Yhdysvaltojen globaalille valtapolitiikalle on Suomen NATO-jäsenyys välttämätöntä; huomiot Baltian maiden NATO-jäsenyyksistä ja NATOn haitoista

Esitämme ohessa ensin lyhyen esipuheen. Suursota on siis toteumassa ja Suomi sekä Ruotsi ovat jättäneet hakemuksensa NATOon eli mainittuun infernoon. Tämä inferno on näköjään päätetty läntisen globaalin eliitin sisäpiireissä. Mutta kaikki johtuu juutalaismafian nousemisesta planeettamme henkiseen johtoon. Juutalaismafia kantaa mukanaan helvetillisten henkien joukkoa, ja kaikki mihin kyseinen mafia koskee – tuhoutuu. Ulkonaisesti tämä kriisi näkyy kansainvälisten suhteiden järkkymisenä, missä Yhdysvallat ja sen johtama liittouma yrittää säilyttää johtoasemansa maailmanjärjestyksessä. Mutta luotan tässä Kaitselmukseen, jonka mukaan nykyisen Suomen poliittinen järjestelmä luhistuu ja tilalle rakennetaan vihdoin itsenäinen Suomi Euroopan unionista vapautuneena. 

Käsittelemme jäljempänä olevassa kirjoituksessa muiden muassa Atlanttisen akselin saamia hyötyjä Baltian maiden NATO-jäsenyyksistä. Paneudumme näihin ja myös mahdollisesti muihin NATOa koskeviin kysymyksiin oheisessa kirjoituksessamme.  

Omat huomautukseni viittauksien yhteydessä ovat hakasulkeissa []. 

 

Miksi Baltian maiden NATO-jäsenyydet ovat läntiselle liittoumalle tärkeitä? 

Kapteeni Tuomo Noronen kirjoittaa Maanpuolustuskorkeakoulun diplomityössään, että Venäjän toiminta keväällä 2014 herätti länsimaat pitkästä syvästä unesta. Norosen mukaan NATO toimi muuttuneessa turvallisuustilanteessa palaamalla strategiassaan kollektiiviseen puolustukseen sekä pelotteeseen. Vuosien 2014 ja 2016 huippukokoukset sinetöivät sotilasliiton suunnan muutoksen.1 

Noronen ei ymmärrettävistä syistä saanut esittää diplomityössään sitä, miksi turvallisuustilanne koki muutoksen vuonna 2014. Turvallisuustilanne todellisuudessa muuttui transatlanttisen liittouman taholta aggressiivisemmaksi Venäjää kohtaan. 

Yhdysvallat ja EU tavoittelivat 2014 ja sen jälkeen vallankaappaamista Ukrainasta monikansallisille suuryhtiöille sekä kansainvälisten rahoituslaitosten kynittäviksi.   

Yhdysvaltojen strategian tavoitteena siis oli avata Ukrainan markkinat ulkomaisille sijoittajille sekä ohjata Ukrainan valtion harjoittama talouden hallinta monikansallisille jättiläisyhtiöille. Tästä länsivaltojen hajota ja hallitse operaatioista Ukrainassa oli seurauksena Itä-Ukrainan sota, joka johti veriseen terrorismiin, missä Ukrainan hallituksen värväämät joukot systemaattisesti murhasivat Donbassin kansantasavaltojen väestöä. 

Yhdysvaltojen ja EU:n vallankaappaus Ukrainassa oli viimekädessä länsivaltoihin, ja ennen muuta Yhdysvaltoihin, erittäin voimakkaasti vaikuttavan juutalaismafia kansainvälisen vehkeilyn aikaansaannos.  

Käsittelemme nyt Baltian maiden NATO-jäsenyyttä. Diplomityön mukaan muiden muassa Iso-Britannia, Ranska, Tanska, Yhdysvallat ja [sen vasallivaltio] Saksa lupasivat vuolaasti varustelutukeaan Baltian maille vuonna 2014 sekä myös joukkojensa läsnäoloaan Baltiassa.1  Tiettyjen NATO-maiden muodostamia sotaharjoituksia onkin esiintynyt Baltian alueella, ja esimerkiksi Viro järjesti vuonna 2016 laajan sotaharjoituksen, johon osallistui 13 000 reserviläistä yhdessä tuhannen sotilaan vahvuisten tietyistä NATO-maista muodostuvien joukkojen kanssa. Niin ikään Viro on anonut NATOa sijoittamaan pysyvästi maahan 5 000 sotilaan NATO-joukot.2 

Mutta miksi Atlanttinen akseli kokee tärkeäksi Baltian maiden NATO-jäsenyyden?  

Yllä esitettyyn kysymykseen lienee helppo vastata, vai onko sittenkään? 

Virolla, Latvialla ja Liettualla on yhteinen maarajalinja Venäjän kanssa ja kuten myös yhteistä maarajaa on Liettualla ja Puolalla. Viimeksi mainittuun maahan Yhdysvallat on sijoittanut ohjustukikohtiaan, kuten USA on sijoittanut niitä myös Romaniaan. 

Baltian maat, Puola, Romania, Ukraina ja Suomi muodostavat sillanpääaseman transatlanttiselle liittoumalle Venäjää vastaan. Tällä tavoin menetellen transatlanttinen liittouma tavoittelee globaalin hegemoniansa säilyttämistä ja tähän prosessiin tarvittiin myös Baltian maiden NATO-jäsenyyttä. Ja Suomen liittymisprosessi NATOon on meneillään.

Lisäksi Liettuan rajalinjaan sijoittuu Kaliningradin alue, mikä on Venäjälle tärkeä, koska siellä sijaitsee Itämeren laivaston Baltijskin sotilastukikohta, jonka satama on syvänmeren partaalla ja ympäri vuoden jäätön. Tällainen nyanssi lisää Liettuan ja muiden Baltian maiden suosiota NATOn jäsenmaina. 

NATOn vaikutuksen tunkeutuminen Venäjän rajoille Baltian ja Itä-Euroopan maiden kautta tarkoittaa taistelua maailman hegemoniasta, mistä saattaa seurata kolmas maailmansota. Luonnollisesti myös Suomi on lännen masinoima instrumentti Venäjää vastaan. Jäljempänä olevissa kolmessa kappaleessa käsittelemme tähän viittaavia asioita.  

Yhdysvaltojen johtama läntinen liittouma haluaa kynsin ja hampain pitää kiinni vauhdilla rapistuvasta maailmanjärjestyksen hallinnastaan. Venäjä, joka kuuluu poliittisesti Tyynenmeren akseliin on ensimmäisenä kantona kaskessa Yhdysvaltojen johtaman liittouman tiellä. Tätä voidaan perustella Harold Mackinderin historiallisella teorialla, jonka mukaan Saksan ja Venäjän liiton rakentumisen olisi estänyt ainoastaan lännen tukemien puskurivaltioiden vyöhykkeen perustaminen nykyiseen Keski- ja Itä-Eurooppaan Venäjän ja Saksan väliin. Puskurivyöhykkeen luomista Mackinder perusteli  ajatuksellaan siitä, että kuka tahansa kontrolloikaan Itä-Eurooppaa, kontrolloi Euraasian sydänmaata ympäröivää maailmansaarta. Kuka puolestaan kontrolloi kyseistä vyöhykettä, ohjailee koko maailmaa. 

Atlanttinen akseli haluaa Venäjän luonnonvarat ja kulttuurin hallintaansa ja historiallisesti sanoen syrjään Euraasian sydänmaan vartiopaikalta. Niin kauan kuin Venäjä on nykyisessä geopoliittisessa ja yhteiskunnallisessa asemassaan, ei Atlanttinen akseli pysty liioin pysäyttämään Yhdysvaltojen johtaman maailmanjärjestyksen näivettymistä. 

Juuri kyseisen Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman maailmanjärjestyksen säilyttämiseksi luotiin Ukrainan konflikti ja sen seurauksena Venäjän oli pakko liittää Krimi itseensä. Tätä sanotaan kylmän sodan jälkeisen Euroopan vakavimmaksi geopoliittiseksi konfliktiksi. Näistä tapahtumista syytetään ilman perusteluja vain Venäjää, vaikka todellisena syynä on läntisen liittouman pyrkimys säilyttää häviävää maailmanjärjestystään eli poliittista ja taloudellista maailman valtaansa (hegemonia).  

NATO-jäsenyyden haitat Suomelle ja Baltian maille 

NATO-jäsenyyden haitat ovat Baltian maille suunnilleen samat kuin Suomelle, jos maamme pakotetaan liittymään NATOon. Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua liittyivät NATOon vuonna 2004.

Esitämme muutamia esimerkkejä sotilasliiton jäsenyyden aiheuttamista varjopuolista ja suoranaisista uhista. 

 1. NATO ei tuo puolustuksellista turvaa 

Oikeammin määriteltynä NATO ei ole puolustus- , vaan hyökkäysliitto. Se on aggressiivinen ja konfrontaatioihin (vastakkainasettelu) valmistautunut liittouma. 

NATOlla ei ole mitään velvoitetta puolustaa jäsenmaitaan. 

NATOn 5. artikla yhteisestä puolustuksesta perustuu täydellisesti toiveajatteluun. 5 artikla ei sisällä sellaista lupausta, jonka mukaan aina yhtä NATO-maata puolustettaisiin sen joutuessa hyökkäyksen kohteeksi. Todellisuudessa kukin NATO-maa määrittelisi omat puolustustarpeensa vain, ja ainoastaan oman maansa puolustusta ajatellen, muiden auttamiseen ei olisi resursseja.  

Tärkeää on huomioita, että NATOlla ei ole omia sotajoukkoja, vaan osallistuminen sotaoperaatioihin on jokaiselle NATO-maalle täysin vapaaehtoista. Joukot siis muodostuisivat kunkin NATO-maan omista joukoista, mutta ilman osallistumisvelvollisuutta. Pitää muistaa, että suulliset lupaukset, eikä paperillekaan kirjoitetut merkitse yhtään mitään tositilanteessa.  

 1. NATO luo turvattomuutta, ja on hengenvaarallinen elementti  

NATO-jäsenyys tarkoittaa esim. suomalaisten ja Baltian maiden kansalaisten uhraamista Yhdysvaltojen uusliberalistisen globaalin valtapolitiikan alttarille. 

NATOn 5. artiklan mukainen sotatoiminta NATOn yhteistä “vihollista” vastaan ei ole uskottavaa. Tästä huolimatta sodan syttyessä lännen ja Venäjän välille, Yhdysvallat käyttäisivät tiettyjä NATO-maita, kuten esimerkiksi Ranskaa, Britanniaa, Suomea, Baltian maita ja tiettyjä Itä-Euroopan NATO-maita välineinään hyökkäyksessään Venäjää vastaan. Suomesta ja Baltian maista muodostettaisiin tiettyjen NATO-maiden sotilaallinen tukikohta, mikä olisi välitön uhka Venäjälle. Tämä tarkoittaisi varmaa Suomen ja Baltian maiden tuhoutumista suurvaltojen välisten ja Eurooppalaisen sodan jalkoihin. Ei varmaankaan ole laisinkaan älykästä tahallaan ajautua venäläisten hypersoonisten ja Sarmat-ohjusten maalitauluksi varsinkaan, kun kyseiset ohjukset voivat pyyhkäistä esim. Ranskan kokoisen maan alueen hetkessä pois maailmankartalta. Yllä esitetyt uhat tapahtuisi vaikka NATOn 5. artiklaa ei käytettäisikään.   

 1. NATO-jäsenyys estää paluun omaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 

Ensinnäkin Suomi menettää NATO-jäsenyyden myötä pääasiallisen osan itsenäisestä päätäntävallastaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Vaikka tosin Isäntämaasopimuksen kautta meillä ei ole enää ollut varsinaisesti omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.  

NATO-jäsenyys liittää Suomen entistä kiinteämmin Yhdysvaltojen uusliberalistiseen politiikkaan, mikä tarkoittaa  Suomen täydellistä integroitumista länteen ja mahdollisten myös suomalaisten NATO-sotilaiden uhraamista Yhdysvaltojen maailmanjärjestyksen hegemonian ylläpitämiseksi. Kuten ensimmäisessä luvussa jo sanottiin, Yhdysvaltojen maailmanjärjestys on hiipumassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä Tyynenmeren akselille. Ukraina on vain yksi instrumentti USA:n johtaman maailmanjärjestyksen ylläpitämiseksi. Onhan tutkittu, että maailmanjärjestykseen liittyvät eri suurvaltaliittoumien väliset sodat puhkeavat usein vilkkaasti maailmanjärjestyksen syklin hiipumisvaiheessa. Tämä on luonnollista, sillä hiipumista yritetään ehkäistä suursodalla. 

 1. Arvokkaan naapurivaltion suhteiden turmeltuminen 

Baltian maat, Pohjoismaat ja tietyt Itä-Euroopan maat ja oikeastaan EU:n maat kokonaisuudessaan ovat katkaisseet kaikki yhteishankkeet Venäjään, ja ovat ryhtyneet tuhoamaan kaupankäyntiä, ja Helsinki on eritoten aloittanut historiallisten siteiden katkomisen Moskovaan. Suomen sekä Neuvosto-Venäjän ja nykyisen Venäjän keskinäinen 78 vuotta kestänyt rauhan, ystävyyden ja yhteistyön jakso on ohi ja tulevaisuus avautuu jäätävän vihamielisinä suhteina Venäjään Yhdysvaltojen satelliittivaltiona.  

Suhteiden menettäminen naapurivaltioon merkitsee myös sitä, että rikotaan kahdenvälisiä sopimuksia, kuten Suomi on rikkonut isäntämaasopimuksen ja NATOon linkittymisen myötä naapuruussopimusta Venäjän kanssa. Länsiliittouman maat, Suomi mukaan lukien, ovat hyökänneet Venäjää vastaan toimittamalla aseita Ukrainaan ja asettamalla talouspakotteita Venäjälle. 

Näiden ratkaisujen satoa saa nyt Suomikin niittää. Näiden ratkaisujen ansiosta Venäjä on sulkenut kaasuhanansa myös Suomeen, minkä seurauksena kaasusta riippuvaiset teollisuuden haarat ja leipomot sulkeutuvat sekä kaasulla lämpiävät omakotitalot sekä rivi- ja kerrostalot jäävät ilman lämpöä. 

Lisäksi kaikkiin Baltian maihin on kaasun tuonti keskeytynyt.3 Eniten näistä ratkaisuista kärsii kansa. 

Vihamielistä politiikkaa Venäjää kohtaan harjoittaneet valtiot ajautuvat tulevaisuudessa myös taloudellisiin vaikeuksiin. Jopa valtamedian uutisointien mukaan myös Suomessa elintarvikkeiden hinnat ovat alkaneet nousta roimasti.4 

 1. NATO-jäsenyyden hintalappu muodostuu erittäin kalliiksi 

Vaikka Suomella olisi päättäväisyyttä vastustaa muiden NATO-maiden painetta osallistua operaatioihin, ja kieltäytyisi niistä, koituu pelkästään valmiuden ylläpitäminen kalliiksi.  

Menoja olisi kahdenlaisia. Yhtäältä NATO -maat joutuvat maksamaan oman osuutensa NATOn menoista, sen yhteisten systeemien ylläpidosta. Toisaalta jäsenmaiden täytyy sopeuttaa oma puolustusjärjestelmänsä NATOn mallistoon, osallistua yhteisiin operaatioihin ja lähettää sotilaita sotilasliiton esikuntiin.  

Puolustusministeriön vanhan selvityksen mukaan NATO -kustannuksista suurimpana laskuna olisi puolustusvoimien sopeuttaminen. Selvityksen mukaan tämä hanke maksaisi noin 300 miljoonaa euroa, joka tosin nykyisin saattaa olla suhteessa jopa paljon hintavampi. Mainittu selvitys tehtiin vuonna 2011. 

 1. NATO-sotilaiden aiheuttamat järjestyshäiriöt ja NATOn aiheuttamat ympäristöhaitat

Oman lukunsa muodostavat NATO-sotilaiden tehtailemat järjestyshäiriöt ja suoranaiset rikokset kaupunkien yhteisiä järjestyssääntöjä vastaan. 

Yhtenä esimerkkinä, joita on toki useampiakin, mainitsemme NATOn merisotilaiden mellastelun Latvian Ventspisin kaupungissa. Siellä kaupungin johtajan Aivars Lembergsin mukaan NATOn merisotilaat olivat käyttäytyneet sikamaisesti. He olivat juopotelleet yleisillä paikoilla, jossa sellainen oli kiellettyä. Sotilaat olivat virtsanneet ympäriinsä estottomasti, ahdistelleet paikallista väestöä sekä käyttäytyneet väkivaltaisesti heitä kohtaa. Lisäksi sotilaat olivat repineet kaupungin yleisiltä alueilta kukkia ja ojentaneet niitä prostituoiduille. Kukkien antaminen ei tietenkään ole rikollista tai sääntöjen vastaista, mutta niiden repiminen kylläkin on. 

Lembergs on päättänyt valittaa NATOn merisotilaiden käyttäytymisestä Latvian ulkoministeriölle sekä sotilasliiton pääsihteerille. 

Lisäksi NATOn sotaharjoitukset häiritsevät todella huolestuttavasti porojen laiduntamisen alueita Norjan ja Ruotsin rajan tuntumassa, sanoi Poronhoitaja ja poliitikko Per-Olof Nutti.  

NATOn sotaharjoitukset häiritsevät poronhoitoa.

Hiljattain Ruotsi ja Suomi hakivat NATOn täysjäsenyyttä. 

Tämä hakemusprosessi on kasvattanut entisestään levottomuutta poronhoitajien keskuudessa. Poronhoitajat eivät halua mitään NATOn sotaharjoituksia mainituilla laidunalueillaan. 

 • Olen hyvin huolestunut NATO-jäsenyyden tuomista [negatiivisista] muutoksista poronhoidolle, sanoi Per-Olof Nutti. 

 7. Puolustustahdon romahtaminen 

Sotilasliitto NATO on aggressiivinen hyökkäysliitto. NATOn tarkoituksena on ennen muuta muodostaa Yhdysvalloille sillanpääasema Eurooppaan. Täten suomalaiset NATO-sotilaat eivät enää palvelisi perinteisen Suomen maanpuolustuksen hyväksi, vaan he sotisivat vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja EU:n globaalin valtapolitiikan hyväksi. Yhdysvaltojen ja EU:n globaali valtapolitiikka kytkeytyy myös Maailman talousfoorumin tavoitteisiin. Itse asiassa suomalaisilta on tuhottaisiin NATO-jäsenyyden myötä mahdollisuus osoittaa aitoa puolustustahtoa, sillä  itsenäinen Suomi on tuhottu ja tämän tilalle on asetettu ylikansallisia teollisuus- ja talousjättejä sekä globaalia rahaeliittiä palvelevat EU, YK ja tietyistä NATO-maista muodostuva liittouma. 

NATO-maiden sotilaiden tehtävänä olisi puolustaa transatlanttisen liittouman maailman hegemoniaa eli valtavien talousimperiumien intressejä. NATO-maista muodostetut armeijat ja NATOn esikunnan upseerit palvelevat vain murhakoneistoa, joka palvelee globaalia edellä mainittuja intressejä. 

Virallisen Suomen poliittiset päätökset, joiden perusteella liityttiin muiden muassa EU:n, euroon, Isäntämaasopimukseen ja nyt mahdollisesti NATOon ovat täydellistä isänmaan petturuutta ja täyttävät sekä maanpetoksen että valtiopetoksen tunnusmerkit. Suomen isänmaana on korvannut kasvottomat ylikansalliset raha- ja talouseliitit ja niihin kytkeytyvät kansainväliset instituutiot, joiden tunnusmerkkeinä ovat byrokraattisuus, teknokraattisuus ja itsenäisten valtioiden sekä kansallisen kulttuurin vastustaminen. 

Suomesta Baltian maiden puolustusmekanismi 

NATOn jäsenyys ja Venäjän strategiset kohteet 

Mikäli Suomen NATOon liittyminen mahdollistuisi, maaltamme edellytettäisiin ottamaan osan vastuuta Baltian maiden puolustuksesta.  

Tähän viittaa esimerkiksi puolustuspoliittisen osaston päällikön Janne Kuuselan lausunto Puolustusministeriöstä. 

Pitäisin hyvin mahdollisena, että rauhan aikana Suomen oletettaisiin osallistuvan Enhanced Forward Presence -joukkoihin jollakin tavalla sekä Baltian maiden ilmavalvontaan, Kuusela sanoo.5 

NATO-maat vuorottelevat Baltian ilmatilan valvonnassa, sillä Virolla, Latvialla sekä Liettualla ei ole omia hävittäjiä.5 

Viron puolustusministeri Kalle Laanet totesi vastikään, että näkisimme mielellään Suomen tuoreiden hävittäjien partioimassa Viron taivaalla. 

On erittäin tärkeää, että Suomi on juuri päättänyt hankkia 64 uutta F-35-hävittäjää. Olisi ilman muuta järkevää, että ne pyörähtäisivät tarvittaessa myös Viron ilmatilassa, Laanet sanoo Ylen haastattelussa.5 

Kuitenkin NATOn peruskirjan mukaan jäsenmailla ei ole varsinaisia turvatakuita, vaan kysymyksessä on avunantovelvoite, joka on keskinäinen sekä vastavuoroinen.  

Mikäli sota syttyisi Euroopan itäiseen osaan ja Pohjolaan, kukin NATO-maa määrittelisi omat puolustustarpeensa vain, ja ainoastaan oman maansa puolustusta ajatellen. Näinhän myös Suomi tekisi. Muiden valtioiden auttamiseksi sotilaallisesti ei olisi resursseja eikä motivaatiota. 

Mikäli Suomi painostettaisiin Baltian maiden avuksi, ei Suomella olisi silloin voimavaroja hoitaa uskottavasti omaa puolustusta. 

Entisen keskustan puheenjohtajan Paavo Väyrysen mukaan Suomen liittyminen NATOon johtaisi samankaltaiseen tilanteeseen kuin oli toisen maailmansodan aikana. 

Pietarin länsipuolella olisi Nato-maiden yhtenäinen rintama. Venäjällä olisi pääsy Itämerelle ja Kaliningradiin vain kapeaa Nato-maiden välistä meriväylää ja ilmakäytävää pitkin. Ahvenanmaan strateginen merkitys myös jälleen korostuisi. Sanoo Väyrynen. 

Suomen madollinen NATO-jäsenyys kasvattaisi Väyrysen mukaan Venäjän huolta myös strategisesti tärkeän Murmanskin alueen turvallisuudesta. 

Mitkä olisivat Venäjän sotilaalliset toimenpiteet? 

Venäjän strategisesti tärkeimmät kohteet pohjoisilla alueilla ovat Pietari ja Murmanskin alue. Etelässä niihin kuuluu muun muassa Krimin niemimaa. 

Ukrainan itsenäistyttyä syntyivät sopimukset, joiden nojalla Venäjä saattoi säilyttää vanhat strategisesti tärkeät tukikohtansa Krimillä, erityisesti Sevastopolin. Kun Ukrainaa helmikuun 2014 vallankaappauksen jälkeen ryhdyttiin viemään Natoon, Venäjä valtasi koko Krimin niemimaan, Väyrynen kirjoittaa. 

Yllä olevaan viitaten myös Ukrainan sota ja Venäjän nykyiset operaatiot Ukrainassa ovat puhjenneet Yhdysvaltojen sekä EU:n globaalin valtapolitiikan seurauksena. 

Lopuksi 

Kun olemme sanoneet, että Itä-Ukrainan sota, Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti ja NATOn laajentuminen aina Venäjän rajoille saakka ovat olleet Yhdysvaltojen sekä EU:n globaalia valtapolitiikkaa ja itseasiassa Yhdysvaltojen johtaman blokin maailman hegemonisen aseman ylläpitämistä, olemme tarkoittaneet sitä, että mainituissa kansainvälisissä tapauksissa liikkeellepanevana voimana on ollut juutalaismafia. 

Tapahtuipa Yhdysvaltojen taholta mitä tahansa kansainväliseen järjestelmään vaikuttavia tapauksia, jotka voimistavat tai ylläpitävät Yhdysvaltojen johtaman liittouman maailman valtapolitiikkaa, on kysymyksessä aina juutalaismafian pyrkimykset kasvattamaan maailmanvalta asemaansa. Yhdysvallat on täysin juutalaismafian ts.  Siionin Viisaiden ohjaksissa. 

Juuri yllä esitettyä perustelemme lyhyesti jäljempänä: 

Ensinnäkin voidaan esittää, että Israel-lobbyn ja muiden juutalaistoimijoiden tiukassa kontrollissa oleva Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikka muodostaa Israelin rinnalla todellisen uhan maailman rauhalle ja kansojen olemassa ololle. Erittäin huomionarvoista on, että Yhdysvalloilla on yhteensä 761 sotilastukikohtaa 132 eri maassa ja kaikilla mantereilla paitsi Etelämantereella.6   

Israel-lobby tai juutalaismafia ja siihen kytkeytyvä Israel eivät kontrolloi vain Yhdysvaltoja, vaan myös Euroopan unionia. Myös NATO ja YK ovat juutalaismafian voimakkaan vaikutuksen alaisena. Juutalaismafia valvoo sekä omistussuhteen että välillisten yhteyksien kautta valtavirtaista joukkoviestintää, viihdeteollisuutta ja poliittisen hegemonian tasoja. Länsimaiset hallitukset ja eduskunnat saavat negatiivista globalisaatiota edistävät käskynsä vapaamuurareilta ja bilderbergiläisiltä, mitkä saavat käskynsä juutalaisilta järjestöiltä kuten esimerkiksi juutalaisten vapaamuurarijärjestöltä (B’nai B’rith).7,8 Myös juutalainen Israel-lobby toimii hyvin tehokkaasti Yhdysvalloissa sekä myös Euroopan unionissa.   

Niinpä päätämmekin, että juutalaismafia on onnistunut luomaan globaalin valtasysteemin, joka lyhyesti esiteltynä sisältää pääomien valtaamisen globaalilla velkarahoitusjärjestelmällä, median, viihdemaailman sekä kasvatus- ja koulutusaineiston valtaaminen hankkimillaan pääomilla ja ei-juutalaisten, ja ennen muuta “kristityiden” alistaminen juutalaiseliitin johtamien järjestöjen, kuten vapaamuurarijärjestön hallittavaksi. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Noronen, Tuomo (2019). BALTIA – NATON AKILLEEN KANTAPÄÄ. Esitäytetty (doria.fi) 
 1. Teppo Kuittinen (2016). Ilta-Lehti. Raportti: Baltian maat varustautuvat vauhdilla – suojeluskuntia, panssaroituja ajoneuvoja, ohjuksia, haupitseja. 
 1. Yle-uutiset. Kaikki Baltian maat lopettaneet venäläisen maakaasun tuonnin 
 1. MTV-uutiset. Ruokalaskuun jopa 500 euron nousu – nämä tuotteet kallistuvat 
 1. Annika Martikainen (24.4.2022). YLE. Nato-jäsenyys tarkoittaisi Suomelle todennäköisesti joukkojen lähettämistä Baltiaan sekä ilmavalvontaan osallistumista 
 1. U.S. Department (2005). U.S. Department of Defense Base Structure Report, Fiscal Year 2005 Baseline
 1. Niclov, Nicola M. (1990). The World Conspiracy, USA.   
 1. Hokins, Richard Kelly (1985). War Cycles, Peace Cycles, USA. 

——- 

John Mearsheimer and Stephen Walt · The Israel Lobby: the Israel Lobby · LRB 23 March 2006 

Sherwin Nuland – Surgeon – Why I had to change my name – Web of Stories 

Wayback Machine (archive.org) 

Nato tulisi kalliiksi | Paavo ArhinmäkiPaavo Arhinmäki (paavoarhinmaki.fi) 

Мэр латвийского города пожаловался на натовских моряков – Российская газета (rg.ru) 

Natoansökan oroar renskötare: ”Stor påverkan för oss” | SVT Nyheter 

Paavo Väyrynen (paavovayrynen.fi) 

The Jewish Hasbara in All its Glory. Lies, Lies Everywhere, by Larry Romanoff – The Unz Review 

The Israel Lobby and the European Union — the University of Bath’s research portal 

The Jews behind Internet – Radio Islam (islam-radio.net) 

Jewish influence and power in U.S. Politics – Radio Islam (islam-radio.net) 

Jewish Power and Influence in U.S. and World Business and Finance – Radio Islam (islam-radio.net) 

13 kommenttia

 1. Koska kilpailevia valtioita – saati sitten vihollisia – ei ole olemassa, pitää kysyä mitä relevanssia koko Natokeskustelulla on. Vastaus kuitenkin tulee selviämään vasta vähän myöhemmin.

  Jos se jostain syystä jollekin on jäänyt epäselväksi, niin maailmanpolitiikka vihollisuuksineen, kumppanuuksineen, sotineen ja konflikteineen on pelkkää teatteria. Maailmaa ei johdeta sotavoimilla eikä talouspakotteilla, muuten kuin niiden kohdistuen suoraan maailman kansalaiseen itseensä – siis tavalliseen ihmiseen.

  Totuuden etsinnässä olisi opittava kiinnittämään huomio olennaisuuksiin. Symbolinen uskonnollinen viestikin sen jo meille viitoitti, nimittäin tavan, jolla ”pahuuden ruhtinas” tätä maailmaa hallitsee. Hallinnan väline on valhe, ja tuo valhe on kokonaisvaltainen, eli siltä ei mikään julkisesti tunnettu asia ole päässyt pakenemaan. Samoin tuo pahuuden ruhtinaskin on symboli, joka kuvaa sitä sukujoukkoa, joka kuvittelee omistavansa koko ihmiskunnan, ja on siten omasta mielestään tullut tämän valtakunnan jumalaksi.

  Nato-asialla on tosiasiassa kaksi puolta. Toinen on harhauttaa ihmiset huomaamasta WHO-sopimuksia, ja samalla tietenkin vahvistaa naurettavaa lastensatua, jossa valtiot liittoutuvat toisiaan vastaan. Se on sama kuin Oulu hyökkäisi Tamperetta vastaan kasvattaakseen vaikutusvaltaansa. Eivät provinssit taistele toisiaan vastaan eikä aitoa vastarintaa diktatuurille ole olemassa – ei missään kuten ei koskaan ennenkään.

  Asian toinen puoli on luoda syy, jolle seuraus sitten aikanaan ilmenee. Hegeliläisessä dialektiikassa syy luodaan seurausta varten, ja tämä on ”omistajiemme” tapa toimia. Kuten niin kutsutussa koronassa haluttu seuraus oli rokotteet ja keskiluokan tuho, virus oli niitä varten keksitty perusteleva syy. Nyt kun Nato tulee osaksi ”Suomea”, niin tästä seuraavat asiat ovat vasta niitä mitä varten liitto luodaan. Ei Suomen tarvitse uudelleen liittyä yhden maailmanhallituksen alaisuuteen, koska se on aina kuulunut siihen. Siten itse Natoon liittyminen ei itsessään johda mihinkään muutokseen, vaan ainoastaan tarjoaa perustelun muunlaiselle muutokselle, joka on erikseen suunniteltu ja joka sitten aikoinaan selviää.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 2. Mitä hyötyä on edes natosta, kun se ei anna puolustusta, ja kuitenkin sen maksun se ottaa, hanke maksaisi noin 300 miljoonaa, joka kuukausi, ihan järjetöntä, ei natoa kiitos.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 3. Suomi on ajettu kontalleen. Meitä hallitsee USA ja EU. Eduskuntatalossa on 7 Kokooumuspuoluetta. Ja Kokoomuspresidentti. Media on USAn ja kotiJenkkien miehittämä.
  Missä ovat Suomalaiset??

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
  1. Paremminkin USA:ssa RINO:t ja demokraattipuolue siellä ja suurin osa EU maista kuuluu Natoon. Myös EU:n ulkopuolisia maita kuuluu ja on yhteistyökumppani. Tavallaan päätöksenteko on ulkoistettu Brysseliin, niinkun kaikissa muissakin EU-maissa on.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. KOKOOMUS=ISÄNMAANPETTURIPUOLUE
  Suomen eniten kannatusta nauttiva puolue, Kokoomus, on kannatuksestaan huolimatta epäisänmaallisin puolue, joka nyt juhlii mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Kokoomus on myös kiivas EU-puolue, joka on valmis myymään Suomen itsenäisyyden EU:lle. Se, että Kokoomus nauttii suosiota, perustuu rappiollisen valtamedian propagandaan. Suomalaiset on vähitellen aivopesty kaikesta isänmaallisuudesta palvelemaan ylikansallista EU:ta ja muita ylikansallisia voimia. Kokoomus on myös venäläisvastaisin puolue, joka pyrkii alistamaan Suomen USA:n johtamalle NATO:lle. Miksi rauhanomaisesti lähes 80 vuotta Venäjän kanssa elänyt Suomi täytyy alistaa Naton sotaisaan ja mahdollisia ympäristötuhoja tuovaan vaikutuspiiriin? Elämme uskomattomia aikoja, jolloin isänmaanpetturit hallitsevat. Eduskunnassa ei ole kuin yksi ainoa isänmaallinen kansanedustaja, Ano Turtiainen. Persutkin ovat kääntyneet NATO:n kannattajiksi. Onneksi on vielä isänmaallisia voimia kuten Vapauden liitto r.p. ja VKK. Pahin isänmaan vastainen voima on valtamedia, joka on ylikansallisten voimien kätyri. Covid-19 on suuri petos, joka on aiheuttanut miljoonien ihmisten kuoleman ja vammautumisen myrkkypiikeillä, joita se kutsuu ”rokotteiksi”. Ja taistelu jatkuu. Globalistit jatkavat agendaansa, jolla he yrittävät saada koko ihmiskunnan orjiksi. Mutta Jumala ei hyväksy sitä, että juutalaiset, jotka ovat tämän agendan todellisia valtiaita, voittaisivat. Nyt on aika kansalliselle heräämiselle. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(14)Miinusääni(2)
 5. Yksi haitta-aspekti jota ei mainittu, on Suomen Puolustusvoimien kulttuurillisen roolin tuhoutuminen. Suomen Puolustusvoimat, yleiseen asevelvollisuuteen perustuva järjestelmä, toisen maailmansodan aikaiset kokemukset, niistä luodut romaanit ja menestyselokuvat ovat olleet keskeinen osa suomalaista kulttuuria. Natolla yleiseen asevelvollisuuteen perustuvat puolustusjärjestelmä ja jopa sen historia tuhotaan perusteellisesti. Tämä sen vuoksi, että useimmissa Nato-maissa ei ole suurta rerserviläisarmeijaa, vaan sotakoneiston ytimessä häärii byrokraattinen, teknokraattinen ja hyvin palkattu palkka-armeija. Natossa sotilasura perustuu byrokraattiseen meritokratiaan, ei sotilaskuntoisuuteen tai isänmaalliseen henkeen. Perinteistä maanpuolustushenkeä siellä ei ole. Se on pitkälti EU:n tapainen suuren rahan intresseillä luotu järjestö vahvoin kytköksin politiikkaan sekä sotilasteolliseen kompleksiin. Nato-sotilas ei ole muuta kuin sotilasta näyttelevä murhanhimoinen rahanahne byrokraatti tai teknokraatti.

  Perinteinen maanpuolustuskäsitys istuu siis Nato-armeijaan huonosti. Suomessa tavallisille reserviläissotilaille ei makseta palkkaa eikä näillä ole toivoa etenemisestä Naton byrokraattisessa hierarkiassa. Natossa reserviläisen palvelu perustuisi pelkästään rangaistuksen uhkaan.

  Rahaoikeistolaiset Suomessa ovat hyvin kärkkäitä käyttämään vankeuden tai väkivallan uhkaa niitä kohtaan, jotka kieltäytyvät suojelemasta heidän omaisuuttaan (tai ”terveyttään” kuten koronassa on havaittu). Muusta Suomen Nato-jäsenyydessä ei ole kyse kuin läntisen suurpääoman järjestelmiin kytkeytyneiden kotimaisten omaisuuserien suojelusta. Tähän perustuu erityisesti Kokoomuksen ja RKP:n valtava Nato-kiima. Suomalaiset saisivat toimia uhrattavina vartijoina heidän omaisuuksilleen. On käsittämätöntä, etteivät keskusta tai vasemmistopuolueet ole oivaltaneet tätä ja ovat nyt tuhoamassa kansanarmeijaa pois Suomesta. Samalla tuhoutuu pois valtava määrä kulttuuriperimää. ’Tuntematon sotilas’ olisi tästedes ’Nato-sotilas’, entistäkin kärjekkäämmin suomalaisen ja läntisen pääoman puolustaja, mistä asetelmasta vihjailtiin jo alkuperäisessä Väinö Linnan teoksessa, joka pyrki tasoittamaan ristiriitoja suomalaisen työväenluokan ja omistavan luokan välillä kuvaamalla sotakokemuksia rehellisesti myös tavallisten rivimiesten kannalta.

  Tämä kaikki merkitsee yleisen maanpuolustushengen romahtamista ja reserviläisten pakottamista palvelukseen ase ohimolla pl. aivopestävät hölmöt, joita Suomessa kyllä riittää. Tilannetta voi verrata Neuvostoliittoon, jossa joukkoja pakotettiin itsemurhahyökkäyksiin politrukkien eli poliittisten upseerien voimalla. Itsemurhahyökkäyksistä kieltäytyneet ammuttiin kyselemättä. Samanlainen väkivallalla uhkaaminen tulisi kyseeseen myös, jos suomalainen pakotetaan palvelemaan Nato-armeijan itsemurhatehtävissä ja vieläpä naurettavalla päiväraha-palkkiolla. Nato-Suomessa jokainen sotilaallinen operaatio on joko itsemurhatehtävä tai Suomen kannalta yhdentekevä kansainvälinen operaatio USA:n tai lännen murenevan imperiumin tukemiseksi.

  Ukraina on tästä hyvä opetus ja vaikka maa ei ollut virallisesti osa Natoa, niin se toimi Naton ohjeistuksen alaisuudessa pakotettuna uhraamaan valtavan määrän sotilaita vain sen vuoksi, että näin Venäjää voidaan heikentää ja sen intressejä uhmata. Hyvin pitkään on ollut ”kiellettyä” pyrkiä Ukrainassa rauhaan sopimalla tai todeta Ukrainan tulemaan häviämään sotaansa. Suomessa maanpetturi-Marin ja monet muut ovat julistaneet Ukrainan tulevan voittamaan sotansa, kunhan sinne vain lähetetään tarpeeksi rahaa ja aseita. Näin he ovat tulleet pitkittäneeksi sotaa ja tulleet murhauttamaan tuhansittain ukrainalaisia miehiä.

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
  1. Laitanpa tähän, että mielestäni ainakin yksi Ylen esittämä Maapetturi-Mariinin Ukrainanvierailu-kuva on kuvamanipulaatio.
   Näin meitä viedään. Historiallisesti. Kansa katsoo, kun valta kaapataan pois.

   Plusääni(11)Miinusääni(3)
 6. Nokai me sitten päästään Natoon, jos se on niin tärkeää. USA laittaa Erdoganin kuriin? Itse olen skeptinen asian suhteen

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 7. EUROOPAN TURVALLISUUS EI OLE MUUTTUNUT
  Johtopäätös, että Euroopan turvallisuus on muuttunut Venäjän Ukraina-operaation takia, on väärä. Ukraina suunnitteli sotilaallisia hyökkäyksiä Krimille ja Donbasiin ennen kuin Venäjä hyökkäsi. Ukrainan natsipataljoonat olivat sitä ennen murhanneet hyökkäyksellään Donbasin venäjänkielisiä vastaan kahdeksan vuota, jolloin kuolonuhreja oli yli 14000. Venäjä ei hyökännyt vallatakseen Ukrainan, vaan nujertaakseen Ukrainan natsipataljoonat, jotka uhkasivat Donbasia ja Krimiä. Länsimainen propagandamedia syyti törkeitä valheita venäläisten ”sotarikoksista, jotka olivat Ukrainan lavastuksia. Kiihkeä russofobia alkoi. Suomalaiset NATO-kiihkoilijat saivat tilaisuuden yrittää Suomen liittämistä NATO:on. Suomen kansa manipuloitiin ryssävihalla kannattamaan NATO:a. Suomea tänään hallitseva poliittinen roskaväki vähät välitti naapuruussopimuksesta ja Pariisin rauhansopimuksesta, vaan huorasi Suomen NATO:lle. Vielä tulee aika, jolloin isänmaanpetturit joutuvat tilille. Suomen kolmas itsenäisyystaistelu on alkanut. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(9)Miinusääni(2)
  1. Euroopan turvallisuustilanne ei ole muuttunut Venäjän Ukraina-operaation takia, mutta se on muuttunut Yhdysvaltojen ja EU:n globaalin valtapolitiikan takia Ukrainassa.

   Kuten sanoin yllä olevassa artikkelissa, että turvallisuustilanne muuttui vuodesta 2014 alkaen transatlanttisen liittouman taholta aggressiivisemmaksi Venäjää kohtaan. Tämän turvallisuustilanteen muuttumisen vaaralliseksi on siis aiheuttanut juutalaismafian johtoinen Atlanttinen akseli.

   Venäjä on joutunut puolustautumaan juutalaisjohtoisen Ukrainan hallinnon joukkojen terroria vastaan Donbassin kansantasavaltojen alueella. Mutta pää syy Venäjän toimille Ukrainassa on pysäyttää NATOn laajeneminen, joka uhkaa jo Venäjän rajoja. Tähän tilanteeseen Venäjän olisi pitänyt puuttua jo aikaisemmin.

   Ukrainassa ei ole aitoja kansallissosialistia pataljoonia, vaan kansallissosialistien olkiukkoja. Kysymys on viimekädessä sionistisista pataljoonista, sillä onhan jo Ukrainan hallinto miehitetty presidenttiä myöten “juutalaisilla”.

   Tosin näistä pataljoonista varmasti löytyy yksilöitä ja pienempiä ryhmiä, jotka ovat aidosti kansallissosialisteja, jotka haluavat vapaan ja itsenäisen Ukrainan myös juutalaismafian vaikutuksesta.

   Näitä kutsutaan natsipataljooniksi esimerkiksi sen tähden, että ylilyöntien sattuessa voidaan syyttää “pahoja natseja”. Sodissahan tapahtuu aina ylilyöntejä tai suorastaan sotarikoksia.

   Plusääni(13)Miinusääni(1)
 8. SUOMI RIKKOI RAUHAN VENÄJÄN KANSSA
  Suomi on nyt rikkonut Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen ja sen myötä Venäjän kanssa solmitun naapuruusopimuksen. Venäjä ilmoitti heti Suomen Nato-päätöksen jälkeen, että he vastaavat Suomen Natoon liittymiseen omilla sotilasteknisillä vastatoimillaan. Ennen Natoon liittymistä Venäjästä ei ollut Suomelle minkäänlaista uhkaa, mutta Natoon hakeminen muutti kaiken yhdessä silmänräpäyksessä aivan päälaelleen. Nyt Venäjä näkee Nato-Suomen kenties suurimpana uhkanaan! Mutta tämä on toisaalta juuri se reaktio, minkä poliitikot, viranomaiset ja media ovat tässä nimenomaan tahtoneetkin pelata keskinäisessä salaliitossaan tapahtumaan. Suomen kansaa on jälleen kerran kusetettu niin kertakaikkisesti ja oikein olan takaa. Sanna Marin ja Sauli Niinistö ovat psykopaattisia valehtelijoita, jotka ovat pettäneet kansan kerta toisensa perään syömällä omat sanansa ja kääntämällä takkinsa. He ovat maanpettureita. Valtiojohtomme sekä myös ns. ”kansanedustajamme” näyttävät kaikki vihkiytyneen paholaisen morsiameksi, kun ovat menneet vaihtamaan totuuden valheeseen. He vihaavat totuutta, mutta rakastavat valhetta. Siksi he ovat myös leimanneet kaiken heidän omaa tekemistään kyseenalaistavan vaaralliseksi ”disinformaatioksi” ja Venäjän propagandaksi. Ja jälleen kerran se karu totuus asiassa on se, mitä suuri enemmistö ei koskaan haluaisi kuulla: Suomen valtiojohto ja media ovat itse lietsoneet täysin valheellista Nato-propagandaa Suomen kansan silmät ja korvat täyteen. NATO on amerikanjuutalaisten ase Venäjää ja myös Kiinaa vastaan. Se on täysin vapaamuurarien komennossa eli Siionin Viisaiden komennossa. Suomen tulee perua NATO-hakemus, koska se voi johtaa sotaan Venäjän ja Suomen välillä. Meidän poliittinen eliittimme on syyllinen valtio- ja maanpetokseen ja he tulevat saamaan rangaistuksensa. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(12)Miinusääni(2)
 9. Puhe Natosta on hämäävää, ehkä niin on tarkoituskin. Siitä ei oikein selviä, mikä Nato oikeasti on. Voidaan esim. väittää, että kyse on vain länsimaiden tavasta järjestää puolustuksensa idän ikuista uhkaa vastaan.

  Mutta kun todetaan, että kyse on Yhdysvaltain johtamasta sotilasliitosta, aletaan paremmin ymmärtää sen luonne. Tuo on oikein ja täsmällisin määritelmä Natolle, ja ehkä se voisi avata monen silmät ja viedä keskustelun oikeille raiteille.

  Eli siihen kysymykseen, haluammeko todella olla mukana supervallan asevoimin harjoittamassa hegemoniapolitiikassa?

  Plusääni(5)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat