Modernin seksuaalikasvatuksen kautta luisutaan ”eläinkunnaksi”

Professori Tapio Puolimatka kirjoittaa OM:n vieraskynä palstalla artikkelissaan Kampanja pedofilian laillistamiseksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta käyttäen hyväksi tunteisiin vaikuttavia mielikuvia seksuaalisuuden suuntautumisen synnynnäisyydestä sekä muuttumattomuudesta. Nykyisin olemme menneet äärimmäisyyksiin, tai paremminkin vinoutuneille urille tasa-arvo- ja ihmisoikeusvaatimusten suhteen.

Bildresultat för Professori Tapio Puolimatka kuva

– Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien on katsottu vaativan sitä, että ihmiset saavat solmia avioliiton oman seksuaalisen suuntautumisensa ehdoilla, kirjoittaa Tapio Puolimatka.

Ihmisiä suorastaan manipuloidaan siihen uskomukseen, että avioliittokäsityksen muutos sukupuolineutraaliksi ei johtaisikaan huomattaviin muutoksiin yhteiskunnassa. Joskaan väite ei pidä paikkaansa, sillä avioliittolain muutos on kuitenkin johtamassa muutokseen myös äitiys- ja isyyslaissa ja sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa. Tämä ”kehitys” johtaa aikanaan entistä liberaalisempaan ja ilman häveliäisyyttä olevaan seksuaalisuuteen sekä sukupuolielämään, missä pimeät hedonistiset voimat viettelevät suurimman osan yhteiskuntaa eläinpopulaation tasolle suhteessa moraaliin, siveyteen, eettisiin arvoihin ja viisauteen. Kuitenkin looginen kyky ajatella näillä ihmisillä voi säilyä pitkään.

Puolimatkan artikkeli toimii osittain pohjana jäljempänä esitetylle kirjoitukselle, joskin artikkelissa on käytetty paljon muitakin lähteitä ja omia havaintoja.

Modernin seksuaalikasvatuksen mädännäisyys

Peruskoulujen ja muiden oppilaitosten, kuten valtavirtaisen tiedonvälityksen kautta välittyvä nykyinen seksuaalikasvatus on täysin hämärtänyt todellisuudentajun siitä, mitä sisältyy avioliittoon ja seksuaalisuuteen. Seksuaalisuudesta poiketen sukupuolielämä tulee sijoittua avioiliittoon, joka tietysti muodostuu miehen ja naisen solmimasta liitosta. Miehen ja naisen muodostama parisuhde pitäisi perustua ennen muuta henkiselle liitolle, jota luonnollisaistillinen taso palvelee. Tällaisen tasapainoisen ja mahdollisimman ehyen liiton perillillisillä olisi suotuisat mahdollisuudet kehittyä mahdollisimman kehityskelpoisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka muodostaisivat hyvin järjestäytyneen hyvinvointiyhteiskunnan.

 

Toista se on nykyisin. Seksuaalikasvatuksen saasta leviää muiden muassa jäljempänä mainittujen järjestöjen ja organisaatioiden kautta:

Globaalit organisaatiot; Naisten maailmankonferenssissa naisten seksuaaliset oikeudet

Puolimatka kirjoittaa artikkelissaan vuoden 1995 Pekingissä pidetyssä naisten maailmankonferenssista, jossa kirjattiin ensimmäistä kertaa kansainvälinen yhteisymmärrys seksuaalioikeuksien periaatteiden tunnustamisesta. Tämä johti siihen, että useat kansainväliset ja kansalliset järjestöt ovat yrittäneet toteuttaa ja laajentaa Pekingin konferenssissa hyväksyttyjä ohjelmia.

Yhdysvalloissa toimiva Seksuaalisuuden, tiedon ja kasvatuksen neuvosto (Sexuality, Information, and Education Council, SIECUS) määrittelee seksuaalioikeudet seuraavasti: ”

“Henkilöllä on oikeus tietoihin, taitoihin, tukeen ja palveluihin, jotta hän pystyy tekemään vastuullisia, omia arvojaan vastaavia päätöksiä seksuaalisuudestaan. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus päättää omasta kehostaan, oikeus vapaaehtoisuuteen perustuviin seksuaalisuhteisiin, vapaaehtoisuuteen perustuvat seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut sekä mahdollisuus ilmaista omaa seksuaalista suuntautuneisuutta ilman väkivaltaa tai syrjintää.”1

Ja edelleen:

Naisten kansainvälisen terveysliiton (International Women’s Health Coalition) alajärjestö HERA (Health, Empowerment, Rights and Accountability) mukaan seksuaalioikeudet ovat:

Ihmisoikeuksien perustava osa: Ne sisältävät oikeuden kokea mielihyvää tuottavaa seksuaalisuutta, joka on sinällään olennaista ja arvokasta, mutta se on samalla perustava kommunikaation ja rakkauden ilmaisemisen väline ihmisten välillä. Seksuaalioikeudet pitävät sisällään oikeuden vapauteen ja itsenäisyyteen vastuullisessa seksuaalikäyttäytymisessä.1

Kommentaari:

Seksuaalioikeudet toteutuvat parhaiden aidossa aviorakkaudessa, josta esitetään seloste jäljempänä luvussa: Pelastuksena on aidon aviorakkauden palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa. Alajärjestö HERA:n yksi tärkeimmistä tavoitteista on laajentaa naisten seksuaalinen käyttäytyminen vastuuttomalle sekä hedonistiselle alueelle, jossa sisäinen pidättyväisyys ja moraali ovat outoja käsitteitä.

Olisi mielenkiintoista tietää mitkä poliittiset voimat ovat myös IWHC:n ja HERA:n taustalla?

Maailman terveysjärjestö WHO on myös paljastanut teesinsä ”seksuaaliterveydestä” ja ”lasten seksuaalioikeuksista”, joilla ymmärretään lasten ja nuorten tarvetta ja oikeutta seksuaaliseen aktiivisuuteen.

Viihdemaailma; Hollywood

Mediakampanja aikuisten ja lasten seksuaalisuhteiden normalisoimiseksi on jo ollut käynnissä vuosikausia. Pedofilian ujuttaminen on aloitettu varovaisin askelin normalisoimalla ensin aikuisten ja teininuorten väliset seksuaalisuhteet eli pederastian, ja kun nämä ovat arkipäiväistyneet, siirytään aikuisten ja lasten välisten seksuaalisuhteiden normalisointiin eli täydelliseen pedofiliaan. Tällainen normalisointimanipulaatio toteutetaan elokuvien, TV-sarjojen, dokumenttien ja lehtikirjoitusten kautta, joissa nämä suhteet esitetään sympaattisen myönteisesti ja huolettoman harmittomasti.2 Ne yrittävät viestiä meille maailmankuvaa uudesta normaaliudesta, jota sivistynyt ihminen ei kavahda.

Mainwaring kirjoittaa:

Ensin pederastia normalisoidaan ja sitten pedofilia. Ja se toteutuu samalla tavalla kuin meidän elämämme aikana on saavutettu täydellinen hyväksyntä homoseksuaalisuudelle. Siitä puhutaan taukoamatta mediassa ja sitä kuvataan toistuvasti elokuvissa ja TV:ssä hyvänä asiana niin, että siitä ei tule pelkästään tavanomaista vaan pitkästyttävää.2

Seuraava askel onkin yllä mainittujen suhteiden laillistaminen

Esimerkkinä tämän strategian ensivaiheesta Mainwaring mainitsee Hollywoodin

Yllä esitetystä pedofilian tavanomaistamisesta viihdemaailman välityksellä käytetään esimerkkinä marraskuussa 2017 julkaistua elokuvaa ”Call Me by Your Name”, joka käsittelee aikuisen miehen seksuaalisuhdetta 17-vuotiaan pojan kanssa eli pederastiaa. Koska se on saanut ylistäviä arvosteluja useissa amerikkalaisissa lehdissä ja elokuva-arvostelijat ehdottavat sille jo Oscaria, toimii viihdemaailma ja valtamedia kuin yhtenä perversien asioiden edistämiseksi. Elokuvassa ei kuvata tavallista tilannetta, jossa aikuinen mies pyrkii viettelemään nuoremman pojan.

Bildresultat för ”Call Me by Your Name” kuva

Sen sijaan elokuva kuvaa pojan etsivän seksuaalisuhdetta aikuiseen mieheen. Tällä siis haetaan oikeutusta ja harmittomuutta sairaalle suhteelle.

Elokuvan roolihahmon 17-vuotiaan Elion isä näyttää hyväksyvän poikansa sairaan sesuaalisuhteen aikuisen miehen kanssa. Isä vielä harmittelee siinä, että hänellä ei ollut yhtäläistä mahdollisuutta, hänen ollessaan poikansa ikäinen. Tässä on selvä viesti vanhemille mallina ”normaalista”, ”ymmärtävästä” ja ehkä vielä ”sivistyneestä” suhtautumisesta nuorten seksuaalisiin kokeiluihin, näin yritetään turruttaa vanhempien luontainen suojeluvaisto lastensa varjelemiseksi kyseisiltä vaaroilta.

Mielenkiintoista on huomioida, että juutalaisen Leif Furmanin mukaan juutalaiset hallitsevat esimerkiksi Hollywoodin elokuvabisnestä ja käyttävät valtaansa hyväksi ajaessaan Israelin etua.

Haluan tietysti tällä huomautuksella korostaa, että juutalaisvaikutteinen Hollywood toimii myös pederastian ja pedofilian edistäjänä.3

Alfred Kinseyn vaikutus; vaikutus päiväkotien ja koulujen kautta

Alfred Kinseyn on yksi vaikuttavimmista seksologian tutkijoista. Nykyisen seksologian ja sen vanavedessä seuraavan seksuaalikasvatuksen kautta on ujutettu vallalle käsitystä, jonka mukaan lapset muka olisivat nautintoa etsiviä olentoja jo syntymästään saakka. Täten seksuaalikasvatuksen yksi tarkoitus on eliminoida estoja, ehkä myös luontaista häveliäisyyttä (joka on suojaava tekijä), jotta autettaisiin lasta nautinnon saavuttamisessa.

Tapio Puolimatkan mukaan päiväkodeissa ja kouluissa harjoitetaan nykyisin niin kutsuttua kokonaisvaltaista seksuaaliopetusta, joka rakentaa mielikuvaa erilaisten seksuaalisten elämäntapojen samanarvoisuudesta.

Kommentaari:

Tähän konaisvaltaiseen seksuaaliopetukseen sisältyy kaikki mahdolliset kuvitellut poikkeamat miehen ja naisen normaalista suhteesta, jota tietenkin katsellaan pitkinhampain sukupuolineutraaliuden nimissä.

Hyvällä syyllä voidaan kysyä voiko maailma mennä henkisesti sairaammaksi?

Yhtenä tärkeänä perustana nykyiselle käsitykselle lapsen seksuaalisuudesta on Alfred Kinseyn ja hänen työtoveriensa tutkimus, jossa he väittivät ensimmäistä kertaa muka ”tieteellisesti” todistaneensa, että vauvojen ja lasten normaaliin elämään kuuluu orgasmiin huipentuva seksuaalisuus. Tätä käytetään perusteena sille, että lapsilla kuvitellaan olevan ”oikeus” seksuaaliseen käyttäytymiseen vanhempien arvoista riippumatta. Nämä ”oikeudet” sisältäisivät kaikki seksuaalisuuden muodot, jos ne perustuvat vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen sopimukseen.

Kommentaari:

Ensinnäkin lapsen vapaaehtoisuus on manipuloitavissa. Toisekseen juuri näitä kaikenlaisia ”oikeuksia” ja ”arvoja” kuuluutetaan nykyisin turtumiseen saakka. ”Oikeus” seksuaaliseen käyttäytymiseen toimii tietyn eliitin instrumenttinä, jolla kansat saadaan hiljaiseksi perversioiden levittämiseksi, millä halutaan myrkyttää järjestäytynyt yhteiskunta ja perinteiset instituutiot.

Kinseyn lapsitutkimuksiin nojaudutaan esimerkiksi Robert Crooksin ja Karla Baurin kirjoittamassa seksologian perusteoksessa Our Sexuality. Kirjan ensimmäisessä painoksessa (1983: 410) tekijät kirjoittivat: Väärä olettamus, jonka mukaan lapsuus on piilevän seksuaalisuuden aikakautta, on vähitellen murenemassa Alfred Kinseyn ja muiden merkittävien tutkijoiden tutkimustulosten vaikutuksesta.5

Erikoisesti muistamisen arvoista on se, että Kinseyn tietolähteet ovat pedofiilien havaintoraportteja.6. Nänä sairaat ja saastaiset ihmiset, jotka ovat rääkänneet hedonisminsä ajamana satoja lapsia, ovat raportoineet havaintoja kokemuksistaan, joiden mukaan lapset muka tuntevat mielihyvää pedifilian uhreina. Tämä on kammottava ”tieteenala”, eikä saa hyväksyä missään tapauksessa.

Pederastian ja pedofilian uhrit voivat vahingoittua henkisesti, vaikka eivät olisi tietoisia kokemastaan vauriosta. Nuori helposti harhautuu sen osalta, mikä tulee olemaan hänen ihmisyydelleen pitkälle tulevaisuudessa arvokasta ja tärkeää. Seksuaalisen hyväksikäytön uhrin vahingot ovat sitä vakavammat, mitä nuorempana nuo kammottavat kokemukset ovat tapahtuneet.

Puolimatka toteaakin, että: Seksuaalisen nautinnon kokemus vääristyy suhteessa, jossa nuori ei ole tasavertainen osapuoli, mikä johtaa eroottisen halun kehitystä epäterveeseen suuntaan.

Nea Alasaaren Turun yliopiston Pro gradu -tutkielmassa Lasten leikkiä – sukupuolitietoinen näkökulma päiväkodin arkeen viitataan Gloria ”bell hooks” Watkinsiin, joka on tunnettu äärimmäisen hyökkäävä feministi. Alasaari kirjoittaa, että Watkinsin pedagogiikka perustuu pitkälti Paulo Freiren oppeihin, joita on täydennetty feministisin teemoin.

Alasaaren mukaan myös Watkinsin feministinen, rasisminvastainen ja homoystävällinen pedagogiikka perustuu malliin, ”jossa opettajalla ei ole autoritääristä asemaa”. Samat teemat kietoutuvat toisiinsa aina uudelleen ja uudelleen. On mielenkiintoista huomioida, että Watkinsin ei käytä tieteellisiä lähdeviitteitä artikkeleissaan ja kirjoissaan.

Uuden seksuaalikasvatuksen kirkollinen siunaus

Puolimatka kirjoittaa:

Seksuaalisuutta aktivoiva ja herättävä seksuaalikasvatus poistaa seksuaalisia estoja ja siten altistaa lasten seksuaalisille yllykkeille ja seksuaaliselle hyväksikäytölle. Häpeän tunteen kadottaminen tekee lapselle vaikeammaksi vastustaa seksuaalista hyväksikäyttöä, koska hänen luontainen tunneperäinen vastareaktionsa heikkenee. Samalla häpeän tunteen katoaminen tai estyminen heikentää hänen kykyään vastustaa omia primitiivisiä yllykkeitään.

Kirjassaan Monta rakkautta (MR), Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström hyväksyy kritiikittömästi maailman terveysjärjestön WHO:n teesit, jotka jo yllä mainittiin, ”seksuaaliterveydestä” ja ”lasten seksuaalioikeuksista”, joilla halutaan ymmärtävän lasten ja nuorten tarvetta ja oikeutta seksuaaliseen aktiivisuuteen. Kammottavaa! Viitaten WHO:n seksuaalioikeuksien käsitteeseen Vikström kirjoittaa: ”Kirkoilla ja muilla uskonnollisilla yhteisöillä on myös tärkeä rooli ja vastuu seksuaalisten oikeuksien ja seksuaalisen terveyden toteuttamisessa” (MR 81). Vikström ei kohdista vakavaa arviointia WHO:n ”seksuaalioikeuksille” antamaan määritelmään, joka olettaa lapsilla olevan tarve ja oikeus seksuaaliseen aktiivisuuteen.

Helsingin hiippakunnan piispana toiminut Irja Askola kannatti ja kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamista, joka on jo laillistettu Suomessa vuonna 2014. ”Kannatan tätä kansalaisaloitetta. Katson, että eduskunnan tehtävä on säätää lakeja, jotka kohtelevat kansalaisia tasa-arvoisesti ja yhtäläisesti”, sanoi Askola HS:n haastattelussa.

Kommentaari:

Kristillisten kirkkojen henkinen tila on yleensä yllä mainitun kaltainen; tämä on tietysti täysin kristinuskon vastaista toimintaa kirkon johdolta ja sen työntekijöiltä. Tämä vääryyden ja saastaisuuden ymmärtää jokainen, joka edes jonkin verran ymmärtää Raamatun kirjoja.

Kirkot eivät tietenkään ole nykyisin enää aitoja Kirkkoja, vaan lähinnä sosiaalisia instituutioita, joissa on tietty hierarkia.

Siten kristilliset kirkot, koululaitokset, valtamedia, tietyt kansainväliset järjestöt ja poliittiset päättäjät edistävät yhteisvoimin seksuaalikasvatusta ja –oikeuksia. Tämä menettely avaa oven pederastian ja pedofilian ynnä muiden sellaisten perversioiden laillistamiselle Suomessa. Tulevaisuudessa eivät ilmeisesti edes lapset saa lainsuojaa koskemattomuudelleen.

 

Ihmiset syntyvät mies- ja naissukupuoleksi

Aikamme sukupuolisuuden oikeuksiin sisältynee myös tavoittelu normalisoimaan vastakkaisen sukupuolen jäljittely. Siksipä on aiheellista julkaista tässä samalla luku mainitusta aiheesta.

Relaterad bild
The Mick –nimisessä sarjassa 6-vuotias ”transupoika” puhuu ”vaginastaan” ja pukeutuu sadomasokistiseen suukapulaan. Sarjan luoneet veljekset Dave ja John Chernin ovat juutalaisia.

Yhdysvalloissa valtamedia rummuttaa jo äänekkäästi 5-vuotiaiden ”transujen” ja pedofiilien ”oikeuksien” puolesta. Televisiossa on alettu näyttää myös The Mick -niminen sarja, jossa 6-vuotias ”transupoika” puhuu ”vaginastaan” ja pukeutuu sadomasokistiseen suukapulaan. Sarjan luoneet veljekset Dave ja John Chernin ovat juutalaisia.

Yhdysvaltojen lastenlääkäriyhdistys kehottaa terveydenhuollon ja opetuksen ammattilaisia sekä lainsäätäjiä hylkäämään kaikki politiikat, jotka normalisoivat lapsiin kohdistuvia kirurgisia ja lääkehoitoja, jotka pyrkivät normalisoimaan vastakkaisen sukupuolen jäljittely. Tosiasiat – ei ideologia – määrittävät todellisuuden.

Niko Sillanpään käännös yhdysvaltalaisten lääkäreiden kannanotosta koskien lasten ja nuorten sukupuoli-identiteetin häiriöitä voi olla luettuna sivistävä kokemus aikamme seksuaalioikeuksien, vapauden ja kasvatuksen kannattajille.

Ihmisen sukupuoli on objektiivinen, biologinen ja binäärinen (kaksijakoinen) ominaisuus: ”XY” on miehen ja ”XX” on naisen geneettinen määrittäjä; Ne eivät ole sairauden merkkejä. Sääntönä ihminen syntyy miehenä tai naisena eli ihmisen sukupuoli on luonteeltaan kaksijakoinen. Tästä syystä lajimme pystyy lisääntymään, joka on kukoistuksemme edellytys. Tämä periaate on itsestään selvä. Erittäin harvinaiset sukupuolen kehityshäiriöt (disorder of sex development, DSD, ”interseksuaalisuus”), kuten testikulaarinen feminisaatio (tietyn tyyppinen sukupuolikehityksen häiriö) ja synnynnäinen lisämunuaishyperplasia, ovat lääketieteen tuntemia poikkeamia tästä ja sellaisina tunnistettuja sairauden tiloja. Näitä tiloja potevat henkilöt eivät siten muodosta kolmatta sukupuolta.4

Ja myös:

Kenelläkään ei ole syntyessään sosiaalista sukupuolta. Kaikilla on syntyessään biologinen sukupuoli.  Sosiaalinen sukupuoli (tietoisuus ja kokemus itsestä miehenä tai naisena) on sosiologinen ja psykologinen konsepti, jolla ei ole objektiivista luonnetta, kuten biologisella konseptilla. Kenelläkään ei ole syntyessään käsitystä itsestään miehenä tai naisena; tämä käsitys kehittyy vähitellen. Kuten kaikki psykologiset kehitykselliset prosessit, tämän käsityksen kehittyminen voi harhautua lapsen subjektiivisten kokemusten, ihmissuhteiden ja haitallisten kokemusten seurauksena. Henkilöt, jotka identiteettiin kuuluu kokemus itselleen vastakkaiseen sukupuoleen kuulumisesta tai kumpaankin sukupuoleen kuulumisesta eivät muodosta kolmatta sukupuolta, vaan he pysyvät edelleen biologisesti miehenä tai naisena.7

Yllä mainituista käännöksestä esitämme loppuosan tiivistäen:

Käännös kokonaisuudessaan on luettavissa täällä: Sukupuolta ei voi sensuroida

Henkilön kokemus, että hän on jotain mitä hän ei todellisuudessa ole, on parhaimmillaankin merkki sekavasta ajattelusta.

Murrosikä ei ole sairaus ja murrosiän käynnistymisen estävät hormonihoidot voivat olla vaarallisia.

DSM-5 -käsikirjan mukaan jopa 98 % sukupuoli-identiteetiltään hämmentyneistä pojista ja vastaavasti jopa 88 % tytöistä lopulta hyväksyvät biologisen sukupuolensa murrosiän päätyttyä.

Esimurrosikäisille lapsille, joille on asetettu sukupuolidysforian diagnoosi, saatetaan antaa murrosiän estäviä lääkkeitä jopa jo 11-vuotiaina, jolloin heitä joudutaan hoitamaan vastakkaisen sukupuolen sukupuolihormoneilla myöhemmin, jos vastakkaiseen sukupuoleen kaltaistamista jatketaan. Näin hoidetut lapset eivät kykene saamaan biologisia jälkeläisiä edes hedelmöityshoitojen avustamana. Lisäksi tällainen hormonihoito altistaa vaarallisille sivuvaikutuksille kuten korkea verenpaine, sydänsairaudet, veritulpat, aivoverenkiertohäiriöt, sokeritauti ja syöpä.

Hormonihoitoja saaneen ja sukupuolenkorjausleikkauksen läpikäyneen itsemurhariski on aikuisiässä lähes 20-kertainen muuhun väestöön verrattuna.

Lapsen ehdollistaminen uskomaan, että elinikäinen lääkkeellinen ja kirurginen vastakkaisen sukupuolen jäljittely on normaalia ja terveellistä, on lapsen pahoinpitelyä. Sukupuoli-identiteetin häilyvyyden normalisointi tiedotusvälineissä, koulutuksessa ja lainsäädännössä hämmentää lapsia ja vanhempia, jonka seurauksena yhä useampi päätyy ”sukupuoli-identiteettiklinikoihin”, joissa heille määrätään murrosiän ehkäisevää lääkitystä.

Teologi Scholemin mukaan ”Juutalainen lahko” varhaiskasvatuksen taustalla

Mikäli pengomme nykysuomalaisen varhaiskasvatuksen teoreettista perustaa voimme todeta hämmästyen sen, että juutalaisen lahkon vaikutus on ujuttautunut maan varhaiskasvatukseen. Tämä on juuri se voimavara, josta aikamme seksuaalikasvatus ja seksuaalioikeudet ammentavat energiansa. Varhaiskasvatuksen guruja ovat muiden muassa Paulo Freire ja niin kutsutun Frankfurtin koulukunnan miehet. (Huomautettakoon, että kasvatustieteen tohtori Ulla Härkönen mainitsee Freiren yhtenä varhaiskasvatuksen guruna Fröbelin ja Steinerin kaltaisten ”julkkisten” rinnalla.)

Psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan Frankfurtin koulukunnan perustivat saksanjuutalaiset vasemmistoaktivistit, joille ”tieteellä” oli vain poliittista välinearvoa. Frankfurtilaiset eivät harrastaneet perinteisiä tieteellisiä metodeja kuten esimerkiksi empiirisiä kokeita, sillä ne eivät yleensä tuottaneet poliittisesti toivottuja lopputuloksia. Kulttuurimarxistiset pedagogit opettavat siis nuorille, millainen maailman ”pitäisi” olla sen sijaan, että he kertoisivat, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria manipuloimalla kulttuurimarxistit pyrkivät manipuloimaan yhteiskuntaa itselleen mieluisaan muotoon.

Mikä sitten motivoi frankfurtilaisia? Israelilainen teologi Gershom Scholem on todennut, että Frankfurtin koulukunta oli käytännössä ”juutalainen lahko”. Ryhmään kuulunut Walter Benjamin puolestaan totesi, että häntä ajoivat eteenpäin muistot juutalaisten ”orjuutettujen esi-isiensä” kokemasta nöyryytyksestä.

Frankfurtin koulukunta sai alkunsa Saksassa, jossa kansallisuusaate tarkoitti usein juutalaisvastaisuutta. Kulttuurimarxistit uskoivat voivansa vahvistaa juutalaisten yhteiskunnallista roolia, mikäli he onnistuisivat tuhoamaan saksalaisen kansallisuusaatteen, jonka kivijalkoja olivat perhe, armeija ja uskonto. ”Juutalaislahko” siis järkeili, että yliopistoihin ja kulttuurielämään olisi synnytettävä liike, joka hyökkäisi isänmaallisia sekä perhe- ja maanpuolustuskeskeisiä arvoja vastaan. Näin ”juutalaisvastaisen” nationalismin voittokulku voitaisiin katkaista.

Kesällä 2010 Jan Fleischhauer ja Wiebke Hollersen kirjoittivat valtavirtaiseen Der Spiegel -lehteen synkän tutkivan artikkelin Länsi-Saksan kommunistien pedofiilipedagogiasta. Marxilaiset varhaiskasvattajat uskoivat, että ”tasa-arvon” utopia pystyttäisiin realisoimaan, jos lasten ja aikuisten välinen moraalinen raja-aita kaadettaisiin jo päiväkoti-iässä.

Juuri yllä esitetty on linjassa Frankfurtin koulukunnan pedagogien opetusten kanssa, ja kun huomioimme aikamme Suomen esikoulujen ja peruskoulujen tilaa, voidaan kauhuksemme todeta, että Frankfurtin lahkon pedagogiset dogmit ovat valloittaneet maamme varhaiskasvatuksen.

Pelastuksena on aidon aviorakkauden palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa

Jokainen älykäs ihminen tunnustaa sen tavanomaisen totuuden, jonka mukaan kaikilla asioilla on suhde hyvään ja toteen.8 Tietyt filosofit, kuten esimerkiksi Platon, Swedenborg ja Descartes ovat jo satoja, ja jopa muutamat tuhansia vuosia sitten tienneet, että myös ajatukset ovat olijoita, joita voidaan käsitellä henkisinä subjekteina, ja että näillä ajatusolioilla on formaattinen struktuuri, jotka muodostuvat joko toden ja hyvän, tai vastaavasta väärän ja pahan liitosta. Juuri edellä mainittu oli Descartesin teoreettisena perustana, hänen määritellessään metodisia rakenteita, joilla voidaan ilmaista eri luonnontieteen asioita. Tämä edellä mainittu esitettiin siksi, että avioliiton henkisen alkuperä paljastuisi kirkkaana. Muodostuuhan avioliitto myös toden ja hyvän liitosta. Toisaalta helvetillinen avioliitto muodostuu, kuten nykyisin yleensä toteutuukin pahan ja väärän liitosta, jossa voi vallita tietyn tyyppinen helvetillinen ”rakkaus”.

Jumalasta lähtevät hyvä ja tosi yhdistyneinä. Siksi kaikella on suhde hyvään ja toteen. Nykyisin ihmiset vain kääntävät hyvän ja toden liiton väärän ja pahan yhdistymiseksi. Aivan samoin kuin vastaavaisuutena edelliselle ajatellen, kuinka keväällä kosteus ja auringon lämpö saa luonnon versomaan, ja toisaalta sama aurinko aiheuttaa elottoman sianruhon mädäntymisen.8

Koska on ollut puhetta Jumalasta tulevasta toden ja hyvän liiton alkuperästä, täytyy myös lyhyesti perustella Jumalan olemassaolo, sillä yleensä aistillisena ja materialistisena aikakautenamme nämä asiat ovat pimennossa.

Koska mitään ei voi syntyä tyhjästä, oli avaruus ennen kaiken alkua absoluuttisen autio. Tarvittiin siis Jumaluuden virtaus, joka sai materian muodon (esim. alkuräjähdys) saapuessaan henkisen maailman henkisestä tilasta, sinne, jota kutsumme maailmankaikkeudeksi. Siten universumi aurinkokuntineen on muodostunut Jumalan kuvaksi, josta atomi on mikrokuva.

Kaksi asiaa, jotka lähtevät Herrasta ovat rakkaus ja viisaus, sillä nämä ovat Hän ja Hänestä. Rakkaudesta lähteviä nimetään hyvyyksiksi sekä viisaudesta saapuvia totuuksiksi. Näitä molempia voi olla lajeittain lukemattomia.8

Todellinen aviorakkaus kumpuaa siten hyvyyden ja totuuden avioliitosta, ja tämä liitto on Herrasta. Tällainen liitto on Herrasta, jos aviopari on yhdistynyt Herraan.

Tiivistäen sanottakoon, että kussakin luodussa objektissa on hyvyyden ja totuuden liitto, joka toteutuakseen edellyttää molemminpuolisuutta. Tämä tarkoittaa hyvyyden totuutta ja totuuden hyvyyttä. Täten totuus hyvyydestä on maskuliinisuuden perusta sekä hyvyys totuudesta rakentuvat feminiinisyyden pohjalle.8

Ihminen nimittäin elää fyysisen kuolemansa jälkeen ihmisenä säilyttäen sukupuolensa, sillä ihminen ei ole mies tai nainen ainoastaan ruumiinsa puolesta, vaan myös henkensä tai sielunsa puolesta.

Huomionarvoista on, että taivaallisessa avioliitossa ei kumpikaan puoliso ole hallitsevassa asemassa, koska siinä vaimon tahto yhdistyy miehen ymmärrykseen ja miehen ymmärrys vaimon tahtoon. Tätä tarkoittavat herran Sanat:

”Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi … Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako” (Matt. 19: 5, 6).

Miksi tätä perversioiden ja henkisen mädännäisyyden täyteistä antia pursuaa nykyisin seksuaalivalistuksen, viihdemaailman ja valtamedian kautta? Tähän on syynä se, että helvetit, ennen muuta syvimmät helvetit vihaavat armottomasti juuri sitä, mikä vähänkin muistuttaa avioliittoa:9 se halutaan tuhota. Toisaalta aikamme vihervasemmistolaiset piirit ja arvoliberalistit, jotka ovat menettäneet täysin järkensä, haluavat vallankumousta tuhoamalla perinteisiä instituutioita.

Emme tarvitse muuta tutkimusta paljastamaan aikakautemme henkisen tason, kuin sen suhtautumisen avioliittoon ja sukupuolielämään. Tämä suhtautuminen paljastaa kunkin aikakauden henkisälyllisen tason. Nykyisin vilkaisu viihdemaailmaan, valtamediaan, koulu- ja kasvatusmaailmaan paljasta aukottomasti sen, että saastaiset henget riehuvat vapaina.

 

Lopuksi

Koska aito aviorakkaus on taivaan perusrakkauksia, juontaa se juurensa hyvyyden ja totuuden sekä Jumalan ja taivaan välisestä liitosta, eli se on koko ihmiskunnan pelastus. Aviorakkauteen liittyvät totuudet tulevat paljastamaan kaikki sionistien salakavalat pyrkimykset kansojen kustannuksella.

Markku Juutinen

Lähteet

https://beta.oikeamedia.com/o1-75907

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94663/Alasaari2013.pdf?sequence=2

https://www.fox.com/shows/

http://jukkahankamaki.blogspot.com/2017/12/sukupuolta-ei-voi-sensuroida.html

http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf

http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-sexual-revolution-and-children-how-the-left-took-things-too-far-a-702679.html

 1. Lottes, Ilsa (2000) ”Uusia näkökulmia seksuaaliterveyteen”, teoksessa Osmo Kontula & Ilsa Lottes (toim.) Seksuaaliterveys Suomessa. Helsinki: Tammi.
 2. Mainwaring, Doug (2017) ”Amid sex scandals, Hollywood releases gay ’romance’ that normalizes man-boy sex”, Life Site News11. 2017.
 3. HaKehila 3/2014
 4. Crooks, Robert & Baur, Karla (2014) Our Sexuality. Twelth Edition. Wadsworth.
 5. Jones, James H. (2004) Alfred C. Kinsey: A Life. Norton; Kinsey, Alfred & Pomeroy, Wardell & Martin, Claude & Gebhard, Paul (1948) Sexual Behavior on the Human Male. Philadelphia: Saunders.

6.      Consortium on the Management of Disorders of Sex Development, “Clinical Guidelines for the Management of Disorders of Sex Development in Childhood.” Intersex Society of North America, March 25, 2006. Accessed 3/20/16 from http://www.dsdguidelines.org/files/clinical.pdf

7.      Zucker, Kenneth J. and Bradley, Susan J., “Gender Identity and Psychosexual Disorders.” Focus: The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, vol. III, no. 4, Fall 2005, pp. 598–617.
Whitehead, Neil W., “Is Transsexuality biologically determined?” Triple Helix (UK), Autumn 2000, p. 6–8., accessed 3/20/16 from http://www.mygenes.co.nz/transsexuality.htm; see also Whitehead, Neil W., “Twin Studies of Transsexuals [Reveals Discordance]”, accessed 3/20/16 from http://www.mygenes.co.nz/transs_stats.htm; Jeffreys, Sheila, Gender Hurts – A Feminist Analysis of the Politics of Transgenderism. New York: Routledge, 2014, pp.1–35.

8.      Swedenborg, Emanuel (suom. 2011). Aviorakkaus. Nova Hierosolyma ry, oy Nord print Ab Helsinki.

9.      Swedenborg, Emanuel (1997). Arcana caelestia, osa 6; nrot 4837; 4868. Published The Swedborg Society

21 kommenttia

 1. Vasemmisto on yrittänyt ajaa näitä asioita juutalaisten kanssa jo aika pitkään ja kai se on tullut taas aika kokeilla kepillä jäätä.

  ”Kokemuksistaan päiväkodin vetäjänä Cohn-Bendit kirjoitti muun muassa 1975 julkaistussa omaelämäkerrallisessa kirjassaan Le Grand Bazar. Osa kirjoituksista oli pedofiilisesti värittyneitä, joissa Cohn-Bendit esimerkiksi kirjoitti olleensa seksuaalisessa kanssakäymisessä pienten lasten kanssa. Ilmestyessään kirja ei herättänyt suurta huomiota, mutta kun se tuli uudelleen pinnalle 2000-luvulla, keskustelu kävi kiivaana poliittisesti yhä hyvin aktiivisen Cohn-Benditin menneisyydestä”

  Ranskalainen pitkän linjan kommunisti/vihreä politikko kehuskeli ajat sitten tv ohjelmassa vetämänsä päiväkodin lasten halunneen seksiä hänen kanssaan.

  Ottakaa selvää Kinderladen kokeilusta länsisaksassa jossa tämä mies oli mukana.

  http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-sexual-revolution-and-children-how-the-left-took-things-too-far-a-702679.html

  Perustuen Freudin päästään keksimään teoriaan jossa lapsi käy mukamas erilaisia vaiheita, oraali, anaali, jne lapset yritettiin saada pääsemään näistä kuvitteellisista vaiheista eteenpäin mm isoa lasta kehotettiin paskantamaan housuunsa. En pilaile. Juutalainen Herzog joka oli aiheesta haltioissaan voi avata asiaa:

  ”Not only did the parents allow the children to masturbate and play sex games but also that “many children are already toilet-trained. Now they shit in their pants again. They’re repeating the anal phase. That’s good. Did you know that most concentration camp guards had anal difficulties in their childhood”

  ”Herzog goes on to explain that Kinderladen members wrote a book that placed the anal phase and the Holocaust together at the center of political theory. Punitive toilet training, the authors contended, led to authoritarian personalities with sadistic fantasies, who oppressed minorities; preoccupation with cleanliness was part and parcel of a mindset that sent people “into the oven.””

  Vasemmistolaiset aivopestyt vanhemmat sitten ihmettelivät kun lapset eivät käyttäytyneetkään kuin Freudin Oidipus teorioissajoissa jokainen lapsi haluaa vanhempiaan. He vain ajattelivat lastensa tulleen parantuneiksi. Ei hyvää päivää

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 2. Siitäkin huolimatta että tämä tieto lisää tuskaa ja surua lasten puolesta niin kiitos Markku Juutiselle hyvästä ja valaisevasta artikkelista. On käsittämätöntä kuinka perikatoon ajautumassa oleva ja tuhon hallitsema kulttuurimme voi surutta ja omassa mielihyvän himossaan tuhota ihmisen elämän jo sen alkuvaiheissa.
  Ei millään haluaisi uskoa tätä kaikkea todeksi mutta psyko- ja sosiopaattien hallitsemassa ’pitbull-maailmassa’ karu totuus on tällainen.
  Puolimatkalle pisteet. JYY:lle ei voi kuin osoittaa syvää halveksuntaa.
  Joskus oli Iltalehdessä:

  ”Viikissä kaksi pitbullia on piinannut paikallisia koiranomistajia jo yli puoli vuotta. Ne ovat käyneet ainakin kolmen eri koiran kimppuun. Tapauksista on tehty useita rikosilmoituksia ja valituksia, mutta toistaiseksi koirat ovat pysyneet omistajillaan. Asukkaat ovat turhautuneita viranomaisten saamattomuuteen.
  Kalliossa oli hiljattain samankaltainen tilanne, kun kahden pitbullin omistaja päästi koiransa toisten koirien kimppuun ja uhkaili muita koiranomistajia. Poliisi on sittemmin takavarikoinut koirat, ja niiden omistajaa syytetään järjestysrikkomuksesta ja vahingonteosta.
  Komisario Jere Roimu kehottaa HS:ssa viikkiläisiä jatkamaan rikosilmoitusten tekoa, jotta poliisi voi puuttua tapauksiin.”

  Onko maailma joutumassa tai jo joutunut tällaisten planeetan ja sen viattomien asukkaiden ja jopa lasten kimppuun mielivaltaisesti hyökkäävien ihmishirviöiden käsiin? Onko lapsen elämän tuhoava pitbull tulevaisuuden yliopisto-ihmisen prototyyppi? Eikö millään ole enää mitään väliä?

  Psykopaatin elämäntarkoitus on minän tarpeiden tyydyttäminen, Ihmissuhteet ovat hänelle vain keino saavuttaa kyseinen päämäärä. Kanssaihmiset ovat vain välineitä.
  Nämä itsekkään narsisminsa sokaisemat ’valitut’, ‘parhaat’ tai ’valaistuneet’ (eliitti-oligarkit, vapaamuurarit, jesuiitat ym. eliitit), uus-darwinismin ja uus–liberalismin (ja nyt pedofilian) propaganda- ja puuhamiehet, muistuttavat meitä ajasta, jolloin dinosaurukset dominoivat maailmaa.
  He ovat sekoitus ahneutta, vallanhimoa, väkivaltaa, muista piittaamattomuutta, energisyytä, päättäväisyyttä, oveluutta… lyhyesti ’Pitbullien Klubi’, joka omissa looseissaan visioi ja suunnittelee ’goimien’ parasta ja jolle yhdessä luodut lait ovat pelkkää vessapaperia. ’Psyko- ja sosiopatian’ tunnusmerkit sopivat tuohon klubiin liiankin hyvin.
  Heitä olivat nekin kristityt siionistit, jotka lähtivät Mayflower laivallaan Jumalan valittuina ja Englannin kuninkaan valtuuttamina ’pelastamaan’ pakanoita Massachusetin rannikolle. Intiaanit halusivat apua ja ottivat heidät vastaan riemulla mutta pian intiaanit saivat maistaa karvaan kalkin: apu oli tappavaa laatua ja he maksoivat sen hengellään.
  Wilhelm von Humboltin, John Deweyn tai J.W. Snellmanin kaltaiset valistusmiehet olivat miehistä parhaimpia,… edustivat sellaista kyvykkäiden eturyhmäää, joka ei hylännyt yhteistä hyvää ja näki moraalisena velvollisuutenaan elämän suojelemisen, kansan sivistämisen, yhteisen hyvän ja moraalin asettamisen yksilön edun ja materialististen arvojen edelle…
  He ajattelivat epäitsekkäästi kokonaisuuden etua… kansan luovaa voimaa, joka tuli kanavoida esiin ja jolle tuli luoda käyttömahdollisuuksia yhteisiä asioita hoidettaessa. Heille elämä ei ollut vain tietyn rodullis-geneettisesti paremman tai valitun ryhmän etuoikeus, ei lupaa riistää ja hyväksikäyttää muita.

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
  1. Neekereiden ja heidän kavereidensa touhua tuo koirapelleily. YouTube-videoista opittua. Olisin sanonut että MTV:n musiikkivideoista opittua, mutta ajat ovat muuttuneet. Itselläni on teräskärkiset maihinnousukengät juuri tuollaisten ja omistajiensa takia. Ikinä ei tiedä milloin joutuu itseään puolustamaan, vaikken minä täältä maalta poistu kuin ruokatäydennyksille ja apteekkiin. Suosittelen kotiinjäämistä kaikille, jos vain ns. ”perse kestää”. Parasiittien elättäminen kannattaa lopettaa.

   Parimetriselle, pitkälti toistasataa kiloa painavalle kaverille tuollaisen koiran polkaisu hengettömäksi ei ole mikään kummoinen temppu. Joku kuitenkin alkoi jo miettimään pienessä päässään: ”Et sä tollaselle koiralle pärjää, hei!”

   Mainokset, tietoiskut, kampanjat, lehtijutut — kaikki ovat täynnä mustaa ja ruskeaa. Saunaa ja takkaa sytyttäessä noita paskalehtiä joutuu näkemään (muija tuo töistä). Muutenhan en koskekaan. Milloin kieltävät saunan ja takan, mitä luulette? Yhdessä paskalirpakkeessa oli juttu miten preustettujen yritysten määrä on kasvanut. Ja sitten kuvassa neekeri. Miksi? Ovatko neekerien perustamat yritykset kasvaneet määrässään Suomessa? Muistetaan että esim. somaleista maassamme on 90 % työttöminä.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. Pedofilia on törkeä rikos ihmisyyttä kohtaan. Kenelläkään ei ole oikeutta ryhtyä muokkaamaan lapsen seksuaalista identiteettiä omista tarpeistaan käsin. Silloin syyllistyy aiheuttamaan toiselle anteeksiantamatonta vahinkoa.
  Aivan kuten valta(valhe)median väärä ja valheellinen tieto vääristää ihmisen maailmankuvaa niin tapahtuu myös seksuaalisuuden alueella artikkelin kuvaamalla tavalla.
  Myös aggressio-viettiä voidaan manipuloida ja kiihdyttää ulkopuolelta jolloin tuloksena on aggressiivisesti reagoiva lapsi joka ensisijaisesti vain haluaa kilpailla ja tuhota muita. Ja ottaa kaiken itselleen.
  Kasvatuksen painopisteen tulisi olla sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Jokainen löytää aikanaan itse oman seksuaalisen identiteettinsä ja sen kehitykseen puuttuminen (manipulointi) on ehdottomasti tuomittava teko koska siinä tuhotaan lapsen elämä.
  Aikuiselta ihmiselta pitää voida edellyttää, että hän pystyy hillitsemään ja ohjaamaan viettienergiaansa eikä anna sen ohjata itseään kuten eläinkunnassa tapahtuu.
  http://oraakkeli.blogspot.com/2008/01/sivistyst-on-kasvaa-aikuiseksi.html

  Alla olevan linkin lopussa on totuus tiivisttetynä
  ”Aion itse taistella loppuun saakka lasten oikeuksien puolesta ja vastustan pedofiliaa viimeiseen elonhenkäykseen asti. Haastan myös sinua käymään samaa taistelua lasten puolesta, joka näet totuuden tässä asiassa. Lapsi ei kykene pitämään puoliaan aikuisten vääriä ja itsekkäitä seksuaalisia himoja vastaan, jotka kohdistuvat lapseen, siksi tarvitaan sinua, vastuullista aikuista taistelemaan lasten puolesta, tätä nykyistä hölmöyttä ja puusilmäisyyttä vastaan, joka pyrkii tuhoamaan lapsemme, joka on meidän kallein biologinen perintömme maailmalle.”
  https://www.nykysuomi.com/2018/08/27/lukijan-kynasta-sexpo-ja-tapio-puolimatka/”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Valitettavaa että juutalaissionistit kunnostautuvat aika rankasti kielteisellä tavalla kun ajavat vain omaa asiaansa. Heidän kykynsä ajatella koko ihmiskuntaa on heikko ja siksi heitä vihataan kuten muitakin vastaavalla tavalla toimivia.
    http://mvlehti.net/2016/04/25/israelin-ja-palestiinan-valisen-konfliktin-syyt-video/

    http://mvlehti.net/2016/04/24/aalto-yliopiston-professori-sanoo-suorat-sanat-juutalaisuudesta/
    1971 juutalaistaustainen kriminologi A. Menachem Berkeleyn yliopistosta julkaisi artikkelin ”Criminality Among Jews: An Overview”. Menachemin mukaan ”juutalaisten alttius syyllistyä rikollisuuteen on selvästi korkeampi verrattuna ei-juutalaisiin, kun tutkitaan talousrikoksia”. Näitä ovat esimerkiksi petos, vilpillinen konkurssi sekä kavallus.
    1988 Stanton Wheeler Yalen yliopistosta julkaisi paperin ”White-Collar Crimes and Criminals”. Wheeler selvitti, että protestanttien ja katolilaisten osuus talousrikostilastoissa oli pienempi kuin heidän väestömääränsä perusteella olisi voinut olettaa. Juutalaiset olivat sen sijaan vahvasti yliedustettuja: 2 % Yhdysvaltojen väestöstä oli juutalaisia, mutta näiden osuus talousrikollisuudessa oli 15,2 %.
    1991 David Weisburg julkaisi Yalen yliopistossa artikkelin ”Crimes of the Middle Classes: White-Collar Offenders in the Federal Courts”. Weisburg totesi, että vaikka juutalaisia on Amerikan väestöstä vain 2 %, he muodostavat 9 % matalan tason talousrikoksista (pankkikavallus, verovilppi, pankkipetos), vähintään 15 % keskitason talousrikoksista (postipetos, vahingonkorvauspetos, lahjonta) sekä vähintään 33 % korkean tason talousrikoksista (kartellit, arvopaperipetokset).
    Weisburgin päivitetyt tilastot osoittavat, että pienestä väkimäärästään huolimatta juutalaiset olivat vastuussa vähintään 23,9 prosentista Amerikan valkokaulusrikoksista.

    Juutalaiset, pankit, koronkiskonta


    when you look at the face of President Trump’s son-in-law, Mr Jared Kushner, you understand that the Nature took a nap in his generation. His parents’ generation were predators and major crooks (his father actually served two years in jail for tax evasion while obtaining his two-billion-dollar loot), but Jared’s generation could not enroll or graduate without assistance, while his political meddling made a mess of already troubled American Middle East politics. … This is the Nature way to deal with problems. Thomas Mann in his 1901 novel Buddenbrooks subtitled The Decline of a Family depicts three generations of a North German family: the first generation amasses fortune, the second maintains it, the third wastes it away in Bohemian pleasures. Smart people’s kids are usually not that smart, and have much less drive. For this reason, I wouldn’t be bothered too much by Jewish achievement of the elder generation; the young generation will waste it all right.
    http://www.unz.com/ishamir/unz-goes-nuclear/

    Turha syytellä muita antisemitisteiksi kun itse toimii muita tuhoavalla tavalla.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila syyttää ”suvaitsevaisuuden järjettömyydestä” punavihreää yliopistomaailmaa ja mediaa.
  Hyvä että joku avaa suunsa mutta riittääkö se? Pitäisi mennä syihin eli miksi tämä kulttuurimarxistinen viher-vasemmisto on syntynyt ja ketä se lopulta palvelee.
  Tähän poliittinen taso ei halua puuttua vaan kumartaa kulttuuria mädättävää sionistirappari-eliittiä ja toimii sen lakeijana.
  Ei hyödytä mitään jos vain todetaan tilanne mutta ei tehdä mitään sen korjaamiseksi. Pitäisi tehdä pesäero eu- ja nwo-eliittiin, palauttaa itsenäisyys ja oma päätäntävalta.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/201809152201200680_pi.shtml

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Merkkejä poliittisesta aktiivisuudesta isänmaan ja oikeuden hoitaa itse omia asioita pelastamiseksi Brysselin raatelevista kynsistä ei meillä juurikaan ole havaittavissa:

   ”Viktor Orbán: Unkari ei luovuta pois oikeutta hallita rajojaan”,
   https://www.kansalainen.fi/viktor-orban-unkari-ei-luovuta-pois-oikeutta-hallita-rajojaan/

   ”Puola sanoo vastustavansa kaikkia EU:n Unkarin vastaisia toimia”,
   https://www.nykysuomi.com/2018/09/14/puola-sanoo-vastustavansa-kaikkia-eun-unkarin-vastaisia-toimia/

   ”Italian Salvini ja Itävallan Strache aikovat ajaa sosialistit ulos Euroopan hallinnosta yhdessä liittolaismaiden kanssa.
   Italian sisäministeri sanoi Wienissä EU-ministerien tapaamisessa olevansa vakuuttunut, että tulemme muuttamaan Euroopan poliittisen kentän yhdessä Unkarin pääministerin ja muiden KANSALLISMIELISTEN hallintojen ja puolueiden kanssa…
   Molemmat kansallismieliset johtajat antoivat täyden tukensa Unkarin pääministerille Viktor Orbánille, jonka hallintoa Euroopan unionin liberaali johto on uhannut rangaistustoimilla maan väitettyjen ihmisoikeusrikkomusten vuoksi…”,
   http://www.kansalainen.fi/italian-salvini-ja-itavallan-strache-aikovat-ajaa-sosialistit-ulos-euroopan-hallinnosta-yhdessa-liittolaismaiden-kanssa/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Väestön degeneroituminen ei ole myytti.
    Keskimääräistä nykyihmistä kiinnostaa tosi-tv-julkkisten elämä ihmissuhdekiemuroineen, Temptation Island ja Ensitreffit alttarilla -ohjelmien kaltainen ja ihmisten alhaisimpia vaistoja ruokkiva roskaviihde, Kim Kardashianin perse, verkkokauppojen tarjoukset joutavanpäiväisestä krääsästä, nahistelu sosiaalisen median kirpputoreilla, selvitykset kansalaisten seksielämästä, avioeroon johtavista syistä sekä pettämisistä, lifestyle-, muoti- ja sisustusvinkit ja kaikenlainen yksinkertainen hedonismi.

    Sitä vastoin nykyihmistä ei kiinnosta työttömien työnhakijoiden alati yltyvä päähän potkiminen valtionjohdon taholta, häikäilemätön yhteiskuntaluokkien välinen tulonsiirto köyhiltä jo entuudestaankin hävyttömän äveriäille, halpatyövoimareservin kartuttaminen työttömien lisäksi kompetenssihaasteellisilla maahanmuuttajilla hallitsevan taloudellisen eliitin hyödyksi, kansallisen koheesion tulevaisuudennäkymät, historiantuntemus, maanpuolustus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tietokirjallisuus jne.
    Jos oikein vainoharhaiseksi heittäytyisi, voisi tämän kuvitella olevan jokin ovelaakin ovelampi sekä erittäin pitkän tähtäimen jo kauan sitten käynnistetty salaliitto. Valtava savuverho, joka sallii äärimmäisen radikaalit poliittiset muutokset ilman, että suuri yleisö jaksaa kiinnittää niihin sen suurempaa huomiota.
    Toisinajattelijat puolestaan vaiennetaan tuossa tuokiossa mielipidepoliisin toimesta.
    — lisää linkistä
    https://www.kansalainen.fi/vaeston-degeneroituminen-ei-ole-myytti/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Mies raiskasi teinitytön kylpyhuoneessa kesken kotibileillan.
  Ei tässä mitään kummallista ole: lisää pornoa ja väkivaltaa vain nettiin niin vauhti paranee.

  Tekoa ennen asunnolle kokoontunut seurue oli polttanut ringissä kannabista.
  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/07148ab2-004b-4b27-94ac-fcb893c9c77c
  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7a169f0d-10c5-496d-b11e-7c03d638172b

  Näitä linkkejähän on nyt iltapäivälehdet väärällään ja kansa rappeutuu kovaa vauhtia mutta se ei päättäjiä kiinnosta koska heille vain Nwo-agenda merkitsee jotain.
  NWO on omistettu orjuuttamaan meidät henkisesti.Raha on sen ensisijainen väline.
  https://www.henrymakow.com/2018/10/the-devil-is-money.html

  Väestön degeneroituminen ei ole myytti
  Iltalehdessä voi huolestuneena kertoa miksei seksi enää maita.
  Tärkeintä on vain laueta monta kertaa ja siihen saa ohjeita Iltalehdestä. Näin nwo-mafia hoitaa hommiaan.
  https://www.kansalainen.fi/vaeston-degeneroituminen-ei-ole-myytti/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Kyllä rankasti on menty ja nopesti ennen kaikkea alaspäin. Näkee oikein kuin sodassa taisteltu kotimaa valuu viemäristä alas kenenkään oikeastaan tekemättä mitään.

   Menkää YouTubeen tai ”sosiaaliseen mediaan” ja katselkaa hieman mitä lapset, nuoret ja ihmiset harrastavat. Melko hiljaiseksi vetää tällaisen joka ei seuraa edes TV:tä, radiota tai lehtiä. Idioottiporukkaa. Ei voi paljoa muuta sanoa. Henkiheikkoja maa täynnä.

   Itse yritän elää hyvin ja taistella Saatanaa vastaan kaikilla kykenemilläni tavoilla, mutta meitä tarvittaisiin lisää. Silmien pitäisi aueta kansan isommillakin osilla, vai ovatko nuo massat jo niin pihalla autuaan auttamattomasti, että tuho on ainoa suunta? Ehkä koko paska romahtaa pian, niin päästänhän siitäkin uuteen alkuun. Ei tämmöinen touhu voi kauaa kestää – liian myrkyllistä on maalle ja ihmiselle itselleen. Hyvinvointi ja sosiaaliturva tulevat hajoamaan, minä hieman luulen.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 6. Homoseksuaalisuuden ja pedofilian yhteyttä on vaikeaa kiistää
  Thomas ”Tom” O Carroll on irlantilainen homoseksuaali ja homo-oikeusaktivisti. Hänen ”uransa” antaa vahvan todistuksen homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheisestä yhteydestä
  https://beta.oikeamedia.com/o1-97406

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Tämä alennustila perustuu nwo-mafian agendaan jossa köyhät, sairaat ja vanhat tehottomat ja rahaa kuluttavat ajetaan kuten palestiinalaiset mereen tai tykin ruuaksi.
   Äänestäkää vain kokkareita, kepua ja demareita niin kaikki jatkuu kuten ennenkin ja vihervassarit tukevat kehitystä tai hakevat apua pankkiiri mafialta lisäämällä velkaorjuutta.
   Itsenäisyyspuolue taitaa olla ainoa joka lupaa parempaa koska se vaatii eroa EU:sta, omaa rahaa ja pankkia sekä talousdemokratiaa.
   Mutta eihän mikään järkevä ja omaa kansaa palveleva näytä enää rappeutuvia ihmisiä kiinnostavan kun kaikki aika menee seksin ja pornon parissa. Se on mannaa nwo-eliitille kun kansa rappeutuu ja apuja saadaan afrikasta.

   ”– Polemiikki ja paljastukset ovat olleet yllättäviä, asioihin on puututtava pikaisesti. Valvonta on pettänyt ja ihmettelen, että tämä välinpitämättömyys on ollut niin järjestelmällistä ja laajaa maassamme”, sanoo kenraali evp., entinen puolustusvoimain komentaja Gustav Hägglund, 80.
   Tyypillinen kommentti. Valtamedia ei kerro muuta kuin valheita ja pitää ihmiset nwo-eliitin koukussa. Sitten ihmetellään kun totuus tulee ilmi.Eikä perusongelmaan eli sionistien Euroopan tuhoamiseen puututa.
   Tunnetut ikäihmiset pelkäävät huonoa vanhuutta: ”Kannatamme eutanasiaa”

   https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/224c4f94-1b5b-4100-a4b2-7499927ef4b2

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Nyt aletaan ilmeisesti virallisesti poistaa mies-päätettä suomalaisista ammattinimikkeistä, joita löytyy 600 kappaletta.

  Eiköhän meille aivot omaaville palomies ole jatkossakin ihan vain palomies. Voi Jeesus tätä touhua jo ihan oikeasti. Olisikohan meillä OIKEITAKIN ongelmia tässä maassa, kenties? Eihän niihin kannatta tarttua, sillä sen eteen joutuisivat, perkeleet, oikeasti jotakin tekemäänkin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat