Rikokset Suomen perustuslakia vastaan ja muut laittomuudet

Oheinen kirjoitus käsittelee Suomen poliitikkojen, viranhaltijoiden ja virkamieskoneiston tekemiä laittomuuksia, kuten esimerkiksi selvät rikokset Suomen perustuslakia vastaan. Artikkeli keskittyy 1990-luvun ja nykyisyyden välille, jossa EU:n ja euroon liittyminen saavat ansaitun huomionsa. Lyhyesti sanottuna Suomen tilanne on laiton ja maata johtaa korruptoituneet valtio- ja maanpetokseen syyllistyneet omahyväiset rikolliset.

Koiviston ja pankkiirien suorittama kansanmurha

Pankkikriisiä hyväksi käyttäen Suomessa toteutettiin vallankaappaus, jossa pankeille luovutettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen siunauksen laillistettu ryöstö sai Esko Ahon hallituksen ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam (Rkp) ja Toimi Kankaanniemi (Kd).

Suomessa toteutettiin vuosina 1990–93 vallankaappaus, jossa pankeille luovutettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Presidentti Mauno Koivisto oli siinä avainasemassa.
Suomessa toteutettiin vuosina 1990–93 vallankaappaus, jossa pankeille luovutettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Presidentti Mauno Koivisto oli siinä avainasemassa.

Vuosina 1990–1993 järjestettiin lama, jolla Suomen talous, kulttuuri, poliittinen ilmapiiri syöstiin perikatoon. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Siten pankeille annettiin vapaat kädet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituen piikkiin. Tämän järjestetyn laman uhreiksi syöstiin noin 65 000 yrittäjää, joista itsemurhaan päätyi 14 500 ihmistä. Silloinen Suomen poliittinen johto syyllistyi kansanmurhaan! Tämä oli niin kutsutun Koiviston konklaavin saavutus.

Mitä ilmeisimmin tässä oli kysymyksessä pankkien laittomasta EMU-kuntoon saattamisesta lainaa ottaneiden kustannuksella.  ETA-sopimuksen liitteeseen Suomea koskevan mukautusmääräyksen vuoksi Mauno Koivisto halusi pankit EMU-kuntoon sopimuksen liitteeseen kirjoitettuun määräaikaan mennessä. Suomen perustuslaki EY-mukautettiin etukäteen.

Sauli Niinistö harhautti äänestäjiä

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994. Hän kertoi, että nämä päätökset eivät tarkoita markasta luopumista, eikä näillä päätöksillä vielä eurojäsenyyttä päätetä – vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä tehdään erikseen oma lakialoite.

Nämä Niinistön harhautukset löytyvät dokumentoituna ja liitettyinä virallisista eduskunnan asiakirjoista (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994) ja kuten myös äänestäjille lähetetyistä tiedotteista. Osa eduskuntaa sekä valtaosa suomalaisista äänestäjistä uskoivat tähän väitteen.

Sauli Niinistö on harhautuksen mestari. Hän harhautti esimerkiksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994.
Sauli Niinistö on harhautuksen mestari. Hän harhautti esimerkiksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994.

Dokumentti Niinistön toiminnasta ennen vuoden 1994 EU-äänestyksiä.

Tähän tiivistettyyn dokumenttiin on saanut viitteitä Seppo Hauta-ahon (ps) vastaavasta artikkelista.

Sauli Niinistö oli avainasemassa muovailtaessa Suomen perustuslakia uusiin raameihin. Varatuomari Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana eduskuntakaudella 1991–1995.

Yllä mainitussa toimessaan Niinistö johti tietoisesti eduskuntaa sekä suomalaisia harhaan kirjaamalla valiokunnan pöytäkirjaan (PeVL 14/1994):

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.1

Tässä Niinistö vakuuttaa selvästi sen, että markasta luopuminen sekä euroon siirtyminen eivät sisältyisi EU-liittymislaki äänestykseen.

Se, että Niinistö toimi tietoisesti harhauttaen suomalaisia äänestäjiä ja eduskuntaa ilmenee jäljempänä mainitusta:

Harhautuksen yhtenä keinona käytettiin väärennettyä tiedotetta, joka lähetettiin kullekin äänioikeutetulle ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä vuonna 1994. ”Tiedote” informoi väittäen muiden muassa Euroopan Unionin muodostavan itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestön, ja että yhteinen valuutta olisi tulevaisuuden pyrkimyksiä. Niinistö ynnä muu poliittinen sisäpiiri oli varmasti tietoinen siitä, että tiedotteessa oli asiat täysin vääristeltyjä. Tällä valheellisella tiedotteella ja muilla julkisuudessa esiintyvillä vääristellyillä julkaisuilla on täytynyt olla vaikutusta suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta 16.10.1994.

Vaalituloksen vääristämisestä rikoslain mukaan määräytyy tietynpituisia vankeusrangaistuksia.

Mitä tarkoitetaan kolmannella vaiheella?

Lyhyesti sanottuna ja kuten kokemus osoittaa, kolmannen vaiheen käynnistyessä 1.1.1999 euroalueeseen kytkeytyvien maiden valuuttojen väliset muuntokurssit kiinnitettiin lopullisesti. Euroalueeseen osallistuvat maat ottivat käyttöön yhteisen rahan, euron.
Kolmannen vaiheen alkaminen muutti siihen osallistuvien maiden kansallisten keskuspankkien asemaa perustavan laatuisesti. Kotimainen rahapolitiikka katosi; rahapolitiikkaa hoitaa eurojärjestelmä. Kansalliset keskuspankit vaikuttavat päätöksentekoon Euroopan keskuspankin neuvoston kautta.

Esko Seppäsen ponsi hyväksyttiin.

Niinistön harhautus operaatio jatkuu: EU-liittymislakiäänestyksessä 18.11.1994, ja sen yhteydessä äänestettiin Esko Seppäsen tekemästä ponnesta: ”Eduskunta edellyttää, että Suomen mahdollisesta liittymisestä Rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella…”

Eduskunta hyväksyi kyseisen ponnen äänin 151 jaa – 43 ei. Niinistö, kuten myös Paavo Lipponen, äänestivät ponnen puolesta, eli siitä että eduskuntaan tuodaan erillinen lakiesitys, kun euroon liittymisestä päätetään. Tätä eduskunnan EU-liittymislaissa tekemää päätöstä ei koskaan noudatettu; Sauli Niinistö, joka oli ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä ilmoittanut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, että markasta luopumisesta päätetään myöhemmin, ja että siitä tehdään erillinen lakialoite – perui oikeusministerin (13.4.1995 – 1.2.1996) toimessaan päätösten jälkeen kaikki varhaisemmat lausuntonsa ja eduskunnassa itse tekemänsä päätöksen – sekä informoiden, että euroon liittyminen hyväksyttiinkin jo EU-liittymislaki äänestyksessä. Tämäkin vahvistaa sitä, että Niinistö harhautti suomalaisia äänestäjiä ja eduskuntaa tietoisesti liittyen EU:n ominaisuuteen ja eurojäsenyyteen.

Niinistö harhautti myös EU-jäsenyydestä päättämisen jälkeen.

Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1.1.1995 ja uuden eduskunnan tehtävänä oli päättää markan kohtalosta ja euroon liittymisestä. Kuten juuri yllä esitettiin, eduskunnan EU-liittymislaissa tekemää päätöstä ei koskaan noudatettu. Niinistö ei pitänyt lupauksiaan, vaikka hän vakuutti 2012 presidentinvaalitentissä tapoihinsa kuuluvan sopimuksista kiinni pitämisen.

Tässä tilanteessa Niinistön mukaan eduskunnan hyväksyessä Maastrichtin sopimuksen EU-liittymislakiäänestyksessä, se hyväksyi samalla myös markasta luopumisen sekä euron käyttöönoton.2 Samassa artikkelissa Niinistö väittää, että äänestettäessä EU-liittymissopimuksesta, tuli perustuslakiin EMU:n mentävä aukko, josta mahtuu sisälle kolmas vaihe toisin sanoen euroon liittyminen ja markan hylkääminen pelkästään hallitusmuodon sanamuodon korjauksesta riippuvaisena tekijänä.

Niinistö ilmoitti myös, että EU:n perussopimuksen hyväksyminen kahden kolmasosan enemmistöllä mahdollistaisi esimerkiksi yhteisen talous-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteutumisen.

Niinistön myötä myös perustuslakivaliokunta otti päinvastaisen kannan euro-asiassa EU-äänestyksien jälkeen. Sen kanta oli perustuslakivaliokunnassa päinvastainen ennen EU-äänestyksiä.

EU-päätösten jälkeen valiokunta totesi, että: Suomi ei ole tehnyt Euroopan Unioniin liittyessään oikeudellisia varaumia, jotka rajoittaisivat Maastrichtin sopimuksen sovellettavuutta Suomeen nähden, voimaansaattamislailla on Maastrichtin sopimus siten tullut voimaan saatetuksi Suomessa lainsäädännönalaan kuuluvin osin koko laajuudessaan ja Suomi on sitoutunut kaikkiin Unionin jäsenyydestä seuraaviin velvoitteisiin… jatkaen, että talous- ja rahaliittoa koskevat lait saatettiin silti voimaan jo voimaansaattamislailla.3

Ja edelleen, että: Tämän mukaisesti markka voisi lakata olemasta Suomen rahayksikkönä Suomen liityttyä euro-alueeseen, vaikka 72§:ää ei olisikaan muutettu. Siltä osin kuin nämä määräykset ovat ristiriidassa perustuslain kanssa, on perustuslakiongelma tullut ratkaistuksi jo voimaansaattamislailla.3

Euroon liittymisestä ei tehty eduskunnan edellyttämää lakialoitetta

Lipposen ensimmäisen hallituksen ”valitessa” vuonna 1998 ”menettelytavan” euroon siirtymisestä, ei asiaa käsitelty perustuslain muutosesityksenä markasta luopumisesta, vaan Lipposen hallitus toi euro-asian eduskuntaan ainoastaan hallituksen tiedonantona. Tätä menettelyä oli Niinistö vaatinut, tyrmäten suoraan jatkuvasti lakivaateet, vaikka hän oli vannonut noudattavansa perustuslakia käsi Raamatulla ministeriksi ryhdyttyään.4

Euroopan unioniin liittyminen oli laiton

Jo EU:n todellinen luonne salattiin äänestäjiltä täysin. EU:ta kannattava globaalin eliitin lakeijoiden joukko ja sitä tukeva kirjava joukkoviestintä pyrkivät saamaan ihmiset näkemään Euroopan Unionin turvallisena Euroopan kansojen liittona ja kaikkia hyödyntävänä talousalueena. Täysin salattiin kyseisen unionin kehitys byrokraattiseksi, demokraattisen valvonnan ulottumattomaksi super-Neuvostoliitoksi, joka muodostuisi ihmisrotujen sulatus-uuniksi yhtenäisenä euro-valuutta ja liittovaltioon tähtäävänä kehityksenä.EU super-Neuvostoliitto

Niinpä kansanäänestyksessä kansalaisilla ei ollut mitään tietoa neuvotellusta sopimuksesta, koska kansanedustajatkin olivat pihalla asiasta. Tässäkin asiassa rikottiin selvästi lakia juuri tiedon pimityksen suhteen.

Tietoa pimitettiin, vaikka kansanäänestyslain (578/94) 3 §:ssä lukee, että: Tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti?

Siten EU:n jäsenyyttä niukasti puoltava äänimäärä synnytettiin valtamedian ja peukaloitujen gallupien mielten manipuloinnin tuloksena.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti vuonna 1994 neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.

Liittymissopimus juoniteltiin hyväksytyksi eduskunnassa perustuslain alaan vaikuttavana kansainvälisenä velvoitteena, niin sanotussa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, jolloin hyväksyntään riitti kahden kolmasosan määräenemmistö yhdessä käsittelyssä.5

Kysymyksessä oli siis laiton menettely, sillä normaalia perustuslainsäätämisjärjestystä ei noudatettu.

Suomalaisen poliittisen historian tutkija Keijo Korhosen mukaan kansanäänestyksen tulos olisi pitänyt tulkita perustuslainsäätämisjärjestyksen hengen mukaisesti, eli jäsenyyden hyväksymistä olisi tullut puoltaa kahden kolmasosan määräenemmistö.6

Keijo Korhonen ja edesmennyt historiantutkija Ilkka Hakalehto7 päätyivät siihen tulokseen, että yllä esitetty päätös EU-jäsenyydestä oli laiton, koska sitä ei hyväksytty eduskunnassa perustuslain säätämisjärjestyksessä. Suomen perustuslain 2 § voidaan tulkita siten, että se kieltää lainsäädäntövallan epäsuorankin luovuttamisen muulle instituutiolle kuin eduskunnalle.

Lisäksi:

Lissabonin sopimuksen (eli eräänlaisen EU:n perustuslain) hyväksyminen ja Suomen liittäminen euroalueeseen eivät olleet Suomen perustuslain mukaisia. Lakia siis rikottiin, joten Suomen EU-jäsenyys on laiton.

Lissabonin sopimus uutena perustuslakina jättävät juridiseen varjoonsa kaikki kansalliset lait, kuten myös perustuslain. Tämä sopimus avasi EU:n kehityksen kohti liittovaltiomaista muotoa. Suomen perustuslaki on ristiriidassa Lissabonin sopimuksen kanssa, kuten myös EU:n kanssa kokonaisuudessaan.

Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme siis tarvitse EU:n jäsenyyttä.

EU-jäsenyyden kirjaaminen Suomen perustuslakiin

EU-jäsenyyden kirjaamisella vuonna 2011 Suomen perustuslakiin turvattiin Suomen sitoutuminen liittovaltiokehitykseen ja sinetöitiin mahdollisesti maan tulevaisuus EU:n syrjäisenä liittovaltion maakuntana. Tätä kirjaamista ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni. Perustuslain muuttamisen yhtenä syynä oli myös vaikeuttaa Suomen mahdollista eroamista EU:ta.

Lisäksi, koska EU-jäsenyyden ratifiointi, markan vaihtaminen euroon, EU:n perustuslain ja Lissabonin sopimuksen hyväksyminen tapahtuivat Suomen perustuslakia rikkomalla, eivät nämä laittomuudet puhdistuneet ensinkään, kun kirjattiin EU-jäsenyys maamme perustuslakiin. Toisin sanoen lisäpontena EU-jäsenyyden liittämisellä perustuslakiin oli ”laillistaa” jo tehtyjä selviä laittomuuksia. Kuitenkaan nämä toimenpiteet eivät tule olemaan juridisesti kestäviä.

Yritys kirjaamisella ujuttaa Suomen EU-jäsenyys näennäisten laillisten raamien sisäpuolelle, vesittyy jo siitäkin syystä, että perustuslain muutoksen jälkeen siellä sanotaan toisaalta Suomen olevan itsenäinen tasavalta ja yhtäältä Euroopan Unionin jäsenmaa. Nämä kaksi edellä mainittua asiaa ovat ristiriidassa keskenään, Suomi ei voi olla yhtä aikaa itsenäinen valtio ja EU:n jäsenmaa.

EU-jäsenmaana Suomella ei ole itsenäiselle valtiolle tyypillisiä tunnusmerkkejä, joita ovat esimerkiksi täysin itsenäinen lainsäädäntövalta, siihen vetoava riippumaton tuomioistuinlaitos, oma ulkopolitiikka ja oma valuutta. Kuten hyvin tiedämme, EU-Suomi ei täytä esitettyjä määritelmiä.

Usein kuulee toistettavan perustuslain toista pykälää, jonka mukaan ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” Mutta EU:n jäsenmaana Suomessa mainittu valtiovalta, ylimpänä valtiovaltana kuuluu Euroopan Unionin eri toimielimille koskien kaikkia EU:lle kuuluvia asioita.

EU-jäsenyyden kirjaaminen Suomen perustuslakiin ei siis tee tyhjäksi maamme EU:n liittymiseen kytkeytyviä laittomuuksia, joista esitettiin esimerkkejä tämän luvun alussa.

Suomen liittyminen euroon näyttää laittomalta

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) vaatii kansanäänestystä siitä, tulisiko Suomen jatkaa osana euroaluetta.

– Suomi vietiin aikanaan euroon ilman kansanäänestystä. Eduskunnalle ei annettu edes lakiesitystä, vaan euroon liittymisestä päätettiin tiedonantomenettelyä käyttäen. Keskustan edustajat eduskunnan perustuslakivaliokunnassa katsoivat, että menettely oli perustuslain vastainen, Väyrynen kirjoittaa.

Taloudellisesti Suomen kytkeytyminen euroalueeseen oli virhe. Komission puheenjohtajan Jean-Clauden Junckerin johdolla suunnitellussa ns. viiden presidentin raportissa ehdotetaan, että euroalueen taloudellinen yhteisvastuu tulisi mahdollisesti lisääntymään täydelliseksi talousunioniksi, johon sisältyisivät yhteisvastuullinen pankkiunioni, yhteinen valtiovarainministeri ja budjetti sekä pysyvät jäsenmaiden väliset varainsiirtojärjestelmät. Ranskan presidentti Francois Hollande on ehdottanut, että euroalueelle pitäisi perustaa jopa yhteinen hallitus.

Isäntämaasopimus

Suomen maanpetturihallitus salli USA:n sotajoukkojen kutsua itsensä miehittämään Suomen maaperää ja liittymään isäntämaasopimukseen. Isäntämaasopimusta (Memorandum of Understanding) esitellään Suomen säädöskokoelmassa valtiosopimuksena, jota ei ole hyväksytty eduskunnassa.

Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg allekirjoitti vuonna 2014 Suomen ja Naton välisen isäntämaasopimuksen.
Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg allekirjoitti vuonna 2014 Suomen ja Naton välisen isäntämaasopimuksen.

Nato- eli isäntämaasopimus on laiton jo Suomen perustuslain takia. Sopimusta ei ole edistetty Suomen perustuslain ja valtiojärjestyksen edellyttämällä tavalla.8 Perustuslain mukaisesti sopimuksesta tulisi äänestää eduskunnassa ja sen kannalla tulisi olla 5/6 kansanedustajista.

Valtiojärjestyksen laiminlyöminen voidaan tietyissä tapauksessa tulkita rikoslain 13. luvun mukaisesti törkeäksi valtiorikokseksi, mikäli rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö.9

Lopuksi

Mikäli äänestäjät olisivat tienneet ennen EU-jäsenyydestä äänestämistä, että markasta ja riippumattomasta talouspolitiikasta tullaan luopumaan sekä siirtymään euroon, tuskin EU-jäsenyyden kannattajat olisivat voittaneet. Lisäksi, jos olisi tiedetty Unionin kehitys byrokraattiseksi, demokraattisen valvonnan ulottumattomaksi super-Neuvostoliitoksi, jossa maksetaan toisten EU-maiden velkoja, olisi EU-jäsenyyden vastustajien määrää ollut paljon suurempi.EU kuva

Kuten jo alussa sanottiin, Suomen tilanne on laiton ja maata johtaa korruptoituneet valtio- ja maanpetokseen syyllistyneet omahyväiset rikolliset. Suomen nykyinen hallitus ja erikoisesti Sipilä on selvästi asettunut Suomea ja sen kantaväestöä sortavan ja köyhdyttävän kansainvälisen rahaeliitin asiamieheksi ja Suomen kansallisomaisuuden huutokauppa yhtiöittämisen muodossa on parhaillaan käynnissä maassamme.

Muistamisen arvoista kuitenkin on, että Suomen on luovuttava vapauden illuusiosta ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa. Koska kansainvälinen pankkijärjestelmä nyhtää kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään, tulee siitä irrottautua!

Hyvinvointivaltio on pirstaleina, yleinen moraalintaso on rappeutunut, kantaväestö ja ennen muuta kansallismieliset ovat vainottu laji nykyisessä Suomessa ja ”pakolaiset” eli tunkeutujat ovat eliittien ja romuttuneen valtamedian suojeluksessa.

Meidän suomalaisten ja Suomen jo sekulaarisen pelastuksen kannalta olisi välttämätöntä saada aikaan poliittisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän radikaali kehitysprosessi. Tätä silmällä pitäen huomioimme seuraavaa:

Euroopan Unionista irrottautuminen, Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) eli eurosta eroaminen, itsenäinen talouspolitiikka; oma raha ja sen paino-oikeus, hyvinvointivaltion uudelleen perustaminen sekä sen kehittäminen, erottava isäntämaasopimuksesta, luotava ystävälliset ja yhteistyökykyiset suhteet Venäjään ja palattava puolueettomuuspolitiikkaan. Lisäksi olisi huomioitava, että: Suomea ei saa kytkeä Pohjois-Atlantin liiton Naton-jäseneksi, Suomi ei saa liittyä vapaakauppasopimuksiin (esim. CETA, TTIP, TiSA), pakolaisvyörytys on loputtava ja elintasopakolaiset palautettava lähtömaihinsa ja puoluetuki lopetettava.

Ponnistaessamme yhdessä näiden yllä esitettyjen tavoitteiden toteutumiseksi itsenäisen Suomen aamun sarastus on lähempänä kuin osaamme aavistaakaan.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_14+1994.pdf (Sivu 4.)
 2. HS 22.10.1995
 3. http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/1998/19981193
 4. Satakunnan Kansa 21.2.1998
 5. http://www.eurooppatiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/EU-kronologiaSU.pdf s. 36
 6. Hentilä 2008, s. 163–164.
 7. Itsenäisyys on vaarassa: kamppailu Suomesta 1917 vallankumouksesta 1990-luvun eurohuumaan, 1993; Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle: Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista, 1994; Mihin Suomea viedä?: Maamme nykytila ja tulevaisuus asiantuntijoiden arvioimana, 1995; EU-kaappaus: Raportti tapahtuneesta, Vapaan Suomen liitosta, Suomen tulevaisuudesta, 1995; Yrjö Leinon salattu kujajuoksu: oliko ministeri kaksoisagentti? 2001; Itsenäisyydestä on kysymys – vaiettu totuus EU:n perustuslaista (toim. Ilkka Hakalehto ja Antti Pesonen), 2005.
 8. Rikoslaki 13. Luku. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L13
 9. Naton isäntämaasopimusta koskeva dokumentti (2013). http://hogskolene.forsvaret.no/english/Documents/AJP-4.5%20HNS%20-%20MAY%202013%20edb%20v1%20e.pdf

12 kommenttia

 1. Katotaas koska pääse lehteen täällä pohjanmaan pikku kunnassa? Vastamediaa jaettu satoja kappaleita ja nyt nämä tarrat ympäriinsä!!

  ilauksen tiedot
  Tuote Yhteensä
  Tarranippu – Hitler × 3 7,50 €
  Tarranippu – Monikulttuurisuus on haitallista lapsillesi ja lapsenlapsillesi × 2 5,00 €
  Tarranippu – Refugees Not Welcome × 1 2,50 €

  Plusääni(17)Miinusääni(0)
 2. Suomen ”perustuslaki” 2011 on VALTIOPETOS; joka saatiin LAHJONNLLA ja KIRISTYKSELLÄ ! Sanomat24 keskustelupalstan rekisteröitynyt keskustelija ”timpuri” kirjoitti seuraavaa Kataisen ”hallitusneuvottelujen” jälkeen !

  Kerrotaan kokomuksen suurien velkojen ( puhutaan miljoonan / miljoonien velasta) poistuneen yhdessä yössä hallitusneuvottelujen aikana RKP:n rahoilla; vaatimuksena pakkoruotsin jatkaminen ja 2 ministerinpestiä.

  Heidi Hautala oli Brysselistä käsin sanonut hallitus on ostettu, mutta vaiennut heti, kun vihreät otettiin mukaan.

  ”Perusruslaki” 2011 sisltää myös sisäisen VALTIOPETOKSEN; PL 118 §( julkinen lakitietokanta finnlex)…Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.”

  Tämä PL 118 § on SELVÄSTI PL 6 §:n vastainen; koska vie IHMISOIKEUDET Lapsilta; hetreo-aviomiehiltä ja pienyrittäjiltä .

  Sama hallitus myös TOISEEN KERTAAN pelasti pankit pienyritysten omaisuudella 90-luvun tapaan ;

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahta aiotaan kaapata. ( VARKAUS toteutettiin ”lailla 444/2012” PL 118 §:n VALTIOPETOKSEN suojissa ):

  Olen julkiset todisteet kerännyt archive.is / kimmoleaks.fi – sivustolle ja MV-lehti; keskustelufoorumi / Paljastetaan totuus ( ihmisoikeuksien ja rahan varkaus ).

  Suomesta on TEHTY järjestelmäkorruptio: Iltelejti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei todellakaan maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”. PL 118 § ja ”laki 444/2012” jopa 3 MILJARTDIN euroan VARASTAMISEKSI !

  Jo 9. 12. 2005 tein Valtakunnansyyttäjänviarstoon SYYTEILMOITUKSEN lainsäädännöllisistä ihmisoikeusloukkauksista Suomessa LAPSIA; hetreo-aviomiehiä ja pienyrittäjiä kohtaan …. homma senkun jatkuu PL 118 §; laki 444/2012 .

  Syyetilmoitus koski Eoa ”päätöksen ” 876/2/05 kaltaista tapausta ….”poliisilla ei ole oikeutta suorittaa ESITUTKINTAA kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa.”

  Suomessa siis poliisi ei saa tutkia m. Pl 118 §:n valtiopetosta ja lailla 444/2012 suoritettua MILJARDIVARKAUTTA YMS:…kimmoleaks.fi

  Olen siis USEAAN kertaan tehnyt rikosilmoituskset tästä Suomen ”tilanteesta”; kun usea kansanosa on IHMISOIKEUDETON .

  Myös ihmisoikeusvalitus on tehty 2006 – 2008 ( EIT 24221/06 ) ; sen asikairjat TUHOTTIIN 27.3. 2009

  Tuhoaminen tapahtui Eoa kansliapäätöksen 1350/4/08 mukaisissa ”olosuhteissa” … Suomi on käytännössä KORRUPTOINUT myös Euroopan ihmisoikeustuomioistumen ( Eoa kanalsiapäätös 1350/4/08 todistaa tämän).

  Mitä siis voimme tehdä, kun KOKO Euroopan ”oikeusjärjestelmä” on TOIMIVALLATON käsittelemään Valtakunnnasyyttäjänvirastoon 9. 12. 2005 jättämääni SYYTEILMOITUSTA ?

  Minä tunnustaudun PL 118 §:n mukaiseksi IHMISOIKEUDETTOMAKSI Suomen kansalaiseksi … apua pyydetään IHMISOIKEUKSIEN palauttamiseksi edellämanituille 3 PL 118 §:n mukaiselle kansanryhmälle !

  Plusääni(27)Miinusääni(1)
 3. Kävin Stockmannilla hiljattain. Ostos laitettiin Stockmannin paperikassiin. Myöhemmin huomasin kun paperikassi oli eteisessä(laitan siihen vanhat mainokset ja lehdet) että paperikassin kuvioon oli piilotettu lumihiutaleiden joukkoon Israelin Daavidin tähti!

  Katsokaa jos löydätte tällaisen Stockmannin paperikassin kotoa. Kuviosta löytyy selvästi Daavidin tähti.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 4. Ollaanko tultu siihen vaiheeseen jossa pitää alkaa tosissaan ajatella Kansalaisten ja valtion erottamista toisistaan, avioeroa , koska näyttää siltä että valtio lähti jo kauan aikaa sitten omille teilleen kysymättä varsinaisesti lupaa siihen kansalaiselta, tai vain harhautti kansalaista/kaikenlaisin erinäisin tempuin.

  Tässä nyt ollaan avioliitossa tahon takia joka pettää joka käänteessä, on vaarallinen kumppanilleen,valehtelee , haluaa myrkyttää myös kansalaisten lapset , harjoittaa tarkoituksellista taloudellista vilppiä. Eli on kaikinpuolin petollinen kumppani.

  On siis me, Suomalaiset ihmiset ja valtio inc. Eikä näytä nyt ollenkaan siltä että nuo kaksi vetäisivät yhtä köyttä yhteisen paremman puolesta, valtio kun näkee asiat eri tavalla kuin kansalaiset, ja pyrkii toimissaan kansalaisten oloja huonontamaan, pyrkien vahingoittamaan kansaisten etuja .

  Mihin tarvimme valtiota jos se toimii täysin vastoin sitä mitä haluamme? Niin…ei mihinkään. Siksi ehdotan täysmittaista tilintarkastusta Suomi inc. Sekä sen asettamista toimintakieltoon ja lopulta lopetetattavaksi.

  Me, Suomalaiset olemme se oikea Suomi, ei tuo Suomi inc. Joka ei toimi meidän etujemme parhaaksi. Kun Suomi inc. On lopetettu voi Suomalaiset nimittää pitkän harkinnan jälkeen toisenlaisen edustuksen hoitamaan maan asioita.

  En ole enää pitkään aikaan tuntenut että olisin kansalaisena yhtään samalla planeetalla kuin Suomi inc. Enkä koe yhteenkuuluvuutta ollenkaan sen kanssa, se ei ole se oikea Suomi Finland vaan sen ovat vallanneet kansainväliset suur yritykset, pankkiirit, tiedustelu organisaatiot, maanpetturit…

  Jos joku haluaa tyytyä nykyiseen on hän tyytyväinen mafiaan johtamassa Suomi inc. Kuvitelkaa Suomi inc. Yrityksenä , jos yritys ei menesty ja velkaantuu se haetaan konkurssiin, miksi Suomi.inc olisi yhtään erilainen tapaus ? Voidaan osoittaa että se hoitaa talous asoita huonosti josta seuraa velan määrän nousu jne..

  Suomi inc.:llä Ei ole omaa rahaa, ei itsenäisyyttä ja sitä johdetaan maamme ulkorajojen ulkopuolelta. Tämä on huono liitto, eikä toimi.

  Ollaan rehellisiä, ei tämä liitto toimi . Ehdotan täysmittaista joka kansanosan kattavaa avioerohakemus kansanliikettä. Ja jos taas haluatte jatkaa tätä liittoa kunne kuolema teidät erottaa….niin lopettaakaa valitus ja pillitys, ja eläkää sitten unelmaanne.

  Vertaan nykytilannetta siihen kuin jos nuori kasvava ihminen ei koskaan kykene itsenäistymään vaan elää esim äitinsä kanssa samanlaista lapsi/äiti suhdetta koko aikuisiän, samanlainen epänormaali lapsi/äiti suhde riivaa Suomalaisia, he ovat yhä kiinni äidissään (Suomi inc. )eivätkä kykene rohkeasti irtautumaan , olemaan kapinallinen ja tehdä kuten heidän pitäisi , varsinkaan Koska Suomi inc. Ei edes ole heidän oma biologinen äitinsä. Suomalaisia riivaa korostunut epäterve suhde äitiin , ja se luottamus ja kaikki estää nyt normaalin irtautumis-miksi-lie -kutsuvat-moista…

  Sori vuodatus , mutta olen aikalailla täysin turhaantunut koko nykymenoon . Suomalaisten pitäis myös joskus katsoa peiliin.

  Plusääni(24)Miinusääni(1)
 5. SUOmi ja itsemurha väänsivät kättä. Itsemurha voitti.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 6. Minä katsoin peiliin jo 2005 kun tein SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon petoksellisista Suomen virkamiehistä !

  JAKAKAA siis kaikelle kansalle TIETOA ( archive.is / kimmoleaks.fi ), koska Suomen ”lehdistö”

  on LAHJOTTU yhdessä PL 118 §:n hyväksyneiden ”kansanedustajien” kanssa salaamaan JULKISIA eduksunnan asikairjoja ! ( Eoa päätöksen 876/2/05 tarkat tiedot ; He 55/2007 ; Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONNAN taustata; PL 118 §:n taustat ja motiivit ).

  Lain 444/2012 MILJARDIVARKAUSLAKI todellisten hyötyjätahojen tiedot ja motiivit !

  Suomen ”päättäjät” ovat LAHJONEET koko Euroopan ”oikeusjärjestelmän” toimivallattomaksi tutkimaan Suomen VALTIOPETOKSIA !

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Trumpin yhteys venäjän mafiapomoihin on selvä ja totta on myös että felix sater, semion mogilevich (venäjän mafiapomo) on juutalaisia,
  Mutta en silti lähde oikeuttamaan tai kieltämään hologousteja, jotka ovat totta. Sillä edelleen elää tuhansia jotka näki sen, eivätkä he valehtele. Hologoustin jatkeena meillä on psykiatria, joka toimittaa samaa hologoustia suomalaisille, sillä erolla että keskitysleirit on kaasuttomia, joissa sylkon kaasun sijaan ihmisiä tuhotaan hermomyrkyillä.. hologoustiin johti nyky psykiatrian edeltäjä eugenismi eli rotuoppi, joka tehtiin psykiatri ernest rudinin johdolla poliittisena tilauksena koululääketieteen rotuhygienia keskuksissa ja hitler oli yhtä typerä kuin me..hän uskoi koululääketieteen psykiatrian tekemät vainoharhaiset, yliviisaat ja sadistiset teoriat tieteeksi, vaatimatta niiltä mitään labraa tai faktaa tieteensä teon/ ja diaknoosien teon pohjaksi.
  Juutalaiset kasattiin kotoaan ( kuten nyt suomessa psykiatrit tekee)
  Kskitysleireihin ja mielisairaan diaknoosit tehtiin kaasuleirissä kallon ja luiden mittoja mittaamalla ja kirjattiin kirjaan ennen kaasutusta ( varmistettiin ettei arjalaisia kaasuteta)

  Kun tuo puoskarointi koululääketieteeltä kiellettiin, psykiatrit vain hieman muutti rotuteoriaa, ja intti että kehon kivut on mielisairauden merkki ( ei enää kehon mitat)
  Psykiatrit aloitti ”juutalais” vainot kehon kipu potilaita vastaan ja alkoi samalla brutaliteetilla kiskoa heitä keskitysleireihin kidutettavaksi koska juutalaisia ei enää saanut kiduttaa..
  Sama rotuoppi ja sillä kiduttaminen jatkuu nyt suomalaisten ja.muiden joilla on valtion terveyden hoito, joka toimii puhtaasti poliittisena gestabona ja psykiatrit täsmälleen samanlaisia puoskareita kuin eugenismin aikaan kaasuleirillä.
  Psykiatrit ne sen kaasutuksen keksi ( ei hitler) ja vasruuntunnoton.koululääketiede sorvaa yhä vaarallisia, vainoharhaisia, yliviisaita pannukakku teorian pohjalla olevia teorioita ihmisen näkymättömästä sisimmästä ( jota hekään ei näe) ja rauta kouralla opettaa, manipuloi, pakkotuputtaa väkivalloin vainoharhaisia teorioitaan mitä sopimattomammassa tilassa, kuten sairaana ja brutaalisti pakottaa kehon kipu potilaita ( kuin juutalisia)psykiatreille ruoskittavaksi kommunimia kovemmilla ja pahemmilla teoriolla kuin Totaali marximi..

  Eikö kärkläiselle nyky psykiatrian menttaliteetti kerro, etta tuolta barbaari ryhmältä syntyi juutalaisten tappo tieteen nimissä, jolla ei ole yhtä ainutta labraa tai faktaa diaknoosien tai tieteen teossa.
  Hitler kielsi juutalaisten tappamisen, mutta koululääketiede sanoi, arjalaisista tulee mielisairaita jos juutalaiset saa elää.
  Hologoustin teki koululääketieteen psykiatrit ja jos koululääketieteeltä ei kielletä vaarallisten pannukakku teorioiden tehatailua ihmisen näkymättömästä sisimmästä, sillä niihin uskovat tulevat vaaralliseksi kiihkoksi, kuten kaikissa teorioissa kommunismista alkain on tulu.
  Ja tuo kiihko koululääketieteen lahko/ kultti ukonto on jo nyt niin sadistinen, että odottaa vain aikaa milloin massatuhoaminen alkaa, koska koko psykiatriaa ei silloin puoskarointina kielletty, sen myrkky oksat ovat tuhonneet tuhansien suomalaisten elämän,
  Eli täsmälleen sama hologoust jatkuu suomessa ja kaikkialla joissa on valtion terveyden hoito.
  Vakuutusmaat välttyvät kärsimyksiltä, koska hidän ei tarvitse mennä julkiselle joka toimii poliittisena gestabona ja kriitikkojen pelättävänä kidutuskeskuksena.

  Hologoust on totta tänään ja totta juutalisten kaasuleirit, jossa psykiatrit ( ei hitler) ohjelmoi tappamisen.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat