Miksi Suomeen tarvitaan uusi yhteiskunnallinen – ja poliittinen järjestelmä?

Rakentakaamme radikalisoituvaan Suomeen uutta yhteiskunnallista- ja poliittista järjestelmää itsenäiseksi hyvinvointivaltioksi.

Köyhdyttävä korollinen lainarahajärjestelmä

Suomen poliittiset vallanpitäjät, viranhaltijat ja näitä pönkittävä valtavirtainen tiedonvälitys ovat toiminnallaan tukeneet kiihtyvällä vauhdilla jo 1990-luvulta alkaen uusliberalismista talousoppia, joka pyrkii tulkitsemaan ja toteuttamaan yhteiskunnalliset ongelmat markkina-ajatteluun liittyvien tehokkuus-, vapaus- ja oikeudenmukaisuusihanteiden välityksellä. Uusliberalismin kannattajien mukaan pulmat ovat ratkaistavissa itseään ohjailevilla sekä kilpailevilla markkinoilla. Lähestulkoon kaikki asiat yhteiskunnassa tulisi heidän mukaansa niputtaa yksityisomistukseen ja kauppatavaraksi.1

Yllä mainitun uusliberalistisen talousopin mukaan poliittinen valtakoneisto on valjastanut yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Nämä vaikuttavat kohoavaan energian hintaan kuluttaen kokonaiskysyntää sekä yritysten kilpailukykyä. Yksityistäminen ja yhtiöittäminen tuovat runsaita voittoja, mutta ne liukuvat reaalitaloudesta erilaisille rahoitusmarkkinoille sekä monikansallisille sijoittajille, jossa ne esimerkiksi kohottavat osakkeiden arvoa vaurastuttaen pientä globaalia suursijoittajien eliittiä.2

Lyhyesti sanoen, uudenliberalistisen suuntauksen tunnusmerkkeinä voidaan pitää tiukkaa talouskuria, valtion omaisuuden yksityistämistä, yksityisen sektorin toiminnan kannattavuuden parantamista sekä sääntelyn karsimista. Uusliberaali talouspolitiikka tavoittelee myös taloudellista toimintaa säätelevien normien vähentämistä ja tulonsiirroilla rahoitetun hyvinvointivaltion purkamista.

Selkokielellä sanottuna tämä tarkoittaa äärimmäisen eriarvoisuuden lisääntymistä. Hyvinvoinnin kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on kasvanut luonnollisesti rikkaiden hyväksi. Tämä näkyy myös rikkaiden ja köyhien välisinä terveyseroina, jotka ovat entisestään kasvaneet vuodesta 2008 alkaen.3

Suomessa on liki miljoona köyhää, jotka elävät kotimaassaan usein kodittomina ja täysin syrjäytyneinä. Tähän on perussyynä perustulon tuntuva heikentäminen. Professori Juho Saari sanoo, että huono-osaisuuteen ja köyhyyteen valumisesta puhuttaessa ratkaisevaa on se, pitkittyykö köyhyys ja riittävätkö ihmisten tulot heidän menoihinsa pitkällä aikavälillä.4

– Jos eivät riitä, niin tuloksena on leipäjonojen Suomi, Saari kertoo.

Edelleen tämä uusliberalistinen järjestelmä tarkoittaa sitä, että:

Juutalaisen Rothschildien, ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.5,6,7,8 Näin ollen velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät koron ynnä velanpääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta. Tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla. Korkoraha ja velan pääomaa kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

pankkien uhrit

Koska Suomen poliittinen koneisto toimii näiden globaalien rahoitusmarkkinoiden ja ylikansallisten pääoman imperiumien juoksupoikina maassaan, vallitsee Suomessa täydellinen taloudellisen hyvinvoinnin illuusio eli harha. Kotitaloudet, yritykset ja julkisen talouden sektorit eivät pääse koskaan vaurastumaan.

Pankit voivat nyhtää ja ovat usein lypsäneet rahoitetun kohteensa kuiviin. Rahoituslaitokset pystyvät myös raunioittamaan asiakkaansa, olipa se sitten valtio, yritys tai yksityinen kotitalous. Otetaanpa esimerkki: perhe ostaa kiinteistön, joka on ostohetkellä sopivan hintainen ja pankki rahoittaa hankinnan. Kiinteistömarkkinoilta tulee viestiä, että kiinteistökauppa käy kuumana, joten kiinteistöjen ostaminen voisi olla hyvä sijoitus. Näiden markkinoiden ylikuumentuessa asuntojen kysyntä lakkaa, ja asuntojen hinnat romahtavat. Perhe, joka osti asunnon lainoituksella, ei enää saa välttämättä kolmeakymmentä prosenttia asunnon ostohinnasta, jolloin jäljellä on vain periaatteessa asuntovelkaa. Mikäli tässä tilanteessa lainojen korot nousevat, ja perhe ei ole sopinut lainan korkotasoa kiinteäksi, saattavat he joutua luopumaan asunnostaan, ja ajautua taloudellisiin vaikeuksiin. Mikäli tässä tilanteessa pankit ajautuvat ”konkurssiin”, maksattavat ne ”tappionsa” veronmaksajilla, siis heillä, jotka ajautuivat velallisina pankkien uhreiksi.

Näin ihmisten elämä hukkaantuu pelkästään kansainvälisen finanssijärjestelmän pönkittämiseen ja superäveriään rahaeliitin globaalin hegemonian ja mammonan laajentamiseen.

Kaikki järkevästi ajattelevat ihmiset varmasti haluavat tällaiseen yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen selvää muutosta. Miksi emme siis ottaisi ”härkää sarvista” ja ryhtyisi palauttamaan suomalaisille oikeuksiaan työnsä tuloksin, ja Suomelle kiistämättömiä oikeuksiaan omaisuuteensa valtiona.

Terveet perinteiset arvot ovat tuhotut

Suomen poliittinen johtajisto, virkakoneisto ja niitä tukeva verorahoin toimiva joukkotiedonvälitys sekä viihdemaailma, toimivat kuin yhtenä miehenä taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen itsenäisyyden tuhoamiseksi; tässä tuhoamisen prosessissa paljastuu myös suomalaisiin vuosikymmeniä vaikuttanut sionistisen eliitin valtavirtaisen joukkoviestinnän, viihdeteollisuuden ja poliittisen hegemonian murskaava vaikutus; ihmismielen jaloimmat tunteet, kuten isänmaallisuus, uskonto ja avioliitto, ovat täysin tuhottuja.

Perhe
Perinteinen perhemalli halutaan tuhota.

Suomen poliittinen mafia, viranhaltijat, ja näitä tukevat valtamediat ovat onnistuneet luhistamaan Suomen yhteiskunnan henkisen ja taloudellisen selkärangan. Vallanpitäjät, valtavirtainen tiedonvälitys, viihdemaailma ja koulutussektori ovat tavoitteellisesti rappeuttaneet yleistä moraalintasoa, jonka yhtenä päämääränä on ollut perinteisen perhemallin ja avioliiton tuhoaminen. Tästä tuloksena suomalaisten syntyvyys on kuolettavan vaarallisen alhaista. Tästä rappeutumisen tilasta täytyy nousta. Kullakin kansalla on oikeutensa ja velvollisuutensa vaalia yhteisölleen edistyksellisyydeksi kokemiaan perinteitä, arvoja ja etnistä tasapainoa, sillä ilman näitä periaatteita kansakunta ei pysy yhtenäisenä kansallisidentiteettisenä konstruktiona.

Suomen Euroopan unionin ja euron jäsenyydet ovat laittomia

EU on kehittynyt byrokraattiseksi, demokraattisen valvonnan ulottumattomissa olevaksi super-Neuvostoliitoksi, jota hallitsee tietynlainen eliitti. Lisäksi Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille ja direktiivien määräämisvalta ja oikeudet menevät kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Bryssel on lobbareiden paratiisi ja suhmuroinnin pesäke, kirjoittaa Jaana Kivi. Hänen mukaansa lobbareiden, poliitikkojen sekä korkeassa asemassa olevien viranhaltioiden väliset suhteet ovat hyvin tiiviit. Brysselin hintaa voidaan verrata lehmäkauppaan, jonka myyntiarvosta kärsivät EU:n kansalaiset.

Lobbaus toimintana perustuu rahan liikkuvuuteen. Raha on se tekijä, joka ratkaisevasti vaikuttaa politiikkaan, lainsäädöksiin, ja yleensä kaikkeen sääntelyyn, ja tämä kaikki toteutuu vallan keskiössä.

-Kaikkein voimakkain lobbaus ei ole näkyvää. Asiat muuttuvat pelottaviksi silloin, kun ne katoavat julkisuudesta, sanoo Jaana Kivi.

Kiven mukaan Brysselissä, vallan ytimessä, työskentelee 30 000 lobbaria. Jo ainoastaan Euroopan parlamenttiin pääsee jatkuvasti noin 4500 lobbaria, mikä tarkoittaa kutakin europarlamentaarikkoa kohden noin kuusi piinkovaa ammattilaista, jotka yrittävät vaikuttaa päätöksiin. Huolestuttavaa on, että EU-poliitikot luottavat enemmän lobbauskoneistoon kuin puolueettomiin asiantuntijoihin.9

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suomalaiset lobbaajat, jota toimintaa harhaan johtavasti kutsutaan suomalaiseksi ”edunvalvonnaksi”, dominoivat Suomen hallitusta ja eduskuntaa globaalin suurteollisuuden ja kansainvälisen pääomapiirien hyödyksi.

Euroopan unioni on globaalin pankkiirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaiden hyvinvoinnista. Suurpääoma ja rahanvalta ratkaisee kaiken.

Miksi EU-jäsenyys kirjattiin Suomen perustuslakiin? Sitä ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni. Se oli suorastaan laiton teko, jolla luotiin perusta Suomen sitoutumiselle EU:n liittovaltiokehitykseen.
Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti. Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan unionin jäseneksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.

Lisäksi EU-sopimuksen hyväksymiseen liittyi kaksi vilpillisyyttä: Tekaistu EMU-varauma ja maatalousartiklojen pimitetty oikeudellisuus. Jorma Jaakkolan sivuilta voidaan lukea laajemmin EU:n liittymisen laittomuuksista.

Itse asiassa Suomesta sorvattiin euromaa perustuslain vastaisesti. Myös EU:n perustuslain eli Lissabonin sopimuksen hyväksyminen tapahtui perustuslakiamme rikkoen. Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen mukaan eurojäsenyydestä päätettiin alun perinkin laillisesti väärin. Hän kritisoi sitä, että euroon liittymisestä ei tehty erillistä päätöstä, vaan asia kuitattiin pelkällä tiedonantomenettelyllä vuonna 1998. Menettely oli perustuslain vastainen.10

Näistä Suomessa tapahtuneista valtiopetosten sarjoista, jotka yhdistyvät Suomen liittymiseen Euroopan talousalueeseen (ETA), Euroopan yhteisöön (EY) ja Euroopan unioniin (EU), voidaan lukea artikkelista ”Valtiopetokset Suomen lähihistoriassa”, jossa asiat ovat esitettyinä laajemmin lähteineen.

Isäntämaasopimus ja Nato-yhteistyö tarkoittavat hengenvaaraa Suomelle

Nykyisen hallituksen ja yleensä poliittisen eliitin toimesta Suomea ujutetaan Nato-jäsenyyteen esimerkiksi Suomen ja Naton välille solmitun isäntämaasopimuksen perusteella (LS 1914).

Isäntämaasopimuksen suhteen kysymyksessä ei ole pelkästään yhteisymmärrys Suomen ”Nato-operaatioille, harjoituksille ja vastaavalle sotilaalliselle toiminnalle” antamista tukitoimista. Kysymys on Suomen valtion maa-, vesi- ja ilma-alueen varauksettomasta ja sitovasta luovuttamisesta sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden käyttöön mitä tahansa sotilaallisia operaatioita varten. Syyskuun 4. päivän 2014 sopimus on nyky-Suomen historian suuria häpeätahroja ja pitkä naula lisää Suomen itsenäisyyden ruumisarkkuun. 11

Suomen poliittinen eliitti on johtanut Suomen, ja suomalaiset pahimpaan mahdolliseen ulkopoliittiseen tilanteeseen. Suomi on tuon tuostakin osallistunut Yhdysvaltojen johtaman läntisen koalition sotaharjoituksiin jopa Venäjän rajan tuntumassa. Lisäksi Yhdysvaltojen militarisoidut joukot parveilevat Suomen maaperällä.

Nato kuva II

Nato toimii etupäässä paperijärjestönä, jolla kuitenkin on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, mutta sillä ei ole sotilasjoukkoja. Niinpä sotavoimat muodostuisivat jäsenvaltioiden puolustusvoimista, joiden käyttöön luovutus olisi jäsenvaltioiden päätettävissä.

Luonnollisesti kukin Nato-maa tulisi määrittelemään omat tarpeensa sekä niiden tärkeysjärjestyksen, jos Eurooppa ajautuisi sotaan. Länsi- ja Keski-Euroopan maille sekä Yhdysvalloille Suomi ei olisi puolustamisen arvoinen, mutta maamme olisi Naton eteen työnnetty tukikohta. Riippumatta siitä kuka tällaisen sodan voittaisi, meidän kohtalomme olisi perin surkea.

Voidaan kysyä kuinka monta merijalkaväen sotilasta Yhdysvaltojen presidentti, olipa hän kuka tahansa, uhraisi Helsingin – tai Tallinnan, tai Riikan, tai Varsovan – puolustamiseksi? Ei ainuttakaan.11

Kaukomaiden työvoima ja maahanmuuttajien invaasio

Entisten pääministerien Antti Rinteen, Juha Sipilän ja nykyisen pääministeri Sanna Marinin hallitukset ja näihin liittyvät eduskunnat, ovat olleet erikoisen tuhovoimaisia suomalaisen yhteiskunnalliskulttuurisen hengissä säilymisen suhteen. Nämä ovat suuri syyllinen Suomen rappiotilaan. Tälle poliittiselle mafialle merkityksellistä on jatkuva kasvu, jatkuva voiton teko ja oman omistuksen lisääminen. Tällainen poliittinen suuntaus, joka on muiden muassa tavoitellut suomalaisten palkkojen polkemista, on itse asiassa ollut voimassa kiihtyvällä dynamiikalla jo 1990-luvulta alkaen. He tahtovat tänne ulkomaista työvoimaa siitäkin huolimatta, että Suomessa on jo ennestään korkea työttömyys. Tämä poliittinen saasta ei myöskään halua maksaa vaadittavaa palkkaa suomalaiselle hoitohenkilökunnalle tai koulutusta suomalaisille terveyden ammattilaisille. Sen sijaan he esimerkiksi haluavat haalia halpatyövoimaa kuten hoitajia sekä lääkäreitä Thaimaasta ja muista kaukomaista, nyt vedoten myös sen olevan täysin välttämätöntä väkiluvun kasvun vuoksi. Nuo kansanpetturit tuskin ansaitsisivat mitään hoitoa vanhoilla päivillään, sillä he tahtovat vaihtaa kansamme ja geneettisen perimämme joksikin toiseksi. Itsekkyydessään he eivät myöskään välitä noiden kaukomaiden kansoista, jonka ammatillisia osaajia he haluavat haalia Pohjolaan, lisäten noiden maiden aivovuotoa ja horjuvuutta.

Nykyisen poliittisen mafian, arvoliberalistien ja näitä pönkittävän valtamedian kannattama sairaalloinen monikulttuurisuuspolitiikka ja alati lisääntyvät ”turvapaikkahakijoiden” invaasiot johtavat nopeasti Euroopan, kuten myös Suomen kansan kulttuurigeneettisen perimämme lopulliseen tuhoutumiseen.

Globaali eliitti pyrkii Eurooppalaisen väestön etnisen rakenteen vaihtamiseen toiseksi populaatioksi siksi, että näin menetellen eliitti valmistelee itselleen modernia ”orjayhteiskuntaa” tasapäisestä ja kansallista identiteettiä vailla olevasta monikulttuurisesta populaatiosta, josta kehittyisi tulevaisuudessa monokulttuurinen väestönrakenne.

Loppu päätelmä

Suomeen tarvitaan poliittisen järjestelmän muutos ja täydellinen yhteiskunnallinen murros ylläesitettyjen vallanpitäjien, virkakoneiston ja valtamedian harjoittaman epäoikeudenmukaisuuden, maan- ja valtiopetturuuden nurjeltamiseksi, kansan pilkkaamista ja halventamista vastaan. Kansanpetturipoliitikot ovat päätöksillään kärjistänyt kansan eriarvoisuutta, asettaen kansainvälisten finanssijärjestelmän (esim. talous- ja pankkiirieliitti) sekä myös kriisimaiden edut, Suomen ja sen kansalaisten hyvinvoinnin edelle.12 Suomalaiset aiotaan tuhota tulevaisuudessa sukupuuttoon juuri massiivisen maahanmuuttajainvaasion kautta.

Lopullinen rappeutuminen vältettäisiin vitkastelemattomalla radikalisoitumisella, jossa Suomeen kehitettäisiin uusi yhteiskunnallinen ja poliittinen järjestelmä itsenäiseksi hyvinvointivaltioksi.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Patomäki, Heikki (2007). Uusiliberalismi Suomessa. Saatavina: https://patomaki.fi/Uusliberalismi_Suomessa.pdf (Dark Oy).
 2. Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner)
 3. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (2017). Tulotason mukaiset terveyserotovat edelleensuuria http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135167/URN_ISBN_978-952-302-896-8.pdf?sequence=1
 4. YLE (2014). https://yle.fi/uutiset/3-7436047

5.Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
 2. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
 3. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ
 4. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty; Lobbausparatiisin kauppiaat. into
 5. US (14.7.2015). https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/89096-paavo-vayrynen-suomi-liittyi-euroon-vastoin-perustuslakia-kansanaanestys-eurosta
 6. Keijo Korhonen (3.2015). Suomen Kuvalehti. Saatavana: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/keijo-korhonen-suomen-uusi-nato-sopimus-historian-hapeatahra/

…………………………………………….

http://jorjaa.mbnet.fi/emupetos.php

19 kommenttia

 1. Tarjotaan adressin allekirjoittamisella Arkadianmäellä oleileville tilaisuus näyttää, ovatko he KANSAN-edustajia vaiko vain ”kansan”-edustajia:

  ”Suomen pohjavesiä ei saa myydä ulkomaalaisomistukseen!”,
  https://www.adressit.com/oikeuspohjaveteen

  Aikanaan on sitten syytä muistaa niiden nimet, jotka osoittivat olevansa vain ”kansan”-edustajia.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 2. Kansallisvaltioiden alasajoa vastustavia oppositiovoimia on myös tehokkaasti hajotettu sitomalla iso osa niistä sionistisen mafian oikeistolaisen haaran ohjailemiin liikkeisiin. Haittamaahanmuuttoa vastustamaan noussut ”Alt-Right”-liike palautti kunniaan hyvät konservatiiviset arvot, jotka se havaitsi olevan länsimaisen arvojärjestelmän perusta ja lähti aivan oikein vastustamaan kulttuurimarxismin vaikutuksia. Toisaalta tämä liike ohjattiin hyvin ovelasti sionistisen liikkeen alaisuuteen ja sai siltä salavihkaista tukea ja rahoitusta. Sionistisen liikkeen oikeistolaista haaraa, joka tähtää kaikessa poliittisen Israelin ja sitä tukevan juutalais-lobbyn maailmanlaajuisen vaikutusvallan kasvattamiseen, ei sittemmin Alt-Right-liikkeessä ja muissa vastaavissa saanut arvostella. Alt-Right liikkeestä tehtiin samanlainen sionismia palveleva pikku lakeija kuin protestanttisista kirkkokunnista, joista iso osa on ohjattu sionistien talutusnuoraan ja kumartamaan epäjumala Saturnuksen tähteä, jota pilkaten kutsutaan myös psalmikirjoittaja Daavidin tähdeksi.

  Samalla maahanmuuttoa arvostelevaan liikkeeseen ujutettiin lähes uskonnollinen ja talousteorioita väärin tulkitseva sosialismin vastaisuus. Melkein kaikki julkisesti rahoitettu toiminta nähdään sosialismina. Näin esimerkiksi perussuomalaisesta puolueesta tehtiin ’de facto’ uusliberalistista talous-, työllisyys – ja sosiaalipolitiikkaa kannattava puolue, jolle sosialismi, sosiaalidemokratia tai kansallissosialismi ovat kirosanoja ja ne rinnastetaan kansanmurhaa harjoittavaan kommunismiin. Minkäänlaisia markkinoiden sääntelyä eivät perussuomalaiset suvaitse ja kumartavat syvään sionistien hallitsemaa kansainvälistä pankkijärjestelmää.

  Alt-Right liikkeessä on toki tunnistettu äärikapitalismin ja hillitsemättömän rahamaailman tuottamat ongelmat, mutta keinoja sen torjumiseksi ei ole osoitettu, vaikka on ymmärretty, että nimenomaan se ajaa globalismia ja maailmanlaajuista kommunistista orjatalous-järjestelmää. Donald Trumpin valintaa USA:ssa pidettiin kansalliskonservatiivisen liikehdinnän riemuvoittona. Vain vähän huomiota on kuitenkin saanut se, ettei Trump ole ollut halukas tai kykenevä suitsimaan äärikapitalismin tuottamia epäkohtia, pikemminkin päinvastoin. Kiihkeässä Israel-myönteisyydessään Trump on kylläkin tuonut esille oikeistolaisen sionismin omainaislaadun, jota tuetaan USA:n agressiivisella neokonservatiivi-ulkopolitiikalla, jota nykyisin myös virallinen Suomi palvelee. USA:ssa oman maan köyhät saavat maata kaduilla ulosteissaan tai tyytyä heikkoja tuntipalkkoja maksaviin töihin. Teollisuutta toki palaa USA:han, mutta surkein työehdoin. Iso osa kansasta on vailla kunnollista terveydenhoitoa ja pääsy korkealaatuiseen koulutukseen on useimmilta köyhyyden vuoksi estynyt. Täpötäyteen ahdetut vankilat edustavaa isoa osaa sikäläisessä sosiaalihuoltojärjestelmässä. USA:sta on haluttu tehdä Iso-Britannian kaltainen raju luokkayhteiskunta ja nyt mallia ajetaan myös Suomeen.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Aikooko maamme hallitus ja eduskunta tehdä mitään ettei meille kävisi näin?
   The Jewish Tranny Billionaire Spending Big to Push Trans Ideology on America ($29 Billion Pritzker Oligarch Clan)
   The Pritzker’s are only one, relatively small branch of America’s hereditary plutocracy. If you’re wondering why Presidential candidates like Elizabeth Warren or Great Wall Street Hope Pete Buttigieg have made the absurdity of transgenderism front and center in their campaigns, it’s because the Pritzkers are paying them to.

   Universities, mass media, elections, law enforcement, medicine – all of these important institutions have been ruined by Jewish bankster money from people like the Pritzkers, who have almost fully replaced ethics and merit to indulge their fetishes and desire to control us.
   https://russia-insider.com/en/jewish-tranny-billionaire-spending-big-push-trans-ideology-america-29-billion-pritzker-oligarch-clan
   1.comment:
   Day by day it is becoming more evident that international Jewry is the vanguard of Antichrist in every sense- cultural, economic, and intellectual.

   Transgenderism is their flavor of the day. Tomorrow it will be transhumanism.

   To be a Talmudic Jew does not require belief in anything other than rabbinical authority over the Jewish collective and the superiority of Jews over gentiles. The Talmud is not a collection of spiritual books in the traditional sense, it is the user’s manual for the synagogue of Satan with respect to the corruption and enslavement of the gentiles, thus preparing for the arrival of the man of sin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Brexit sinänsä valopilkku, että henkisesti sairaan uusliberaalin EU:n hajoamisprosessi sai alkusysäyksen ja niin muodoin internazionaalisen banksterikonkaavi horjahti. Mutta tie kansojen itsemääräämisoikeuden palauttamiseen on pitkä ja kivinen. Väkivaltakoneisto (poliisi,armeija) on tiukasti vielä mätäeliitin komennossa.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 4. Tämmöinen on irvokas totuus tämän päivän suomesta, elämme ”finaalissa” jonka alkusoitot puhallettiin 1980 luvun taitteessa Mauno Koiviston kiilatessa ”ruorimieheksi”.
  Sodan jälkeinen kansa oli opetettu säästäväiseksi ja velkaantumista karttavaksi, pankit suosivat säästämistä, maksaen tallettajille muutaman prosentin korkoa, eikä silloin houkuteltu keinottelijaksi, se oli käytännössä mahdotonta siksi Suomi nousi HYVINVOINTI VALTIOKSI, joka nyt on lahjoitettu keinottelijoille.

  Toisin on nyt, tämä ”tarhattu” nykypolvi joka on massakasvatettu imeväisiästä alkaen ”tuotteeksi” jolla ei ole luontaista kriittistä ajattelukykyä on ohjeistettu tukeutumaan velkarahaan pienistä isompiin hankintoihinsa, se on heistä aivan luonnollista kunhan vaan kulissit ovat ajan vaatimusten mukaiset ulkoapäin katseltaviksi (tänään kaikki nyt ja heti).
  Poliitikot ja ammattiyhdistys pamput saavat mielin määrin tehdä lehmäkauppojaan ja maanpetoksellisia rikoksiaan velkaantuneen ja tukirahastoihin sidotun ”hampaattoman” kansakunnan kituessa sätkynukkeina heitä varten suunitelluilla ”jatkuvan kasvun lypsyaltareilla”.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 5. Kansan ikioma sontaviemäri Yle julisti tänään jutussaan ”Psykologin ja kuraattorin palveluita jo 0-5-vuotiaille – päiväkodeissa kokeillaan, voisiko siitä olla apua”, että ammattimaisia puoskaripalveluita (psykologi, kuraattori, varhaiskasvatus, myönteinen erityiskasvatus, tunnekasvatus ym. narttujen sonta) aletaan soveltaa jo 0-5-vuotiaisiin lapsiin,

  https://yle.fi/uutiset/3-11202342

  Narttuja ei olisi saanut päästää kodin ulkopuolelle yhteiskunnallisiin hallintatehtäviin tai mihinkään tehtäviin. Suomi-nartut ovat tuhonneet kaiken yhteiskunnassa muka-hyvällään, massiivisella petoksella. Ennen kaikkea lapset (jokaisen lapsen!) he ovat tuhonneet kaikkeen ulottuvalla valheellaan. Eivät lapset tarvitse narttujen (joiden ykkösluokkaan suomalaiset miehet kuuluvat) muka-kasvatusta, muka-hyvää, muka-auttavaa, vaan lapset tarvitsevat sydämissään hengellistä todellista ruokaa, Jumalan sanaa, Jeesusta Kristusta, perkeleen poistumista sydämistä Jumalan sanan ja siinä vaikuttavan Pyhän Hengen (= Jumalan itsensä) vaikutuksesta – pelastumista. Lapset vaistoavat kaikkien ympärillään olevien aikuisten valheen. He vaistoavat sen, että kaikki ihmiset ovat sisimmässään perkeleen orjia, teeskenteleviä saatanoita, hyvään pukeutuneita hirviöitä. Siksi lapset ja nuoret oireilevat. Suomessa EI ole naisia! Suomessa EI ole miehiä! Suomessa on vain saatanoita (valkoisia ja mustia), ja sen lapset ja nuoret vaistoavat.

  Jopa saatanat ovat lopettaneet oikean evankeliumin (sanoma Vapahtajasta) opettamisen kodeissa, kouluissa ja jopa kirkoissa! Tämä on äärimmäistä saatanallisuutta, ihmishirviöiden työtä.

  Lapsilla on suunnaton nälkä, Jumalan sanan nälkä! He nääntyvät nälkään, ja nyt nartut (mies- ja naispuoliset) ovat terävöittämässä tätä nälkään tappamista. Lapsia ei murhata ainoastaan fyysisesti aborteissa (jo 700 000 murhattua!) vaan heidät murhataan myös hengellisesti viemällä heiltä pois Jumalan sana. Kyseessä on murha. Sitä kansan ikioma sontaviemäri Yle julistaa. Hirveä on tämän saatanalauman (Suomen kansan) kohtalo viimeisellä tuomiolla! Kodit, koulut, yliopistot ja koko yhteiskunta ovat tappopaikkoja, tuhoamisleirejä – todellisia kaasukammioita, joissa tappava kaasu on perkele itse. Yle julistaa saatanaa, kuten koko kansa. Tappamista. Murhaamista.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Ja tänään Yle julisti jutussaan ”Mielenterveysongelmien räjähdysmäinen kasvu on yllättänyt työnantajat – työntekijöille tarjotaan nyt chat-apua, nettipsykologia ja lyhytterapiaa”, että kansa kärsii työssään (ja siten myös koko elämässään) mielenterveysongelmista, ahdistuksesta ja uupumuksesta, ja ratkaisuksi ongelmaan tarjotaan chat-apua, nettipsykologia, lyhytterapiaa ja psykoterapiaa,

   https://yle.fi/uutiset/3-11204584

   Ei ole auttanut kansaa demokratia, vapaudet, oikeudet, ihmisoikeudet, sananvapaudet ja tasa-arvot.

   Kansa nääntyy umpikujaan. Jeesus Kristus (Vapahtaja) puuttuu:

   ”Rauhan minä jätän teille, minun rauhani – sen minä annan teillle. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän SYDÄMENNE olko murheellinen älköönkä peljätkö” (Joh. 14:27);

   ”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” (Jo. 16:33).

   Kansan ikioma sontaviemäri Yle tarjoaa ratkaisuksi väärää hoitoa, ammattimaista puoskarointia (ja sillä nettoamista). Jeesus puuttuu, ja hänen myötään kaikki.

   Kansa on umpikujassa, ja hukkuu. Lapset nääntyvät, nuoret nääntyvät, aikuiset nääntyvät. Ilman Jeesusta Kristusta kukaan ei voi mitään, ja jumalattoman tie hukkuu (Ps. 1:6).

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Eduskunta keskusteli tänään 1,5 tuntia velkaantumisesta ja sen tuomista ongelmista. Puheenvuoroja käytettiin yli 60, ja ministereistä äänessä olivat oikeusministeri Henriksson ja valtiovarainministeri Kulmuni.

  Velkaantumisesta syytettiin yksimielisesti kansaa itseään. Kouluopetusta taloudellisista asioista vaadittiin tehostettavaksi. Talousosaamista on kuulemma lisättävä. Pikavipit kuulemma saatava kuriin.

  Edustaja Halla-aho ei ollut paikalla. Edustaja Zyskowicz oli alkuun paikalla, mutta poistui pian. Edustaja Antti Rinne ei puhunut mitään. Rinteen pönäkkäpoikapuoluetoveri puhui sosiaalisesta luototuksesta. Edustajat kehuivat kilpaa toisiaan hyvästä keskustelusta. Noteerasin mm. seuraavat kommentit: ”tämä aihe yhdistää kaikkia täällä, eikä ristiriitoja ole”, ”keskustelu täällä on ollut hengeltään yksituumaista”, ”puhuttu laadukkaasti”, ”arvokas ja hyvä keskustelu”, ”hyvä keskustelu tärkeästä aiheesta”, ”hyvä keskustelu” (ministeri Kulmuni), ”kiitos oikein hyvästä keskustelusta” (ministeri Henriksson). Koko 1,5-tuntisen keskustelun ajan eduskunta oli hiljainen ja vaisu; lähinnä pälyiltiin ja tuijotettiin pöytään tai papereihin. Yhtäkään välihuutoa ei esitetty.

  Selväksi kävi, ettei yksikään edustaja tai yksikään puolue tunne raha- ja pankkijärjestelmäämme, yhteiskunnan toiminnan selkärankaa. Siitä ei puhuttu, eikä siihen edes viitattu. Valtionvelasta (tai kuntien veloista) ei puhuttu mitään.

  Velkaantumisen ja siitä aiheutuvien ongelmien syy on velkaperusteinen rahajärjestelmämme, ei kansan eläminen yli varojensa. Tätä velkaantumisen syytä ei tunne koko eduskuntamme, eivät myöskään valtiovarainministeri ja oikeusministeri. Jos eduskunta ja ministerit eivät tunne velkaantumisen perussyytä, velkaperusteista rahajärjestelmäämme, he eivät ymmärrä yhteiskuntamme toiminnasta yhtään mitään. He ovat täysin kyvyttömiä toimimaan ministereinä tai kansanedustajina. He ovat turhakkeita, ja tekivätpä he yhteiskunnassa mitä hyvänsä, se on turhakkeen toimintaa, asioiden tuhoamista ja kansan syöksemistä perikatoon. He ovat siis tuhoajia, tekivät mitä tekivät. Yhteiskunnallisia asioita voidaan hoitaa vain siltä pohjalta, että tunnetaan yhteiskunnan toiminnan selkäranka, raha- ja pankkijärjestelmä.

  Raha- ja pankkijärjestelmämme on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden yksityinen (Rothschildien ja muiden suurten yksityisten pankkiirisukujen ja heidän pankkiensa omistama) järjestelmä, joka toimii juuri velan pohjalta. Sveitsissä sijaitsee noiden yksityisten rikollisten tahojen ”keskuspankkien keskuspankki” BIS, ja siihen kuuluvat nykyisin kaiketi jo kaikkien maiden keskuspankit (kaikki keskuspankit ovat siis yksityisiä ja rikollisia), myös Euroopan keskuspankki (ja siten Suomen Pankki ja kaikki Suomen pankit).

  Kyseisessä rahajärjestelmässämme raha syntyy ja tulee kiertoon vain velkana, siis niin, että pankit myöntävät lainoja lainanottajille (valtiolle, kunnille, yrityksille, yksityisille). Kierrossa on rahaa niin paljon kuin sitä on otettu lainaksi. Kaikki rahamme on siis velkaa yksityisille rikollisille pankkiireille. Työnteko ei tuo yhteiskuntaan lisää rahaa, sillä raha tulee kieroon vain velkana. Palkkoja maksettaessa jo olemassa oleva raha vain siirtyy taskusta toiseen. Pankit luovat lainaamansa rahat (= sen velan) tyhjästä, vain kirjaamalla rahat (velan) lainanottajan tilille. Kyseessä on siis laillistettu rahanväärennystoiminta. Koska kiertoon tulee rahaa niin paljon kuin sitä otetaan lainaksi ja koska takaisin on kuitenkin maksettava tuon velan lisäksi myös korot, yhteiskunnassa on aina pankeille takaisin maksettavaa enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Näin yhteiskuntaan syntyy keskimääräinen pakko ottaa lisää velkaa entisistä veloista selviämiseksi, ja tämä tarkoittaa väkisin (järjestelmästä itsestään johtuen) syntyvää velkakierrettä, velkaorjuutta, yleistä muutakin orjuutta ja lopulta tuskallista tuhoutumista. Rahaa on siis jatkuvasti vähän ja koko ajan vähemmän, ja rahanpuute vallitsee yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tämä on velkaantumisen syy, ja tätä syytä puolueet, kansanedustajat ja hallitus eivät tunne! Siksi maamme johto on vahingollinen ja rikollinen turhake, eräänlainen pahanlaatuinen syöpä. Sana ”rikollinen” johtuu siitä, että yhteiskuntamme toiminnan selkäranka, rahajärjestelmä, perustuu laillistettuun rahanväärennystoimintaan. Koska yhteiskunnassa on koko ajan pankeille takaisin maksettavaa (velan määrä + korko) enemmän kuin rahaa on olemassakaan (velan määrän verran), syntyy pyramidihuijaus, koska aina jonkun tahon jossakin on otettava lisää velkaa entisistä veloista selviämiseksi (keskimääräinen pakko). Rahanväärennystoiminta ja pyramidihuijaus ovat rikollisuutta.

  Koska maamme puolueet, eduskunta, hallitus, presidentti, virkamieskunta ja muu virallinen Suomi eivät vastusta velkaperusteista raha- ja pankkijärjestelmäämme, on selvää, että ne ovat kaikki osa tuota kansainvälistä rikollista järjestelmää. Suomen johto ja koko virallinen Suomi ovat osa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Koska eduskunnan velkakeskustelussa kukaan ei tuonut esiin tuota totuutta, puhujat kilpaa kehuivat toisiaan ”hyvästä keskustelusta”. Suomi on täysin rikollisen pankkijärjestelmän orja, ja siksi Suomi ja sen kansa (demokratia; kansa valitsee edustajat) ovat osa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja siitä ei haluta puhua missään, ja siksi kaikki Suomessa on äärimmäistä vastuuttomuutta, rikollisuuta. Sitä oli eduskunnan velkakeskustelu 19.2.2020. Todella iljettävää katsottavaa.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Keskuspankit ovat polkeneet TAAS satoja miljardeja VELATONTA elvytysrahaa finanssimarkkinoille. Ne ostavat arvopapereita ja kultaa taseeseensa tyhjästä luodulla rahalla. Eli rahaa siis riittää tuollaiseen toimintaan, kun taas samaan aikaan täällä väännetään palkoista ja verotuloista.

   Tuolla keskuspankkien rahan ostovoiman polkemisella (se on varastamista) on hirvittävä vaikutus elämisen hintaan, ja se aiheuttaa luonnollisesti isoja paineita palkankorotuksiin. Ja sitten voidaan taas puhua kustannuskilpailukyvyn heikkenemisestä, ikäänkuin se olisi tavallisen ihmisen palkkavaatimusten syytä.

   Tuo keskuspankkien elvytys hyödyttää VAIN finanssimarkkinoita ja aiheuttaa inflaatiota, niin että olemme kaikki kohta taas Weimarin Saksan tilanteessa. Ei mene enää kauaa.

   Kun Nixon irrotti dollarin kultakannasta vuonna 1971 tässä rahan painamisessa ei ole ollut enää mitään tolkkua. Sitä on painettu mielivaltaisista syistä – vain keinottelutarkoituksiin.

   Jos keskuspankilla ja valtiovallalla on 2% inflaatiotavoite – se tarkoittaa sitä, että niillä on 2% varastamistavoite. Sillä inflaatio on varastamista.

   Kannattaa etsiä ja katsoa dokumentti nimeltä Princes of the Yen, ja tutustua mitä keskuspankki teki Japanissa. Japani ei ole edelleenkään selvinnyt keskuspankkinsa ”uudistuksista”. Siellä tehtiin myös 80-90-luvulla ensin hirvittävä assettikupla ja sitten tuli syvä lama, josta ei olla selvitty vieläkään.

   EKP ja FED tekevät tasan samaa. Ne tekevät mielellään assettikuplia (elvytyksen nimissä), jolloin kaikki arvot kuplaantuvat ja kaikki velkaantuvat. Tältä ei voi suojautua mitenkään. Ei säästämällä, eikä velkaantumalla. Ei myymällä, eikä ostamalla.

   Rahan luomisen valta pitäisi olla paikallishallinnoilla, keskuspankkeja ei tarvita.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Koko rahajärjestelmämme on askel askeleelta selitetty mm. tässä kirjassa:

    Theodore R. Thoren & Richard F. Warner: ”The Truth in Money Book” (4. p., 1994),

    Kirjoittajat eivät ole riippuvaisia mistään tahoista. Pelkältä faktapohjalta he tuovat esiin koko rahajärjestelmämme luonteen.

    Valitettavasti rahan luomisen valtaa ei voi Suomessa saada paikallishallinnolle tai edes valtionhallinnolle, sillä totuus Suomessa on tämä:

    1. suomalainen ihminen ei ymmärrä raha- ja pankkijärjestelmäämme;

    2. suomalainen ihminen on kyvytön ymmärtämään raha- ja pankkijärjestelmäämme;

    3. suomalainen ihminen ei suostu ymmärtämään raha- ja pankkijärjestelmäämme.

    Ja tuolla ”suomalaisella ihmisellä” on kaikki valta tässä maassa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§).

    Juuri demokratia tuhoaa tämän maan hirvittävällä voimalla kaikilla tasoilla. Demokratia on jo käsitteellisestikin anarkiaa, ja anarkia ei piittaa mistään asiasta minkään vertaa. Jumalan sana käskee esivallan PITÄÄ KURISSA kansan jopa kuolemantuomioin (Room. 13:1-5), ja juuri sen demokratia kumoaa, kun kansa itse julistautuu omaksi kurinpitäjäkseen (kuka nyt itseään rankaisisi!). Suomessa ei mitenkään voi tapahtua muuta kuin tuhoutuminen, sortuminen, orjuuteen joutuminen, häpeä, vaikerrus. On TÄYSIN mahdotonta, että Suomessa koskaan tapahtuisi mitään hyvää ja oikeaa. Jumalaton kansa on perkeleen, vääryyden, valheen, väkivallan, huijaamisen, anarkian ja tuhon orja. KAIKKI Suomessa on kuin musta helvetin suuaukko, joka nyt imee sisäänsä lapset ja nuoretkin hirvittävällä voimalla.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. Tässä katso miten paljon harmia tavalliselle kaduntallaajalle tämä liberaalisti johdettu FIAT -rahajärjestelmä saa aikaan. Finanssikupla ja inflaatio on kuin rakennettu nykyiseen järjestelmäämme :

    Suosittelen muutenkin tuon George Gammondin videoita, silkkaa faktaa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. En ole sinänsä oikein ohjattua FIAT -rahajärjestelmää vastaan ja kultakannan kannattaja, mutta

  Since 1971 the world has been on a pure fiat currency system so we can thank fiat currency for massive inflation, asset bubbles, inequality, financializing the economy, and crippling amounts of debt. Unfortunately it doesn’t stop there, with a fixed money supply tied to a commodity, as an example, we’d eliminate most of the systemic risk in the financial system today as well as most wars. Fiat currency is why the Fed has so much power and why the government has grown to a size indistinguishable from what it was even 20 years ago. A fiat monetary is at the heart of almost every problem we face in our society today. If you have any interest in the economy this is a must watch video!

  In this video on why the fiat currency system will lead to a collapse in the entire house of cards I discuss the following:

  1. Fiat currency vs. gold standard
  2. Fiat currency leads to social unrest
  3. Fiat currency end game!

  WTFhappenedin1971.com

  Kuten olen jo kauan jankuttanut vähän kaikille osittaisvarantojärjestelmää (fractional reserve) hokeville, että nykyjärjestelmä ei ole sellainen – vaan puhdasta rahanluontia tyhjästä. Edes alussa pankit ei tarvitse mitään talletusvarantoja tai pankkireservejä. Järjestelmä on endogeeninen ja perustuu velkaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Videonsa alussa George Gammon sanoo, että fiat-raha tulee tuhoamaan maailman ja että kultastandardi pelastaa maailman (fiat-raha on itsessään arvoton vaihdon väline, joka saa kelpoisuutensa ja ”arvonsa” siitä, että se on lailla määrätty vaihdon välineeksi).

   Yllä olevan videon lisäksi Gammonilla on siihen osa 2, joka käsittelee kultastandardia ja siis ”maailman pelastamista”. Osa 2 löytyy hänen You Tube –kanavaltaan. Katsoin molemmat osat (yhteensä videoiden pituus on n. 42 minuuttia).

   Fiat-raha on jo tuhonnut maailman. Jo pitkään maailma on ollut kuoleman kielissä, ja syy siihen, etteivät velkarahapankkiirit vielä ole lopettaneet maailmaa, on se tosiasia, että pankkiirit pitävät maailmaa sen verran hengissä, että sitä voidaan lypsää (maailma on siis jatkuvassa orjuuden tilassa). Lypsävää lehmää ei kannata teurastaa. Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto (ja siten myös hänen puolueensa sosiaalidemokraatit) tiesi vallan hyvin tämän, sillä hän totesi (lähdettä en tässä nyt muista) kerran puoluetovereilleen, että kansaa on pidettävä sen verran hengissä, että sitä voidaan lypsää.

   George Gammon on (You Tube –kanavansa esittelyvideon mukaan) vuoteen 2012 asti ollut yrittäjä, ja sen jälkeen hän on toiminut vuokra-asuntobisneksessä ja globaalina sijoittajana (ja menestynyt hyvin). Hän siis toimii velkarahajärjestelmän turvissa ja imee sen avulla verta ihmisistä. Samaa hän opettaa kuulemma videoissaan muillekin. Videonsa kohdassa 7:54 hän ilmoittaa seuraavansa tarkoin Richard Warneria, joka on juuri yllä olevassa kommentissani mainitsemani kirjan toinen tekijä. Olen lukenut Warnerin kirjan, ja varmaa on, ettei Gammon ole lukenut sitä (kuten alla olevasta selviää). George Gammon ei tiedä Warnerista mitään. Toteankin, että Gammon on keskeneräinen ja suulaanpuoleinen intoilija, joka ei älyllisesti ole kovin lahjakas. Pidän Gammonia myös huijarina. Luulen, että Jepulisjepsis on eksynyt suosittelemaan George Gammonin videoita ”silkkana faktana” sen vuoksi, että hän on hukkunut Gammonin puhetulvaan eikä ole perehtynyt esim. Warnerin kirjaan, jossa kaikki on esitetty hyvin yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.

   Koska Jepulisjepsis kirjoittaa toisessa yllä olevassa kommentissaan, että nykyisessä rahajärjestelmässä ei ole osittaisvarantojärjestelmää (fractional reserve) ja että rahajärjestelmämme on puhdasta rahanluontia tyhjästä, niin muutama sana siitä – ja kaivan Warnerin kirjankin esiin.

   Itse raha (eli velka) tietenkin luodaan järjestelmässämme tyhjästä (vain kirjoittamalla raha eli otettu velka lainanottajan tilille; se on siis kirjaamalla – laillisella rahanväärennystoiminnalla – luotua aivan uutta rahaa), mutta sen määrää rajoitetaan varantovaatimuksilla. Lainoja pankit saavat myöntää vain tietyssä suhteessa niiden omiin varantoihin (ilmoitetaan prosenttilukuina). Pankkien varantoja ovat pankeissa olevan käteisen määrä + niiden keskuspankissa varantotilillä olevat talletukset (Warner, s. 45). Keskuspankissa olevat pankin talletukset voidaan muuttaa käteiseksi, kun pankki käteistä rahaa tarvitsee. Käteinen ja keskuspankin varantotilillä olevat talletukset TOIMIVAT MYÖS PERUSTANA (VARANTONA) UUDEN RAHAN LUOMISELLE LAINOINA (Warner, s. 45). Käteisen pankit ostavat keskuspankilta sen varantotilillään olevilla talletuksillaan (Warner, s. 46). Pankit eivät lainaa varantojaan. Varannot toimivat pohjana rahanluonnille (joka tapahtuu tyhjästä) mainitun prosenttimäärän mukaan (Warner, s. 46).

   Kuitenkin nykyisin varantovaatimuksia voidaan KIERTÄÄ, ja siihen Jepulisjepsis varmaankin viittaa. Pankit voivat esimerkiksi myydä velkakirjoja sijoittajille (esim. eläkeyhtiöille), ja niin ne poistuvat pankin kirjoista ja uusille lainoille tulee tilaa.

   Pankin varannot ovat siis pankissa oleva käteinen + keskuspankkitilin talletukset. Kun lainanottajat maksavat takaisin lainojaan, silloin tuo maksettu raha poistuu kierosta (siinä mielessä se lakkaa olemasta) mutta samalla pankin sisällä olevien vapaiden varantojen määrä kasvaa (varantoja luonnollisesti vapautuu, kun velkamäärä vähenee) ja niiden pohjalta enemmän lainoja voidaan myöntää:

   ”When payments are received by the banks and the money is extinguished, reserves are freed” (Warner, s. 81).

   Kun lainaa lyhennetään, kierrosta poistuu vastaava määrä rahaa, mutta pankin varantoja vapautuu (uusien lainojen myöntämiseksi niiden pohjalta):

   ”But it (takaisin maksettu laina) reappears in the statistics as BANK-HELD RESERVES when the teller (= kassavirkailija) takes it – – It has become a part of the bank’s RESERVES – – bank reserves will be freed by your loan payment” (Warner, s. 101, 102);

   ”As we said before, the repayment of loans to commercial banks reverses the process. When a loan is repaid, the money reverts back to the few reserves and the thin air from which it was created” (Warner, s. 102, 103).

   Mitä inflaatioon tulee, se ei johdu siitä, että kierrossa olisi liian paljon rahaa suhteessa tarjolla olevien tavaroiden määrään. Inflaation aikana ongelma on, riittävätkö rahat kohonneisiin hintoihin. Inflaatiossa on RAHAN PUUTE kaikkialla (Warner, s. 103-104). Ostovoima heikkenee ja rahan arvo alenee, ja se on suoraan suhteessa velan määrän eksponentiaaliseen kasvuun. Velkarahajärjestelmässä rahan määrä nousee koko ajan, mutta velan määrä nousee vielä nopeammin. Rahanpuute on varsinainen syy mm. seuraaviin: inflaatio, laskukausi ja työttömyys (Warner, s. 104-106).

   Inflaatio syntyy niin, että kun velkarahajärjestelmässä kuluttajien ostovoima koko ajan heikkenee (nousevien velanhoitokulujen vuoksi) ja kun tuottajat ja yritykset joutuvat koko ajan nostamaan hintoja (sijoituksiin otettujen velkojen hoitokulut siirretään hintoihin), ihmisillä ei ole enää varaa ostaa tuotteita ja palveluita. Samoista tavaroista joudutaan maksamaan yhä enemmän. Inflaatio on rahan arvon heikkenemistä. Syynä tähän kaikkeen on velkarahajärjestelmä (Warner, s. 119). Vain velkarahajärjestelmissä voi syntyä inflaatioita, ei muissa (Warner, s. 198).

   Pelastaako rahan kultaan sitominen sitten maailman, kuten George Gammon esittää. Ei, sanoo Warner (s. 220). Kultaan sitominen ei mitenkään voi estää korollisen velkarahajärjestelmän aiheuttamaa velan määrän jatkuvaa kasvua, velan, jota ei koskaan kyetä maksamaan takaisin. Kultastandardiin siirtymisen koko peruslähtökohta on väärä inflaation määritelmä: että inflaatio muka on liian paljon rahaa ja siksi rahan määrää muka on rajoitettava (Warner, s. 220). Todellisuudessa velkarahajärjestelmässä inflaation syy on krooninen rahanpuute ja eksponentiaalisesti kasvava velka. Paras keino päästä eroon inflaatiosta on se, että valtio ryhtyy laskemaan liikkeelle velatonta rahaa (Warner, s. 225).

   Koronkiskonta (korollinen velkarahajärjestelmä monopoliasemassa) on maailmaa hallitsevan eurooppalaisen kulttuurin perusta (Warnerin siteeraus sivulla 98 Thomas Robertsonin kirjasta ”Human Ecology: The Science of Social Adjustment”, s. 110). Rothschildiläiseen korolliseen velkarahajärjestelmään Suomen sitoi jo autonomian aikana v. 1865 J. W. Snellmanin ponnisteluiden seurauksena koko silloinen hallintomme tsaarin luvalla (kansa saatiin takuumieheksi eli maksajaksi, velkaorjaksi). 155 vuotta Suomen kansa on ollut jatkuvassa rahanpuutteessa, jatkuvassa inflaatiossa, jatkuvassa köyhyydessä, jatkuvassa hirsipuussa. Kaikki on viety. Perussyy on luonnollisesti kansan jumalattomuus: Jumalan turva, varjelus ja siunaus puuttuvat. Kaikki on siis omaa syytä.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Vesa tarkoittanee Prof. Richard Werneriä ?

    Juu, tuo George Gammon intoilee noissa paljon, mutta tulee sieltä välillä asiaakin ???? Ei mikään tietolähde voi olla täydellinen, tieto pitää kerätä palasina.

    En minäkään sanonut kannattavani tuota kultakantaa (koska se antaa vallan niille joilla kultaa on), mutta johonkin kiinteään tai hallittuun valuutta pitäisi sitoa? Esim. työsuoritteisiin? Ja velattomasti. Ja paikallisesti. Ja pankeille 100% reservivaatimukset.

    Nykyään isoilla pankeilla ei ole oikein mitään kunnon rajoitteita rahanluontiin ja keinotteluun, vain lainojen kysyntä ratkaisee. Vain nimellisesti ne reservivaatimukset ovat olemassa (Basel), mutta useat isot pankit ovat niistä vapaat. Eivät noudata niitä.
    http://ebolakani.blogspot.com/2012/11/miten-paljon-pankki-voi-lainoja-omaan.html

    Saksan valtio otti Hitlerin aikana käyttöön oman valtion sisäisen velattoman rahan, jota se itse loi (tyhjästä) palkanmaksun yhteydessä, ilman lainoja tai velkaantumista yhtään mihinkään. Tämän velattoman rahan arvo oli sidottu työpanokseen tai johonkin hyödylliseen tuotettuun asiaan. Ei kultaan, tai pelkkään uskoon rahan arvosta, kuten euro tai dollari. Koska valtio loi kulunkeihinsa tarvittavan rahan, tuloveroa ei tarvittu.
    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2013/07/20/jotain-yleista-saksan-talousihmeesta-mefo-vekselit-ym-1933-45/

    Myös tuota R.Werneriä olen seurannut tubesta ja usein hänen sanomisiinsa viitannutkin. Mutta yhtään hänen kirjaansa en ole lukenut. Hän osaa selittää hyvin tämä nykyisen pankkijärjestelmän ja keskuspankkien toiminnan, jopa noissa videoissaan. Ohessa näyte:

    Pankit eivät nykyään todellakaan tarvitse mitään reservejä tai pohjatalletuksia lainoja myöntääkseen – ei myöskään R.Wernerin mukaan. Vain asiakkaan tarpeen ja luottamuksen. Ne reservit hankitaan jälkikäteen, jos hankitaan:
    https://rahajatalous.wordpress.com/2012/08/15/toimittaja-rossi-ja-rahan-endogeenisuus/
    ”reservivaatimukset eivät rajoita liikepankkien luotonantoa. Toisin sanoen liikepankit myöntävät lainoja juuri niin paljon kuin ne katsovat liiketaloudellisesti kannattavaksi. Tämä on myös täysin selvää keskuspankeille. ”

    Esim. FED ei tarvitse tänäänkään yhtään mitään reservivaroja luodakseen uutta rahaa finanssimarkkinoille, vain käskyn (((jostain))), ja napin painalluksen. Tämä toiminta tulee tuhoamaan koko maailmantalouden ja vie meidät Weimarin tilanteeseen.

    Tuo Werner on tutkimuksillaan näyttänyt toteen, että pankit luovat lainojen pääoman tyhjästä. Ilman reservejä.
    Wernerin mukaan :
    Juurinkin nää isot keskuspankit ovat historiallisesti aiheuttaneet ne pahimmat kurimukset. Pienet yksityiset pankit eivät niinkään.

    Esim. Saksassa on 1500 pientä paikallista pankkia, jotka luotottavat paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ei niinkään keinottelua. Ne siis joutuvat olemaan samassa veneessä paikallisten yritysten kanssa, siksi homma täytyy pitää kutakuinkin järkevänä. Tosin EKP haluaa lakkauttaa nämä pankit.

    Eli sillä on merkitystä miten ja mistä keskuspankkia ja rahajärjestelmää johdetaan. Japanin sodan raunioista nostanut Credit Guidance -politiikka taisi olla Hjalmar Schachtilta kopioitu keksintö? (Katsokaa tuo vimeo dokkari : Princes of Yen)

    Esim. nykykeskuspankit osaavat kylvää vain tuhoa, sillä (myös Wernerin mukaan) halvat lainat eivat ole koskaan parantaneet taloutta, ja päinvastoin normaali korkotaso ei ole koskaan haitannut talouskasvua. Tätäkään Suomen tollot eivät tajua.
    Oheen yritin etsiä tähän viitteitä korkotasojen vaikutuksesta talouteen :
    https://static.seekingalpha.com/uploads/2018/5/4/saupload_rates5.png
    https://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/2012/11/uk-base-rates-growth-07-111.png

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Vesa, luin tuon 26.2.2020 at 16.46 kommenttisi nyt uudelleen ja tuli mieleen, että sinäkin näköjään kuulut noihin osittaisvaranto-uskovaisiin 🙂

  Usko nyt jo, että ainakaan tämä ao. menetelmä ei nyt ainakaan enää ole käytössä / jos on ikinä ollutkaan. Jos tää ’Warner’ kuvaa tuossa nykyjärjestelmää, niin MYÖS HÄN EREHTYY tai johtaa tahallaan harhaan? Myöskään k-pankkien ”käteisellä” ei ole mitään merkitystä – käteinen on alle 2% liikkeellä olevasta rahasta. Ohessa tämä kuvauksesi, joka ei VARMASTI pidä paikkaansa:

  ”Itse raha (eli velka) tietenkin luodaan järjestelmässämme tyhjästä (vain kirjoittamalla raha eli otettu velka lainanottajan tilille; se on siis kirjaamalla – laillisella rahanväärennystoiminnalla – luotua aivan uutta rahaa), mutta sen määrää rajoitetaan varantovaatimuksilla. Lainoja pankit saavat myöntää vain tietyssä suhteessa niiden omiin varantoihin (ilmoitetaan prosenttilukuina). Pankkien varantoja ovat pankeissa olevan käteisen määrä + niiden keskuspankissa varantotilillä olevat talletukset (Warner, s. 45). Keskuspankissa olevat pankin talletukset voidaan muuttaa käteiseksi, kun pankki käteistä rahaa tarvitsee. Käteinen ja keskuspankin varantotilillä olevat talletukset TOIMIVAT MYÖS PERUSTANA (VARANTONA) UUDEN RAHAN LUOMISELLE LAINOINA (Warner, s. 45). Käteisen pankit ostavat keskuspankilta sen varantotilillään olevilla talletuksillaan (Warner, s. 46). Pankit eivät lainaa varantojaan. Varannot toimivat pohjana rahanluonnille (joka tapahtuu tyhjästä) mainitun prosenttimäärän mukaan (Warner, s. 46).”

  Pieleen siis menee tuo kuvaus. Ei ne pankit tarvitse mitään varantoja nykyään. Myös talletukset on niille hyihyi. Asia on todettu moneen kertaan ja monesta lähteestä. Laitoin niitä jo. Kts. esim. täältä kohta nro# 3 lisää:
  http://talousdemokratia.fi/wp-content/uploads/2013/02/Vaarinkasityksia-pankkitoiminnasta-1_00.pdf

  Ongelman ydin on siis juuri siinä, että varanto/reservivaatimuksia ei ole, tai ne voi kiertää / jättää noudattamatta. Ne pitäisi olla 100% – ehdottomana. Nyt on vain jotain viitteellisiä vähäisiä Basel suosituksia, joita harva finanssilaitos noudattaa + valehtelusta ei rangaista.

  Tää BIS:n FIAT – rahajärjestelmä on siis läpimätä ja rakennettu räjähtämään kts. WTFhappenedin1971.com ja se lopullinen losahdus tapahtuu aivan pian. Fed käyttää juuri parhaillaan hitonmoista rahasinkoa ja EKP seuraa kohta perässä, lienee jo aloittanut? Kohta koko Eurooppa on kuin Weimarin Saksa, tai nykyinen Venezuela!

  JA kansa täällä soittaa vain suutaan. Hirvee puheripuli kaikkialla – varmaan joku tauti ? Egoflunssa? Olen Vesan kanssa tasan samaa mieltä Suomen kansan s-tanallisuudesta ja tuhovimmasta. Kansa täällä toimii ja on jo kauan toiminut ikäänkuin rangaistuksena itse itselleen. Se hirttää itse itseään. Siinäpä vasta kurimus. Huh.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Vähimmäisvarantovaatimuksista täällä:

   https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4himm%C3%A4isvarantoj%C3%A4rjestelm%C3%A4

   Vähimmäisvarantovaatimuksista EKP:n suhteen täällä:

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l25045&from=FI

   Jos Gammon videossaan lausui ”Richard Werner”, silloin suosittelemani kirjan kirjoittaja Richard Warner ja Gammonin Richard Werner ovat eri henkilöitä. Gammon ei siinä tapauksessa viittaakaan tuon kirjan kirjoittajaan vaan eri henkilöön.

   En puhu liikenteessä olevasta käteisestä vaan tavallisen pankin sisällä olevasta käteisestä (kassareservistä), oli se missä muodossa tahansa. Varantovaatimuksen kiertämismahdollisuudet olen maininnut ja myös kirjoittanut sinun todennäköisesti tarkoittavan sitä.

   Turhalla lässytyksellä ja lavertelulla ei päästä mihinkään; päinvastoin se vain sotkee ja sekoittaa ja estää ymmärtämistä. Mitä ”uskovaisuus- ja pieleenmenemismainintaasi” minusta tulee, niin jätän mainintasi jälleen omaan arvoonsa. Voisit kuitenkin lukea kommenttini uudelleen ja tarkemmin. Raha- ja pankkijärjestelmästä kirjoittamisestani (kestänyt 10 vuotta) tulee tässä maassa nyt loppu. Järjestelmää ei ole muutettu. Muuttaminen on tässä maassa kokemukseni mukaan mahdotonta. Kuten sanottu, täällä on kaikessa ruokittu ja ruokitaan petoa, ja peto sitten on kasvanut niin suureksi, että se syö ruokkijansa. Tätä on Suomessa elämänkierto ja ymmärrys. En enää varoittele. Etsivä kyllä löytää 10-vuotiset varoitteluni internetistä ja Googlesta ja ties mistä muusta ”digitaalisesta”, niitähän ei saa poistettua sieltä millään (jos joku sellaista sattuu tahtomaan).

   Kiitän vielä Magneettimedian toimitusta kaikesta! Hienosti olette sallineet Jumalan sanan julistamisen täällä, ja Jumala todella tavalla tai toisella antaa teille siitä palkkion (olen rukouksessa esittänyt asian Isälle Jumalalle).

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Länsimainen (edustuksellinen) demokratia on peräisin valistuksen ajoilta. Koko valistus-liike oli käytännössä kansainvälisen juutalaisjohtoisen rahaeliitin käynnistämä hanke, jolla saatiin raivattua pois tieltä useiden valtioiden silloinen valtarakenne ja täten vahvistettua rahan valtaa.
  Demokratia on osa kommunismin liberalistista huijausta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikki saavat äänestää. Kaikilla ihmisillä on toki sama ihmisarvo, mutta muuten ihmiset ovat hyvin erilaisia. Tasa-arvo ja tasapäistäminen sen sijaan johtaa ongelmiin. Kaikki ihmiset eivät sovellu kaikkiin tehtäviin yhteiskunnassa.
  Demokratia johtaa kansan hajaannukseen, kun jokaiselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Mitä useampi kokki, sitä surkeampi soppa. Jokaisella ihmisellä on omat mielipiteensä ja mielihalunsa. Kun näiden mielihalujen annetaan olla ohjaavana tekijänä kansakunnan suunnan määrittämisessä, niin silloin lähdetään helposti menemään väärään suuntaan.

  Demokratiasta aiheutuva kansan hajaannukseen johtava puoluepolitiikka sopii hyvin kansainväliselle finanssieliitille.
  https://totuusbloki.wordpress.com/2015/04/23/demokratia-on-surkea-hallitusmuoto/

  Todellinen kansanvalta ja demokratia voi toteutua vain siten että valtaa käyttävä koko kansan etua ensisijaisena pitävä eliitti kuuntelee kansaa ja sallii jatkuvat sen vallankäyttöä säätelevät kansanäänestykset.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat