Poliisihallitus: kansallissosialistit eivät nauti sananvapauden suojaa

Poliisihallitus jätti viime viikolla Pirkanmaan käräjäoikeuteen kanteen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi Suomessa. Julkaisemme Kansallisen Vastarinnan vastineartikkelin kokonaisuudessaan.

Kuten kirjoitimme viime viikolla, on poliisi siirtymässä lainvalvojan roolistaan yhä poliittisempaan suuntaan. Tämän todistaa myös kanteen sisältö, jonka nyt puramme yleisölle. Voit ladata kanteen kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ!

Poliisihallituksen asiamiehenä ja kanteen allekirjoittajana toimii asianajaja Markku Fredman. Wikipedia kuvailee häntä seuraavasti: ”Hänet tunnetaan ihmisoikeusjuristina ja vähemmistöjen oikeuksien puolustajana. Hän oli perustamassa Pakolaisneuvonta ry:tä ja oli sen ensimmäinen puheenjohtaja.” Ironista kyllä, Fredman on myös kirjoittanut pro gradunsa aiheesta ”sananvapaus”, jota hän kieltokannetta ajaessaan pyrkii tuhoamaan parhaansa mukaan.

Vastarintaliikkeestä vastaajiksi mahdolliseen oikeudenkäyntiin on nimetty Antti Niemi, Antti Lehto, Otto Rutanen, Paavo Laitinen, Tomi Tiihonen ja Jesse Torniainen. Poliisihallitus haluaa lakkauttaa Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen sekä Pohjoinen Perinne -yhdistyksen. Perusteena on se, että Poliisihallituksen mukaan ”Pohjoismainen vastarintaliike toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja.”

Mitä tällä tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Haastehakemus on 37 sivua pitkä ja se sisältää toimintamuotomme, jotka poliittinen poliisi katsoo joko ”hyvien tapojen vastaiseksi” tai niin laittomiksi, että koko järjestö pitää lakkauttaa. Kuten tulette seuraavaksi huomaamaan, voi ”hyvien tapojen vastaisuus” tarkoittaa käytännössä ihan mitä tahansa – vaarassa ovat siis käytännössä kaikki Suomen rekisteröidyt ja rekisteröitymättömät yhdistykset, jotka kritisoivat nykyisen hallituksen politiikkaa! ”Hyviä tapoja” kommentoidaankin haastehakemuksessa seuraavasti:

”Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että hyvien tapojen vastaisuutta ei voida laissa tarkasti määritellä, vaan se saa sisältönsä kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsityksistä. […] Hyvän tavan vastaisena on jätetty rekisteröimättä yhdistyksiä, joiden nimi on ollut rasistinen.”

Mikäli yhdistyksen tarkoitus on siis ristiriidassa ”kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsitysten kanssa”, voidaan yhdistys lakkauttaa. Kuka määrittelee kunkin ajan moraalikäsitykset? Suomen hallitusko? Eikö poliittinen eliitti painota nykyään kaikkialla, että elämme ”monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa”, jossa mitään yhtenäisiä moraalikäsityksiä ei enää voi olla?

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen nimi tuskin on kenenkään mielestä ”rasistinen”, joten yllä oleva lainaus ei kosketa sikäli liikettä. Lisäksi järjestö ei ole rekisteröitynyt (eikä ole koskaan yrittänytkään rekisteröityä), vaikka lainauksessa puhutaan rekisteröimättä jättämisestä, ei lakkauttamisesta.

Nimenomaan jatkuva ”hyvän tavan vastaisuuteen” viittaaminen tekee haastehakemuksesta poliittisen. ”Hyvän tavan vastaisuuden” määritelmä ei ole koskaan objektiivinen, mutta tuomioistuimen käsittelyn kautta sille sorvataan yhteiskunnassa ja oikeudessa vastaisuudessa sovellettava normi.

Jos tuomioistuin pitää esimerkiksi ”holokaustin” tarkempaa tutkimista hyvän tavan vastaisena, voi tätä käyttää järjestön lakkauttamisen perusteena, vaikkei holokaustirevisionismi Suomessa olekaan laitonta. Saman porsaanreiän avulla eliitti voi tulevaisuudessa kieltää minkä tahansa poliittisesti ”epätoivottavan” ryhmän, vaikka järjestön toiminta olisikin laillista!

Vastarintaliike ei ole ”rasistinen” järjestö, eikä maanpuolustus ole rikos

Kanteessa huomioidaan myös ”rotusyrjintälait”, joita Poliisihallitus pyrkii käyttämään lyömäaseena maahanmuuttokriittisiä kansalaisjärjestöjä vastaan.

”Lain tasoisena on voimaansaatettu YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 8/1976). Sen säännöksistä asian kannalta oleellisin on 20 artikla 2 kappale, jonka mukaan kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellettävä lailla.

Asiassa tulee sovellettavaksi myös Suomessa eduskunnan hyväksymänä voimaansaatettu kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 37/1970).”

On mielenkiintoista, ettei pykäliä ole koskaan sovellettu esimerkiksi niin sanottuun työelämän positiiviseen syrjintään, joka on valkoisiin kohdistuvaa rotusyrjintää! ”Oikeusjärjestelmän” mukaan syrjintä on ”positiivista” kohdistuessaan valkoisiin ja ”negatiivista” kohdistuessaan ei-valkoisiin.

Poliittinen poliisi kuvailee järjestöä seuraavilla tavoilla:

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen tarkoitus

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) tarkoitus ilmenee sen verkkosivuilla vastarinta.com julkaistuista kannanotoista. Ohjelmallisissa tavoitteissaan PVL toteaa olevansa aggressiivisen politiikan kannalla: se ’ottaa etäisyyttä porvarilliseen yhteiskuntaan’ ja ’aikoo suojella suomalaisia korruptoituneen hallituksen epäoikeudenmukaisuudelta’.

Se aikoo vakiinnuttaa kansallisen hallituksen ’kompromissittoman poliittisen taistelun avulla’ ja ’palauttaa perinteisen ja autoritaarisemman yhteiskuntajärjestyksen’. EU:sta halutaan eroon vaikka sen toteuttamiseksi ’sota osoittautuu välttämättömäksi’.”

Poliisihallituksen mukaan on siis ilmeisesti paheksuttavaa tai väärin ottaa etäisyyttä ”porvarilliseen yhteiskuntaan” tai suojella suomalaisia korruptoituneen hallituksen epäoikeudenmukaisuudelta. Mikä mielipiteissämme on tarkalleen ottaen väärää tai laitonta?

Kohdan viimeinen lause taas on mielenkiintoinen – ja täysin tahallinen – valhe, sillä siinä vedotaan sivustollamme olevaan ”Tavoitteistamme lyhyesti” -artikkeliin. Viitatussa kohdassa puhutaan puolustautumisesta, mikäli Euroopan unioni uhkaisi sotilaallisella väliintulolla liittovaltiosta eronnutta maata. Yrittääkö Poliisihallitus kertoa kansalaisille, etteivät vapaat maat saa puolustaa itseään, mikäli niitä vastaan hyökätään? Mitä varten meillä on sitten puolustusvoimat? Onko EU:lla Poliisihallituksen mukaan erityinen oikeus julistaa sotia itsenäisyyttä vaalivia valtioita vastaan? Viitattu tekstikohta menee kokonaisuudessaan seuraavasti:

6. Euroopan unionista vetäytyminen

Vapaan Suomen hallituksen tulee välittömästi erota Euroopan unionista. Mikäli Brysselin lahjotut vallanpitäjät eivät tätä hyväksy ja mikäli he sen vuoksi uhkaavat sotilaallisella väliintulolla, on vapaan Suomen puolustettava itseään kaikin mahdollisin keinoin. Jos tuleva sota osoittautuu välttämättömäksi pohjoisen vapautemme suojelussa, olkoon sitten niin, sillä vain se, joka on valmis suuriin uhrauksiin, on kykenevä puolustamaan vapauttaan.”

Miksi Poliisihallituksella on tarve vääristellä tekstejä eli valehdella kansalle? Mitä poliisi uskoo saavuttavansa, kun se valehtelee EU-vastaisten ryhmien toiminnasta? Onko EU-liittovaltio poliisille objektiivisuutta ja totuutta tärkeämpi arvo? Jokainen nimittäin ymmärtää, että artikkelissamme puhutaan puolustautumisesta hyökkääjää vastaan, ei sodan aloittamisesta.

Rotu ja parlamentarismi

Vastamedia-julkaisun esittelytekstistäkin on poimittu osia haasteeseen. Poliisihallituksen mukaan seuraava sitaatti sisältää materiaalia, jonka vuoksi Vastarintaliike on kiellettävä:

”Kun ’demokratia’-käsitteen ennakko-oletuksia aletaan eritellä, huomataan pian, että se on käytännössä kuollut kirjain. […] Minne katosi kansanvalta? […] Pohjoinen Perinne ry päätti julkaista tämän vapaaehtoislahjoituksin kustannetun Vastamedia-julkaisun yhteistyössä riippumattomien kansalaismediojen kanssa. […] EU on tehnyt selväksi, että parlamentaarisesti me emme voi estää katastrofin syntyä. On turvauduttava siis muihin valistuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoihin.

Lihavointi on Kansallisen Vastarinnan tekemä. Mikä lainatussa tekstissä on väärin, ”hyvin tapojen vastaista” tai laitonta? Mitä väärää on ulkoparlamentaarisessa valistamisessa ja kansalaisvaikuttamisessa? Onko ongelma nimenomaan se, ettei järjestö Suomessa toistaiseksi ota osaa puoluetoimintaan? (Ruotsissa Vastarintaliike on perustanut oman puolueen.)

Onko väärin todeta, ettei nykyinen ”demokratia” ole muuta kuin lumetta? Onko väärin kysyä, mihin katosi kansanvalta? Ovatko kysymykset poliisin mielestä niin vaarallisia, että niiden esittäminen on kiellettävä? Eikö poliisi juuri omalla poliittisella sensuurillaan todista, että ”demokratia” ja avoin kansalaiskeskustelu ovat enää pelkkää lumetta?

Myös rotuerojen tunnustaminen vaikuttaa olevan Poliisihallitukselle ongelma:

”Yhteistä eri teksteille on rotuoppien korostaminen ja muukalaisten, erityisesti muunrotuisiksi kutsuttujen muodostama uhka pohjoismaisille yhteiskunnille. Yhdistys kertoo tavoitteekseen muunrotuisten karkottamisen.”

”Rotuopin” eli rotuerojen tunnustaminen perustuu yksinkertaisesti biologiaan. Kansallisessa Vastarinnassa on julkaistu useita artikkeleita, joissa aihetta käydään tarkemmin läpi (1, 2, 3). Lisäksi Kadulle.com-kaupassamme myydään suomennettua David Duken Olipa kerran Eurooppa -kirjaa, jossa rotueroista kerrotaan hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kaikissa teksteissä sekä Duken kirjassa on laajat lähdelistat merkittyinä mukaan. Poliisihallitusta ei kuitenkaan kiinnosta argumenttimme vaan se, että nykyinen hallitus pitää rotueroista puhumista tabuna.

Kun Vastarintaliike puhuu rotueroista, emme koskaan luokittele eri rotuja ”paremmuus-” tai ”arvojärjestykseen”. Rotujenväliset perinnölliset erot ovat kuitenkin tosiasia, jota ei voi kiistää. Siksi Poliisihallitus ei ole yrittänytkään kumota argumenttejamme. Euroopassa on jo alueita, joissa kantaväestö on jäänyt vähemmistöksi. Onko Poliisihallituksen mukaan väärin, ettemme tahdo samaa kohtaloa Suomelle? Mielestämme kaikilla maailman kansoilla tulee olla oikeus omaan alueeseensa – myös valkoisilla kansoilla.

Kanteessa myös ilmoitetaan todellisen demokratian tavoittelun olevan väärin. Onko Poliisihallituksen mukaan väärin vaatia itsenäisyyttä takaisin globaalilta eliitiltä? Edustaako Poliisihallitus Suomen kansaa vai globaalia eliittiä?

”Yhdistys kertoo taistelevansa globaaliksi sionistiseksi eliitiksi kutsumaansa ihmisjoukkoa vastaan. Tavoitteena on kansallissosialistinen pohjoismainen valtio, jonka kansalaisuus perustuisi rodullisiin edellytyksiin ja kansalaisuus voitaisiin riistää henkilöiltä, joiden intressit käyvät vastoin Pohjolan etuja. Länsimainen demokratia nähdään symbolina kaikelle, mitä vastaan järjestö haluaa taistella. […] Laki kiihotuksesta kansanryhmää vastaan korvattaisiin laeilla kansalle vihamielisestä ja kumouksellisesta propagandasta ja toiminnasta.”

Vastarintaliikkeen tavoitteena on kansallissosialistinen Pohjola, jossa pohjoiseurooppalaisilla on oma alueensa, jossa voimme elää ilman vaaraa rodullisesta itsemurhasta. Tämä on Poliisihallituksen mukaan väärin. ”Länsimainen demokratia” -termillä tarkoitamme järjestelmää, jossa ”demokratia” on pelkkää silmänlumetta.

Poliittisen ohjelmamme neljännessä osassa käydään läpi näkemyksemme sekä nykyisestä että tavoittelemastamme demokratiasta. Vastarintaliike ei kannata mielivaltaista diktatuuria. Valtaa jaettaisiin yhteispohjoismaalaiselle parlamentille ja senaatille, minkä lisäksi erityisen tärkeistä laeista päätettäessä sovellettaisiin kansanäänestyksiä. Vastustamme vallan periytymistä suvussa, ja kannatamme meritokratiaa eli sitä, että vastuu ja valta jaetaan kykyjen perusteella.

Tahdommekin palauttaa sanalle demokratia sen alkuperäisen ja oikeutetun merkityksen. Mikä tässä siis tarkalleen ottaen on väärää? Ilmoittaako Poliisihallitus siis vastustavansa kansanvaltaa ja puolustavansa globalistista harvainvaltaa?

Nykyinen valtamedia on Poliisihallituksen mielestä pyhä

Mediatoimintaa kanteessa käsitellään näin: ”Sekä ulkomaiset että kotimaiset kansaa kohtaan vihamielisesti toimivat mediat tultaisiin kieltämään.” Poliisihallituksen mukaan ”kansaa kohtaan vihamielisesti toimivien” mediojen vastustaminen on siis ”hyvien tapojen vastaista” tai jopa rikos.

Lähdeviitteeksi tulkintaan on lisätty poliittisen manifestimme viides osa. Manifestissa käydään läpi tulevat medialait ranskalaisilla viivoilla:

– Säätää lait kansalle vihamielisestä propagandasta. Se mahdollistaa valtion pakkolunastamaan median, joka on toiminut kansalle vihamielisellä tavalla.
– Takaa, että ainoastaan Pohjoismaiden kansalaiset saavat omistaa Pohjolan mediaa.
– Kieltää ulkomailta käsin toimivat, Pohjolassa kansalle vihamielistä propagandaa levittävät mediayhtiöt.
– Varmistaa mediaväen kelpoisuuden. Kansalle vihamielisen propagandan levittämiseen osallistuneet toimittajat tullaan irtisanomaan, ja heidän kohdallaan tehdään huolellinen selvitys ennen kuin heidän annetaan valtion suostumuksella palata journalismin pariin.
– Toimittaa oikeuden eteen ne, jotka ovat olleet erityisen aktiivisia kansalle vihamielisen propagandan levittämisessä. Yhteiskunta tulee voimaan paremmin, kun nämä henkilöt eristetään kansasta.
– Jakaa osan pakkolunastetusta mediasta osuuskunnille ja yhdistyksille. Se takaa valtiollisen tuen avulla median monimuotoisuuden.
– Muokkaa median omistussuhteita niin, että suurimman osan pohjoismaista mediaa omistaa valtio eli kansa. Valtiollinen media valjastetaan palvelemaan kansaa. Kaupalliset mediat saavat kyllä toimintavapauden, mutta ne eivät saa levittää kansalle vihamielistä tai kansaa rappeuttavaa propagandaa.
– Näkee, että avoimuusperiaatteen tulee koskea myös mediaa. Tästä poikkeuksena on lähdesuoja. Jokaisella kansalaisella on lupa tutkia, ketkä median omistavat.

Kieltokanteessa otetaan eri kohdissa kantaa erilaisiin ”syrjintä- ja vihapuhelakeihin”, joilla perustellaan, miksi Vastarintaliike tulisi kieltää. Toisaalta Poliisihallitus kertoo suoraan tahtovansa vaalia ”kansaa kohtaan vihamielisesti toimivien” mediojen olemassaoloa. Eikö tämä ole kieroutunutta?

”Yhdistys katsoo, että ihminen on osa luontoa, ja ihmislajin monimuotoisuutta on varjeltava. Monikulttuurisuusideologia nähdään kansanmurhan aatteena, joka on täydellinen vastakohta todelliselle biologiselle monimuotoisuudelle.

’Tahdomme edistää vapaiden kansojen maailmaa, jossa rodut elävät toisistaan erillään kyeten silti yhteistyöhön.'”

Tarkoittaako yllä oleva lainaus sitä, ettei ihmislajin monimuotoisuutta tulisi varjella? Lainauksena tekstiin on otettu osa poliittisen manifestimme kuudennesta osasta. Onko Poliisihallitus todella sitä mieltä, että on väärin tahtoa edistää maailmaa, jossa rodut elävät omilla alueillaan mutta jossa ne kykenevät silti yhteistyöhön?

Onko rotujen sekoittaminen avoimien rajojen maahanmuuttopolitiikan avulla poliisille niin tärkeä tavoite, että sen nimissä voidaan kajota suomalaisten sanan- ja järjestäytymisenvapauteen?

Oikeudenmukaisten työmarkkinoiden kannattaminen sekä valkoisten kansanmurhan vastustaminen ovat ”väärin”

Myös työntekijöiden oikeuksien vaaliminen vaikuttaa olevan väärin hakemuksen mukaan. Suomen Poliisihallitus kokee siis tarpeelliseksi määritellä jopa sen, millaisia työpoliittisia kannanottoja kansalaisjärjestöillä on lupa tehdä.

Yhdistys ei hyväksy vapaata ammattiyhdistystoimintaa.

’Pohjoismainen Vastarintaliike:

Takaa laeilla oikeudet ja velvollisuudet sekä työntekijöille että työnantajille sen sijaan, että erilaiset omaan alaansa erikoistuneet neuvottelijat ja työnantajajärjestöt päättäisivät yksilöllisistä ehdoista.

Perustaa viranomaisen, jonka tehtävä on varmistaa, että yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan välillä toimii. Viranomainen myös valvoisi kummankin osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja jakoa.'”

Poliisihallitus lainaa manifestimme seitsemättä osaa. Onko väärin taata yrittäjille sekä palkansaajille tietyt oikeudet ja velvollisuudet ilman, että päätöksenteossa on mukana turhia välikäsiä? Onko väärin perustaa viranomainen varmistamaan, että yhteistyö työmarkkinaosapuolten välillä toimii?

”Järjestö julistaa tulevansa sekä säätämään lait kansalle vihamielisen propagandan levittämisestä että tekemään pohjoismaalaisten kansanmurhan organisoinnista laitonta. Tähän lukeutuisi myös, että joukkomaahanmuuttoon, rodunsekoitukseen ja kansanmurhaa muilla keinoin aktiivisesti vaikuttavat järjestöt ja yhdistykset tullaan kieltämään.”

Kyllä, aiomme kieltää pohjoismaalaisten kansanmurhan organisoinnin. Ilmeisesti Suomen Poliisihallitus kuitenkin kannattaa valkoisten kansanmurhaa, koska se yrittää käyttää julkilausumaamme meitä vastaan. Miksi Poliisihallitus tahtoo murhata Suomen kansan?

”Samoin aiottaisiin perustaa törkeitä maanpetturuustapauksia käsittelevä kansantuomioistuin, joka käsittelisi rikoksia henkilöiltä, jotka vaikuttavat nykyiseen kansanmurhaan, myös valta-asemansa ja päätäntävaltansa kautta. Tämä koskisi myös niitä, jotka tulevaisuudessa syyllistyvät samankaltaisiin rikoksiin. Mikäli tuomioistuin langettaisi henkilölle rangaistuksen ja arvioisi, ettei tämä kykene kunnostautumaan, menettäisi kyseinen henkilö myös kansalaisuutensa.”

Poliisihallitus lienee unohtanut, että maanpetos on kiellettyä myös nykyään. Lakia ei tosin sovelleta käytännössä koskaan, vaikka tarvetta olisi. Maksimirangaistus törkeästä maanpetoksesta on elinkautinen vankeusrangaistus. Rikoksesta tekee törkeän seuraavat seikat:

– aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka
– muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

Kansallissosialisteilla ei ole sananvapauden suojaa eikä totuuden kertominen ole aina ”hyvien tapojen mukaista”

Poliisihallitus ilmoittaa kanteessa myös suoraan, ettei kansallissosialisteilla tulisi olla sanan- ja yhdistymisvapautta. Viranomaiset tahtovat siis määritellä, kenellä on oikeus ylipäätään osallistua Suomessa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

PVL kansallissosialistisine ohjelmineen ja siihen liittyvine vihapuheineen ei nauti sananvapauden suojaa eikä tuollaiseen aatteeseen nojaava voi vedota tehokkaasti myöskään yhdistymisvapauteensa.

Kysymys on näiden oikeuksien väärinkäytöstä eikä tällaiseen toimintaan tule oikeusjärjestyksessä ja varsinkaan julkisen vallan toimesta suhtautua neutraalisti tai hyväksyvästi.”

Poliisihallitus on palkannut hiljattain kymmeniä viranomaisia tutkimaan Internetissä ilmenevää maahanmuuttokriittistä ”vihapuhetta”. Ei siis ole yllättävää, että nyt he myöntävät suoraan, ettei heidän mielestään kaikilla suomalaisilla ole oikeutta sananvapauteen. Vain vapaata maahanmuuttoa kannattavilla monikulttuurisuuskiihkoilijoilla on poliisin mielestä oikeus puhua julkisesti.

Hieman myöhemmin sama aihe jatkuukin:

”Verkkosivuilla julkaistavat artikkelit käsittelevät sekä yhteiskunnallisia että arkipäivän asioita kansallissosialistisesta näkökulmasta. […] Artikkelit pyritään kirjoittamaan siten, että rikosepäilyihin ei syntyisi aihetta yksittäisen tekstin pohjalta.

Yhteiskunnallisista ja arkisista asioista ei siis saisi kirjoittaa kuin poliisin hyväksymästä poliittisesta näkökulmasta. Koska kansallissosialistit eivät poliisin mukaan nauti sananvapauden suojaa, ei mistään asioista saisi kirjoittaa kansallissosialistisesta näkökulmasta. Vaikkeivät tekstit riko lakia, on aiheista kirjoittaminen silti väärin, minkä vuoksi tekstejä julkaisevat järjestöt on poliisin mielestä tuhottava tuomioistuimessa.

Liikkeen ”hyvän tavan vastaista toimintaa” Poliisihallitus kuvailee seuraavasti:

”Tulostettavaksi tarjotussa julisteessaan liike toteaa tavoitteekseen ’rakentaa Suomeen kansallismielinen rinnakkaisyhteiskunta, joka pystyy lopulta korvaamaan itsenäisyytemme myyneen hallituksen’. […] Vastarinta.com sivustolla julkaistiin 3.8.2016 Helsingissä järjestettyyn islaminvastaiseen mielenosoitukseen liittyvä kuva, jossa julistekyltin kuvassa ovat ministerit Soini, Sipilä ja Stubb ja jossa hallitusta nimitetään maanpettureiksi, Suomen tuhoajiksi ja kansanvihollisiksi.”

”Rasisminvastaisen viikon tiimoilla liike viettää valkoisen kansamurhan vastaista viikkoa…”

Kritisoidaan myös turvapaikka- ja halpatyövoimabisneksen yhdistäneitä yrityksiä…”

”Holokaustin kyseenalaistaminen, fasistien ihannointi…”

”Vähintäänkin hyvän tavan vastaisena voidaan pitää myös Hitlerin Saksan fasistien ihannointia ja puolustamista sekä holokaustin kyseenalaistamista. Esimerkkejä tällaisista artikkeleista vastarinta.com sivustolla:

Suomen tunnetuin ’holokaustiselviytyjä’ Nena Kafka on valehtelija!’ Artikkelissa on kuva kahdesta banderollista, jotka kerrotaan kuvatun Tampereella, tekstinä ’Holokausti on valhe’.

Dresden – todellinen holokausti

’Holokaustikuvasta paljastui huijaus’

’Hitlerin syntymäpäivän aktivismia Helsingissä’

’Marttyyri Horst Wesselin haastattelu'”

Vaikka siis holokaustin kiistäminen ei Suomessa ole erikseen säädetty rangaistavaksi, kyseinen toiminta on selvästi hyvän tavan vastaista.

”Kansallisen Vastarinnan sivustolla Helsingin asema-aukiolla 16.9.2016 tapahtuneen törkeän pahoinpitelyn (ks. todiste 40) jälkeen julkaistuissa artikkeleissa ylistettiin törkeästä pahoinpitelystä sittemmin tuomittua Jesse Torniaista (’pidetty, luotettu ja arvostettu’).”

”Hyvän tavan vastaisena voidaan pitää tämän pahoinpidellyn sivullisen uhrin ja tämän oikeudessa todistajana kuullun ystävän mustamaalaamista.”

Vaikka kerrottaessa kuolleesta henkilöstä sinänsä oikeita tietoja ei kunnianloukkauksen tunnusmerkistö välttämättä täyty, ei tällaista häpäisytarkoituksessa tehtyä toimintaa voida kuitenkaan pitää hyvän tavan mukaisena.

Eräässä toisessa kohdassa haastetta väitetään Vastarintaliikkeen pyrkivän aseelliseen vallankumoukseen ja näin syyllistyvän valtiopetokseen tai ainakin toiminnan olevan hyvin lähellä sitä. Myöhemmin esimerkiksi ”hyvän tavan vastaisesta toiminnasta” on poimittu sivuiltamme sitaatti, jossa julistamme tavoitteeksemme rakentaa rinnakkaisyhteiskunta, joka korvaa nykyisen hallituksen. Ilmeisesti Poliisihallituksessa on vaikeuksia päättää, mistä he liikettä tarkalleen ottaen syyttäisivät.

”Hyvän tavan vastaiseksi toiminnaksi” lasketaan myös uutiskuva, jossa eräässä maahanmuuttovastaisessa mielenosoituksessa – joka ei ollut Vastarintaliikkeen järjestämä – yksi osallistuja pitää kylttiä, jossa todetaan hallituksen edustajien olevan maanpettureita. Kyltin pitäjä ei ollut Vastarintaliikkeen jäsen, vaan satunnainen osallistuja.

Poliisihallituksen mukaan poliittisista tapahtumista uutisoitaessa ei siis saisi julkaista kantaaottavia valokuvia, ellei poliisi ole hyväksynyt ensin valokuvan sisältöä. Haikaileeko Seppo Kolehmainen takaisin Neuvostoliiton aikoihin?

Poliisihallituksen listaamien artikkeleiden sisällön erittely

Myös perinteinen kansanmurhan vastainen viikkomme on nyt julistettu ”hyvän tavan vastaiseksi”; emme poliisin mukaan saisi kertoa tilastoihin perustuvaa faktatietoa valkoisiin kohdistuvasta rotuväkivallasta.

Ja kyllä, kritisoimme myös yhtiöitä, jotka ovat yhdistäneet turvapaikka- ja halpatyövoimabisneksen. Kyllä, pidämme moraalittomana sitä, että satojentuhansien suomalaisten ollessa työttöminä päättävät jotkut rikastua veronmaksajien kustannuksella ylläpitämällä vastaanottokeskuksia sekä palkkaamalla näistä työntekijöitä suomalaisten ohi. Emme tosin tienneet, että Poliisihallituksen mukaan mielipiteemme on ”hyvin tapojen vastainen” tai jopa laiton.

Paheksuttavaa on myös ”fasistien ihannointi” eli käytännössä Paavo Susitaipaleen ja Elias Simojoen kaltaisten suomalaisten kansallissankareiden muistaminen. Lisäksi Nena Kafka -artikkelimme on poliisin mielestä ”hyvien tapojen vastainen”. Nykyään Suomessa asuva juutalainen Kafka on väittänyt olleensa toisen maailmansodan aikana ”kaasukammiossa” Flossenbürgin keskitysleirillä. Flossenbürg ei kuitenkaan minkään valtavirtaisen lähteen mukaan ollut ”kuolemanleiri” eikä sisältänyt kaasukammiota.

On siis täysin oikeutettua todeta, että Nena Kafka on valehdellut kaasukammiotarinansa. Poliisihallituksen mukaan Kafkalla on kuitenkin ilmeisesti oikeus valehdella, mutta meillä ei ole oikeutta oikaista valhetta!

Dresden-artikkelimme on poliisin mielestä hyvän tavan vastainen, koska ”holokaustia vähätellään ja annetaan ymmärtää Dresdenin pommitusten olleen sitä suurempi rikos”. Liittoutuneiden suorittamasta satojentuhansien siviilien kansanmurhasta ei siis saisi kirjoittaa, koska ”holokausti” on kaikista maailman rikoksista suurin ja se mitätöi valkoisten kärsimykset.

Myös holokaustikuvasta paljastuneesta huijauksesta uutisoiminen, Hitlerin syntymäpäiväaktivismi sekä Horst Wesselin haastattelun uudelleen julkaiseminen ovat ”hyvän tavan vastaista toimintaa”, koska ilmeisesti ”holokausti” on poliisin mukaan kiistämätön totuus, jota ei saisi tutkia, vaikkei tutkiminen Suomessa varsinaisesti olekaan laitonta.

Kun uutisointi asema-aukion tapahtumista oli vauhdikkaimmillaan, mustamaalattiin liikkeen aktivistia Jesse Torniaista kaikissa suurissa medioissa viikkotolkulla. Samoihin aikoihin Kansalliseen Vastarintaan kirjoitettiin artikkeli, jossa Torniaista kuvailtiin pidetyksi ja luotettavaksi aktivistiksi. Haasteen mukaan tämä on ”hyvän tavan vastaista” – ihmisestä ei siis saa kertoa omaa näkemystänsä, mikäli se on ”yleisen mielipiteen” (eli valtamedian) vastainen!

Emme saisi puolustaa aktivistiamme, mikäli valtamedia on leimannut hänestä ei-toivotun kansalaisen! Lisäksi Kadulle.comissa myytävää vankitukipaitaa paheksutaan, koska sitä on markkinoitu tapauksen yhteydessä. Vankien tukeminen on siis kiellettyä, mikäli vangit ovat poliittisesti ”väärää” mieltä.

Poliisin mukaan toimimme myös ”hyvän tavan vastaisesti” julkaisemalla Jimi Karttusen ja hänen ystävänsä Joona Hartikaisen rikoksista tietoja, jotka ovat kaikkien saatavilla julkisista lähteistä. Poliisihallituksen mukaan toimimme rangaistavasti, kun emme myötäilleet valtamedian valheellisia väitteitä siitä, että Karttunen oli ”herkkä runopoika”.

Rikollista toimintaa?

Kanteessa väitetään myös liikkeen materiaalin olevan laitonta. Emme kuitenkaan ole koskaan saaneet yhtäkään tuomiota materiaalistamme. Toisin sanoen Poliisihallitus valehtelee jälleen.

Listattuina ”rikoksista” on myös joitakin liikkeen olemassaolon aikana tapahtuneita tappeluita. Listaan kuuluu vuonna 2011 Oulussa spontaanisti syntynyt nujakka, josta löytyy lainvoimainen sakkotuomio; kaksi vasemmistolaisten omissa tapahtumissa tapahtunutta tappelua (joissa toisessa myös vasemmistolaisille on annettu tuomioita ja jotka eivät millään tavalla liittyneet Vastarintaliikkeen viralliseen toimintaan); yksi baaritappelu, jossa on ollut mukana liikkeen jäsen (mutta jolla ei ole mitään tekemistä liikkeen toiminnan kanssa); sekä kolme muuta Vastarintaliikkeen tapahtumassa sattunutta nujakkaa, joista ei ole olemassa lainvoimaisia tuomioita ja joista yhdestä ei ole edes koskaan kuulusteltu yhtäkään liikkeen aktivistia.

Lisäksi listalla mainitaan Porissa 2014 tapahtunut vapputempaus, jossa aktivistit levittivät banderollin ja sytyttivät savuja. Haasteessa valehdellaan, että tempauksessa käytettyjä savuja olisi heitetty yleisön joukkoon. Poliisihallitus myös valehtelee tempaukseen osallistuneilla olleen teräaseita (monikko) mukana. Todellisuudessa yhdellä henkilöllä oli taskussaan avaimenperä, jossa oli parisenttinen terä.

Liike järjestää Suomessa päivittäin toimintaa, mutta Poliisihallitus löysi kuuden vuoden ajalta vain seitsemän moitittavaa välikohtausta. Liikkeen toimintaa haasteessa kuvaillaan muun muassa seuraavasti:

”PVL:n julkikirjoitettu tarkoitus osoittaa, että sen levittämä propaganda ja sen kokoontumiset, joissa on toistuvasti ilmennyt väkivaltaisuutta ja järjestyshäiriöitä, ovat olennainen syy koko yhdistyksen olemassaololle. Näyttää siltä, että paljon muuta toimintaa yhdistyksellä ei olekaan.”

Voitte lukea esimerkiksi viime vuoden toimintakertomuksemme TÄÄLTÄ ja pohtia, pitääkö väite lainkaan paikkaansa.

Mikäli Vastarintaliike kiellettäisiin, tulee kyseessä olemaan tärkeä ennakkotapaus. Mikä tahansa poliittinen oppositiojärjestö voidaan tuomita ”hyvän tavan vastaiseksi”, koska oppositiotoiminta tarkoittaa automaattisesti vallitsevan järjestyksen vastustamista. Sanan- ja kokoontumisvapaus voidaan saman tekosyyn varjolla riistää yhä useammalta ryhmältä.

Kun poliisi ilmoittaa, että valkoisten kansanmurhan vastustaminen on väärin, ei tämä ole pelkästään poliittisesti motivoitunutta ahdistelua – poliisi itse osallistuu valkoisten kansanmurhaan vainoamalla valkoisten etua ajavia järjestöjä.

Korruptio on täydellistä, kun poliisin mukaan valehteleminen on vähemmän paheksuttavaa kuin valehtelemisesta huomauttaminen. Elämme yhteiskunnassa, jossa Nena Kafkan kaltaisille valehtelijoille yritetään rakentaa kritiikkisuojaa poliittisen korrektiuden nimissä.

Poliisin mukaan Vastarintaliike toimii lain ja hyvien tapojen vastaisesti, koska tahdomme suojella Suomea ja suomalaista kansaa niin väestöllisiltä kuin sotilaallisilta hyökkäyksiltä. Mitä tämä kertoo poliisin suhteesta Suomen kansaan?

 

Julkaistu alunperin Kansallisessa Vastarinnassa.

17 kommenttia

 1. Hyvä tavan vastaista on ensinnäkin, että elämme systeemissä nimeltä:raha.

  Hyvän tavan vastaista on toiseksi, että elämme valtiossa, missä lait määrää pieni joukko ihmisiä, joiden intressejä kyseinen systeemi:raha ajaa.

  Hyvän tavan vastaista on kolmanneksi, että maamme on myyty kyseiselle rahalle nimeltään suuryritykset.

  Hyvän tavan vastaista on neljänneksi, että kuka ikinä tätä pyramidi huijausta vastaan lähtee taistelemaan, tullaan eliminoimaan viimeiseen mieheen/naiseen saakka.

  Elämme surullisia aikoja, Suomi neito, sinut on myyty ja tullaan myymään.
  Jäljellä ei ole kuin kohtu, mikä työntää uusia tekijöitä, jotta he pyörittäisivät tätä pyramidin rattaistoa vielä kerran ja taas kerran, kohti lohdutonta päämäärää, joka on: Rikkaat rikastuu ja köyhät senkuin köyhtyy.

  Sinä päivänä, kun sinä, rakas lukia. Makaat ja et voi tehdä muuta kuin hengittää, muista nämä sanat: Hyvä Ihminen.

  Hän häpeää sitä taloa
  josta kaikki sai alkunsa
  Hän ei muistele vanhempiaan eikä köyhyyttä
  kun pääsi sieltä
  Hän vetää suuria linjoja
  herättää pelkoa monissa
  Sanotaan, että hänellä on tapa lakaista
  ongelmat tieltään

  Kun katsoo kylmästä ruudusta
  kylmiä uutistietoja
  Vaikka kaiken sen järjesti vuosia aiemmin
  ei tunne mitään
  Valta on kasvava humala
  Niin kolmen kyynärän jumala
  syntyy hänessä voimasta sen jos uskoo niin
  ja usko pitää

  Hänen lailla me harhailemme
  eksyneinä ja tiedä emme
  minne katosi toiveet ylväät
  kun vain onnettomuutta kylvää

  Suuressa armossaan luoja teki meille maan
  Poltettavakseen ja tuhottavakseen sai sen
  Hyvä ihminen

  Kadulla mellakka räjähtää
  Se on vain hyttysten ininää
  Hän soittaa hotellihuoneestaan puhelintytölleen
  ja käskee luokseen
  Sen ohikiitävän sekunnin
  Hän muistaa vaimon ja lapsetkin
  Mutta vain tällä tavoin hän voi tuntea jotakin
  ja aika juoksee

  Timo Rautiainen&Trio Niskalaukaus

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 2. Tärkeä viesti kaikille kansallismielisille.

  Lopetetaan nyt toisten kansallismielisten herjaaminen.

  En lähde tässä erittelemään mitään erityistä ryhmää, mutta totean että me kaivamme itsellemme kuoppaa jos näin jatketaan.

  Jätetään pois kaikki sellaiset höpötykset kuin äärioikeistolainen, fasisti, natsi, punakaartilainen jne.

  Jätetään pois kaikki tällaiset leimakirveet. Ne eivät palvele meidän yhteistä asiaa.

  Nyt on juuri oikea hetki korottaa panoksia. Ei yksi tai kaksi kunnanvaltuutettua muuta vielä maailmaa. Eikä edes tusina.

  Suomessa viranomaiset eli valtiovalta yrittää kieltää järjestön/yhdistyksen koska sillä on hankalia mielipiteitä vallanpitäjien kannalta. Tätä ei voida ikinä hyväksyä. Todelisessa oikeus ja sivistysvaltiossa tällainen ei voi eikä saa mennä läpi. Jos tämä kielto toteutuisi seuraavaksi on vuorossa yksityishenkilöt. Tästähän on saatu jo esimakua kun joukko poliitikoita ja yksityishenkilöitä on tuomittu rasismi verukkeella – joka on tekosyy vaientaa vallanpitäjien kannalta hankalat mielipiteet ja äänet.

  Tilanne saattaa johtaa siihen että jos mielipiteet tukahdutetaan käyttämällä tällaista häikäilemätöntä rakenteellista ja henkistä väkivaltaa vallassa olevien taholta – oikeudestahan ei ole kyse – niin vastareaktiona se purkautuu todellisena, poliittisena väkivaltana.

  Jos ei kestä kuulla totuutta, jos ei kestä kriittistä tarkastelua sitten sellaista yhteiskuntaa ei myöskään enää tarvita.

  Plusääni(25)Miinusääni(1)
  1. Persut yms. eivät ole kansallismielisiä. Sen näkee jokainen. Jos he vainoavat oikeita kansallismielisiä, tämä tulee sanoa ääneen. Samoin Janitskin temput on paljastettava. On kestettävä kuulla totuus. Vain aidot kansallismieliset voivat olla pelastus. Muut ovat niiden kuromasta syöjiä ja siis vievät kannatuksen ja puukottavat selkään.

   Mitä ihmettä täällä vetoat johonkin suukapulapolitiikkaan, kun ne kansallismielisiä suorastaan eniten maailmassa vihaavat valekansallismieliset tässä ovat ongelma

   Plusääni(19)Miinusääni(4)
  2. Miten kukaan edes kehtaa lähteä persujen listoilta ehdokkaaksi ?

   -Köyhien kyykyttäminen & alistaminen , islam pakolaisille tarjotaan monta ateriaa päivässä, asunto ym samaan aikaan kun kanta-natiivi Suomalaisille menee entistä huonommin, soppajonot kasvavat ja SSS nimenomaan ottaa köyhiltä koska haluaa olla rasisti .

   – Myös sairaita SSS on rokottanut , monilla ei ole edes enää varaa ostaa tarvitsemiaan lääkkeitään.Vanhusten hoito taso on romahtanut ja ikävä todeta että heidän olisi parempi kuolla pois kuin kärsiä nykyisen kaltaista ei-inhimillistä kohtelua .

   – Persut ovat täysin mukana operaatiossa jonka tarkoitus on vaihtaa Suomen natiivi kanta väestö islam pakolaisilla, koska syntyvyys on noilla muslimi väestöllä moninkertainen Suomen natiivi väestöön verrattuna,ei vaiketa matematiikkaa ja siitäkin on jo julkaistu esim Ruotsin kohdalta aivan selvät dokumentaatiot joista käy ilmi miten Ruotsi ennenpitkää muuttuu kalifaatiksi. Nämä tiedot ovat olleet persuilla , ja se ei ole hidastanut heitä .

   – Työttömien alistaminen ja turha simputtaminen

   Jo se että joku ylipäätään on tehnyt oman päätöksensä ryhtyä ehdokkaaksi persujen listoilta on enemmän kuin huolestuttavaa, se herättää oitis kysymyksiä….onko ehdokas umpi tyhmä? onko ehdokas umpi kiero ja paha ? Mikä mättää että edes lähtee persjujen ehdokkaaksi ?

   Jo se että joku nyt vuonna 2017 lähtee perussuomalaisten listoilta ehdokkaaksi, oli se kunnallis tai eduskunta osoittaa suunnatonta tyhmyyttä ja sokeutta sekä välinpitämättömyyttä koska jokainen joka on viime vuodet seurannut persujen toimintaa tässä maassa on pakosti joutunut toteamaan että he käänsivät takkinsa täysin, siis valehtelivat ja sen lisäksi toivottivat yhdessä hallituksen kanssa tänne Suomeen pakolaisia pilvin pimein joiden tarkoitus on todellakin syrjäyttää Suomen natiivi kantaväestö islamisteilla koska he tekevät 4-5 kertaa enemmän lapsia kuin Suomalainen kantaväestö, ja tämä SSS hallituksen ”vaihda maan väestö” operaatio on luonnollisesti ihan helvetin väärin ja maanpetos.

   Eli jos joku urpo siis jo lähtökohtaisesti liputtaa persujen puoluetta ja lähtee sen listoilta ehdokkaaksi on hän todellakin jo lähtökohtaisesti vuorenvarmasti osoittanut oman typeryytensä liputtamalla puoluetta joka sai petoksella ääniä vaaleissa , silloin urpo on jo ennen mitään vaaleja tehnyt omia ratkaisujaaan ja valinnut puolueekseen nimenomaan petturi luopio puolueen , sen joka esim vie vähävaraisilta sairailta köyhiltä ja samaan aikaa maksattaa Suomalaisille noista islam pakolaisista koituvat kulut veronmaksajille.

   Jos pitää valita niin ennenmmin kuolen kuin pistän nimeni mihinkään joka antaa äänen persuille.

   Plusääni(12)Miinusääni(0)
 3. Tänään kansaamme hallitsevan sontaeliitin rikollinen, limainen luonne tuli esiin paljaimmillaan:

  Oikeus tuomitsi jonkun juusufin ”törkeästä hyväksikäytöstä”, mutta ei raiskauksesta, koska ”EI OLLUT NÄYTTÖÄ SIITÄ, ETTÄ SUKUPUOLIYHTEYS AIKUISEN JA LAPSEN VÄLILLÄ OLISI TAPAHTUNUT VASTOIN LAPSEN TAHTOA”.

  Minäpä sanon nyt näin:

  Tämä synkkä, sammumaton, syvä viha, jota tunnen näitä tämän oikeuden jäseniä kohtaan, tämän maan poliittista johtoa kohtaan, näitä kulttuurimarxisteja kohtaan, tätä loppumatonta saastaa kohtaan – tämä viha EI SAMMU.

  Nämä saastat, jotka sallivat lapsen raiskaamisen vetoamalla siihen, että lapsi ei kieltäytynyt sukupuoliyhteydestä, ansaitsevat yksinkertaisesti hirsipuun. Eikä pienintäkään sääliä, ei minkäänlaista ymmärrystä, ei dialogia.

  Ja sen he tulevat saamaan.

  Viha on synkkä, syvä, musta. Se palaa sielussa, se ei anna rauhaa.

  Hävetköön kaikki ns. ”tolkun kansalaiset”, jotka katsovat vierestä tätä perverssien saastojen maailmaa tekemättä mitään.

  Plusääni(20)Miinusääni(0)
 4. Älä puhu roskaa!

  Persujen joukossa on paljon aidosti kansallismielisiä. Ja persujen sisällä käydään myös vääntöä asioista. Ei asiat ole noin mustavalkoisia kuten väität.

  Jos ei jokainen ilmoittaudu sionistien tai juutalaisten vastustajaksi ei se tarkoita etteikö voisi olla kansallismielinen. Ei monella ole suoraan mitään omaa kantaa edes siihen asiaan.

  Plusääni(6)Miinusääni(13)
 5. ’Amazon Mass-Bans Dissident Materials, Hundreds of Titles Erased within a Day’

  On February 23rd, 2017, the world’s media started spreading the news that Israel’s government-sponsored Yad Vashem Holocaust Memorial Center started putting Amazon under pressure to remove any and all material that questions the orthodox Holocaust narrative. Here is a list of items for your perusal:
  https://web.archive.org/web/20170310154610/http://codoh.com/library/document/4266/

  8. maaliskuuta, 2017, pitkä lista.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 6. On mahdollista että Suomesta ei koskaan nouse sellaista poliittista voimaa esille joka olisi tarpeeksi voimakas muuttamaan poliittista tilannetta maassa.

  Joku kyllä aina täyttää valtatyhjiön, mutta kuka sen tulee tekemään. Nyt vaikuttaa siltä että vanhat, ryvettyneet, korruptoituneet puolueet jatkavat vaalikaudesta toiseen. Tosin, onko kannatusmittauksiin ja kyselyihin luottamista kun ne jotka näitä tekevät niillä on oma lehmä ojassa.

  Yhtäältä ei ole tarjolla kelvollisia ehdokkaita vaaleissa ja toisaalta kansa on liian laiskaa ja välinpitämätöntä ottaakseen itseään niskasta kiinni.

  Suomessa on presidentiltä myös riisuttu lähes kaikki keskeiset valtaoikeudet. Esim. USAssa presidentillä on todella paljon valtaa verrattuna Suomen presidenttiin.

  Suomi on virkamiesdikatuuri. Virastot ja laitokset käskyttävät alamaisia.
  Aivan mielipuolista että Viestintävirasto on täyttänyt lähetystaajuudet radioasemilla jotka ulostavat sisällöltään totaalisen arvotonta roskaa ympäri vuorokauden.

  Viestintävirasto on lopetettava ja käytännössä kaikki radiotoimiluvat on lakkautettava. Tämä on sentään parempi ratkaisu kuin virkamiesdiktatuuri.

  Suomesta ei löydy yhtäkään poliitikkoa joka vaatisi tätä.

  Suomen eduskunnasta ei myöskään löydy yhtäkään ”kansan”edustajaa joka vaatisi että salajärjestöjen toiminta kielletään. Kertoo kaiken myös siitä miten nämä nk. kansankynttilät ovat ajan tasalla asioista.

  Todellinen muutos alkaa siitä kun YLE:n torni kaatuu tai lähetys katkaistaan.

  Ei pojat ja tytöt, tällaisella näpertelyllä ei saada muutosta aikaiseksi.

  Miten Helsinkiläiset ovat niin saatanan tyhmiä, että eivät ymmärrä sitä että Vihreät tekevät Suomen pääkaupungista, Helsingistä sosialistista saareketta johon ruiskutetaan Vihreää myrkkyä. Helsinki on heille koelaboratorio ja asukkaat heidän koekaniineja. Ratikalla Sipooseen? Joku haluaa kyllä Sipoon ottaa, kukakohan se voisi olla? Espoo ja Vantaa ovat myös Vihreiden lautasella…

  Suomi ja muut Euroopan kansakunnat tarvitsevat nyt voimakasta poliittista johtajuutta jossa suurena linjauksena on se että kansallinen etu menee aina kaiken muun edelle.

  Minä luotan siihen että Ranskan Marine Le Pen voisi olla se uusi poliittinen voima Euroopassa joka sysää liikkeelle tarvittavan muutoksen. Se taas ei voi tapahtua ilman verta, hikeä ja kyyneleitä.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 7. Uusi poliittinen voima on Totaalinen Vallankumous. Piste.

  Muuten, kuunnelkaapa tätä:

  ”Reaktori paloi kymmenen vuorokautta ja kymmenen vuorokautta olisi pitänyt juoda jodia. Mutta kukaan ei kuunnellut meitä tutkijoita ja lääkäreitä. Tiede palveli politiikkaa, lääketiede vedettiin politiikan piiriin. Totta kai! Täytyy muistaa, millaista tietoisuustaustaa vastaan tuo kaikki tapahtui, millaisia me olimme siihen aikaan. KGB ja salainen tiedustelu oli voimissaan. Oli tuhansia tabuja, puolue- ja sotilassalaisuuksia…. Ohjeita… Me olimme pelon ja ennakkoluulojen kahlitsemaa väkeä. Taikauskon… Mutta nyt on kyse faktoista, vain faktoista.”

  Ote on kirjasta ”Tsernobylistä nousee rukous”.

  Me elämme juuri nyt keskellä samanlaista katastrofia. Meidän lapsiamme raiskaavat juusufit ja heitä ei tuomita, koska ”lapsi ei ilmaissut vastustavansa raiskausta”. Meidän kulttuuriamme tuhotaan, meidän maamme vallataan, eri mieltä olevat vangitaan. Meitä hallitsevat kulissien takana (((demonit))), jotka omassa maassaan Menachem Beginin tavoin heittävät ihmiset kaivoon ja käsikraanatin perään tai Ariel Sharonin, ”Beirutin teurastajan”, tavoin surmaavat joukoittain lapsia ja naisia, ja nousevat sitten presidentiksi. Meidän kaduillamme huutavat indoktrinoidut, hysteeriset naiset, jotka vaativat kansamme verta alttarille, jotta nämä hysteeriset demonit voivat itse esiintyä (((demonien))) mediassa ”hyvinä ihmisinä”.

  Niinpä dialogien aika on ohi. On aika nousta vastustamaan tätä (((demonia))). Jokainen, joka on välinpitämätön ja suo tämän (((demonin))) toimia vapaasti, on yhtä suuri vihollinen kuin tämä (((demoni))) ja hänen huoraavat lakeijansa.

  Menossa on kansojemme kansanmurha – siinä kaikki.

  Ja siihen on vastattava sen mukaisesti.

  Sanat ”laillinen” ja ”laiton” ovat absurdeja maailmassa, jossa indoktrinoidut idiootit antavat juusufille oikeuden raiskata lapsiamme, koska ”hän ei ollut sitä vastaan”.

  Ja yksikään ”tolkun ihminen” ei ansaitse arvoa, jos hän ei ryhdy toimiin näitä ihmishirviöitä vastaan.

  Kyseessä on sota, armoton sota, siinä kaikki.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 8. Tunnistatko juutalaisen tai huoraavan eliitin seuraavasta? Ote on kirjasta ”Tsernobylistä nousee rukous”:

  ”Minulla on todisteita siitä, että he itse, johtajat, olivat nauttineet jodia. Kun laitoksemme työntekijät tutkivat heidät, kaikkien kilpirauhaset olivat puhtaat. Ilman jodia se olisi ollut mahdotonta. Omat lapsensa he veivät salaa suojaan, kauas pahasta. Työmatkoilla heillä oli suojaimet ja erikoisvalmisteiset asut…”

  ”Heidän perusperiaatteensa ja menettelyohjeensa oli: Älä erotu muista. Ole mieliksi…. Pelin säännöt olivat sellaiset, että ellei ole ylempien tahojen mieleen, niin se on uran loppu, siihen loppuvat lomamatkat ja unelmahuvila jää saamatta… On oltava mieliksi…”

  ”Täällä pelättiin valtiovallan puolesta, ei ihmisten. Maa oli valtiovaltaa, ei ihmistä varten. Valtion valtaa ei asetettu kyseenalaiseksi. Ihmiselämän arvo oli taas nolla.”

  Minä tunnen näissä sanoissa turpeat soinit, limaiset niinistöt, hysteeriset punikkivihernaiset, (((rubenstillerit))), (((demonit))).

  Me elämme maailmassa, jossa orpot, stubbit ja bideet huolehtivat omistaan ja samalla kansa altistuu sonnalle, tappavalle sonnalle.

  On aika nousta vastarintaan! Nyt!

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
  1. Japanissa hallitus haluaa että ihmiset palaavat saastuneeseen Fukushiman prefektuuriin, eli sanoma on : kaikki on hyvin ,olette turvassa ,ei mitään hätää, jatkakaa elämäänne kuten teitte ennen Fukushiman onnettomuutta 6 vuotta sitten.

   Näin juuri televisiossa mainoksen dokkarista jossa joku Jenkki meni Fukushimaan ja ilmeisesti sanoma on että vuoto ja koko onnettomuus on saatu hallintaan, en muista kyseisen Jenkin nimeä mutta puistatti jo pelkkä mainoksen näkeminen. Näin pitkälle ovat he ,eliitti valmis toimimaan salatakseen totuuden Mailmalta Fukushimasta.

   Mailman suurin ydinvoimala onnettomuus jolle ei näy loppua, ja he ovat siis ryhtyneet nyt vakuuttelemaan ihmisille että asia on kontrollissa, ikäänkuin ongelma hoituisi valehtelemalla ihmisille .

   Syökää kalaa, se on ((((terveellistä))))

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
   1. Tupakka on kasvatettu käyttäen lannotteita jotka tekevät tupakasta radioaktiivisen, vuoden sauhuttelu = 160000 mikro sieverttiä joka vastaa 1600000 banaanin säteily annosta.

    polonium-210 ja lead-210 suoraan keuhkoihin ja ihmiset maksavat vielä siitä ilosta .

    Plusääni(2)Miinusääni(2)
  2. Polkka Pelexille ja Vastavoimalle. Polkka kootaan 1. Samuelin kirjan 17. luvun jakeista. Kyseinen luku kuuluu kokonaisuudessaan näin:

   1. Sam. 17. luku. 1. Mutta filistealaiset kokosivat joukkonsa sotaan, ja he kokoontuivat lähelle Sookoa, joka on Juudassa. Ja he leiriytyivät Sookon ja Asekan välille, Efes-Dammimiin. 2. Saul ja Israelin miehet olivat myös kokoontuneet ja leiriytyneet Tammilaaksoon; ja he asettuivat sotarintaan filistealaisia vastaan. 3. Filistealaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja israelilaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja laakso oli heidän välillänsä.

   4. Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen. 5. Hänellä oli vaskikypäri päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintahaarniska, joka painoi viisituhatta sekeliä, oli vaskea. 6. Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs. 7. Hänen peitsensä varsi oli niin kuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi kuusisataa sekeliä, oli rautaa. Ja kilvenkantaja kävi hänen edellänsä. 8. Hän astui esiin ja huusi Israelin taisteluriveille sanoen: ”Miksi te lähditte sotaan ja asetuitte sotarintaan? Minä olen filistealainen, ja te olette Saulin palvelijoita; valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni. 9. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne; mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä.” 10. Ja filistealainen sanoi vielä: ”Minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit. Antakaa tänne mies, niin me taistelemme keskenämme.”

   11. Kun Saul ja koko Israel kuuli nämä filistealaisen puheet, valtasi heidät kauhu, ja he pelkäsivät suuresti. 12. Mutta Daavid oli sen efratilaisen miehen poika Juudan Beetlehemistä, jonka nimi oli Iisai, ja tällä oli kahdeksan poikaa; hän oli Saulin aikana jo vanha, iäkäs mies. 13. Ja Iisain kolme vanhinta poikaa oli seurannut Saulia sotaan; ja näiden hänen kolmen sotaan lähteneen poikansa nimet olivat: esikoisen Eliab, toisen Abinadab ja kolmannen Samma. 14. Daavid oli nuorin. Ja nuo kolme vanhinta olivat seuranneet Saulia. 15. Mutta Daavid lähti tuon tuostakin Saulin luota Beetlehemiin kaitsemaan isänsä lampaita. 16. Ja filistealainen astui esiin haastaen taisteluun joka aamu ja ilta, neljänäkymmenenä päivänä. 17. Ja Iisai sanoi pojallensa Daavidille: ”Ota veljillesi eefa-mitta näitä paahdettuja jyviä ja nämä kymmenen leipää, ja vie ne kiiruusti leiriin veljillesi. 18. Ja vie nämä kymmenen juustoa tuhannenpäämiehelle. Tiedustele veljiesi vointia ja hanki varmuus, että lähetys on heille saapunut. 19. Saul ja he ynnä kaikki Israelin miehet ovat Tammilaaksossa sotimassa filistealaisia vastaan.”

   20. Varhain seuraavana aamuna Daavid jätti lampaat vartijan haltuun, otti kantamuksensa ja lähti matkalle, niin kuin Iisai oli häntä käskenyt. Kun hän tuli leiriin, lähti sotaväki taistelurintaan ja nosti sotahuudon. 21. Ja Israel ja filistealaiset asettuivat sotarintaan toisiansa vastaan. 22. Niin Daavid heitti tavarat selästänsä kuormaston vartijalle ja riensi sotarintaan; ja sinne tultuaan hän tervehti veljiänsä. 23. Kun hän puhutteli heitä, niin katso, kaksintaistelija, Goljat niminen filistealainen, kotoisin Gatista, tuli filistealaisten taisteluriveistä ja puhui niin kuin ennenkin; ja Daavid kuuli sen. 24. Ja kun israelilaiset näkivät tuon miehen, pakenivat he häntä kaikki ja pelkäsivät suuresti. 25. Ja Israelin miehet sanoivat: ”Katsokaa miestä, joka tuolla tulee! Hän tulee häpäisemään Israelia. Mutta sen miehen, joka surmaa hänet, kuningas tekee hyvin rikkaaksi ja antaa hänelle tyttärensä ja tekee hänen isänsä perheen veroista vapaaksi Israelissa.” 26. Niin Daavid sanoi miehille, jotka seisoivat siinä hänen kanssaan: ”Mitä saa se mies, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häväistyksen Israelista? Sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä?” 27. Väki sanoi hänelle saman, minkä ennenkin: sen ja sen saa se mies, joka surmaa hänet. 28. Mutta kun hänen vanhin veljensä Eliab kuuli hänen puhuvan miesten kanssa, vihastui Eliab Daavidiin ja sanoi: ”Miksi sinä olet tullut tänne, ja kenelle olet jättänyt sen pienen lammaslauman siellä erämaassa? Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi; sinä olet tullut tänne katsomaan sotaa.” 29. Daavid vastasi: ”Mitä minä sitten olen tehnyt? Saaneehan tuon verran kysyä.” 30. Ja hän kääntyi hänen luotansa toisen puoleen ja kysyi niin kuin ennenkin; ja väki vastasi hänelle samoin kuin äsken.

   31. Mutta tuli tunnetuksi, mitä Daavid oli puhunut; ja se kerrottiin Saulille, ja tämä noudatti hänet luoksensa. 32. Ja Daavid sanoi Saulille: ”Älköön kenenkään mieli masentuko hänen tähtensä. Palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan.” 33. Saul sanoi Daavidille: ”Et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestansa saakka”. 34. Mutta Daavid sanoi Saulille: ”Palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, 35. niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta; ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. 36. Kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiselle käy niin kuin niille; sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä.” 37. Ja Daavid sanoi: ”Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä”. Silloin Saul sanoi Daavidille: ”Mene; Herra olkoon sinun kanssasi”.

   38. Ja Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärin hänen päähänsä sekä panssarin hänen yllensä. 39. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille: ”En minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut”. Ja Daavid riisui ne päältänsä.

   40. Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta viisi sileätä kiveä, pani ne paimenlaukkuun, joka hänellä oli linkokivisäiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan. 41. Ja filistealainen tuli yhä lähemmäksi Daavidia, ja kilvenkantaja kulki hänen edellänsä. 42. Kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin, halveksi hän häntä; sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään. 43. Niin filistealainen sanoi Daavidille: ”Olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan?” Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoen jumaliensa kautta. 44. Sitten filistealainen sanoi Daavidille: ”Tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille”. 45. Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: ”Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. 46. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. 47. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.” 48. Kun filistealainen lähti tulemaan ja lähestyi Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti sotarintaan filistealaista vastaan. 49. Ja Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa, ja hän kaatui maahan kasvoillensa. 50. Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään. 51. Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he.

   52. Mutta Israelin ja Juudan miehet nousivat, nostivat sotahuudon ja ajoivat filistealaisia takaa laakson suulle ja Ekronin porteille saakka; ja filistealaisia kaatui surmattuina Saaraimin tiellä, aina Gatiin ja Ekroniin saakka. 53. Sitten israelilaiset palasivat ajamasta filistealaisia takaa ja ryöstivät heidän leirinsä. 54. Ja Daavid otti filistealaisen pään ja vei sen Jerusalemiin, mutta hänen aseensa hän asetti majaansa. 55. Kun Saul näki Daavidin menevän filistealaista vastaan, kysyi hän sotapäälliköltään Abnerilta: ”Kenen poika tuo nuorukainen on, Abner?” Abner vastasi: ”Niin totta kuin sinä, kuningas, elät, minä en sitä tiedä”. 56. Niin kuningas sanoi: ”Kysele sitten, kenen poika tuo nuori mies on”. 57. Ja kun Daavid palasi takaisin surmattuaan filistealaisen, otti Abner hänet ja vei hänet Saulin eteen, ja hänellä oli kädessään filistealaisen pää. 58. Niin Saul kysyi häneltä: ”Kenen poika sinä olet, nuorukainen?” Daavid vastasi: ”Palvelijasi beetlehemiläisen Iisain poika”.

   Tästä luvusta kootaan jakeet 26, 32, 37, 40 ja 45-51, ja niin saadaan polkka Pelexille ja Vastavoimalle. Polkka on siis tämä, ja Pelex ja Vastavoima siis laulakoot näin:

   ”Niin Daavid sanoi miehille, jotka seisoivat siinä hänen kanssaan: ’Mitä saa se mies, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häväistyksen Israelista? Sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä?’ Ja Daavid sanoi Saulille: ’Älköön kenenkään mieli masentuko hänen tähtensä. Palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan.’ Ja Daavid sanoi: ’Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä’. Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta viisi sileätä kiveä, pani ne paimenlaukkuun, joka hänellä oli linkokivisäiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan. Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: ’Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.’ Kun filistealainen lähti tulemaan ja lähestyi Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti sotarintaan filistealaista vastaan. Ja Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa, ja hän kaatui maahan kasvoillensa. Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään. Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he.”

   Ja sitten vielä tuo värssy toiseen kertaan.

   Polkan tahdissa koko vastarintaliike tanssii. Seuraavissa kahdessa kohdassa taustakuoro ja orkesteri liittyvät suurella yhteisylistyksellä ja rumpujen päristyksellä mukaan:

   1. Mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä?

   2. Minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.

   Ja Daavid toimi yllä kuvatussa puolustussodassa esivallan (kuninkaan) valtuutuksella (jae 37).

   VILaurio

   Plusääni(3)Miinusääni(6)
   1. Siis ”Israel” noissa jakeissa tarkoittaa Vanhan testamentin ajan ”Jumalan kansaa”, siis sen ajan armahdettuja kristittyjä (ei tällä nimellä, mutta asiallisesti; he uskoivat lupauksen syntien anteeksiantamuksesta ”vaimon siemenessä” eli tulevassa Jeesuksessa, 1. Moos. 3:15, ja tulivat siinä uskossa autuaiksi Jumalan lapsiksi). Nykyinen ”Israel” tarkoittaa päinvastaista asiaa: fariseuksia, joiden oppikirja on Raamatun tyhjäksi tekevä Talmud; nykyjuutalaiset ovat opillisesti Jeesuksen ajan fariseusten perillisiä. Fariseukset syntyivät lahkona vasta 500-luvulla e.Kr. Baabelin vankeudessa, ja heidän alun perin suullisena kulkenut ”perinnäissääntönsä” (jonka Jeesus kirosi raamatunvastaisena) saatettiin kirjalliseen muotoon 500-luvulla j.Kr. Juutalaisten Talmud sanoo kohdassa Gittin 57a, että Jeesusta keitetään ulosteessa helvetissä. VILaurio

    Plusääni(2)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat