Päättäjien valtiorikokset ja -petokset

Suomessa tapahtuneet valtiopetokset eivät ole saaneet julkisuutta valtavirtaisessa tiedonvälityksessä. Niistä on vaiettu kuin muuri. Tämä valtiopetosten sarja sisältää Euroopan yhteisöön (EY) sekä Euroopan unioniin (EU) liittymisen hyväksymisen, Euroopan talousalueeseen (ETA) kytkeytymisen ja isäntämaasopimuksen hyväksymisen. Valtiopetos on rikos, joka ei koskaan vanhene. Tietysti muitakin laittomuuksia on tapahtunut. 

Milloin koittaa aika, jolloin saamme oikeutta poliittisten vallanpitäjien tekemiä rikoksia ja petoksia vastaan? 

Esimerkiksi Euroopan unioniin liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen viisi kuudesosan enemmistöllä. 

Isäntämaasopimus 

Yle  Areenan Suuressa vaalikeskustelussa, ja sen presidenttiehdokkaiden vaalitentissä 13.12. 2018 ehdokas Paavo Väyrynen sekä ehdokas Sauli Niinistö kävivät vuoropuhelua isäntämaasopimuksesta.   

Ehdokas Väyrynen

“Isäntämaasopimus. 

Se on asia, joka pitäisi tutkia eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Ovatko ministerit ja presidentti toimineet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun on hyväksytty tämä isäntämaasopimus kesällä 2014 eikä saatettu sitä eduskunnan käsiteltäväksi.” 

Ehdokas Niinistö: 

“Ymmärtääkseni hallitus tästä keskusteli aika lailla puolustusvaliokunnassa vai oliko se ulkoasiainvaliokunnassa. Jotenka kyllä se eduskunnan tietoon saatettiin. Siinä ei ole sellaista sitoumusta, joka automaattisesti veisi meitä johonkin.” 

Yllä oleviin Niinistön väittämiin vastaamme vasta väittämillä: 

Yllä mainitussa vaalitentissä myös ehdokas Merja Kyllönen sanoi, että “isäntämaasopimus on hänelle epäselvä asia”, vaikka hän oli Kataisen hallituksessa liikenneministerinä kyseistä päätöstä tehtäessä. Toisin sanoen isäntämaasopimuksen selventävä käsittely oli hyvin tarpeellista. 

Isäntämaasopimus oli Suomen sekä NATOn kumppanuustavoitteissa jo ennen sopimuksen tekoa. Suomi liittyi vuonna 1994 NATOn rauhankumppanuusohjelmaan ja jäseneksi Euro-Atlanttiseen kumppanuusneuvostoon, jonka jäseninä ovat kaikki NATO-maat sekä rauhankumppanit, joita on yhteensä 60 valtiota. 

Kommenttina tähän voidaan esittää, että virallinen Suomi on pyrkinyt lähestymään NATOa jo vuosikymmeniä, missä tavoitteena on ollut ilmeinen pyrkimys NATOn täysjäsenyyteen. 

Suomi on siis vaalinut sotilaallista yhteensopivuutta NATOn kanssa ja kartuttaen kokemusta NATOn kriisinhallintaoperaatioissa. Siten Suomella on paljon NATO-yhteistyötä, mikä liittyy harjoituksiin. Sopimus fasilitoi (yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien suunnittelua sekä toteuttamista) tätä harjoittelutoimintaa, eli se sisältää yksityiskohtaisia asioita käytännön toimista esimerkiksi, mikäli NATOn joukkoja saapuu Suomeen harjoittelemaan. Ja niitähän on saapunut! 

Historia -lehti: NATO- maiden johtajien kokous Pariisissa vuonna 1957. © Nato.

Yllä mainittuja tavoitteita sopimuksen myötä voidaan soveltaa myös kriisitilanteissa, NATOn toteuttaessaan niissä sotilaallisia operaatioitaan. Faktabaari mainitsee  esimerkkinä Aurora-harjoituksen, jossa ensisijaisena pyrkimyksenä oli harjoitella sotilaallisen avun vastaanottamista Ruotsin puolustamisessa. Tämän mukaan, Suomen mahdollisesti järjestäessä vastaavan oman harjoituksensa, isäntämaasopimuksella on siinä rooli. 

Kommentti: Yllä olevan mukaan Niinistön väittämä siitä, että “’… hallitus tästä keskusteli aika lailla puolustusvaliokunnassa vai oliko se ulkoasiainvaliokunnassa”’, ei näytä pitävän paikkaansa ja se keskustelu ei ainakaan ole levinnyt kaikkien tietoisuuteen, kuten Merja Kyllösen esiintyminen paljastaa. 

Lisäksi Yrtti Ahon esittämän kysymyksen mukaan täysistunnossa (43/2014), sopimuksen valmistelusta eduskunta ei ollut saanut minkäänlaista ennakkoinformaatiota. Niin ulkoasiainvaliokunta kuin puolustusvaliokuntakin oli pidetty täysin sopimusvalmistelujen ulkopuolella.   

Niinistön väittämä, että “’Siinä ei ole sellaista sitoumusta, joka automaattisesti veisi meitä johonkin.”’ ei näytä pitävän paikkaansa, kun tarkastelemme asiaa Wienin sopimusoikeuskonvention (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1980) mukaan. Täten sopimus (treaty) tarkoittaa valtioiden välistä kansainvälistä sopimusta (agreement), jonka määräykset valtio on hyväksynyt itseään sitoviksi. Niin muodoin sopimukseen todellakin liittyy sitoumus, joka vie meitä jonnekin

Entisen ulkoministerin Keijo Korhosen mukaan kansainvälisessä oikeudessa rinnastetaan valtioihin myös ylikansalliset järjestöt, kuten NATO. Kaiken kattavaa yhteistä käsitettä sanalle ”treaty, sopimus” ei neuvotteluissa kuitenkaan löytynyt. Niinpä sopimusvaltiot hyväksyivät sopimuksiksi noin 15 eri käsitettä ja ilmaisua. Niiden joukossa on nimenomaan ”mutual understanding”. 

NATO- eli isäntämaasopimus tarkoittaa Suomen alueen varauksetonta luovuttamista, kuten Korhonen jäljempänä kirjoittaa: 

Kysymyksessä ei ole pelkästään yhteisymmärrys Suomen ”Nato-operaatioille, harjoituksille ja vastaavalle sotilaalliselle toiminnalle” antamista tukitoimista. Kysymys on Suomen valtion maa-, vesi- ja ilma-alueen varauksettomasta ja sitovasta luovuttamisesta sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden käyttöön mitä tahansa sotilaallisia operaatioita varten. Syyskuun 4. päivän 2014 sopimus on nyky-Suomen historian suuria häpeätahroja ja pitkä naula lisää Suomen itsenäisyyden ruumisarkkuun. 

Johdannossa määritellään sopimuksen kattavuus: ”Ottaen huomioon periaatteen Nato-sotavoimien ja yhteistyökumppanien sotavoimien komentamisesta ja kontrolloinnista Nato-komennon alaisina Suomen tasavallan maaperällä tai sen kautta rauhan, kriisin, hätätilan tai konfliktin aikana Naton sotilaallisen toiminnan tukena”…Tai sen kautta…Mihin Naton joukot olisivat marssimassa Suomen kautta? Katsokaa karttaa – Ruotsiinko? 

”…Huomioon ottaen Suomen tasavallan (”isäntämaa”) tarpeet, ja NATOn tarpeet”, sanoo johdanto. Suomenko vai Naton tarpeet mahtaisivat olla painavampia, jos ne sattuisivat olemaan jotenkin ristiriidassa? Tarpeeton kysymys, ottaen huomioon nyky-Suomen poliittisen eliitin koetun halun ja osoitetut kyvyt Suomen etujen puolustamisessa. 

Perustuslakia on rikottu ja valtiorikokseen syyllistytty 

Isäntämaasopimus on Suomen perustuslain vastainen. Sopimusta ei ole edistetty Suomen perustuslain ja valtiojärjestyksen edellyttämällä tavalla (94 §). Perustuslain mukaisesti sopimuksesta olisi pitänyt äänestää eduskunnassa ja sen olisi pitänyt saavuttaa 5/6 enemmistön kansanedustajista. 

Valtiojärjestyksen laiminlyöminen voidaan tietyissä tapauksessa tulkita rikoslain 13. luvun mukaisesti törkeäksi valtiorikokseksi, mikäli rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö (Luku13). 

 

Suomen liittyminen euroalueeseen oli laiton operaatio 

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) vaatii vuonna 2015 kansanäänestystä siitä, tulisiko Suomen jatkaa osana euroaluetta.  

– Suomi vietiin aikanaan euroon ilman kansanäänestystä. Eduskunnalle ei annettu edes lakiesitystä, vaan euroon liittymisestä päätettiin tiedonantomenettelyä käyttäen. Keskustan edustajat eduskunnan perustuslakivaliokunnassa katsoivat, että menettely oli perustuslain vastainen, Väyrynen kirjoittaa. 

Taloudellisesti Suomen kytkeytyminen euroalueeseen oli virhe. Komission puheenjohtajan Jean-Clauden Junckerin johdolla suunnitellussa ns. viiden presidentin raportissa ehdotetaan, että euroalueen taloudellinen yhteisvastuu tulisi mahdollisesti lisääntymään täydelliseksi talousunioniksi, johon sisältyisivät yhteisvastuullinen pankkiunioni, yhteinen valtiovarainministeri ja budjetti sekä pysyvät jäsenmaiden väliset varainsiirtojärjestelmät. Ranskan presidentti Francois Hollande on ehdottanut, että euroalueelle pitäisi perustaa jopa yhteinen hallitus. 

Euroalueeseen liittymisen virhe on havaittavissa 

Jean-Clauden Junckerin edistämä taloudellinen yhteisvastuu on nykyisin toteutumassa sen varsinaisessa rajuudessaan. Hiljattain uutisoidut ikuisuuslainat noudattavat samaa globaalin talouden ja poliittisen valtaliiton koko Maailmanhallinnon filosofiaa, kuin ikuisuuslainan uutisointia edeltäneet globaalintalouden valtapoliittiset ratkaisut.  

Näitä ratkaisuja olivat näin mainittuna seuraavat:  

Globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen.  

EU-johtajat sopivat 21.7.2020 Euroopan elpymissuunnitelmasta. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka EU:n komission mukaan on elpymisen nopeuttamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin. Tämä yhteensä 1,8 biljoonan euron paketti ilmoitetaan tarkoitetun auttamaan rakentamisessa covid-19-pandemian jälkeistä Eurooppaa, joka olisi vihreämpi, digitaalisempi sekä selviytymiskykyisempi.   

Vielä joitakin huomioita Euroalueeseen liittymisestä  

Korfun sopimus 

Jäljempänä viittaamme Suomi on pelastettava täydelliseltä tuholta! – Adressit.com, adressiin. 

Suomen Pankki menetti valtansa päättää markan kurssista, kun rahalaki hyväksyttiin syksyllä 1992. Tämä tarkoitti ennakolta valmisteltua EY-mukautusta, sillä päätösvalta markan ulkoisesta arvosta siirrettiin lopullisesti syyskuussa 1996 ERM-kytköksellä (ERM riskienhallinta) Euroopan keskuspankille. Rahalaki ei sinänsä ole lakina poikkeuksellinen, mutta kun kysymys on itsenäisen valtion raha- ja talouspolitiikan hoidossa tarvittavasta instrumentista sekä omasta valuutasta ja päätösvallasta luopumisesta, päätökset olisi täytynyt tehdä perustuslain säätämisjärjestyksen mukaisesti muuttaen samalla perustuslakia vastaavasti. 

Hallitus ei ilmoittanut eduskunnalle 1.3.1994 istunnossa Korfun sopimukseen kirjoitettua Suomen kansallisten tukien EY-oikeudellista luonnetta, eikä siitä ole vieläkään julkisuudessa keskusteltu. Korfun sopimus käsitti vain väliaikaisen siirtymäajan tuesta. Lisäksi neuvottelut olivat vielä kesken. Totuuden kertomatta jättäminen eli salaaminen on vaalipetos EU-kansanäänestyksessä. 

Korfun sopimuksen (liittymisasiakirja) allekirjoittamisvaltuutuksen äänestäminen toteutettiin eduskunnassa ilman, että eduskunta sai nähdä sopimusta. Korfun sopimuksen allekirjoittaminen 24.6.1994 on valtiopetos, sillä se oli Hallitusmuodon 1 ja 2 pykälien vastainen. 

Markasta luopuminen ilman Hallitusmuodon muutosesitystä oli valtiopetos. 

Päätökset Euroopan unioniin liittymisestä 

Sauli Niinistön harhautus 

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994. Hän kertoi, että nämä päätökset eivät tarkoita markasta luopumista, eikä näillä päätöksillä vielä eurojäsenyyttä päätetä – vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä tehdään erikseen oma lakialoite. 

Nämä Niinistön harhautukset ovat dokumentoituna ja liitettyinä virallisista eduskunnan asiakirjoista (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994)1 ja myös äänestäjille lähetetyistä tiedotteista. Osa eduskuntaa sekä valtaosa suomalaisista äänestäjistä uskoivat näihin väitteen. 

Yllä mainittuun viitaten Niinistön toiminta harhautti ensin äänestäjiä ja tämän jälkeen eduskuntaa äänestämään Euroopan unionin jäsenyyden hyväksymisen puolesta. Näiden äänestyksien jälkeen Sauli Niinistö sonnustautui oikeusministerin viittaan lausuen, että eurosta olikin jo päätetty EU:n jäsenyysäänestyksessä, joten mitään lakialoitteita siitä ei erikseen tarvita. 

Lisäksi … 

Dokumentti Niinistön toiminnasta ennen vuoden 1994 EU-äänestyksiä 

Tämän kiteytetyn dokumentin yhteydessä viittaamme Seppo Hauta-ahon (ps) vastaavaan artikkeliin. 

Sauli Niinistö oli avainasemassa muovailtaessa Suomen perustuslakia uusiin raameihin. Varatuomari Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana eduskuntakaudella 1991–1995. 

Yllä mainitussa toimessaan Niinistö johti tietoisesti eduskuntaa sekä suomalaisia harhaan kirjaamalla valiokunnan pöytäkirjaan (PeVL 14/1994): 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.1 

Tässä Niinistö vakuuttaa selvästi sen, että markasta luopuminen sekä euroon siirtyminen eivät sisältyisi EU-liittymislaki äänestykseen. 

Mutta jo EU:n liittymisen lähtöasetelma oli laiton, nimittäin kansanäänestyslain (578/94) 3 §:ssä lukee: ”Tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti?” 

Kansanäänestyksessä kansalaisilla ei ollut mitään tietoa neuvotellusta sopimuksesta, koska kansanedustajatkin olivat pihalla asiasta. Tässäkin asiassa rikottiin selvästi lakia juuri tiedon pimitykseen nojautuen. 

Siten EU:n jäsenyyttä niukasti puoltava äänimäärä synnytettiin valtamedian ja peukaloitujen galluppien aiheuttaman mielten manipuloinnin tuloksena. 

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti vuonna 1994 neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.2 

Liittymissopimus juoniteltiin hyväksytyksi eduskunnassa perustuslain alaan vaikuttavana kansainvälisenä velvoitteena, niin sanotussa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, jolloin hyväksyntään riitti kahden kolmasosan määräenemmistö yhdessä käsittelyssä.2 

Maastrichtin sopimuksesta (Ahon puheenvuoro: Eduskunnan pöytäkirja 16.3.1992, sivu 480) 

Pääministeri Esko Aho piti eduskunnassa 16.3.1992 puheenvuoron juuri ennen 18.3.1992 pidettyä äänestystä, missä hän esittää: “Integraatio on edistynyt ja edennyt Euroopan yhteisössä vaiheittain syventyen ja laajentuen. Maastrichtin sopimuksella jäsenmaat kehittivät yhteisöä uuteen vaiheeseen kohti taloudellista ja poliittista unionia. Pyrkiessään EY:n jäseneksi Suomi on valmis hyväksymään yhteisön nykyisen säännöstön, Maastrichtin sopimuksen sisällön ja Euroopan unionin päämäärän.”  

Näyttää siis siltä, että eduskunta tuolloin hyväksyi liittovaltiokehityksen ja rahaliiton jo jäsenyyshakemuksessa, jonka jättäminen salattiin kansalta täysin, vaikka puoluejohtajat olivat luvanneet vaalitenteissä, että jäsenyyshakemusta ei jätetä silloisella vaalikaudella. 

 

Lopuksi

Tässä on vielä syytä vähän palata isäntämaasopimukseen. 

Suomella ei ole nykyisin omaa turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa, jotka korvaavat EU:n jäsenyys sekä Yhdysvaltojen johtama läntisen liittouman “puolustusdoktriini”. Mikäli Euroopassa syttyisi aseellinen konflikti lännen ja Venäjän välille, jäisi Suomi isäntäsopimusmaana ja sen tukikohtana selkkauksen jalkoihin. NATO-jäsen maat eivät puolustaisi Suomea, sillä maata ei pidetä materiaalisesti riittävän arvokkaana. Sitä vastoin Suomen aluetta käytettäisiin läpikulkumaana mennen tullen, ja Ilmeisesti Venäjän pitäisi miehittää silloin osa Suomea.   

Jokseenkin tällainen suurempien jalkoihin sotkeutumisen uhka on nyt Suomen yllä. Tarkoitamme tällä taannoin uutisoituun Kiovan ilmoitukseen siitä, että Ukraina ja tietyt NATO-maat ovat tehneet yhteisiä valmisteluita sodalle Krimin takaisin saamiseksi. Valhe- eli valtamedia tosin väittää, että Ukrainan rajoilla olisi ilmaantunut Venäläisiä sotilaita, johon Ukraina varustelullaan vastaisi, mutta tilanne on ilmeisen päinvastainen eli Ukraina on aloittanut varustelun Yhdysvaltojen ja tiettyjen muiden NATO-maiden avustamana. 

Toivon mukaan tulevaisuudessa Suomi saavuttaa itsenäisyytensä ja siten pystyy luomaan hyvät suhteet tärkeimpään naapuriimme suurvaltaan Venäjään ja ottaa käyttöönsä puolueettomuuspolitiikan. Sitä ennen rötösherrat täytyy saada telkien taakse. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Eduskunta (7.10.1994). Saatavina:  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_14+1994.pdf (Sivu 4.) 
 1. Eurooppatiedotus: http://www.eurooppatiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/EU-kronologiaSU.pdf s. 36 

Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti 

_ _ _ _ _ _ 

FB (20.1.2018). Saatavina: Mikä isäntämaasopimus? – Faktabaari 

Keijo Korhonen (6.3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra. 

Trip (eduskunta.fi) 

Suomen perustuslaki. Saatavilla: Suomen perustuslaki 731/1999 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® 

Rikoslaki 13. Luku. Saatavilla: Rikoslaki 39/1889 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®  

MTV-uutiset (29.1.2021).  Perpetuaali on ikuinen laina – MTVuutiset.fi   

The Great reset. Saatavina: https://www.weforum.org/great-reset/     

European Council conclusions, 17-21 July 2020 – Consilium (europa.eu) 

Euroopan elpymissuunnitelma | Euroopan komissio (europa.eu) 

Koronavirus – EU:n toimet | Euroopan komissio (europa.eu) 

Suomi on pelastettava täydelliseltä tuholta! – Adressit.com 

Seppo Hauta-aho (24.8.2013). US. Sauli Niinistö 65 v. – tässä muistutus kansan harhauttamisesta. Saatavina: Sauli Niinistö 65 v. – tässä muistutus kansan harhauttamisesta | Uusi Suomi Puheenvuoro 

19 kommenttia

 1. Eiköhän kansa opi kantapään kautta.. kun aikansa pyllistelee itään päin niin takuuvarmasti tulee seivästettyä.. huutele siinä sitten vieraita apuun.. tiedoksi: ei tule.

  Suomenlinnan kuninkaanportissa on seuraava teksti:

  ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraan apuun”.

  Lännen intressissä on järjestää konflikteja Venäjän rajalle.. esim Nordstream 2n valmistuminen koetetaan todennäköisesti jotenkin estää. . tokihan me saadaan selkkaus itärajalle tai Suomenlahdelle aikaiseksi nykyisellä valtiojohdolla.. mutta uskooko joku tosissaan, että saamme apua kun huudamme hätäämme?

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. ”China has 56 ethnic groups. One of them comprises more than 90% of the population. Draw your own conclusions.”

   Kiinassa on 56 etnistä ryhmää. Yksi niistä käsittää yli 90% maan väestöstä. Toisin kuin meillä juuri tuo ryhmä vaikuttaa eniten maan toimintaan. Meillä ja ’läntisessä demokratiassa’, joka on demokratian irvikuva, sen sijaan muutaman prosentin etninen joukko sanelee enemmistölle miten maassa eletään.
   Kummallista kun meillä on eduskunta jonka pitäisi kuunnella kansaa ja toimia kansan ehdoilla niin sekin toimii tuon muutaman prosentin ehdoilla. Miten on mahdollista että kansa on ilman suurempaa kapinaa luopunut käyttämästä omaa valtaansa ja on valmis uhraamaan itsensä pienen eliitin alttarille?

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. Tämä covid-19 on myös valtiorikos / valtiopetos.

  Englannissa TheTelegraph julkais 2 Huhtikuuta artikkelin :

  State of fear: how ministers ‘used covert tactics’ to keep scared public at home

  Government’s ‘psychological strategies’ to manipulate unwitting public’s behaviour may backfire and lead to long-term damage, experts claim

  Alkuperäinen artikkeli on maksumuurin takana, mutta arkistossa se näkyy :

  https://web.archive.org/web/20210404071823/https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/02/state-fear-ministers-used-covert-tactics-keep-scared-public/

  Otteita tuosta myös tässä sivulla : https://thewhiterose.uk/how-ministers-used-covert-tactics-to-keep-scared-public-at-home/

  Novellisti,kirjailija Frederick Forsyth kirjoitti vastineen tuohon The Telegraph artikkeliin joka kiteyttää paljon asiaa:

  https://www.zerohedge.com/political/frederick-forsyth-says-government-has-launched-campaign-mass-fear-against-british-public

  https://twitter.com/thecitygrump/status/1379324140616871940/photo/1

  A terrified nation

  SIR – Congratulations to The Telegraph and Gordon Rayner for revealing that the campaign of mass fear that reduced a once brave nation to trembling terror was deliberately organised to secure obedience to the policy of lockdown.

  I have only once before seen anything like it. This was when I was posted to East Germany in 1962. Such a brainwashing tactic was employed to frighten East Berliners into believing that the Berlin Wall was a defensive measure to protect them from tiny West Berlin, and that the Stasi was their guardian. The wall was of course an instrument of enslavement.

  I never thought that the government of a country whose uniform I once wore with such pride would sink so low. Those responsible should be identified without delay and ousted from all office over us.

  Frederick Forsyth
  Beaconsfield, Buckinghamshire

  Vaikka Telegraph artikkeli on Englantilainen julkaisu, ja kuvailee tuossa artikkelissa tapahtumia Englannissa, on ilmiselvää että muissakin maissa on noudatettu samaa käsikirjoitusta, ja siis nyt yhä tätä kirjoittaessa noudatetaan päivittäin. Tämä temppu on suunniteltu ja harkittu ihmisten harhautus, joka tehdään peite operaatiolla ( covert operations ) https://en.wikipedia.org/wiki/Covert_operation

  Tämä sama on tapahtunut Suomessa, ja yhä joka päivä ilmenee monin er tavoin sillä operaatio ei ole kuollut/lakkautettu. Tämä kuvastaa/paljastaa koko nykyisen hallinnon raadollisuuden, petoksen . Hallinto joka peite operaatiolla aiheuttaa massa pelko hysteriaa omille kansalaisille, ja aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä niin yksilöile , yrityksille , kunnille ja valtiolle. Ihmisiä myös kuolee ja sairastuu valtion määräämien ”korona toimien” seurauksista koska nämä lääkkeet tähän tautiin on tappavampia kuin itse tauti, joka on vain perus flunssa , joka vuotinen tuttu ei muuta. Osa myös päätyy itsemurhaan koska elämä tuntuu olevan pilattu näiden korona toimien seurauksena.

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-9432939/The-covert-tactics-used-scare-Britons-staying-home.html

  Suomessa siis toimeenpantiin tietoisesti operaatio joka tähtäsi kansalaisten harhauttamiseen, ja pelon lietsomiseen. Ja tuloksen tuosta operaatiosta näemme nyt jokainen , riittää että käy lähi marketista ostamassa ruokaa niin huomaa kuinka tämä operaatio on hyvinkin voimakkaasti tehonnut kohteeseen kansalaisiin, jotka kulkevat peloissaan rätti naamaallaan, suihkuttavat desinfiointi ainetta käsiinsä, silmät haruillen mahdollisia tartuttajia joita he sitten pyrkivät väistelemään ahtaissa kaupan tiloissa.Toisin sanoen peite operaatio onnistui aikaansaamaan psykoosin monille Suomalaisille.

  Tavoite joka tämän covert operationin taustalla on, että Maapallon väkilukua halutaan radikaalisti vähentää, ja sen lisäksi kontrolloida ihmisiä yhä paljon enemmän tyrannimaisiin keinoin. Ennen samaa tehtiin sodilla, luodit ja tankit tappoivat, nyt se aiotaan tehdä genettisellä manipuloinnilla/myrkky injektioilla, joka on ihanteellinen metodi tekijälle, paljon riskittömämpi ja helpompi, ja ihmiset saadaan jopa vaatimaan sitä itselleen koska on ensin lietsottu ihmset pelkäämään niin paljon.

  https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-lying-to-you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death

  EXCLUSIVE – Former Pfizer VP: ‘Your government is lying to you in a way that could lead to your death.’
  ‘Look out the window, and think, “why is my government lying to me about something so fundamental?” Because, I think the answer is, they are going to kill you using this method. They’re going to kill you and your family.’

  Dr. Michael Yeadon , jolla siis on näihin asioihiin riittävästi tietämystä sanoo että kaikki puheet näistä uusista vaarallisemmista korona varianteista on hölynpölyä ,valetta!

  Suuri rikos ihmisyyttä vastaan kaiken kaikkiaan . Luonnollisesti Suomen tapoihin kuuluu että asiaan liittyvät henkilöt kiistävät kaiken.

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. En TV:tä katso, joten ei tavallaan koko Corona-vouhotusta ole edes minun pienessä maailmassani. Pihalla luonnossa aivan normaalisti liikun ja kaupassa käyn ilman maskia kuten ennenkin. Kotonani ei edes ole maskeja muistaakseni. Joskus sahatessa olen käyttänyt niitä. Vielä kun saataisiin IS:n ja IL:n sontalööpit pois kauppojen ulko-ovilta ja kassoilta, niin ei tarvitsisi kenenkään nähdä sitä roskaa missään! En myöskään tunne ketään jolla olisi Corona ollut.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 3. Julkinen rikosilmoitus jätetty ”poliisille” 2017 Porissa ja myöhemmin monille poliiseille PL 118 §:n valtiopetoksesta ja ”lain 444/2012” miljardivarkaudesta … ei vielä edes saatu kirjatuksi diaariin .

  Archive.today/kimmoleaks.fi

  Saa jakaa julkisia asiakirjoja !

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 4. VALTIOPETOKSESTA
  Kyllä nykyinen hallitus ja THL:n johto syyllistyvät valtiopetokseen. Rikoksen tunnusmerkkinä on alistaa Suomen tasavalta ulkopuolisen vallan määräysvaltaan ja näin rikkoa Suomen perustuslakia, jonka mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Kun hallitus ja THL hyväksyvät toimintaohjeet WHO:lta ja Maailman Talousfoorumilta (WEF) kysymättä kansan mielipidettä eduskunnan kautta, syyllistyvät he valtiopetokseen, koska koronarajoitukset loukkaavat perustuslakia, jota pitäisi noudattaa. Koronarajoitusten hyväksyminen vaatisi perustuslain muutokset, jotka voidaan tehdä vain 5/6 osan eduskunnasta sitä vaatiessa. Tartuntatautilaki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Kyseessä ovat kansainvälisesti menneillään olevat rikokset monissa maissa. Esim. Saksassa on jo nostettu asiassa syytteitä. Koronapandemian levittäminen ei olisi onnistunut ilman perustuslain loukkaamista. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
  1. Näitä valtiopetoksia on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan. Siksi maahan pitäisi saada eduskunta jossa enemmistö on kansan eikä puolueiden tukena. Ellei siinä onnistuta on turha toivoa muutosta nykymenoon. Nykyinen ’hillotolppa’-eduskunta jonka edustajat ovat puoluekurin alla ei pysty muuhun kuin tukemaan kansan vastaista eu-politiikkaa.
   Kun/jos persut tämän tajuavat niin heistä voisi tulla se pelastava voima jolla maan itsenäisyys palautetaan.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Nyt on järjesteillä suurmarssi Helsinkiin. Kun vaan mahollisimman moni, traktorilla tai iliman lähtee liikkeelle niin saarahan tulta niin saarahan tulta niien persien alle. Ja perskeles tervaspamput mukahan jotta hälssingin veijarit näköö mistä se paha lintu paskantaa.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 6. Joku kirjoittaa Facebookissa näin liittyen Adolf Ehrnroothiin:

  ”Tällaiset miehet ovat olleet todella lähellä tuhota maamme 3 kertaa. He ovat Venäjän kasaareja (Khazars) jotka muuttivat Suomeen yleensä Puolan kautta ja usein karkotettuna. Suomessa he järjestäytyivät ja muodostivat Kagaalin – salajärjestön minkä tavoitteena oli saada Suomen armeija tukemaan heidän henkilökohtaisia intressejään – mm. Venäjälle kostamisen. He muodostivat tekaistun aatelin ja ajoivat sen diktatuuria ja kuningaskuntaa sekä maamme alistamista Saksan protektoraatiksi. Ensimmäinen tavoite oli Suomen työtätekevän väestön eliminoiminen ja Venäjä-vihan kiihottaminen. Ja 1918 he järjestivät hyökkäyksen Venäjälle ja maamme joutui osapuoleksi I maailmansotaan minkä seuraukset olivat meille katkerat. Samoin tapahtui ennen talvisotaa ja Barbarossaa. Nämä Kagaalin jäsenet teeskentelivät suomalaisuutta mutta olivat todellisuudessa maamme vihollisia. Vain onnen avulla säästyimme kasaarien aiheuttamilta itsenäisyytemme menettämisiltä – Saksan hävitessä kummankin maailmansodan palautui itsenäisyytemme kuin vahingossa. Ei koskaan enää pidä suomalaisten lähteä mukaan tällaisten huru-ukkojen hömpötyksiin.
  Mauri Peltokankaalla oli aiheesta hyvä video mutta se lienee haudattu Kagaalin toimesta syvään kuoppaan.”

  Onko tuossa sekoitettu disinfoa totuuteen mitä tulee mainittuun Kagaaliin? Peltokangas on persujen anti-saksalaisella linjalla selvästi jos jotenkin yrittää kääntää asiat niin, että Saksa olisi missään vaiheessa ollut tuhoamassa Suomea. Eikös se ollut Saksan keisarikunnan armeija joka pelasti Suomen punikkimiehitykseltä jo silloin joskus 1918, ihan hyvää hyvyyttään.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Persut ovat kasaarien asialla aina. He tuhosivat Suomen, koska estivät oikean opposition ja oikeat aatteeet nousemasta. Aivopesivät kansan kieroon. He fanittavat juutalaisia eivätkä piittaa nationalismista. Saksa pelasti Suomen moneen kertaan eikä olisi ollut huonompi isäntä kuin Englanti ym. Päinvastoin

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
   1. ”Persut ovat kasaarien asialla aina.”
    Ikävä kyllä niin on ja se tekee maamme irtaantumisen eu-mafiasta ja itsenäistymisen vaikeaksi. Toivotaan AfD:lle menestystä sen pyrkiessä eroon EU:sta koska se avaa myös meille itsenäisyyden latua

    Saksan suuri kansallismielinen oppositiopuolue AfD kannattaa eroa Euroopan Unionista
    AfD Euroopan Unioni FIXIT Olli Kotro
    Saksan AfD:n linjavalinta palauttaa EU-vastaisuuden politiikan keskiöön, kirjoittaa EU-parlamentissa työskentelevä Perussuomalaisen puolueen avustaja Olli Kotro blogillaan. Hänen mukaansa Saksan kansallismielisen puolueen linjavalinnan merkitystä ei voi aliarvioida.

    Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) sunnuntainen päätös ajaa Saksan EU-eroa mullistaa tilanteen uudelleen ja palauttaa vanhat pelot EU-federalistien uniin. Nähtäväksi jää, kuinka moni muu kansallismielinen puolue rohkaistuu AfD:n päätöksestä ja alkaa kampanjoida EU-eron puolesta.
    https://mvlehti.net/2021/04/12/saksan-kansallismielinen-suuri-oppositiopuolue-afd-kannattaa-eroa-euroopan-unionista/
    https://uvmedia.org/2021/04/12/saksan-suuri-kansallismielinen-oppositiopuolue-afd-kannattaa-eroa-euroopan-unionista/

    Meneillään on kova taistelu isänmaansa tuhoavien globalistien ja kansallismielisten välillä myös Saksassa.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Suomalaisten valtavirtapoliitikkojen petturuus on käynyt ilmiselväksi ja juuri nyt joudumme valtaviin ongelmiin, kun globalismin valtavirta on päästetty riehumaan maassamme aivan estoitta. Suomea ajetaan alas ja pyritään liittämään se osaksi EU:ta, joka on oleva yksi kymmenestä NWO:n hallintoalueesta. EU:n petoluonne on käymässä aivan ilmeiseksi ja kaikki siihen liitetyt ”salaliittoteoriat” ovat ilmeisen totta.

  Punapilleröinti eli herättävän tiedon saamisen vaihe on ohi ja on aktiivisen vastarinnan aika. Jokaiselle globalistien ja näiden kätyrien ajamalle hankkeelle on sanottava sekä yleisellä että yksilöllisellä tasolla ei. Jos tarpeeksi suuri joukko yhtyy tähän, niin pedon ryntäys Suomeen voidaan kenties torjua, vaikka vahingot jäänevät joka tapauksessa suuriksi. Mikäli kyseistä kriittistä massaa ei löydy, niin siirrymme Ilmestyskirjan lukuihin ja näkyihin. Niin tai näin, kumpikin vaihtoehto vaatii tinkimätöntä asennetta.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 8. Miten minulla on vahvasti sellainen fiilis että tämä koko COVID-2019 on vain keino jarruttaa keinotekoisesti teollisuutta ja taloutta, jotta voidaan oikeuttaa erilaiset (((apupaketit))) korollisella velkarahalla. Kovat keinot ovat EKP:lle välttämättömiä, sillä nyt on jo nousukaudella pumpattu ”halpaa rahaa” nollakorolla eli käytetty ne kriisiaikojen selviytymiskeinot tyhjiin jo etukäteen.

  Eli vaikka talous sakkaa, niin se onkin pitkässä juoksussa (((EKP:lle))) hyväksi, sillä piiputtanutta taloutta on hyvä hoivata apupaketein ja saadaan EU-pelleily näyttämään hyvältä ratkaisulta. Kyllä tämä taas on verrattavissa siihen, että palopäällikkö kävisi itse yöllä sytyttämässä paloja, jotta voisi seuraavana päivänä leikkiä sankaria.

  Tehdään tahallisesti hallaa, vaikka tämä pysäyttää kaupankäynnin eli uutta rahaa ei voidakaan luoda vanhaan malliin. Kriisistä haetaan kuitenkin vauhtia uuteen, entistäkin uljaampaan nousuun jonka uskotaan saavuttavan Coronanjälkeiset, hysteeriset mittasuhteet. Ikuisen kasvun utopia voi edelleen hyvin, vaikka tässä on jo sahattu sen oman oksan lisäksi oma koipikin jo poikki aikapäiviä sitten. Leikkiä vain ei voida lopettaa, vaan muutetaan sen sääntöjä ja markkinapervertismi sen kuin jatkuu, vaikkei tekohengitykselläkään tätä kalmoa enää eloon saada.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 9. ORJIEN KASVATUSTA
  Joku voi ihmetellä, miksi ihmeessä ihmisten täyttyy käyttää maskeja, joista ei ole mitään hyötyä vaan ovat terveydelle haitallisia, tai miksi pitää ottaa rokote vaikka on tutkittuja tehokkaita lääkkeitä, jotka parantavat koronaflunssan nopeasti, tai miksi pitää olla rajoituksia kokoontumismäärissä, vaikka niillä ei ole mitään vaikutusta tartuttavuuteen, tai miksi hyväksytään vääriä tuloksia antava PCR-testi maailmanlaajuisesti, tai miksi poliisi vainoaa vapaudenpuolustajia, jotka kunnioittavat lakeja. Kaikki tämä näyttää hullulta ajattelevasta ihmisestä. Mutta kaikki onkin mitä taitavammin suunniteltua politiikkaa, jonka tarkoituksena on valmistaa ihmisiä tulevaan diktatuuriin, jossa ylhäältä tulevia määräyksiä tulee noudattaa, olivatpa ne millaisia hyvänsä Orwellin ennustukset dystopiasta ovat lähellä toteutumistaan. Suomalaisten enemmistö hyväksyy kuin lampaat kaikki nämä naurettavuudet ja vääryydet. Siihen on syynä taitavasti ohjattu propaganda, jota etenkin THL ja hallitus suoltavat. Ihmiset ovat omaksuneet kaksi valhetta varmana totuutena: 1) korona on vakava tauti, 2) rokotukset ovat ainoa keino päästä eroon ”pandemiasta”. Nämä syvälle alitajuntaan ympätyt käsitykset ovat hyvin vaikeasti kitkettävissä pois. Mutta vaihtoehtomediat onneksi yrittävät. Siksi perusasioiden tiedottamista olisi lisättävä, jotta jokainen suomalainen tajuaisi, että hänelle on syötetty valheita. Israel on juutalaisten esimerkki manipuloinnista. Israel ensimmäisenä rokotti ihmiset, ensimmäisenä laittoi sulkutilat ja ensimmäisenä otti käyttöön rokotepassit. Tämä tapahtui siksi, että muut kansat noudattaisivat esimerkkiä. Sillä tätä huijausta ei voi ymmärtää tuntematta juutalaista politiikkaa, joka on petosta petoksen päälle. Myös Astra-Zenecan ja Johnssonin rokotteiden hylkääminen on vain propagandaa mRNA-rokotteiden puolesta, sillä veritulppaoireet ovat vain mitättömän pieni osuus muista vakavista kuoleman aiheuttavista oireista, mitä rokotteet tuottavat. Pfizerin ja Modernan rokotteille tehdään tilaa, sillä vain niiden avulla voidaan tehdä ihmiseen geneettisiä muutoksia. Koko koronahuijausta pyörittää yksi hyvin mahtava tekijä: juutalainen eliitti eli Siionin Viisaat. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  http://koronarealistit.net/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Israel-vetoisen koronalobbyn voimasta kertoo myös nyt uhkaava Ukrainan sota, jonka yhtenä tarkoituksena on blokata Sputnik V-rokotteen pääsy länteen, jossa se on nähty kätevänä mahdollisuutena kiertää mRNA-rokotteen uhka. Rokotteilla on nyt siis jopa geopoliittista merkitystä.

   Länsiblokin fanaattisuus koko väestönsä rokottamiseksi kokeiluvaiheen geeniterapiarokoteella on jotain täysin sairasta, mutta vielä hullumpaa on väestöjen alistuminen tähän terroriin. Jotain selittää tietenkin se, että länsimaiden asukkaat on jo pitkäkestoisesti altistettu terveyspelottelulle sekä liioitellulle turvallisuusajattelulle, jossa riskien ja vaaratekijöiden minimoiminen tulee kaikkein tärkeimmäksi asiaksi elämässä. Samalla ihmisten mieliin on ohjelmoitu ne keinot, joilla noita riskejä voi välttää. Ihmiset on mm. ohjelmoitu ennaltaehkäisevään massalääkintään, joka tuottaa lääketeollisuudelle valtavia riskittömiä voittoja, jotka siten ohjataan koko maailmalaajuisen terveyskoneiston lahjontaan ja korruptointiin siten, että omien tuotteiden menekki maksimoituu. Lopulta koneistosta tulee yksisuuntainen ja pakottava ja tällöin on suuri vaara, että joku saa päähänsä toteuttaa depopulaatio-ohjelman tuota reittiä ja koneistoa hyväksi käyttäen. Kansalaiset saavat maksaa raskaasti oman kriittisyytensä menettämisestä ja itsemääräämisoikeutensa luovuttamisesta muille tahoille. Orjuus tappaa.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat