Jäähyväiset virologialle

Toht. Mark Bailey on kirjoittanut 67-sivuisen esseen A Farewell to Virology (”Jäähyväiset virologialle”), ja siitä sivuston Viroliegy isäntä Mike Stone on koonnut 72 lainauksen kokoelman Quotations from ’A Farewell to Virology’ by Mark Bailey, MD. Suomennan nämä 72 lainausta. Suluissa olevat sivunumerot osoittavat, miltä alkuperäisen esseen sivulta lainaus on otettu.

1. Virologit luovat omia valetieteellisiä metodeitaan vanhan tieteellisen metodin tilalle.

Virologia keksi virusmallin mutta ei ole vastaavasti täyttänyt sen omia vaatimuksia. Esitetään väite, että virukset aiheuttavat sairautta leviämällä isännästä toiseen, esimerkiksi ihmisestä toiseen, ja kuitenkaan tällä väitteellä ei ole minkäänlaista tieteellistä todistusta tukenaan. Yksi virologian suurimmista epäonnistumisista on ollut kyvyttömyys löytää viruspartikkeleita suoraan sellaisten organismien kudoksista, joilla on sanottu olevan ’viruksen aiheuttamia’ sairauksia. Hämärtääkseen tätä asianlaitaa virologit ovat alkaneet luoda omia valetieteellisiä metodeitaan vanhan tieteellisen metodin tilalle ja muuttaa sanojen sanakirjan mukaisia merkityksiä saadakseen tukea tieteenvastaisille käytännöilleen. (alun tiivistelmä)

2. Ei suoraa näyttöä viruksesta, 209 tiedustelua.

Christine Masseyn koordinoimana on tehty lukuisia informaation vapautta koskevan lain (FOIA, Freedom of Information Act; Suomessa Julkisuuslaki) mukaisia informaatiopyyntöjä. 11.9.2022 mennessä yksikään 209 pyynnön saaneesta (pääosin terveysinstituutteja tai tieteellisiä instituutteja yli 35 maassa) ei ole kyennyt esittämään suoraa näyttöä väitetystä SARS-CoV-2-viruksesta eli koronaviruksesta. (s. 5)

3. Kyseessä on petosnäytelmä.

Kyseessä on petosnäytelmä, ymmärrettiin se tai ei. Siinä vain väitetään, että virus oli otetussa näytteessä, syytetään kuviteltua virusta petrimaljan kokeessa rasitukselle altistettujen solujen hajoamisesta ja sitten sanotaan, että jotkut vesikkeleistä (joiden biologista koostumusta ja funktiota ei oltu osoitettu) ovat viruksia. (s. 8)

4. Ironiaa ei nähdä.

Kuten tyypillistä, näytti siltä, etteivät he nähneet mitään ironista siinä, ettei väitetyn ihmisen hengitystieviruksen voida osoittaa ’infektoivan’ asiaankuuluvaa solutyyppiä, saati asiaankuuluvaa lajia. Ja jälleen kerran heidän kokeensa teki pätemättömiksi se, ettei asiaankuuluvia kontrolliviljelyitä oltu suoritettu. (s. 9)

5. Näyttää todennäköisemmältä, että virologit ovat ottamassa etäisyyttä omiin menettelytapoihinsa.

Toukokuussa 2020 aikakauslehdessä ”Viruses” ilmestyi julkaisu, joka väitti:

”Nykyisin on lähes mahdoton tehtävä erottaa toisistaan solunulkoiset vesikkelit ja virukset hyväksytyillä vesikkeleiden eristämismetodeilla, kuten esimerkiksi differentiaaliultrasentrifugoinnilla, koska ne pelletoituvat usein yhdessä saman kokonsa vuoksi.”

”Nykyisin” tarkoittaa toisin kuin ennen, ja epäselvää on, kuinka sellainen havaittu tekninen muutos voidaan saattaa sopusointuun biologisten lakien kanssa. Näyttää todennäköisemmältä, että virologit ovat ottamassa etäisyyttä omiin menettelytapoihinsa välttääkseen kumoamasta omia postulaattejaan. Heidän täytyy ehkä hyväksyä se, että syy siihen, ettei differentiaalisentrifugointi kykene erottamaan toisistaan viruksia ja muita vesikkeleitä, on se, että heidän väitteensä, että viruksia on läsnä otetussa näytteessä, on epäoikeutettu. (s. 10)

6. Asian ytimessä on yksinkertainen käsite.

Virologia keksi hypoteesin viruksista, joten mitä metodia se käyttääkin yrittäessään todistaa niiden olemassaolon, sen täytyy täyttää tuo määritelmä. Asian ytimessä on yksinkertainen käsite, ja meidän on saatava näyttö siitä, että väitetyt sairautta aiheuttavat partikkelit saavat aikaan uusia partikkeleita, jotka ovat edellisten klooneja. Ei voida väittää, että löydetyt proteiinit ja nukleiinihapot ovat peräisin jostakin spesifisestä [erityisestä] viruksesta, ellei väitettyjä viruspartikkeleita ole puhdistamalla todella eristetty ja niillä osoitettu olevan nämä biologiset avainominaisuudet. (s. 11)

7. Näkyvää kerrosta ei saada.

Sähköpostitse lähetettyyn tiedusteluun tri Marica Grossegesse Robert Koch Instituutista vastasi: ”Me puhdistimme SARS-partikkeleita tiheysgradientilla [tiheysgradienttisentrifugilla, VIL]. Kuitenkin vain soluviljelmästä peräisin olevaa virusta, kuten kirjoititte. Puhdistettaessa SARS:ia potilasnäytteistä haasteena on, ettei näkyvää kerrosta [sentrifugiputkeen, VIL] saada.” (s. 13-14)

8. Koskaan ei ole ollut olemassa sellaista fysikaalisesti eristettyä partikkelia.

SARS-CoV-2 [koronavirus, VIL] jää pelkäksi hypoteettiseksi tietokoneluomukseksi, joka on koottu kasaan tuntematonta alkuperää olevista geneettisistä fragmenteista. Koskaan ei ole ollut olemassa sellaista fysikaalisesti eristettyä (so. puhdistettua) partikkelia, jonka olisi osoitettu saaneen aikaan identtisten partikkeleiden tuotantoa, tai partikkelia, jonka olisi osoitettu aiheuttaneen patologisia vaikutuksia missään ihmisessä tai kokeellisessa eläinmallissa. (s. 14)

9. Tieteellinen metodi puuttuu kokonaan.

On vaikea tietää tarkasti, mitä kutsua virologiaksi, mutta tiedettä se ei ole. Sen nykyiset harjoittajat ovat ryhtyneet jonkinlaiseen algoritmiseen tai tilastolliseen spekulointiin kehäpäättelyn ja asenteellisen toteennäytön [”vahvistusilluusion” – sanakirjan termi, VIL] ohella, samalla kun vastaava kumoamisyrityksen prosessi, joka kuuluu tieteellisen metodin ytimeen [siinä yritetään kumota oma hypoteesi, ja jos se ei onnistu, hypoteesi on todennäköisesti oikea, VIL], puuttuu kokonaan. Vaikka tieteellisen metodin hylkääminen saattaa olla huomaamatonta ja satunnaista alemman tason osallistujien kohdalla, globaalin hierarkian ylemmillä tasoilla on lähes varmasti vehkeileviä motivaatioita. (s. 14)

10. Onko virologia koskaan ollut tieteellistä toimintaa?

Sen vuoksi kysymys, onko virologia koskaan ollut tieteellistä toimintaa, on ymmärrettävä. Mitä tieteelliseen metodiin tulee, virologit luovat hypoteeseja, joita ei voida osoittaa vääriksi, vakiinnuttamalla paradigmoja [oppirakennelmia, VIL], joissa mikä tahansa määrä havaintoja, oli se sairaus tai väitetyt testitulokset, voidaan lukea heidän ”virustensa” tiliin. Havainnot esitetään todisteeksi viruksen olemassaolosta kehäpäätelmänä, joka ei kaipaa enää viruksen todistettavissa olevaa olemassaoloa. Esimerkiksi kaikki väitteet toistettavuudesta PCR-prosessin tai väitetyn virusgenomin muodossa ovat vain saman kehäpäättelyn uusia kierroksia [PCR = Polymerase Chain Reaction, polymeraasiketjureaktio; kyseessä on lyhyiden geneettisten fragmenttien monistus- ja lisäämismenetelmä, kuin kopiokone, VIL]. (s. 15)

11. Asianmukaisten kontrollikokeiden puuttuminen.

Historiallisesti virologialle on ollut tunnusomaista asianmukaisten kontrollikokeiden puuttuminen, eikä yhtäkään sen perustavista väitteistä ole vahvistettu tieteellisen metodin oikean käyttämisen avulla. (s. 15)

12. Virologian epätieteellisiä kokeita ei olisi saanut enää sallia.

Vuonna 1954, jolloin John Enders ja Thomas Peebles väittivät, että he olivat lisänneet tuhkarokkovirusta ihmisen ja apinan munuaisten soluissa, virologian epätieteellisiä kokeita ei olisi saanut enää sallia. Enders ja Peebles lisäsivät nielunäytteitä ja verta soluviljelmiinsä, ja havaittuaan kuolevia ja hajoavia soluja (CPE, sytopaattisen efektin) koeputkissaan he päättelivät, että nämä in vitro -ilmiöt [elimistön ulkopuolella tapahtuvat ilmiöt, VIL] ”saattavat olla yhteydessä tuhkarokkovirukseen”. He varoittivat, että ”sytopaattiset efektit, jotka pinnallisesti muistuttavat niitä, jotka ovat seurausta tuhkarokkoa aiheuttavien taudinaiheuttajien tuottamasta infektiosta, saattavat mahdollisesti olla joidenkin muiden apinan munuaiskudoksessa olevien taudinaiheuttajavirusten tai tuntemattomien tekijöiden aiheuttamia”. (s. 17)

13. Tri Stefan Lanka on dokumentoinut näiden epätieteellisten käytäntöjen historian.

Virologit ovat kuitenkin jatkaneet Endersin kontrolloimattoman metodologian toistamista ja väittävät vielä nykyäänkin, että sellaiset sytopaattiset efektit ovat kiistaton todiste viruksista. Tri Stefan Lanka on dokumentoinut näiden epätieteellisten käytäntöjen historian, ja v. 2021 hän osoitti, että laboratorioprosessi itsessään voi aiheuttaa sytopaattisia efektejä soluviljelmissä. (s. 18)

14. Virologia sulkee itsensä tieteellisen metodin ulkopuolelle.

Kuten tämä essee esittää, virologian järjestelmä ei halua julkistaa tai suorittaa näitä välttämättömiä kokeita nähtävästi sen vuoksi, ettei se kumoaisi itseään. Se tarkoituksellisesti rajoittuu meneillä oleviin opportunistisiin ja asenteellisen toteennäytön tukemiin ”kalastelutoimenpiteisiin” ja sulkee siten itsensä tieteellisen metodin ulkopuolelle sen johdosta, että se on ristiriidassa hypoteesin liikkeelle paneman ja falsifioitavan [vääräksi osoitettavissa olevan] menettelytavan kanssa, jota Popper on kuvannut (s. 19)

15. Tieteellinen teoria vaatii näytön.

Koska tieteellinen teoria vaatii näytön, joka on toistuvasti testattu ja vahvistettu tieteellisen metodin mukaisesti, on selvää, etteivät ’virukset’ koskaan ole päässeet edes teorian tasolle. Tieteen mukaan ne jäävät pelkäksi spekulaatioksi. (s. 20)

16. Syyllinen asianmukaisten kontrollien laiminlyöntiin.

FOIA-pyynnöt [ks. kohta 2, VIL] ovat paljastaneet, että Uuden-Seelannin ympäristötieteen ja -tutkimuksen instituutti (ESR), joka on väittänyt eristäneensä ja genomiltaan sekvensoineensa SARS-CoV-2 -partikkelin Antipodisaarilla, on myös syyllinen asianmukaisten kontrollien laiminlyöntiin. Endersin perinteeseen nojatessaan he eivät ole pysähtyneet tarkistamaan, voitaisiinko ne sytopaattiset efektit [solujen kuolemat ja hajoamiset soluviljelmissä, VIL], joita he näkivät, tai ne genomit, joita he kokosivat kasaan tietokonesimulaatioiden avulla, luoda myös asianmukaisissa kontrollivertailuissa, tekemällä kokeita muilla ihmisistä peräisin olevilla näytteillä, sellaisilla, jotka on otettu terveistä ihmisistä, ja sellaisilla, jotka on otettu sairaista ihmisistä, joilla ei ole sanottu olevan väitettyä Covid-19-sairautta. (s. 20)

17. Maailman terveysjärjestö ei kykene osoittamaan yhtäkään asianmukaista positiivista kontrollikoetta.

Kuten selväksi on käynyt, Maailman terveysjärjestö ei kykene osoittamaan yhtäkään asianmukaista positiivista kontrollikoetta; kuitenkin 11.2.2020 he nimesivät keksimänsä uuden sairauden Covid-19:ksi, josta he väittivät, että sen aiheutti uusi koronavirus. He ovat tarjonneet vihreää valoa jokaiselle kautta maailman ”löytää” SARS-CoV-2 lähiympäristöstään, myöskään tarvitsematta mitään asianmukaisia kontrollikokeita. (s. 21)

18. Umpimähkäinen sekvensointi ja sen jälkeinen keinotekoinen kokoaminen.

Koska oletettujen virusten viljely ei ole onnistunut, moderni virologia suosii nyt käsittelemättömien näytteiden suoraa metagenomiikkaa [kokonaisen eliöyhteisön geenistön selvittämistä, VIL], usein yhdessä näiden geneettisten fragmenttien umpimähkäisen sekvensoinnin ja sen jälkeisen keinotekoisen kokoamisen kanssa uusien in silico -”virusten” [in silico tarkoittaa ”tietokoneella tehtävä”, siis ”kuvitteellinen” , VIL] luomiseksi tyhjästä. Tämä sepitelmä toimii sitten muille virusten metsästäjille ennalta rakennettuna PCR-primerpaneelina, niin että hekin voivat löytää samat sekvenssit ja väittää, että se on sama virus [PCR-primer on PCR:n aluke eli käynnistysmolekyyli, se lyhyt paneelista otettu genomipätkä, jota näytteestä sitten etsitään, VIL]. (s. 21-22)

19. Kukaan muukaan ei ole tehnyt näitä välttämättömiä tieteellisiä kokeita.

Vaikka ESR:llä [kohdassa 16 mainittu instituutti] on käytössään tarvittavat varat, se ei ilmeisesti katso tarpeelliseksi tarkistaa itse, voidaanko SARS-CoV-2:n osoittaa olevan olemassa. Vastauksena FOIA-pyyntöön [ks. kohta 2] se totesi 19.7.2022: ”ESR ei ole tehnyt mitään kokeita todistaakseen tieteellisesti SARS-CoV-2-viruksen olemassaolon eikä sen vuoksi voi lähettää teille mitään asiakirjoja.” Vastauksena toiseen pyyntöön se myönsit 17.8.2022: ”ESR ei ole tehnyt mitään kokeita todistaakseen tieteellisesti, että SARS-CoV-2-virus aiheuttaa Covid-19:n, eikä sen vuoksi voi lähettää teille mitään asiakirjoja.” Kukaan muukaan ei ole tehnyt näitä välttämättömiä tieteellisiä kokeita. (s. 22)

20. Lisää kehäpäättelyä.

Lyhyesti sanottuna, se käyttää jälleen kehäpäätelmää: minkään proteiinin ei ole osoitettu tulevan viruksesta, tässä tapauksessa ei siis myöskään nukleokapsidiproteiinin. Esitettiin vain väite, että he injektoivat ”viruksen” proteiineja eläimiin ja että vasteena nämä eläimet tuottivat muita proteiineja, joiden väitetään olevan ”vasta-aineita”. Kuitenkaan minkään viruksen ei ole osoitettu olevan olemassa, eikä sellaisen tarvitse ollakaan olemassa tämänkaltaisessa puuhastelussa. (s. 25)

21. Eläinkokeen suurin puute oli se, että se ei seurannut tieteellistä metodia.

Kuitenkin eläinkokeen suurin puute oli se, että se ei seurannut tieteellistä metodia, koska kontrollia ei suoritettu. Ei siis otettu vertailukelpoista apinaryhmää, joka olisi altistettu sisäiselle pahoinpitelylle työntämällä suoraan niiden keuhkoihin koostumukseltaan ja määrältään samaa biologista keittoa, ilman väitettyä ”virusta”. (s. 26)

22. Yksikään tutkimuksista ei osoita minkään sellaisen tarttuvan partikkelin tosiasiallista olemassaoloa, jota he ovat testaavinaan.

Valitettavasti sellaiset epätieteelliset metodologiat toistuvat surullisesti kaikissa sellaisissa eläintutkimuksissa, joita on tarkasteltu. Yksikään niistä ei esitä: (a) luonnollista altistusmetodia, joka käyttää näytteitä, joiden väitetään sisältävän viruksia, (b) luotettavia ”valeinfektioita” (esimerkiksi käytetään petollisesti vain fosfaatti-puskuroitua suolaliuosta) tai (c) sairauden eläimestä eläimeen tarttumista. Tuo tietenkin lisänä siihen perustavaan asiaan, ettei yksikään tutkimus osoita minkään sellaisen tarttuvan partikkelin tosiasiallista olemassaoloa, jota he ovat testaavinaan. (s. 26)

23. Miksei yksinkertaisesti toimiteta näytettä aerosolina eläinten häkkeihin, niin että ne hengittävät sitä sisään?

Lisäksi, jos ”virukset” ovat niin tarttuvia, miksei yksinkertaisesti toimiteta näytettä aerosolina eläinten häkkeihin, niin että ne hengittävät sitä sisään? Jälleen kerran sellaisia kokeita vältetään, etteivät virologit joudu kumoamaan itseään tartuntaväitteiden kohdalla, jotka koskevat näitä kuviteltuja partikkeleita. (s. 26)

24. Paljon vai vähän?

Meidät on saatu uskomaan, että isännän, esimerkiksi ihmisen, sisällä viruspartikkeleita tuotetaan niin paljon, että ne voivat rikkoa juuri ne solut, joiden sisällä ne ovat, vaikka samaan aikaan niitä on läsnä niin vähän, että virologit sanovat, ettei niitä voida nähdä missään potilasnäytteissä. (s. 26)

25. Joten miksei viruspartikkeleita voida koskaan löytää?

Pohjimmiltaan virologit ovat tarjonneet monenlaisia hypoteettisia patogeenisiä [sairautta aiheuttavia, VIL] mekanismeja partikkelille, jonka oletetaan olevan organismissa, esimerkiksi ihmisessä. Ja jälleen, vaikka nämä spekulatiiviset mekanismit olisivat pelissä mukana, niiden vaikutuksen täytyisi kohdistua valtavaan määrään soluja, jotta oireita syntyisi. Mutta valtava määrä soluja johtaisi siihen, että niistä tulisi ulos tähtitieteellinen määrä viruspartikkeleita – joten miksei viruspartikkeleita voida koskaan löytää? Virologialla on tapana kääntää huomio pois sellaisista näkökohdista, jotka herättävät epäilyjä sen epätodellisesta mallista. (s. 27)

26. Tuntematonta alkuperää olevat geneettiset fragmentit.

Artikkelissa The COVID-19 Fraud & War on Humanity me dokumentoimme, kuinka Fan Wun työryhmä keksi SARS-CoV-2:n: He kokosivat kasaan in silico -”genomin” [ks. kohta 18, VIL] tuntematonta alkuperää olevista geneettisistä fragmenteista ja löysivät yhden ainoan ”tapauksen” käsittelemättömästä keuhkohuuhtelunesteestä ”uuden koronaviruksen, joka liittyy ihmisen hengitystiesairauteen Kiinassa”, dokumentoiden sen täällä: A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. (s. 28)

27. Virologisen hölynpölyn aarrearkku.

GISAID-tietokanta on tämän virologisen hölynpölyn aarreaitta, ja 29.8.2022 mennessä siinä oli yli 12,8 miljoonaa väitettä SARS-CoV-2:n ”löytämisestä”. Kuitenkaan yksikään niistä ei voi osoittaa mitään todellista virusta; he vain huutavat ”bingo” kokoamalla samanlaisia sekvenssejä, jotka he ovat liittäneet yhteen Fan Wun ja hänen työryhmänsä kokoaman kokonaisuuden ja muiden aikaisempien kokoonpanojen mukaisesti; mitään todellista virusta ei tarvita. (s. 28)

28. Yleinen lääketieteellinen yhteisö myöntää, ettei mitään ”taudinaiheuttajaa” ole tunnistettu noin puolessa tapauksista.

On myös syytä huomauttaa, että vaikka kirjoittaja ei esitä mitään lausuntoa minkään keuhkokuumetapauksen tai akuuttien kuumeisten hengitystiesyndroomien syystä, yleinen lääketieteellinen yhteisö myöntää, ettei mitään ”taudinaiheuttajaa” ole tunnistettu noin puolessa tapauksista. Mitä syytä siis Fan Wulla ja hänen työryhmällään oli epäillä, että heidän potilaassaan oli jokin aivan uusi virus? (s. 29)

29. PCR itse ei voi tunnistaa sekvenssien alkuperiä.

Tämä on silmänkääntötemppu, koska PCR [ks. kohta 10, VIL] vain enentää etukäteen valittuja sekvenssejä eikä sillä ole kykyä vahvistaa aiemmin tuntematonta genomia. Kuten PCR-asiantuntija Stephen Bustin on selittänyt, ”PCR edellyttää sinun tietävän, mikä kohteesi sekvenssi on – – joten kun tiedät, että näytteessäsi on jotakin, silloin yrittäisit eristää sen, eikö totta? Ja sitten kun olet eristänyt sen, sekvensoit sen jälleen, tai etsit sitä PCR:llä.” Toisin sanoen, PCR itse ei voi tunnistaa sekvenssien alkuperiä, eikä Fan Wun ja hänen työryhmänsä metodologia osoittanut heidän kuvattujen sekvenssiensä alkuperää. (s. 29-30)

30. Viruksen väitetään olevan hyvin pieni replikaatiokykyinen ehdoton solun sisäinen loinen.

Viruksen väitetään olevan hyvin pieni replikaatiokykyinen ehdoton solun sisäinen loinen [ehdoton loinen on loinen, joka vaatii ravinnonlähteekseen elävän isäntäsolun], joka koostuu genomista, jota ympäröi proteiinikuori, ja joka on tarttuva partikkeli, joka aiheuttaa sairautta isännässä. Kaikki, mitä Fan Wulla ja hänen työryhmällään oli, oli eräs 41-vuotias mies, jolla oli keuhkokuume, ja tietokoneohjelman kokoama ”malligenomi”, joka oli tehty miehen keuhkohuuhtelunesteestä löydetyistä, tuntematonta alkuperää olevista sekvensseistä. (s. 30)

31. Nämä väitetyt genomit ovat myös vain in silico -luomuksia [tietokoneen tekemiä luomuksia, VIL], joiden ei ole koskaan osoitettu olevan olemassa.

Nämä väitetyt genomit ovat myös vain in silico -luomuksia, joiden ei ole koskaan osoitettu olevan olemassa kokonaisuudessaan luonnossa, saati osoitettu tulevan viruksen sisältä. (s. 31)

32. Virusgenomeista on tullut ehkä suurin illuusio virologiassa.

Virusgenomeista on tullut ehkä suurin illuusio virologiassa, illuusio, joka levittää uskoa, että virusten on todella osoitettu olevan olemassa. Virologit itse eivät näytä tajuavan tätä heidän metodologioissaan olevaa tuhoisaa vikaa edes silloin, kun he itse tuovat sen julki. (s. 31)

33. Kuinka metagenomiikkaa voidaan käyttää aiemmin tuntemattoman genomin sekvenssin osoittamiseen?

Tärkeämpi ”viruksen” sekvensointiin liittyvä rajoitus on se, että prosessi itse ei määritä geneettisten fragmenttien alkuperää, joten kuinka metagenomiikkaa voidaan käyttää aiemmin tuntemattoman genomin sekvenssin osoittamiseen? [metagenomiikasta ks. kohta 18, VIL]. (s. 31)

34. Kukaan virologeista ei osoita, että sekvenssit ovat luonteeltaan virukselle kuuluvia.

Lisäksi on järjetöntä mielivaltaisesti julistaa, että sekvenssit ovat virukselle kuuluvia, eliminaation prosessin avulla, so. sen tosiasian perusteella, ettei niillä ole aikaisemmin ristiriitaista alkuperän määritystä geneettisissä tietopankeissa. Kukaan virologeista ei osoita, että sekvenssit ovat luonteeltaan virukselle kuuluvia, kun he kokoavat kasaan aivan ensimmäisen mallin ja ilmoittavat, että he ovat löytäneet sairautta aiheuttavan viruksen. Missään vaiheessa kukaan heistä ei puhdista väitettyjä viruspartikkeleita todistaakseen niiden suhteen sekvensseihin, ja silti ensimmäisestä keksitystä uudesta genomista tulee se koetinkivi, jonka mukaisiksi muut virusten metsästäjät tulevat sovittamaan omat in silico -genominsa tai suunnittelemaan ”vahvistavat” PCR-protokollat. (s. 31-32)

35. Ei tapaa tarkistaa suoraan sekvenssin koko.

Virologeilla ei ole sellaisia laboratoriotekniikoita, jotka voisivat suoraan tarkistaa, onko edes heidän näytteissään kokonaista 30 000 emäksen RNA-rihmaa. (s. 32)

36. Ei perustunut suoralle näytölle viruksesta vaan vahvistamatonta alkuperää olevien sekvenssien osoittamiselle.

Toisin sanoen, heidän ilmoituksensa viruksen genomin löytämisestä ei perustunut suoralle näytölle viruksesta vaan sellaisten vahvistamatonta alkuperää olevien sekvenssien osoittamiselle, jotka oli kasattu vielä useamman kuvitteellisen ”virusmallin” mukaan. (s. 35)

37. Lepakkovirustarina on ollut kuvassa mukana vuoden 2003 SARS:n ”puhkeamisesta” lähtien.

Kuten muistetaan, lepakkovirustarina on ollut kuvassa mukana vuoden 2003 SARS:n ”puhkeamisesta” lähtien, ja ilmeisesti, tuhansien vuosien jälkeen, ihmiskunta on nyt kiinalaisissa lepakkoluolissa leviävien virusten muodostaman jatkuvan uhan alla. (s. 35)

38. Valitettavasti tämä zoonoottinen kansanusko [taudin tarttuminen eläimestä ihmiseen ja päinvastoin] on levinnyt virologisesta kirjallisuudesta yleisön mielikuvitukseen.

He oikeaan aikaan varoittivat maailmaa, että ”lepakoissa olevien zoonoottisten virusten keskuudessa on geneettistä diversiteettiä, mikä lisää mahdollisuutta, että variantit ylittävät lajimuurin ja aiheuttavat taudin puhkeamisia ihmisväestöissä.” Valitettavasti tämä zoonoottinen kansanusko on levinnyt virologisesta kirjallisuudesta yleisön mielikuvitukseen. (s. 36)

39. Ei todistusta, että mikään sekvenssi tulee viruksesta.

Tässä kohdassa pitäisi olla selvää, että kukin koronavirusgenomi on luotu muiden niin sanottujen genomien mallin mukaan ilman että virologit olisivat osoittaneet, että mikään näistä sekvensseistä tulisi viruksesta. (s. 36)

40. On luotettu virologian kuvitteellisiin genomisepitelmiin täysin tarpeettomien lääketieteellisten ja poliittisten väliintulojen aikaansaamiseksi.

Vaara ihmiskunnalle on, että luuloteltuja koronavirusgenomeja, jotka on luotu virologien spekulaatioiden mallin mukaan, käytetään nyt malleina tuotteiden luomiseksi ja injektoitavaksi onnettomiin vastaanottajiin, jotka on huijattu ja narrattu uskomaan, että virologian viimeisin keksintö on todellinen, ts. on luotettu virologian kuvitteellisiin genomisepitelmiin täysin tarpeettomien lääketieteellisten ja poliittisten väliintulojen aikaansaamiseksi. Vaarallinen ja suureksi osaksi kokeiluluonteinen mRNA- ja nanolipidibioteknologia on tappanut enemmän ihmisiä kuin kaikki rokotteet yhdessä viimeisten 30 vuoden aikana, ja me olemme vasta vain alkaneet laskea. (s. 38)

41. CDC näyttää olevan täysin tietämätön siitä, että se ei toimi tieteellisen metodin mukaisesti.

Toisin sanoen, CDC [USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus] näyttää olevan täysin tietämätön siitä, että se ei toimi tieteellisen metodin mukaisesti, tai se on ymmärtänyt, että peli on menetetty, ja ryhtynyt vilpillisiin toimiin. Oli miten oli, sitä ei voi ottaa vakavasti luotettavan tieteellisen informaation lähteenä, jos se myös tukee kontrolloimattomia kokeita todisteena viruksista. (s. 41)

42. Heidän oman kokeensa toistettavuuden puute herättää heti kysymyksiä.

Sen lisäksi, että virologian nykyiset metodologiat virusten löytämiseksi pitäisi hylätä, heidän oman kokeensa toistettavuuden puute herättää heti kysymyksiä niistä olosuhteista, joissa SARS-CoV-2:n alkuperäiset keksijät ilmoittivat uudesta viruksestaan maailmalle. (s. 43)

43. Jos virologit tahtovat löytää viruksen, se kaikki riippuu siitä, kuinka he suunnittelevat protokollansa ja mitä he pyytävät tietokoneen etsiä.

Riippumaton analyysi paljasti, että Fan Wu ja hänen työryhmänsä olisivat voineet löytää parempia in silico [ks. kohta 18, VIL] -konsensusosumia ”HIV:lle” [”ihmisen immuunipuutosvirukselle”, VIL] ja ”hepatiitti D -virukselle” kuin ”uudelle koronavirukselle” 41-vuotiaasta wuhanilaisesta miehestään, joka hakeutui hoitoon keuhkokuumeen vuoksi yhtenä ensimmäisistä väitetyistä Covid-19-tapauksista. Jos virologit tahtovat löytää viruksen, se kaikki riippuu siitä, kuinka he suunnittelevat protokollansa ja mitä he pyytävät tietokoneen etsiä – ja kuinka nämä ennustajat tietäisivät, mitä etsiä? (s. 44)

44. Meille jää epäselväksi, miksei Stephen Bustin päättäväisesti kiinnittänyt huomiota PCR:n epäasianmukaiseen käyttöön.

Covid-19-pandemiailluusion ylläpitämiseksi tarvittiin tapauksia. Näitä hankki maailman kaikkien aikojen suurin ihmisten ”testausohjelma”, johon kuului miljardeja kaikkialle maailmaan jaettuja PCR-laitteita. Meille jää epäselväksi, miksei Stephen Bustin, joka on ”maailmankuulu kvantitatiivisen PCR:n ekspertti, jonka tutkimus keskittyy molekulaaristen tekniikoiden muuttamiseen käytännöllisiksi, lujatekoisiksi ja luotettaviksi työkaluiksi kliiniseen ja diagnostiseen käyttöön”, päättäväisesti kiinnittänyt huomiota PCR-prosessin epäasianmukaiseen käyttöön. (s. 44)

45. Siinä ei ole mitään järkeä.

Spesifisyyttä koskevan kysymyksen lisäksi ei tuotu kunnolla tietoon sitä, että tämä maailmankuulu PCR:n ekspertti sanoi David Crowelle huhtikuussa 2020, että (jopa virologian omin ehdoin) koronaviruksen PCR-tuloksen kutsuminen ”positiiviseksi” 36-37 syklin [kahdennussyklin, VIL] kohdalla, kuten tapahtui kaikkialla maailmassa, on täydellistä hölynpölyä. Siinä ei ole mitään järkeä. (s. 45)

46. Yhtäkään PCR-analyyseistä ei ole kehitetty niin kuin Bustinin MIQE-ohjeet määräävät.

Vaikka SARS-CoV-2:n olisi osoitettu olevan fyysisesti olemassa ja PCR olisi hyväksytty päteväksi diagnostiseksi työkaluksi, Bustinin täytyisi myöntää, ettei yhtäkään PCR-analyyseistä ole kehitetty niin kuin hänen MIQE-ohjeensa määräävät ja ettei yhdelläkään niistä ole kliinistä vahvistusta. (s. 46)

47. ”Testit” ovat vain molekyylien enentämisvälineitä.

Onko Bustin unohtanut, että ”testit” ovat vain molekyylien enentämisvälineitä? PCR:n keksijä tri Kary Mullis varoitti v. 1993 näin: ”En usko, että voit käyttää väärin PCR:ää – tuloksia, sen tulkintaa, käytetään väärin.” (s. 47)

48. Kliinisten validiteettitutkimusten täytyisi olla tehtyjä ennen kuin testi otetaan käyttöön kliinisessä työssä.

Kuitenkin jos esitetään väitteitä, että PCR on diagnostinen työkalu, pitäisi olla selvää, että kliinisten validiteettitutkimusten täytyisi olla tehtyjä ennen kuin testi otetaan käyttöön kliinisessä työssä. Corman-Drosten -tutkimus jätti tämän vaiheen väliin, ja Maailman terveysjärjestö hyväksyi tämän petoksen laittamalla verkkosivuilleen PCR-protokollan versioita 13.1.2020 ja 17.1.2020, ennen kuin tutkimusta oli edes julkaistu. Tuon jälkeen PCR:ää käytettiin yksinkertaisesti kehäpäättelyn kautta sen väitteen tekemiseksi, että PCR:llä diagnosoidaan ”infektioita” ihmisissä. (s. 48)

49. Senanayake antoi ymmärtää, että jos mittapuustandardia ei ole, voidaan vain otaksua, että uusi PCR-testi voi osoittaa itsensä luotettavaksi.

Väitetyn pandemian varhaisen kehityksen seuraavassa vaiheessa astui esiin ”asiantuntijoita”, esimerkiksi australialainen tartuntatautispesialisti, apulaisprofessori Sanjaya Senanayake, joka levitti perusteettomia väitteitä testien paikkansapitävyydestä yleisölle. 26.4.2020 tehdyssä haastattelussa hän totesi, että mitä Covid-19:n testaukseen tulee, ”ei ole mitään todellista mittapuustandardia [kriteeristandardia, arvioimisperustetta, kultaista standardia, engl. gold standard, VIL], johon tätä voitaisiin verrata – – Covid-19:lle meillä ei ole mittapuustandarditestiä, joten nykyiset testit, joita me käytämme, PCR-testit, ne ovat meidän mittapuustandardimme, mutta jos asiaa yritetään arvioida, luulemme, että se poimii todennäköisesti noin 70% tapauksista.” Senanayake antoi ymmärtää, että jos mittapuustandardia ei ole, voidaan vain otaksua, että uusi PCR-testi voi osoittaa itsensä luotettavaksi. Tämä on kuitenkin vastoin kaikkea testien validointia koskevaa tiedettä. Epäselvää on tämän vakiintuneista validointilogiikan periaatteista poikkeamisen vuoksi se, kuinka hän laski, että se toimi ”noin 70%” ajasta, puhumattakaan siitä aivovoimistelusta mittapuustandardin suhteen, joka löytää itsensä vain 70% ajasta. Hänen huomaamattoman myönnytyksensä myötä olisi yksimielisyys siitä, että ”ei ole mitään mittapuustandardia” Covid-testauksessa, koska todellinen mittapuustandardi on jotakin, jota ei ole olemassa ja joka olisi fyysinen eristäminen ja todistus viruspartikkelista. (s. 48)

50. Absurdi uusi ”pandemian” määritelmä.

Maailman terveysjärjestö keksi absurdin uuden ”pandemian” määritelmän, ja nyt se on vääntämässä infektion määritelmän sellaiseksi, joka kytkee sen irti sairauden käsitteestä PCR-tulosten yksinomaisen käytön kautta. Kary Mullis ei olisi voinut ilmaista asiaa selkeämmin, kun hän sanoi, että PCR on ”vain prosessi, jota käytetään tekemään hyvin paljon jotakin jostakin”. Valitettavasti useammassa kuin yhdessä tilanteessa Covid-19-aikakaudella vaikutusvaltaiset henkilöt, esimerkiksi Bustin ja Senanayake, ovat tukeneet sitä, että virologit käyttävät molekulaarista valmistusvälinettä [PCR] kaikenlaisten perusteettomien väitteiden tekemiseksi, esimerkiksi vahvistamattomasta kyvystä diagnosoida uudenlainen infektio ja väitetyn viruksen havaitsemisesta. (s. 49)

51. Alemman tason osallistujien kohdalla tieteellisen metodin hylkääminen saattaa olla huomaamatonta tai satunnaista.

Olemme kuulleet väitteen, että olisi mahdotonta, että lääketieteellisen ja tieteellisen yhteisön enemmistöstä kaikki olisivat tieten tahtoen osallisina virologian epätieteellisissä metodologioissa Covid-19-petoksessa. Kirjoittaja ei esitä sellaista hypoteesia, vaikka on ihmetelty, voidaanko ja kuinka kauan tietämättömyyttä käyttää puolustuksena. Tosiaan, sen vuoksi aiemmin tässä esseessä (kohta 9) mainittiin, että alemman tason osallistujien kohdalla tieteellisen metodin hylkääminen saattaa olla huomaamatonta tai satunnaista. Vastavalmistuneet virologit on koulutettu toimimaan vanhempien kollegoidensa metodologioiden mukaisesti, eivätkä he todennäköisesti pääse pitkälle valitsemallaan uralla ja sen rahoituksessa, jos he asettavat kyseenalaiseksi laboratoriotyönsä perustan. (s. 50-51)

52. Sitä tosiasiaa, että viruksella täytyy olla todellinen fyysinen olemassaolo, ei ymmärretä lainkaan.

Ja tuosta vain ”vahvistetaan”, että virus on olemassa, sillä perusteella, että verrataan joitakin uusia in silico -kokoonpanoja muihin, geneettisiin tietokantoihin aiemmin jätettyihin in silico – kokoonpanoihin. Kirjoittaja siirtyy kuvaamaan heidän seuraavaa aktiviteettiaan, sitä, että he analysoivat fylogeneesipuuta [suvunkehityspuuta, VIL] ja rakentavat kehityspolun viimeisimmälle virologian kuvitteelliseen sukupuuhun tehdylle lisäykselle. Sitä tosiasiaa, että viruksella täytyy olla todellinen fyysinen olemassaolo erillisenä partikkelina, jolla on spesifiset biologiset ominaispiirteet, mukaan lukien kyky infektoida isäntiä ja aiheuttaa sairautta, ei ymmärretä lainkaan. (s. 52)

53. Kehäpäättely ja ”virusgenomin” keksimisen itseen viittaava prosessi.

Tähän päivään mennessä Covid-19 ei ole ollut legitiimisti määritelty kliininen tila, koska ”vahvistetut tapaukset” viittaavat vain molekylaarisen havaitsemisprosessin tulokseen. Lisäksi olemme jo käsitelleet kehäpäättelyä ja ”virusgenomin” keksimisen itseen viittaavaa prosessia virologian metodologian avulla ja väittämällä sitten, että lähes identtisten kokoonpanojen havaitseminen muissa paikoissa on vahvistus sille, että ”sama virus” on löydetty. (s. 52-53)

54. Ainoa asia, joka oli leviämässä kaikkialla maailmassa, pelon lisäksi, oli kuvitteellinen WH-Human 1 -”genomi” [WH viittaa Wuhaniin, VL].

Ei koskaan ollut mitään virusta, joka olisi levinnyt. Ainoa asia, joka oli leviämässä kaikkialla maailmassa, pelon lisäksi, oli kuvitteellinen WH-Human 1 -”genomi” ja PCR-testit, jotka oli kalibroitu sen sekvensseihin. ”Pandemia” olisi voitu pysäyttää siihen paikkaan hylkäämällä nämä testit; sen sijaan tietämättömät julkisen terveydenhuollon ”asiantuntijat” uskoivat virologian tieteenvastaisuuteen ja ovat siitä lähtien olleet mukana Covid-19-petoksessa. (s. 53)

55. Simulaation tulokset lähetettiin kaikkialle maailmaan digitaalisena koodina internetin kautta.

”Virus” keksittiin varmasti laboratoriossa, mutta se oli tietokonelaboratorio, ja ainoa asia, joka vuodettiin tahallaan, oli tietokonesimulaatio. Simulaation tulokset lähetettiin kaikkialle maailmaan digitaalisena koodina internetin kautta, ja siitä saatavat PCR-alukkeet [primers, käynnistysmolekyylit, ks. kohta 18, VIL], joita käytettiin PCR-laitteissa massiivisesti, loivat ”tapaukset” Covid-19-petokselle. (s. 53)

56. Ei ole mitään näyttöä, että joko partikkeli [= ”virus”, VIL] tai ehdotettu uudenlainen sairaus olisi olemassa.

Kuten artikkelissa The COVID-19 Fraud & War on Humanity pääpiirteittäin esitettiin, ei ole mitään näyttöä, että joko partikkeli tai ehdotettu uudenlainen sairaus olisi olemassa. Lisäksi tässä nykyisessä esseessä on esitetty yksityiskohtaisempi analyysi Fan Wun ja hänen työryhmänsä tutkimuksesta ja heidän väärästä väitteestään, joka koski viruksen ”tunnistamista” Wuhanissa varhain 2020. Toisaalta laboratoriovuodon puolestapuhujat, esimerkiksi Sachs ja Harrison, aloittavat analyysinsä hyväksymällä kokosydämisesti virologian huonosti perustellut lähtökohdat. (s. 55)

57. Sellaiset kokeet eivät osoita, että heidän näytteensä sisältävät viruksia tai omaavat sairautta aiheuttavia ominaisuuksia.

Sellaiset kokeet eivät osoita, että heidän näytteensä sisältävät viruksia tai omaavat sairautta aiheuttavia ominaisuuksia luonnollisessa maailmassa. Jos he eivät voi edes osoittaa virusten olemassaoloa tuetuissa julkisissa yrityksissään, ei ole paljon huolen aihetta; ei ole väliä sillä, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu, koska heillä ei ole mitään viruksia alun alkaenkaan. (s. 56)

58. Kuitenkaan mikään näistä asioista ei edellytä sellaisten partikkeleiden olemassaoloa, joita voitaisiin pitää viruksina.

Samalla tavalla heidän mainitsemansa Pohjois-Carolinan yliopistossa tapahtuva väitetty virustutkimus tai ”vuotaneet” apurahaehdotukset, esimerkiksi USA:n Defense Advanced Research Projects Agencylle tehty ”DEFUSE”, eivät ole todiste viruksista. Selvyyden vuoksi totean: sitä ei kiistetä, että instituutiot, esimerkiksi mainittu yliopisto, ovat tehneet kokeita olemassa olevilla asioilla, esimerkiksi piikkiproteiineilla, vuosikymmeniä. Jotkut näistä sekvensseistä on patentoitu ja niitä on käytetty injektoitavien biologisten aineiden kehittämisessä, joita monet ihmiset on viime aikoina pakotettu ottamaan muka Covid-19-rokotteina. Kuitenkaan mikään näistä asioista ei edellytä sellaisten partikkeleiden olemassaoloa, joita voitaisiin pitää viruksina. (s. 56)

59. Hölynpölyn kirja.

Valitettavasti virologian väitteiden kirjasta on tullut niin mutkikas, että useimmat lukijat eivät ymmärrä, että se koostuu suureksi osaksi hölynpölystä. (s. 56)

60. Laboratoriovuotohypoteesi on vain jälleen yksi Covid-19-aikakauden tarina.

Laboratoriovuotohypoteesi on vain jälleen yksi Covid-19-aikakauden tarina, joka pitää elossa yleisön mielikuvituksessa illuusiota SARS-CoV-2:n aineellisesta olemassaolosta, kuten myös sairautta aiheuttavista viruksista ja mikrobeihin liittyvästä tarttuvasta taudista yleisesti. Viime kuukausina pelkoon perustuva tarina on jatkunut: on ollut ilmoituksia apinarokon puhkeamisista ja väitetystä ”poliovirusten” löytämisestä Lontoossa, ja Covid-19:n laboratoriovuototeoria jopa sai tukea Maailman terveysjärjestön pääjohtajalta haamusairauden ja hänen määrittelemänsä pandemian tueksi. (s. 57)

61. ”Little Mountain Dog”-kertomus luottaa vain uskoon, että on olemassa virus.

Kuten ”Little Mountain Dog”-kertomus, laboratoriovuotokertomus ei luota mihinkään viruksen tieteelliseen osoittamiseen, se luottaa vain uskoon, että on olemassa virus, tukenaan jokin näennäinen tukeva todistus. (s. 57)

62. Kaikki nämä kertomukset johtavat takaisin samaan pelkotarinaan, joka koskee tarttuvaa ja tappavaa ”virusta”.

Yhtiömuotoisen median ja Wikipedian ylenpalttinen tuki ”salailulle” olisi koomista, ellei se olisi osa ihmiskuntaa vastaan käytävää sotaa. Kaikki nämä kertomukset johtavat takaisin samaan pelkotarinaan, joka koskee tarttuvaa ja tappavaa ”virusta”. Se sallii tämän petoksen levittämisen ja valmistaa tietä muille samanlaisille petoksille tulevaisuudessa suoritettaviksi. Kirjoittajaa hämmästyttää, että hyvin monet ”terveyden vapaus”-yhteisön edustajat eivät luota mihinkään yhtiömuotoisen median Covid-19:ää koskeviin väitteisiin paitsi siihen ilmoitukseen, että tappava virus on liikkeellä, kaikkein suurimpaan valheeseen. (s. 58)

63. Yhdessäkään näistä dokumenteista ei ole mitään sellaista, missä olisi tieteellinen näyttö siitä, että viruksia on olemassa.

Huolimatta lukuisista patenteista, jotka koskevat ”rekombinaatti-koronaviruksen tuottamisen metodeja”, ja liittovaltion apurahoista sellaisille kuin ”toiminnan vahvistamisen [gain of function] spesialisti” tri Ralph Baric ja hänen työryhmänsä Pohjois-Carolinan yliopiston Chapel Hillissä, yhdessäkään näistä dokumenteista ei ole mitään sellaista, missä olisi tieteellinen näyttö siitä, että viruksia on olemassa. Patenttitoimiston henkilökunta ja ne, jotka hyväksyvät apurahat, eivät ole biologisen uskottavuuden tuomareita, ja he vain vievät eteenpäin virologien väitteitä. (s. 58)

64. Ovatko viranomaiset huolissaan, että jos he virallisesti myöntävät yhtä paljon, tapahtuu kansannousu?

On paljastettu, etteivät virologit suorita asianmukaisia kontrollikokeita ja ettei heidän ”virusten eristämistä” koskevia väitteitään ole näytetty toteen tieteellisessä kirjallisuudessa. Ovatko viranomaiset huolissaan, että jos he virallisesti myöntävät yhtä paljon, tapahtuu kansannousu, kun suurempi yleisö ymmärtää ne rikokset, jotka on tehty sellaisten väitteiden pohjalta, jotka juontavat juurensa petollisista virologisista kokeista? (s. 61)

65. Tältä pohjalta virusten metsästäjät identifioivat väittämänsä virukset.

On huomautettu, että mitä virologiaan tulee, paljon suurempi huolen aihe kuin ”tietokoneresurssit” on se, että prosessi, jota voidaan käyttää tunnettua alkuperää (esim. ihmisen, bakteerin ja sienen solut) olevan geneettisen materiaalin sekvensointiin, on muuttunut tuntematonta alkuperää olevien geneettisten fragmenttien kokoamiseksi kasaan algoritmien avulla. Tältä pohjalta virusten metsästäjät identifioivat väittämänsä virukset. Tietokoneresurssit eivät ole enää ongelma virologeille, koska he kaivavat informaatiota täysin tieteenvastaisista ”wet-lab-putki”-metodologioistaan, joissa käytetään raakanäytteitä (käsittelemättömiä näytteitä), ja syöttävät nämä tuotetut suodattamattomat lyhyet sekvenssit (”reads”) teoreettiseen ”dry-lab-putkeensa” ja sen in silico -malleihin [wet-lab eli ”märkä” laboratoriotoiminta käsittelee ”märkiä” asioita: nesteitä, biologista materiaalia, kemikaaleja jne., ja dry-lab eli ”kuiva” laboratoriotoiminta keskittyy tietokoneisiin, tietokoneella tuotettaviin malleihin ja tietokonesimulaatioihin, VIL]. (s. 63)

66. Virologian vajoaminen yhä syvemmälle tieteenvastaisuuteen.

Näyttää siltä, että suuresti pienentyneet sekvensointikustannukset ja lyhentyneet aikaraamit yhdessä ovat kiihdyttäneet virologian vajoamista yhä syvemmälle tieteenvastaisuuteen, mistä ihmiskunta maksaa hyvin kalliin hinnan olemassa olemattomien virusten vuoksi, joita keksitään mielin määrin ja käytetään verukkeina epäaidoille väliintuloille ja orjuuttamiselle. (s. 63)

67. Jos kukaan ei voi viljellä tai fyysisesti eristää väitettyjä viruksia, kuinka ympäristöstä peräisin olevissa näytteissä olevien monenlaisten geneettisten sekvenssien voidaan väittää tulevan niistä?

Jälleen kerran kuitenkin, jos kukaan ei voi viljellä tai fyysisesti eristää väitettyjä viruksia, kuinka ympäristöstä peräisin olevissa näytteissä olevien monenlaisten geneettisten sekvenssien voidaan väittää tulevan niistä? Kuten pääpiirteittään on kerrottu, Fan Wun ja hänen työryhmänsä ilmoitus ”uudesta koronaviruksesta” Wuhanissa perustui täysin sellaisiin tarjottuihin geneettisiin sekvensseihin. Virologian yritys uskotella, että tämä metodologia on todiste viruspartikkeleista, on tuottanut hypoteesin, jota ei voida falsifioida [osoittaa vääräksi] ja joka on ristiriidassa tieteellisen metodin kanssa. (s. 64)

68. He varmasti eivät koskaan osoita, että sekvenssit, joiden he väittävät kuuluvan ”virukselle”, tulevat sellaisen kuvitellun partikkelin sisältä.

Virologit tekevät pätemättömäksi ”virusgenomi” -prosessin heti alkuun, koska he eivät koskaan osoita, että heillä on partikkeli, joka vastaa viruksen määritelmää. He varmasti eivät koskaan osoita, että sekvenssit, joiden he väittävät kuuluvan ”virukselle”, tulevat sellaisen kuvitellun partikkelin sisältä. Sen sijaan he väittävät, että sellaiset ilmoitukset voidaan tehdä konsensuspäätöksillä: luokitellaanko sekvenssit ”ei ihmisperäisiksi” tai ”uudenlaisiksi” ja katsotaan, kuinka suuressa määrin ne sattuvat pitämään yhtä ”tunnettujen virusperäisten” sekvenssien kanssa, jotka oli aikaisemmin jätetty geneettisiin tietopankkeihin. Luonto kuitenkaan ei tottele ihmiskunnan luomia tarinoita. (s. 64)

69. Metagenomiikka on sallinut virologian karusellin pyöriä 21. vuosisadalle.

Metagenomiikkaprosessi mahdollistaa sellaisten virussekvenssien keksimisen yhä uudelleen ja on sallinut virologian karusellin pyöriä 21. vuosisadalle. Kuitenkin sen johdosta, että virologia on ollut kyvytön täyttämään omia postulaattejaan viimeisen vuosisadan ajan, sen tulevaisuus tulee melko varmasti rakentumaan tämän metagenomiikan väärin käyttämisen, tai ainakin väärin soveltamisen, ympärille. Voitaisiin toivoa, että monien organisaatioiden viimeaikainen kyvyttömyys todistaa, että ne suorittavat asianmukaisia kontrollikokeita, on merkki siitä, että viruspandemiat vetävät viimeisiä henkäyksiään tieteellisesti. Niitä voidaan propagoida vain niin kauan kuin tämä lopullinen petos on piilossa yleisöltä. Voidaan odottaa virologian vedellessä viimeisiään, että metagenomiikkaa tullaan edelleen tyrkyttämään ”teknologisena edistyksenä”, jonka sopivasti väitetään tehneen oikeat tieteelliset todisteet vanhentuneiksi. (s. 64-65)

70. Onko todella typerää pitää yllä keskusteluja siitä, onko SARS-CoV-2:n tai minkä tahansa muun sairautta aiheuttavan viruksen osoitettu olevan olemassa?

Kirjoittaja on tehnyt havaintoja ja ollut yhteydessä joukkoon ”terveyden vapaus”-liikkeen ihmisiä, jotka väittävät, että on typerää pitää yllä keskusteluja siitä, onko SARS-CoV-2:n tai minkä tahansa muun sairautta aiheuttavan viruksen osoitettu olevan olemassa. On esitetty mm. seuraavia argumentteja: se vie huomion pois ihmiskuntaa vastaan tehdyistä rikoksista; se on strateginen virhe, koska se synnyttää lisää hajaannusta; jos virusteoria (tai laajemmin mikrobiteoria) asetetaan kyseenalaiseksi, silloin täytyy esittää vaihtoehtoinen teoria. (s. 65-66)

71. Minkään tutkinnan aikana ei tulisi pysähtyä mukavuussyistä tai sen tähden, että tiedon nykyinen taso ei voi tarjota enempää.

Vaikeus joillekuille, jopa niille, jotka ovat vapausliikkeessä, voisi olla, että viruksen olemassaolon kieltäminen tulisi heidän elämäntyönsä suuren osan kyseenalaiseksi asettamisen kustannuksella. Kuitenkaan minkään tutkinnan aikana ei tulisi pysähtyä mukavuussyistä tai sen tähden, että tiedon nykyinen taso ei voi tarjota enempää. Päinvastoin, on karkea virhe sallia virologian päättävien tahojen sanella perustavat ”tosiasiat”. Covid-19-petoksen ydin perustuu virologian väitteisiin. Ei ole strateginen virhe suunnata energiamme virologian virheiden paljastamiseen, muuten se, että kukistetaan Covid-19-vastatoimia ja samalla ollaan puuttumatta virologiseen hölynpölyyn, avaa oven vaikka kuinka monelle ”viruspandemialle” tulevaisuudessa. Selvän käsityksen saaminen koko petoksesta vie pois perusteettoman tartuntatautipelon ja avaa lujemman tien kestävään vapauteen. (s. 66)

72. Virologit eivät ole esittäneet mitään suoraa näyttöä sairautta aiheuttavista viruksista, sen sijaan he ovat turvautuneet epäsuoriin havaintoihin.

Virologit eivät ole esittäneet mitään suoraa näyttöä sairautta aiheuttavista viruksista, sen sijaan he ovat turvautuneet epäsuoriin havaintoihin, jotka ovat kelpaamattomia kokeiden kontrolloimattoman luonteen johdosta. Lisäksi tieteellisestä metodista kiinni pitäminen pitää meidät vapaina velvollisuudesta esittää vaihtoehtoinen selitys näille ilmiöille – kun hypoteesi on osoitettu vääräksi, edes kerran, se on mennyttä kalua. (s. 67)

Suomentanut Vesa-Ilkka Laurio

40 kommenttia

 1. Mikä tappoi kymmenesosan inarilaisista 1920? Espanjantauti kaatoi väkeä erittäin pahasti siellä, kun alue oli eristyksissä säilynyt taudin kahdesta ensi aallosta. Nyt yhteyksiä oi Norjaan, jossa tauti raivosi myös. Tisaalta puute oli tehnyt kansaa heikommaksi. Ei kai kukaan väitä, että kaikki neolisivat olleet rokotettuja, jotka saivat taudin tai kuiolivat

  Plusääni(2)Miinusääni(15)
  1. Kuinkahan monta kertaa mm. nimim. ”Jepulisjepsis” on vastannut tähän ”Espanjantauti” asiaan täälläkin? Aina samat ympäripyöreät (kehälogiikka) ”argumentit” jotka on puettu kysymysten muotoon.

   ”Mikä tappoi jossei virus?” Tätähän sinä yrität sanoa? Tämäkin on argumentointivirhe. Koska (todistamaton eli perusteeton) virus-teoria on tarjottu kauan sitten, ja siitä on tullut normi, niin silloinhan asiaa ei voi (denialismi, oman tietämättömyyden/ymmärtämättömyyden käyttäminen perustana jne.) mikään muu selittää? Koska ”parempaakaan selitystä ei ole”? Hohhoijaa…

   ”Espanjantauti kaatoi…” Tässä siis jo oletat lopputuleman (viruksen olemassaolon) ilman perusteita. Sen sijaan että oikeasti rehellisesti mietittäisi ja analysoitaisi että mikä ”kaatoi”, missä ja miksi.

   ”Ei kai kukaan väitä…” Tämä ei seuraa (non sequitur) ja muutenkin tällainen kysyvä olettamus ei ole väite itsessään. Vai yritetäänkö tällä viestiä että kukaan ”järkevä ei väittäisi niin ja näin” jolla jälleen mentäisi aiempaa kehää ympäri uudelleen ja uudelleen.

   Rokotteet ovat YKSI selitys ihmisten ”sairastumiseen” (myrkyttämiseen) esim. Korona aikana. Kuka on väittänyt (ja missä/milloin) että rokotteet ovat ainoa selitys Espanjantautiin?

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
  2. Yleisesti ottaen espanjantaudin (etenkin USA:ssa, mutta myös yleisesti maailmanlaajasti) syitä olivat rankat rokotukset, säteily (tuolloin otettiin maailmanlaajasti käyttöön teleyhteyksiä erittäin voimakkaine lähetysasemineen), ylisuuret aspiriiniannokset ja sotien yleisesti heikentämät ja myrkylliset olosuhteet, huono hygieniä, pelot ja suuret inhimilliset rasitukset ensimmäisen maailmasodan jälkeen.

   Esim. Rosenau (myös monet muut) teki espanjantaudin aikaan useita tartuttamiskokeita (silloinkin oltiin voimakkaan taikauskon vallassa, että on näkymättömiä mörköjä, jotka kyttäävät joka paikassa ja tekevät ihmisiä sairaiksi ja tappavat), joissa vapaahtoisia terveitä altistettiin sairaille. Terveitä yritettiin saada sairastumaan esim. niin, että sairaat yskivät suoraan terveitä kohti, jopa suoraan suuhun; ja he keskustelivat liki toisiaan useita minuutteja, sairaiden räkää siirrettiin suoraan terveiden neniin ja nieluihin, jopa silmiin, ja jopa sairaiden eritteitä injektoitiin terveisiin. Kaikin mahdollisin tavoin yritettiin saada espanjantauti tarttumaan. Lukemattomissa kokeissa yksikään terve ei sairastunut, ei koskaan. Florence Nightingalen perhe oli hoitamassa näitä espanjantautisia, mutta he eivät koskaan itse sairastuneet. Florence avasi ikkunat (tuli raitista ilmaa potilaiden huoneisiin), ja simsalabim, potilaat alkoivat heti parantua.

   Ei ollut näkymätön mörkö, kuten täällä väitetään.

   Naurettavaa väkeä täällä. Uskovat mörköihin ja julistavat mörköasiaansa joka puolelle, ja yrittävät syytellä ja pilkata tervejärkisiä. Syvälle on ”niiden” aivopesu uponnut liki kaikkiin kommentoijiin täällä. Voi raukkoja! Kukaan ei edes viitsi perehtyä asiaan, niin itsestään selvinä mörköjä pidetään. Siksi valitsemani tyylilaji on oikea.

   Plusääni(18)Miinusääni(3)
    1. Lisäksi nämä ”viruksia ei ole olemassa PISTE ja ASIAN KÄSITTELY ON LOPUSSA” -ihmiset eivät koskaan pysty selittämään, mikä aiheuttaa vesikauhun tai vesirokon, noin esimerkiksi.

     On helppo väittää, että flunssa on vain elimistön puhdistusreaktio, tai jotain muuta hömppää, mutta miten kokonainen koululuokka voi saada vesirokon yhdessä, ja sitten eivät koskaan enää saa sitä elämänsä aikana? Ja miten vesikauhuisen koiran purema saa ihmiselle aikaan vesikauhun?

     Joko kyseessä on virus tai sitten joku muu mikrobi, jota voi yhtä hyvin nimittää vaikka virukseksi, ellei se sitten ole bakteeri tai muu jo tunnistettu alkueliö.

     Se, että PCR-testeillä huijataan ihmisiä, ei mitenkään tarkoita etteikö olisi olemassa jokin yleinen taudinaiheuttaja, joka ei ole bakteeri.

     Plusääni(3)Miinusääni(3)
     1. ”On helppo väittää, että flunssa on vain elimistön puhdistusreaktio, tai jotain muuta hömppää, mutta miten kokonainen koululuokka voi saada vesirokon yhdessä, ja sitten eivät koskaan enää saa sitä elämänsä aikana? Ja miten vesikauhuisen koiran purema saa ihmiselle aikaan vesikauhun?

      Joko kyseessä on virus tai sitten joku muu mikrobi, jota voi yhtä hyvin nimittää vaikka virukseksi, ellei se sitten ole bakteeri tai muu jo tunnistettu alkueliö.”

      Tuossahan se hyvin tulikin. Nyt vain odotellaan Veskun vastausta.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Vesa-Ilkka Laurio, toivottavasti näet tämän:

    Jos mitään sairauksia aiheuttavia viruksia ja bakteereja ei ole olemassa, niin hieman ihmetyttää, kuinka esim. tuhkarokko tarttui lapsista toisiin, jos sitä ei ole olemassa. Aikoinaan 60- ja 70-luvulla lapsille pidettiin tuhkarokkojuhlia, jotta lapset sairastaisivat taudin pieninä ilman vakavien jälkitautien vaaraa. Tuhkarokko tarttui lapsista toisiin, jotka saivat sitten taudin tyypilliset oireet. Tuota ei mielestäni voi selittää kylmettymisellä tai jollain myrkyllä. Onko bakteerien aiheuttama vatsatauti kuten esim. turistiripuli myös vain mielikuvitusta? Ja sitten toisillahan aina vatsavaivat helpottavat oudosti ulkomailla. Onko kysymys vain stressistä? (Joillakin stressi pahenee ulkomailla, toisilla helpottaa.)

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Eikö se ole jo kehäpäätelmää, että näitä ”viruksia” – joita meissä jokaisessa väitetään pörräävän mielin määrin – ei kuitenkaan saa otettua näkyviin (eristettyä) SUORAAN ihmisestä?

  Luulisi sen tautia aiheuttavan partikkelin löytyvän helposti, esim. potilaan verestä, syljestä, hengityksestä, limanäytteestä, kudosnäytteestä, tai mistä tahansa eritteestä, koska niitä on niin paljon? Suoraan ihmiskehosta virologit eivät kuitenkaan viruksia etsi. He hylkäävät sen parhaan soluviljelmän – eli ihmiskehon, ja tutkivat vain laboratorio-olosuhteissa kiusaamiaan myrkytettyjä soluviljelmiä. Sieltäkään sitä virusta ei suoraan löydy, vaan niiden solujen OLETETAAN (ilman kontrollikoetta) kuolevan jonkin mielikuvituksellisen partikkelin ansiosta. Esitetään siis vain arvaus/teoria jota ei kuitenkaan näytetä toteen. Sitten sitä kuollutta solukasaa tutkitaan PCR -laitteistolla, joka on saa vertailuarvonsa geenijaksoja järjestelevästä lottokoneesta.

  Eikö pitäisi jo siis vähemmästäkin ymmärtää, että sellaista mitä ei ole olemassa – ei voi vastaansanomattomasti näyttää toteen.

  Ankkatesti virusteoriaan sovellettuna (engl. duck test) :

  Jos se näyttää valheelta, ui niin kuin valhe ja vaakkuu kuin valhe, niin se on todennäköisesti valhe.

  Sama videona – tekstitys suomeksi;
  https://tokentube.net/view?v=2919006145

  Luonto ei tottele ihmiskunnan luomia satutarinoita.

  Plusääni(14)Miinusääni(3)
 3. JÄÄHYVÄISET VESA-ILKKA LAURIOLLE
  Koko kertomus olisi pitänyt esittää virologille eikä Magneettimedian lukijoille, joilla ei ole virologin koulutusta. Artikkelin ymmärtäminen edellyttäisi perustavia tietoja virologiasta. Magneettimedia on foorumi tavallisille ihmisille. PCR-testi on osoittautunut kelvottomaksi ja COVID-pandemia rikolliseksi menetelmäksi, jolla vähennetään väestöä (kuolemat ja hedelmällisyyden tuhoaminen). Tässä yhteydessä on huomattava, että stefanlankalaiset katsovat myös, että bakteerit eivät aiheuta sairauksia. Stefan Lankan opetuslapset ovat uskonlahko, joka pyrkii koko virologian tuhoamiseen. Maailmassa on satoja laboratorioita, joissa tutkitaan viruksia. Eivät ne tutki olemattomia. Monia flunssaepidemioita ei voi selittää muuten kuin tartuttavilla viruksilla. Vesa-Ilkka Laurio on tyypillinen uskovainen, joka löydettyään yhden selityksen pitää siitä kiinni ja yrittää keksiä sille todistuksia. Tieteellinen fakta on, että bakteerit ja virukset aiheuttavat tauteja.
  Benjamin Kivilohkare, miles Domini

  Plusääni(6)Miinusääni(18)
  1. Ei ollenkaan yllättävää, siis täysin ennalta arvattavaa (käytännössä tiedettävää), että taas toistat oman virus-uskontosi liturgian kaikkine argumentointivirheineen kuten aina ennenkin. Ovelasti myös heijastat omat virheesi ja erheellisyytesi mm. Vesa-Ilkka Laurioon, vaikka todellisuudessa itse olet virus-uskonnon edustaja ja suorastaan Paavi. Tämä heijastaminen on klassinen argumentointivirhe. Sitten, heität stereotyyppi-argumentointivirheen kutsumalla muita ajattelevia ja asioista selvää ottavia ”stefanlankalaisiksi”.

   ”Monia flunssaepidemioita ei voi selittää muuten kuin tartuttavilla viruksilla. […] Tieteellinen fakta on, että bakteerit ja virukset aiheuttavat tauteja.” Näin sanoo BK.

   1. Termi ”flunssaepidemia” olettaa/sisältää jo asian mitä yritetään ’todistaa’. Vaunu ennen hevosta jälleen. Kehälogiikkaa.

   2. Saisimmeko vihdoin nähdä nämä ”tieteelliset todisteet” näistä sinun väitteistäsi? Olen niitä useaan kertaan jo kysynyt ja aina vastauksena on inttäminen, denialismi, argumentointivirheet, uskonnon liturgia jne.

   3. Ja miksei tämäkin tähän. Voisitko luetella tieteellisen tutkimuksen keskeiset rakenneosat? Tarjoa meille validi hypoteesi ja selitä tutkimuksen kulku. Tiedän jo sanojesi (tämänhetkisten ja aiempien) pohjalta ettei sinulla ole hajuakaan miten tämä prosessi toimii.

   Plusääni(10)Miinusääni(2)
    1. Ja taas ympäri mennään – kehälogiikkaa.

     Tshang: ”Flunssaepidemiat ovat vain kylmä fakta”

     Tässä jälleen jo oletetaan se asia mitä yritetään ”todistaa”. Ns. flunssaa kyllä esiintyy, se on totta. Kuuluuhan nuo ”oireet” ihmisen luontaiseen puhdistusmekanismiin kehossa. Epidemia taas terminä jo olettaa että on ”tauteja” jotka tarttuvat ihmisestä toiseen jne. Tämä on perusteeton väite. Esitä todisteet tartunnoille! Näitä todisteita eivät ole retoriikka, uskomukset, tyhjät väitteet ja argumentointivirheet.

     Epidemiologiset havainnot eivät todista mitään syy-seuraus suhdetta. Se vain kuvaa väestön ”sairastumista” tietyissä konteksteissa. Jos epidemiologiset havainnot todistavat ”virusopin” niin silloinhan esim. keripukki on tartuntatauti. Iso ryhmä merimiehiä sairastuivat samoissa olosuhteissa samaan aikaan. ”Sitähän ei selitä mikään muu!” aivan kuin oisin kuullut tuon jossain…

     Samoin jos esim. homekouluissa sairastuu iso osa lapsista, niin silloinhan sen on pakko olla ”virus”? Esimerkkejä on loputtomiin ja syitä on lukuisia. Tähän tietysti tulee vastauksena retoriikkaa ja anekdootteja: ”Minun lapseni saivat pöpön päiväkodissa ja toivat sen kotiin ja sitten minäkin sairastuin. Tämä todistaa virukset!”

     Näitäkin kollektiivisia reaktioita ja ihmisten yhteyttä toisiin on käsitelty aiemmin. Virusten pitäminen ainoana vaihtoehtona ei ole pelkästään typerää vaan myös vaarallista, koska sillä edesautetaan Big Pharman agendaa, niin pelottelun (näkymättömät möröt) kuin pakkorokotusten ja muiden myrkkyjenkin puskemisen kautta.

     Tshang: ”Niille olisi löydyttävä joku selitys”

     Mutta ilmeisesti vain perusteeton valtavirran ja Big Pharman puskema virusoppi on ainoa hyväksyttävä selitys? Vaikka mitään tartuntaa ei ole koskaan todistettu tai mitään virusta eristetty (todistettu)? Pelkkä silmitön usko (virususkonto) riittää? Näkymättömillä möröillä pelottelu on siis ”jees”?

     Plusääni(8)Miinusääni(2)
   1. VIRUSOPISTA
    Minulla ei ole mahdollista tehdä kokeita, joilla todistaisin virusten olemassaolon. Käsitykseni perustuu lukemiini faktoihin. Virusten tarttumista on yritetty todistaa siirtämällä sairastuneen ihmisen eritteitä terveisiin ihmisiin. Tällöin ei ole huomioitu sitä, että näillä ihmisillä, kuten suurimmalla osaa ihmisistä, on immuniteetti kyseisiä viruksia vastaan. Tästä syystä koejärjestelyt ovat epäonnistuneet. Luotan johtavien tutkijoiden tuloksiin kuten nobel-palkitun Luc Montaignierin tutkimuksiin sekä siihen, että viruksia tutkitaan useissa laboratorioissa. Käytän lisäksi tervettä järkeä, enkä usko, että virusinfektiot ovat vain ”kehon puhdistusreaktioita”, kuten stefanlankalaiset julistavat. Tottakai sairauksia aiheuttavat monet muutkin tekijät kuin virukset ja bakteerit.
    Benjamin Kivilohkare, miles Domni

    Plusääni(4)Miinusääni(6)
    1. Ei sinun itse tarvitsekaan tutkimusta suorittaa, sinun tulee vain tarjota meille validi hypoteesi ja selittää tutkimuksen kulku (keskeisine rakennusosineen). Viittaathan viestissäsi ”lukemiisi faktoihin” ja väität että ”viruksia tutkitaan laboratorioissa”.

     Jos ”tutkimus” on (olevinaan) tieteellinen, niin silloin on oltava hypoteesi. Tiedehän on kirjaimellisesti hypoteesin testausta – syy-seuraus suhteen selvittämistä luonnolliselle ilmiölle. Ilmiön tulee olla luonnollinen koska jos se on ihmisen tekemä/aiheuttama (synteettinen) niin silloin koko tutkimus on turha: syy tiedetään jo etukäteen – ihminen.

     Ts. Mikä on ”virusten” aiheuttama luonnollinen ilmiö? Miten ja missä ”virus” esiintyy luonnossa?

     Tämä ”virus” teoria on yhtälailla pseudotiedettä, kuin vaikkapa tieteelliseksi väitetty painovoimateoria, niin se vanhentunut ”Newtonin” euklidinen kuin tämä virallinen ja moderni sekä hyväksytty Einsteinin pseudo-Riemanniaaninenkin. Kyseessä on tieteen valeasuun pukeutunut pseudotiede. Sellaisesta taikatempusta puhutaan jolla ei ole tarjottavanaan validia hypoteesia koska lähtökohdat ovat jo väärin – kuten tässä ”virus” keskustelussakin.

     Itse asiassa tämä ”virus” hömppä muistuttaa vanhaa Phlogiston teoriaa: https://youtu.be/bokJBpWpGBM

     BK: ”Tällöin ei ole huomioitu sitä, että näillä ihmisillä, kuten suurimmalla osaa ihmisistä, on immuniteetti kyseisiä viruksia vastaan. Tästä syystä koejärjestelyt ovat epäonnistuneet.”

     Hahaha! Kumpi tuleekaan oikeasti ensin? Virusten todistaminen vai ”immuniteetti”?

     Virusta ei ole eristetty tai todistettu mutta ihmisillä on jo vastustuskyky tätä vastaan? Tämä on aivan sama argumentti kuin:

     Tauteja aiheuttaa näkymättömät ja toistaiseksi todistamattomat taianomaiset yksisarviset jotka lentävät ympäriinsä ja joiden takapuolesta tulee taianomaisia sairastuttavia säteitä. Joidenkin kehot tosin ovat vastustuskykyisiä näitä vastaan, ja näiden ihmisten iholla on näkymätön suojakilpi jota ei myöskään ole vielä todistettu, mutta tästä syystä mm. altistuskokeet ovat epäonnistuneet. Käytän maalaisjärkeä, koska tauteja ei selitä mikään muu. Todisteeksi tästä yksisarvisten aiheuttamat sateenkaaret, ihmisten kokemukset sekä lääkeyhtiöiden rahoittamat asiantuntijalausunnot.

     Siis aivan naurettavaa pseudotiedettä, kuten tuo em. Phlogiston.

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
  2. Jäät tuolla tavalla kyseenalaistamatta lääketeollisuuden vaalimaa tartunta- ja patogeenidogmaa itse paitsioon B.K.

   Tottakai kaikenlaisia laitoksia, jossa tätä valhedogmaa vaalitaan on paljon, muuten se ei pysyisi yllä. Tämä BigPharman koneisto on aivan järjetön, ei tässä pelkät labrat ole mukana, vaan oikeastaan koko länsimainen lääke- ja terveysbisnes. Se taitaa olla sivujuonineen jo maailman suurin liiketoiminnan ala?

   Myös elokuvateollisuudella, joka tuottaa enimmäkseen humpuukkia on aivan järjetön koneisto takanaan. Monissa paikoin kokonaisia kaupunginosia esim. USA:ssa Hollywood ja Kanadassa Ontarion, Quebecin ja Brittiläisen Kolumbian kaikenlaisen yritystoiminnan osuus on yli 90 prosenttisesti joko suoraan tai välillisesti elokuvateollisuudessa! Pelkästään Pohjois-amerikan elokuva- ja viihdeteollisuus elättää miljoonia ihmisiä.

   Pitäisikö minun tällä perusteella olettaa, että ne elokuvat ovat välttämättömyys ihmiskunnalle? Sinun omia sanojasi muokkaamalla lainaten; Maailmassa on satoja elokuvastudioita, joissa tehdään ihan oikeaa työtä. Eivät ne tee humpuukkia.

   Virusteorian kyseenalaistaminen on valtavirtaa ulkomaisilla vaihtoehtokanavilla. Aihe nro.1. Yksikään tauti ei fyysisesti tartu elävien olentojen välillä. Ei ole olemassa mitään patogeeneja. Erilaisia myrkkyjä toki on olemassa.

   Ja todellakin, bakteerit eivät itsessään aiheuta sairauksia. Bakteerien myrkyttämisyritykset antibiootteja käyttäen sairastuttaa.

   Kaikki mitä te teette – tuntuu kääntyvän teitä itseänne vastaan.

   Plusääni(15)Miinusääni(3)
 4. Kysymykseen, ”no – mikä sitten sairastuttaa ihmiset?” – vastaus videona;

  https://tokentube.net/view?v=2201873210

  Ja se ”Espanjan tauti” 1918-20 oli vain myrkyttämistä – sillä ei ollut mitään tekemistä Espanjan kanssa. Pahimmat tautipesäkkeet olivat Yhdysvaltojen sotilastukikohdissa, ja siellä missä väkeä rokotelttiin ahkerimmin, aspiriinin liikakäytön lisäksi;

  https://rapsodia.info/espanjantauti-oli-rokotekokeilu-2/

  ja jo sitä ennen rokoteltiin ahkerasti, mm. erään vapaamuurarin Englantilaisen Edward Jennerin omasta päästään 1798 keksimää isorokko-nimistä tautia vastaan. Myös isorokkoa vastaan rokottaminen tappoi ihmisinä isoina massoina.
  The Truth About Smallpox – Kate Sugak

  https://odysee.com/@dharmabear:2/The-Truth-About-Smallpox-Kate-Sugak-720-Eng:e

  Kyllä on surkeasti ihmiskunnan asiat. Nykyään eletään ehkä pahempien taikauskojen ja valhetarinanoiden vallassa, mitä paljon parjatulla ”pimeällä” keskiajalla. Ennen ihmisillä oli sentään jalat maassa, söivät suoraan luonnon antimia, viettivät aikaa ulkona ja jollekkin joka väitti, että räkätauti voi tappaa, olisi naurettu kunnon röhönaurut.

  Plusääni(13)Miinusääni(1)
   1. Miksei noin voisi olla? Lue tähän alle linkittämäni artikkeli.
    Mikäli tuon ao. artikkelin sanoma pitää paikkaansa, en ihmettelisi yhtään etteikö tämä tahallinen myrkyttäminen jo silloin ulottunut Inariin asti?

    Piispa Teemu Laajasalon mukaan entisaikaan ”kirkolla oli keskeinen rooli ensimmäisissä rokotekampanjoissa (esim. isorokkorokotukset). Papit saarnasivat ja puhuivat rokottamisen hyödyistä, hälvensivät pelkoja ja kehottivat kirkkokansaa ilmoittautumaan rokotusluetteloon lukkarille.”

    Täällä lisää;
    https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/suomen-ensimmaista-massarokotusta-toteuttivat-papit-ja-lukkarit-silla-maassa-oli-vain-20-laakaria-isorokon-levitessa-ajattelussa-tapahtui-olennainen-muutos#8f07a5f8

    ja siellä sanotaan näin;

    ”Käytännössä rokotukset tehtiin menemällä kyliin ja ihmisten koteihin. Ainakin Anders Chydeniuksen tiedetään myös käyneen Pohjanmaan kodeissa puhumassa rokotusten puolesta.

    – Kirkkoherrat saattoivat tehdä niin muutenkin. Ne tuskin olivat pelkkään rokottamiseen liittyviä matkoja, vaan samalla saatettiin kastaa lapsia tai kuulustella Katekismusta, Esko M. Laine sanoo.

    Rokotukset haluttiin ulottaa kaikkein syrjäisimpiinkin kyliin ja koteihin. Toimitusvaikeuksia oli silloinkin.”

    Plusääni(9)Miinusääni(1)
 5. Miten syntyy oire nimeltä jäykkäkouristus (tetanus)? Vastaus: Syvä injektiohaava, jossa toksiinit ovat päässeet syvälle kudokseen ja haava paranee jättäen nuo toksiinit kudoksen sisään. Rokotus on juuri tuollainen tapahtuma.

  Tämä oli siis vapaa suomennos ao. artikkelin lopusta;

  ”This myth that bacteria can produce toxins is nonsense. Bacteria BREAK DOWN toxins.”
  https://blurt.blog/informationwar/@northern-tracey/ever-stood-on-a-rusty-nail

  Suomalaisten bakteerikammo on jotain aivan käsittämätöntä. Bakteereja, noita luonnon omia eliöitä, pelätään, niin kuin kauhuelokuvissa, mutta kaikenlaiset BigPharman synteettiset myrkyt ja kaikenlaiset päihteet ovat suomalaiselle ok.

  Niistä ollaan valmiit maksamaan mitä tahansa ja syntyy suuri älämölö, jos niitä ei saa. Itsensä päihdyttäminen kerää jopa isoimman äänisaaliin vaaleissa. Jaana Pelkonen ehdotti vapaampaa alkoholin saatavuutta ja keräsi 2015 vaaleissa suuremman äänisaaliin – siis yksin – mitä koko Itsenäisyyspuolue kokonaisuudessan. Eli = 15 954 ääntä. Itsenäisyyspuolue samoissa vaaleissa = 13 638 ääntä.

  Eli kuten eräs Vesa I jo aikoinaan sanoi; ”Kansa kyttää vain himojaan, viinaa, leipää, sukupuolielintään ja viihdettä.” Ei kansaa kiinnosta mikään itsenäisyys. Ihan turhaan hymisette Finlandiaa kulkueissanne ja liehutatte siniristilippujanne. Tämä kansa on huuhaa – kansaa, ei suomalaisia kiinnosta itsenäisyys.

  Mikään toinen Pohjoismaa ei asettanut terveydenhuollon henkilöstölle ”rokotevelvoitetta”;

  https://mkrsuomi.fi/hoitajapula-poliitikot-estaneet-hoitajien-tyonteon-saatamalla-lakipykalan-48-a/

  No worries suomalaiset. Ei tänne kukaan hyökkää. Tämä kansa tuhoaa itse itsensä.

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
 6. Kymmenesosa inarilaisista kuoli siis myrkkyyn. Mikähän tämä myrkky oli ja kuinka hmeessä se levisi tuolloin ja nyt sitten ei enää

  Plusääni(4)Miinusääni(6)
   1. Linkissäsi puhutaan rokottamisesta isorokkoa vastaan 1800-luvun alkupuolella. 38 % oli rokotettu. Epäilen syvästi, että kaikki inarilaiset olisivat oilleet rokotettuja tai edes ne kuolleet edes isorokkoa vastaan. Espanjantautia tuskin sentään ensinkään, kun olivat olleet eristyksissäkin

    Plusääni(4)Miinusääni(5)
  1. Isäni kertoi, että hänen mummonsa ”sairastui” espanjantautiin. Hänen paksut tummat hiuksensa muuttuivat sen jälkeen harmaiksi ja ohenivat. Ajattelin tuolloin, että kuulostaa enemmänkin myrkytys oireelta tai tuolta säteilyn vaikutukselta (vertaa syövän sädehoito) kuin joltakin räkätaudilta joka olisi levinnyt nopeammin kuin ihmiset pystyivät liikkuumaan sinä aikana.

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
 7. Miten lienee Lepran laita. Tautia on tutkittu ja sen on havaittu todistettavasti tarttuvan ihmisestä toiseen.

  Sitten norjalainen Armauer Hansen löysi lepraa aiheuttavan bakteerin vuonna 1873. Tämä löytö osoittautui ratkaisevaksi kamppailussa tautia vastaan. Sittemmin hänet palkattiin leprasairaiden hoitoon.

  Koronarokotteiden ansiosta ihmiskehosta heikkenee immuunivaste. Näin ollen myöskin lepra on tulossa takaisin kuin myös moni muu jo voitettu tartuntatauti. Toisaalta rokoteheittoja jotka tulevat viipeellä voi esittää uusina `virusmutaatioina`.

  Lepran eli spitaalin on arvioitu olevan vanhin dokumentoitu infektio. Jo Egyptin kuninkaat hakkauttivat leprasairaiden kuvia kiviin ja Kiinassa se tunnettiin 2700-luvulla ennen ajanlaskun alkua.

  Jostakin syystä juuri Havaijilla lepra-potilailla tauti eteni nopeammin kuin muualla. Kun Euroopassa leprapotilas saattoi elää tautinsa kanssa jopa 30 vuotta niin Havaijilla tartunnan saanut menehtyi samaan tautiin 3 – 5 vuodessa.

  Lepraa tutkimaan Havaijille saapui saksalainen ihotautilääkäri Eduard Arning. Aluksi – saadakseen selville taudin tarttuvuuden – hän teki kokeita eläimillä. Vuonna 1884 hän aloitti ihmiskokeet.

  48-vuotiaalla Keanu-nimisellä henkilöllä oli valinnan paikka. Hän oli tehnyt henkirikoksen ja tuomittu hirteen. Hirsipuun hän voisi välttää jos suostuisi koehenkilöksi ihotautilääkäri Eduard Arningin klinikalle.

  Keanu valitsi olla koehenkilö. Eduard Arning teki Keanun käsivarteen syvän viillon ja hieroi siihen yhdeksänvuotiaalta leprasairaalta tytöltä otettua näytettä.

  Neljän vuoden kuluttua Kenu oli jo pahoin taudin runtelema ja Eduard Arning sai todisteet siitä että lepra oli tarttuva tauti.

  Arning palasi saksaan arvostettuna ihotautilääkärinä mutta Keanu menehtyi tuskallisesti lepraan Molokain saarella vuonna 1889.

  Tulee mieleen taannoinen dokumentti jossa selvitettiin kuinka amerikkalainen vyötiäinen voi kantaa elimistössään bacillus Mycobacterium leprae bakteeria eikä se ole siitä moksiskaan.
  https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/88373350/large.jpeg

  Tässä vyötiäistä pidetään lemmikkinä – Suomessa
  https://hauskimmat.fi/wp-content/uploads/2018/04/taman-naisen-lemmikkina-oleva-vy.jpg

  Kun ihminen joutuu kosketuksiin vyötiäisen kanssa niin hänellä on erittäin kohonnut riski saada lepratartunta.

  Tutkin lepran esiintymiskarttoja ja huomasin kuinka taudilla on keskittymiä. Tulee vaan mieleen että joku muu karvahäntä kuin panssaroitu vyötiäinen saattaa olla alun alkaen taudin kantaja jolloin lperan alkuperä voitaisiin jäljittää.

  Mutta kun lepra pääsee ihmisyhteisöön niin tartunnan saannin riski on olemassa ennen kuin se paljastuu ja tartunnansaaneet eristetään.

  Jää ihmetyttämään: Ne jotka veljeilivät leprasairaiden kanssa saattoivat saada tartunnan kun taas ne jotka pysyivät heistä kaukana välttyivät sairaudelta. Leprasairaiden eristäminen oli tämän taudin voiton alku.

  Plusääni(4)Miinusääni(4)
  1. Syvä viiltohaava… on siinä normaali tarttumis prosessi. Ja mitä mahtoi olla tuo näyte loppu peleissä? Varmasti puhdasta ”lepraa” ihan jauho muodossa? Tohtori ei tietenkään itse sairastunut koska käytti v. 1884 fffp-3 maskia joka suodattaa näkymättömät partikkelit yhtä hyvin kuin näkyvän savu partikkelin joka tulee maskista läpi.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. Ei lepra tartu. Mikään bakteeri ei tartu. Bakteerit eivät aiheuta sairauksia, ne parantavat sairauksia. Niitä on kehoissamme kymmenen kertaa enemmän kuin soluja. ”Sairautta aiheuttavat bakteerit” ja ”virukset” ovat valhe, jolla on aivopesty niin maan perusteellisesti koko Suomen ”totuusväestö” (esim. kaikki nämä sivustot) ja koko Suomen ”terveydenhuoltoväestö” ja tietenkin koko kansa 99%:sti (kuten kaikissa muissakin asioissa). Maailmassa ei ole suurempaa idioottilaumaa kuin Suomen kansa, ja suulaampaa (puhun kokemuksen perusteella, ja se minulla on melko laaja monestakin näkökulmasta; maailman helpoin asia on aivopestä suomalaiset, niin että koko elämästä tulee aivopesun – ja siis kaikkien vihollisten – palvelemista ja sen puolesta taistelemista).

   Bakteerit ovat kehon suurenmoisia talonmiehiä, jotka siivoavat kuolevaa ja kuollutta kudosta pois kehosta. Ne ovat kehon kallisarvoisia lääkäreitä, jotka todella tietävät, kuinka keho parannetaan. Niillä on ns. saprofyyttinen funktio. Sitä varten niitä on vauriopaikoilla läsnä. On puhdasta, perimmäistä idiotiaa hävittää (eivät tosin häviä, muuttavat vain muotoaan ja funktiotaan pleomorfismissa, jolloin tietenkin parantamisfunktio loppuu) parannustyötä tekeviä bakteereja (esim. antibiooteilla), sillä silloin haitallinen jäte ja myrkyt jätetään kehoon aiheuttamaan kehon tilan kurjistumista, jatkuvaa sairastelua, kroonisia sairauksia, lääkkeiden suurkulutusta ja tietenkin lisää ja yhä syvempää idiotiaa, absoluuttiseen tylsyyteen ja zombiuteen asti. Kun bakteerit (parantajat) tuhotaan, oireet (ovat merkki bakteerien meneillä olevasta terveestä parannustyöstä) saadaan lievennettyä/hävitettyä, mutta sairauden syyt, kehoon kertynyt/joutunut jäte, toksiinit ja myrkyt jäävät kehoon aiheuttamaan koko kehon pystyyn kuolemista loputtomassa sairauden prosessissa.

   Aivan kammottavaa idiotiaa! Parantajat tuhotaan, että sairaus saisi rauhassa jyllätä! Sitä varten on oikein ”terveydenhuoltojärjestelmä”, hyvinvointialueet, aluevaltuustot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, professorit, sairaalat, terveyskeskukset, lääkärit, hoitajat, lääkkeet, lääketehtaat, sädehoidot, kirurgiat, asiantuntijat, ministerit, tutkimus, tiede ja valtava budjetti. En minä turhaan puhu kammottavasta idiotiasta; se on aivan hirvittävä. Ja sitä on koko virallinen Suomi, ja epävirallinen.

   Tunnettu tosiasia kaikkialta maailmasta on, että leprahoitoloissa (taisivat olla enimmäkseen nunnien ylläpitämiä hoitolaitoksia) hoitohenkilökunta ei koskaan sairastunut lepraan. Never.

   Melko hirvittävä on myös ”Junnun” (tälläkään henkilöllä ei ole oikeaa nimeä) valheellinen aivopesupläjäys; siitä muutama huomautus:

   Näytä tieteellinen tutkimus, jossa Mycobacterium leprae -nimiseksi nimetyn bakteerin todistetaan aiheuttavan lepraa ja olevan tartuttava (täyttää siis Kochin postulaatit, joita on viisi).

   Ei ihmisellä ole immuunijärjestelmää tai immuunivastetta, koska ei ole mitään taudinaiheuttajaakaan, jota vastaan pitäisi olla immuuni. Se, mitä virheellisesti (ja osana aivopesua) on sanottu immuunijärjestelmäksi, on todellisuudessa kehon ylläpitojärjestelmä, kehon korjaamisjärjestelmä.

   Koska lepran syitä ovat aliravitsemus ja myrkyttyminen (huonot hygieeniset olot, myrkyllinen ympäristö, myrkyllinen ravinto jne.), lepra voi tulla takaisin vain niin, että syntyy aliravitsemusta ja myrkyttymistä (ja nythän myrkkyä levitetään kaikkialle, ja Junnu tietää sen, mutta sanoo ”bakteeria” syyksi).

   Tartuntatauteja ei ole olemassa, koska ei ole tartuntojakaan (tarttuvia bakteereja tai viruksia). Ne oireistot kyllä ovat olemassa, mutta niitä eivät aiheuta bakteerit tai virukset vaan aliravitsemus, myrkyt ja elimistön myrkyllinen tila, elektromagneettinen säteily tai pitkittynyt stressi (joka Suomen kansalla nyt on, ja Junnu tietää sen, mutta sanoo ”bakteeria” syyksi).

   Lepra ei ole ”infektio” vaan elimistö yrittämässä selvitä ravinnon/ravinteiden puutteesta ja/tai jonkinlaisesta myrkyttymisestä. Bakteereja on siinä prosessissa tietenkin mukana toteuttamassa omaa parantavaa tehtäväänsä (syövät kuollutta ja kuolevaa kudosta). Leprassa toksiineja ja myrkkyjä yritetään työntää ulos ihon kautta.

   Jos muinaisuudessa oli lepraa, niin silloin tietenkin oli aliravitsemusta tai myrkyllisiä olosuhteita tai molempia.

   Jos käsivarteen tehdään syvä viilto ja siihen työnnetään sairaan ihmisen sairasta näytettä, niin tällä täysin epäluonnollisella toimenpiteellä ei ole mitään todistavaa arvoa alun alkaenkaan. Mikään ”lepra” ei leviäisi luonnollisesti tuollaisella tavalla, jos sellaista tarttumista olisi. Kun suoraan viillon kautta, kehon normaalin ylläpitojärjestelmän (tässä ihon ja sen prosessien) ohi, elimistöön työnnetään vieraita proteiineja, vierasta kudosta, kuolevia ja kuolleita soluja jne., silloin elimistö tietenkin reagoi tuollaista väkivaltaa vastaan ja yrittää heti, tavalla tai toisella, päästä eroon tuosta keholle vieraasta ja myrkyllisestä lastista, ja siitä syntyy puhdistusprosessi oireineen. Jos Junnun vatsa avataan ja sinne työnnetään lapiollinen sontaa, niin onko syntyneen oireiston aiheuttaja jokin sonnassa ollut ”tarttuva bakteeri” vai myrkyllinen sonta itse?

   Jos Junnun tekstissä mainittu henkilö 4 vuoden päästä oli ”lepran runtelema”, niin hän oli joutunut elämään aliravittuna tai myrkyllisissä oloissa (tai molemmissa). Kokeen tekijä tietenkin tuli kuuluisaksi ja rikkaaksi päästyään väittämään, että lepra tarttuu. Eristikö kokeen tekijä bakteerin ja katsoiko hän, täyttääkö se Kochin postulaatit?

   Miksi Junnu pelottelee vyötiäisen (ja muiden eläinten) kantamalla leprabakteerilla (leprabakteeri tarkoittaa siis bakteeria, jota esiintyy leprapotilaan leesioissa parantamassa kudosta), kun kaikissa ihmisissäkin on koko ajan kaikkia mahdollisia bakteereja (tubibasilleja, streptokokkeja, stafylokokkeja, E. colia jne. jne., myös Mycobacterium leprae-bakteereja!). Niitä on ihmiskehoissa normaalisti, eivätkä ne aiheuta mitään sairauksia koskaan. Vain silloin, kun keho joissakin kohdissa vahingoittuu (myrkytys, vamma tms.), bakteereja rientää kyseiselle paikalle suurina määrinä, mutta ne eivät ole paikalla vaurioiden aiheuttajina (idiootti väittää näin) vaan vaurioiden korjaajina. Junnu siis suoraa päätä puhuu sitä ”muunneltua totuutta”, kun hän väittää, että kosketus vyötiäiseen voi tartuttaa lepralla.

   Kuten alussa kerroin, lepraisen henkilön kanssa kosketuksissa olleet (hoitajat, lääkärit jne.) eivät ole koskaan saaneet ”lepratartuntaa” ko. henkilöltä. Lepra ei ole tarttuva tauti vaan aliravitsemuksen tai myrkyttymisen vuoksi elimistössä syntynyt prosessi. Aliravitsemus ja myrkyttyminen eivät ole tartuttavia.

   Täysin arvoton ja hyvin vahingollinen on Junnun aivopesupläjäys. Valitettavaa tässä on se, että monet (99%) uskovat tuonkin aivopesun ja kansa eksyy yhä perusteellisemmin. Mutta minkäs minä sille voin. Tällä pikaisesti tehdyllä kommentillani yritän edes jotakin oikeaa ymmärrystä ihmisissä saada aikaan. Aikani olen yrittänyt tuoda esiin asioiden oikeaa laitaa, mutta nyt joudun miettimään, maksaako se vaivaa. Liikaa aivopesua ja aivopesun varassa elämistä ja toimimista.

   Jaa, taidanpa laittaa tähän loppuun kaksi aiemmin kirjoittamaani lepraa koskevaa tai sivuavaa kommenttiani:

   Kommentti 1.

   Ei ole olemassa sairauksia aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Ne sairaudet, joita sanotaan väärin ”infektiosairauksiksi”, ovat olemassa, mutta niitä eivät aiheuta infektiot vaan kehon myrkynpoisto-operaatiot, jotka johtuvat siitä, että kehoon on kertynyt liikaa myrkyllisiä aineita aineenvaihdunnasta tai ympäristöstä, etenkin huonojen elämäntapojen seurauksena.

   Bakteerit voivat ihmisen ulkopuolella myrkyllistä alustaa syödessään muuttua itsekin ihmiselle myrkyllisiksi, mutta silloin ei ole kyseessä bakteeri-infektio vaan myrkytys. Esimerkiksi E.coli-bakteeri on itsessään ihmiselle vaaraton ja hyödyllinen bakteeri, joka luonnostaan asuu ihmisen suolistossa. Se syö ulostetta, ja kun se ihmisen ulkopuolella syö ulostetta, joka hajoaa ja tuottaa myrkyllisiä hajoamistuotteita, se itsekin muuttuu yhtä myrkylliseksi kuin ravintoalustansa. Ravintoon tai veteen joutuessaan uloste aiheuttaa ihmisessä myrkytyksen. Sen aiheuttavat siis uloste + bakteeri yhdessä, ei bakteeri yksin. E.coli-bakteeri ei voi elää ympäristössä yksin, koska se voi elää vain ravintoalustassa. Myrkytys ei ole infektio. Ne ovat eri asioita.

   Leprasta (spitaalista) on syytetty bakteeria (mycobacterium leprae), koska bakteeria löytyy leprapotilaasta. Bakteeri ei kuitenkaan aiheuta lepraa, vaan se on paikalla korjaamassa elimistön vaurioita (bakteerit ovat elimistön ”talonmiehiä”). Eihän palomieskään ole tulipalon aiheuttaja sen vuoksi, että hän on tulipalopaikalla. Lepraa esiintyy alueilla, joilla vallitsee aliravitsemus ja huono yleinen hygienia, mikä osoittaa, että kyseessä on tauti, jonka aiheuttavat puutostila ja mahdollisesti myrkyllinen ympäristö. Parantuneen ravitsemustilanteen ja hygienian seurauksena lepramäärät alkoivat laskea 1900-luvulla. Taudin oireita ovat iholeesiot, jotka voivat haavautua. Kyseisillä alueilla hermopäätteet tuhoutuvat, jolloin syntyy tunnottomuutta, ja se taas lisää vahingoittumisherkkyyttä. Leprabakteeri ei ole syy vaan seuraus.

   Rutosta (paiserutto, keuhkorutto, verenmyrkytysrutto) on syytetty Yersinia pestis -bakteeria. Ns. ”musta surma” 1300-luvun Euroopassa oli rutto. Parantuneen hygienian myötä rutto on liki hävinnyt. Ruttoon liittyvät rotat ja katastrofaalinen hygieniatilanne kaupungeissa. Eräässä kirjassa todetaan, että keskiajan Lontoossa kärrättiin joka päivä pois 55 tonnia ihmisen ulostetta. Tämän lisäksi tulivat eläinten ulosteet. Kaupungit olivat eräänlaisia ulostekasoja. Kuten yllä todettiin, ulosteissa asuu bakteereja, jotka syövät ja hajottavat sitä ja tulevat itsekin silloin joskus myrkyllisiksi. Ulosteissa viihtyvät ja sitä syövät rotat saattavat myrkyttyä ja kuolla. Kuolleet mustat rotat olivatkin merkki uhkaavasta rutosta. Rutto on myrkytys. Yersinia-bakteerit ovat paikalla yrittämässä korjata tilannetta.

   Kommentti 2.

   Minulta kysyttiin: ”Kun Raamatussa kerrotaan paljon spitaalista ja sen osoitetaan olevan tarttuva tauti, jonka tähden nuo sairastuneet on pitänyt eristää terveistä ja tarkat ohjeet siihen liittyen, niin mikä sen aiheuttaa? Onhan sitä vieläkin mm. Afrikassa.”

   Vastaukseni:

   Raamatussa ei ole alkukielissä (heprea, aramea, kreikka) yhtäkään kohtaa, jossa kerrottaisiin jonkin taudin ”tarttuvan” tai olevan ”tartuttava.” Sellaisia sanoja Raamatussa (käytän vuosien 1933-38 suomennosta) on muutama, mutta ne ovat syntyneet Raamatun käännöstyössä, kun kääntäjät ovat olettaneet, että on olemassa tauteja, jotka ”tarttuvat”, ja tulkinneet tekstiä olettamuksensa mukaisesti. Sanoja ”tarttua”, ”tartunta”, ”tarttuma” jne. on eniten ”spitaalitaudiksi” sanottua sairautta koskevissa kohdissa 3. Moos. 13:47-59 ja 3. Moos. 14:34-48 (lähes kaikki kohdat muodossa ”tarttuma”, ja kaikissa puhutaan vain ”spitaalin” ilmestymisestä vaatteisiin tai talojen seiniin, eivätkä ne koske ihmisiä). Muualla Raamatussa on tuollaisia sairautta koskevia kohtia vain jakeissa 5. Moos. 28:21 (”Herra antaa ruttotaudin tarttua”), 5. Moos. 28:60 (”Herra kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun”) ja 2. Kun. 5:27 (”Naemanin spitaalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi”).

   Kaikissa noissa kolmessa jälkimmäisessä kohdassa ”tarttumiseksi” käännöksissä tulkittu sana on alkukielellä verbi, jonka juuri on daalät + beet + goof (heprean kirjainten nimiä) ja joka tarkoittaa ”liittää” ”tarttua kiinni”, ”olla tiukasti kiinni” (siis Jumalan tai Jumalan miehen voimasta, ei minkään ”mikrobin” voimasta).

   Mitä kohtiin 3.Moos. 13:47-59 ja 14:34-48 tulee, niin ensimmäisessä kohdassa alkukielen sana on 12 sanan kohdalla nägah ja yhden kohdalla saarahat ja toisessa kohdassa kaikissa seitsemässä kohdassa nägah. Tutkimani pari sanakirjaa ja pari selitysteosta kertovat, että sana nägah ei tarkoita lainkaan käännösten antamaa ”tarttumaa” tai muutakaan tarttumiseen liittyvää. Nägah tarkoittaa kyseisissä kohdissa seuraavia asioita: vaiva, vitsaus, tauti, sairaus, sairas paikka (siis vaatteessa tai talon seinissä), isku, lyönti, läikkä, rohtuma, hilseinen tai karstainen ihosairaus. Se ei tarkoita ”tarttumista” tai edes spitaalia.

   Sana saarahat puolestaan tarkoittaa seuraavia asioita: yleisesti ”ihosairaus” tai ”sairaus” vaatteissa tai talon seinissä. Septuaginta antaa sanalle merkityksen ”lepra” (näin myös englanninkielinen KJV), mutta lepralla ei tarkoitettu tuolloin sitä, mitä lepralla nykyään tarkoitetaan (”spitaalia”); lepran merkitys alun perin oli ”hilseilevä ihosairaus” (näin Corpus hippocraticum). Koska sanaa sovelletaan myös vaatteisiin ja talon seiniin, se ei viittaa mihinkään tiettyyn ihosairauteen vaan sulkee sisäänsä useita sairaustiloja ja ”epäpuhtauksia.” Sana on peräisi verbistä, joka tarkoittaa ”olla ihottumaan sairastunut.”

   Muutamassa kohdassa no kaksi sanaa muodostava yhdessä (näägah + saarahat) merkityksen ”hilseilevä ihotauti”, jolle monessa käännöksessä on annettu virheellinen merkitys ”spitaalitauti.” Nimenomaan tälle sanalle saarahat on käännöksissä annettu merkitys ”spitaali”, vaikkei sellaista merkitystä sanalla alkukielessä ole. Niinpä muualla Vanhassa testamentissa (2. Moos. 4; 3. Moos. 22; 4. Moos. 5 ja 12; 5. Moos. 24; 2. Sam. 3; 2. Kun. 5, 7 ja 15; 2. Aikak. 26) ”spitaaliksi” käännetty sana on aina saarahat. Uudessa testamentissa (Matt. 8, 10, 11 ja 26; Mark. 1 ja 14; Luuk. 4, 5, 7 ja 17) ”spitaaliksi” käännetty kreikan sana on lepra. Sanalle lepros sanakirjat antavat merkitykset ”spitaalinen”, ”suomuinen”, ”rupinen.”

   Alkukielisessä Raamatussa ei siis ole minkään sairauden kohdalla sanaa ”tarttua”, ”tartunta”, ”tarttuma” tms. Raamatussa ei ole myöskään yhtäkään kohtaa, jossa kerrottaisiin, että spitaaliset tulisi eristää terveistä ihmisistä siinä tarkoituksessa, ettei tauti ”tarttuisi” terveisiin. Kun eristämisestä luvuissa 3. Moos. 13 ja 14 puhutaan, silloin kyseessä on kulttiin eli jumalanpalvelusmenoihin Jumalan määräämänä kuuluva asia, ei mikään diagnostinen tai lääketieteellinen asia. Nuo luvut koskevat ainoastaan silloista jumalanpalveluskulttia. Ehkä jakeet 3. Moos. 13:12-13 auttavat ymmärtämään asiaa:

   ”Ja jos spitaali puhkeaa ihossa, niin että se peittää sairaan koko ihon päästä jalkoihin asti, mihin pappi katsookin, ja jos pappi tarkastaessaan huomaa spitaalin peittävän koko ihon, niin julistakoon hän sairaan puhtaaksi; hän on kokonansa muuttunut valkoiseksi ja on puhdas.”

   Vertauskohtana nämä jakeet:

   ”Ja hänen (Jeesuksen) muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo” (Matt. 17:2);

   ”Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä” (Ilm. 3:4-5);

   ”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja he seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin – – Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ’Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?’ Ja minä sanoin hänelle: ’Herrani, sinä tiedät sen’. Ja hän sanoi minulle: ’Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä’” (Ilm. 7:9, 13, 14).

   Kaikenlainen epäpuhtaus ihmisissä, vaatteissa ja talojen seinissä (vaatteet olivat kuin toinen iho, ja talon seinät olivat kuin perheen toinen iho) tuli karsia pois, ja kaikki siinä viittaa ”varjon” ja ”esikuvan” lailla Kristuksen meille hankkimaan täydelliseen puhtauteen uskossa hänen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen:

   ”Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo” (Kol. 2:16-17);

   ”Jos hän (Kristus) siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: ’Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin’” (Hebr. 8:4-5);

   ”Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi” (Hebr. 10:1);

   ”Tämä, mikä tapahtui heille (Vanhan testamentin ajan isille), on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut” (1. Kor. 10:11).

   Mikrobiteoria on väärä teoria, eikä ole olemassa mitään bakteerien tai oletettujen virusten aiheuttamia sairauksia. Ei siis ole olemassa tarttuvaa tautia nimeltä ”spitaali” (”lepra”) eikä niin ollen myöskään eristämisen tai karanteenin aihetta. Nuo nimitykset ovat vain nimi joillekin elimistön itseparantamisprosessin OIREILLE. Kuten olen artikkelissani ”Lääketiede on massiivinen petos” kirjoittanut, todellisuudessa on olemassa vain yksi ainoa sairaus, myrkkyverisyys, ja kun elimistö pyrkii poistamaan noita ihmisten elimistöönsä työntämiä myrkkyjä ulos, syntyy oireisto, jota yleensä luullaan ”sairaudeksi”, vaikka se on elimistön puhdistus- ja parantumistapahtuma, oireiden vaihdellessa aina sen mukaan, minkä elimen kautta ja millä tavalla elimistö myrkkyjä poistaa. ”Spitaali” on ihon kautta tapahtuva terveellinen myrkynpoisto-operaatio, ja se muuttuu krooniseksi ja vakavaksi vain jos ihmiseen virtaa jatkuvasti uutta myrkkyä tai jos myrkynpoisto-operaatiota estetään esim. ”spitaalin hoidoilla.” Kaikki ”oireet” ovat elimistön itseparantamisprosessia, eivät ”sairautta.” Syy kaikkiin sairauksiin on IHMINEN ITSE.

   Olen toisaalla kirjoittanut ”leprasta” eli ”spitaalista” lyhyesti näin:

   ”Ei ole olemassa sairauksia aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Ne sairaudet, joita sanotaan väärin ’infektiosairauksiksi’, ovat olemassa, mutta niitä eivät aiheuta infektiot vaan kehon myrkynpoisto-operaatiot, jotka johtuvat siitä, että kehoon on kertynyt liikaa myrkyllisiä aineita aineenvaihdunnasta tai ympäristöstä, etenkin huonojen elämäntapojen seurauksena. – – Leprasta (spitaalista) on syytetty bakteeria (mycobacterium leprae), koska bakteeria löytyy leprapotilaasta. Bakteeri ei kuitenkaan aiheuta lepraa, vaan se on paikalla parantamassa elimistöön kohdistuneita vahinkoja (bakteerit ovat elimistön ’talonmiehiä’). Eihän palomieskään ole tulipalon aiheuttaja sen vuoksi, että hän on tulipalopaikalla. Lepraa esiintyy alueilla, joilla vallitsee aliravitsemus ja huono yleinen hygienia, mikä osoittaa, että kyseessä on tauti, jonka aiheuttavat puutostila ja mahdollisesti myrkyllinen ympäristö. Parantuneen ravitsemustilanteen ja hygienian seurauksena lepramäärät alkoivat laskea 1900-luvulla. Taudin oireita ovat iholeesiot, jotka voivat haavautua. Kyseisillä alueilla hermopäätteet tuhoutuvat, jolloin syntyy tunnottomuutta, ja se taas lisää vahingoittumisherkkyyttä. Leprabakteeri ei ole syy vaan seuraus.”

   Tutkiskelin muutamia asiaan liittyviä selitysteoksia, ja tuon tässä esiin niistä joitakin lyhyitä poimintoja.

   1. Uuras Saarnivaara: Voiko Raamattuun luottaa?

   (Yllä esitettyihin 3. Mooseksen kirjan kohtiin liittyen): Kolmannen Mooseksen kirjan nimi Leviticus on peräisin Septuagintasta ja se merkitsee ”leeviläisten kirjaa.” Se on Leevin sukuun kuuluvien pappien KÄSIKIRJA, joka sisälsi Herran antamat ohjeet jumalanpalvelusmenoja ym. varten. Ilman tätä käsikirjaa papit ja leeviläiset eivät olisi tienneet, miten heidän on tehtävissään meneteltävä. – – 3. Mooseksen kirjan JUMALANPALVELUSMENOJEN LAKI oli suureksi osaksi Vanhan testamentin ”EVANKELIUMIA”. Se osoitti israelilaisille, millä tavalla heidän syntinsä voivat tulla sovitetuiksi, niin että he saivat ne anteeksi, ja miten heidän rikkoontuneet välinsä ihmisten kanssa voivat korjaantua. Sen säädökset alkavat usein sanoilla: ”Jos joku…”

   3. Mooseksen kirjassa Herra täten sääti israelilaisille PELASTUKSEN TIEN. Siihen kuului (tapausten laadun mukaan vaihdellen) seuraavia asioita: syntien tunnustaminen, sovitusuhri, veren vihmonta, korvaus sille, jolle oli tehty vääryyttä sekä kuuliaisuus Herran käskyille ja säädöksille. Näissäkin asioissa laki oli ”kasvattaja Kristukseen” (Saarnivaara viittaa jakeeseen Gal. 3:24).

   2. Aapeli Saarisalo: Raamatun sanakirja.

   (Hakusanan ”Spitaalitauti” kohdalla): Mooseksen lain kulttisaastaisuus ja meikäläisen ajatustavan mukainen tarttuvaisuus ovat kumminkin eri asioita – – 3. Moos. 13:13 tekee selvän eron seremonisen saastan ja sairaan välillä [jae esitetty yllä].

   3. Antti Laato: Vanhan testamentin Selitysraamattu I Laki.

   (s. 549): Ihosairauden saanut joutui elämään eristyksissä muista. Kyseessä ei ole lääketieteellinen syy vaan rituaalinen. Epäpuhtaus tarttuu, ja israelilaisten tuli välttää kaikkea epäpuhtautta, kun hän lähestyy Jumalaa.

   4. John W. Kleinig: Leviticus (Concordia Commentary).

   (Kleinig kääntää 3. Mooseksen kirjan lukujen 13 ja 14 sanat ”spitaali” sanoilla ”scaly skin disease”, suomeksi ”hilsehtivä ihosairaus”; tosin hän erehtyy siinä, että pitää sitä tarttuvana).

   (Selittäessään jakeen 3. Moos. 13:4 sanoja, että sairas tuli ”sulkea sisään” [KR 1933-38] eli eristää tai panna karanteeniin 7 päiväksi): Karanteenin tarkoitus ei ollut estää infektion leviämistä vaan pitää epäilty infektio valvonnan alla ennen kuin se julistettaisiin joko puhtaaksi tai saastaiseksi.

   (Luvun 3. Moos. 13 teologinen analyysi): Tämän luvun rituaalinen ohjeistus ei anna ihotautien lääketieteellistä diagnoosia, eikä se käsittele sellaisten ihmisten rituaalista statusta, joilla on tietynkaltainen ihosairaus. Vaikka useimpia eri ihosairauksia ei pidetty rituaalisesti merkittävinä, on kuitenkin yksi laji, joka tekee israelilaisista ja heidän vaatteistaan saastaisia. Se on sairaus, jota kutsutaan nimellä saarahat, hilsehtivä ihosairaus (suomalaisissa Raamatuissa ”spitaali”). Tämä tekninen termi sisältää joukon erilaisia tiloja. – –

   Papit julistivat Jumalan edustajina saastaisiksi ne, joilla oli ihosairaus, koska se oli eräänlainen kuolema, joka sulki heidät Jumalan läsnäolon ulkopuolelle.

   Näitä Kleinigin toteamuksia spitaalitoimenpiteiden kulttiluonteesta tukee myös raamatunjae 5. Moos. 24:8, jossa puhutaan ”spitaalitaudista”: ”Ole varuillasi spitaalitautia vastaan, niin että tarkoin noudatat kaikkea, mitä leeviläiset papit teille neuvovat. Noudattakaa tarkoin käskyjä, jotka minä olen heille antanut.” Oli turvauduttava pappeihin (Jumalan edustajiin) ja kuuliaisuuteen Jumalan käskyjä kohtaan, ei lääkäreihin eikä lääkkeisiin.

   Plusääni(12)Miinusääni(2)
   1. ”Aikani olen yrittänyt tuoda esiin asioiden oikeaa laitaa, mutta nyt joudun miettimään, maksaako se vaivaa.”

    En tiedä auttaako tai kannustaako tämä yhtään, mutta minä ainakin olen kiitollinen kirjoittelustasi ja luen niitä mielelläni. Kiitos.

    Kirjoituksesi ylläpitävät järjen tasapainoa täälläkin, ainakin joltakin osin. Sillä yrittäväthän täällä monet inttää kovastikin vastaan, eikä se jää siihen. Osa jopa sepittää selkeitä valheita. Sinunlaisia miehiä tarvitaan. Edelleen, kiitos.

    Plusääni(8)Miinusääni(2)
    1. Thanks, Luukas 10:19! Jään pohtimaan. Kuitenkaan sivustolla, jossa liu’utaan valheeseen ja vihollisen aivopesuihin, en pitkään voi olla. Täällä tallataan maahan pelastuminen, kristinusko (itse Jumala!), ja totuus sairauksista. En edes oikein ymmärrä, mikä tällaisen sivuston tarkoitus on (ohjataanko jostain ylempää? – moni asia on epäilyttävän epäselvä, kuin väkisin pidettäisiin valheita yllä). Mutta enpä paljon vaivaa päätäni tällä asialla enää. Mietin myös, laitanko pystyyn oman sivuston (harkinnassa), mutta sellaisenkin pystyssä pysyminen on epävarmaa, koska kirjoitan joka asiassa totuutta (johon koko ajan pyrin ja joka minulla monessa asiassa jo on). Totuus hävitetään tässä maassa alta aikayksikön – aina. Toisaalta olen jo kaikesta tarpeeksi kirjoittanut. Hukkukoon kansa valheeseen minun puolestani, jos niin kovasti tahtoo. Mitä se minuun kuuluu?? Olen osani jo tehnyt. Nämä kannustuskommentit kyllä lämmittävät, kiitos!

     Plusääni(10)Miinusääni(1)
 8. LÄÄKETIETEEN RIKOS
  Lääketieteen rikos on siinä, että se keskittyy sairauden parantamiseen lääkkeillä eikä sairauden ennalta ehkäisyyn, niin kuin pitäisi. Näin mahtava lääketeollisuus kahmii valtavia voittoja. Koronarokotus puolestaan on tehty poliittisesti saaden aikaan väestön vähenemisen (rokotteet tappavat ja vammauttavat) ja toteuttaakseen maailmanlaajuisen talouslaman (Great Reset). Great Reset osoittaa juutalaisen maailmanvallan tehokkuuden propagoimisessa. Samoin kuin holokaustihuijaus, ilmastohuijaus, koronahuijaus ja Ukraina-huijaus ovat ne kaikki osoituksia juutalaisten maailmanvallasta tiedotusvälineissä ja korkeiden viranomaisten lahjonnassa. Mitä tulee virusten muka väitettyyn olemattomuuteen, on se vain väärä uskonto, jonka kannattajat pyrkivät saamaan kannatusta vaihtoehtomedioissa, kun valtamedia ei sitä hyväksy. Tässä asiassa valtamedia on oikeassa: viruksia on ja ne aiheuttavat sairauksia kuten bakteerit. Koronapandemia on ihmiskunnan yksi suurimpia rikoksia ja on osoitus juutalaisten vallasta. Korona on vain tavallinen flunssavirus, joka paranee nopeasti esim. ivermektiinillä tai hydroksiklorokiinilla. Ihmisen immuunipuolustusta pitäisi vahvistaa, jotta ihminen ei sairastuisi flunssiin tai syöpään. Kun syöt riittävästi D-, C- B- ja K2-vitamiinejä ynnä magnesiumia ja sinkkiä, et sairastu mihinkään. Nykyajan ruoasta et saa näitä aineita tarpeeksi. Ruokateollisuus on lääketehtaiden ohella syyllinen väestön sairastumiseen. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  https://novahierosolyma.fi/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(3)Miinusääni(7)
  1. Olen kutakuinkin samaa mieltä B. Kivilohkareen kanssa. Ulkoisia taudinaiheuttajia on olemassa, mutta niiden vaarallisuutta suuresti liioitellaan. Ihmisen oman immuunipuolustuksen kunto on kaikkein ratkaisevin. Sotien ja poikkeusolojen yhteydessä väestöjen ravitsemustilanne ja immuunipuolustus heikkenevät, mikä puolestaan tarjoaa kasvualustan kulkutaudeille. Monipuolinen ruokavalio ja/tai sopivat lisäravinteet ehkäisevät ainakin kausiflunssien puhkeamista.

   Korona-plandemia perustui tilastollisesti kerättävän tiedon paisutteluun. Flunssatautia ei tilastoitu talvella 2020-21 lainkaan, vaan flunssan tai influenssan aiheuttamat vaivat tai kuolemat merkittiin koronan alle. Jopa oireettomilta ihmisiltä saatiin lisämerkintöjä tilastoihin yliherkistetyn PCR-testin avulla. Jossain vaiheessa voitiin puhua ’case’-demiasta, jossa ihmisiä pelolteltiin lisääntyneillä tartuntatapaus-luvuilla, vaikka oireista ei puhuttu mitään. Korona ei seurauksiltaan poikennut juurikaan talven 2018 influenssan vakavuudesta. Kaikki perustui viranomaisten ja median tahalliseen paisutteluun ja hallitusten tarkoituksella luomaan paniikkiin. Ilman mediapaisuttelua korona olisi mennyt keskivertokansalaiselta huomaamatta ohi. Kärpäsestä tehtiin härkänen, koska haluttiin poikkeustilat ja kansoille harjoitus totalitarismista. Ikävä kyllä kansat osoittivat valmiutensa alistua teknokraattiseen ja lääketieteelliseen hirmuvaltaan. Tulos oli kasaarimafialle ja tekno-oligarkeille kuten Bill Gatesille varsin positiivinen, joskaan ei täysin tyydyttävä.

   Siionin Viisainen pöytäkirjoissa viitataan selvästi siihen, että banskterimafian ehdoilla toteutettu despotismi on tavoiteltu yhteiskuntajärjestelmä. Goyim-kansalaisilta halutaan riistää pois kaikki oikeudet ja vapaudet. Korona osoitti, että valmius tähän on useimmissa länsimaissa riittävä ja kansalaisten valtaosa niissä on orjamielistä. Näin pankkikartellli on valmis siirtymään suunnitelmiensa seuraaviin vaiheisiin. Torjumalla korona-plandemian typeryydet länsimaalaiset olisivat voineet säilyttää vapautensa. Virusten olemattomuuden selittäminen on tässä suhteessa toissijaista tai melkeinpä haitallista, koska vie plandemian vastustajilta uskottavuutta. On kuitenkin totta, että virologeilta pitäisi vaatia paljon kurinalaisempia testauksia väittämiensä tueksi. Näin estettäisiin mm. rokoteyhtiöiden tai näiden omistamien viranomaisten sikailu tieteen arvovaltaan vedoten.

   Plusääni(3)Miinusääni(5)
  2. Sorry, te muutamat elätte tämän tautiopin suhteen edelleen vahvan taikauskon vallassa. Ei ole mitään sairautta aiheuttavia patogeenejä. Sellainen väite on moneen kertaan todennettu harhaksi. Jo noin sata vuotta sitten tehtiin oheiset influenssan tartuntakokeet. Todisteet väitteilleni ovat siis olleet olemassa jo 1920-luvulta asti.

   Oheisessa artikkelissa näistä koejärjestelyistä ja niiden tuloksista lyhyesti suomeksi ja lähteitä näiden kokeiden alkuperäisiin papereihin,
   https://www.rehellisetuutiset.org/uutiset/espanjantaudin-uusinta-ja-muutama-myytti

   Ja myös ne vitamiinilisät ovat enimmälti BigPharman tuotteita.
   Synteettista tavaraa siis. Esim. D-vitamiini on uutettu lampaan villasta kemiallisesti. D3- on isoina annoksina jopa myrkyllinen. Sitä onkin käytetty rotanmyrkkynä.

   Ohessa todellinen paljastusvideo näistä keinotekoisista vitamiinilisistä. Tieteellistä näyttöä esim. D-vitamiini tasojen noususta ihmiselimistössä D-vitamiinilisän avulla – ei ole. D-vitamiinitasot eivät jostain syystä nouse nauttimalla D-vitamiinia purkista.

   https://odysee.com/@I-Rabbi-T:3/Daniel-Roytas-and-Patrick-Black-720p-tr-2M-W23:9

   Ohessa D-vitamiinista otettu pätkä tuosta videosta;

   https://tokentube.net/view?v=1973464061

   En minä toki mitään sille voi, jos halutaan elää taikauskossa, eikä oteta uutta tietoa vastaan. Saati että selvitettäisi asioita itse. Itse olen jo kauan sitten tajunnut, että meille valehdellaan lähes kaikessa ja tämä antaa motivaation tutkia asioita itse. Ja tässä ei ole mitään ihmeellistä. Valhe on täällä kaiken normi. Se on ollut helppoa todeta.

   On siis kumma juttu, jos tajutaan jokin asia valheeksi, esim. holokaustitarinat, mutta ei jotain toista asiaa. Tuommoinen ajattelu ei ole ollenkaan loogista. Herää epäilykset. En usko että kyse on umpimielisyydestä.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Kunnon lihapää syö vain lihaa. Kaikki muu on sokeria ja hiilihydraattia. Voita saa syödä myös pihvin päällä ja juomaksi kermaa. Vain neidit ja miehimykset syövät voidellun pihvinsä kanssa perunoita (sokeria, hiilihydraattia) tai tomaatteja (sokeria). Elimistö muuttaa lihan ja rasvan vitamiineiksi ja muiksi tarvittaviksi aineiksi kehossa. Eniten ihmisiä Suomessa tappaa ruisleipä ja peruna. Ja juuri ”sattumalta” noita kahta myrkkyä tuputetaan ”kansallisruokina” lapsillemme jo ala-asteelta asti.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat