Seksuaalivallankumous ja muita perikadon merkkejä; pelastuksena on Uusi Kirkko

Aikamme yhteiskuntien selkeimpänä rappeutumisen merkkeinä voidaan pitää suhtautumista aviorakkauteen ja siihen liittyen perinteiseen naisen sekä miehen solmimaan avioliittoon. Tarkastelemme tässä kirjoituksessa seksuaalivallankumouksen tarkoitusperiä väkivallattomana vallankumouksena perinteisten kulttuuriarvojen tuhoamiseksi ja helvetilliseen saastaan perustuvan yhteiskunta mallin luomiseksi tai ainakin pyrkimyksenään luoda sellainen.

Uusi Kirkko ja aviorakkaus 

Ensin täytyy sanoa muutama sananen Emanuel Swedenborgin kautta ilmestyneestä Taivaallisen Opin mukaisesta avioliitto käsityksestä. Taivaallinen Oppi valaisee Jumalan Sanan sisäiset merkitykset.  

Viittaamme Swedenborgin kirjoittamaan teokseen Aviorakkaus, jonka mukaan aviorakkaus on peräisin Jumalallisen Viisauden sekä Jumalallisen Rakkauden avioliitosta.   Toisin sanoen aviorakkaus eli avioliitto juontaa juurensa hyvyyden ja totuuden sekä Jumalan ja taivaan välisestä liitosta. Maailmankaikkeudessa kaikella luodulla on suhde hyvään ja toteen eli kaikki ovat luodut hyvän ja toden substansseista, missä toteutuu hyvän ja toden liitto. Ja tästä Jumalallisen Viisauden sekä Jumalallisen Rakkauden avioliitosta on siten seuraus elämä maailmankaikkeudesta.  

Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Lisäksi Swedenborg kirjoittaa teoksessaan ”Taivas, sen ihmeet ja helvetti”, että ihminen elää fyysisen kuolemansa jälkeen pääsääntöisesti ensin henkien maailmassa (välitila taivaan ja helvetin välillä) ja sen jälkeen joko taivaassa tai helvetissä. Täsmennettäköön, että taivasta henkien maailmaa ja helvettiä voidaan kutsua yleisnimellä henkimaailman. Huomionarvoista on, että ihminen säilyttää sukupuolensa myös fyysisen kuoleman jälkeen. Mies on mies ja nainen on nainen myös tuonpuoleisessa. Sukupuolia on kaksi, mikä on Jumalasta, minkä Raamattu jo todistaa (Gen. 5: 2.). Mutta opetus useammasta sukupuolesta kuin kahdesta on peräisin helvetistä.

Ihmisen hallitseva rakkaus eli vallitseva tahdonlaatu säilyy myös toiselle puolelle. Eli jos ihmisen hallitseva rakkaus on vaikkapa toisten hallitseminen itserakkaudestaan käsin,  hän haluaa hallita muita siten myös henkimaailmassa. Hän, joka kaikkein eniten rakastaa rikkautta eli maallista mammonaa, suuntaa hän kaiken energiansa rikastumiseen. 

Myös sukupuolirakkaus säilyy fyysisen kuoleman jälkeen ja sukupuolielämä ei pääty henkien maailmassa, vaan sitä harrastetaan sekä taivaassa että helveteissä, ja ilmeisesti myös välitilassa eli henkien maailmassa. 

Mutta vain taivaassa on avioliittoja ja helveteissä sen sijaan on huoruuteen perustuvia liittoja, sillä vain hyvyyden ja totuuden välinen liitto muodostaa todellisen henkisen avioliiton. Pahuus ja valhe muodostavat myös liiton, mutta ei koskaan avioliittoa. Helveteissä perkeleet ja saatanat himoitsevat yleensä vastakkaista sukupuolta, mutta avioliittoon niillä ei ole edellytyksiä. Helveteissä olevat haluavat aina olla seksuaalisessa kontaktissa toisten kumppanien kanssa, ja oma kumppani nähdään vastenmielisenä. Ja tästä johtuen helvettiläisten potenssi on heikko. Kumppaneiksi helveteissä valikoituvat ne, joilla on samanlainen tahtolaji ts. rakkaus ja kumppaneita voivat olla samaa tai eri sukupuolta olevat helvettien asukit. Muistamisen arvoista on, että vain helveteissä on homo- ja lesboliittoja, mutta avioliittoja on vain taivaassa. Homo- ja lesboliitot ovat taivaallisessa valossa hirvityksen kauhistus, mutta taivaallisissa avioliitoissa elävien potenssi lisääntyy jatkuvasti ja näiden avioliittojen onnellisuus täydellistyy aste, asteelta ikuisesti. 

 

Kohti lopullista ihmiskunnan degeneraatiota

Kuten jo alkusanoissa totesimme ovat nykyisten yhteiskuntien selvimpänä rappeutumisen merkkeinä niiden suhtautuminen aviorakkauteen ja siihen liittyen perinteiseen naisen sekä miehen solmimaan avioliittoon. 

Jäljempänä esitämme niitä metodeja, joiden avulla perinteisiä arvoja ja yhteiskuntamoraalia yleensä yritetty hävittää. 

Ensinnäkin on syytä mainita, että kasaarijuutalaisten muodostama älymystö yritti  maailmanvalloitustaan marxilaisen vallankumouksen, ja myös marxilais-leninismin kautta.1,2 Silloin tavoitteena oli, että eri valtioiden työläiset tai proletariaatti  liittyisivät yhteen, jolloin kansainvälinen eliitti olisi voinut asettaa valtakoneistonsa entisten tilalle. Tunnetusti tässä ei täysin onnistuttu. Niinpä tarvittiin moderni ja väkivallaton valloitusmenetelmä.    

Tämä moderni –menetelmä tarkoittaa hyökkäystä kaikkia arvokkaita perinteitä ja klassisia instituutioita vastaan. Perinteinen perhemalli, ja jo luonnostaan selvät sukupuoliroolit ovat tämän uuden vallankumouksen innokkain hyökkäyksen kohde.   

Yllä esitetty oli Frankfurtin koulukunnan ideologia pähkinän kuoressa.  

Psykologian professorin Kevin MacDonaldin mukaan Frankfurtin koulukunnan perustivat vuonna 1923 saksanjuutalaiset3 vasemmistoaktivistit, joille ”tieteellä” oli vain poliittista välinearvoa. Frankfurtilaiset eivät harrastaneet perinteisiä tieteellisiä metodeja kuten esimerkiksi empiirisiä kokeita, sillä ne eivät yleensä tuottaneet poliittisesti toivottuja lopputuloksia. Kulttuurimarxistiset pedagogit opettavat siis nuorille, millainen maailman ”pitäisi” olla sen sijaan, että he kertoisivat, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria manipuloimalla kulttuurimarxistit pyrkivät manipuloimaan yhteiskuntaa itselleen mieluisaan muotoon.   

1930- ja 40-lukujen Saksassa vastustettiin juutalaistoimijoiden poliittisia ja taloudellisia hegemoniapyrkimyksiä etenkin kansallisuusaatteen piirissä. Näin oli pakko toimia, sillä juutalaismafiahan oli saamassa Saksan täydelliseen taloudelliseen ja poliittiseen hallintaansa juuri toista maailmansotaa edeltävänä aikana. Mutta kulttuurimarxistit uskoivat voivansa vahvistaa juutalaisten yhteiskunnallista roolia, mikäli he onnistuisivat tuhoamaan saksalaisen kansallisuusaatteen, jonka kivijalkoja olivat perhe, armeija ja uskonto. ”Juutalaislahko” siis järkeili, että yliopistoihin ja kulttuurielämään olisi synnytettävä liike, joka hyökkäisi isänmaallisia sekä perhe- ja maanpuolustuskeskeisiä arvoja vastaan. Näin ”juutalaisvastaisen” nationalismin voittokulku voitaisiin katkaista.   

Perinteisiä arvoja, kansallismielisyyttä, isänmaallisuutta sekä uskontoja vastaan on hyökätty juuri seksuaalivallankumouksen avulla. 

Tässä tarkoituksena on ollut synnyttää hulluja teorioita, jotka väittävät perinteisten arvojen olevan uhka yhteiskuntarauhalle ja ihmiskunnan tasa-arvoiselle olemassa ololle. Tällaiset uhkakuvat ovat vielä verhoiltu akateemisella kuorrutuksella, jotta tavallinen kansalainen ei epäilisi kyseessä olevan täydellistä humpuukia. 

Keskeistä on yllä olevaan liittyen ymmärtää, että tässä prosessissa länsimaisten ihmisten terve, järkevä ja alkuperäisen elinvoimainen sekä myös samalla yksilöllinen kulttuuri-identiteetti on pyritty korvaamaan seksuaalivallankumouksen saastalla ja järjettömyyksillä. Perinteisten kulttuuriarvojen tuhoutuessa syntyvä tyhjiö korvataan seksuaalivallankumouksen “arvoilla”, kuten aikamme rappiokulttuuri sen todistaa. 

Gramsci juuri tarkoitti perinteisten kulttuuriarvojen tuhoamista sanoessaan, että länsimainen kulttuuri olisi tuhottava. 

Italialainen Antonio Gramsci (1891-1937) uskoi tietävänsä vallankumouksen kehittämiseen vastauksen. Gramsci väitti, että länsimainen (hänen kielessään ”porvarillinen”) kulttuuri oli sokaissut työväenluokan sen todellisille marxilaisille luokkaeduille. Ennen kuin marxilainen vallankumous voisi onnistua, länsimainen kulttuuri olisi tuhottava. Gramsci – ollessaan vankilassa – kirjoitti sarjan suunnitelmia, jotka nykyään tunnetaan nimellä Vankilavihkot.4 Niissä hän esitteli ”kulttuurihegemonia”-teoriansa, eli tässä yhteydessä yhteiskunnan vallitsevien arvojen korvaamisen toisilla. 

Gramscilainen menetelmä perustuu kasvatustieteisiin ja tietynkaltaiseen hegemonia järjestelmään. 

Gramscin mukaan hegemonista valta-asemaa yhteiskunnassa ei voida saavuttaa väkivalloin, vaan ihmisten suostumuksella, neuvottelemalla ja ilman pakonomaisuutta. Siksi hegemonian toteuttamiseen tarvitaan laajasti yhteiskunnassa hyväksyttyjä tai hyväksytettyjä arvoja, tapoja sekä käytäntöjä. Olennainen osa hegemoniaa on siten myöntymyksiä, mikä tarkoittaa sitä, että hegemonisessa järjestyksessä hallitseva taho tekee tarpeellisia myönnytyksiä, jotta alisteisessa asemassa olevat myöntyvät järjestelmälle. Myöntymysten seurauksena yhteiskuntaa voidaan pitää yleisiä, kaikkien yhteisiä intressejä toteuttavana järjestelmänä. Kysymyksessä on siis ajattelutavan ja toiminnan johtajuutta yhteiskuntien sisällä sekä monilla sen alueilla (Gramsci 1977, 35-80.) 

Pride-liikehdintä 

Pride-liikehdintä on linjassa vuonna 1974 perustetun SETA ry:n ajaman seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pyrkimyksien kanssa.  Valtavirtaisen tiedonvälityksen mukaan Pride tai gay pride tarkoittaa maailmanlaajuista liikettä ja siihen kytkeytyvää  filosofiaa, jonka mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt voivat olla ylpeitä sekä kokea omanarvon tunnetta seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään. Pride-liikkeen ilmoitetaan puolustavan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien sekä etujen puolesta tehtyä työtä. 

Pride-liikehdintä perustuu yllä olevassa luvussa – “Kohti lopullista ihmiskunnan degeneraatiota” – esitettyyn seksuaalivallankumoukseen, ja on olennainen osa sitä. 

Pride-liike ilmoittaa puolustavansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, mikä “puolustaminen” on kuitenkin vain instrumentaalinen tekijä perinteisten kulttuuriarvojen tuhoamiseksi. Siinä on kysymyksessä Gramscin esityksen kaltaisesta hegemonian tavoitteesta, mitä perustellaan jäljempänä: Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat  transsukupuoliset ja muunsukupuoliset. Edelliset näistä kokevat, että heidän sukupuolinen identiteettinsä eivät vastaa heidän biologista sukupuoltaan. Jälkimmäiset puolestaan kokevat, että he eivät ole identiteetiltään ainoastaan miehiä tai naisia, vaan sekoitusta näistä molemmista, jotain muuta sukupuolta tai sukupuolettomia.  

Transsukupuolinen ilmiö on psykiatrisesti sairausluokiteltu sukupuoli-identiteetin häiriöksi ja  tällä hetkellä Suomessa käytetään siitä ICD-10-sairausluokitusta. 

Transsukupuolisten ja muunsukupuolisten (on myös transsukupuolisuutta) suuntaukset ovat selvästi mielisairautta. Tanska on poistanut v. 2017 tiettävästi ensimmäisenä maana transsukupuolisuuden mielisairauden tautiluokituksista.  

Luonnollisesti sukupuoli-identiteettejä saattaa henkilön mielentilasta riippuen olla useita, mutta ne eivät ole kuitenkaan sama asia kuin sukupuoli, vaan ne ovat kuviteltuja kokemuksia sukupuolesta

Sukupuolivähemmistöön luetaan myös intersukupuolisuus, joka tarkoittaa sitä, että henkilöllä on sekä miehen että naisen sukupuolisia ominaisuuksia.   

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien määrät  prosentuaalisesti suhteessa valtaväestöön ovat niin häviävän pienet, että niistä ei kannattaisi puhua. 

Totuus kuitenkin on, että sukupuolet jakaantuvat kahteen osaan sekä miehiin että naisiin. Aina on ollut ja on myös aina oleva poikatyttöjä ja hiukan naismaisin elkein varustettuja miehiä, mikä ilmiönä on täysin normaalia ja hyväksyttävää. Tässä pätee vanha sanonta, jonka mukaan poikkeus vahvistaa säännön

Kristillisdemokraattien edustaja ja lääkäri Päivi Räsänen toteaa: 

– Sukupuolia on kaksi, se on biologinen ja lääketieteellinen tosiasia. Intersukupuolisuus ei ole “kolmas sukupuoli” vaan sukupuolen kehityshäiriö, joista kärsiviä syntyy vain muutamia vuosittain.5 

Kuten ensimmäisessä luvussa jos sanottiin Swedenborg paljastaa teoksessaan ”Deliciae Sapientiae de Amore Conjugiali; post quas sequuntur Voluptates Insaniae de Amore Scortatorio” (Aviorakkauden viisauden ilot ja haureellisen rakkauden hulluuden himot) miehen ja naisen sukupuoliroolit vastaavaisuuksien tieteen avulla. Ihminen elää ruumiinsa kuoleman jälkeen ihmisenä ja hänen sukupuolensa säilyy. Tämä johtuu siitä, että ihminen on mies tai nainen ei ainoastaan ruumiinsa vaan myös henkensä puolesta. Miessielu on erilainen kuin naissielu. Maskuliinisuus vastaa totuutta, feminiinisyys hyvyyttä. 

Professori Kari Teramo (HYKS) kirjoittaa artikkelissaan “Työttö vai poika? “, että kätilön tai synnytyslääkärin ilmoitus heti lapsen synnyttyä lopettaa arvailut lapsen sukupuolesta. Teramon mukaan nykyisin tehdyissä sikiön rakenteiden kaikukuvauksella voidaan määrittää lapsen sukupuoli melko luotettavasti jo raskauden puolivälissä. 

Seksuaalivallankumouksen välineistöön sisältyy myös muiden muassa “taistelu” lesbo- ja homosuhteiden “laillistamisen” ja “laillistamisen” ylläpitämisen puolesta. Mutta kuten jo edellä esitettiin, että Jumalan salliman paljastuksen mukaan vain helveteissä on homo- ja lesboliittoja, mutta avioliittoja on vain taivaassa. Homo- ja lesboliitot ovat taivaallisessa valossa iljetyksen kauhistus. (Edellä mainittu paljastus Jumalalta saatiin siis Swedenborgin kautta). 

Seksuaalivallankumouksella linjaudutaan Gramscilaiseen välineistöön, jonka tarkoituksena on hegemonisen valta-aseman saavuttaminen yhteiskunnassa, mutta ei voimatoimin, vaan kansaa suostuttelemalla, neuvottelemalla sekä psykologisesti manipuloimalla. Heti, kun yhteiskunta on saatu henkisesti ja taloudellisesti raunioitettua, asettaa Uusi Maailmanjärjestelmä raunioille raudanlujat järjestelmänsä. 

Suomessakin Pride-ideologia ja sen tunnukset vaativat vallankumousta ja kapinaa, mutta vain taantumukselliseen suuntaan ja kohti eläinkuntaa. Länsivaltioissa seksuaalivallankumouksen tavoitteet ja siihen liittyen Priden-liikehdintä ovat saavuttaneet valtavan suosion ja poliittisen kunnioituksen, jopa niin, että näitä tavoitteita kohtaan ollaan hyvin kuuliaisia niin poliittisten päättäjien kuin myös valtamedioiden keskuudessa. 

Esimerkkejä Pride-liikkeen “rakkaudellisesta oikeudenmukaisuudesta” 

Kasvatus- ja koulutusmaailman ja virkakoneiston tukena häärivä valtamedia julistaa Pride-liikkeen edistävän rakkautta, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Onko asianlaita todellakin näin? Aito avioliitto ry testasi Pride-liikkeen rakkaudellista suvaitsevuutta ja yhdenvertaisuus hakuisuutta.  

Niinpä kolme Aito avioliitto ry:n kuuluvaa naista tahtoivat mennä vapaaehtoisesti ja yksityishenkilöinä Helsinkiin ottamaan vastaan Pride-kulkueen henkilöiden osoittamaa ”rakkautta ja suvaitsevaisuutta” kantaessaan itse perheen ja avioliiton arvostusta kuvastavaa viestiä. 

Testi järjestettiin Pride-kulkuepäivänä lauantaina 2.7.2022 alkaen kello 13:00 tienoilla. 

Nämä kolme naista kannattelevat käsissään lippuja, jotka olivat varustettuina perheen kuvalla ja tekstillä: AITOAVIOLIITTO.FI. Nämä kolme osallistujaa eivät esittäneet iskulauseita, vaan esiintyivät sangen rauhallisesti.  

Mikä olikaan lopputulos? 

Nämä kolme naista saivat kokea testauksensa aikana Pride-mielenosoittajien taholta muiden muassa paikaltaan karkotuksia, pilkkahuutoja ja suoranaista väkivaltaa. Mainitussa väkivalta tilanteessa jossa eräs Pride-kulkueeseen osallistunut mieshenkilö yritti riistää voimakeinoin perheen kuvalla varustettua lippua, jota Emmy ja Tuulikki pitelivät välissään. 

Tästä Pride-henkilön aggressiivisuudesta huolimatta poliisi ei ottanut kiinni tai pidättänyt ryöstöyrityksen tehnyttä Pride-miestä, eikä ollut kiinnostunut siitä olivatko Emmy ja Tuulikki vahingoittuneet rytäkässä. Mutta sen sijaan poliisi sanoi väkivallan uhriksi joutuneille naisille, että: ”peruuttakaa pari metriä ja pysykää rauhallisina, niin saatte olla siinä.” 

Yllä olevan esityksen mukaan näyttää siltä, että Pride-liike on luonteeltaan enemmänkin väkivaltainen, hyvin suvaitsematon ja törkeän epäystävällinen sateenkaari yhteisö. Pride-liikkeen mainostamat rakkauden, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden iskulauseet tarkoittavat vain sitä, että näitä arvoja pitää noudattaa Pride-porukkaa kohtaan, mutta he eivät ole velvollisia osoittamaan mainostamiaan arvoja toisille. 

Loppupäätelmät 

Yhteiskunnan ja kansan henkinen taso on myös nykyisessä Suomessa perikadon partaalla. Länsimaisissa perinteisissä kulttuuriarvoissa on tapahtunut syvä romahdus, oikea mannerlaattojen aiheuttama maanjäristys. Seksuaalivallankumouksen lisäksi yhteiskuntiamme ja valtiopolitiikkaa riivaa alistuneisuus tietyn negatiivisen globaalin eliitin käskytettäväksi. Tätä Suomen ja muiden länsivaltojen sisä- ja ulkopoliittista perikatoa kuvaa parhaiden suhtautuminen Venäjään ja pyrkimys liittyä NATOon. Etupäässä Suomessa maamme typerät poliittiset pölkkypäät mustamaalaavat Venäjää vuorokaudet ympäriinsä ja hankkiutuvat suurvalta Venäjän viholliseksi Venäjän vastaisilla pakotteilla sekä jatkuvalla Ukrainan asevarustelulla. 

Yksilöllisesti suomalaiset voivat pelastua nykyisestä tilanteesta vain ja ainoastaan Uuden Kirkon avulla. Ja Uuden Kirkon laajentuessa suomalaisten keskuudessa pelastuu koko Suomen valtio.  

Uuden Kirkon tehtävä on nujertaa ”juutalaisen” mafian valta, joka on nykyisin pelottavan suuri. Uuden Kirkon papit ja jäsenet saavat ymmärryksensä suoraan Jumalalta

Sionistisen mafian muodostama uhka ihmiskunnalle on todellinen, ja se on paljon suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat uhat. Meidän planeettamme pelastuksena on kuitenkin Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko

Tiivistäen voidaan sanoa, että Uuden Kirkon teologian mukainen uudestisyntyminen tarkoittaa kahta jäljempänä mainittua kohtaa: 

 1. Tunnustetaan yksi Jumala, jossa on Kolminaisuus, ja tämä tehdään sekä ajatuksissa että puheessa.  
 1. Noudatetaan Jumalan Kymmentä Käskyä sekä ihmisen sisäisessä mielessä että käytännössä. Näitä noudatetaan siksi, että ne ovat Jumalan Käskyjä. 

Lisä selvityksenä sanottakoon, että: 

Uudestisyntymisellä tarkoitetaan Kymmenen Käskyn noudattamista niin henkisessä kuin luonnollisessakin mielessä ja tämän seurauksena perityn pahuuden asteittaista nujertamista sekä päivittäistä itsetutkiskelua oman pahuuden tunnistamiseksi. Tämä luo ihmiseen uuden ymmärryksen, jolloin usko ei enää ole sokeaa uskomista, vaan tosiasioiden todeksi havaitsemista, sillä usko liittyy totuuteen ja totuus ymmärrykseen. Tällainen elämä on luottamista siihen, että Jumala eli Herra Jeesus Kristus uudestisynnyttää ihmisen, joka noudattaa elämässään Jumalallisia lakeja, siis aktiivisesti haluaa uudestisyntymistä. 

Vain tällainen elämä johtaa todelliseen vallankumoukseen ja myös Suomen itsenäistymiseen. 

Markku Juutinen 

Lähteet:

Nova Hierosolyma 

Nova Hierosolyma 

Page not found – Pride Source 

DIRELAND: GAY PRIDE IN EUROPE LOOKS GLOBALLY (typepad.com) 

Transsukupuolisuus | Seta ry 

Where Transgender Is No Longer a Diagnosis – Scientific American 

Nova Hierosolyma 

Tyttö vai poika? (duodecimlehti.fi) 

Tietoa meistä | Aito avioliitto 

Artikkelit | Aito avioliitto 

 1. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT : KUINKA TSAARI JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN. Tabernaculum Dei ry.   
 1. Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm. 
 1.  The Frankfurt School of Social Research and the Pathologization of Gentile Group Allegiances: chap5.pdf (kevinmacdonald.net) 
 1. Gramcsi, Antonio. (1975, 2009). Vankilavihkot. (Suom. Mika Böök, Martti Berger & Lena Talvio). Tampere: Vastapaino. 
 1. Yle (2020). Eduskuntapuolueet erimielisiä sukupuolten määrästä – yli puolet ryhmien puheenjohtajista kirjaisi lakiin kolmannen tai useamman sukupuolen. 

Gramsci (1977). Vankilavihkot, (35-80). 

8 kommenttia

 1. PRIDE-SAASTA JA NYKYAJAN KRISTINUSKO
  Luterilainen kirkko ei tottele Raamattua, vaan on lähtenyt mukaan pride-saastaan hyväksymällä sairaat homo-, lesbo-, biseksuaalis- ynnä transuopit. Raamatun kanta on selvä: on vain kaksi sukupuolta. Valtamedia propagoi massiivisesti pride-saastaa ja turmelee nuorison tervettä sukupuolisuutta. Käsitys kahdesta sukupuolesta on virtaus taivaasta ja useammasta sukupuolesta helvetistä. Tässä näkyy aikamme saastaisuus, kun helvetillinen virtaus on hyväksytty jonkinlaiseksi elämänohjeeksi. Kaikki, mikä on Jumalan vastaista, on helvetillisestä virtauksesta. Syvimmät helvetit ovat yhteydessä kasaari- eli juutalaiskansaan. Juutalaiset suosivat gojimeille seksuaalisia perverssejä ja kaikkea muuta Jumalallisen Järjestyksen vastaista, kuten ihmisrotujen sekoittamista. Omassa valtiossaan juutalaiset eivät hyväksy muita rotuja kuin juutalaiset eikä muuta uskontoa kuin Talmudin. Naurettavuuden huippu saavutettiin Päivi Räsäsen tapauksessa, kun Raamatun lainaaminen katsottiin syyttäjän toimesta ”kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan” eli homouden suosimista. Emanuel Swedenborgin kirja Aviorakkaus on edelleen paras tieteellinen teos todellisesta sukupuolirakkaudesta. Se tulisi olla psykologian opetuksen peruskirjana. LBGTQ-agenda on helvetistä. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(14)Miinusääni(7)
 2. Swedenborgin oppien mainostaminen olevan jumalallista alkuperää, on Jumalan pilkkaa. Meille on annettu Pyhä Raamattu ja Jumala toimii ja on siinä kerrotuissa raameissa. ”Ei yli eikä alle mitä kirjoitettu on”. Mistä muuten voi tietää mikä on eksytystä ja mikä on Jumalasta? Jumala voi tietenkin tehdä myös paljon yli sen mitä Raamatussa sanotaan, mutta ei tee juuri siksi, että muuten eksytysten tunnistaminen olisi mahdotonta.

  Ihan yhtä hyvin voisin kertoa, että henkilö nimeltään Hesekiel Kankkunen on suuri jumalan mies ja sai ilmestyksen suoraan jumalalta. Hän kirjoitti kaiken muistiin ja se on absoluuttinen totuus.

  Et kai Markku Juutinen sinäkin usko tuohon Swedenborgin hölynpölyyn?

  Ihminen on syntinen hamaan loppuun saakka. Kukaan ihminen ei ole eikä tule synnittömäksi täällä maan päällä. Ainoa synnitön koskaan maan päällä oli Herra Jeesus. Totta kai tulee pyrkiä noudattamaan kymmentä käskyä ja elämään vanhurskaasti ja jumalisesti. Jumala on luvannut antaa voimaa tähän taisteluun syntiä ja kiusauksia vastaan. Mutta silti liha on syntinen ja pysyy, vaikka parannusta ja muutosta parempaan tapahtuukin Jumalan ansiosta. Jos siis joka päivä tahdomme tehdä hänen tahtonsa ja seurata Jeesusta.

  Synnittömyysoppi on harha-oppia ja perkeleestä. Samaa sontaa tarjoaa katolinen porttokirkko väittäessään paavin ja marian olevan virheettömiä ja synnittömiä. Samoin menestysteologian opeissa usein väitetään vastoin Raamatun totuutta, että ihminen voisi tulla synnittömäksi.

  (Saarn.7:21) Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä.

  (Sananl. 20:9) Kuka voi sanoa: ”Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni”?

  (1.Kun.8:46) Jos he tekevät syntiä sinua vastaan – sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee – ja sinä vihastut heihin ja annat heidät vihollisen valtaan, niin että heidän vangitsijansa vievät heidät vangeiksi vihollismaahan, kaukaiseen tai läheiseen,

  Swedenborgin koko ilmestys on perkeleestä. Onhan siinä paljon näennäisesti myös ihan hyvää tekstiä. Mutta paras eksytys onkin se, jossa on paljon hyvää ja eksytys siellä seassa.

  Plusääni(18)Miinusääni(10)
 3. NIMIMERKILLE USKOVA- 71
  Ihminen ei pääse koskaan täysin irti synnistä, vaan kun hän tekee parannusta, niin Herra pitää hänen syntinsä ikään kuin piilossa. Korkeimmilla enkeleilläkin on peritty pahuus vielä taustalla, mutta niin ettei se vaikuta enää heidän elämäänsä, siitä pitää huolen Herra. Nimimerkki on tyypillinen nykyajan kristitty, joka on täysin harhassa uskon kysymyksissä. Swedenborgille ilmestyi Herra itse ja määräsi hänet kirjoittamaan teologiset teokset, joissa hän paljastaa kristillisen kirkon rappion, joka on täydellistä. Swedenborg kirjoitti teoksiaan 27 vuotta eikä pannut edes nimeään useimpiin teoksiinsa. Balzac oli tunnetusti Swedenborgin ihailija ja kutsui Swedenborgia ”Pohjolan Buddhaksi”. Balzacin romaanin ”Louis Lambert” päähenkilö kuvaa Swedenborgin teologiaa seuraavasti:
  ”Hänen teologiansa on ylhäinen, ja hänen uskontonsa ainoa, jonka korkealle kehittynyt mieli voi hyväksyä. Hän yksin kykenee saattamaan ihmisen Jumalan yhteyteen, ja hän herättää janon Häneen. Hän vapauttaa Jumalallisen majesteetin niistä kapaloista, joihin eri uskonsuunnat ovat Hänet käärineet.”
  Nykyajan kristityt ovat sokeita, jotka joutuvat helvettiin kuolemansa jälkeen elleivät harjoita lähimmäisenrakkautta, vaan turvautuvat sokeaan uskoon. Swedenborg avautuu vain vilpittömille totuudenetsijöille. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(10)Miinusääni(11)
 4. Oletko B. Kivilohkare ihan itse itsellesi myöntänyt tuon arvonimen miles Domini, pontifex primus?
  Vai ilmestyikö joku ja antoi sen? Kovasti viittaa latinan kieli tuonne porttokirkon puoleen…

  Mutta turha näistä on riidellä. Lopulta totuus tulee julki ja niin sinä kuin minä joudumme polvistumaan Herran Jeesuksen edessä viimeisellä tuomiolla. Johon ei liene enää kovinkaan pitkä aika, kun katsoo tätä maailman menoa.

  Tärkeintä on tiedostaa se, että kukaan ei pelastu ilman Jeesusta. Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. Ilman Jeesusta ei ole kristinuskoa. Jeesus on tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Jeesuksen kautta.

  Usko Herraan Jeesukseen niin sinä pelastut!

  Plusääni(12)Miinusääni(5)
 5. Perhe jonka muodostaa miehen ja naisen yhteen sitoma liitto on peruspilari, suvulle, heimolle ja kansakunnalle, siihen perustuu jatkuvuus, tämä on elämänlaki, kaikki muu on iljettävää luonnotonta saastaa.
  Tämä on näin yksinkertaista, luonnonmukaisen selvää, sitä ei voi muuksi muuttaa.

  Sillä jatkuvalla koulutuksella, joka aljetaan jo melkein imeväisiässä tarhaamalla lapsukaiset pois kodin suomasta mahdollisuudesta kasvaa omaksi yksilöksi, muokataan kansasta tahdottomia ”zombeja” joille voi syöttää tämmöistä järjetöntä sontaa mitä toitottavat nämä sateenkaari-oliot.
  Esi-isämme olivat viisaita vastustaessaan turhaa koulutusta, heillä oli ymmärrys omaperäinen ja turmelematon siksi he näkivät sen että tällä tavalla tyhjäpäitten lauma kasvaa hallitsemattoman suureksi joka käy viimmein ylivoimaiseksi elättää niille joilta ne kustannukset nyljetään, mutta eivät varmaankaan aavistaneet, että nämä opetetut viellä muokataan luonnottomiksi mutaatioiksi.

  Tämä on pitkäaikainen suunnitelma jossa raha on ainoana arvona, sillä mitataan kaikki, mitään ei näiden olioitten maailmassa tapahdu jota ei voisi rahalla silittää, raha on kaikki kaikessa, ei edes ihmishenki, avioliitto ja rakkaus sitä voita, kaikki todelliset luonnonmukaiset arvot raiskataan rahalla.

  Plusääni(16)Miinusääni(1)
 6. B. Kivilohkareelta erinomainen analyysi suomalaisen yhteiskunnan syvästä alennustilasta. Suomi alkaa olla turmeluksessaan aivan kouriintuntuvan pelottava ja ahdistava paikka. Alkuvuodesta 2020 aloitettiin meilläkin nähtävästi ikuinen poikkeustila, jonka nuotit on saatanaa palvova globalistien eliitti meille loihtinut. Päämäärät ovat hirvittävät eli kansojen kirjaimellinen orjuutus ja paikoin jopa pääluvun tuntuva vähentäminen. Kaikki tämä on syvästi Raamatun vastaista:

  ”28 Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.”” (1. Moos. 1:28)

  Globalistit kuvittelevat olevansa itse jumalia ja olevansa valtuutettuja päättämään maapallon väkiluvusta. Myös juutalaiset lankeavat syntiin ja kuvittelevat em. jakeen koskevan vain itseään ja heimoaan. Huonon sikiävyytensä vuoksi heidän on täytynyt turvautua salajuoniin maapallon muiden kansojen pääluvun vähentämiseksi. Globalistit ja juutalaiset ovat löytäneet tässä yhteisen intressin. Molemmat ovat Jumalan ja ihmiskunnan katkeria ja myrkyllisiä vihollisia yhdessä Saatanan ja hänen henkijoukkojensa kanssa. Hallitsemansa median kautta nämä ovat onnistuneet aivopesemään kansat ja erityisesti valkoiset kansat kannattamaan ja suosimaan omaa perikatoaan. Suunnitelmat on laitettu nyt toteutusvaiheeseen ja elämme kaiketi lopun ajassa, mikä merkitsee kristikunnalle vainon aikaa. Jumala kuitenkin on tarjoava apua sen mukaan, mikä kohtalo kullekin uskovalle on varattu.

  ”10 Jos jonkun osana on vankeus, hänet vankeuteen viedään. Jos jonkun osana on tulla miekalla tapetuksi, hänet miekalla tapetaan. Tässä on tarpeen pyhien kestävyys ja usko.” (Ilm. 13:10).

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
 7. MAAILMANSOTA ON KÄYNNISSÄ
  USA ja EU sotivat par’aikaa Ukrainaa vastaan lähettämällä modernia aseistusta ja kouluttamalla Ukrainan joukkoja. Myös Suomi ja Ruotsi osallistuvat sotaan lähettämällä aseistusta ja muuta apua sekä kouluttamalla Britanniassa Ukrainalaisia nuoria siviilejä. Ukrainassa kuolee joka päivä pari sataa nuorta miestä sodassa, jonka turhasta jatkamisesta päättävät Ukrainan fasistihallitus ja USA ja EU. Pian Ukrainasta loppuvat nuoret miehet. Ukraina ei ole demokraattinen valtio, kuten valtamedia kehuu, vaan fasistinen diktatuuri, jossa on kielletty yhdentoista puolueen toiminta.
  Valtamedia valehtelee jatkuvasti ja esittää Ukrainan sotapropagandaa totuutena. Venäjä aloitti sodan, mutta Ukraina oli sitä ennen valmistautunut hyökkäämään Krimille ja Donbassiin. Ukraina aloitti hyökkäysvalmistelut 17.2.2022 avaamalla tulen koko Donbassin rintamalla. Naton tietokoneelta maaliskuussa 2022 haltuun saadut asiakirjat hyökkäyksen valmisteluista 8. maaliskuita vain vahvistivat ennakkoon tiedetyn. Nämä asehankinnat ja niiden toimitukset länsimaiden kautta Ukrainalle olivat myös selkeästi tuoneet Venäjän hallinnon tietoon laajamittaiset lännen tukemat Ukrainan hyökkäysvalmistelut. Venäjän operaatio oli täysin oikeutettu: Ukrainan natsipataljoonat olivat pommittaneet Donbassia kahdeksan vuotta surmaten 14000 siviiliä. Venäjän operaatio on vain sisällissodan lopetus. Valtamedia on aivopessyt suomalaiset vihaamaan venäläisiä. NATO:on liittyminen ja Venäjän pakotteisiin liittyminen on tehnyt Venäjästä Suomen vihollisvaltion ilman mitään syytä Venäjän puolelta. Venäjä on pitänyt kiinni naapuruussopimuksesta. Niinistö ja Marin jäävät Suomen historiaan Venäjän suhteiden tuhoajina. Suomi on sodassa Venäjää vastaan USA:n johdolla. Sitäkö me suomalaiset haluamme? Rangaistukset Sauli Niinistölle ja Sanna Marinille törkeästä valtiopetoksesta. Länsi on ottanut tavoitteekseen Venäjän voittamisen. Ainoa todellinen kärsijä on Ukrainan kansa, joka on myös aivopesty vihaamaan Venäjää paitsi Krimin ja Donbassin venäjänkielinen väestö. Suomessa pitää tapahtua todellinen vallankumous, jossa koko poliittinen eliitti murskataan. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(11)Miinusääni(3)
 8. UUDEN KIRKON UUDESTISYNTYMINEN
  Ihmisen uudestisyntymisprosessi on samankaltainen kuin ihmisen maallinen syntyminen. Siinä ihminen kehittyy hitaasti mutta varmasti spirituaalisen näön täydelliseen avautumiseen. Äkillinen ”uskoontulo” on usein pahoista hengistä tullut suggestio. Nykyajan kristilliset kirkot eivät tiedä mitään uudestisyntymisestä. Vain Swedenborgin kautta tullut taivaallinen oppi näyttää, miten uudestisyntyminen tapahtuu. Se alkaa siitä, että ihminen etsii Jumalaa. Kun hän vakuuttuu, että Jumala on olemassa, tulee hänen tutkia omia syntejään. Synnit on luokiteltu täydellisesti Kymmenessä Käskyssä. Havaittuaan itsensä syntiseksi, hänen tulee rukoilla Herraa, että saisi synnit anteeksi. Kun hän sen jälkeen alkaa noudattaa elämässään Kymmentä Käskyä luo Herra häneen uuden mielen. Tämä on hidas prosessi, joka kestää useita vuosia ja jatkuu taivaassa ikuisesti. Tässä uudestisyntymisessä ihminen saa Herralta yhä enemmän ja enemmän spirituaalista älykkyyttä. Herra johtaa uudestisyntyvän jokaista liikettä, vaikka ihminen ei sitä huomaa. Uudestisyntyvä joutuu myös kiusauksiin, jotka ovat pahojen henkien hyökkäyksiä. Ihminen voittaa kiusaukset turvautuessaan Herraan. Jumala tulee ymmärtää yhdeksi, joka on Herra Jeesus Kristus. Ei ole kolmea jumalaa kuten nykyajan ihmiset uskovat eli että muka olisi Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki, vaan Isä on Jeesuksen sielu, Poika Hänen Jumalallinen ruumiinsa ja Pyhä Henki Jeesuksesta virtaava Jumaluus. Raamatun tietyissä kirjoissa on sisäinen merkitys, joka avautuu
  uudestisyntyneelle. Uudessa Kirkossa on suomalaisten pelastus. Luterilainen kirkko on levittänyt myrkkyään satoja vuosia, mutta nyt on sen loppu. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(5)Miinusääni(6)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat