Vuodettiinko Siionin viisaiden pöytäkirjat tahallisesti julkisuuteen? Huomiot

Esitämme referoiden ja osittain suomentaen Henry Makowin artikkelin Were the Protocols of Zion a Deliberate Leak? 

Jäljempänä olevassa kirjoituksessa käytämme referaatin ja osittaisen suomennoksen pohjana Henry Makowin sivustolla julkaistua artikkelia Were the Protocols of Zion a Deliberate Leak?, joka käännettynä on Vuodettiinko Siionin viisaiden pöytäkirjat tarkoituksella julkisuuteen? 

Tässä artikkelissa pohditaan muiden muassa sitä, että julkaistiinko Siionin viisaiden pöytäkirjat tarkoituksella. Pöytäkirjojen tarkoituksellisen julkaisun motiivina on arveltu olevan esimerkiksi hämääminen pöytäkirjojen sanoman vesittämiseksi. 

(Toim. huom. Pöytäkirjojen paljastamisen yhtenä tarkoituksena myös lienee pöytäkirjojen mukaisten maailman tapahtumien kritisoimisen ja arvostelujen julkaisemisen estäminen. Tällöin kritiikin estämisessä otetaan käytäntöön voimakkaat mustamaalaamisen ja painostuksen kampanjat niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat uskaltaneet nousta juutalaismafian kansainvälistä hegemonia pyrkimystä vastaan. Valtavirtainen tiedonvälitys pitää kylläkin automaattisesti Siionin viisaiden pöytäkirjoja väärennöksenä.) 

Siionin Viisaiden pöytäkirjat lyhennetään oheisessa artikkelissa muotoon SVP tai pöytäkirjat. 

Kuitenkin on selvästi havaittavissa, että SVP:n tavoitteet ovat toteutuneet erittäin tarkasti maailmassa. Pöytäkirjoissa esitetty maailman valloitussuunnitelma, joka jakaantuu kolmeen osaan, ovat kiistatta toteutuneet. (Toim. huom. Nämä kolme jaotelmaa voidaan näin jäljempänä esittää: (1). Kansanvälinen vallan osuus talous- ja pankkimaailman välityksellä, (2). Globaalin hegemonian saavuttaminen sotien ja vallankumouksien avulla ja (3) hajota sekä hallitse metodilla. Nämä kolme kohtaa voidaan nähdä tiivistettynä läpileikkauksen pöytäkirjojen tarkoituksesta. 

Kuten kyseisessä Makowin sivuston artikkelissa todetaan SVP:n paljastavan hurskastelematta juutalaistoimijoiden pyrkimykset ja saavutetut tavoitteet, mitkä hehkuvat rasismia ja intoilevaa ylivallan hurmosta. Makowin mukaan tavanomaiset juutalaiset eivät allekirjoita näitä juutalaisjohtajiensa hegemonisia näkemyksiä, mutta he kuitenkin edustaisivat juutalaisjohdon okkulttista strategiaa.  

Miksi pöytäkirjoihin ei ole kiinnitetty vakavaa huomiota? 

Kognitiivinen dissonanssilla yleensä tarkoitetaan keskenään yhteensopimattomien vakaumusten sekä käsitysten aiheuttama psykologinen ristiriita. 

Kysymyksessä on siis riitasointu, joka toteutuu SVP:n yhteydessä, kun SVP:n sanoma asetetaan juutalaismafian valheelliseksi muokkaaman maailman kuvan (valheellinen maailman kuva on esim. nykyisen valtavirtaisen tiedonvälityksen julkaisut sekä opetus- ja koulutusmateriaalit) ja yhteiskunta käsityksen rinnalle. Nimittäin juutalaismafian hallitsemat ja kontrolloimat joukkotiedonvälitys sekä opetusmateriaalit antavat ymmärtää, että väitteet juutalaismafian maailman valtaan pyrkimisestä ja niiden vastustaminen on antisemitismiä, ja jopa mielisairautta. Lisäksi mafian mukaan isänmaallisuuden, uskonnon ja perinteisten perhearvojen säilyttäminen ja arvostaminen ovat vaarallisia arvoja, jotka ilmentävät taantumusta. 

(Toim. huom. Nykyisen tiedonvälityksen mukaan juutalaismafian valheelliseksi muokkaama maailman kuva viestii tasa-arvosta, suvaitsevuudesta ja vapaudesta. Kun tämän “maailman kuvan” rinnalle asetetaan täysin rinnoin rasistiset pöytäkirjat, syntyy väkiselläkin näennäinen ristiriita. Suvaitsevassa ilmapiirissä ei helposti arvostella juutalaismafian hegemonisia tavoitteita, sillä siitä seuraa antisemitistin leima otsaan. Juutalaismafian valtapyrkimyksien vastustajat nimetään myös haihattelijoiksi, jotka ovat saaneet vaikutteita “väärennetyistä pöytäkirjoista”.) 

Nimittäin väittäväthän pöytäkirjat, että juutalaistoimijat todellakin pyrkivät totaaliseen maailman herruuteen ja haluat asettaa ei-juutalaiset “orjikseen”. 

Kuitenkaan kukaan ei pysty kumoamaan sitä tosiasiaa, että globaalit tapahtumat esimerkiksi sotien, konfliktien kansainvälisen politiikan, sukupuoliroolien, moraalin, valtioiden talouden sekä maailman talouden suhteen ovat toteutuneet pöytäkirjojen mukaisesti. 

Pöytäkirjat ovat siis julkaistu tarkoituksella, vaikka ne todellakin ovat suunnitelma maailman valloittamiseksi. Pöytäkirjat julkaistiin kognitiivisen dissonanssin synnyttämiseksi kansojen keskuuteen eli haluttiin luoda malli “väärästä” ajattelusta. Tämäkin on eräänlaista hajota ja hallitse ohjelmaa, missä juutalaismafian on mestareiden mestari. 

Toisekseen pöytäkirjat viestivät “väärästä” ajattelusta siinäkin mielessä, että SVP:n kirjoittajat ja heidän hengenheimolaisensa ovat hallinneet ja edelleen hallitsevat pankkijärjestelmää. Me juutalaistoimijat kirjaimellisesti lainaamme luottamuksella “rahamme” ihmisille, jotka haluavat tuhota meidät, sanovat pöytäkirjat. (Pankit ovat kaikki Rothschildien franchising-yhtiöitä.) Franchising-yhtiöt tarkoittaa yrittäjyyttä tunnetun ketjun jäsenenä. 

Juuri yllä olevaa voidaan verrata Tukholma-syndroomaan, joka on psykologinen tila, jossa panttivangeille tai muulla tavoin vastoin tahtoaan kaapatuille henkilöille kehittyy myötämielinen suhtautuminen kaappaajiinsa. Syndrooman vaikutuksesta kaapatut saattavat puolustaa kaappaajiaan tai auttaa näitä, ja  antaa jälkeenpäin näistä jopa suopeita todistuksia. 

Ei-juutalaiset ovat niin kutsuttaja panttivankeja, jotka liehittelevät isäntinään juutalaismafiaa, saadakseen näiltä erilaista suosiota, ja jopa armahduksen. 

 

Strategia 

Henry Ford kirjoittaa teoksessaan Kansainvälinen juutalainen1 muiden muassa, että mihinkään pöytäkirjaan ei ole jätetty epäilyn tilaa mitä kansaa vastaan suunnitelma kohdistuu. Se ei käänny ylimystöä, ei pääomaa eikä hallitusta vastaan sinänsä.  

Ohjelman suoritukseen kuuluu vain tarkoin määrättyjä toimenpiteitä ylimystön, pääoman ja hallituksen suhteen. 

Sanamuotona ei ole: ”me juutalaiset aiomme tehdä niin”, vaan: ”uskottomat (pakanat ts. ei-juutalaiset) saatetaan ajattelemaan ja tekemään niin ja niin”. Ensimmäinen sellainen sanonta ensimmäisessä pöytäkirjassa on näin kuuluva: ”Kansan arvokkaat ominaisuudet – kunniallisuus ja suoruus – ovat politiikassa suorastaan paheita, koska ne tuottavat tappion varmemmin kuin voimakkain vihollinen. Nämä ominaisuudet ovat uskottomien politiikalle tunnusomaisia; meidän ei pidä antaa heidän johtaa itseämme”. Sitten: ”Uskottomien perintäylimystön raunioille olemme me muodostaneet sivistyneiden luokkiemme ylimystön ja kaiken yli rahan ylimystön.” 

Tämä johtaa suoraan pöytäkirjoissa esitettyyn hajota ja hallitse ohjelman mestarilliseen soveltamiseen. Juutalaismafian tarkoituksena on aina ollut ei-juutalaisten keskinäisen solidaarisuuden ja koheesion hajottaminen sekä kaikenlaisen yhteiseen hyvään tähtäävän toiminnan murskaaminen. Näin menetellen on pyritty näivettämään ei-juutalaisten kansojen toisiaan tukeva voima sekä kansojen sisäinen energia. 

Yllä oleva hävitystoiminta on tapahtunut ei-juutalaisten arvokkaiden tai heidän itse näkemiensä arvokkaiden kulttuuriperinteiden tuhoamisella ja halveksumisella. Lisäksi kansa ja kansat ovat jaettu lukemattomien puolueiden ja poliittisten suuntien kannattajiksi. Näillä puolueilla ja aatteilla on vain näennäisiä poliittisia ero, mutta niitä kaikkia yhdistää sairaalloinen poliittinen korrektius Israelia ja juutalaiskysymystä sekä juutalaisuutta kohtaan. Ne ovat tabuja kaikille ei-juutalaisille toimijoille. 

Juutalaistoimijoiden tuottamia tai inspiroimia ovat erilaiset sosiaaliset ja poliittiset liikkeet, sukupuolivallankumous, seksuaalivallankumous (suoranaiset perversiot), rappeutunut pedagoginen oppimateriaali ja ynnä muut poliittiset ja sekä yhteiskunnalliset hullutukset. Pöytäkirjoissa tietyt juutalaiset sanovat selvästi levittävänsä kansojen keskuuteen maailmanvalloitusohjelmaansa, joka ilmenee esim. Edellä mainitun kaltaisen ihmisten mieliä villitsevän ja sekoittavan materiaalin levittämisenä, unohtamatta aikamme henkisesti rappeuttavaa viihdeteollisuutta. 

Tässä nyt selitettiin juutalaismafian toiminta strategiaa hiukan poiketen Henry Makowin sivuston vastaavasta versiosta, mutta lyhyesti voitaneen sanoa, että juutalaiseliitin toimesta ihmisten mielet ovat nykyisellään hajotetut ja sekoitetut henkisellä saastalla ja turhuudella, mitä ovat muiden muassa erilaiset puolueet sekä poliittiset suuntaukset, monen kirjavat liikehdinnät ja oppimateriaalit. Perinteisten arvojen haudattuun tyhjiöön, on annettu virrata lukemattomia eri “arvomaailmaa” sisältäviä teorioita, oppeja ja liikkeitä, jotka eivät kuitenkaan muodosta yhtenäisyyttä. Täten on muodostunut hirvittävä ristiriita, joka on tuhonnut eri yksilöiden välisen harmonian, eri ryhmien välisen sovun ja hajottanut perheiden sisäisen yhtenäisyyden. 

Oikein Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjassaan Seksuaalivallankumous: perheen ja kulttuurin romahdus, jossa hän käsittelee yhteiskuntaelämän keskeiseksi paradoksiksi havaitsemiaan käsityksiä: kun yksilön vapaus korotetaan ylimmäksi arvoksi, seurauksena on perheen ja yhteiskunnan hajoamisprosessi, jonka lopputuloksena yksilön vapaus kaventuu. 

Juutalaismafia on kylvänyt epävarmuutta, eripuraisuutta ja ristiriitoja ei-juutalaisten keskuuteen 

Yllä olevaa otsikon teemaa valaiskoon otteet viidennestä pöytäkirjasta: 

Miten hallitsemme yleistä mielipidettä? Voidaksemme hallita yleistä mielipidettä on meidän kylvettävä epäröintiä ja eripuraisuutta esittämällä eri tahoilta keskenään ristiriitaisia ajatuksia ja mielipiteitä, kunnes gojimit täydellisesti eksyvät tässä labyrintissä sekä ajattelevat, että parasta olla omaksumatta minkäänlaista mielipidettä valtiollisissa kysymyksistä, sillä kansalla ei näissä asioissa kuitenkaan ole tarpeellista selvänäköisyyttä, ja koska ainoastaan valtion johtaja ne täydellisesti käsittää! Tämä on ensimmäinen salaisuutemme.   

Yllä olevan kanssa yhtä tärkeän valtamme menestymisen salaisuutena on kiihottaa kansaa ja yhteiskuntaa kokonaisuudessaan paheisiin ja muihin huonoihin tottumuksiin sekä intohimoihin. Lietsomme kansojen ymmärryksen niin sekaisin, että siitä johtuvan kaaoksen takia ei kukaan ymmärrä toistaan. Tämän menettelyn avulla on meidän helppo kylvää epäsopua ja epäilystä puolueiden keskuuteen ja sirpaloita kaikki kokoavat voimat, jotka eivät vielä tahdo alistua valtaamme sekä kukistaa jokainen aloite, joka jollakin tavalla voisi muodostua esteeksi asiallemme.      

Kolmannessatoista pöytäkirjassa sanotaan selvästi, se mitä tarkoitetaan ”liberaaleilla” teorioilla ja sen mikä on niiden tarkoituksena. Näissä teorioissa ja niihin liittyvissä tuotoksissa juutalaiset kirjailijat, runoilijat, rabbit, yhdistykset ja erilaiset vapaamieliset liikkeet ovat tuotteliaimpia lähteitä. Mutta näitä “vapaamielisiä” kirjoituksia julkaisevat myös ei-juutalaiset kirjoittajat, jotka ovat ajautuneet juutalaiskeinottelijoiden manipuloimaksi. 

Pöytäkirjoissa muiden muassa todetaan: 

Vain yksi totuus sallitaan, ja siihen ei sisälly oikea edistys: Niin pian kuin meidän herruutemme tunnustetaan, on vapaamielisten haaveilijoiden aika oleva lopussa. Siihen saakka he tekevät meille parhaimpia palveluksia. Tämän vuoksi on meidän vielä suunnattava heidän ajatuksensa pohtimaan kaikenlaisia mielikuvituksellisia oppeja, jotka ovat uusia ja näennäisesti edistystä tukevia. Mehän olemme edistyksen avulla panneet heikkoaivoisten gojimien päät niin pyörälle, että heidän keskuudessaan on tuskin yhtäkään niin järkevää, että hän huomaisi, että tämä käsite edistys himmentää totuuden kaikissa muissa tapauksissa paitsi niissä, joissa on kysymyksessä aineelliset keksinnöt. On olemassa vain yksi totuus, eikä siihen mahdu edistystä. Edistys on jokaisen väärän ajatuksen tavoin omansa pimittämään totuuden, niin ettei sitä tuntisi kukaan kuin me totuuden vartijat, Jumalan valittu kansa.  

Suurisuuntaisia kysymyksiä: ottaessamme vallan täydellisesti käsiimme ryhdymme puhumaan ihmisyyden suurisuuntaisista kysymyksistä, jotka ovat kuohuttaneet ihmiskuntaa, kunnes se vihdoin on johdettava meidän onnellisen hallituksemme alaiseksi. 

Kaiken yhteenkuuluvuuden ja yhteisen hyvän hengen tuhoaminen oppisuunnilla, poliittisilla aatteilla yms. kansankiihottamiseen suunnatulla terrorilla (9. Pöytäkirja): 

Terrori: Me toimeenpanemme kaiken käsittävän, laajan terrorin. Meidän palveluksessamme on kaikkia katsomuksia ja oppisuuntia edustavia henkilöitä: miehiä, jotka haluavat palauttaa kuninkaita valtaistuimilleen, kansankiihottajia eli demagogeja, sosialisteja, kommunisteja ja kaikenlaisia haihattelijoita. Me olemme pakottaneet kaikki työhön ja meidän toimestamme kaivetaan maata valtiovallan viimeisten jäännösten alta sekä koetetaan tuhota lainalainen järjestys. Tämä toiminta piinaa kaikkia valtioita; ne kehottavat rauhallisuuteen ja ovat valmiita rauhan vuoksi uhraamaan kaiken, mutta me emme anna niille rauhaa, ennen kuin ne tunnustavat maailmanherruutemme avoimesti sekä ehdoitta.  

Kansa on kovaäänisin valituksin vaatinut yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemista kansainvälisten sopimusten avulla. Mutta koska kansat ovat hajaantuneet puolueisiin, ja puolueiden taistelu vaatii suuria varoja, ovat puolueet ja kansat riippuvaisia meistä, sillä kulta on meidän hallussamme. 

Vapaamuurariuden itsevaltius: Itse asiassa ei tiellämme ole mitään esteitä. Korkein johtomme toimii sellaisessa lakien yläpuolella olevassa asemassa, jota tavallisesti nimitetään voimakkaalla sanalla diktatuuri. Hyvällä omallatunnolla uskallan väittää, että me nykyisin olemme lainsäätäjiä, tuomareita ja tutkijoita, me rankaisemme sekä armahdamme. Me hallitsemme voimakkaan tahdon avulla, koska meillä on hallussamme historiasta tunnettujen voimakkaiden puolueiden jäänteet, mitkä puolueet olimme jo nujertaneet. Me voimme käyttää hyväksemme hillitöntä kunnianhimoa, palavaa halua armottomaan kostoon ja pahansuopaista vihaa.   

Kymmenennessä pöytäkirjassa puolestaan sanotaan, että: 

Vapaamielisyyden myrkky. Kun istutimme valtioelimistöön vapaamielisyyden myrkyn, muuttui koko sen valtio-oikeudellinen rakenne. Nykyisin ovat valtiot sairastuneet kuolettavaan tautiin, verenmyrkytykseen, ja jäljellä on enää vain niiden loppukouristusten odottaminen.   

Pöytäkirjojen sanoman yhtenä tärkeimpänä tarkoituksena on, että aatteista ja oppisuunnista voidaan keittää todella tappavaa myrkkyä. Näiden pöytäkirjojen laatijat ja niiden toteuttajat eivät usko liberalismiin, eikä demokratiaan. Sitä vastoin he ovat suunnitelleet kyseisten ideologioiden ja yhteiskunnallisten dogmien alituista saarnaamista kansalle. Tämä siitä syystä, että näiden julkaisujen, oppien sekä liikkeiden ansiosta yhteiskunta on saatu hajotettua keskenään eripuraisiin ryhmiin ja vesittää kollektiivisen kehityksen mahdollisuudet. Eri teorioiden ja ideologioiden myrkky on heidän aseensa. 

Aatteiden ja oppien myrkyllisyys ulotetaan myös koulutukseen (9. Pöytäkirja): 

Vääriä oppeja: Olemme pettäneet, johtaneet harhaan ja siveellisesti turmelleet gojimien nuorison kasvattamalla sen ehdoin tahdoin väärien periaatteiden ja oppien mukaan. 

Myrkky levitetään myös perhe-elämään (10. Pöytäkirja): 

Itsenäinen arvostelu: Totuttamalla tällä tavalla kaikki itse arvostelemaan asioita revimme hajalle gojimien perheet ja niiden kasvatukseen liittyvät arvot, ehkäisemme älykkäitä sekä kyvykkäitä kohoamasta asemiin, eikä meidän johtamamme kansanjoukko anna heidän esiintyä, eikä edes lausua mielipiteitään. Massat ovat tottuneet tottelemaan ainoastaan meitä, sillä me maksamme heille hyvin siitä, että he tottelevat sekä pysyvät tarkkaavaisina. Tällä tavoin luomme itsellemme sokeasti mukautuvan vallan, joka ei kykene suorittamaan mitään vastoin edustajiemme tahtoa. Näille edustajillemme olemme antaneet tehtäväksi kansanjoukkojen johtamisen.   

Näin menetellen innostamme jokaista ajattelemaan omaa tärkeyttään. Tämän vaikutuksesta pakanoiden keskuudessa perhe-elämän vaikutus ja sen kasvatuksellinen merkitys murentuu. 

 Ja eräässä kohdassa, joka voisi hyvinkin antaa ajattelevalle lukijalle aineksia pitkään tutkimiseen sekä pohdiskeluun, sanotaan seuraavaa: 

Ajan kypsyessä sallimme heidän viihdyttää itseään. … Annamme heidän pitää heille syötetyt elämän alkuperän ja muiden filosofisten ateistirunoilijoiden sepustukset, mitkä useat ovat saavuttaneet tieteellisen siunauksen, mielessään “pyhinä”. Näiden teorioiden uskottavuutta pyrimme lujittamaan lehdistömme välityksellä. 

Hävityksen instrumentteina olevien oppien menestys: Älkää vai erehtykö kuvittelemaan, että meidän väitteemme ovat vain puuta – heinää! Huomatkaa, millaisen loistavan vastaanoton olemme järjestäneet (esimerkiksi) Darwinin, Marxin ja Nietzschen opeille ja teorioille! Ainakin meille pitäisi olla täysin selvää se, että  kuinka häkellyttävästi nämä opit ovat villinneet sekä hajottaneet gojimien mieliä (2. Pöytäkirja). 

(Toim. huom. C. Darwinin oli todellinen totuuden myrkyttäjä evoluutioteorioineen. Darwinin evoluutioteorian mukaan biologisessa evoluutiossa tapahtuu muuttuvaa polveutumista. Tämän mukaan ympäristöolojen luonnonvalinta huolehtii elämiselle edullisten ominaisuuksien säilymisen satunnaisesti muuntelevassa populaatiossa. Darwinin päätelmien mukaan Jumala ei erikseen luonut jokaista lajia, vaan lajien kehitys oli muutoksien seurausta. 

Darwinin teorian mukaan ihmisellä ja apinalla on yhteisiä esi-isiä. Tämän päivän biologit ovat myös tulleet samaan käsitykseen. Käsitystään he perustelevat sillä, että kaikilla eliöillä tapahtuu kehitystä mutaatioiden ja luonnonvalinnan tuloksena. Heidän perusteluihinsa sisältyy myös se, että eräät apinamaiset kallot olisivat ihmisen ja apinan välimuotoja. Apinamaiset kallot eivät todista mitään ihmisen ja apinan välisestä sukulaisuudesta. Apinamaiset kallot voivat olla esim. rappeutuneen ihmiskunnan jäännöksiä, kehittyneempiä apinalajeja, tunnistamattoman teknologisesti erittäin pitkälle kehittyneen sivilisaation suorittamia kokeellisia risteytyksiä planeetallamme jne.. 

Ihmisen mielen kaksi korkeinta astetta, henkinen ja taivaallinen, ovat todistuksena siitä, että ihminen ei polveudu eläimistä eli apinoista. Ihmisellä on kuolematon sielu eli itse ihminen, mutta eläimillä on kuolevainen sielu. 

Jumalan Sanan mukaan ihminen elää fyysisen kuolemansa jälkeen, kuten havaitsemme seuraavista kohdista: että Jumala ei ole kuolleiden Jumala vaan elävien. (Matt. 22: 32) ja Lasarus kuoltuaan pääsi taivaaseen, mutta rikas mies ajautui helvettiin (Luuk. 16: 22, 23). Ja monissa muissa Raamatun kohdissa. 

Ihmisen sielun kuolemattomuuden havaitseminen kuitenkin perustuu uudestisyntymisen prosessiin, joten kyseinen havaitseminen on sisäinen ja yksilöllinen kokemus. Emme keskity tässä yhteydessä enempää tähän asiantilaan. 

Evoluutioteoria pätee kyllä eläimiin ja kasveihin. Myös ihmisen fyysinen kehitys on evoluution lakien alainen, mutta hyppäystä eläimestä ihmiseen ei voi tapahtua evoluution avulla. Siihen tarvitaan Jumala, jonka kuva ihminen on. Mahdollinen evoluutiokin tapahtuu vain ja ainoastaan Jumalallisen Kaitselmuksen tarkassa ohjauksessa. 

—————————- 

Robert Wilton esittää faktoihin perustuen teoksessaan Romanovien viimeiset päivät,2 että juutalaisryhmittymä teki vallankaappauksen Venäjällä, ja heidän luomansa silloinen Neuvostoliitto murhasi vankileireillään ainakin 30 miljoonaa ihmistä.2  

Kommunismin taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen järjestelmän teorian kehitti saksanjuutalainen filosofi, taloustieteilijä ja poliittinen teoreetikko Karl Marx klassisessa 1848 kirjassaan Kommunistinen manifestijonka mukaan puhdas kommunismi johtaa yhteiskuntaan, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia eikä tarvita rahaa tai yksilön varallisuuden kasautumista. Juutalaismafia käytti Karl Marxin teorioita ja sosialistisen kommunismin ideologiaa vallankaappauksessa Venäjällä (1917) ja sitä seuranneessa Neuvostoliitossa, joka oli juutalaistoimijoiden luomus.  Neuvostoliitossa ei toteutunut oikeaoppista sosialismia, vaan valheelliseen sosialismiin kätkeytynyt juutalainen hirmuhallinto. 

—————————— 

Friedrich Nietzsche puolestaan vaikutti voimakkaasti moraalifilosofiaan, jossa hän nosti pinnalle kysymyksen siitä, miksi ihmisen pitäisi ylipäänsä olla moraalinen. Nietzschen tuotannossa on keskeisessä osassa aikalaisdiagnostinen filosofia, jossa huomioidaan suuria kulttuuris-historiallisia kehityssuuntia. Nietzsche hyökkäsi uskontoa vastaan syyttäen sitä ”orjamoraalista”. Nietzsche kirjoitti yli-ihmisestä, joka pyrkii ylittämään nihilismin asettamalla uusia arvoja.) 

Viidennestä pöytäkirjasta voidaan päätellä sen, että kuinka pitkälle yhteiskunnan jakautuminen oli edennyt, kun nämä pöytäkirjat annettiin: 

Gojimien yhtynyt maailma saattoi jonkin aikaa selviytyä kanssamme ja vastustaa meitä, mutta tältä uhalta olemme nyt turvassa, sillä heidän eripuraisuutensa juuret ovat jo niin syvälle juurtuneet, ettei niitä enää voi kiskoa maasta. Olemme korostaneet gojimien yksilöllisiä ja kansallisia vastakohtaisuuksia, lietsoneet uskon- ja rotuvihaa. Tätä kaikkea olemme kahdenkymmenen vuosisadan aikana taidokkaasti heidän sydämissään viljelleet. Tästä seuraa, ettei ainoakaan kristillinen valtio saa muualta tukea, sillä kaikki kuvittelevat, että liittoutuma meitä vastaan on heille itselleen epäedullinen. Olemme heille liian voimakkaita, ja meidät on tarkoin otettava laskelmissa lukuun. Valtiot eivät edes voi tehdä vähäisiäkään sopimuksia keskenään ilman, että meidän tahtomme olisi salaisesti niihin vaikuttamassa.   

Ensimmäisen pöytäkirjan mukaan juutalaismafia on luonnut yhteiskunnat, jotka ovat ankeita, kylmiä ja sydämettömiä. Tällaiset yhteiskunnat ovat vieraantuneet oikeasta politiikasta ja uskonnosta (ylipäänsä kaikesta siitä, mikä on järkevää ja moraalisesti arvokasta.) Mutta kaikkien himo on sytytetty materian palvontaan. Alemman gojimien luokat ovat ryhtyneet kuluttavaan taisteluun ylemmän gojimien luokkia vastaan.  

(Toim. huom. Vastakkainasettelu on onnistunut täydellisesti, ja juutalaismafia korjaa satoaan hajota ja hallitse ohjelmistaan.) 

Loppupäätelmä 

Nykyisin juutalaismafian maailmanvalta on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin koskaan aikaisemmin. Tästä yhtenä todisteena on Ukrainan konflikti. 

Ukrainan juutalaishallinnon komennossa olleet pataljoonat ovat kahdeksan vuoden ajan terrorisoineet hyökkäyksillään Donbassia. Venäjän suunnitelmiin kuului, ja ilmeisesti edelleen sisältyy Donbassin puolustus sekä Ukrainan pataljoonien tuhoaminen eli ”denatsifikointi”, kuten Venäjä asian ilmaisee. 

Juutalaismafian kontrollissa olevien Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tarkoituksena on eristää Venäjä ja Kiina. Tämä eristäminen pyritään aikaan saamaan Ukrainan välityksellä. Mutta myös Venäjällä oleva juutalaismafia tekee yhteistyötä lännen juutalaismafian kanssa Venäjää vastaan. 

Nimittäin vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan sekä talouden osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä poliittiseen Tyynenmeren akselille, mitä myös Itä-Aasia edustaa. Tätä tilannetta Yhdysvaltojen johtama läntinen liittouma ei hyväksy, vaan pyrkii Venäjää painostamalla ja heikentämällä palauttamaan entisen hegemonia asemansa maailmanjärjestyksessä. Mikäli tästä länsivaltojen hyökkäyksestä Ukrainan kautta Venäjää vastaan, syttyy kolmas maailmansota, ja mikäli tiettyjen länsivaltioiden muodostama NATO-liittouma sen voittaisi, tarkoittaisi se juutalaismafian maailmanlaajuista valta-asemaa eli kirjaimellista helvettiä maan päälle. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Were the Protocols of Zion a Deliberate Leak? – henrymakow.com 

 1. Ford, Henry (1924). Kansainvälinen juutalainen, maailman tärkein kysymys. WSOY. 
 1. Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 

Tiedosto Siionin Viisaiden pöytäkirjoista: 

Siionin Viisaitten Pöytäkirjat – Radio Islam (islam-radio.net) 

10 kommenttia

 1. Upea artikkeli. Taitavasti on kasvatuksemme, koulutuksemme ja arvomme mädätetty. Älykkäät, kyvykkäät johtajat istuvat juuri täällä tietokoneiden ääressä kauhistelemassa sitä, kuinka puikoissa olevia typeryksiä ohjataan laittamaan asiat sekaisin.

  Plusääni(22)Miinusääni(2)
  1. Protokollat itsekin toteaa:
   ”…Give bad advice to governments and everyone else.
   Eventually the goyim will be so angry with their governments,
   because we blame them for the resulting mess, that they will
   gladly have us take over. We will then appoint the descendant
   of David as the King of the World.”

   Kaikki pöytäkirjoissa esitetty on jo toteutunut pois lukien aivan viimeinen kohta eli Daavidin jälkeläisen eli juutalaisten messiaan eli Anti-Kristuksen ilmestyminen.

   Ihmisten tajunnat on massapsykologian avulla sekoitettu ja turrutettu niin, että Pöytäkirjoista kertominen ei vain mene perille. Toisaalta vaikka menisikin, niin mitään keinoa puuttua kehitykseen ei tavallisella kansalla ole . Olemme tykinruokaa globalistiselle eliitille. Osa uhrataan sodissa, osa pandemioiden vastaisessa ”taistelussa” ja iso osa uhrataan ilmasto-Moolokille. Ilmasto-Moolok lopulta kieltää ihmisiltä kaiken energian käytön, mikä on jopa massarokotuksia tehokkaampi tapa aiheuttaa joukkokuolemia.

   Protokollat on taitava ansa jopa niiden toteuttajille. Mitään valtakuntaa ei sionistisaatanoile anneta, vaan seuraa valtava maailmalaajuinen hallitsematon katastrofi ja ihmiskunta joutuu aloittamaan alusta uudelleen. Prosessiin voi liittyä Ilmestyskirjassa esitetty kehitys, jossa uskovat siirtyvät prosessissa uuteen Jeesuksen Kristuksen hallitsemaan aikaan, useat kuitenkin ikävien tapahtumien ja fyysisen kuoleman kautta. Kaikilla henkisillä/hengellisillä suuntauksilla on oma versionsa tapahtumien kulusta. Kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että sionistiperkeleitä ja heidän seuraajiaan ei uudessa maailmassa tarvita. Heidän roolinsa on saattaa tuhoon vanhaksi käynyt aikakausi ja sen he osaavat hyvin.

   Plusääni(15)Miinusääni(1)
   1. Paitsi, että juutalaiset eivät ole Daavidin sukua lainkaan.

    http://esau.today/100-reasons-israelites-are-white/

    ”UT:ssa Matt. 21:43 Jeesus sanoo juutalaisille: ”Siksi minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka kantaa sen hedelmiä.”

    Alkuperäinen teksti on ”Societas Templi Marcioni” -järjestön, marcionilaisen veljeskunnan, hallussa (Marcion oli viimeinen henkilö, joka oli tavannut apostoli Johanneksen ja jolle Jeesuksen puhtaat opetukset välitettiin). Jeesus sanoo myös, ketkä ihmiset kantavat hedelmää – ”Keskiyön vuoren maassa” asuvat ihmiset.

    Vuosituhansia vanha ennustus ”dGe-lugs-pa” – Keltaiset lakit (korkein tiibetiläinen loossi) sanoo myös, että ”maailman katto” (Tiibet) siirretään ”Keskiyön vuoren maahan” – eli Saksaan.”

    https://www.mzwnews.net/geschichte/was-ist-die-dritte-macht-und-das-letzte-bataillon/

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
 2. Henry Makov on itse juutalaista syntyperää ja esittää että vain tietty osa.. tai lahko juutalaisia ovat ko siionin viisaiden kirjojen ja ko. juutalaismafian takana. Joten on hieman rasistista syyttää kaikkia juutalaisia pienen joukon toimista. mädät omenat pilaavat koko korillisen..

  Mutta ko pöytäkirjat ovat todellisia ja oudosti maailman tapahtumat noudattavat ko. käsikirjoitusta

  Plusääni(9)Miinusääni(4)
 3. SIIONIN VIISAAT
  ”Juutalainen Walter Rathenau, josta maailmansodan aikana 1914-1918 tuli Saksan sotatalouden diktaattori, kirjoitti jo 25.12.1909 »Neue Freie Pressessä»: »Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, harvainvalta, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa, 300 miestä, joista jokainen tuntee toisensa. johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään». Kolmannessa sionistikongressissa Wienissä vuonna 1899 lausui juutalainen Max Nordau, oikealta nimeltään Sildfeld, pikakirjoitetun istuntopöytäkirjan mukaan, että »kolmellesadalle Gideonin soturille on annettu tehtäväksi lyödä amalekilaiset». Pöytäkirja osoittaa, että tämä aitojuutalainen lauseparsi hämärine vertauskuvineen vastaanotettiin valtavin suosionosoituksin. Eräässä yksityiskirjeessään, joka julkaistiin »Neue Wiener Journalissa» 14.12.1927 Walter Rathenau uudelleen ottaa puheeksi nuo salaperäiset »300» kirjoittaen: »Noilla todellisilla 300:lla on varovaisuussyistä tapanaan kieltää mahtinsa. Valta piilee siinä, että pysytään tuntemattomina». Taloudellisesti juutalaiset siis silloin jo katsoivat saavuttaneensa päämääränsä – »luvatun maansa» -, vaikka tämä kammottava tosiseikka oli pidettävä salassa, jottei syntyisi vaikeuksia poliittisen vallan tavoittelussa. On lisäksi otettava huomioon, että saalistavan pääoman todelliset omistajat ja hallitsijat useimmiten jäävät suurelle yleisölle tuntemattomiksi.” (Gunnar Lindqvist: Alkusanat Siionin Viisaiden pöytäkirjoihin, https://islam-radio.net/protocols/indexfin.htm) Nykyään Siionin Viisaat muodostuvat juutalaisesta eliitistä, jonka johdossa ovat Rothschildit. Juutalaisten maailmanvaltaussuunnitelmat käyvät esiin tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Juutalaisten peritystä pahuudesta kirjoittaa Emanuel Swedenborg seuraavasti: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260).
  ”Että Juudas petti Hänet, tarkoittaa, että Hänet petti juutalainen kansa, sillä tätä kansaa Juudas edustaa.” (Doctrina Novae Hierosolymae de Domino, nro 16).
  ”Kuinka erheellisesti kristityt ajattelevat, kun he uskovat, että kirkon lopussa juutalainen kansa kääntyy ja valitaan ennen kristittyjä, ja vielä enemmän erehtyvät ne, jotka uskovat siihen, että Messias eli Herra ilmestyy heille suurena profeettana ja ihmeidentekijänä ja tuo heidät takaisin Kanaanin maahan. Mutta tähän erheeseen lankeavat ne, jotka Juudaksella, Israelilla ja Kanaanin maalla ajattelevat näitä vain kirjaimellisessa merkityksessä eivätkä tiedä mitään Sanan sisäisestä merkityksestä.” (Arcana Coelestia, nro 4847).
  ”Juutalainen ja israelilainen kansa oli sellaista, että heti kun he havaitsivat vihamielisyyttä vieläpä tovereissaan, he uskoivat, että he voivat laillisesti käsitellä heitä julmasti eikä ainoastaan tappaa heitä, vaan myös jättää heidät villien petojen ja lintujen saaliiksi. Tämä siksi, että Herrasta virtaava armo kääntyi heissä julmuudeksi.” (Arcana Coelestia, nro 3605). Ainoastaan uusi uskonto eli todellinen kristinusko voi pelastaa maailman Siionin Viisaiden kynsistä. Tästä uskonnosta https://novahierosolyma.fi/ Koska aikamme on tieteiden aika, niin Jumala käytti tiedemiestä eli ruotsalaista Emanuel Swedenborgia toisessa tulemisessaan. Emanuel Swedenborg ei ollut vain nerokas tiedemies, vaan myös uskollinen Herran palvelija. Hänen teoksensa ovat maailman pelastus perkeleen eli juutalaisten vallasta. Swedenborgin teokset englanniksi netissä: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/
  LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(11)Miinusääni(2)
 4. Ei tuo heidän puuhailu vaikuta kovinkaan viisaalta. Siksi olisi laitettava sana ”viisas” lainausmerkkeihin.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 5. Protocols

  Canadan japanilaisen Ken Adachin vuoden 2014 päivityksen mukaan vuonna 1938 julkaistu kirjanen nimeltä `The Jewish World Conspiracy` vahvisti päytäkirjojen aitouden.
  The Protocols of the Elders of Zion
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion

  Henry Fordin Venäjällä tekemien tutkimusten jälkeen kirjailija F.Fry toteaa että pöytäkirjat olisivat juutalaisen kirjailijan ja johtajan Achad Haamin (Ascher Ginsberg) käsialaa ja että ne olisivat lähtöisin Odessasta Mustanmeren rannalta.

  Tietyt seikat jopa tukisivat tätä näkemystä koska ne noudattavat Achad Haamin linjaa eli muodostivat luennon aiheen Ranskan vapaamuurarien looseissa ja koska vapaamuuraripolitiikka noudattaa pöytäkirjojen linjaa.

  S.A.Niluksen vuonna 1901 käsiinsä saama kopio sisälsi seuraavan merkinnän – `Siionin 33. asteen edustajain allekirjoittama`.

  Ken Adachi arvioi että nimessä `F.Fry`n nimessä on sekaannus. Hänen mukaansa kirjoittaja viitannee rouva Leslie Fryyn (taitelilijanimeltään Paquita Louise de Shishmareff. Leslie Fry julkaisi vuonna 1931 teoksen nimeltä `Waters Flowing Eastward`. Se oli Leslie Fry joka esitteli ensimmäisenä pöytäkirjat Henry Fordille vuonna 1920.

  Tämä tiedetään että Ginsburg (Achad Haam) ei ollut pöytäkirjojen kirjoittaja kuten edellä mainitussa kirjasessa vuodelta 1938 todettiin. Ascher Ginsburg oli pikemminkin pöytäkirjojen innokas esille tuoja ja levittäjä ryhmänsä keskuudessa joka tunnettiin nimellä `Mooseksen pojat`.

  Pöytäkirjojen johdannossa todettiin kuinka mainostettuja kumouksellisia ja heikentämisen strategioita käytettiin aikaisempina aikakausina – mukaan lukien Cromwellin aika ja Ranskan vallankumous vuonna 1788.
  Oliver Cromwell (1599 – 1658)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell

  Pöytäkirjat sisältävät tekstin joka on jaettu 24 alaotsikkoon (pöytäkirjaan). Alaotsikot muodostavat koko luennon sisällön. Se esitettiin Siionin sisäpiirin keskuudessa Ranskan vapaamuurarien looseissa 1800-luvun lopulla. Tämän olettamuksen perusteet ovat seuraavat nimittäin että vapaamuuraripolitiikka noudattaa kultissaan pöytäkirjojen rivejä.

  Baselissa Sveitsissä 29.-31.8.1897 pidetyssä ensimmäisessä siionistisessa kongressissa keskusteltiin pöytäkirjoista mutta on selvää että niitä ei suunniteltu tai luotu tuolloin kuten jotkut ovat erheellisesti väittäneet.

  Vuonna 1884 Pariisissa asuvan venäläisen kenraalin Mademoiselle Justine Glinkan tytär maksoi avustajalleen Joseph Schoerstille (alias Shapiro), juutalaisen Mizraim Masonic Lodgen jäsenelle 2 500 frangin summan `asiakirjasta` joka sisälsi poikkeuksellisia saneltuja kirjoituksia valikoiduista puheista ja jotka sittemmin sisällytettäisiin Siionin pöytäkirjojen lopulliseen tekstiin.

  Joseph Schoerst (Shapiro) murhattiin Egyptissä kahden kuukauden kuluessa siitä kun hän oli myynyt kopionsa pöytäkirjoista Mademoiselle Glinkalle. Tosin hän lähetti ranskalaisen alkuperäisen sekä venäjänkielisen käännöksen Pietarin tsaarille (Aleksanteri III) mutta tämä ei koskaan saanut sitä. Hovimiehet, jotka olivat sitoutuneet juutalaisten etuihin sieppasivat sen ja estivät tsaarin saamasta sitä haltuunsa.

  Tämän jälkeen tulikin sitten viimeinen Holstein-Gottorp-Romanov-sukuun kuuluva tsaari Nikolai II joka telotettiin Jekaterinburgissa – juutalaisten toimesta 1918 – ja Venäjästä muodostui Neuvostoliitto tunnetuin seurauksin.

  Justine Glinka lähetti kopion Alexis Sukhotinille joka näytti sen Philip Stepanoville ja professori Sergyei A. Nilukselle. Vaikka Stepanov levitti yksityisiä kopioita vuonna 1897 professori Nilus julkaisi pöytäkirjat ensimmäistä kertaa Venäjällä vasta vuonna 1901 kirjassa nimeltä `Suuri pienissä` ja julkaisi sen vuonna 1905 venäjäksi Siionin oppineiden vanhinten pöytäkirjoina.

  G. Butmi joka oli Niluksen ystävä toi kopion Englantiin missä British Museum sai sen 10.8.1906. Näin ollen eivät G.Butmi sen enempää kuin S.A.Niluskaan olleet näiden asiakirjojen luojia niin kuin on arveltu

  Keitä vanhimmat olivat/ovat? Tämä on salaisuus jota ei ole täysin paljastettu. He ovat `piilotettu käsi`. He eivät ole `Englannin juutalainen parlamentti` edustajainhuone tai `Universal Israelite Alliance` joka istuu Pariisissa.
  Karl Marx – hidden hand
  https://gnosticwarrior.com/wp-content/uploads/2013/03/Karl-Marx-Lions-Paw.jpg

  Edesmennyt Walter Rathenau – Allgemeiner Electricitaets Gesellschaftissa – on valaissut aihetta hieman ja epäilemättä hänellä oli hallussaan heidän nimensä koska hän oli todennäköisesti itse yksi siionin vanhimpien johtajista.

  Kirjoittaessaan Wiener Freie Presse-lehdessä 24.12.1912 hän (Rathenau) sanoi: `Kolmesataa miestä` joista jokainen tuntee kaikki muut hallitsevat Euroopan mantereen kohtaloa ja valitsevat seuraajansa keskuudestaan. Tämä hallinto (käärme) pidettiin salassa jopa itse juutalaiselta kansalta.

  (‏גִּדְעוֹן‎, Gid’on, suom. `Tuhoaja`, `Soturi` tai `Sotaurho`; (vaikutti 1300 – 1200 ekr välisenä aikana) Herra sanoi Gideonille (Huom. vapaamuurarien isäntien merkki – G; G = Gideon joka lyö Midianin = Gojim): `Niillä kolmellasadalla miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi; kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa` (Tuo 7:7).

  En ole tutustunut suosittuun John Colemanin teokseen `Salaliittolaisten hierarkia – The Committee of 300`. Tämä komitea 300 saattaa olla hämäys oikealle `300n neuvostolle` vaikka se onkin olemassa. Oikea `300n neuvosto` hallinnoin `tuhatta valopistettä` joista komitea 300 ja vapaamuurarius ovat vain yhdet.

  Vallan keskiötä pitäisi hakea pikemminkin 70 +1 (=71) neuvostosta (Grand Sanhedrin) joka tunnetaan yksinkertaisimmin nimellä Sanhedrin – seitsemänkymmenen neuvosto. Se on aina ollut olemassa mutta se on niin hyvin peitelty että tuskinpa siitä päästään perille elleivät he itse halua tulla esille. Mutta heidän tekonsa puhuvat puolestaan.
  Sanhedrin
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin

  Nämä olivat lähteenä joihin kannattaa tutustua mikäli protokollat kiinnostaa:
  The Protocols of the Learned Elders of Zion (Ken Adachi)
  https://educate-yourself.org/cn/protocolsofsion.shtml#top
  https://chinawatchcanada.blogspot.com/2020/06/wanted-for-mass-murder-barack-obama.html

  Hyvin usein elokuvateollisuus ilmoittaa jo ennakkoon asioita jotka tulevat toteutumaan kuten tässä:
  300 (2006) – Divine Power (Leonidas vs. Xerxes = Neffilim)

  Aikakausien taistelu on meneillään joka ei jääne näkemättä keneltäkään oli hän sitten millä maan kolkalla tahansa.

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 6. Vuodetut dokumentit voivat olla joko aitoja tai sitten ei. Sisältö kuitenkin ratkaisee. Jos sisältö vastaa tosiasioita, niin se voi olla arvokas lähde siitä huolimatta, onko dokumentti aito tai ei (tämä pätee myös uskonnollisiin teksteihin, kuten Raamattuun).

  Joskus dokumentteja aidosti vuodetaan tai sitten lasketaan mustamaalamistarkoituksessa ulos väärennettyjä papereita, joiden väitetään olevan tietyn tahon laatimia. Viime päivinä on kohistu RAND-ajatuspajan väitetysti tammikuussa 2022 laatimasta strategia-paperista, jossa tietoisesti pyritään heikentämään Saksaa ja Eurooppaa USA:n etujen nimissä. Dokumentti voi olla väärennös, mutta sisältö on varsin uskottavaa viimeaikaisten tapahtumien valossa. Olisi varsin mielenkiintoista ajatella, että Suomen ulkopoliittinen johto ja hallitus olisivat sitoutuneet kyseisen paperin toteuttamiseen ja ajavat tietoisesti suomalaisten etuja, elintasoa ja turvallisuutta alas USA:n strategisten etujen nimissä. Jälleen uusi kohta maanpetos-syytelistaan?

  https://disk.yandex.com/d/jxD85BQemPfz1A

  Plusääni(7)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat