Oikeudenkäynti: Käräjäoikeuden tuomion perustelut

Kuten totesimme seuraavaa oikeudenkäyntiä käsittelevässä artikkelissa, kannustamme lukijoita auttamaan meitä tapahtuman valmisteluissa.

Alla on syyttäjän rangaistusvaatimukset sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden antaman tuomion perustelut. Käräjäoikeudessa tuomio tuli muun muassa Adrian Salbuchin artikkelista ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke”. Oikeus perusteli tuomiota seuraavasti: ”Kirjoituksessa esitetyt lausumat ja mielipiteet ovat laatunsa, laajuutensa ja vakavuutensa puolesta sellaisia, ettei niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista.”

Laamanni Juha Tervo sekä käräjätuomarit Heikki Sneck ja Jyrki Määttä eivät siis paneutuneet artikkelin sisältöön, vaan tuomitsivat sen imagosyistä, mututuntumalta. Oikeuden mukaan artikkelissa sanalla ”sionisti” tarkoitettiin todellisuudessa juutalaisia, vaikka artikkelissa nimetään muun muassa Barack Obama, Joe Biden ja Bill Clinton. Miten oikeusvaltiossa ihmisiä voidaan tuomita ”laajoista” ja ”vakavista” aiheista keskustelemisesta?

 

***

 

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

1. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

8540/R/0013058/12

Rikoslaki 11 luku 10 §

06.08.2012 – 05.02.2013 Ylivieska

Juha Kärkkäinen on jäljempänä tarkoitetulla menettelyllään asettanut yleisön
saataville ja levittänyt yleisön keskuuteen sekä pitänyt yleisön saatavilla tietoja
ja mielipiteitä, joissa panetellaan ja solvataan Suomessa asuvia juutalaisia.

– 1) Kärkkäinen on 6.8.2012 J. Kärkkäinen Oy:n julkaisemassa
Magneettimedia -aikakautisessa lehdessä, jonka levikki on n. 362000 kpl,
levittänyt ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke” -otsikoidun
suomenkielisen kirjoituksen, joka alunperin on julkaistu englanninkielisenä
otsikolla America Rules The World But Zionism Rules America. Kirjoituksen
tekijäksi on merkitty Adrian Salbuchi niminen henkilö. Kirjoituksessa
käytetään tosiasiallisesti synonyymeinä sanoja sionistit ja juutalaiset.
Kirjoituksessa väitetään, että sionistit ovat solmineet maailmanlaajuisen
salaliiton ja että he kontrolloivat Yhdysvaltoja ja muita merkittäviä
länsivaltioita sekä monikansallisia yrityksiä omien tavoitteidensa ja
suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Kirjoituksessa väitetään, että sionistit
vaikuttavat sotien syntymiseen ja aiheuttavat menettelyllään vahinkoa ja
kärsimystä useille maille ja niiden kansoille. Kirjoituksessa myös väitetään,
että sionistit toimivat kaikkia muita vastaan. Kärkkäinen on toimittanut saman
kirjoituksen yleisön saataville www.magneettimedia.com osoitteessa
sijaitsevassa verkkojulkaisussa, joka on edellä sanotun aikakautisen lehden
verkossa julkaistava versio.

– 2) Kärkkäinen on 23.8.2012 J. Kärkkäinen Oy:n julkaisemassa
www.magneettimedia.com osoitteessa sijaitsevassa verkkojulkaisussa
asettanut yleisön saataville ja pitänyt yleisön saatavilla kirjoituksen, joka
sisältää David Duken teoksen, Jewish Supermacism -kirjan suomennoksen 54
-sivuisen kirjailijan esipuheen. Kirjoituksessa kerrotaan juutalaisesta
maailmanlaajuisesta ja erityisesti Yhdysvaltoja kontrolloivasta salaliitosta ja
miten eräät juutalaiset äärimielipiteitä edustavat tahot toimivat juutalaisen
ylivallan puolesta muita yhteiskuntaryhmiä ja omaa kotimaatansa vastaan.

– 3) Kärkkäinen on 5.2.2013 J. Kärkkäinen Oy:n julkaisemassa
www.magneettimedia.com osoitteessa sijaitsevassa verkkojulkaisussa
asettanut yleisön saataville ja pitänyt yleisön saatavilla niin kutsutun Siionin
viisaitten pöytäkirjat -kirjoituksen, joka on alunperin 1900 -luvun alussa
julkaistu juutalaisvastainen propagandakirjoitus. Pöytäkirjat sisältävät
perättömiä väitteitä ja kuvauksia kokouksia, joissa juutalaiset suunnittelivat
maailman alistamista valtansa alle ja erityisesti länsimaisen kristityn
yhteiskunnan alistamista. Suunnitelmiin kuului muun ohella
maailmantalouden romahduttaminen ja poliittisen järjestyksen horjuttaminen.
Esimerkiksi Natsi-Saksan propagandassa 1930 – 40 luvuilla viitattiin po.
pöytäkirjoihin harjoitetun kansallissosialistisen juutalaispolitiikan tueksi.
Pöytäkirjat, joita epäiltiin yleisesti väärennetyiksi niiden julkaisemisesta
lähtien, osoitettiin jo 1920 -luvulla väärennöksiksi. Kärkkäinen on samassa
yhteydessä levittänyt kahden Natsi-Saksaa kannattaneen suomalaisen
kirjoittajan vuonna 1943 alunperin julkaisemaa kommentaarikirjoitusta
pöytäkirjoista, jotka myöskin sisältävät juutalaisia koskevia perättömiä
väitteitä.

Kärkkäisen edellä kohdissa 1 – 3 kerrotulla tavalla levittämät tiedot ja
mielipiteet muodostavat ajallisen ja asiayhteytensä vuoksi yhtenäisen
tiedonlevityskampanjan.

Kärkkäinen on kerrotulla menettelyllään levittänyt tietoja ja mielipiteitä, jotka
asiallisesti kohdistuvat juutalaisiin yleensä ja julkaisukielen ja käytettyjen
julkaisukanavien vuoksi erityisesti Suomessa asuviin juutalaisiin.

Kärkkäisen levittämissä kirjoituksissa juutalaisia kuvataan ihmisryhmänä
yleistäen rikollisiksi ja yhteiskuntamoraaliltaan muihin nähden ala-arvoisiksi.
Kirjoituksissa väitetään tosiasiallisesti, että juutalaiset toimivat salaliitossa
maailman hallitsemiseksi ja että he ovat syyllisiä paitsi maailmansotien
syntymiseen myös useaan nykypäivän kansainväliseen konfliktiin.
Kirjoituksissa väitetään tosiasiallisesti myös, että juutalaiset ovat vastuussa ns.
taloudellisen globalisaation haittavaikutuksista. Kärkkäisen levittämissä
kirjoituksissa on yhtymäkohtia esimerkiksi kansallissosialistiseen
juutalaisvastaiseen propagandaan. Kirjoitukset omaavat tyypillisen
juutalaisvastaisen propagandan ominaispiirteet.

Kärkkäisen levittämät väitteet ovat sellaisinaan, mutta erityisesti
kokonaisuutena arvioituina niiden ajallisen ja asiallisen yhteytensä vuoksi,
juutalaisia panettelevat ja solvaavat.

Kärkkäinen on ymmärtänyt kirjoitusten lukijoiden mieltävän niiden sisällön
asiallisesti tarkoittavan juutalaisia yleensä eikä vain juutalaisia ääritahoja tai
esimerkiksi Israelin valtiota. Kärkkäinen on myös ymmärtänyt, että hänen
levittämänsä juutalaisia panettelevat ja herjaavat lausumat ovat omiaan
herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa
juutalaisia vastaan. Väitteiden esittäminen ei ole ollut tarpeen sionismin,
Israelin tai muiden valtioiden toimenpiteiden arvostelemiseksi.

Toissijainen vaatimus: jos Kärkkäisen levittämiä, kohdissa 1 – 3 tarkoitettuja
kirjoituksia ei arvioida yhdeksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan
-rikokseksi, on Kärkkäisen katsottava syyllistyneen kolmeen erilliseen
kiihottamista kansanryhmää vastaan-tarkoittavaan rikokseen

 

***

 

Tuomion perustelut

Johdanto

Asiassa on riidatonta, että Kärkkäinen on Magneettimedian päätoimittajana
julkaissut tai saattanut yleisön saataville syytteessä yksilöidyt kolme
kirjoitusta. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että Kärkkäisen julkaisemissa
kirjoituksissa on käsitelty juutalaisia. Kysymys on siitä, täyttääkö kirjoitusten
julkaiseminen rikoslain 11 luvun 10 §:n mukaisen tunnusmerkistön.

Rikoslain 11 luvun 10 §:n nojalla rangaistavaa on, kun joku asettaa yleisön
saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla
tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan
jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän,
uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden
perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Muun ohessa lainvalmisteluasiakirjoista (HE 317/2010 vp s. 42) ja ratkaisusta
KKO 2012:58 ilmenee, että säännöksen soveltamisessa on kiinnitettävä
huomiota yksilön sananvapauden suojaa koskeviin näkökohtiin.
Rangaistussäännöksen soveltamisessa ja rangaistavuuden rajaamisessa on
tärkeää ottaa huomioon säännöksen suhde perustuslain ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksen suojaamaan sananvapauteen (EIT:n
ratkaisukäytännöstä ks. esim. ratkaisut 23.9.1994/Jersild vs. Tanska ja
23.9.1998/Lehideux ja Isorni vs. Ranska). Viestintään ei saa puuttua enempää
kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys
kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. Niinpä esimerkiksi maahanmuutto- ja
ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei
sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Rangaistavaa kuitenkin on
kansanryhmien uhkaaminen, solvaaminen tai panettelu. Nyt kyseessä olevassa
asiassa on kysymys väitetystä kansanryhmän solvaamisesta tai panettelusta.
Syytteessä ei ole edes väitetty, että kirjoituksissa on uhattu juutalaisia.

Selvää on, että juutalaisuus on yksi uskonnoista. Kirjoituksissa ei käsitellä
uskontoon liittyviä kysymyksiä sillä tavoin, että niitä olisi pidettävä
kirjoittajan uskovapauden piiriin kuuluvina mielipiteenilmaisuina. Asiassa ei
ole edes väitetty, että kirjoitusten julkaisemisessa on ollut kysymys Kärkkäisen
uskonvapauden ilmaisusta. Asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisenä ei
siis voi pitää yksilön uskonvapauteen liittyviä näkökohtia. Merkityksellistä on
sen sijaan punninta, ovatko kirjoitukset olleet sisällöltään sellaisia, että niiden
julkaiseminen mahtuu Kärkkäisen poliittisia oikeuksia koskevan
sananvapauden piiriin.

Syytteessä yksilöidyt kirjoitukset ovat erityyppisiä. Salbuchin kirjoitus on
lyhyt Magneettimedia-lehdessä ja verkkojulkaisussa julkaistu kirjoitus.
Verkkojulkaisussa yleisön saataville asetettu esipuhe Duken teoksesta
Juutalainen ylivalta on suhteellisen pitkä kirjoitus kuten myöskin Siionin
viisaitten pöytäkirjat syytteessä yksilöityine esipuheineen. Ennen sen
punnitsemista, onko kirjoitusten julkaisu ollut Kärkkäisen sananvapauteen
kuuluva vai onko kysymys ollut juutalaisten panettelusta tai solvaamisesta, on
tarpeellista arvioida mistä kussakin kirjoituksessa on kysymys.

Käräjäoikeus on ottanut huomioon esitetyt kirjalliset todisteet ja
henkilötodistelun jäljempänä selostetuin tavoin. Käräjäoikeus katsoo, että
muilta osin esitetyt kirjalliset todisteet ja henkilötodistelu eivät ole
merkityksellisiä asian ratkaisemisen kannalta.

 

”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke” -otsikoitu kirjoitus (kirjoitus 1)

Kärkkäinen on 6.8.2012 julkaissut Magneettimedia -aikakautisessa lehdessä ja
sen verkkojulkaisussa ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke”
-otsikoidun kirjoituksen. Kirjoitus on ollut lehdessä vieraskynä -palstalla.

Syyttäjän mukaan kirjoituksessa väitetään,

a) että sionistit ovat solmineet maailmanlaajuisen salaliiton,

b) että he kontrolloivat Yhdysvaltoja ja muita merkittäviä länsivaltioita sekä
monikansallisia yrityksiä omien tavoitteidensa ja suunnitelmiensa
toteuttamiseksi,

c) että he toimivat kaikkia muita vastaan ja

d) että he vaikuttavat sotien syntymiseen ja aiheuttavat menettelyllään
vahinkoa ja kärsimystä useille maille ja niiden kansoille.

Käräjäoikeus toteaa ensinnäkin, että kirjoituksen kokonaan lukemisen
perusteella voidaan perustellusti päätyä niihin väittämiä koskeviin
johtopäätöksiin, jotka on edellä kirjattu kohdissa a-d.

Lukija jää kirjoituksesta siihen käsitykseen, että ”meitä kaikkia muita vastaan”
toimivilla sionisteilla on tavoitteena valloittaa ja tuhota muita kansakuntia
”vapauden”, ”demokratian”, ”ihmisoikeuksien” ja ”vapaan kaupan” nimissä,
että sionistit käyttävät väkivaltaa ja voimakeinoja ja että tämä toiminta
perustuu jo sukupolvia sitten laadittuihin toimintamalleihin. Toimintaa on
kuvattu kirjoituksessa terrorismina, jonka kohteena voi olla ”kuka tahansa,
missä tahansa”. Sionistien kerrotaan myös vaikuttavan YK:n
turvallisuusneuvostoon tavalla joka johtaa menettelyyn, jossa siviilejä
suojellaan ”rankaisutoimilla, jotka satavat tuhoa ja kuolemaa miljoonien
siviilien ylle”. Kirjoituksen lopussa annetaan ymmärtää myös se, että sionistit
olisivat vastuussa lukuisista maailmanhistorian tapahtumista, joissa on
menehtynyt suuri määrä ihmishenkiä. Kirjoituksessa pidetään selvänä sitä, että
tämä kansanryhmä tulee myös ”iskemään” maailman talousjärjestelmään.
Kirjoituksessa käytetään sanamuotoja (esim. pesiytyneet, varastavat ja
tunkeutuvat), joilla luodaan kuvaa tekojen halveksittavuudesta.

Kirjoituksessa käytetään toistuvasti sionisti -sanaa. Juutalaiset mainitaan
kansanryhmänä vain siinä kohtaa, kun kirjoittaja luettelee Amerikan
juutalaisten kongressin yhtenä esimerkkinä sionistien soluttautumisesta
valtahierarkian joka tasolle. Tämä havainto osaltaan puoltaa puolustuksen
asiassa esittämää. Kirjoituksessa ei kuitenkaan yksilöidä tiettyä sionistista
ääriryhmittymää, vaan ilmaisu ”sionistien maailmanlaajuisesta salaliitosta”
viittaa hyvinkin laajaan ihmisjoukkoon, joka vaikuttaa Yhdysvaltojen ohella
merkittävissä länsivaltioissa, monikansallisissa yrityksissä, mediassa ja
oppilaitoksissa. Kirjoituksesta ei ole luettavissa se, että siinä käsiteltäisiin
Israelin valtion ja sitä puoltavien juutalaisnationalististen piirien toimia sillä
tavalla kuin Kärkkäinen on esittänyt. Ainakin osa lukijoista on siten voinut
ymmärtää, että kirjoituksessa käytetään tosiasiallisesti synonyymeinä sanoja
sionistit ja juutalaiset.

Kirjoituksen sisältöä on pidettävä tyypillisenä juutalaisvastaisena
propagandana, jossa itse asiassa väitetään, että yksittäinen kansanryhmä pyrkii
maailmanlaajuiseen ylivaltaan, että se on terroritekojen ja muiden rikosten
takana, että se päättää sotatoimiin ryhtymisestä valtioiden ja YK:n sijasta ja
että tämä toiminta tulee myös jatkumaan. Kirjoituksessa esitetyt lausumat ja
mielipiteet ovat laatunsa, laajuutensa ja vakavuutensa puolesta sellaisia, ettei
niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista. Kerrotun
kaltaisten yleistävien ja monilta osin ilmeisen harhaanjohtavien väitteiden
yksipuolista esille tuomista ei voida pitää enää kärjekkäänä poliittisena
keskusteluna.

 

Suomennos kirjailijan esipuheesta (kirjoitus 2)

David Duke on kirjoittanut kirjan nimeltä Jewish Supermacism. Teos on
käännetty suomeksi ja julkaistu nimellä Juutalainen ylivalta. Magneettimedia
on verkkojulkaisussaan saattanut 23.8.2012 yleisön sataville kirjailijan
esipuheen kyseisestä teoksesta. Syytteessä on väitetty, että esipuhe kertoo:

a) juutalaisesta maailmanlaajuisesta ja erityisesti Yhdysvaltoja kontrolloivasta
salaliitosta ja

b) miten eräät juutalaiset äärimielipiteitä edustavat tahot toimivat juutalaisen
ylivallan puolesta muita yhteiskuntaryhmiä ja omaa kotimaatansa vastaan.

Esipuhe on tiivistelmä niistä asioista, joita kirjoittaja käsittelee teoksessaan.
Kun kirjoittaja esipuheessaan käsittelee yksittäisiä teemoja, hän lainaa myös
yksittäisiä juutalaisten henkilöiden lausumia. Kirjoituksessa ei tarkemmin
arvioida, ilmentävätkö sitaatit yksittäistä juutalaisen henkilön poikkeuksellista
tai erikoista käsitystä vaiko juutalaisen valtaväestön käsityksiä. Eli siteeraukset
vaikuttavat valikoiduilta eikä siitäkään voi olla varma, etteikö siteerauksia ole
irrotettu jostakin kokonaisuudesta, jolloin siteerattu teksti ei kunnolla ilmaise
siteeratun henkilön ajatusta. Esipuheessa kirjoitetaan myös vanhoista Talmud
kirjoituksista ilman tarkempaa analyysiä siitä, ilmaisevatko ne tällä hetkellä
vallitsevia juutalaisia käsityksiä. Yhteistä esipuheessa käsiteltäville teemoille
on, että juutalaisia käsitellään negatiiviseen sävyyn.

Esipuheessa on suoraan lausuttu, että kirja on kirjoittajan väitöskirja
omaelämäkerrallisessa muodossa. Asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä,
miten varteen otettava tiedeyhteisö on suhtautunut teokseen. Epäselväksi siis
jää, pidetäänkö teosta tiedeyhteisön piirissä luotettavana ja asiallisena vai
edustaako se yksittäistä, varsin poikkeuksellista käsitystä. Kirjoittaja korostaa,
että kirja ei ole antisemitistinen. Hän puolustaa omaa kirjoitustaan ja pyrkii
vakuuttamaan lukijan kirjoituksen oikeellisuudesta. Muun ohessa nämä seikat
viittaavat siihen, että kirjoitus on pikemminkin poikkeavaa yksittäistä
mielipidettä, kuin tiedeyhteisössä ansiokkaana pidettävää analyysiä
juutalaisuudesta.

Määritellessään, mitä juutalainen ylivalta-ajattelu on, kirjoittaja väittää, että
monilla maailman johtavista juutalaisista on usko, teoria tai oppi siitä, että he
ovat ylivertaisia kaikkiin muihin kansoihin nähden. Kirjoittaja väittää myös
osoittavansa selvästi, että he tavoittelevat kontrollia kaikissa suhteissa muihin
kansoihin nähden. Syytteessä väitetty salaliittoteoria ilmenee siis muun ohessa
siitä tavasta, millä kirjoittaja määrittelee juutalaista ylivaltaa ja kirjoittaa
maailmanlaajuisesta agendasta.

Esipuhe käsittelee useita yksittäisiä teemoja, joiden tarkka selostaminen ei ole
asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisiä. Jos esipuheen lukee
kokonaisuutena, siitä kuitenkin selkeästi välittyy kirjoittajan käsitys
juutalaisen ylivallan puolesta tapahtuvasta toimimisesta muita
yhteiskuntaryhmiä ja omaa kotimaatansa (Yhdysvallat) vastaan. Tämä ilmenee
selkeästi esimerkiksi esipuheen kappaleista ”maailmanlaajuinen agenda”,
”hajota ja hallitse”, ”kriitikkojensa hiljentäminen” ja ”Irakin sota”.

Käräjäoikeus toteaa, että esipuheessa on toki käsitelty sellaisiakin kysymyksiä,
joiden käsittely saattaa olla hyvinkin perusteltua. Esimerkiksi se, mitä
ajankohtaisia teemoja ja asioita käsitellään valtamediassa ja mitä jätetään
käsittelemättä tai Israelin valtion toimintaa Lähi-idässä. Näitä asioita on
mahdollista käsitellä kriittisesti ilman, että niitä käsitellään juutalaista ylivaltaa
kuvaavana ilmiönä. Esipuheessa käytetty tapa yhdistellä eri asioita ja
perustella omia näkemyksiä ei siis ole välttämätöntä, kun halutaan käsitellä
ajankohtaisia asioita kriittisesti. Käräjäoikeus toteaa, että yksittäisten sinänsä
asiallisten teemojen esiin nostaminen ei kuitenkaan oleellisesti muuta
kirjoituksen perusluonnetta. Kirjoitus selkeästi esittää väitteen juutalaisesta
ylivallasta ja sen epäasiallisesta käyttämisestä ja tuo esille myös
salaliittoteorian. Kirjoituksella on myös selkeitä yhtymäkohtia
kansallissosialistiseen juutalaisvastaiseen propagandaan.

 

Siionin viisaitten pöytäkirjat ja kaksi kommentaarikirjoitusta (kirjoitus 3)

Kärkkäinen on 5.2.2013 asettanut verkkojulkaisussa yleisön saataville ja
pitänyt yleisön saatavilla niin kutsutun Siionin viisaitten pöytäkirjat-
kirjoituksen. Samassa yhteydessä Kärkkäinen on levittänyt kahden
suomalaisen kirjoittajan alunperin julkaisemaa kommentaarikirjoitusta
pöytäkirjoista.

Syyttäjän mukaan pöytäkirjat sisältävät perättömiä väitteitä ja kuvauksia
kokouksista, joissa juutalaiset suunnittelivat maailman alistamista valtansa alle
ja erityisesti länsimaisen kristityn yhteiskunnan alistamista. Suunnitelmiin
kuului muun ohella maailmantalouden romahduttaminen ja poliittisen
järjestyksen horjuttaminen. Esimerkiksi Natsi-Saksan propagandassa 1930-40
luvuilla viitattiin puheena oleviin pöytäkirjoihin harjoitetun
kansallissosialistisen juutalaispolitiikan tueksi. Myös kommentaarikirjoitukset
sisältävät syyttäjän mukaan juutalaisia koskevia perättömiä väitteitä.

Siionin viisaitten pöytäkirjat sekä Erkki Räikkösen ja Gunnar Lindgvistin
kommentaarikirjoitukset on julkaistu Suomessa loppuvuonna 1943.

Käräjäoikeus toteaa, että pöytäkirjat ja kommentaarikirjoitukset lukemalla
voidaan perustellusti päätyä syyttäjän selostamiin johtopäätöksiin. Niissä
esitetyillä väitteillä halvennetaan juutalaisia ja väitteet omaavat tyypillisen
juutalaisvasteisen propagandan ominaispiirteet.

Käräjäoikeus katsoo, että Kärkkäisen väittämä kirjoitusten tutkiminen ja
kommentointi historiallisesta näkökulmasta ei ole peruste sallia kirjoitusten
julkaiseminen. Siionin viisaitten pöytäkirjojen julkaisemista ei tee sallituksi se,
että pöytäkirjat on yleisesti väärennökseksi osoitettu.

 

Johtopäätökset

Kärkkäinen on asettanut yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen
levittänyt ja pitänyt yleisön saatavilla kysymyksessä olevat kirjoitukset, kun
levikiltään yli 360.000 kappaleen Magneettimediaa on jaettu ilmaisjakeluna
(kirjoitus 1) ja kun kirjoitukset ovat olleet luettavissa lehden verkkojulkaisussa
(kirjoitukset 1-3). Kärkkäisen mukaan jälkimmäiset kirjoitukset on julkaistu
hänelle saapuneen vahvan kritiikin johdosta ja tarkoituksena vahvistaa
ensimmäisessä kirjoituksessa esitettyjä näkemyksiä. Hän on siten viimeistään
ennen kolmannen kirjoituksen julkaisemisen yhteydessä julkituonut ja
hyväksynyt sen, että hänen julkaisemansa mielipiteet kumpuavat ainakin
osaksi 1930-1940 luvun kansallissosialistisesta ajattelumaailmasta.

Kärkkäinen on kuvannut Magneettimediaa vaihtoehtoisen median edustajana,
jossa julkaistaan sellaisiakin näkemyksiä, jotka eivät välity valtamedian kautta.
Kärkkäinen on näkemyksensä mukaan sallinut sananvapauden piiriin kuuluvaa
maailmanpolitiikkaan liittyvää julkista keskustelua tekstien kirjoittajien
toimesta. Kärkkäisen kuvaama julkaisulinja on sinänsä sananvapauden
ydinalueella. Sananvapaudella on myös korostunut merkitys yhteiskunnallisen
ja poliittisen keskustelun aloilla. Lehdistön sananvapauden kohdalla myös
tiedonvälitykselliset tarkoitukset tulee ottaa huomioon.

Tuomioistuimen arvioitavina olevissa kirjoituksissa ei ole tuotu Kärkkäisen
esille nostamaa julkaisulinjaa selkeästi esille. Niissä ei myöskään ole
korostettu sitä, että kirjoituksissa esitetyt ajankohtaiset ja historiaan liittyvät
lausumat saattavat erota merkittävästi siitä, mikä on yleisesti tunnettua tai
todistettua. On myös huomattava, että mitään objektiivisia ja tasapainottavia
osioita, esimerkiksi vastaväitteitä panetteleville ja solvaaville mielipiteille, ei
ole esitetty. Viimeksi mainittu koskee etenkin kirjoitusta 1, joka on
yksiselitteisimmin arvioitavissa sen lyhyyden vuoksi. Kahden muunkaan
kirjoituksen julkaisemisen yhteydessä Kärkkäinen ei ole tuonut esiin seikkoja,
joiden nojalla lukijalle muodostuisi tasapuolisempi kuva aihepiiristä.

Käräjäoikeuden tiedossa ei ole sellaista ajankohtaista syytä, minkä vuoksi
keskustelu 6.8.2012 kirjoituksen esille nostamasta aihepiiristä olisi ollut
välttämätöntä tai tarpeellista Suomessa paikallisesti esiintyvässä
ilmaisjakelujulkaisussa. Magneettimedia on tavaratalotoimintaa harjoittavan
osakeyhtiön lehti- ja verkkojulkaisu. J Kärkkäinen Oy on käyttänyt
ilmaisjakelulehteä samalla omana mainosjulkaisunaan. Kärkkäinen on ollut
teonkuvauksen tarkoittamana aikana julkaisun päätoimittajana ja J.
Kärkkäinen Oy:n toimitusjohtajana. Hän on myös käyttänyt yhtiössä
tosiasiallista päätösvaltaa. Hän on vahvan asemansa perusteella päättänyt
yksin julkaisun sisällöstä ja sen julkaisulinjasta. Nyt kysymyksessä olevissa
kirjoituksissa ei ole ollut minkäänlaista ”journalistista otetta”, vaan muiden
kirjoittamat tekstit on levitetty yleisön keskuuteen ja yleisön saataville
sellaisenaan tai suomennettuna.

Edellisessä kappaleessa selostetuista syistä nyt arvioitavana olevaa tapausta ei
voida suoraan rinnastaa lehdistön tai tiedotusvälineiden sananvapautta
koskeviin tilanteisiin. Magneettimedia on ennemminkin ollut kanava, jonka
kautta Kärkkäinen on pystynyt rajoituksetta tuomaan esiin henkilökohtaisesti
tärkeinä pitämiään asioita ja aihepiirejä.

Sananvapaus koskee myös loukkaavia, järkyttäviä tai huolestuttavia tietoja ja
ajatuksia. Sananvapaus ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Kärkkäisen
julkaisemat kirjoitukset ovat yksittäisinä ja myös kokonaisuutena arvioiden
sisältäneet tietoja ja mielipiteitä, joissa selkeästi panetellaan tai solvataan
juutalaisia. Kirjoituksia on pidettävä tyypillisenä ja vakavasti otettavana
juutalaisvastaisena propagandana. Kysymyksessä olevan kaltaiset lausumat
ovat ilman kehotusta tai yllytystäkin omiaan herättämään suvaitsemattomuutta,
halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää
kohtaan. Rikoslain 11 luvun 10 §:n tunnusmerkistö ei edellytä teon
tosiasiallista vaarallisuutta, vaan pykälässä tarkoitettuja tekoja on pidetty
sellaisenaan niin haitallisina, että rikosoikeudellista sanktiouhkaa on pidetty
perusteltuna. Rangaistavuuden edellytyksenä ei siten ole se, että teosta seuraisi
jotain. Teon oletettu tai tosiasiallinen vaikuttavuus ei kuitenkaan ole
merkityksetön, vaan sille tulee antaa merkitystä pykälän soveltamisessa.
Kirjoituksissa esitetyistä lausumista kokonaisuutena, ja etenkin kirjoituksesta
1, voi muodostua kuva siitä, että juutalainen ylivalta vaarantaa selvästi ja
välittömästi myös lukijan omia etuja, mikä on omiaan herättämään
suomalaisessa lukijassa edellellä mainittuja vaikutuksia.

Kärkkäisen on täytynyt ymmärtää julkaisemiensa kirjoitusten panettelevan ja
solvaavan luonteen. Kuten edellä on todettu, on ainakin osa kirjoituksissa
esitetyistä väitteistä niin pitkälle meneviä, että niiden totuusarvon
harkitseminen ei ole tarkoituksenmukaista. Teon tahallisuuden kannalta on
merkityksetöntä, onko Kärkkäinen itse pitänyt kirjoituksista ilmeneviä väitteitä
ja mielipiteitä totena. Kärkkäisen esille nostama tarkoitus kritisoida
maailmanpolitiikan vallankäyttöä ja USA:n rooliin vaikuttavia tekijöitä olisi
ollut mahdollista tehdä ilman kerrotun kaltaista tietyn kansanryhmän
panettelua ja solvaamista.

Kärkkäisen julkaisemat kirjoitukset on siis selkeästi katsottavissa vihapuheen
kaltaiseksi juutalaisvastaiseksi propagandaksi, joka ei nauti sananvapauden
suojaa. Se, että Kärkkäinen on palannut syyttäjän osoittamalla tavalla
(kirjalliset todisteet 5-7) Magneettimediassa toistuvasti samaan aihepiiriin
vielä tämän oikeudenkäynnin aikanakin, tukee kirjoitusten 1-3 ajallisen
yhteyden ohella päätelmää siitä, että kyse on yhtenäisestä
tiedonlevityskampanjasta.

Se, että kirjoitusten 2 ja 3 tekstejä sisältäviä teoksia on yleisesti saatavilla
esimerkiksi suomalaisista kirjastoista tai kirjakaupoista, ei ole ollut
hyväksyttävä peruste julkaista ne siinä tarkoituksessa, kuin nyt on tehty.

Edellä kerrotun perusteella Kärkkäinen on syytteessä kuvatuin tavoin
syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Kolme eri osatekoa on
katsottavissa yhdeksi kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan.

 

Lue myös: Oikeudenkäynti: Syyttäjän todisteita

58 kommenttia

 1. Yllättävää, kuinka käräjäoikeus voi suoltaa mongerrusta, joka ei edes ole suomea. Ja tietenkin myös yllättävän (?) stalinistinen näytösoikeudenkäynti.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 2. Kansa on selvästi alkanut heräilemään ja lukemaan magneettimediaa, kun juutalaiset ovat entistä enemmän ottaneet sen suurennuslasin alle. Oikealla tiellä ollaan!! Nyt vain oikeudenkäynnissä luu kurkkuun ja homma jatkumaan.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 3. Siis mitä ihmettä? Tuota Duken esipuhetta ei muka saisi julkaista?

  Se on saatavilla kirjastosta. Pitäisikö minun nyt pidättää itseni, kun lainasin sen ja luin sen?

  Alkaa jo riittämään tämä kirjoitusten ja puheiden takia tuomitseminen. Täysin naurettavaa toimintaa. Oikeusjärjestelmämme on mädempi, kuin uskalsin arvata.

  Antakaa ihmisten puhua asioista tai ihmiset alkavat vaikuttamaan muilla tavoilla!

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Olisit vinkunut jo silloin, kun lakia oltiin säätämässä. Lex Illman nz ADL ja Lex AJC. Eli B’nai B’rith. Jos halutaan kuvitella jotain sopimatonta motiivia taustalle, tuomio napsahtaa lain mukaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 4. Kysykää juutalaisjärjestöiltä josko saisitte nähtäväksi alkuperäisen Talmudin tai ehkä sen kopion. Alkuperäistä ei varmaan ole niin mukava käsitellä kun siinä on ihmisnahasta tehdyt kannet (^-^).

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. ”siinä on ihmisnahasta tehdyt kannet (^-^).”

   Tuskinpa on. Mutta ainakin aaaa voi esittäytyä älykkäänä kun vastaa tähän älyttömällä olkiukko-väitteellä (”kaikki täällä uskoo että että Talmudissa on ihmisnahkakannet”)..

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. Oikea tuomio, sakkojen olisi vain pitänyt olla tuntuvasti suurempia, nythän niillä ei ole ollut mitään vaikutusta julkaistuun sisältöön.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 6. Hyvä herra/rouva (?) Monta Aaata, ihailen yksisilmäisyyttäsi, siitä on paljon opittavaa. 🙂

  Toisaalta ymmärrät varmaan itsekin, että pullon henki on jo ulkona ja kuiskaillee ihanasti ihmisten korviin. Lisäksi oikeuden pöytäkirjat ovat nyt julkisia ja kun asiasta keskustellaan niin myös tuomitut artikkelit ovat, tietenkin, julkisia.

  Kaikella kunnialla, oletteko yksinkertaisia vai oletteko kenties yksinkertaisia? 🙂

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Sinä olet todella vastenmielinen rasisti ja vihanlietsoja. Vaan kyllä oikeuslaitos Juha Kärkkäisen ja Magneettimedian lopulta kuriin saa. Hitaasti mutta varmasti.

   Omalta osaltani muistan puhua ihmisille ja ohjata heidät muihin kauppaliikkeisiin.

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
   1. Itse taas ostaisin kaiken kärkkäisen liikkeista jos vain olisi hitusen lähempänä. Täältä on turhan monta kilometriä välissä. Ne ihmiset jotka uskaltaa vastustaa tätä suomessakin jo vaikuttavaa hullutta, ansaitsevat täyden tukeni. Jos suomi olisi itsenäinen ja muutenkin asiat kaikinpuolin mallillaan, niin eihän olisi edes syytä purnata. Itsekin eksyin vaihtoehtomedioiden sivuille juuri siitä syystä, että minua alkoi kuvottaa länsimainen media. Ja siitä se tie sitten lähti, pikku hiljaa selvitellen kuin pahassa suossa sitä oikein ollaankaan, ja valtamedia vaan haluaa pitää ihmiset unessa kunnes on liian myöhäistä. Siinä sitä itsekukin alkaa heräilemään kun kutsukirjeet armeijaan kolahtaa luukusta tai puoliso sanoo hyvästit perheelle kun ei ole varma milloin nähdään uudestaan, jos nähdään. Tosin aika moni varmaan jättää noudattamatta käskyä kun eliitin puolesta pitäisi taistella sen itse aloittamaa sotaa. Agenda 21 saapuu vääjäämättä suomeenkin ja heti rytinällä. Tämän kuun lopussa alkaa jokaiselle valkenemaan mikä on se tie jolle hallitus meitä vetää. Ja EI, trollit EI saa vapautusta vaikka kuinka itkisitte. Rintamalle on lähdettävä teidänkin…

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
   2. Oletko huomannut, että olet nimitellyt minua jo varmaan parikymmentä kertaa. Teikäläisten keskustelukoodisto perustuu erilaisten rasisti-, natsi- ja vihanlietsojakorttien käyttöön.

    Et oikein kykene kommentoimaan mitään asiaa muuten kuin pilkkaamalla ja vähättelemällä. Ei siinä mitään, et loukkaa minua, ymmärrän, että meitä on moneen junaan ja jokainen taaplaa tyylillään. 🙂

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
 7. Eikait tuo niin vaikeaa ole ymmärtää kellä valta oikeasti on. He keillä valta todellisuudessa on, heitä ei saa arvostella. Kun media alkaa olla tuon valtaa pitävän tahon käsissä on uutisetkin sen mukaisia. Asioita katsellaan tietynlaisten lasien läpi ja ne eivät voi olla värittymättä sen mukaisiksi. Talmudissa lapsille opetetaan että muut kuin he itse ovat alempaa kastia. Aivopesua tehdään toki monissa ääriliikkeissä myös. Lapsena opittua on vaikea oppia kyseenalaistamaan aikuisiällä. Moni uskoo toimivansa oikein, minkä lapsena oppii sen vanhana taitaa. Suvaitsevaisuus ei kuulu opetettavien asioiden joukkoon.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Tuomiossa väitetään, että ei ole merkitystä sillä, että onko juutalaissalaliiton valta totta tai ei. No seuraavan lauseen mukaan väitteet ovat muka selvästi harhaanjohtavia. Ei siis edes vaivauduta erittelemään, onko totta vai ei. Kyseessä on yhteiskunnan tabu. Tuomarit kuitenkin varmasti tietävät, että juutalaiset juurikin ovat kaiken takana eivätkä valtiot ja YK ja että mainitut Salbuchin artikkelin esitykset ovat totta. Nehän ovat yleistietoa, joista jokainen ajatteleva ihminen ilman muuta on perillä. Varsinkin joku tuomari. Jos todella väitetään, että ei olisi merkitystä asialla, tuhoavatko juutalaiset meidät kaikki muut ja ovatko vallan kahvassa ja toimivatko kaikkea vastaan, niin silloinhan mikään asia ei oi olla kyllin vakava, etteikö aina joku närkästyjä saisi estää sen julki tuomisen. Muitta ilmeisesti tämä sekava mongerrus tarkoittaa, että koska väitteet ovat muka ilman muuta erheellisiä, ei niitä tarvitse edes juurikaan pyöritellä, vaan valhetta ja panettelua ilman muuta! Miksi juuri juutalaisten kohdalla pitäisi olla aina muita näkökulmia ja yksipuolisesti esittäminen ei olisi enää normaalia keskustelua. Mikä olisi sitten normaalia kärjekästä keskustelua?

  Duken esipuhe on käsittääkseni esipuhe eikä mitään irrotettua sitaattia. Vai Dukeko muka irrottanut esitykset asiayhteydestään? Ihmeellistä vääntöä taas. Muka eivät vastaisi juutalaisyhteisön ajatuksia tai Talmudin tekstit nykyisiä käsityksiä. Jokainen tietää, että nimenomaan koko Talmud ja juutalaisuus on pullollaan silkkaa rasistista vihaa ja ylivalta-ajattelua. Varteenotettavan tiedeyhteisön” mainitseminekin paljastaa tämän tuomarien haluavan pitää kiinni virallisesta valheesta ja että sitä ei saa kyseenalaistaa. Juutalaisten valheita itsestään ja heidän alistamaansa tiedeyhteisöä ei saisi kritisoida juutalaisasioissa. Kammottavaa neuvostomenoa. Tuomarit mestaroivat tässä uudelleen kuin tietäisivät paremmin juutalaisasiat. Virallisen huuhaan mukaan ei muka vastaa juutalaisuutta, ei ole ymmärretty Talmudia, on irrotettu asiayhteydestä tai valittu huonosti jne. Orja nuolee isäntänsä takapuolta. Vakuuttelua tietenkin tarvitaan, kun kerrotaan lähes ainoana äänenä asioita. Tiedeyhteisö on tietenkin vastaan. Duke esittää oivat perustelut kirjassaan ja esipuheessakin on selvää tavaraa. Laamanni pistää pään pensaaseen.

  Salaliittoteoriaa muka se, että Talmudissa ja juutalaisuudessa on oppi maailmanherruudesta ja selvästi opin mukaan on otettu valta ja resurssit haltuun. Selvästihän kaikki sanotaan. Ja siis vain Israelin tapahtumia saisi arvostella, mutta ei saisi sanoa juutalaisten ylivalta-ajattelua ääneen, vaikka kaikki tietävät heidän olevan valittu kansa mielestään ja tuossakin tekstissä selvät todisteet. Saatanallista alistumista juutalaisten orjaksi. Hehän ovat määränneet, että vain lammasmaiseen vasemmistotyyliin saa arvostella Israelia. Juuri muuta ei saisi sanoa. Erittäin törkeää on mainita yhtymäkohdista kansallissosialistien ”propagandaan”. Miksi muuten tämä propaganda olisi automaattisesti jotain valheellista ja väärää? Kansallissosialistithan ovat sanoneet kaikenlaista. Mutta ennen kaikkea jätetään perustelematta asia. Millä tavalla yhtymäkohtia? No tietenkin tuomarit ottivat kansallissosialistit mukaan syyttäjän ja juutalaisten mieliksi, koska he asiaa vaativat tutkintapyynnössään ja syytteissään.

  Selvä valhe on julistaa Siionin viisaat muka ”yleisesti väärennökseksi osoitetuksi”. Tämä lienee ”länsimaisten demokratioiden” dogmi, josta pidetään kiinni. Näiden dogmien taustalla ovat tietenkin juutalaiset, joiden valheista yhteiskunnat pitävät kiinni. Tässä esitettiin erittäin törkeä valhe juutalaisten mieliksi. Ja koska kansallissosialistinen Saksa oli varmaankin käyttänyt pöytäkirjoja, niin sitten ei kukaan saa käyttää. hah. Sitäpaitsi pöytäkirjat eivät käsittääkseni kummoisella sijalla propagandassa olleet ja Mein Kampfissa eivät yhtään. Mutta siis tuomarit toetavat asian olevan selvän ilman sen kummempaa todistelua. Ei ole vaivauduttu mihinkään.

  Mitä tarkoittaa suomeksi johtopäätös: Kärkkäinen on julkaissut tukemaan kohun vuoksi myöhemmät kirjoitukset ja ”on siten viimeistään ennen kolmannen kirjoituksen julkaisemisen yhteydessä julkituonut ja hyväksynyt sen, että hänen julkaisemansa mielipiteet kumpuavat ainakin osaksi 1930-40 -lukujen kansallissosialistisesta arvomaailmasta.” Lause on oikeinkirjoituksen vaatimustenkin jälkeen kummallinen ja jää vaille minkäänlaisia perusteita. Myös siis se, mitä tuolla kansallissosialistien propagandalla oikein tarkoitetaan. Aivan kuin tuomio olisi kirjoitettu juovuksissa ja/ tai kieli poskella erittäin nopeasti. Kansallissosialistien arvoilla tarkoitettiin mitä? Erittäin hyviä arvoja lähes kaikkien mielestä löytyy ja negatiiviset käsitykset muista ovat yleensä valheisiin perustuvia.

  Ja siis virallista totuutta ei voisi haastaa mitenkään, koska se on aina ”yleisesti todistettu ja tunnettu”. Jos joku asia on ”yleisesti tunnettu ja todistettu” jo Nürnbergissä, sitä ei ole todistettu ikinä. Mutta yhteiskunnassa, joka on noin törkeille valheille perustettu ja jossa juutalaiset rellestävät ja määräävät tiedemiehet valehtelemaan, tietenkin myös vainotaan toisinajattelijoita. Demokraattiset maat väittävät kuitenkin, että haastaa saa. Todellisuudessa vain juutalaisten hyväksymät asiat ovat sallittuja. Kuvaavaa on, että tässä yhteydessä vaaditaan myös tasapainottavia vasta-argumentteja. Miksi juutalaisia pitäisi nuoleskella toisten näkökulmien esittämisellä? Miksi erityiskohtelu? Läheskään kaikissa asioissa ei totuus ole eri näkökantojen ja ”ääripäiden” puolivälissä. Eikä tasapainottavia näkemyksiä edellytetä muidenkaan aiheiden kohdalla.

  Käräjäoikeuden tiedossa ei ole syytä sille, että keskustelu olisi tarpeellista. Siis saisimme keskustella vain sellaisia keskusteluja, jotka ovat käräjäoikeuden mielestä tarpeellisia. Kyllähän kirjoituksissa esitettiin syitä, mutta käräjäoikeus julistaa, että näiden asioiden kohdalla vain juutalainen (valheellinen) näkemys on ainoa oikea eikä asioista siten saa keskustella. Minne jäi demokratia?

  Tietenkin erinäiset kirjoitukset herättävät asenteita. Mutta siis sananvapauden piiriin kuuluu ikävien (ja ”ikävien”) asioidenkin kertominen. Ilmeisesti sananvapaus ei tarkoita enää oikeutta puhua juutalaisista. Tämä on ilman muuta selvää, koska laissa ei enää edellytetä, onko asia totta vaiko ei. Riittää, että harkinnan mukaan katsotaan panetteluksi ja loukkaavaksi tai ei-kunnollisessa tarkoituksessa sanotuksi. Jokainen tietää, että kirjoitukset ovat totta. Silloin ne eivät myöskään voi panetella tai solvata. On hirvittävää, että juutalaiset voivat käskyttää yhteiskuntaa laittamaan suut tukkoon. Mitä seuraavaksi? Kaikki tietävät, että juutalaiset vetelevät naruista takana. Tuomaritason henkilöt ainakin.

  Totuusarvon harkitseminen ei ole edes tarkoituksenmukaista. Siis ilman muuta valhetta? Luulisi nyt oikeuden sentään todistelleen jotain, kun hieman siihen suuntaan puhuttiin. Vaikka sen ”tiedeyhteisön” suulla edes. Käsittääkseni oikeudelle on esitetty kuitenkin faktaa mediaomistuksista ym. Juutalaisasioissa ei ”demokratia” hyväksy vaihtoehtotiedettä, vaikka se selvästi edustaisi pätevämpää tieteen tekemistä.

  Ahaa, solvaavan motiivin arvioimisen kannalta ei ole muka merkitystä sillä, uskooko kirjoittaja siihen, mitä hän sanoo? No tietenkään juutalaiset eivät pidä kirjoituksesta. ”Teon tahallisuutta” ei siis kuitenkaan arvioida sen perusteella, uskotaanko asiaan vai ei. Luulisi tällä olevan merkitystä ainakin ”loukkaamistarkoituksen” kannalta. No ehkä lainsäätäjä onkin tarkoittanut sitä, että pitäisi aina miettiä, kuinka pahasti juutalaiset loukkaantuvat. Siis Orwell-laki.

  Munattomasti tulisi arvostella USAa mainitsematta juutalaisia. Huhhuh, mitä orjastelua! Miksi USAa arvostellessa ei saisi puhua juutalaisista? Miksi kaikista muista? Ja siis ei saisi keskittyä yhteen aiheeseen. ”Selvä tiedonlevityskampanja”. No mikäs muu? Juutalaistiedolla ei siis saisi kampanjoida ja tämä kuin maailman luonnollisin asia! Ja iis juutalaisvastainen puhe on aina sananvapauden suojaa vailla olevaa ”vihapuhetta”. Ai että tuo ADL:n roistojen käsite osaa ärsyttää.

  Tietenkin juutalaisten teoista puhuminen on niin vakava juttu länsimaissa maassa, että silloin aina tulee harkittavaksi myös vankeusrangaistus. Länsimaat ovat tunnetusti juutalaisten rautakoron alla. Islaminvihaajat saavat lievemän kohtelun. Että sapettaa kuulla, että asiallisten artikkelien kirjoittaminen on ”oikeuden” mielestä rikos.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 9. Kyllä huomaa ettei Suomessa ole sananvapautta. Paljonkohan oli näillekin oikeuden sionisti kätyreille maksettu valehtelusta. no lopulline tuomi tulee heillekin ja eivätkä mitkään anteeksipyynnöt kuolinvuoteella merkkaa enään yhtään mitään.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. Koska he eivät kirjoita juutalaisista.

    Silti neokonnien sotapropaganda on joka ikisessä valtavirta länsimediassa on tällä hetkellä Venäjää vastaan..

    Tässä Ukrainalaisten (yli)”kansallissosialistien” tulevaisuusohjelma:

    ”4. To request that the UN, international organizations and world countries impose sanctions against the aggressor and exclude Russia from international organizations.

    5. To request that the EU and USA impose deeper level sanctions against Russia.

    6. To request that countries-guarantors of the Ukrainian independence (according to the Budapest memorandum of 1994) – the USA, Great Britain and NATO – provide us with direct military aid.

    7. To create military defence alliance with the United States.”

    http://en.svoboda.org.ua/publications/articles/00011419/

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
   2. Repe. Verkkomedian kirjoittelijoista ainakin 2 on bännätty niin että heidän kirjoituksensa tai sähköpostit eivät mene mihinkään valtamediaan läpi. Toisen kone on etänä tuhottu ja sionistit spämmäävät kokoajan. Tämän tiedän siis itse kuultuna. Mitä jos avaisit ne pikkusilmut ja ymmärtäisit, että verkkomedia on normaalin kansan eli antisionistien asialla.

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
     1. Mä en tiedä kenen pieru sä olet, mutta pieru kuitenkin. Rääväsuinen ja haitallinen koko vasta-agendalle, jota Magneettimediakin tarpeellisesti edustaa. Semmoinen pikku riidankylväjä, joka ei hallitse itseään ja aiheuttaa vaan lisää hämmennystä jo muutenkin kiusalliseen aiheeseen. Yritä nyt ymmärtää, että sinä ja minä olemme ajatusmallissa samalla puolella aitaa. Jos sä sen ymmärrät ja sitten muokkaat kirjoituksiasi vähemmän ”omia” loukkaaviksi niin joku ottaa sut joskus ihan oikeasti tosissaan.

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
 10. kyllä voi media vapaasti panetella ja valehdella Venäjästä ja sen toimista Ukrainassa tällä hetkellä. Mitään seuraamuksia ei tule kun kyse ei ole jumalansa itsevailitusta kansasta. Yhtään eriäviä mielipiteitä ei meidän juutalaisomisteinen media salli. joo sanoin juutalaisomisteinen koska se on totta, että juutalaisia omistaa Suomen valtamedian mm. Bonnier.

  ihan selvästi valtamediamme helsingin sanomat, yle, iltasanomat, iltalehti etc lietsovat vihaa Venäjän kansaa vastaan. selvästi kyseessä on rasistinen, loukkaavaa ja halventava toiminta.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Mielestäni Venäjä/Ukraina-konflikti on pääasiassa lännen provokaatio. Maidan-mielenosoituksessa oli varsinkin väkivaltavaiheessa varmuudella mukana erilaisia palkkasotureja ja tämä on todella outoa.

   Putin ja Venäjä eivät ole millään lailla sen parempia tai huonompia kuin Ukraina tai ukrainalaiset, mutta jotakin todella outoa tuossa konfliktin alussa oli. Länsimedia (ja Venäjän media) raportoivat outoja natsihallusinaatioita Ukrainasta, koko Ukraina oli siirtymässä fasistidiktatuuriin ja kaikki juutalaisetkin olivat siirtymässä Israeliin, kun holokausti oli jo melkein täällä.

   Sitten saatiin Ukrainaan simsalabim juutalainen pääministeri ja juutalainen presidentti ja fasisteja ei ole enää missään, paitsi venäläisten silmissä.

   Luulisin, että amerikkalaiset neoconit (ja siionistit) halusivat luoda tämän konfliktin, tosin en oikein ymmärrä miksi, mutta yleensähän näistä voittajana kävelevät ulos (juutalais)oligarkit, joiden omaisuus karttui taas kymmenillä miljardeilla. Lisäksi tietenkin konflikti sattui nätisti taas yhden kansanmurhan aattona, nimittäin viimeisimmän palestiinalaiskansanmurhan aattona.

   Olen matkustanut viimeisen kahdenkymmenene vuoden aikana satoja ja taas satoja päiviä Ukrainassa ja siellä ei ollut pienintäkään merkkiä mistään tällaisesta, ei siis pienintäkään. Venäläiset ja ukrainalaiset ystäväni ovat yhtä ihmeissään.

   Tämä lienee amerikkalaisten luopioiden ja siionistieliitin keino vain varmistaa, että valkoiset kansat haaskaavat kaiken vaurautensa keskinäisiin riitoihin. Tästähän saadaan kymmeniksi vuosiksi loputon rahavirta EU:lta Ukrainaan ja toisaalta voidaan varmistaa, ettei Venäjällä vahingossakaan päästä jaloilleen rautaisesta oligarkkiotteesta. Neocon-siionistien maailmassa tämä on ihannetilanne. Heikot hakkaavat toisiaan ja siionisti katsoo päältä ja saarnaa siitä, kuinka ”ei saa, ei saa.”

   Suomalainen verotarkastaja sen joskus sanoi: ”Seuraa rahaa.” Raha kulkee oligarkkien taskuun. Ja kohta kiihtyvällä vauhdilla EU:n kassasta.

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 11. h.e.bolla, eikö Maidanin ampumiset mene yksi-yhteen Kristalliyön kanssa? Ulkopuolinen provokaatio joka tekee terrorityön ja sitten syy vahingoitettavan niskaan. Tanskalainen nato-sotilashan otettiin väkijoukon ampumisesta kiinni? Eikö lentokone ammuttu 30 mm ukrainalaisella lentokonetykillä alas? Eikö kultavarasto ole hävinnyt Ukrainasta?

  Kysymyksiä ja kysymyksiä? George Orwellin Katalonia-Katalonia-kirjassa kerrotaan Espanjan sisällisodasta 1930-luvulta ja hyvin samat metodit. Orwell havainnoillisesti kertoo kuinka länsiuutisointi oli täysin päinvastaista kuin mitä maassa tapahtui. Suosittelen kirjaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Olen samaa mieltä.

   Nämä ”väri”vallankumoukset toistavat samaa kaavaa ja Ukrainassa oli selkeästi mukana länsimedian provokaatiota. Natsihysteria oli merkillistä, se oli selkeästi keksitty/kehitelty asia ja kuinka ollakaan, seurauksena oli totaalinen juutalaisoligarkkien voitto Ukrainassa. Sattumaa, tietenkin…

   Kultavarasto ja malesialaiskoneen kohtalo? En ole ihan kurssissa, mutta malesialaiskoneen kohtalo on myös hävinnyt merkillisesti tutkasta sen jälkeen, kun syylliseksi kehitettiin heti venäjämieliset. Mutta toki en näe mitään syytä sille, etteivätkö nämä separatistit olisi sitä voineet tehdäkin aivan kuten ukrainalaisetkin.

   Provokaatiot ovat aivan arkinen osa luopioamerikkalaisten ja siionistieliitin toimintaa. Onhan koko Lähi-Itä mystisesti palanut sen jälkeen, kun siionistivaltio luotiin. Rauhan päivää ei ole ollut. Tämä on Israelin panos maailmalle: jatkuva loputon sota. Ja tätä samaa asetta sovelletaan aina, jos missä tahansa valkoisen ihmisen aio nationalismi nousee. Silloin provosoidaan ja, tottakai, vangitaan johtajat, kuten esim. Kreikassa.

   Me emme saa nostaa päätämme, meidän täytyy tuhota maamme monikulttuurisuudella. Vain Israel on ”etnisesti ainutlaauinen”. Me emme ole mitään muuta kuin afrikkalaisten hoitokoti. Se on meille annettu tehtävä.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
   1. Ukrainan media ja pankkitoiminta vuonna 2003, erään professorin mukaan.

    ”Professor Vasyl Yaremenko, director of the Institute of Culturological and Ethnopolitical research at Kiev State University, released an article….”Ukrainians need to know that the mass media is completely in the hands of Jews, and everything that we watch or read is the product of Jewish ideology…Professor Yaremenko points out that out of the 400+ members of the Ukrainian Parliament, 136 (possibly 158) are Jews. That is more than in the Israeli Knesset. Who voted for them, asks professor Yaremenko. Who paid for costly election campaigns? — 90% of Ukrainian banks are owned by Jews.”

    http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/ukraine/ukraine_jew_control.htm

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
 12. Jankutat samaa virheellistä väitettäsi Israelin ”etnisestä ainutlaatuisuudesta”. Todellisuudessa 75% Israelin väestöstä on etnisiä juutalaisia, loppuneljännes on muita (ensisijaisesti arabeja).

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Tervepä terve!

   Kerropa minulle, partioiko juutalaisten lentokone Välimeren yllä huolehtimassa siitä, että afrikkalaispakolaiset pääsevät turvallisesti perille Israeliin?

   Pääseekö Libanonista pakolainen rajan yli? Entä Jordaniasta? Entä Egyptistä?

   Miten ylipäätänsä pakolainen pääsee Israeliin?`

   Turha esittää, että Israel toimii kuten sivistysvaltiot, se ei toimi. Se esittää sivistysvaltiota, mutta se toimii vain yhden kansan, yhden asian puolesta. Sehän kutsuukin itseään ”The Jewish State”. Jos tuo nimi ei kerro jotain niin minulta loppuvat sanat, veliseni. 🙂

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
   1. Miksi Israelilla pitäisi olla lentokoneita ilmassa tuossa tarkoituksessa, kun useimmilla muillakaan Välimeren rantavaltioilla ei ole? Libanonin, Jordanian ja Syyrian vastaisia rajoja valvotaan niin, että sieltä ei helposti yli pääse. Egyptin kautta on tullut tuhansia Israeliin pyrkijöitä Sudanista ja Eritreasta.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Miksikö?

     Etkö ole nähnyt uutisia siitä, kuinka rajavartijat auttavat täysiä veneitä afrikkalaispakolaisia mm. Italian rannikolla?

     Olette totaalisen valheellisia tässä asiassa. Kaikki tietävät varsin hyvin, että jokainen Israelin rannikolle laittomasti pyrkivä alus on HETI kuolemanvaarassa.

     Israelhan tappoi RAA’ASTI mm. turkkilaisia humanitäärisessa aluksessa. Israel on äärimmäisen brutaali, rasistinen valtio, joka pitäisi asettaa totaaliseen boikottiin joka asiassa.

     Tai, ehkä vielä parempaa, alamme EU:ssa toimimaan kuten Israel ja ammumme laittomat maahantulijat kyselemättä.

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
   2. Ei se edes esitä sitä. On siirrytty jo röyhkeään väkivallalla mässäilyyn ja sen esittämiseen julkeasti alistetulle maailmalle. Tai tätähänon jatkunut oikeastaan koko ajan. Esimakua siitä, kuinka käy kaikille lähitulevaisuudessa.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 13. Ilmeisesti Ukrainan kultavarasto heti alkuun korjattiin FED:n huomaan. Provokaatio on samanlainen kuin 1938-39 Puola; eikö sielläkin saksalaisilla siviileillä ollut tukalat oltavat. Sieltä sitten viimein toinen maailmansota lähti, tähän pyritään nyt Ukrainan kanssa.
  Erittäin hyvän kuvan antaa siitä, miten käy jos noille voimille annetaan periksi, Unto Parvilahden Berijan tarhat (Otava 1958). Kommarisisäministeri Yrjö Leinon toimesta 21.4.1945 yhdeksäntoista miestä luovutettiin Neuvostoliittoon, reilu puolet jäi sille reissulle ja takaisin palannut Parvilahti kirjoitti siitä tarkan kirjan. Suosittelen. Tähän tullaan uudestaan, jos annamme noille voimille vallan.
  Nato-sopimus on liittänyt meidät nyt ”länsiryssään”, joka tekee terroritekoja suvereeneja valtioita vastaan. Mitä Suomen sotilas tekee maamme rajojen ulkopuolella, rauhaa turvaamassa hah hah?!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Pitkälti samaa mieltä, toki ongelma on se, että suo siellä, vetelä täällä.

   Venäjä on juutalaisten sätkynukke ja USA on juutalaisten sätkynukke.

   Nato tuo teoriassa turvaa Venäjää vastaan, mutta sillä hinnalla että länsisiionisti astuu rautaisella saappaalla maamme kamaralla. Jos taas olemme ulkopuolella, olemme Putinin ja hänen juutalaisisäntiensä armoilla.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 14. Ei minullakaan ole tarkkaa tietoa nyky-venäjästä. Havaintoja busineksen, taiteen ja urheilun saralta toki. Tämä ei ole väite, vaan kysymys: mitä jos Putin on tehnyt Venäjälle saman kuin Hitler Saksalle 1930-luvulla? Eikö oligarkkeja ole putsattu isolla kädellä, kuten Hodorowski? N-liitto oli juutalaisten luomus ja gulag-leireilläkin juutalaiset vangit olivat paremmassa asemassa (Parvilahden mukaan)kuin muut, johtoporras tietenkin juutalaisia, tosin hän mainitsee hetkittäisistä siionisti-jahdeista, mielenkiintoista. Siellä piili venäläisten joukossa suuri viha kyseistä eliittiä vastaan ja Parvilahden mukaan kansaa ei rauhoittaisi muu kuin täysi eliitin tuho. Näkisin, että N-liitto on aivan eri maa kuin Venäjä. Mutta nämä eivät ole väittämiä, vaan kysymyksiä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Venäjä on itsellekkin vähän auki. Toimissaan vaikuttaa olevan NWO:ta vastaan, niinkuin joku jenkkiläinen(?) politikkokin sen sanoit. Toisaalta jos näin olisi, miksi tuli holokaustin-laki?
   Venäjähän on hyvää pataa Iranin ym. kanssa, jotka ei ole sätkynukkeja.

   Olisihan se hienoa että vielä olisi olemassa vaikutusvaltainen kansa, joka vastustaa tätä sairautta.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. USA:ta, YK:ta, Natoa, EU:ta ja koko Eurooppaa, Israelia, Venäjää, Ukrainaa ja koko maailmaa hallitsevat aivan samat juutalaiset velkarahajärjestelmänsä kautta. Tämä järjestelmä sitoo automaattiseen velkaorjuuteen ja velkavankeuteen ja siten automaattiseen orjuuteen kaikissa asioissa. Esim. Putin ja Poroshenko palvelevat aivan samaa herraa heille esitetyn toimintaohjelman mukaisesti. Kaikki on puhdasta näytelmää, kuten oli ns. kylmä sota aikoinaan. Maailma on viimeistä piirtoa myöten juutalaisten hallussa. Nyt juutalaisille antautunut maailma odottaa, mitä juutalaiset tahtovat ihmiskunnalle tehdä, vrt. mitä he tekivät kommunismillaan (juutalainen maailmanvaltiopyrkimys, jossa proletariaatti valjastettiin teurastajiksi juutalaisten puolesta) Nevostoliitossa, Kiinassa, Vietnamissa ja muualla.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 15. Parvilahti: ”Mutta koulukirjoissa ei puhuta mitään siitä, että N-liitto itse asiassa on maailman suurin siirtomaavaltio, joskin sillä erotuksella, että sillä on siirtomaansa valtakunnan rajojen sisäpuolella. Imperiumin emämaan, Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan, alaisena oli 15 osatasavaltaa. Niillä oli muodollisesti omat valtiopäivänsä, omat hallituksensa ja virkakoneistonsa, mutta todellisuudessa ne olivat mitä täydellisimmin Moskovan imperiumin alusmaita.

  Paperilla ne olivat siinä määrin itsenäisiä, että voivat päättää jopa eroamisestaankin N-liitosta. Tämä itsenäisyys oli jälleen vain yksi niistä valtavista harhakuvitelmista, joita neuvostomaahan joutunut tapasi yhä uudelleen. Näiden ”liittotasavaltojen” eli alusmaiden asiat suunniteltiin ja päätettiin pienimpiä piirtoja myöten Moskovassa. N-liiton Sisäasianministeriö, MVD eli GPU, huolehti harpaantumattomalla valppaudella, ettei näissä alusmaissa, niiden kymmeniä eri kansallisuuksia olevien väestöryhmien keskuudessa päässyt syntymään mitään kansallisia tai separatistisia virtauksia. Milloin jotain sellaista oli esiintynyt, oli se viipymättä tukahdutettu väkivalloin ja miljoonia oli teljetty vankiloihin ja leireihin”

  Tähänhän tämä Eurostoliitto tähtää. Gustav Häglund puhui, että Nato-johtaa oman armeijan surkastuttamiseen ja todennäköiseen lakkauttamiseen (mikrosoftin syleily nokialle).

  Parvilahti: ”Työläinen ja talonpoika menettivät senkin vapauden, mikä heillä oli tsaarinaikoina ollut. Nyt he olivat joutuneet kommunistipuolueen kaikkivaltiaan orjuuteen.”

  Vapaamuurareiden johdolla Suomea viedään tähän samaan tuhoon. Taktiikka on: hyvä poliisi, paha poliisi ja päämäärä sama. Johan Suomen yritykset on myyty ulkomaalaisille tai kaapattu, sitten terveydenhuoltoa kovaa tahtia yksityistetään ja tässä touhussa todelliset rikolliset hääräävät; sivusta henkilökohtaisesti koettu.

  Vielä: 2010 Puolan presidentti ja ylin johto lahdattiin. Tilalle nukke Donald Tusk, joka nyt nousee EU:ssa (ilman vaaleja) meijän Käteisen kanssa korkeille palleille. Kovaa tahtia kehitys menee: Suomella ei omaa valuttaa, päätökset ulkomailta, hallitusohjelma Mckinseyltä, ulkomaiset sotajoukot maahan… Seuraavaksi sitten meidän maasta hyökätään suvereeniin valtioon. Olemme reunamaa, jonka maille sitten soditaan. USA ei koskaan sodi omalla maalla.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 16. Ensimmäisenä pistää silmää kaksi asiaa jotka ovat toisilleen vastakohtia:

  ”Nyt kyseessä olevassa
  asiassa on kysymys väitetystä kansanryhmän solvaamisesta tai panettelusta.
  Syytteessä ei ole edes väitetty, että kirjoituksissa on uhattu juutalaisia.”

  …ja…

  ”Selvää on, että juutalaisuus on yksi uskonnoista. Kirjoituksissa ei käsitellä
  uskontoon liittyviä kysymyksiä sillä tavoin, että niitä olisi pidettävä
  kirjoittajan uskovapauden piiriin kuuluvina mielipiteenilmaisuina.”

  …sekä…

  ”Rikoslain 11 luvun 10 §:n nojalla rangaistavaa on, kun joku asettaa yleisön
  saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla
  tiedon, mielipiteen tai muun viestin…”

  Tuomioistuin rajaa yksipuolisesti päätöksensä siten, että artikkelit olisivat mielipiteitä. Samalla kertaa he lausuvat niiden koskevan juutalaista uskontoa mutta kiistävät niiden olevan uskonnollisia mielipiteitä tai mielipideilmaisuja. Tässä on kolmen kohdan ristiriita. Nämä kaikki kolme kohtaa sortavat toisiaan. Ja kun otetaan pohjaksi perustuslaki jossa jokainen on syytön ennenkuin toisin todistetaan, niin missä on tämän tuomion perusteen todistus? Että tarkoituksella olisi haluttu solvata Suomessa asuvia juutalaisia?

  ”Merkityksellistä on sen sijaan punninta, ovatko kirjoitukset olleet sisällöltään sellaisia, että niiden
  julkaiseminen mahtuu Kärkkäisen poliittisia oikeuksia koskevan sananvapauden piiriin.” Minä en lähtisi punnitsemaan tekstiä jonka on tarkoitus olla informatiivinen, poliittisin tai uskonnollisin perustein. Keskustelua pitää pystyä käymään eri asioista objektiivisesti. Juutalaisuuden kanssa yhtä suurta subjektiivisuutta herättää toinen maailmansota ja sen tapahtumat, jotka ovat hyvin yleisessä tiedossa Suomen armeijan kantahenkilökunnalla. Silti kouluissa opetetaan toisella tavalla. Kirjoitukset ovat rinnastettavissa yleisen informaation vastapainoksi objektiivisen keskustelun käynnistämiseksi.

  Johtopäätös:”Kärkkäisen julkaisemat kirjoitukset on siis selkeästi katsottavissa vihapuheen
  kaltaiseksi juutalaisvastaiseksi propagandaksi, joka ei nauti sananvapauden suojaa.” on henkilöiden henkilökohtainen päätös eikä perustu tosiasioihin. Lauseessahan sanotaan ”on siis selkeästi katsottavissa”. Ei henkilön yksityinen mielipide voi olla rikoslain mukainen peruste.

  Kun käräjäoikeuskin lausuu:”Kirjoituksessa käytetään toistuvasti sionisti -sanaa. Juutalaiset mainitaan
  kansanryhmänä vain siinä kohtaa, kun kirjoittaja luettelee Amerikan juutalaisten kongressin yhtenä esimerkkinä sionistien soluttautumisesta valtahierarkian joka tasolle.” niin miten tuomio on voinut tulla juutalaisiin kohdistuneesta solvauksesta tai panettelusta? Jälleen eräs epäkohta.

  ”…ettei niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista.” Mitä? Eikö oikeudessa juuri pitäisi etsiä totuutta? Totuudestahan on kyse, ei luullun ymmärtämisestä.

  ”Epäselväksi siis jää, pidetäänkö teosta tiedeyhteisön piirissä luotettavana ja asiallisena vai
  edustaako se yksittäistä, varsin poikkeuksellista käsitystä…” Jo pieni googlaus antaa satamäärin sekä englantilaisia, ranskalaisia että saksalaisia www-sivustoja joissa on mukana uutistoimistoja ja niiden näkemys on yhteneväinen kirjan tekstin kanssa. David Duken kirjoitus ei siis ole yksittäinen, poikkeuksellinen käsitys. Vaan yleisesti vallalla oleva käsitys.

  ”Esipuheessa käytetty tapa yhdistellä eri asioita ja perustella omia näkemyksiä ei siis ole välttämätöntä, kun halutaan käsitellä ajankohtaisia asioita kriittisesti.” miten niin kriittisesti? Minä ainakin lukiessani esipuhetta koin että siinä käsiteltiin asioita obektiivisesti, ei kriittisesti. Ei David duken krijoituksessa minusta ollut kritisointia juutalaisia/sionisteja vastaan. Se on objektiivinen kuvaus heidän toimintatavoistaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 17. Joo. Joku voisi tehdä joutessaan rikosilmoituksen Iltasanomista, Iltalehdestä yms. ”Kiihottaminen Kansanryhmää vastaan.” Nehän demonisoi järjestelmällisesti kaiken Venäjään liittyvän.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 18. Ai kuten Haloskakin oli samaa mieltä 70-luvulla ja kannatti lakialoitetta, jolla Neuvostoliiton arvostelu olisi kielletty.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. Heikki Sneck ja Jyrki Määttä. Kyllä. Heput puhuvat asioista syvällä rintaäänellä, huomioimatta asiayhteyksiä. Homma näyttää tahalliselta virkamies mielivallalta, missä pääpaino on estää sananvapauden puitteissa OMAN henk. koht. mielipiteen esilletuonti, ja siihen liittyvien artillelejen ja argumenttejen julkinen esittäminen.
  Vakava rikos perustuslakia kohtaan. Vielä vakavampaa, koska toiminta ei ole kansalaisten, vaan tuomiovaltaa käyttävien henkilöiden suorittama.
  .- Juridiikka on tosin mielipide laji, ja riippuen elämän kokemuksista jne., asiat voi näyttää perin erilaisilta eri horisonteista.
  Tuomiolauselman esipuheessa huomio kiintyy seuraavaan:
  ”Asiassa on riidatonta, että Kärkkäinen on Magneettimedian päätoimittajana
  julkaissut tai saattanut yleisön saataville syytteessä yksilöidyt kolme
  kirjoitusta. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että Kärkkäisen julkaisemissa
  kirjoituksissa on käsitelty juutalaisia. Kysymys on siitä, täyttääkö kirjoitusten
  julkaiseminen rikoslain 11 luvun 10 §:n mukaisen tunnusmerkistön.”

  Kyse on siis oikeuden mielestä Juutalaista, ei HEBREALAISISTA, joita kirjoituksissa on muka käsitelty.
  Kun ensimmäinen nappi pannaan heti rasistisesti pellen nappiin, seuraa sitä, mitä oikeus on kirjoitellut.

  Raamatusta voidaan lukea, kuinka Jumala (siunattu olkoon hänen nimensä) haki HEBREALAISET pois orjuuden pesästä Egyptistä. Sitteen voidaan lukea lisää, ja kas, hebrealaiset teki syntiä, ja Jumala hajoitti heidät eri maihin orjuuteen, mm Babyloniaan. Babyloniasta sitten myöhemmin tuli ne ”itä-maan” viisaat kumartaan juuri syntynyttä Juutalaisten kuningasta sinne Betlehemin seimen luo, tuoden kallisarvoisia lahjoja, joiden turvin rutiköyhä, mutta Jumalan mielisuosiossa oleva perhe pakeni Egyptiin Eesalaista mielipuolta, joka oli orjasta kohonnut kuninkaaksi Rooman yhteiskunta järjestelmän laittomasti miehittäessä Palestiinaa.
  Kyllä. Tämän jopa ateistitkin myöntää todeksi. Ja sitten myöhemmin heti 12 vuotiaana täysikäseksi tultuaan tämä kuningas aloitti opettaa temppelissaä. Sitten seuras katko, ja toiminta jatkui n. 30 vuotiaana, heti Parannuksen kasteen jä Pyhällä Hengellä täyttymisen jälkeen.
  Ja, kuten tunnettua, niin nytkin, tuomitsivat tuomarit viattoman miehen.
  Sama meno näyttää jatkuvan edelleen.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 20. Tuo tuomarihan oli ihan rääpäle. Eikös hänen tullut olla jokin alansa valio?

  Juutalaiset saivat kaikki tahtonsa läpi. ”Vätteet ovat niin vakavia, että ei ole väliä, ovatko ne totta”. Tsiisus. Siis vaikka kuinka kauhea sionistiklikki, niin pahasti ei saisi sanoa. Mitä tämä läjä on tehnyt 3 viikkoa? Ryypistkellyt tai muuten omiaan? Siis tuomiota hierottiin kolme viikkoa?

  Kukas ne keinotekoiset lamat teksis elleivät juutalaiset? Olisiko USA 10 vuotta lamassa 30-luvulla ihan noin vain? Ei. Kyllä lamaa yllpidettiin tahallaan. Suomen lama 80-luvulla ja 90-luvulla käskytettiin varmasti juutalaisten taholta. Holkeri, Koivisto ja co. vain tottelivat.

  Eiköhän tuo tule olemaan vakiintunut eurokäytäntö, että puolustuksen todisteet jätetään huomiotta / torjutaan salista.

  Juutalaiset ovat määränneet, että tällaista keskustelua ei käydä. Näillä laeilla on ollut määrä ensisijaisesti kitkeä nämä MMedian kaltaiset jutut ja koko juutalaiskeskustelu.

  Tietenkään ei keskustella, koska kaikki juonet paljastuisivat ja valta murenisi tai olisi uhattu. Siksi ”oikeus” pitää kiinni kannasta, jonka mukaan kaikki on hölynpölyä ja sillä sipuli.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 21. ”Kirjoituksen lopussa annetaan ymmärtää myös se, että sionistit
  olisivat vastuussa lukuisista maailmanhistorian tapahtumista, joissa on
  menehtynyt suuri määrä ihmishenkiä. Kirjoituksessa pidetään selvänä sitä, että
  tämä kansanryhmä tulee myös ”iskemään” maailman talousjärjestelmään.
  Kirjoituksessa käytetään sanamuotoja (esim. pesiytyneet, varastavat ja
  tunkeutuvat), joilla luodaan kuvaa tekojen halveksittavuudesta.”

  Jos kuvitteelliset tai ei-kuvitteelliset ”Sionin Viisaat” ovat vastuussa näistä asioista, niin eikö se oikeuden mielestä ole halveksittavaa? Melkoinen kanta ”suomalaiselta” käräjäoikeudelta.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 22. Väliaika tietoja kiitos! Miten siellä oikeudessa sujuu? Esim. saako sinne tulla seuraamaan showta vai ei?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 23. Totta. Tekee todella pahaa kohdata tuollaista talmudistista hirvittävää vihamyrkkyä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat