Pääsiäisjuttu: Muinaisen juutalaisen pappisylimystön luonne vastaa nykyisen juutalaisen eliitin poliittisia pyrkimyksiä

Näin pääsiäisenä on ajankohtaista palauttaa mieleen Jeesuksen ajan pappisylimystön syyllistyminen itse Totuuden ja Hyyyden murhaamiseen eli itse Jumalan inkarnaation luovuttamiseen ristiinnaulittavaksi. Juutalaisen ylimystön masinoimalla Jeesuksen murhalla on henkinen vastaavaisuus aikamme juutalaisen eliitin globaaliin poliittiseen toimintaan, sillä heitä riivaa globaalin vallan ja materialistisen vaurauden himot.

Tässä kirjoituksessa käsittelemme neljää argumentaatiota: Muinaisten juutalaisten uskonnollisesta merkityksestä, juutalaisen papiston ja kirjanoppineiden syyllisyydestä Jeeseksen murhaan, Jeesuksen Kristuksen todellisesta Lunastuksen merkityksestä ja siitä kuinka aikamme juutalaisen eliitin pyrkimykset vastaavat Jeesuksen ajan papillisen ylimystön luonnetta.

Ensinnäkin on syytä painottaa, että sionistien ja tiettyjen juutalaisten noudattama Talmud, johon juutalaisuus perustuu, ei ole mikään uskonto, vaan maailmanvalloitukseen tähtäävä ohjelma, joka on samalla Israelin pääasiallisin ideologia. Sanoohan heidän Talmudinsa, että juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he itse kuvittelevat olevan kansana ”Messias”: Esittääkseen Messiaksen – ilman metafooraa, juutalainen kansa (kethubth IIIa, viite 4). Täten ei tarvitse ihmetellä sitä, miksi Israel, ja siihen kytkeytyvä sionistinen eliitti käyttää suurvaltoja poliittisen tuhotoimintansa instrumentteina.

Hiukan taustaa: miksi Jumalan Sana annettiin muinaisille juutalaisille?1,2

Emanuel Swedenborgin mukaan maailmassa on ollut neljä aitoa kirkkoa, jotka olivat muinaisin, muinainen, israelilainen ja kristillinen kirkko. Muinaisin ja muinainen kirkko olivat itseasiassa eräänlainen muinainen kristillisyys. Muinaisimmalla kirkolla ei ilmeisesti ollut kirjoitettua Jumalan Sanaa, mutta muinaisella kirkolla oli Vanha Sana kirjoitetussa asussaan. Vanha Sana on kadonnut, mutta siitä polveutuivat useat muinaiset idän uskonnot. Tästä syystä lähes kaikissa maailman uskonnoissa on tiettyjä samoja piirteitä kuin Raamatun kirjoissa.

Ote Mooseksen kirjasta.
Ote Mooseksen tietystä kirjasta.

Koska monet muinaiset uskonnot periytyivät Vanhasta Sanasta, jossa on täytynyt olla spirituaalisia vastaavaisuuksia, jotka säilyi lukuisten itäisten kansojen keskuudessa Herran Jeesuksen tuloon saakka, israelilaisten ja juutalaisten tietämättä niistä yhtään mitään. Juutalaiset olivat näistä vastaavaisuuksista täysin pihalla, vaikka kaikki heidän Jumalanpalveluksensa yksityiskohdat, Mooseksen käskyineen ja määräyksineen sekä heidän Sanansa, koostuivat puhtaista vastaavaisuuksista.

Syy tähän ymmärtämättömyyteen oli siinä, että he olivat sisäiseltä mieletään epäjumalanpalvelijoita, eikä heitä kiinnostanut ensinkään, että heidän Jumalanpalveluksellaan oli taivaallinen ja spirituaalinen merkitys. He uskoivat, että ne olivat itsessään pyhiä. Mikäli taivaallisia ja spirituaalisia asioita olisi heille paljastettu, he eivät ainoastaan olisi hylänneet niitä, vaan myös häväisseet ne. Tästä syystä taivas oli suljettu heiltä. Tästä syystä he eivät myös tunnustaneet Herraa eli Jeesusta, vaikka koko Sana ennusti Hänestä ja Hänen tulemistaan. He hylkäsivät Herran, koska Hän puhui heille taivaallisista asioista, minkä sijaan he olisivat tahtoneet Herran, joka olisi nostanut heidät kaikkien kansojen yläpuolelle maalliseen valtaan. Tämä halu pyrkiä koko maailman valtiaiksi riivaa entistä enemmän nykyistä juutalaisten eliittiä. Tämän halun riivaamina he pitivät itseään messiaanisena kansana haluten kuninkaakseen itse Jumalan. Jumala salli heille tämän halun, sillä sen tähden juutalaiset pitivät Jumalan Sanaa pyhänä, säilyttäen se koskemattomana muille kansoille.

Juutalainen ylimystö murhasi Jeesuksen1,2

Jeesuksen aikana Juudeassa papillinen ylimystö muodostui muiden muassa fariseuksista ja saddukeuksista, joita olivat ylipapit ja kirjanoppineet. Tavallinen kansa oli yleensä tuohon aikaan lukutaidotonta.

Jeesus arvosteli ylipappeja ja kirjanoppineita ulkokultaisuudesta eli siitä, että nämä teeskentelivät hyvää ja hurskasta vaikka sisimmässään olivat äärimmäisen kunnian ja vallan himoisia. Sisäiseen mieleensä nähden papisto oli itse asiassa epäjumalanpalvelijoita, sillä he olivat ainoastaan ulkoisissa asiois­sa, koska he olivat ahneita, vallan himoisia ja itserakkaita. Tällaiset juutalaiset eivät halunneet tietää mitään sisäisestä Jumalan palveluksesta. Tosin poikkeuksiakin oli kuten oheisesta UT:n kohdasta käy ilmi (Mark 12: 28-34).

Jeesus sanoi rabbiinesta ylimystöstä: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Juudas kavaltaa.
Juudas kavaltaa Jeesuksen.

Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan.

Maanpäällisen toimintansa aikana Jeesus oli vuoroin sekä nöyrtymisen että kirkastumisen tilassaan. Nöyrtymisen tilassaan Hän oli äidiltä perimässään ihmisyydessä ja siten ikään kuin erossa Isästä eli Sielustaan. Tässä nöyrtymisen tilassaan Hän otti vastaan kiusauksia helvetistä äidiltään perittyyn ihmisyyteen.

Sitä vastoin kirkastuksen tilassa, Hän oli yhdistyneenä Isään (Matt. 17: 1-8). Kirkastamisen tilassaan Hän teki ihmeitä, ja sanoi, että minä ja Isä olemme yhtä. Tämä siis tarkoitti sitä, että Jeesus oli sielultaan Itse Jumala.

Koska Jeesus oli Jumalan inkarnaationa kirkatumisen tilassaan ääretön Hyvyys ja Totuus, ei juutalainen ylimystö vääryytenä ja pahuutena Häntä voinut sietää, vaan järjesti Jeesuksen murhaamisen.

Mikä oli Jeesuksen lunastus?1,2

Pelastumisen kannalta on tärkeää Jeesuksen Kristuksen ymmärtäminen aikaan ja paikkaan inkarnoituneeksi Jumalaksi, jonka käsityksen tulee olla kristillisen teologian peruskivi. Tämä Jeesuksen syntymätapahtuma oli seuraavanlainen: Itse Jumaluus hedelmöitti Marian munasolun Jumalallisen ihmeen avulla, joka on Jumalallinen vastaavaisuuden tapahtuminen luonnonmaailmassa. Näin Jeesus oli isänsä puolelta Jumala ja äitinsä puolelta tavallinen ihminen. Tästä syystä Jeesuksen sanotaan olevan Jumalan Poika.

Jumala ei voinut laskeutua täydellisyydessään maanpäälle, sillä silloin olisivat tuhoutuneet ihmiskunta ja siihen liittynyt henkimaailma. Samoin maapallokin tuhoutuu, jos aurinko tulee aivan lähelle. Jeesuksen syntymisen aikoihin oli henkimaailma täyttynyt vähitellen pahoista hengistä. Tämä aiheutti sen, että virtaus Jumalasta henkimaailman kautta luonolliseen maailmaan oli vääristynyt. Vääristyminen aiheutti sen, että ihmiskunta oli tuhoutumassa henkisesti. Vääristyminen oli myös niin suuri, että sen poistamista eivät pystyneet suorittamaan enkelitaivaat vaan siihen tarvittiin itse Jumalan inkarnaatio palauttamaan taivaan ja helvetin välinen tasapainotila ennalleen.

Huomion arvoista on se, että Lunastus oli se, kun Jeesus omalla Jumalallisella Voimallaan nujersi helvetit ja saattoi ne järjestykseen, palautti järjestyksen taivaissa sekä perusti Uuden Kirkon eli apostolisen kirkon. Tämä helvettien kukistaminen tapahtui siten, että Jeesus pystyi ottamaan vastaan kiusauksia eli helvetin hyökkäyksiä äidiltään perittyyn ihmisyyteen, sillä Hänen Jumalallisista ihmisyyttään helvetit eivät kyenneet kiusaamaan. Tämä helvettien nujertaminen tapahtui asteittain Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana.

Jeesuksen ristinkuolema on aikamme kristillisyydessä ymmärretty väärin, sillä uskotaan, että ristin kuolema oli itse lunastus. Todellisuudessa ristin kuolema oli Hänen viimeinen kiusauksensa toisin sanoen helvettien viimeisin sekä voimakkain hyökkäys Häntä vastaan. Jeesus voitti nämä kiusaukset rakentamalla ruumiinsa kolmessa päivässä uudelleen. Täten Hän sai uuden eli Kirkastetun ruumiin. Siten myös kaikki tavalliset ihmiset voivat voittaa helvetin hyökkäykset eli kiusaukset Jumalan toisin sanoen Herran Jeesuksen Kristuksen avulla. Tässä prosessissa täytyy myös ihmisen luonnollisesti olla aktiivinen.

Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena siksi, että juutalaiset olivat jo tuolloin maailman itsekkäin kansa, johon olivat Jeesuksen aikana yhteydessä pahimmat helvetit. Tällöin oli täysin selvää, että Jumalan pelastustyö täytyi aloittaa pahimmasta päästä ihmiskuntaa. Jumala inkarnoitui tämän kansan keskuuten myös siksi, että juutalaisissa (ei suikaan kaikissa) oli himoa alistaa toiset kansat orjuuteen sekä kohota suuruuden hulluudessaan koko maailman valtiaaksi. (Tällainen himohan riivaa nykyisin myös sionistista eliittiä: globaali rahoitusjärjestelmä ja länsimainen media palvelee vain juutalaisen eliitin tarpeita, puhumattakaan terroristivaltio Israelista).

Tämän luvun lopuksi esitämme millainen on Jumalan Kolminaisuus: Siinä Isä on Herrassa, kuten Sielu on ruumiissa, missä Pyhä Henki virtaa Isästä eli Jumalan Sielusta, Herran (Poika) eli Jumal-Ihmisyyden kautta synnyttäen ja pitäen yllä kaikkea elämää niin henkien, kuin luonnon maailmassa.2

Kolminaisuus on siis täsmällisesti muotoiltu seuraava: Isä on Jumalan Sielu eli Jumalallinen Rakkaus, Poika on Jumalan kirkastettu Jumal-ihmisyys eli Jumalallinen Viisaus sekä Älykkyys ja Pyhä-Henki on Sielusta, Pojan kautta virtaava Jumalallinen vaikutus. Täten nämä kolme Isä (Sielu), ruumis (poika eli Jumal-ihmisyys) ja Sielusta virtaava Pyhä Henki ovat yhdessä ja samassa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, joka on siis yksi maailman kaikkeuden Ääretön Jumala.2

Erittäin tärkeää on ymmärtää, että Pyhä Henki ei ole erillinen Persoona tai Jumala, joka lähtisi Isästä ja Pojasta, kuten aikamme kristilliset kirkot selittävät Nikean uskontunnustuksen mukaisesti.

Pyhä Henki on Jumaluus, joka virtaa Yhdestä Äärettömästä Jumalasta. Siten Kolminaisuus, kuten sanottiin, on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa kuten sielu (Isä), ruumis (Poika) ja sielusta ruumiin kautta tapahtuva toiminta (Pyhä Henki) ovat ihmisessä.2

”Joka näkee minut, hän näkee Isän.” (Joh. 14: 19).

Kuinka nykyisen juutalaisen eliitin luonne ja pyrkimykset vastaavat muinaisen juutalaisen pappisylimystön luonnetta

Ensinnäkin on syytä huomauttaa, että murhatessaan Jeesuksen, joka oli itse ääretön hyvyys ja totuus, juutalainen ylimystö sai perityksipahuudekseen kaiken totuuden ja hyvyyden myrkyttämisen himon.

Swedenborg kirjoittaa juutalaisista, tarkoittaen elitistisiä toimijoita:

Tämä kansa on täysin erilainen muista kansoista ja heissä on juurtunut yritys tuhota tai vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan… ja aina kun heille tarjoutuu tilaisuus, he kietoutuvat mukaan, eivätkä löydä mistään suurempaa iloa kuin järjestyksen – se on yhteiskunnan lakien – tuhoamisesta. Syynä on hankkittu viha itse Rakkautta ja Järjestystä vastaan, mikä on Herra. Tästä minulle on hyvin paljon kokemuksia.” (Diarium Spirituale, 2260).3

Käytännössä juurikaan ei enää ole olemassa muinaisten heprealaisten jälkeläisinä. Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista.

Käytän kuitenkin termiä juutalainen tai juutalainen eliitti kasaarikansan tai kasaarieliitin synonyyminä.

Tämän päivän juutalainen eliitti on itsekkäämpi sekä julmempi, ja siten kokonaisuudessaan pahempi kuinSweden­borgin aikana, sillä peritty pahuus lisääntyy sukupolvittain. Juutalaiset toimijat muodostavat nykyisin jättiläismäisen, äärimmäisen hyvin or­ganisoituneen mafian, jonka tavoitteena on Talmudin opit: maa­il­man valloittaminen, kristittyjen tuhoaminen ja kaikkien kansojen alistaminen orjuuteen. Juutalaisen eliitin kan­sainvälinen pe­tokseen, koronkiskontaan, mediavaltaan, sodanlietsontaan ja mur­hiin poh­jau­tuva kansoja tuhoava toi­minta on ri­kos ih­miskuntaa vastaan. Vaikka monet ta­vallisista juutalaista ovat aivan kunnon ihmisiä, muodostavat he kuitenkin viimeisen lenkin siinä ket­jussa, jota juutalaisten ylin johtajisto ohjaa sekä käyttää hyväkseen to­teut­taakseen Talmudin hirvittävät tavoitteet.

Jeesuksen ajan juutalaisen pappisylimystön demoninen luonne näkyy selvästi tämän päivän juutalaisen eliitin salakavalissa kansainvälisissä juonitteluissa. Tästä korostuneena todisteena kaikille on juutalaisvaltion väkivaltainen ja laiton perustaminen Palestiinaan. Siinä juutalaiset olivat hyökkäävä osapuoli ja palestiinalaiset puolestaan olivat, ja ovat edelleen, puolustussodassa hyökkääviä juutalaisterroristeja vastaan.

Israel on valinnut, Yhdysvaltojen jättimäisellä aseellisella ja taloudellisella tuella juutalaisvaltiolle, häikäilemättömän terroristisen laajentumispolitiikan. Kyseinen politiikka on suoranaista palestiinalaisiin kohdistuvaa kansanmurhaa, ja niin sopimatonta heikkohermoisille ja muutoin herkemmille ihmisille, että tästä ei voi esittää kuin muutamia esimerkkejä sopivasti valikoiden:

Israelilainen kenraali Haim Bar-Lev, oli 1967 maata jotaneen työväenpuolueen silloinen johtohahmo, kirjoitti työväenpuolueen lehteen rauhan mahdollisuuksista palestiinalaisten kanssa, että: ””meidän on mahdollista solmia rauha, mutta luulen että pysymällä lujina voimme saavuttaa enemmän”. ”Enemmän” oli myös silloin tavoitteista ensisijainen. Täten se tuolloin tarkoitti koillis-Siinaita, jonka asukkaat karkotettiin juutalaiskaupunki Jamitin tieltä erittäin julman raa’asti erämaahan.4

Vuonna 1972 myöhemmin israelin presidentiksi nimitetty kenraali Ezer weizman totesi poliittisen ratkaisun ilman laajentumista tarkoittavan, ettei Israel pystyisi ”jatkamaan olemassa oloaan maan tätä nykyä ilmentämän suuruuden, hengen ja elämänlaadun mukaisesti”.4

Tähän ratkaisuna kuunneltiin washingtonin reaktiota. Asiasta väiteltiin, jonka jälkeen hallitus hylkäsi virallisen linjansa, valiten juutalaisen Henry Kissingerin ”umpikujan” prinsiipin, jonka mukaan diplomatia viskattiin nurkkaan, ja käytäntöön otettiin raaka voima ts. silmitön murhakoneiston toiminta.4

Yllä mainittuun aikaan Yhdysvalloissa sekä Israelissa pidettiin aivan varmana, että arabeista ei ollut enää sotilaalliseksi vastukseksi vuoden 1967 jälkeen.

Vuonna 1973 ”Jamitin rakentamisesta” johtuen Egypti aloitti sodan, joka olisi tuhonnut Israelin, ilman Yhdysvaltojen massiivista tukea. Yhdysvallat esimerkiksi järjestivät ilmasillan, joka turvasi Israelin huollon Yhdysvaltojen asemateriaalinen5 tuki Israelille oli hyvin merkityksellinen sodan lopputulokseen.

Mainitun sodan opetuksesta viisastuneena huomattiin Yhdysvalloissa sekä Israelissa, että Egyptiä ei voitu sivuuttaa. Tämä johti Camp Davidin rauhansopimukseen (1978-1979). Camp David oli kuitenkin diplomaattinen katastrofi. Nimittäin Israel ja Yhdysvallat olivat hylänneet diplomatian, valiten hirvittävän sodan, joka tuotti suunnatonta kärsimystä sekä supervaltaselkkauksen, joka oli vähällä riistäytyä käsistä.

Israel kiihdytti välittömästi laajentamistaan miehitetyillä alueilla. Juutalaisvaltio hyökkäsi pohjoiseen naapurimaahan 1978-1982, minkä jälkeen Libanonin miehitys jatkui lähes 20 vuotta. Vuoden 1982 hyökkäyksessä ja aivan sen jälkeen kuoli arvioilta 20 000 ihmistä Libanonilaisten lähteiden mukaan myöhempien vuosien uhrimäärä oli 25 000. Mutta länttä nämä rikokset eivät ole kiinnostaneet, minkä jokainen arvaa miksi ei ole kiinnostanut?

Siirtyäksemme 2000-luvulle, ja niin kutsuttuun ”Tiekartta” -sopimukseen Israelin ja Palestiinan välille, sulki kyseinen sopimus palestiinalaiset satoihin saarekkeisiin, joita saartoivat Yhdysvaltojen tuman Israelin miehityshallinnon rakentamat siirtokunnat sekä niiden infrastruktuuri.

Nykyinen Israelin palestiinalaisiin kohdistuva jatkuva kansanmurha

Juutalaisvaltion perustamisessa Palestiinaan huomioitiin sen poliittisesti keskeinen suhde Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan nähden. Siten Israel muodostaa myös sotilas-strategisen polttopisteen maailman valta-asemaa ajatellen. Israelin valtio sisältyy kasaarieliitin suunnitelmien sarjaan toteuttaa tämän mafian pyrkimykset Talmudin ennustuksien mukaisesti.

Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby on aina huolehtinut siitä, että Yhdysvallat ei ole milloinkaan yrittänyt estää siirtokuntien laajenemiskehitystä ja palestiinalaiskotien romuttamista niiden tieltä. Trump itse on täysin mädäntynyt sionisti, jonka perhepiiriin kuuluu pirullisia juutalaisen eliitin toimijoita.

Vielä selvyyteksi huomautetaan, että ”Juutalainen” eliitti on suorastaan valloittanut Yhdysvaltojen talouden, lehdistön ja mediamaailman kokonaisuudessaan sekä strategiset asemat presidentin neuvonantajina, kuin myös tiedusteluelimissä. Tässä tilanteessa Israelin johtajilla on vaarallisen voimakas vaikutus Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan.6; 7; 8

Täsmennettäköön vielä, että Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby, jota kutsutaan myös sionisti- ja Israel-lobbyksi, muodostavat uskomattoman voimakkaan poliittisesti organisoituneen verkoston, jonka tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Ulkopoliittisesti mainitun eturyhmän pyrkimyksenä on toimia Israelin hyväksi, mikä on linjassa Israelin hallituksen kanssa. Väkevimpinä toimijoina Israel-lobbyn liikehdinnässä ovat Amerikan järjestäytyneet ”juutalaiset”. Muita Israel-lobbyyn kuuluvia vaikuttajia, niin kristityistä kuin myös ”juutalaisista” muodostuneet, ovat esimerkiksi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uuskonservatiivit, Christians United for Israel (CUI) ja kristillinen sionismi, jonka kaltaisia ryhmiä löytyy myös Euroopasta.9

Israelin puskuraktori politiikkaa.
Israelin puskuraktori politiikkaa.

Useiden tarkkailijoiden mukaan Israel tavoittelee anastamaan palestiinalaisten maat itselleen vaiheittain. Israelin valtio maksaa erilaisia tukiaisia ja antaa verohelpotuksia Länsirannan israelilaisille. Israel on jatkanut siirtokuntiensa rakentamista Länsirannalla alati kiihtyvällä vauhdilla.

Israel rikkoo kansainvälisiä säädöksiä valmistaessaan siirtokunnissa tuotteita palestiinalaisille kuuluvista raaka-aineista. Kuitenkaan palestiinalaiset eivät saa korvausta raaka-aineista. Palestiinalaisia viljelijöitä on ryöstetty. He ovat menettäneet maansa (Länsirannalla yli 40%) laittomille siirtokunnille, joista monet tuotteet tulevat markkinoille.10

Siirtokunnat ovat ryövänneet leijonanosan palestiinalaisten vedestä sekä tärvelleet heidän vuosisataiset viljelysmaat johdattamalla samalla juutalaisten jätevesiä palestiinalaisten viljelyksille.11

Tämän lisäksi siirtokuntalaiset sulkevat teitä vaikeuttaakseen palestiinalaisten liikkumista sekä estääkseen kaupankäyntiä. Myös vesilähteitä on suoranaisesti tuhottu. Siirtokuntalaiset ovat armeijalta peräisin olevilla aseilla harjoittaneet väkivaltaa palestiinalaisia vastaan.

Keskelle palestiinalaisalueita perustetut siirtokunnat hajottavat Länsirannan maantieteellisesti ja tekevät mahdottomaksi palestiinalaisille kehittää alueitaan.

Lopuksi

Jumala piti lupauksensa Pyhän Maan antamisesta Jaa­kobin jälkeläisille (1 Moos. 35:11, 12), joita myös kasaarit henkisesti ovat. Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 oli tämän lupauksen toteuttaminen. Kasaarit kuitenkin erehtyvät, jos luulevat Israelin avulla pystyvänsä valtaamaan maailman. Jumala pitää myös toisen lupauksensa, jos kasaarit jatkavat pirullista kansainvälistä peliään: ”Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja Juudan miehille kaiken sen onnet­tomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, vaikka he eivät ole kuulleet” (Jer. 36: 31). Koska juutalaiset eivät suostu Sweden­borgin mukaan uudestisyntymään, eivät he myöskään koskaan tule käänty­mään pois pahuuksistaan. Heidän kohtalonsa on sen vuoksi sellainen, miksi Jeremia sen ilmoittaa.1

Yllä olevaa ei pidä ymmärtää uhkauksena, vaan hyvää tarkoittavana vetoomuksena luopumaan globaalin hegemonian tavoittelusta ja siirtymistä sitä vastoin parannuksen tielle.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan TAB-kirjat.2
 2. Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. 12 osaa.3
 3. Swedenborg, Emanuel. Diarium Spirituale, (luku 2260).4
 4. Chomsky, Noam (2004). Maailmanvalta vai maailmanloppu? Otava.
 5. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/98725/SK1745_Tanila_TH.pdf?sequence=2&isAllowed=y6
 6. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC
 7. Dershowitz, Alan (2006). Debunking the Newest – and Oldest – Jewish Conspiracy: A Reply to the Mearsheimer-Walt “Working Paper”. Saatavina: https://sites.hks.harvard.edu/research/working_papers/dershowitzreply.pdf8
 8. Dulles, John Fpster (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D. Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99
 9. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby
 10. Finnwatch: YLE uutiset 11.4.2010, Finnwatchin selvitys – raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona.
 11. London Review of Books; Farming without water. Palestianian Agriculture in the Jordan Walley.

https://www.pyhamaa.net/pyhauml-maa/category/siirtokunnat

https://yle.fi/uutiset/3-7771299

http://arkisto.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/719/israelin_siirtokunnat_rauhan_esteen/

Aiheeseen liittyviä tiedostoja ja kirjallisuutta:

Swedenborg, Emenuel. Argana Coelestia. Saatavilla: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm

Swedenborg, Emanuel (2016). Taivas ja helvetti (tarkistettu julkaisu). Nova Hierosolyma ry; Swedenborg, Emanuel (2011). Aviorakkaus (suomennos). Nova Hierosolyma ry; Swedenborg, Emanuel (1992). The Last Judgment (englanninnos). The swedenborg society Bloomsbury Way London.

22 kommenttia

 1. Useat sionistien maailmanvalloitusta pelkäävät ovat panneet merkille seitsemän Nooan lakia, joita sionistit ja äärijuutalaiset pyrkivät tyrkyttämään ihmiskunnalle universaalina moraalilakina. Verrattuna kristittyjen arvostamiin Mooseksen lakeihin on huomioitavaa, että mm. kahdeksas käsky eli ”Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi” puuttuu. Valehtelu ja petos ovatkin sionisteille keskeisiä menetelmiä suunnitelmiensa läpiviemiseksi. Mooseksen lakiin kasvatetut kristityt ovat puolestaan aivan liian herkkäuskoisia, joten ei ole ihme, että nykyinen valtava korona-huijaus on mennyt niin laajasti läpi. Kristityn moraalin tiedostamattaan omaksuneet sosialistitkaan eivät pysty uskomaan globaalisti koordinoitujen valhekampanjoiden ulottuvuuksia eivätkä niiden taustalla lymyävien tahojen pahantahtoisuutta. Sosialistien hyväuskoisuus on alle kouluikäisen lapsen tasoa. Naurettavinta on kuitenkin ollut nk. ”kansallismielisten” lankeaminen sionistien ja vapaamuurareiden levittämiin valheisiin. Esimerkiksi perussuomalainen puolue ei jätä nyt yhtäkään kiveä kääntämättä sionistisen NWO-suunnitelman läpiviemisen tieltä korona-paniikkia lietsomalla ja poikkeustilojen syvyyttä ja pysyvyyttä tukemalla.

  Viruksen nostattaman hysterian ja sen alkuperästä esitettyjen tarinoiden vuoksi nyt myös käsittämättömältä tuntuva 6. Nooan laki eli ”Not to eat flesh torn from a living animal.” saa perustelunsa. Kohta jää jäljelle vain toivo siitä, että giljotiinin terä on hyvin teroitettu.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 2. Jo pelkästään noiden tilastovääristelyjen perusteella on syytä epäillä, onko koronavirusta ollenkaan olemassa?
  https://vastavalkea.fi/2020/04/10/thl-kuolema-luokitellaan-covid-kuolemaksi-riippumatta-varsinaisesta-kuolinsyysta/

  Meille aina valehdellut valtamedia soittaa tätä rumpua, vaihtoehtomedia soittaa tätä rumpua, Alex Jones soittaa tätä rumpua, THL soittaa tätä rumpua, Janus Putkonen soittaa tätä rumpua ja kaikki muutkin. Jopa persut – tietenkin.

  Kuuntelin kristitty lääkäri Pekka Reinikaisen luentoja, ja hän haluaisi jopa vangita ja eristää ”tartunnan saaneita” hyvin voimakkain karanteenitoimin – Kiinan kommunistisen hallinnon tapaan. Ja Niinistön nyrkki olisi hyvä – tottakai. Ja rokotuksia tottakai. Täydellinen eliitin puudeli tämäkin kristitty. Reinikainen muistaa myös ylistää juutalaisia vähän joka välissä.

  Kukaan ei ole silti oikeasti tätä virusta nähnyt edes elektronimikroskoopilla. Virusmania kirjasta selviää, että virusten olemassaolosta on käyty tiedepiireissä kovaakin keskustelua. Virusagendaa ajavien tahojen tekemiä huijauksia ja huijauksen yrityksiä on ollut paljon. Uusia teorioita ja olettamuksia esitetään sitä mukaa, kun edelliset kumoutuvat omaan mahdottomuuteensa.

  Täällä on linkkikokoelma viruskritiikistä.
  http://whale.to/a/infectious_scares.html

  Tän hysterian perusteella kaduillta pitäisi jo olla ruumiita.
  Vai, Muuttiko WHO pandemian määritelmää? Voidaanko pandemia voidaan määritellä 2009-2010 alkaen kevyemmin perustein?
  https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-086173/en/

  Mikä on WHO ?

  ”WHO:n rahoituksesta noin 80 % tulee yrityksiltä (kuten Nestlé, Pepsico, Coca-Cola, Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur, GlaxoSmithKline, Exxon, Rio Tinto, Pzifer, Merck, Novartis jne) joista yksikään ei ole hyvämaineinen, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja ympäristönsuojeluun, sekä rokotusten puolesta intoilevilta säätiöiltä kuten Bill & Melinda Gates Foundation. Toiminnan rahoittaminen antaa näille tahoille kuitenkin suunnattomasti valtaa WHO:n toimintaan. Kiusaus –- ja mahdollisuus –- käyttää WHO:ta omien bisnesten edistämiseen on suuri.

  Vox raportoi joulukuussa 2019: “Vaikka WHO on julkinen organisaatio, yksityiskohdat koskien [WHO:n palkkaamien konsulttiyritysten toimenkuvaa ja Bill] Gatesin osallisuutta eivät ole julkisesti saatavilla. Tieto, joka on WHO:n sivuilla, on epätäydellistä.”

  Kysymyksessä on siis maailmanlaajuinen kusetus. Esivaltamme ajaa tätä ’uutta normaalia’ nyt täysillä läpi ja oppositio komppaa heitä kaikkien medioiden ja instituutioiden avustuksella. Oikein otsat hiessä.

  Ei ole mitään syytä tukea tätä eliitin virusteoriaa selittelemällä sitä jollain teorialla. On tarjottu 5G:tä ja exosome -teoriaa. Miksi? Miksi tuota tilastovalehtelua pitää puolustella jollain teorioilla ja selityksillä? Valhe on valhe. Miksi ihmiset lähtevät puolustelemaan valtamedian levittämää valhetta? Tätä minä en ole ikinä ymmärtänyt.

  Myös korona testaus on aivan hirvittävää arvaamista. Testataan jpstain näytteestä sitä onko sinulla joskus ollut flunssa. Kaikilla on joskus ollut flunssa.

  Hyvä puoli tässä hysteriassa on se, että nyt erottuvat jyvät akanoista. Esimerkiksi UMV-lehti, persut, ja monet muut ovat lähteneet täysillä tähän eliitin lietsomaan hysteriaan mukaan – kyseenalaistamatta siitä perustavasta tieteestä mitään.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/04/07/koronavalehtelu/

  Tämä kirjailija on aivan paras 🙂
  How to be a Successful Tyrant
  https://youtu.be/BtwL7qjD7YY

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. ”Ei ole mitään syytä tukea tätä eliitin virusteoriaa selittelemällä sitä jollain teorialla. On tarjottu 5G:tä ja exosome -teoriaa.”

   Taidat olla sionisti itsekin ja 5G propagandisti.
   Yllä mainittu ei tue virusteoriaa vaan nimenomaan osoittaa, että mistään viruksesta ei ole kysymys vaan immuniteetin antamasta vasteesta uuteen häiriöön maan sähkömagneettisessa ympäristössä. Se vaste on juuri nuo exosomit, jotka ovat solujen erittämiä viestejä uhkaavasta vaarasta. Ja ne muistuttavat juurikin viruksia ja COVID-19:sta. Ja se uusi häiriö on 5G. Sitä otetaan käyttöön tulenpalavalla kiireellä. Satelliitteja on ammuttu jo tuhansia ja tullaan ampumaan kymmeniä tuhansia. Sen jälkeen ei edes afrikkalaiset ole suojassa ja joku tummapukuinen sionisti tästä ennustikin, että sinne saadaan seuraava pandemia aalto. Ja persujen kauhuksi?, sieltä tulee aivan perkeleesti pakolaisia. 5G:n 60 GHz versio aiheuttaa hengenahdistusta, koska tuo taajuus reagoi jotenkin happimolekyylin kanssa ja estää hapen siirtymistä soluihin. Juuri tällaisia oireita erityisesti New York:ssa on raportoitu eli ilman haukkomista. Ja hoitona he saavat kaikkea muuta kuin tarvitsevat eli happea.
   Dystopinen yhteiskunta tarvitsee 5G:n lampaiden realiaikaiseen hallintaan ja valvontaan. Siksi on ainakin kaksi ERITTÄIN PAINAVAA syytä estää 5G ja muiden uusien älyjärjestelmien käyttöönotto. Terveys ja vapaus. Kunnes on täysin aukottomasti todistettu ympäri maailman niiden riskittömyys. Ja sitä ei voi todistaa. Tarvitaan jotain aivan muuta.
   Tajusitko?

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 3. God Was the First Anti Semite
  It’s time to call anti Semitism by its real name , anti Satanism

  Most Jews and Non-Jews don’t realize that the goal of Judaism
   and organized Jewry is to overturn God, i.e. the natural and spiritual order.
  This is clear from their ”revolutionary” role throughout modern history and in current events. They’re causing mayhem so that humanity will be further demoralized and accept their tyranny.* 
  Using Freemasonry and the mass media, they have given the goyim a bogus leadership class. To succeed in the West, you must sell your soul.  
  This satanic possession is proceeding on many fronts and is only going to get worse.
  *”Our [Jewish] State…[finds it] necessary to maintain the terror which tends to produce blind submission… for the sake of victory, we must keep to the programme of violence and make-believe.” [i.e. war, false flags, bogeymen]…we shall triumph and bring all governments into subjection to our super-government.  Protocols of Zion 1-24
  (Disclaimer- I continue to repeat myself because we need constant reminders. We are dealing with cognitive dissonance. Society’s sensory organs tell us that what is happening is not happening and bad is in fact good. We cannot see the spiritual and physical enslavement that is taking place in front of our eyes.)  
  The first anti Semite was God himself. 
  The great prophets of the Old Testament were also antisemites who also would be hauled up in front of human rights tribunals. Jeremiah said Jews ”will not speak the truth; they have taught their tongue to speak lies…” (Jeremiah 9:5). Isaiah says the lord will smite ”the daughters of Zion [who] are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes…” (Isaiah 3:16) 

  Jesus joined the noble ranks of antisemites when he told the Pharisees, ”Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.” (John 8:44) 
  The NWO is their revenge against God and Jesus.
  It’s time Christians realize that they have been had by the world’s greatest tricksters. The Jews are not ”the chosen people.” Most don’t even believe in God. Their leaders believe in Satan. They are megalomaniacs that destroy nations, kill millions and threaten the future of humanity. 
  – See more at: http://henrymakow.com/2016/09/the-first-anti-semite.html#sthash.Fvc09ktD.dpuf 
  https://www.henrymakow.com/2018/05/gaza-barbarism.html
   

  Can Whites and (Zionist) Jews co-exist?
  http://irishsavant.blogspot.com/2020/01/is-it-possible-for-white-gentiles-to.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=201295

  Pastor Denies Israel’s Biblical Identity – Angers Flock — Nyky-Israelilla ei yhteyttä Raamatuun tai ’Jumalan Israeliin’, sanoo pastori.
  ”With all of the controversial positions I have taken over my forty-plus years in the ministry, I have NEVER received the hate-filled opposition I am receiving right now because of my position that the modern State of Israel is NOT the Israel of the Bible or the ”Israel of God.” (Galatians 6:16) That position is NOT based on racism or prejudice or anything of the kind. It is based strictly on my study and understanding of the Holy Scriptures.”
  So, why is it that so many Christians are so dependent upon a commitment to the modern State of Israel to the point that it is part and parcel to the very core of their Christian faith?
  If you think the Koran is bad, try reading the Talmud. As a point of reference, the Pharisees that hated Jesus were devout disciples of the Mishnah, the oral traditions which later formed the Talmud. In other words, the Pharisees were Talmudists. And, as you probably know, Jesus strongly condemned them
  Consider, too: Tel Aviv is the international capital of homosexuality. … Also, the government of Israel pays for women to receive an abortion at any stage of the baby’s development. … Israel is known globally as being a safe haven for all kinds of money laundering for international criminal gangs, especially from Russia. ”A leaked U.S. embassy cable in 2009 warned that Israel was in danger of becoming a ’promised land’ for organised crime.
  http://www.americanfreedomunion.com/pastor-denies-israels-biblical-identity-angers-flock/
  https://www.henrymakow.com/2017/02/Pastor-Who-Spurns-Israel%20.html
  https://thesaker.is/is-israel-a-psychopath/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. KAIKKI MAILMAN JOHTAJAT ON VAPAAMUURAREITA!

  this pandemic is a total fraud – as many articles have claimed, how did they get Iran, Russia and Italy to play along ? How did they get them to agree to trash their economies so that they could join in this charade ?

  You have to really wonder about some people…

  CC-

  Great question. For same reason China and the West did it, to quell dissent and transform society.
  I can only assume that all political leaders are Freemasons and subject to their control. Freemasons are Satanists – they are waging war on humanity.

  Satanism Explained

  https://www.henrymakow.com/2020/02/satanism-explained.html

  Also, did Russia or Iran ever expose the 9-11 psyop? No. Russia didn’t even expose Ukraine’s shootdown of MH-17 for which it was blamed.

  These countries are all run by Cabalists.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Makow näkee satanisteja joka puolella ja joka maan johdossa.
   Miksi?
   Sionisteilla ja v-muurareilla on oma agenda (Protokollat) ja he haluavat koko maailman mutta eivät kaikki ole siinä mukana näitä M:n satanisteiksi leimaamia tukemassa.

   On pakko ihmetellä tuota Makowin ’kaikki ovat satanisteja’ -tyyliä. Hän mainostaa itseään kristittynä mutta ei näe missään valoa. Minusta se on hyvin outoa. Ja on myös katteetonta väittää kaikkia satanisteiksi ja nwo-kommunisteiksi jotka eri valtioita johtavat.
   Siksi on käynyt mielessä sekin että M on ’kontrolloitu oppositio’, omalla tavallaan joka sulkee kaikki tiet muilta kuin satanisteilta. Sinun on pakko ajatella vain kuten hän asian näkee ja sitä hän suorastaan tyrkyttää meille.
   Ei kukaan oikea kristitty sellaiseen tosiasiat kieltävään leimaamiseen syyllisty koska se on liian karkea yleistys.

   Miten esim. Putin olisi satanisti kun hän puolustaa Venäjän itsenäisyyttä ja kristillisenä valtiona säilymistä? Ja itse kuluu ortodoksiseen kirkkoon.
   Miksi M kuten niin moni muukin haluaa nähdä sen pelkkänä bluffina, huijauksena?
   Lisäksi Venäjä on irtaantunut omavaraiseksi valtioksi joka ei ole enää riippuvainen todellisista pankkirimafian satanisteista jotka rahalla ja velalla alistavat ja orjuuttavat kansopja.

   Niin, ja olihan Hitlerkin Makowin mielestä pelkkä sionistien agentti joka tuhosi Saksan ja toteutti sionistien saatanallista nwo-agendaa.
   Ainakin linkin tämä artikkeli kumoaa tuollaisen ajatuksen täysin.
   http://pelontorjunta.suntuubi.com/fi/Blogi/?id=63

   Lopuksi vielä: kaikki v-muuraristkaan eivät ole satanisteja. Moni on ymmärtämättään v-muurari koska ei tiedä mitä agendaa ylemmät portaat todellisuudessa ajavat. Ja kun asia on heille valjennut he ovat jättäneet järjestön ja saaneet maksaa kovan hinnan.

   Plusääni(3)Miinusääni(2)
   1. Suntuubiartikkelisi on kyllä ihan samaa kakkaa kuin Makow. Luin himen alkua ja siinä jo väitettiin kuolemanleirijuttujen olevan muka totta ja siksi tuomiota miehestä ei voisi muuttaa, vaikka kansallissosialismi olisi kuinka hienoa. Lisäksi siinä väitettiin sen perustuvan Marxin oppeihin, vaikka nimenomaan kansallissosialismi on marxilaisen sosialismin vastakohta. Lisäksi siinä mainostettiin karkeaa väärennöstä eli Herman Rauschningin uskomattoman typerää tekelettä. Hän ei tosiasiassa koskaan ollut Hitlerin kanssa kahden. Teosta luettiin 1940 ranskalaisille sotilaille sotaåropagandana. Esim. Goebbelsin päiväkirjat ovat väärennetyt myös. Tuo artikkeli on aivan hirvittävää moskaa ja siinähän Hitler siis esitetään käytännössä jonkinlaisena eliitin agenttina

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. Ei ihme, että Hitleriä mustaava trolli ylistää Putinia, joka oikeasti ihailee Neuvostoliittoa ja on luomassa uutta sellaista. Hän hallitsee oligarkkiklikin kanssa ja se ei koostu venäläisistä. Lieneekö Putin itsekään venäläinen? Hänen lapsuudenystävänsä olivat juutalaisia (mm.Rotenbergit). Kirkko on Venäjällä kgb-kirkko kuten ennenkin

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 5. Kyllä olette pitkäpiimäistä porukkaa. En jaksa edes lukea näitä liirumlaarumeita. Todella ”tieteellistä”. Ei muutako enemmän foliota vaan niin signaali paranee. Ette pysty vaikuttamaan mihinkään näillä pölhöpostauksillanne. Että onnea jatkoon. Elämän tarkoitus. Tällaiseen vaahtoamiseen se kannattaa käyttää.

  Plusääni(0)Miinusääni(16)
 6. Markku ei ole ottanut opikseen vaikka kommenttiosiossa on jo vuosia tuotu esiin Israelilaisten ja juutalaisten ero. Juutalaiset (jews) ovat käännynnäisiä kanaanilaisia ja edomilaisia Babylonian askenazeilla höystettynä. He eivät ole siis samaa sukulinjaa kuin muinaiset heprealaiset ja seemiläiset juudalaiset joista Isrealilaiset periytyivät. Kreikankielen sana ”Ioudaios” tarkoitaa juudealaista, paikkaa jossa alkuperäiset israelilaiset olivat ensin ennen käännynnäisiä. Ja joiden pieni jäänne joka vielä Jerusalemissa ja juudeassa oli Jeesuksen aikana tunnustivat Jeeusken aseman. Kun taas juutalaiset torjuivat hänet. Isrealilaisista osa oli lähtenyt myös Euroopaan ja muodosti täällä monia kansakuntia. Jatkuva hämmentäminen tuossa on merkki kontrolloidusta oppositiosta. Erään tutkimuksen mukaan nykyjuutalasista vain 3%:lla on Abrahamilaista verta.

  Joten kazaarit, jos heitä ylipäätään on nykyjuutalaisten joukossa, ja nykyinen Isrealin valtio ei siis ole mikään Raamatun profetia ja Jumalan suunnitelma. Se on korkeintaan Saatanan suunnitelma jossa Jumala tulee ehkä puuttumaan peliin jossain vaiheessa.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2018/03/31/vale-israel/

  http://esau.today/

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 7. Tämän päivän ”juutalaiset” eivät tietenkään ole esimerkiksi muinaisten heprealaisten sukulinjaa, ei tätä ole kukaan kiistänyt. Se, että nykyinen Israel on maanpäällinen helvetti tulee mielestäni artikkelista hyvin esille.

  Minulla on opiskeluani varten muut lähteet kuin kommenttiosiot.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
  1. OUT OF SHADOWS OFFICIAL
   The Out Of The Shadows documentary lifts the mask on how the mainstream media & Hollywood manipulate & control the masses by spreading propaganda throughout their content. Our goal is to wake up the general public by shedding light on how we all have been lied to & brainwashed by a hidden enemy with a sinister agenda.

   This project is the result of two years of blood, sweat, and tears by a team of woke professionals. It’s been independently produced and funded and is available on many different platforms for free for anyone to watch.

   Patriots made this documentary with the sole purpose of getting the truth out there. If you like the documentary, please share this video.

   You can support our team and future projects making a donation at outofshadows.org

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MY8Nfzcn1qQ&feature=emb_logo

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 8. Suurin kusetus on mailmamme muoto joka saa vitun verran hermostumaan kuinka massat voivat olla niin tyhmiä ettei jaksa mennä meren rantaa ja katsomaan suuri zoomisella kaukoputkella tai hyvällä lämpökameralla kuinka kauksi näkevät esim pienen kalastus aluksen ym muun kohteen! Suurin osa täälläkin on nollat taulussa asian suhteen joka on suurin valhe kaikista ja kovana kakkosena holokaustit ym!!

  Suomenruotsalaiset eivät ole vieläkään kotoutuneet Suomeen. He pitävät kynsin hampain kiinni ruotsalaisuudestaan. Ovat ylimielisiä, halpamaisia, pöyhkeilijöitä, epäluotettavia ja rikollisia luonteeltaan. Heidän omaisuutensa on peräisin kantasuomalaisen väestön maiden, metsien ja muun omaisuuden ryöstöistä Ruotsin hirmuhallinnon ajalta. Suomenruotsalaiset liputtavat ökytalojensa pihoilla viirejään osoittaen karmaisevalla tavalla halveksuntaa Suomea ja suomalaisuutta kohtaan.
  Pahin Ruotsin tekemä teko tapahtui 1713 kun pääarmeijaa johtanut ruotsalainen kenraaliluutnantti Georg Lybecker vetäytyi Porvoossa Venänäjän armeijan edestä hetkellä kun se olisi vielä ollut voitettavissa. Sama vasikan karku jatkui Ruotsiin saakka, koska Ruotsalainen kenraaliluutnantti EI välittänyt Suomesta eikä suomalaisista. Lybecker ja Ruotsi voidaan lukea syylliseksi Suomen väestön lähes täydelliseen joukkotuhoon.
  Tämän päivän suomenruotsalaiset jatkavat suomalaisten ja Suomen halveksuntaa Lybeckerin hengessä. Senpä vuoksi RKP haluaa miehittää Suomen islamilaisilla terroristeilla ja ajaa jopa vihreitä kiimaisemmin Kalergi-suunnitelmaa.

  Ilmeisesti korruptio ulottuu poliisin lisäksi hallitukseen ja sisäasiainministeriöön. Poliisi on tehtyjen rikoksien suojelija, ja ei tutki rikosasiaa vaikka kuinka pyytäisi ja vaatisi. >

  Kyllä, korruptio suorastaan ”löyhkää” valtiollisten organisaatioiden ylimmällä tasolla (varsinkin ministeriöissä ja oikeustaloissa) ja ”poliisi” ei ole ainoastaan rikosten suojelija, vaan usein myös niiden organisoija ja toteuttaja. Jokaisen valtion suojelupoliisin ylin johto on tiiviisti mukana kansainvälisessä rikollis-verkostossa, joka pitää huolen siitä, että huumeet, pedofiilia, elinkauppa, ihmiskauppa, orjuus, satanismi, terrorismi, salamurhat, salakujetukset, prostituutio ym. ulottuu yhteiskunnan jokaiselle tasolle. Ihmisillä ei ole myöskään yleisesti pienintäkään käsitystä salaliittojen ja seurojen määrästä tai laajuudesta, koska jokaista valtiota pyörittävästä korruptiosta ei puhuta. Vastavalkean toimittajat ja kommentoijat eivät myöskään ole tietoisia siitä, kuinka syvällä valhe asuu – täälläkin uskotaan siihen, että valtioiden vastakkainasettelut ovat totta tyyliin kylmäsota-hoax, vaikka koko asevarustelu-härdelli oli valemedian provosoima huijaus.

  Meidän olisi nyt korkea aika ymmärtää se, että USA on yhtä vähän Venäjän (Neuvostoliiton) vihollinen kuin Kiina, lähi-idän jatkuvista sodista ja ”muka” selkkauksista puhumattakaan. Ja entäpä pelottava Pohjois-Korea? Eikö se ole tökeröine video- ja kuvamanipulaatioineen suoranainen vitsi? Totuus on se, että korruptoituneet johtohenkilöt maasta riippumatta ovat parhaita salaseura-kavereita, eli kansaa huijataan kuusnolla valemedian avustuksella!
  eli jutikat hallittee vapaamuurareiden välityksellä! ELI MAAN PETTUREITA!!

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 9. ”Tämä kansa on täysin erilainen muista kansoista ja heissä on juurtunut yritys tuhota tai vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan… ja aina kun heille tarjoutuu tilaisuus, he kietoutuvat mukaan, eivätkä löydä mistään suurempaa iloa kuin järjestyksen – se on yhteiskunnan lakien – tuhoamisesta. Syynä on hankkittu viha itse Rakkautta ja Järjestystä vastaan, mikä on Herra. Tästä minulle on hyvin paljon kokemuksia.”

  Spot on. Kuin suoraan sionistien agendan snapshotista eli ”THE PROTOCOLS of the Meetings of the LEARNED ELDERS OF ZION”, joka on tärkeimpiä ellei tärkein dokumentti lukea ja ymmärtää. Ja siitä ei puhuta ja kirjoiteta lainkaan. Siis missään. Tuon sionistisemmaksi ei voi tulla.
  Kaikki paukut pitäisi kohdistaa siinä kuvatun dystopian estämiseksi. Suomi Oy on, ikävä kyllä, sionistisimpia valtioita mitä löytyy. Olemme valtamedioissa uutisoitu maailman onnellisimpana ja vähiten korruptoituneena valtiona. Kuitekin esim. Kaikkonen, petoksesta tuomittu gansteri, on puolustusministerinä ja edustaa Suomea NATO:ssa, vaikka emme ole sen jäseniä. Niikko, nelinkertaisesti tuomittu erilaisista rötöksistä, on kansanedustaja ja valiokunnan puheenjohtaja. Kaikki tyyppejä, jotka kuvataan Protokollassa juuri tuollaisille paikoille. Marinin meikattu, no joo kaunis naama lukemattomissa kuvissa, katsoo lähes aina, ainoana henkilönä, kohti kameraa kun muut tuijottava vähintään 90 astetta jonnekin muualle. Laskelmoitua vaikuttamista. Ei kuulosta vakavalta, mutta jäävuoren huippuna indikoi jotakin syvällisesti ja sionistisen vakavaa. GOYIM kun ei ymmärrä mistään mitään, mutta brutaalit halut hyrrää. Pitää(kö) paikkansa.

  Muuten, mitä mieltä Magneettimediassa ollaan David Icke:sta tai Ole Dammegard:sta?

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. ”Muuten, mitä mieltä Magneettimediassa ollaan David Icke:sta tai Ole Dammegard:sta?” Miksi tuollaisia kyselet? Ei kait Magneettimedia voi olla missään tekemisissä Icken kaltaisten hörhöjen kanssa, ainakaan niin kauan kuin minä olen jotenkin vaikuttamassa.

   Plusääni(3)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat