksi. Tämän halun riivaamina he pitivät itseään messiaanisena kansana ja halusivat maalliseksi kuninkaakseen itse Jumalan. Jumala salli heille tämän halun, sillä tämän tähden he pitivät Sanaa (osa Raamattua) pyhänä ja säilyttivät sen muuttumattomana muille kansoille.

Juuri yllä mainittujen tekijöiden tähden muinaiset juutalaiset ja nykyinen sionistien eliitti, ovat luonteeltaan erittäin julmia ja itsekkäitä (vrt. nykyinen Israel).

 

Mitä Jeesuksen murhasta seurasi?

Koska Jeesus oli itse Jumalan inkarnaatio, oli Hän Itse Totuus ja Hyvyys. Täten ne, ketkä murhasivat Jeesuksen, saivat henkiseksi perinnökseen kaiken totuuden tuhoamisen halun, mikä on muodostanut sionistisen eliitin ja yleensä äärimäiseen Talmudin tulkintaan nojautuvan ryhmittymän perityksi pahuudeksi.

Poliittinen merkitys

Yllä mainitusta johtuu, että monet ihmiskuntaa vahingoittavat opit ja teoriat ovat lähtöisin henkilöistä, joilla on vahva yhteys juutalaisuuteen, tai ovat ”juutalaisia”. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Karl Marx, joka tunnetaan erityisesti teoriasta, joka käsittelee työtätekevän ja omistavan luokan luokkaristiriitaa ja -taistelua. Marxia pidetään uudenaikaisen sosialismin ja kommunismin perustajana. Näitä oppeja käytettiin tehokkaasti sionistieliitin kansainvälisen hegemonian välineenä. Tämän ansiosta maailma jaettiin kahteen poliittiseen leiriin kapitalistiseen ja sosialistiseen järjestelmään. Sosialismi sisältää myös edistyksellisiä asioita, mutta ne saatiin tuhottua siihen liitetyllä ateismilla. Toisaalta äärimmillään plutokratiaan perustuva kapitalismi sai seurakseen kristinuskon. Kapitalismin luonnollinen kumppani olisi tietysti ateismi, sillä meneehän kapitalismissa yksilön etu, yleisen edun edelle.

Muita kansallisvaltioita tuhoavia menetelmiä, jotka ovat peräisin ”juutalaiselta” eliitiltä ovat muiden muassa kaiken näivettävä kansainvälinen velkarahajärjestelmä , joukkotiedonvälitys, viihdemaailma sekä varhaiskasvatus- ja opetusjärjestelmä. Suomalainen valtamedia jäljittelee uskollisesti kansainvälisen lehdistön valtavirtaa. Se ajaa yksityisten pankkien, monikansallisten suurkorporaatioiden ja EU:n etua. Suomessakin massamedia suosii maahanmuuttoa ja suomalaisen alkuperäiskulttuurin mitätöintiä. Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit.

Markku Juutinen

 

Lähteet

Pyhä Raamattu VT: vuoden 1933 suomennos; UT: vuoden 1938 suomennos.

Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Tab-kirjat, Turku.

http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030307/1136204264003/1136278385308/1149002814904/1172053464728.html

https://areena.yle.fi/1-3515789

 

Kirjallisuutta ja tiedostoja

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Londini 1749-1756.

Vera Christiana Religio, Amstelodami 1771.

Emanuel Swedenborg: Taivas ja helvetti

Emanuel Swedenborg: Aviorakkaus

http://novahierosolyma.fi/10–LUKU%3A-%C3%84LYKKYYDEN-KEHITT%C3%84MINEN%3A–uudestisyntymisprosessin-tarkastelua.php

http://novahierosolyma.fi/7–LUKU%3A-RAAMATUN-SA%C2%ADLAI%C2%ADNEN-MER%C2%AD%C2%ADKITYS.php

38 kommenttia

 1. Hyvä kirjoitus. Avasi muutamia keskeisiä kohtia kritillisyyden opetuksesta jossa on paljon epäjatkuvuuskohtia. Itsekkin raamattua lukiessani olen saanut käsityksen että Jumala pakotti juutalaiset kansakseen, sillä jos juutalaiset eivät olisi alistuneet, Jumala olisi tuhonnut heidät heittämällä vuoren heidän päälleen. Ja tästä johtuen juutalaiset puhuvat itsestään ”jumalan valittuna kansana”. No, koska juutalaisen sanaan olisi voinut luottaa.

  Naurattaa aina kun muistelen muutaman vuoden takaista julkilausumaan jossa suomalainen henkilö oli avainasemassa ”Jack The Ripper” ratkaisussa. Juutalainen yhteisö oli pöyristynyt ja kauhistunut sekä epäuskoinen kun kauan epäilty mielisairas juutalainen paljastui todisteiden valossa murhaajaksi. No, mielisairaita ne ovat, poikkeuksetta. Odottavat yhä messiasta ja itse surmasivat hänet.

  Plusääni(18)Miinusääni(8)
  1. Minua taasen naurattaa, että homot karkottivat siionistit braid-kulkueesta.
   Olihan se sukupuolineutraali avioliittolaki juuri juutalaisten keksintöä, niin eivätpä päässeetkään sitä juhlimaan bride-kulukueeseen!

   Sehän oli siis 360. kerta, kun (((heidät)))on karkotettu.
   Ja 361.lienee vain ajan kysymys!

   Taisi jopa homotkin pettyä, kun ei Taivas, siitä massiivisesta homorummutuksesta huolimatta,tullutkaan
   päälle maan.

   Plusääni(7)Miinusääni(3)
 2. Erinomainen kirjoitus, Markku. Se on hyvin sopusoinnussa myös näkökulman kanssa, jota itse olen tutkinut erityisesti Rudolf Steinerin henkisen suuntauksen pohjalta. Kristus syntyi juutalaiseksi sen takia, että hänen maallista inkarnaatiotaan oli aktiivisesti valmisteltu jo kauan tuohon kansaan. Uuden tietoisuuden oli sytyttävä juuri oikeana pimeyden hetkenä. Mutta samalla siihen tarvittiin ihmiskeho, joka pystyi ottamaan sen vastaan sekä puhtaudessaan että voimakkuudessaan.

  Plusääni(12)Miinusääni(4)
  1. Sanot ’että hänen maallista inkarnaatiotaan oli aktiivisesti valmisteltu jo kauan tuohon kansaan.’
   Missä sitä oli valmisteltu ja kenen toimesta? Voidaanko sellaista ylipäätään valmistella? Puhut varmaan jostain ulkopuolisesta ’taivaallisesta salaseurasta’ jolle kaikki olisi mahdollista.

   Mutta eikö Jeesus itse sanonut, ettei ihmisten pitäisi panna toivoaan ’teologien luomiin’ uskontoihin, joita johtavat ja hallitsevat niiden luojat ja itsensä ylentäneet ’viisaat’ miehet?
   Ja juuri sellaisiahan meille tuputetaan.

   Miksei Jeesus historian henkilönä kelpaa vaan teologit hakevat hänelle ’korkeampaa inkarnaatiota’ vaikka hänessä vaikuttivat samat hyvyyden ja oikeamielisyyden voimat jotka suurimmassa osassa meitäkin vaikuttavat
   ja juuri ne voimat olivat hänen jumaluuttaan koska ne olivat niin vahvoja hänessä.

   Plusääni(9)Miinusääni(3)
  2. Kalevalassa Marjatta synnyttää metsässä eläinten keskellä pojan Karjalan (arjalan) kuninkaan. Suomalaisille tietäjille oli siis jo tuhansia vuosia sitten kerrottu tulevasta. Steiner myös totesi, että mikäli jumalvoimat suunnitelmineen olisivat menneet oikein, juutalaisuuden olisi pitänyt hävitä itsestään ja sulautua Kristuksen tulon myötä uuteen aikaan. Näin ei valitettavasti ole tapahtunut ja siitä vallalla valheen ja pimeyden valta.

   Plusääni(13)Miinusääni(1)
 3. Eikö Jeesus itse sanonut, ettei ihmisten pitäisi panna toivoaan ’teologien luomiin’ uskontoihin, joita johtavat ja hallitsevat niiden luojat ja itsensä ylentäneet ’viisaat’ miehet?

  Puhdas moraalinen äly sanoo – vaikkei olisi kristitty eikä uskonnollinen teologisessa mielessä siten että voisi uskoa erilliseen kaikkivoipaan Jumalaan ja uskoa ’Messiaan saapuvan nöyränä ja aasilla ratsastaen tai yhtäältä taivaiden pilvistä tuhoamaan vastustajat’ – että Jeesusta ja hänen elämäänsä ei voi olla arvostamatta. Sen rinnalla fariseukset puuhineen paljastuvat tekopyhiksi henkisiksi kääpiöiksi.

  Kristitylle riittää kun elää Kymmenen Käskyn mukaan. Ihminen puhdistuu synneistään tunnustaessaan ne ja alkaessaan seurata Jeesuksen esimerkkiä. Pahasti erehtyvät ne ”kristilliset” kirkot ja lahkot, jotka luulevat pelastuksen tulevan vain Jeesuksen nimeä toistamalla: ”Jeesus on verellään poistanut syntimme”. Se on mahdottomuus koska se ei johda sisäiseen muutokseen.
  On vain yksi Jumala, joka näkyy henkisessä maailmassa aurinkona, jonka sisällä me kaikki olemme. Tämän auringon valo on jumalallinen Totuus ja Viisaus sekä Hyvyys eli Rakkaus.
  Yleinen väärinkäsitys on, että ”ihminen pelastuu yksinomaan uskosta ilman lain tekoja”. Sellainen ajatus on Jumalan vastainen. Historian Jeesus itse osoitti sen. Hän eli kuten Jumala haluaa meidän elävän.
  Henry Makow sanoo sen näin: God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty. The point of religion is to discern and obey His Plan. Therefore, to say there is no God, or he is unknowable is half-way to Satanism. To usurp God’s place, as Masonic Jewry is doing, is arrant Satanism.)

  Niinpä tärkeää todelliselle historian Jeesuksen seuraajalle on yhteiskunnallisten ja ihmiskuntaa koskevien ongelmien ja vääryyksien korjaaminen. Se on Jumalan tahdon mukaista toimintaa kun Jumala ymmärretään kuten Makow kristittynä yllä tekee. Tärkeintä ovat teot ja hyvät teot johtavat automaattisesti Paratiisiin.
  Pahuutta ei voi voittaa vain hyvyydellä ja hyvyyttä on aina toiminta joka tuhoaa pahan ja vääryyden.
  Kun vääryys ohjaa ja hyvyyttä, totuutta ja oikeudenmukaisuutta vastaan rikotaan meidän pitäisi aina vihastua.
  Uudessa Testamentissakin kehotetaan: vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Vihastuminen ja vihaaminen ovat eri asioita. Kun meidän oikeuksiamme poljetaan, meidän pitäisi suuttua eikä suinkaan jäädä alle.
  Kaikkien maailman ’goimien’ pitäisi nyt yhtyä historian Jeesuksen velvoittavan esimerkin mukaan pahuutta vastaan – mutta niin että poliittinen valta säilyy heillä itsellään.
  https://www.henrymakow.com/jews_must_confront_dark_side_o.html
  Human Destiny is at Stake
  https://www.henrymakow.com/can_god_turn_the_game_around.html
  https://www.henrymakow.com/Kushner-Belongs-to-Fanatical-Jewish-Doomsday-Cult.html

  Plusääni(8)Miinusääni(7)
  1. Olipas siinä paljon kerettiläistä gnostilaisuutta kerrakseen. Mutta mitäpä voi odottaa ihmiseltä, joka vannoo jutku Makowin roskaan.

   Nimimerkki väittää, että ihminen voi puhdistua synneistään yksinkertaisesti noudattamalla kymmentä käskyä ja seuraamalla Jeesuksen esimerkkiä. Ilman uskoa Jeesuksen veren pelastavaan voimaan hyvät tekomme ovat kuitenkin pelkkiä iljettäviä riepuja Jumalan edessä (Jesaja 64:6). Pelastus tulee yksinomaan uskosta Kristuksen pelastavaan voimaan (Kirje efesolaisille 2:8-9). Harvemmin pahoja asioita tekevä ihminen koskaan Kristusta sydämeensä hyväksyykään, muttei ulkokultaisesti hyviä tekevä ihminen myöskään tule pelastumaan ellei pane uskoaan yksinomaan Kristukseen.

   Plusääni(6)Miinusääni(10)
    1. Niin, toisin kuin eräät, minähän vain hyväksyn Raamatun sanoman sen sijaan, että lähden keksimään omaa mielikuvituksellista uskomusjärjestelmääni. Mikäli ”valittujen kerholla” tarkoitat pakanallisia talmudistijutkuja, itsehän sinä seuraat heidän jalanjälkiään hylkäämällä Jumalan varsin suoraviivaiset käskyt ja opetukset, ja sen sijaan kehittelet omia uskomuksia, jotka ovat sinulle mieluisia, mutta eivät noudata Jumalan tahtoa ja totuutta. En tiennyt, että Raamatun lukeminen tekee nykyään ihmisestä ylipapin! Kaikkea sitä oppii. Voisit sinäkin kokeilla kyseisen kirjan lukemista niin sinun ei tarvitse enää räätälöidä itsellesi omaa valheellista uskontoasi.

     Plusääni(5)Miinusääni(8)
 4. Jumala inkarnoitui Jeesuksena siksi että jumala on inkarnoitunut kaikissa maailman ihmisissä muutenkin enemmän tai vähemmän.

  Suomella on mielenkiintoinen muinaishistoria Kuninkaineen ja maanläheisine uskontoineen. Se on 900 vuotta sitten tuhottu Paavin ristiretkien seuraksena ja siitä asti peitelty pakko kirkon ja ruotsalaisten käsittelyssä. Kuulisin mielummin välillä tästä enemmän kuin näistä muinaisjuutalaisista kristinuskoineen jotka ovat nyky surkeutemme ja 900v kestäneen tuhoamisen ja raiskaamisen todella suuri mahdollistaja. Vieläkin teeskennellään että mitään tätä ei ole olemassa vaikka se alkaa jo olemaan täysin mahdotonta estää totuutta tulemasta esiin.

  Ei tällä kansalla ole juuret missään Jeesuksessa vaikka se voi joillekkin iloa tuodakkin. Meillä on juuret (tai mitä niistä on enää jäljellä) jossain ihan muussa ja toisinkuin juutalaiset emme tätä asiaa tiedosta tai osaa arvostaa. Surkeat ihmiset uskovat nyt jopa valheita että ollaan kaikki Afrikasta kotoisin. Köykäinen valhe joka on ajat sitten todistettu tutkimuksilla.

  Plusääni(16)Miinusääni(8)
 5. Miksi Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena? … kysyy kirjoittaja.
  Tästäkään ei olla varmoja ja muitakin teorioita on. Esim. jotkut tutkijat pitävät Jeesusta syyrialaisena.
  Kirjassa Raportti Jeesuksesta Johannes Lehman pitää häntä Qumranin hurskaan essealaislahkon vastarintamiehenä joka taisteli maallistunutta farisealaisvaltaa vastaan.
  Varmuutta näistä asioista ei ole ja kaikki, myös Raamattu ja koko juutalaisheimon historia, on ihmisen kirjoittamaa ja hyvin epäluotettavaa.
  Aivan kuten tämän päivän valtamedia. Joten uskokoon ken voi…

  Kristittynä jäin kummastelemaan kun Netanyahu toivottaa nyt kristittyjä sionisteja tervetulleeksi Israeliin ja lupaa näyttää heille pyhiä paikkoja. — hyvä bisnes varmaan?
  Siis talmudisti opastaa kristittyjä, tietenkin niitä jotka ovat hänen Israelinsa ystäviä. Näin Palestiina talmudisoidaan ja siellä saa kristitty sionisti käydä ihailemassa menneitä kristinuskon sanomaa vihaavien sionistien ’armosta’.

  In Christmas message, Netanyahu offers Christians personal tours of Israel
  Prime minister wishes ’Merry Christmas’ to citizens of the Jewish state celebrating the festival and to ’our Christian friends around the world’
  Prime Minister Benjamin Netanyahu posted Christmas greetings on Facebook Sunday night, promising Christians around the world to personally welcome them to Israel and give them a tour of the country’s holy sites.
  https://www.timesofisrael.com/in-christmas-message-netanyahu-offers-christians-personal-tours-of-israel/
  Jouluviestissä Netanyahu tarjoaa kristittyille henkilökohtaisia kierroksia Israelissa
  Pääministeri toivoo ”Hyvää Joulua” juutalaisvaltion juhliville kansalaisille ja ”kristillisille ystävillemme ympäri maailmaa”
  Pääministeri Benjamin Netanyahu lähetti joulutervehdyksiä Facebookissa sunnuntai-iltana ja lupasi että kristityt ympäri maailmaa ovat tervetulleita Israeliin ja että hän antaa heille kiertueen maan pyhissä paikoissa.
  ”Olen ylpeä siitä, että Israel on maa, jossa kristityt eivät vain selviydy vaan menestyvät! Koska uskomme ystävyyteen ihmisten keskuudessa. Ja me suojelemme jokaisen oikeutta palvoa Jumalaa pyhissä pyhiinvaelluspaikoissa takanani”, sanoi pääministeri.
  Minua puistatti…

  Pastor Denies Israel’s Biblical Identity – Angers Flock — Nyky-Israelilla ei yhteyttä Raamatuun tai ’Jumalan Israeliin’, sanoo pastori.
  ”With all of the controversial positions I have taken over my forty-plus years in the ministry, I have NEVER received the hate-filled opposition I am receiving right now because of my position that the modern State of Israel is NOT the Israel of the Bible or the ”Israel of God.” (Galatians 6:16) That position is NOT based on racism or prejudice or anything of the kind. It is based strictly on my study and understanding of the Holy Scriptures.”
  So, why is it that so many Christians are so dependent upon a commitment to the modern State of Israel to the point that it is part and parcel to the very core of their Christian faith?
  If you think the Koran is bad, try reading the Talmud. As a point of reference, the Pharisees that hated Jesus were devout disciples of the Mishnah, the oral traditions which later formed the Talmud. In other words, the Pharisees were Talmudists. And, as you probably know, Jesus strongly condemned them
  Consider, too: Tel Aviv is the international capital of homosexuality. … Also, the government of Israel pays for women to receive an abortion at any stage of the baby’s development. … Israel is known globally as being a safe haven for all kinds of money laundering for international criminal gangs, especially from Russia. ”A leaked U.S. embassy cable in 2009 warned that Israel was in danger of becoming a ’promised land’ for organised crime.

  Suomeksi: Joten, miksi niin monet kristityt ovat riippuvaisia sitoutumisesta nykyiseen Israelin valtioon jopa siinä määrin, että se on osa heidän kristillisen uskon ydintä?
  Jos luulet, että Koraani on huono, yritä lukea Talmudia. Siihen liittyen Jeesusta vihaavat fariseukset olivat Mishnahin uskollisia opetuslapsia, sitä suullista perinnettä, joka myöhemmin muodosti Talmudin. Toisin sanoen fariseukset olivat talmudisteja. Ja kuten varmaan tiedät, Jeesus tuomitsi heidät voimakkaasti.
  Harkitse myös näitä asioita: Tel Aviv on homoseksuaalisuuden kansainvälinen kaupunki. … Myös Israelin hallitus maksaa naisille raskaudenkeskeytyksen missä tahansa vaiheessa vauvan kehityksessä. … Israel tunnetaan maailmanlaajuisesti kaikentyyppisten rahanpesijöiden ja kansainvälisten rikollisryhmien turvapaikkana. ”Yhdysvaltojen suurlähetystön vuotanut kaapelisähke 2009 varoitti, että Israel oli vaarassa tulla järjestäytyneen rikollisuuden ’luvatuksi maaksi’ — Ei pahalla vaan faktana. Tämä on tärkeä todeta ettei leimata antisemiksi.
  https://www.henrymakow.com/2017/02/Pastor-Who-Spurns-Israel%20.html

  Plusääni(11)Miinusääni(5)
  1. Et ole kristitty, jos pidät Raamattua ihmisen kirjoittamana epäluotettavana hölynpölynä. Olet mitä tahansa muuta kuin kristitty.

   Mitä tulee Netanyahun teennäiseen jutkuiluun, suurin syy miellyttää sionistisia ”kristittyjä” on ylläpitää ns. Israelin imagoa. Edellä mainitut sionistit eivät ymmärrä Raamattuansa ja pitävät jutkuja Raamatun israelilaisina. Siksi he intomielisesti kannattavat terroristivaltiota nimeltä ”Israel”. Pääkaupungin siirtäminen Jerusalemiin vaatii nyt erityistä kampanjointia tuon valtion imagon siloittelemiseksi.

   Plusääni(8)Miinusääni(6)
   1. Kuka sen Raamatun sitten on kirjoittanut ellei ihminen?
    Mutta turha näistä on väitellä kun sinulla jo on se uskovaisen varmuus kaikesta. Aivan kuten islamisteillakin. Tärkeintä vain päästä kumoamaan toisen mielipide jos se ei tue omaa.
    Kristittynä olo voi tarkoittaa pelkkää eettis-moraalista asennetta, sitä mikä ohjasi historian Jeesusta. Kun elää hyvyydessä ja tekee hyviä tekoja se riittää pelastukseen. Hyvä ihminen ei koskaan voi joutua kadotukseen.
    Valitettavasti teologit ovat muokanneet ja vääristäneet Jeesuksen sanoman omien tarpeidensa mukaan mistä hän itse varoitti.
    Kuinka paljon paremmin maailman asiat olisivatkaan jos olisi vain eletty hänen viitoittamalla tavalla eikä tehty hänestä jumalaa jolla pahat teot voidaan ’kuitata’ tyyliin ’kun raha kirstuun kilahtaa niin sielu taivaaseen vilahtaa’.

    Plusääni(16)Miinusääni(6)
    1. Raamattu on Jumalan innoittama pyhä kirja. Ihmiset saattoivat fyysisesti tallentaa tekstiä kivelle ja pergamentille, mutta Raamatun luomista ohjasi Jumalan henki.

     Kyllä, minulla on uskovaisen varmuus, sillä olenhan kristitty, joka ei kiellä omaa pyhää kirjaansa. Yllätys?

     Ihminen, joka ei usko Kristuksen pelastavaan voimaan ei ole varsinainen kristitty, mutta toki jos hän seuraa Kristuksen esimerkkiä ja noudattaa kristillistä etiikkaa, hän on moraalinen ”tapakristitty”. Tämäkin on hyvä asia, mutta Jumala toki toivoo ihmiseltä enemmänkin. Juuri ihmisille itselleen on parempi olla jotain enemmän kuin pelkkä ns. tapakristitty. Hyvin elävän ihmisen sielu tuhoutuu kuolemassa eikä hän tule pääsemaan taivaaseen ellei hän ole uudestisyntynyt Kristuksessa.

     Teologit ovat toki muokanneet ja vääristäneet paljon, mutta itse Raamatun sisältämää sanomaa he eivät ole onnistuneet tuhoamaan. Sinäkin pyrit tähän, kun kiellät Kristuksen jumaluuden ja puhut paljon muutakin palturia. Ja ajatus, että läpeensä paha ja syntinen ihminen voi syntyä uudestaan Kristuksessa ja näin tehden tuosta vaan pelastautua on varsin epätodennäköinen. Toki, teoriassa ”kuka tahansa” voi pelastautua uudestisyntymällä Kristuksessa, mutta tämä on juurikin teoreettinen tilanne, harvemmin todenmukainen sellainen. Joten ei, pahoja tekoja harvemmin tuolla tavalla vain ”kuitataan”. Mutta tämä kaikki on Jumalan päätösvallassa.

     Plusääni(3)Miinusääni(9)
   2. Vielä Raamattuun liittyen
    —Teologia on vääristänyt Jeesuksen opin sovitusopiksi. Se oli Paavalin aikaansaannos.
    Jeesus oli panteisti joka kehoitti rakastamaan ja siksi juutalaiset hänet tappoivat. Spinozakin häädettiin synagogastaan kun oli panteisti. Juutalaiselle ei sovi, ettei ole ’valittua kansaa’ vaan seinäluteessakin ilmenee jumala. He kun uskovat, että Jahve perustaa uuden Davidin imperiumin josta valo loistaa pakanoille.
    Eikä se sovi meidän kirkollekaan.
    —swedenborgilaiset tai uus-kristilliset ajattelevat toisin. He eivät usko, että Jeesus palaa koska hän kävi jo näyttämässä meille tien jota kulkea. He eivät myöskään usko sovitusteologiaan vaan painottavat jokaisen omaa vastuuta pelastumisessa.
    He ovatkin siksi kristinuskon kehittynein joukko.

    CG Jung päätyi Schopenhauerin tavoin kapinaan Jumalaa tai paremminkin ’Imago-Dei’-tä kohtaan. Meillä on vain tuo ’Imago-dei’ koska mistään aidosta jumalasta ei ole näyttöä.
    Job sai kokea jumalan mielivaltaisuuden ja näitä jobeja on nurkat väärällään.

    Ihmisen suuri haaste on luoda ylevämpi Imago-Dei, sellainen, joka korostaa oikeudenmukaisuutta ja edistää hyvyyden asiaa ja lopettaa Jumalan muokkaaminen sellaiseksi mikä sopi teologien ja vallanpitäjien omiin tarpeisiin.
    Vatikaani teki yhteistyötä keisarin kanssa ja tulos on nyt tämä Raamattu ja Uusi testamentti, mikä on käytössä.
    Onhan enemmän kuin huvittavaa, jopa maagista, että jotkut uskovat sen olevan jumalan sanaa. Miten se voisi sitä olla kun se on vallanpitäjien muokkaamaa? Muokkausksessa mm. sivuutettiin Tuomaan evankeliumi koska se ei ollut oikein sopiva – ja tiettävästi moni muukin evnkeliumi joita oli silloin paljon.
    Vain yksinkertainen vetoaa Raamattuun kun puhutaan jumalasta.
    http://fi.wikipedia.org/wiki/Tuomaan_evankeliumi

    Plusääni(12)Miinusääni(5)
    1. Après l’empire puhuu mielenkiintoisesti ja hänen argumenttinsa vetoavat minuun. Täytyy muistaa, että Raamattua on aikojen saatossa ehditty muokata juurikin vallanpitäjille sopivaksi. Lisäksi turha ihmisten syyyllistäminen on juuri se jota fariseukset harjoittivat saadakseen ihmiset nöyriksi valtaansa. Rakkaus on nimenomaan TEKO ei mikään ulkoa opeteltu liirumlaarum saarna(tyhjä korulause ilkeiltä/pahoilta ihmisiltä).

     Plusääni(9)Miinusääni(2)
    2. ”Sovitusoppi” ei ole Paavalin aikaansannos. Uusi Testamentti on täynnä kohtia, jossa puhutaan Jeesuksen uhrautumisesta ihmiskunnan puolesta. Puhuupa Jeesus asiasta itsekin Johanneksen evankeliumissa 10:6-18. Satoja vuosia aiemmin Vanhassa Testamentissa Jesaja 53 puhuu Jeesuksen kuolemisesta ihmiskunnan syntien sovittamiseksi. Tämänkin kaiken tietäisit, jos lukisit Raamatun. Onkin kummallista, ettet pidä Raamattua minkään arvoisena, mutta silti yrität käyttää sitä aseena Kristinuskoa vastaan. Kertoo kaiken oleellisen sinusta.

     Jeesus ei ollut panteisti, Jeesus on itse Jumala, ja tässä maailmassa ei ole muita jumalia. Kaikki muu on valheellista sontaa. Spinoza-jutkua ei todellakaan häädetty synagogasta, koska oli panteisti. Jutkuthan ovat kautta linjain panteisteja, jotka uskovat Ein Sof-nimiseen hölynpölyynsä.

     Mitä tulee kaikkeen muuhun viestisi sisältämään ihmismielen tuottamaan saivarteluun ja harhaiseen höpötykseen – ketä kiinnostaa? Kirje kolossalaisille 2:8!

     Kuten kuningas Daavid asian hyvin kiteytti 1000-luvulla eKr. kirjoittamassaan psalmissa:

     Psalmi 2 Herra ja hänen voideltunsa

     1 Miksi kansat kapinoivat,
     kansakunnat juonia punovat?
     2 Miksi kuninkaat nousevat kapinaan,
     hallitsijat liittoutuvat keskenään
     Herraa ja hänen voideltuaan vastaan?
     3 ”Me heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet!”
     4 Hän, joka hallitsee taivaassa, nauraa,
     Herra pilkkaa heitä.
     5 Hän puhuu heille vihassaan
     ja kauhistuttaa heidät kiivaudellaan:
     6 ”Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!”
     7 Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt.
     Hän sanoi minulle: ”Sinä olet minun poikani,
     tänä päivänä minä sinut synnytin.
     8 Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi,
     ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi.
     9 Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat.”
     10 Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat!
     Ottakaa opiksenne, maan mahtavat!
     11 Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä,
     vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto.
     12 Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa.
     Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!

     Plusääni(3)Miinusääni(9)
     1. Huonosti tunnet asioita.
      Koko UT:n ns. sovitus oppi perustuu Paavalin (ent. Saul) synnintuntoon.
      Kai tiedät että hän oli fariseus joka vainosi kristittyjä ja koki herätyksen Jerikon tiellä ja alkoi julistaa ilosanomaa Jeesuksesta joka oli kuollut ristillä hänen syntiensä takia.
      Mutta ei Jeesus kuitannut hänen kuten ei kenenkään muunkaan syntejä. Näytti vain meille miten tulee elää.

      Evankeliumit on kirjoitettu vasta yli 100v Jeesuksen jälkeen ihmisten (apostoleiden) toimesta. Ja UT monta sataa vuotta myöhemmin. Kaikki on muokattu Vatikaanin ja keisarin haluamaan muotoon. Joten se siitä ’jumalan sanasta’.

      Mutta turha sinun kanssa on näitä jauhaa kun olet ’uskossa’.
      Ihmiset kyllä huomaavat kuka on kahlinnut itsensä johonkin ismiin tai ideologiaan eikä ole vapaa tutkimaan kriittisesti myös sitä mihin uskoo.
      Kun elämä on yhden kortin varassa niin kaikki mikä syö tuota korttia on torjuttava. Vähän siltä tuntuu kun juttujasi lukee.

      Plusääni(10)Miinusääni(4)
    3. Sanoin tuossa ylempänä:
     ”—swedenborgilaiset tai uus-kristilliset ajattelevat toisin. He eivät usko, että Jeesus palaa koska hän kävi jo näyttämässä meille tien jota kulkea. He eivät myöskään usko sovitusteologiaan vaan painottavat jokaisen omaa vastuuta pelastumisessa.
     He ovatkin siksi kristinuskon kehittynein joukko.” — tarkennusta:

     No, sikäli ovat että he torjuvat kaksi realiteetin vastaista asiaa: sovitusopin ja kolminaisuusopin.
     — Kukaan ei voi toisen syntejä sovittaa. Sellainen ajattelu on uhrioppia ja jäänne pakanuudesta jossa uhrataan jumalille ja jota satanisti-eliitti edelleenkin mm. lapsi-uhrien muodossa tekee, kuten Makow kertoo. Kannattaa lukea hänen kirjoituksiaan.
     — Jeesuksen sanottiin olevan ’jumalan poika’. Niin sanottiin niistä jotka olivat valinneet hyvyyden, se oli ajan tapa, ilmaisu joka ei tarkoittanut jumalasta sikiämistä mikä on teologien psykoottinen ajatus.
     Se siitä kolminaisuusopista.

     Paavalin ja teologien muokkaama Jeesus ei tutkijoiden mukaan todellakaan ole historian Jeesus vaan heidän omista tarpeista tehty Imago-Dei, jumalakuva.
     Historian vääryyttä vastaan taisteleva Jeesus tekoineen on paras tai kehittynein ja kypsin perusta kristinuskolle. Silloin se mitä tavoitellaan voi toteutua eikä se jää vain haaveeksi tai illuusioksi.

     Sanoin aiemmin: Uskoa ihmisten kirjoittamaan raamattuun on sama kuin uskoa valtamediaan. Se ei tarkoita etteikö Raamatussa silti olisi monta viisasta asiaa ja moraalista ohjetta kuten ovat 10 käskyä.
     ’Erkkomediankin’ johtaja voi sanoa kuten Mooses että kävin vuorella ja jumala sanoi että asia on näin. Uskokaa sanaani. Ja ikävä kyllä sellaisiakin löytyy jotka uskovat. Taitaa Hesari valheineen olla luetuin lehti?

     Kuinka paljon parempi paikka maailma olisikaan jos ihmiset lopettaisivat uskomisen heille syötettyihin tarinoihin ja alkaisivat ajatella omilla aivoillaan — ja taistella hyvyyden ja oikeamielisyyden puolesta historian Jeesuksen esikuvan mukaan.

     Plusääni(6)Miinusääni(1)
 6. On mielestäni asiallista mainita tässä yhteydessä, että jutkut eivät odota ”messiaan” tuloa, vaan tämä on jo saapunut. He nimittäin jo pitävät itseään kollektiivisesti ”messiaana”. Jutkut siis pitävät itseään jumalina. Siksi he kohtelevat muita niin kammottavasti, sillä he aidosti pitävät kaikkia muita eläimiä alhaisempina alamaisinaan, joita he saavat kohdella oman halunsa mukaan. Vapaamuurarit ovat sittemmin omaksuneet saman asenteen jutkuilta, sillä vapaamuurarius perustuukin jutkujen kabbalaan.

  Jutkujen panteistisessa uskonnossa heidän abstrakti jumaluutensa Ein Sof on jakautunut eri emanaatioihin, jotka läpäisevät maailman eri osa-alueet. Jutkujen ollessa oman uskontonsa keksijöitä ja näin ollen sen ”salaisuuksien” haltijoita, he kokevat voivansa parhaiten kanavoida ja ”kahlita” näitä Ein Sofin eri emanaatioita. Toisin sanoen, jutkut ovat omissa mielissään kyvykkäimpiä Ein Sofin valjastajia. Koska Ein Sof on persoonaton panteistinen ilmiö (toisin kuin maailman ainoa todellinen Jumala), jutkut okkultistisen tietämyksensä ja kykyjensä nojalla nostavat itse itsensä jumaliksi ihmiskunnan keskuudessa. Heidän uskontonsa on siis hölynpölyn lisäksi puhdasta psykopatiaa.

  Mitä tulee Jeesuksen syntymiseen juutalaisena, vaikka artikkelin ilmaisema teoria on mielenkiintoinen ja saattaa sisältää jonkin verran totuutta, yksinkertainen syy Jeesuksen juutalaisuuteen on se, että messiaan oli synnyttävä Jumalan valitun kansan keskuuteen. Esimerkiksi kuningas Daavid, joka itse kuului tähän heimoon ja oli Jeesuksen esi-isä, profetoi 1000-luvulla eKr. kirjoittamissaan psalmeissa näin käyvän. Jeesus siis syntyi juutalaisena Juudan heimoon, koska niin oli tapahtuva. Ajankohta lienee valikoituneen sen mukaan, että Jumala oli vihdoin lopullisesti kypsynyt aiemmin valitsemansa kansan jatkuvaan jumalattomuuteen ja päätti uudistaa ja laajentaa liittolaisuuttaan muihin kansoihin.

  On kuitenkin huomattava, että talmudistinen ”nykyjuutalaisuus” oli vasta lastenkengissä siinä vaiheessa, kun Kristus syntyi. On esimerkiksi tuskin oikein leimata edes enemmistöä Jeesuksen aikana Palestiinassa asuneista juutalaisista farisealaisiksi. Farisealaisuus saattoi jopa olla vielä vähemmistölahko tuossa vaiheessa. Ken tietää. Vasta Kristuksen jälkeen kehittyi täysin lopullinen rabbiininen talmudismi, joka puki ylleen ”juutalaisuuden” harhaanjohtavan nimikkeen ja identiteetin. Kuten Uudesta Testamentista käy ilmi, Kristus sai monia kannattajia ja oli usein varsin suosittu tavallisen kansan keskuudessa. Tämä väki koostuikin todellisista juutalaisista/israelilaisista, jotka vielä muistivat vanhat profetiat Kristuksen tulemisesta ja teoista. Varhaisimmat kristityt olivatkin juuri juutalaisia, todellisia sellaisia, ja kristinusko onkin samaa uskontoa kuin mitä muinaiset israelilaiset noudattivat. Kristuksen tulo oli tuon kaiken täyttymys.

  Ei siis olisi oikein maalata sellainen kuva, että Kristus olisi jotenkin syntynyt läpeensä rappeutuneen juutalaisuuden keskuuteen. Kristus sai osakseen paljon suosiota monissa osissa Palestiinaa, mutta Jerusalem oli se paikka, joka koitui hänen kohtalokseen, kuten hän hyvin tiesikin. Jerusalem kuitenkin oli paikallinen hallinnollinen keskus, jossa farisealaiset pitivät valtaa. Ensimmäiset varmat todisteet farisealaisten olemassaolosta tulevat noin 150-luvulta eKr. ja varsinaisesti vallan kahvaan he pääsivät vasta noin sata vuotta myöhemmin, lukuisten valtataisteluiden seurauksena. Tämä liike oli siis Kristuksen aikana vielä ilmeisen nuori. Silti farisealaiset olivat veljeilyllään roomalaisten ja edomiittihallitsijoiden (voi olla, että farisealaisuus olikin alunperin edomiittien vaikutusta) onnistuneet nousta valtaan kaupungeissa, kuten Jerusalemissa. Kun tarkastelemme ”nykyjuutalaisuutta”, huomaammekin tavanomaisen kaavan siinä, että jutkut ottavat haltuun suuria ja keskeisiä kaupunkeja ja niistä käsin hallitsevat soluttamiensa valtioiden asioita.

  Kuitenkin huomattava osa Kristuksen aikaisista israelilaisista oli vielä uskollisia Jumalalle ja seurasi Kristusta. Mitä tulee farisealaisten odottamaan ”messiaaseen”, he todennäköisesti harhoissaan odottivat ”messiaan” tulevan voittoisan sotapäällikön muodossa, joka vapauttaisi heidät roomalaisten ja muiden maallisesta vallasta. Tällä perusteella 100-luvulla jKr. toiminutta farisealaista Simon bar Kokhbaa pidettiinkin laajalti ”messiaana”, sillä tämä taisteli roomalaista valtaa vastaan. Mutta yleisemmällä tasolla, tällaisen tulevan sotapäällikön, ”messiaan”, odotettiin vapaustaistelun lisäksi myös alistavan allensa muu maailma. Näin farisealaiset pääsisivät nauttimaan maallisista nautinnoista ja sotasaaliista, eli puhtaasti aineellisista ja ohimenevistä asioista. Lopulta farisealaiset kuitenkin luopuivat tästä toiveesta ja myöhemmän ”juutalaisuuden” jatkaessa syöksykierrettään, jutkut nimesivät itsensä maailman valloittavaksi ”messiaaksi”, ja kuten tänään voimme nähdä, he huippuunsa jalostetulla psykopatiallaan ovatkin juuri tässä tavoitteessa onnistuneet.

  Jutkut täyttävät elämänsä loputtomilla hedonistisilla ja aineellisilla nautinnoilla ja omistuksilla, mutta elämänsä päättyessä heidän sielunsa tuhoutuu eivätkä he pääse nauttimaan todellisista taivaallisista nautinnoista Jumalan luona. Tämä on hyvä muistaa, kun jutkujen pahuus ja tyrannia käy sietämättömäksi. Juuri jutkut ovat pahiten höynäytettyjä kaikista maailman ihmisistä. Juuri he omissa harhakuvitelmissaan lopulta häviävät eniten. He tuhoavat sieluaan eläessään ja kuollessaan heidän sielunsa lopullisesti kuolee pois. Valitettavasti he tekevät myös parhaansa vetääkseen kaikki muut mukanaan lokaan Kristuksen kieltämisellään, minkä he ovatkin ulottaneet kaikkiin muihinkin kansoihin.

  Tehkää aina kaikki toisin kuin jutkut. Jos jutkut vihaavat Kristusta koko olemuksellaan, voit olla varma, että juuri Kristukseen sinun on turvauduttava!

  Plusääni(12)Miinusääni(2)
 7. Kabbalakin opettaa, että Jumalan valittu kansa ovat uskovaiset, eivät siis juutalaiset. Sanoja on vääristelty vuosisatojen kuluessa ja Raamattua käännettäessä eurooppalaisille kielille. ”Israel” oli alunperin transsendenttinen, ei-fyysinen paikka, joka oli kaikkien uskovaisten saavutettavissa. Israelin kansa olivat siis uskovaiset, jotka tämän transsendenttisen tilan pystyivät saavuttamaan. Tarinat jonkun ”Israelin kansan” tai juutalaissuvun saapumisesta Palestiinan alueelle joskus pari tuhatta vuotta sitten ovat suullisten tarinoiden dokumentointia, joilla ei välttämättä ole historiallisia vastineitaan. Kasaarijuutalaisten historian opittuamme, tiedämme nykyjuutalaisuuden olevan suuri petos, joka on perustunut synagoogien käyttöön taloudellisen-ja poliittisen vallan saamiseksi täysin mafiatyyliin. Neuvostoliitto olikin juutalaismafian luoma valtio. Ja nyky-Israel Neuvostoliitosta sinne muuttaneiden juutalaisrikollisten uusi turvapaikka ja päämaja, josta käsin he alistavat muuta maailmaa. Ei ole mitään juutalaista rotua joka voisi kutsua itseään ”jumalan kansaksi”. Eikä Israel ole mikään ”pyhä maa”. Eikä Saudi-Arabia Mekkoineen.
  Israelin valtio perustettiin euroopanjuutalaisten holokaustivalheella, jolla peiteltiin palestiinalaisten kansanmurha ja etninen puhdistus.

  Plusääni(18)Miinusääni(5)
 8. Jutun kohta; ”vasta Jeesuksen kautta maapallon ihmisillä on…..”. Maa ei ole pallon muotoinen. Maanpiiri on laaja litteä tasanko ja paikallaan pysyvä, ja liikkumaton. Ja maanpiirin yli kaareutuu kupolimainen taivaankansi jonka alla aurinko, kuu ja tähdet kiertävät samankaltaisilla kiertoradoillaan.Maa on universiumin keskus

  ”Jumala loi taivaan ja maan, ja erotti vedet kaartuvalla taivaankannella”. Taivaankannen yläpuolella on vettä ja maan alapuolella on vain vettä. ”Taivaalla on korkeus ja tuonelalla on syvyys”. Ei ole olemassa mitään ”avaruutta”, muutoin kuin Nasan luomassa tietokonegrafiikka fantasiamaailmassa!

  Maapallo ja aurinkokeskinen aurinkokunnan malli on ihmisen luomus. ”Maapallo” perustuu puhtaaseen matematiikkaan jolla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä; ”Lopultakin voimme asettaa auringon universiumin keskukseen” – Nicolas Copernicus 1473-1543

  Raamattu kertoo selvästi, että maa on litteä paikallaan pysyvä tasanko ja sillä on perustukset;

  Jesaja 11:12 Maailman neljältä kulmalta
  Johanneksen ilmestys 7:1 Maan neljällä kulmalla
  Johanneksen ilmestys 20:8 Maan neljä kolkkaa
  1.Aikakirja 16:30 Hän loi maan, joka pysyy eikä horju
  Psalmi 96:10 Hän loi maan, joka pysyy eikä horju
  Psalmi 93:1 Maanpiiri on lujalla perustalla,se ei horju
  1.Samuel 2:8 Maan perustukset ovat herran,niiden varaan Hän on laskenut maan
  Job 9:6 sen peruspylväät eivät horju
  Psalmi 75:4 minun pylvääni pitävät maan paikoillaan
  Jesaja 24:18 Sillä taivaan akkunat aukenevat
  Jesaja 13:13 Sen tähden taivaat järisevät
  1.Mooses 1:6 Jumala sanoi tulkoon kaartuva kansi vesien väliin erottamaan vedet toisistaan
  Jesaja 44:24 Minä olen Herra,joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan,joka levitin maan – kuka oli minun kanssani?
  Psalmi 18:10 Hän notkisti taivaat
  2.Samuel 22:10 Hän notkisti taivaan
  Job 11:8 Se on taivasta korkeampi – miten sen tavoitat?Se on tuonelaa syvempi – mitä siitä tiedät?
  Job 11:9 Se on pitempi kuin maa ja laveampi kuin meri

  Plusääni(8)Miinusääni(4)
 9. Sitten kun aletaan laittamaan Jeesusta jo aikaisempien aurinkokulttien muottiin muuttuu homma mielenkiintoisemmaksi. Sama syntymäpäivä baalin ja nimrodin kanssa. Joulupukki ja kuuset ei paljoa taida Jeesukseen liittyä…

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 10. Ensi silmäyksellä sellaiset sanat kuin ”Jeesus Kristus”, ”Raamattu”, ”uudestisyntyminen”, ”kristitty maailma”, ”pelastaa”, ”lunastus”, ”kristinkuolema”, Jumaluuden Kolminaisuus”, ”Isä”, ”Poika”, ”Pyhä Henki” ja ”kirkko” antavat vaikutelman, että artikkelin perustana oleva, Pertti Niemen kirjassaan esittelemä swedenborgilaisuus on kristinuskoa, mutta kyseinen swedenborgilaisuus on, kuten jo Niemen kirjan ”Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan” nimestä käy ilmi, filosofiaa eikä kristinuskoa. Koska yllä mainitut kristinuskoonkin kuuluvat käsitteet saattavat johtaa sekaannuksiin swedenborgilaisuuden ja kristinuskonkin luonteesta, on hyvä lausua muutama selventävä sana.

  Ensinnäkin, Emanuel Swedenborg oli täysin tietoinen, ettei hänen oppinsa ole kristinuskoa. Hän näet kertoi nähneensä näkyjä, keskustelleensa kuolleiden ihmisten henkien ja jopa Jumalan kanssa ja tulleen näissä näyissä kuljetetuksi taivaaseen ja muutaman kerran helvettiinkin. Tuollaiset näyt ja niissä koetut tapahtumat eivät kuulu kristinuskoon, joka perustuu Jumalan profeettojen ja apostolien välityksellä aikoinaan antamaan sanaan (Ef. 2:20), eikä uusia ilmoituksia Jumalan mukaan enää tule (Joh. 17:20). Lisäksi Jumalan sana, kristinuskon perusta, kieltää vainajahenkien puoleen kääntymisen, siis myös Swedenborgin keskustelut kuolleiden ihmisten henkien kanssa (3. Moos. 19:31; 20:6). Swedenborg myös hylkäsi kaikki muut Uuden testamentin kirjat paitsi evankeliumit ja Ilmestyskirjan. Vanhasta testamentista hän hylkäsi Ruutin kirjan, Aikakirjat, Esran kirjan, Nehemian kirjan, Esterin kirjan, Jobin kirjan, Sananlaskut, Saarnaajan kirjan, Korkean Veisun ja Valitusvirret. Hylätyt kirjat eivät hänen mukaansa sisällä ”sisäistä merkitystä”, ja siksi ne eivät sopineet hänen filosofiseen oppiinsa. Hyväksymänsä kirjatkin hän hyväksyi vain sen vuoksi, että niissä on ”sisäinen merkitys”, ei siis niiden sananmukaisen merkityksen vuoksi. Pelkästään tämä koko kirjaimellisen Raamatun hylkääminen osoittaa Swedenborgin opin olevan kokonaan kristinuskon ulkopuolella.

  Swedenborgin oppi on filosofinen spiritistinen oppirakennelma, jonka rakennuspuina hän on käyttänyt näkyjään, kristinuskoa ja Descartesin (sisäänpäin katsova subjektivismi), Locken (empirismi) ja Kantin (transsendentalismi) filosofiaa (nämä tiedot löysin Walter Martinin kirjasta ”The Kingdom of the Cults”, 1992, s. 525 – kirjassa on luku ”The Church of the New Jerusalem – Swedenborgianism” sivuilla 513-525). Swedenborgilaisuus on siis sekoitus järkeisoppia, mystiikkaa ja kristinuskoa. Tuosta sekoituksesta oli tuloksena Walter Martinin mukaan ”syvästi spekulatiivinen teologian filosofia, joka on puettu uudelleen määriteltyyn kristilliseen terminologiaan ja tuettu mystisillä näyillä, hurmostiloilla ja unilla”. Juuri tuo, että Swedenborg on uudelleenmääritellyt kristilliset termit, on aiheuttanut sekaannusta ja keskustelun poukkoilemista.

  Jos swedenborgilaisuutta katsotaan puhtaasti kristinuskon kannalta, niin kristinusko varoittaa siitä (”Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopeilla ja tyhjällä petoksella”, Kol. 2:8; ”älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä”, Hebr. 13:9) ja toteaa sen ”tottelemattomana” olevan ”tämän maailman hengen hallitsijasta, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa” (Ef. 2:2).

  Seuraavassa luettelen lyhyesti listana swedenborgilaisuuden oppeja, jotka ovat vastoin kristinuskoa (lähteenä em. Martinin kirjan lisäksi John Theodore Muellerin kirja ”My Church and others”, 2 p., 1931); listasta näkyy, että swedenborgilaisuus kieltää kristinuskon perususkonkohdat:

  Swedenborgilaisuus on yksityinen ilmoitus, kieltää Raamatun erehtymättömyyden, sanoo ihmisen voivan pelastua luonnollisen tiedon nojalla ilman Jumalan sanan ilmoittamaa evankeliumia, kieltää kristillisen kolminaisuusopin (jonka mukaan Jumala on yksi olemus, jossa on kolme itsenäistä persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki), sanoo jumalallisen olennon olevan vain yksi persoona, joka on ilmaissut itsensä kolmella tavalla, pitää enkeleitä kuolleiden ihmisten henkinä , sanoo ylösnousemuksen olevan sitä, että kuoleman jälkeen sielu jatkaa elämistä, kieltää persoonallisen perkeleen, sanoo, ettei ihmisellä alun perin ole vanhurskautta vaan omalla voimallaan kehittää itsensä Jumalan kuvaksi, pitää syntiinlankeemusta allegoriana, joka kuvaa kirkon luopumusta, kieltää perisynnin ja ihmisluonnon täydellisen turmeltumisen, kieltää ihmisen tulleen Aadamin synnin seurauksena Jumalan vihan ja tuomion alaiseksi, sanoo ihmisellä säilyneen vapaan tahdon ja kyvyn tehdä hyvää, sanoo, että ihmisessä on sisäinen hengellinen ruumis, joka kykenee keskustelemaan henkien kanssa, sanoo, ettei Kristus kantanut syntejämme ja sovittanut meitä Jumalan edessä, sanoo, ettei armonvalintaa ole ja että ihminen itse määrää valintansa ja pelastumisensa, sanoo, ettei ikuinen Jumalan Poika, jumaluuden toinen persoona, tullut lihaksi, sanoo, ettei Kristus täyttänyt lakia puolestamme, sanoo, ettei kääntymys ole vain Jumalan armon työtä vaan myös ihmisen, sanoo, ettei uskon kohde ole ristiinnaulittu Kristus ja hänen vanhurskautensa, sanoo rakkauden ja kuuliaisuuden (pyhityksen) olevan uskon olemus, ei uskon hedelmä, sanoo, ettei vanhurskautus ole Jumalan teko, jossa Kristuksen vanhurskaus luetaan uskovan hyväksi, vaan syntisen uudistuminen vuodatetun armon ja ihmistekojen kautta, sanoo, ettei ihminen vanhurskaudu sellaisen uskon nojalla, joka luottaa Kristuksen armoon, vaan sellaisen, joka on halukas noudattamaan sanaa (tekojen nojalla siis), sanoo, että parannus on synnistä luopumista ja sydämen uudistamista, ei sydämen katumusta ja sydämen uskoa, sanoo, että uudestisyntymätönkin voi (sydämessään) tehdä hyviä tekoja, sanoo, että hyvät teot ovat välttämättömiä pelastukseen, sanoo, ettei kaste vaikuta syntien anteeksiantamusta vaan on synnistä puhdistumisen merkki ja kuva, sanoo, että ehtoollinen ei vaikuta syntien anteeksiantamusta ja on vain Kristuksen kuoleman muistotilaisuus, sanoo, että kirkolla valta tehdä lakeja ja määräyksiä, vaikka Jumala ei käske, sanoo, etteivät kristityt saa palvella esivaltaa sotilaina, kieltää ruumiin ylösnousemuksen, kieltää Kristuksen ruumiin ylösnousemuksen ja sanoo sen vähitellen jalostuneen ja kirkastuneen ja liuenneen hengelliseen ja ikuiseen, kieltää Kristuksen tulevan tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, sanoo Jeesuksen toisen tulemuksen jo tapahtuneen 1700-luvun puolivälissä ja uuden Jerusalemin laskeutuneen taivaasta, vaikka mitään ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota ei ole tapahtunut.

  Vaikka Swedenborg kieltää kristillisen kolminaisuusopin, hänellä on kuitenkin oma filosofinen kolminaisuusoppinsa (hän siis määrittelee uudelleen kolminaisuuden), jonka mukaan Jumala on yksi persoona, Jeesus Kristus (Jeesus = jumalallinen hyvyys; Kristus = jumalallinen totuus), jossa on Isä (”sielu”, ”jumalallinen Jumala”, ”jumalallinen rakkaus ja hyvyys”), Poika (”ruumis”, ”inhimillinen Jumala”, ”jumalallinen viisaus ja totuus”) ja Pyhä Henki (”jumalallinen vaikutus”). ”Jeesus Kristus” on siis yksi persoona, joka koostuu ”Isästä” (hyvyys) ja ”Pojasta” (totuus) ja jonka vaikutus ja toiminta on ”Pyhä Henki”. Kyseessä on yksi persoona, jossa on kolme ominaisuutta. Jeesuksen lausuman ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30) Swedenborg tulkitsee niin, että Jumalassa ”Jeesus” (hyvyys) ja Kristus (totuus) ovat yhtä, yksi persoona, Jeesus Kristus. Kristinuskossa tuo Jeesuksen lausuma tarkoittaa Isän ja Pojan olemuksellista ykseyttä.

  Martinin kirja kertoo, että Swedenborg väitti keskustelleensa näyissä mm. Lutherin (ja käännyttäneensä tämän oppiinsa), Calvinin, Augustinuksen, Ciceron ja Paavalin (kiistellyn merkeissä) kanssa.

  Kristinuskon kanta swedenborgilaisuuteen ja kaikkiin muihinkin järkeisoppeihin tulee näkyviin jakeissa 1. Kor. 1:17-31:

  ”Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan – ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: ’Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi’. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: ’Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra’.”

  Yllä todetun perusteella on ilmeistä, ettei Pertti Niemen kirjaan perustuva Magneettimedian artikkeli oikein taivu kristillisesti käsitettäväksi, ja onkin väärin tehdä niin. Swedenborgilaisuus on filosofiaa, ja se on ymmärrettävissä vain filosofisesti, ihmisten luomana ajatusrakennelmana.

  Mitä tulee artikkelin otsikon kysymykseen, miksi Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena, niin kristinuskon selitys siihen on, että Jumala antoi Jeesusta (pelastusta synnin ja perkeleen vallasta) koskevan lupauksen niiden maallisesti kannettavaksi, jotka uskoivat Jumalan sanan. Aluksi, heti syntiinlankeemuksen jälkeen, lupaus annettiin Aadamille ja Eevalle:

  ”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen, perkeleen) ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).

  ”Vaimon siemen” on tuleva Jeesus, joka ristintyössään ja ylösnousemuksessaan oli kukistava perkeleen eli ”polkeva rikki käärmeen pään.” Lupaus ”siemenestä” (Kristuksesta, Gal. 3:16) uudistettiin Aabrahamille, joka oli pelastunut uskossa Aadamille ja Eevalle annettuun lupaukseen ja oli siis kristitty (ei tällä nimellä, mutta asiallisesti, Joh. 8:56; Room. 4:11), ja hänestä oli tuleva kaikkien kristittyjen (luvattuun Jeesukseen ja myöhemmin jo tulleeseen Jeesukseen uskovien) isä. Jumala teki liiton Aabrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa, ja hänen lihastaan oli tuleva kansoja, ja Aabraham sai ympärileikkauksen liiton merkiksi. Heti Aabraham sai perillisen (Iisakin) lupauksen perusteella (kuva Kristuksesta), ja Iisakin rukouksen perusteella saamista kaksoispojista nuorempi (Jaakob) oli tuleva lupauksen ja Jumalan ilmoituksen kantajaksi, ja Eesau jäi tulevan Israelin kansan ulkopuolelle, Jumalan aivoituksen mukaan ja Jumalan vuoksi (Room. 9:9-12). Jaakob kävi rukoustaistelun Jumalan kanssa, ja sen vuoksi Jumala antoi Jaakobille uudeksi nimeksi Israel. Jumala uudisti hänelle Aabrahamille antamansa lupauksen (1. Moos. 35. luku). Israel (ent. Jaakob) sai lupauksen ”luvatusta maasta”, joka on vertauskuva luvatun Kristuksen (siemenen) kautta saatavasta Jumalan ikuisesta valtakunnasta. Israelilla oli 12 poikaa, yksi heistä Juuda, josta juontuu nimi ”juudalainen.” Jumala siis aivan lihallisenkin periytymisen kautta antoi Aabrahamin ja hänen siemenensä (jälkeläistensä) kannettavaksi lupauksensa eli profetiansa, kunnes luvattu Jeesus Kristus, ihmiskunnan Vapahtaja, oli syntyvä. Sen jälkeen ei siis ole enää mitään lihallisesti periytyvää tehtävää tai erikoisasemaa. Aabrahamin ja hänen lihallisten jälkeläistensä (näin jälkikäteen sanottuna ”juudalaisten” ja ”israelilaisten” tai, jos halutaan, ”juutalaisten”, vaikka nykyisin tuo nimitys tarkoittaa luopuneita Talmudin palvojia) lihallinen (maallinen) tehtävä päättyi Kristukseen. Lupaus oli täyttynyt. Kristuksen jälkeen Aabrahamin lapset ja oikeat juudalaiset ja israelilaiset ovat tarkoittaneet vain hengellistä Israelia, Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa ja sen kristittyjä. Luvattu maa on yhteys Jumalaan, ikuinen Jumalan valtakunta, ikuinen elämä Jumalan yhteydessä niin sielun kuin ruumiin puolesta. Vain kristityt ovat nykyisin Jumalan ”omaisuuskansaa” (1. Piet. 2:9-10). VT:n ajan juudalaisilla oli maallisena Jumalan kansana tehtävä vain Kristukseen asti. Heidän tehtävänään oli tuoda Jeesus Kristus, ”vaimon siemen” maailmaan Jumalan säätämänä aikana. Jumalan kansaan nykyjuutalaiset, kuten kaikki muutkin, voivat liittyä vain uskossa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen. Hän polki rikki perkeleen pään (1. Joh. 3:8), ja avasi meille tien Isän Jumalan yhteyteen.

  Paavali toteaa lihallisen Israelin maallisesta tehtävästä VT:n aikana näin:

  ”Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen! (Room. 9:3-5).

  Lupaus kulki lihan ja lupaukseen kohdistuvan uskon mukaan:

  ”Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: ’Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset’; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Sillä lupauksen sana oli tämä: ’Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika’. Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista; ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin – että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden – sanottiin hänelle: ’Vanhempi on palveleva nuorempaa’, niin kuin kirjoitettu on: ’Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin” (Room. 9:6-13).

  Lupauksen lapset ovat Jeesukseen Kristukseen, luvattuun ”siemeneen”, uskovat.

  Lihallisesta Israelista, joka loukkaantui Jeesukseen, pelastuu (tulee ”omaisuuskansaksi”) vain jäännös, ne, jotka pelastuvat uskossa Jeesuksen Kristuksen lunastustekoon:

  ”Mutta Esaias huudahtaa Israelista: ’Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti.’ Niin kuin Esaias myös on ennustanut: ’Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi’. Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niin kuin kirjoitettu on: ’Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu’” (Room. 9:27-33).

  Swedenborgilaisen teologianfilosofian mukaan Jeesus inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena sen vuoksi, että Jeesuksen ajan juutalaisuus edusti mitä suurinta henkistä pimeyttä, ja Jumalan täytyi nujertaa ”pahimmat helvetit ensin” ihmiskunnan pelastaakseen. Yllä oleva, Raamatun ilmoittama kristinuskon selitys on toinen, ja se johtuu alkupremissien erilaisuudesta. Filosofiat perustuvat ihmisjärkeen, kristinusko Raamattuun.

  Olen tahtonut vain tuoda esiin erot filosofisen ajattelun ja kristillisen uskon välillä, että asia ehkä paremmin ymmärrettäisiin, enkä varsinaisesti ole ottanut kantaa, vaikka edustankin kristinuskoa. Halusin vain selvittää asiaa.

  Plusääni(11)Miinusääni(8)
  1. Ymmärrän .. ihmiset useimmiten huomaavat kuka on kahlinnut itsensä johonkin ’ismiin’ tai ideologiaan ja kuka on vapaa tutkimaan kriittisesti myös sitä mihin uskoo, myös uskontoaan.
   Kun elämä on yhden kortin varassa niin kaikki mikä nakertaa tuota korttia on todistettava vääräksi tai torjuttava.
   Raamattu ei todellakaan ole mitään ’Jumalan sanaa’ sen enempää kuin mikään muukaan sana sitä on.
   Monet mittaavat oman arvonsa ja itsetuntonsa ideologian tai ’ismin’ avulla. Se on yksi tapa elää ja suotakoon se heille mutta rasittava niille jotka kaipaavat henkistä vapautta.

   Plusääni(8)Miinusääni(5)
  2. 785 maanpiirin tapahtumaa ennustetaan raamatussa, 596 niistä on jo kirjaimellisesti tapahtunut eli 81% on toteutunut. Suurin osa lopuista ennustuksista koskee maailman loppua. Alle 20 ennustusta pitää enää toteutua ennenkuin kristus tulee takaisin. Johanneksen ilmestyksessä on kerrottu tulevaisuus, se on yksinkertaisesti se, että Jeesus Kristus tulee takaisin ja voittaa.

   Kristus joka tulee takaisin on erilainen silloin kun hän oli maan päällä. Ilmestyskirja kuvaa Jeesuksen joka ratsastaa hevosella eikä aasilla. Nyt Kristus tulee taistelemaan ja sotimaan, eikä siis enää rauhan prinssinä vaan sotimaan. Ilmestyskirja paljastaa Kristuksen uuden puolen. Evankeliumeissa Jeesus ei tullut tuomitsemaan vaan pelastamaan. Hevonen on sodan symboli, kun taas aasi oli rauhan symboli. Ensimmäisella kerralla hän tuli rauhan prinssinä, mutta nyt hän tulee sotimaan ja voittamaan. Kristus tulee sotimaan kaikkea pahaa vastaan ja voittamaan sen. Toisella kerralla hän on toisenlainen. Ei uskovat ja tietämättömät tulevat järkyttymään sen nähdessään. Kristus rakastaa syntisiä mutta vihaa syntiä. Kristus ei tule enää rauhantekijänä, nyt Jeesus Kristus tulee soturina ja tappaa kaiken pahan.

   Tulee päivä jolloin herra rankaisee pahuudesta tätä helvetillistä maailmaa, maailmaa jossa hallitsee saatanalliset voimat. Halleluja laulussa ylistetään maailman pörssien romahdusta ja maailman talouden romahdusta. Maailma huokaisee helpotuksesta kun tämä raha ja talousjärjestelmä päättyy. Uuden testamentin Johanneksen ilmestyskirjassa ylistetään kaupanteon ja rahamarkkinoiden kaatumista. Jumala puuttuu tähän materialistiseen järjestelmään joka on turmellut ihmisiä. Nyt pyhimykset saavat kruununsa.

   Tulee viimeinen taistelu ja Jeesus Kristus tulee hevosen selässä. Kristus tulee hoitelemaan koko touhun, varsinkin nämä kolme; lohikäärmeen agentit, antikristus ja väärä profeetta heitetään helvettiin. He ovat ensimmäiset tuliseen järveen heitetyt ihmiset. Paholaista ei vielä heitetä järveen, mutta se karkoitetaan maailmasta.

   Mutta, entäpä tuomion päivänä? Tuomion päivänä avataan kirjat. Ne ovat isoja punakantisia kirjoja joiden kannessa on 4 sanaa; ”Tämä on sinun elämäsi”. Voi meitä kun se kirja avataan, kirjassa on kaikki mitä olet tehnyt, ajatellut ja sanonut. Tuona päivänä elävät ja kuolleet tuomitaan tekojensa mukaan

   Jeesuksen Kristuksen paluuseen asti olemme ahdistuksessa; Johanneksen ilmestys 2:9
   ”Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga”

   Plusääni(3)Miinusääni(2)
 11. -Ajatus siitä, että ”Maapallolla” Australian ihmiset, eläimet tai rakennukset seisoisivat ylösalaisin on korkeinta hulluutta! Sillä välin taas Afrikan ”päiväntasaajalla” ”maapallo” mallissa ihmiset, eläimet ja rakennukset seisoisivat vaakatasossa! Vaikka ns. ”Painovoima” pitäisi kohteet kiinni maassa ne siitä huolimatta olisivat ylösalaisin ”maapallo” mallissa.

  -Joet juoksevat aina alaspäin kohti merenpintaa löytämällä helpoimman reitin, pohjoiseen, etelään, itään, länteen ja muihin ilmansuuntiin maanpäällä samanaikaisesti. Jos maa olisi pyörivä pallo, niin silloin monien jokien pitäisi juosta ylämäkeen joka on mahdotonta, esimerkiksi Mississippi, sen 4800 km matkalla veden pitäisi juosta ylämäkeen 28 kilometriä ennenkuin se saavuttaisi Meksikon lahden

  -Jos ”maapallo” jatkuvasti pyörisi Itään yli 1600km/h, Red Bullin stratosfääri hypyn aikana, Felix Baumgarter, käytti 3 tuntia noustaakseen New Mexicon yläpuolelle, joten hypättyyän alas hänen olisi pitänyt laskeutua 4800km länteen suoraan Tyyneenmereen, mutta sen sijaan hän laskeutui vain muutaman kymmenen mailin päähän itään lähtöpisteestä ja tämäkin vain tuulen vaikutuksesta.

  -Maapalloon uskovat usein väittävät, että ”painovoima” taianomaisesti ja selittämättömästi vetää koko maan alempaa ilmakehää täydellisessä synkronoinnissa ylöspäin johonkin ei määritettyyn korkeuteen, jossa tämä progressiivisesti nopeammin pyörivä ilmakehä antaa tilaa pyörimättömälle, painovoimattomalle, ilmakehättömälle, loppumattomalle avaruuden tyhjiölle. Moiset ei järkeenkäyvät teoriat ovat kuitenkin kumottavissa, kuten sateella, ilotulitteilla, linnuilla, hyönteisillä, pilvillä, savulla, lentokoneilla ja ammuksilla  joiden pitäisi käyttäytyä huomattavasti erilaisemmin jos maapallo ja sen ilmakehä jatkuvasti pyörisi itään 1600km/h.

  -NASA ja moderni astronomia sanoo että Maa on iso pallo joka on kallellaan taaksepäin, heiluen ja pyörien 1,000 mailia tunnissa sen keskipisteensä ympäri, matkustaen 67,000 mailia tunnissa kiertäen ympäri Auringon, kierien 500,000 mailia tunnissa ympäri Linnunradan, samalla kun koko galaksi sinkoaa naurettavaa 670,000,000 mailia tunnissa  läpi Universumin  ja kaikki nämä liikkeet saivat alkunsa väitetystä ”Big Bangistä”, kosmologisesta räjähdyksestä 14 miljardia vuotta sitten. Se on kaiken kaikkiaan 670,568,000 mailia tunnissa moneen eri suuntaan, silti ei kukaan ole koskaan nähnyt, tuntenut, kuullut, mitannut yhtäkään näistä liikkeistä niiden olemassa olostaan sen kummemmin.

  -Olemassa olevat lait tiheydestä ja nosteesta täydellisesti selittivät fysiikan tippuvilla kohteilla jo kauan ennen kuin Vapaamuurari ”Herra” Isaac Newton jakoi hänen teoriansa ”painovoimasta” maailmalle. Se on tosi, että kohteet jotka laitetaan tiheämpään väliaineeseen nousevat ylös, kun taas kohteet jotka laitetaan vähemmän tiheämpään väliaineeseen laskevat alas. Tämän sovittaminen heliosentriseen malliin jossa ei ole ylös tai alas suuntaa, niin Newton väitti sen sijaan, että kohteet vetäytyvät kohti isompaa massaa ja tippuvat kohti sen keskipistettä. Ei ole yhtäkään koetta historiassa kuitenkaan joka olisi näyttänyt missä kohde joka olisi riittävän suuri ja pelkästään sen oman massan ansiosta aiheuttaisi muiden pienempien massojen vetäytyvän sitä kohti, kuten Newton väittää ”painovoiman” tekevän Maalle, Auringolle, Kuulle, Tähdille ja Planeetoille. Vapaamuurari Newton myös teorisoi, että Maan merien vuorovesi-ilmiö aiheutuu Kuun vetovoimasta. Jos Kuu on vain 3500 kilometriä halkaisijaltaan ja Maa 40000 kilometriä ympärysmitaltaan, niin käyttäen heidän omaa matematiikkaa ja ”lakia”, niin seuraa se, että Maa on 87 kertaa massiivisempi ja siten isomman kohteen pitäisi vetää pienempää luokseen, eikä toisinpäin. Jos Maan suurempi painovoima on se joka pitää Kuun kiertoradallaan, se on mahdotonta Kuun vähäisemmän painovoiman syrjäyttää Maan painovoimaa, varsinkaan Maan merenpinnalla, missä maan painovoima pitäisi vielä enemmän ylitää Kuun vetovoiman. Ja jos Kuun painovoima todella syrjäyttäisi Maan painovoiman, aiheuttaen vuorovesien vetäytymisen sitä kohden, niin ei pitäisi olla mitään mikä estäisi niitä loputtomasti nousemasta eteenpäin ja ylöspäin kohti suurempaa vetäjää. Lisäksi, kiertonopeus ja reitti Kuulla ovat sanotusti tasaiset ja siten sen pitäisi aiheuttaa tasaisen vaikutuksen myös Maan vuorovesiin, mutta todellisuudessa Maan vuorovedet vaihtelevat suuresti ja eivät seuraa Kuuta. Maan järvet, lammet, suot ja muut sisävedet myöskin pysyvät käsittämättömästi ulkopuolella Kuun painovoimaisesta otteesta. Jos kuun ”painovoima” todella vetäisi Maan meriä sitä kohden, kaikilla järvillä, lammikoilla ja muilla vesi massoilla pitäisi myöskin olla huomattavat vuorovesi-ilmiöt

  -Vapaudenpatsas New Yorkissa seisoo 99 metriä merenpinnan yläpuolella ja selkeällä säällä se voidaan nähdä jopa 96 kilometrin päästä. Jos Maa olisi pallo, se laittaisi Rouva Vapauden Patsaan mahdottomat 632 metriä horisontin alapuolelle!

  -Myöskin Genovasta, selkeällä säällä, Elban saari voidaan nähdä uskomattoman 200 kilometrin päästä! Jos Maa olisi pallo 40000 kilometriä ympärysmitaltaan, Elba pitäisi olla ikuisesti näkymättömissä 2,7 kilometrin verran ”Maapallon” kaarevuuden alapuolella.

  -Jos Maa olisi pyörivä pallo jota lämmittäisi aurinko 150 miljoonan kilometrin päästä, se olisi mahdotonta, että olisi samanaikaisesti läkähdyttäviä kesiä Afrikassa ja sillä välin muutaman tuhannen kilometrin päässä luita jäädyttäviä jäisiä Arktika/Antarktikan talvia jotka saavat vain erittäin vähän lämpöä auringosta. Jos lämpö auringosta kulkee 150 miljoonaa kilometriä Saharan autiomaalle, on absurdia väittää, että vain 6400 kilometriä (0,00004%) pidemmällä Antarktika täysin välttyisi sulattavalta lämmöltä, niin äärimmäisen pienenellä kuin 0,00004 prosentin etäisyys erolla

  Maapallo ja aurinkokeskinen aurinkokunnan malli. Miten todella hämmästyttävä ihmisen luomus. Tarvittiin kaikkien aikojen ”viisaimpien” mielien yhteistyö ja ponnistus yli 2000 vuoden ajan tämän mallin kehittämiseen. Se oli päinvastaiseksi suunniteltu ”mestariteos”.Nämä miehet tekivät tähtitieteelle kaksoisjärjestelmän. Universiumille kehitettiin toinen malli, jonka avulla voitiin selittää kaikki minkä näemme.Maapallo malli perustuu täydelliseen matematiikkaan, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Nämä miehet kehittivät tähtitieteelle kaksoissysteemin. Ja nämä miehet ihastelivat saavutustaan. ”Lopultakin voimme asettaa auringon universiumin keskukseen” – Nicolas Copernicus. Maapallo, aurinkokeskisyys, alkuräjähdysteoria, evoluutio…. Kaikki ovat näennäistieteen teorioita, jotka opetetaan meille totuutena. Ja meille kerrotaan valhe ja valhe toinen toisensa perään. Heidän täytyy pitää meidät täysin tietämättöminä. Kouluttamatonta orjaa voi kontrolloida paljon helpommin kuin koulutettua orjaa. Tarkoitus on vain estää sinua saavuttamasta täyttä potentiaaliasi. Kaikki valheet palvelevat yhtä tarkoitusta; Että Jumala ja Luoja voitaisiin poistaa luomakunnastaan. He keksivät alkuräjähdysteorian selittämään sattumalta syntynyttä jumalatonta maailmaa. Vetovoima vaadittiin synnyttämään pallonmuotoisia tähtiä ja planeettoja, jotta teoria jotenkin kuulostaisi uskottavalta. Teoria ei toimi kun maa on litteä. Litteä maakeskinen universiumi todistaa luomistyöstä. Ja tämä on suuri ongelma maailman vallanpitäjille. Kukaan ei voi palvella kahta herraa: vihaat toista tai rakastat toista. Kukaan ei voi palvella sekä jumalaa että rahaa. Kukaan ei voi palvella sekä jumalaa että olla ahne. Raamattu kertoo selvästi maan pysyvän paikoillaan ja sillä olevan reunamuuri. Alun ja Lopun kuten kaikella on. Kun maa on litteä niin se todistaa Jumalan sanan olevan totta. Saatana kertoo meille kaiken päinvastoin kuin mitä se on Jumalan sanassa. Kaikki saatanan valheet tekevät meidät totuudelle sokeiksi. Ja vievät meidät kauemmaksi Jumalasta. He tekevät kovasti töitä piilottaakseen meiltä Jumalan, koska kukaan ei voi palvella kahta herraa. He haluavat rahan olevan sinun herrasi. Jos ihmiset tietäisivät 100% varmuudella, että Jumala on todellinen, että totisesti elämä jatkuu kuoleman jälkeen, he lopettaisivat orjapalkalla raatamisen. Ihmiset alkaisivat mieluummin palvella Jumalaa kuin rahaa. Koko järjestelmä romahtaisi

  Plusääni(10)Miinusääni(7)
 12. ”Käärme pistää vaimoa kantapäähän”=evoluutioteoria, eli ihmisen määrittäminen eläimeksi!
  Vaikka Darvin ei itse ollut kasaari on hänen teoriansa mitä korkeimmalla (((heidän)))työkalupakissa.
  ”käärmeen pään murskaaminen”on vallan poisottaminen kasaareilta(kv-pankkiiritoiminta, mediavalta poliittinen valta, aseellinen valta…)Ja tämä onnistuu vain oikean uskonnollisen opin avulla, jota ES, n oppi kaikessa täydellisyydessään on.
  Se, että uskontoa ja politiikkaa ei saisi liittää toisiinsa on väärin, koska v.39 hän saatiin ateismia niskaan niin että roikui.Siinä siis esimerkki kuinka hengenvaarallista ateismi on!
  Toisaalta toki virheellinen uskonto on myös vahingollista, juuri se mikä tuotiin aikoinaan Ruotsin kautta Saksasta Suomeen;”yksin uskosta ilman lain tekoja”. Ja kun siitä tuli valtionkirkko, niin ei lainkaan osata
  enää lakeja säätää! Lapsikin ymmärtää, että se on sekä että;sekä uskosta, että lain teoista.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 13. Vaikka ajattelenkin joistakin asioista eri tavalla kuin kirjoittaja niin silti kiitän häntä kirjoituksesta.
  On hienoa kun joku jaksaa kirjoittaa ja herätellä ihmisiä ajattelemaan omilla aivoilla. Sen nimittäin joutuu tekemään kun alkaa kommentoimaan ellei sitten ole pelkkä ’perässähiihtäjä’ tai itsensä kahlinnut ja dialogiin kyvytön. Silloin elämä on liikaa vain ’yhden kortin varassa’ (kahleissa) ja kaikki mikä syö tuota korttia on torjuttava mikä estää omaa kehitystä.

  Myös Magneettimedialle kiitosta kun se tarjoaa mahdollisuuden niille jotka arvostavat henkistä vapautta ja itsensä ilmaisun oikeutta yhä tiukempaan muottiin ajautuvassa maassamme.
  Vallankumouksia voi tehdä myös verettömästi pelkällä kynällä ja se lieneekin ainoa tehokas tie miekkaa vastaan. Vääryydestä pitää vihastua ja nousta tekoihin sitä vastaan. Se on hyvyyttä koska vain siten hyvyys voi nousta johtavaksi voimaksi.
  Siteeraan taas Raamattuopiston johtaja Rauno Mäkelää joka kirjoitti joskus:
  ”Kun meidän oikeuksiamme poljetaan, meidän pitäisi suuttua siitä, eikä suinkaan jäädä alle. Osoita vihastumisesi tavalla tai toisella. Käytännössä tämä merkitsee riitelemistä.
  Uudessa Testamentissakin kehotetaan: vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Vihastuminen ja vihaaminen ovat eri asioita.” (Jeesus vihastui farisealaisille ja uskalsi riidellä heitä vastaan aivan kuten moni muukin vääryyttä vastustava on tehnyt ja koko ajan tekee.)
  ”Tämä voi ärsyttää teitä, mutta uskallan sanoa sen näin.
  Olennainen asia tapahtuu uhrissa itsessään. Hänessä täytyy tapahtua muutos. Jos hänessä tapahtuu sisäinen muutos, se alkaa heijastua hänestä ulospäin…
  vaikkei hän sanoisi mitään, vaikkei hän tekisi mitään. Se alkaa vähitellen muuttaa häntä itseään myös siten, että hän voi löytää keinoja, joilla hän voi tilannetta muuttaa, vaikka radikaaleja keinoja ei olisikaan käytettävissä.”

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 14. Voimme ilman syyllisyyttä puolustaa niitä arvoja joita historian Jeesus edusti ja vastustaa pahaa
  Vapaamuurari- ja sionistieliitti koostuu pääosin ateisteista, mammon palvojista ja satanisteista eikä usko kuoleman jälkeiseen elämään tai ylipäätään mihinkään uskontoihin. Se on pääosin samaa mieltä kuin arvostettu fyysikko: elämä kuoleman jälkeen on mahdotonta – tietoisuus voi elää sen jälkeen kun ruumis on kuollut.
  ”Fysiikan lakien mukaan on mahdotonta, että tietoisuutemme elää sen jälkeen, kun ruumiimme on kuollut. Näin sanoo California Institute of Technologyn professori Sean Carroll.
  Jotta tietoisuus voisi elää kuoleman jälkeen, sen täytyisi olla kokonaan erillään ruumiistamme, mitä se ei ole, sanoo Carroll.
  – Väitteet siitä, että tietoisuus voisi jatkaa olemassa oloaan sen jälkeen kun ruumiimme kuolee ja hajoaa ovat mahdottomia. Elämään liittyvät fysiikan ilmiöt ovat hyvin tunnettuja, kirjoittaa Carroll Scientific American-lehdessä.
  – Ei ole olemassa mitään mahdollisuutta, että aivoihimme tallentunut informaatio säilyisi kuoleman ja ruumiin hajoamisen jälkeen, kirjoittaa Carroll.
  Carroll perustelee ajatuksiaan kvanttikenttäteorialla. Ihmisen ajatukset muodostuvat aivoissa atomien liikkeistä. Ne tunnetaan hyvin.
  – Jotta tietoisuus säilyisi, kvanttikenttäteorian mukaan pitäisi olla olemassa ”henkihiukkasia” ja ”henkivoimia”, jotka olisivat vuorovaikutuksessa tavallisten atomien kanssa. Mitään tällaisia ei tunneta.
  Tämä on tieteellisesti hyväksytty tosiasia. Carroll kehottaakin keskittymään kiinnostavimpiin asioihin.
  – Kun hyväksytään fysiikan peruslait, voitaisiin keskittyä tutkimaan sitä miten ihmismieli (ihmisten eläessä) oikeasti toimii.

  Tuo viimeinen lause on tärkeä: meidän pitää keskittyä tämänpuoleiseen ja pyrkiä tekemään siitä hyvä. Siis seurata historian (ei teologien) Jeesuksen esimerkkiä.
  Eliitti yrittää syöttää meille pelastus sanomaa: kun vain uskomme Raamatun sanaan, siihen että helvetti odottaa synnintekijää ja että vain sovitusopin kautta saamme armon ja anteeksiannon (edellyttäen että alistumme teologien kirjoituksiin ja käsityksiin Jeesuksen kuolemasta) niin sielumme pelastuu.
  Ovela systeemi jolla meidät pidetään ’aisoissa’. Nöyrinä ja vaarattomina. Kun kaikki oikeutettu kapina ja eliitin harjoittaman vääryyden ja mielivallan kritisointi ja vastustus määritellään ’synniksi’ niin ei ole ihme etteivät ’kristityt’ uskalla vastustaa nykyistä eliitin (ei edes oman uskonnollisen eliitin) vääryyttä ja mielivaltaa vaikka historian Jeesus niin tekikin.
  Mitään takeita ei ole siitä että Jumala olisi tällaisen mielivaltaa tukevan uskonnon kuten ei minkään muunkaan uskonnon takana jotka kaikki ovat pienen eliitin vallanhalun tuotetta. Esim. Ranskan vallankumous ja orjakapina olivat ’luonnollisen jumaluuden’ ilmaus. Ihminen ei halua olla orja vaan vapaa.
  Kun seuraamme historian Jeesuksen esimerkkiä niin emme hyväksy vääryyttä emmekä pahuutta vaan uskallamme ja haluamme nousta niitä vastaan ja juuri se, että saamme niin tehdä on todellinen ilosanoma josta voimme kiittää Jeesusta. Voimme olla oma itsemme ja ilman syyllisyyttä vastustaa pahaa ja puolustaa niitä arvoja joita historian Jeesus edusti.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Siinä siis swedenborgilaisuuden käsitys ja ohje. Olen ymmärtänyt, että Après l’empire on swedenborgilainen (1700-luvulla eläneen Swedenborgin näkyjen oppilas), ”kristinuskon kehittyneimmän joukon” jäsen tai kannattaja (ks. artikkelin ”Miksi Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena? Huomiot” kommenttiosasto).

   Tässä on huomattava, että swedenborgilaiset hylkäävät kaikki muut Uuden testamentin kirjat paitsi evankeliumit ja Ilmestyskirjan; nämäkin he hyväksyvät vain siitä syystä, että he näkevät niissä ”sisäisen merkityksen”, joka siis voidaan sovittaa yhteen Swedenborgin näkyjen kanssa. Käytännössä swedenborgilaisuus on vain Swedenborgin näkyjä, mystiikkaa ja järkeisoppia (filosofiaa), eikä kirjaimellisella Raamatulla ole siinä sijaa.

   Après l’empire jakaa Jeesuksen kahtia: historialliseen Jeesukseen ja teologien Jeesukseen, ja tällä jaolla hän tarkoittaa sitä, että ”teologien Jeesus”, Jeesus, Jumalan Poika, joka itsensä meidän puolestamme ristillä uhraamalla hankki meille syntien anteeksiantamuksen (sovituksen) Jumalan edessä, on Paavalin, teologien ja eliitin meille syöttämä väärä, heidän omista tarpeistaan tekemä jumalakuva, joka on hylättävä. Après l’empire hylkää siis Raamatun Vapahtajan, Raamatun ydinsanoman. Hän kirjoittaa kommenteissaan, ettei Jeesus kuitannut kenenkään syntejä ja ettei ole mitään todisteita siitä, että Jeesus kuoli puolestamme ja sovitti kenenkään syntejä ja että hän olisi noussut ylös kuolleista. Hän kirjoittaa myös, etteivät swedenborgilaiset usko Jeesuksen paluuseen. Jeesuksen sikiämistä Jumalasta (Matt. 1:18-21; Luuk. 1:26-35) hän pitää ”teologien psykoottisena ajatuksena”, joten Jeesus on hänelle pelkkä ihminen, muiden ihmisten kaltainen. Tämä on hänen ”historiallinen Jeesuksensa”.

   On helppo nähdä, mikä tämä ”historiallinen Jeesus” on. Hän on moraalinen esikuva, joka Après l’empireä siteeraten ”kävi näyttämässä meille tien jota kulkea”, oli ”panteisti, joka kehotti rakastamaan”, ”taisteli hyvyyden ja oikeamielisyyden puolesta”, ”taisteli historian vääryyttä vastaan”, vastusti eliitin (myös uskonnollisen eliitin) vääryyttä ja mielivaltaa, oli yksi ”niistä, jotka olivat valinneet hyvyyden” (ja tuli sen vuoksi kutsutuksi ’jumalan pojaksi’). ”Häntä ohjasi eettis-moraalinen asenne” ja ”hänessä vaikuttivat samat hyvyyden ja oikeamielisyyden voimat, jotka suurimmassa osassa meitäkin vaikuttavat, ja juuri ne voimat olivat hänen jumaluuttaan, koska ne olivat niin vahvoja hänessä.”

   Après l’empiren mukaan tuollaiset hyvät yhteiskunnalliset teot johtavat pelastukseen: ”Minulle tämä kristinusko on yksinkertainen asia: yrittää vain elää ja toimia kuten historian Jeesus ja vastustaa pahaa. Silloin pelastuu takuuvarmasti.” – – ”Tärkeintä ovat teot, ja hyvät teot johtavat automaattisesti Paratiisiin.” – – ”Kun elää hyvyydessä ja tekee hyviä tekoja, se riittää pelastukseen. Hyvä ihminen ei koskaan voi joutua kadotukseen.”

   Sen vuoksi swedenborgilaiset ”painottavat jokaisen omaa vastuuta pelastumisessa” niin että tulee Après l’empiren mukaan ”seurata historian (ei teologien) Jeesuksen esimerkkiä”, omata ”eettis-moraalinen asenne” ja luoda ”ylevämpi Imago-Dei, sellainen, joka korostaa oikeudenmukaisuutta ja edistää hyvyyden asiaa.”

   Kristinuskon kannalta pyrkimys pelastua omien tekojen avulla Jumalan edessä on kuitenkin pakanuutta. Après l’empiren ”historiallinen Jeesus” on niin ollen mallipakana, hyvin voimakas pakana, joka etunenässä johtaa taistelua eliitin vääryyttä ja mielivaltaa vastaan.

   Swedenborgilaisten hyväksymien evankeliumin mukaan Jeesus kuitenkin vapahtaa ihmiset heidän synneistään, ei eliitistä: ”Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä” (Matt. 1:21) – – ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:29) – – ”en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä” (Matt. 9:13).

   Itse asiassa ne, jotka Après l’empiren tavoin yrittävät ”ottaa vastuuta”, parantaa ”asennettaan” ja pelastaa itsensä omien tekojensa avulla, hukkuvat:

   ”Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ’Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen’” (Matt. 16:24-25) – – ”Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen” (Luuk. 17:33) – – ”Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään” (Joh. 12:25) – – ”Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia” (Gal. 3:10).

   Koska ihminen on syntiinlankeemuksen peruina synnin ja perkeleen orja sydämessään, ihmisen pyrkimys pelastaa itsensä on pyrkimys pelastaa sydämen synti ja perkele. Siksi ihmisen on kristinuskon mukaan uudestisynnyttävä, so. kuoltava ja synnyttävä uudesti Jumalan sanasta ja siinä vaikuttavasta Pyhästä Hengestä, Joh. 3:3, 5. Jumalan laissa (käskyissä) vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa (ellei ihminen ryhdy vastustamaan) sydämessä katumuksen, sen, että sydän kauhistuu oman syntisyytensä vuoksi ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi (”lain kautta tulee synnin tunto”, Room. 3:20), ja Jumalan evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa (ellei ihminen ryhdy vastustamaan) sydämessä uskon Jeesuksen sijaissovitukseen, sen, että sydän saa rauhan ja riemun Jumalan edessä. Laki siis tappaa ihmisen (Room. 7:9-11; 6:7; Gal. 2:19-20), ja evankeliumi sitten tekee hänet eläväksi, uudeksi ihmiseksi. Tätä kuvaa kaste, veteen ”hukuttaminen” ja vedestä ”ylös nostaminen”. Jumalan sana tappaa ihmisen, että hän tulisi eläväksi ja pelastuisi. Kaiken vaikuttaa Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki, Jumala, ei ihminen tekoineen. Uskon myötä sanassa vaikuttava Pyhä Henki (Jumala) tulee sydämeen asumaan (perkele joutuu kaikkoamaan sieltä pois), ja sydämessä vaikuttava Jumala tekee ihmisen ikuisesti eläväksi ja sydämestään hyviä tekoja tekeväksi (vain siis sydämen kristitty voi todellisesti tehdä hyviä tekoja, ja silloinkin ne vaikuttaa sydämessä asuva Pyhä Henki). Jumala yksin on kaikki kaikessa, ja ihminen ei ole mitään.

   Niinpä Jumalan sana, josta yksin Pyhä Henki on löydettävissä, on ihmisen kallein aarre. Kuitenkin
   Après l’empire kirjoittaa kommenteissaan:

   ”Vatikaani teki yhteistyötä keisarin kanssa ja tulos on nyt tämä Raamattu ja Uusi testamentti, mikä on käytössä. Onhan enemmän kuin huvittavaa, jopa maagista, että jotkut uskovat sen olevan jumalan sanaa. Miten se voisi sitä olla kun se on vallanpitäjien muokkaamaa? – – Vain yksinkertainen vetoaa Raamattuun kun puhutaan jumalasta”,

   ja:

   ”Eliitti yrittää syöttää meille pelastus sanomaa: kun vain uskomme Raamatun sanaan, siihen, että helvetti odottaa synnintekijää ja että vain sovitusopin kautta saamme armon ja anteeksiannon (edellyttäen että alistumme teologien kirjoituksiin ja käsityksiin Jeesuksen kuolemasta) niin sielumme pelastuu. Ovela systeemi, jolla meidät pidetään ’aisoissa’. Nöyrinä ja vaarattomina. Kun kaikki oikeutettu kapina ja eliitin harjoittaman vääryyden ja mielivallan kritisointi ja vastustus määritellään ’synniksi’, niin ei ole ihme etteivät ’kristityt’ uskalla vastustaa nykyistä eliitin (ei edes oman uskonnollisen eliitin) vääryyttä ja mielivaltaa vaikka historian Jeesus niin tekikin. – – Mitään takeita ei ole siitä että Jumala olisi tällaisen mielivaltaa tukevan uskonnon kuten ei minkään muunkaan uskonnon takana, jotka kaikki ovat pienen eliitin vallanhalun tuotetta.”

   Voikohan Jumalan sanaa enemmän pilkata? Raamattu ei ole ”Vatikaanin” tai keisarin” tekemä tai muokkaama, sen on kirjoittanut itse Jumala apostolien ja profeettojen välityksellä, 2. Tim. 3:16; 2. Piet. 1:20-21. Kun Après l’empirellä ei ole Raamattua Jumalan sanana, hänellä ei ole pääsyä Pyhän Hengen luo, joka lain ja evankeliumin avulla uudistaisi hänen sydämensä ja veisi hänet ikuiseen pelastumiseen, Jumalan yhteyteen (siksi Poika tuli ja kuoli).

   Raamatun halveksimistaan Après l’empire jatkaa vielä näin: ”Uskoa ihmisten kirjoittamaan raamattuun on sama kuin uskoa valtamediaan.” Hän on täysin lihallisen mielensä vallassa.

   Après l’empirellä on kristinuskolle parempi perusta kuin Raamattu: ”Historian vääryyttä vastaan taisteleva Jeesus tekoineen on paras tai kehittynein ja kypsin perusta kristinuskolle.” Hän haluaa tehdä kristinuskosta yhteiskunnallista tekojen oppia, pakanuutta, ulkokultaisuutta.

   Julistaessaan: ”Ihminen ei halua olla orja vaan vapaa”, Après l’empire paljastaa hengellisen sokeutensa. Raamatun mukaan ihminen on luonnostaan – syntiinlankeemuksesta johtuen – synnin ja perkeleen orja, joten kun ihminen haluaa olla vapaa, hän haluaa synnin ja perkeleen (sen ”oman itsensä”) olevan vapaita, ja silloin kyseessä on synnin palvonta ja perkeleen palvonta. Raamatun mukaan ihmisen tulee Kristuksessa kieltää itsensä (ks. Matt. 16:24-25 yllä).

   Mitä Après l’empiren vihaamiin ”eliittiin” ja vallanpitäjiin tulee, niin he, olivatpa he millaisia hyvänsä, ovat olemassa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan, tahdosta ja niiden kautta hän hallitsee maallista valtakuntaa (lähinnä katumattomien syntisten sankkaa joukkoa) kaikkialla maailmassa. Hengellistä valtakuntaansa, Kirkkoa, hän hallitsee sanansa (Raamatun) välityksellä. Raamattu ilmoittaa kristityilleen:

   ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden” (Room. 13:1-5) – – ”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi” (1. Piet. 2:13-14).

   Kaikki esivalta on siis suoraan Jeesukselta. Esivalta on Jeesuksen palvelija paitsi hyvässä myös siinä, että se rankaisee pahantekijöitä. Käyttäessään lakeja, rangaistuksia, kuolemantuomioita (”miekkaa”) ja puolustussotia esivalta palvelee Jeesusta, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä:

   ”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää’” (Matt. 28:18-20).

   Raamatunkohdasta käy ilmi sekin, että Jeesus käskee viemään kristinuskon kaikkialle maailmaan kasteen ja Raamatun välityksellä.

   Jos siis Suomessa on huono, ”vääryyttä ja mielivaltaa” harjoittava esivalta, se – tullessaan Jeesukselta – on rangaistus tälle julkijumalattomalle kansalle (lastenmurhat aborteissa, homoseksuaalisuus, jumalanpilkka, Jumalan sanan vastainen naispappeus jne.), että se saisi rangaistuksen ja tulisi samalla ajetuksi sydämen katumukseen (omantunnon hätään syntien vuoksi) ja sitten sydämen uskoon Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen, Vapahdukseen. Tässä Jumalan rangaistus siis vaikuttaa samaa kuin lain saarna. Kansa on ansainnut ”huonon” esivallan, koska vain kansan mielestä huono esivalta voi lannistaa syntisen, pahoja tekoja tekevän kansan ja sen riehunnan (”vapauden”). Koska tuollainen esivalta on Jeesukselta, se on Jeesuksen silmissä nykytilanteeseen ”hyvä” esivalta. Kansa on hiljennettävä ja saatava kuriin. Kuitenkaan ainakaan vielä kansa ei ole taipunut katumukseen ja syntien pois panemiseen. En yhtään ihmettelisi, jos Jeesus lähettää tänne hirmutyrannin tukkimaan tämän kansan suut ja tekemään lopun sen pahoista teoista, että se, mikäli mahdollista, viimein tulisi parannukseen (= katumus + usko).

   Roomalaiskirjeen kohdassa Jeesus käskee kristittyjä olemaan alamaisia hänen asettamalleen esivallalle. Sitä vastaan ei saa nousta kapinaan, mutta esivaltaa toki saa neuvoa ja pilkatakin (”Hän [Jumala] vuodattaa ylenkatsetta ruhtinasten päälle”, Job 12:21). Esivalta siis itsessään saattaa olla Jeesuksen halveksima, mutta juuri sellaisena se parhaiten palvelee rankaisevassa virassaan.

   Kristityt eivät siis saa nousta kapinaan esivaltaa vastaan, sillä sellaisesta seuraa tuomio (”tuottavat itsellensä tuomion”). Roomalaiskirjeen käskyä ei ole annettu jumalattomille, sillä jumalaton ihminen (esim. nykysuomalainen) ei kykene olemaan kenellekään tai millekään alamainen koskaan sydämessään (jossa asuu perkele). Jumalattomat panee kuriin esivalta voimakeinoin, koska mikään Jumalan käsky sinänsä ei heihin vaikuta. KUKAAN ei saa nousta esivaltaa vastaan, oli esivalta millainen hyvänsä. Oikea tie päästä pois huonon esivallan alta on parannuksenteko Jumalan edessä, jolla yksin on valta poistaa rangaistus ja huono esivalta. Vitsauksia ei voi poistaa kukaan muu kuin Jeesus itse. Jos esim. täällä ryhdytään suunnittelemaan kapinaa esivaltaa vastaan ja vetämään kansaa siihen mukaan, silloin suunnitellaan itselle ja kansalle jakeen Room. 13:2 ilmoittamaa tuomiota, perikatoa.

   Lopuksi minulla on tiedustelu Après l’empirelle ja muille Magneettimediassa mahdollisesti oleville swedenborgilaisille, jotka siis väittävät hyväksymissään Raamatun osissa tärkeää olevan niihin kätkeytyvän ”sisäisen merkityksen”. Olen näet jo jokunen vuosi sitten törmännyt erääseen Itävallasta Suomeen tulleeseen Hermann Aistrichiin (ilmoitan nimen, koska hänen pitämänsä kurssit ovat julkisia), joka on swedenborgilainen ja ortodoksijuutalaisen Friedrich Weinrebin opetuksen (lukuisia kirjoja) suuri kannattaja ja julistaja. Hänellä on Swedenborgista ja Weinrebistä varsin laaja kotikirjasto. Olen huomannut, että hän etsii Swedenborgista ja Weinrebistä juuri Raamatun (sekä VT:n että UT:n) sanojen ”sisäistä merkitystä” ohi kirjaimellisen merkityksen niin että Raamatun kirjaimellinen merkitys häviää ja ”sisäinen merkitys” tulee tilalle. Näin hän tulee tässä puuhassaan tuhonneeksi Raamatun ja tuoneeksi tilalle ortodoksijuutalaisuuden ja swedenborgilaisuuden (en tiedä, tekeekö hän eroa näiden välillä).

   Onko hän tuttu teille, ja onko teille tuttua tuo, että swedenborgilaisuus ja ortodoksijuutalaisuus ajavat Raamatun suhteen samaa asiaa?

   Aistrich on parina mennenä vuotena (ei enää) pitänyt kurssiaan nimeltä ”Juutalainen perimätieto ja Raamattu” Kiteellä kansalaisopistossa, mutta nyt viime vuoden syksystä lähtien hänet on otettu pitämään kurssiaan Kiteen seurakuntaan ja Helsingissä Töölön seurakuntaan. Kurssit jatkuvat edelleen kummassakin, vaikka olen varoittanut kumpaakin seurakuntaa Aistrichin kurssin turmiollisesta laadusta.

   Kurssillaan Aistrich todella opettaa Weinrebin juutalaista perimätietoa, joka on kabbalaa ja Talmudia. Weinreb on vanhaa ortodoksijuutalaista sukua, ja hän opettaa juutalaisten rabbien harrastamaa Raamatun selittämistä: gematriaa eli sanojen selittämistä niiden kirjainten numeroarvojen summien perusteella niin, että ne sanat, joilla on yhtä suuri kirjainten numeroarvoista koostuva numeroarvo, liitetään toisiinsa, ”sisäiseen yhteyteen”, joka on jonkinlainen maaginen yhteys. Tällä perusteella sitten selitetään Raamattua sen ”sisäisen merkityksen” mukaan. Lisäksi sellaisia sanoja liitetään merkityksellisesti toisiinsa, joilla on samat juurikonsonantit (vain siis heprean kieli on kyseessä; heprealaisessa Raamatussa kuulemma on salainen, vain rabbien avattavissa oleva ”sisäinen merkitys”, Raamatun ”oikea merkitys”). Sitä en tiedä, kuinka paljon Aistrich käyttää opetuksessaan Swedenborgin Raamatun sanoihin liittämää ”sisäistä merkitystä”, mutta ainakin ne hänen mielessään ovat likeisesti yhteydessä toisiinsa.

   Jeesus tyrmää juutalaisen ”perimätiedon” (nyk. Talmudin ja tietenkin myös salatiede kabbalan) ja sanoo sen tekevän Jumalan sanan tyhjäksi, Matt. 15:6; Mark. 7:8, 9, 13. Siksi otin yhteyttä mainittuihin seurakuntiin ja pyysin heitä heti keskeyttämään Aistrichin kurssin; viehän se seurakuntalaisia ja muita kiinnostuneita pois varsinaisesta Jumalan sanasta ja sitoo heitä juutalaisten rabbien raamatunvesittämiseen. Kumpikaan seurakunta ei ole kuullut varoituksiani tai pyyntöjäni. Nyt siis Suomen ev.-lut. kirkon kahdessa seurakunnassa opetetaan juutalaisuutta (ja mahdollisesti swedenborgilaisuutta). Mitään ei vaikuta se, että juutalainen opetus on perkeleestä, Joh. 8:44, ja että se vie kohti helvettiä, Matt. 23:33. Minusta tämä on skandaali. Kuinka nykyisin seurakunnissa ohjataan sieluja pois kirjaimellisesta, selvästä (Ps. 12:7) Jumalan sanasta ja sidotaan omiatuntoja juutalaisten rabbien selityksiin, rabbien ”vankilaan”? Onko tämä leviämässä koko ev.-lut. kirkkoon, niin että siitä tulee synagoga?

   Onko teillä tietoa asiasta? Kiteen seurakunnassa vastuuhenkilö on kirkkoherra, Töölön seurakunnassa kappalainen (kirkkoherran mandaatilla). Näiden seurakuntien sivustoilta varmasti löytyvät Aistrichin yhteystiedot, jos joku niitä kaipaa.

   Minusta tilanne on merkillinen. Kuinka seurakunnissa opetetaan Jeesuksen ja hänen sanansa vihollisten oppia? Vai onko se mielestänne vihollisten oppia? Oletteko tekin liittyneet ortodoksijuutalaisiin näissä swedenborgilaisuuspyrkimyksissänne etsiessänne ”sisäistä merkitystä” Raamatusta, ja kenties koko elämästä, kaikesta?

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Kehuit tuolla erään toisen artikkelin yhteydessä ettei älykkyytesi ole ainakaan laskenut. No en tiedä mikä se on ollut aiemmin mutta ei tällainen kirjoitus ainakaan todista että se olisi kovin korkea.
    Kannattaisi jauhaa vähemmän tuota samaa ja keskittyä elämään. Ei älykkyys ole vain teoriaa vaan hyvän elämisen taitoa.

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
    1. Hyvän elämisen taito & älykkyys lienee ikuinen pelastuminen. Tiedoksi sinulle ja muille: kommenttejani ei täällä enää julkaista, joten älkää osoittako minulle enää kommentteja (poistun täältä). En tiedä, julkaistaanko tätäkään tiedotusta.

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
 15. Kun olen linkittänyt tänne monia Gilad Atzmonin kirjoituksia niin tässä tämän saksofonistin ja klarinetistin taidonnäytteitä maailmalta.
  Merry Christmas Day with Bolero at Sunrise
  I performed the the Bolero Together with Konse Big Band  (led by Prof. Johannes Berauer)  at Klagenfurt Jazz Club,Austria,  four days ago.
  Bolero at Sunrise was arranged by the  Callum Au
  Merry Christmas
  Gilad

  Happy New Year
  December 31, 2017  /  Gilad Atzmon
  Art is there to offer an alternative vision of reality
  Here are my songs Autumn in Baghdad and Gaza Mon Amour…
  http://www.gilad.co.uk/writings/2017/12/31/happy-new-year

  Being in Time-A Post Political Manifesto

  The Wandering Who?: A Study of Jewish Identity Politics

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 16. Jeesus Kristus on juutalainen synnyltään ja suvultaan. Näinhän totesi myös autuas tohtori Martti Luther, Tooran perusteella.

  Koska juutalaisten silmillä valitettavasti oli ja on ns. peite, eivät mm. Lutherin ajan juutalaiset tunnustaneet Jeesusta Messiaaksi. Päinvastoin herjasivat Kristusta Jeesusta ja Hänen Pyhää Äitiään. Sitten seurasi kirkkohistoriassa ja juutalaisten historiassa sitä mitä tuleman piti. Sitä saa mitä tilaa.

  Aika näyttää, miten Kirjoitukset täyttyvät, mutta reaalimaailmassa ne täyttyvät joka tapauksesssa, lopullisesti ja rutosti…!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 17. Jumala on höpöhöpö

  jeesus on satua

  humpuukia uskot ja luulot

  Plusääni(1)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat