Albert Einsteinin suhteellisuusteorian silmänkääntötemput

Suurimmat totuuden myrkyttäjät verhoutuvat tiedemaailman kaapuun. Usein, mutta ei aina, tieteellinen valehtelu on juutalaisten tiedemiesten saavutuksia. Juutalainen A. Einstein julistettiin suhteellisuusteorioidensa myötä aikakautensa huomattavammaksi tieteelliseksi neroksi, vaikka häntä rehellisemmät ja lahjakkaammat fyysikot huomasivat erikoisen suhteellisuusteorian lähinnä puijaukseksi.

Silmänkääntötemppuilija Albert Einstein.
Silmänkääntötemppuilija Albert Einstein.

Tämä teoria olisi jäänyt historiaan filosofisena kuriositeettina, ellei sitä olisi sidottu aikansa erääksi poliittiseksi kiistakapulaksi; kansallissosialistit taistelivat tuolloin vapautuakseen ja vapauttaakseen Euroopan sionistijuutalaisten kahleista. Kansallissosialistit vastustivat teoriaa ja pyrkivät lopettamaan sionistisen hegemonian. Sionistiset voimat eli teorian kannattajat kytkivät liikkeelle vuosisatojen kuluessa kehittämänsä salaisen poliittisen vallankäytön mekanisminsa, johon kuului ehkä tärkeimpänä vapaamuurarijärjestöt. Tiedämme nyt, että sionistien salaiset voimat voittivat teorian vastustajat ja siten tämä virheellinen fysiikan ”dogmi” elää tietyissä oppikirjoissa vielä tänäkin päivänä.

 

Erikoisen suhteellisuusteorian virheellisyydet

Eetterin ongelma; onko valon nopeus kaikkialla sama?

1600-luvun fysiikan käsityksen mukaan koko maailmankaikkeuden peitti tasaisesti kitkaton eli siis liikkumaton substanssi, niin sanottu maailmaneetteri. Tämän eetterin mittaamiseksi laadittiin 1800-luvun lopulla laite, jonka avulla ajateltiin saada valon nopeus tarkasti mitattua. Oletuksena oli, että maailmaneetteri vaikuttaisi valon nopeuteen eri tavoilla eri ajankohtina ikään kuin joen virtaus vaikuttaa uimariin eri tavoilla riippuen siitä, minne suuntaan uimari matkaa, myötävirtaan tai vastavirtaan. Oletuksena oli siis että maapallo auringon kiertoradalla liikkuu eetterin suhteen välillä ikään kuin myötävirtaan ja välillä taas ikään kuin vastavirtaan.

1600-luvulla oli lähtökohtana absoluuttisessa lepotilassa oleva maailmaneetteri.
1600-luvulla oli lähtökohtana absoluuttisessa lepotilassa oleva maailmaneetteri.

Kyseisen Michelson-Morleyn kokeen avulla todistettiin se, että koepaikan korkeudella valo kulki äärellisellä nopeudella joka suuntaan. Valon nopeus joka suuntaan oli (C) 299 998 km/s ≈ (3,00 * 108) m/s. Kokeella todistettiin lisäksi se, että tällä nimenomaisella koepaikan korkeudella ei ollut mitään maailmaneetteriä, joka olisi täyttänyt M-M –testin oletukset, juuri kuvitellusta väliaineesta.

Kuitenkaan koe ei todistanut sitä, että ei olisi mitään sähkömagneettisten aaltojen eetteriä! Valon tai sähkömagneettisten signaalien eteneminen aaltomaisena liikkeenä vaatii tietysti substanssin eli eetterin, jossa sähkömagneettiset aallot liikkuessaan syntyvät.

Kokeella todistettiin valon liikkuvan samalla nopeudella, yhtäläisessä substanssissa. Eetterin suhteen kokeella ei todistettu eetterin vaikuttavan eri tavoin valon nopeuteen maapallolla, vaan sen vaikutus on vakioinen. Toisin sanoen kokeen tulokset eivät sulje sitä pois, että on olemassa eetteri, jonka vaikutus on maapallon ilmakehässä liikkuvaan valoon vakio.

Mutta sitä, että koko avaruuteen eli maailman kaikkeuteen olisi tasaisesti levittäytynyt ja täydellisessä lepotilassa oleva maailmaneetteri, koe ei tukenut. Eihän tällaista maailmansubstanssia voinut tietenkään olla olemassa.

Yllä esitetystä voidaan päätellä, että eetterin ts. substanssin rakenteen vaihtuminen vaikuttaa siten myös valon nopeuteen.

Sähkömagneettinen eetteri eli substanssi on olemassa, mutta mitään kitkatonta maailmaneetteriä ei ole, sillä sen olemassaolo sulkeutuu pois jo valon vaihtelevana nopeutena esimerkiksi vedessä ja ilmassa. Aine siis vaikuttaa substanssin olemassaoloon kitkallisesti.

Einstein synnytti erikoisen suhteellisuusteoriansa pohjalta dogmin, ilman kokeellisia tutkimustuloksia tai havaintoja, että sähkömagneettisen signaalin nopeus olisi tyhjössä jokaisen tasaisesti liikkuvan koordinaatiston suhteen sama, koordinaatiston omista liikeradoista riippumatta. Tämä yllä mainittu valon nopeus olisi samalla maksimaalinen signaalinopeus. Valo kuitenkin etenee eetterissä eli väliaineessa.

Nykyisen fysiikan tutkimuksen mukaan valon nopeus ei ole vakio, vaan sen nopeus vaihtelee. Tämä valon nopeuden vaihtelu puolestaan todistaa jo sähkömagneettisten aaltojen erilaisen eetterin olemassa olon; valon nopeuden muutos kertoo kitkasta, joka puolestaan perustuu eetterin vaikutukseen, eetterin ominaisuuden mukaisesti.

Tähän liittyen on mielenkiintoista huomioida australialaisten fyysikkojen teoria, jonka mukaan valon nopeus ei olisikaan vakio. Tämä tarkoittaisi sitä, että Einsteinin suhteellisuusteoria ei pitäisi paikkaansa. Uudesta teoriasta kertoi tiedelehti Nature vuonna 2002.1

Australialaisen New South Walesin tutkijat havaitsivat, että etäisestä kvasaarista tullut valo sisälsi fotoneja, jotka valo oli miljardien valovuosien matkallaan imenyt itseensä tähtienvälisistä pilvistä. Näin ollen kvasaarista purkautuneet atomit ovat hiukan erilaisia kuin maapallolla olevat. (Kvasaarit ovat tähtimäisiä kohteita, jotka säteilevät satoja tai tuhansia kertoja galakseja voimakkaammin.)1

Tutkijoiden mukaan ilmiöllä on kaksi selitystä: Joko valon nopeus vaihtelee suurilla etäisyyksillä tai elektronien varaus vaihtelee.1

Elektronivarauksen vaihtelu ei termodynamiikan lakien mukaan ole mahdollista, joten ainoa mahdollisuus on valon nopeuden vaihtelu, sanovat tutkijat.1

Lisäksi Glasgow’n yliopiston tutkimusryhmä onnistui kumoamaan yhden nykyfysiikan tärkeimmistä periaatteista. Yksittäisiä valohiukkasia eli fotoneita on saatu kulkemaan valon nopeutta hitaammin.2

Viime vuonna tehdyssä kokeessa skotlantilainen tutkimusryhmä käytti erityistä maskia, jolla muutettiin fotonien muotoa. Näin muutetut fotonit laitettiin kilpasille tavallisten fotonien kanssa. Selvisi, että muokatut fotonit liikkuivat tavallisia fotoneita hitaammin.2

Aalto-hiukkas-dualismi

Erikoinen suhteellisuusteoria on hidastanut kvanttiteorian kehittymistä. Siinähän vielä nykyisin on vallalla täysin epäjohdonmukainen aalto-hiukkas-dualismi, jonka mukaan valo eli sähkömagneettinen signaali perustuisi dualistiseen luonteeseen, joka tarkoittaisi niiden omaavan sekä aaltojen että hiukkasten ominaisuuksia. Luonnollisesti sähkömagneettisilla aalloilla täytyy olla tietty substanssi ts. eetteri, jossa aaltoliike etenee, mutta se ei voi tapahtua kvanttiteorian mukaisesti.

avaruus

Fysiikan peruslait ovat kausaalisia eli ilmenevät syy-seuraussuhteen kautta. Luonnon maailmassa on kolme toistensa suhteen epäjatkuvassasuhteessa (diskreettiä) olevaa atmosfääriä: puhtaampi eetteri eli aura, josta on peräisin gravitaatio, eetteri, josta aiheutuu sähkö, magnetismi ja valo sekä uloimpana maan lähellä eetteri eli ilmakehä. Energian ja virtauksen lähteenä on luonnollisesti aurinko, joka vaikuttaa mainittujen eetterien ja ilmakehän kautta.3

Puhtaassa eetterissä syntyvä gravitaatio saa aikaan diskreetisti sähkön, magnetismin ja valon keskimmäiseen atmosfääriin.

Aikamme tiede ei tunne eetterin ja auran mekanismia, koska ei ole tietoa diskreeteistä asteista.

Maailmankaikkeus ja oma Aurinkokuntamme muodostuu alkuaineista, joiden koostumus vaihtelee Aurinkokuntamme alueista riippuen. Tästä johtuen eetterin koostumus on erilainen lähempänä Aurinkoa. Niinpä se koostumus lienee Auringon ja maapallon välisen matkan puolivälissä toisenlainen, kuin aivan lähellä maapalloa. Tästä johtuen valon kulkeminen erilaista atmosfääri kerroksien lävitse on erilaista. Tämä johtuu siitä, että yhden atmosfäärin vaikutukset, suhteessa toiseen atmosfääriin, ovat diskreettejä eli syy-seuraussuhteessa esim. edellisen atmosfäärin kerrokseen nähden.

Viive eli aikadilataatio

Ajan vääristymä eli aikadilataatio on suhteellisuusteorian ennustama ilmiö, jonka mukaan kappaleen liikkuessa lähellä valon nopeutta aika kulkee yhä hitaammin. Aikadilataatiota on yritetty todistaa oikeaksi esimerkiksi myoneilla, joiden elinikä olisi sitä pidempi, mitä nopeammin ne kulkevat.

Yllä mainittu ei kuitenkaan todista aikadilataatiota oikeaksi. Itse asiassa ajan vääristymää ei ole todistettu vielä missään oikeaksi. Tästä huolimatta asian ympärille on kudottu matemaattinen formaatti, jonka välityksellä esitetään asia totuutena lukuisissa fysiikan oppikirjoissa.

Se että dogmia saarnataan totuutena erilaisten fysiikan ”rabbien” toimesta, on saanut pontta muiden muassa sähkömagneettisten signaalien käyttämisestä alkeishiukkastutkimuksessa, kuten jo yllä mainittiin. Alkeishiukkastutkimuksessa esiintyvä viive syntyy hiukkasten suurten nopeuksien ansiosta, eivätkä todista dogmia oikeaksi.

Huvittavinta lienevät erilaiset kuvaelmat oletetuista kellokokeista. Siinä jossakin koordinaatistossa voidaan asettaa lähellä valon nopeutta kiitävään rakettiin kello ja X-akselilla keikkuva havainnoitsijalla on myös aikarauta hallussaan. Raketin kuljettua tietyn välimatkan havainnoitsijan suhteen olisi raketin sisällä olevan kellon aika kulunut hitaammin kuin havainnoitsijan kello tällä nimenomaisella merkityllä raketin matkalla.

Tämän kaltaisen kokeen avulla pyritään uskottelemaan aikadilataation todellisuutta. Eihän mikään mittari tai kello voi todistaa ajanviivästymistä tai nopeutumista, sillä aika on objektiivinen ilmiö tai käsite. Aika ei ole mikään subjektiivinen ilmiö. Niinpä meillä on yhteinen aika, joka on sama olemmeko valon nopeudella kiitävässä aluksessa vai Maan pinnalla.

Tietysti valonnopeudella liikkuvaan kelloon voi vaikuttaa fysikaalisia voimia, kuten painetta, jotka voidaan kuvitella hidastavan niiden mekaanista liikettä. Tällöin ei kuitenkaan ole kysymys yleiseen aikaan vaikuttavasta viiveestä, vaan täysin mekaaniseen laitteeseen kohdistuneesta ilmiöstä.

Toisaalta mikä on aika? Ajan käsite on vain sidoksissa mekaanisiin välineisiin, kuten kelloon. Aika on fysikaalinen perussuure, jota ei oikeastaan ole edes olemassa. Ajan käsite on saanut alkunsa planeettojen liikeradoista ja nykyisin sen määrityksessä voidaan käyttää atomien liikkeittä. Todellisuudessa aikaa ei ole, vaan on vain materian muutoksia.

Kuriositeettina voidaan esittää nykyisten fyysikoiden tulkinta ajan vääristymästä:

Tarkastellaan kahta toistensa suhteen paikallaan olevaa systeemiä eli inertiaalivertailujärjestelmää S ja S’, missä S’ liikkuu S:n suhteen nopeudella v.  S’:n lepokoordinaatiston origossa tapahtuu kaksi tapahtumaa, joiden aikaero on S’:n näkökulmasta t’. Koska t = k ( t’ + v x’ / c2 ), ja x’ = 0, niin t = k t’. Nähdään, että S ja S’ havaitsevat eri aikaeron kyseisille tapahtumille. Ero on sitä suurempi, mitä nopeammin S’ liikkuu S:ään nähden, toisin sanoen nopeuden kasvaessa erotus t – t’ lisääntyy. Tätä ajan hidastumista sanotaan aikadilaatioksi.

Juuri yllä olevaan voidaan todeta, että matematiikka on neutraali tieteenalue: niinpä sitä voidaan käyttää joko vääryyden tai totuuden välineenä.

Lyheneekö kappaleen pituus lähellä valonnopeutta?

Erikoinen suhteellisuusteoria väittää, että kappaleen pituus riippuu kappaleen liiketilasta, jolloin kappaleen pituus muka lyhenisi lähellä valon nopeutta likipitäen nollaksi. Tietysti näin näyttää käyvän, mikäli havaintojen perusteena on valo. Tämä ilmiö johtuu ainoastaan valon nopeudesta tai sen hitaudesta. Kuitenkin mainittu suhteellisuusteoria inttää, että näin tapahtuu myös todellisuudessa.

Kalevi Mäkisen mukaan Lorentz’in kontraktion (kappaleen lyhentymisen) kaavan mukaan pituus lähenee raja-arvona nollaa, näin ei kuitenkaan todellisuudessa tapahdu. Kontraktiossa kappaleen pituus lyhenee korkeintaan noin sadasosaan. Muistettava on, että kontraktio riippuu materian laadusta, eikä suhteellisuusteoriasta löydy sille oikeaa selitystä.4

Täysin selvää on, että kappale ei lyhene kuljettaessa valon nopeudella. Jos esimerkiksi asetamme teräspalkin alukseen, joka kestää rasituksen liikuttaessa valon nopeudella, ei kuitenkaan sisällä oleva palkin pituus lähellä valon nopeutta lyhenisi. Todellisuudessa kappaleet eivät lyhene kuljettaessa nopeudella c.

 

Einsteinin suhteellisuusteoria romuttuu

Lopuksi voidaan vielä mainita, että Cernin tutkimuskeskuksen asiantuntijat tekivät joitakin vuosia sitten löydön, joka varmistuessaan järjestää luonnontieteen peruspilarit uudelleen. Myös Einsteinin suhteellisuusteoria tulisi menettämään tieteellisen uskottavuutensa.5

Tutkijat ovat löytäneet neutriinoja, alkeishiukkasia, joiden nopeus on suurempi kuin valonnopeus.5

Ehdotuksia:

Koska valon nopeus c ei ole vakio, voitaisiinko kokonaisenergian kaava esittää muodossa:

E=m(c±x)2,

jossa x on tuntematon vaihtuja, joka toimisi valon nopeuden arvon täsmentäjänä.

Lisäksi E:n voidaan katsoa vaikuttavan maailmankaikkeudessa jokaisen massallisen hiukkasen aiheuttama voima, joka kohdistuu toiseen massalliseen hiukkaseen. Tässä on myös muka gravitaatio ilmiö.

F=G(m1m2/r2),

missä m1  ja m2 ovat hiukkasten massat, r niiden välinen etäisyys ja G gravitaatiovakio.

Täten kokonaisenergian kaavan voisi suunnitella olevan:

E=Fm(c±x)2.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Yle (8.8.2002). Tutkimus: Suhteellisuusteoriassa on virhe? Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/3-5139979
 2. Nummila, Sakari (25.1.2015). Tähdet ja avaruus. Ensimmäistä kertaa historiassa – valo saatiin kulkemaan valonnopeutta hitaammin. Saatavilla: https://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-ja-teoreettinen-fysiikka/ensimmaista-kertaa-historiassa-valo-saatiin-kulkemaan-valonnopeutta-hitaammin.html
 3. Swedenborg, Emanuenl (). Opera philosophica et Mineralia. Osa 1. Principia. Saatavilla: https://ia802703.us.archive.org/9/items/principiaorfirst01swedrich/principiaorfirst01swedrich.pdf

4.      Mäkinen, Kalevi (2014). Aika-avaruus. Books on Demand GmbH, Helsinki, Suomi.

5.      Tiede (päivitetty: 25.9.2012). Nopea, nopeampi, neotriino? Saatavilla: http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/nopea_nopeampi_neutriino_

22 kommenttia

 1. No kuinkas nopeus/vauhti mitataan ilman ”olematonta aikaa”?

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. ”olemattomalla ajalla” ymmärtääkseni tarkoitetaan sitä että se ei ole kiinteästi gravitaatioon, valoon tai sähkömagnetismiin sidoksissa oleva tekijä vaan pikemminkin ihmisen kokema konstruktio fysikaalisista ilmiöistä jatkumona. Tietysti aika voidaan sen nykymuodossa säilyttää ns. perusfysiikassa tapahtumien etenemisen esittävänä tekijänä koska se vastaa kokemusmaailmaamme varsin hyvin (ihmisen kokema aika etenee varsin nopeasti jolloin hyvin pienillä nopeuseroilla ei ole juuri väliä kokemuksen kannalta). Kokemamme ”aika” ei kuitenkaan näyttäisi olevan kiinteä raja-arvojen tekijä jonka mm cern:in hiukkaskokeet ovat osoittaneet kun puhutaan tarpeeksi pienellä tasolla alkeishiukkasista. Eihän fysiikalla voida selittää edes nykyisen matkapuhelimen toimintaa täydellisesti.. on vain teoria joka toimii tarpeeksi hyvin. On surkuhupaissaa pitää nykyfysiikkaa täydellisenä tai edes tarpeeksi valmiina. Me tarvitsemme jatkuvasti haastajia kaikelle luonnontieteelle koska tarkotuksemme on pyrkiä kehittymään. Mikäli myonit eivät noudata valon maksiminopeutta, on käytännössä varma että nykyinen teoria ei muodosta lähellekään tarkkaa kuvaa ja sen tekevä teoria mullistaa koko fysiikan sekä sitämyötä koko maailman.. hieman kuten vaikkapa ydinenergia.
   Mitä kirjoituksessa jäin kaipaamaan olisi ollut jokin osuus kuuluisan rakokokeen osalta sekä hieman vaihtoehtoista teoriakuvaelmaa vaikkapa mustien aukkojen sopimisesta kuvaan … joka tapauksessa mielenkiintoista luettavaa.

   Plusääni(26)Miinusääni(2)
   1. Kuka pitää nykyfydiikkaa täydellisenä. Ei ainakaanfyysikot jotka pohtivat kanttifysiikan teorioita. Suhteellisuusteoriasta ei ole löytynyt vielä virheitä mutta de toimii ainoastaan näkyvässä universumissa. Pois jäävät kummatkin ääripäät eli aromi ja sitä pienemmät hiukkaset myöskään mustat aukot eivät. Tämänhän myönsi jo itse Einstein kun selvisi että avaruus laajenee kiihtyvällä tahdilla. On tää pelle tieteilijöiden paratiisi

    Plusääni(1)Miinusääni(2)
 2. ”vaikka häntä rehellisemmät ja lahjakkaammat fyysikot huomasivat erikoisen suhteellisuusteorian lähinnä puijaukseksi.”
  Tämä artikkeli on kirjoitettu ilman että on ymmärretty erikoista tai yleistä suhteellisuusteoriaa. Eikä siinä mitään, suurin osa ei niitä ymmärräkkään. Todisteet ovat kuitenkin kiistattomat. Kuinka monta kurssia yliopistossa olet lukenut suhteellisuusteoriaa ja viittaamiisi aiheisiin liittyviä kursseja? Minä olen sen verran monta, että ymmärrän suhteellisuusteoriaa niin paljon, että voin sanoa artikkelin huonoksi ja johtopäätökset vääriksi.

  Plusääni(16)Miinusääni(32)
  1. ”Todisteet ovat kuitenkin kiistattomat”. Eipä taaskaan todisteen todistetta.Maailmankaikkeus toimii käytännössä, mutta ei teoriassa.Sen sijaan, että tiebemiehet muuttaisivat sitä teoriaa, niin he koittavat muuttaa käytäntöä lapiomalla sinne sitä”pimeää ainetta”, jota kyllä on lähes rajattomasti, nimittäin heidän korviensa välissä olevassa”avaruus-aika vyöhykkeellä”.Pimeys on syvyyden päällä, nimittäin heidän aivoissansa!Milloinkahan se valkeus tulee näille tiede-, vaiko tiedottomuusmiehille?!!

   Plusääni(17)Miinusääni(2)
  2. Ei niillä yliopistokursseilla ole juuri merkitystä, koska jos eliitti on päättänyt valita että Einsteinin suhteellisuusteoria on oikea, silloin kaikki opetus maailmassa tähtää vain tämän teorian pönkittämiseen. Kuten monet tietää yliopistossa opetetaan väärin ydinvoimalan toiminta, ydinprosessi – fuusioteoria ja mm. rakettimoottorin toiminta avaruudessa, koska pitää todistella että esim. Kuussa on käyty, vaikka ei ole oikeasti käyty. Pelkästään nestemmäinen vety jota Apollo Saturnus raketti käytti, sillä ei pääse 75 mailia korkeammalle, rakettimoottori sammuu kuin seinään korkeassa kylmyydessä, tämän on todistanut US suurin yksityinen rakettien laukaisu yhtiö. Todisteet löytyä netistä. Nasa astronautti Don Pettit todistaa monen tunnin luennolla, että ”kukaan ihminen ei ole koskaan käynyt avaruudessa”, koska se on mahdottomuus rakettimoottorilla saada sellaista voimaa aikaiseksi, että pääsee maan vetovoiman ulkopuolelle.

   Plusääni(4)Miinusääni(2)
 3. En tiedä mikä osa oli lainattua ja mikä omaa tuotantoa, mutta maapallo taasen vilahteli useaan otteeseen. Täysi reagoimattomuus täällä ja MV-lehden puolella palautteeseen osoittaa todeksi havaintoni: ns. vaihtoehtomedia johtaa harhaan mutta tarjoaa seassa toki totuuttakin – tuota kutsutaan disinformoinniksi. Ei pahalla, ja samaan hengenvetoon on todettava, että pioneerityötähän tämä on tulevaisuuden maailmaa ajatellen. Joten ylläpito, tarkkana delete-napin kanssa, mustamaalaava suolatäyslaidallinen ei ole tässä sentään kyseessä.

  Toistan vielä tämän kerran teeman merkittävyyttä (litteä maanpiiri) ja lopetan sitten. Mikäli maailma onkin litteä, kuten ihmiskunta on aina sen osuvasti tulkinnut (ennen 500v kestänyttä indoktrinaatiota):

  1) Iso osa usean tieteenalan käsityksistä ja laskelmista joutaa romukoppaan.
  2) Antarktiksen takana (jääreunus) on todistettavasti loputtomia mantereita, ja kumpaakin napaseutua vartioidaan tarkasti, Pohjoisnapaan palaan myöhemmin. Myytti ja vertauskuva Herculeksen pylväistä kuvaa juurikin portinvartijoita mantereiden rajoilla.
  3) Olemassaolollemme tulee tarkoitus, mikään ei perustukaan sattumaan.
  4) Selviää, että kaikki niin kutsuttu tieto ja tiede on tarkoituksellisesti johtanut meitä harhaan piilottaakseen historiamme, ympäristömme myös isommassa mittakaavassa sekä elämän todellisen luonteen ja laajuuden.
  5) Pohjoisnapa on innoittanut lukemattomia kirjailijoita ja runoilijoita eikä vähimpänä, jokainen kulttuuri on jättänyt jälkeensä erilaisen tulkinnan samasta aiheesta – Pohjoisnavan luonteesta vorteksina monitasoisen elämänpuumme toiselle haaralle ja sieltä eteenpäin – Shambala, Atlantis, Asgard ja kymmenet muut. Pohjoisnavan keskusaukosta ampuu ”astraalivalo” ulos kuten huomaat revontulia seuratessa hyvin Pohjoisessa.

  Että ei tässä kummempia. Merkityksetöntä trollausta, kunhan lämpimikseni luikautin läjän kryptistä huuhaata. Perääntykää, täällä ei ole mitään, aivan kuten armeijahenkilöt sanoisivat sinulle navoilla.

  Mikäli aihe kuitenkin resonoi, tutkimustyön voi aloittaa googlettamalla ”litteä maanpiiri” tai ”litteä maa”. Olisin iloinen voidessani dekoodata edes yhden indoktrinoidun raukan ajatukset, bootata systeemin uudestaan. Kaikki muu kadottaa merkityksensä tämän teeman kohdalla, ja aiheeseen jo tutustuneille… kertaa kohdat 2 ja 5 väittäessäsi tätä psy-opiksi.

  Alapeukkuja odotellessa. Niitä tulee maksetuilta trolleilta ja ignoranteilta änkyröiltä, jotka eivät ole vielä valmiita. He haluavat pyöriä maan vankilaverkossa jos jokusen elämän verran vielä luultavasti – annetaan heidän nauttia. Muistutan kuitenkin, ettei joka kierroksella käy yhtä hyvä flaksi olosuhteiden suhteen kuin heidän nyt klikatessaan alapeukun lämpöisestä, turvallisesta kodista vatsa täynnä.

  Plusääni(15)Miinusääni(12)
  1. Jatkat siis samaa paskaa mitä eliitti suoltaa ”jos joku on eri mieltä niin hän on maksettu trolli”? Voiko maailmassa olla enää erimieltä ettei luokiteltaisi Trolliksi?

   Olen tutustunut näihin FE hörhöihin, mutta oletin sen kerhon olevan tuolla rapakon takana eikä suomessa juuri kukaan hurahtaisi näihin satuihin kun täällä koulutus toimii paremmin. Olen kysellyt siellä tarkennuksia heidän maailmansa malliin, mutta en ole mitään kunnollista ja toimivaa saanut. Hyvä jos olet ”tutkinut” tätä ilmiötä tarkasti. Kenties osaat antaa vastauksia vaikka epäilen. Yleensä näihin hurahtavat ne jotka eivät tajua kuinka fysiikka toimii. Aloitetaan yksinkertaisella kysymyksellä.

   Kuinka kaukana on aurinko ja mikä on sen läpimitta? Onko se pallo vai maaginen kiekko vai mikä? Miksi se nousee ja laskee horisonttiin. Mihin se menee yön ajaksi? Jos valo ei kuljekaan loputonta matkaa niin mikä on sen suurin kulkema matka ja mitä fotonille tapahtuu kun se vain katoaa olemattomiin. Ovatko tähdet kauempana kuin aurinko? Jos ovat niin miksi näemme niiden valon, mutta emme auringon valoa joka siis on lähempänä? Miksi tähdet kiertävät pohjoisella pallonpuoliskolla näyttää pyörivän myötäpäivään ja eteläisellä vastapäivään?

   Katsotaan osaatko antaa yhtään vastausta niin jatketaan sitten tenttaamista.

   Plusääni(9)Miinusääni(3)
  2. MV:n puolella litteästä maasta meuhkasi vain nimim. sumppi ja hänen pari muuta nimimerkkiään. Tämä sumppihan on kunnostautunut räväköillä vihaviesteillä eri foorumeilla. Tavoitteena varmaankin netin sensurointi. Yksi älytön geenijuttu johti tutkintapyyntöön MV-lehteä vastaan. Siitä huolimatta ama nimimerkki saa touhuta sivustolla vapaasti.

   Kun minä yritin päästä keskustelupalstalle, kai sähköpostiosoitteen perusteella minulle ei myönnetty kirjoitusoikeuksia. MV:ssä ei tykätä liian suuresta toisinajattelusta kuitenkaan siis eikä revisionismista yms. Menee kai jokin putinistinen aivopesu pilalle.

   Plusääni(10)Miinusääni(3)
  3. vain ns pimeän keskiajan aikana kuviteltiin maan olevan litteä. ja 2020.
   kirkko vaati maan maailman keskipisteeksi.

   jokainen meren rannalla oleillut tai merellä ollut tietää kuinka purjeveneen masto tulee ensin näkyviin ja lopulta koko vene. tämä johtuu maan pinnan (pallon) kaareutumisesta.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Einstein oli teoreetikko, joka tiettävästi hallitsi matematiikan joten kuten mutta ei tehnyt lainkaan kokeellista tutkimusta. Tässä mielessä hän ratsasti muiden tekemien empiirisisten löydösten tuloksilla. Myöskään ajatukset liikkeestä ja ajan suhteellisuudesta eivät tulleet tyhjästä vaan niitä oli pohdittu fyysikoiden kesken jo ennen Einsteinia tai tämän teoriaa, mikä on tyypillistä monille keksinnöille (ovat ns. ilmassa). Hänen panoksensa ei ole niinkään erityisessä vaan yleisessä suhteellisuusteoriassa, jonka arvo lienee kiistaton. Einsteinen suhtautuminen kvanttifysiikkaan, jota hän ei tiettävästi koskaan hyväksynyt, sen sijaan osoittaa, että suurmiehelläkin on rajansa.

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 5. The name ”Einstein” evokes images of genius, but was Albert Einstein, in fact, a plagiarist, who copied the theories of Lorentz, Poincare, Gerber, and Hilbert? A scholarly documentation of Albert Einstein’s plagiarism of the theory of relativity, ”Albert Einstein: The Incorrigible Plagiarist” discloses Einstein’s method for manipulating credit for the work of his contemporaries, reprints the prior works he parroted, and demonstrates through formal logical argument that Albert Einstein could not have drawn the conclusions he drew without prior knowledge of the works he copied, but failed to reference. Numerous republished quotations from Einstein’s contemporaries prove that they were aware of his plagiarism.
  ”The appearance of Dr. Silberstein’s recent article on ’General Relativity without the Equivalence Hypothesis’ encourages me to restate my own views on the subject. I am perhaps entitled to do this as my work on the subject of General Relativity was published before that of Einstein and Kottler, and appears to have been overlooked by recent writers.” — Harry Bateman

  ”All this was maintained by Poincare and others long before the time of Einstein, and one does injustice to truth in ascribing the discovery to him.” — Charles Nordmann

  ”[Einstein’s] paper ’Zur Elektrodynamik bewegter Koerper’ in Annalen der Physik. . . contains not a single reference to previous literature. It gives you the impression of quite a new venture. But that is, of course, as I have tried to explain, not true.” — Max Born

  ”In point of fact, therefore, Poincare was not only the first to enunciate the principle, but he also discovered in Lorentz’s work the necessary mathematical formulation of the principle. All this happened before Einstein’s paper appeared.” — G. H. Keswani

  ”Einstein’s explanation is a dimensional disguise for Lorentz’s. . . . Thus Einstein’s theory is not a denial of, nor an alternative for, that of Lorentz. It is only a duplicate and disguise for it. . . . Einstein continually maintains that the theory of Lorentz is right, only he disagrees with his ’interpretation.’ Is it not clear, therefore, that in this, as in other cases, Einstein’s theory is merely a disguise for Lorentz’s, the apparent disagreement about ’interpretation’ being a matter of words only?” — James Mackaye

  ”The secret to creativity is knowing how to hide your sources.” — Albert Einstein

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 6. Einsteinin löpinöiltä puuttuu empiirinen näyttö. Atomipommien kuvat tv-ruudulla eivät ole sitä.

  Myös neutronin olemassaolosta puuttuu empiirinen näyttö. Silti koko ydinvoimateollisuus perustuu neutronin olemassaoloon. Meitä vain rahastetaan ja pelotellaan tällä atomin halkeamisen teorialla, liekö koko atomia edes olemassa ?

  Atomiteorian ja myöhemmin neutronin kehitteli juutalainen tiedeyhteisö 1900-luvun alussa. Atomipommi perustuu HG Wellsin 1914 julkaisemaan novelliin The World Set Free.

  Tästä tieteisfantasiasta tämä ”tiedeyhteisö” sai idean atomipommista. Myös Churchill innoistui tuosta novellista kovasti ja jopa hankki rahoitusta ydinpommin kehitys projektiin.

  http://grahamfarmelo.com/churchills-bomb/

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 7. Tämä sivusto on huvittava( mutta vaarallinen tyhmille ja tosikoille) koska täällä kuka vain kertoilee mitä vain satuja ja ennakkoluiilojaan ja asenteitaan ja naiivin tajuntansa tason mukaisia kyhäelmiä ja mustavalkoisia yleistyksiä tosiasioina.
  Ydinvoimaakaan ei ole eikä ydinpommeja, ei ydinsodan uhkaa. Hiroshiman pommi oli fiktio, samoin Tsernobylin vuoto.. Mikään ei ole totta. Kaikki on valhetta ja harhaa mitä ei halua uskoa. Voi luoda päänsä sisäisen virtuaalitodellisuuden universumikseen: sekatavarakauppa totisesti, tarjontaa on yhtä montaa lajia kuin ihmisiä!
  Niinhän se on tosin joissain intialaisissa filosofioissa: kaikki on harhaa, mayaa. Keho, aine. Muodot. Myös kuolema. Ja – ennenmuuta : suurin on erillisyyden harha( ”me- he, sinä – minä”. ” en minä vaan aina ne muut”). koska olemme YHTÄ: energiaa.)

  Plusääni(10)Miinusääni(6)
  1. No jos tämä sivusto on huvittava, niin kerronpa toisenkin vitsin: Mitä proffa sano, kun parkkeerasi autoa yliopiston parkkiin?”Suoraan ajan neliöön”! Hekoheko…mitä? Eikö naurattanu? No ei sitten…suljen tietokoneen ja poistun matikoita nylkemään!

   Plusääni(3)Miinusääni(3)
 8. Jopa noin simppeli koe vesittää avaruusraketin sisäisten kaasumolekyylien törmäilystä aiheutuvan työntövoimateorian (jota usein tarjoillaan selitteeksi siihen – miten se raketti ponnistaa eteenpäin avaruuden tyhjiössä) :

  Huom. ilmapallon asennolla tuossa ilmapallorakettitestissä ei ole merkitystä, kunhan sen suutin on putkitettu taaksepäin. Kokeilkaa vaikka itse.

  Ilmapalloraketin toiminta on selitetty tässä :

  What forces act on a balloon rocket?
  According to Newton’s Third Law of Motion, every action has an equal and opposite reaction. Therefore, as the gas is released from the balloon, it pushes against the outside air, and the outside air pushes back. As a result, the rocket is propelled forward by the opposing force. This opposing force is thrust.

  Täten myös avaruusraketin täytyy siis ponnistaa ilmakehää vasten noustessaan. Tästä johtuen meille esitetty avaruusmatkailu tyhjiössä on pseudotiedettä.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 9. Siis ilmapallo ei mielestäsi lentäisi avaruudessa, jossa ei ole ilmakehää? Siis jos muut olosuhteet ja materiaali takaavat venymiset ym.

  Mielestäni on ihmeellistä, että et anna Laurion kommentoida foorumillasi täsyä rakettiasiasta. Käytännössähän silloin ei asiasta hyväksytä omastasi eriäviä käsityksiä.

  Itsellä ei ole kovin hääppöistä ulosantia tässä asiassa enkä myöskään omaa wordpress-tiliä tms.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Litteän maan kannattajat sanovat etteivät näe maanpallon kaarevuutta selkeästi, ja siksi oletus, että maa on litteä. No, ei ihminen voikaan nähdä maan kaarta, koska Maapallon halkaisija on (väitetysti) n. 12 700 km. Kuinka kaarevalta se edes näyttää esim. 30 km korkeudelta? Yhtä kaarevalta kuin 12-metrinen pallo 30 mm korkeudelta.

  Näppituntumalla sanoisin, että pitäisi olla ainakin jotain 30 cm korkeutta että on mitään toivoa havaita kaarevuutta, eli tosimaailmassa 3000 km. Mutta noin kauas ihminen ei ole päässyt koska tyhjiö. Myöskään kuussa ei ole käyty.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2018/10/16/raketti/

  Jos, epäilee NASAN valehtelevan, se ei tarkoita sitä, että maa olisi litteä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. mene hyvä mies meren rannalle ja odota kunnes laivan masto (tai savupiippu) tulee kiikareihisi.

   miten tyhmä pitää oikein olla kun asia on helppo todistaa ihan itse peruskoulun kolmannen luokan oppien avulla? ja ota vaikka video niin muutkin hörhöt näkevät mistä pallomuodossa on kyse.
   (huom! mikäli näkemäsi ilmiö olisi litteä kaareutuva lituskamaa, valuisi vesi reunoille ja meren keskellä olisi korkea kukkula. tiettävästi tällaista ei ole kukaan koskaan raportoinut nähneensä. paitsi sienimatkoilla.)

   yhtenäisteoriaa ei muuten vieläkään ole. einstein yritti omalla teoriallaan joka on kestänyt melko hyvin aikaa ja väitteitä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat