Vallankumous perinteiset arvot romuttamalla; mihin sillä pyritään?

Kun vallankumous ei onnistunut väkivalloin, haluttiin se toteuttaa perinteiset instituutiot syrjäyttämällä äärimmäisen suvaitsevaisuuden ja seksuaalikasvatuksen kautta. Tietty eliitti oli päättänyt iskeä sinne, missä on aita matalin, nimittäin ihmismielen aistillinen aste.

 

Tiivistelmä

Tässä kirjoituksessa pohdimme niitä globaaleja voimia, jotka ovat muovanneet yhteiskuntaamme haluamaansa muotoon jo runsaan sadan vuoden aikana. Ensimmäiseksi yritettiin täydellistä vallankumousta Marxin teorioiden pohjalta ja niitä soveltaen. Koska proletariaatin diktatuuri ei johtanut tulokseen eli globaalia vallankumousta ei syntynyt Euroopassa, piti vasemmistointellektuellien vaihtaa synteesiä. Vallankumous, joka on parhaillaan käynnissä, päätettiin toteuttaa länsimaisten yhteiskuntien perinteiset kulttuuripilarit murskaamalla. Miksi tällaiset kamalat voimat ovat valjastettu kansojen riesaksi ja mikä on oleva näiden lopputulos?

 

Proletariaatin diktatuurin periaatteet eivät johtaneet perinteiden perikatoon

Marxin teorioiden mukaan sosialistista vallankumousta seuraisi proletariaatin diktatuuri, joka olisi kommunistista yhteiskuntaa edeltävä siirtymävaihe, jossa valtio piti olla proletariaatin eli työväenluokan hallitsema. Väkivaltainen vallankumous ja proletaarin diktatuuri, joka toteutui pelkästään poliittisena diktatuurina Venäjällä, olivat ne keinot joilla sionistinen eliitti1 yritti globaalia vallankaappausta työläisten välityksellä. Väljästi ilmaistuna proletariaatin diktatuurin ideaa voidaan kuvata jonkin kaltaisena sosialismin ideologiana. Kuitenkin jos tuotteen arvo koostuisi tuotteen valmistamiseen käytetystä työajasta, olisi kysymyksessä kommunismista.

Mutta tämä ei onnistunut. Euroopan maiden työläiset olivat sittenkin uskollisempia perinteilleen, isänmaalleen ja uskonnolleen. Niinpä vallankumouksessa tuli käyttää täysin erilaisia menetelmiä kuin aikaisemmin.

 

Vallankumouksen moderni menetelmä

Kommunistiseen ideologiaan perustuva agenda ja sittemmin vasemmistofilosofian kannattajien eliitti ei kyennyt nujertamaan riistävää luokkayhteiskuntaa ammattiliittojen ja palkansaajien kautta. Niinpä he päättivät tehdä vallankumouksen kulttuurin välityksellä pyrkimällä tuhoamaan kaikki perinteisiä arvoja edustavat instituutiot.

Haluttiin ja halutaan raunioittaa kaikki perinteiset arvot, kuten esimerkiksi miehen ja naisen solmima avioliitto käsite, uskonto, isänmaallisuus, kansallismielisyys, isän sekä äidin rooli lasten kasvattajina, varhaiskasvatuksen ja –koulutuksen perustuminen tiettyihin arvoihin jne.

Tässä siis vallankumouksellinen proletariaatti tahtoo keskittyä perinteisen talouspolitiikan asemasta kulttuuri- ja seksuaalisuuskysymyksiin.

Suomalaista suvaitsevaisuutta parhaimmillaan.
Suomalaista suvaitsevaisuutta parhaimmillaan.

Nykyinen äärimmäisyyksiin viety arvoliberaaliuteen (modernivasemmistolaisuus) kuuluu esimerkiksi kantaväestön hyvinvoinnin kustannuksella toteutettu monikulttuurisuuspolitiikka, sukupuolineutraaliuteen ja seksuaaliseen vapauteen sisältyvät perversiot, feministisenideologian edistäminen, arvokonservatiivien, isänmaallisten ja kansallismielisten ryhmien täydellinen sortaminen jne..

Huomion arvoista on, että yllä esitetty maksimaalinen arvoliberaalius on saanut vaikutteita Frankfurtin koulukunnasta, joka psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan perustivat saksanjuutalaiset vasemmistoaktivistit,2 joille tieteellä oli vain poliittista välinearvoa.

Mainitun koulukunnan keskeisiä taustavaikuttajia olivat esimerkiksi juutalaiset Karl Marx ja Sigmund Freud, joiden ajattelua frankfurtilaiset yhdistelivät omiin teorioihinsa.3

Vaikka monet, muun muassa monikulttuurisuusvastaiset kirjoittajat, käyttävät käsitettä kulttuurimarxismi viitatessaan yleensä Frankfurtin koulukunnan työhön, en sovella tätä termiä, vaan korvaan sen sanalla modernivasemmistolaisuus.

Joskin tulee huomata, että nykyisen, niin vasemmistolla (esim. Sdp, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto), kuin myös oikeisto-akselilla on täysin sama arvoliberaalinen arvomaailma. Niin oikeisto, kuin vasemmistokin kannattavat täysin samaa mädäntynyttä vasemmisto filosofiaa, ilahtuen feminismistä, äärimmäisestä tasa-arvosta, seksuaalisesta vapaudesta, monikulttuurisuudesta, ja muista järkevälle elämälle vieraista ilmiöistä.

Frankfurtilaiset eivät suosineet perinteisiä tieteellisiä menetelmiä, kuten empiirisiä kokeita, sillä ne eivät johtaneet toivottuun poliittiseen lopputulokseen. Niinpä modernienvasemmiston pedagogit opettavat nuorille millainen maailman ”pitäisi” olla, sen sijaan että he selittäisivät, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria siis manipuloidaan muovaamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa arvoliberaaliin muotoon.

Koulut moderninvasemmistolaisuuden taimitarhoina

Nykyinen peruskoulutuskoulutus valmentaa lapsia omaksumaan suoranaisen pakko-opetuksen kautta moderninvasemmistolaisuuden rappeutuneita muotoja, kuten esimerkiksi monikulttuurisuuden lobbausta.

Opetushallituksen sivut opastavat Yhdenvertaisuus –sivustolle. Sivusto tiedottaa, että:

Yhdenvertaisuudella tarkoitettavan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Kommentaari

Yllä mainittuihin oikeudenmukaisilta kuulostaviin teeseihin kuitenkin kätkeytyy monikulttuurisuusohjelma sekä –kulttuurisuuden lobbausta, jonka syöttäminen lasten piilotajuntaan aloitetaan varhain.

Kuka voi kiistää sitä, etteikö ihmisiä tulisi kohdella yhdenvertaisesti, riippumatta ihmisten omista lähtökohdista. Ennen muuta suhtautua kanssa ihmisiin tasa-arvoisesti silloin, jos henkilöön liittyvät tekijät eivät ole hänen tahtonsa päätettävissä. Esimerkiksi vammaisille on taattava sama oikeusturva kuin täysin vammattomille ihmisille, ja tähän oikeusturvan toteutumiseen ei tulisi vaikuttaa henkilön varallisuusaste.

Kuitenkin tosiasia on, että ihmiset eivät ole täysin tasa-arvoisia biologisten eli geneettisten lähtökohtiensa perusteella, joskin aina yhteen persoonaan sisältyvä kirjo tasoittaa erovaisuuksia. Luonnollisesti Jumalan edessä olemme kaikki samanarvoisia, sillä kaikilla ihmisillä, jotka ovat syntyneet maailmaan, on mahdollisuus sielunsa jalostamiseen, juuri Jumaluuden välityksellä. Vain älyllisesti rajoittuneilla ja lapsilla ei ole vastuuta sielunsa kehittymisestä, niinpä he ovatkin siunatussa asemassa.

Lisäksi ihmiset eivät asetu samalle viivalle verrattuna heidän sosiaalisia lähtöasetelmiaan, joiden tasoittaminen luonnollisesti tulisi olla aidon hyvinvointivaltion vastuulla. Tämä siis tarkoittaisi työskentelyä kotimaan hyväksi, eikä ulkomaisia projekteja.

Tämä tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden huomioiminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että maahan sallittaisiin tunkeutuvan hirvittäviä määriä ”pakolaisia”, joiden lisääntyvät määrät syöksevät valtion kehitysmaantasolle. Tästä huolimatta voimme suhtautua muihin kansalaisuuksiin ja etnisiin ryhmiin suvaitsevaisen kunnioittavasti, ilman syrjintää tai rasismia.

Kuuluuko myös se yhdenvertaisuuskasvatukseen, että kaikki negatiiviset kertomukset sivuutetaan huomioitta, kuten Opetushallituksen sivuilta oli luettavissa vielä 28.11.2015 (kuva 1), jonka jälkeen 30.11.2015 Opetushallitus lievensi raskauttavia tekstejään (kuva 2).

Kuva 1.
Kuva 1.
Kuva 2.
Kuva 2.

Lisäksi yhdenvertaisuuden noudattaminen ei tarkoitta sitä, että esimerkiksi Suomen pitäisi ottaa vastaan, ja vielä suuria määriä pakolaisia, jotka tulevat monista Afrikan maista. Näiden kansojen kulttuurietniset erot ovat liian suuret verrattuna suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuurilliseen struktuuriin. Huomionarvoista on vielä sekin, että monilla Afrikan alueilla keskimääräinen äo on jopa yli 30 pistettä matalampi kuin valkoisilla. Ei ole oikeudenmukaista, että Suomalaista opetussysteemiä madalletaan tiettyjen etnisten maahanmuuttaja populaatioiden tasalle, lahjakkaiden suomalaislasten oikeuksien kustannuksella. Tämä ei ole yhdenvertaisuuden mukaista.

Vaikka Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet maahanmuuttajat syyllistyvät kantaväestöä useammin väkivalta-, omaisuus- ja seksuaalirikoksiin, kun rikosten määrän suhteutetaan väestön kokoon, väittää tukija, että humanitaarisista syistä maahan tulevilla ihmisillä on traumoja ja heidän integroitumisensa yhteiskuntaan on vaikeaa ja edellytykset osallistua työmarkkinoille ovat erittäin huonot, joten korkeaan rikollisuuteen ei nähdä kulttuurillisia tekijöitä.

Kuitenkin nimetyiltä alueilta peräisin olevat maahanmuuttajat ovat enemmän seikkailijoita ja elintasopakolaisia kuin humanitäärisistä syistä liikkeelle lähteneitä ihmisryhmiä.

Tilastot kertovat karua kieltään: Maahanmuuttajien väestöön suhteutettu rikollisuustaso oli raiskausrikoksissa likipitäen kahdeksankertainen kantaväestön kokonaisrikollisuustasoon verrattuna. Korkein rikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, jopa 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden.4

Koska Afrikassa ja Lähi-idästässä syntyneet miehet nostavat vimmatusti raiskaus- ja rikostilastoja, täytyy negatiivisen ilmiön olla silloin kulttuurisidonnaista. Tämän voi jokainen tarkistaa kyseisten alueiden rikollisuustilastoista.

Sukupuolisegregaation vähentämisen kampanja

Sukupuolineutraali kasvatusidea vuosikymmeniä vanha ”dogmi”, joka on nykyisin elävöitynyt entisestään peruskouluissa

Opetushallitus tiedottaa sivuillaan sukupuolitietoisesta opetuksesta, joka ”perustuu herkkyydelle tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus jokaisessa oppijassa. Opetuksessa pidättäydytään sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa.”

Sukupuolitietoisessa opetuksessa nostetaan esille perinteisiin sukupuolirooleihin jakavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä, ja niin muodoin kyseenalaistamaan sekä purkamaan niitä, sukupuolten tasa-arvoa kehittäen.

 • Oppilaita ohjataan yksilöllisiin valintoihin ja lievitetään täten opinto-, koulutus- ja uravalintojen segregaatiota (erottelua). Käytännössä sukupuolitietoisuus näkyy siten, etteivät opetuksen ja ohjauksen käytännöt ylläpidä ja palauta tyttöjen ja poikien jakoa erillisiin ryhmiin, toteaa Opetushallitus.

Kommentaari

Näin tulevia sukupolvia aivopestään sukupuolineutraaliuteen, jonka tarkoituksena on feministisen ideologian voimistuessa tehdä myös miehistä naisia, jotka eivät tarjoa vastusta vapaamielisyydessään ja suvaitsevaisuudessaan globaalin eliitin pyrkimyksille.

Erityisopetuksen kasvava tarve

Tehostetun opetuksen kasvava tarve Suomen peruskouluissa, viestittää opinahjojen kaoottisesta suunnasta.

Kaaos luokkahuoneessaTilastokeskuksen mukaan peruskoulun oppilaista 16,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2016. Peruskoulun oppilaista sai tehostettua tukea 49 400 eli 9,0 prosenttia ja erityistä tukea sai 41 000 eli 7,5 prosenttia. Tehostetun tuen oppilasmäärä kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen 0,2 prosenttiyksikköä.

Jopa globalistien hallitseman median mukaan erityisopetuksessa olevien määrä on kasvanut vajaassa kymmenessä vuodessa yli 70 prosenttia. Syyksi erityisopetuksen tarpeeseen ilmoitetaan yhä useammin tunne-elämän häiriöt.

Martti Ahtisaari raivasi tietä pakolaisvyörytykselle

Koululaitoksiin vaikutetaan rappeuttavasti suursijoittajien kautta. Esimerkiksi juutalaisen George Sorosin rahoittama ja Martti Ahtisaaren johtama CMI kiersi ainakin vuonna 2016 kouluja järjestämässä ”rasisminvastaisia” roolipelejä, jotta lapsista saataisiin kasvatettua kunnollisia maailmankansalaisia. Joskin Ahtisaaren järjestö kannattaa raakaa sotilaallista kapitalismia, jossa alkuperäiskansojen kansallisomaisuus yksityistetään tarvittaessa pommikoneiden avulla.

 

Yhteenveto

Miksi Suomi on alistunut tuhoamaan järjestäytyneen ja suhteellisen suvereenin yhteiskunnallisen asemansa, alistuen sektori, sektorilta turmelemaan kansankulttuurin ja yhtenäisyyden kannalta tärkeitä elementtejään? Tähän on selvä vastaus: maata hallitsee globalistien kätyrit, jotka tuottavat Suomelle paljon suurempaa vahinkoa, kuin mahdollinen ulkopuolinen vainooja.

Koulujen alasajo on vain yksi operaatio, siinä prosessissa, jossa maata valmistellaan täydelliseen katastrofiin, jolloin maahanmuuttajien määrät moninkertaistuvat. Silloin Suomi ja suomalaiset ovat ikuisesti menetetty, niinpä Suomen pelastamiseksi tulisi toimia nyt, eikä huomenna.

Luonnollisesti kansakunnan tasapäistämisen politiikassa on kysymys poliittisen vastustuksen purkaminen globalisaation tieltä. Tätä tarkoitusta juuri palvelevat tulevia sukupolvien aivopesu sukupuolineutraaliuteen, jonka pyrkimyksenä, kuten jo sanottiin, on feministisen ideologian voimistuessa tehdä myös miehistä naisia, jotka eivät tarjoa vastusta vapaamielisyydessään ja suvaitsevaisuudessaan globaalin eliitin pyrkimyksille.

Poliittisen puoluekoneiston, valtiollisten instituutioiden, valtamedian ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen henkinen lamauttaminen ei kuitenkaan tietylle eliitille riitä. Näiden lisäksi monikansalliset yritykset ryöstävät luonnonvaroja levittäen köyhyyttä ja kriisejä eri maiden hallituksien siunauksella. Maailman valtiot ovat antautuneet kuolettavaan velkaorjuuteen, jonka kansainväliset pankkiirit ovat heille asettaneet. Terrorismi ja sota Lähi-idässä näyttävät olevan Yhdysvaltojen johtavan koalition masinoimia.

Nämä asiat eivät enää eheydy mielenosoituksilla.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.
 2. Kevin, Frankfurt. The School of Social Research and the Pathologization of Gentile Group Allegiances. Saatavina: http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf
 3. Kaisu-Maija Nenonen, Ilkka Teerijoki: Historian suursanakirja, s. 781. WSOY, 1998. ISBN 951-0-22044-2
 1. Lehti, Salmi et al. (2014).Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä PDF:n sivu 41, artikkelin sivu 31. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

www.yhdenvertaisuus.fi

http://www.vdare.com/articles/solving-the-african-iq-conundrum-winning-personality-masks-low-scores

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/lahi-idasta-ja-afrikasta-tulleet-syyllistyvat-seksuaalirikoksiin-kantavaestoa-enemman-tutkija-ei-selittaisi-kulttuurilla/6251118#gs.MBVZ4m0

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppilaitoksissa/sukupuolitietoinen_opetus

Tilastokeskus (3.6.2017). https://www.stat.fi/til/erop/index.html

Yle (29.4.2011). https://yle.fi/uutiset/3-5396866

https://web.archive.org/web/20161219214914/http:/www.hs.fi/kotimaa/art-2000002929508.html

https://www.verkkouutiset.fi/ahtisaaren-hammastyttava-tarina-soros-auttoi-suomea-jo-1939-40955/; https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ahtisaari-ajaa-yha-suomen-nato-jasenyytta/1954994#gs.6YO6S7o¸https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/160466/56e7b03ea7&app=NeoDirect&com=6/3/160466/56e7b03ea7

17 kommenttia

 1. Vallankaappaus perinteiset arvot romuttamalla on globalistien hanke. Globalistit ovat finanssi- ja korporaatioeliitin korruptoimia poliittisia päättäjiä, joiden tavoite on maamme EU:n (Eurostoliiton) osaksi sulauttaminen oma kulttuuri, itsenäisyys ja kansallisomaisuus tuhoamalla. Siinä se lyhyesti. USA:sta ja Ruotsista näemme mikä meitä odottaa ellemme herää.
  Suomalaiset ovat tehneet valinnan ja ovat valmiit menettämään oikeuden päättää itse omista asioista ja alistumaan pankki- ja talousmafian orjiksi, ilman kapinaa.
  ”Ulkomaalaiset sotajoukot liikkuvat maassa. Ulkomaalaiset hallitsevat luonnonvarojamme. Ulkomaaalaiset päättävät mitä maassa tapahtuu. Kansan tehtävänä on palvella tätä ylikansallista valtarakennetta ja maksaa sen kulut ja kustannukset. Vastikkeeksi kansalaiset saavat elää, olla hengissä. Siinä kaikki. Se on jo melkein totta. Lähitulevaisuudessa se on.
  Vaihtoehto olisi itsenäistyminen. Kansallinen ja valtiollinen itsenäisyys, tila, jossa suomalaiset hallitsevat itse tätä maata ja sen rajoja, sen taloutta ja yhteiskuntakehitystä, maa jossa ei olisi ulkomaalaisia sotilaita.”
  http://rayhablogi.blogspot.fi/2018/02/neo-fasistinen-suomi-on-taalla.html
  http://rayhablogi.blogspot.fi/2018/02/itsenaisyyden-hinta.html
  Mutta kun meillä vallitsee asenne ettei orwellismille ole vaihtoehtoja niin se siitä… sitä saa mitä tilaa.
  Menossa on Spenglerin jo sata vuotta sitten kuvaama Länsimaiden perikato.
  An Impolitic Slumgullion
  http://www.unz.com/freed/an-impolitic-slumgullion/

  Plusääni(29)Miinusääni(0)
 2. Ihan hyvä artikkeli, mutta yhtä osaa olen ihmetellyt, joka myös eräässä aiemmassa artikkelissa on mainittu. Tämä kohta:

  ”Niinpä modernienvasemmiston pedagogit opettavat nuorille millainen maailman ”pitäisi” olla, sen sijaan että he selittäisivät, millainen maailma todellisuudessa on.

  Itse olen mieltänyt tämä toisin päin ainakin taiteen osalta. Nykytaide pyrkii näyttämään maailmasta ja todellisuudesta vain sen rumimman ja risaisimman puolen. Kaikki sillä premissillä, että ”näytetään maailma sellaisena kuin se on, eli rujona ja oletusarvoisesti hengettömänä”. Näinhän nykytaiteiljat itsekin asian usein ilmaisevat kun torjuvat perinteisen sulokkuuden; ”rumuus on syvällistä ja kauneus pinnallista”.

  Kun taas perinteisesti asemoituvat taiteilijat ovat taiteessaan pyrkineet kuvaamaan olemassaolon kauniita piirteita, sielun ja hengen kauneutta johon tulisi pyrkiä. Eli ihanteita jotka eivät aina tässä rajallisessa hetkessä toteudu ja näyttäydy, mutta jollainen maailman tulisi olla, eli jossa olemassaolon syvin olemus tuodaan pintaan tavoiteltavana ihanteena, hyvyytenä, kauneutena ja totuutena. Marxisti taiteilijat ovat kai itse niin sieluttomia ja sisältä kuolleita, että haluavat tuoda sen rumuuden esiin syvimpänä todellisuutena, kun taas traditionalistit kokevat sisimmän olevan pyhä ja kaunis, joka on vain kuorrutettu pinnallisella, kilpailuasetelmien aiheuttamalla raadollisuudella ja materialismilla. Jos sielu ei olisi pyhä ja hyvä, ei meissä olisi mitään pelastettavaa kristiillisessäkään mielessä. Ihmisen henki ja liha on langennut ja se kerros vaatii puhdistusta, mutta ei sielu.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. Kauneusarvojen alasajo on osa yleistä vasemmistolaishenkistä edistysuskoa. Harvoin korostetaan sitä, että teknologia on myös hengeltään vasemmistolaista, sillä se usein pyrkii vailla järkevää perustetta kaiken vanhan järjestyksen kumoamiseen sekä korostaa materialismia ja talousajattelua yli kaiken. Koruttomimmillaan kehitys näkyy arkkitehtuurissa, joka alkaa nykyolosuhteissa vaipua alle kaiken arvostelun. Kunnianhimoinen arkkitehtuuri (edes moderni sellainen) on Suomesta kuollut pois.
   Uuden teknologian vasemmistolaisuudesta selkeä esimerkki ovat myös internet- ja some-teknologian jätit, jotka ovat nyt kiristäneet sensuuria konservatiiveja ja kansallismielisiä kohtaan. Euroopassa kehitystä ovat vauhdittaneet mm. Saksan asettamat uhkasakot ”vihapuheelle”. USA:ssa nettialustafirmat tekevät sensuuria aivan omaehtoisesti, sillä yhteiskunnan puolesta USA:ssa vallitsee laaja sananvapaus, nk. 1st Amendment.

   Plusääni(12)Miinusääni(2)
  2. Totta. Ns. nykytaiteilijat ovat usein rappiollisia ja mielenvikaisia ihmisiä, joilla ei tosiaan ole mitään kaunista tarjottavaa, mutta on myös hyvä huomata, että nykytaide teollisuutena on pitkälti kulissi jollekin muulle. Kuten sanoin, on ihmisiä, jotka aidosti tuottavat taiteena pelkkää sontaa sekä niitä, jotka tästä sonnasta aidosti pitävät ja jopa maksavat niiden omistamisesta pitkän pennin, mutta ennen kaikkea nykytaide on yksinkertainen ja tehokas rahanpesun välikappale. Siksi nykytaiteessa lyödään usein tahallaan läskiksi ja samalla huvitellaan perinteisten arvojen kustannuksella. Kun joku miljonääri maksaa kamalia summia irvokkaasta nykytaiteesta, todellisuudessa hän yleensä ostaa jotain aivan muuta, esimerkiksi huumeita ja seksiorjia, etenkin lapsia raiskattavaksi. Tämä on nykytaiteen rumaa pintaakin rumempi todellisuus. Ei ostaja useinkaan oikeasti maksa itse taideteoksesta, vaan huumeista, ihmisistä, aseista jne. jne. Ihmisten maailma on synkempi kuin useampi osaa kuvitellakaan. Mutta meitä varoitettiin tästä jo vuosituhansia sitten.

   Plusääni(14)Miinusääni(1)
 3. Saatanan palvojien järjestämä vaalipetos 2018. Elämmekö Sauli kuplassa vai emme?

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
 4. ”Sorry Mom, …I was wrong about the Holocaust”
  Monika Schaefer, kanadalainen laulajatar ja poliittinen aktivisti on vangittu Saksassa holokaustin kieltämisestä. Hän murtaa hiljaisuuden tässä kirjeessään Münchenin vankilasta.
  Kaikki tämä tapahtuu samaan aikaan, kun miljoonat Afrikan ja Aasian nuoret miehet tulvivat Euroopan maihin vapaalla passilla tekemään mitä haluavat. Tämä on jotain, jonka juutalaiset olivat suunnitelleet Euroopan maille jo kauan. Loppujen lopuksi kaupunkimme oletetaan muuttuvan Lagos- tai Calcutta-tyyppisiksi slummeiksi, jotka eivät enää voi vastustaa juutalaista hegemoniaa.
  ”Monikan pidättäneet turmeltuneet rikolliset ovat ihmisiä, jotka panevat pannukakun päähänsä ja napsauttavat * esinahan pois pieneltä 8-pv:n poikavauvalta, ja jotka ajattelevat, että tämä takaa heille etuoikeuden hallita planeettaa.
  Nämä perverssit ovat samoja, jotka yrittivät hiljentää minua jo kauan sitten, mutta ovat epäonnistuneet. Täällä he ovat: B’nai Brith Kanada.
  Monika Schäferin vangitseminen koska hän pyysi anteeksi äidiltään, saa monet hyvin vihamielisiksi eikä auta heitä luo hyviä tunteita juutalaisia kohtaan. Itse asiassa tämä voi antaa juutalaisille, jotka haluavat tulla puhtaiksi ja liittyä ihmiskuntaan, mahdollisuuden auttaa meitä saamaan Monika ulos vankilasta. Joten, jos olet juutalainen, (meillä on paljon JEWdicial kustannuksia kannettavana) niin voit auttaa Monikaa ulos vankilasta mitä voidaan käyttää todisteena siitä, että olet hyvä juutalainen. Ota yhteyttä minuun ja voimme työskennellä yhdessä.” — Näin Monikan veli Alfred
  Monika Schaefer: Letter from a German Prison
  Monika Schaefer, a Canadian political activist, has been imprisoned in Germany for denying the Holocaust. Here she breaks her silence in her first letter from a prison cell in Munich. 
  This is happening at the same time that our borders are open and millions of young men from Africa and Asia are flooding into our European countries with a free pass to do whatever they want.  This is something that the Jews had planned for the European countries for a very long time. In the end our cities are supposed to turn into Lagos or Calcutta type slums that can no longer resist Jewish hegemony.
  The sick perverted criminals that ordered Monika arrested are people that put a pancake on their head and nibble* the foreskins off of little 8 day old baby boys thinking that this odd behavior somehow gives them the privilege to rule the planet. These perverts are the same ones that tried to silence me a long time ago already, but have failed. Here they are: B’nai Brith Canada.
  https://www.darkmoon.me/2018/monika-schaefer-letter-from-a-german-prison/

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
 5. Miksi jaksatte teillä on se suunniilleen samat katsoja kerrat??? Ottakaa jutkuilta tai vapaamuurareilta rahat ja lopettakaa tämä sivusto!! Luuletteko että tälläisiä paska jäte ihmisiä kiinnostaa vittuakaa jutkut tai politiikka! heitä ei kiinnosta vittuakaan niinku suurinta osaa kansaa ennenkun hommat on samassa mallissa kuin ruotsissa!! Ja todellakin MONIVALKO IHOINEN LISÄÄNTYY NEEKERIEN TAI VINOSILMIEN KANSSA! jOKAINEN VOI LAITTAA heti linkin kuinka hyvin monikulttuuriset yhteiskunnat toimii 🙂 🙂 itse en historiasta löytäny yhtäkään!!

  https://www.youtube.com/watch?v=Corvu2UJkJU

  tuossa todella hyvä video nykysestä meiningistä!! Mutta mainitaan kaikki valtiot jotka ei lähe mukaan jutkujen rahajärjestelmään, mutta harva puhuu että hitler kielsi vapaamuurariuden!! ja kuinka tämän asian kanssa kuinka hitleriä rahoitettiin ulko puolelta???? TÄssä suuri kysymys itselle jos joku voisi vastata tähän kysymykseen???

  uhrasko rothcilhd tosiaan tai käytti hyväkseen jutkuja toteuttakseen uuden mailmanjärjestyksen??? ei käy järkee??? onko tästä todisteita ettei hitler käyttänyt ja saanut ulkopuolista rahotusta esim bush ym muilta perheiltä??

  Asia mikä ihmetyttää on kielsi vapaamuurariuden joka on suurin syöpä ympäri mailmaa ja otti rahajärjestelmän kansan hyväksi???

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. No miten meni se ww2 sun mielestäsi? Todella monta vajaata taistelua ja koko sotaretki Venäjälle oli aivokuollut kun ainoastaan britit olisi täytynyt kukistaa. Asioita joita tulee mieleen:

   – Brittien lähes koko armeija oli saarroksissa, nämä jätettiin tuhoamatta miksi?
   – Saksan armeijoiden jääminen mottiin vaikka asiasta tiesi kaikki
   – Sotaretki Venäjälle, mitä järkeä? Jos Britit jotka eivät oikeasti osaa yhtään mitään oltaisiin kukistettu niin homma olisi ollut sillä selvä.
   – Venäjä ei päässyt edes Suomen puolustuksesta läpi, kannattiko lähteä sinne Ryssälään?
   – Normandian maihinnousu, joukot odottivat paikallaan ja Rommel oli jossain lomailemassa.

   Kaikki kaikessa Hitler on todella epäilyttävä hahmo

   Plusääni(0)Miinusääni(2)
 6. Tämä ei ole sinun maasi Soros … Unkari tekee sen mitä jokaisen maan pitäisi tehdä – tämän miehen massiivisen ohjelman pysäyttäminen jokaisen maan sisäisiin asioihin sekaantumisessa.
  https://russia-insider.com/en/stop-soros-hungarys-new-law-seeks-do-just/ri22622
  Artiklan yhteenveto: Pääministeri Viktorin Orbanin hallitus on esittänyt joukon ehdotettuja lakeja, joissa käsitellään maahanmuuttoa tukevien ulkomaisten rahastoyhtiöiden toimintaa. Uudet lainsäädäntöehdotukset ovat joutuneet kovan hyökkäyksen kohteeksi niin YK: n kuin George Soros -rahoitetun Human Rights Watch -järjestön taholta.
  Eräs kommentti: Joiltakin osin – ainakin Venäjä on tehnyt saman asian: lakien antaminen ja täytäntöönpano, jonka avulla kansalaisjärjestöt joutuvat antamaan tietoja talouksistaan, … vuosittain, suurimmista lahjoittajistaan ja ydintoiminnoistaan, -. ..
  Siitä lähtien, asiat ovat rauhoittuneet itäpuolella, …
  Toivottavasti se toimii myös unkarilaisten kanssa, …

  Unkari näyttää Saksalle ja meille mallia – koko Euroopalle – miten oman maan asioita hoidetaan itse eikä ’muurariklaanin’ voimin.

  Vapaamuurarit

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 7. Eurooppa on jakautumassa russofoobiseen länteen ja russofiiliseen itään. Kommunistisen NL:n, jolle kristinusko oli punainen vaate, aikoinaan miehittämät maat ovat kääntymässä Venäjän suuntaan eivätkä halua integroitua pääosin ateistisen nwo-eliitin vahvasti hallitseman läntisen osan, lähinnä Saksan ja Ranskan kanssa.
  Erityisesti ortodoksiset maat suhtautuvat positiivisesti Venäjään Ukrainaa lukuunottamatta ja jopa vastustavat länttä.
  Moskovaan on myös rakenteilla valtava määrä uusia kirkkoja. 62 on rakennettu viimeisen 8v aikana ja lisää ranennetaan koko ajan. Kokonaistavoitteena on 138 kirkkoa.
  Samaan aikaan kun EU ja Länsi sekularisoituu Venäjällä uskonnon merkitys kulttuuria koossa pitävänä voimana näyttää kasvavan. Sellaista kulttuuria on vaikea hajottaa ulkopuolelta ja niillä kulttuurimarxismin keinoilla joita nwo-eliitti käyttää länsimaiden suvereenisuutta ja eheyttä tuhotessaan.
  Yli 60% venäläisistä on nykyisin ortodokseja.
  Europe Is Now Divided Between Russophobic West and Russophilic East
  https://russia-insider.com/en/europe-now-divided-between-russophobic-west-and-russophilic-east/ri22651
  Another obvious pattern is that Orthodox countries tend to view Russia positively.
  Majorities in all major Orthodox nations except Ukraine look to Russia to protect Orthodox abroad and even to counter the influence of the West (amazingly, this even describes Romania [47%], which has traditionally had very poor relations with Russia – possibly the worst of any country outside the Baltics).
  Moscow Is Building Grand Churches at a Furious Rate
  62 new grand churches built in Moscow in 8 years.
  And that isn’t even close to being the end. According to the plan of the official program for construction (called ’Program 200), 138 more churches will be built in Moscow
  https://russia-insider.com/en/moscow-building-grand-churches-furious-rate/ri22601

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
 8. Väkivaltainen Globaali vallankumous ja diktatuuri on jo de facto tapahtunut ja me elämme sitä juuri nyt. Olette kaikki kohteena jo nyt , tosin harva tuntuu ymmärtävän sen.

  Niin Juutalaiset, Muslimit kuin kaikki muutkin joutuvat elämään läpi tätä lopun aikaa, joka ei erottele rodun tai uskonnon mukaan. Tässä käsikirjoituksessa olette kaikki arvottomia ihmisiä, ette ole edes ihmisiä heille!

  Globaali diktatuuri, ihmisten kidutus , ihmisten tappaminen , ihmisten mielen halinta , ihmisten taludellinen hallinta on jo täysin täällä niin Suomessa kuin muuallakin.

  Te jotka hillutte täällä Juutalaisia ja kenties Muslimia vastaan voitte siis iloita, hekin ovat jo nyt ”tulilinjalla” , minä en iloitse sillä hekin ovat ihmisiä, ja Muslimit siis oikeat Muslimit ovat hyvinkin järki porukkaa, enemmän kuin Suomalaiset keskimäärin .

  Tänään näin erittäin mielenkiintoisen kemikaalivanan Helsingin yllä , hyvin korkealla lentävävä isompi lentokone alkoi yhtäkkiä tehdä isoa chemtrails vanaa jonkin aikaa , sitten se lopetti sen arviolta 1-2 kilometrin matkalle ( anteeksi mutta vaikea arvioida arviolta ainakin 15-20 kilometrin matkan päässä lentävän koneen eteisyys vanoja tarkasti ) ja sitten kemikaalivana alkoi taas eli jotakuinkin näin: ————- —————— kone teki sitten voimakkaan käännöksen kohti Viroa olevalta reitiltä Pohjoiseen jatkaen kemikaalivanan levittämistä, siis huom ei contrail joka ei näy kauaa vaan katoaa taivaalta aika nopeasti.

  Sama Globaali diktatuuri on ”järjestänyt” teille teitä vahingoittavan EMF säteily infrastruktuurin teidän ja kaikkien lähelle, ja jopa saanut teidät rakastamaan sitä, ainakin suuren osaa tästä Suomen kansasta.

  Katsokaa esim kaikki ala-aste ja ylä-aste kouluja, monissa on katolla EMF saaste laitteet kaikille lapsille.

  Olen nähnyt myös terveysasemien katolla EMF saaste antennit sojottamassa joka ilmansuuntaan, silti kukaan ei tunnut älyävän mitään , kaikki hyvin ilmeisesti ? Ironista että juuri terveysaseman katolla on EMF saastetta levittämät antennit koska ne aiheuttavat selviä terveys haittoja ja jopa kuolemaa . Tämä esimerkki toimii havainnollistajana miten täysin kyvyttömiä ja järkensä menettäneitä Suomalaiset nykyään ovat, eivätkä menneiden vuosikymmenien ”perinteiset arvot ” pelastaneet heitä tästä suosta yhtään! http://4.bp.blogspot.com/-5CGAV17hq40/VDu9NSzcniI/AAAAAAAADPE/yiErdxczMH4/s1600/terkkari%2Bulkoa.JPG

  Olkaa huoletta, teidät kaikki on valittu ”gold member” joukkoon, eli saatte kaikki hyödyt ilmaiseksi ja bonuksena vielä jotakin extraa….you are gonna love it 🙂

  Terveisin

  Super gold member

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 9. http://uutismaailma.com/mista-sveitsin-menestys-ja-hyvinvointi-koostuu-10-kohdan-resepti/

  typerä artikkeli täynnä muunneltua totuutta! sveitsissä on bis joka hallitsee mailman keskuspankkeja eli juutalaisen ylivallan keskus jonka takia maa pidetään stabiilina!! ja kansalla saa olla aseita kuinka paljon tahansa!!

  murkut.org hyvä sivusto mutta magneettimedia ja vastarinta ainoat täyttä totuutta puhuvat sivustot! OIkeamediassa ei kommentointia miksi 🙂 :)!

  miksi kommentoitaessa lukee sivusto ei toimi??? Miksi näin!! joutuu aina kaksi kertaa kaymaa kuvat läpi!!

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 10. Onko Suomessa Sananvapautta? – Timo Hännikäinen | Dosentti

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 11. suomalainen ihminen on jäte ihminen aivokuollut paska!! painakaa paskat töitä juutalaisille ette ole ikinä tehneet muutakun vapaamuurari juutalais eliitille töitä!! Jäte ihmiset!!

  Plusääni(3)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat