Voiko maksamaton velka muuttua ennakkoperinnöksi?

Olen antanut lapselleni rahaa lainaksi, jota lapseni ei ole kuitenkaan maksanut takaisin. Luetaanko tällainen saanto ennakkoperinnöksi? Tuleeko perillisen ilmoittaa saamastaan ennakkoperinnöstä perunkirjoituksessa?  Entä jos perillinen salaa saamansa ennakkoperinnön?

Perimysjärjestys osoittaa samalla perillisen perintöosuuden suhteellisen, tasajaon periaatteen mukaisen osuuden jaettavasta jäämistöstä. Samassa asemassa olevat perilliset perivät pääsääntöisesti yhtä paljon. Tasajaon periaatteesta on kuitenkin olemassa eri syistä aiheutuvia poikkeuksia.

Perintökaaressa on olettama, että perittävä ei ole halunnut suosia ketään rintaperillisistä ennakkoluovutuksilla toisten vahingoksi. Tämän vuoksi mikäli perittävä on antanut rintaperilliselleen lahjan tai lahjanluonteisen etuuden, oletetaan tällainen saanto ennakkoperinnöksi, ellei toisin ole määrätty tai olosuhteista muuta johdu. Perittävä voi lahjan antaessaan tai myöhemmin kumota ennakkoperintöolettaman.

Jos lahjan tai edun saaja on muu kuin rintaperillinen, katsotaan, että lahja ei ole ennakkoperintöä ellei sitä annettaessa ole toisin määrätty tai olosuhteista muuta johdu.

Ennakkoperintöolettama ei kuitenkaan koske kaikkia lahjoja tai lahjanluonteisia etuuksia. Ennakkoperinnöksi ei ole luettava perittävän antamia tavanomaisia lahjoja, jotka eivät ole epäsuhteessa antajan oloihin. Tällaisia tavanomaisia lahjoja ovat mm. juhlapäivinä annetut lahjat. Ennakkoperintösäännöstön ulkopuolelle jäävät yleensä myös elatus-, kasvatus- ja koulutuskustannukset. Perintöosuuden suuruuteen ei saisi siten vaikuttaa vanhemman velvollisuuksien täyttäminen. Kuitenkin poikkeukselliset lapsen koulutuskustannukset voidaan perintökaaren mukaan lukea ennakkoperinnöksi osakkaan vaatimuksesta, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.

Perittävällä itsellään on testamentissa mahdollisuus määrätä rintaperillisen saamat ylisuuret elatus-, kasvatus- ja koulutuskustannukset ennakkoperinnöiksi. Määräystä on noudatettava, vaikka se loukkaisi lakiosiakin, jos se on kohtuullista.

Ennakkoperintö vähennetään saajan lopullisesta perinnöstä. Vähentäminen tapahtuu siten, että ennakkoperinnön arvo lisätään ensin jäämistön arvoon laskelmallisena lisäyksenä. Perintöosat lasketaan sen mukaan ja ennakon arvo vähennetään saajan perintöosasta. Oikeus vaatia ennakkoperinnön vähentämistä perinnönjaossa on perillisen yksilöllinen oikeus. Kukin perillinen voi itsenäisesti ratkaista, vaatiiko hän toiselle tai itselleen annetun ennakkoperinnön ottamista huomioon perintöosaansa laskettaessa.

Rintaperillisen vanhemmiltaan saama rahalaina, jota ei ole maksettu takaisin on luettava rintaperillisen ennakkoperinnöksi. Ennakkoperinnöstä tulisi ilmoittaa perunkirjoituksessa, sillä se vaikuttaa perintöverotukseen. Mikäli ennakkoperintö tulee ilmi vasta perunkirjoituksen jälkeen, tulee tällöin toimittaa perukirjan täydennys. Perukirjan täydennys tulee tehdä kolmen kuukauden sisällä siitä, kun ennakkoperintö tuli ilmi.

 

Theresa Bergroth-Penttilä
OTM, Kokkola
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat