Pääkirjoitus: työtehoa ei pidä keskittää perustuslakituomioistuin hankkeelle, vaan vallankumoukseen

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan sitä korvaava perustuslakivaliokunta. Suomessa on esiintynyt aktivismia perustuslakituomioistuimen perustamiseksi maahan. Esimerkiksi kansalaisaloitteita on laadittu perustuslakituomioistuimen perustamisen puolesta. Nykyisessä Suomessa ei ole mahdollisuuksia perustuslakituomioistuimen saavuttamiseksi. Varteenotettavin syy tähän on siinä, että Suomen valtiossa tapahtuvat merkittävät poliittiset ja virkasääteiset päätökset, joilla on merkitystä Euroopan unionin ja negatiivisen globalisaation suhteen, päätetään tietyn globaalin eliitin toimesta, ennen kotimaisten vallanpitäjien päätöksiä. Perustuslakituomioistuin on mahdollinen vasta perusteellisen yhteiskunnallisen murroksen jälkeen. 
 


Aktivistit haluavat perustaa perustuslakituomioistuimen  

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevia asioita. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.  

Perustuslakituomioistuimen tehtävänä on muiden muassa esittää ratkaisuja lakien perustuslainmukaisuudesta ja sekä antaa päätöksiä kansainvälisten sopimusten soveltuvuudesta suhteessa maan vallitsevaan perustuslakiin. 

Perustuslakivaliokunta toteuttaa perustuslain ennakkovalvontaa.  

Perustuslakivaliokunta nähdään ongelmallisena 

Suomessa on esiintynyt aktivismia perustuslakituomioistuimen perustamiseksi maahan. Esimerkiksi kansalaisaloitteita on laadittu perustuslakituomioistuimen perustamisen puolesta. Kyseisen tuomioistuimen tarpeellisuuta perustellaan muun muassa sillä, että se eliminoisi perustuslain rikkomisen sekä takaisi perustuslain noudattamisen kaikissa virka-, lainkäyttö- ja lainsäädäntötoiminnassa.  

Ongelmana pidetään puoluepoliittisesti nimitettyä perustuslakivaliokuntaa, kun siinä kansanedustajat säätävät sekä lakeja että toimivat perustuslain tuomareina. Toiset puolestaan näkevät perustuslakituomioistuimelle perusteita, mikäli se ottaisi kantaa vain valtioelinten eli presidentin, valtioneuvoston sekä eduskunnan toimivaltaan. [1] 

Perustuslakiasiantuntijat suhtautuvat kuitenkin kielteisesti esitykseen erityisestä perustuslakituomioistuimesta.  

Esimerkiksi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan Suomalainen perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmä on luonteeltaan hajautettu siinä mielessä, että useat eri toimielimet osallistuvat valvontaan riippuen asian luonteesta ja sen käsittelyvaiheesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunnalla olisi siten keskeinen asema tässä järjestelmässä. Aikanaan vuoden 2000 perustuslakiuudistusta valmisteltaessa ja säädettäessä päädyttiin siihen, että Suomessa ei edelleenkään ole tarvetta eikä riittäviä perusteita erilliselle perustuslakituomioistuimelle.  


 

Nykyisessä Suomessa ei ole edellytyksiä perustuslakituomioistuimelle 

Suomeen ei ole mitään mahdollisuuksia luoda riippumatonta perustuslakituomioistuinta. Hämmentävää on havaita, että tätä tosiasiaa ei millään muotoa käsitetä eri aktivistiryhmissä. Vaikeaa on sanoa onko tässä kysymyksessä ymmärryksen hämäryydessä vai tiedon puutteesta, vai pelkästään sokeasta asennoitumisesta mainittuun asiaan, jotta saataisiin jotakin erikoista mainetta poliittisesti aktiivisena henkilönä? Tietysti on sinänsä positiivista havaita kaikenlaista toimeliaisuutta, joka suuntautuu Suomen poliittisia maan- ja valtionpettureiden toimenpiteitä vastaan. 

Miksi riippumattoman perustuslakituomioistuimen syntyminen nykyiseen Suomeen on mahdottomuus? 

Merkittävin syy on siinä, että Suomen valtiossa tapahtuvat ratkaisevat poliittiset ja virkasääteiset päätökset, joilla on merkitystä Euroopan unionin ja negatiivisen globalisaation suhteen, päätetään tietyn globaalin eliitin toimesta, ennen kotimaisten vallanpitäjien päätöksiä. Globaalin eliitin antamat ”päätökset” eivät tietenkään ole virallisia, mutta ne ovat epäsuoraa ohjeistusta, josta osa voidaan ajatella saadun esimerkiksi bilderberg-kokouksien välityksellä ja vapaamuurarien kautta. 

Koska Suomen poliittisen koneiston ja viranhaltioiden päätöksiin vaikutetaan kansainvälisten rahoituslaitosten, globaalien suurpääoman haltijoiden, Yhdysvaltojen, kenties CIA:n, keskeisten NATOn jäsenmaiden ja Brysselin kautta, on täysin selvää, että riippumatonta perustuslakituomioistuinta ei pystytä Suomeen perustamaan, sillä se olisi aivan liian vaarallinen oikeudellisena mekanismina globaalin eliitin ja heidän suomalaisten poliittisten lakeijoiden hegemonisille intresseille. Eli perustuslakituomioistuinta ei sallita perustaa. 

Kaiken pahan alku ja juuri on juutalainen eliitti ja siihen liittyen Israelin valtio. Paljon puhuttu USA:n deep staten on yhtä kuin ”juutalainen” poliittinen järjestelmä tai verkosto, kuten on myös Euroopan unioni. [3-6] 

Ensin on tehtävä loppu ulkomaalaisella rahalla huoraavien suomalaisten poliitikkojen hegemoniasta sekä negatiivisen globalisaation vaikutukselle Suomen valtioon ja sen yhteiskuntaan. Vasta tämän jälkeen voitaisiin ajatella itsenäisen perustuslakituomioistuimen perustamisen mahdollisuutta. 

Tällainen tuomioistuin voidaan saavuttaa vasta vallankumouksen jälkeisessä Suomessa. Nykyisin olisi keskityttävä vallankumoukseen ja jätettävä kaikki muu, tätä keskeistä prosessia häiritsevät asiat sivuun. 


 

Suomi rusentuu Uuden maailmanjärjestyksen jalkoihin ilman vallankumousta 

Taloudellisesti Suomi on noudattanut 1980-luvulta alkaen uusliberalismia, joka tarkoittaa taloudellista ideologiaa, missä kaikki voitot ja hyödyt ohjautuvat kasvottomille globaaleille pääomanhaltijoille. Tässä systeemissä palkansaajat, alihankkijat ja valtiot eivät koskaan pääse nauttimaan ”tuntemattomien” jättiläismäisten yritysryppäiden saavuttamista voitoista. Kysymyksessä on moderni kolonialismi. 

Jyrki Katainen. Kuva: EPA
Jyrki Katainen. Kuva: EPA

Uusliberalismin mukaan merkittävimpiä esteinä kapitalistiselle talouskasvulle ovat hallitusten asettamat rajoitteet ja niiden käyttämä talouden sekä yhteiskunnan ohjaus. Uusliberalistit näkevät erikoisesti hyvinvointiyhteiskunnissa olevan valtion roolin aivan liian vaikutusvaltaisena. Sen sijaan yksilön vapautta, yksityistä omistusoikeutta sekä miltei rajattomia markkinoita pidetään hyvänä, mutta kaikkea yhteisöllisyyttä erittäin pahana ja haitallisena ilmiönä. Huomion arvoista on vielä sekin, että uusliberalistien mukaan ”vapaus” tarkoittaa yksilön vapautta riistää ihmisjoukkoja eli itsekäs yksilön etu, asetetaan yleisen edun edelle, mikä on suora kopio helvetillisestä yhteiskunnasta. 

Suomalaiseen mentaliteettiin iskostunutta ”herran” pelkoa kuvastaa hyvin maan poliitikkojen nöyrä suhtautuminen asiantuntijavaltaan. Täten nöyristely on sitä hartaampaa, mitä kansainvälisempiä asiantuntijat ovat. Esimerkiksi Suomen ulkoministeriö saattaa maksaa kehitysapuvaroista mittavan summan brittiläiselle kehityskonsulttifirmalle Overseas Development Institutelle, joka opettaa koulutustilaisuudessa virkamiehille Maailmanpankin uusliberaaleja ideoita, käsitteitä sekä fraaseja. Tilanteessa kouluttajilla on ehdoton auktoriteetti asema. Korkeatasoiset kansainväliset asiantuntijat kertovat totuuden; suomalaiset virkamiehet oppivat kaiken kuuliaisesti ja kirjoittavat siltä pohjalta Suomen uudet kehityspoliittiset linjaukset.  

Euroopan unionin liittovaltiokehitys ei ole mikään takaraja globaalille uusliberalistiselle laajentumiselle. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että Yhdysvallat ja Euroopan unioni yhdistyvät yhdeksi maailman valtioksi, jolla olisi käytössään maailman valuutta. Tällöin ainakin osa maailmaa olisi täysin valtiottomia, jotka korvautuisivat autonomisilla kunnilla. 

Järjetön globalisaatio ei rajoitu vain talouteen, vaan ulottuu myös tiedonvälitykseen, viihde- ja koulutusmaailmaan. Modernit internationalistit, kuten kulttuurimarxistit, joiden sanoma on pääsääntöisesti lähtöisin tiettyjen ”juutalaisten” intellektuellien mielisairaasta ajatusmaailmasta, tahtovat helvetillisellä vimmalla tuhota kaiken sen, mikä yhteiskunnassa vivahtaa kansallisen kulttuurin identiteettiin ja terve järkiseen arvomaailmaan, minkä tunnusmerkkeinä ovat muun muassa aitouskonto, avioliiton pyhyys, yhteisvastuullisuus, isänmaallisuus, vastuuntunto ja kanssaihmisten arvostus.  

Näiden tilalle tarjotaan sukupuolineutraalia kasvatusta, vapaiden seksuaalisuhteiden ylikorostamista aina äärimmäisiin perversioihin saakka, materialistista ja ateistista maailmankuvaa, äärimmäisen järjetöntä globalismia, täysin mieletöntä monikulttuurisuuden sekamelskaa, toden ja hyvän sekä väärän ja pahan raja-aitojen himmentämistä ynnä muita sellaisia kauhistuksia. 

Täysin selvää on, että Suomi ja sen kantaväestö on murskautuva jättiläismäisen globalisaation rattaisiin tulevaisuudessa, mikäli suomalaiset eivät herää kansakuntana taistelemaan maansa ja eloonjäämisensä puolesta. Ennen muuta tässä on kysymyksessä taistelu eloonjäämisestä. Nyt tarvitaan kansallista yhteishenkeä paljon enemmän kuin talvi- ja jatkosodan aikoina.  

Vallankumous  

Tulevaisuus paljastaa sen kuinka syvälle suomalaiset ovat vajonneet uusliberalistisen globalisaation itsetuhoiseen propagandaan. Onko mahdollista, että tarvittava osa kansakunnasta herää toimintaa, joka pelastaisi tilanteen? 

Tähän heräämiseen tarvittaisiin vapaamedia tai useita tällaisia medioita. Näiden sanoman laajuus pitäisi olla lähestulkoon yhtä mittava levikkeistä kuin on roskamedioiden eli valtamedioiden luettavuudet. Valtamedioiden negatiivisen globalisaation manipuloiva vaikutus palkansaajia ja yrittäjiä kohtaan pitäisi voittaa vapaidenmedioiden yhteiseen hyvään ja terveeseen henkisyyteen pohjautuvilla julkaisuilla. 

Kuitenkin vallankumouksen alkamisen määrittää pitkälle vallankumouksen tendenssit, jotka ovat nykyisin miltei kypsyneet valmiiksi. 

Joskin ainakin kaksi poliittisen elämän tendenssiä määrää valmiuden vallankumouksen alkamiseen. Nämä ovat: Kansan kerroksien, etupäässä työläisten, pienyrittäjien, maanviljelijöiden ynnä työttömien haluttomuus jatkaa elämää nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, ja vastaavasti maan poliittinen johto ei enää pysty hallitsemaan nykyistä tilannetta. Tämä tilanne on lähellä monissa Euroopan maissa, puuttuu vain ruutitynnyri. Esimerkiksi, jos Suomeen nykyisin saapuisi yllättäen puolimiljoonaa ”turvapaikanhakijaa”, olisi tilanne hyvin kriittinen. 

Vallankumousta voi myös jouduttaa sissisota, ainakin siinä tapauksessa, että sodalla on kansan tuki. Sissisodan edistävästä vaikutuksesta kumoukselle voidaan havaita esimerkiksi Kuuban vallankumouksessa 1958–59. 

Kuten olemme jo aikaisemmissa kirjoituksissa todenneet kansallissosialismia voidaan soveltaa, mistä tiivistäen jäljempänä esitettäköön: 

Kansallissosialismia soveltaen edistettäisiin työväenluokan asiaa, muiden muassa siten, että toteutettaisiin työllisyyttä ja yritysvoittojen jakoa työntekijöille, pääomatulojen kontrolloimista, keinottelun ja koronkiskonnan kieltämistä (vankeusrangaistuksen uhalla), suuryritysten sosialisoimista, pääoman herruuden lakkauttamista ja vapaakaupan sijaan edistettäisiin omavaraistaloutta. Lyhyesti sanoen pidettäisiin yllä sääntelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta ja pyrittäisiin rajoittamaan plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Valtiolla olisi keskuspankki ja oma raha, jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä soveltuisi sekä raha että tavaroiden vaihto.  

Vallankumous ei koskaan tapahdu ilman väkivaltaa. Korruptoitunut eliitti ei luovu etuuksistaan sekä vallastaan vapaaehtoisesti, vaan lähettää verikoiransa kimppuun. 

Esko Aho. kuva: Joonas Salo
Esko Aho. kuva: Joonas Salo

Itse asiassa korruptoitunut eliitti on jo itse tarttunut miekkaan kansaansa vastaan. Esimerkiksi vuosina 1990–1993 järjestettiin lama, jolla Suomen talous, kulttuuri ja poliittinen ilmapiiri syöstiin perikatoon. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Siten pankeille annettiin vapaat kädet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituen piikkiin. Tämän järjestetyn laman uhreiksi syöstiin noin 65 000 yrittäjää, joista itsemurhaan päätyi 14 500 ihmistä. Silloinen Suomen poliittinen johto syyllistyi kansanmurhaan! Tämä oli niin kutsutun Koiviston konklaavin saavutus. [2] 

Sitä paitsi jatkuvasti lisääntyvä väestönsiirto poliittisen Lähi-idän alueelta Eurooppaan, kuten myös Suomeen, merkitsee suomalaisiin kohdistuvaa hidasta, mutta varmaa kansanmurhaa ja samalla suomalaisen kulttuuri-identiteetin lopullista häviämistä.  

Toisena vaihtoehtona Suomen pelastavalle uudistukselle voitaisiin ajatella olevan Itsenäisyyspuolueessa (IPU), joka esimerkiksi pyrkii Suomen irrottamiseen EU:sta ja vastustaa EU:n perustuslakisopimusta sekä torjuu Suomen liittymistä Naton jäseneksi. Itsenäisyyspuolue ei ole koskaan saanut kansanedustajia, mutta sillä on ollut edustajia kunnanvaltuustoissa. Tämä johtuu suurelta osin valtamedioiden hirvittävästä myrkynkylvämisestä kaikkia niitä toimijoita kohtaan, jotka pyrkivät irrottamaan Suomen Unionista ja tekemään maahan kansainvälisistä pankkiireista riippumattoman rahatalouden. 

Täten myös IPU:n kaltaisten puolueiden nouseminen valta-asemaan edellyttäisi tunnettua, kokenutta ja voimakasta poliittista keulakuvaa ja ennen muuta hyvin voimakasta vapaamediaa puolueen äänenkannattajana. 

Markku Juutinen 
 

Lähteet 

 1. Heinäluoma: Perustuslakituomioistuimelle perusteitaYle 5.2.2014  
 2. https://valtuustoaloite.blogspot.com/
 3. Rami, Ahmed (1988).Vadärisrael? Stockholm:Kultur förlag. S. 65 ja 66.  
 4. JohnMearsheimerand Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel 

Lobby. Luettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby  

 1. IsraelShahak(1997). Open Secrets  
 2. UniversityofBath (2016). The Israel Lobby and the European 

…. 

http://maailmantalous.net/fi/artikkeli/globaali-uusliberalismi-suomen-nakokulmasta

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/13/ysari-suomi-totutteli-monikulttuurisuuteen

20 kommenttia

 1. Olin aluksi vastaan EU liittymistä, mutta sitten muutin mieleni. EU:n johto voisi olla viisaampaa kuin Suomen johto, tämä tuntui ilmeiseltä. Nyt tilanne on taas muuttunut, EU:n johto ei ole EU:n etujen mukainen vaan jotain muuta. EU johtoon on pesiytynyt samaa ylisuvaitsevaista joukkoa, joka on jo kauan pilannut Suomen politiikkaa.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Eu on v-muurareiden ja sionistien (’Pöllö-Eliitin’) hanke, osa NWO-agendaa jossa koko maailma alistetaan omia tarpeitaan ja mielihalujaan estoitta ajavan eliitin vallan alle.
   Viimeinen taistelu käydään tämän satanistisen eliitin ja muun maailman (ihmiskunnan) välillä.

   Nyt olisi korkea aika unohtaa kaikki muu rotujen ja uskontojen välinen taistelu ja keskittää kaikki kansakunnan voimat yhdessä tuon ’pöllö-eliitin’ kaatamiseen.
   Oman maamme kansan tärkein tehtävä olisi nyt yhdentyä ja aloittaa määrätietoinen taistelu tuota eliittiä vastaan ja ottaa valta kansan omiin käsiin.

   Se merkitsee eroa EU:sta, omaa rahaa ja pankkia sekä sellaista uutta ja todellista demokratiaa jossa vain kansan (kansanäänestyksissä mitattua) enemmistön tahtoa toteuttava asiantuntija hallitus voi olla maata johtamassa.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 2. Ei suoraan asiaan liittyvää, välillisesti kylläkin.

  Koronavirus- ja rokotehuijauksista lukuisia kirjoituksiani tämän artikkelin kommenteissa:

  Röyhkeys huipussaan

  Voin suositella lukemaan ne/niitä, sillä ne eivät ole omia töherryksiäni vaan suomennoksia/referointeja tahoilta, joilla on ollut mahdollisuus hankkia faktatietoa.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Lopun ajan viimeisinä aikoina Saatana hyökkää Pyhää Kaupunkia, Temppeliä ja Kaikkein Pyhintä vastaan ja pyrkii valloittamaan ne. Tämä on Raamatussa annettu vertauskuva, jonka voi tulkita kristilliseen seurakuntaan (kaupunki) ja ihmisruumiiseen (temppeli) kohdistuvana ankarana vainona ja hyökkäyksenä. Uudenlaiset ja tarpeettoman laajat rokoteohjelmat on helppo tulkita ihmisruumiin temppeliä vastaan kohdistuvana hyökkäyksenä.

   Luciferistinen eliitti joutuu toteuttamaan Raamatun ennustukset nurinkurisena myös geopoliittisessa todellisuudessa. Myös fyysiseen Pyhän Kaupunkiin on saatava epäjumalan temppeli eli juutalaisten kolmas temppeli. Tämä sekä pedon merkillä sinetöitävät rokoteohjelmat vihkivät koko maapallon ja sen asujaimiston lopullisesti ja kokonaisuudessaan Saatanan ja tämän alaisen illuminaatin hallintaan. Tapahtuu epäpyhä avioliitto, joka on rienaava irvikuva taivaallisesta avioliitosta. Vasta silloin Jumalan pitkämielisyys ja armo lopullisesti loppuvat.

   Raamatussa on kuitenkin kerrottu, kuinka pyhät käyvät alivoimaisinakin taisteluun tätä kehitystä vastaan ja saavat tarvittavaa avustusta, jotta monet kestävät aina loppuun asti, jolloin Herra saapuu ja tuhoaa sielunvihollisen itselleen keräämät demonien ja ihmisdemonien joukot ja viskaa lopulta nämä Helvettiin kärsimään ikuista rangaistusta, minkä ovat täysin oikeudenmukaisesti ansainneet. Tuomioiden välissä välissä on tuhatvuotinen jälleenrakennuksen ja valmistelun aikakausi, jonka detaljeja ei ole tilaa käsitellä tässä.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Uskotko todella tähän kaikkeen? Tarkoitan lähinnä ilman että se on vain vertauskuva siitä mitä tulee tapahtumaan.
    Mikä on se Jumala jonka kärsivällisyys loppuu ja joka kokoaa sotajoukon tuhoamaan fariseusten ja talmudisti Luciferistien joukon? Ja missä Hän on ja miten hän vaikuttaa muuten kuin sen kautta miten hyvän ja pahan välinen taistelu luonnostaan etenee?
    Itse pidän tuota luonnon ohjaamaa kehitystä Jumalana kun en voi uskoa että olisi joku erillinen olento joka pystyisi toimimaan vain oman tahtonsa avulla kaikki luonnon lait sivuuttaen kuten ei ihmisen mielikään voi toimia ilman aivosoluja. Siis että hänellä voisi olla joku muu tie tai yliluonnollinen keino jota meillä luonnon lakien mukaan toimivilla ei ole.
    Jos Jumala ymmärretään kuten esim. Makow ymmärtää moraalisena älynä joka ohjaa elämää rakkauden, totuuden, hyvyyden, oikeamielisyyden ja kauneuden periaattein ja voimin niin eikö se merkitse että Jumala on meissä sisällä eikä ulkopuolella ’taivaassa’?
    (Makow comment- God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty.)
    Makow kuitenkin jatkaa että uskonnon tehtävä on taipua ja totella Hänen suunnitelmaansa (ikäänkuin tuo voima olisi joku erillinen Hän) mutta eihän voima voi olle erillisenä olemassa ja Hän.
    The point of religion is to discern and obey His Plan. 
    Ja edelleen että jos sanoo ettei ole Jumalaa tai että häntä ei voi tuntea on jo osin satanismia (siis taas tuo HÄN)
    Therefore, to say there is no God, or he is unknowable is half-way to Satanism.
    Ottaa Jumalan paikka, kuten v-muurarit tekevät, on äärimmäistä satanismia.
    To usurp God’s place, as Masonic Jewry is doing, is arrant Satanism.)

    Itse sanoisin: Jumala on luova älyllinen ja henkinen voima, joka vaikuttaa meissä olevan hyvyyden, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden moraalin kautta. Uskonnon tehtävä on hyväksyä tämä ja toimia kuten historian Jeesus hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistäen. Asettua tämän yläpuolelle ja jopa itse Jumalaksi kuten sionistit ja vapaamuurarieliitti tekevät on satanismia.

    Jeesus itse ei asettunut Jumalaksi – Paavali hänet nosti jumaluuteen – vaan toimi Makowin Jumalaksi nimeämän moraalisen älyn ohjaamana. Niin pitäisi myös kristittyjen tehdä ja ottaa vastuu maailman kehityksestä eikä vain odottaa kuoleman jälkeen omaa paratiisia jota ei ehkä ole olemassakaan.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Kyseessä on näennäinen ristiriita poliittisen ja uskonnollis-ritualistisen toiminnan välillä. Lienetkin tietoinen siitä, että satanistinen eliitti saa voimaa oman ritualistisen toimintansa kautta ja uskoo vakaasti oman herransa eli sielunvihollisen voittoon ja on tähän palvelukseen 100% omistautunut. Uskollisuutensa Saatanalle on meille kristityille jopa esimerkillistä sikäli, että me olemme itse laiskoja, Herrallemme tottelemattomia ja ilmeisesti juuri siksi Herran omakohtainen puuttuminen maapallon tapahtumiin on tarpeen, jotta saadaan edes pieni joukko pelastetuksi.

     Julmuutta ja itsekkyyttä edistävien rituaalien ja toisaalta valheellisten maailmanparannusoppien muodossa luciferistit saavat voimaa ja koordinaatiota yli-inhimillisiltä tahoilta. Aluksi toiminta on spirituaalista ja kätkettyä okkultismia, mutta viime aikoina pahuuden voimaa on siirretty näyttävästi myös käsin kosketeltavaan teknologiaan ja lääketieteeseen, jotka ovat yhä enemmän demonisesti inspiroituja ja palvelevat korkeimman eliitin vallan keskittämispyrkimyksiä. Juutalainen eliitti on ainakin rahamaailman ohjauksen kautta tässä tärkeässä asemassa. He vievät pois valtaa luonnonmukaiseen elämään ja moraaliin uskovilta kansoilta ja keskittävät sitä luciferistiselle eliitille, joka orjuuttaa kansat tai surmaa näistä tarpeettomat.

     En mitenkään jaksa uskoa, että langenneessa tilassa elävä luonnollinen ihminen, jossa on sekä hyvää että pahaa, olisi itsessään kykenevä vastustamaan tätä kehitystä juuri nyt, kun luciferistit ovat saaneet tekniikan, lääketieteen, valehtelevan valtamedian ja kierot poliitikot avukseen. Liian monet luonnolliset ihmiset on joko huiputettu tai houkuteltu palvelemaan epäsuorasti luciferistista eliittiä. Kokonaiset insinöörien, lääkäreiden, lakimiesten, tiedemiestutkijoiden ja journalistien laumat työskentelevät yötä päivää ahkerasti em. suunnitelmien edistämisen eteen. He muodostavat länsimaissa tyytyväisen suuren keskiluokan, joka ei välitä siitä, mitä heikommalle kansanosalle tapahtuu. Aivan liian harva ”älymystöön” kuuluva oikeasti oivaltaa, mitä on tekeillä.

     Itse toki toivon, että poliittinen ratkaisu olisi yhä mahdollinen ja että Herran paluu ei olisi aivan vielä tarpeen. Mutta tietoisuus jumalallisen suunnitelman olemassaolosta voi jopa edistää poliittisen ratkaisun saamista, koska se hälventää pelkoja luciferistien voimaa kohtaan. Pelko on heidän aseensa, joilla massoja hallitaan ja sen avulla ne joko marssitetaan (sodat) tai hyydytetään (korona-sulkutilat) omaan tuhoonsa.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Minusta olisi parempi jos ei olisi tätä ’Herra-uskoa’, että Herra antaa voimaa ja tulee apuun.
      Se veltostaa ja passivoi ihmisiä kun he alkavat uskoa sellaiseen.
      Toki sillä on psykologinen merkitys sille joka voi tankata voimaa itseensä sillä tavalla ja jaksaa silloin taistella paremmin luciferisteja vastaan mutta parempi olisi jos ihmiset uskoisivat itseensä ja muodostaisivat yhdessä oman maallisen legioonansa ilman ulkopuolista Herra-illuusiota. Tai siten että se ’Herra’ asuu heissä itsessään ja johtaa sieltä heitä.

      Minusta historian Jeesus ja hänen Jeesus-lahkonsa joka taisteli hänen kanssaan on hyvä esimerkki sellaisesta.
      Vasta myöhemmin – kuten Ernest Renan on osoittanut – syntyi Paavalin toimesta oppi jossa Herra on astunut taivaisiin ja johtaa sieltä joukkojaan. Minusta se on huijaus jonka varassa ei voi toimia ja yrittää vapauttaa maailmaa luciferistien kynsistä. Johto pitää olla täällä maan päällä historian Jeesuksen kaltaisten ihmisten käsissä.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     2. Kritiikki uskosta passivoivana tekijänä on toki aivan oikea. Erityisesti USA:ssa opetetaan kristityille oppia ylöstempauksesta, joka tapahtuisi ennen ”suurta vaivanaikaa”. Toisin sanoen kristittyjen ei tulisi valmistautua poliittiseen taisteluun itsensä tai viattomien suojelemiseksi lainkaan. USA on kristillisten tai kristillisperäisten harhaoppien hautomo, josta ne lähtevät leviämään muihinkin länsimaihin ja saattavat uskojansa naurunalaisiksi jopa epäuskoisten silmissä.

      Poliittisessa ”hyvän ja pahan ” taistelussa ei tarvita välttämättä kristillistä maailmankuvaa, MUTTA, kun ollaan lähellä historian loppua, tilanne muuttuu. Ruumiillinen poliittinen taistelu sekä hengellinen taistelu sieluista ja niiden omistajuudesta kietoutuvat aina vain lähemmäksi toisiaan, kun maailman tapahtumat etenevät Matteus 24. luvussa, Ilmestyskirjassa tai Danielin kirjassa esitetyllä tavalla. Pelottavien tapahtumien pyörteessä vähintäänkin jonkin hengellisen vakaumuksen tarve korostuu, kun normaali maailma alkaa kadota alta pois ja usko hyvän voittoon on koetuksella. Buddhalainen voi rauhoittua ajattelemalla, että hän inkarnoituu maapallolle uudelleen 15.000 vuoden kuluttua, kun pöly on laskeutunut. Silti tai juuri sen vuoksi buddhalaiset ovat usein pelottomia ja moraalisissa analyyseissään tarkkanäköisiä myös, kun on kyse poliittisesta taistelusta. En kuitenkaan suosittele kenellekään buddhalaisuutta sielun pelastusmenetelmänä, vaikka tuo uskonto on monella tapaa korkealaatuinen.

      Sen sijaan täysin sekularisoituneiden ja vain maallista hyötyä ajattelevien ihmisten panos suuressa taistelussa on usein passiivinen ja rahalla ja vastaavilla houkutus- ja painostuskeinoilla heidät saa helposti pahan palvelukseen esim. kehittelemään orjuuttavaa teknologiaa tai murhaavaa lääketiedettä. Itseään tai toisia inspiroivia johtajahahmoja heistä ei saa millään ilveellä ja peloissaan he turvautuvat lauman vaistoihin. Ja laumat puolestaan omistaa ja ohjelmoi median ja rahamaailman kautta luciferistinen eliitti.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Ei ole mitään muuta tiedossa kuin verta, hikeä, kyyneleitä ja paljon tuskaa ja ahdistusta.

  Aktiivinen aseellinen vastarinta tekee lopun kaikista mukavuus alueista, jos niitä vielä on jäljellä.

  Ei ole mitään muuta todellista ratkaisua olemassa.

  Mikään poliitikko tai puolue ei voi enää pelastaa tilannetta. Paljon on suomalaisia ja eurooppalaisia kuollut ja vielä paljon enemmän tulee kuolemaan kun kantaväestön kiihtyvään tahtiin jää vähemmistöjä jo nyt monissa kaupungeissa länsieuroopassa.

  Koska monikulttuurinen ja monirotuinen sulatusuuni ei ole vaihtoehto edessä on aivan hirveä ja tuhoisa etnis-uskonnollinen konflikti, sota.

  Välivaihe ennen ruutitynnyrin räjähdystä näyttää muodostuvan sellaiseksi että valkoinen kantaväestö vetäytyy pois sellaisilta alueilta ja kaupungeista jotka ovat muuttuneet jo erittäin turvattomiksi.

  Miten paljon kantaväestö sitten sietää että sen silmille hypitään ja kirjaimellisesti hakataan kuoliaaksi vaikka kustantavat oman tuhonsa.

  Ilmeisesti loputtomiin. Jonkun matun on raiskattava tai murhattava sellaisen miehen nainen tai ystävä joka johtaa hirvittävään nostoon. Nimenomaan sellaiseen kostoon jossa kuolee paljon matuja. Tämä saattaa laukaista ketjureaktion jota ei enää voi pysäyttää.

  Tämä on kuitenkin toiveajattelua. Suomalainen ei ole enää muuta kuin kyykyssä oleva, päähän potkittu hyväksi käytettävä veroja maksava räsynukke.

  Aika tiimalasissa on loppunut jo aikoja sitten.

  Pienten sissi ryhmien on aloitettava toiminta. Mitään takuita ei ole olemassa että Eurooppa olisi vielä pelastettavissa vaikka tällainen liikehdintä alkaisi laajamittaisemmin. Niin vaikea, niin paha tilanne on jo.

  Vaatisi ydinpommin käyttöä että suuret kaupungit saataisiin takaisin Euroopassa.

  Ennuste on äärimmäisen huono Suomelle ja Euroopalle. Maasto olosuhteet ja laajat metsät tarjoavat vielä mahdollisuuden yrittää voittaa aikaa.

  Toiminnan aika on nyt.
  (valitettavasti tätäkään julkaisua ei lue kuin kourallinen ihmisiä joista häviävän pieni osa on valmis tekemään muuta kuin puhumaan itsensä syvemmälle suohon. Miten mihinkään katupartioon saa yhteyden kun mistään ei löydy mitään yhteystietoja. Kansalliset eivät uskalla edes laittaa sähköpostiosoitetta johon voisi ottaa yhteyttä. Internetissä tätä sotaa ei ratkaista.)

  Taistelutahtoa.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 4. Muisti on niin lyhyt monella.

  Maanpetturi päättäjät ja poliittinen poliisi ovat kenen puolella?

  Helsinki on nykyään vain yksi iso saastainen mätäpaise . Matujen joukkoraiskaus pääkaupunki.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Kristinuskon teologien pitäisi tunnustaa virheensä kun he ovat muokanneet historian Jeesuksen elämästä ja opetuksista instituutioksi muuttuneen uskonnon jossa meissä oleva Jumala (se moraalinen äly ja voima joka elämää ohjaa rakkauden, totuuden, hyvyyden, oikeamielisyyden ja kauneuden arvojen pohjalta) ei enää taistele näiden arvojen puolesta historian Jeesuksen tavoin käytännön elämässä vaan on ensisijaisesti muuttunut palvonnan kohteeksi, syntejämme anteeksi antavaksi institutionalisoiduksi armolliseksi ja tuonpuoleisen paratiisi-paikan varmentavaksi Jumalaksi.
  Vaikein ymmärrettävä asia tässä on kuitenkin se, että tämä Uuden Testamentin teologia on rakennettu Vanhan Testamentin (Toora, Tanakh), joka on juutalaisuuden Pyhä Kirja, päälle ikään kuin jatkumoksi vaikka opillisesti kyse on kokonaan eri asioista, jopa eri Jumalasta. Kun Yahweh on ’tuhon ja koston Jumala’ (Thanatos) niin Kristuksen Jumala on armollinen elämän Jumala (Eros). On helppo olla samaa mieltä Henry Makowin kanssa kun hän toteaa, etteivät nämä kaksi testamenttia kuulu samojen kansien väliin vaan ne pitäisi erottaa kahdeksi eri kirjaksi.
  Alla filosofi Schopenhauerin artikkeli jossa hän kritisoi judeo-kristillistä elämän kielteisyyttä ja juutalaisuutta

  Schopenhauer and Judeo-Christian Life-Denial, Part 1
  Vitam impendere vero (“Dedicate one’s life to truth.”) —Juvenal, Satire IV, 91[1]
  Buddhism, for its part, sees the world as coming into being “in consequence of an inexplicable disturbance in the crystal clearness of the blessed…state of Nirvana.” (“An excellent idea!”) The ancient Greeks saw the formation of the cosmos as an act of “unfathomable necessity,” that which simply had to be. This too was reasonable. All such views saw the act of cosmic creation as a negation, as a failing—an error, a mistake, or an unfortunate necessity.
  But the Judaic view was altogether different. There, the Jewish god Jehovah creates this world “of misery and woe,” stands back on the seventh day, and declares it “all good”—what is this? Utter nonsense, declares Schopenhauer, and in fact “something intolerable.” Recall the key passage from Genesis 1:31: “And God saw everything that he had made, and behold, it was very good.”
  **—-Buddhalaisuus puolestaan näkee maailman syntyvän ”seurauksena selittämättömästä häiriöstä siunatun… Nirvanan tilan kristallin kirkkaudessa”. (”Erinomainen idea!”) Muinaiset kreikkalaiset pitivät kosmoksen muodostumista ”käsittämättömän välttämättömyyden” aktina, joka yksinkertaisesti piti tapahtua. Tämäkin oli kohtuullista. Kaikki nämä näkemykset ymmärsivät kosmisen luomisen aktin negaationa, epäonnistumisena – virheenä, tai valitettavana välttämättömyytenä.
  Mutta juutalainen näkemys oli täysin erilainen. Siellä juutalainen jumala Jehova luo tämän ”kurjuuden ja kärsimyksen” maailman, astuu seitsemäntenä päivänä ulos siitä ja julistaa ”kaikki hyvin” – mikä tämä on? Täysin hölynpölyä, julistaa Schopenhauer, ja itse asiassa ”jotain sietämätöntä”. Muistakaa Genesis 1:31 avain sivu: ”Ja Jumala näki kaiken, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli erittäin hyvää.”

  Schopenhauer repeatedly mocks this idea, drawing from and paraphrasing the Greek Septuagint version by use of the phrase πάντα καλὰ λίαν (pánta kalá lían),[8] “all was very good.” This was pure nonsense, utterly disproven by common sense, philosophical insight, and even a modicum of a realist view of the world. Indeed, says Schopenhauer elsewhere, the world could hardly be any worse than it is.[9] To proclaim the opposite is sheer stupidity.
  As a putative religion, however, Judaism is even worse. There is a god in it, of course, but this deity is merely a brutal enforcer of the Law. He praises and cajoles his “chosen” and smites their enemies, nothing more. In this metaphysical system there is no immortal soul, no real afterlife, no heaven, no hell; all such things are utterly lacking in the Old Testament. Schopenhauer concludes,
  And so in this respect, we see the religion of the Jews occupy the lowest place among the dogmas of the civilized world, which is wholly in keeping with the fact that it is also the only religion that has absolutely no doctrine of immortality, nor has it even any trace thereof.[10]
  **—Schopenhauer pilkkaa tätä ajatusta toistuvasti lainaamalla sanamuotoa kreikkalaisesta Septuaginta (kreikkalainen versio Vanhasta Testamentista) versiosta käyttäen lauseita πάντα καλὰ λίαν (pánta kalá lían), [8] ”kaikki oli erittäin hyvää.” Tämä oli puhdasta hölynpölyä, täysin terveen järjen vastainen, filosofinen näkemys, jonka jo hitunen realistista maailmankatsomusta tyrmäsi. Tosiaankin, sanoo Schopenhauer muualla, tuskin maailma voisi olla huonompi kuin se on. [9] Päinvastaisen julistaminen on pelkkää tyhmyyttä.
  Mahdollisena uskontona juutalaisuus on kuitenkin vielä huonompi. Siinä on tietysti jumala, mutta tämä jumaluus on vain lain julma täytäntöön panija. Hän ylistää ja suosii ”valittujaan” ja lyö heidän vihollisiaan, ei muuta. Tässä henkisessä järjestelmässä ei ole kuolematonta sielua, ei todellista tuonpuoleista elämää, ei taivasta, ei helvettiä; kaikki sellaiset asiat puuttuvat täydellisesti Vanhasta Testamentista. Schopenhauer päättelee
  että tässä suhteessa näemme juutalaisten uskonnon kuuluvan alimpaan joukkoon sivistyneen maailman oppien joukossa, mikä on täysin sopusoinnussa sen tosiasian kanssa, että se on myös ainoa uskonto, jolla ei ole mitään kuolemattomuuden oppia, ei edes mitään jälkiä siitä. [10]

  Not that Schopenhauer endorsed the concept of an immortal soul; far from it. But he realized that any honest religion must include some such doctrine. Judaism, as we will see, evidently served a different purpose.
  Nor did he accept anything like a moral, omnipotent, all-good god. “Such a view…is too flagrantly contradicted by the misery and wretchedness that fill the world, on the one hand, and by the obvious imperfection and even burlesque distortion of the most ‘perfect’ phenomenon…of man.” The evil inherent in worldly existence, and the many failings of humanity, decisively disprove the existence of any such god. In fact, the great suffering of the world is proof of the opposite, namely, that it came into being in “sin,” as the other religions have it. There remains a trace of this original sin, of course, in the Bible, in the myth of the Fall, of Adam and Eve—which stands as the only philosophically valid insight in Judaism: “it is only the story of the Fall of Man that reconciles me to the Old Testament. In fact, in my eyes, it is the only metaphysical truth that appears in the book.”
  **—Ei niin, että Schopenhauer itse hyväksyi kuolemattoman sielun käsitteen; kaukana siitä. Mutta hän tajusi, että jokaisen rehellisen uskonnon on sisällettävä jokin tällainen oppi. Juudeismi, kuten näemme, palveli ilmeisesti eri tarkoitusta.
  Hän ei myöskään hyväksynyt mitään moraalista, kaikkivoipaa, hyvää jumalaa. ”Tällainen näkemys on ristiriidassa toisaalta maailman täyttävän kurjuuden sekä ihmisen, ’täydellisimmän’ ilmiön, ilmeisen selvän epätäydellisyyden ja jopa burleskin vääristymisen kanssa.”
  Maalliselle olemassaololle ominainen pahuus ja ihmiskunnan monet epäonnistumiset puhuvat vakuuttavasti tällaisen jumalan olemassaoloa vastaan. Itse asiassa maailman suuri kärsimys on osoitus päinvastaisesta, nimittäin siitä, että se syntyi ”synnissä”, kuten muista uskonnoista ilmenee. Tästä alkuperäisestä synnistä on tietysti jälkiä Raamatussa, myytissä Aatamin ja Eevan syntiinlankeemuksesta – joka on ainoa juutalaisuuden filosofisesti pätevä oivallus: “vain tämä ihmisen syntiinlankeemus tarina on minusta sovussa Vanhan Testamentin kanssa. Itse asiassa se on ainoa metafyysinen totuus, joka kirjassa esiintyy. ”

  … From the perspective of a modern-day secular philosopher, one looks at this distinction and says: “Of course, the Greeks were right; you have one life, it can be good, so live it to the fullest. Those foolish Christians, with their mindless belief in an afterlife, disavow the value of earthly existence. They are always looking ahead, to heaven, never to the here and now.” But Schopenhauer again turns the tables on us:
  Between the spirit of Graeco-Roman paganism and that of Christianity is the proper contrast of the affirmation and denial of the will-to-live, according to which, in the last resort, Christianity is fundamentally right.[11]
  (I note here parenthetically that he frequently clarified his concept of the will as, more specifically, the will-to-live [der Wille zum Leben].) Christianity is “right” in the sense that the world is suffering, it is ‘sin’—not for Christian reasons, of course, but because that is the nature of a world of pure willing. Even more, the Christian ‘solution’ is nearly the same as Schopenhauer’s: deny the will, be life-denying. Will is will-to-live, and thus to deny the will is to deny life. Deny your material desires, deny bodily pleasures. Become an ascetic. “Take up your cross and follow me.”[12] This is the path of redemption.
  **—Nykyajan maallinen filosofia tarkastelee tätä erottelua ja sanoo: ”Tietenkin kreikkalaiset olivat oikeassa; sinulla on yksi elämä, se voi olla hyvä, niin elä sitä ’täysillä’. Ne typerät kristityt, jotka kritiikittömästi uskovat tuonpuoleiseen, torjuvat maallisen olemassaolon arvon. He katsovat aina eteenpäin, taivaaseen, eivät koskaan siihen mitä on ’tässä ja nyt’” Mutta Schopenhauer kääntää taas asian:
  Kreikkalais-roomalaisen ei-kristillisen ja kristinuskon hengen välillä on selvä ero mitä tulee elämisen tahdon hyväksymiseen ja kieltämiseen, ja siinä asiassa kristinusko on viime kädessä täysin oikeassa. [11]
  (Huomautan tässä suluissa, että hän selvensi usein käsitystään tahdosta elämän tahtona.) Kristinusko on ”oikeassa” siinä mielessä, että maailma kärsii, se on ”syntinen” – ei tietenkään kristillisistä syistä, vaan koska se on puhtaan tahdon luonne. Siltä osin kristitty ”ratkaisu” on melkein sama kuin Schopenhauerilla: kieltää tahto, olla elämää kieltävä. Tahto on tahtoa elää, ja siten tahdon kieltäminen on elämän kieltämistä. Kiellä aineelliset toiveesi, kiellä ruumiilliset nautinnot. Tulkaa askeetiksi. ”Ota ristisi ja seuraa minua.” [12] Tämä on lunastuksen polku.

  https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/27/schopenhauer-and-judeo-christian-life-denial-part-1/
  https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/28/schopenhauer-and-judeo-christian-life-denial-part-2/

  But the subsequent essay, on the history of philosophy, brings the occasion for an extended digression on the subject:
  The real religion of the Jews, as presented and taught in Genesis and all the historical books up to the end of Chronicles, is the crudest of all religions because it is the only one that has absolutely no doctrine of immortality, not even a trace thereof. … The contempt in which the Jews were always held by contemporary peoples may have been due in great measure to the poor character of their religion. … Now this wretched religion of the Jews does not [offer any conception of an afterlife], in fact it does not even attempt it. It is, therefore, the crudest and poorest of all religions and consists merely in an absurd and revolting theism. … While all other religions endeavor to explain to the people by symbols and parables the metaphysical significance of life, the religion of the Jews is entirely immanent, and furnishes nothing but a mere war-cry in the struggle with other nations.[12]
  Here we see real insight: Judaism is not a religion at all, but rather a war-manual in the competition with other peoples. It serves to sustain and promote the Jewish race in their material well-being, nothing more.
  **—Juutalaisten todellinen uskonto, sellaisena kuin se esitetään ja opetetaan 1. Mooseksen kirjassa ja kaikissa historiallisissa ja uskonnollisissa kirjoissa (Chronicles), on alhaisin kaikista uskonnoista, koska se on ainoa, jossa ei ole kuolemattomuuden oppia, edes jälkeäkään siitä . … Halveksunta, jota oman aikansa kansat ovat tunteneet juutalaisia kohtaan, on voinut johtua suuressa määrin heidän uskontonsa luonteesta. … Tämä juutalaisten toivoton uskontohan ei tarjoa mitään lupausta kuoleman jälkeisestä elämästä, itse asiassa se ei edes yritä sitä. Siksi se on kaikkein primitiivisin ja köyhin kaikista uskonnoista, ja se koostuu vain absurdista ja kapinallisesta suhteesta jumaluuteen. … Siinä missä kaikki muut uskonnot pyrkivät selittämään ihmisille symboolein ja vertauksin elämän metafyysisen merkityksen, juutalaisten uskonto on täysin immanentti (maallinen), eikä se tarjoa mitään muuta kuin pelkkää sotahuutoa taistelussa muiden kansakuntien kanssa. [12]
  Tästä saamme todellisen kuvan: juutalaisuus ei ole ollenkaan uskonto, vaan sotakäsikirja kilpailussa muiden kansojen kanssa. Sen tehtävänä on ylläpitää ja edistää juutalaisen rodun aineellista hyvinvointia, ei muuta.

  Volume 2 elaborates on these ideas, especially in the chapter titled “On Religion,” which brings this observation:
  Also we should not forget God’s chosen people who, after they had stolen, by Jehovah’s express command, the gold and silver vessels lent to them by their old and trusty friends in Egypt, now made their murderous and predatory attack on the ‘Promised Land,’ with the murderer Moses at their head, in order to tear away from the rightful owners, by the same Jehovah’s express and constantly repeated command, showing no mercy, and ruthlessly murdering and exterminating all the inhabitants, even the women and children.[13]
  **—Osa 2 käsittelee näitä ajatuksia, erityisesti luvussa, jonka otsikko on ”Uskonto”, joka tuo tämän havainnon:
  Meidän ei pidä myöskään unohtaa Jumalan valittua kansaa, joka varasti Jehovan nimenomaisella käskyllä Egyptin vanhojen ja luotettavien ystäviensä sen käyttöön antamat kulta- ja hopea-astiat, ja on nyt tehnyt murhaavan ja saalistavan hyökkäyksen luvattuun maahan ’murhaaja Mooseksen johdolla ja riistänyt sen laillisilta omistajilta murhaamalla ja tuhoamalla häikäilemättä kaikki sen asukkaat, jopa naiset ja lapset armottoman Jehovan komennon alla. [13] ]

  A footnote to the above passage adds this widely-cited remark:
  Tacitus and Justinus have handed down to us the historical basis of the Exodus. … We see from the two Roman authors how much the Jews were at all times and by all nations loathed and despised. This may be partly due to the fact that they were the only people on earth who did not credit man with any existence beyond this life and were, therefore, regarded as beasts. … Scum of humanity
  but great master of lies [grosse Meister im Lügen].[14
  **—Tacitus ja Justinianus ovat jättäneet meille Exoduksen historiallisen perustan. … Kaksi roomalaista kirjailijaa kertoo, kuinka paljon juutalaiset olivat kaikkina aikoina ja kaikkien kansakuntien halveksimia. Tämä voi johtua osittain siitä, että he olivat ainoita ihmisiä maan päällä, jotka eivät tunnustaneet ihmiselle mitään olemassaoloa tämän elämän ulkopuolella ja joita pidettiin siksi petoina. … ihmiskunnan saastana
  mutta valheiden suurina mestareina [grosse Meister im Lügen]. [14

  The ultimate tragedy, for Schopenhauer, is that the pathetic Judeo-Christian culture dominated the history of Europe, rather than the nobler Greco-Roman: “The religion of the Greeks and Romans, those world-powers, has perished. The religion of the contemptible little Jewish race [verachteten Judenvölkchens], on the other hand, has been preserved…”[15]
  **—-Lopullinen tragedia Schopenhauerille on, että säälittävä judeo-kristillinen kulttuuri hallitsi Euroopan historiaa aatelisemman kreikkalais-roomalaisen sijasta: ”Kreikkalaisten ja roomalaisten, näiden maailmanvaltojen, uskonto on kadonnut. Sen sijaan halveksittavan pienen juutalaiskansan [verachteten Judenvölkchens] uskonto on säilynyt … ”[15]

  But, as noted, the Hebrew tribe is not simply defined by a religion; “it is an extremely superficial and false view to regard the Jews merely as a religious sect. … On the contrary, ‘Jewish Nation’ is the correct expression.”[16] Like Johann Fichte and Johann Herder, Schopenhauer was also concerned about the political consequences of integrating and granting rights to, this Jewish Nation. The Jews were a “gens extorris” (refugee race), eternally uprooted, always searching for but never finding a homeland:
  Till then, it lives parasitically on other nations and their soil; but yet it is inspired with the liveliest patriotism for its own nation. This is seen in the very firm way in which Jews stick together…and no community on earth sticks so firmly together as does this. It follows that it is absurd to want to concede to them a share in the government or administration of any country.[17]
  **—Mutta kuten todettiin, heprealaista heimoa ei vain määritellä uskonnolla; ”Juutalaisten pitäminen pelkästään uskonnollisena lahkona on erittäin pinnallinen ja väärä käsitys. … sen sijaan ’juutalainen kansakunta’ on oikea ilmaus. ”[16] Kuten Johann Fichte ja Johann Herder, Schopenhauer oli myös huolissaan tämän juutalaisen valtion integroitumisen ja oikeuksien myöntämisen poliittisista seurauksista. Juutalaiset olivat ”gens extorris” (pakolaisrotu), ikuisesti juurtumaton, aina etsivä, muttei koskaan kotimaaata löytänyt:
  Siihen saakka se elää parasiittina muissa maissa ja niiden maaperässä; mutta silti sitä inspiroi vahva isänmaallinen henki ja oman maan kaipuu. Tämä näkyy siinä erittäin tiukassa tavassa, jolla juutalaiset pysyvät yhdessä … eikä mikään maapallon yhteisö tartu niin tiukasti yhteen kuin tämä. Tästä seuraa, että on järjetöntä haluta myöntää heille osuutta minkä tahansa maan hallituksessa tai hallinnossa. [17]

  Schopenhauer was more moderate than Fichte; banishment was not necessary. He was willing to grant them limited rights, provided they took no role in government. “Justice demands that they should enjoy with others equal civil rights; but to concede to them a share in the running of the State is absurd. They are and remain a foreign oriental race.”[18] The race could be tolerated, but the corrupt ideology had to go: “We may therefore hope that one day even Europe will be purified of all Jewish mythology.”[19]
  **—Schopenhauer oli maltillisempi kuin Fichte; karkottaminen ei ollut tarpeen. Hän oli halukas myöntämään heille rajoitetut oikeudet, mikäli he eivät ota roolia hallituksessa. ”Oikeus vaatii, että heidän tulisi nauttia muiden kanssa yhtäläisistä kansalaisoikeuksista; mutta on järjetöntä myöntää heille osuus valtion johtamisesta. He ovat ja pysyvät ulkomaisena itämaisena rotuna. ”[18] Rotu voidaan suvaita, mutta korruptoituneen ideologian on mentävä:” Voimme siksi toivoa, että jonain päivänä Eurooppa jopa puhdistetaan kaikesta juutalaisesta mytologiasta. ”[19]

  But perhaps we leave the last word to Schopenhauer himself. His pessimistic realism held true to the end. In volume two of the Parerga, he sums up all the strivings of our lives:
  A happy life is impossible; the best that man can attain is a heroic life, such as is lived by one who struggles against overwhelming odds in some way and in some affair that will benefit the whole of mankind, and who, in the end, triumphs—although he obtains a poor reward, or none at all.[27]
  The message is clear: Have low expectations of life; as a rule, things will not go as we wish. Any victories will be rare, hard-fought, fleeting, and unacknowledged. Life is perpetual struggle; therefore, never give up. Above all, strive to be heroic.
  Words to ponder, for all those who would fight for justice in this unjust world.
  **—Mutta ehkä jätämme viimeisen sanan Schopenhauerille. Hän pysyi uskollisena pessimistiselle realismilleen loppuun asti. Parergan toisessa osassa hän tiivistää kaikki elämämme pyrkimykset:
  Onnellinen elämä on mahdotonta; Paras, mitä ihminen voi saavuttaa, on sankarillinen elämä, kuten sellaisen elämä, joka kamppailee (vastoin todennäköisiä voitonmahdollisuuksia) jollakin tavalla ja joidenkin asioiden puolesta, joista on hyötyä koko ihmiskunnalle, ja joka lopulta voittaa – vaikka saakin heikon palkkion — tai ei ollenkaan. [27]
  Viesti on selkeä: pidä odotukset elämästä matalalla; asiat eivät yleensä mene niin kuin haluamme. Mahdolliset voitot ovat harvinaisia, kovan työn takana, ohimeneviä ja tunnustusta vaille jääviä. Elämä on ikuista taistelua; siksi älä koskaan anna periksi. Ennen kaikkea yritä olla sankarillinen.
  Siinä sanat joita pohtia kaikille niille, jotka taistelevat oikeudenmukaisuuden puolesta tässä epäoikeudenmukaisessa maailmassa.
  ———
  Lopuksi: Oma näkemykseni uskonnosta rakentuu sen varaan että Jumala on luova älyllinen ja henkinen voima, joka on meissä ja vaikuttaa meissä olevan hyvyyden, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden moraalin ohjaamien tekojen kautta. Uskonnon tehtävä on hyväksyä tämä ja toimia kuten historian Jeesus hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistäen. Asettua tämän yläpuolelle armoa ja anteeksiantamusta jakavaksi instituutioksi on vielä puoli-pakanuutta ja yritys nostaa itsensä jopa Jumalaksi – kuten sionistit ja vapaamuurari-eliitti tekevät – on puhdasta pakanuutta ja satanismia.
  Historian Jeesus itse ei asettunut Jumalaksi – Paavali ja teologit hänet nostivat jumaluuteen – vaan toimi ja jopa taisteli pakanallisia ja tekopyhiä fariseuksia vastaan moraalisen älyn, jonka Makow nostaa Jumalaksi, ohjaamana.
  (Makow comment: God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty.)
  Niin pitäisi myös todellisten kristittyjen tehdä ja ottaa vastuu maailman kehityksestä eikä tyytyä vain passiivisina ottamaan vastaan teologien (väärien pappien) tulkintoja (höpinöitä) Jeesuksen ristinkuolemasta syntiemme sovitustyönä ja ansaitsemattomana ja ’ilmaisena’ uhrilahjana … ja samalla irtaantua kuoleman jälkeisen paratiisin (jota ei ehkä ole olemassakaan kuin ihmisen mielessä eikä muualla kuin todellisille sankareille varatuilla historian lehdillä) illuusiosta historian Jeesuksen pahuuden vastustamisen työn jatkamiseen keskittyen.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Kun suuri osa kristittyjä on instituutioksi muuttuneen teologian ja kirkon ’armo-automaatin’ passivoimissa kahleissa (’reservissä’) niin hukataan suuri voimavara tai se on poissa siitä satanismin vastaisesta työstä jonka historian Jeesus aikoinaan käynnisti taistelullaan farisealaisten oppia ja sen modernia versiota, ’pääkallomiesten’ Nwo-hanketta vastaan.
   Nyt tarvittaisiin tämän instituutioksi sulkeutuneen voiman astumista esiin, sen aktiivista mukaantuloa taisteluun maailman kasvavaa pahuutta vastaan.

   Kaikkien yhteiskunnallisten ja ennen muuta globaalien epäkohtien parantaminen planeetallamme edellyttää meidän kaikkien sellaista henkilökohtaista uudestisyntymistä joka johtaa satanistien tuhovoimia vastustavan ja elämää säilyttävän aktiivisen ja päämäärä-hakuisen toiminnan käynnistymiseen ja aktivoitumiseen planeettamme yhteiskunnissa.

   Eikö Jeesus itse sanonut, että ihmisten ei pitäisi luottaa näihin organisoituihin ja ’viisaiden’ johtamiin uskontoihin?
   Ei tarvitse olla kristitty perinteisessä teologisessa mielessä, mutta silti kunnioittaa historian Jeesusta paljon ja yrittää elää hänen oppiensa mukaan pahuuden voimia vastaan taistellen.

   Wasn’t it Jesus himself that said that people shouldn’t put their trust in these organised religions lead by ‘organisers’ and ‘wise’ men?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ESSAYSTHOMAS DALTON
    Christianity: The Great Jewish Hoax

    Bradford Hanson BRADFORD HANSON · 9 AUGUST, 2020

    by Thomas Dalton, PhD

    AT 2.1 billion people, Christianity is the largest religion on Earth. And yet, not a fraction of a percent of these people understand even the basic facts of their own so-called religion. If they did, they would be utterly appalled.
    Their entire religion is a fraud; it is based in Jewish lies and Jewish duplicity to an extent that is astonishing.
    If only Christians knew that they had been duped! My objective here, in this short essay, is to highlight the basics of the Judeo-Christian hoax, in an effort to awaken the more open-minded Christians out there, and hopefully to raise their awareness of ongoing harm caused by this corrupt and soul-destroying theology.
    https://nationalvanguard.org/2020/08/christianity-the-great-jewish-hoax/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Review of Judaism and the Vatican: An Attempt at Spiritual Subversion.
   Vicomte Léon de Poncins.

   August 4, 2020/12 Comments/in Catholic Church, Featured Articles /by Antonius J. Patrick

   Review of Judaism and the Vatican: An Attempt at Spiritual Subversion
   Vicomte Léon de Poncins, trans. Timothy Tindal-Robertson
   Palmdale, CA.: Christian Book Club of America, reprinted 1999. Originally printed 1967.

   Editor’s note: TOO has posted several articles over the years on Jewish influence on the Catholic Church: George F. Held’s translations of Léon de Poncins: The Problem with the Jews at the Council in four parts, Jimmy Moglia’s “Quo Vadis Vatican? Jewish involvement in the radical changes of the Second Vatican Council,” my “The role of Jewish converts to Catholicism in changing traditional Catholic teachings on Jews.” Andrew Joyce’s “Jews, White Guilt, and the Death of the Church of England” shows how some of these same figures (e.g., Jules Isaac) have influenced the Church of England.

   The Jewish onslaught on the Church began in earnest after the conclusion of World War II. The justification that Jewish intellectuals used was that the persecution of the Jews under National Socialism was the culmination of Gentile oppression and hatred which stemmed back to the time of Constantine’s emancipation of the Church and his patronage of it. Once given power, both Church and state persecuted the Jews over the next two millennia.

   Poncins, who closely covered the Vatican II proceedings, wrote of the declaration:

   . . . a number of Jewish organizations and personalities are behind the reforms which were proposed at the Council with a view to modifying the Church’s attitude and time-honored teaching about Judaism: Jules Isaac, Label Katz, President of the B’nai B’rith, Nahum Goldman, President of the World Jewish Congress, etc. . . . These reforms are very important because they suggest that for two thousand years the Church had been mistaken and that she must make amends and completely reconsider her attitude to the Jews. [10]

   … While Judaism and the Vatican appeared over a half century ago, it is still relevant for it was one of the first works which showed that the modern Catholic Church is a different institution than had previously existed for some two thousand years. Furthermore, Poncins addresses the touchy subject of the Jewish infiltration of the Church which even many traditional Catholic authors have typically avoided.

   Poncins’ tome is important, for the changes in the Church’s attitude toward the Jews played a large part in its downfall as the Western world’s preeminent moral authority which used to defend the family, taught what the proper role of women in society should be, while it condemned societal-wrecking evils as sodomy, divorce, abortion, contraception, and concubinage. Without the Church’s guidance, Western societies were easy prey for the cultural Marxists’ (often Jewish) assault on traditional values and morals.

   A revitalization of Western civilization can only come about if the nightmarish demographic trends of the Occidental peoples are reversed. It is doubtful that such a turnaround can come about unless the Catholic Church repudiates the Second Vatican Council, especially in its policy toward the Jews, and becomes once again a defender of traditional Christian morality. To begin such an arduous task, there is no better place to start than a thorough reading of Vicomte Léon de Poncins’ Judaism and the Vatican.

   https://www.theoccidentalobserver.net/2020/08/04/review-of-judaism-and-the-vatican-an-attempt-at-spiritual-subversion-vicomte-leon-de-poncins/

   1. comment
   anarchyst
   August 4, 2020 at 8:32 am
   We also have to get away from the “judeo-Christian” mindset, as well…

   Using the “Old Testament” for “laws” is wrong. Yes, the Ten Commandments are a good guide which proscribes certain behaviors, but the rest of mosaic law relies on a vindictive, vengeful “god” to exact “punishment” on “his people”.

   That my work fine for jews, as they have their evil “talmud” to rely on, but “for the rest of us”, it won’t wash.
   Judaism is an insular belief system that shuns outsiders, prohibits proselytization, and promotes a form of supremacy, relegating all gentiles (non-jews) to the status of livestock-subhumans with souls, only to be used for the advancement and benefit of jews.

   In fact, slavery (of goyim) is still condoned and encouraged in the jewish Talmud. In addition, the jewish Talmud condones pedophilia, allowing lecherous old jews to rape children as long as they are “three years and a day” of age.

   The barbaric practice of circumcision (male genital mutilation) is also suspect, the “mohel” fellating the infant after the “deed is done” passing on “who knows what STDs” to the infant. Removing a healthy body part without medical necessity is not only unethical, but is criminal in nature. Male genital mutilation should be outlawed worldwide.

   In fact, every jewish “holiday” (holy day) is based on the celebration of genocide and destruction of gentiles.
   Our present troubles are a result of a jewish cabal taking over political decisions in our nominally “multicultural” country.

   Tying Judaism to Christianity was a clever trick used by the jews to “cement” their claim to the “land of Israel” and of the covenant, to which I reply, “God is not a real estate agent”.

   Jews rejected the covenant when they murdered Jesus Christ. Their covenant with God was then “null and void”.

   It is the flawed Schofield translation of the Bible that elevated jews to the status of Christianity’s “elder brothers”, which was then reinforced by the Catholic (flawed) “Vatican II Ecumenical Council” in the 1960s.

   I cringe when I hear well-meaning people talk about out judeo-Christian heritage.

   Nothing could be further from the truth.

   The only common thread between Christianity and judaism may be the Ten Commandments, nothing more.

   The god of judaism is a vengeful god, totally unlike the merciful and welcoming God of Christianity.
   Christianity welcomes ALL, regardless of nationality or social status, not true of judaism.

   Jews DID murder Jesus Christ and TOOK FULL RESPONSIBILITY FOR DOING SO.
   Sad to say, even the present-day (post-Vatican II ecumenical council) Catholic church has bought into absolving the jews for Jesus Christ’s murder.

   As always is the case, even today, the jews got others, the Romans to do their dirty work for them, the crucifixion of Jesus Christ.
   How can Christians have the same values as the Jews; the very people who denounced and betrayed the founder of Christianity, Jesus Christ, and call for his execution (by others, of course, that is the Jewish way)?

   It makes absolutely no sense at all.

   Jews have no respect for Christianity, for Jesus Christ or Mary, his mother, who are both honored as Prophets in Islam, but instead, Jews spit on hearing their names and do the same while passing a Christian of any kind or a Christian Church in Israel. They have no respect for Christians or any other religion.

   It is time the Jewish lobbies and the American Government leaders as well as the evangelical Christian leaders who mislead the poor American young into joining the military and believing that they are doing something for God and Christianity by fighting Israel’s wars were named, shamed and arrested and tried for treason.

   In a perverse sort of way, israel’s favorite “war song” is “Onward Christian Soldiers”…

   There…I’ve said it…

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Länsi on ajautunut yksilöiden omaan päätös- ja harkintavaltaan uskovan liberalismin vaikutuspiiriin. Liberalismi on tavallaan hieno asia, muta se tekee meidät erittäin haavoittuviksi yhtenäisesti ajattelevien vierasperäisten kansojen hyökkäyksille, koska emme pysty keräämään joukkojamme heitä vastaan. Länsi naiivisti kuvittelee, että myös vierasperäiset kansat ajattelevat individualistisesti ja ovat valmiita integroitumaan materialistiseen konsumerismiin yksilöinä.
  Yksilökohtaisen liberalismin on lännessä mahdollistanut protestanttinen teologia, joka on luopunut korkeakirkollisen uskonnon koordinoimasta yhtenäiskulttuurista ja on alkanut voimakkaasti korostaa yksilökohtaisen uskonratkaisun teologiaa. Tästä sai alkunsa vapaa-ajattelun, tieteen ja porvarisluokan nousu ja lopulta suurpääomakapitalismin ts. globalismin kehittyminen ja tämä viime kädessä alkoi ohjata ja käyttää ihmisten individualismia omiin tarkoituksiinsa. Taustalla tässä kehityksessä on heimo, joka ei usko individualismiin, vaan oman heimonsa erityisiin kykyihin ja päämääriin alistaa koko maapallon asujaimisto omien ylivaltapyrkimyksiensä alle.

  https://www.bitchute.com/video/KfiMqeJPF3EQ/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Jostain syystä kommentit eivät mene nyt läpi.
  Onko joku tullut valvomaan ja sotkemaan liikennettä?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. America is f*cked.
  The UK, France, Germany, Sweden, Norway, Italy, Spain….are f*cked.

  Yes, it’s decadence. And who’s responsible for this? They are the very religious cult, whom Mike Adams WILL NEVER, EVER, EVER call out being the Christian he is.
  Everyone who reads this website and who knows what’s really going on, knows who’s responsible. It is, of course, the Jews. Always has been and always will be.

  When you are dealing with a religious cult of supremacist racists, who want this world for themselves and want to genocide the world’s population you have a problem. When, members of this cult, are all in top positions, in all western establishments and institutions, you have a really HUGE problem. And when you choose not to accept these people as the problem and more importantly DO SOMETHING ABOUT this problem then your civilization is f*cked.

  There are no white people, calling for an end to Jewishness, or blackness in the msm and prominent positions within academia and the entertainment industry. There are, however, lots of Jews and blacks calling for an end to whiteness, living in our societies and benefiting from it. If this hasn’t got your alarm bells ringing then you’re a moron.

  First step, in winning ANY battle is knowing WHO your enemy is.
  The enemy of mankind is, always has been and always will be the Jew.
  There is one solution to the Jewish problem – a simple genocide of them (15 million although it’s estimated to much higher, due to mixing within the European population for a long time) or they WILL genocide us (7 billion). It’s a no brainer, but people still think that it’s wrong. Best case scenario is to round up every Jew, place them in a land and turn that land into the hell they’re doing, have done and plan to, already on us. Put them on an island and destroy all means of leaving. Monitor everything all of them do 24/7. Sterilise the women and that way the next generations aren’t born. Turn them into decadent, depraved, individuals, having them only watch porn on the TV. Introduce diseases to them, as they have done to us. Vaccinate them, bringing about autism and aspergers. And simply tell them that “we are God’s chosen. This is our world and we want it for ourselves, with no Jew on it.”

  I don’t think people understand the gravity of the situation here. We are at war. You still harp on about WW1 and WW2 when you fail to see that the very people, the very religious, supremacist, racist cult that has had Europeans murdering one another for centuries, is in full control of society and has introduced means to drastically reduce (murder) our population. Is this sinking in??? How many times do you fools need to be told before it sinks in that JUDAISM is a hateful, racist, genocidal cult??? “Oh but I know Jews and they are good people and blah blah blah….” the very fact that they CHOOSE to be Jews, when they know ALL ABOUT what Judaism is, should instantly tell you that they are NOT good people at all. They are playing the waiting game. Heck, there are millions of Jews out there who identify as Christians, but they call themselves Jews. This means that they are still, adherents to their cult. Do you understand that? Judaism IS a religious ideology. There ARE no racial Jews. To say that they are a Christian, yet Jewish is like me saying I’m a white supremacist, but a black panther. It’s an OXYMORON!!!

  Jews are lying to you.
  They’ve been lying to you since time immemorial.
  You have a choice – Remove these people from their positions of power. Lock them away on an island and bring about their rapid depopulation OR kiss goodbye to your civilization and yes, that means you and any of your progeny. If you really have to think about this, then you may as well start building your own gulags now.
  STOP protecting members of this cult. This is what they are. They CHOOSE to remain as members of this cult. They DON’T have to be in this cult but they are. Now think about that. Your life depends on it.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Paljastus Brysselistä: EU on rahoittanut 36,5 miljoonalla eurolla ääri-islamistisia verkostoja Euroopassa.

  Pelkästään tämä tieto ja tilanne antaa meille oikeutuksen laajempaan itsepuolustukseen. Pelkästään tämän tiedon perusteella EU on nyt suoran vastatoiminnan kohteena.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat