Nyt on toiminnan aika: turvealan yrittäjien moottorimarssi Helsinkiin vappuaattona!

Eteläpohjalaiset turvealan toimijat suunnittelevat moottorimarssia turve- ja hakekalustolla Helsinkiin vappuaattona 30.4.2021. Tavoitteena heillä on saada ainakin sata ajoneuvoa mukaan, minkä osallistujamäärän  yhteyden ottojen perusteella he arvelevat jopa ylittyvän. Moottorimarssi, joka toimii turvealan alasajoa vastaan, on erittäin suositeltava kasalaisaktiivisuuden osoitus ja Magneettimedia tukee täysin rinnoin kyseistä moottorimarssia Helsinkiin. 

Suomen valtioneuvoston suomalaisten vainoaminen, kuten nyt turvealan tuottajien piinaaminen, on jo vaatinut kahdeksan turvealan yrittäjän hengen, sillä he ovat päätyneet itsetuhoon paineen keskellä. Näyttää siltä, että 1990-luvun poliittisesti järjestetyn laman strategia jälleen toistuu. 

Mistä on kysymys? 

Etelä-Pohjanmaan lehdessä turvealantoimijat perustelevat sitä, mihin polttoturpeen maineen mustamaalaaminen ja sen käytön väheneminen johtaa: 

Kotimaisen ruuan, lämmön ja sähkön hinta tulee nousemaan. Lisäksi ruuan kotimaisuusaste tulee laskemaan. Tämä koskettaa tavalla tai toisella jokaista meistä. Moni kaupunkilainen tulee maksamaan kaukolämmöstä aikaisempaa enemmän, painottaa Alakotila. 

Isot yhtiöt ovat sanoneet sopimuksensa irti, ja pieniä toimijoita on niin vähän, niin kannattaako polttoturvetta ollenkaan edes nostaa.  

 

-Ei turvetuotantoa voi ylläpitää pelkän kasvu- ja kuiviketurpeen osalta, koska sen käyttö on marginaalista verrattuna polttoturpeeseen. Ei ole järkevää eikä kannattavaa avata suota sen takia, sanoo Miika Mantela. Alan alasajon kerrannaisvaikutukset ovat kylmäävät; työt ja elinkeino uhkaavat loppua laitevalmistajilta, urakoitsijoilta, tuottajilta ja rengasfirmoilta – näkyvissä ovat 90-luvun laman merkit ja pankit ovat jo alkaneet etunenässä realisoimaan turvetuottajien omaisuutta; ahdistus on johtanut alalla jopa itsemurhiin.

-Nyt on viimeinen hetki toimia ja pyydämme, että mahdollisimman moni käy allekirjoittamassa aloitteen kansalaisaloite.fi-palvelussa, vetoavat Antti Alakotila, veljekset Markus ja Miika Mantela sekä Jouko Pahkakangas. 

-Turve täytyy saada uusiutuvaksi sen takia, että turveyrittäjät eivät tiedä, mitä he tekevät. Taloudellisista syistä ja epävarmuudesta johtuen he eivät ole edes koneita päässeet huoltamaan, koska eivät tiedä, paljonko turvetta käytetään. Ja käytetäänkö sitä ollenkaan. Tästä tässä on pohjimmiltaan kysymys, muistuttaa Alakotila lopuksi. 

Suomelle turve on energialtaan kuin Norjalle öljy 

Suomen maaperä on pinta-alaltaan maailman soistuneimpia maita. Nykyään soita sekä turvemaita on Suomessa noin 9,08 miljoonaa hehtaaria, mikä on noin 29 prosenttia maapinta-alasta. Suomessa tutkittujen soiden yhteenlaskettu turvemäärä on noin 70 miljardia suo-m. Näistä Suomen turvevaroista yksi kolmasosa on Lapin läänissä, yksi kolmasosa Oulun läänissä sekä yksi kolmasosa Etelä-Suomessa. 

Suomen valtioneuvoston päätös turpeenkäytön lopettamiselle on samalla absurdi ja rikollinen, sillä onhan turve uusiutuva luonnonvara, jonka vuosittainen enentyminen on suurempaa kuin sen käyttö. Lisäksi huomionarvoista on, että turpeen ilmastopäästöt ovat alhaisemmat kuin esimerkiksi puulla ja Euroopan unioni ei ole vaatinut turpeenkäytön lopettamista. 

Päästökaupanansiosta turve-energian on kallistunut niin paljon, että tähän energiaan turvautuvat voimalaitokset ovat joutuneet hankkimaan turpeensa muualta, esimerkiksi rekkalasteittain Venäjältä. Eihän tällainen rekkarallikaan voi olla kovinkaan ympäristöystävällistä. 

VTT:n tiedote vuodelta 2007 selostaa esimerkiksi seuraavaa

Turpeen polton päästöt rinnastetaan päästöjen laskennassa ja päästökaupassa fossiilisiin polttoaineisiin. Kansallisessa ilmastostrategiassa turve luokitellaan hitaasti uusiutuvaksi biopolttoaineeksi. Metsäojitetun suon hyödyntäminen energiantuotannossa aiheuttaa alhaisempia ilmastovaikutuksia elinkaarinäkökulmasta kuin vastaavan energiamäärän tuottaminen kivihiilellä, jos alueen jälkikäytössä tuotettu uusiutuva polttoaine (puu tai ruokohelpi) otetaan huomioon jo sadan vuoden tarkasteluajalla. 

Turpeen noston jälkeen voidaan turvetuotantoalueen pohjaa hyödyntää uusiutuvan bioenergian (mm. puubiomassa ja ruokohelpi) tuotantoon, jolloin samalla alun perin tarkastelussa olleella alueella voidaan tuottaa uusiutuvaa bioenergiaa sekä vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään tuottamalla hiilidioksidineutraaleita polttoaineita. 

Turveinfo.fi -sivuston mukaan elinkaarianalyysejä on suoritettu 2000-luvulla kolme Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 2009 Suomen ympäristökeskus (SYKE) teki näistä kolmesta kriittisen arvioinnin. 

Arvioinnin mukaan ojitetuilta turvemailta tuotetun turpeen ilmastovaikutukset ovat pienemmät kuin hiilellä sadan vuoden tarkastelujaksolla. Arviointi osoitti sen, että turpeen energiakäytön ilmastovaikutuksia voidaan vähentää kohdentamalla turvetuotanto hylätyille turvepelloille sekä ravinteikkaille metsätalouskäytössä oleville ojitetuille soille sekä ottamalla käyttöön uudenlaisia turvetuotantomenetelmiä. 

Suomi ei ole merkittävä negatiivinen ilmastovaikuttaja 

Suomen turvetuotannon vähentämisellä energian käytön lähteenä on samanlainen vaikutusta globaaliin kvalitatiiviseen ilmastomuutokseen yhtä paljon kuin hyönteisten syömisellä, perinteisen ruokavalion sijaan. Näillä menetelmillä ei tietenkään ratkaista luonnonsaastumisen ja ilmastomuutoksen ongelmia. Mikäli haluamme suojella luontoa sekä ehkäistä ilmaston laadun huononemista, pitäisi esimerkiksi maailman raskaan teollisuuden alueet pysäyttää. Ilmastonmuutoksen hysterialla lietsotaan uhkakuvia, kuten stimuloidaan koronan pandemiapelolla. Nämä ovat poliittisia instrumentteja ulkoisen ”vihollisen” luomiseksi, ja siten kansojen hallitsemiseksi. 

Nykyisten suurvaltojen raskaat teollisuuden alat ovat suurin uhka ilmaston- ja luonnonsaastumiselle. Globaali eliitti ja läntisten valtioiden eliittien lakeijat, kuten esimerkiksi EU-maiden vallanpitäjät ovat piittaamattomia ilmaston todellisiin saastuttajiin, kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Ranskaan, Italiaan Saksaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tämä välinpitämättömyys voi synnyttää katastrofin. 

Pitäisi huomioida, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat maailman CO2-päästöt ovat noin 32 gigatonnia. Suomen osuus siitä on 0,14 prosenttia eli reilun promillen luokkaa. 

Negatiivista ilmastonmuutosta ehkäistään metsien lisäämisellä ja teollisuusmateriaalien, kuten teräksen, betonin, muovin jne., kierrättämisellä. 

Suomessa on meneillään valtion demoralisointi  

Demoralisointi tarkoittaa jonkin asian tarkoituksellista turmelemista, ja Suomen poliittiset vallanpitäjät ovat päättäneet tuhota kotimaisen yritystoiminnan sekä talouden. Maan yritystoiminnan ja talouden alasajon perusteina on se, että silloin alijäämäisyys kasvaa eli Suomen talous ajautuu entistä tiukemmin riistoon ja laillistettuun ryöstelyyn perustuvan globaalin korollisen velkarahajärjestelmän kynittäväksi. Samalla yritystoiminta ja talous ajautuvat kansainvälisten sijoituskeinottelijoiden hyödynnettäväksi. 

Esimerkkinä siitä, että Suomen valtiota ollaan todellakin runnomassa globaalin rahaeliitin ja ylikansallisten talousjättien hallintaan ovat hiljattain uutisoidut ikuisuuslainat ja globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut (The Great Reset -uudelleenasettamishankeella) muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen.  WEF kokous oli viimeksi 25.1-29.1. 2021. 

Tähän WEF:n suunnitelmaan kytkeytyy jo aikaisemmin  (21.7.2020) EU:n johtajien sopima Euroopan elpymissuunnitelmasta. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka EU:n komission mukaan on elpymisen nopeuttamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin. The Great Reset -suunnitelma tarkoittaisi Euroopan talouden rakenteiden modernisoimista sekä digitalisoinnin kehittämistä. Kukin voi aavistaa mitä tällaiset funktiot tarkoittavat esimerkiksi hyvinvointivaltiolle, kansallisoikeuksille ja vapaudelle? Ne tuhoutuvat. 

Tästä talouden alasajosta ovat esimerkkinä turvealan alasajo ja valtamedian, hallituksen sekä terveysjärjestöjen luoma koronahysteria. Koronaterrorin avulla globaali valtaeliitti on luonut kansainvälisen järjestelmän, jonka avulla kansallisvaltiot ovat helppo nujertaa Maailmanhallituksen alaisuuteen. 

Ikuisuuslainoja ja Euroopan elpymissuunnitelmaa ollaan todellakin tekemässä koronan- ja ilmastonmuutoksentorjunnan (johon myös turvealan alasajo kuuluu) oikeutuksella sekä verukkeella. 

Lopuksi 

Täysin selvää on, että Suomi ei kykene vapautumaan kansanpettureistaan ja mädäntyneestä poliittisesta järjestelmästään parlamentaarisin menetelmin, sillä kansanmanipulointiin keskittynyt valtamedia ohjailee kollektiivista suosiollisuutta negatiivisen globalisaation hyödyksi. Tässä yhteydessä emme voi esittää paljastavia ratkaisuja Suomen pelastamiseksi, mutta voimme vain todeta, että keskittykäämme mahdollisimman tehokkaaseen informaatiosotaan poliittisia kansanpettureita ja virkakoneistoa vastaan. Nyt vallitsevassa tilanteessa meidän pitäisi unohtaa kaikki luokkaristiriidat, ja kaikkien isänmaallisten, kansallismielisten, vasemmistolaisten ja kommunistien pitäisi löytää yhteinen tekijä, ja tämä yhteinen tekijä on kansanpetturipoliitikoiden ja mädäntyneen poliittisen järjestelmän nujertaminen ja sittemmin EU:sta irrottautuneen vapaan sekä itsenäisen Suomen jälleenrakentaminen.   

Markku Juutinen 

Lähteet 

Eteläpohjalaiset suunnittelevat moottorimarssia Helsinkiin – Seinäjokinen-Lehti Oy (seinajokinen.fi) 

Suomen maapinta-alasta on kolmasosa turvemaita – Turveinfo 

Turvemaan energiakäytön ilmastovaikutus – maankäyttöskenaario [Climate impact of the use of peatland for energy – land use scenario] (vttresearch.com) 

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180301STO98928/kasvihuonekaasupaastot-eu-ssa-ja-maailmalla-infografiikka 

34 kommenttia

 1. Aivan.. kansanpetturit ja valtionviholliset ansaitsevat maastakarkoituksen.. esim. Brysseliin.
  Maaninen isänmaan viha joka purkautuu kansalaisten kurittamiseen.. mielisairasta touhua..

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
  1. Koronatoimet syyniin: Suomen johdosta tutkintapyyntö kansainväliseen rikostuomioistuimeen

   Suomalainen aktivisti- ja juristiryhmä on valmistellut Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle tutkintapyynnön ja liittyy ICC:lle jätettyyn tutkintapyyntöön, jossa kansainvälistä rikostuomioistuinta pyydetään tutkimaan pakkorokotuksia.
   https://uvmedia.org/2021/04/26/koronatoimet-syyniin-suomen-johdosta-tutkintapyynto-kansainvaliseen-rikostuomioistuimeen/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Toisita voi tuntua tylyltä kun sanon että kahdeksan ihmisen itsemurhan vuoksi ollaan järjestämässä marssia Helsinkiin. Kun -90 luvun alussa 115 000 ihmistä teki itsemurhan eikä siitä puhuttu mitään eikä rikollisia ole saatu vieläkään tuomiolle. Suurin pääperke ehti jo kuollakkin.

  Muutenkin tämä koko turvekeskustelu osoittaa turvetuotttajien järjen köyhyyttä. Onhan se ollut kautta aikojen helppoa ja hyvätuottoista puuhaa nostella kauhalla turvettä lavalle ja viedä sitä poltettavaksi. Sitä saa nytkin tuottaa ja viedä poltettavaksi mutta siitä pitää tehdä vain brikettiä ensin. Tai pellettiä jonka jälkeen se lasketaan ruskohiileksi.

  Tämä nykyinen keskutelu ja toiminta osoittaa suurta järjen köyhyyttä. Ja jos joku 100 ihmistä menettää tulonlähteensä niin menisivät toisiin töihin. Niin sitä muutkin joutuvat tekemään. Rekoilla voi ajaa muutakin kuin turvetta ja pyöräkuormaajia käytetään muuallakin kuin turvesoilla. Eikä varmaan kenellekkään ole tullut mieleen että pelleteksi paukuteltuna turve olisi mitä parasta maanparannusainetta etelän savisille pelloille. Sitä kun kylvää 10cm ja antaa sen maatua niin johan peltojen tila kohenee. Puhumattakaan jos ottaa sieltä alta sitä mustaa turvetta ja tuo sen vaikka sellaisenaan. Silloin suomalaistenkin pelloista saadaan Unkarin peltjen kaltaisia.

  Onko muuten kenellään tullut mieleen miettiä miski unkarilaiset eivät polta turvepeltojaan kattiloissa? Ehkä siksi että ruuan tuotannssa ne ovat paljon paremmassa hyötykäytössä joka tuottaa paljon enemmän.

  Mitäs jos turvetuottajat rupeasisivatkin maanviljelijöiksi? Työtä se on sekin. Ja laitteistohan on jo suurimmaksi osaksi investoitu.

  Plusääni(3)Miinusääni(8)
  1. Eräänlaista järjen köyhyyttä sinunkin kommenttisi osoittaa. Taidat olla sen globalistien tappo-agendan tukija joka nyt maailmaa kurittaa ja ajaa oman yksityisen valtansa alle.
   Kuvaavaa sille on että aina kun kirjoittaa sanan GLOBALISTI niin sen alle tulee punainen viiva, ainakin omalla koneellani. Miksi?

   Plusääni(5)Miinusääni(1)
 3. TURVE=SUOMEN ÖLJY
  Vuoden 2019 lopulla yli 500 tiedemiestä lähetti YK:n pääsihteerille kirjeen, jossa he julistivat, että ”Ilmastohätätilaa ei ole”. Vihreiden vouhotus hiilidioksidipäästöistä on yhtä naurettavaa kuin koronasta tehty ”pandemia”. Turve on uusiutuva luonnonvara, joka pitää käyttää hyväksi ja sillä on jo edistynyt teknologia käytössään. Sulaa hulluutta on jättää turvetta käyttämättä. Suosittelen Ossi Tiihosen blogia aiheesta (www.ossitiihonen.com). Maapallolla on tapahtunut lukuisia ilmaston muutoksia, eikä yhtäkään ihmisen toimesta. Ihmisen vaikutus ilmastoon on minimaalinen. Nyt puhavihreä vouhotus on auttamassa ylikansallisia voimia tuhoamaan Suomen talouden ilmastonmuutosliioittelulla ja koronavouhotuksella. Nyt on tosi kysymyksessä. Turpeen hyväksikäyttö tulee jatkua ja koronavouhotus tulee lopettaa. Tätä vaatii Suomen kansallinen etu. Kannatan lämpimästi turvealan moottorimarssia. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
  1. Ilmastonmuutoskampanjointi on samanlaista vedätystä kuin korona eli sillä pyritään saamaan aikaan poliittisia ja taloudellisia muutoksia, joiden vaikutukset tiedetään ja lasketaan etukäteen. Problem-reaction-solution-kaava on ahkerasti käytössä. Kansainvälinen pankkikartelli ja globaalit suuryritykset voivat hyötyä kampanjoiden aiheuttamista muutoksista ja hävittää lopullisesti pois ihmisten itselliset ja vakaat keinot tulla toimeen ja luoda itselleen elämänsisältöä ja kansallista tai heimokulttuuria sukupolvien ketjussa. Globalisteilla on aina joku agenda tai keinotekoisesti luotu kriisi, joka lopulta hyödyttää globaalia eliittiä itseään. Hyödyt ovat joko taloudellisia, mutta yhä enemmän myös poliittisia. Viime aikoina on käynyt selväksi, ettei globaali eliitti aja pienen ihmisen etua, vaan pyrkii joko muuttamaan tämän hallitsemakseen orjaksi tai mekaaniseksi käskyläiseksi tai raivaamaan tämän kokonaan pois hengiltä. Globaalilla eliitillä on luonnonsuojeluohjelma, jonka mukaan maapallon väestöä on radikaalisti vähennettävä. Ilmastonmuutos-kampanjointi on tuon ohjelman popularisoitu muunnelma. Tuon ohjelman taustalla on raha- ja mediavallan keinoilla vääristelty ja lanseerattu pseudotiede, joka on muuttunut agendatieteeksi.

   Tällä hetkellä on käynnissä erittäin vahva indoktrinaatio- ja kasvatuskampanja ilmasto-uskon edistämiseksi kouluissa, joissa YK ja muut globalistijärjestöt voivat aivan avoimesti ja isoäänisesti kampanjoida kommunististen muutoskampanjoidensa puolesta. Erityisesti tytöt ja nuoret naiset ovat herkkiä näille ja muuttuvat vegaaneiksi ja ilmastofanaatikoiksi, joiden äänien tuella suomalaista maaseutua ja sen vähäisiä elinkeinoja ajetaan alas. Oma lukunsa on valkoisia vihaavan kriittisen rotuteorian opetus. Kaikki mitä globalistit ajavat, tähtää erityisesti valkoisen rodun tuhoon – sen perhearvojen kumoamiseksi, sen ajamiseksi sotiin keskenään (Venäjä vs. länsi) tai sen elinkeinojen tuhoamiseen ilmasto-ohjelmilla, joihin eteläisten kansojen ei tarvitse osallistua. Globalistit toki vihaavat muitakin rotuja, mistä korona-plandemia on yksi osoitus.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. GLOBALISTIT
    Olen samaa mieltä White Rabbit’n kanssa, mutta korvaan sanan globalisti sanoilla Siionin Viisaat, sillä he ovat ydinryhmä globalisteja ja viime kädessä määräävät suuret linjat. WEF, bilderbergiläiset, Rockefellerit ynnä muu miljardöörieliitti ovat mukana kuvioissa, mutta eivät ymmärrä täysin Siionin Viisaiden politiikkaa, joka koostuu Talmudin tavoitteesta saada koko ihmiskunta juutalaisen rodun alamaiseksi. Alamaisuus näkyy nytkin esim. K. Marxin, A. Einsteinin ja S. Freudin huijauksissa, joista koko ihmiskunta saa kärsiä. Siionin Viisaiden tavoitteena on tehdä koko ihmiskunta nöyräksi orjalaumaksi, jota holokaustiuskonnon avulla yli-ihmisiksi muodostettu juutalainen rotu hallitsee. Edes tavalliset juutalaiset eivät tiedä Siionin Viisaiden suunnitelmista. Nyt geeniteknologia on kehittynyt siihen pisteeseen, että ihminen voidaan ohjelmoida uudestaan ihmiseksi 2.0, joka ei ole enää ihminen vaan ihmistä muistuttava kone, jonka ainoana uskontona on holokausti ja jolla ei enää ole mitään korkeampaa kulttuuria. Rokotukset ovat keino tällaisen ihmismutaation synnyttämiseen.Tämän kehityksen ainoa vastavoima on terve antisemitismi, jota nykyisin pidetään rikoksista hirveimpänä. Jos juutalaiset onnistuvat, niin ihmiskunnasta tulee maanpäällinen helvetti, mihin suuntaan se on ollut jo kauan menossa. Mutta nyt onneksi Jumala puuttuu mukaan kuvioihin, eikä anna tätä tapahtua. Siksi Herra tuli toisen kerran maan päälle, nyt kirjallisessa muodossa Emanuel Swedenborgin teoksina. Niiden avulla juutalaisperkele hävitetään maan päältä. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
 4. ”Nyt vallitsevassa tilanteessa meidän pitäisi unohtaa kaikki luokkaristiriidat, ja kaikkien isänmaallisten, kansallismielisten, vasemmistolaisten ja kommunistien pitäisi löytää yhteinen tekijä, ja tämä yhteinen tekijä on kansanpetturipoliitikoiden ja mädäntyneen poliittisen järjestelmän nujertaminen ja sittemmin EU:sta irrottautuneen vapaan sekä itsenäisen Suomen jälleenrakentaminen. ”
  … juuri näin. yhteinen agenda tai toimintasuunnitelma: eduskunta on saatava maata ryöstävän ja rappeuttavan uus-liberaalin eliitin tärkeäksi vastarinta pesäkkeeksi ja kansan eheyttä ja merkitystä korostavaksi ylimmäksi vallankäyttäjäksi maassa. Pitää muistaa että Eduskunta on ylin vallankäyttäjä jonka ei tarvi toimia Brysselin ja pankkimafian kumileimasimena. Sinne pitää nyt saada täysin uudet oman maan ja kansan etua ajavat edustajat. Kun he muodostavat siellä reilun enemmistön niin mitään ei enää tehdä vain pienen eu- ja nato-eliitin ehdoilla.
  Erittäin hyvä asia että MM tukee tärkeää marssia. Juuri tällaiset marssit saavat kansan tajuamaan kuinka syvälle eu-eliitti on maamme tuhon tiellä ajanut ja pitänyt silti, voi sanoa törkeästi, kansaa valheellisessa uskossa, että on muka toimittu sen parhaaksi.

  KimmoL kirjoitti 21.04.2021 08:37 UMV-lehdessä paljastavan kommentin, jonka haluan liittää tähän, kansan selän takana tapahtuvasta maamme tuhoamisesta:
  Totuutta on salattu nyt 15 vuotta urakalla.
  ”Mm. seuraavissa asioissa : Poliisi ei enää saa eduksunnan mielestä tutkia rikoksia : EOA päätös 876/2/05 … polisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa. ( tuollainen rikosilmoitus jätetty Porin poliiisille 8.9. 2005 )
  Kansainvälinen rikostuomioistuin on lahjottu toimivallatomaksi käsittelemään Suomen asioita tapauksissa, joissa Suomen järjestelmä on toimivallaton .

  He 55/2007 ja 2008 allekirjoitettu lahjonta-”sopimus” … Suomi maksaa ja pitää Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia sotarikos-”oikeudenkäytejä”, kunhan kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi käsittelemään Suomea koskevia ”yksittäistapauksia”.

  On huomionarvoista; kunka nämä sotarikolliset TUODAAN Suomeen maanhanmuuttoaallon joukossa.
  Kysessä on siis tahallinen kansan turvallisuuden vaarantaminen.

  Ja lopullisesti kaiken salaamiseksi tehtiin VALTIOPETOS eli PL 118 § ( lähde julkinen lakitietokanta Finnlex) … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  EIT on saanut tiedon tästä petollisesta toiminnasta 2006 – 2008 ( EIT 24221/06 ); mutta tuhonnut kaiken materiaalin 27.3. 2009 ; kuten 99 % Suomesta sinne lähetystä materiaalista . ( lähde Eduskunnan oikeusasamiehen vuosiraportit eduskunnalle ).

  Lisäksi eduksunta varastaa pienyritysten omaisuutta; mm ”laki 444/2012” / Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaappaus”. ”Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata.”

  Kesällä 2017 tehtyä julkista rikosilmoitusta ”poliisi” ei vieläkään ole saanut kirjatuksi diaariin; vaikka se on henkilökohtaisesti annettu usealle poliiislle käteen !

  Rikoslaki: mikäli joku tietää vakavan rikoksen ja jättää sen ilmoittamatta syyllistyy itse rikokseen…. montakohan rikollista poliisia Suomessa on pelkästään tämän rikosilmoituksen tiimoilta .

  Kaikki edellämanittu on tarkastettavaissa julkisista asiakirjoista; mutta Kkansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta-”sopimus” on julistettu salaiseksi 25 vuoden ajaksi . ( minun tietoni ennen salaiseksi julistamista).

  Juridinen tartkastelu EI kuitenkaan ole relevanttti tämän sopimuksen salaamisen osalta; sillä lakien mukaan kansalaisten tulee TIETÄÄ heitä kaskeva lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset .

  Kysynkin nyt asiaan vihkiytyneeltä ministreiltä paljonko kansalaiset ovat jo maksaneet tätä lahjontaa ”oikeudenkäyntien” muodossa.. Ruanda- ja nyt Tampereella … + monia muita .
  Kansan kuuluu tietää totuus : archive.today/kimmoleaks.fi ”
  https://mvlehti.net/2021/04/20/tanaan-verkkostudio-live-terveisia-onnellisimmasta-ja-vapaimmasta-maasta-siis-mista-20-4-2021-alk-klo-19/

  ——
  Kahdeksan yrittäjän itsemurhaa: Turvealan kokoama moottorimarssi saapuu vappuna Helsinkiin mustissa surunauhoissa
  https://uvmedia.org/2021/04/19/kahdeksan-yrittajan-itsemurhaa-turvealan-kokoama-moottorimarssi-saapuu-vappuna-helsinkiin-mustissa-surunauhoissa/

  Meitä todella ohjaa omaan napaansa tuijottava matala-moraalinen eliitti joka selvästi tietoisesti ja tarkoituksella ajaa maata tilaan johon kansa ei halua.
  Kenen tämä maa lopulta on?
  Tämä rikollinen ja psykopaattinen huijari-eliitti näyttää uskovan että se kuuluu vain sille. Nyt kansan on noustava kiireesti puolustamaan rohkeasti omaa oikeuttaan olla se suomalainen, jonka oikeudet perustuslaki määrittelee. Rikolliset ja vastuuttomat vallan käyttäjät on saatava tilille teoistaan.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. REINER FUELLMICH – ”WE’RE ABOUT TO REACH THE TIPPING POINT” – MUST WATCH
   ————
   https://www.bitchute.com/video/J9VgdwhneHiG/

   Video on todella hyvä ja rohkaiseva. Hyvää ja rauhallista englantia. Kumpa sen saisi suomalaisella tekstityksellä. Ei kannata masentua vaan tehdä töitä hyvän asian vuoksi eikä mennä mukaan ’vihreään ryvetykseen’.
   https://mvlehti.net/2021/04/21/veitsiluodon-alasajo-marinin-krokotiilin-kyyneleet-kolumni/

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
  2. Noihin itsemurhiin liittyen. Kuten Janus P Verkkostudiossa totesi ne ovat turhia vaikkakin ymmärrettäviä raskaan stressin aiheuttamia mutta aina on vaihtoehto.
   Kun tappaa itsensä niin se on aina tappio kansalle ja sille asialle jota pitäisi ajaa. Ja juuri sitä eu-mafia haluaa.

   Voi ryhtyä ajamaan sitä asiaa jota Janus itsekin ajaa eli tulla mukaan ja lisäämään sitä voimaa jolla rikolliset ja maatamme ja meitä vihaavat globalistit saadaan telkien taakse. Tai ainakin häädettyä maasta jonne he eivät kuulu.
   Miksi ylipäätään asuvat täällä ja elävät parasiitteina omaa maatamme tuhoten?
   Onko tämä vain heidän maa jonka kansasta ei tarvi välittää? Jos ja kun he eivät tunne olevansa suomalaisia niin miksi täällä enää luuraavat meidän kiusana?

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. #ERIAGENDA – Helsingin poliisi loisti poissaolollaan Venäjä-vastaisessa mielenosoituksessa – ”Käskyt tuli ylhäältä”

    Kansallismielinen #KADULLE -kokoontuminen hajoitettiin massiivisilla poliisivoimilla ja rajuilla kiinniotoilla viime sunnuntaina 18.4. Helsingissä. Paria päivää myöhemmin 21.4. järjestetty ja globalistien agendaa tukeva Navalniy-miekkari sai jälleen kokoontua rauhassa: #ERIAGENDA.

    Lukutoukka 22.04.2021 11:09 kommentillaan osuu naulan kantaan:
    ”Poliisi on menettänyt kaiken uskottavuutensa ja arvovaltansa ihan muutamassa vuodessa. Melkoinen suoritus sinänsä!

    Käytännössä poliisi on tätä nykyä itsekin suuri rikollisjärjestö. Näin ollen poliisiin tulee suhtautua aivan samalla tavoin kuin mihin tahansa rikollisjärjestöön.

    Tai jos oikein ruvetaan hiuksia halkomaan, niin perinteiset rikollisjärjestöt voidaan noteerata arvostushierarkiassa pikkasen poliisia korkeammalle, koska nämä perinteiset rikollisjärjestöt sentään hoitavat ”bisneksensä” itse omin voimin. Poliisin suurta organisaatiota sen sijaan pyöritetään yhteiskunnan varoin eli kansalaisilta perityillä verorahoilla.”
    https://mvlehti.net/2021/04/22/eriagenda-helsingin-poliisi-loisti-poissaolollaan-venaja-vastaisessa-navalnyi-mielenosoituksessa-kaskyt-tuli-ylhaalta/

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
    1. Poliisi lakkautti PVL:n,ja nyt sitten nillittää,että PVL meni maan alle!
     Ennen lakkautustahan se oli kaikkien nähtävillä,valokeilassa , hopeatarjottimella,helposti kontrolloitavissa,ja nyt tekopyhästi poliisi valittaa,että oikeistoradikalismi on maan alla.No itsehän se ajoi sen sinne!
     Mitähän tarttis tapahtua,että järjen valo alkaisi jälleen loistamaan?

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
     1. Mitä pitäisi tehdä?
      No ei sen kummempaa kuin saada kansa ymmärtämään mikä on totuus.
      Se on kaiken A ja O …, saada se irti YLEn, erkko-, sanomamedian ja iltapäivälehtien ja valtamedioiden propagandasta ja aivopesusta. Kun niiden sokaisemana ei tiedä miten asiamme todella ovat niin ei voi tehdä mitään niiden hyväksi.
      Oikea tieto on valtaa.
      Oma näkemykseni on että suurin ongelma maailmassa on että valtamedia. jonka tehtävä on kertoa totuus ei sitä tee vaan ajaa rahamafian asiaa. Kun kansa elää manipuloituna ja aivopestynä eikä tiedä mitä ja miksi mitäkin tapahtuu niin se on ’pois pelistä’, istuu kuin varamies penkillä ja saa sieltä seurata ottelua voimatta vaikuttaa lopputulokseen.

      Itse asiassa maailman ja oman maamme ohjaaminen tai ohjautuminen oikealle ja terveelle perustalle on hyvin helppo asia silloin kun kansa tietää totuuden sillä kansan enemmistö tietää jo synnynnäisesti mikä on oikein ja mikä väärin.
      Siksi pelkkä tieto totuudesta riittää ohjaamaan sen oikealle tielle koska psykopaattien ja vaikeiden narsististen häiriöiden pieni määrä ei riitä kumoamaan kansan enemmistön tahtoa.
      Nyt vain ongelmana on se että valtaeliitti pimittää totuutta, huijaa ja valehtelee kansalle joka ei siksi pysty tekemään ratkaisuja ja valintoja jotka se tekisi tietäessään totuuden.
      Siis: TV_t kaatopaikalle ja kaikki valhe- ja valtamedioiden tilaukset seis ja omat aivot käyttöön. Kaiken tärkeän ja oikean tiedon löytää muualta, hyviä ja luotettavia v-ehto medioita on paljon.
      Itse luen vain niitä enkä omista telkkaria. Silti minulta on peritty jo vuosikymmenen ajan pakollinen ’katseluvero’ siitä hyvästä että saan katsella mafian propagandaa ja antautua aivopesuun mikä on yksi osoitus nwo-mafian törkeästä ihmisvihasta

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
 5. Paul Lagerspets
  Toimittaja Markku Juutisen artikkeli jälleen täyttä asiaa ja jokaisen lukijan olisi oikein pitää tätäkin punaisena lankana jos selailee aikamme valtamedian kyhäelmiä. -Vähintä mitä nyt voit tehdä turpeen tuotannossa toimivien yrittäjien hyväksi ja vaikuttaa osaltaan kansalliseen riippumattomuuteemme, on että annat äänesi osoitteessa: Kansalaisaloite.fi > ”Turve luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi”.

  Plusääni(12)Miinusääni(0)
 6. Se on se asia jonka puolesta kannattaa seistä. Moomma velekaa näille ihmisille jotka ajettihin niin koville ettei muuta vaihtoehtoa näkyny. Suruksi pistää mutta enemmän vihaksi. Nämät helevetin kekkulit on saatava suoralle, ei tästä muutoin mitähän tule. Joka ukko ja akka liikkehelle. Nyt on korkia aika!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 7. Jews are paranoid in the same way someone who just committed murder is paranoid. They’re paranoid not because of their psychological makeup. but because of the injuries they inflict on innocent people. They know they deserve to be exposed and punished. Even their ethnocentric “morality” recognizes that. And they’re afraid the well-deserved exposure and punishment will happen.

  They feel no guilt the way a goy might, but they recognize that deliberately injuring other people (especially when you’re the minority and they’re the majority) is likely to elicit an unfavorable response.

  Of course, because Jews have been behaving very badly for millennia, it is possible, even likely, that the paranoia that arose (and still arises) from their bad behavior has been selected for in the Jewish genome, such that a Jewish baby is born paranoid.

  The bad behavior that originally caused the paranoia also reinforces Jewish ethnocentrism. Only among other Jews can a Jew feel safe, because they are all in the same position and do the same bad things to the goyim.

  The bad behavior also explains the hatred for goyim expressed in the Talmud. Although incapable of feelings of guilt and remorse (like any sociopath), the Jews as a group feel the need to justify themselves, at least to each other. Thus, it is the goyim who must be given the role of villain. Whatever goes wrong, it is the fault of the goy.

  In sum, Jewish paranoia, Jewish ethnocentrism, and Jewish hatred of the goyim all derive from the criminal nature of the Jew.

  In order to protect themselves, these criminals must — to the greatest extent possible — take control of the societies in which they commit their crimes.

  So they will aim for the “power and influence” positions in any society they inhabit, climb the ladder through nepotism, and then brag about how brilliant they are.

  In the last three-to-four hundred years, the Jews have managed to take possession of most of the world’s money, either directly or indirectly. A proper understanding of the Jew comes from a proper understanding of the Golden Rule as it pertains to Jews: The one with the gold makes the rules. A good example of this is Mr. Fink of BlackRock, which controls over $8 trillion in assets and demands that the Fortune 500 companies he invests in embrace cultural Marxism, critical race theory, wars for Israel, hatred of White goyim, etc.

  It is a good policy in war to take advantage of the other side’s weaknesses. The way to do that with a paranoid person is through gaslighting — by getting him to perform a self-defeating action. More imaginative people than me will have to come up with appropriate strategies.

  In the meantime, Jewish paranoia is perhaps the world’s greatest danger. Jewish hatred of Christian Russia is so intense that Jews in the last several presidential administrations have directed our foreign policy at provoking Russia, imposing sanctions, playing “chicken” in Syria, creating color revolutions in neighboring nations, and pushing NATO troops right up to Russia’s border while accusing the Russians who simply move troops around in Russia of “aggression”.

  Russia will not put up with these provocations forever. And confrontation of this sort can lead to hair-trigger mistakes that morph into all-out war.

  My understanding is that Russia has almost 7,000 nuclear weapons and the means to deliver them…

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. On nähtävissä mihin ollaan menossa .

  1. Poikkeustilaa ensin ( väärennetyin syin koska ei ole pandemiaa )

  2. poikkeustilaa seuraa martial law, eli sotatilalaki ( edelleen tekaistuin /väärennetyin syin )

  3. Sotatilalaissa armeija ottaa komennon . Nythän poliisi on jo selvästi militarisoitu kuten huomasimme esim 18.4 Helsingissä , poliisien nimet on poistettu, huput naamalla , viime vuosina koko aika enemmän uutisissa näkynyt miten poliisi rynnii paikkoihin panssaroiduilla ajoneuvoilla/raskaalla aseistuksella ym. Näin ollaan siirrytty niistä entisistä poliiseista yhä enemmän kohti armeijan henkilökunnan tyyppisiin sotilaihin, ja varmasti poliisin rekrytoinnissa on myös pyritty karsimaan kaikki älyköt pois jo heti alussa, sinne halutaan aivottomia korstoja jotka toteuttaa kaikki käskyt, enemmän siis palkka-armeijan tyylisiä korvien välistä.

  Koska nykyisessä poikkeustilassa ei enää noudateta lakia, on se itseasiassa jo melkein liki sama kuin sotatilalaki käytännössä, ja nuo poliisit näyttävät nyt enemmän armeijan henkilökunnalta kuin poliiseilta , koska poliisinhan pitäisi olla kansalaisten turvana eikö ? ja nythän poliisit toimivat täysin päinvastoin kuten näimme 18.4 . Liekö poliisit itsekään kartalla että heistä on nyt tehty osaksi Globalistien tyranni palkka-armeijaa ?

  Silmille pistävää miten esim persujen Jussi Halla-Aho näyttää poistuneen nyt takavasemmalle kun 18.4 Helsingin tapahtumat ovat nostaneet kissan pöydälle. Jos vain viheltelee siellä jossain piilossa ja kuvittelee toivoen ettei kansalaiset huomaa tätä petosta niin selvä merkki mikä ja kuka on se jolle hän on lojaalinen, eikä se ole Suomen kansa! Sama tietenkin koskee kaikkia muitakin jotka nyt vaikenevat .

  Tässä on nyt niin selvät pelimerkit, voi sanoa jo nyt miten homma tulee etenemään tästä eteenpäin. Tätä kaikkea agendaa työnnetään/kammetaan metri metriltä eteenpäin , miten vain kehtaavat sillä taktiikassa pitää jonkin verran huomioida kansan reaktiot, siksi tätä kaikkea viedään eteenpäin mahdollisimman ” vaivihkaa” ja nyt kesällä tulee olemaan tyyntä myrskyn edellä sillä uusi lockdown ym tulee 100% varmuudella heti syksyllä/talvella entistä pahempana. Tätä pandemiaa ei ole tarkoitettu missään vaiheessa parantaa, koska he tarvitsevat sitä itse poikkeustila/sotatilalain saattamiseksi voimaan.

  Tässä ollaan nyt lähellä sotatilakia , jossa rajaton mielivaltainen valta maanpettureila. Ja kun jossain lähitulevaisuudessa koettaa se päivä jolloin on se todellinen tyrannia on sitten luotu kokonaan niin ihmisiä voidaan alkaa viedä keskitysleireille, ampua , kiduttaa, pahoinpidellä vapaasti, koska ei ole enää laillista yhteiskuntaa ja lakeja turvaamassa mitään oikeuksia kansalaisille. Poliisi, tuomarit, oikeuslaitos on silloin suoraan tyrannin käskyvallassa ja mediat on myös hiljennettu kaikesta joka kritisoi valtaa pitäviä.

  Totalitäärinen Suomi Finland on nurkan takana. Noilla tyranneilla ei ole minkäänlaista aikomusta sääliä Suomen kansaa eikä hiljentää vauhtia. Ohjeet ja käskyt tulee näille Suomi tyranneille maan rajojen ulkopuolelta tietenkin, koska eiväthän ne Suomen kansaa palvele. Suuri puhdistus tulee myös kun aika oikea, aivan kuten Stalin ym muut tyrannit ovat aikoinaan tehneet.

  Ei voi poissulkea myöskään että he tulevat tekemään false flag iskun, joka sitten heidän mielestään oikeuttaa sotatilalain toimeenpanon sen jälkimainingeissa, kertoen että se tarvitaan ”yhteiskuntarauhan turvaamiseksi” siis turvaamaan kansalaisia, näinhän ne aina kääntävät nämä jutut päälailleen kun tarvitsevat kertoa syitä kansalaisille, aivan kuten menettelivät tämän covid-19 huijauksen kanssa, jolloin ”piti esim sulkea Uusimaa 2020” ja kaikki sitä seuraavat toimenpiteet. Nyt yhteiskuntarauha on de facto kuollut ja vallassa olevat ovat aiheuttaneet tämän itse tahallisesti. Herätkää Suomalaiset.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
  1. Tähän viimeiseen kädenvääntöön maailman tulevaisuuteen liittyen moni dogmaattisella tavalla uskovainen ajattelee että Jumala viime kädessä päättää kuka on lopulta voittaja ja siksi on turha sillä vaivata itseään.
   Mutta joka ei usko sellaiseen ihmisen toimet mitätöivään auktoriteetti jumalaan ajattelee että jumala on antanut tuon asian kuten kaikki muutkin ihmisten ratkaistavaksi ja se taho joka on lähinnä jumalan tahtoa lopulta voittaa mikäli se on valmis toteuttamaan sitä.
   Oma maammekin toimii siis joko Jumalan tahdon tai siitä piittaamattoman voiman välineenä. Ei ole samantekevää miten tätä vastuuta kannetaan.
   Kun Jumala on luomisen takana oleva älyllinen ja henkinen voima, joka vaikuttaa meissä olevan hyvyyden, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden moraalin kautta, niin ei vain uskonnon vaan myös politiikan tehtävä on hyväksyä tämä ja toimia kuten historian Jeesus hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistäen ja puolustaen.
   Asettua tämän yläpuolelle ja jopa itse Jumalaksi kuten sionistit ja vapaamuurari eliitti tekevät on satanismia. Tämä pitäisi maamme johdon tiedostaa.
   —John F Kennedy sanoi:” Älkää ajatelko mitä Amerikka voi tehdä teidän hyväksenne vaan ajatelkaa mitä te voitte tehdä sen hyväksi.”
   JFK murhan jälkeen maa onkin edennyt vakuuttavin askelin kohti tuhoaan.
   Tällaisia ihmisiä me kaipaamme nyt kun vallassa oleva eu- ja nato-eliitti on ajatellut vain miten se voi maamme myymisellä hyödyttää itseään ja omaa asiaansa.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Hyvä kommenti, jossa asiallisesti todetaan maamme lohduton tila ja hyvin todennäköinen kammottava lähitulevaisuus. Rikollinen koronavaste, jossa hallitukset leikkivät lääkäriä ja kahmivat itselleen fasistista valtaa, aiheuttaa uuden kuolleisuusaallon, josta saadaan peruste uusille rajummille poikkeustoimille. Toisinajattelijat leimataan tautien levittäjiksi ja heitä odottaa matka eristysleireille. Operaatio tehdään, koska suuri puhdistus kuuluu jokaiseen kommunistiseen vallankumoukseen. Kommunismia terästetään suuryritysten ja hallitusten saumattomalla yhteistyöllä eli fasismilla.

   Kristillisperäinen moraliteetti ja sen kannattajat pitää tuhota. Suuressa kommunismissa ei myöskään suvaita eteviä kunnianhimoisia ihmisiä, jotka arvostavat laatua ja yksilöllisyyttä. Laadun sijalle lanseerataan pakotettu tasa-arvo ja pakotettu keskinkertaisuus. Kaikki laatu, taide ja aito ilmaisu murskataan myös siten, että pakotetaan ihmiset käyttämään digitaalisia työkaluja, jotka blokkaavat ihmiskäden osuuden pois kaikesta työstä ja sen tuloksista. Koneet ja koneellinen ilmaisu valtaavat alaa kaikessa. Siksi myös ihmispopulaation päälukua tulee pienentää. Edessä on teknokommunismin hallitsema hirmukausi.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  3. Hitaasti mutta varmasti sekopääpotikkaa käännetään isommalle ja isommalle. Eihän tätä hullutusta (=”kehitystä”) voi kansa mitenkään vastustaa, sillä eivät nuo hullut päätökset edes tule meidän eduskunnasta! Nupikka on jo aivan kaakossa eli kympissä ja seuraava askel on sahata sinne lisää pykälää: kohta hulluusmittari näyttääkin jo lukemaa 11… Näin tämä toimii — tämä on kuin lasten leikki, jossa leikin sääntöjä leikin aloittaja muuttaa jatkuvasti mielensä mukaan, niin ettei tämä voi leikkiä itse koskaan hävitä.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 9. Et ole selvästikään ymmärtänyt juutalais kysymystä! Lähes kaikki Juutalaiset kannattaa muslimien ja nekrujen tuontia eri maihin jossa asuvat eikä vain siionistit! Ja jos ei mene jakeluun niin Juutalaiset on karkoitettu 109 eri maasta historian aikana! Sionisteja ei ole karkoitettu vaan JUUTALAISET! DOH KATSO EUROPE THE LAST BATTLE löytyy bitchutesta!

  Putin on myös täysin juutalaisten kontrollissa se joka muuta väittää on hyvä uskoinen hölmö! Kuin myös Kiina johonka Juutalaiset vei teollisuuden länsimaista! He kontrolloivat joka maan rahajärjestelmää ja Venäjälläkin on holokaustin kieltäminen rangaistava teko! Alla linkki Putin ”hyvis pelastaja” ???? :). En ymmärrä miksi jopa magneettimedia menee tuohon hömpötykseen joka kumminkin paras tai yksi parhaista jotka kertoo totuuden! Alla linkki Putinista! Putin on samanlainen huijari kuin halla Aho molemmat rappareita/höyry venttiileitä kyllästyneelle kansalle!

  https://tokentube.net/view?b=1742336592

  Alla linkki vielä kiinanjuutalaisista:

  https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/indonesians-hate-the-chinese-because-they-are-jewish

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Putin ainakin toimii maansa johdossa selkeästi eri tavalla kuin USAn sionisti klaani jota N’yahu johtaa ja Biden neokonnineen tekee työt valkoisen rodun tuhoamiseksi. Kansa Venäjällä on aika tyytyväistä eikä se ole samalla tavalla sorron ja riiston kohteena kuin USAn tai Euroopan kansat. Puheessaan Putin nimenomaan korosti maansa hallinnon pyrkimystä toimia kansan parhaaksi.

   For the best part of an hour and a half, Putin concentrated on domestic issues, detailing a series of policies that amount to the Russian state helping those in need – low income families, children, single mothers, young professionals, the underprivileged – with, for instance, free health checks all the way to the possibility of an universal income in the near future.
   https://www.unz.com/pescobar/putin-rewrites-the-law-of-the-geopolitical-jungle/

   Jos P nyt sitten on krypto-juutalainen kuten on väitetty niin ei siitä ainakaan mitään haittaa ole Venäjälle ollut ja voi jopa kysyä että mitä olisikaan seurannut jos Jeltsinin jälkeen joku Hodo tai vastaava olisi päässyt valtaan.
   Kun sionisti-kommununistit olivat vallassa melkein sata vuotta niin heitä ja heidän jälkeläisiään on maassa paljon ja heidän kanssa maata on rakennettava yhdessä kuten P tekee. Se on reaalipolitiikkaa. Lopulta on saman tekevää ketkä maata johtavat jos se tehdään kansaa kunnioittavalla ja rauhaa raentavalla tavalla, siis toisin kuin ’demokraattisessa USAssa’ ja meillä.
   Itse en näe päteviä syitä P:n leimaamiseen kielteisellä tavalla ja ihmettelen että sionistimediamme propaganda tehoaa meihin suomalaisiin. Jos ketä niin Bideniä tässä tulisi potkia päähän ja meidän omaa mafiaamme joka tekee niin kuin käsketään mutta käskijänä ei ole oma kansa.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
   1. Täällä monella tuntuu olevan tarve leimata ja mitätöidä Putinia ja hänen toimintaansa ja nähdä kaikki vain osana sionistien agendaa. Mikään järkeen perustuva selitys ei kelpaa, Putin on aina vain paha vaikka tekisi hyvääkin.
    Varmaan hänelläkin on kuten meillä kaikilla puutteensa mutta valtaosin hän toimii silti viisaasti ja paljon visaammin kuin esim. Biden tai oman maamme johto.
    Kovalla tarpeella syytellä ja leimata muita (esim. anti-semitistiksi, rasistiksi, natsiksi, ja jopa Bidenin tavoin ’sieluttomaksi tappajaksi’) ilman realistisia perusteita on tietysti omat syynsä ihmisen mielessä ja siinä maailmankuvassa jonka vanki hän usein on jopa melkein kokonaan. Silloin ei peli- tai joustovaraa ole.
    Paranoidilla yksilöllä on aina herkkä taipumus luoda vääriä ajatuksia maailmasta ja ihmisistä. Heidän käsitys muista ja koko maailmankuva on tajunnan ’psykologisen lobotomian’ vääristämä ja siksi heidän valtaan pääsy voi olla muille kohtalokas aivan kuten narsististen yksilöidenkin.
    Jokapäiväisessä kielessä termi paranoia viittaa henkilöön, joka tuntee itsensä liian epäileväksi ilman perusteluja tai että muut suunnittelevat jotain häntä vastaan. He lukevat aivan liian paljon kaikkea, mitä ihmiset sanovat, ja kritisoivat nopeasti, mutta eivät itse ole kritiikille avoimia. Termi ”vuoret myyränmättäistä” kuvaa osuvasti paranoidisia yksilöitä.
    Tutkimukset osoittavat, että monet meistä, ehkä 15-30 prosenttia, kokevat säännöllisesti epäilyttäviä ajatuksia. Esimerkiksi noin 42 prosenttia korkeakouluopiskelijoista ilmoitti, että ainakin kerran viikossa muut levittivät heistä negatiivisia kommentteja. Paranoidisen ihmisen yleinen emotionaalinen tila on negatiivinen – se voi sisältää masennusta, ahdistusta ja heikkoa itsetuntoa.

    Kannattaa aina miettiä muita syyttäessään onko oma käsitys toisesta oikea ja todellinen vai onko se muodostunut aivopesun tai omien tarpeiden tuloksena. Jos se on todellinen niin sitten voi vasta oikeutetusti syyttää muita.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Tämä persoonallisuustyyppi harjoittaa myös ”paranoidista projektiota”, … he löytävät sen osan itsestään, josta he eivät pidä, toisissa, mikä saa heidät halveksimaan näitä ihmisiä. ”Vihaan heitä” tulee ”He vihaavat minua”, perustuen vain pienten tai olemattomien todisteiden löytämiseen tästä. Tästä syystä hallituksella on pakkomielle kansan ”vihamielisyydestä” koska se itse toimii vastoin kansan tahtoa eli vihaa sitä.
     Ja tästä syystä varmaan sionistit leimaavat kaikki heitä oikeutetusti arvostelevat anti-semitisteiksi.
     This personality type will also engage in “paranoid projection,” whereby they purport to find an aspect of themselves they dislike in others, causing them to despise these people. “I hate them” becomes “They hate me,” based on finding some minor evidence of this….
     https://www.theoccidentalobserver.net/2021/04/20/lance-welton-on-jewish-ethnocentrism/

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. ”marinin hallitus teki uuden ”karunan” myymällä nevel oyn, eli ranskalaisen pääomayhtiön haltuun siirtyi lähes 200 energia-
  laitosta ja kaukolämpöverkkoa—-vapo myi vähän aikaa sitten nevelille turvevaroja jotka nyt sitten siirtyi ranskalaisomistukseen samalla ja kaupan mukana meni kaukolämmön tuotto , siirto ja myynti. missä ovat otsikot kaupasta ja mitä keskusta sai siitä?
  mitä muuta vaalien siirtoon vaikuttavaa ilmaantuu? maakuntahallinto?sote? sehän ulkoistettiin, joten mistä sosministeriössä porukkalle palkkaa maksetaan?

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. VAPPU LAUANTAINA 1.5. KLO 14!
  Kaiken sen jälkeen, mitä poliisi on tehnyt 10.4. ja 18.4. olleissa kokoontumisissa, on nyt erittäin tärkeää, että jokainen ajatteleva ihminen lähtee Helsingin Finlandiapuistoon 1.5. klo 14. Poliisi tulee varmasti tottelemaan ylempien vapaamuurarikomentajien käskyjä, joten läsnäolosi on tärkeää. Kun tarpeeksi paljon ihmisiä kokoontuu, niin poliisi on voimaton estämään marssin Esplanadin puistoon. Näytetään, että meillä on voimaa! Kamerat mukaan ikuistamaan poliisien toimia! Etukäteen on varmaa, että poliisi tulee käyttämään voimatoimia perustuslain vastaisesti, mutta nyt on vastassa isompi joukko samoin kuin oli 10.3. kansalaistorilla. Nyt nähdään, ottaako suomalainen poliisi ohjeet vapaamuurarikomentajiltaan, jotka saavat käskyt maamme rajojen ulkopuolelta. Kyltit, joissa tuomitaan koronarajoitukset, mukaan! Kun osallistut marssiin, osoitat isänmaanrakkauttasi! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 12. Otteita Putinin puheesta johon meidän valta-mediamme on ollut tyytymätön ja pettynyt

  Putin’s address to the Russian Federal Assembly – a de facto State of the Nation – was a judo move that left Atlanticist sphere hawks particularly stunned.

  The “West” was not even mentioned by name. Only indirectly, or via a delightful metaphor, Kipling’s Jungle Book. Foreign policy was addressed only at the end, almost as an afterthought.

  For the best part of an hour and a half, Putin concentrated on domestic issues, detailing a series of policies that amount to the Russian state helping those in need – low income families, children, single mothers, young professionals, the underprivileged – with, for instance, free health checks all the way to the possibility of an universal income in the near future.

  Of course he would also need to address the current, highly volatile state of international relations. The concise manner he chose to do it, counter-acting the prevailing Russophobia in the Atlanticist sphere, was quite striking.

  First, the essentials. Russia’s policy “is to ensure peace and security for the well-being of our citizens and for the stable development of our country.”
  Yet if “someone does not want to…engage in dialogue, but chooses an egoistic and arrogant tone, Russia will always find a way to stand up for its position.”

  Putin remarked how to “attack Russia” has become “a sport, a new sport, who makes the loudest statements.” And then he went full Kipling: “Russia is attacked here and there for no reason. And of course, all sorts of petty Tabaquis [jackals] are running around like Tabaqui ran around Shere Khan [the tiger] – everything is like in Kipling’s book – howling along and ready to serve their sovereign. Kipling was a great writer”.

  The stunning developments of the past few weeks – the China-US Alaska summit, the Lavrov-Wang Yi summit in Guilin, the NATO summit, the Iran-China strategic deal, Xi Jinping’s speech at the Boao forum – now coalesce into a stark new reality: the era of a unilateral Leviathan imposing its iron will is over.

  For those Russophobes who still haven’t got the message, a cool, calm and collected Putin was compelled to add, “clearly, we have enough patience, responsibility, professionalism, self-confidence, self-assurance in the correctness of our position and common sense when it comes to making any decisions. But I hope that no one will think about crossing Russia’s so-called red lines. And where they run, we determine ourselves in each specific case.”

  Back to realpolitik, Putin once again had to stress the “special responsibility” of the “five nuclear states” to seriously discuss “issues related to strategic armament”. It’s an open question whether the Biden-Harris administration – behind which stand a toxic cocktail of neo-cons and humanitarian imperialists – will agree.

  Putin: “The goal of such negotiations could be to create an environment of conflict-free coexistence based on equal security, covering not only strategic weapons such as intercontinental ballistic missiles, heavy bombers and submarines, but also, I would like to emphasize, all offensive and defensive systems capable of solving strategic tasks, regardless of their equipment.”

  Putin highlighted how “we are expanding contacts with our closest partners in the Shanghai Cooperation Organization, the BRICS, the Commonwealth of Independent States and the allies of the Collective Security Treaty Organization”, and extolled “joint projects in the framework of the Eurasian Economic Union”, billed as “practical tools for solving the problems of national development.”

  In a nutshell: integration in effect, following the Russian concept of “Greater Eurasia”.
  https://www.unz.com/pescobar/putin-rewrites-the-law-of-the-geopolitical-jungle/

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
 13. Suomenruotsalaiset eivät ole vieläkään kotoutuneet Suomeen. He pitävät kynsin hampain kiinni ruotsalaisuudestaan. Ovat ylimielisiä, halpamaisia, pöyhkeilijöitä, epäluotettavia ja rikollisia luonteeltaan. Heidän omaisuutensa on peräisin kantasuomalaisen väestön maiden, metsien ja muun omaisuuden ryöstöistä Ruotsin hirmuhallinnon ajalta. Suomenruotsalaiset liputtavat ökytalojensa pihoilla viirejään osoittaen karmaisevalla tavalla halveksuntaa Suomea ja suomalaisuutta kohtaan.
  Pahin Ruotsin tekemä teko tapahtui 1713 kun pääarmeijaa johtanut ruotsalainen kenraaliluutnantti Georg Lybecker vetäytyi Porvoossa Venänäjän armeijan edestä hetkellä kun se olisi vielä ollut voitettavissa. Sama vasikan karku jatkui Ruotsiin saakka, koska Ruotsalainen kenraaliluutnantti EI välittänyt Suomesta eikä suomalaisista. Lybecker ja Ruotsi voidaan lukea syylliseksi Suomen väestön lähes täydelliseen joukkotuhoon.
  Tämän päivän suomenruotsalaiset jatkavat suomalaisten ja Suomen halveksuntaa Lybeckerin hengessä. Senpä vuoksi RKP haluaa miehittää Suomen islamilaisilla terroristeilla ja ajaa jopa vihreitä kiimaisemmin Kalergi-suunnitelmaa.

  Ilmeisesti korruptio ulottuu poliisin lisäksi hallitukseen ja sisäasiainministeriöön. Poliisi on tehtyjen rikoksien suojelija, ja ei tutki rikosasiaa vaikka kuinka pyytäisi ja vaatisi. >

  Kyllä, korruptio suorastaan ”löyhkää” valtiollisten organisaatioiden ylimmällä tasolla (varsinkin ministeriöissä ja oikeustaloissa) ja ”poliisi” ei ole ainoastaan rikosten suojelija, vaan usein myös niiden organisoija ja toteuttaja. Jokaisen valtion suojelupoliisin ylin johto on tiiviisti mukana kansainvälisessä rikollis-verkostossa, joka pitää huolen siitä, että huumeet, pedofiilia, elinkauppa, ihmiskauppa, orjuus, satanismi, terrorismi, salamurhat, salakujetukset, prostituutio ym. ulottuu yhteiskunnan jokaiselle tasolle. Ihmisillä ei ole myöskään yleisesti pienintäkään käsitystä salaliittojen ja seurojen määrästä tai laajuudesta, koska jokaista valtiota pyörittävästä korruptiosta ei puhuta. Vastavalkean toimittajat ja kommentoijat eivät myöskään ole tietoisia siitä, kuinka syvällä valhe asuu – täälläkin uskotaan siihen, että valtioiden vastakkainasettelut ovat totta tyyliin kylmäsota-hoax, vaikka koko asevarustelu-härdelli oli valemedian provosoima huijaus.

  Meidän olisi nyt korkea aika ymmärtää se, että USA on yhtä vähän Venäjän (Neuvostoliiton) vihollinen kuin Kiina, lähi-idän jatkuvista sodista ja ”muka” selkkauksista puhumattakaan. Ja entäpä pelottava Pohjois-Korea? Eikö se ole tökeröine video- ja kuvamanipulaatioineen suoranainen vitsi? Totuus on se, että korruptoituneet johtohenkilöt maasta riippumatta ovat parhaita salaseura-kavereita, eli kansaa huijataan kuusnolla valemedian avustuksella!
  eli jutikat hallittee vapaamuurareiden välityksellä! ELI MAAN PETTUREITA!!

  Myös me kommentoijat olemme hybridikeskuksen kohteena.
  — Ensisijainen tarkoitus on rekisteröidä henkilöllisyys.

  Henkilörekisterin avulla “valtion vastainen aines” poistetaan valtion ja kuntien palkkalistoilta, armeijasta ja kansainvälisistä viroista.

  Henkilöt joihin virkakielto ei tehoa, kokevat jatkuvaa häirintää valtion taholta, esimerkiksi KELA:n päätökset, poliisin tutkinnat ja epäilyt. Näiden epäilyjen tarkoituksena on maalittaa tuhottavat henkilöt myöhemmin tapahtuvia suuroperaatioita varten. Nämä suuroperaatiot puolestaan toimivat pelotteena muille.

  Koska hybridikeskus toimii tulenjohtona valtion elimille, on sen keksittävä jokin “laillinen peruste” maalitettujen kohteiden merkkaamiseen. Jos näin ei toimita, on vaarana, että virkakoneisto ei tottele myöhemmässä vaiheessa annettavaa tuhoamiskomentoa. — Monet virkamiehet edelleen elävät luulossa, että heidän tehtävänsä on totella lakia.

  Siinä vaiheessa, kun virkakunta ei enää tottele valtiota on peli menetetty.
  — Ensin kansa lakkaa luottamasta valtioon.
  — Sitten pääoma. (Valtiolainojen korot nousevat.)
  — Sitten poliitikot. (Alkavat vaatia muutoksia ihan oikeasti.
  — Nämä poliitikot pitää maalittaa vihapuhesyytöksillä jo hyvissä ajoin ja
  — Heidät on tuhottava nopeasti vaikkapa irtisanomalla kaikki lainat. Jotenkin Heidät on saatava koukkuun ja tottelevaiseksi; sitten saavat kyllä toimia “opposition äänitorvena” ja virkojakin on luvassa.
  — Sitten virkamiehet.
  — Sitten poliisi.
  — Lopuksi armeija kieltäytyy ampumasta omia kansalaisiaan. (Siksi tarvitaan EU-armeija, jonka joukkoja voidaan lähettää “apuun”.)

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Mielenkiintoinen kommentti
   Itse en usko että maailman kaikkien maiden johto istuu samassa ’illu’-veneessä. Selvästi on nähtävissä että SCO- ja Brics-maat kulkevat eri polkua kuin ’kabbala-jengi’. Minusta on järjen- ja luonnonvastainen ajatus ettei olisi todellista tervettä kisaa niiden johtajien välillä kun ihminen on synnynnäisesti kilpaileva olento kuten luontokin on. Siksi on vaikea uskoa että kaikki olisikin vain ’sopupeliä’.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 14. niin se meni alenpi arvoset tuli aikoinaan hitrelin puolelle! saas nähdä kauanko näiden perheet jaksaa tätä paskaa!! vitut mitä paskaa!! Armeijan johto voi suksia vittuun!

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 15. Meillä aikoinaan ministerit Jyrki Katainen ja Juha Sipilä sanoivat että sähköverkkoja ja Fortumia ei kannata meidän itse omistaa, sillä ne eivät tuota merkittävästi eivätkä luo työpaikkoja Suomeen.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat