Miksi turvallisia rokotteita ei ole saatavilla

Ensimmäinen rokote kehitettiin isorokkoa vastaan. Se osoittautui katastrofiksi ja kasvatti kuolleisuutta ja isorokon esiintyvyyttä sekä aiheutti lukuisia vakavia sivuoireita.

Samaan tapaan poliorokotteen sanotaan hävittäneen polion koko maasta, kun todellisuudessa poliorokote sai poliotapausten määrän nousemaan. Tosiasia salattiin ihmisiltä määrittelemällä sairaus uudelleen.

Rokotteiden ja niiden aiheuttamien terveysvahinkojen ja kuolemantapausten määrä jatkaa kasvuaan.

Monet rokotteiden vastustajat eivät vastusta rokotteiden toimintaperiaatetta, vaan haluavat vain turvallisia ja toimivia rokotteita. Lääkeyhtiöt eivät ole kyenneet tarjoamaan yhtäkään turvallista ja toimivaa rokotetta.

Vain harvat tietävät, että turvallisia rokotteita on kuin onkin olemassa. Homeopaattisten rokotteiden on osoitettu olevan turvallisia, toimivia ja edullisia.

Äkkiseltään voisi luulla, että turvalliset ja hyvän hinta-laatusuhteen rokotteet olisivat hyväksi kaikille. Kun asian perehtyy paremmin, ymmärtää että vähän maksava, tehokas homeopaattinen immunisaatio uhkaa rokotevalmistajien huimia voittoja. Ja kuten kaikki suuryritykset, myös niiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa myymällä tuotteita, myös rokotteita, korkeimpaan mahdolliseen hintaan.

Lääketeollisuus pyrkii tuhoamaan edulliset, turvalliset ja tehokkaat vaihtoehtoiset hoitomuodot. Tämä on ollut havaittavissa syöpäteollisuuden kanssa, ja käynyt ilmi kun homeopaattiset klinikat katosivat maastamme lähes kokonaan 1900-luvun alun jälkeen.

Homeopaattinen immunisaatio on turvallinen

Homeopaattiyhteisössä tiedetään hyvin että suurimpaan osaan tavallisilla rokotteilla hoidettavista sairauksista on olemassa turvallinen, homeopaattinen vaihtoehto.

Seuraavia sairauksia vastaan voidaan immunisoida turvallisilla homeopaattisilla rohdoilla, jonka antama immuniteetti kestää 2-4 vuotta, mutta joskus jopa 10 vuotta. Satavuotinen lääketieteellinen tutkimus vahvistaa seuraavien homeopaattisten, immunisaatiossa käytettyjen rohtojen tehokkuuden:

 • Vesirokko: Antimonium tart., Pulsatilla, Rhus tox.
 • Kolera: Arsenicum alb., Choleratoxinum, Cuprum ac., Veratrum alb.
 • Kurkkumätä: Apis, Mercurius cyan., Diphtherinum
 • Vesikauhu: Psorium 200C, annetaan syksyllä ennen kuin säät viilenevät.
 • Vahvistaa nuhaa ja flunssavirusta vastaan: Influenzinum et Baccilinum 200C 3-4 viikon välein flunssakauden aikaan. Laskee sairastumisen todennäköisyyttä; Ocilloccocinum, 10 pellettiä kahdesti päivässä ensimmäisiin nuhan tai flunssan oireisiin usein pysäyttää infektion.
 • Tuhkarokko: Aconitum nap., Arsenicum alb., Morbillinum, Pulsatilla, Varicellinium
 • Sikotauti: Parotidinum, Pilocarpine, Trifolium rep.
 • Hinkuyskä: Cuprum met., Drosera, Vaccinum, Pertussinum
 • Keuhkokuume: Pneumococcinum
 • Polio: Carbolic ac., Lathyrus sat. Physostigma
 • Vihurirokko: Pulsatilla, Rubella nosode
 • Isorokko: Antimonium tart., Hydrastis, Kali cyan., Variolinum
 • Jäykkäkouristus: Ledum pal., Thuja, Tetanotoxinum;
 • Nielitulehdus: Quinsy- Barita carbonica 30C, jos tulehdus uhkaa. Pysäyttää tulehduksen kehityksen

Miksi homeopaattisista rokotteista ei puhuta

Nykyinen terveydenhuoltoteollisuus perustuu voitontavoitteluun. Vaikka monilla hoitomuodoilla on etunsa, ja vaikka osa pelastaa ihmiselämiä, koska lääkeyhtiöillä on niin suunnattoman suuri rooli terveydenhuoltojärjestelmässämme, vain voittoa tuottavilla hoidoilla on merkitystä.

Lääkeyhtiöiden valmistamat rokotteet tuottavat erittäin hyvin. Turvallinen, edullinen ja tehokas homeopaattinen immunisaatio uhkaa kalliimpia, tehottomampia ja vähemmän turvallisia rokotteita valmistavien lääkeyhtiöiden valtavia voittoja.

Miksi homeopaatteja on niin harvassa ja rohtojen saatavuus heikko

1800-luvun loppupuolella naturopaattinen ja homeopaattinen lääketiede kukoisti maassamme, homeopaattisia opetuslaitoksia ja harjoittajia oli runsaasti. Homeopatia tunnustettiin varteenotettavaksi kilpailijaksi tavanomaisille hoidoille, joihin laskettiin lääkeaineiden käyttö. Homeopaattiset valmisteet olivat tehokkaita, turvallisia ja edullisia.

Flexnerin tutkimuksen jälkeen lääkärit eivät enää saaneet harjoittaa homeopatiaa, ja suurin osa homeopaattisista lääkeoppilaitoksista suljettiin.

Turvalliset, toimivat ja edulliset syöpähoitomenetelmät katoavat

Kaikki muutkin terveydenhuoltoteollisuuden voittoja uhkaavat menetelmät on eliminoitu. Turvallisia vaihtoehtoisia syöpähoitoja on ollut saatavilla viimeisen 100 vuoden ajan, monet on jouduttu siirtämään pois maasta syöpäteollisuuden vuoksi.

Monet hoitoja, jotka ovat lähtöisin Yhdysvalloista, tarjotaan nykyään vain Meksikossa ja muissa maissa. Ainoat lailliset hoitomenetelmät maassamme on sädehoito, kemoterapia ja leikkaus.

Johtopäätös

Lähes kaikkiin sairauksiin, joihin on rokote, on olemassa homeopaattinen vaihtoehto, joka on turvallinen, toimiva ja hinnaltaan edullinen. Nykyään niiden hoitoon käytetään epäturvallisia, hintavia ja huonosti toimivia rokotteita. Jos tarkoituksena on tarjota suojaa taudeilta turvallisesti, miksei näitä turvallisia ja edullisia homeopaattisia vaihtoehtoja oteta käyttöön suuremmassa mittakaavassa?

Terveydenhoitokustannuksista voitaisiin säästää miljoonia dollareita käyttämällä vähemmän hintavaa immunisaatiota. Kaikkein merkittävin muutos olisi rokotteiden aiheuttamien sairauksien, kuten autismin, astman, allergioiden, autoimmuunisairauksien, diabeteksen ja syövän, väheneminen. Amerikkalaisten terveys parantuisi merkittävästi.

Ratkaisu piilee kysymyksessä, sillä terveydenhuoltojärjestelmämme perustuu lääkeyhtiöiden voittoihin. Tehokkaat ja halvat homeopaattiset vaihtoehdot uhkaisivat lääkeyhtiöiden voittoja ja sairauksia, joita tarvitaan järjestelmän pyörittämiseksi.

 

Lähde: Vactruth

Lue myös:
Eroon rokotevaurioista homeopatian avulla

8 kommenttia

 1. Ja kuten monet meistä jo tietävät, kyseessä ei ole vain taloudellisen voiton tavoittelu vaan tavoitteellinen depopulaatio ja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin heikentäminen. Niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin se kuulosti minunkin korvissani vain muutamia vuosia sitten. Suomi edustaa maailman kärkeä mm. neurologisten sairauksien esiintymisessä suhteessa väkilukuun, vaikka olemme ns. edistynyt hyvinvointivaltio. Mm. muistisairauksia ilmenee yhä nuoremmilla. Ynnäilkää yhteen muutamia tekijöitä, jotka liittyvät lääkitykseen, rokotuksiin, muuttuneisiin ravitsemussuosituksiin (Pohjois-Karjala-projekti etunenässä), ruuan tuotannollisiin muutoksiin viime vuosisadalta lähtien, kemikaalien yleistymiseen jne. Kyllähän suurin osa Magneettimedian lukijoista tämän jo tietääkin, miten tämä tieto saataisiin suurempien massojen tietoisuuteen ja ymmärrykseen. Mission impossible, luulenpa.

  Plusääni(22)Miinusääni(4)
 2. ”Homeopaattiyhteisössä tiedetään hyvin että suurimpaan osaan tavallisilla rokotteilla hoidettavista sairauksista on olemassa turvallinen, homeopaattinen vaihtoehto.”

  Siitä vaan kraanavettä suoneen.. Siitä tosin seuraa hemolyysi.

  Plusääni(5)Miinusääni(12)
 3. Roko­tusten hai­toista pu­hutaan julki­suu­dessa pal­jon. Osa suoma­lai­sista ei edes ro­kota lap­siaan ja ker­tovat las­ten sil­ti py­syvän ter­veinä. On­ko rokot­ta­mi­sessa siis mi­tään jär­keä?

  Täl­lä het­kellä Suo­messa lap­sia suo­jataan 12 tau­tia vas­taan. Näi­tä ovat: kurkku­mätä, jäykkä­kou­ristus, hin­kuyskä, po­lio, hemo­filus, tuhka­rokko, vihu­ri­rokko, siko­tauti, inf­luenssa, rota­virus, pneu­mo­kokki ja papil­loo­ma­virus. Ro­kotteet suo­jaavat myös eri­laisia jälki­tau­teja vas­taan. Li­säksi riski­ryh­mille on omia roko­tuksia.

  Mi­tä Suo­messa tapah­tuisi, jos näi­den rokot­teiden anta­minen lope­tet­taisiin tä­nään? Ei enää roko­tuksia lap­sille. Ai­kuiset sai­sivat pär­jätä sil­lä roko­tus­suo­jalla, mi­kä heil­lä nyt on.

  Tuhka­rokko on tap­pava tau­ti

  Yk­si pelot­ta­vim­mista ja nopeim­mista palaa­jista on tuhka­rokko. Ky­seessä on hy­vin her­kästi tart­tuva, vammaut­tava ja tap­pava tau­ti. Tarttu­vuu­desta ker­too jo­tain se­kin, et­tä en­nen rokot­teita lä­hes kaik­ki suoma­laiset sairas­tivat tuhka­rokon lap­sena.

  Sairas­tuneet sai­vat immu­ni­teetin tau­tia vas­taan, mut­ta kaik­ki ei­vät ol­leet yh­tä onnek­kaita. Kuolin­syy­ti­laston mu­kaan vuo­sina 1963–1974 tuhka­rokkoon kuo­li keski­määrin kol­me ta­pausta vuo­dessa. En­nen roko­tuksia tuhka­rok­koe­pi­de­mioita esiintyi muu­taman vuo­den vä­lein, jo­ten epi­de­mia­vuo­sina kuole­man­ta­pauksia oli enemmän ja väli­vuo­sina vä­hemmän.

  On­gelmia aiheut­tivat myös tuhka­rokon jälki­taudit, ku­ten kouris­tukset, keuhko­kuume, väli­kor­van­tu­lehdus ja aivo­tu­lehdus. Tuhka­rokon harvi­naisin jälki­tauti on suba­kuutti skle­ro­soiva panen­ke­fa­liitti (SS­PE). Ky­seessä on ai­voja vähi­tellen tu­hoava sai­raus, jo­ka puh­keaa 5-15 vuot­ta ro­kon sairas­ta­misen jäl­keen. Tau­tia ei voi pa­rantaa.

  Tuhka­rokkoa vas­taan alettiin ro­kottaa vuon­na 1975. Ro­kote muut­tui tuhka­ro­kolta, siko­tau­dilta ja vihu­ri­ro­kolta suojaa­vaksi yhdis­tel­mä­ro­kot­teeksi vuon­na 1982.

  Tuhka­rokko Euroo­pasta

  Jos roko­tukset loppui­sivat, tuhka­rokko saa­puisi Suo­meen luulta­vasti hy­vinkin äk­kiä, sil­lä vii­me vuo­sien ai­kana Eu­roopan mai­den roko­tus­kat­tavuus on huonon­tunut. Vuon­na 2010 tuhka­rok­ko­ta­pauksia to­dettiin Euroo­passa noin 30 000, joi­hin liit­tyi yli 20 kuole­man­ta­pausta. Myös vuon­na 2011 tuhka­rok­ko­ta­pauksia to­dettiin yli 30 000, jois­ta suu­rin osa Rans­kassa ja Bulga­riassa. Kuole­man­ta­pauksia oli 8.

  Tuhka­rok­ko­vi­ruksen endee­minen kier­to useissa Eu­roopan mais­sa on heijas­tunut myös Suo­meen. Aiem­min Suo­messa on vuo­sittain to­dettu yh­teensä 0–5 ulko­mailta tuo­tua tuhka­rok­ko­ta­pausta. Vuon­na 2011 to­dettiin Suo­messa ennä­tyk­sel­liset 27 tuhka­rok­ko­ta­pausta. Il­man roko­tuksia lu­ku olisi ol­lut huomat­ta­vasti suu­rempi.

  Sairas­tunut tar­tuttaa 10–15 ih­mistä

  Mik­si nyky-Suo­messa myös rokot­ta­maton lap­si on suo­jassa tuhka­ro­kolta? Syy­nä on laumaim­mu­ni­teetti. Kun väes­töstä yli 90 pro­senttia (lasten koh­dalla yli 95%) on roko­tettu, lo­put py­syvät tau­dilta suo­jassa roko­tet­tujen jou­kossa. Jos roko­tukset lope­tet­taisiin ko­konaan, laumaim­mu­ni­teetti al­kaisi ra­koilla. Ensim­mäisen tau­ti leviäi­sikin alueille, jois­sa roko­tus­kat­tavuus on ol­lut ma­tala.

  Tuhka­rok­ko­virus tart­tuu kos­ketus- ja pisa­ra­tar­tun­tana ja ilma­teitse. Infek­tioiden tartut­ta­vuutta ku­vaava peru­suu­siu­tu­mis­luku (R0, repro­duction num­ber) on tuhka­ro­kolle 10–15. Tä­mä tar­koittaa, et­tä yk­si tuhka­rokkoon sairas­tunut tar­tuttaa keski­määrin 10–15 ih­mistä, joil­la ei ole roko­tuksen tai sairas­tu­misen an­siosta immu­ni­teettia. Influens­salla vas­taava lu­ku on vain noin 1,5.

  Laumaim­mu­ni­teetin voi­si puh­kaista vaik­ka ulko­mailla käy­nyt ja siel­tä tuhka­rokon saa­nut lap­si, jo­ka pa­laa hie­man huono­voin­ti­sena päivä­hoitoon. Hän pys­tyy pahim­millaan sairas­tut­tamaan ympä­rillään 15 las­ta, joi­ta ei ole roko­tettu. Nä­mä 15 las­ta sairas­tut­tavat seu­raavat 15 käy­dessään, kau­passa, päivä­ko­dissa, leikki­puis­tossa tai vaik­ka bus­sissa. Seu­raavat 225 ih­mistä sairas­tut­tavat taas 15 ih­mistä. Pian sairas­tu­neita on jo yli 3 000 ja leviä­minen vain jat­kuu.

  Tuhka­rokko voi­si al­kaa tart­tua myös roko­tet­tuihin. Kak­si ker­taa roko­te­tuista noin 1/400 voi saa­da tau­din erittäin lähei­sessä kontak­tissa, rokot­ta­mat­to­mista lä­hes kaik­ki.

  Leviä­minen ei kui­tenkaan jat­ku loput­tomiin ekspo­nen­tiaa­li­sena. Lo­pulta pro­sessi ta­vallaan satu­roituu, kun epi­demia saa­vuttaa uu­den endee­misen ti­lanteen, jos­sa yk­si tart­tunut tar­tuttaa keski­määrin vain yh­den uu­den ih­misen, kos­ka muut 14 poten­tiaa­lista tartu­tet­tavaa ovat saa­neet tau­din jo aiem­min.

  Ro­kote vai tuhka­rokko?

  1990-luvun lo­pussa MPR-ro­kotteen väi­tettiin aiheut­tavan au­tismia. Myö­hemmin lukui­sissa tutki­muk­sissa to­dettiin, et­tä MPR-ro­kot­teella ja autis­milla ei ole yh­teyttä. Vää­rät väit­teet ovat kui­tenkin jää­neet elämään muun muas­sa Inter­netin keskus­te­lu­pals­toilla.

  Kum­pi sit­ten on pa­rempi MPR-ro­kote vai sairas­tu­minen?

  Ti­lastot pu­huvat roko­tuksen puo­lesta. MPR-ro­kote ai­heuttaa lie­viä tuhka­rokon oi­reita ensim­mäistä ker­taa roko­tet­taessa 5–15 pro­sen­tille roko­te­tuista. Lap­si voi saa­da myös kouris­tus­koh­tauksen, yleensä roko­tuksen nos­taman kuu­meen yhtey­dessä. Tuhka­rokkoon liit­tyvä kouris­tus­vaara on kui­tenkin yli 16 ker­taa suu­rempi kuin MPR-ro­kotteen.

  Tuhka­rok­ko­ro­ko­tuksen jäl­keen rapor­toi­tujen aivo­tu­leh­dusten ilmaan­tuvuus on ol­lut noin yk­si ta­paus mil­joonaa roko­tettua koh­ti. Sii­tä joh­tuiko aivo­tu­lehdus juu­ri MPR-ro­kot­teesta vai jos­tain muus­ta satun­nai­sesta asiasta, ei ole var­muutta. Tuhka­rok­ko­taudin aivo­tu­leh­dus­riski on MPR-ro­kot­teeseen verrat­tuna 400- ker­tainen.

  Tuhka­rokko ai­heuttaa 10 kuo­lemaa 100 000 sairas­tu­nutta koh­ti. MPR-ro­kote ei ai­heuta ainut­takaan.

  Kal­lis tuhka­rokko

  Suo­messa py­ritään sääs­tämään mahdol­li­simman pal­jon yhteis­kunnan kustan­nuk­sista. Eh­kä roko­tusten lopet­ta­minen sääs­täisi edes tervey­den­huollon ku­luissa?

  Näin ei vali­tet­ta­vasti ole. THL:n mu­kaan MPR-ro­ko­tu­soh­jelma mak­saa noin 700 000 eu­roa vuo­dessa. Pel­kän tuhka­rokon hin­ta olisi vuo­sittain mil­joonia eu­roja enemmän. Epi­de­mia­vuo­sina si­täkin enemmän.

  Muut tau­dit?

  Vaik­ka roko­tukset aiheut­tavat murto-osalle roko­tet­ta­vista hait­toja, nii­den hyö­dyt ovat huomat­ta­vasti suu­remmat. Tuhka­rokon jäl­keen Suo­meen saapui­sivat lo­pulta kaik­ki muut­kin sai­raudet, joil­ta roko­tukset nyt suo­jaavat.

  Tuhka­rokon li­säksi myös jäykkä­kou­ris­tusta aiheut­ta­vista Clost­ridium te­tani-baktee­reista olisi no­peasti vai­vaa. Bak­teeria ei tar­vitse odo­tella ulko­mailta, sil­lä se on yleinen maape­rässä ja se li­sääntyy hapet­to­massa ti­lassa. Ih­misen ku­dokseen pääs­tyään bak­teerit al­kavat li­sääntyä ja tuot­tavat myrk­kyä. Myrk­ky kul­keutuu keskus­her­mostoon.

  Tau­dilta suo­jaavan ro­kotteen poisjää­minen te­kisi pel­kästä ulkoi­lusta ny­kyistä vaaral­li­sempaa. Tau­ti voi ni­mittäin tart­tua, jos haa­vaan tai iho­rikkoon pää­see maa­perän li­kaa. Suo­messa viimei­simmät jäykkä­kou­ris­tukset on saa­tu polku­pyö­räi­lyssä saa­dusta haa­vasta, koi­ran pure­masta ja ruusun­piikin pis­tosta.

  Ly­hyesti sanot­tuna ny­kyiset roko­tukset te­kevät elä­mäs­tämme turval­li­semman. Nii­den lopet­ta­minen ei sit­tenkään ole hy­vä idea.

  Plusääni(8)Miinusääni(14)
 4. Kyrpä : Täällä ei ole kyse oikeista asioista. Vain vastakkain asettelu merkitsee. Tunteita pintaan nääs.
  Sitäpaitsi täältä ei löydy yhtään henkilöä kenellä olisi ammattitaitoa arvioida tai falsifioida näitä artikkeleita.

  Nämä jutut ovat suoria kopioita netistä. Yhtään juttua täältä terveyden osalta ei löydy jossa joku näistä ääliöistä olisi tehnyt kattavaa taustatyötä. Eikä tule.

  Plusääni(4)Miinusääni(11)
 5. Juu, mulle tämä edustaa samaa kuin Aku Ankka. Tarkoitushan täällä on ärsyyntyä mutta ei toimi mun kohdalla..

  Plusääni(2)Miinusääni(10)
 6. Kyrpä osaa kyllä falsifioida lääketeollisuuden itse teettämiä tutkimuksia. Olen tyhmä, en tiedä mitä falsifioda tarkoittaa, tarkastan googlesta. Nämä ns. sivistyneenä itseään pitävät ihmiset (usein esim. opettajat ja lääkärit, tiedepiireissä vaikuttavat ihmiset jne.) uskovat kyseenalaistamatta kaiken, mitä valtavirtamedia ja -tiede meille kertoo. Vaikka meitä johdettaisiin tietoisesti harhaan. Sattumoisin olen huomioinut tai kuullut, että moni opettaja sairastuu johonkin aivoja vaurioittavaan neurologiseen sairauteen. Hehän ottavat tunnollisesti rokotteensa ja statiininsa ja syövät sitä terveellistä kissan rasvaa, jota margariiniksi kutsutaan terveelliseksi väitetyn ruislimppunsa päällä.. Kyllä, ns. valtavirtaa näennäisesti vastustavissa tahoissakin on paljon tarkoituksellista asioiden vääristelyä eli edustavat tietynlaista valeoppositiota. Ja näitä on varmasti paljon, kaikkeen tietoon pitää suhtautua varauksella. Mutta sitä, mitä omin silmin ja korvin havaitsee ympäristöstään, esim. suomalaisten sairastavuuden tiettyihin kansansairauksiin ei voi sivuuttaa. Ei tarvitse olla kemisti ymmärtääkseen, mitä esim. rokotteissa olevat elohopea, alumiini, formaldehydi, vieraan lajin kudoksesta peräisin olevat virukset voivat aiheuttaa ihmiselimistössä ja ennen kaikkea aivoissa. Kyllä luottaisin ennemmin homeopatiaan tai vaikka ihan veden latkimiseen, kuin antaisin enää rokotuttaa itseäni. Perehtykää hyvät ihmiset itse ja etsikää tietoa muualtakin, kuin wikipediasta. Tiedättehän, kenen lauluja se laulaa.

  Plusääni(13)Miinusääni(2)
  1. Juuri näin WWW!!

   Kyllähän näitä Big Pharman persettä nuoleskelevia viisastelijoita aina löytyy.

   Itse en ole rokotuttanut yli 20v. itseäni, enkä näe mitään syytä miksi pitäisi!

   Pienillä lapsilla sallisin enintään nuo Suomessa käytettävät perus mpr-rokotteet(Priorix tai M-M-RVAXPRO) jotka eivät sisällä alumiinia, elohopeaa, eikä vaarallista adjuvanttia.

   Tosin todettakoon että näihinkään ei ole 100% luottamista koska vaarallisia seuraamuksia on mpr/mmr rokotteistakin tullut!

   Maailmalla on raportoitu jopa kuoleman tapauksista lasten saatua mpr/mmr rokotteen.

   Onko nämä maailmalla käytössä olleet rokotteet sitten erityyppisiä kuin Suomessa olevat, onkin sitten oma kysymyksensä. Itse asiaa tutkittuani en ainakaan löytänyt merkittäviä eroavaisuuksia rokotteen sisällöstä ellei sitten jotakin ratkaisevan oleellista ole salattu sisällöstä.

   Plusääni(6)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat