Pääkirjoitus: Suomen NATO-jäsenyys on Suomen tuho

Niinistö vahvisti NATO-lait, ja Suomen NATO-jäsenyys on enää Turkin ja Unkarin ratifiointia vailla. Muiden laittomuuksien ohella, Suomen sotilaallinen NATOon liittyminen rikkoo Suomen ja Venäjän välistä naapuruussopimusta, mikä on maaltamme casus belli Venäjää vastaan. 

Niinistö allekirjoitti NATO-lait 

Presidentti Sauli Niinistö on allekirjoittanut Suomen NATO-jäsenyyttä koskevat lait presidentin esittelyssä. Niinistö vahvisti NATO-lait 23. maaliskuuta 2023. 

Näiden allekirjoitusten jälkeen NATO-jäsenyyden hyväksyntä Suomessa on nyt valmis. NATOn täysi jäsenyys on vain siis enää Turkin ja Unkarin ratifiointia vailla. 

Suomen likipitäen 80 vuotta kestäneet ystävälliset ja yhteistyökykyiset suhteet ensin Neuvosto-Venäjän ja sitten Venäjän federaation kanssa ovat päättyneet Niinistön tokaisuun, että “sinähän ne”, kun hän oli allekirjoittanut NATO-lait. Hän huitaisi huolimattomalla allekirjoituksellaan likaojaan sen, minkä isänmaalliset ja kansansa etuja ajavat historialliset Suomen poliittiset johtajat olivat saaneet aikaan vuosikymmeniä kestävällä työllä.  

Suomi on Yhdysvaltojen sijaissotijana hyökännyt välillisiä menetelmiä käyttäen Venäjän kimppuun, ja nyt sota voi jatkua NATOn siunauksella. Venäjä ei ole kuitenkaan tehnyt maallemme mitään väärää, vaan on yrittänyt säilyttää mahdollisen toimivat suhteet maiden välillä. Mutta Suomi on myös rikkonut Suomen ja Venäjän vuonna 1992 solmiman naapuruussopimuksen. 

Naapuruussopimusta petetään yksipuolisesti, jos se 
1) uhkaa voimakeinoilla Venäjää tai käyttää voimakeinoja sitä vastaan 
2) käyttää tai sallii aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen Venäjää vastaan 
3) antaa sotilaallista apua hyökkääjälle Venäjää vastaan 

Virallinen Suomi on maan- ja valtiopetturi poliitikoiden toimesta syyllistynyt kaikkiin yllä mainittuihin kolmeen kohtaa. Tämä yksipuolinen sopimuksen rikkominen on sama kuin casus belli eli sodan julistus ja mahdollinen aseellisen konfliktin puhkeaminen Suomen ja Venäjän välille on yllä esitetty causa belli eli sodan syy. 

Suomesta on muodostettu maamme poliittisten kansanpettureiden johdolla ja Mediapoolin tukemana Yhdysvaltojen johtaman liittouman etulinja Venäjää vastaan.   

Yhdysvaltojen liittouman ja Brysselin suomalaiset poliittiset villakoirat ovat valtamedian avustamana villinnyt suurelta osin suomalaiset sotapsykoosiin, jonka seurauksena Venäjää sekä venäläisiä pääsääntöisesti vihataan aggressiivisella kiihkolla. Tämä lietsottu eläimellinen vihamielisyys on se polttoaine ja perustelut, joiden velvoittamana osa suomalaisista osallistuu tähän typerään tulevaan sotaan. Joskin varsinainen tarkoitus mahdolliselle sodalle on taistella Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman globaalien pyrkimyksien puolesta Venäjää vastaan. Luonnollisesti Venäjä vihamielisyyttä ja hyökkäystä Venäjää vastaan yritetään maustaa ripauksella talvi- ja jatkosotaa romantisoivalla hengellä, vaikka mainituissa sodissa tilanne oli täysin toisenlainen kuin nykyisin. 

Ensinnäkin toisen maailmansodan aikana hyökkääjänä oli kasaarimafian (Wilton 2000) hallitsema Neuvosto-Venäjä, joka oli sopinut läntisten suurvaltojen kanssa Suomen jättämisestä Stalinin armoille (Hautamäki 2005), ja vain Hitlerin Saksa oli Suomen pelastus. Nykyisin on kysymyksessä yksinomaan juutalaismafian kontrolloiman transatlanttisen liittouman maailmanlaajuisista hegemonia tavoitteista, jotka kärjistyvät Venäjää vastaan, sen reunavaltioiden alueella. 

NATO-lain liittymiskirjan mukaan muiden muassa todetaan seuraavaa:  

“Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin sopimukseen tulee voimaan, kun Suomen liittymiskirja talletetaan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Tavoitteena on, että Suomi ja Ruotsi tallettavat liittymiskirjansa samaan aikaan, jolloin Suomi ja Ruotsi eivät hyväksy toistensa liittymispöytäkirjoja erikseen. Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus tulee Suomen osalta voimaan, kun Suomi tallettaa ratifioimiskirjansa Yhdysvaltojen hallituksen huostaan.”  

Tämän mukaan Suomen ja suomalaisten turvallisuus alistetaan tai nujerretaan Yhdysvaltojen holhoukseen. Tämä näytelmä saa lisäväriä, kun huomioimme, että Yhdysvaltoja johtaa verenhimoinen juutalaismafia, joka vaikuttaa ratkaisevasti ydinasevaltion Israelin sisä- ja ulkopoliittisiin ratkaisuihin.

   

Artikla 5. ei velvoita NATO-maata, auttamaan toista NATO-maata 

Jo isäntämaasopimus on Venäjä vastaista politiikkaa ja suoranainen uhka Suomen itäiselle suurvalta naapurillemme.  

Mutta Suomen NATO-sopimuksen ratifiointi on sinetöivä Suomen perikadon, sillä maamme jää silloin tiettyjen eurooppalaisten NATO-maiden ja Venäjän välisen sodan jalkoihin. Tämän lisäksi Venäjä mahdollisesti joutuu miehittämään Suomen, kuten se nyt pyrkii miehittämään Ukrainaa, ja syystä.  

Kuten kokemuskin osoittaa NATOsta ei ole turvaa Suomelle, eikä juuri muillekaan.   

”NATO on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka NATOlla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. NATON sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.”  

Analysoikaamme hiukan NATOn viidettä artiklaa

(Artikla 5: ote 1) 

“Osapuolet sopivat, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa heistä vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa pidetään hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan, ja näin ollen ne sopivat, että jos tällainen aseellinen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä käyttää oikeuttaan Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklassa tunnustettuun henkilökohtaiseen tai kollektiiviseen itsepuolustukseen, avustaa täten hyökkäyksen kohteena olevaa sopimusosapuolta tai osapuolia ryhtymällä välittömästi, yksittäin ja yhdessä muiden sopimusosapuolten kanssa tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin, mukaan lukien asevoiman käyttö, palauttaakseen sekä ylläpitääkseen Pohjois-Atlantin alueen turvallisuutta. ..”   

Kysymyksessä on siis oikeudesta osallistua itsensä eli maansa puolustamiseen tai kollektiiviseen puolustukseen. Kollektiiviseen puolustukseen ei voi olla velvoitetta. 

NATOn peruskirjan mukaan jäsenmailla ei ole varsinaisia turvatakuita, vaan kysymyksessä on avunantovelvoite, joka on keskinäinen sekä vastavuoroinen.   

(Artikla 5: ote 2) 

”5 artiklaan vedoten liittolaisilla on mahdollisuus tarjota kaikenlaista apua, jonka ne katsovat tarpeelliseksi reagoidakseen tilanteeseen. Tämä on jokaisen liittolaisen yksilöllinen velvollisuus, ja jokainen liittolainen on vastuussa sen määrittämisestä, mitä se pitää tarpeellisena tietyissä olosuhteissa määrätyissä olosuhteissa. …” 

Yllä mainittu avunantovelvoite tarkoittaa esimerkiksi kaikenlaisen siviililuontoisen avunannonvelvoitetta (Artikla 5: ote 2), eikä välttämättä osallistumista konfliktiin aseellisesti. Toisin sanoen aseellisen osallistumisen velvoitetta ei ole, sillä se on hyvin spekulatiivinen käsite tässä yhteydessä. Mitään velvoitetta ei käytännössä aseelliseen toimintaan pysty olemaan. 

Länsivaltojen (tiettyjen NATO-maiden) toiminnan seurauksia.

Lisäksi voimme argumentoida sitä, että NATOsta ei ole Suomelle turvaa siitäkään näkökulmasta, että sodan syttyessä Euroopan itäiseen osaan ja Pohjolaan, kukin NATO-maa määrittelisi omat puolustustarpeensa vain, ja ainoastaan oman maansa puolustusta ajatellen. Näinhän myös Suomi tekisi. Muiden valtioiden auttamiseksi sotilaallisesti ei olisi resursseja eikä motivaatiota.   

Lopuksi 

Ukrainan aseellisessa konfliktissa kulminoituu Yhdysvaltojen aggressiivinen imperialistinen strategia Euroopassa. 

Washington on nyt uhraamassa Euroopan ja Venäjän reunavaltiot, ylläpitääkseen sekä lujittaakseen entistä hegemonia-asemaansa maailmanpolitiikassa. Ukrainan sodassa on siis kysymyksessä transatlanttisen liittouman hyökkäyksestä Venäjää vastaan. Ja Venäjä puolustautuu mainittua hyökkäystä vastaa. Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden johtajat tietävät tämän Ukrainan hyökkäyksen Venäjää vastaan oikean luonteisena, mutta Suomen poliittiselle johdolle se taitaa olla hämärän peitossa. Muistettakoon kuitenkin, että juutalaismafia hallitsee Eurooppaa ja muutakin maailmaa juuri Yhdysvaltojen kautta. Siten sekä Yhdysvallat että EU toimivat kuin yhtenä voimana Maailmanhallituksen luomiseksi, yhdistyen täten Maailman talousfoorumin tavoitteisiin.    

Markku Juutinen   

Lähteet 

Reuters. Finnish president signs NATO legislation. Osoitteesta: https://www.reuters.com/world/europe/finnish-president-signs-nato-legislation-2023-03-23/ <Viitattu 26.3.2023> 

Rami, Ahmed (). When Jews Rule The World. Osoitteessa: 

 http://islam-radio.net/finish/power/jew-rule.htm <Viitattu 25.3.2023> 

Rami, Ahmed (). Judisk makt i Sverige och i USA. Osoitteessa: http://islam-radio.net/islam/svenska/svensk.htm#usa <Viitattu 25.3.2023>  

Eduskunta (5.12.2022). Hallituksen esitys HE 315/2022 vp. Osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_315+2022.aspx <Viitattu 26.3.2023> 

NATOn 5. artikla (päivitetty 20.9.2022). Collective defence and Article 5. Osoitteessa: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm <Viittaus 26.3.2023> 

Kallavuo, Mikael (2008/01). PAX. Nato ei tuo turvatakuuta | Pax.fi. Osoitteessa: https://www.pax.fi/2008-01/nato-ei-tuo-turvatakuuta <Viitattu 25.3.2023> 

Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee 

Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 

9 kommenttia

 1. Venäjämielisten mielestä se on tietysti kauhea asia, koska se estää Venäjää saamasta Suomesta samanlaista ”ystävää” kuin mitä Valko-Venäjä on ja myös vaikeuttaa etupiirinä pitämistä.

  Onko Norja tuhoutunut? Entä Tanska?

  Plusääni(12)Miinusääni(23)
  1. Norja ja Tanska ovat liittyneet Natoon jo edellisen kylmän sodan aikana jolloin länsi oli oikeasti parempi paikka elää ja asua kuin Neuvostoliitto, jossa vallitsi rautainen kommunistinen kuri, valtiodiktatuuri ja tosiasiallinen eriarvoisuus kansalaisten välillä. Noihin aikoihin Suomikin olisi voinut liittyä Natoon, jolloin sen sotavoimissa ja päättävissä elimissä toimi ihan aitoja herrasmiehiä ja täysjärkisiä ihmisiä. Nuo päivät ovat jo kauan sitten menneet ja Nato on muuttunut puolustusjärjestöstä länsiglobalistien ja uuskonservatiivien subversiiviseksi työrukkaseksi. Eikä ole mitään järkeä liittyä järjestöön, joka on latentissa sotatilassa Venäjän kanssa juuri nyt. Liitymme sotaan sen eturintamassa.

   Valko-Venäjä on murheellinen tapaus. Länsi on yrittänyt maassa värivallankumousta monta kertaa ja on jopa yrittänyt salamurhata Aljaksandr Luklashenkan. Näin maa on ajamalla ajettu Venäjän syliin. Naton ja lännen aggressiivisuus poistaa Venäjän rajamailta puolueettomuuden mahdollisuuden, mutta painetta tulee myös idästä. Jonkin verran on geopoliitikkoja sekä idässä ja lännessä, jotka kannattavat puolueettoman puskurivyöhykkeen perustamista idän ja lännen blokkien väliin. Tämä olisi kaikkein luontevin ja rauhanomaisin eurooppalainen turvallisuusjärjestely, jonka periaatteita hahmoteltiin ETYK-konferenssissa Helsingissä v. 1975. Jopa pahamaineinen geopolitiikan shakkipeluri Zbigniew Brzezinski on vanhalla iällään tunnustanut puskurivyöhykkeiden tarpeellisuuden. Mutta tällainen järkipolitiikka ei sovi intohimopoliitikkojen pirtaan.

   Plusääni(13)Miinusääni(5)
 2. HISTORIALLINEN RIKOS
  Suomen liittäminen roisto- ja terroristivaltio USA:n johtamaan sotaliittoon on Suomen historian pahin rikos. Tämän kaiken mahdollisti valtamedian tehokas aivopesu, jolla saatiin kaikki suomalaiset uskomaan valheelliseen propagandaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Pääsyylliset tässä rikoksessa ovat presidentti, hallitus, eduskunta ja valtamedia, jotka syyllistyivät valtiopetokseen. Saa nähdä, mikä on Venäjän vastaus tähän rikokseen ja naapuruussopimuksen loukkaamiseen. Kysymys on USA:n sodasta Venäjää vastaan eikä mistään muusta. Suomi on nyt etulinjassa ja sijaissotija Venäjää vastaan. Valitettavasti kansa on urheilun ja viihteen avulla turrutettu ja saatu uskomaan länsimaiseen Venäjä-vastaiseen propagandaan. Kaiken takana on tietysti Siionin Viisaat, joiden päämäärä on Venäjän ja Kiinan saaminen Uuden Maailmanjärjestyksen osaksi eli hyväksymään kaikenlaisen saastan, mitä globaali massapropaganda tyrkyttää. Uskon kuitenkin, että Siionin Viisaat epäonnistuvat ja kansoille paljastuu juutalaisten kansainvälinen petos. Suomen isänmaallinen vallankumous on alkanut ja esitaistelijoina ovat vaihtoehtomediat sekä VKK, Vapauden liitto, SKE, Kristallipuolue ja Vallankumouspuolue. Äänestä VKK:ta tai Vapauden liittoa! Lue vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  http://islam-radio.net/
  https://naapuriseura.fi/
  https://positv.fi/
  https://novahierosolyma.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini,
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(24)Miinusääni(9)
 3. Nato-jäsenyys on vanhojen ukkojen märkä uni. Ovat sitä jo 40 vuotta jankanneet. Nyt tuhotaan meidän turvallisuus kertaheitolla. Aletaan nukkua jenkkimalliin ase tyynyn alla.

  Nuoremmat sentään näkevät, että tulevaisuus on idässä.

  Plusääni(23)Miinusääni(7)
 4. Ilimoja on pidelly – meinaan geopoliittisia ilimoja!

  Perustuslakituomioistuin!

  Kansainväliset sopimukset!

  SISÄLTÖ

  0. ALUKSI
  1. JOHDANTO
  2. KYSYMYKSET
  3. VALTIOSOPIMUKSET I
  4. VALTIOSOPIMUKSET II
  5. RAHOITUSVÄLINEET
  6. UKRAINAN TUKIPAKETIT
  7. LOPUKSI
  8. LIITTEET

  0. ALUKSI

  Puolueeton maa määritellään siten että puolueeton maa 1.) ei kuulu sotilasliittoihin, 2.) ei osallistu käynnissä olevaan sotaan ja 3.) pyrkii pysyttelemään suurvaltojen välisten ristiriitojen ulkopuolella.

  Päinvastoin kuin puolueeton maa Suomi käykin sotaa valtakirjalla (sijaissotaa) sotilasliiton (Yhdysvallat vetoisen Naton) puolesta Venäjää vastaan Ukrainassa. Suomi on rikkonut kaikki kolme edellä lueteltua puolueettoman maan tunnuskuvaa.

  Sotilaallisesti liittoutumaton valtio taas määritellään valtioksi joka ei kuulu sotilasliittoihin mutta se voi antaa toisille valtioille poliittisia sitoumuksia kollektiivisesta turvallisuudesta vaikka ei etukäteen sidokaan ulkopolitiikkaansa niihin siten että se voitaisiin ilman erillistä harkintaa velvoittaa sotaan toisen valtion puolesta.

  Sotilaallisesti liittoutumattomuus ei sekään koske enää Suomea koska Suomi käy proxy-sotaa Länsiliiton (Yhdysvallat > Britannia > muut Nato-maat) puolesta Venäjää vastaan Ukrainassa.

  Suomessa poliittinen kehitys on johtanut juuri päinvastaiseen suuntaan kuin puolueettomuuden ja liittoutumattomuuden säilyttäminen olisi edellyttänyt. Suomi rikkoi yksipuolisesti puolueettomuuden ja liittoutumattomuuden periaatteen kuten esimerkiksi vuoden 1992 kumppanuussopimuksen Venäjän kanssa. Valitessaan Yhdysvaltojen hyökkäyssota politiikan Suomesta tuli vihamielinen valtio Venäjää kohtaan.

  Valtion suvereniteetilla tarkoitetaan täydellisen, ehdottoman ja riippumattoman vallan omaamista jollain tietyllä maantieteellisellä alueella ja valtaa päättää omista asioistaan. Suvereeni valtio on valtio jolla on ehdoton valta päättää alueensa laista ja hallinnosta. Mutta nyt tämä valta päättää omista asioistaan on annettu Yhdysvallat vetoiselle länsiliitolle.

  Suomen asemo suhteessa Suomen valtion suvereniteettiin muuttui Sauli Niinistön 23.3.2023 allekirjoituksella – yhdellä ainoalla kynänvedolla!

  23.3.2023 Sauli Niinistö vahvisti Nato-lait!
  https://im.mtvuutiset.fi/image/8660984/landscape16_9/1600/900/f22278282234bd303e07edcf7339bbce/hP/SomeSharing/niinisto-nato-lait-kuvankaappaus-lahetys.jpg

  Vahvistamallaan allekirjoituksella Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö varmisti Suomen tasavallan presidentti instituution päättyneeksi ja siten tarpeettomaksi. Tämän jälkeen aikakirjoihin voidaan hyvällä syyllä merkitä hänen olleen viimeinen Suomen tasavallan presidentti sen alkuperäisessä merkityksessä.

  Puolueettomuuden menetys tapahtui jo ennen edellä mainittua ja 23.3.2023 Sauli Niinistön vahvistamaa allekirjoitusta.

  `Liittoutumattomuus on käytännössä kuopattu. Puolueettomuudesta ei puhu enää kukaan. Hetki oli historiallinen: tasavallan presidentti Niinistön Washingtonin-vierailun (2022) jälkeen Suomi on käytännössä liittoutunut läntisen supervallan Yhdysvaltain kanssa` (Lauri Nurmi).

  Suomi liittoutuu Yhdysvaltain kanssa – vuosi 2022 on historiallinen murroskohta.
  https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/4c3cd68c-e312-4009-ba4f-bf4df08edadd

  Edellisessä Lauri Nurmi antaa ymmärtää kuinka Suomen sen hetkinen MNNA-status (Major Non-Nato Ally -status) ei sisällä Naton 5. artiklan kaltaista juridista turvatakuuta vaan Yhdysvallat on käytännössä antanut Suomelle ainoastaan `sotilaspoliittisen turvatakuun` jolloin molemmat sopijaosapuolet tietävät että esimerkiksi Suomen avoin uhkaaminen jonkun muun suurvallan taholta ei johtaisi Yhdysvaltain vastatoimiin.

  Vaikka Suomi saavuttaisikin Naton täysjäsenyyden niin Naton 5. artikla on sanamuodoltaan edelleen ns. `sotilaspoliittinen turvatakuu` (24/7) joka ei velvoita muita Nato-maita sotilaallisiin toimiin Suomen puolesta mikäli joku suurvalta vaikkapa valloittaisi alueita Suomesta.

  Todellisuudessa ainoastaan julkinen protesti kansainvälisessä mediassa riittäisi täyttämään Naton 5. artiklan.

  Hänen (kenraalimajuri Björn Andersonin) mukaan Venäjä kykenisi valtaamaan Pohjois-Ruotsin tarvittaessa parissa päivässä – sama pätee myös Etelä-Ruotsiin ja Gotlantiin.

  Ruotsalaiskenraali: Venäjän joukot Suomen läpi parissa päivässä.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ruotsalaiskenraali-venajan-joukot-suomen-lapi-parissa-paivassa/6306676#gs.ts8grv

  Kenraalimajuri Andersson näyttää erehtyvän kuvitteellisessa skenaariossaan noin 1 vrk ja 22 h koska todellisuudessa ko. operaatioon ei menisi kuin kaksi tuntia – jos sitäkään.
  https://www.tuijasuistomaa.fi/____impro/1/onewebmedia/i283726789590245868.jpg?etag=%221b68c-5db44839af051%22&sourceContentType=

  Millainen asema Nato-lakien 23.3.2023 vahvistamisen jälkeen tulee olemaan Suomella voidaan ennakoida mutta varmaa on että mikään Suomessa ei ole enää entisellään eikä paluuta edeltävien 30 vuoden rauhaisaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan Venäjän suhteen enää ole. Suomi – tarkemmin määriteltynä piskuinen sotakabinetti – on valinnut sodan tien!

  Valtiosääntö oikeudellisesti Suomen suvereniteetin luovuttaminen Yhdysvaltojen harkintaan merkitsee poliittisen vallankäytön radikaalia muutosta jotka vaikuttavat `vanhan` valtiosäännön ehtoihin ja niihin kuuluviin velvoitteisiin.

  Oikeudellisen valtiosäännön rinnalla on olemassa myös poliittinen valtiosääntö joka tulee olemaan täysin alisteinen Yhdysvaltain poliittiselle ohjailulle. Poliittinen valtiosääntö koostuu käytännöistä jotka osoittavat mille tahoille poliittinen ja/tai yleensä julkinen valta tosiasiassa kuuluu ja miten sitä tosiasiassa käytetään. Nyt se kuuluu Yhdysvalloille.

  Suomi on 23.3.2023 jälkeen nähtävä suhteessa Yhdysvaltoihin `satelliittivaltiona` joka tarkoittaa kansainvälisen politiikan sanastossa seurailijavaltiota. Suomi seurailijavaltiona – muodollisesta itsenäisyydestään huolimatta – on Yhdysvaltain voimakkaassa määräysvallassa ja myötäilee sen politiikkaa jonka määräysvalta tulee olemaan taloudellista, poliittista ja sotilaallista.

  Käytännöllisesti katsoen Suomessa – Yhdysvaltain vasallivaltiossa – on nyt `nukkehallitus` eli `marionettihallitus` joka muodollisesti esiintyy itsenäisenä mutta on tosiasiallisesti ulkopuolisten tahojen (Nato) tai toisen valtion (Yhdysvallat) määräysvallassa oleva hallitus.

  Nukkehallitus voidaan asettaa valtaan joko sotilaallisen miehityksen seurauksena tai sulauttamalla aikaisempi suvereeni valtio ulkopuolisen valtion kesken tehtyyn MoU-sopimukseen tai sotilasliittouman jäseneksi. Nukkehallituksen johtamaa valtiota kutsutaan nukkevaltioksi jolloin nukkevaltion keskeisin tehtävä on peittää valloittajan toimien laittomuus – niin kuin nyt on käynyt esimerkiksi Ukrainan tapauksessa.

  Luovuttaessaan suvereniteettinsa Yhdysvalloille Suomen nykyistä hallintotapaa voidaan hyvällä syyllä verrata lähihistoriasta tunnettuun Terijoen hallitukseen joka oli Neuvostoliiton talvisodan aikana perustama hallitus ja jonka kanssa Neuvostoliitto ilmoitti 2. joulukuuta 1939 solmineensa avunantosopimuksen.

  Juuri näin Suomelle on käymässä Amerikan Yhdysvaltojen suhteen avunantosopimuksineen päivineen.

  Tämän hetkisen `terijoen hallituksen` (ja tuleva Orpon hallitus) tarkoitus on olla Yhdysvaltain verettömästi valtaaman Suomen Suomessa toimiva Yhdysvaltain satelliittihallitus joka on velvoitettu oikeuttamaan ja järjestämään sota Venäjän federaatiota vastaan.

  Sen toimintaa on johdettu julkisesti jatkuvan sotapropagandan avulla näyttämään siltä kuin että Yhdysvalloilta olisi pyydetty apua Suomen turvallisuusuhan torjumiseksi – vaikka Venäjä ei ole asettanut kyseenalaiseksi Suomen suvereniteettia eikä uhannut suomea kertaakaan.

  Yhdysvaltojen päämäärä on jatkossa ohjailla Suomi `toisen rintaman sotaan` (1. rintama Ukraina) Venäjän federaatiota vastaan. Kun sota on saatu aikaiseksi Yhdysvallat liittolaisineen vetäytyy taustavaikuttajaksi ja jättää Suomen yksin selviytymään.

  Yhdysvaltain yllyttämä ja puolesta aloittama Suomen sota Venäjää vastaan ei kuitenkaan ala välittömästi koska Venäjä arvioi erikseen Yhdysvaltain muodostaman Nato-uhan itselleen Suomessa arvioidessaan puolustuksessaan käytettävien aseittensa järeyttä.

  Mitä tuhovoimaisempia aseita Länsiliitto – Yhdysvaltain johtama Nato – kuljettaa Suomen puolelle sitä tuhovoimaisempia aseita kasaantuu Nato-Itärajan toiselle puolelle. Tilanteen eskaloituessa hävityksestä tulee sanoin kuvaamaton – Suomessa.

  Suomi tulee sotimaan Yhdysvaltojen puolesta kirjaimellisesti `viimeiseen suomalaiseen sotilaaseen` koska Suomen geopoliittisen asemon takia Yhdysvallat > Suomi vastaan Venäjä sodassa käytetään hyvin tuhovoimaisia asejärjestelmiä Venäjän vastauksena Länsiliiton tunkeiluun.

  1. JOHDANTO

  Jens Stoltenberg on sanonut, että `on käsittämätöntä, että Nato ei reagoisi, jos Ruotsi altistuu sotilaallisille uhkille liittymisvaiheessa` (eli Naton pääsihteerinä Jens Stoltenberg ei ole itsekään varma asiasta).

  Mutta eipä ole harhakuvitelmia Ruotsissakaan:

  `Ruotsi on solminut noin 20 kansainvälistä puolustusyhteistyösopimusta. Yksikään näistä ei kuitenkaan sido yhteistyökumppaneita Ruotsin puolustukseen` (sotatieteen dosentti Jacob Westberg; Aftonbladet).
  Näin Ruotsi turvaa itseään Naton ulkopuolella.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/d6ab7b53-9a6b-4474-8a64-5607234914a3

  Kahdenvälinen `turvavakuutus` jonka Ruotsi on saanut Nato-hakemuksen jättämisen jälkeen muun muassa Yhdysvalloilta, Isolta-Britannialta, Saksalta ja Ranskalta ei ole nähtävä oikeudellisesti sitovana eikä niitä siten voida pitää edes turvatakuina. Ovat ne silti paremmat kuin ei mitään, Westberg toteaa.

  `Olemme sopineet siitä, kuinka nopeasti tulemme toistemme avuksi. Suuri osa tästä purkautuu, hän totesi viitatessaan tilanteeseen, jossa Ruotsi jää pidemmäksi ajaksi Naton ulkopuolelle`.

  `Westerberg on kuitenkin Edströmin kanssa yhtä mieltä siitä, että Suomen Nato-jäsenyys on hyväksi myös Ruotsille`.
  Sveriges försvarssamarbeten i väntan på Nato.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/76jzV8/sveriges-forsvarssamarbeten-i-vantan-pa-nato

  Edström huomauttaa, että `Suomen ja Norjan Nato-jäsenyydet suojaavat Ruotsia Venäjän mahdolliselta hyökkäykseltä. Kun Suomi liittyy Natoon, Venäjän mahdollinen maahyökkäys Ruotsiin muuttuu mahdottomaksi, sillä Venäjän täytyisi hyökätä ainakin yhteen Nato-maahan ennen kuin se pääsisi Ruotsin rajalle`, hän sanoo.

  `Ruotsalaiset oivalsivat`: `Venäjän mahdollinen maahyökkäys Ruotsiin muuttuu mahdottomaksi`.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/8a61a55c-b700-4117-973f-a44a3aaca02f

  `Presidentinvaalitaistelun tuoksinassa vuonna 2011 Väyrynen väitti, että kokoomuksen Sauli Niinistö tekee Suomesta Naton jäsenen ilman kansanäänestystä`. Oliko Paavo Väyrynen oikeassa?

  Asiaa kannattaa tarkastella Sauli Niinistön Nato-kansanäänestystä koskevien erikoisten lausuntojen pohjalta (1. – 5.):

  1.) `Kyllä Nato on nyt siinä mittarissa minulla, että se on kansanäänestyksen väärti asia` (Radio 1 presidentin kyselytunti 1.12.2012).

  2.) `Olen ollut vähän kummissani, kun kuulee sellaista, että nyt päättäjien pitää vaan päättää, koska kansa päättää kuitenkin väärin` (Ylen ykkösaamussa 28.5.2016).

  3.) `Ihan suomalaisten itsensä takia mielipide pitää selvittää legitiimillä tavalla. Tarkoitan sillä sitä, että myös tappiolle jäävä puoli hyväksyy, että nyt kävi näin` (Asian ytimessä 26.1.2022).

  `Sen pitäisi olla äärimmäisen laaja. Silloin ei kyllä olla kaukana kansanäänestyksestä. Olen edelleen sitä mieltä. Suuret ratkaisut, kuten EU-jäsenyys ja Nato-jäsenyys, vaativat kansan kantaa` (Asian ytimessä 26.1.2022).

  4.) `Olen jo vuosia sitten todennut, että yhteiskuntarauhan kannalta on erittäin tärkeää, että tällainen äärimmäisen suuren luokan kysymys tulee käsitellyksi niin, että se nauttii legitiimisyyttä, sellaista tunnetta ihmisissä, että on oikein mitattu` (Iltalehti 4.2.2022).

  `Minua vähän vieroksuttaa se, että sanotaan, ettei kansa tällaisista asioista ymmärrä, vaan se pitää jättää kansan valitsemien edustajien ratkaistavaksi. Niinhän se jäisikin joka tapauksessa ja mahdollisesti kahdenkolmasosan enemmistöä vaadittaisiin eduskunnassa` (Iltalehti 4.2.2022).

  5.) `Nato tarvitsee tiedon siitä, että kansa nyt tukee jäsenyyttä. Mielestäni meillä on jo se` (Svenska Ylen 30.3.2022 haastattelussa).

  Lähde: `Sauli Niinistön vuosikymmenen huijaus Nato-kansanäänestyksellä`.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/kimmokautio/sauli-niiniston-vuosikymmenen-huijaus-nato-kansanaanestyksella/

  Miten sitten kävikään – Paavo Väyrynen näyttää olleen oikeassa. Tässä asiassa ei voida vedota siihen että kysymyksessä oli kansan valitsemien kansanedustajien äänestyksestä (legitiimiydestä?) koska Sauli Niinistö viittasi selvästi kansanäänestykseen joka on eri asia.

  17.5.2022 eduskunta äänesti Nato-jäsenyyden puolesta. Ulkoasiainvaliokunnan mietintö hyväksyttiin äänin 188–8 ilman kansanäänestystä.
  https://www.verkkouutiset.fi/wp-content/uploads/2022/05/1242670091-2048×1337.jpg

  Tähän väliin – muistin virkistämiseksi – on aiheellista katsahtaa Suomen koko Nato-liittymisprosessi.
  https://valtioneuvosto.fi/suomi-ja-nato/liittymisprosessi

  Monissa maissa riippumaton perustuslakituomioistuin arvioi ovatko uudet ehdotetut lait ristiriidassa perustuslain kanssa. Suomessa perustuslakituomioistuimen virkaa hoitaa eduskunnan perustuslakivaliokunta eli käytännössä omia lakejaan säätävät kansanedustajat.

  Voidaankin hyvällä syyllä kysyä ovatko perustuslakivaliokunnan jäsenet jääviä päättämään lakien perustuslaillisuudesta vai eivätkö ole? Toisaalta voidaan kysyä myös että ovatko maallikkotasoiset kansanedustajat riittävän asiantuntevia ja riippumattomia perustuslain tulkinnoissaan? Koska tähän kätkeytyy se vaara että perustuslakivaliokunnan tulkinnat ovat poliittisia eivätkä puolueettomia.

  Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta. Suomessa tuomioistuimen on kuitenkin annettava perustuslain säännökselle etusija jos tavallinen laki on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.

  Perustuslakituomioistuin.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin
  Suomen perustuslaki
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999

  Sauli Niinistö 14.1.2918: `Presidentin mukaan tuomioistuimen perustamista pitää tutkia vakavasti ja rauhassa. Kiire ei ole, vaan kannatan rauhallista paneutumista ja keskustelua aiheesta`.
  KSML: Perustuslakituomioistuin saa tukea Niinistöltä.
  https://yle.fi/a/3-10022157

  Sauli Niinistö 8.12.2020: `Presidentti Niinistö HS:lle: Toivon ja kannustan, että perustuslaki­valiokuntaan palautetaan `asiallinen ja kunnioittava` henki`.
  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007672255.html

  2. KYSYMYKSET

  Kysymykset (1. – 2.):

  1.) Olisiko Suomeen perustettava perustuslakituomioistuin ja arvioitava seuraavat jäljempänä esitetyt tärkeimmät julkiset kansainväliset sopimukset, yhteisymmärryspöytäkirjat, puitejärjestelyt sekä aiejulistukset uudestaan?

  2.) Onko esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyysprosessi ja siihen liittyvät päätökset kuten kahdenväliset sopimukset, yhteisymmärryspöytäkirja jne. käsitelty noudattaen perustuslakia?

  3. VALTIOSOPIMUKSET I

  Kannattaisiko seuraavat sopimukset käsitellä uudestaan perustuslakituomioistuimessa – onko sopimuksia rikottu yksipuolisesti tai onko sopimuksia tehty laittomasti?

  Rauhansopimus Suomen kanssa (1947).
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020/19470020_2

  Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (1992).
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063

  EU-jäsenmaiden liittymistä koskeva sopimus Korfun Eurooppa-neuvoston kokouksessa 24.6.1994.
  https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/eu/suomen-liittyminen-eu/Sivut/eu-liittymissopimus.aspx#:~:text=EU-liittymissopimus%20Uusien%20EU-j%C3%A4senmaiden%20liittymist%C3%A4%20koskeva%20sopimus,allekirjoitettiin%20Korfun%20Eurooppa-neuvoston%20kokouksessa%2024.6.1994.%20Sopimus

  Euroalueeseen liittyminen 1. tammikuuta 1999.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euro#:~:text=Euroalueeseen%20ovat%20liittyneet%20Slovenia%20%282007%29%2C%20Kypros%20ja%20Malta,yhteisest%C3%A4%20valuutasta%20k%C3%A4ytettiin%20lyhennett%C3%A4%20ECU%20%28European%20Currency%20Unit%29.

  Yhteisymmärryspöytäkirja (1. – 3.):

  1.) Suomen ja Naton yhteisymmärryspöytäkirja (2014).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ja_Naton_yhteisymm%C3%A4rrysp%C3%B6yt%C3%A4kirja
  2.) Yhteisymmärryspöytäkirja (4.9.2014). (Ulkoministeriön).
  https://docplayer.fi/2597103-Yhteisymmarryspoytakirja-suomen-tasavallan-hallituksen-pohjois-atlantin-liiton-transformaatioesikunnan-komentajan-johtoesikunnan-seka.html
  3.) IPU käänsi NATOn isäntämaasopimuksen (MOU) suomeksi.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/anttipesonen/185645-ipu-kaansi-naton-isantamaasopimuksen-mou-suomeksi/

  Lukekaahan huolella tuo edellisen linkin (kohta 3.) asiasisältö ja hämmästykää – jos ylipäänsä osaatte enää hämmästyä mistään. Kun MoU-sopimus sovelletaan käytäntöön niin suomalainen sijoittuu tärkeysjärjestyksessä jonnekin amerikkalaisen sotilaspoliisin ja hänen sotakoiransa väliin sillä erolla että siitä koirastakin pidetään parempaa huolta kuin suomalaisesta. Mietipä ihan ite!

  4. VALTIOSOPIMUKSET II

  Tulisiko seuraavat valtiosopimukset käsitellä uudestaan perustuslakituomioistuimessa? Onko seuraavilla valtiosopimuksilla lainvoimaisuutta?

  Aikajärjestyksessä puolustusministeriön tärkeimmät julkiset kansainväliset sopimukset, yhteisymmärryspöytäkirjat, puitejärjestelyt sekä aiejulistukset (1. – 17):

  1.) Suomen ja Ruotsin puolustusministerit allekirjoittivat Ukrainan tukea koskevan aiejulistuksen (Statement of Intent) 20.1.2023.
  https://www.defmin.fi/files/5623/FISE_SOI_20_01_23.pdf

  2.) Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen, Norjan puolustusministeri Bjørn Arild Gram ja Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson allekirjoittivat aiejulistuksen (Statement of Intent, SoI) Oslossa, Norjassa 22.11.2022.
  https://www.defmin.fi/files/5539/SENOFI_SOI.pdf

  3.) Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskeva puitejärjestely allekirjoitettiin 7.6.2022 Reykjavikissa.
  https://www.defmin.fi/files/5459/FIN_UK_FA.pdf

  4.) Suomen ja Ruotsin puolustusministerit allekirjoittivat 7.6.2022 isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan Reykjavikissa.
  https://www.defmin.fi/files/5456/FISE_HNS_MOU_07_06_2022.pdf

  5.) Suomi allekirjoitti Naton kanssa isäntämaatukea koskevan teknisen järjestelyasiakirjan 24.5.2022.
  https://www.defmin.fi/files/5411/Nato_HNS_TA_24_05_2022.pdf

  6.) JEF-maiden puolustusministerit allekirjoittivat 30.6.2021 Helsingissä sotilaallista toimintaa ohjaavan poliittisen ohjausasiakirjan, joka täydentää vuonna 2018 hyväksyttyä JEF:n yhteisymmärrysasiakirjaa.
  https://www.defmin.fi/files/5177/JEF_Policy_Direction_Signed_30_06_21.pdf

  7.) Suomen ja Norjan puolustusyhteistyötä koskeva puitejärjestely allekirjoitettiin 29.6.2021 Tuusulassa.
  https://www.defmin.fi/files/5175/FINO_Framework_Arrangement_290621.pdf

  8.) Puolustusministeri Antti Kaikkonen, Norjan puolustusministeri Frank Bakke-Jensen ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist allekirjoittivat 23.9.2020 Norjan Lakselvissä maiden välisen aiejulistuksen (Statement of Intent, SoI). Kolmenvälinen aiejulistus määrittää tavoitetason Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämiseksi.
  https://www.defmin.fi/files/4995/FISENO_allekirjoitettu_aiejulistus_23.9.2020.pdf

  9.) Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat 9.7.2018 Turussa puolustusyhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan. Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittivat maiden hallitusten puolesta puolustusministeri Jussi Niinistö ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist. Yhteisymmärryspöytäkirja muodostaa kehyksen Suomen ja Ruotsin väliselle puolustusyhteistyölle.
  https://www.defmin.fi/files/4314/FISE_MoU_FINAL.pdf

  10.) Puolustusministeri Jussi Niinistö, Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist allekirjoittivat 8.5.2018 Washingtonissa kolmenvälisen aiejulistuksen (Statement of Intent, SOI). Kolmenvälinen SOI täydentää ja kokoaa yhteen aikaisemmin sovittuja asiakokonaisuuksia; yhteistyön avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, ettei synny päällekkäisyyksiä tai kilpailutilanteita kansainvälisessä harjoitus- ja muussa koulutustoiminnassa.
  https://www.defmin.fi/files/4248/Trilateral_Statement_of_Intent_FINAL.pdf

  11.) Suomen ja Viron puolustusyhteistyötä koskeva puiteasiakirja uudistettiin 18.1.2017 Säätytalolla.
  https://www.defmin.fi/files/3642/FI-EE_Framework_Arrangement.pdf

  12.) Aiejulistuksen allekirjoittivat puolustusministeri Jussi Niinistö ja Yhdysvaltain varapuolustusministeri Robert Work 7.10.2016 Finlandia-talolla.
  https://www.defmin.fi/files/3543/Statement_of_Intent.pdf

  13.) Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin 9.11.2016. Järjestelyllä helpotetaan pohjoismaisten joukkojen maahantuloa rauhan aikana.
  https://www.defmin.fi/files/3632/NORDEFCO_MoU_Easy_Access.pdf

  14.) Suomen ja Ison-Britannian puolustusministeriöt sopivat puolustusyhteistyötä koskevasta puitejärjestelystä Naton huippukokouksen yhteydessä 9.7.2016.
  (xxxxx)

  15.) Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska allekirjoittivat yhteisiä hankintoja koskevan sopimuksen 9.5.2016. Allekirjoitettu sopimus liittyy Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusministereiden 10.3.2015 allekirjoittamaan puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevaan valtiosopimukseen.
  https://www.defmin.fi/files/3635/Nord_liite.pdf

  16.) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusministerit allekirjoittivat 10.3.2015 puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevan valtiosopimuksen.
  https://www.defmin.fi/files/3637/Agreement-concerning-cooperation-in-the-defence-materiel-area.pdf

  17.) Puolustusministeri Carl Haglund ja Ruotsin puolustusministeri Karin Enström allekirjoittivat ja esittelivät 6.5.2014 Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön kehittämisen työsuunnitelman.
  https://www.defmin.fi/files/2833/ACTION_PLAN_FOR_DEEPENED_DEFENCE_COOPERATION_BETWEEN_SWEDEN_AND_FINLAND.pdf

  5. RAHOITUSVÄLINEET (MEKANISMIT)

  Lisäksi olisi tutkittava (tässä vain muutama) tukipakettien, elpymisvälineen ja yleensä erilaiset rahoitusvakausmekanismit kuten esimerkiksi:

  EU:n elpymisväline.
  https://vm.fi/elpymisvaline

  Sekä ERVM 1.) että ERVV 2.) aiotaan heinäkuussa 2012 korvata Euroopan vakausmekanismilla (EVM; engl. European Stability Mechanism, ESM).

  1.) Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_rahoituksenvakautusmekanismi
  2.) Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_rahoitusvakausv%C3%A4line

  `Suomen valtioneuvosto hyväksyi 28. kesäkuuta 2012 sopimuksen Euroopan vakausmekanismin perustamisesta. Eduskunta antoi hyväksyntänsä sopimukselle 21. kesäkuuta 2012`.

  Euroopan vakausmekanismi (EVM). EVM on muodoltaan Luxemburgiin rekisteröity osakeyhtiö.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_vakausmekanismi#:~:text=Euroopan%20vakausmekanismi%20%28EVM%3B%20engl.%20European%20Stability%20Mechanism%2C%20ESM%29,kautta%20voidaan%20my%C3%B6nt%C3%A4%C3%A4%20rahoitustukea%20talousvaikeuksissa%20oleville%20EVM%3An%20j%C3%A4senmaille.

  6. UKRAINAN TUKIPAKETIT

  Lisäksi olisi tutkittava perustuslakituomioistuimessa Suomen/Ukrainan tukipakettien laillisuus!

  Suomi tukee Ukrainaa.
  https://um.fi/suomen-tuki-ukrainalle

  Suomi lähettää lisää tukea Ukrainalle.
  https://valtioneuvosto.fi/-/10616/suomi-lahettaa-lisaa-tukea-ukrainalle

  Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta.
  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170418

  Emeritusprofessori Martti Koskenniemi 1.) ja kansainvälisen oikeuden professori 2.) Outi Korhonen ovat eri linjoilla Ukrainalle annettavasta Aseavusta:

  0.) Kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, tarvitseeko Nato YK:n luvan Ukrainan sotaan osallistumisesta.
  https://yle.fi/a/3-12342290

  1.) Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Kos­ken­nie­mi: Kan­sain­vä­li­nen oikeus sallii Uk­rai­nan so­ti­laal­li­sen avus­ta­mi­sen.
  https://www.kaleva.fi/emeritusprofessori-koskenniemi-kansainvalinen-oike/4400863

  2.) Oikeusprofessori esitti oudon väitteen Ylen A-studiossa: Suomen aseapu Ukrainaan voitaisiin katsoa hyökkäystoimeksi.
  https://www.suomenuutiset.fi/oikeusprofessori-esitti-oudon-vaitteen-ylen-a-studiossa-suomen-aseapu-ukrainaan-voitaisiin-katsoa-hyokkaystoimeksi/

  7. LOPUKSI

  Edellä olevan esityksen pohjalta saa helposti sen käsityksen että siinä olisi kysymys kymmenistä eri `virheistä` (kaikki tutkittavaksi esitetyt epäkohdat eivät edes sisälly edelliseen). Silti kysymyksessä ei ole kuin yksi ainut `virhe` joka on generoinut kaikki muut `virheet`. Mainittu yksi perusvirhe on se että:

  Suomesta puuttuu perustuslakituomioistuin!

  En löydä enää linkkiä jossa Suomen korkea arvoinen viranomainen on esittänyt että perustuslakituomioistuimen tehtävät jotka nyt ovat perustuslakivaliokunnalla voisi siirtää jollekin korkeimmalle oikeusviranomaiselle. Olletikin ehdottaja sitten nimittäisi tämänkin viranomaisen. Kätevää!

  Konservatiivisessa mielessä tämänkaltaiset vuodatukset kuin mitä tässä kommentissa on esitetty olisivat perusteltuja mutta globalisoituvassa maailmassa ne ovat – pelkään pahoin – ajan hukkaa. Tämänkaltaiset hankkeet eivät yksinkertaisesti mene enää läpi koska niiden henki lepää kansallismielisyydessä.

  Globalisoituvassa maailmassa perustuslakituomioistuimilla semminkään kuin kansallisilla perustuslailla ei ole enää käyttöarvoa. Eikö tämä ole todistettu moneen kertaan? Esimerkiksi kansalliset perustuslait on jo sinänsä ylikävelty useasti ja ne ovat pikemminkin lakkauttamis- tai ainakin mitätöimisuhan alla kuin että niitä tultaisiin elvyttämään millään tavalla.

  Kuningashuoneet, presidentti-instituutiot ja kansalliset parlamentit jopa kansalliset symbolit kuten maakohtaiset liput jne. edustavat OWOa (Old World Order = Vanhaa maailmanjärjestystä). NWOn (New World Order = Uuden maailmanjärjestyksen) aikakausi tulee nyt syrjäyttämään OWOn jolloin entinen maailma ja sen kuva käyvät tunnistamattomiksi.

  Olemme siirtymässä maailman geopoliittiseen uusjakoon – Unionimaailmaan – jossa suvereeneja valtioita niiden perinteisessä mielessä ei tulla löytämään yhden yhtäkään. Kaikki kansallisvaltiot tullaan ajamaan alas ja liittämään ylikansallisiin toimijoihin – DWOhon (Dekapolar World Order = Kymmennapaiseen maailmanjärjestykseen).

  8. LÄHTEET:

  Suomi tukee Ukrainaa
  https://um.fi/suomen-tuki-ukrainalle
  Tämän takia EU:n elvytyspaketti on todennäköisesti laiton ja mitätöitävä.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ionmittler/taman-takia-eun-elvytyspaketti-on-todennakoisesti-laiton-ja-mitatoitava/
  Millä estetään seuraava tukipaketti 5 vuoden sisällä? Ei Italia vielä ole selvillä vesillä (clear sailing).
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eskotnurminen/milla-estetaan-seuraava-tukipaketti-5-vuoden-sisalla-ei-italia-viela-ole-selvilla-vesilla-clear-sailing/
  Totta vai tarua: Liittyikö Suomi euroon perustuslain vastaisesti?
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201712192200614754
  Heinäluoma: Perustuslakituomioistuimelle perusteita.
  https://yle.fi/a/3-7071527
  Perustuslakituomioistuin?
  https://ristoejpenttila.fi/2011/12/18/perustuslakituomioistuin/
  Timo Soini: Suomeen tar­vi­taan pe­rus­tus­la­ki­tuo­miois­tuin.
  https://www.kaleva.fi/timo-soini-suomeen-tarvitaan-perustuslakituomioist/1882012
  Perussuomalaiset on vaatinut Suomeen perustuslakituomioistuimen perustamista.
  https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2013/04/Puolustuspoliittinen_ohjelma_2015.pdf
  Kansainväliset sopimukset.
  https://www.defmin.fi/vastuualueet/kansainvalinen_puolustusyhteistyo/kansainvaliset_sopimukset#06aff4f1

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
 5. Tämä nyt tiedetään!

  Miten maailmalla reagoidaan Suomen Nato-jäsenyyteen (ja mahdolliseen Suur-Suomi aatteeseen)?

  Turkki äänestystulos 276 – 0

  Natolle 1340 km lisää idänvastaista rajaa!

  Turkin äänestys todisti että Suomi houkuteltiin onnistuneesti Nato-ansaan.

  Tulevan Suur-Suomen oletettu kartta – merkitty punaisella.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/df/Russian_Empire_in_1900.PNG/1200px-Russian_Empire_in_1900.PNG?20060509170011

  Suur-Suomi aatteelle on epäilijöitäkin joihin esimerkiksi allekirjoittanut kuuluu.

  Unkarilaiset poliitikot epäilevät Suur-Suomi hanketta:

  Dora Duro on huolissaan Suomen viimeaikaisista edesottamuksista koska Suomi joka on erityisen haavoittuvainen pitkän Venäjän vastaisen maarajansa vuoksi liittyi Natoon.

  Duron mukaan puolustusliiton ja Venäjän välit ovat vaarassa kiristyä entisestään kun Natolle ja Venäjälle tulee 1340 kilometriä lisää yhteistä rajaa. Poliitikon mielestä Yhdysvallat käyttää Natoa tekosyynä suojellakseen globaalia rooliaan pakottamalla liiton laajentumaan Suomeen ja Ruotsiin.

  Unkarilaispoliitikko: Suomen Nato-jäsenyys lisää aseellisen konfliktin riskiä.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/08945586-e76e-4ca1-9cce-84f3b8fbd4ca

  Ukrainalainen poliitikko Dora Duro myös toisti haastattelussa useasti mainitun neutraaliuden jota Suomi ja Ruotsi ovat perinteisesti peräänkuuluttaneet jo vuosienkausien ajan. Poliitikon mielestä maat menettävät suvereniteettinsa ja itsenäisyytensä Natoon liittymisen myötä ja valittelee, etteivät maat järjestäneet asiasta kansanäänestystä.

  Viro – sukulaiskansa Suur-Suomi hankkeesta:

  Virossa ollaan riemuissaan koska Suomi on saatu takaajaksi tulevaan konfliktiin. Kaja Kallas: `Rakas Suomi, tervetuloa Natoon! Meidän alueen turvallisuus vaatii meidän yhteistoimintaa ja yhteistyötä. Jatketaan eteenpäin turvallisen tulevaisuuden puolesta`!

  Yhdysvalloissa epäillään Suur-Suomi hankkeen onnistumista:

  Yhdysvalloissa strategisen viestinnän koordinaattorina Valkoisen talon kansallisessa turvallisuusneuvostossa toimiva John Kirby on `huolissaan`:

  `Moskova, joka pitää Naton laajentumista suorana uhkana omalle turvallisuudelleen, on aiemmin luvannut ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin vastauksena. Perjantaina nauhoitetussa ja sunnuntaina lähetetyssä BBCn haastattelussa Kirby sanoi, että Venäjän varoitukset ovat selvästi huolestuttavia`.

  Havaijilaistaustainen ex-presidentti Barak Obaman sanoi aikoinaan: Jos me saamme Pohjoismaat mukaan niin silloin meidän ei tarvitse tehdä enää mitään. Obaman toive toteutui.

  Pohjoismaiden mukaan saamiseen riittää Suomi josta tehdään sijaintinsa vuoksi eturintama. Norja, Tanska ja Islanti ovat jo mukana. Ruotsi sijaitsee kahden Nato-maan välimaastossa ja sotketaan joka tapauksessa sotaan oli se sitten Natossa tai vaikka Kuussa.

  On vahvoja merkkejä siitä että Yhdysvaltojen sotakone on vetäytymässä ei ainoastaan Pohjolasta vaan sinänsä koko Euroopasta. Mutta näin se ei menettele ennen aikojaan.

  Kun sota Venäjää vastaan on saatu aikaiseksi Euroopan puolella niin mitä se täällä enää tekisikään? Yhdysvaltain painopiste taloudellisissa, poliittisissa ja sotilaallisissa asioissa on siirtynyt kaikessa hiljaisuudessa Tyynenmeren alueelle.

  Jo Donald Trump presidenttikaudellaan esitti epäilyksen olla osallistumatta mitenkään Naton 5. artiklan toteutukseen Euroopan kohdalla. Eurooppa pärjätkööt omillaan.

  Mahdotonta ajatella Yhdysvaltojen tekevän niin suurta arviointivirhettä että se asettuisi jonkun (minkä tahansa) puolesta sotaan maailman suurinta ydinasevaltaa Venäjää vastaan. Tämä seikka on tuotu esille useissa yhdysvaltalaisten huippupoliitikkojen ja sotilasanalyytikkojen taholta.

  Yhdysvallat on saavuttanut kriittisen pisteen Nato-ekspansio suunnitelmissaan Euroopassa koska he saivat Suomen mukaan – se heille riittää koska nyt heillä on koko Pohjola mukana. Lietsottuaan sodan käyntiin Suomessa Yhdysvallat siirtyy sujuvasti sivustaseuraajan rooliin mutta hyviä neuvoja se toki antaa sillä niitä nimittäin tarvitaan – kiitos jo etukäteen.

  Myös Venäjä näyttää epäilevän suuresti Suur-Suomi hankkeen toteutumista jonka se on tuonut esille toistuvasti kuten tässä:

  Ruotsin ja Suomen mahdollisella liittymisellä Natoon on vakavia sotilaallisia ja poliittisia seurauksia, joita Moskova ei jätä vastaamatta, Venäjän ulkoministeriö on varoittanut.
  Finland & Sweden in NATO would trigger response – Russia.
  https://www.rt.com/russia/544413-nato-sweden-finland-russia/?fbclid=IwAR0hCjoVAhns2dcnjpjN8IDk8orv5a5Us7yzvO-7Bk_LRy1xjCXx29SmZPI

  Vastoin kaikkien osapuolten epäilyjä Suomi vain on optimistinen:

  Suomen virallinen kanta on että jäsenyyden hakeminen ja sen saaminen on täysin Suomen oma asia johon muilla ei ole nokan koputtamista – paitsi Suomen kansalaisilla joilta ei koskaan edes kysytty mielipidettä.

  `Vasta vaalien jälkeen ratkeaa, miten Suomi suhtautuu Nato-maiden ydinaseisiin – tutkijan mielestä mahdolliset lakimuutokset pohdittava nopeasti`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/vasta-vaalien-j%C3%A4lkeen-ratkeaa-miten-suomi-suhtautuu-nato-maiden-ydinaseisiin-tutkijan-mielest%C3%A4-mahdolliset-lakimuutokset-pohdittava-nopeasti/ar-AA19iOm3

  `Vasta` (kylläpä siirtyy kauaksi?) vaalien jälkeen ,,, `pohdittava nopeasti` (ensimmäisenä asialistalle ja äkkiä). Eipä kauan mennyt ennen kuin `Suomessa` alkoi keskustelu Suomeen siirrettävistä ydinaseista.

  `Olemassa olevat lait jotka ovat ristiriidassa sen julkisuuteen kerrotun tavoitteen kanssa, ettei Suomi aseta Nato-jäsenyydelle rajoituksia` eikä mitään ehtoja täytyy ensin poistaa hyvinkin pitkälti mitä pikimmin.

  Jatkossa Suomi ei tule pääsemään ainoastaan `ydinsateenvarjon` alle koska siitä tehdään `ydinasemagneetti` – ohjusten alasammunta-alue.

  En pitäisi Suur-Suomi aatetta mahdollisena!

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
  1. Venäjällä tuskin on enää harhakuvitelmia Suomen suhteen. Maa, sen päättäjät ja kansa ovat täysin psykoottisen pakkomielteisiä Venäjän suhteen. Pakkomielle ei toimi rationaalisesti, vaan pahenee, jos sen kohteita päästään toteuttamaan. NATO:on liittymisen jälkeen pakkomielle on hetkeksi tyydytetty, mutta sen jälkeen nousee uusi suurempi nälkä. Aggressio Venäjää kohtaan ei siis tule päättymään NATO:n täysjäsenyyteen, vaan tukikohtia ja massatuhoaseita pyytämällä pyydetään Suomeen aivan lähitulevaisuudessa. Venäjän on pakko vastata tähän pyrkimällä siirtämään hyvin todennäköinen konflikti Pohjois-Suomeen mahdollisimman kauas Pietarista, jonka väestöä se pyrkii suojelemaan psykoottisilta NATO-tsuhnilta. Nämähän voivat käyttää nyt jopa Baltian maita reittinään. On siis Venäjän intressi aloittaa vastareaktio Pohjois-Suomessa. Tämä viittaisi nk. Tukholman profetian toteutumiseen. Venäjä kenties ajetaan taas sodan aloittavan konnan rooliin ja lännen propagandamedia saa aihetta myllyynsä: Slava Finlandia! I stand with Finland!

   Plusääni(3)Miinusääni(2)
 6. Snowcat

  Lumileopardi tulee – oletko valmis?

  Ydinasekeskustelu alkoi vaikka Suomi ei ole vielä Natossa!

  Koska Suomi ei ole vielä virallisesti Natossa niin Suomen ilmatilaa loukkaavat yhdysvaltalaiset lentokoneet pitäisi joko pakottaa tai ampua alas.

  UPIn tutkija Charly Salonius-Pasternak antaa selvän signaalin poliittisille päättäjille – `miten signaloidaan ensin ydinaseiden käyttöä ja miten ehkä päätetään niiden käytöstä`.

  Tässä hiljattain uutisoitiin eri pohjolan maihin rakennettavista uusista avaruustutkimukseen vihittävistä laukaisukeskuksista – avaruus(tutkimus)keskuksista. Mitähän muuta sieltä voikaan laukaista avaruusturismin lisäksi?

  Turismin lisäksi nyt käyttöön vihityn avaruuskeskuksen on määrä toimia laukaisu- ja operointipisteenä monille avaruuteen liittyville palveluille, Spaceport Sweden tiedottaa verkkosivuillaan.
  Pohjois-Ruotsissa sijaitseva kunta pyrkii tulevaisuudessa maailman johtavaksi avaruusturismin keskukseksi.
  Ruotsin Kiirunassa vihittiin käyttöön avaruuskeskus.
  https://yle.fi/a/74-20012703
  Suomi: Arktinen avaruuskeskus.
  https://www.ilmatieteenlaitos.fi/arktinen-avaruuskeskus
  Norja: Andøyan rakettikoealue.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/And%C3%B8yan_rakettikoealue

  `Suomi` (piskuinen sotakabinetti) joutuu paljastamaan jo valmiiksi harkitun ydinasepolitiikkansa kansalaisilleen. Miten he sitten tekevätkään sen – niin he tekevät sen. Saattaa olla kiusallinen paradigman muutos edessä kun vielä vasta äskettäin sanottiin että `ei meille ole tarjottu` eikä me olla `pyydetty` Naton ydinohjelmaa Suomeen.

  Tarvitseeko sitä erikseen `tarjota` ja/tai `pyytää` kun ottaa huomioon että ydinaseohjelma kuuluu Naton jäsenille tarjoamatta ja/tai pyytämättä jo luontaisena kylkiäisenä – jäsenetuna. Nyt aletaankin pehmittämään kansaa poliittisella jargonilla – esimerkiksi luomalla uhkakuvia – jonka päämäärä on siirtää kansa ydinsateenvarjon alle.

  Mikäli kävisi niinkin hassusti että Nato päättäisi käyttää yhteiskäyttöydinaseita niin niitä käytettäisiin sen enempää pyytämättä kuin tarjoamattakaan maantieteellisesti `Suomen yli` – joten lienee yks`hailee olemmeko me tarjonneet (alustaa) tai pyytäneet niitä.

  Suomessa on edessä täysin uusi pohdinta, kun Naton myötä Suomi siirtyy liittokunnan ydinsateenvarjon alle.
  Tutkija: Suomen eteen tulee nyt iso pohdinta Naton ydinaseista.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/tutkija-suomen-eteen-tulee-nyt-iso-pohdinta-naton-ydinaseista/ar-AA19jLzB?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=075045a77f074717bb42f5f5fe6e01d0&ei=8

  Suomen on muodostettava piakkoin kantansa Naton ydinpelotteesta sekä siihen osallistumisesta. Nato-slangissa puhutaan `snowcatista´ jolla viitataan esimerkiksi Suomen tapauksessa osallisuuteen salaisesta ydinaseohjelmasta.

  Tutkijat: Suomen kannattaisi osallistua Naton `erittäin salaiseen` ydinaseohjelmaan.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/53182aa9-e9ad-4601-b711-1801bf83fd53

  Hei! ,, tällä me tienataan! Kuulostaako tutulta ilmaisulta? Seuraava tienaamisen keino näyttää olevan se että Suomi muka hyötyisi sotilaallisesti ja poliittisesti Naton ydinaseoperaatioon osallistumista ja salaisesta Snowcat-ohjelmasta.

  Olipa tuleva informaatio mitä tahansa tai tuli se mistä hyvänsä liittyen ydinase`puolustukseen` niin kuitatkaa se aina tällä lauseella: `Suomen roolia Naton ydinasepolitiikkaan osallistumisesta ei kaikilta osin paljasteta julkisuuteen`. Ja tällä ei tarkoiteta sotilassalaisuuksien paljastamista vastapuolelle vaan myös omille kansalaisilleen.

  Edellisen lauseen `ei kaikilta osin` on sen verran venyvä ja paukkuva käsite että tavallinen kansalainen ei välttämättä saa tietoonsa ydinaseohjelmasta `miltään osin`. Tämänkaltaiset kytkyet kuin ydinaseoperaatioon osallistuminen eivät tule tietoisuuteen yks`kaks yllättäen – ne ovat olleet tiedossa alusta asti.

  Venäjän kuvitteellisella ydinaseuhalla tullaan perustelemaan Suomen ydinaseohjelmaan osallistuminen. Tämä todistellaan siten ettei Suomi joutuisi `ydinasekiristyksen kohteeksi`. Suomi sijaitsee Venäjään nähden geopoliittisesti ja -strategisesti niin merkittävällä alueella että ydinaseitten läsnäolo Suomessa tulee olemaan varma nakki.

  `Suomi` (hyvin piskuinen sotakabinetti – kansaa kuulematta) on jo linjannut Nato-politiikkansa `ilman ehtoja` ja `ilman varauksia` – se on siinä – lupa on annettu ja sitähän myös käytetään – ja paljon enemmänkin.

  Lukekaahan uudestaan tuo Naton ja Venäjän välinen 1997 tehty sopimus johon edellisessä linkissä viitattiin mistä siinä oli kysymys – uskotteko vielä sen jälkeen että Länsiliitto lupaa ettei uusiin jäsenmaihin sijoiteta ydinaseita – kaikkea sitä kuuleekaan.

  Jo hallituksen Nato-jäsenyyttä koskevassa lakiesityksessä todetaan että Ydinaseet ovat keskeinen osa Naton pelotetta konventionaalisten aseiden ja ohjuspuolustuksen suorituskykyjen ohella.

  Natossa ei haluta painostaa Suomea jo siitäkin syystä että sitä ei tarvitsekaan tehdä – ja tämähän annetaan ymmärtää juuri näin. Mutta `Suomi` on hankkinut F-35-hävittäjiä eikä niihin asennetut ohjustelineet joihin voi asentaa ydinkärkiä suinkaan ole tehty pelkiksi koristeiksi.

  Seuratkaahan meneillään alkavaa keskustelua – on kuin tuleva sulhanen vikittelisi tulevaa morsiantaan.

  Snowcat-ohjelma (Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics) avaa ydinaseettomille jäsenmaille kuten Suomelle ovet osallistua Naton ydinaseoperaatioihin vaikkapa niinkin viattomasti kuin `tukitehtävien roolissa`.

  Kannattaa muistaa että kukaan nainen ei voi olla vain vähäsen raskaana – koska hän on joko raskaana tai hän ei ole raskaana. Tässä asiassa ei ole puolitietä mutta niin ei ole snowcat-ohjelmassakaan.

  Lukekaahan se MoU uudestaan ja mitä muuta reunaehtoja onkaan kirjoitettu joita pdetään julkisuudelta salassa. Ja mikä oli Naton uudistetun doktriinin sisältö. Eihän ulkopuolinen edes tiedä koko Nato-paketin sisältöäkään ennen kuin on sisällä – eikä välttämättä silloinkaan.

  Nämä jannut (tutkijat Pesu ja Yli-Markku) eivät ole eilisen teeren poikia eikä edes viimeviikkoisia. Jos heille annetaan palstatilaa niin he kyllä myyvät vaikka arabeille kissanhiekkaa tai eskimoille jääkaappeja.

  He (Pesu ja Yli-Markkula) ovat vakaasti sitä mieltä että `Suomen olisi sotilaallisesti järkevää osallistua Naton ydinaseoperaatioissa snowcat-ohjelmaan koska ETULINJAN MAANA SUOMI ja sen ilmatila muodostavat mahdollisen yhdyskäytävän liittokunnan ydinaseoperaatioille. `Liitävät` B-61-ydinpommit pitää nimittäin kuljettaa mahdollisimman lähelle kohdetta ennen niiden laukaisua`.

  Edellisestä sitaatista: `Etulinjan maana`, `ilmatila muodostaa yhdyskäytävän liittokunnan ydinaseoperaatiolle`, liitävät B-61 -ydinpommit`, `kuljettaa lähelle kohdetta` ja `ennen laukaisua` – pitikö Naton olla puolustusliitto?

  Tilanteen eskaloituessa – mistä Naton ydinpommikoneet lentäisivätkään muualta kuin juuri Suomen ilmatilan halki. Venäjällä kaikki nämä asiat ovat tiedossa – koska luetaanhan mekin samoja uutisia jokapäiväisistä sanomajulkaisuista.

  Niinpä Venäjä varustautuu puolustukseen hyökkäävää osapuolta vastaan. Rajan takana on viidennen sukupolven ilmapuolustusjärjestelmät joten kaikki mikä liikkuu Suomen ilmatilassa vihamielisessä tarkoituksessa sinne päin – putoaa ja räjähtää – Suomessa.

  Jens Stoltenbergin doktriinissa sota on rauhaa. Arvioikaahan:

  `Tämä harjoitus (Volkelin tukikohdassa; Etelä-Alankomaat) on tärkeä testi liittouman ydinpelotteelle`, hän sanoi lausunnossaan. `Se on rutiininomaista, puolustavaa harjoitusta. Ja se ei ole suunnattu mitään maata vastaan.

  Naton ydinpelotteen tarkoituksena ei ole lietsoa konfliktia vaan säilyttää rauha, estää aggressiota ja estää pakottaminen. Yhä epävarmemmassa maailmassa ydinaseillamme on edelleen tärkeä rooli yhteisessä puolustuksessamme`.

  NATO’s nuclear exercise ‘Steadfast Noon’ taking place in Europe.
  https://natowatch.org/newsbriefs/2020/natos-nuclear-exercise-steadfast-noon-taking-place-europe

  Naton apulaispääsihteeri Rose Gottemoellerin puhe (Keskipitkän kantaman ydinaseita koskeva sopimus; INF).

  Taustaa tästä:

  Yhdysvallat ilmoitti aikovansa vetäytyä sopimuksesta 20. lokakuuta 2018 vedoten siihen, että Venäjä on aiemmin rikkonut sopimusta. Tämä sai Putinin toteamaan, että Venäjä ei käynnistäisi ensin ydinkonfliktia, vaan `tuhoaisi` kaikki vastustajat ja toisi olennaisesti uudelleen `keskinäisesti taatun tuhon` politiikan.

  Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate-Range_Nuclear_Forces_Treaty#

  Rose Gottemoellerin puhe tästä:

  NATO Nuclear Policy in a Post-INF World.
  https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_168602.htm

  Mihin Suomi on sitoutumassa liittymällä Natoon? Suomen asema ei ole enää rauhan asema vaan se tarjoaa sotanäyttämön kahdelle suurvaltakoalitiolle.

  `Silloin taivaat (ουρανος = ouranos) katoavat pauhinalla,
  ja alkuaineet (στοιχειον = stoicheion = viittaa alkuaineisiin > atomeihin)
  kuumuudesta hajoavat,
  ja maa ja kaikki,
  mitä siihen on tehty,
  palavat`.
  (2 Pie 3:10)

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 7. Juutalaiset tuhoaa kaiken!!

  As I see it , until every synagogue (sin-agog) has been torched and every masonic lodge razed, every Jew (yes…ALL, for they are ALL complicit) and every Freemason slaughtered, humanity will have NO chance of living in peace and serving our Creator. A Bishop friend and inspiration, in consideration of these manifestations of Satan stated calmly and with authority, “There is no sin in killing that which is already dead.” (Dead to The Father, to Spirit, our Creator, the very Source of Life here and throughout the Universe)
A few excerpts from the works of Eustace Mullins shed further light on the Jewish monster.
“We have now traced Jewish influence through five thousand years of history. We have seen how Jewish subversion brought down the great civilizations of Babylon, Egypt, Persia, Greece and Rome. We have seen how Jews played the crucial role in such events as the Plague, the Inquisition, the Reformation, the American Revolution, the Civil War, and the Crash of 1929. What lies ahead?
  The history of the Jews falls into three important periods. The first period was when the nomadic Jewish bandits, known throughout the ancient world as Habiru-sagaz, or Hebrew cut- throats, harassed the early civilizations. Those civilizations sent military expeditions against them, killing them and capturing the survivors. Once they brought these captives back to their cities, their civilization sickened and died. They seldom realized what had happened to them.
  This period ended with the collapse of the Roman Empire in 476 A.D. The second period, from 477 A.D. to 1815, was the time when the Jews shut themselves up in their ghettos and for over a thousand years gathered and concentrated their psychic forces of evil until they were able to come forth and gain complete mastery over the gentiles. During this period, they maintained their existence by carrying on various underworld activities. They were the fences for stolen goods in every city in the world; they practiced black magic; they became known as physicians; and in order to obtain blood for their ritual ceremonies, they introduced the technique of bleeding. During the Dark Ages, if a Jewish physician was called to attend upon a gentile, he opened the patient’s veins and drew out a large quantity of blood, which he then took back to the synagogue for use by the rabbi. In a few cases, if the patient was suffering from overweight or high blood pressure, the bleeding was beneficial. However, in most instances the patient was already weakened by illness, and the bleeding caused him to die. In any case, the Jew could not have cared less, for he was only interested in obtaining the blood. George Washington died because he was subjected to this bleeding technique for a minor respiratory ailment.
  The Jew also served the aristocrats as tax collectors and oppressors of the working people, as cruel overseers sweating the peasants for the profit of the aristocrats and the Jews, until they gained sufficient power to emerge from the ghettos in 1815. From 1815 to the present time, the gentiles have been decimated by terrible world wars and financial panics. Each year, the Jews have grown more powerful, until they now dominate the globe. The great period of European civilization came to an abrupt end in 1815, when the Jews came out of their ghettos. There were no more giants of culture, such as Shakespeare, Beethoven, and Goethe. In only one respect did the gentiles continue to progress, in the invention of machines, for here the Jews did not affect their mental resources. However, there has been no significant art, or music or literature since the Jewish blight descended upon our people. Painting became the trivial daubs of monkeys and their human imitators; music became the screech of automobile horns; literature became a repetitious description of human debauchery. The great civilization of North Europe was dead.
As President of the International Institute of Jewish Studies, and having spent thirty- six years of constant research on the Jewish problem, I state with certainty that to be Jew-wise is to survive. To accept Jewish domination not only means that one abandons all precepts of human civilization which have accreted over five thousand years of recorded history: it also means that one accepts a zombie mode of existence, a life in death which excludes all of the glory and honor of living in Christ.
  Being Jew-wise means that one recognizes the basic precepts of the Jewish problem. The first precept is — ” T H E JEW ALWAYS EXISTS IN A STATE OF WAR WITH A L L CIVILIZED NATIONS”. There can be no peace between the biological parasite and the host people. The second precept i s — “E V E R Y JEW IS AN AGENT OF THE STATE OF ISRAEL”. No Jew can hold a position in any gentile government unless he wields that position to advance the cause of the State of Israel. Even if he wished to do so, no Jew could escape the total mobilization of the Jewish people in their war against the gentiles.
  The third precept i s — ” THE JEW ALWAYS KNOWS WHO HE IS”. When I first encountered Jews, I was mildly disturbed by the cool manner of self-confidence with which they regarded me. I did not understand that they were looking at me from their pedestal of self knowledge, while I did not yet know who I was, who my enemies were; or who my friends were. In almost every instance, the gentile fails to understand what is going on in the struggle between the biological parasite and the host people, or if he does get an inkling of what is going on, he finds out too little and too late.
  The fourth precept is—”WHATEVER AMBITIONS YOU MAY HAVE, YOU CAN- NOT REALIZE THESE GOALS BECAUSE OF THE PRESENCE OF THE JEW”.
It is the function of the Jew to systematically destroy the habitat and the life style of the host people. This renders them unable to resist or to dislodge his parasitic presence. At the beginning of this biological relationship, it is the Jew who is the dis- placed person, seeking a place for himself, while the host is secure in his home. In establishing his biological presence among the host people, the Jew works furiously to replace the life style of the host with a totally synthetic environment, tailored to the needs and purposes of the Jew. With spider-like precision, the Jew spins his web about the host people, using satire, pornography, and the host’s own system of communications to entrap them in the web of the Jew. When the web is complete, the host is unable to move, and finds himself at the mercy of the Jew, who is not slow to ad- minister his fatal poison.
I close with this excerpt from a macabre article by a Madame Rothschild/Ellie Katsnelson on darkmoon.me titled “I predict”
“though Jesus may save the soul, and God, the Great, may move mountains, you should never, ever forget that, in a world peopled by Jews, in matters of self-preservation a gun is a more reliable friend and ally than both Father and Son put together, and now I speak reverently of Him. No nation on earth is holier than Russia; no people believe more in Him than they; and no hearts are more touched by Him than theirs, and yet…? and yet…?
“God has punished us,” rather erroneously declared Solzhenitsyn, – even the great err –, “because we, Russians, had forgotten God.”
Now, this utterance of the great man may sound noble, – it certainly sounds penitential –, but, if I were him, I would have said, “We are being killed because we are not killing our Jewish killers.”

  Plusääni(2)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat