Huomiot; Uusliberalistisen dogmin tarkastelua

Uusliberalismi on oppi, joka pyrkii tulkitsemaan ja toteuttamaan yhteiskunnalliset ongelmat markkina-ajatteluun liittyvien tehokkuus-, vapaus- ja oikeudenmukaisuusihanteiden välityksellä. Uusliberalismin kannattajien mukaan pulmat ovat ratkaistavissa itseään ohjailevilla sekä kilpailevilla markkinoilla. Lähestulkoon kaikki asiat yhteiskunnassa tulisi heidän mukaansa niputtaa yksityisomistukseen ja kauppatavaraksi.1

Uusiliberalismi tavoittelee demokratian korvaamista kilpailuun tähtäävillä yksityisillä markkinoilla, mutta se voi silti käyttää nimitystä demokratia nimellisesti, siis hämätäkseen ympäristöä.

Tämä on valtion itsenäisyyden, hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta erittäin tuhoisa suuntaus.

 

Uusliberalismin kausi

Jo vuodesta 1970 alkaen Suomessa on portaittain lisätty uusliberalistisen talouspolitiikan vahingollista vaikutusta. Tuolloin käynnistyi asteittain itseään voimistava uusliberalisaatio. Paluuta sodan jälkeiseen Bretton Woods –järjestelmän kauteen, jolla sanotaan tarkoitettavan kansainvälisen talouden hallintajärjestelmää maailmantalouden ja erikoisesti valuuttakurssien vakaana pitämiseksi, ei enää näytä olevan. Nykyisin alistutaan negatiivisen globalisaation vaikutukselle.1

 

Uusliberalismi filosofisena käsitteenä

Paavo Löppönen kuvailee laajan lähdeaineiston välityksellä, Vapauden markkinat –teoksessaan uudenliberalismin (UL) koostuvan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jolla ovat itsenäiset ideologiansa, organisaationsa ja rahoituskanavansa. Lisäksi UL nojautuu voimakkaasti hegemoniselle aatteelle.2

Voidaan päätellä, että tämän hegemonisuuden aatteellisuus ilmenee jo siinä, että UL:än dogmit dominoivat ennen muuta negatiivista globaalia taloutta, ja sen vaikutus on laajentunut vuodesta 2008 alkaen Itä-Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Venäjälle. UL:än edustajat ovat joutuneet puolustelemaan ideologista epäjohdonmukaisuuttaan, sillä UL-oppi on edustavinaan demokratiaa ja paljon puhuttua tasa-arvoa, vaikka se alistaa valtiot yksityisten rahoitusmarkkinoiden korkoa korolle maksaviksi ”torppareiksi”. UL-edustaa modernia ylikansallista omistajaluokkaa, jotka muodostuvat globaaleista rahoitusmarkkinoista, monikansallisia suursijoittajista ynnä muista sellaisista henkilöimättömistä instituutioista. Tämä juuri tarkoittaa negatiivista globalisaatiota. Nykyisin esimerkiksi persoonattomat ylikansalliset sijoittajat ovat yrityksien todellisia omistajia, mutta näiden ei koskaan tarvitse olla yhteydessä asiakkaisiinsa, sillä varsinaisen palvelun tai yritystoiminta voidaan tuottaa muualla tai ne tuotetaan vierailijan tai ulkomaisen yrityksen kautta.

Juuri uusliberalistisen talouspoliittisen suuntauksen kautta kansallisvaltiot ovat menettäneet poliittista vaikutusvaltaansa ylikansallisille instituutioille, kuten Maailmanpankille, Maailman kauppajärjestö WTO:lle ja Kansainväliselle valuuttarahasto IMF:älle, ja monikansallisille jättiyrityksille. UL:än dogmeihin sisältyy kansallisvaltioita suojelevien säätelyiden purkaminen.

Bildresultat för Friedrich von Hayek kuva
Friedrich von Hayek (1889–1992), oli yksi uusliberalismin merkittävimmistä teoreetikoista.

UL:än kannattajat eivät tietenkään nimeä talouspoliittista suuntaustaan nimellä ”uusliberalismi”, sillä se taitaa olla enemmän tai vähemmän haukkumasana. Mieluummin nämä kannattajat puhuvat esimerkiksi globaalista talousjärjestelmästä, joka negatiivisena globalisaationa tarkoittaa taloudellista vapautta ja luottamusta markkinoiden itseohjautuvuuteen. Näitä ajatuksia painottivat uusliberalismin merkittävimmät teoreetikot Friedrich von Hayek (1889–1992) ja Milton Friedman (1912–2006).3

Mikäli globaali talousjärjestelmä on sellainen, että se selvästi ei tavoittele häikäilemättömästi taloudellista tehokkuutta, ei tällaista talousjärjestelmää voidakaan nimittää todellisuuden perusteella uusliberalismiksi. Tällöin kansallisilla instituutioilla on keskeinen asema globaalin talouden ohjaajina sekä rajoittavina toimijoina, jolloin valtiollinen säännöstely ja maiden oma talousjärjestelmä keskuspankkeineen sekä omine valuuttoineen ovat voimassa. Mutta esimerkiksi ”Sipilöiden” ihanteekseen omaksuma globaali talousjärjestelmä ei ole tällainen kansallisten toimijoiden hallitsema talousjärjestelmä.

Uusliberalistinen ”vapaus”

Uusliberalistinen ajattelu perustuu negatiiviseen vapauden käsitteeseen eli yksilön vapaudesta toimia oman tahtonsa mukaan ilman, että kukaan estää tätä toimintaa. Uusliberalistien mukaan vapaassa markkinataloudessa toteutuu parhaiten tämän kaltainen vapaus.

Tämä vapaus ei kuitenkaan ole oikeata vapautta, sillä kaikki eivät voi toimia uusliberalismin suosimassa ”viidakon lakeihin nojaavassa” vapaassa markkinataloudessa. Jotta tässä vahvemman voimaan perustuvassa ympäristössä pystyttäisiin toimimaan, tulisi yksilön syntyä tähän sopivaan sosiaaliseen ympäristöön rikkauksien keskelle sekä ”kultalusikka suussaan”. Sitä paitsi yhteiskunta tuhoutuisi miltei välittömästi, jos kaikki sen jäsenet itsepintaisesti omistautuisivat UL:än suosimalle vapaalle ja häikäilemättömän julmalle markkinatalouden kilpailulle.

Luonnollisesti terveelle ja oikeudenmukaisille arvoille perustuvaa markkinataloutta täytyy olla olemassa.

 

Uusliberalismin vaikutukset

Uusliberalismin nimenomaiset negatiiviset vaikutuksia voidaan esittää seuraavasti:

Globaalien pankkiirien tuhoisa vaikutus

Professori Heikki Patomäki kirjoittaa teoksessaan Eurokriisin anatomia siitä, kuinka EMU riisti jäsenmailtaan mahdollisuuden lainata rahaa suoraan keskuspankeilta. Maastrichtin sopimus nimittäin kielsi maiden oman keskuspankkirahoituksen. Siten euromaista tuli valuutan liikkeelle laskijoiden asemasta valuutan käyttäjiä. Maastrichtin sopimuksen mukaan euromaiden pitää ottaa velkaa yksityisiltä markkinoilta, millä alistetaan maat korkotason nousulle. Siten valtioiden ja kuntien lainojen korot sekä velkakirjojen hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla, jossa globaalit liikepankit säätävät lainoille ehdot omien voitontavoitteidensa mukaisesti, huomioiden kunkin euromaan lainoittamiseen kuuluvat riskialttiudet.4

Yllä esitetty liittää kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ja euron tuhoisat seuraukset yhteen.

Yksityisten monikansallisten rahoituslaitosten toimintaan liittyen on syytä vielä tarkentaa, että globaalit rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Valtiot, pk-yritykset ja yksityiset taloudet eivät pääse koskaan vaurastumaan kansainvälisten pankkiirieliitin ja pääoma imperiumien kuristuksessa.

Pankkien valta nykyisessä Euroopassa perustuu sille, että ne päättävät, ketkä saavat lainaa ja millä ehdoilla. Talousdemokraattien mukaan järjestelmä on riskaabeli, sillä se alistaa valtiot ja demokraattisen päätöksenteon pankkiirien kontrolliin.

Jo merkantilismina ajan talous- ja yhteiskuntateoreetikot, kuten esimerkiksi Adam Smithinkin ajatteluun merkittävästi vaikuttaneet englantilaiset filosofit John Locke ja David Hume, pitivät rahaa hyödykkeenä ja kehittivät talousteoriansa tämän näkemyksen varaan.5

Rahan pitäisi ilmentää vain myyjän ja ostajan välisen kaupan suhdetta vaihdonvälineenä eikä finanssispekulaation instrumenttina olevana itsetarkoituksena.

_______________

a) Merkantilismi eli merkantiilijärjestelmä oli monarkian ajan kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa, jota harjoitettiin 1500-luvulta 1800-luvulle. Pyrkimyksenä oli ylijäämäinen kauppatase, eli viennin oli oltava tuontia suurempi. Tämä saavutettiin monopoleilla, tulleilla ja kauppakielloilla, jotka estävät merkantilismin mukaan haitallista kilpailua.

Rahan endogeenisuus5

Rahataloudessa ei ole muuta rahaa kuin velkarahaa ja luottoa, mikä tarkoittaa rahan olevan vain merkki velkasuhteesta. Täten rahavarallisuudeksi arvioidun pääoman koostuminen edellyttää aina velkasuhteen solmimista.

Kapitalistinen pääoma muodostuu vain velan tai luoton ansiosta.

Olennaista on huomioida rahan endogeenisuus, koska se osoittaa, miten raha syntyy kapitalistisessa talousjärjestelmässä. Käytännössä yksityisten pankkien kykyä solmia uusia velkasopimuksia ja siten luoda uutta rahaa ei endogeenisen rahan tarjonnan oloissa voida rajoittaa mitenkään. Raha siis syntyy talouteen tyhjästä, pankkien kirjanpitomerkintänä.

Euroopan keskuspankki asettaa ohjauskorot, joilla se lainaa rahaa euroalueen liikepankeille. Tässä tapauksessa voidaan puhua keskuspankin ohjauskorkotavoitteesta, jolloin Rahatalous haltuun -teoksen (Ahokas & Holappa 2014) mukaan rahan tarjonnasta tulee väistämättä endogeenista eli sisäsyntyistä. Tällä tarkoitettaisiin sitä, että yksityisestä taloudesta riippumaton auktoriteetti (eli tässä tapauksessa keskuspankki), ei kykenisi välittömästi määrittämään kierrossa olevaa rahan määrää, vaikka vieläkin lukuisten uusklassisten ekonomistien suosimassa eksogeenisen rahan teoriassa niin väitetään.

Tulee muistaa, että rahan ollessa endogeenista on silloin korko eksogeeninen (eli keskuspankin asettama).

Hyvinvointivaltion alas ajaminen

Uusliberalistisen talouspoliittisen suuntauksen tavoitteet palvelevat EMU-alueen vaatimuksia.

EMU:n kriteerejä sen kandidaattimaille oli saada valtioidensa velan, inflaation, budjettialijäämät sekä pitkäkestoiset korot tietyn EMU-alueen vertailuarvon alapuolelle. Monissa maissa nämä vaatimukset toteutettiin leikkaustoimilla, jotka suuntautuivat sosiaali-, terveys- ja koulutussektoriin sekä palkkojen kontrollointiin sekä yksityistämiseen. Sanomattakin lienee selvää, että Sipilän hallitus, ja sen päätöksiä vastaanottava eduskunta, ovat toteuttaneet hyvinvointivaltion hävittämistä kasvottomien monikansallisten pääoman haltioiden hyväksi hyvin innokkaasti: kansakunnan on jakanut kahtia iljettävä railo.

Bildresultat för Uusliberalistinen vapaus kuva
Suomi on uudenliberalismin luvattumaa.

Yksityistäminen ja yhtiöittäminen

On syytä vielä tarkentaa, että poliittinen valtakoneisto on valjastanut yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Nämä vaikuttavat kohoavaan energian hintaan kuluttaen kokonaiskysyntää sekä yritysten kilpailukykyä. Yksityistäminen ja yhtiöittäminen tuovat runsaita voittoja, mutta ne liukuvat reaalitaloudesta erilaisille rahoitusmarkkinoille sekä monikansallisille sijoittajille, jossa ne esimerkiksi kohottavat osakkeiden arvoa vaurastuttaen pientä globaalia suursijoittajien eliittiä.6

Lyhyesti sanoen, UL:n dogmin tunnusmerkkeinä voidaan pitää tiukkaa talouskuria, valtion omaisuuden yksityistämistä, yksityisen sektorin toiminnan kannattavuuden parantamista sekä sääntelyn karsimista. Uusliberaali talouspolitiikka tavoittelee myös taloudellista toimintaa säätelevien normien vähentämistä ja tulonsiirroilla rahoitetun hyvinvointivaltion purkamista.

Juutalainen rahoitusimperiumi

Voidaan sanoa, että käytännössä investointipankkitoiminnan aloittajat olivat Isossa-Britanniassa sekä Manner-Euroopassa juutalainen Rothschildien suku Nathan Mayer Rothschildin johdolla, ja Yhdysvalloissa tämä toiminta sai alkunsa juutalaisen John Pierpont Morganin luomasta rahoitusimperiumista.5

Morgan on täysin sionistien ja Israel-lobbyn vaikutuksen alainen rahoitusinstituutio. JP Morganin nykyinen johtaja on juutalainen Daniel Pinto.

JP Morgan oli jo 1900-luvun alkupuolella liittynyt aktiivisesti sionistien tavoitteisiin. Niinpä J.P. Morgan ja John D. Rockefeller järjestivät massiivisen sanomalehtikampanjan juutalaisvaltion perustamiseksi Palestiinaan.7

Morganin rahoitustoiminnan laajentuminen oli tärkein vaikutin yhdysvaltalaisen kapitalismin synnyssä. Esimerkiksi Rothschildien ja Morganin rahoitusimperiumeista noihin aikoihin yksittäisiä valtioita keskeisimpiä vallankäyttäjiä. Koska laajenevassa kapitalistisessa rahataloudessa rahoituksesta tuli entistä merkittävämpää, kapitalistisen talousjärjestelmän peruslogiikan läpikotaisin sisäistäneiden rahoituksen asiantuntijoiden yhteiskunnallinen hegemonia karttui vääjäämättä.8

Nykyisin juutalaisen eliitin kansainvälinen vaikutus myös rahoitusmarkkinoilla on paljon suurempi kuin esimerkiksi sata vuotta sitten. Tästä on oivana esimerkkinä Yhdysvaltojen keskuspankki, Federal Reserve System (FED). FED:in johto on koostunut jo 30 vuoden ajalta ainoastaan henkilöistä, joiden tausta on ”juutalainen”.

 

Talousdemokratian reformi uusliberalistisen dogmin korvaajana

Kansainvälisen pankkijärjestelmän orjuudessa oleva valtio pystyy investoimaan velkarahallaan, kuten kotitaloudetkin kykenevät lainarahalla sijoittamaan. Mutta korkoa korolle velkarahalla investointi ei tuota sitä hyötyä reaalitaloudessa, mikä koituisi, jos esimerkiksi valtiolla olisi oikeus keskuspankkinsa kautta luoda omaa rahaa ja käyttää sitä investointeihin ilman korkoa. Tällainen itsenäinen talouspolitiikka eli talousdemokratia kartuttaisi hyvinvointivaltiossa valtion vaurauden astetta yhteiseksi hyväksi.

Suomen on ärsytettävä kansainvälisten pankkiirien sisäpiiriä vallankumouksellisella toiminnalla, luomalla oman rahan ja sen luontioikeuden.

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Mainitut funktiot eivät voi myöskään toteutua nykyisten valtapuolueiden kuten kokoomuksen, keskustan ja sosiaalidemokraattien kaudella.

Talousdemokratia lopettaisi uusliberalistisen kauden, jolloin hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen olisi mahdollista. Yhteiseen hyvään tähtäävä valtiomalli mahdollistaisi muun muassa julkisten palveluiden turvallisuuden, korkean laadun ja toimivuuden maassa. Täten julkiset palvelut pitäisi kansallistaa ja samalla turvata korkeatasoinen perus-, ammatti-, korkea- ja yliopistokoulutus.

Mikäli Suomen keltaliiveistä kehittyisi tulevaisuudessa vakavasti otettava vallankumouksellinen kansanliike, yllä esitetyt asiat voivat soveltua muutamiksi tavoitteiksi.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Patomäki, Heikki (2007). Uusiliberalismi Suomessa. Saatavina: https://patomaki.fi/Uusliberalismi_Suomessa.pdf (Dark Oy).
 2. Löppönen, Paavo (2017). Vapauden markkinat – uusliberalismin kertomus. Vastapaino. https://www.aarnenorberg.com/blogi/files/82278a38e2df0a4a7096f2337a1409eb-5.html
 3. Hayek, Friedrich von (1960). The Constitution of Liberty. University of Chicago Press, Chicago; Friedman, Milton (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press, Chicago
 4. Patomäki, Heikki (2012). Eurokriisin anatomia. into
 5. Ahokas, Jussi & Holappa, Lauri (2014). Rahatalous haltuun. Like Kustannus Oy.
 6. Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner)

7. Karlsson, Ingmar (2012). Bruden är vacker men har redan en man: Sionismen – en ideologi vid vägs ände? W & W.

8. Veblen, Thorstein (1923). Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The Case of America. New York: B. W. Huebsch.

Viittaukset

http://filosofia.fi/node/7006

Rollingstone. Saatavina: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

DW. Saatavina: https://www.dw.com/en/debate-over-monetary-system-grows/a-18100679

Euroopan keskuspankki. Saatavina:  http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fi.html

Euroopan keskuspankki (EKP). Saatavina: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_fi

Kauppalehti (2018). Saatavina: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/suurpankki-jp-morganin-johtaja-markkinoille-tulossa-jopa-40-prosentin-pudotus/928b9257-1409-35f1-9b69-1c4a75cd993e

Adrian Salbuchi (27.12.2013). Saatavina: http://www.asalbuchi.com.ar/2013/12/%E2%80%8Bfed-up-hundred-years-of-manipulating-the-us-dollar/

26 kommenttia

 1. Hyvä kirjoitus pankkimafiasta, joka on ottanut Suomenkin talouden hallintaansa. Palkattuja apulaisia ovat Sipilä ja Orpo, Lipposet Vanhaset ja muut kansallisomaisuuden myyjät.

  Ilmastonmuutoskin perustuu tämän mafian tarpeisiin. Sehän lisää valtion velkaa ja mafian saamia korkoja. Mafia ei pysty määräilemään öljyntuottajian omaa tahtoa paljoakaan, joten halvan energian käytöstä on luovuttava ja korvattava se omin voimin hankittavalla kalliilla uusiutuvalla energialla. Ilmastonmuutostutkimusta ja mainostamista rahoitetaan tämän johdosta tuhansilla miljardeilla.

  Plusääni(42)Miinusääni(0)
  1. ”Palkattuja apulaisia ovat Sipilä ja Orpo, Lipposet Vanhaset ja muut kansallisomaisuuden myyjät.”

   Britti-patriootti David Noakes sivustollaan: ”Expose the EU dictatorship and its police state”,
   https://eutruth.org.uk/

   ”The EU has bribed 28 Prime Ministers with £10 million per treaty to sign away their nations and their freedom. Ordinary Ministers get less. [Viime vuosina on ilmaantunut säännön vahvistavia poikkeuksia kuten Italia ja Visegrád-maat. Noakes ei ole enää jaksanut kaikilta osin päivittää parisenkymmentä vuotta sitten perustamaansa sivustoa.]

   ”The EU is corrupt and cannot account for 95% of its expenditure (yes, ninety five % lost)
   The EU has over 200,000 offshore bank accounts from which it pays BRIBES.

   The EU is an unelected 3 tier dictatorship on the soviet model, with a sham parliament in Brussels. IN TIME, THAT’S SLAVERY FOR ALL OF US.”

   Plusääni(18)Miinusääni(0)
   1. Uuslib. dogmin seurauksena syntyi EU jonka nalkissa nyt olemme.
    Emme voi itse päättää asioistamme. Maa on ulkopuolisten kahleissa. Susia juoksee pian joka puolella ja liikkuminen luonnossakin käy yhä vaarallisemmaksi.
    Poliisi joutui karkottamaan susilaumaa yöllä Marttilassa – eläinten poistumisesta ei ole varmuutta
    Tänään klo 11:07
    Varsinais-Suomen Marttilassa on tehty lukuisia havaintoja susilaumasta asutulta alueelta.
    https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/8340ffff-f4f5-4409-85b9-bee73503f3a9

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Tällä hetkellä on kuitenkin yhä todettava se valitettava fakta: Suomessa ei ole yhtäkään poliittista puoluetta tai järjestöä, joka TODELLISUUDESSA ajaisi Suomen asiaa! Tällä tarkoitan tietenkin eroa JUUTALAISESTA EU-liittovaltiosta ja sionistien laillistetusta rahanväärennysmonopolista; eurosta. Kansainvälinen pankkimafia on kaapannut hallituksemme – emme ole enää pitkiin aikoihin ollut itsenäinen valtio. Meillä ei ole omaa valuuttaa, emme päätä mistään itse kansana ja rajammekin ovat EU:n ulkorajat! Juutalaisilta yksityispankeilta anottava korollinen velkaraha ei pelkästään määrittele rahojamme käytettäväksi sionistisen maailmanvallan ja eliitin agendan hyväksi, vaan se myös sanelee tylysti meidät tuhottavan ja orjuutettavan! Yrittäkää, rakkaat ystäväni, ymmärtää tämä yksinkertainen totuus: raha tekee työtä – työ ei tee rahaa.

   Pariisin rauhansopimus kieltää kaiken valtaapitävän, loisivan eliitin todellisen vastustuksen: hitleriläis- ja natsistismieliset puolueet ovat todellakin laissa kiellettyjä. Siinä syy miksi Vastarinta uskoo ennemmin radikalisoitumiseen. Itsekin on pakko myöntää äänestäneensä PerusSionisteja viime eduskuntavaaleissa. PS on ollut alusta asti pelkkä valeoppositio, jolla nurisevan kansan äänet siiretään Ö-mappiin. Tällä hetkellä AINOA Suomen asiaa ajava järjestö on Kansallinen Vastarinta, joka on Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen Suomen osasto.

   Saako SKE ja MdW mitään aikaiseksi?

   https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3592 ← Näyttää pysähtyneen nimien kertyminen aivan täysin. Kovin on vaikea uskoa tätä.

   Plusääni(24)Miinusääni(0)
 2. Tutkijat sanovat että sekä kapitalismi, jota uusliberalismi (vapautettu itsekkyys) puhtaimmillaan edustaa, että kommunismi ovat pääosin juutalaisten tuotteita. He ovat myös tänään keskeisissä rooleissa molempia toteuttamassa.
  Molemmissa näkyy viha kristinuskon sanomaa kohtaan. Kristinusko ja sen arvomaailma ovat sionismin ja juutalaisen uskonnon (Talmud ja Kabbala) pahin vihollinen kuten Jeesus oli aikoinaan fariseusten vihollinen. Ja NWO on fariseusten hanke.
  Tässä oma korteni tähän kekoon:

  Miksi juutalaisuus vihaa Kristusta — Leon de Poncins — ote Henry Makowin artikkelista

  Vicomte Leon de Poncins (1897-1976) oli perinteinen katolinen ranskalainen älykkö, kirjailija, joka on kirjoittanut 30 kirjaa, jotka paljastivat vapaamuurarien juutalaisen (Illuminati) salaliiton, joka nykyään pitää ihmiskuntaa otteessaan.
  Useimmat juutalaiset (ja kristityt) eivät ole tietoisia siitä, että juutalaisuus on määriteltynä Talmud & Cabala, ei Vanha Testamentti. He eivät tiedä, että juutalaisuus on saatanallinen kultti, joka käyttää heitä poliittisesti ja hengellisesti orjuuttamaan ihmiskuntaa.

  Teoksessa ”Juutalaisuus ja Vatikaani” (1967), jossa viitataan juutalaisiin lähteisiin, de Poncins osoittaa, että juutalaisuus pyrkii korvaamaan Jumalan. Kristuksen opetus, että Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan, on ristiriidassa juutalaisen uskomuksen kanssa omaan ’valittuna oloon’ ja rodulliseen ylemmyyteen.
  Todellisena ”vihaajana” juutalaisuus palvelee peiteltyä sotaa ihmiskuntaa ja Jumalaa vastaan. … Järjestäytynyt juutalaisuus on feminismin ja ”homojen oikeuksien”, globalismin ja kolmannen maailman muuttoliikkeen, 9-11 ja terrorin takana, tekosyitä ja keinoja valjastaa kommunistinen poliisivaltio. Valtion luottojen maailmanlaajuisen monopolin ansiosta tämä saatanallinen salaliitto on saavuttamassa hedelmää.

  Karl Marx kirjoitti: ”Juutalainen emansipoi itsensä… tekemällä itsensä rahamarkkinoiksi… hänen kauttaan rahasta on tullut maailmanvalta, ja kristityt kansat ovat ottaneet käyttöön juutalaisten hengen. Juutalaisista tuli vapaita sitä mukaa, kun kristityistä tuli hengeltään juutalaisia. Niinpä kristityt vaikuttivat merkittävästi rahan muodostumiseen ihmisten toiminta keinojen, toimenpiteiden ja tulosten välineeksi. ”(Mainitsi de Poncins s. 76) — Näin Makow

  … Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.” Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
  Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun. ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”
  ”juutalaisten alttius syyllistyä rikollisuuteen on selvästi korkeampi verrattuna ei-juutalaisiin, kun tutkitaan talousrikoksia”. Näitä ovat esimerkiksi petos, vilpillinen konkurssi sekä kavallus. Näin toteaa v1971 juutalaistaustainen kriminologi A. Menachem Berkeleyn yliopistosta julkaisemassa artikkelissa ”Criminality Among Jews: An Overview”.
  — Miksei myös nykyinen ihmiskuntaa kurjistava rahan hallinta ja koronkiskonta olisi tällainen rikos?

  Why Judaism Hates Christ- Leon de Poncins
  Vicomte Leon de Poncins (1897-1976) a traditional Catholic French intellectual, was the author of 30 books that exposed the Masonic Jewish (Illuminati) conspiracy which today holds mankind in its thrall.
  Most Jews (and Christians) are not aware that Judaism is defined by the Talmud & Cabala, not the Old Testament. They are unaware that Judaism is a satanic cult which uses them to politically and spiritually enslave mankind.
  Below, in “Judaism and the Vatican“ (1967) citing Jewish sources, de Poncins shows that Judaism seeks to supplant God. Christ’s teaching that God loves all his children equally contradicts Jewish belief in their own Choseness and racial supremacy.
  The real “hater”, Judaism wages a covert war on humanity and God while accusing its hapless targets of “hate” if they dare notice. Organized Jewry is behind feminism and “gay rights,” globalism and third world migration. It’s behind 9-11 and terror, pretexts to unveil a Communist police state. Empowered by a worldwide monopoly on government credit, this satanic conspiracy is reaching fruition.
  Karl Marx wrote: “The Jew emancipated himself … by making himself master of the money-market… through him, money has become a world power, and the practical Jewish spirit has been adopted by the Christian peoples. The Jews set themselves free in proportion as the Christians become Jews. Thus, they contributed considerably to making money, the means, the measure and the end of all human activity.” (Cited by de Poncins p. 76)
  Add sex and power, and Marx would have nailed it. Mankind has been inducted into a satanic cult.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=76928
  https://www.henrymakow.com/2018/12/Leon-de-Poncins-Why%20Judaism-Hates-Christianity.html

  G20-huippukokouksessa ääneen lausumaton esityslistan kohta numero yksi: Bye-bye US imperiumi.
  Se, mitä Amerikan on tehtävä, on uudistua uudistetun sosiaalisen taloudellisen järjestyksen kautta, jota johtaa demokraattinen kehitys eikä uusliberalismin eliitti-kapitalistien yksityinen voitto.
  Jos ei niin tapahdu, turha vaihtoehto on että Yhdysvaltojen epäonnistuneet poliittiset johtajat yrittävät pakottaa Kiinaa ja muita maksamaan tulevaisuudestaan. Se tie johtaa sotaan.
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/11/30/g20-summit-top-agenda-item-bye-bye-american-empire.html

  Tietoa Rotschildien pankkimafiasta jota myös kansallissosialismi yritti myöhemmin kaataa:
  Sota pankkijärjestelmän tulevaisuudesta
  Vielä 1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ensimmäisen maailmansodan Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
  Lisäksi saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ensimmäinen maailmansota oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
  Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Koronkiskonnassa ei näet ole kyse vain rahan hinnasta (eli korosta) vaan myös siitä, että rahanlainaajat rikastuvat yleensä joutumatta itse ottamaan merkittäviä riskejä. Tämä erottaa finanssitoiminnan todellista arvoa luovista yrittäjyyden muodoista.
  Saksassa teollisuus oli kehittynyt huimaa vauhtia, sillä pankit, valtio ja yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä. Valtio varmisti, että lupaavat yhtiöt saisivat tarpeeksi pitkäkestoisia lainoja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.
  Anglo-hollantilaisen koronkiskonnan ja saksalaisen teollisuuspankkitoiminnan erotti toisistaan myös se, kuinka rahoitus järjestettiin.
  Englannissa pankit myönsivät yrityksille lainoja fyysisiä vakuuksia vastaan ja vain, mikäli tuotot olivat varmoja ja nopeita. Konkurssitilanteessa lainanantajat saivat omansa takaisin ennen osakkeenomistajia. Toisin sanoen anglo-hollantilainen pankkitoiminta täytti koronkiskonnan klassisen tunnusmerkistön: pankit rikastuivat luomalla uutta rahaa tyhjästä ja joutumatta ottamaan itse riskejä.
  Saksalainen teollisuus kehittyi hurjaa vauhtia englantilaiseen verrattuna, sillä Saksassa rahoitus järjestettiin täysin toisella tavalla.
  Pankit eivät rahoittaneetkaan yrityksiä lainoilla vaan ostamalla niiden osakkeita. Pankkiirit kuuluivat yritysten hallituksiin, osallistuivat toiminnan suunnitteluun, investoivat merkittävän osan voitoista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä – mikä tärkeintä – kantoivat muiden osakkeenomistajien tavoin liiketoiminnan riskit.
  Foxwell pelkäsikin, että brittiläinen teollisuus tulisi kokemaan verisen tappion kansainvälisillä markkinoilla, koska paikallisten pankkiirien huikeasta omaisuudesta huolimatta reaalitalouden kehittämiseen ei ollut saatavilla tarpeeksi rahaa.
  Saksan tappion myötä maan teollisuuspankkitoiminta korvattiin brittityylisellä yksityisellä keskuspankilla, joka ajoi vain pörssikeinottelulla rikastuneen sisäpiirin etua. Tämä johti pian Weimarin tasavallan pahamaineiseen hyperinflaatioon.
  Koronkiskojien etujen ajamiseksi ja Saksan alistamiseksi perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki BIS. Se on ”keskuspankkien keskuspankki”. BIS:n synnyn myötä yhä useampaan maahan perustettiin brittityylinen keskuspankki.
  ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
  – Fjodor Dostojevski

  Muuta ratkaisua ongelmaan ei ole kuin oma raha ja pankki. Kummallista on kun asia ei kiinnosta kansaa (eliitti tietenkin on pankkimafian velkaorjuuden tukena) velkaorjuutta enemmän.
  Kun tutustumme juutalaisten, rahanlainauksen ja koronkiskonnan historiaan, huomaamme, että eurooppalaiset poliitikot, tutkijat ja mielipidevaikuttajat ovat tunnustaneet pankkien ja yhteiskunnan välisen ristiriidan olemassaolon jo tuhansien vuosien ajan. Mikä mielenkiintoisinta, usein ristiriita on kärjistynyt taisteluksi alkuperäisväestön ja finanssialan juutalaisten välillä.
  Rikkain 1 % omistaa jo pian enemmän kuin koko muu ihmiskunta. On täysin oikeutettua, että suomalaiset, eurooppalaiset ja kaikki moderneissa rahatalousjärjestelmissä elävät kysyvät, keille raha ja valta tällä hetkellä keskittyvät.
  Mikäli tutkimus paljastaa etnisiä rintamalinjoja, miksei niistä saisi puhua?
  Nykyaikainen valtioiden velkaorjuuttaminen alkoi, kun hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat perustivat Englannin keskuspankin 1694. Keskuspankin ideana oli kieltää valtiota rahoittamasta itse julkisia kuluja. Kun valtio päätti tehdä investoinnin, joutui se ottamaan korollisen velan yksityiseltä keskuspankilta. Paisuva korkotaakka ja rahoitusriippuvaisuus alistivat hallituksen pankkisektorin palvelijoiksi.
  Sama järjestelmä levisi pian muihinkin länsimaihin. Nyt myös Suomessa hallitus leikkaa hyvinvoinnista, korottaa veroja, myy kansallisomaisuutta ja tuhoaa puolustusvoimia vain siksi, että valtiovarainministeriö ei saa rahoittaa julkisia menoja itse luomallaan rahalla.
  Kuten MJ toteaa tarvitaan ero EU:sta ja oma raha.
  ”Talousdemokratia lopettaisi uusliberalistisen kauden, jolloin hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen olisi mahdollista. Yhteiseen hyvään tähtäävä valtiomalli mahdollistaisi muun muassa julkisten palveluiden turvallisuuden, korkean laadun ja toimivuuden maassa. Täten julkiset palvelut pitäisi kansallistaa ja samalla turvata korkeatasoinen perus-, ammatti-, korkea- ja yliopistokoulutus.”

  Plusääni(24)Miinusääni(0)
  1. Yuletide Message
   ISRAEL SHAMIR
   ”Taistelu kristinuskoa ja Kristusta vastaan on tärkein asia juutalaisuudelle, sillä Kristus symbolisoi juutalaisen ’valittuna’ olon päättymistä. Meitä todella siunataan, että nykyään juutalainen sota Kristusta vastaan ilmenee juuri Betlehemin piirityksenä ja Kristuksen kieltämisenä ”Joulussa”.”

   The struggle against Christianity and Christ is the raison d’être of Judaism, as Christ symbolises the end of Jewish chosen-ness. We are truly blessed that nowadays, the Jewish war against Christ is expressed just in the siege of Bethlehem and a ban on Christ in ‘Christmas’.
   http://www.unz.com/ishamir/yuletide-message/

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
    1. Kun Jeesus oli juutalainen he eivät pysty näkemään että hän taisteli fariseuksia ja juutalaisuutta vastaan.
     Jos on oikea Jeesusta seuraava kristitty niin siitä pitäisi automaattisesti seurata juutalaisuuden ja sitä kannattavien juutalaisten ja sen valinneiden ei-juutalaisten vastustaminen.

     Juutalaiset eivät tiedä, että kabalistinen juutalaisuus on satanismia
     henrymakow.com – 11 lokakuu 2018
     Ron Unz, 57, on juutalaisamerikkalainen kirjailija ja kustantaja, joka kyseenalaistaa koko juutalaisen kerronnan.
     ”Pohjimmiltaan lähes kaikki, mitä olin tietänyt – tai luulin, että olin tiennyt – juutalaisesta uskonnosta, ainakin kiihkeästi ortodoksisessa perinteisessä muodossaan, oli täysin väärää.”
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=177551
     https://www.henrymakow.com

     ”Carl Jung, in his essays “Answer to Job” and “Christ, a Symbol of the Self,” characterized the Yahweh of the Torah as “savage,” “touchy,” “suspicious,” “two-faced,” “gratuitous,” “revolting,” “remorseless,” “brutal,” and “illogical.”[A2]…”
     ”Carl Jung, (viime vuosisadan ehkä merkittävin psykoanalyytikko) luonnehtii esseissään ”Vastaus Jobiin” ja ”Kristus, itsen symboli” Tooran Yahweh’n ”villiksi” , ”ärtyisäksi”, ”epäiluuloiseksi ”, ”kaksinaamaiseksi”, ”epäoikeudenmukaiseksi”, ”kapinalliseksi”, ”armottomaksi”, ”julmaksi” ja ”epäloogiseksi”. [A2] …”
     Jung believed that Jewish men were “brides of Yahweh,” rendering Jewish women more or less obsolete within Judaism.
     Juutalaisen uskonnon kummitukset
     http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
     Ron Unz
     (excerpt by henrymakow.com)

     Plusääni(6)Miinusääni(1)
 3. Ajatelkaas Norjan työväenpuolueen kansallistamaa öljytuotantoa eli Norjan ”kansallisaarretta” uusliberalistien esim. Suomen Kokoomuksen Sammonryöstön kohteena. Ei olisi Norja yksi maailman rikkaimmista valtioista. On tämä kansallisomaisuus ja julkiset palvelut sentään hienoa ”sosialismia”. Luonnolliset monopolit (sähkönsiirtoverkko, antenniverkko, vesilaitokset, rataverkko, tieverkosto, viranomaisverkko ym.) yksityisten ulkomaisten sijoitusfirmojen käsissä on pelottava juttu, kuten se myös että Suomen luonnonvarat mm. maailman laadukkaimmat lannoitefosfaattivarannot, Euroopan suurimmat litiumvarannot, Euroopan suurimmat kultavarannot, merkittävät skandiumvarannot jne. kaivannaisvarat, Euroopan suurimmat uusiutuvien luonnonvarojen mm. metsät ja pohjavedet sekä makeaan veden varannot myydään pilkkahintaan eli todellisuudessa käytännössä luovutetaan lahjontaa vastaan ulkomaille, koska Kokpanssit pitävät kansallista omistamista sosialismina. Tämä tuhopolitiikka täyttää maanpetoksen tunnusmerkistöt, mutta kukaan ei tee mitään Sammonryöstön estämiseksi. ”Mutta saammehan me sentään työpaikkoja” on Kokpanasien vastaus kun kansallisaarteidemme luovutusta perustellaan.

  Plusääni(43)Miinusääni(0)
 4. Jari Ehrnroothin kolumni: Hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän
  Sosiaalipolitiikka 11.6.2018
  https://yle.fi/uutiset/3-10244313

  ”Tulevaisuuden sosiaalipolitiikka tarkoittaa jotakin muuta kuin valtion vastuuta kansalaisistaan. Vastuu hyvästä elämästä kuuluu jatkossa yksilöille itselleen, kirjoittaa Jari Ehrnrooth. Voit keskustella aiheesta jutun lopussa.”

  Kansalaiset luonnevikaisten narsististen ihmispetojen armoilla. Pelottava visio, johon voi vaikuttaa ainoastaan kansalaisaktivismilla sekä äänestämällä, siis mikäli raha ei ole saanut jo vaalijärjestelmää haltuunsa.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 5. Huomio, huoli ja terve vihakin siinä samalla kohdistuvat ikävä kyllä suurimmilta osin täysin vääriin asioihin – sen verran hyvin on sionisti suomalaistakin harhauttanut. Kaikkien ongelmien aiheuttaja on RAHAN SYNTYMEKANISMI eli KOROLLINEN VELKARAHA, joka otetaan oman kansallisen pankin asemesta yksityisiltä juutalaisilta mafiapankkiireilta. Rahan tarve on koron takia jatkuvasti suurempi, kuin rahaa edes liikkeellä on. Tämä on väkisinkin orjuuttava ja tuhoon ajava systeemi! Korko, joka maksetaan takaisin, maksetaan myöskin samalla lainatulla rahalla. Täten Suomen kansa ja koko Eurooppa ajautuu juutalaisen maailmanvallan orjatyövoimaksi, maksaen verorahoillaan lainojen korkomenoja kansainväliselle pankkimafialle.

  Lainan oton tarve siis kasvaa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Myös inflaatio (yleinen hintatason nousu; rahan arvon lasku) rahan lisääntyessä kokoajan kasvaa eli juutalainen saa myytyä tuotettaan alati kasvavalla vauhdilla. Ulkomaankauppa tuo hetkittäistä apua Suomelle, jos ajattelemme asiaa suljettuna systeeminä. Mutteihän se reaalitilanteessa sitä ole. Ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

  Pirulliseksi tämän sionistisen noidankehän tekee se, ettei MIKÄÄN MÄÄRÄ LEIKKAUKSIA eikä toisaalta myöskään MIKÄÄN MÄÄRÄ KULUTUSTA tuo ratkaisua eikä helpotusta ongelmaan. Juutalaiselta lainattu korollinen velkaraha itsessään aiheuttaa ongelman! Se on kitkettävä juurineen pois Euroopasta – se on meidän ainoa pelastuksemme. Muuten emme koskaan hallitse itseämme: maanpuolustus- tai maahanmuuttopolitiikkaamme, hallitustamme, koulutusjärjestelmäämme tai YHTÄÄN MITÄÄN. Ainoa keino elämän jatkumiseksi Euroopassa ja Suomessa on irtaantua tästä riistojärjestelmästä, joka vie meiltä itsemääräämisoikeuden! Rahanluontimonopoli on saatava takaisin ITSENÄISELLE, VALTIOLLISELLE KESKUSPANKILLE, jolloin määräämme itse täysin kansallisen rahantarpeemme, pidämme inflaation kurissa ja nousemme lähelle täystyöllisyyttä! Meidän on keskityttävä eliminoimaan ongelman aiheuttaja – ei sen oireita!

  Uusi raha – nk. ”fiat-raha” (”fiat” on latinaa ja tarkoittaa ”tulkoon”) – tehdään aina kirjanpitotemppuna tyhjästä. Uusi laina on siis aina täysin uutta, tuoretta, siihen hetkeen asti ennen olemassaolematonta rahaa. Rahaa ei luoda mistään kulta- tai muustakaan reservistä, eikä pankissa asiakkaiden talletettavana olevaa rahaa myöskään missään nimessä ikinä lainata eteenpäin, sillä siitä rahasta pankki maksaa korkoa asiakkailleen. Korko ei ole mitään muuta, kuin tuotteen nimeltä ”raha” hinta. Talletettaessa asiakas myy rahaa pankille ja lainattaessa asiakas ostaa rahaa pankilta. Molemmissa tapauksissa päivän noteerattu korko on sen kauppahinta. Ennen rahalla oli itseisarvo eli raha oli tehty esim. kullasta tai hopeasta, ja oli kirjaimellisesti painonsa arvoinen rahassa. Nykyään seteliin (joka on puuvilla-pellavaseosta) ja kolikkoon (jotka ovat jotakin mahdollisimman halpaa, juuri ja juuri riittävän kestävää metalliseosta) on painettu sen nimellisarvo. Tuo luku ei ole mitään muuta, kuin SOVITTU arvo jolla kyseisen rahan voi vaihtaa hyödykkeisiin eli tuotteisiin tai palveluihin. Kuvitelkaa: koko järjestelmä on pelkkä sopimus; ykkösiä ja nollia tietokoneiden systeemeissä!

  Digirahaan siirryttäessä rahan liikkeellelaittajalla minimoituu rahan tuotantokustannukset niin alas kuin mahdollista! Nykyäänkin esim. Yhdysvaltojen keskuspankki, juutalaisomisteinen yksityispankki Federal Reserve, tekee rahaa mahdollisimman halvalla. Rahatehtaassa – josta Fed tilaa rahat valtion obligaatiota (maksusitoomusta) vastaan ja jotka USA:n kansalaiset sitten kuluttavat kiertoon – on töissä mahdollisimman matalapalkkaisia työntekijöitä, usein neekereitä. Siellä raha painetaan ja leikataan, pakataan. Sitten raha lopulta myydään (huutokaupataan) ja kuljetetaan parhaiten maksavalle keskuspankille, josta raha valuu alaspäin pienempiin pankkeihin ja sieltä kuluttajille, lähinnä asunto- ja autolainojen myötä. Meilläkin on eurouudistus meneillään. Sanovat, että tarkoituksena on tehdä paremmin kestävää rahaa. Todellisuudessa ainoa intressi on rahan tekeminen mahdollisimman halvalla. Tämän takia kolikoiden ja seteleiden seoksia aina joskus revisioidaan. Inflaation kasvaessa rajattomasti kohti ääretöntä, juutalainen myy meille enemmän ja enemmän rahaansa, josta me maksamme aina vain enemmän ja enemmän korkoa. Mahdoton yhtälö: luonnonvarat tulevat vastaan ja se onkin ainoa rajoite fiat-rahan määrälle.

  (Fiat-)rahaa voidaan maailmassa tehdä vain niin paljon, kuin sen takeeksi on energiaa. Tätä voi olla vaikea käsittää, mutta yritän vielä selventää: kuvittele tyhjästä kirjanpitotempulla luotavan nykyrahan ainoa todellinen ja fyysinen rajoite: kuinka paljon sinä voit realisoida tuota rahaa l. kuinka paljon painokoneet voivat suoltaa ulos tuota rahaa (joka on tehty pellava-puuvilla-seoksesta, musteesta etc.). Niin paljon fiat-rahaa voidaan luoda, kunnes sen realisaatio (teko, joka saa rahan fyysisesti olemaan olemassa vastaamaan nimellisarvoaan) tulee mahdottomaksi l. luonnonvarat l. resurssit eivät riitä enää yhdenkään pennin tekemiseen.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 6. Ei pitäisi altistua ismein syyllistäviin, leimaaviin ja rajoittuviin keskusteluihin, vaan vapautua näistä valmiiksi ohjelmoiduista ”nuoteista” joita toistavana kannataa tahtomattaan kyseisiä pyrkyrijoukkoja.

  Lähtökohdaksi olisi laajennettava omaa katsantokantaa puhdistaen ajatuksensa kaikesta tästä sokaisevasta humpuukista jota meille syötetään etukeulassa tämän pakkovero – YLEn kautta joka tarjoilee usein mm. näitä puolueiden kannatuksista teettämiään ”gallupeitansa ym. soopaa” pitääkseen otteensa vahvana siinä ”ymmärryksenliekanarussa” jolla vaalikarjaa talutetaan.

  Perustaksi terveelle itseajattelulle tässä politiikan viidakossa on, että havaitsee näiden kansan huijareitten todellisen profiilin, joka perustuu pelkästään valheiden suoltamiseen oman loisimisensa turvaamiseksi kansan ja luonnonvarojen kustannuksella.

  On aivan sama millä nimellä tätä maamme riistoa nimitellään ja mihin leireihin nämä kähmijät lukeutuvat, sillä tässä on kysymys SUOMEN ja SUOMALAISTEN eloon jäämisestä, kansan oman reviirin puolustamisesta, ei urheilukisoista jota nämä naivit sukupuolettomat mutaatiot harjoittavat korkeakoulusivistyksen antaman ”viisautensa” turvin, jonka ovat saaneet kaltaisiltaan.

  Jokainen normaali käsittää, ettei tämä jatkuvaan kasvuun perustuva elämismalli voi olla kuin etukäteen ”leivän syömistä” tulevilta sukupolvilta (Planeettamme varat ovat rajalliset) ja se tämän päivän falski hiilijalanjäljen-politiikka on täyttä teatteria näiden ihmismutaattioitten omien yltäkylläisten elinpäivien takaamiseksi.

  Jotta näihin politiikantehtailijoihin voisi vähääkään alkaa luottaa (kautta laidan), niin ensimmäisiä perusasioita näiden kaikenlaisten hyvinvointitalkoiden ehtona on (joita he aina vaativat kansalta), heidän omien palkojensa, palkkioidensa ja etuuksiensa harminisointi kansalaisten keskivertoetuuksiin, tämä suuntaus sitoisi myös eläkeet (täältä löytyisi varat hyvinvointiin). Silloin juurtuisi pohja jälleen Kansamme yhtenäisyydelle ja ennen kaikkea ITSENÄISYYDELLE, kun kansanedustuslaitos ei enään tarjoaisi herrahissiä kansanpetturuuteen taipuvaisille keinottelijoille.
  Myös vaalilaskenta on uudistettava, sillä suurempaa kansanpetosta ei ole kuin tämä halventava vaalifarssi jolla uskotellaan demokratian toteutuvan, sekä myös sen lisäksi on otettava Sveitsin kaltainen kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä lakialoitteisiin ym. vaalikauden aikana.

  Plusääni(25)Miinusääni(0)
 7. ”Jari Ehrnroothin kolumni: Hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän
  Sosiaalipolitiikka 11.6.2018”
  https://yle.fi/uutiset/3-10244313

  Uusliberalistieliitti eli rahamafia haluaa että uskomme sen satuja ja tarinoita (hasbara) että hyvinvointivaltio tai hyvinvointioikeusvaltio ja sopimusyhteiskunta olisi tullut tiensä päähän. Tämä globaali eliitti sotii infosotaansa ja hybridivaikuttaa ja trollaa omien päämääriensä saavuttamiseksi tarkoituksenaan lypsää kansallisvaltiot tyhjiksi, alasajaa hyvinvointipalvelut sekä julkinen infra + ja varastaa kansanvalta itselleen jättäen lumedemokratian (mm. EU-liittovaltio ja sen Brysseliin ulkoistettava päätäntävalta). Varjohallinto deep state eli syvä valtio ohjaa tätä eliitin rahamafian vallankaappausta.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 8. Kirjoitan tämän hulluuden vastustamiseksi ja oikea tien osoittamiseksi Suomen kansalle ja sen itsenäisyydelle. Olen lukenut läpi artikkelin ja kommentit, ja kun alla lainausmerkeissä siteeraan niitä, jätän, lyhyyteen pyrkien, niiden kirjoittajat mainitsematta. Aluksi kuitenkin oikean tien yleisiä periaatteita:

  Kommenttini perustuu Jumalan sanaan, ei ihmisten intohimoihin, mielipiteisiin tai käsityksiin, sillä:

  ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä” (Room. 3:10-18).

  Olisi mieletöntä luottaa syntisiin, ymmärtämättömiin, kelvottomiin, petollisiin, kiroaviin, katkeriin ja Jumalaa pelkäämättömiin henkilöihin, jotka tekevät vain pahaa, ryntäävät vuodattamaan verta, saavat aikaan vain hävitystä ja kurjuutta ja jotka eivät tunne rauhan tietä eivätkä etsi Jumalaa.

  Kommenttini kolmas sana, ”hulluus”, on peräisin tästä:

  ”Hullu sanoo sydämessänsä: ’Ei ole Jumalaa’. Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on” (Ps. 14:1).

  Ei ole mitenkään mahdollista, että jumalattomat (Kristuksessa pelastumattomat) voisivat pelastaa Suomen tai edes ymmärtää siitä mitään. Ymmärryksen lisäämiseksi kirjoitan hyvässä toivossa tämän kommenttini.

  Todella kiitettävästi (paikoin loistavasti) täällä on osattu kuvata maamme ja kansamme ongelmia ja niiden yhteyksiä (sitä en kiellä vaan kiitän). Kuitenkaan ei ole ymmärretty, että ne ovat Jumalan rangaistuksia ja vitsauksia tälle syntiselle kansalle (massiiviset ja virallisesti hyväksytyt lastenmurhat aborteissa, virallisesti hyväksytty homoseksuaalisuus, jumalanpilkka, Jumalan sanan opettamisen lopettaminen kodeissa ja kouluissa ja siten lasten työntäminen ikuiseen helvettiin, Jumalan sanan vastainen naispappeus, yleinen, kirkkojakin koskeva luopumus, syntiinlankeemuksessa perkeleen orjuuteen joutuneiden ihmisten ”ihmisoikeuksien”, ”vapauksien” ja ”demokratian” [so. perkeleen oikeuksien ja vapauksien ja perkeleen kaikkivallan] vaatiminen ja julistaminen ja tietenkin myös ihmissydänten henkilökohtaiset massiiviset synnit, Matt. 15:19). Ei siis myöskään ole ymmärretty, että ainoa tie ulos maamme ja kansamme ongelmista on Jumalan vihan lepyttäminen, so. parannuksenteko (= Jumalan sanassa vaikuttavan Pyhän Hengen voimasta tapahtuvat ja syntyvät sydämen katumus eli sydämen hätä syntisyyden vuoksi ja sydämen usko Kristuksen sijaissovitukseen):

  ”hän (Jumala) tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus” (Ap. t. 17:30).

  Tässä on syytä tuoda esiin muutama Raamatun ilmoittama totuus:

  ”Hän (Jumala) korottaa kansat, ja hän hävittää ne, hän laajentaa kansakunnat, ja hän kuljettaa ne pois” (Job 12:23);

  ”Hänen silmänsä vartioitsevat kansoja” (Ps. 66:7);

  ”Herra tuomitsee kansat” (Ps. 7:9) – – ”sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä” (Ps. 67:5);

  ”Herra on totinen Jumala; hän on elävä Jumala ja iankaikkinen kuningas. Hänen vihastansa vapisee maa, ja kansat eivät kestä hänen suuttumustansa” (Jer. 10:10);

  ”Peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat – – Herra särkee pakanain neuvon, TEKEE TURHIKSI KANSOJEN AIKEET” (Ps. 33:8, 10);

  ”Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa; te kansakunnat, tarkatkaa – – Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; HÄN ON VIHKINYT HEIDÄT TUHON OMIKSI, JÄTTÄNYT HEIDÄT TEURASTETTAVIKSI” (Jes. 34:1-2);

  ”Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat HÄVITETÄÄN PERINJUURIN” (Jes. 60:12).

  Siksi keskustelu, jossa Jumala sivuutetaan, on vaarallista, vastuutonta ja tuhoisaa. Oikein toimittiin Niinivessä – ja pelastuttiin:

  ”Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: ’Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun’. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: ’Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään’. Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: ’Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet – raavaat ja lampaat – maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.’ Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä” (Joona 3. luku).

  Niinpä nöyryys Jumalan edessä on oikea tie (silloin Jumala itse toimii ja poistaa ongelmat). Se ilmoitetaan Jumalan sanassa myös täällä:

  ”Sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas” (Ps. 18:28; ks. myös 2. Sam. 22:28).

  Lopullinen moukarinisku jumalattomien ihmisten haaveille on tämä: ”Ei auta viisaus, ei ymmärrys, ei mikään neuvo Herraa vastaan” (Snl. 21:30).

  Sitten muutama toteamus itse artikkelista ja siihen kirjoitetuista kommenteista:

  Jos uusliberalismi korjaa yhteiskunnallisia ongelmia ”itseään ohjailevilla sekä kilpailevilla markkinoilla” ja kaikkien asioitten ”niputtamisella yksityisomistukseen ja kauppatavaraksi”, silloin se ”korjaa” yhteiskunnat täysin vapaalla ja suitsimattomalla korollisella velkarahajärjestelmällä, joka väkisin sitoo yhteiskunnat jatkuvaan lisävelan ottamiseen, velkakierteeseen, velkaorjuuteen ja lopulta tuhoon. Kyseessä on ”korjaamisen” varjolla toteutettava kansojen riistäminen, lypsäminen, orjuuttaminen, kiduttaminen ja tuhoaminen, kauhea ja massiivinen holokausti. Velka on paljon voimakkaampi ase kuin mikään armeija.

  Velkarahajärjestelmässä raha tulee kiertoon vain pankeista velkaa ottamalla, ja sen rahan pankit luovat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena (kyseessä laillistettu rahanväärennystoiminta). Korkoihin kuitenkaan ei luoda erikseen rahaa, ja siksi velkarahajärjestelmän omaksuneissa yhteiskunnissa on pankeille takaisin maksettavaa (velan pääoma + korko) aina enemmän kuin rahaa on niissä olemassakaan (velan pääoman verran). Tämä synnyttää yhteiskuntiin jatkuvan lisälainan ottamisen pakon entisistä veloista selviämiseksi, velkakierteen. Velkarahajärjestelmä on siis pyramidihuijaus. Tällaiseen vitsaukseen ja rangaistukseen Jumala on jumalattomat ja läpisyntiset kansat saattanut, ja tämä Jumalan toimi on täysin oikeutettu; siinä ei ole mitään epäoikeudenmukaista. Lopulta niin jumalaton orjuuttaja (pankkiirit) kuin jumalattomat orjuutetut Jumala heittää ikuiseen helvettiin. Uusliberalismi on Jumalan entistä voimakkaampi (ja oikeutettu) väline jumalattoman Suomen kansan hävittämiseksi, tosin samalla Jumala ajaa näillä koettelemuksilla kansaa kohti parannuksentekoa (katumusta ja uskoa) ja siten vitsausten poistamista.

  Tämä velkarahajärjestelmä ja sitä pyörittävä uusliberalismi ovat siis suomalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu. Ei Jumala tarvitse maan päällä tämän kansan kaltaisia jumalattomia perkelelaumoja (syntiinlankeemuksessa koko ihmiskunta joutui perkeleen ja synnin orjuuteen), varsinkaan kun täällä ei saa enää elää (ja tulla kristityiksi): jo n. 700 000 lasta on murhattu täällä laillisesti aborteissa.

  Valtion itsenäisyyden, hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta tuhoisaa on kansan jumalattomuus ja syntisyys (siis Jumalan puute), eivät velkarahajärjestelmä ja uusliberalismi sinänsä, jotka ovat vain Jumalan ase kansan rankaisemiseksi ja kohti parannuksentekoa ajamiseksi.

  Kun siis kansallisvaltiot ovat menettäneet poliittista vaikutusvaltaansa ylikansallisille instituutioille ja joutuneet niiden edessä vaille suojaa, niin siitä näkyy, miten syntisiä ja turmeltuneita kyseiset kansallisvaltiot ovat Jumalan edessä. Niillä ei ole oikeutta olla enää olemassa Jumalan silmissä.

  Kun sitten uusliberalismi itse ajaa ”yksilön vapautta toimia oman tahtonsa mukaan ilman, että kukaan estää tätä toimintaa”, niin silloin se ajaa täydellistä perkeleen vapautta ja siten kauheaa sotaa ihmisten (perkeleen orjien) kesken. Kyseessä on perkeleen täydellinen vapauttaminen. Kun uusliberalismilla itsellään on käytössään väkisin velkaan ja orjuuteen sitova velkarahajärjestelmä, se on vapaudenpuheessaan varma siitä, että se saa kaikki orjuuteensa ja tarvittaessa tapettavikseen.

  Kun sitten todetaan, että uusliberalismin ja velkarahajärjestelmän taustalla ovat juutalaiset pankkiirit, niin täsmällisemmin tulisi sanoa ”perkeleen” pankkiirit, koska luonnolliset, Kristuksen sydämissään hylkäävät ihmiset ovat perkeleen orjia, aivan kuten Jeesus sanookin: ”Te olette isästä perkeleestä” (Joh. 8:44). Yhtä hyvin kyseessä voisivat olla suomalaiset pankkiirit, sillä samoja perkeleen orjia kaikki jumalattomat ovat. Asialla on perkele, koska Jumala on kääntänyt selkänsä Suomen kansalle (ja koko Euroopalle), jolloin perkeleelle on avautunut tila tulla hallitsijaksi täällä.

  ”Kansainvälisten pankkiirien sisäpiiriä” ei voi suistaa kuristusotteestaan ilman Jumalan sallimusta/lupaa. On tehtävä parannus Jumalan edessä, ja sitten Jumala itse poistaa pankkiirien kuristusotteen. On ymmärrettävä, että tämä kansa itse on julkisynneillään ansainnut kaikki vitsaukset, jotka päällämme nyt ovat. Ei niistä voi parannusta tekemättä päästä omin voimin todellisesti eroon.

  Kun sitten eräässä kommentissa David Noakesin sanotaan kirjoittaneen, että EU:n kolmitasoinen diktatuuri on ajan mittaan oleva ”orjuus meille kaikille”, niin juuri se on Jumalan aivoitus Euroopan läpisyntisiä kansoja kohtaan. Se on aivan oikein. Orjuus ajaa voimakkaasti kohti katumusta ja uskoa ja siten kohti yhteyttä Jumalaan ja kohti kaikkea todellista hyvää.

  Mitä tulee toteamukseen, että ”Suomessa ei ole yhtäkään poliittista puoluetta tai järjestöä, joka todellisuudessa ajaisi Suomen asiaa”, niin selvää on ollut jo hyvin pitkään, että puolueemme ovat kansainvälisen pankkiirimafian haarakonttoreita (niillä ei ole mitään tekemistä kansan kanssa). Kansa on pantu verovaroillaan (puoluetuki) ylläpitämään näitä pankkiirien konttoreita. Kun sitten todetaan myös, että ”hitleriläis-natsistimieliset puolueet ovat todellakin laissa kiellettyjä”, niin mitä sitten? Jumalan sana, avain kaikkeen, on täysin sallittu ja avoin kaikille! Sieltä apu kansalle löytyy, ei mistään maallisista puolueista eikä vallankumouksista. Vain jumalaton luottaa omaan voimaansa.

  Kun sitten eräässä kommentissa lausutaan: ”Juutalaisuus pyrkii korvaamaan Jumalan”, niin täsmällisempi ilmaus olisi jälleen ”perkele pyrkii korvaamaan Jumalan”. Ihmiskunta joutui syntiinlankeemuksessa perkeleen orjuuteen, ja kaikki jumalattomat ihmiset (myös Suomen kansa) pyrkivät korvaamaan Jumalan (kuten kaikesta Suomessa näkyy).

  Kommentista ”Muuta ratkaisua ongelmaan ei ole kuin oma raha ja pankki”, niin kyllä muu ratkaisu on olemassa, vieläpä kaikkien saatavilla ja ulottuvilla: elävän Jumalan oma sana, Raamattu. Siitä käy ilmi, että Jumalan kaikkivoipa apu on saatavilla parannuksenteolla, jolloin Jumala astuu uskon myötä sydämiin (ja perkele joutuu kaikkoamaan sieltä pois – ihminen uudestisyntyy) ja antaa sieltä käsin kaiken ohjauksensa, varjeluksensa ja apunsa; vieläpä hän itse sytyttää omansa rukoukseen ja anomiseen, joihin hän on luvannut vastata.

  Esitetystä havainnosta ”hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän” voidaan todeta, että suomalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu on käsillä. Tilanne on täysin sama kuin niiniveläisillä tämän kommenttini puolivälissä.

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
  1. No kaatelihan Jeesuskin rahanvaihtajien pöydät.Sama pitää tehdä tänäänkin:nehän on ”pyhie paekkoja ”ne kasaaritornit.Esim Baaselin torni Sveitsissä,Laurio tietää varmaan paremmin.Niihin ei tavallisella tallukalla ole asiaa.Mitä muuta todistetta tartet,että missä ne ”pöydät”on missä päätöksiä tehdään päämme yli .Se on silkkaa valehtelua,että EU:n myötä oltas päästy ”pöytiin”joissa meidän päätöksiä tehdään.Jos ”Koevistolaesittain”vieläe fundeerattasi liitytäänkö vaeko ei,niin pöyvät oes tukevasti teällä Suomessa ja vastaneuvottelijat oes neovoteltu pöyvvän alle .Mikä kiire lie Koevistolle tullu sillon viedä Suomi niin kiireellä unioniin?Vaekka piti liike olla tärkempi kuin päämäärä,ni yhtäkkiä päämäärä oliki tärkeämpi.Ja kun vastaneuvottelijat sen sai tietää, niin kyyti on ollu kylymää sen jäläkee.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. Tuo on aikamoista humpuukia jota ei soisi täällä levitettävän.
   Kirjoitat: ”Kansainvälisten pankkiirien sisäpiiriä” ei voi suistaa kuristusotteestaan ilman Jumalan sallimusta/lupaa. On tehtävä parannus Jumalan edessä, ja sitten Jumala itse poistaa pankkiirien kuristusotteen. On ymmärrettävä, että tämä kansa itse on julkisynneillään ansainnut kaikki vitsaukset, jotka päällämme nyt ovat. Ei niistä voi parannusta tekemättä päästä omin voimin todellisesti eroon.

   Jos itse olet tuota mieltä niin omapa on asiasi mutta vaarallista on tuollaista täällä paasata.
   Kun Jumala on totuus, hyvyys ja oikeudenmukaisuus niin jokainen noita arvoja toteuttava toteuttaa Jumalan tahtoa eli toimii hänen ’apurina’ ihan automaattisesti. Ilman näitä apureita mikään ei muutu sillä Jumalalla ei ole suoria fyysisiä keinoja puuttua asioiden kulkuun eikä muuttaa pankkiirien kuristusotetta.
   Jeesuskin oli Jumalan apuri ja siksi juuri toimi fariseuksia vastaan.
   Sitten kun näitä apureita löytyy riittävästi he pystyvät parantamaan maailman.

   Plusääni(0)Miinusääni(5)
 9. https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2018/06/07/katastrofi/

  Suomalainen ihminen yhteiskuntaa hoitamassa = katastrofi

  Puhun katastrofista, joka tuhoaa Suomen ja Suomen kansan absoluuttisella varmuudella. Katastrofin syy on suomalainen ihminen itse.

  Katastrofi on automaattinen seuraus siitä, ettei suomalainen ihminen ymmärrä yhteiskuntamme toiminnan selkärankaa, raha- ja pankkijärjestelmäämme. Raha- ja pankkijärjestelmämme ei ole osa yhteiskuntaamme vaan yksityinen kansainvälinen rikoshanke, jolle Suomen kansa on antanut maassamme monopoliaseman. Tuossa rikoshankkeessa raha on korollista velkaa noille (juutalaisten johtamille) kansainvälisille rikollisille. Raha tulee liikenteeseen vain velkana, ottamalla sitä lainaksi pankeista. Kaikki liikenteessä oleva raha on pankista lainattua. Jos kaikki maksaisivat pankkivelkansa yhtaikaa pois, mihinkään ei jäisi rahaa. Rahaa on liikenteessä velkojen nimellisarvon verran, mutta koska pankeille on maksettava takaisin tuon nimellisarvon lisäksi korot, yhteiskunnassa on koko ajan takaisin pankeille maksettavaa enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Tämä pakottaa yhteiskunnan jatkuvaan lisälainaamiseen. Aina jonkun jossakin on pakko ottaa lisää velkaa selvitäkseen entisistä veloista. Yhteiskuntaan syntyy eksponentiaalisesti syvenevä velkakierre ja velkaorjuus, ja lopulta yhteiskunta tuhoutuu.

  MEENEEKÖ RAHAJÄRJESTELMÄ JAKELUUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Voiko yhteiskuntaa rakentaa demokratian varaan?

  Kuten lähes läpi koko kansan ulottuva tietämättömyys raha- ja pankkijärjestelmämme luonteesta ja nykyiset yhteiskunnalliset ongelmat osoittavat, ilman perustietoja harjoitettu demokratia vie tuhoon.

  Kuinka tietämätön kansa voisi itse hallita itseään? Raha- ja pankkijärjestelmä on yhteiskunnan toimintojen selkäranka, ja nykyinen tuhoisa kansainvälisten rikollisten raha- ja pankkijärjestelmä on päässyt yhteiskuntamme raha- ja pankkijärjestelmäksi kansan tietämättömyyden tähden. Suomen kansaa ei – tiedän sen kokemuksesta – kiinnosta ottaa selvää yhteiskunnallisista asioista. Kansa on räikeällä tavalla välinpitämätön todellisen tietämisen, selville ottamisen ja totuuden suhteen. Demokratiallaan kansa valitsee johtajikseen kaltaisiaan: tietämättömiä, laiskoja, totuuteen pyrkimättömiä ja välinpitämättömiä. Tällaiset johtajat eivät kykene jakamaan kansalle oikeaa tietoa, koska he itsekään eivät ole perillä siitä. Maa elää sokeudessa. Siksi viholliset ja rikolliset ovat lähes rauhassa saaneet uitettua maamme raha- ja pankkijärjestelmäksi oman verenimentäjärjestelmänsä, joka tuhoaa suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansan automaattisesti.

  Tästä seuraa (kun muita asioita säätelevässä ydinasiassa ollaan harhassa), että aivan kaikki kansan ponnistelut, puhumiset, kirjoittamiset, vaatimusten esittämiset, politikoinnit, yhteiskunnalliset aktiivisuudet ja vaaleissa äänestämiset vievät maata yhä suurempaan tuhoon. Tuhoisan raha- ja pankkijärjestelmänsä ohessa viholliset tuhoavat maata ja kansaa vaatimalla tänne ”suvaitsevaisuutta”, so. itsensä, vihollisten, hyväksymistä ja kurin hylkäämistä (malliesimerkkinä nykyiset ”rasismi”-puheet, jotka tähtäävät siihen, että viholliset, rikolliset ja tuhoajat on hyväksyttävä ja heitä suojeltava lain voimin). Vihollisella on hallussaan jo myös tiedotusvälineemme, koulumme, yliopistomme, kirkkomme, poliittiset puolueemme ja hallituksemme. Kaikki tulosta demokratian levittämästä kansan tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä ja ryhdin puutteesta. Sellainen kansa voi demokratialla saada aikaan vain tuhoa – itsetuhon.

  On alettava ottaa selvää asioista ja on kyettävä irrottautumaan omista vääristä käsityksistä. Maan johtoon on saatava tietävimmät, koetelluimmat, lujimmat ja oikeudenmukaisimmat miehet. Tämä voidaan saada aikaan vain niin, että kylätasolla kylän asukkaat valitsevat keskuudestaan johtajikseen kylän pätevimmät miehet, ja tämän valinnan he pystyvät tekemään, koska tuntevat kokemuksesta oman kylänsä asukkaat. Sitten nämä kylien johtajat valitsevat omasta keskuudestaan pätevimmät kunnan johtajiksi. Kuntien johtajat puolestaan valitsevat keskuudestaan pätevimmät läänien johtajiksi, ja nämä taas keskuudestaan pätevimmät maan johtajiksi. Näin taataan se, että maata johtavat pätevimmät henkilöt. Kaikki ovat myös alun perin kansan itsensä kokemuksen perusteella parhaimmiksi katsomia. Vastuuvelvollisuus kulkee samaa reittiä, mutta päinvastaiseen suuntaan (maan johtajat ovat tilivelvollisia tekemisistään läänien johtajille, nämä taas kuntien johtajille jne.).

  Nyt maa on kansan omaa syytä ajautunut tilanteeseen, jossa sekä maata että itse kansaa uhkaa tuhoutuminen. Tietoa vihollisen toiminnasta maassa, varsinkin yhteisten toimiemme selkärangasta, raha- ja pankkijärjestelmästä, on levitettävä. Tappelun sijaan on ryhdyttävä tekemään yhteistyötä, ja maa on lujin toimin palautettava terveelle raiteelle. ”Suvaitsevaisuus” on kokonaan hylättävä ja yhteiskuntaan on palautettava kuri (vain niin viholliset, tuhoajat ja epäsosiaaliset ainekset saadaan kontrolliin). Kansan on ryhdistäydyttävä. Silloin myös yhteiskunnan toiminnan selkärangaksi kyetään rakentamaan terve raha- ja pankkijärjestelmä, johon vihollismielinen parasiitti ei pääse väliin.

  Rahan kohtalo on kansan kohtalo.

  anteeksi lainauksia olette varmaan kuulleet riitävästi!! Pistinpä kumminki!!

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. ”On alettava ottaa selvää asioista ja on kyettävä irrottautumaan omista vääristä käsityksistä. Maan johtoon on saatava tietävimmät, koetelluimmat, lujimmat ja oikeudenmukaisimmat miehet.”

   Aivan oikein näinhän sen kuuluisi olla, meillä on kokemusta ajasta joka syntyi aivan kuin pihtisynnytyksenä, elikkä sodan jälkeinen aika jolloin etusijalla oli kansan selviytyminen, eikä pörssitrokareitten apajien varmistus.
   Tämä Isänmaamme kukoistuskausi loppui Mauno Koiviston presiyntiyden alkuun, siittä hivuttaen on kansa ja Isänmaan kamara alistettu ja houkuteltu keinottelijoiden saalistukseen.

   ”Demokratialla kansa valitsee johtajikseen kaltaisensa”

   Niinhän sen pitäisi olla, MUTTA on naivia uskoa vaaliemme vilpittömyyteen, sillä jo vähääkään ymmärtävä ja asioita seuraava ei voi uskoa tähän.
   Tämä Soinin – Sipilän sinistely teppu pitäisi kertoa jo hitaammallekin sen ettei pidä mennä äänestämään ja nostamaan äänestysprosenttia näiden maanpetturien orkanisoimaan vaalikarjan vapaaehtoiseen ”lahtausorgioihin”.

   Elikkä on hävitöntä selittää ja syyllistää, että kansa valitsee johtajansa, vaan tättä hyvänluontoista kansaa jota rasitetaan / riistetään ylitse inhimilisen sietokyvyn on kansainvälisten riisto-orkanisaatioiden johdolla ja maammepetturihallitusten -eduskuntien edesauttamuksella kavalasti sulatettu kohden tuhoa jota voi verrata em. Daakian kansan kohtaloon erotuksena , että kansa tiedosti vihollisenssa ja taisteli vastaan, ei alistunut.

   Plusääni(15)Miinusääni(0)
 10. Uusliberalismi = Pahojen Poikien oppi.
  Miksi naiset haluavat ’Pahoja Poikia’?
  Mikä on nykypäivän naiselle vastustamatttomampi kuin mies, joka on murhannut vaimonsa ja kaksi lasta?
  Psykologi Sandeep Parwaga kertoo, miksi jotkut länsimaiset naiset ovat mieleltään kieroutuneet.
  Why Do Women Want Bad Boys”?
  What is more irresistible to today’s woman than a man who has murdered his wife and two children?
  Psychologist Sandeep Parwaga explains why 
  some Western women 
  are deranged.
  https://www.henrymakow.com/2018/12/why-do-women-want-bad-boys.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=181165

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 11. Onko tuo vastavalkea joku typerä valhe informaatio sivusto???? Miksi he kirjottavat noin paljon paskaa ja eikä juutalaisista juuri ollenkaan??? Onko teillä mitään tietoa mikä helvetin sivusto tuo on??

  Ja tässä varmasti kontroilloitu idiootti sivusto tai sitten todellakin suomen armeijassa työskentelevät ihmiset ovat todellakin näin pihalla omasta maastaan:

  https://maanpuolustus.net/

  Välillä on ihan pakko käydä nauramassa näille pelleille!!! Eivätkö näe kuule vai mitä??? Maanpuolustus forum ja kenelläkään mitään tietoa oikeasta historiasta??? Mitä vittua varmasti maksettu oppositio tai sitten lapsesta asti aivopestyjä tolloja!!! Kaikkein ärsyttävintä kun keskustelevat kuin tietäisivätkin jostain jotain 🙂 :). Onhan tuolla jokunen joka ei uskalla vaan sanoa suoraan!!

  NÄMÄ USKOVAT HOLOKAUSTIN TAPAHTUNEEN 🙂 🙂 EI JUMALAUTA JA SAMA TÄLLÄ MURHA.INFO FOORUMILLA!!

  https://www.youtube.com/user/thkelly67

  https://www.youtube.com/user/108morris108/videos

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 12. Maanpuolustus-sivustolta sensuroidaan linkit maltillisimmillekin vaihtoehtohistoriasivustoille.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Kerran kun veteraanit kyselivät soppatykkie laenaan sotilailta erään kirkon pihalla,niin minä itehengessäni ajattelin,että antaa kae nuo sen ilimaseksi laenaan,niin järkytys oli suuri,kun sellasen suolasen rätingin löevät eteen!Siis veteraanien päähänpotkinta edelleenkin jatkuu.Nythän jopa jälleerakentamissuorituksetkin ulosmitataan,kun pitää myydä kansalaesvarallisuutta,että saadaan käöttöpätäkkeä vähäksi aekoa Suomen pyörittämiseen,kun ei kantti riitä tulostaa sitä suoritetta vastaavasti,korottomasti,yleishyödyllisesti kiertoon Suomenkeskuspankissa.Nyt siis vaihdannan apuväline pitää ostaa,että päästään ostamaan.Yks asie mikä isäukolla oli takaraevossa kun riehu Raatteessa oli markka.No markkahan käötännössä hävitettiin yheksäkytäluvulla,juuri kun se ns. suitsutus alotettiin.Siis se olikin pelkkää savuverhopolitiikkaa,jonka suojissa päähänpotkinta vaen kiihty.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat