Vapaakaupan monet kasvot

Uusliberaalisen talousajattelun mukaan vapaakaupalla on vain positiivisia vaikutuksia. Jopa muutamat yliopistolliset kirjoitukset näyttävät osaltaan kannattavan vapaakauppasopimuksia, säännöstelyn purkamista ja vapaita markkinoita. Näitä käsityksiä perustellaan muiden muassa Adam Smithin teoksella Kansojen varallisuus, joka ei ole agitaatiota nykyisten vapaakauppasopimuksien puolesta eikä kannata estoitta vapaita markkinoita sekä taloudellisen säätelyn purkamista, vaikka uusliberalistien mukaan Kansojen varallisuus olisi esimerkiksi vapaakauppasopimuksien ja säätelyn poistamisen puolustuspuhe.

Kuitenkaan Smithin pääteos Kansojen varallisuus, joka julkaistiin vuonna 1776, ei taloustutkimuksen professori Michael Hudsonin sekä professori Gavin Kennedyn mukaan väitä olenkaan, että ”paras tapa edistää talouskasvua on purkaa sääntelyä ja luovuttaa ’markkinoiden näkymättömälle kädelle’ valtuudet hinnoitella kaikki ja kohdistaa resurssit”.

Michael H

Analysoimme kirjoituksessa myös sitä, kuinka itsenäiset ja omavaraiset valtiot voivat hyödyntää soveltaen vapaakauppaa, liittymättä kuitenkaan haitallisiin vapaakauppasopimuksiin.

On olemassa ainakin kaksi vapaakaupan ajattelutapaa

Tulee huomata, että jos vapaakaupan yksi osa-alue on taloudelle ja kansanvarallisuudelle kannattava, ei se tarkoita sitä, että vapaakauppa, vapaat markkinat ja säätelyn purkaminen olisivat kokonaisuudessaan varallisuutta, hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta edistäviä asioita.

Vapaakauppa voi esiintyä suotuisana ja erittäin vahingollisena. Tätä suotuisuutta voidaan soveltaa myös taloudellisesti riippumattomissa ja itsenäisissä valtioissa vapakauppaa soveltaen, itsenäisen valtion ehdoilla.

Tarkastelemme vapaakauppasopimuksia kahden ajattelumetodin avulla; niitä ovat vapaakaupan myönteisyys ja vapaakaupan kielteisyys. Jäljempänä vertaamme vapaakauppasopimuksia lähinnä TTIP-sopimukseen tehtyjen tutkimuksien avulla. Tällöin TTIP-sopimus toimii vertailukohteena, vaikka tiedämme, että tämä sopimus ei ole voimassa.

Vapaakaupan edullisia puolia

Taloudellinen vapaus ei itsessään ole uhka maailman valtioille eikä kansoille. Sen koommin vaaraa ei muodosta sinänsä globalisaatio positiivisena ilmiönä, vaan vapaakaupan ja globalisaation taustalla vaikuttava valtaeliitti muodostaa näistä uhan itsenäisille valtioille ja kansoille.

-Vapaakaupallisia sovelluksia suotuisana esimerkkinä ovat muiden muassa työnjako eri maiden välillä. Tässä tapauksessa Suomessa vähemmän kilpailukykyiset tuotteet (x) valmistukseltaan voitaisiin tehdä Ruotsissa, jossa tällöin olisi valmistaminen kilpailukykyisempää. Vastaavasti Suomi tuottaisi sellaisia tuotteita (y), jotka Ruotsissa eivät olisi valmistamisen suhteen markkinoilla voitokkaimpia. Tätä voitaisiin kokeilla niin työnjakona, kuin myös alihankinta systeeminä.

Lähdemme siitä, että molemmat maat tarvitsevat sekä tuotteita (x) ja (y), tällöin maat harjoittaisivat kauppaa toistensa kanssa.

Yllä esitetty esimerkki soveltuu myös Suomen ja Venäjän väliseen työnjakoon ja kauppaan.

-Myös tavaroiden ja raaka-aineiden vaihtaminen eri maiden välillä on myönteinen ilmiö. Esimerkiksi Suomeen joudutaan tuomaan tiettyjä mineraaleja, jostakin toisesta maasta (z), jonne Suomi vastaavasti voisi viedä sellaisia jalosteita tai raaka-aineita, joita tässä maassa (z) ei omavaraisesti ole mahdollista hankkia.

-Valtion omavarainen itsenäisyys parhaimmillaan tarkoittaa kansainvälistä avoimuutta, ja tuonnin sekä viennin harmonisointia. Ulkomaan kauppaa voidaan harjoittaa kilpailukykyisimmin siellä missä niiden hyöty on suurinta. Ulkomaan kaupan ei tarvitse rajoittua vain materiaaliselle tasolle, vaan voi koskea myös tietotaitoon liittyviin objekteihin.

Yllä esitetyt kolme esimerkkiä oikeastaan sivuavat Ludwig von Misesin (1881–1973) subjektiivisen hyödyn teoriaa, jonka mukaisesti ihminen panostaa tarkoituksenmukaisen menetelmän löytämiseen henkilökohtaisissa tavoitteissaan.1

Tällöin asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen. Tämän voi aiheuttaa materiaalisten voimavarojen, intelligenssisen kapasiteetin, tiedon, tilan ja ajan puute. Tässä niukkuuden tilassa ihminen joutuu tekemään valintoja, jotka sulkevat pois epäedulliset vaihtoehdot. Talousteoriat puhuvat tällöin vaihtoehtoiskustannuksista, ihmisen tietoisen toiminnan valinnoista.

Vapaakaupan kielteisiä puolia

Tällöin tulevat kysymykseen erilaiset kansainväliset vapaakauppasopimukset, joita mm. ovat:

Yhdysvaltojen ja EU:n välinen vapaakauppasopimus TTIP, EU:n ja Kanadan välinen CETA. Näistä TTIP ei ole vielä toteutunut, mutta CETA ilmeisesti on jo voimassa.

TiSA ja muutTTIP- ja CETA-sopimukseen sisältyy laajasti samoja ongelmia ja sudenkuoppia, joista monet järjestöt sekä asiantuntijat ovat varoittaneet, joita riskejä ovat muun muassa kaupankäyntiin liittyvä sääntely-ympäristön modifiointi globaalien suuryritysten, kansainvälisten investoijien ja monikansallisten rahoituslaitosten hyödyksi, ja samalla rappeuttaen sitä säätelyä, joka suojaa ihmisiä, valtioita sekä ympäristöä.

TiSA-sopimus (Trade in Services Agreement) on TTIP-sopimusta vaarallisempi, sillä se koskee viittäkymmentä maata, mutta TTIP on ainoastaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. TiSA-sopimus palvelujen liberalisoimiseen kytkeytyvää TiSa-sopimusta on neuvoteltu sekä neuvotellaan salaa TTIP- ja CETA-sopimuksen varjossa. 2

Tuovatko vapaakauppasopimukset todella talouskasvua ja työllisyyttä?

Jäljempänä esitämme vapaakauppasopimuksia negatiivisessa valossa neljän esimerkin kautta, vaikka näitä kielteisiä esimerkkejä olisi lukuisampia.

Peilaamme ohessa vapaakauppasopimukseen liittyviä uusliberalistisia tutkimuksia TTIP-sopimukseen kohdistuneiden tutkimusten kautta, olettaen, että TTIP:n tutkimukset ovat linjassa CETA- ja TiSA-sopimukseen nähden.

Ylikansallisen uudenliberalismin edustajien mukaan TTIP olisi positiivinen asia. Niinpä Euroopan komission, Yhdysvaltain kauppapoliittisen edustuston ja monien yritysjärjestöjen sekä tutkimuslaitosten mukaan EU:n ja Yhdysvaltain välisen taloudellisen yhteistyön kiinteyttäminen edistäisi noususuhdannetta, synnyttäisi uusia työpaikkoja ja selkiyttäisi avoimen talouden pelisääntöjä maailmanlaajuisesti.

Yksi tällainen TTIP-sopimusta ylistävä selvitys oli lontoolaisen tutkimuslaitoksen (CEPR) vaikutusarvioon perustuva tutkimus. 3

Tutkimus on mallinnettu niin kutsutulle yleisen tasapainon kaaviolle, jonka kuvitellaan asettuvan perustalle, jonka mukaan kaikki tuotantovoimat ovat täydessä käytössä eli markkinat olisivat silloin tasapainossa. Sopimuksen vaikutukset on laskettu vertaamalla markkinoiden tasapainotilannetta ennen kaupan esteiden purkamista, uuteen markkinatasapainoon kaupan esteiden poistamisen jälkeen. 4.

Komission tilaaman vaikutusarvion mukaan sopimus alkaisi vuoteen 2027 mennessä tuottaa vuosittain 119 miljardin euron arvosta taloudellista hyötyä EU:ssa ja 95 miljardin euron edestä Yhdysvalloissa.3

CEPR:n tutkimuksessa EU:ta on käsitelty yhtenäisenä talousalueena, jota se ei ole. Tämän paljastaa Euroopan yhtenäisasiakirja (SEA), joka astui voimaan jo vuonna 1987. SEA:n yksi merkittävin pyrkimys oli yhteismarkkinoiden luominen, joten EU:ta ei tuolloin toiminut yhtenäisenä talousalueena. 5

EU ei vieläkään ole yhtenäinen talousalue, koska tuotantovoimat eivät siirry maasta toiseen yhtä notkeasti kuin ne siirtyvät Yhdysvalloissa. Voidaan sanoa, että miltei jokaisessa tehokkaassa EU-maassa on omat työmarkkinansa.

Koska tilanne on juuri yllä esitetyn kaltainen, CEPR:n taloustutkimukseen ei voida luottaa.

Lisäksi mitä hyödyntää yksittäisiä kotitalouksia se, että kansainväliset pankkiirit, megayhtiöt ja globaalit sijoittajat saisivat taloudenkasvusta kaiken hyödyn? Vaikka bruttokansantuotanto (BKT) kasvaisi, jakaantuisi se myös hyvin eriarvoisesti. Tällaisena uusliberalismin kulta-aikana yhtiöt luisuvat ulkomaiseen omistukseen, joten ne eivät hyödynnä kotimaan reaalitaloutta. Vaikka potentiaalinen tuotanto olisi lähes maksimissaan eli kansantalouden kapasiteetti olisi miltei huipussaan, luisuisivat noususuhdanteen etuisuudet megayhtiölle ja kansainvälisille suursijoittajille.

Immateriaaliset ristiriidat: terveydenhuolto ja lääketeollisuus

Immateriaalistenoikeuksien ristiriitaisuuksia esiintyy julkisen terveydenhuollon kustannusten ja lääketeollisuuden voitontavoittelun välillä. Yhteiseen hyvään perustuva pohjoinen malli, johon myös sairausvakuutusjärjestelmämme on pohjautunut, on turvannut jokaiselle Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle riittävän terveydenhuollon tuloista riippumatta. Tässä tilanteessa yksityinen sairausvakuutus on tarpeeton.6

Periaatteessa TTIP-sopimusta ajatellen tällainen valtiollinen sairausvakuutus olisi kaupan este: mitä laadukkaampi julkinen vakuutus on, sitä vähemmän tarvitaan yksityistä vakuutusta. Suomalaisella julkisella sairausvakuutuksella katetaan myös reseptilääkkeet, joten valtio vastaa lääkkeiden hinnoista, kun ne ylittävät 610 euron omavastuuosuuden. Ruotsissa omavastuuosuus on korkeintaan 252 euroa.6

Markkinoillepääsy

TTIP-sopimus, tai jokin muu vastaava vapaakauppasopimus tulisi toteutuessaan mitä ilmeisimmin heikentämään valtion roolia markkinoiden säätelijänä. Tämähän juuri antaisi vapauden suuryrityksille tehdä vain itsensä ja sijoittajien kannalta edullisia ratkaisuja kotimaan intresseistä piittaamatta. Tätä juuri uusliberalistit haluavat. Tähän yhteyteen kuuluisi myös sijoittajasuoja, mutta käsittelemme aihetta jäljempänä luvussa Riitojensovittelu; välimiesoikeudet.

Sijoitussuojaan on kohdistunut runsaasti arvostelua, eikä kriitikoiden esittämät riskit ole suinkaan hypoteettisia. Sijoittajasuoja on jo aiheuttanut tilanteita, joissa valtio on joutunut purkamaan yrityksiin kohdistuvia säätelyitä tai maksamaan firmoille suuria korvauksia. Puuttumatta sijoitussuojaan tässä tämän enempää, mainittakoon, että muiden muassa pakkolunastuslaki ja sen tulkinnanvaraisuus tukee kriitikoiden huolenaihetta.7

Geenimuuntelu (GM) ja ympäristöuhat

Supistaessaan tuntuvasti valtioiden oikeutta ja kykyä puuttua kaupankäyntiin kansalaisten tai ympäristön suojelemiseksi TTIP-sopimus pönkittää yhtiöiden ja sijoittajien valtaa ihmisoikeuksien ja ekologisen kestävyyden kustannuksella.8

MG
GM:n liittyen tulee muistaa kolme asiakokonaisuutta: yleiset maatalouskäytännöt, viljelykasvien ominaisuudet sekä jalostamisessa käytetyt menetelmät.

 

Itsenäinen kansallisvaltio ja vapaakauppa

Kuten edellä esitimme, vapaakauppasopimukset eivät ehdottomasti ole suositeltavia esimerkiksi TTIP-, CETA- ja TiSA-sopimuksien valossa, sillä niiden hyötyjinä olisivat, kuten sanottiin, kansainväliset pankkiirit, megayhtiöt ja globaalit sijoittajat. Nämä sopimukset eivät hyödynnä yksityisiä kotitalouksia.

Valtio voi olla taloudellisesti omavarainen ja itsenäinen, hyödyntäen vapaakaupan sovelluksia, mutta mainittu valtio ei voi säilyttää omavaraisuuttaan, itsenäisyyttään ja kansallista hyvinvointiaan TTIP-, CETA- ja TiSA-sopimuksien kaltaisten vapaakauppaliittymien jäsenenä, sillä silloin valtiot menettävät oikeudellista ja taloudellista itsenäisyyttään globaalien toimijoiden hyödyksi.

Libera-säätiön julkaisussa Kauppa se on, joka kannattaa, käsitellään joidenkin lukujen osalla, sitä kuinka vapaakauppa mahdollistaa esimerkiksi teknologisen tiedon, sekä pääoman virtaamisen rajojen yli. Lisäksi sitä, että kuinka maiden välinen työnjako mahdollistuisi vapaakaupan ansiosta alistumalla muun muassa taloudellisen säätelyn purkamiseen. Näistä esityksistä voidaan havaita halu liittää Suomi johonkin kansainväliseen vapaakauppasopimukseen, ja kuvitella näistä sopimuksista koituvan ”hyötyjä” maan taloudelle.9

Tulee huomata, että yllä mainitut vapaakaupan etuudet ovat mahdollista toteuttaa, ilman esimerkiksi TTIP:n kaltaisiin sopimuksiin liittymättä, tämä mahdollistuu talousdemokratian systeemissä, vaikka säätelyn purkamiseen ei alistuttaisikaan.

Vapaakaupan kannattajat uskovat, että vapaakauppa mahdollistaa muiden muassa teknologiset tiedon sekä pääoman virtaamisen rajojen ja että maiden välinen työnjako mahdollistuisi vapaakaupan ansiosta.

Tulee huomata, että yllä mainitut vapaakaupan etuudet ovat mahdollista toteuttaa ilman esimerkiksi TTIP:n kaltaisiin sopimuksiin liittymistä. Tämä mahdollistuu talousdemokratian systeemissä, vaikka säätelyn purkamiseen ei alistuttaisikaan.

Nykyinen valtiovalta hullun isännän symbolina

Vapaakauppasopimuksien kannattajien pitäisi ottaa oppia nykyisen Juha Sipilän hallituksen juuri vapaakauppasopimuksia myötäilevistä päätöksistä. Toisin sanoen Sipilän hallitus on tuhlannut valtion varallisuutta köyhdyttävään liiketoimintaan ja vielä eduskunnan ohi valtion kehitysyhtiöön Vake OY:n. Juuri Sipilä on halunnut vapautta säätelystä ja siirtää sen säätelyn suuryrityksille. Onko silloin päästy vapaakauppasopimuksien kannattajien unelmaan?

Nykyinen hallitus on todellakin pohjustanut kenties tulevaa vapaakauppasopimuksien aikaa maassa, kun se on kilvan myynyt valtion omistamia osakkeita ja kaikkea mahdollista pilkkahintaan.

Hallitus on hiljattain myynyt Nesteen osakkeita. Samalla valtioneuvosto kaavailee myyvänsä Kemijoki Oy:n, Altian, Ekokemin, Nordic Morningin, Raskoneen, ja vielä osaomistukset Nesteestä, Arctivasta, Posti Groupista ja Vaposta.

Edellisen hallituksen sähköverkon myyminen osoittautui sähkön kuluttajien riistoksi sähkönsiirtohinnoittelussa.

Edesmenneiden hallituksien ja erikoisesti Sipilän hallituksen vapaakauppasopimuksien myönteiset funktiot edustavat mielenhäiriöön joutuneen isännän päätöksiä, joiden mukaan lypsävä karja lyödään lihoiksi elintarvikkeiden turvaamiseksi ja vielä kesän lähestyessä.

 

Adam Smith

Akateemisen vallitsevan käsityksen mukaan Smith olisi pääteoksessaan Kansojen varallisuus kannattanut valtioiden sisäistä säätelyn purkamista talouskasvun parantamiseksi, jolloin markkinoiden näkymätön käsi kontrolloisi hinnat ja kohdistaisi resurssit. Hän varmasti arvosteli jälkimmäistä ajattelua, mutta se ei tarkoita, että Smith olisi hyväksynyt aikamme velkaorjuuteen ja ulkomaisten pääoman imperiumien valta-asemaa itsenäisten valtioiden taloudessa.

Smithin Kansojen varallisuus -teoksesta on vedetty lukuisia eri johtopäätöksiä.
Smithin Kansojen varallisuus -teoksesta on vedetty lukuisia eri johtopäätöksiä.

Professori Michael Hudsonin sekä professori Gavin Kennedyn mukaan Smith tarkoitti ”näkymättömällä kädellä” eri ihmisten erilaista suhtautumista ulkomaankauppaan. Osa kauppiaista piti ulkomaankauppaa liian riskialttiina, mutta toiset kauppiaat suuntasivat rohkeasti maailmalle. Osa investoi pelkästään kotimaan markkinoille jostain muusta syystä. Tässä yhteydessä ”näkymätön käsi” ei kuitenkaan liittynyt millään tavalla markkinoihin ja sääntelyyn.

Näkymättömän käden myytti syntyi 1900-luvulla leviten suullisena perinteenä Englannin Cambridgen, Yhdysvalloissa Chicagon, ja ehkä myös Harvardin yliopistossa. Juutalaisen Paul Samuelsonin10 kautta kyseinen myytti sai kirjallisen muotonsa 1948 teoksessa Economics: an introductory analysis. Siten ”Näkymättömän käden” käsite oli irtautunut omille raiteilleen, jolla ei ollut enää varsinaisesti tekemistä Smithin kanssa.

Kansojen varallisuus –teos ei ollut agitaatiota oletetun näkymättömän käden puolesta ja tuskin Smith on kieltänyt altruismia, vaikka toisaalta hänen täytyi tunnustaa, että yhteisten intressien ajamiseen vaikuttaa myös voittomotiivi, ainakin osittain. Tietysti tunnettu totuus on, että mikäli emme huolehdi itsestämme, emme voi silloin huolehtia muistakaan.

Adam Smith pyrki siihen, että:

Hän ei vastustanut kaikkea säätelyä; Smith kannatti pankkitoiminnan sääntelyä, mikä nykyisen kansainvälisen velkaorjuuden aikana on huomion arvoista.

Valtion täytyi hallinnoida ja ohjailla myös rahapainoa, postiverkostoa ja kunnallishallintojen palveluita sekä organisoida osittain julkisilla varoilla tuettua koulutusta englantilaisten työläisten lapsille. Valtion tuli Smithin mukaan myös kontrolloida markkinoilla käytettyjä punnitus- ja mittayksiköitä sekä sitä, millaiset tuotteet saivat laatumerkinnän.

Valtion tuli myös investoida laajoihin hankkeisiin, kuten esimerkiksi tiestöihin, siltoihin, satamiin katujen valaistukseen, järjestykseen ja jätehuoltoon.

Monopolit poistuisivat eikä hyväksytä ulkomaista velkaa. Tässä oli siis muutamia esimerkkejä Smithin pyrkimyksistä.

 

Lopuksi

Suomalaisten on luovuttava vapauden harhasta, sen surrealistisesta unesta, ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa. Koska kansainvälinen pankkijärjestelmä nyhtää kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään, tulee siitä irrottautua!

Mitä järkeä on luovuttaa suomalaisten työn tulokset ja kansallinen varallisuus globaaleille kapitalistien imperiumeille, sallia suomalaisten yhtiöiden luisuminen ulkomaiseen omistukseen, varallisuuden siirto veroparatiiseihin ja kotimaisten suurten yritysten siirtyminen ulkomaille?

Talousdemokratian reformia käyttävä omavarainen valtio voi hyvin soveltaa artikkelissa mainittuja vapaakaupan alueita, ilman että valtio liittyisi haitallisiin vapaakauppasopimuksiin. Vapaakaupan riskeistä tulisi saada hyvin tutkittua ja puolueetonta tietoa. Nykyisin vapaakaupasta sekä vapaakauppasopimuksista ovat olleet äänessä vain uusliberaaliset talousajattelun suosijat, joten puolueeton keskustelu asian tiimoilta ei juuri ole syntynyt. Kansansuvereniteettia kannattavien ryhmien tulisi nostaa vapaakauppasopimukset pöydälle, että niiden uhat paljastuisivat myös laajemmille kansankerroksille.

Markku Juutinen

Luettavaa: Vainovalkea

 

Lähteet

Michael Hudson (12.6.2010). Adam Smith critiques the Deficit Reduction Commission. Saatavina: http://michael-hudson.com/2010/12/adam-smith-critiques-the-deficit-reduction-commission/

https://www.uusisuomi.fi/raha/252687-valtio-myi-nesteen-osakkeita-hallintarekistereissa-nyt-joka-kolmas-osake

 1. Mises, Ludwig von (1998). Human Action. Auburn: Ludwig von Mises Institute.
 2. T-online (23.11.2014). EU-Abgeordnete Reding warnt vor neuem Abkommen TiSA. Saatavilla: https://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_71894672/eu-abgeordnete-reding-warnt-vor-neuem-abkommen-tisa.html
 3. Francoi, Joseph (2013). Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment. Saatavilla: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf

 

 1. ym. 2013, 23, 25; Erixon, Fredrik & Bauer, Matthias (2010): A Transatlantic Zero Agreement: Estimating the Gains from Transatlantic Free Trade in Goods. ECIPE Occasional Paper, No. 4/2010, s. 10; Kaitila & Kotilainen 2013, 23–24.

 

 1. Ym. 2013, 25. Europa 2014: Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä. Saatavilla: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_fi.htm
 2. Euroopan komissio (17.12.2014b), Pitääkö minun olla huolissani kuluttajien, ympäristön ja terveydensuojelusta EU:ssa? Saatavilla, ks. Euroopan komissio 17.12.2014a; Euroopan komissio (14.05.2014b), EU Position Paper on Pharmaceutical Saatavilla http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152471.pdf ; KELA 2014.
 3. Patomäki, Heikki (2014). Tulevaisuuden politiikka. Into; Suomen säädöskokoelman n:o 318/2008: Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
 4. Séralini, Gilles-Eric et al. | Environmental Sciences Europe (2014): Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Saatavina:
  http://www.enveurope.com/content/pdf/s12302-014-0014-5.pdf
 5. Kauppa se on, joka kannattaa (2014). Saatavina. http://www.libera.fi/julkaisut/raportit/kauppa-se-on-joka-kannattaa-vapaa-vaihdanta-suomalaisen-hyvinvoinnin-lahteena/

10.  Samuelson, Paul (1955). Economics: An Introductory Analysis.Hardcover.

 

34 kommenttia

 1. Olet tietenkin oikeassa, mitä tulee Adam Smithin ajatteluun, mutta nyt kysymys on siitä että talous ei toimi kuten Smith sen ajatteli toimivan. Jokainen markkinoilla kilpaileva yritys pyrkii kasvamaan ja tämän kasvun ääriraja on monopoli. Teoreettisesti valtio, siis kansallisvaltio voi asettaa rajat jonkun yksityisen tahon toiminnalle, mutta todellisuudessa se ei voi niin tehdä. Ylikansalliset konsortiot globaaleina toimijoina voivat niin halutessaan asettaa valtion kuin valtion millaiseen kuseen ne ikinä vain tahtovat ja tämä hyvin näkyvä ”näkymätön käsi” on tehnyt periaattessa suvereeneista valtioista pelkkiä pierupusseja jotka kumartavat ja pokkaavat kun herra markkina käskee.
  Mikä siis neuvoksi?
  On yksi puolisesti erottauduttava koko sököringistä ja keskityttävä siihen mitä tässä maassa todella tuotetaan. Kansallisella tasolla pankkitoiminta on saatava takaisin siihen mitä se oli ennen 1980 luvun hullua sääntelyn purkamista. Kaikenlainen loiskasvannaisuus (elämys, olemus sun muu) on saatettava sihen uomaan minkä viennnin varassa voidaan elättää. Samoin kaikki turha virastobyrokratia on karsittava pois. Kaikki keskimmäisen ylimmäisen välimmäisen varavällyn tarkastajan apulaisen hupulaiset ja heidän tulevan lankeemuksen hätäselitys sihteerit voivat mennä puolukkaan. Heitä ei tarvita. Eduskunta on puhdistettava poliittisista broilereista ja turilaista; tilalle on saatava vastuunsa tuntevia ja vastuuta todellisesti kantavia miehiä ja naisia joiden ensisijainen, ainoa ja tärkein päämäärä on Suomen hyvinvointi, Kuinka tämä onnistuu?
  Suomeen on saatava keinolla millä hyvänsä väliaikainen hallitus joka syrjäyttää tämän ”djermokraattisen” martta piirin ja koko sen sekamelskan mitä se edustaa. On kertakaikkiaan lopetettava se kapakan nurkassa tapahtuva nyrkin puristelu ja ryhdyttävä toimeen. TÄSSÄ ON KYSYMYS ISÄNMAASTA!
  Mitä aion itse tehdä? Ryhtyä mölisemään pitkin turuja ja toreja ja keräämään väkeä joka on samoilla linjoilla ynnä mobilisoimaan tätä väkeä tekemään eikä vain puhumaan. Terveisiä suojelupoliisille.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
   1. IPU-puolueeseen liittyminen kannattaa, ja voimistuessaan se voisi saada aikaan edistystä myös parlamentaarisesti. Ottaessamme huomioon nykyiset poliittiset ja globaalit pääoman imperialistiset voimat, jotka ovat vielä valjastettu erittäin tehokkaalla ja psykologisesti loppuun hiotulla manipuloivalla joukkotiedonvälityksellä, uutistoimistoilla, ”kansanvalistuksella”, sirkushuveilla (viihdemaailma) ja suuryritysten vaikuttaminen puolueisiin sekä ehdokkaiden valintaan sponsoroinnin kautta, voidaan päätellä, että myös IPU:n toiminta pysyy nykyisellä menolla marginaalisena.IPU:n toiminta on siinä rinnalla hyvä, mutta meidän on pakko radikalisoitua, verkostoitua, esikuntia muodostettava, julkaisutoimintaa tehostettava, erittäin voimakkaita resursseja hankittava jne. Jos tulee vallankumous, niin vanhoista mädäntyneistä rakenteista ei saa jättää kiveä, kiven päälle jaottamatta niitä.

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
   2. Onhan nyt olemassa se Kansan yhtenäisyys puolue hankekin. IPU:lla on musta aukko kansan biologisen perimän vaalimisen kohdilla. Sitä ei mainita lainkaan niiden sivuilla. Sen sijaan sielä on YK:n tyypillistä ”ihmisoikeus” ja ”tasa-arvo” jargonia. Ei mainita jo täällä olevien muukalaisten poistamista ja ehdotetaan jopa kiintiöpakolaisten sallimista nykyisten lisäksi vaikka jo edellisistäkin suurin osa olisi kotiutettava.

    https://majorityrights.com/weblog/comments/the_human_rights_fraud

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Mutta MIKSI talaus ei toimi, kuten on suunniteltu ?

   Aidossa vapaassa taloudessa MYÖS pankki voi kaatua, jos se ei hoida talouttaan hyvin.

   Mutta me EMME ole vapaassa talaoudessa, jossa pankkine annetaan kaatua ja kaikki yritykset ovat samanlainen lainsäädännön alla.

   Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata. ( suomeksi varstaaa ”lailla 444/2012”).

   Pankit fuusioivat asmalla sekunnilla vakuutuslaitosten kanssa, kun pienyritysten miljardiomaisuus VARASTETTIIN vakuutuslaitoksille .

   Kun käytettiin vuoden 2012 tasearvoja saatiin salaiseksi aiotulla pankkituella syötetyä pankeille miljardiomaisuus.

   Kun siis varastetaan pienyritysten investointivarat; ne eivät investoi ja työllistä; joten palkat saadaan pidettyä pienempinä.

   Suomessa jopa lainsäädäntövalta on jo siirretty pankki-vakuutuslaitoksille .

   Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.”

   Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan”. Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

   Eli pankki-vakuutuslaitokset ovat lahjoneet itselleen MILJARDIOMAISUUDEN käskyttämällä eduksuntaa ja hallitusta .( esim. PL 118 § … kanslaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.)

   Tällä ”lainsäädännöllä” mm. estetääm lain 444/2012 miljardivarkauden esitutkinta ja syyttäminen.

   Tarkempaa tietoa archive.is/kimmoleaks.fi … kuinka syvälle Euroopan oikeusjärjerstelmään pankki-vakuutuslaitosten valta ulottuu !

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
  2. Yhdysvallat on nyt ’kolmannen maailman maa’
   Tässä ovat ne dysfunktionaalisten (toiminnassaan häiriintyneet) maiden ominaisuudet, joissa hyötyvät harvat monien kustannuksella, toisin sanoen kolmannen maailman kansakunnat:
   1. Osakkeiden ja muiden varojen omistus on voimakkaasti keskittynyt eliitille.
   2. Monien käyttämä kansakunnan infrastruktuuri on huonosti ylläpidetty ja kallis, kun eliitit ryöstävät rahaa joka ei riitä tämän struktuurin ylläpitoon
   3. Rahoitus- ja poliittiset eliitit ottavat yksinoikeuden kuljetus-järjestelmiin, terveydenhuoltoon, koulutukseen jne.
   4. Elitit rahoittavat monimutkaisia ​​itseään kunnioittavia muistomerkkejä naamioituna ”kansalaisten tai kansallisen ylpeiden” verhoon.
   5. On vain kaksi luokkaa, jotka toimivat tiukasti valvotuilla tavoilla: varakkaat, jotka asuvat aidatuissa, vartioiduissa yhteisöissä ja jotka hallitsevat kaikkia julkisia ja yksityisiä instituutioita ja vellallisia, jotka jakautuvat hyvin maksettuihin teknokraatteihin ja valvojiin, jotka palvelevat eliittien etuja, ja väestöön joka ei omista käytännöllisesti katsoen mitään ja jolla ei ole mitään valtaa.
   6. Kartellit ja kvasi-monopolit vievät parasiittien tavoin kansan rikkauden ne omistavalle eliitille ja niiden johtajille.
   7. Elitit käyttävät hallituksen äärimmäistä väkivaltaa ja tukahduttavaa valtaa torjumaan, syrjäyttämään ja / tai tuhoamaan kaikki erimielisyydet.
   8. Laitokset, joilla on rajoittamaton valta kerätä rahaa jäte-maksuilla, lisenssimaksuilla, pysäköintilipuilla, rangaistuksilla, myöhästymismaksuilla jne.
   9. Hyvin maksetut byrokraatit, teknokraattiset lupaajat ja valvojat, jotka lihottavat omia tulojaan ja eläkkejään kansalaisten kustannuksella ja palvelevat orjallisesti eliittejä, ymmärtävät harhaanjohtamisen, että he ovat ”varakkaita” ja ”järjestelmä toimii hyvin. ”Nämä piilotetut eliittien palvelijat ja lakeijat puolustavat toimintahäiriöitä, koska se palvelee heidän etujaan.
   Yhdysvallat on lopulta kolmannen maailman kansakunta. Tiedän, että se sattuu … tämä tosiasia on tuskallinen ilmiö: USA on nyt osa kolmatta maailmaa. — vapaa käännös linkin artikkelista
   http://washingtonsblog.com
   http://washingtonsblog.com/2018/07/the-usa-is-now-a-3rd-world-nation.html

   Kommentti: sama kohtalo odottaa varmaan meitäkin kun emme ole ymmärtäneet pysyä itsenäisenä ja itse omista asioista päättävänä kansana.
   Ja ovathan nuo yllä olevat tunnusmerkit jo nähtävissä osin meilläkin.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Amerikka pommittaa, Eurooppa saa pakolaiset. Se on pahuutta.
    Yhdysvaltain hallitus (Ranskan ja muutamien muiden Yhdysvaltojen liittolaisten kanssa) pommittaa Libyaa, Syyriaa jne .; ja Yhdysvaltojen hallitus kieltäytyy hyväksymästä tuloksena olevia pakolaisia ​​- rasitukset, jotka nyt rikkovat EU: ta, ja EU vajoaa talouskilpailussa Yhdysvaltojen kansainvälisten yhtiöiden kanssa. Amerikan yhtiöt selviytyvät ehjin nahoin ei vain EU: n hajottavien pakolaisten vaan myös EU: n Venäjän, Iranin ja muiden hallitusten liittolaisten taloudellisten pakotteden seurauksista, joita Yhdysvaltojen hallitus yrittää kaataa jatkuvissa hyökkäyksissään ja vallankaappauksissaan.
    … Amerikka ei ole todellinen liittolainen Euroopalle. Marshall-suunnitelma on jo pitkään päättynyt, ja Amerikka on jäänyt psykopaattien vangiksi, jotka ovat Euroopan tärkeimpiä vihollisia, eivät eurooppalaisten ystäviä. (He ovat vain joidenkin eurooppalaisten aristokraattien ystäviä, mutta ei eurooppalaisen kansan.)
    Iranin ja Venäjän olisi oltava Euroopan ​​liittolaisia ​​- ne eivät ole aiheuttaneet mitään Euroopan ongelmista. Amerikka on.
    America Bombs, Europe Gets the Refugees. That’s evil.
    The U.S. Government (with France and a few other U.S. allies) bombs Libya, Syria, etc.; and the U.S. regime refuses to accept any of the resulting refugees — the burdens from which are now breaking the EU, and the EU is sinking in economic competition against America’s international corporations. America’s corporations remain blithely unscathed by not only the refugees that are breaking up the EU, but also by the EU’s economic sanctions against Russia, Iran, and other allies of governments that the U.S. regime is trying to overthrow in its constant invasions and coups.
    …America is no actual ally of Europe. The Marshall Plan is long-since finished, and America has been taken over by psychopaths who are Europe’s main enemies, not Europe’s friends, at all. (They’re friends of some European aristocracies, but not of any European public, not of even merely one public.)
    Iran and Russia should be Europe’s allies — they didn’t cause any of Europe’s problems. America did.
    http://washingtonsblog.com/2018/07/america-bombs-europe-gets-the-refugees-thats-evil.html

    Tähän pitää lisätä kommentti. Amerikan kansa ei ole syypää koska – kuten mm. Netanyahu on sanonut – sionistit (ns. ’neokonnat’) ovat todellisia vallan käyttäjiä Amerikassa.
    Tämä lienee jo lähes kaikkien tiedossa oleva fakta.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. Mitä suuremmassa piirissä päätöksiä tehdään, sitä kauempana ollaan kansalaiten hyvinvoinnin eduista ja sitä paremmin ollaan perillä suuryhtiöitten eduista. Tämä kai on selvä asia ilman tieteellisiä tutkinuksia.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Hyvä kun MJ valaisee meitä tässä vastoin kaikkea isänmaan etua toimivassa asiassa jossa kansamme tuhotaan ja alistetaan ovelasti NWO-mafian omistamien suuryhtiöiden rengiksi ja velkaorjaksi
  ’—Mitä järkeä on luovuttaa suomalaisten työn tulokset ja kansallinen varallisuus globaaleille kapitalistien imperiumeille, sallia suomalaisten yhtiöiden luisuminen ulkomaiseen omistukseen, varallisuuden siirto veroparatiiseihin ja kotimaisten suurten yritysten siirtyminen ulkomaille?’
  Siinä karu totuus. Ei todellakaan mitään järkeä. Vain nwo-aivopesun alla elävä tai itse osinkovoitoilla elävä parasiitti hyväksyy tällaisen keinottelun ja kansan siivellä elämisen.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
   1. Piispa sanoi, että hän kiittää kaikkien eurooppalaisten kansakuntien hallitusta, joka ”pyrkii korostamaan omaa suvereniteettiaan ja historiallista, kulttuurillista ja kristillistä identiteettiänsä uudentyyppisen Neuvostoliiton totalitarismin edessä, jota nykyään kutsutaan Euroopan Unioniksi ja jolla on epäilemättä vapaamuurarien ideologia. ”
    Catholic Bishop: Europe Migrant Crisis ‘Orchestrated’ by International Powers
    The bishop said he would applaud the government of any European nation that “tries to accentuate its own sovereignty and its historical, cultural, and Christian identity in the face of the totalitarianism of a sort of new Soviet Union, which today is called the European Union and has an unmistakably Masonic ideology.”

    https://www.breitbart.com/london/2018/07/07/bishop-europe-migrant-crisis-orchestrated-international-powers/

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
 4. Milton Friedman, juutalainen talousoppinut, perusti Chigacossa talouden vapauttamista ja sääntelyn purkua korostaneen koulukunnan, joka on ehkä eniten vaikuttanut nykymuotoisen uusliberalismin syntyyn. Hänen oppejaan tunnutaan noudattavan yhä mm. sote-uudistuksen pakkomielteisessä yksityistämisvimmassa palveluseteleiden avulla.

  Kuten Adam Smithin tapauksessa Friedmanin inhimillinen puoli on unohdettu perusteellisesti ja pankkiekonomistit ovat yleensä nostaneet hänen nimensä esiin perustellessaan erilaisia markkinoiden vapauttamisia ilman kansalaisia sen vaikutuksilta suojaava säätelyä. Jopa sosiaaliturvan alasajoon on liitetty hänen nimensä. Tosiasiassa Friedmankin halusi vaurautta luovan talouskoneen toimivan mahdollisimman tehokkaasti, mutta hänelläkin oli sentään ajattelussaan sija myös poliittiselle säätelylle ja tuloeroja paikkaaville ideoille, kuten kansalaispalkan tyyppisille mekanismille.

  Nykymuotoiseen uusliberalismin ja kansainvälisen vapaakaupan pakkomielteiseen suosimiseen on saatu viimeaikoina jopa sosiaalidarwinistisia sävyjä (a la Herbert Spencer). Uusliberalisoidun talouskoneiston arvostelu on haluttu sivuuttaa kokonaan ja sen sijaan on alettu syyllistää köyhiä ihmisiä siitä, etteivät he palvele järjestelmää tarpeeksi tehokkaasti. Tämä puolestaan kielii uusliberalistinen/pankkiekonomistisen talousajattelun omaavan jopa uskonnollisen kultin piirteitä. Moni salaliittoteoriohin perehtynyt saattaa aavistaa, mistä perimmiltään voisi olla kysymys.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 5. Teoksesta Atomisota vai rauha? Maailma Albert Einsteinin silmin.
  suom. & toim. Eva Isaksson
  (Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 1980)
  Miksi sosialismi?
  ”Tätä yksilöiden rampauttamista pidän kapitalismin pahimpana syntinä. Koko kasvatusjärjestelmämme kärsii tästä synnistä. Opiskelijaan iskostetaan liioiteltu kilpailuasenne, häntä harjoitetaan palvomaan hankittua menestystä valmistautumisena tulevalle uralleen.
  Mielestäni on olemassa vain yksi tie näiden vakavien haittojen eliminoimiseen, nimittäin sosialistisen talousjärjestelmän luominen yhdistettynä sellaiseen kasvatusjärjestelmään, joka olisi suunnattu kohti yhteiskunnallisia päämääriä.
  Sellaisessa talousjärjestelmässä yhteiskunta itse omistaa tuotantovälineet ja käyttää niitä suunnitelmallisesti hyväkseen. Suunnitelmatalous, joka mukauttaa tuotannon yhteisön tarpeisiin, jakaisi tehtävän työn kaikkien työkykyisten kesken ja takaisi elannon jokaiselle.
  Yksilön kasvatus, sen lisäksi että se edistää hänen omia synnynnäisiä kykyjään, voisi yrittää kehittää häneen vastuuntuntoa kanssaihmisiään kohtaan, sen vallan ja menestyksen ihannoimisen sijasta joka vallitsee nykyisessä yhteiskunnassamme.”
  http://www.helsinki.fi/~eisaksso/einsteinsos.html

  Näin siis juutalainen Einstein. Mutta sionistien ja ns. uus-vasemmiston velkaorjuus-sosialismi ei ole tätä. Heille se tarkoittaa aivan muuta: kaiken kaappaamista pienen ’jahvelaisen sio-muurari-eliitin’ haltuun ja tuon eliitin yksinvaltaa jossa kansalaisilta ei kysytä mitään vaan julma ja psykopaattinen Jahve antaa ohjeet kuinka maailma valloitetaan ja alistetaan sen kuriin ja yksinvaltaan, jossa muita jumalia ei saa olla.
  He tarjoavat maailmalle vain ’Gulag-sosialismia’ ja kommunismia NL:n malliin jossa kansalaiset eivät saa itse ajatella lainkaan ja elävät velkaorjina.
  Ja nythän EU on samoilla jäljillä ’junkkereineen’ ja ’stubbeineen’, jotka kumartavat Marxin patsasta oman vallanhimonsa vankeina.
  How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
  https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

  What Donald Trump Is Preparing — Mitä Trump on tekemässä
  The Jacksonian Trump is set to dismantle imperial international organizations, turn Pentagon away from empire building, reign in the CIA, and develop the national economy
  … The facts confirmed Lenin’s logic (he wrote – Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. In this book, he clarified his analysis) of the concentration of capitalism that he described.
  In the space of one century, it substituted a new empire for the precedents – « America » (not to be confused with the American continent). By dint of fusions and acquisitions, a few multinational companies gave birth to a global ruling class which gathers every year to congratulate itself, as we watch, in Davos, Switzerland. These people do not serve the interests of the US population, and in fact are not necessarily United States citizens themselves, but use the means of the US Federal State to maximise their profits.
  Suomeksi: Yhden vuosisadan aikana se rakensi uuden imperiumin – ”Amerikka” (jota ei pidä sekoittaa Amerikan mantereen kanssa). Fuusioiden ja yritysostojen ansiosta muutama monikansallinen yhtiö synnytti maailmanlaajuisen hallitsevan luokan, joka kokoontuu vuosittain onnittelemaan itseään katsomalla Davosissa, Sveitsissä. Nämä ihmiset eivät palvele Yhdysvaltain väestön etuja eivätkä todellisuudessa välttämättä ole Yhdysvaltojen kansalaisia, vaan käyttävät Yhdysvaltain liittovaltion keinoja maksimoimaan voitonsa.
  http://www.voltairenet.org/article201778.html

  Trump’s Regime Change: Soros-style
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=172770

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Venäjä toivottaa Etelä-Afrikan buurit tervetulleiksi: 15 000 buuria (Hollannin väestöä ja hugenotteja, jotka asettuivat Etelä-Afrikkaan 1700-luvun lopulla) haluaa muuttaa Etelä-Afrikasta Venäjälle (VIDEO)
  Riippumatta lopputuloksesta, käsitys siitä, että Buurit pitävät Venäjää mahdollisena uutena kotimaana, kertoo paljon ja se on valtava vaikutuksineen. Valkoiset kristityt ihmiset näkevät Venäjässä yhä enemmän pelastuksensa
  Kun sokea ja tekopyhä länsi oli tehnyt Nelson Mandelasta perusteellisesti väärennetyn idolin, Etelä-Afrikan tasavaltaa hitaasti kulutettiin ennennäkemättömällä mustalla rasismilla ja jatkuvilla valkoisiin Afrikanereihin kohdistuvilla hyökkäyksillä. Raiskaukset, murhat, ryöstöt, sähköistetyt piikkilanka aidat valkoisten eteläafrikkalaisten yhteisöjen ympärillä – nämä ovat nykyajan Etelä-Afrikan ominaispiirteitä. Sillä ei ole enää tulevaisuutta.
  https://russia-insider.com/en/politics/russia-welcomes-afrikaners-15000-boers-want-change-south-africa-russia-video/ri24058
  Russia Welcomes Afrikaners: 15,000 Boers Want to Change South Africa for Russia (VIDEO)
  Whatever the outcome, the notion that Boers see Russia as a possible new homeland is telling and it is huge in its implications. White Christian peoples increasingly see Russia as their salvation
  While blind and hypocritical West was hailing their thoroughly fake idol of Nelson Mandela, the Republic of South Africa was slowly being consumed by unprecedented black racism and non-stop assault on white Afrikaners. Rape, murder, robbery, barbed wire electrified fences around white South African communities–these are defining characteristics of modern South Africa. In general–it has NO FUTURE.

  Genociding Germany — Saksan kansanmurha
  ”Excellent article, Peter and Lasha. Salvation for the Caucasian race is coming from the East. It appears Russia is becoming a haven for white Christians all over the world. Go to youtube and one can see a plethora of videos of Germans, Americans and Brits moving to Russia. Remember the Volga Germans! There’s even one of a group of Afrikaners possibly 50,000 exploring the possibility of moving to Russia. The clever Russians are even giving away free land.”
  https://www.darkmoon.me/2018/genociding-germany/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. ”Vapaakauppa” on juutalainen järjestelmä jossa laatu- sekä hintakontrolli puretaan palasiksi.

  Adolf Hitler:
  ”The example of the Hansa inspired all commercial and industrial activity of the Middle Ages. That’s how the price of bread could be kept the same for four hundred years, that of barley—and, consequently, that of beer—for more than five hundred years; and this in spite of all the changes of money. The notion of probity was not implanted solely in commercial relations. It was the basis of the small crafts; the guilds and corporations always took care that this tradition should be maintained. A baker, for example, who cheated on the quality of the flour intended for the manufacture of rolls, was ducked several times in a basin filled with water, and in such a way that he escaped only by a hair from drowning. As soon as the jews were allowed to stick their noses out of
  the ghetto, the sense of honour and loyalty in trade began to
  melt away. In fact, Judaism, this form of mental depravation
  that must at all costs be abolished, has made the fixing of prices
  depend on the laws of supply and demand—factors, that is to
  say, which have nothing to do with the intrinsic value of an
  article. By creating the system of caveat emptor, the jew has
  established a juridical basis for his rogueries. And thus it is
  that during the last two centuries, and with rare exceptions,
  our commerce has been dragged down to such a level that it
  has become absolutely necessary to apply a remedy. One first
  condition is necessary: to do away with the jews.” <- karkoitus

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Tämä on hyvin ironista, sillä nimenomaan juutalaisilta Jahve on kieltänyt kaikenlaisen huijaamisen ja petollisuuden. Petollisuuden salliminen suhteessa pakanakansoihin on juutalaisten omaa keksintöä ja tulkintaa. Laitetaan näytteeksi pala profeetta Miikan kirjasta luvusta 6:
   10. Vieläkö ovat jumalattoman talossa vääryyden aarteet ja vajaa, KIROTTU eefa-mitta?
   11. Olisinko minä puhdas, jos minulla olisi väärä vaaka ja kukkarossa petolliset punnuskivet?
   12. Sen rikkaat ovat täynnä väkivaltaa, sen asukkaat puhuvat valhetta, kieli heidän suussansa on pelkkää petosta.

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
   1. Eihän juutalaisrabbien luomus Jahve ole mitään vääryyttä goimeja kohtaan kieltänyt vaan päinvastoin kehottaa siihen. Goimit ovat ali-ihmisiä joita saa vapaasti käyttää hyväksi ja tuhota.
    Jahve on vain juutalaisten Jumala jonka tehtävä on ajaa juutalaisten etuja ja ottaa koko maailma haltuunsa. Kaikki keinot ovat luvallisia goimien huijaamisessa ja alistamisessa sen tahtoon.
    Mooses antoi kansalleen 10 käskyä mutta niistähän juutalaiset eivät piittaa. Jos piittaisivat niin maailma olisi kokonaan toisenlainen eikä palestiinalaislapsiakaan ammuttaisi kuin hiiriä.
    How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
    https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
    1. Taas sama eksyttäjä. Saisiko esimerkkejä siitä, miten ei-israelilaiset olivat kategorisesti rotunsa takia ali-ihmisiä Jahven silmissä? Jahvella oli ongelma pakanallisuuden kanssa, kuten kristityilläkin, ei automaattisesti ei-israelilaisten kanssa. Usein israelilaisetkin alkoivat palvoa epäjumalia ja saivatkin siitä ankaran rangaistuksen. Kyse ei ole etnisyydestä, vaan uskosta. Oletko jutku? Kysyn suoraan, koska yksi keskeisimmistä agendoistasi on kristinuskon ja Jumalan mollaaminen. Odottelen esimerkkejä siitä, miten Jahve muka vihasi etnisyytensä takia muita kuin israelilaisia. Esimerkiksi Samariassa asui erilaisia israelilaisten heimoja, mutta kääntyessään pakanoiksi heistä tuli heti Jahven ja häneen uskovien vihollisia.

     Ajattelusi on puhtaasti talmudistinen. Elikä sinun mukaasi farisealaiset jutkurabbit kirjoittivat Ensimmäisen Mooseksen kirjan jo 1400-luvun eKr. alussa. Että ihan farisealaisia ”rabbeja” Pronssikaudella. Kaikkea sitä oppii.

     Plusääni(2)Miinusääni(2)
     1. Huomaan ettet ole lainkaan kärryillä totuudesta. Lue Guynot’n kirja From Yahweh to Zion niin ehkä totuus valkenee.
      Mutta näytät olevan kommenttiesi pohjalta arvioiden niin uskosi vanki ettet varmaan suostu muuta kuin oman ja uskonveljiesi totuuden uskomaan.
      Kaltaisellesi kaikki uskoasi horjuttavat tosiasiat näyttävät olevan vain eksytystä. Mutta yritä ymmärtää ettei usko ole koskaan tiedon väärtti. Ei se voi korvata totuutta muille kuin uskossaan eläville.
      How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
      https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/
      Dr. Guyenot suggests that ordinary Jewish people, perhaps even more than non-Jews, are the biggest victims of their own elite. His book is an invitation to Jews to become aware of the bars of their mental prison, and then step outside into the light.
      Guyenot kirjoittaa:
      Ainoastaan ​​silloin, kun (hebrealaisten) Raamatun Yahweh on diagnosoitu oikein ja julkisesti hyväksytty sosiopaattiseksi myytiksi, juutalaisilla on mahdollisuus yhteisvastuullisesti irtautua psykopaattisesta siteestään häneen ja luopua kirouksesta, että he ovat valittuja ihmisiä ja oppia elämään empaattisesti muiden ihmisten kanssa. Siihen asti rohkeat juutalaiset, Jeesuksesta ja Paavalista Shlomo Sandiin ja Gilad Atzmoniin, jatkavat yksinäisyydessä, itseään vihaaviksi juutalaisiksi syytettyinä. (Guyenot: From Yahweh to Zion)

      ’Orthodox Judaism Is a Religion of Lying and Deceit’ – The Saker Interviews Michael Hoffman
      An excellent and very important interview.
      https://russia-insider.com/en/orthodox-judaism-religion-lying-and-deceit-saker-interviews-michael-hoffman/ri23905
      Hoffman: Orthodox Judaism, which is the scion of the religion of the ancient Pharisees, is above all, self-worship, and pride is the paramount destroyer. In the occult scheme of things, the ideology closest to it was Hitler’s National Socialism, in that it shares this predominant characteristic of pathological narcissism.
      Orthodox Judaism is a religion of situation ethics. There are few beliefs that are not negotiable. What is non-negotiable is the supremacy of the Judaic people and whatever aids that supremacy. Nothing else counts.
      If it turns out that Zionism is the best vehicle in our time for advancing Judaic supremacy, then most of the gedolei (rabbinic elite) of Orthodox Judaism will continue to cooperate with it. … Talmudism, Bolshevism and Zionism are the garments that Judaic megalomania dons and discards as it marches through the corridors of time.

      Plusääni(2)Miinusääni(1)
    2. Vanha gnostilainen harhaoppi opettaa, että Vanhan Testamentin Herra eli Jahve tai YHVH on sosiopaattinen ja luonteeltaan demoninen heimojumala. Eräät gnostilaiset opit väittävät, että Jahve on oikeasti taivaan jumaltarhasta karannut pahantahtoinen demiurgi, joka ihan kiusallaan luonut materialistisen harhamaailman ja vanginnut ihmisen sinne petoksellaan (syntiinlankeemus). Gnostikot antoivat ymmärtää, että heillä on hallussaan oppi ja tekniikat, joilla harhan vallasta voi vapautua korkeampaan henkimaailmaan, joka olisi ihmisen alkuperäinen olotila. Yhtymäkohdat kaukoidän filosofioihin ovat selvät. Gnostilaisuudesta kulkee myös suora linkki nykyajan illuminaatteihin tai luciferisteihin, sillä jo gnostilaiset opettivat, että nimenomaan Lucifer tuo ihmiskunnalle tiedon siitä, kuinka se se voi vapautua materian vankeudesta.

     Vanhan Testamentin opetusten ja näkemysten hylkäämisen taustalla ovat monenlaiset harhaopit ja tuo hylkääminen on johtanut kristinuskon humanisointiin ja vasemmistolaistumiseen. Kristinuskon keskipisteenä ei ole Jumala ja hänen mielipiteensä asioista, vaan ihminen ja hänen tarpeensa. Jeesuskaan ei ole VT:n Herra, vaan joku ympäriinsä kuljeskeleva hippi ja maailmanparantaja. Jumalasta on siis tehty maireasti hymyilevä moraalinen konsultti, elämäntaidon opettaja ja epämääräisen kaikkiin ehdoitta kohdistettavan rakkauden suurlähettiläs, joka armahtaa kaikki erotuksetta. Jumalanpelkoa tässä kristinuskon muodossa ei enää ole.

     Tämä humanisointi ja vasemmistolaistuminen johti siihen, että Jumalan auktoriteetti romahti ja lopulta koko jumaluus-käsite pudotettiin pois tarpeettomana ja tuloksena syntyi moderni vasemmistolaisuus. Tämä on ladattu täyteen farisealaista hyve-moraalia ilman siihen tarvittavaa hengellistä voimalatausta ja arvostelukykyä (diakrisis). Tulokset nähdään mm. modernissa pakolaispolitiikassa.

     Tämä aihepiiri on aivan liian laaja käsiteltäväksi näillä kommenttiosioilla, mutta ilmeisen tärkeä ja liittyy myös aina ajankohtaiseen juutalaiskysymykseen.

     Plusääni(4)Miinusääni(5)
     1. Pitää muista että Hebrealaisen Raamatun Jahve (’The Destroyer God’) on juutalaisrabbien tekele jolla he oikeuttavat kansansa toimimaan tuhoisalla tavalla muita kansoja tuhoten ja muita ali-ihmisiksi nimittäen.
      He ovat ymmärtäneet sosiopaattisen ja rasistisen Jahven vain omaksi jumalakseen joka oikeuttaa heidät tuhoamaan muita ja ottaneet sen avulla oman kansansa vangikseen ja oman tahtonsa palvelijoiksi.
      Jos juutalainen eroaa uskostaan häntä aletaan vainota ja hän on jopa vaarassa tulla surmatuksi kuten esim. Spinozan kohtalo kertoo.
      Jeesus joutui juuri siksi ristille koska asettui rabbeja vastaan eikä hyväksynyt heidän pahuuttaan. Sama taistelu jota Jeesus-lahko kävi aikoinaan farisealaisia vastaan on yhä käynnissä ja fariseuksia vastaan taistelevat juutalaiset kuten esim. Gilad Atzmon, Shlomo Sand ja Norman Finkelstein – vain muutaman mainitakseni – leimataan ’itseään vihaaviksi juutalaisiksi’.
      Itsensä ’valituiksi’ nostaneilta sionistirabbeilta puuttuu kyky empatiaan ja syyllisyyden tuntoon.
      He vain toimivat Jahven kätilöinä alistaessaan maailmaa Jahven tahtoon joka tarkoittaa että vain he ovat valittuja ja oikeutettuja muiden alistamiseen jota he kutsuvat ’pelastamiseksi’ (ns. ’tiikkun olam’-oppi) vaikka kyse on aivan muusta.
      Jeesus taas opetti että kaikki ovat valittuja eikä ole Jumalaa joka valitsisi vain juutalaiset omaksi kansakseen.

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
     2. ”Jumalan pelkoa tässä kristinuskon muodossa ei enää ole”.
      Pitäisikö Jumalaa pelätä? Kun hän edustaa rakkautta ja totuutta niin silloin tuo pelko johtaa pelkoon myös rakkautta ja totuutta kohtaan, se vie häkkiin.

      Gnostilaiset uskonnot (uskonnot, joissa vain jotkut harvat ja valitut tietävät salaisuuden, jota ei muille paljasteta ja jotka rakentavat tämän salaisuuden pohjalta hierarkisen pyramidin tai jonkinlaisen rautahäkin, johon muiden tulee vajavaisina mukautua) luovat välittömiä valtatukikohtia heidän johtajilleen — kutsutaan näitä johtajia sitten papeiksi, rabbeiksi, guruiksi, jne.
      Gnostilaiset uskonnot seuraavat kaavaa. Näiden lukuisat johtajat aivan huipulla tekevät yhteistyötä. Se mikä näyttää kenties viideltäkymmeneltä uskonnolta ovat yhden yksittäisen salaliiton komponentteja lopulliseksi maailman hallitsemiseksi.
      Judaismi tuli Babyloniasta. Niiden jotka pitävät muinaisista mysteeriuskonnoista tulisi kiittää juutalaisia. Juutalaiset ovat olleet eräs parhaista instrumenteista levittää gnostilaisuutta sen lukuisissa muodoissa.

      Kristuksen opetukset ja tehtävä oli vastoin gnostilaisten opetuksia. Kristus oli tämä ennustettu menetelmä joka Jumalalla oli paljastaa itsensä niille jotka etsivät Häntä.
      Usko Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta ei ole voiman uskonto. Mieluummin kuin yrittää piilottaa tietoa, Kristus yritti levittää Hyvää Sanomaa käskemällä opetuslapsiaan menemään kaikkialle maailmaan ja tekemään hyviä tekoja kaikille, jopa niille jotka halveksivat heitä.

      Plusääni(5)Miinusääni(1)
    3. Israelissa, lähellä Jerusalemia ja Beetlehemiä sijaitsevalla laittomalla Gush Etzion -uudisasutusalueella on turistien iloksi perustettu ”Ammu palestiinalaisia terroristeja” -teemapuisto.
     Vierailijat saavat maksua vastaan ”ampua maaliin” oikeilla luodeilla, osallistua tarkkuuskivääriturnaukseen, kokeilla simuloitua itsemurhapommitusta samoin kuin puukotusta sekä opiskella Krav Magaa, Israelin turvallisuusjoukkojen kehittämää taistelumuotoa.
     https://vastavalkea.fi/2017/07/18/ammu-palestiinalaisterroristeja-teemapuisto-avattu-israelissa/#comment-30631

     By Dennis J Bernstein and John Pilger
     The Price for Criticizing Israel
     I suppose Mandela considered Palestine the greatest moral issue because it was about a people wronged. The Palestinians were not the Germans, they didn’t do terrible things to the Jewish people. In fact, they had lived peacefully with the Jewish people for a very long time. They were the majority people in their country. Jews, Muslims, Christians lived together in peace, generally speaking, until the state of Israel was imposed on them.
     As Mustafa Barghouti put it, “The Zionists wanted a state at the expense of the Palestinians.” That’s what Mandela meant. Palestine is a classic colonial injustice. [Israel] is the fourth largest military power in the world backed by the largest military power, the European Union and other Western countries, taking away the freedom and imposing oppression on the people of Palestine.
     Ultimately, I believe that the solution is in the United States. Without US backing in all its forms, Israel would have no choice but to become a normal country.
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=155023
     http://www.informationclearinghouse.info/47481.htm

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Ruotsi rakastaa Sorosta ja hänen politiikkaa ja Suomi hyvänä kolmosena Irlannin jälkeen.
  Kuinka uskollisia ovat ruotsalaiset Euroopan parlamentin jäsenet Sorosin politiikkalle, jossa mm. mainitaan avoimet rajat, hallinnon muutos-sodat ja pankkikeinottelu? 13 ruotsalaista parlamentin jäsentä (65 prosenttia) luokiteltiin ”uskollisiksi liittolaisiksi”.
  Ruotsalaisten Soros-lista sisältää sekä vasemmiston että oikeiston puolueen edustajat, jotka vahvistavat edelleen sen, mitä me kaikki tiesimme … globalistinen korruptio ei tunne poliittista taustaa.
  Tässä ovat Sorosin ruotsalainen MEP ”lojalistit”:
  Kristillisdemokraattien puolue Lars Adaktusson, konservatiivipuolueen Anna Maria Corazza Bildt, vihreän puolueen Peter Ericson, keskustapuolueen Fredrick Federley ja Feministisen aloitteen Soraya Post.
  Myös Irlanti ja Suomi saivat korkeita arvosanoja (toinen ja kolmas sija), 54,5 ja 53,8 prosenttia Euroopan parlamentin jäsenistä, epäilyttävinä Soros ”lojalisteina”.
  Soroksen vastaisella oppositiopuolella listalla ovat Itä-Euroopan maat.

  How loyal are Swedish MEPs to the policies of Soros, which to name a few are open borders, regime change wars, and banker profiteering? 13 of 20 Swedish MEPs (equivalent to 65 percent) were classified as “loyal allies.”
  The list of Swedish Soros cronies includes representatives of both left and right parties, further confirming what we all knew…globalist corruption knows no political spectrum.
  Here are Soros’s Swedish MEP “loyalists”:
  Lars Adaktusson of the Christian Democrats Party, Anna Maria Corazza Bildt of the Conservative Party, Peter Ericsson of the Green Party, Fredrick Federley of the Center Party and Soraya Post of the Feminist Initiative.
  Ireland and Finland also scored high marks (second and third place respectively) with 54.5 and 53.8 percent of MEPs given the dubious title of Soros “loyalists.”
  On the opposite side of the Soros, loyalty list are the countries of Eastern Europe.
  https://theduran.com/sweden-loves-soros-leaked-document-shows-65-of-swedish-politicians-loyal-allies-george-soros/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=173048

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Surulllista luettavaa, nämä täysin alistuneet ja itsensä myyneet meidän apukoulu-tasoiset Judas-pukkimme hehkuttavat tällaista:
   ”Helsingin huippukokous on tilaisuus Suomelle vaalia linjaansa: Trumpin johtama Yhdysvallat on Suomen turva, mutta yhteys Putinin Venäjään on pidettävä avoimena, kirjoittaa Iltalehden Juha Ristamäki.”
   Luit oikein: TURVA! Luhistumassa ja perikatoon ajautumassa oleva tai jo ajautunut maa on meidän turvamme.
   Ja eihän Trump edes johda Yhdysvaltoja. Sen hoitaa ’deep-state’- tai zio-masonic-mafia.
   Mitähän kirjoittajan päässä liikkuu? … taitaa liikkua vain dollarinkuvia kun varmaan liksa on tällaisen kirjoittajalla suuri. Viis muusta, viis kansan mädätyksestä, viis kaikesta kurjistumisesta ja suomalaisuuden ja Suomen tuhosta.
   ’Juudas-pukit’ (viholliset omista riveistä, The Enemy Within) ovat niitä, joille kansan mielipide ja tila ei merkitse mitään. He ovat valmiit itse hyvää korvausta ja valtaa saadakseen valmiit myymään maamme Nwo-mafian globalistien ja pankkiirien hallintaan.
   https://www.henrymakow.com/2017/11/History-of-Zionist-Subversion.html

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 9. ”Maailmanrauhaa ja terveen elämän edellytyksiä ei voi luoda vain vapaiden markkinoiden avulla”, kirjoittaa Maija-Riitta Ollila kirjassa Persoonan valta.
  Asia on päinvastoin: juuri nuo vapaat markkinat estävät kaikki tällaiset pyrkimykset.

  Trump ehkä on alkanut ymmärtää (kuten Emmanuel Todd sanoo kirjassa Imperiumin jälkeen), että politiikassa sotilaallista aktiivisuutta ja heikompien kimppuun käymistä pidetään merkkinä maan piilevästä henkisestä alennustilasta ja että kehittynyt valtio kuten yksilökin haluaa ensisijaisesti tehdä yhteistyötä, ei kilpailla ja alistaa muita valtansa alle. Siihen viittaisi eilinen yritys rakentaa sopua Venäjän kanssa.
  Mutta ymmärtääkö hän totuutta siitä kapitalismista jota hän edustaa ja jonka avulla hän aikoo nostaa maansa uuteen kukoistukseen? Että se on riistävää, shakaalimaista kilpailua, alhaista pyrkimystä kerätä itselle kaikki ja ettei se ole yhteen sovitettavissa demokratian kanssa.
  Jos lasketaan sen tuomat fyysiset ja henkiset haitat ihmisille ja ympäristölle, niin kyse ei ole ’meidän edusta’. Maapallon ja sen väestön enemmistön tila puhuu sitä vastaan:
  ’talous- ja korporaatiomafian’ johtaman maanisen tai laukkaavan kapitalismin ’faustinen hurmos’ on ajanut planeetan ekokatasrofien alle, lähelle tuhon päivää, eriarvoistanut sen miljonääreihin ja slummiväkeen … ja pannut suuren osan elämään keskitysleirin kaltaisissa oloissa.
  Kapitalismi näyttää faktojen valossa raadolliselta barbarismilta — itsekkyyden inkarnaatiolta, ongelmia luovana ja tuhoisana tapana olla olemassa, kaukana viisaudesta.
  Sitä ohjaavat varsin pakanalliset energiat ja se johtaa lopulta rikkaiden oligarkiaan – vaikka vapaan kilpailun sanottiin talousteorioissa edistävän koko kansan hyvinvointia. Mutta se on huijausta, suuri valhe, systeemiin sisäänrakentuneen korruption kieltämistä.
  Kapitalismin ’voima’ on sen kyvyssä tuottaa keskenään kilpailevia ja vihamielisiä ryhmiä, joita pankkiirit rahoittivat. Se tarkoittaa ikuista epäsopua ja rauhan häirintää, ihmisten ja maailman pitämistä sairaassa tilassa.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Kun ihminen tiedostaa henkisyytensä, itsehillinnästä tulee hänelle yhtä suuri nautinto kuin minkä eläimellistä elämää viettävä saa himojensa tyydyttämisestä. Samoin voi ajatella kulttuurin ja talouden suhteen.
   Pakko ja rajat altistavat kyllä neuroosiin ellei oma järki niitä ymmärrä ja hyväksy. Siksi kulttuuri instituutioineen ei saisi perustua ns. irrationaalisen, epäoikeudenmukaisuuden mahdollistavan auktoriteetin pohjalle. Toisaalta neuroosi, jossa järki ohjaa viettejä ja tunteita, on psykopatiaa ja narsismia, joissa vietit ohjaavat, ’korkeampi’ häiriö: neurootikko ei tuota muille kärsimystä kuten itsekäs hedonistinen, muita hyväkseen käyttävä narsisti ja psykopaatti.
   Itse asiassa voi olla hyvä olla ’vähän neuroottinen’ koska neuroosissa on aina mukana luovaa voimaa. Sosiaalistuminen neuroosin kanssa on aina parempi kuin psykopaattinen erakon elämä. — ”Tällainen on kantani ns. pedagoogiseen paradoksiin (kasvatuksen ja vapaan kasvamisen ristiriitaan) ja Kantin ajatuksiin…
   Olen tavannut useamman kuin yhden ihmisen,” kirjoittaa Jung, ”joka on saanut kiittää neuroosia koko olemassaolostaan, koska neuroosi oli estänyt häntä tekemästä hänen elämänsä ratkaisevia erehdyksiä ja pakottanut elämään tavalla, joka johti alullaan olevien erilaisten itujen esiin puhkeamiseen. Sitä tuskin olisi tapahtunut ilman neuroosia, joka piti häntä aloillaan riittävän kauan.”
   Jungin sanoma on siis se, että neuroosi voi joskus olla jopa eduksi ihmisen myöhemmälle elämälle aivan kuten terveellä tavalla tiukka kasvatuskin.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. ”Politiikassa on vain kaksi tärkeätä asiaa. Ensimmäinen on raha, mutta en muista mikä se toinen on.”
    http://www.taloussanomat.fi/ajatukset/2010/01/27/kaikista-tulee-kertakayttotyolaisia/20101231/145
    http://www.taloussanomat.fi/ajatukset/2010/02/10/reiluus-havisi-jonnekin/20101991/145
    Taloustieteen Nobelin palkinnon saanut Joseph E. Stiglitz kirjoittaa Mother Jones -lehden helmikuun numerossa moraalisesta konkurssista, johon Margaret Thatcherista ja Ronald Reaganista alkanut talous on vienyt ihmisen viimeisen 30 vuoden aikana.
    Stiglitzin tärkein huomio on se, että, kun me annoimme markkinoiden muokata vapaasti taloutta, talous alkoi myös muokata meitä. Materialismi työnsi tieltään vanhan-aikaisen moraalisen sitoutumisen ja esimerkiksi ympäristön arvot ovat väistyivät nopean talouskasvun tieltä. Samoin kävi yhteisöllisyydelle. Suojattomien ja hyväuskoisten ihmisten riisto rehottaa kaikkialla, koska joukkovoimaa ei enää ole, sanoo Stiglitz.
    Parhaiten hänen mielestään muutos näkyy johtajille maksettavien palkkojen ja palkkioiden määrässä.
    – Aikaisemmin vallitsi yhteinen käsitys siitä, kuinka paljon on kohtuullinen korvaus siitä, että me työskentelemme yhdessä taloudellisen tuloksen eteen.
    – Johtajan palkka saattoi olla 10–20-kertainen tavallisen työntekijän palkkaan nähden, mutta 30 vuotta sitten, kun Thatcher ja Reagan astuivat näyttämölle, kaikki reiluus palkan ja korvauksien maksamisessa loppui, sanoo Stiglitz.
    Nyt amerikkalaisen johtajan palkka voi olla jopa 100 tai jopa 200 kertaa suurempi kuin tavallisen työntekijän. Kun pankkivirkailijalle maksetaan 3 000 dollaria kuukaudessa, pankinjohtajat vetävät 300 000–600 000 dollaria.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
    1. ”Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world
     — Henry Kissinger
     Olivatpa nuo lausumat Kissingerin lausumat tai jonkun muun keksimät, niin talonpoikaisjärkikin sanoo että niissä on vinha perä.

     Tullaanpa sitten aiheeseen energia. Vastaavalla tavalla kuin raha eli läntinen velkaponzi-rahajärjestelmä on tietyn tietyn cabalin peukalon alla (ks. ”The Hidden History of the Incredibly Evil [Rotschild] Khazarian Mafia”, https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/), niin maailman energiantuotanto on jo n. 100 vuoden ajan ollut saman illuminaateista koostuvan cabalin peukalon alla:

     ”MAXWELL, EDISON, JP MORGAN AND THE LAWS OF PHYSICS

     James Clerk Maxwell FRS FRSE (1831–1879) was a Scottish mathematical physicist. His most prominent achievement was to formulate a set of equations that describe electricity, magnetism, and optics as manifestations of the same phenomenon, namely the electromagnetic field. His discoveries helped usher in the era of modern physics, laying the foundation for such fields as special relativity and quantum mechanics. In his ORIGINAL work: The Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, Maxwell identified two separate systems, both of which were completely different from each other:

     1) Asymmetrical system – an ‘open’ system that allows the creation of a series of exchange of energy reaction to our inputs, based on electromagnetic resonance or electromagnetic feedback in every spin (on a motor), or in every pulse of input in a static coil. One of the first asymmetrical motors was Faraday’s ‘Unipolar Motor,’ later modified by Nikola Tesla. These systems generate their own energy and do not require fossil fuels.

     2) Symmetrical system – a ‘closed’ system that cancels the electromagnetic resonance with every spin, which creates wasted energy in excessive heat and requires an additional energy source to run such as fossil fuels. These are the ”symmetrical obsolete systems” we use every day in all of our electrical appliances.

     One year after Maxwell’s death in 1879, scientists Hendrick Lorentz financed by J.P. Morgan and Thomas Edison, mutilated Maxwell’s original work and spent the next two decades deleting all knowledge of asymmetrical systems that would not require the profitable oil industry to operate. They ‘symmetrized’ all of Maxwell’s equations, and labeled these incomplete theories as the “Laws of Physics”. While the laws of physics do indeed apply to symmetrical closed systems of energy, there is another set of laws: The Laws of Nature, which apply to the asymmetrical systems that have been suppressed by the financial interests of the banking families for the last 130 years.

     This knowledge was banned from our educational system, and no physics or electrical engineering school on our planet would ever teach about asymmetrical systems. Instead, the first and second laws of thermodynamics, which depend on the consumption of profitable fossil fuels, would conveniently prevail in our public knowledge base.”
     http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html#c2481
     Ks. myös https://hopegirl2012.wordpress.com/

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Klassinen ”reilu” kapitalismi saattaisi toimia kohtuullisesti USA:n kaltaisessa maassa, jossa on isot sisämarkkinat ja kansan mentaliteetti kapitalismiin hyvin soveltuva. Kapitalismin sääntelyyn on siellä laadittu hyvääkin lainsäädäntöä kuten anti-trust lakeja. Maassa on myös ollut hyvä kuluttajansuoja ja tuotteiden turvallisuutta ja laatua on pyritty valvomaan viranomaisvoimin ja kuluttajilla on joukkovoimaa. Eli USA:n kapitalismi on kaikkea muuta kuin sääntelemätöntä. Jopa kapitalismin julmin puoli eli konkurssi on siellä hoidettu inhimillisemmin kuin vaikkapa meillä Suomessa.

   Siksi en periaatteellisella tasolla ole kauhean skeptinen Trumpin aikomuksille palauttaa klassista kapitalismia USA:han. Suurempi ongelma siellä ovat korruptoituneet poliitikot ja viranomaiset, jotka ovat antaneet suuryhtiöiden laadituttaa itseään suosivia lakeja, säädöksiä ja käytäntöjä, jotka ovat pikku hiljaa tyrehdyttäneet perhe- ja pienyritteliäisyyden, kuten ”Mom and Pop store”-tyyppiset kaupat koko maasta. Myös tuotteiden turvallisuudesta ja terveydestä on alettu tinkiä, mikä koskee mm. GMO-ruokaa tai riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Valehteleva valtamedia on siellä jo oma lukunsa ja Donald Trumpin pitäisi oikeasti hajottaa mediayhtiöt anti-trust laeilla tai, jos ei muu auta, niin sotavoimilla.

   Pahimpia kaikista ovat tietenkin pankit ja erityisesti isot ’Kultamies’-investointipankit ja niiden kanssa yhteispeliä pelaavat yksityisomisteiset keskuspankit, joiden pankkiirit koordinoivat toimintaansa BIS:in kautta tai terrorisoivat talousvaikeuksiin ajettuja maita IMF:n avulla. Pankkitoiminnan moraali pitäisi valaa kokonaan uudelle pohjalle, mutta aihe on hyvin turhauttava, koska pankkien ylivaltaan liittyy kaikki mahdolliset korruption muodot ja keinot, jopa spirituaaliset ja verilinjoihin liittyvät tekijät.

   Varsinaista uusliberalismia, joka vaatii kaikkien kaupan sääntelymekanismien purkua myös kansainvälisellä tasolla ja jonka viheliäisimpänä muotona on perustason työpaikkojen ja tuotantolaitosten siirtely maasta toiseen, ei tietenkään kannata liittää kapitalismiin, vaan sen toiminta-alue on syytä pitää kansakunnan sisällä ja sielläkin melko säädeltynä ja valvottuna. Täytyisi myös taata kansalaisille politiikan, sääntelyviranomaisten tai oikeuslaitoksen kautta hyvä ote tarttua havaitsemiinsa epäkohtiin. Tämä kuitenkin vaatisi kansakunnalta hyvää moraalista ryhtiä ja kykyä itsekuriin ja nykyaikana se ei ehkä onnistu missään. Uusliberaaleja sekä vihervasemistolaista ainesta on joka puolella liikaa. Tämän vuoksi Trumpinkin projekti tyrehtynee eräänlaiseksi nostalgia-viritelmäksi.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat