Tarkastelussa Saksan kansallissosialistipuolueen 25 kohdan ohjelma

Saksa koki 30-luvulla ennennäkemättömän kansakunnan hyvinvoinnin ja talouden kasvun aikakauden kansallissosialistien noustua valtaan 1933.

Taloudellisen ja yhteiskunnallisen menestyksen peruspilarina toimi kansallissosialistien 25 kohdan ohjelma. Ohjelman tarkempi tarkastelu osoittaa, miksi se johti Saksan menestykseen. Ohjelmaan tutustuminen myös karsii ennakkoluuloja ja valheita, joita kansallissosialismiin nykyisin kohdistetaan. Alla on esitetty vapaasti suomennettuna kaikki ohjelman kohdat ja niiden perässä selventävät kommentit.

1. Vaadimme kaikkien saksalaisten yhdistämistä Suur-Saksan alueeksi ihmisten itsemääräämisoikeuteen vedoten.

Monet Saksaan ja Itävalta-Unkariin kuuluneet saksalaiset alueet oli vääryydellä riistetty Saksalta ensimmäisen maailmansodan epäoikeudenmukaisen rauhansopimuksen seurauksena. Kyseisillä alueilla saksalaisten olot olivat huonot, koska he olivat nyt sorrettuina vähemmistöinä vieraiden valtojen alaisina. Tämän vuoksi oli oikeudenmukaista, että alueet palautettaisiin saksalaisen hallinnon piiriin. Mistään maailmanvalloitus- ja elintilasuunnitelmista ei ole kysymys, vaikka asia virallisessa historiassa näin usein esitetään.

2. Vaadimme Saksan kansalle tasa-arvoista asemaa muihin kansoihin nähden; Versailles’n ja St. Germainin rauhansopimusten kumoamista.

Rauhansopimuksissa Saksa oli määritelty yksin syylliseksi ensimmäiseen maailmansotaan, vaikka näin ei todellisuudessa tietenkään ollut. Versailles’n rauhansopimuksen ehdot olivat todella raskaat ja Saksan kansan olisi pitänyt käytännössä maksaa sotakorvauksia liittoutuneille aina vuoteen 1980 asti. Lisäksi Saksan siirtomaat oli ryöstetty brittiläiselle imperiumille.

3. Vaadimme maata ja alueita (siirtomaita) ruokkiaksemme kansamme sekä siirtomaa-alueita, jonne osa kansasta voi muuttaa väestönkasvun myötä.

Saksan aluemenetykset, siirtomaiden menetykset ja raskaat sotakorvaukset johtivat omalta osaltaan Saksan talouden jyrkkään alamäkeen. Tähän tosin johti myös Weimarin tasavallan talouspolitiikka. Taloudellinen taantuma ja aikaisempien resurssien menetys johti Saksassa nälänhätään, jonka valossa epäoikeudenmukaisuudella riistettyjen siirtomaiden ja alueiden takaisinvaatimus oli oikeutettua.

4. Vain rodun edustaja voi olla kansalainen. Rodun edustaja voi olla vain henkilö, jolla on saksalainen perimä, uskonnosta riippumatta. Näin ollen juutalainen ei voi olla saksalaisen rodun edustaja.

rotuTässä on tärkeää huomata, että ainoastaan juutalaiset eriteltiin kyseisessä kohdassa, ei mitkään muut kansat tai uskonnot. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että aito juutalaisuus periytyy eikä kyseiseen uskontoon juurikaan käännytä. Juutalaisuus on siis oma kansakunta samalla kun sen on myös uskonto.

Tällöin on loogista, että vieraan kansakunnan edustajat eivät voi saada saksan kansalaisuutta, sillä he ajavat valtiossa oman kansakunnan etua eivätkä isäntämaan etua, kuten historia on usein osoittanut. Kivuliaimmin Saksa sai kokea tämän ensimmäisen maailmansodan tappiossa.

5. Jolla ei ole kansalaisuutta, voi elää Saksassa ainoastaan vieraana ja ulkomaalaisille tarkoitettujen säädösten alaisena.

Ei-saksalaiset saivat siis edelleenkin asua ja toimia Saksassa, mutta heillä ei tietenkään kuulu olla samoja etuuksia ja velvoitteita kuin maan omilla kansalaisilla.

6. Oikeus päättää hallinnollisista ja lainsäädännöllisistä asioista kuuluu ainoastaan kansalaisille. Täten vaadimme, että kaikissa julkishallinnon viroissa, olivat ne sitten valtiollisia, maakunnallisia tai kunnallisia, tulee toimia kansalaisten. Me taistelemme korruptoitunutta parlamentaarista taloutta vastaan, jossa virat jaetaan puoluesidonnaisuuksien mukaan sen sijaan, että ne jaettaisiin kykyjen ja taitojen mukaan.

Tämä kohta on erittäin tärkeä – se hyökkää kansainvälistä juutalaista rahavaltaa vastaan. Estämällä juutalaisten pääsy valtion hallintoon estetään heitä tekemästä kansainvälistä pankkitoimintaa sekä sionismia hyödyttäviä päätöksiä ja lakeja isäntämaan kustannuksella. Lisäksi parlamentaarinen puoluepolitiikka on toiminut ja toimii edelleen esimerkiksi Suomessa rakenteellisen korruption tukipilarina: tärkeisiin virkoihin nimitetään henkilöitä, jotka edustavat rahanvallan mukaan ”oikeita näkemyksiä”. Lisäksi virkamiesten päätöksiin vaikuttavat heidän saamansa lahjukset ja toisaalta puolueiden saamat rahalliset avustukset. Näin voidaan todeta, että parlamentaarinen puoluepolitiikka virkamiesnimityksineen edustaa puhtaasti rahan valtaa eikä kansanvaltaa. Tämä voidaan selkeästi haivaita käytännössä myös nyky-Suomessa.

tyolainen7. Vaadimme, että valtion tehtävä on huolehtia ensisijaisesti omien kansalaisten hyvinvoinnista. Mikäli valtion on mahdotonta huolehtia kaikkien asukkaiden hyvinvoinnista, tulee vieraiden valtioiden jäsenet (ei-kansalaiset) karkottaa maasta.

Valtio on yhtä kuin kansa ja tällöin kaikkien valtion toimien tulisi tähdätä kansan hyvinvointiin. Mikäli maassa on ulkomaalaisia, jotka eivät osallistu valtion tukemiseen työllään eivätkä he kuulu kansaan, eivät valtion hyvinvoinnin hedelmät kuulu heille. Tästä voisi ottaa Suomen pakolaispolitiikka oppia. Suomessa kustannetaan pakolaisten hyvinvointi työtätekevien kansalaisten kustannuksella, vaikka suuri osa omasta kansastakin elää köyhyydessä ja työttömyydessä. Ensin kannattaisi hoitaa oma pesä kuntoon, ennen kuin alkaa auttamaan toisia. Pakolaisuudenkin tulisi olla vain väliaikaista ja tiettyjen ehtojen sisällä maassa olemista kohdan 5 mukaisesti.

8. Ei-kansalaisten maahanmuutto on jatkossa estettävä. Vaadimme, että kaikkien ei-saksalaisten, jotka ovat muuttaneet Saksaan 2.8.1914 alkaen, täytyy välittömästi poistua Saksasta.

Ensimmäinen maailmansota alkoi heinä-elokuun vaihteessa 1914. Tällä haluttiin varmistaa, että maahan muuttaneet vieraiden valtojen edustajat saadaan poistettua maasta, jotka omalta osaltaan edesauttoivat Saksan tappiota ja toimivat mahdollisesti myös vakoojina. Lisäksi monet ulkomaiset sijoittajat hyötyivät Saksan romahduksesta ostamalla itselleen saksalaista teollisuutta pilkkahinnalla sodan jälkeen. Puolueohjelman kahdeksannella kohdalla haluttiin varmistaa, että saksalainen teollisuus ja talous kuuluisi Saksan kansalle. Mitään rasismia ei tässä ole, niin kuin poliittisesti korrekti valtavirtahistoria väittää. Kyseessä on oman kansan ja valtion edun ajaminen, joka kuuluu terveessä yhteiskunnassa valtionhallinnon tehtäviin.

9. Kaikilla kansalaisilla on tasa-arvoiset oikeudet ja velvollisuudet

Sivistysvaltiossa tämä on itsestäänselvyys. Nykyään länsimaissa tämä ei ole itsestäänselvyys eriarvoisuuden lisääntyessä koko ajan. Toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

10. Ensimmäinen velvoite jokaiselle kansalaiselle on työskennellä sekä henkisesti että fyysisesti. Yksilön toiminta ei saa olla ristiriidassa yhteisen edun kanssa, vaan työn tulosten pitää olla kaikkien kannalta hyödyllistä.

Jokaisen ihmisen on tehtävä jotain työtä elantonsa eteen, omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan. Henkiseen työhön ja vireyteen kannustetaan. Työ ei saa olla sellaista, joka riistää toisia tai aiheuttaa jollekin hyötyä toisten ihmisten kustannuksella. Korkean moraalin periaate on hyökkäys korruptiota sekä kansainvälistä riistokapitalismia vastaan. Tälle periaatteelle olisi tilausta niin Suomessa kuin kaikissa muissakin länsimaissa.

11. Ansaitsemattomien tulojen poistaminen. Velkaorjuuden (korko-orjuus) lakkauttaminen.

On oikein, että toisten hyväksikäytöllä ansaitun tulon kerääminen, sekä haittaa aiheuttavalla työnteolla vaurastuminen lakkautetaan. Velkaorjuuden poistaminen oli suora hyökkäys kansainvälistä juutalaisuutta vastaan, jonka hallussa koko nykyinen yksityinen rahajärjestelmä on. Saksassa rahanjulkaisuoikeus haluttiin valtiolle, jolle se oikeutetusti kuuluu, eikä siis yksityisille pankeille, jotka nykyään luovat lähes kaiken rahan velan kautta. Suomi, suomalaiset ja monet muut valtiot ovat nyt velkapyramidihuijaukseen perustuvan rahajärjestelmän orjia, kuten tarkemmin selviää muun muassa tästä artikkelista.

German_soldier_from_ww212. Ottaen huomioon hirvittävän omaisuuden ja veren uhrauksen, jonka jokainen sota vaatii kansalta; henkilökohtainen hyötyminen sodan avulla on julistettava rikokseksi kansaa vastaan. Täten vaadimme kaikkien sodan aiheuttamien voittojen täydellistä takavarikointia.

Sodista ovat hyötyneet ja hyötyvät edelleen eniten kansainvälinen rahoitustoiminta ja pääoma. On moraalisesti väärin hyötyä taloudellisesti toisten ihmisten kärsimyksestä. Nykyään länsimaissa ja etenkin USA:ssa tämä ei poliittisen johdon mielestä ole mikään moraalinen ongelma.

Jokainen ammus, varuste ja jälleenrakennuskohde vaatii rahoituksen. Raha tulee yksityisestä kansainvälisen juutalaisuuden hallinnoimasta liikepankista ja se maksetaan veronmaksajien orjatyönä. Tämä kuvio on aina syytä pitää mielessä, kun mietitään kuka hyötyy esimerkiksi Ukrainan kriisistä, Syyrian kriisistä tai vaikka ISIS:n vastaisesta taistelusta.

13. Vaadimme kaikkien edelliseen viittaavien teollisuuksien kansallistamista.

Kun sotateollisuus ja rahoitussektori eivät ole yksityisessä omistuksessa, niin silloin ne eivät myöskään pääse tekemään yksityistä voittoa sodan kustannuksella.

14. Vaadimme kaiken raskaan teollisuuden voittojen jakoa.

Distributismin sääntöjen mukaan suuren pääoman voittojen tulee osittain jakautua kansan hyödyksi, jolloin mikään pääoma ei saa liian suurta valtaa valtioon eli kansaan nähden. Lisäksi raskas teollisuus on tehnyt voittoa sodan avulla, eli kansalaisten veren kustannuksella. Distributismista tarkemmin tässä artikkelissa.

15. Vaadimme laajamittaista eläkkeiden lisäystä.

Weimarin tasavallan talouskurimus oli kohdellut pahiten erityisesti vähäosaisia, muun muassa vanhuksia. Eläkeuudistuksella pyrittiin turvaamaan eläkeläisten hyvinvointi. Yksi sivistysvaltion mittari on se, miten se kohtelee vanhuksiaan.

16. Vaadimme hyvinvoivan keskiluokan luomista ja siitä huolehtimista. Suurten toimitilojen (varastojen) kunnallistamista ja edullista vuokraamista pienille yrityksille, yritysten sekä valtion, maakuntien ja kuntien välisillä sopimuksilla.

Distributismin oppien mukaisesti valtion tulee tukea erityisesti pienyrittäjyyttä ja rajoittaa suuren pääoman valtaa. Näin ollen pienyrittäjyyttä haluttiin tukea, sillä tämä toiminta luo valtion hyvinvoinnille ja keskiluokan menestymiselle edellytykset. Suuren pääoman tukeminen sen sijaan hyödyttää vain harvoja ja johtaa siihen, että pk-yrittäjät ovat epäreilussa kilpailuasemassa suuria monopoleja vastaan. Suomessa suuren pääoman lobbaama valtionhallinto on tehnyt pitkään vahinkoa suomalaisille pienyrittäjille suuren pääoman hyväksi. Tilannetta on pahentanut EU:lla kiihdytetty byrokratia, joka kohottaa yrittäjyyden kustannukset niin korkeiksi, että voittajiksi selviytyvät vain suuren pääoman edustajat.

17. Vaadimme maauudistusta, joka tukee meidän tarpeitamme; vaadimme lakia, joka mahdollistaa maan vapaan pakkolunastuksen julkiseen hyötykäyttöön; vaadimme maan verotuksen poistamista sekä kaikenlaisen maalla keinottelun estämistä.

Maa-alueet haluttiin yhtäältä hyödyntää tarvittaessa yhteiseen hyvään. Toisaalta tahdottiin myös mahdollistaa edullinen verovapaa maaomistus pienyrittäjyydelle, eli jälleen kerran tukea pienyrittäjyyttä distributismin oppien mukaisesti. Maaomistuksella käytävällä keinottelulla tapahtuva toisten riistäminen ja liiketoiminnan hankaloittaminen haluttiin estää. Maaomistusta oli erityisen paljon keräytynyt suurpääomapiireille, jotka olivat voineet ostaa itselleen paljon maata pilkkahintaan toisten ahdingon seurauksena.

61farm

18. Vaadimme ehdotonta taistelua niitä vastaan, joiden toiminta on vahingollista yhteistä etua kohtaan. Kansallisille rikollisille, koronkiskureille, keinottelijoille ja niin edelleen tullaan langettamaan kuolemantuomio rotuun ja uskontoon katsomatta.

Laajalle levinnyt korruptio, valtion mädättäminen sekä kansan kurjistaminen voitiin kitkeä pois vain tiukalla lainsäädännöllä ja toimenpiteillä. Rangaistus oli kaikille sama kansallisuuteen katsomatta.

19. Vaadimme Saksan tapaoikeuden korvaamista roomalaisella oikeudella.

Roomalainen oikeusjärjestelmä oli ollut vallitseva järjestelmä saksalaisilla alueilla useiden vuosisatojen ajan ja sen korvanneen BGB:n eli siviilioikeuslakikirjan katsottiin sisältävän paljon vaikutteita lakiasioissa päätösvaltaa pitäneiltä korkeassa asemassa olleilta juutalaisilta ja vapaamuurareilta. Korruption vaikutteet haluttiin kitkeä pois laintulkinnasta, mutta tätä kohtaa ohjelmasta ei kuitenkaan lopulta toteutettu, vaan joitain kohtia BGB:tä pyrittiin vain tulkitsemaan uudella tavalla.

20. Valtio on vastuussa kansallisen opetusjärjestelmän perusteellisesta uudistamisesta, jotta jokainen kyvykäs ja ahkera saksalainen voisi saada korkean koulutuksen, joka mahdollistaa johtavissa asemissa toimimisen. Kaikkien oppilaitosten opetuksen tulisi olla käytännön kansalaistoimintaa tukevaa. Vaadimme, että valtio kustantaa köyhien perheiden lahjakkaiden lasten opinnot vanhempien asemaan ja ammattiin katsomatta.

Korkea koulutus on tärkeää, jotta tavalliset kansalaiset voivat tahtoessaan toimia johtavissa tehtävissä esimerkiksi yrityksissä, kunnissa tai hallituksessa. Mikäli korkea koulutus on saatavilla vain rikkaille, lisää se silloin vain pienen vallitsevan eliitin valtaa valtiossa.

21. Valtion tulee huolehtia kansallisesta hyvinvoinnista ja terveydestä suojelemalla äitiä ja lasta, kieltämällä lapsityövoiman, rohkaisemalla fyysisen kunnon ylläpitoon säätämällä lain urheilu- ja liikunnanopetuksesta sekä tukemalla kaikkia järjestöjä, jotka liittyvät nuorten fyysisen kunnon ylläpitoon.

Lapsilla ja nuorilla tulee olla terveellisiä ja hyödyllisiä harrastuksia ja valtion tulee tukea tällaista toimintaa, koska se vaikuttaa suoraan kansanterveyteen. Tällä pyrittiin estämään nuorten syrjäytyminen ja päihteiden käyttö.

naiset

22. Vaadimme vanhan palkka-armeijan lakkauttamista ja kansallisen armeijan perustamista.

Kansallinen armeija on oleellinen osa itsenäisen valtion puolustusjärjestelmää, koska se on riippumaton. Riippumaton armeija toimii valtion eli kansan palveluksessa, eikä vain rikkaan upseerikunnan etujen mukaisesti.

23. Vaadimme, että valtion on puututtava lehdistön jatkuvaan valehteluun. Saksalaisen lehdistön luomiseksi vaadimme, että:

 • Kaikkien saksankielisten sanomalehtien kirjoittajien ja työntekijöiden tulee olla saksalaisen rodun jäseniä.
 • Ei-saksankielisten lehtien tulee saada erityislupa valtiolta julkaisua varten. Niitä ei tule julkaista saksaksi.
 • Ei-saksalaisilta on lailla kiellettävä kaupallinen hyötyminen saksalaisista julkaisuista sekä kaikenlainen vaikutus niihin. Rangaistukseksi säädetään tällaisten julkaisujen lopettaminen sekä toimintaan liittyvien ei-saksalaisten välitön maasta karkotus. Yhteisen edun vastaiset julkaisut ovat kiellettyjä. Vaadimme laillista puuttumista kaikkeen taiteelliseen ja kirjalliseen tuotantoon, jolla on tuhoava vaikutus kansalliseen elämään sekä kaikkien tähän toimintaan syyllistyvien järjestöjen kieltämistä.

Massamedia ja kulttuurielämä ovat olleet aina tärkeitä tekijöitä ihmisten mielipiteiden muokkaajina. Perinteisesti tämä ala oli Saksassa pitkälti juutalaisten hallinnassa ja omistuksessa, mikä näkyi siinä, että uutisoinnissa leviteltiin kansainvälistä juutalaisuutta ja sionismia tukevaa propagandaa.

Yhdysvalloissa juutalaisomisteinen lehdistö puolestaan sai saksalaisista kerrotuilla valheillaan kansan kannattamaan sotaa Saksaa vastaan ensimmäisen maailmansodan aikana. On yleisesti tiedossa, että tänä päivänä kansainvälinen media on vahvasti juutalaiseliitin hallussa, ja uutiset toimitetaan sionistisen suodattimen läpi.

Hitler Arrests Rothschild

24. Vaadimme uskonnonvapautta kaikille valtiossa oleville uskontokunnille, kunhan ne eivät ole vaaraksi valtiolle tai toimi vastoin saksalaisen rodun moraalista käsitystä.

Puolue itse toimii positiivisen kristillisyyden puolestapuhujana, kuitenkaan sitomatta itseään tunnustuksellisesti mihinkään uskontokuntaan. Se taistelee ympäröivää juutalais-materialistista henkeä vastaan ja on vakuuttunut, että valtiomme eheytyminen voidaan saavuttaa vain tällä toimintaperiaatteella: valtion etu ennen yksilön etua.

Tämä osoittaa jälleen kerran, että kansallissosialistinen Saksa oli kristitty valtio, kuten tämä artikkeli kertoo tarkemmin.

Tästä kohdasta voidaankin tehdä nopea johtopäätös, että juutalaisuus koettiin uhkaksi valtiolle. Ainoastaan länsimaiden sionistiset kristityt on saatu kuvittelemaan, että juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa ja Israel luvattu maa.

25. Tavoitteidemme toteuttamiseksi vaadimme valtiolle vahvaa keskushallintoa, rajoittamatonta valtaa parlamentille koko valtion ja kaikkien sen organisaatioiden suhteen sekä valtion- ja ammattikamareiden luomista lakien täytäntöönpanemista varten liittovaltion kaikissa osissa. Puolueen johtajat lupaavat, mikäli tarpeellista, uhrata omat henkensä yllä mainittujen kohtien toteuttamiseksi.

Kansallissosialistisen Saksan johtajat joutuivat lopulta uhraamaan elämänsä taistellessaan juutalaispankkiirien rahoittamia mahtivaltioita, Yhdysvaltoja, Ranskaa, Iso-Britanniaa ja Neuvostoliittoa vastaan. Toisen maailmansodan epäonnisen lopputuloksen vuoski vallitseva maailmanjärjestys perustuu materialismin ja yltiöindividualismin yllyttämään valkaorjuuteen sekä moraalin, kansakuntien ja kulttuurien rapautumiseen.

 

Totuusbloki 28.12.2014

10 kommenttia

 1. Voi herran jumala kattokaa hyvat ihmiset paskaa ja kusetusta yle 2 kioski ohjelma!

  Kioski on uusi suora ajankohtaisohjelma. Verkossa yle.fi/kioski #ylekioski. HD

  Ei jumalauta mitä nuo ”asiantuntijat” puhuu!

  Pian sielläkin on keskuspankki jutkujen hallus ja hallitus :)! Ihme ja kumma kun ei sanaakaan siitä näiltä asiantuntijoilta!! Saatanana mitä paskan puhujia! Assadia morkataan aivan helvetin törkeästi! Miksi kukaan ei puutu tuohon paskaan!

  Alla hyvä elokuva jenkkien tutkivasta journalismista :)! Perustuu tositapahtumiin! Mikähän mahtoi olla ettei saanut harrastaa vapaata journalismia! T_ _ _ _ D M _ _ _ A

  http://www.imdb.com/title/tt1216491/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Syyriasta halutaan öljy, luonnonvarat, ja perustaa keskuspankki joka myy tavaran dollareissa! kaasu Putki linja syrian läpi qatariin keskieurooppaan ja qatar myös tukee näitä ”isis terroristeja” ainoa tapa saada tämä toteutetuksi on päästä eroon assadista eli HYVÄSTÄ KANSAN ETUJA AJATTELEVASTA tyypistä! Miten tämä kaasu tullaan maksamaan? No usan dollareissa assadin syrjäyttämisen jälkeen 🙂 ja kuka hyötyy J _ _ _ _ T :)! terroriristeja paskan marjat!

  Ostakaa vaikka voitoillanne palsta tilaa valtamediasta jos myöntävät ja pistäkää faktoja pöytään!!

  Ja sijoittajille tiedoksi ostakaa öljy yhtijöiden osakkeita ja futuureja! Ne jotka tajuavat minkä takia öljyn hinta alhaalla varmasti ostavatkin! Tässä varmaa rahaa tai jotka eivät tajua katukaa jälkeen päin! Tässä paikka tehdä todella hyvä tili! Ottakaa juutalaisista mallia!!! Ostakaa heti ja katsokaa hintoja vuosien päästä! Samoin ohjuksien ohjaus järjestelmien piiri valmistajat ne ovat pörssissä! Järkyttävän arvokasta tietoa!

  http://www.valuuttakauppa.eu/oljyyn-sijoittaminen-osta-ja-myy-oljya-netissa/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Totuusliikkeellä on vaikeuksia ymmärtää tämä.
   Heissä ei ole järkeä. He eivät tee mitään järjestä, vaan Herran Jeesuksen Kristuksen vastustamisesta. He siis näkevät onnellisuutena Herran torjumisen. Tämä on se totuus jota olette odottaneet. Herran nimeen, katso televisiota tällä mielellä ja olet kohta Hrrassa.
   Sanon vielä tämän. Poliitikot yleensä ovat sairaita. He ovat harhaisia.
   Katso, olen ollut ämän uskonnon vaikutuksessa ja tiedän mitä kerron.
   Näin on. He eivät välitä Herrasta, vaan jokainen heidän millisekuntinsa kuluu siihen kuinka palvella helvettiä. Kuinka johdattaa hyvät helvettiin.
   MINÄ SANON TÄMÄN. HERRA VALMISTI MINUT NUJERTAMAAN HELVETIN.
   JA HERRA TULEE SEN TEKEMÄÄN.
   Sinä olet minun ystäväni. Minussa ei ole väkivältaa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Ruotsissa on yritys joka aikoo työntää rfid siruja työntekijöihinsä!! Saadaan seurattua tarkasti missä kukin liikkuu! Paha jos menee läpi! Ei ole foliota kattokaa ite perkele!!! Jokainen askel tapahtuu hiljalleen ettei ihmiset tajuaisi että heidän oikeuksia rajoitetaan päivä päivältä ja sitten jossain vaiheessa herätään mitä helvettiä tapahtuu ja sitten päättäjät sanoo, että te jotka seurasitte mäkihyppyä ja kärppien jääkiekko otteluita ette välittäneet nyt laki on tämä ja aivokuollut väkivalta koneisto (poliisi) hakkaa omiaan koska ”LAKI JA PALKANMAKSAJAT” sanoo niin! Niinkuin meidän valtio tekee hyväksytään lakeja joista kansalle ei kerrota, koska kansa ei iki päivänä hyväksyisi niitä! Vitun tanssii tahtien kanssa, loiri nuotiolla ja muu paska!! Mikä helvetti teitä ”suomalaiset” vaivaa!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Nano-teknologia kehittyy nopeaa vauhtia. Mikrosiruja on mahdollista ympätä ihmisiin esim. rokotteissa. Näiden sirujen avulla voidaan esim. aiheuttaa monenlaisia sairauksia ja vasta pitkien aikojen kuluttua sirutuksesta, jolloin sairauden aiheuttajaksi tuskin osataan epäillä
   mikrosirua – Wall Streetin juutalais-illuminati-pankkigangstereiden NWO-agendaanhan kuuluu maapallon väestön (väkivaltainen) vähentäminen murto-osaan nykyisestä! – Tässäkin eräs painava syy kieltäytyä rikollisen Big Pharman sairauksia VASTAAN tehottomista rokotteista ja ylläpitää kehonsa immuunijärjestelmä tehokkaassa kunnossa, immuunijärjestelmää tukevilla elintavoilla.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 4. Puolueohjelman ensimmäisen kohdan selvennykseen lisään vielä; Saksa muodostui ennen Hitlerin valtaannousua monista eri osamaista maan sisällä. Kussakin osavaltiossa oli oma politiikkansa, oma hallituksensa ja parlamenttinsa. Yleisvaltakunnallinen siviilioikeus puuttui (oli vain baijerilainen, preussilainen,…) Baijerilla oli jopa omia ulkomaanlähetystöjä. Valtiolla ei ollut omia tuloja kuin postista, kulutusveroista, tulleista ja yksityisten osavaltioiden maksuista.

  Tällä kohdalla poistettiin nämä Saksaa ja sen kansaa heikentävät epäkohdat ja yhtenäistettiin Saksan valtakunta ja kansa (Ein Reich, Ein Volk). Vanhat osamaiden rajat olivat enään hallintoteknillisiä aluerajoja ja näiden pääkaupungit menttivät autonomisen asemansa, säilyttäen vain merkityksensä valtakunnan sivistyksellisinä ja taloudellisina keskuksina.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Monia hyviä periaatteita, osa on täyttä VMP:aa. Näin se oli kommunismissakin. Ja kapitalistisessa demokratiassa.

  Kansallissosialisteilla mopo karkasi täysin käsistä, kun valta keskittyi Hitlerille ja kumppaneille. Samoin kävi Stalinille ja kommunistieliitille. Sama riski on nykyisessä lännessä.

  Olipa ideologia mikä hyvänsä, suurimpana ongelmana ja riskinä on aina vallan keskittyminen.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat