Yhteiskuntafilosofiaa valtiomuodon kehittämiseksi

Tämä kirjoitus on jatkoa artikkelille, Uusi poliittinen ohjelma osa 2. Aluksi käsittelemme nykyistä yhteiskunnan rappiota. Tässä käytämme esimerkkinä Suomen valtiollista perikatoa. Pyrimme esittämään valtiomuodon suuntauksia, jotka voisivat soveltua myös Suomelle tulevaisuudessa. Emme voi sortua sellaiseen epätoivoon, jonka mukaan nykyinen globaaleja rahoitusmarkkinoita ja megayhtiöitä rikastuttava systeemi jatkuisi ikuisesti.

Kirjoituksessa Uusi poliittinen ohjelma osa 2 olemme käsitelleet esimerkiksi itsenäisen pankkijärjestelmän ja riippumattoman talouden luomisesta, irtautumista Euroopan unionista, eurosta sekä isäntämaasopimuksesta, Nato-sopimuksen välttämistä, vapaakauppasopimuksien (kuten esim. TTIP) tyrmäämisestä ja niin edelleen. Emme käsittele perusteellisesti edellä mainittuja asioita vaan suvaitsemme kiinnittää huomiomme yhteiskuntafilosofian kannalta valtiomuodon ja yhteiskuntajärjestyksen rakenteisiin.

Miksi tällaisia kirjoituksia syntyy? Siksi, että todennäköisesti yhteiskunnat ajautuvat Euroopassa sisällissodan kaltaiseen sekasortoon, johon osittaisena syinä ovat internationalistien lobbaama kansanvaellus ja Euroopan valtioiden kantaväestöä orjuuttava politiikka. Kirjoitusta käsitellään yhteiskuntafilosofisessa viitekehityksessä.

Uusliberalistinen harvainvalta kuvittelee saavansa voiton murskatessaan tai yrittäessään hajottaa perinteisen yhteiskuntajärjestelmän, eurooppalaisen populaation ja sen kulttuurin uudella multikulttuurilla. Tässä tilanteessa voi kuitenkin käydä niin, että kantaväestö kunnostautuu ja ottaa paikkansa yhteiskunnassa ja ryhtyy yhteiskuntansa ja valtiomuotonsa jälleenrakennukseen. Juuri tällaista kehittyvää ja orastavaa yhteiskuntaa varten tällaiset yhteiskuntafilosofiset kirjoitukset on tarkoitettu.

 

Nykyinen yhteiskunnallinen tilanne Suomessa

Suomi on rauhan ajan pahimmassa taloustaantumassa. Julkista taloutta supistetaan ja työn hintaa kavennetaan. Sipilän hallitus esimerkiksi vähentää etuuksia eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta. Muiden muassa korotetut etuudet kansan- ja leskeneläkkeistä sulavat pois. Samanaikaisesti pakolaisvyörytys vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia valtion hiipuvasta taloudesta. Poliittinen eliitti syöksee Suomen, sen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi.

Päätös Suomen luonnon yhtiöittämisestä on jo tehty.
Päätös Suomen luonnon yhtiöittämisestä on jo tehty.

Suomen sisäisellä vihollisella eli poliittisella eliitillä on nykyisin menossa todellisen Suomen kansallisvarallisuuden ulosmyynti ja suomalaisten hyvinvoinnin tuhoamiskampanja: Suomen luonnonvaroja yhtiöitetään ja taloudelle keskeisiä yhtiöitä myydään ulkomaille. Erikoisesti Metsähallituksen yhtiöittämiseen liittyen olisi huomioitava, että TTIP-sopimuksen myötä yhtiöittämisestä voi koitua kohtalokkaita seurauksia. Se mikä on yhtiöitetty, on myös myytävissä. Yhdysvaltalaiset sijoittajat vaanivat silloin Suomen luonnonvaroja.

Tuoreessa muistissa on kuuluisa sähköyhtiö Caruna, joka kohotti sähkönsiirto hintaa noin 30 prosentilla eikä osallistu Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen, sillä verotettaviin tuloihin ei verottajan oikeudet ylety.1

Megayhtiöt kykenevät juonittelemaan esimerkiksi korkojen kautta siten, että verotettavat tulot siirtyvät ulkomaille verottajan ulottumattomiin. Ulkomaiset rahastot omistavat suuria osuuksia sellaisista yhtiöistä, kuten esimerkiksi Metso, Kone, Fortum, Nokia, Nokian Renkaat, Nordea, Sambo, TeliaSonera, UMP-Kymmene ja Wärtsilä.2

Poliittinen valtakoneisto on virittänyt yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Nämä vaikuttavat kohoavaan energian hintaan kuluttaen kokonaiskysyntää sekä yritysten kilpailukykyä. Yksityistäminen tuo runsaita voittoja, mutta ne häipyvät reaalitaloudesta erilaisille rahoitusmarkkinoille, jossa ne esim. kohottavat osakkeiden arvoa rikastuttaen pientä kansainvälistä suursijoittajien eliittiä.3

Päinvastoin, että Sipilän hallitus pyrkisi erottamaan Suomen ”hengenvaarallisista” ylikansallisista rahalaitosten ja megayhtiöiden otteesta, kuten myös EU:sta ja Eurosta, hallitus päättää yhtiöittää maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa sekä kaavailee uutena työllistämiskeinona orjatyövoiman kokeilua.

Suomen halveksuttava poliittinen eliitti on syössyt maamme turmioon yhtiöittämällä ja luovuttamalla kansallisvarallisuuttamme kasvottomille globaaleille pääomaimperialisteille, liittymällä isäntämaasopimukseen, liehittelemällä Natoa, sallimalla jenkkien tulevan hyökkäyksen maahamme, näyttämällä vihreää valoa kaiken tuhoavalle TTIP-sopimukselle, tuhoamalla ulkopoliittiset suhteemme Venäjään, sallimalla pakolaisinvaasiolla miehittää osan Suomea ja niin edelleen. Tästä kaikesta halpamaisesta isänmaan petturuudestaan poliittinen eliitti on saanut ja tulee saamaan huippuvirkoja Euroopan unionin byrokratian rattaissa. Tästä esimerkkinä olkoon Olli Rehn, Alexander Stubb ja Jyrki Katainen.

 

Yhteiskuntafilosofiat

Yhteiskuntafilosofia on filosofian osa-alue, jossa tarkastellaan sitä millainen on hyvä, eli hyvin toimiva ja oikeudenmukainen yhteiskunta. Millaista vastuuta ja millaisia vapauksia yksilöllä on yhteisössä ja yhteiskunnassa? Yhteiskuntafilosofia käsittelee myös niitä arvoja, jotka ovat vallitsevia yhteiskunnassa. Valtion, vallan ja lain syntyminen sekä niiden oikeutus kuuluvat sen keskeisiin tutkimusalueisiin.

Jo Platon käsitteli teoksessaan Valtio teoreettista ihannevaltion mallia. Platon sai inspiraationsa täydelliseen valtion malliinsa hänen ihmiskäsityksestään. Hänen mukaansa ihmissielu jakaantuu kolmeen osaan: järkisielu, intosielu ja himosielu. Järkisielu muodostaa sielun ajatteleva osan, intosielu vastaavasti voi tuntea rohkeutta, pelkoa, suuttumusta tai inhoa. Himosielu sielun käsittää laajimman osa-alueen, joka on täynnä erilaisia haluja ja himoja. Jokin näistä kolmesta sielunosasta on aina ihmisellä muita osia hallitsevampi. Platonin ihannevaltiossa vallitsee tähän perustuva luokkajako, jonka mukaan ihmiset jaetaan eri yhteiskuntaluokkiin sielullisten kykyjensä mukaan, mikä sielunosa heillä on hallitsevana. Platonin mukaan ristiriidat yhteiskunnassa syntyvätkin siitä, kun johonkin luokkaan joutuu kyseisen luokan vaatimusten kannalta väärän sielunosan hallitsema ihminen (Platon 2012).

Vaikka tällainen ihanneyhteiskunta malli voi tuntua aikamme ihmisistä aristokraattisen epädemokraattiselta jyrkkine luokkajakoineen, siitä sovellettuna laajemmaksi muodoksi voidaan kehittyneen filosofian välityksellä saada edistyksellinen malli.

Mikäli laajennamme Platonin kolme sieluntyyppiä koskemaan yhteiskunnan tai valtion kolmijakoa, kuten Emanuel Swedenborg kuvasi teoksessaan Taivas ja helvetti (nro 29), silloin huomaamme luokkajaon jyrkkyyden haihtuvan ja kuvan yhteiskunnasta järkevöityvän. Tosin Swedenborg tarkoitti esityksellään taivaan valtakuntia, jonka mukaan on olemassa kolme taivasta eli taivaan valtakuntaa, jotka ovat erillään toisistaan: on sisin eli kolmas taivas (taivaallinen eli coelestiaalinen taivas), keskimmäinen eli henkinen ts. spirituaalinen taivas ja vielä uloin eli ensimmäinen toisin sanoen luonnollinen taivas. Yhteys eri taivaan valtakuntien välillä on kuitenkin olemassa Herran sallimien välittäjäenkelien kautta (Swedenborg 2016).

Se, että taivaassa on useita valta- ja yhteiskuntia, viittaa Herra sanoessaan, että

Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa (Joh. 14: 2).

Tässä mallissa järkisielu vastaisi sisintä taivasta, intosielu keskimmäistä taivasta ja himosielu kuvastaisi ulointa taivasta. Tosin tämä jaottelu vastakkainasetteluna olisi suurpiirteinen, eikä vastaisi siten tarkasti toisiaan. Jos yllä mainittu siirretään ajatusmallina luonnonmaailmaan, niin saamme seuraavaa: Sisin taivas vastaisi aitoa Kirkkoa ja valtion ylintä johtoa, keskimmäinen taivas muodostaisi vastaavaisuuden ylimmän johdon alaisuudessa toimivalle virkakoneistolle ja uloin taivas olisi kansa kokonaisuudessaan.

Tämä yhteiskuntamalli ei missään tapauksessa olisi ylhäältä ohjattua, vaan ihmisten itsensä vapaaehtoisesti valitsema vaihtoehto.

Tulee huomata, että yllä mainitussa valtiomuodossa ei valtion johto ja virkakoneisto nauti ehdotonta auktoriteettia, vaan se toimii kansaa varten ja on kansan palveluksessa. Nykyisessä yhteiskuntamallissa kansa on valjastettu palvelemaan kasvotonta globaalia eliittiä, jota raukkamaisesti nuolee myös Suomen poliittinen johto. Tämä on suoraan helvetistä ja on kadotuksen yhteiskuntamalli.

Tämä uusiyhteiskuntamalli tarkoittaisi tietynlaista sosialismia, vaan ei ensinkään marxilaista sosialismia, jonka mukainen äärimmäisyyksiin viety tasa-arvovillitys laiminlyö yksilön kykyjen kunnioittamisen, vaikuttaen näin jopa yhteiskunnan kehittymiseen. Tässä yhteiskuntamuodossa taattaisiin jokaiselle yksilölle työtä ja siitä riittävän korkea toimeentulo. Tämä ahertaminen valjastettaisiin rikastuttamaan omaa valtiota ja sen kansalaisia.

Ongelman ydin on sionistiset kansainväliset pankkiirit, ylikansalliset sijoittajat ja talouseliitti. Miksi marxilainen sosialismi ei ole puuttunut tähän taloudellisen pulman ytimeen? Siksi, että marxistilainen sosialismi on sionistien poliittinen instrumentti kansojen nujertamiseksi.

Yllä olevaan viitaten sanottakoon, että maahamme täytyy luoda itsenäinen rahatalous. Tarvitaan oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä luomaan korotonta omaa rahaa Suomen markkana. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava.

Kaikki julkiset hankkeet tulisi rahoittaa valtion korottomilla lainoilla. Verotuksella turvattaisiin sosiaaliset oikeudet ja yhteiskunnan eri sektoreiden rahoitus. Veroaste ei saa nujertaa kuluttajia. Lisäksi verotuksen täytyy rohkaista perustamaan yrityksiä. Rahan painaminen on suhteutettava todellisen työn arvoon. Turhaa väljää rahaa ei saa painaa, sillä se osaltaan ruokkii inflaatiota.

Tässä yhteiskuntamallissa valtakunta kokonaisuudessaan panostaisi yhteisen hyvän eteen ja unohtaisi luokkaristiriidat, siten perusideana olisi valtion ja sen kansalaisten omavaraisuuden lisääminen niin, että taloudellinen riippumattomuusaste olisi kyllin vahva vapauden säilyttämiseen. Rahanluontioikeus olisi valtiolla, joten Suomi ei enää olisi suurten yksityisten pankkien orjuudessa. Näin veronmaksajat vapautuisivat liiallisten korkojen taakasta, ja säästyneet kustannukset voitaisiin käyttää kansan parhaaksi.

Luonnollisesti valtio turvaisi heikompien ja vammaisten turvallisuuden ja elintason laadukkaana, yksilön ominaisuuksista huolimatta. Mitään syrjintää ei sallittaisi.

 

Esimerkkejä valtiomuodon kehittämisestä

Täysin selvää on, että nykyistä Suomelle ja sen kansalle hyvin vahingollista poliittista eliittiä ei saada syrjäytettyä parlamentaarisin keinoin. Mikäli haluamme todellakin saavuttaa itsenäisyyden, on edessä ennen pitkää vapaustaistelu.

Jo John Locken mukaan kerran valittu ylin valtiovalta voidaan tarvittaessa myös kumota. Locken mielestä huono, itsekäs ja tyrannimainen esivalta menettää laillisuutensa ja se voidaan oikeutetusti panna viralta, tarvittaessa jopa väkivallan avulla eli vallankumous on tietyissä tilanteissa oikeutettu (Locke 1689).

Locken mukaan hallinto voi olla oikeutettu vain, jos sille annetaan hallittavien suostumus ja se suojelee elämän, vapauden ja omaisuuden luonnollisia oikeuksia. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Locken Yhteiskuntasopimuksen mukaan Suomen hallituksella ja eduskunnalla ei ole minkäänlaista oikeutta olemassa oloonsa.

Pelkkä eliitin syrjäyttäminen ei riitä, vaan vanhat valtarakenteet täytyy murskata täydellisesti. Siksipä tulee suunnitella valmiiksi yhteiskuntamalli, joka istutetaan poistettujen perustuksien paikalle. Jo luvussa Yhteiskuntafilosofiat, paljastui kirjoittajan suositus yhteiskuntamalliksi.

Tosin vanhoja yhteiskuntakoneiston rakenteita ei tarvitse hajottaa heti, vaan ne voidaan alistaa uuden vallankumouksellisen hallinnon alaisuuteen siirtymäkaudeksi.

Lisäksi hallitus koostuisi kahdesta osasta: siellä olisi asiantuntija ryhmä ja toinen tiimi, joka tekisi päätökset asiantuntijoiden suosituksella.

Demokratia vai mikä?

Demokratiaa ei ole syytä kokonaan unohtaa, vaan sitä voidaan soveltaa osittain yhteiskunnan eri rakenteissa. Esimerkiksi valtionpäämiehen, edustajien ja kunnanvaltuutettujen valinta tapahtuisi kansanäänestyksen tuloksen perusteella, mutta edustajien ja valtionpäämiehen toimikaudet olisivat lyhyemmät kuin nykyisin. Ne voisivat rajoittua esimerkiksi kahteen vuoteen, jolloin poliittiset väärinkäytökset olisivat helpommin eliminoitavissa.

Emmehän voi alistua esimerkiksi Hobbesin esittämälle suvereenille: Hobbesin mukaan valtio syntyy ihmisten pyrkiessä välttämään luonnontilan sekasortoa. Hän päätyy siihen, että tarvitaan kuitenkin vahvaa keskusvaltaa turvaamaan tehtyjä sopimuksia. Hobbesille valtio on keinotekoinen persoona, ”Leviathan”. Tämän henkilöitymän ”kantajaa” Hobbes kutsuu ”suvereeniksi”: suvereeni voi olla joko yksi henkilö (hallitsija) tai henkilöiden joukko, joilla on oikeus ihmisten luovuttamien oikeuksien käyttöön. Suvereeni käytännössä suojelee ihmisiä toisiltaan ja ulkoisilta uhilta. Hobbesin mukaan oikeuksien antaminen on peruuttamaton: kukaan ei voi syyttää tai vastustaa suvereenia oikeuksien luovuttamisen jälkeen (Hobbes 1651).

Kuitenkin luvusta Yhteiskuntafilosofiat saadaan sellainen kuva, että sen mallissa yhteiskunnassa vallitsee kohtalaisen voimakas keskusvalta, mutta ei Leviathanin kaltainen.

On myös tarpeellista huomioida, että hallitusmuodosta ei yleensä voida sanoa jonkun olevan ehdottomasti oikein ja toisaalta, että tuo on absoluuttisesti kelvoton. Tulee huomata, että kehittyneet eli hyvät ja oikeudenmukaiset ihmiset tekevät hyvää tulosta niin demokratiassa kuin myös esimerkiksi kuningaskunnissa. Mutta näissä molemmissa voivat myös kehittymättömät eli pahat ihmiset saavuttaa hegemonian, perin onnettomin yhteiskunnallisin seurauksin. Kuitenkin valtion suvereniteetilla, itsenäisellä talouspolitiikalla, riippumattomalla medialla ja niin edelleen, voidaan edistää yleistä yhteiskunnallista hyvinvointia.

Eihän ole edustavan demokratian tai kansan syytä se, että maahan tulee kerta toisensa jälkeen valittua kelvottomia isänmaanpettureita, joille oma napa ja globaalin eliitin intressit etusijalla. Tästä kaikesta voidaan syyttää sionistien kontrollissa olevia uutistoimistoja ja mediaimperiumia, jotka manipuloivat taitavasti ihmiset äänestämään pirullisen ovelaa psykologiaa hyödyntäen kansanvihollisia päättäviin elimiin. Totuuden nimissä on sanottava, että nykyisin Suomessa ja yleensä länsimaissa ei ole edes puolidemokratiaa, vaan demokratian kulissit.

Kuntapolitiikka

Kuntapolitiikkaa ei myöskään saa laiminlyödä, sillä kunnallisella tasolla päätetään nimenomaan monista ihmisille tärkeistä arjen asioista, kuten esimerkiksi terveyden- ja sairaudenhoidosta, päiväkodeista, lasten peruskoulutuksesta, infasruktuurista ja niin edelleen.

Terveyden- ja sairaudenhoito ja peruskoulutus olisivat ilmaiset. Tähän olisi varaa, koska valtion varantoja ei enää riistettäisi kansanvälisten pankkiirien ja uusliberalististen verenimijöiden hyödyksi. Koska työllistettyjen työn hyödyt rikastuttaisivat omaa valtiota, koituisi siitä myös taloudellista siunausta kansalaisille.

Lisäksi väestöpolitiikassa olisi suotavaa huomioida voimakkaiden ja kyvykkäiden yksilöiden lisääntymisen suosiollisuus. Tietenkään mitään rajoituksia perheiden perustamiselle ei viranomaisten taholta tulisi asettaa.

Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit. Valtiolla on oltava sionisteista vapaa joukkotiedonvälitys sekä opetustoiminta. Uutistoimistot, TV- ja radioasemat, sanomalehdet ja internet-mediat ovat todellakin syytä kansallistaa.

Esi-, perus-, toisen asteen ja korkeakoulutus on lähestulkoon täysin sionistisen eliitin saastuttamia. Saastaiset henget riehuvat siellä vapaina. Koulutusmaailmaan tulee vaikuttaa julkisen vallan rooli, jos julkinen valta saadaan palvelemaan oikeudenmukaisia ja hyviä arvoja. Negatiivisiin asioihin vaikuttavat oppimateriaalien hankinnat, joita kustantavat Pohjoismaissa sellaiset sionistiset toimijat kuten esimerkiksi Sanoma ja Bonnier. Näissä materiaaleissa pakkosyötetään sukupuolineutraaliutta, monikulttuurisuutta, historian sekä yhteiskunnan vääristelyä jne..

Koulutus

Opetuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan opetuksen täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä oppimista edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

Lisäksi lainsäädännöllisesti valtion olisi kiellettävä vapaamuurarius, osallistuminen Bilderberg-ryhmän konferensseihin ja feministiset liikkeet. Muutenkin naisten ja lapsiperheiden asemaa tulisi parantaa siten, että suosittaisiin mallia, jossa äidit hoitaisivat lapsensa ensimmäiset neljä ikävuottaan kotonaan. Tästä he saisivat erityisen hoitolisän. Tämä helpottaisi nuorten perheiden elämänalkua yhteisellä taipaleella.

Luonnollisesti koulutusmaailman on pysyttävä teknisen ja automaatio kehityksen mukana sekä huomioitava tämä opetuksessa.

Lainsäädäntö

Tulee myös muistaa, että lait ja lainsäädäntö täytyy palvella tasapuolisesti koko kansaa yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, eikä niin, että laki olisi vain yhden ja harvan eliitin lyömäase yhteiskunnan muita kerroksia vastaan.

Puoluepolitiikka

Lisäksi tässäkin yhteydessä kannattaa mainita, että puoluevallan yksinvaltiudesta on päästävä eroon. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 49 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki täytyy lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”.
 2. Yle (28.2.2013). Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset.
 3. Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner).

Hobbes, Thomas (1651). Leviathan.

Platon (suomennos julkaistu: 2012). Valtio. Otava

Swedenborg, Emanuel (2016). Taivas ja helvetti. Nova Hierosolyma ry, Oy nord print Ab, Helsinki.

Locke, Johan (1689). Second Treatise of Government. Suomentanut Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1995.

27 kommenttia

 1. Mites tämä resurssipohjainen talous. Minun mielestä tämä on paras mahdollinen järjestelmä.

  Plusääni(2)Miinusääni(6)
 2. Olen huomannut, että jos pahalle ihmiselle sanoo, että ole hyvä ja valitse hyvälle ihmiselle parhaat omenat korista, niin sillä tavalla saa erotettua ne omenat, jotka ovat sisäisesti mätiä. Hyvin kätevää vallankumousta tehtäessä. Siis samaa ilmiötä, joka osaltaan loi yhteiskunnan turmeluksen voi käyttää sen puhdistamiseen. Tämän ilmiön takia pahoja ei saa koskaan päästää valtaan.
  Mutta Jeesus sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät”.
  Luuk. 23:34

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
  1. Ei ehkä ihan noin yksinkertaista. Valtaan liittyy aina vallanhimo ja siinä korissa ovat kaikki omenat mätiä. Tuo mainitsemasi Kristuksen lause on oikeastaan irrotettu kontekstistaan. Nimittäin aiemmin oli Kristus sanonut, ”minulle on annettu kaikki Valta taivaissa ja maan päällä”. Tämä lause jäikin vähän epämääräiseksi, että mitä se Valta oikeastaan on, kunnes Kristus viimeisillä hengenvedoillaan rukoili nöyryyttäjiensä ja murhaajiensa puolesta ja kertoi mitä tuo todellinen Valta on.

   Suorin tie hornan tuuttiin on puhua paskaa Kaikkivaltiaan suulla ja sitähän Raamatussa riittää. Noista mainitsemistasi Kristuksen sanojen asenteesta saattaisi kuitenkin ajatella, että Kaikkivaltias oli aika huonolla tuulella. Ja uskonkin, jos Kristus ei olisi rukoillut Ristillä, siitä olisi seurannut aika iso rysäys. Sovitustyö ei ollut kuolema vaan rukous, jolloin Valta on sama kuin Armo.

   Siinä kun viimeiset fyysisen elon rippeet olivat Kristuksesta kadonneet, olivat opetuslapset hämillään, Rooman Imperiumin edustaja Pontius Pilatus istui nöyryytettynä kasarmissaan ja todellisen maallisen vallan eli rahavallan haltijat juhlivat voittoaan. Eikä mikään ole muuttunut 2000 vuoteen. Samantekevää mitä puoluetta äänestää, aina äänestää rahavallan ja perkeleen puolesta omaa etuaan vastaan.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Älä yritä jutku. Tuskin on Äiti Mariaa syyttäminen, jos Vatikaani on juutalaisten talutusnuorassa niin kuin sinäkin. Syyn vierittämisessä toisen niskoille piilee se vaara, että vierittääkin tuon painavan kiven omille niskoilleen.

   Plusääni(5)Miinusääni(2)
 3. Seuraavat päätökset:

  1. Kaikki juutalaisten (lue: ulkomaisten pankkien) Suomelle myöntämät velat ”kansallistetaan” siten, että niitä ei makseta velanantajalle, vaan ne luovutetaan kansalle. Ts. velkaa ei enää ole.
  2. Ero EU:sta.
  3. Ero eurosta.
  4. Kantaväestön lapsille 10.000 euron syntymälahja, toiselle lapselle 20.000 euroa, kolmannelle 30.000 euroa jne. ad infinitum. Koskee vain kantaväestöä.
  5. Rajat kiinni, heti.
  6. Taloudellinen yhteistyö Venäjän kanssa heti käyntiin, kaikista idioottimaisista boikoteista luovutaan.
  7. Kaikki julkistaloudelliset omaa kansaa vastaan toimivat organisaatiot lakkautetaan heti. Esim. Maahanmuuttovirasto, SPR, kaikki erilaiset ”valtuutetut”, Naisasiaunioni jne. jne.
  8. Panostetaan ankarasti KANTAVÄESTÖN kouluttamiseen, terveydenhoitoon ja vanhustenhoitoon.
  9. Kaikki työllistetään heti, siis kantaväestöstä. Yhtään työtöntä ei enää ole, jos muuta työtä ei ole, niin kantaväestön oloista huolehtiminen ja yleisestä turvallisuudesta ja siisteydestä huolehtiminen.
  10. Mitään verovarojen ja verojen kiertoa ei suvaita. Jos suomalainen kiertää veroja, hän ei ole enää suomalainen. Kansallisuus on sidoksissa maahan maksettuihin veroihin, kaikilla on työtä, kaikki maksavat veroja. Jos ulkomaa on mansikampi, passi ja Kela-kortti pois, ja adjö!
  11. Kaksoispassimiehet ja -naiset menettävät automaattisesti heti Suomen kansalaisuuden. Ei poikkeuksia.
  12. Israel boikottiin. Totaalisesti.

  Siinä aluksi muutama linjanveto.

  Ai niin, ja Nurnberg-tyylinen maanpetturioikeudenkäynti nopeutetulla aikataululla.

  Lyhtypylväät rasvataan.

  Plusääni(14)Miinusääni(4)
 4. Yleisen rappion paras indikaattori on valtamedia.

  Uutisvirta on kosmisen idioottimainen.

  Tähän tyyliin:

  ”Krokotiili hyökkäsi, käsi meni!”
  ”Työttömyys ennätyskorkealla, nyt 15 %.”
  ”Sini-Riitta Riikka-Mattila voitti Voice of Idiots-kisan, kansa juhlii kaduilla”
  ”Kahdeksas raiskaus tällä viikolla Silja Linen-laivoilla!”
  ”Rasismi nousussa!”
  ”Törö Pylly paljastaa juhla-asussaan kaiken!”
  ”Teheran tuhottiin Israelin ydinaseiskulla eilen, kaksikymmentä miljoonaa kuollutta.”
  ”Uudet Jaffa-appelsiinit saapuneet!”
  ”Suomeen viime viikolla 85.000 nigerialaista pakolaista!”
  ”Rasismi nousussa!”
  ”Teolliset työpaikat vähentyneet Suomessa 98 % kahdessa vuodessa.”
  ”Maahanmuuttovirastossa 82.000 uutta työntekijää.”

  Näin se menee.

  Mitäs noista muista, kun vaan Törö Pyllyn persus näkyy ja Sini-Riitta voitti laulukilpailun.

  Plusääni(13)Miinusääni(3)
  1. Jep, suomalaisten AIDS on viimeisellä tasollaan: levinnyt aivoihin asti. Idiotia loistaa kirkkaana, kuin Lucifer. Lapsen pakkosyötetään multikulti-ulosteella ja »tubettamisella» etc. ad nauseam. Hirveää katsottavaa. Itse suljin radion ja TV:n ja lakkasin lukemasta lehtiä jo vuosia sitten. Lööpeiltä ei voi kukaan välttyä!

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 5. Suomen tilanne on hyvin analysoitu. Ohjelma vaikuttaa korkealentoiselta, mutta mikä tahansa vaihtoehto nykymenolle on askel parempaan suuntaan.

  Yksi Suomen kipeä ongelma on se, että perustuslakiamme ja sen henkeä ei haluta noudattaa. Suomen tuhoamiskampanja voitaisiin torjua, jos perustuslaki nostettaisiin sille kuuluvaan arvoon.

  Perustuslakia pitäisi myös muotoilla hieman terävämmäksi. Siihen voisi lisätä ehdottoman ’direktiivin’, jolle kaikki erityislainsäädäntö alistetaan sille periaatteelle, ettei Suomen kansalaisten inhimillisen elämän takaavaa tasa-arvoista kohtelua eikä valtion suvereniteettia missään olosuhteissa (edes sodassa) vaaranneta. Valtioliitot puretaan välittömästi niiltä osin kuin em. periaate vaatii. Ulkomaisille yhtiöille, rahastoille tai hallituksille myönnetyt erioikeudet puretaan. Erityisesti tämä koskee Euroopan Unionia ja sen toimielimiä. Taloudellisten intressien ja sidonnaisuuksien purkumenettelyä varten perustetaan kansainvälinen välimiesoikeus, jonka päätöksiä pidetään ohjeellisina. Sijoittajien edut otetaan huomioon, mutta niiden ei sallita vaarantaa kansallista itsemääräämisoikeutta mm. luonnollisten monopolien ja yhteiseksi katsottavien resurssien, kuten puhtaan luonnon ylitse. Resurssien hallintaan perustetaan kansallisia instituutiota tai ministeriöitä, jotka hallitsemansa varallisuuden tai liiketoimintansa puolesta ovat kansainvälisten sijoittajien ulottumattomissa. Niitä hallitsevat ministerit tai virkamiehet teloitetaan välittömästi, jos korruptiota tai yhtiöittämissuunnitelmia havaitaan (ei ehkä ihan teloiteta, mutta vankila vähintään kutsuu).

  Tämmöinen ’direktiivi’ itse asiassa on luettavissa perustuslaissa, mutta aikoinaan kansallisen itsemääräämisen periaatetta pidettiin niin itsestään selvänä, ettei sen puolustamista osattu kirjoittaa tarpeeksi selkeästi lakiin.

  Plusääni(9)Miinusääni(2)
 6. Kyllä tervettä kansallissosialismia/fasismia voitaisi kokeilla Suomessa?!

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
 7. Enpä tiedä mihin keskusteluun tämä kannattaisi laittaa, pistetään nyt tähän:

  Perussuomalainen 4/2016, Matias Turkkila:

  ”… Toimia jatketaan. Joulukuun viikolla 50 hallitus tiedottaa massiivisesta toimenpidelistasta, jossa oli näkyvästi mukana perheenyhdistämisen kriteerien täysimääräinen tiukennus. Suomen Kuvalehti kertoo myöhemmin esitysten tulleen lähes yksinomaan perussuomalaisilta.

  … Kriisin välitilinpäätös on tiedossa: noin 13 000 hakemusta on käsitelty. 5049 hakemusta on rauennut. 2279 on saanut kielteisen päätöksen. 2265 hakemusta on jätetty tutkimatta. 3231 eli noin neljäsosa hakijoista on saanut myönteisen päätöksen. 25 000 hakijaa odottaa vielä päätöstä.”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Perheenyhdistämisiä oilaan kiristämässä myös kaikissa muissakin maissa. Jotuen matutulvasta. Tosin kaikki voi olla propagandaa. Kaikkihan saa kävellä sisään ja vaikka kadota maan alle. Juuri ketään ei ole tähän saakka saatu maasta pois Ei ole kyllä ollut tahtoakaan.

  Persut vaativat sananvapauden rajoituksiajo 2011 ennen vaaleja. He kannattivat vihapuhelakeja vaalien jälkeen. He tukivat lainatakuta muilla maille nyt hallituksessa. Ovat halunneet poliisille kyyläysvaltuuksia ja netin massavalvontaa. Ovat valitteet antisemitismin uhasta jaatinnet toimenpiteitä. Ovat tukeneet TTIP-sopimusta. Ovat hyökkäilleet suomalaisia isänmaallisia ihmisiä vstaan ja tuoneet mamumassat Suomeen. Persut tukevat joka asiassa Israela ja pankkimafiaa. Teiden ym. yksityistämisestä he ovat sopineet jo hallitusneuvotteluissa.EU,Nato, sodat, lennokit. Sionistipuolue

  Persut eivät ole käyttäneet painoarvoaan suomalaisten eduksi. Muuten kaikki näyttäisi toiselta. Soini eiole nuiva, vaan taa monikutuurisuuttaja koko puolue sen mukana.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 9. Tämän maan ja tämän kansan on palattava scmalkaldenin peruslauseisiin. Vänkyröinnillä, persehtimisellä, moraalittomuudella ja ”tämä menee mutta tää on väärin” touhulla päädytään juuri tähän. Totuudessa ei ole harmaita alueita; joko ollaan puolesta tai vastaan; loppu on paskapuhetta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Suomi on hiljainen maa. Hiljaisiksi kulttuureiksi tutkijat lukevat myös kaukoidän maat, kuten Kiina, Japani ja Korea. Oksettava amerikkalainen small talk -hevonpaska ja Starbucks-”kulttuuri” ovat rantautuneet tännekin vuosien viiveellä rakkaasta länsinaapuristamme, jossa kaikki asiat ovat paremmin, mutta myös samanaikaisesti enenevissä määrin huonommin. Suomessa kuuntelu ja hiljaisuus ovat osa viestintää kulttuurissamme. Silloin kun puhutaan, puhe saa vahvan roolin ja merkityksen tilanteessa. Jopa tyhmilläkin ihmisillä voi olla varteenotettavaa sanottavaa. Viisaampiaan tulee kuunnella aina.

  Suomen kielessä asiat sanotaan suoraan; niin kuin ne ovat — ja useimmiten vielä yhdellä sanalla. Ei käytetä fraaseja ja idiomeja tiuhaan, kuten niin britti- kuin jenkkienglannissakin, joissa saman asian ilmaisuun tarvitaan kaksi tai jopa kolmekin sanaa. Turha termien ja sanojen merkitysten moniselitteisyys myös loistaa poissaolollaan meillä. Englannin kielessä on lukuisia sanoja, jotka voivat merkitä täysin vastakkaisia asioita tilanteesta riippuen. Olen tullut tulokseen että typerissä britti- ja amerikkalaispopulaatioissa tälle kielen sangen ambiguöösille ja ambivalentille luonteelle löytyy selitys: monimutkaisen idiomeihin ja sanontoihin perustuvan kielen hallinta välttävällä tai riittävällä tasolla vie ihmisen oppimis- ja ymmärryskapasiteetista niin suuren osan, ettei muulle älylliselle ja sivistävälle toimelle jää juuri tilaa. Esimerkkinä toimikoon vaikkapa yhdysvaltalaisten koululaisten saama varsin omaan napaan tuijottava opetus, jossa painotetaan hyvin vahvasti USA:n historiaa, maantiedettä ymv. Hiljainen suomalainen sen sijaan saa koulutusta muistakin maista ja kulttuureista. Hiljaisella suomalaisella on usein vahva perustieto asioista ja hyvä yleissivistys.

  Elokuvat, massaviestimet, internet, viihdeteollisuus — kaikki nämä ovat mukana muovaamassa suomalaisista lapsista ja nuorista epäsuomalaisia One World -epäyksilöitä. Homogeenista, tyhmentynyttä, kyseenalaistamaan kyvytöntä ja vailla uskallusta olevaa harmaata massaa. Tämä pakkosyötetyllä, valmiiksipureskellulla disinformaatiolla ruokittu eksynyt sukupolvi valjastetaan edesauttamaan ja palvelemaan Uutta maailmanvaltaa. Vertaispaine toimii: nuorella ei ole rohkeutta olla erilainen. Sairaat ihanteet ja elämisenmallit vyörytetään kansalaisten — ei siis pelkästään lasten — päälle sellaisella volyymilla ja intensiteetillä, että harva edes tajuaa elävänsä perverssissä tilanteessa orjaksi ajautuen.

  Hymiöt ja amerikkalaisperäiset lyhenteet ovat korvanneet kauniin kielemme. Kultturimarxismi toimii ja lasten suosikkeja ovat pohjolassakin ameriikan show-neekerit tai suomalaiset alkoholia ja vinoutunutta moraalia ajavat ”artistit”. Teinitytöt pitävät blogeja (onhan bloggaaminen hienoin saavutus lähestulkoon, jonka elämässään voi saavuttaa!) ja tilaavat Starbucksissa ilskottavalla jenkkienglannillaan Double-Moccha-Latte-Frappuccino®n joogahousuissaan keikaroiden, ja tekevät tästä merkittävästä spektaakkelista — totta kai! — YouTube-videon, Instagram-postauksen, Twitter-viestin ja Facebook-päivityksen. Missä vaiheessa kahvikupista tahi vaikkapa kalkkunavoileivästä tuli SISÄLTÖÄ?

  Ihmiset, jotka eivät tiedä olevansa hukassa, ovat sitä juuri pahiten. Voisiko tällä selittää #RefugeesWelcome-porukan ynnä muun suvakkiaivovammaisuuden? Eihän terve mieli voi keksiä yht’äkkiä isänmaallisen ylpeyden tai sen, että Suomi kuuluu suomalaisille olevan väärin, eihän? Voisiko tällä selittää myös juutalaisen Bonnierin (Sanoma) Bilderberg-hyväksytyn ulosteen suoltamisen maassamme? (Ja sen, että ihmiset uskovat tuota em. ulostetta.) Ei terve, selviytymistahtoinen ihminen voi haluta kotimaansa tuhoutumista ja alistamista vieraalle vallalle! Nämä ihmiset on siis myrkytetty. Pelottavaa on prosessin nopeus ja yhä jatkuva — tekisi mieleni melkeinpä jopa sanoa eksponentaalinen — nopeutuminen. Kansa tyhmenee silmissä. Sama pätee päättäjiin. (Vrt. Vanhanen→Katainen→Stubb→Sipilä!)

  Ydinperhe halutaan ajaa alas ja perinteisesti vahva kansallistunto tuhota. Uusperheitä, entisiä kumppaneita ja heidän ystävyyssuhteitaan, adoptioita Afrikasta, homoseksuaalisuutta — näitä asioita täällä ihannoidaan Herran vuonna 2016. Vähemmistöjen raukat eivät edes ymmärrä olevansa pelkkiä pelimerkkejä siionistisessa EU- ja maailmanherruuden tavoittelussa. Ei, kiittelevät vain saamistaan ”oikeuksista” ja ”vapauksista”. Tämä kansa on niin saatanan typerää, ettei edes osaa epäillä umpikieroja päättäjiämme ja läpimätiä valtamedioita (jotka kaikki tulevat SAMASTA tuutista), vaan kumartavat heille kun ilmeisestikin täysin pyyteettöminä ja puolueettomina tarjoavat tietoansa ja palveluksiansa heille. Ihminen! Kaikilla asioilla on aina MOTIIVI. Sen takana taasen on AGENDA. Asiat eivät ”vain tapahdu”.

  Väestönvaihto on hyvällä mallilla. Kamerakännyköillä kuvataan suomalaisia pahoinpideltävinä sen asemesta että mentäisiin väliin, niin kuin jokaisen kunnon kansalaisen kuuluisi tehdä. Adolf Ehrnrooth oli oikeassa: Suomen nuorisolla ei ole enää selkärankaa! Ei tunnu olevan aivojakaan, lisään itse tähän. Saatanallinen noidankehä tästä koko älyvapaudesta on kehkeytynyt. Saamme todistaa kun maamme laitkin (suoraan Brysselistä) runnotaan läpi ennätysvauhdilla vastaamaan maahantunkeutuvien muukalaisten kulttuureja ja oikeuskäsityksiä. Mitä väliä meillä suomalaisilla muka on? Pitäkää turvat kiinni, rasistit! Tämä maa kuuluu syyrialaisille, somaleille, irakilaisille, afgaaneille jne. Eikö terve järkikin sen jo sano, senkin fasisti!

  Tähän loppuun vielä yhden mädättäjistä ja pakottajista suurimman, Helsingin Sanomien, neronleimaus: ”pakolaiset ovat uusi Nokia!” Yhdyn TÄYSIN edelliseen — olettaen ”Nokialla” tarkoitetun Nokian kaupungin yhdeksän vuoden takaista kurapaskavesikriisiä.

  Siunaa Suomea kaikesta tästäkin huolimatta. Aamen!

  P.S.: Jos minua haukut natsiksi, otan sen vain sillä yhdellä tavalla, niin kuin sen voi otaa: kohteliaisuutena!

  Plusääni(18)Miinusääni(1)
   1. Maailma muuttuu tuhansin eri tavoin.

    Eräällä mustien oikeuksia ajavalla sivustolla eräskin musta naisaktiivi nousi vaatimaan oikeutta kaikille, kun muistellaan sitä yhtä ja ainoata ”holokaustia”. Hän sanoi, että ”miksi aina vain muistellaan juutalaisia, onhan maailmassa vääryyksiä kokeneita muitakin kansanryhmiä, tuo on rasismia, kun aina vain yhtä kärsimystä nostetaan”.

    Maailma muuttuu, juutalaiseliitti, se muuttuu ja kohta valheet paljastetaan.

    Plusääni(17)Miinusääni(1)
  1. Varsin osuva kuvaus nykypäivän Suomesta!

   Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Willi Münzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin:

   ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”

   Jos ’Isä Aurinkoinen’ ja Münzenberg olisivat elossa, niin Suomessa käydessään varmasti – iljettävän löyhkän nenässään tuntiessaan – he vähintäänkin myhäilisivät erittäin tyytyväisinä. He olisivat epäilemättä valmiita palkitsemaan ennenkaikkea Ylen ja Bilderberg Erkon Brysselin Pravdan korkeimmalla ”laatujournalismi”-palkinnolla aikaansaamillaan nenällä haistettavan konkreettisilla tuloksillaan Suomessa.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. ”YLE YRITTÄÄ KAAPATA JO NUORET USKOMAAN PROPAGANDAANSA

    Yle yrittää hengen hädässään pysyä ajan hermolla, jonka vuoksi se värvää valtavalla näkyvyydellä nuoria lässyn pervoliberalismin ja monikultturismin kannattajiksi. Mediajätin eräs mentaalisen värväyksen muoto on ollut vuosittain kanavalla näkyvä Uutisluokka. Yle kertoo nettisivujensa jutussa Koululaiset valtaavat Ylen lähetykset tiistaina – puheenaiheina turvapaikanhakijat, koulutusleikkaukset ja tubettaminen kuinka jo kolmatta vuotta järjestettävä Yle Uutisluokka järjestää ”osallistuvaa mediakasvatusta” yli 300 koulussa eri puolilla Suomea ja että koululaisten uutiskummeina toimii nelisenkymmentä Ylen propagandistia journalistia. Tällaisesta mediakasvatuksesta olisi Neuvostoliitossakin oltu ylpeitä!

    Ylessä ymmärretään aikoinaan DDR:ssä sovellettu indoktrinaation periaate, että jo nuorena se on vitsa väännettävä ja Oikeat opit aivoihin kaadettava. Käy vain sääliksi nuoria, joille opetetaan jo varhain, että vallitsevan harhaisen totuuden kannattaminen on kannattavaa, sillä konformistisella nuoleskelulla pääsee raunioituvassa lännessä elämässä pitkälle. Tämän ovat ymmärtäneet kaikki kympin tytöt ja pojat, jotka toistavat robottimaisesti jo lastentarhoissa aloitetun kansainvälisyyskasvatuksen mantroja, mikä ei ole muuta kuin raakaa sosialismia monikulttuurisilla saduilla kuorrutettuna…”
    Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.fi/2016/04/yle-yrittaa-kaapata-jo-nuoret-uskomaan.html

    Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat