Huomiot: Sukupuolineutraalin kasvatusideologian älyttömyys

Lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen (JS) herätti viime viikolla keskustelua sosiaalisessa mediassa kommentoituaan sukupuolineutraalia kasvatusta, jota jopa pidetään ideaalina. Sinkkosen mukaan sukupuolineutraali teoria tai ajatus on älyvapaa. Hän pitää sitä hyödyttömänä asiana, sillä sukupuolisuus muodostaa osan minuutta.

Jari Sinkkonen.
Jari Sinkkonen.

Huomionarvoista on, että sukupuolelle on täsmällinen määritelmä: Naisen munasolu on huomattavasti suurempi kuin sen tavanomaisesti hedelmöittävä yksi miehen sukusolu. Jotta sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi, tulisi lisääntymiskelpoisia eli jälkeläisiä tuottavia sukusoluja olla enemmän kuin kaksi. Kuitenkin niitä on vain kaksi.

 

Ajatus sukupuolineutraaliudesta on absurdi

MTV:n haastattelu: Peter Nyman

Aluksi Sinkkonen esittää retorisesti aiheellisen kysymyksen siitä, että mitä asiaa sukupuolineutraalilla kasvatus idealla yritetään korjata tai peitellä? Hän ei ole löytänyt mitään järkevää perustetta sukupuolineutraalille ideologiale ja sen toteuttamiselle.

Luonnollisesti selvää on, kuten JS esittääkin, että esitetyssä ideologiassa taustalla on ohjaus tasa-arvoon, ja samalla pyritään poistamaan stereotypioita esimerkiksi perinteisinä pidettyjen ammatin vallintojen suhteen, kuten myös sallitaan olla erilaisia poikia ja tyttöjä.

Kauniaisten Folkhälsans barnträdgårdissa, joka toimii bilottipäiväkotina, kytee sukupuolivallankumous. Pojat ovat siellä kokkaamassa ja hoitamassa nukkelapsia.
Kauniaisten Folkhälsans barnträdgårdissa, joka toimii bilottipäiväkotina, kytee sukupuolivallankumous. Pojat ovat siellä kokkaamassa ja hoitamassa nukkelapsia.

Nykyisen päiväkoteihin suunnatun ohjeistuksen mukaan kodin ulkopuolella lapsia ei kutsuttaisi heidän nimillään vaan pelkästään henkilöiksi. Tämä on järjetön käytäntö, Sinkkonen toteaa.

Peter Nyman kysyy kuitenkin, että eikö tämä olisi radionaalista ja modernia? JS:n mukaan se ei sitä ole, sillä sukupuolisuus muodostaa osa-alueen identiteetistä, jota kukin toteuttaa omalla tavallaan. Tämä ei tietenkään tarkoita lasten itsestään selvää lokeroimista sukupuolisten ennakkokäsitysten mukaan.

Vaikka JS:n mukaan sukupuolisuuden sisällä voidaan esimerkiksi pojalle antaa vapaus tanssia palettia ilman kiusatuksi tulemista, perustana tulisi olla se, että identiteetiltään pojat ovat maskuliinisia ja tytöt feminiinisiä. JS:n mukaan on olemassa syvät biologiset taustat tai juuret, joita sukupuolineutraalilla mössöttämisellä ei voida poistaa.

Nymanin koittaessa ujuttaa sukupuolineutraaliuteen positiivista säväystä asettaen kysymyksen, joka korostaisi tätä sukupuolimallia ylifiksuna asiana (joka on tietysti ihan hölmö asia, kirjoittajan huom.), joutuu JS hiukan tuskastuneena vastaamaan, että lapsilähtöinen tämä sukupuolineutraalius ei ainakaan ole. Lapset kehittävät sukupuolisuuttaan aikuisuuteen ja elämänsä satamaan saakka.

Sinkkosta on arvosteltu terveistä ja järkevistä linjauksistaan kasvatuksen alueella, kun hän julkaisi esikoisteoksensa jo kolmekymmentä vuotta sitten. Tuolloin erään feministitutkijan taholta tuli syytöksiä poikien aseman korostamisesta, joka olisi sukupuolisen tasa-arvolain vastaista toimintaa. Suomessa on tasa-arvolaki, joka pyrkii korostamaan myös sukupuolten välistä yhdenmukaisuutta. Tytöistä ja pojista puhuminen olisi tämän lain vastustamista. Tätä kutsutaan myös sosiaaliseksi konstruktioksi, jonka mukaan sukupuolisuus olisi sosiaalisen konstruktion ilmenemisen formaatti. Toisin sanoen sukupuolisen sosiaalisen konstruktion mukaan mitään biologista ja anatomista eroa eri sukupuolten välillä ole olemassa vaan kaikki ovat ilman sukupuolieroja. Tähän sisältyy ylhäältä annetun käyttäytymisen (performansin) mallin vastaan ottamista.

 

Kommentaari

Nykyiset suomalaisasiantuntijat, kuten myös Sinkkonen uskovat, että lapsi tarvitsee rakastavaa huolenpitoa, valvontaa ja turvallisia rajoja. Lapsen olisi hyvä saada paljon onnistumisen kokemuksia ja kiitosta. Häntä tulisi pitää yksilöllisenä persoonana, jonka tarpeet ja mielipiteet otetaan huomioon ja joka ei tulisi koskaan hylätyksi tunne tasolla. Rankaisu ei sisältyisi tässä ainoaksi kasvatusmenetelmäksi. Tämä tarkoittaisi lapsilähtöistä kasvatusta.

Terveyskirjasto toteaa, että on tutkimustuloksia, joiden mukaan lapsilähtöinen kasvatus esimerkiksi edistää lapsen sopeutumista yhteiskuntaan, tukee itsetuntoa ja parantaa suoriutumista myöhemmin koulussa. Tärkeitä asioita ovat luottamus, lämpimyys, rajojen asettaminen ja kiinnostus lapsen toimintoihin.

Terveyskirjaston mukaan lapsilähtöisen kasvatuksen vastakohta toteutuu silloin, kun kasvatus lähtee aikuisen tarpeista ja mielialoista. Lapsen näkökulmaa ei silloin huomioida, vaan ollaan epäoikeudenmukaisia, mielivaltaisia ja välinpitämättömiä. Ei liene yllättävää, että tällaista kasvatustapaa pidetään vahingollisena. Haitallisia kasvatustyylejä ovat myös liian salliva tai autoritaarinen tyyli.

Lapsilähtöisyyttä ei pidä sekoittaa curling-vanhemmuuteen, josta myös Sinkkonen puhui MTV:n haastattelussa. Psykologi Bent Hougaardin käsite curling-vanhemmuus tarkoittaa sitä, että vanhemmat haluavat raivata jokaisen pettymyksen lapsen tieltä, mutta tekevät samalla tälle karhunpalveluksen. Lasten elämä on kuin sileää curling-rataa, elo suojaisa kuin munankeltuaisella. Curling-lapsista kasvaa röyhkeitä aikuisia, jotka eivät kestä vastoinkäymisiä. Juuri tällainen Curling-kasvatusmetodi on sukupuolineutraaliuteen liittyvä pedagogiikka, jota toteutetaan niin kotona kuin myös koulussa.

Ketkä ovat sukupuolineutraalin kasvatuksen taustalla?

Vaikka Sinkkonen esittää sukupuolineutraalin kasvatuksen höperyyksiä helppotajuisesti, ei haastattelussa kuitenkaan paljastu kyseisen ”kasvatusihanteen” taustavaikuttajat. Toisaalta ei haastattelun aiheena ollutkaan mainitun ihanteen syntyvoimien selvittäminen.

Sukupuolineutraali kasvatusidea ja sen avioliittokäsitys ei ole uusi vaan vuosikymmeniä vanha ”dogmi”. Mainitun idean kannattajat yrittivät maailmanvalloitustaan marxilaisen vallankumouksen välityksellä, ja myös marxilais-leninismin kautta. Silloin tavoitteena oli, että eri valtioiden työläiset paiskaisivat kättä toisilleen, jolloin kansainvälinen eliitti olisi voinut asettaa valtakoneistonsa entisten tilalle. Tunnetusti tässä ei täysin onnistuttu. Niinpä tarvittiin moderni ja väkivallaton valloitusmenetelmä.

Tämä moderni –menetelmä tarkoittaa hyökkäystä kaikkia arvokkaita perinteitä ja klassisia instituutioita vastaan. Perinteinen perhemalli ja jo luonnostaan selvät sukupuoliroolit ovat tämän uuden vallankumouksen innokkain hyökkäyksen kohde.

Kuten sanottu, ylikansallinen valtakoneisto käyttää tätä samaa metodia myös nykyisin ei niinkään palkansaajien välityksellä vaan erilaisten turmeltuneiden virtauksien avulla, esimerkiksi mainitun sukupuolineutraalin kasvatuksen sekä sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen ja muunkin seksuaalikäännyttämisen kautta.

Teologi, tutkija ja dosentti Juha Ahvio esittää ajatuksen Leif Nummelan toimittamassa keskusteluohjelmassa siitä, että onko homoliikkeen, joka sisältää samoja ”vapausihanteita” kuin sukupuolineutraali kasvatusmenetelmä, menestyksen taustalla tietoinen yhteiskunnallinen suunnitelma, jolla pyritään klassisen kristillisen avioliittokäsityksen murtamiseen? Myös Ahvion mukaan kyseisen sukupuolineutraalin suuntauksen tavoitteena on lähestyä samaa menetelmää kuin yllä mainitussa marxilaisessa vallankumouksessa käytettiin. Eli romutetaan perinteiset rakenteet toisin sanoen luonnollinen avioliitto ja perheinstituutio ja laitetaan tilalle liberaaliksi mainostettu seksuaalisenkäyttäytymisen dogmi. Kun oikeudenmukaiseen ja terveelle pohjalle asettuva yhteiskuntarakenne on tuhottu kaikenlaisilla hölmöillä ja erikoisen järjettömillä teorioilla sekä kasvatusihanteilla, asettaa globaali eliitti omat valtarakenteensa tuhottujen tilalle.

Yllä mainitun sukupuolineutraalin kasvatusmenetelmän modernin vallankumouksen, tehokkaina manipulointiaparaatteina ovat myös Suomessa vaikuttaneet valtavirtaiset ja usein verovaroilla ylläpidetyt valtavirtamediat. Nämä ovat toimineet poliittinen koneiston ja viranhaltioiden äänitorvena näissäkin asioissa.

Esimerkiksi selvitystä Helsingin Sanomien kulttuurimarxilaiselle politikoinnille on usein haettu Erkkojen juutalaisesta identiteetistä. Valtamediassa mahtisuvun juutalaistaustoja ei juuri paljasteta, mutta muun muassa toimittajat Martti Huhtamäki ja Pertti Nyberg ovat juutalaistaustan vahvistaneet. On hieman hämmentävää, ja jopa kuuluisan demokratian vastaista, että jopa Pohjoismaissa valtamediaa lähes kokonaan hallitsevat juutalaiset. Kyseessä siis ei ole vain amerikkalainen ilmiö, kuten usein luullaan. Kuten norjalainen rauhantutkimuksen perustaja Johan Galtung on todennut, Yhdysvalloissa kuusi juutalaista yhtiötä hallitsee 96 prosenttia valtamediasta.

Erkkojen lisäksi Pohjoismaiden tiedotusta hallitsevat monet muutkin juutalaisdynastiat, kuten Bonnierin (oikea nimi Hirschel) ja Hjörnen (oikea nimi Kaplan) suvut. Niiden lisäksi suuria pohjoismaisia sanomalehtiä omistaa Schibsted-yhtiö, jonka omistavat kansainväliset juutalaiset yksityispankit, kuten Goldman Sachs, JP Morgan ja Bank of New York Mellon.

Täten globaalien rahalaitosten ja jättiläismedioiden yhteistoiminta näyttää varsin kitkattomalta.

Omistussuhteilla on luotu toimituskulttuuri, joka ryhmäpaineen avulla ohjailee yksittäisten toimittajien työtä. Valtamedioiden toimituskulttuuriin vaikutetaan myös muuta kautta kuin omistussuhteilla. Siten mediakontrolli ei aina toteudu selkeiden omistussuhteiden kautta vaan usein salajärjestöjen vaikutuksesta. Tästä käy esimerkkinä Ylen hallinto. Ylen hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuorineuvos Kari Neilimo, joka on vapaamuurari. Ylen toimitusjohtajana toiminut Lauri Kivinen puolestaan on Trilateraalisen komission jäsen.

Suomalainen media tukeutuu pääsääntöisesti Suomen tietotoimiston (STT) ja kansainvälisten jättien uutisantiin. Niinpä uutiset välittyvät muutaman hegemonisen toimiston kautta eikä yksinapaista kuvaa maailmasta kyseenalaista muut kuin pienet vaihtoehtoismediat.

Markku Juutinen

 

Lähteinä käytettiin:

https://www.mtv.fi/video/prog843234

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kot00301

Leif Nummelan toimittama keskusteluohjelma. Saatavilla http://vod-2.tv7.fi/vod2/cafe_raamattu/cafe_raamattu-207-w.MP4

http://blogit.mtv.fi/kaupunkilainen/2008/09/05/narinkka-torin-juutalaiset/

https://web.archive.org/web/20120708130529/http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/

https://www.haaretz.com/israel-news/pioneer-of-global-peace-studies-hints-at-link-between-norway-massacre-and-mossad-1.427385

http://www.destroyzionism.com/2013/04/19/media-ownership-in-sweden/

11 kommenttia

 1. Kommenttia on muokattu 27.11.2017 loukkaavan kielenkäytön takia. Toimitus.

  Sinkkonen saa sanoa sen mitä jokainen normaali ihminen täällä ajattelee muutenkin. Median valta näkyy siinä miten myös tällaiset vastakkaista näkemystä edustavat ajatukset saavat näkyvyyttä. Asiaahan ajetaan silti ja kansa saa jäädä pohtimaan että miksi? Ei vaan näytä syttyvän täällä ei niin millään.

  Tilaisinko lehteä jossa ilmoitettaisiin että ”valkoisella miehellä ei ole oikeutta olemassaoloon”. En, ehkä siksi sitä Hesaria yritetään tunkea ilmaiseksi kadulla kouraan. Ilmaisjakelulehti nykyään. Mutta moni tilaa ja mikä täytyy ihmistä riivata että haluaa tuollaisesta maksaa tai edes ilmaiseksikaan lukea.

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
 2. Kuvassa ropakantalakanaa levittävä ”mies” näyttää ihan jutkulta.

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
 3. Pientä, joskin katkeraa vahingoniloa aiheuttavat PISA-tutkimusten tulokset, jotka todistavat kasvatus- ja opetuslaitoksissa harjoitettujen sukupuolineutraalien (todellisuudessa tyttöjä suosivien) ohjelmien ja menetelmien täydellisen epäonnistumisen. Normaalissa valtiossa alettaisiin jo harkita erillisten ryhmien tai koulujen perustamista tytöille ja pojille, mutta meidän kulttuurimarxistisessa Hölmölässä mennään tietenkin niin pitkälle luonnonvastaisuuksien toteuttamisessa kuin vain mahdollista.

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
 4. Mm. Bilderberg-sisäpiiriin kuuluva Rockefeller loi feminismin edistämään kommunistisen Uuden Maailmanjärjestyksen agendaa mm. epävakauttamalla yhteiskuntaa, tukemalla (ennenkaikkea valkoisen) väestön vähentämistä ja läntisen sivilisaation hävittämistä. Feministisesti kasvatetuista lapsista tulee häiriintyneitä ja psyykkisesti vajaita aikuisia, joita on helppo aivopestä ja manipuloida Uuden Maailmanjärjestyksen tyranniaan alistettaviksi. Ks ””Feminism, New World Order and Rockefeller’s New War”, https://www.henrymakow.com/130302.html

  Mainittakoon, että yksi tämän ihmiskunnan arkkivihollisiin luettavan Rockefellerin luomuksista on allopaattinen lääketiede, ks. ”THE ALLOPATHIC MEDICINE RACKET 1 (MEDICAL MAFIA, BIG PHARMA)”, http://www.whale.to/a/allopathy_h.html

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
 5. Ahtaat sukupuoliroolit (tyttöjen tulisi olla prinsessoja ja poikien ritareita) voi saada nuoren miettimään omaa transsukupuolisuuttaan, vaikka taustalla voikin olla todellisuudessa vanhempien sanat (”Asia x tai y on vain tytöille/pojille”). Valitettavasti tiedän tällaisia tapauksia, joille transaktivistit varmasti sanoisivat, että ongelmat ratkeaa menemällä sukupuolenkorjausprosessiin. Väärin.

  Itse onneksi sain kasvaa täysin avarakatsaisessa ympäristössä ja ketään ei kiusattu, sille oli nollatoleranssi. Silti minua kutsuttiin ja kasvatettiin tytöksi, vaikka pienempänä tykkäsin Pepistä ja olihan tuo Disneyn prinsessoista Mulan lähempänä minua, myöhemmällä iällä sitten tuli Xena ja PS1:sen kautta Lara Croft tutuiksi. Siinä oli naisia, joita halusin muistuttaa. Olenkin nykyään miesvaltaisella alalla (vartija), treenattu, urheilullinen ja nyrkkeily/krav maga-taustan omaava nainen.

  Jotkut vihervasssarit olisi mut kasvattaneet poikana tai sanoneet, että voit päättää sukupuolesi itse ja passittaneet sukupuolenkorjausprosessiin. Tuo tuntuisi kaikkein seksistisimmältä mua kohtaan. Olen vahva nainen ja kannan sitä nimeä vaikka vaatteissanikin ylpeydellä. Olen edelleen nainen, ei mun kromosomit ole muuttuneet, vaikka tällaisena isohkona naisena pystyn heittämään parimetrisen kaverinkin mattoa kohti. En halua olla sukupuolineutraali, vaan nainen. Vahvuuteni, rohkeuteni ja urheuteni eivät ole mitenkään pois siitä, ettenkö voisi olla ylpeä omasta sukupuolestani.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 6. Onko se kommenttini nyt tänne julkaistu vai odottaako se edelleen hyväksyntää? Jostain kumman syystä se näytti, ettei sivua löydy ja laitoin kyseisen kommentin uudelleen, minkä jälkeen tuli huomautus kommentin identtisyydestä. Noh, sitä odotellessa sitten. Kommenttini oli asiallinen eli ei mitään solvausta suuntaan tai toiseen, vaikken edusta mitään vihervasemmistolaisia, kulttuurimarxisteja ja feministejä, vaikka jotkut varmaan minunlaisen naisen voisi mieltää sellaiseksi, enkä edusta uusnatsijärjestökään.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Hei Xena, Kommenttisi oli ihan hyvä. Täällä useimpien kommentit menevät jonoon jopa monet vuosia pyörineet vakikommentoijat. En itse edusta toimitusta, mutta sanoinpahan nyt kuitenkin kannustukseksi. Mukava huomata, että olet tämän julkaisun löytänyt ja suhtaudut siihen ilmeisesti kutakuinkin positiivisesti.

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 7. Samaa mieltä, sukupuolineutralius on luonnotonta. Tosin feministi- ja suvakkinaiset näyttävät yleensä sukupuolineutraaleilta.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 8. Yle uutisoi tänään (otteita): ”ADHD:n tai muun neuropsykiatrisen oireilun vuoksi tutkimuksiin hakeutuvien alakouluikäisten määrä on rajussa kasvussa. – – Hoitoon hakeudutaan autismikirjon tai vaikea-asteisen ADHD:n epäilyn vuoksi ja apua yritetään saada tunne- ja käyttäytymisongelmiin. – – lasten neuropsykiatristen ongelmien kiistaton käsiin räjähtäminen.”

  https://yle.fi/uutiset/3-10928894

  Suomalainen syvä, ytimiin asti ulottuva idiotia (jumalattomuus) tuottaa hedelmää. Lapset täysin suoraan ja erehtymättömästi vaistoavat ympäröivän maailman (vanhemmat, opettajat, koko yhteiskunta) saatanallisuuden ja teeskentelyn, ja siksi he alkavat oireilla (ja se oireilu on siis tervettä!). Naiset nimenomaan kaikkialla yhteiskunnassa tuhoavat kaiken (kirkot, koulut, perheet, lait, terveen kurin jne.) muka-hyvyydellä, muka-kivalla, muka-opetuksella, muka-terveellä, muka-kehityksellä, muka-uudistuksilla jne., jotka kaikki perustuvat väärään ihmiskuvaan, idiotiaan. He luulevat, että ihminen kehittyy hyvin, kun hänelle annetaan mahdollisuus toteuttaa itseään ja kun hänelle annetaan vapaus. Naiset eivät tiedä (= ole tietävinään), että ihminen on syntiinlankeemuksen seurauksena luonnostaan perkeleen ja synnin orja ja että he lasten itsetoteutusta ja vapautta ajaessaan ajavat perkeleen itsetoteutusta ja vapautta, ja se tekee Suomen naisista todella saatanallisia tuhokoneita, äärimmäisyyteen asti myrkyllisiä kaiken tuhoajia. Lapset tarvitsevat TERVETTÄ KURIA, eivät mitään kuviteltua ”vapautta” ja kaikkein vähiten mitään ”itsetoteutusta”! Mielestäni naiset tulee poistaa yhteiskunnallisista viroista kokonaan, ja nykytilanteessa heidät tulisi sulkea 5 vuodeksi kuritushuoneeseen. Niin loppuisi heidän tuhotoimintansa yhteiskunnassa. Lapset he ovat tuhonneet liki kokonaan.

  Mielestäni on selvää myös, että osa lasten oireista on peräisin rokotuksista, jotka myös ovat yksi lasten tuhoamisväline (rokotukset eivät tuota todellista immuniteettia, ja niiden ainoa vaikutus on sairastuttaminen ja tuhoaminen, esimerkiksi aivotulehdus, autoimmuunitaudit, autismi, immuunijärjestelmän vaurioituminen pysyvästi jne.). Rokotukset ovat yksinomaan tuhoamisvälineitä, ja Suomen naiset (jopa osa miehistä!!!) puolustavat niiden käyttöä taikauskon (”ihmesuoja”, ”ihmeterveys”, ”ihmeparantuminen”) vallassa, muka-parantajina ja muka-tietäjinä, rokoteteollisuuden pettäminä.

  Sairaita ovat (ytimiään myöten) vanhemmat, opettajat ja koko tämä jumalaton yhteiskunta, eivät lapset!

  Mitä Ylen artikkelin ”tutkimuksiin” ja ”hoitoon” tulee, niin siteeraan aiemmin julkaisemaani (kirjoituksestani ”Professori Szasz kertoo, mitä psykiatria on”):

  Amerikkalainen psykiatrian emeritusprofessori Thomas Szasz (1920-2012), joka on julkaissut psykiatriasta yli 30 kirjaa, kertoo seuraavassa videossa, että psyykkisiksi “sairauksiksi” diagnosoidut tilat eivät ole sairauksia ja että kyseisillä diagnooseilla ainoastaan leimataan ja kontrolloidaan ihmisiä. Sairaudet ovat ihmisen elimistön sairauksia, mutta mieli ei ole elin. Mikään käyttäytyminen ei voi olla sairaus. Termi “psyykkinen sairaus” on vain kielikuva, metafora. Sen vuoksi psyykenlääkkeet eivät voi parantaa, koska ei ole olemassa sairauttakaan. Kielikuvaa ei voi parantaa kemiallisesti. Psyykenlääkkeet ovat myrkkyjä. Vielä Szasz toteaa lastenpsykiatreista puhuessaan, että lastenpsykiatrit ovat kaikkein vaarallisimpia vihollisia lapsille ja myös vanhemmille ja kaikille, jotka välittävät lapsista ja vapaudesta. Videon nimi on “CCHR Co-Founder Dr. Thomas Szasz, Professor of Psychiatry Emeritus”, ja se löytyy YouTubesta osoitteella:

  Seuraavassa suomennos siitä, mitä Szasz videolla sanoo:

  ”Kun kouluviranomaiset kertovat äidille, että hänen poikansa on sairas ja tarvitsee lääkitystä, miten ihmeessä hän voisi tietää, että se on kertakaikkinen valhe. Kuinka hän voisi ymmärtää, ettei se, mitä asiantuntijat nyt kutsuvat ’keskittymis- ja yliaktiivisuushäiriöksi’ tai ’tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriöksi’ (ADHD), ole mikään sairaus. Sellainen äiti ei ole psykiatrian historian asiantuntija. Hän ei tiedä, että psykiatrit ovat, satojen vuosien ajan, käyttäneet diagnostisia termejä, niin sanottuja diagnostisia termejä, ihmisten leimaamiseen ja kontrolloimiseen. Esitän pari dramaattista esimerkkiä. Kun mustat orjat pakenivat vapauteen etelävaltioissa, se ei ollut sitä, että he halusivat olla vapaita; he kärsivät sairaudesta nimeltä drapetomania, sanoista drapetes, karannut orja, ja mania. En keksi tätä omasta päästäni. Tämä oli laillinen diagnoosi aivan kuten keskittymis- ja yliaktiivisuushäiriö on. Naiset – puolet ihmiskunnan väestöstä luonnollisesti -, jos he olivat niin typeriä että kapinoivat miehen ylivaltaa vastaan, niin silloin heillä oli vakava sairaus nimeltä hysteria, joka johtui heidän liikkuvasta kohdustaan. Mikään noista käyttäytymistavoista ei ollut sairaus, eikä tietenkään ole mikään sairaus. Myöskään keskittymis- ja yliaktiivisuushäiriö ei ole sairaus. Mikään käyttäytyminen tai huono käyttäytyminen ei ole sairaus eikä voi olla sairaus. Tällainen ei ole sairautta. Niinpä ei ole väliä sillä, kuinka lapsi käyttäytyy. Siinä ei ole mitään tutkittavaa. Jos hän on sairas, silloin sitä varten täytyy olla objektiivinen tiede, niin että siitä voidaan tehdä diagnoosi lääkäreiden ja objektiivisten tutkimusten avulla. Sen vuoksi vastaanotolle mentyäsi lääkärit ottavat paljon verinäytteitä ja röntgenkuvia. He eivät halua saada tietää, kuinka käyttäydyt.

  ”Kun menin lääketieteelliseen tiedekuntaan 60 vuotta sitten, silloin oli olemassa vain kourallinen psyykkisiä sairauksia. Muistaakseni niitä oli vain kuusi tai seitsemän. Nyt niitä on yli 300. Ja uusia ’keksitään’ joka päivä.

  ”Lapsen luokitteleminen psyykkisesti sairaaksi on leimaamista, ei diagnoosi. Psyykenlääkkeen antaminen lapselle on myrkyttämistä, ei hoitoa. Olen kauan väittänyt, että lastenpsykiatri on kaikkein vaarallisin vihollinen lapsille ja myös vanhemmille ja kaikille meille, jotka välitämme kaikkein kallisarvoisimmista ja haavoittuvimmista asioista elämässä, ja ne kaksi asiaa ovat lapset ja vapaus.

  ”Nyt kysyn jälleen, kuinka vanhemmat voivat suojella lapsiaan terapeuttiselta valtiolta, siis hallituksen ja psykiatrian liitolta. Pohjimmiltaan, viime kädessä, luulen heidän voivan tehdä niin vain vapautumalla vääristä kuvitelmista, pääsemällä eroon ajatuksesta, että se, mikä vaivaa onnetonta ja huonosti käyttäytyvää lasta – ja sellaisia lapsia on tietenkin paljon, itse asiassa kaikki lapset joskus – että sellaisella lapsella on psyykkinen sairaus ja että niin sanottu hoito voi auttaa häntä. Asia ei ole ollenkaan näin. Sairaudet ovat ihmisruumiin toimintahäiriöitä, sydämen, maksan, munuaisten, aivojen jne. toimintahäiriöitä. Lavantauti (typhoid fever, ’lavantautikuume’) on sairaus. Kaikki te tiedätte sen, ette epäile sitä. Kevätväsymys (spring fever, ’kevätkuume’; Szaszin sanaleikki englannin kielen fever-sanalla eli ’kuume’-sanalla) – (yleisön naurua) täytyy vain osata englantia – kevätväsymys ei ole sairaus. Miksei ole? Koska me kaikki tiedämme, että se on kielikuva, metafora, pienimuotoinen runo. Niin ovat myös kaikki psyykkiset sairaudet. Psyykkinen sairaus on metafora.

  ”Tehtävä, jonka asetamme itsellemme, psykiatrista pakkoa vastaan taisteleminen, on tärkeä. Mielestäni on tärkeää, että te kaikki ajattelette sen olevan tärkeää. Liian vähän ihmisiä ajattelee, että se on tärkeää. Se on jalo tehtävä, tehtävä, jonka suorittamisessa meidän täytyy, esteistä huolimatta, pysyä lujina. Omatuntomme vaatii, ettemme tyydy vähempään.”

  Mitä nämä Szaszin sanat tarkoittavat? Mitä niistä seuraa? Jos psyykkisiä sairauksia ei ole olemassa lääketieteellisinä sairauksina, niin silloin ei voi olla olemassa myöskään psyyken lääkäreitä eli psykiatreja lääketieteessä. Lääketieteessä ei hoideta metaforisia eli kuvaannollisia sairauksia. Psykiatrit ovat siis puoskareita, jotka eivät ensinkään kuulu lääkärikuntaan. Psykiatria (mielitautioppi) ei ole mikään lääketieteen ala eikä kuulu lääketieteeseen. Edelleen, jos psyykkisiä sairauksia ei ole olemassa lääketieteellisinä sairauksina, silloin ei voi olla olemassa myöskään lääketieteellistä psykiatrista hoitoa, sellainen on puhdasta puoskarointia. Ei voi olla olemassa myöskään psyykenlääkkeitä, ne ovat hermostomyrkkyjä, jotka eivät voi parantaa, ei myöskään psykiatrisia sairaaloita, ne ovat vain säilytyspaikkoja tai vankiloita. Kaikki lääketieteellinen psykiatria on huijausta, valelääketiedettä, joka diagnooseillaan mustamaalaa ja leimaa pysyvästi ihmisiä ja lääkkeillään myrkyttää heitä. Voidaanpa sanoa, että koska puoskarointi, jossa myrkytetään ihmisiä kemiallisilla yhdisteillä, on rikollista, psykiatria, psykiatrinen hoito, psyykenlääkkeet ja psykiatriset hoitolaitokset ovat rikollisuutta, psykokriminaalisuutta, ihmisten tuhoamista. Psykiatrit ovat psykokriminaaleja, jotka tuhoavat potilaitaan kemiallisilla aineilla ja myös silpomalla heidän terveitä aivojaan psykokirurgialla (eri asia kuin neurokirurgia, joka kuuluu oikeaan lääketieteeseen). Koska toimenpiteet tehdään psykiatriassa usein pakolla, kyseessä on väkivaltarikollisuus, karkea ihmisen mielen raiskaus ja kemiallisen ja kirurgisen väkivallan kohdistaminen psykiatrian uhriin. On suuri skandaali, että tällainen rikollisuus saa olla osa lääketiedettä, yhtä suuri skandaali kuin se, että lääketieteessä murhataan lapsia aborteissa kirurgisesti ja kemiallisilla yhdisteillä. Ihmisten myrkyttämisen, tuhoamisen ja tappamisen ei missään nimessä tulisi kuulua lääketieteeseen.

  Tässä toinen video, jolla professori Szasz kuvaa psykiatrian luonnetta (haastatteluotteita; videolla sama otsikko kuin edellisellä):

  Szaszin esitys suomennettuna:

  ”– – On löydyttävä termi (Psyykkisten häiriöiden) diagnostisessa ja tilastollisessa käsikirjassa (Diagnostic and Statistical Manual) voidaksesi kutsua sitä sairaudeksi ja hoitaa sitä sairautena ja kirjoittaa resepti sitä varten. – – Kun minä menin lääketieteelliseen tiedekuntaan, käsikirjassa oli vain 6 tai 7 kohtaa, nyt niitä on yli 300. Tämä merkitsee sitä, että 294 diagnoosia on keksitty viimeisten 60 vuoden aikana, pelkästään psykiatriassa. Tämä on vitsi. – – Tässä olemme tekemisissä psykiatrian epidemian kanssa. Meillä ei ole psyykkisten sairauksien epidemiaa, meillä on psykiatrian epidemia. – – Jos syöt liikaa, se on sairaus, sanotaan hakemistossa. Jos poltat liikaa, se on sairaus. Jos olet liian onneton, se on sairaus. Jos olet liian laiha, se on sairaus. Jos olet liian lihava, se on sairaus. Jos sinulla on liian vähän seksiä, se on sairaus. Jos sinulla on liian paljon seksiä, se on sairaus. – – Ei vapaata tahtoa, pelkästään kemikaaleja, ei itsekuria, ei itsehillintää. – – Kemiallinen epätasapaino sopii hyvin ajatukseen, että annetaan lääkettä, joka parantaa epätasapainon. Se on keksitty juttu, taru, satu. – – Se on perusta, jolta täällä Amerikassa kasvatetaan. Lapsi ei suoriudu niin kuin pitäisi tai käyttäydy niin kuin pitäisi, hän ei ole vastuussa, niinpä kemikaalit ovat tie, hänelle annetaan kemikaalia. – – Kuulette televisiosta yötä päivää, että tämä on psyykkinen sairaus ja tuo on psyykkinen sairaus, sitä mainostetaan kaikkialla. Olutta voidaan mainostaa, Zoloftia (eräs psyykenlääke) voidaan mainostaa. Mutta tällainen ei ole mitään psykiatriaa, se on kulttuurin psykiatrisoimista. Ja kumpi on myrkyllisempää, Zoloft vai olut? Aamen. Asia loppuun käsitelty. – – Näissä käsitteissä on sisäinen ristiriita, niin totaalinen, ettei se kestä mitään tutkimusta. – – Kukaan ei ole vielä mitannut, osoittanut tai luonut testiä sen osoittamiseksi, että jollakin on kemiallinen epätasapaino aivoissaan. Piste! – – Psykiatrit ovat etääntymässä enemmän ja yhä kauemmas ja kauemmas ja kauemmas tästä ihmistenvälisestä kosketuksesta, ja heistä on tulossa yhä enemmän ja enemmän puoskareita, kun he puhuvat ja toimivat ja esiintyvät lääkäreinä. He puhuvat diagnooseista ja hoidoista ja aivoista ja kaikesta tällaisesta, joista he eivät tiedä mitään. Eivät yhtään mitään. – – Se ei ole tiedettä, se on politiikkaa ja taloutta; sitä psykiatria on, politiikkaa ja taloutta, käyttäytymisen kontrollia, se ei ole tiedettä, se ei ole lääketiedettä. – – Tämä on niin valtavaa, että se tuntuu mahdottomalta.”

  Tämä Szaszin video täydentää yllä sanottua. Psykiatria ei ole millään tavalla lääketiedettä eikä mitään tiedettä. Se on puhdasta puoskarointia, mielivaltaa. Diagnooseja keksitään äänestämällä psykiatrien kokouksissa, ja tällainen ei ole tiedettä. Psykiatriassa ei ole ainuttakaan tieteellistä testiä. Väitetty aivojen kemiallinen epätasapaino aivoissa on Szaszin mukaan pelkkä valhe, satu, jonka takana on lääketeollisuus (ja sen kumppanina valtiot). Jos jonkin häiriön takana joskus paljastuisikin olevan elimellinen syy, silloin kyseinen häiriö sisällytettäisiin neurologiaan tai sisätautioppiin eikä se enää lainkaan kuuluisi psykiatriaan. Hihasta keksityt diagnoosit sijoitetaan käsikirjaan, jota sitten kaikki maailman psykiatrit pitävät ohjenuoranaan. Lääketeollisuuden etu (lääkkeiden myynnin edistäminen) vaatii jatkuvasti uusien psykiatristen diagnoosien keksimistä, ja tämä on synnyttänyt mainitun “psykiatrian epidemian”. Sielujen lääkäreinä (psykiatreina) esiintyvät puoskarit eivät tiedä edustamastaan alueesta yhtään mitään, sanoo Szasz. Voiko puhtaampaa puoskarointia olla? Puoskarointi kuitenkin paisuu päivä päivältä, ja silloin paisuu itse asiassa yllä mainittu psykorikollisuus, joka myrkyttää, tuhoaa ja tappaa. Kyseessä on itse asiassa rikosasia. Psykiatria on myös irrotettava lääketieteestä, jonne se ei kuulu.

  Tosiasia on, että kuka tahansa voi joutua psykiatrian uhriksi, varsinkin jos hiemankin käyttäytyy poikkeavasti (joskus riittää toisten kantelu). Psykiatria iskee diagnoosi-aseellaan, ja sen jälkeen olet lainsuojaton, vailla oikeuksia, eikä sinua enää pidetä vastuullisena käytöksestäsi vaan tarvitset hoitoa ja lääketeollisuuden kemiallisia yhdisteitä. Ennen olit “erikoinen”, “hassu” tai “paha”, nyt olet “sairas”. Sinulta viedään kansalaisoikeudet, sinut luokitellaan “potilaaksi” ja olet muuttunut lääketeollisuuden ja sen puoskareiden väkivaltakaluksi. Menetät ihmisarvosi pysyvästi, sinut mustamaalataan ja häpäistään. Näin, psykiatristen mielivaltaisten diagnoosien avulla, joilla ei ole mitään tieteellistä pohjaa, mahdollistetaan sinun asettamisesi sosiaaliseen kontrolliin. Saatat joutua vaikka eliniäksesi “mielisairaalaksi” kutsuttuun vankilaan, vaikket olisi tehnyt mitään rikollista.

  Mitä tulee “hulluihin”, heidän kohtalonaan on ollut joutua syviin ristiriitatilanteisiin, usein reaktiona traumaattiseen painostukseen. Psyykkiset häiriintymiset johtuvat siis elämän ongelmista, eivät elimellisistä syistä. Kuka tahansa voi ryhtyä käyttäytymään “psykoottisesti”, jos ristiriita on kyllin voimakas (esim. sotatilanteet). Oireet kuvastavat hyvin tuskallista selviytymisstrategioiden etsimistä ylivoimaisten vastavoimien (usein painostus tai halveksunta ympäristön taholta) keskellä. “Hullut” kuvastavat siis koko yhteiskuntaa, sen tilaa – meitä muita.

  LAINAUKSIA PROFESSORI SZASZILTA (lähde: https://www.cchrint.org/about-us/co-founder-dr-thomas-szasz/ . Lopussa muutama lainaus muualta, tuolloin lähde mainitaan erikseen):

  ”Lastenpsykologit ja -psykiatrit ryöstävät lapselta tärkeimmän, mitä hänellä on, hänet itsensä.”

  ”Minun näkökannaltani se (lastenpsykiatria) on eräs lasten pahoinpitelyn muoto.”

  ”Koska psyykkiset sairaudet, joiden sanotaan vaivaavan lapsia, ovat kiistatta huonoa käytöstä ja koska lapsi mielenterveyspotilaana on vielä avuttomammassa asemassa kuin aikuinen mielenterveyspotilas, lastenpsykiatria on kaksinkertaisesti ongelmallinen asia.”

  ”Lastenpsykologiaa ja lastenpsykiatriaa ei voi uudistaa. Ne on lakkautettava.”

  ”Kukaan ei selitä, mistä tämä sairaus (ADHD, yllä mainittu keskittymis- ja yliaktiivisuushäiriö) tuli, miksi sitä ei ollut 50 vuotta sitten. Kukaan ei kykene diagnosoimaan sitä objektiivisin testein. Sen diagnosoi opettaja valituksillaan tai vanhempi valituksillaan. Ihmiset viittaavat siihen, etteivät he pidä huonosti käyttäytyvistä lapsista, pääasiassa pojista, koulusysteemissä. Se antaa heille tunteen, että he tekevät jotakin ongelman suhteen, että he käsittelevät sitä rationaalisella, tieteellisellä tavalla. Se on eräänlaista farmakologista (lääkeaineopillista) magiaa.”

  ”Psykiatria ei tee ihmisoikeusloukkauksia. Se on ihmisoikeusloukkaus.”

  ”Psykiatria on todennäköisesti tuhoisin yksittäinen voima, joka on esiintynyt yhteiskunnassa viimeisten 60 vuoden aikana.”

  ”Mielenterveyspotilaat eivät tarvitse mielisairaaloita; he tarvitsevat asyyleja, turvapaikkoja, joissa he ovat turvassa suojelijoiksi tekeytyneiden vainoajien pakkovaltaa vastaan.”

  ”Minulle eräs selvimmistä asioista psykiatriassa on ollut se, että psykoterapia on vain puhumista ja kuuntelemista. Koska tässä keskustelussa, riippumatta siitä, kuinka mahtipontisesti sitä nimitämme, on kysymys siitä, kuinka ihmisten tulisi elää, on selvää, että psykoterapia on papillista (sielunhoidollista) toimintaa eikä lääketieteellistä toimintaa” (Szasz: ”The Myth of Psychoterapy”, 2. p., esipuhe).

  ”Itse asiassa ei ole olemassa sellaista asiaa kuin psykoterapia. Aivan kuten psyykkinen sairaus, myös psykoterapia on vain kielikuva ja myytti” (Szasz: “The Myth of Psychoterapy”, 1. p., esipuhe).

  Lastenpsykiatria on siis tuhoisaa lasten pahoinpitelyä. Sellaisena se on rikos (etenkin Valviran rikos), sillä Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 3§ säätää: ”Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon”.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat