Mitä fasismi on?

Johdanto Benito Mussolinin oppeihin fasismista (1932).

Kansakunta ei ole olemassa talousjärjestelmää varten, eikä talousjärjestelmä pääomaa varten. Päinvastoin, pääoma palvelee talousjärjestelmää ja talousjärjestelmä palvelee kansaa.” – Adolf Hitler

Kuten kaikki kunnon poliittiset ideologiat, fasismi on toimintaa ja aatetta; toiminnassa doktriini on läsnä ja se kumpuaa historiallisten voimien muodostamasta järjestelmästä ja muokkaa niitä voimia sisältä käsin. Sillä on siten muoto, joka korreloi ajan ja tilan kanssa, mutta sillä on myös aatteellinen sisältö, joka ilmentää historiallisen filosofian korkeampaa totuutta. Hengellistä vaikutusta maailmaan, kuten ihmisen tahto ylitse muiden, ei voi saavuttaa ilman käsitystä hengellisestä ja reaalitodellisuudesta, johon halutaan vaikuttaa sekä ympäröivästä todellisuudesta, josta hengellisyys kumpuaa. Ihmisten ymmärtämiseksi pitää oppia tuntemaan ihminen, ja ihmisen oppimiseksi pitää tutustua todellisuuteen ja sen lakeihin. Ei voi olla käsitettä valtiosta, mikä ei olisi itsessään eräänlainen mielikuva elämästä: filosofiaa tai intuitiota, logiikan kehyksessä kehittyvä ajatusten järjestelmä tai kiteytynyt visio uskosta, kuitenkin aina vähintään potentiaalisesti luonnollinen mielikuva maailmasta.

ikltorviSiten monia fasismin käytännön ilmentymistä, kuten puolueiden järjestäytymistä, opetusjärjestelmää ja kuria voidaan ymmärtää vain tarkastelemalla niitä suhteessa yleiseen elämänasenteeseen, hengelliseen suhtautumiseen. Fasismi näkee maailmassa enemmän kuin vain pinnalliset, materialistiset aspektit, joissa ihminen on yksilö, itsekeskeinen ja yksin, luonnonlakien armoilla, jotka vaistomaisesti yllyttävät elämään itsekkäitä hetkellisiä nautintoja varten. Fasismi näkee yksilön lisäksi valtion ja kansakunnan, yksilöiden ja sukupolvien sitoutumisen yhteen moraalin, yhteisten perinteiden ja elämänkatsomuksen kautta. Tämä tukahduttaa nautinnonhaluisen elämänjanon ja muodostaa arvokkaamman, ajan ja avaruuden rajoituksista vapaan elämän, joka perustuu velvollisuudentuntoon ja jossa ihminen voi uhrautuvaisuudella ja epäitsekkyydellä, itse kuolemalla, tavoittaa puhtaasti hengellisen olevaisuuden, josta hänen arvonsa ihmisenä muodostuu.

Fasismin käsite on siten hengellinen ja kumpuaa yleisestä 1900-luvun reaktiosta 1800-luvun materialistiseen positivismiin. Se on siten positivismin vastainen, mutta positiivinen, ei skeptinen tai agnostinen, ei pessimistinen tai velton optimistinen, kuten ovat yleisesti doktriinit (kaikki negatiivisia), jotka asettavat elämän keskiön ihmisen ulkopuolelle, kun taas fasismin mukaan ihminen voi ja hänen pitääkin harjoittamalla vapaata tahtoaan luoda oma maailmansa.

Fasismi haluaa ihmisen olevan aktiivinen ja keskittävän kaiken energiansa toimintaan, hänen tulee olla miehekkäästi tietoinen ympäröivistä vaikeuksista ja olla valmis kohtaamaan ne. Fasismi käsittää elämän ponnisteluna, jonka keskellä se haastaa ihmisen voittamaan itselleen arvoisensa paikan, ensisijaisesti muokaten itsensä (fyysisesti, älyllisesti ja moraalisesti) työkaluksi, jolla se saavutetaan. Niin kuin yksilölle, niin myös kansakunnalle ja koko ihmiskunnalle. Siksi fasismissa arvostetaan korkealle kulttuuria kaikissa muodoissaan (taiteet, tieteet, uskonto) ja koulutusta pidetään erityisen tärkeänä. Siten myös oma keskeinen arvonsa on työllä, jolla ihminen alistaa luonnon ja luo ihmisten maailman (taloudellisen, poliittisen, eettisen ja älyllisen).

Positiivinen käsityksemme elämästä on eettinen. Se sisältää koko todellisuuden kentän sekä sitä muokkaavat ihmisten teot. Yksikään teko ei jää eettisen tuomion ulkopuolelle, mitään tekoa ei voi ajatella ilman kaikkialle ulottuvaa moraalista tarkoitusta. Siksi fasistin näkemys elämästä on vakava, ankara ja hengellinen. Kaikki elämän ilmentymät tasapainoilevat moraalisten voimien ylläpitämässä maailmassa ja ovat henkisten velvollisuuksien alaisia. Fasisti halveksuu ”helppoa elämää”.

Fasistinen käsitys elämästä on hengellinen, sillä ihminen määritellään suhteessa jumalaiseen lakiin, jolla on yksilöä suurempi puolueeton tahto ja joka nostaa hänet tietoiseksi osaksi henkistä yhteisöä. Ne, jotka eivät näe fasistihallinnossa enempää kuin uskonnollisten käytäntöjen opportunismin, eivät ymmärrä fasismin olevan hallintojärjestelmän lisäksi ennen kaikkea kokonainen ajatusmallien järjestelmä.

Fasistin näkemyksessä historiasta ihminen on ihminen vain henkisen prosessin armosta, johon hän osallistuu osana perhettä, sosiaalista ryhmää, kansakuntaa, ja toimii osana historiaa, jonka muodostavat kaikki kansakunnat yhdessä. Siksi fasismissa arvostetaan perinteitä historiankirjoissa, kielessä, tavoissa ja sosiaalisen elämän säännöissä. Historian ulkopuolella ihminen on olematon, vähemmän kuin yksilö. Fasismi vastustaa siksi kaikkea 1700-luvun materialismiin pohjautuvia yksilöllisiä käsitteitä, se vastustaa jakobiinien utopioita ja keksintöjä. Se ei usko maalliseen ”onnellisuuteen” siten kuin 1700-luvun taloustieteilijät kirjoittivat ja siksi se vastustaa teologista ajatusta, että joskus tulevaisuudessa ihmiskunta voittaisi lopulta kaikki vaikeudet. Käsite on vastoin kaikkea kokemusta, joka opettaa elämän olevan jatkuvaa muutosta ja kehitystä. Politiikassa fasismi tavoittelee realismia, käytännössä halutaan käsitellä vain ongelmia, jotka ovat historiallisten olosuhteiden spontaaneja reaktiotuotteita ja löytävät (tai auttavat löytämään) omat ratkaisunsa. Vain astumalla sisään todellisuuteen ja ottamalla haltuun siinä toimivat voimat voi ihminen vaikuttaa ihmisiin ja luontoon.

Yksilöllisyyden vastaisena fasismin näkemys elämästä painottaa valtion tärkeyttä ja hyväksyy yksilön vain siinä määrin kuin sen tavoitteet yhtenevät valtion kanssa, mikä tarkoittaa niin omaatuntoa kuin yleismaailmallista, ihmisen tahtoa osana historiallista kokonaisuutta. Fasismi vastustaa klassista liberalismia, joka oli reaktio absolutismiin ja teki tehtävänsä historiassa, kunnes valtiosta tuli kansan tahdon ja omatunnon ilmentymä. Yksilön nimessä liberalismi kielsi valtion.

Valtion oikeudet ilmentävät yksilön todellista olemusta. Jos vapauden tulee olla elävien ihmisten ominaisuus, eikä individualistisen liberalismin keksimien epämääräisten mannekiinien, niin fasismi edustaa vapautta, ainoaa oikeaa vapautta, valtion ja kansalaisen vapautta. Fasismin käsite valtiosta on kaiken kattava, sen ulkopuolella ei ole ihmistä tai hengellisiä arvoja. Siten ymmärrettynä fasismi on totalitaarista ja fasistivaltio – kaikkien arvojen ja yksilöiden synteesi – tulkitsee, kehittää ja ilmentää kansakunnan elämää.

kommunismiavastaanValtion ulkopuolella ei ole yhtäkään yksilöä tai ryhmää (poliittisia puolueita, kulttuurijärjestöjä, talousliittoja tai sosiaalisia ryhmiä). Fasismi vastustaa siten sosialismia, jolle valtion sisäinen yhtenäisyys (luokkien sulautuminen yhdeksi talouden ja hengellisyyden kokonaisuudeksi) on tuntematon käsite ja historia pelkkää luokkataistoa. Fasismi vastustaa myös ammattiliittoja luokkajärjestelmän aseina. Valtion piiriin tuotuna fasismi kuitenkin tunnistaa ne todelliset tarpeet, jotka synnyttivät sosialismin ja ammattiliitot, ja antaa niille ansaitsemansa arvon osana kilta- tai yritysjärjestelmää, jossa hajanaiset intressit koordinoidaan ja harmonisoidaan valtion parhaaksi.

Ryhmittyneinä omien intressiensä mukaan yksilöt muodostavat luokkia, talouden tehtäviensä mukaisesti järjestäytyneinä he muodostavat ammattijärjestöjä, mutta ensisijaisesti he muodostavat valtion, mikä ei koostu pelkistä numeroista, yksilöiden lukumäärän muodostaessa enemmistön. Fasismi vastustaa demokratian ajatusta, jossa kansakunnan muodostaa enemmistö, jolloin valtio voi olla vain yhtä suuri kuin suurin joukko. Demokratian puhtain muoto saavutetaan, kun kansakuntaa tarkastellaan oikealta kantilta, laadun eikä määrän kautta, mahtavimpana ideologiana, koska kaikkein eettisimmät, aidoimmat ja johdonmukaisimmat puolet ilmenevät kansassa harvojen omatuntona ja tahtona, kenties jopa vain yhden, lopulta ilmentäen koko kansan omaatuntoa ja tahtoa, kansan parhaaksi, joka on etnisesti muokkautunut luonnollisten ja historiallisten olosuhteiden myötä yhdeksi kansaksi, samaa kehitystä ja henkistä muutosta tavoitellen. Kansakunta on muodostunut yksilöiden joukoista, joita yhdistää ideologia ja innoittaa halu elää ja vaikuttaa, itsetietoisuus ja persoonallisuus.

Valtiossa kiteytyy tämä korkeampi persoonallisuus kansakuntana. Kansakunta ei luo valtiota. Se on vanhentunut luonnollisuuden käsite, joka mahdollisti 1800-luvun kansallisten hallitusten suosion. Se on valtio, joka luo kansakunnan, antaa vapaan tahdon ja siten todellisen elämän kansalle, joka on tietoinen moraalisesta ykseydestään.

Oikeus kansalliseen itsenäisyyteen ei muodostu pelkästä kirjallisesta tai ideologisesta itsetietoisuuden muodosta, vielä vähemmän passiivisesta ja tiedostamattomasta de facto –tilanteesta. Se kumpuaa aktiivisesta, itsetietoisesta ja poliittisesta tahdosta, joka ilmenee toimintana ja valmiutena todistamaan oikeutuksensa. Lyhyesti sanottuna se muodostuu valtion olemassa olosta. Valtio yleismaailmallisen eettisen tahdon ilmentymänä muodostaa oikeuden kansalliseen itsenäisyyteen.

Kansakunta valtion muodossa on elävä, eettinen kokonaisuus vain niin kauan kuin se kehittyy. Toimettomuus on valtion kuolema. Siksi valtio ei ole vain auktoriteetti, joka hallitsee ja antaa yksilöiden tahdolle laillisen muodon ja hengellisen arvon. Se on myös valtaa, joka tuo tahtonsa julki ja jota arvostetaan myös rajojensa ulkopuolella, mikä todistaa käytännössä kehityksen kannalta välttämättömien päätösten yhteisöllisyyden. Tämä viittaa järjestykseen ja mahdolliseen laajentumiseen. Näin valtio samaistaa itsensä ihmisen tahtoon, jonka kehitystä eivät esteet hidasta ja joka saavuttamalla itseilmaisun todistaa rajattomuutensa.

Fasistivaltio on korkeampana ja voimakkaampana persoonallisuuden ilmentymänä voima, mutta hengellinen. Se kokoaa kaikki ihmisen moraalisen ja älyllisen elämän ilmentymät. Sen toiminnot eivät siten voi rajoittua vain järjestyksen ja rauhan ylläpitämiseen, kuten liberaalien doktriini määritteli. Se ei ole pelkkä mekaaninen laite tilan määrittämiseen, jossa yksilö voisi vapaasti harjoittaa oletettuja oikeuksiaan. Fasistivaltio on sisäisesti hyväksytty säännöstö ja toimintatapa, koko henkilön kurinalaisuutta, se ei tunkeudu tahtoon eikä älyyn. Se edustaa periaatetta, josta tulee ihmisen keskeinen vaikutin sivistyneen yhteisön jäsenenä. Se ulottuu syvälle persoonallisuuteen, asustaa niin toiminnan kuin aatteen ihmisen, taiteilijan ja tiedemiehen sydämessä. Se on sielun sisin.

Lyhyesti sanottuna fasismi ei ole vain lainsäätäjä tai instituutioiden perustaja, vaan myös opettaja ja hengellisen elämän edistäjä. Se tavoittelee niin elämän muotojen kuin sisällön uudistamista – ihmisen, luonteen ja uskon. Saavuttaakseen tavoitteensa fasismi käyttää kurinalaisuutta ja auktoriteettia, vaikuttaa sieluun ja hallitsee horjumatta. Siksi sen tunnukseksi on valittu liktorin vitsaskimppu (fasces), joka symboloi yhtenäisyyttä, voimaa ja oikeutta.

 

Käännetty World Future Fundin sivuilta.

19 kommenttia

 1. Hyvä artikkeli. Nykyään kun fasismi sanaa käytetään leimaamiseen, ilman mitään tarkennusta sen todellisesta sisällöstä. Mikään aate ei varmaaan ole täydellinen ja tiettyjä kyseenalaisia kohtia ja yksilönvapautta liikaa rajoittavia käytäntöjä ja viranomaiskorruptiota on varmasti ollut, mutta näistä artikkelin periaatteista voisi silti moderoida nykyaikaankin hyvin soveltuvan mallin. Ihmiset haahuilevat tarjousten perässä ja odottavat seuraavaa lomaa ja kinaavat rahasta. Eilen taas telkussa oli kuinka ennätyksellisen suuret nuorisojoukot ovat aivan pihalla ja vailla suuntaa elämässään. Pelkkä kuri ja järjestys ja pakkokurssittaminen ylikansallisen kasvottoman talouden palvelukseen ei toimi jos ei ole suuntaa ja tarkoitusta. Ideaa kuulumisesta johonkin itseään suurempaan orgaaniseen kokonaisuuteen.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. Parempi kysymys, mitä fasismi ei ole, nimittäin kansallissosialismia. Suoraan tästä artikkelista

  Hitler:”Pääoma palvelee talousjärjestelmää ja talousjärjestelmä palvelee kansaa.”

  Mussolini:”Yksilöllisyyden vastaisena fasismin näkemys elämästä painottaa valtion tärkeyttä ja hyväksyy yksilön vain siinä määrin kuin sen tavoitteet yhtenevät valtion kanssa.”

  Toisensa poissulkevia vastauksia. Hitlerin kansa tarkoittaa yksilöitä ja yksilöllisyyttä, Mussolinin valtio tarkoittaa pääomaa niin kuin Neuvostoliitossa. No Mussolinilla olikin paljon juutalaisia kavereita ja Rooman rauniot painoivat vielä päälle. Italialaiset ovat enemmin kuin ok, mutta politiikka ei ole heidän vahvimpia alueitaan.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. Ihan hyvä pointti JSL. Kansallissosialismihan ei ollut suoranaisesti fasismia vaikka jotain yhteistä olikin. NSDAP sovelsi distributismia, joka on ihan oma sosioekonominen mallinsa. Todennäköisesti siis yksilöllisyys ja persoonat olivat enemmän arvossa Hitlerin mallissa. Olihan hän itsekin aika värikäs ilmestys:-) Fasismissa heikoin lenkki aatteena on ehkä sen pyrkimys niputtaa kaikki tietyn identiteettikäsityksen alle, joka voi saada sortavia muotoja niiden kohdalla joille tuo henkisvaltiollinen konteksti ei tunnu oman sisimmän mukaiselta. Ehkä tuon ominaisuuden takia sitä kritisoidaan. Mutta nuo ovat järjestelykysymyksiä käytännön sovelluksissa ja lainsäädännössä. Tärkeintä on tietyn henkisen päämäärän ja orgaanisen järjestäytymisen tuominen(tai palauttaminen) yhteiskunnalliseen elämään. Siinä fasismis sävytteisissä malleissa voi olla annettavaa nykyiseen mekaanisen materialistiseen yhteiskuntaan, jossa vain lasketaan saldoa ja kilpaillaan keskenämme.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Niin tuo Kansallissosialistinen Saksa on aika mysteeri. Sen niskaan on niputettu käsittämätön määrä valheita valheen päälle. Törkein esimerkki mielestäni on tuo jumalalta perityn juutalaisen ylivallan vääntäminen ”saksalais-arjalaiseksi ylivallaksi”, nämä sionisti perkeleet loisii tässäkin osoitteessa ja pitävät ylivalta käsitettä hengissä toisten kustannuksella. Oikein vituttaa katella jotain WN-tyyppiä julistamassa juutalais(arjalaista) ylivaltaa Hitler logot otsassa, vaikka Hitler oli se, joka kaikkein kiivaimmin vastusti kaikenlaista ylivaltaa. Lisäksi kansallissosialistit olivat kovasti kiinnostuneita erilaisista kansankulttuureista ympäri maailman, vaikka taikka koska saksalaisilla oli esittää aikamoinen arsenaali omiakin, jos klassisesta musiikista puhutaan.

   No tuo oli tuo, mutta mielestäni pelkkä holohoax ei selitä moista valheen määrää. Eli siellä Natsi-Saksan raunioissa saattaa piillä jotain, mitä kv. juutalainen pelkää. Se mitä tiedetään on, että kansallissosialistit nostivat syöksykierteessä olevan valtion muutamassa vuodessa ihan tuonne kehittyneimpien valtioiden kärkipäähän. Hitler potkasi koronkiskurit pihalle, ja takuuvarmasti tuli palautetta ulkoapäin, mutta kansalaiset seisoivat tukena.

   Eli tässä on varmaan kyseessä voimakas molemmin suuntainen luottamus hallinnon ja kansalaisen välillä. Ja se ei voi oikein toteutua, ellei kansalaisella ole aikalailla vapaat kädet toteuttaa itseään, ja siinä sivussa valtiota. Tämä on aikalailla ennalta-arvaamaton asetelma ja se voi toimia ainoastaan, jos hallinto on joustava ja muovaa itseään kansalaisen mukaan. Eli käytännössä hallinto oli kansalaisen palvelija. Tässä taidetaan päätyä taas siihen ainoaan kristilliseen musta on valkoista konseptiin, eli hän, joka epäitsekkäästi itsensä palvelijaksi alentaa, hänet ylennetään.

   Mihin Hitler saattaisi todeta, Kolmannessa Valtakunnassa ei ole palvelijoita eikä ole ei palvelijoita, lukekoon JSL sun muut harrastelija kristityt kirjansa tarkemmin ennen kuin rupeavat pähkinöitä pureksimaan.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. KV-juutalaiset tuskin pelkää mitään niin paljon kuin rahojen ja vallan karkaamista näpeistään, ja kansallis-sosialistit otti ne niiltä röyhkeästi noin vain pois.

    Oon koittanut saada selville sellasta asiaa fasismista että mikä sen lähestymistapa on rotukysymystä kohtaan? Mussoliiniahan huvitti Hitlerin rotuajattelu ja tässäkin artikkelissa sanotaan ettei valtion kansalla ole suurtakaan merkitystä, kunhan kansa ei ole älykkyydeltään sitä luokkaa ettei valtionhoidosta tule mitään. Muutenkin fasismi pyörii lähinnä valtion talousnäkökulmasta joten siinä on kommunismin kanssa hiukan samaa. Toki keinot lopputuloksen saavuttamiseksi on erilaiset.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Useat vastustavat fasismia ja kansallissosialismia – ymmärtämättä edes mitä ne ovat.
  Juutalaisen finanssieliitin orjuuttavaan rahanväärennös huijaukseen kukaan ei puutu. Mitään ryhmää ei tunnu tämä rosvous kiinnostavan.
  Kunhan päästään vastustamaan ”fasismia”.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 5. Fasismin vastustaminen on ei-juutalaisuuden vastustamista. Kommunismia. Mielenkiintoista on, kuinka esim. ProKarelian nuorisoaktiivit puuhaavat jotain yleiseurooppalaista fasisminvastaista rintamaa. He ovat aina meuhkanneet fasismin uhrien päivästä 23.8. ja tarkoittaneet myös kommunismia ja puhuneet siitä punafasismina. Siis fasismi ja fasismi aina vain. Kuitenkin juuri antifsistit eli juutalaiskommunistinen kansanrintama ajoi maailman sotaan, kuten se oli ajanut I maailmansotaan. Antifa tarjosi ensin parempaa sopimusta kuin mitä Saksa ja pakotti Saksan sopimukseen, jossa ei oikeasti hyväksytty esim. Suomen ja Baltian miehitystä ja bolshevisointia. Vain tukikohtia ja rajantarkistuksia. Saksa yritti säilyttää sopimuksella rauhan ja torjua kriisin.

  Antifasistit voittivat sodan ja uhrit olivat lähinnä fasisteja. Kommunistit eivät olleet fasisteja. Kaikki uhrit olivat antifasistien ja nimenomaan Lännen syytä, koska Stalin oli Lännen käsinukke. Taisiis maailmanjuutalaisuuden, juutalaiseliitin. Voihan sen kuvitella kaikkialle. USA ja etenkin Englanti ovat kuitenkin yleensä tunnustettuja ”päämajoja”, vaikka välineitä nekin.

  Sota on jo Sionin viisaiden pöytäkirjoissa. Jos jokin maa karkaa käsistä, se tuhotaan naapurien avulla. Jos monta maata, niin maailmansota.

  Rikollisia olivat siis antifasistit ja syyllisiä sotaan. Uhrit olivat ei-juutalaisia ja siis pääosin fasisteja. Neuvostoliitossa juuri tuhotut katsottiin poitentiaalisiksifasisteiksi. Uhritmuhasi KGB ja partisaanit ja puna-armeija.

  Siis ProKarelia on täysi vitsi. Selvä huijaus. Jokainen näkee, että järjestö propagoi pähkähullua valhetta ja kääntääö asiat päälaelleen. Churchill on jumala jopa silloin, kun sanoo teurastaneensa väärän sian. Se on kuin luu koiralle tuo lausunto näille eurobolsuille.

  Kuinka iheessä Karjalaa voidaan ajaa takaisin ja vastustaa ”fasismia”???

  Miksi fasismin vastustaminen on isoin asia näille ”palauttajillekin”? Tai siis natsismin vastustamisen jälkeen?

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Vastarinta elää!

  Törmäsin tänään ensimmäisen kerran elämässäni suureen Kansallisen Vastarinnan banderolliin!

  Veljet ja siskot, vaellamme pimeydessä, mutta Pimeyden keskellä palaa Liekki, joka ei enää sammu. Meitä on paljon ja joukkomme kasvaa koko ajan. Törkeääkin törkeämmät Pahuuden teot kasvattavat joukkoamme ja Rotherhamit avaavat silmämme. Yhteiskuntamme on pahuuden otteessa, mutta Paha on jo tunnistettu ja se vaistoaa meidät ja se pelkää, koska se tietää tekevänsä väärin.

  Kaiken lohduttoman alennuksen keskellä muistakaa, Veljet ja Siskot, että on hyviä ihmisiä, jotka tietävät, jotka taistelevat, jotka eivät antaudu. Et ole yksin, Veljesi ja Siskosi ovat kanssasi. Jokaisella askeleella, joka hetki.

  Pää pystyyn! Me olemme oikeassa, Pahuus tietää sen ja pelkää jo, se kuulee ikiaikaisen rummutuksen, se näkee muinaistulien palavan, se tietää, että Voima on kanssamme !

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Kansallinen vastarinta raportoi sivuillaan ”Matkaraportti Pohjola-päiviltä”.

  Kannattaa käydä. Joukossamme on nuoria ihmisiä, jotka toimivat aktiivisesti Uutta Maailmanjärjestystä vastaan.

  Nostan heille hattuani ja lupaan varauksettoman tukeni.

  Silmiinpistävää on ihmisten päättäväisyys, tiedonjano ja luja isänmaallisuus. Kun vertaa näitä ihmisiä kaksoiskansalaisuudella Israelin armeijassa esiintyviin ihmisraunioihin niin näkee minkälainen on Oikea Ihminen.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Uusi maailmanjärjestys? Valkoisen kulttuurin tuho monikulttuurisuuden kautta? Siionistien yliote?

    Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

    On joitakin asioita, jotka näkee paljaalla silmällä. Riittää, kun pitää vain silmänsä auki, ei tarvita salaliittoja, kaiken näkee heti.

    Voin listata muutaman:

    Monikulttuurisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa maailman valkoisissa valtioissa valkoiset ihmiset ajetaan vähemmistöön omissa maissaan. Jos kiistät tämän, kaikella kunnioituksella, olet käsittämättömän typerä. Ja lisäksi haluan kysyä Sinulta ja pyydän suoraa vastausta: Onko Sinusta hyvä ja toivottavaa, että myös Suomessa joidenkin vuosikymmenien kuluttua alkuperäiset, valkoiset ihmiset ovat vähemmistössä? Voit myös suoraan kertoa, jos se on Sinusta yhdentekevää. Kerro nyt minulle, ei tämä ole vaikea kysymys.

    Israelin valtion johdossa on toiminut sen itsenäisyyden aikana avoimesti terroristeiksi tunnustautuneita ja sotarikollisia. Kiistätkö?

    Hollywood on kiistatta juutalaisten johtama ja omistama. Kiistätkö?

    Hollywood ei vahingossakaan tuota filmiä, jossa suhtauduttaisiin kriittisesti Israelin armeijan tekoihin. Tämä ei ole lainkaan yhdentekevää, sillä eivät juutalaiset ole viattomia. Miksi siis heistäkin ei voi tehdä filmejä, joissa he eivät ole viattomia? Vihaan tuollaista puhdasta propagandaa. Kiistätkö väitteeni?

    Juutalaiset selkeästi hallitsevat läntistä mediaa, etenkin yhdysvaltalaista mediaa. Kiistätkö?

    AIPAC:illa on kohtuuton valta USA:n ulkopolitiikassa. Kiistätkö?

    FED:in johdossa on jo vuosikymmeniä ollut juutalainen ja samaan aikaan USA on ktastrofaalisesti velkaantunut ja samaan aikaan Israel on saanut satoja miljardeja tukea ja pankkilainoja, jota se kansainvälisen juutalaisyhteisön satumaisista rikkauksista huolimatta ei koskaan aio maksaa takaisin. Summa lienee jo tuhansia miljardeja. Kiistätkö?

    Israel on itse varustautunut ydinaseilla, itse asiassa niin massiivisesti, että tällä varustautumisella on jo hyökkäävä, globaalia tuhoa aiheuttava vaikutus. Kuitenkin Israel vaatii Irania tilille ydinaseiden kehittämisestä. Kiistätkö?

    Siinä yksi promille siitä, miksi uskon NWO:hon sen eri muodoissa.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Kun joku höpöttää NWO:sta, voi jo heti suoraan päätellä, että kyse on mielenterveysongelmaisen sekoilusta. En ole koskaan nähnyt yhtään varteenotettavaa sivustoa, joka perustelisi näitä kuvitelmia. En ainoatakaan. Kaikki ovat olleet täyttä hullutusta. Vai olisiko sinulla antaa linkki asialliseen Uusi maailmanjärjestys -uskomusta tukevaan sivustoon, eipä mahda löytyä?

     Ihmisen ihonvärillä on merkitystä varsin harvoissa asioissa. Suomen kansalainen voi olla minkä värinen tahansa.

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
     1. Et vastaa selviin kysymyksiin.

      Onko mielestäsi hyvä, jos valkoiset, alkuperäiset suomalaiset ovat joidenkin vuosien kuluttua vähemmistö? Vai onko se yhdentekevää?

      Jos se on yhdentekevää, miksi Israel korostaa juutalaisuuttaan? Miksi Israelissa se ei ole yhdentekevää?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Toistan käsitykseni, että Suomen kansalainen voi olla minkä värinen tahansa. Ihonväri ei ole kansalaisuuden myöntämisen kannalta merkityksellinen asia.

      Toistan myös sen tosiasian, että neljäsosa Israelin kansalaisista ei ole juutalaisia etnisesti.

      Plusääni(0)Miinusääni(2)
 8. ’aaaaaaaaaa’: Voisitko antaa tieteellisesti vedenpitävän selityksen, kuinka politiikan huippujohtoon maailmalla on voinut päästä niin paljon mielenterveysongelmaisia, jotka ’höpöttävät’ NWO:sta kuin seuraavan artikkelin luettelosta käy ilmi? (Otaksun että luettelo ei ole lähimainkaan täydellinen – siitä puuttuvat esim. sellaiset mielenterveysongelmaiset kuten J.Katainen, S.Niinistö ja A.Stubb, jotka ovat julkisessa esiintymisessään maininneet Uudesta Maailmanjärjestyksestä – eikä suinkaan väheksyvässä merkityksessä.)

  37 Quotes on the New World Order, the Coming One-world Government and One-World Religion,
  http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/06/37-quotes-on-the-new-world-order-the-coming-one-world-government-and-one-world-religion-2451934.html

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat