Sairaan- ja terveydenhoidon laadun romahtaminen; yksityistämisen riemuvoitto!

Sipilän hallitus on yksityistänyt Suomen kansallisomaisuutta ja julkisia palveluita ennätyksellisesti. Yksityistämisen lista on todella pitkä, ja sen katastrofaaliset seuraukset ovat nyt paljastumassa. Sipilän hallituksen kunnianhimoisimpia tavoitteita ovat olleet esimerkiksi sote-uudistus, jossa perinteinen sairaan- ja terveydenhoito siirtyisi kasvottomien globaalien pääomanhaltijoiden armoille.

Yllämainitussa kylmässä yritystoiminnassa huolehditaan vain taloudellisesta menestymisestä, huoli asiakkaiden hoidon laadusta ei merkitse yhtään mitään.

Sote-uudistus lyhyesti

Lyhyesti sote-uudistuksessa  koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto haluttiin modernisoida siirtämällä nämä palvelut kunnilta 18. perustettavalle maakunnalle. Sote-uudistuksen oli määrä toteutua vuodesta 2021 alkaen.

Tiivistettynä soten valinnanvapausjärjestelmään liittyisi mahdollisuus esimerkiksi useita sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävälle asiakkaalle suunniteltavaksi henkilökohtaisen budjetin, jonka kehyksissä hän tulisi valitsemaan tarvitsemansa palvelut maakuntien hyväksymien palveluntarjoajien joukosta.

Valinnanvapaus tarkoittaa voittojen maksimointia monikansallisille pääoman haltijoille ja palveluiden laatu romahtaa

Sote-uudistuksessa siirretään perinteinen sairaan- ja terveydenhoito kasvottomien globaalien markkinavoimien armoille. Voittoja maksimoidaan laadun kustannuksella, kuten esimerkiksi Esper caren ja hoivakoti-Attendon ikävät tapaukset osoittavat.

On merkille pantavaa, että valinnanvapaus toisi mukanaan sellaisen perusongelman, missä yksityiset palveluiden tarjoajat punnitsevat tarkkaan palveluiden kannattavuuden, ja päätyvät tarjoamaan niitä vaihtoehtoja, jotka tyydyttävät kapitalistisen markkinatalouden normistot. Tällöin tarjotaan vain sitä, joka tuottaa suurimman voiton laadunkin kustannuksella ja maakunnat hoitaisivat kannattamattomat ”bisnekset”.

Sote-uudistus uhkaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Sote-uudistuksella mainostetaan hyvinvoinnin ja terveyden vahvistumista (hyte) kunnissa. Asiasta kysyttiin sosiaali- ja terveysjohtajien lisäksi myös sosiaali- ja terveysjärjestöiltä, mitkä edustavat hyte-toimintaa toteuttavia järjestöjä ja lisäksi toteuttavat hyte-toimintaa käytännössä.

Vastaajista yli 70 prosenttia ennakoi, että sote-uudistus vierottaa hyvinvoinnin ja terveyden vahvistumisen (hyte) sote-palveluista. Lisäksi vastaajat arvioivat, että uudistus pienentää hyte-toiminnan voimavaroja nykyisestään. Sosiaali- ja järjestöjohtajat ja sosiaali- ja terveysjärjestöt katsovat, että kunta ja maakunta eivät sovi hyte-käytännöistä riittävän tarkasti. Sosiaali- ja terveysjärjestöistä 69 prosenttia ja ja sosiaali- ja terveysjohtajista 88 prosenttia eli selkeän enemmistön mukaan hyte-toiminta vaarantuu koordinaattorin puuttuessa kunnasta.

Viime vuoden puolella enemmistö järjestöjohtajista ja puolet sote-johtajista katsoivat heikompiosaisten pääsyn palveluihin heikentyvän nykytilanteeseen verrattuna, jos valinnanvapautta lisätään.

On syytä huomioida alueellinen eriarvoisuus. Rikkaimmat maakunnat olisivat paremmassa asemassa kuin köyhemmät, jotka jäisivät paitsioon systeemistä. Samalla tulisi huomioida päättävien poliitikkojen osakkuus ja sitä kautta taloudellinen hyöty sote-uudistukseen liittyvässä ulkoistamisessa.

Soten ja samalla yksityistämisen katastrofaaliset seuraukset ovat nyt paljastumassa

Sipilä myös aikoo reagoida yksityisten hoivakotien katastrofaaliseen tilaan.

Jäljempänä esitetyt ylilyönnit sisältyvät sote-uudistukseen sarjaan:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin hallintoylilääkäri, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtosen mukaan Esperi Caren tapaus paljastaa sen kuinka heikolle perustalle sote-uudistus on Suomessa rakennettu. Lehtonen viittaa sote-uudistuksen pyrkimyksenä olevaan kymmenen prosentin kululeikkaukseen. 

Lehtonen kirjoittaa:

”Vanhusten hoivapalveluja koskevat paljastukset ovatkin monelle suomalaiselle olleet katkera herätys reaalitodellisuuteen. Jos palveluihin käytettävää rahamäärää leikataan, heikkenevät palvelut. Näin on viime vuosina jo käynyt perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelujen osalta. Jos julkisia palveluja kilpailutetaan ja ulkoistetaan yrityksille, eivät yritykset ehdoin tahdoin tee yhteiskunnan heikompia auttavaa sosiaalipolitiikkaa tai pyri ajamaan yleistä etua. Esperi Caren tapaus osoittaa, kuinka heikolle perustalle Sipilän hallituksen sote-uudistus on rakennettu”.

Attendo tinkii hoitajamitoituksista

Valtakunnallisesti toimiva hoivayhtiö Attendo on jatkuvasti tavoitellut tinkimään hoitajamitoituksista sekä yöhoitajien määrästä käynnistäessään uusia vanhustenhuollon toimintayksikköjä.

Lisäksi:

Viranomaiset ovat määränneet tammikuussa Alavudella aloittaneen Attendon hoivakodin toiminnan keskeytettäväksi, uutisoi Helsingin Sanomat. HS:n mukaan hoivakodissa on kuollut kuusi asukasta vajaan kuukauden aikana ja syitä siihen selvitetään.

HS:n mukaan aluehallintovirasto oli päättänyt keskeyttää Pelimanni-hoivakodin toiminnan välittömästi perjantai-iltana. Viranomaiset selvittävät vanhusten turvallisuutta Attendon hoivakodissa.

Aluehallinnonviraston mukaan Pelimannin ”toiminta ei vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja toimintayksikön asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.”

Mehiläisen hoivakodeissa on puutteita

Lisäksi Mehiläisen hoivakodeissa on paljastunut epäkohtia. Ne eivät kuitenkaan ole Aluehallintovirastojen päätösten perusteella olleet yhtä mittavia kuin Esperi Carella ja Attendolla. Viranomaisten mukaan korjattavaa on kahdeksassa Mehiläisen hoivakodissa, ja sen sijaan Attendolle hallinnollista ohjausta annettiin 13 ja Esperille 16 hoivakodissa.

Yksityisen päiväkotiketjun Touhulan hoitajat tekevät myös siivous- ja ruoanlaittotyöt

Suomen suurin yksityinen päiväkotiketju Touhula on toiminut jatkuvan työvoiman alimitoituksessa sen päivähoitoyksiköissä. Touhulan hoitajat joutuvat siten tekemään hoivatyön ohessa kaikkea muutakin, kuten esimerkiksi siivous- ja ruoanlaittotöitä, jotka eivät tietenkään heidän toimenkuvaansa kuulu. Työvoimakustannuksista säästämällä pyritään suurempaan voittoon.

Lopuksi

Ulkomaisomisteiset yritykset omistivat jo vuosien 2002 ja 2006 tilastovertailun mukaan mittavan osan yritystoiminnasta Pohjoismaissa ja Hollannissa. Nykyisin ulkomaisten sijoittajien omistus on vain lisääntynyt. Luonnollisesti tämä suuntaus on havaittavissa myös Suomen sairaan- ja terveydenhoidon palveluissa.

Yhtiöittäminen ja yksityistäminen ovat olleet vallitseva trendi nykyisessä Suomessa, muissakin yritystoiminnoissa kuin sairaan- ja terveydenhoidon alueella. Yksityistäminen tarkoittaa globaalien markkinavoimien armoille joutumista. Silloin pahimmassa tapauksessa kansainvälinen suurpääoman haltija sanelee ehdot, jotka vaikuttavat yritystoiminnan tarjoavien palveluiden laatuun, jolloin kysymyksessä on rahastaminen, sujuvien ja laadukkaiden palveluiden sijaan. Jos TTIP-sopimus olisi astunut voimaan, kansainvälisten sijoittajien lainsäädäntö suoja olisi noussut valtioiden lainsäädännön yläpuolelle.

Globaalit sijoittajat keskittyvät nopeiden voittojen saamiseen, eivätkä hyötyjen tuottamiseen maalle, tai maksa välttämättä veroja maahan, jossa yritystoiminta sijaitsee.

Lisäksi:

Sote-uudistus ja siihen liittyen Suomen sairaan- ja terveydenhoidon tason merkittävä romahtaminen ovat ristiriidassa Suomen perustuslakiin nähden.

Tärkeimpinä perusoikeuksina nousevat esille ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, oikeus elämään ja ihmisarvoon, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä uskonnon– ja omantunnonvapaus. Nämä oikeudet muodostavat niin sanotun perusoikeuksien ytimen, jota ei voida rajoittaa edes poikkeusoloissa.1

Itsenäistyminen:

Suomen sairaan- ja terveydenhoidon palvelut tulee kansallistaa. Näiden palveluiden tarkoituksena ei ole voittojen maksimointi, vaan laadun, luotettavuuden ja hyvinvoinnin tuottaminen kansalaisille. Suomen on irrottauduttava köyhdyttävistä ja ”orjuuttavista” globaaleista rahoitusmarkkinoista sekä monikansallisen modernin omistajaluokan otteesta. Tämä luonnollisesti tarkoittaa myös julkisten palveluiden kansallistamista. Iäkkäät ihmiset ovat rakentaneet ”itsenäistä” Suomea, jota ”itsenäisyyttä”, ei enää ole. Nämä vanhukset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden, sillä rahaa kylläkin riittää siihen. Säästöjä syntyy, kun emme ota vastaan ”turvapaikanhakijoita” sekä laitamme kaikki vuoden 2015 jälkeen ”turvapaikanhakijoina” maahan tulleet pois Suomesta. Vapautuminen negatiivisesta globalisaatiosta tarkoittaa myös vaurastumista. Siten Suomen tulee itsenäistyä ja luopua eurosta sekä erota Euroopan unionista ja toteutettava maassa talousdemokratian reformi. Tämä itsenäistyminen ei kuitenkaan realisoidu ilman hyvin radikaaleja menetelmiä.

Eduskuntavaalien kautta vaihtuu hallitus. Vaalien tuloksena olisi enemmän kuin mieluista toivoa poliittisten voimien jalostumista monikansallisen rahaimperialistien edustajista, Suomen ja sen kansan hyvinvoinnin palvelijoiksi, jota tuskin tapahtuu parlamentaarisin keinoin.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Valmiuslaki (1080/1991). 6–7 §. Viitattu 9.5.2008

Viittaukset

Valtioneuvosto. Maakunta- ja sote-uudistus. Mikä on sote-uudistus.  Saatavina:  https://alueuudistus.fi/mika-on-sote-uudistus 

Kela (13.2.2018). Elämässä. Saatavina: https://elamassa.fi/terveys/sote-uudistus-lyhyesti-mita-valinnanvapaus-tarkoittaa-kaytannossa/

SOSTE. Saatavina: https://www.soste.fi/sosiaalibaro/sote-uudistuksen-tavoitteiden-toteutuminen-epatodennakoista/

Katja Incoronato (3.2.2019). Uusi Suomi. HUS-ylilääkäri ja professori: ”Esperi Caren tapaus osoittaa, kuinka heikolle perustalle sote-uudistus on rakennettu”. Saatavina:

Katja Incoronato (3.2.2019). Uusi Suomi. HUS-ylilääkäri ja professori: ”Esperi Caren tapaus osoittaa, kuinka heikolle perustalle sote-uudistus on rakennettu”. Saatavina: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/271007-hus-ylilaakari-ja-professori-esperi-caren-tapaus-osoittaa-kuinka-heikolle-perustalle

Tilastokeskus (2009). Saatavina: https://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-11-10_005.html?s=0

MTV (5.2.2019). Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaksi-yohoitajaa-riittaa-yhtaikaa-kolmeen-yksikkoon-mtv-selvitys-hoivayhtio-attendo-on-pyrkinyt-useasti-tinkimaan-hoitajamitoituksissa-korkein-hallinto-oikeus-tiukasti-valviran-puolella/7270968#gs.YJoyg8B0

HS (8.2.2019). Saatavina: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005994446.html

MTV (8.2.2019). Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yle-myos-mehilaisen-hoivakodeissa-puutteita-viranomaisen-mukaan-korjattavaa-kahdeksassa-hoivakodissa/7261632

MTV (6.2.2019). Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yksityinen-paivakotiketju-joutui-tulilinjalle-toimitusjohtaja-kiistaa-kroonisen-hoitajapulan-lastentarhanopettajien-ja-lastenhoitajien-tehtaviin-siivous-ja-ruoka-eivat-kuulu/7270770#gs.I8AFPoVI

27 kommenttia

 1. Maahanmuuttajiin on mennyt 2015 jälkeen noin 850 milj € vuodessa, tästä ei paljoa keskusteltu. Nyt vanhusten hoitoon pitäisi laittaa 250 milj € ja se tuntuu vaikealta. Vanhukset on kuitenkin rakentaneet tämän yhteiskunnan toisin kuin 32000 maahanmuuttajaa jotka tulivat tänne 2015 nauttimaan hyvinvoinnista.

  Hyvä rahoituskeino olisi lakkauttaa puoluetuet, pankkituet, lopettaa maahanmuutto kokonaan, ja kehitysapu.

  Eläkerahastoja on yli 200 miljardia euroa. Eikö sieltä voisi vipata rahaa, nyt kun sitä kipeiten tarvitaan ?

  Entä tämä – oliko tarpeen viskata rahaa ulkomaisille pankeille ?
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000875183.html

  Suomi on todella väkivaltainen maa. Olemme hirvittävien rikollisten armoilla.

  Plusääni(58)Miinusääni(0)
 2. Pelkkä soten valmistelu maksaa jo yli 400 miljoonaa euroa, ajatelkaa jos se olisi käytetty Suomen julkisen terveydenhuollon lisäresurssiksi, korjaamaan niitä heikkouksia joita vuosikausien kokoomuksen ajama resurssileikkauspolitiikka on terveydenhuollollemme aiheuttanut. Tämän leikkauspolitiikan avulla kokoomus on nimenomaan halunnut saada kansaa bisnes-soten puolelle. Tehdään leikkauksia joilla saadaan kansa purnaamaan, jotta voidaan alistaa koko terveys ja hoiva bisnekselle.

  Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on ollut 2015-2017 Euroopan mittauksissa neljänneksi paras Euroopassa sellaisten maiden kuin Sveitsi, Norja ja Hollanti jälkeen ja EU:n toisiksi paras Hollannin jälkeen. Myös tiedelehti Lancet rankkasi Suomen terveydenhuollon maailman parhaaksi hinta-laatusuhteeltaan toukokuussa 2018 julkaistussa vertailussa. Miksi maailman yksi parhaista halutaan tuhota kokoomuksen ja keskustapuolueen bisneksillä ja lehmänkaupoilla?

  Plusääni(22)Miinusääni(0)
 3. Onneksi meillä on nyt ahmed- ja mohamed-nimisiä raketti-insinööri-tähtitieteilijälääkäreitä Suomi täynnä ja näillä monen vuoden käytännön kokemus ISIS-yliopiston kaulankatkaisu- ja pillunsilpomisklinkoilta. Voi tätä rikkauden määrää. Suomi nousuun!

  Plusääni(22)Miinusääni(0)
 4. Riittääkö vanhusten hoidossa se, että vanhukset pidetään hengissä. Vähän siltä vaikuttaa. Vanhusten pitäisi myös viihtyä viimeisissä asuinpaikoissaan.

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 5. Kyllä jo edelliset hallitukset tiesivät tämän ! Niimpä SALASSA puoluekurilla pakotettiin kansanedustajat 2 ”eduskunnassa” hyväksymään perustuslakimuutois; VALTIOPETOS : Suomen ”perustuslain” 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa. ( lähde julkinen lakitietokanta Finnlex ).

  Julkinen keskustelu Suomen TAHALLISESTA alasajosta on kielletty mm. sulkemalla archive.is-palvelu vaalien ajaksi … archive.is/kimmoleaks.fi … julkisten asiakirjojen julkistaminen estetään !

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 6. Mykkäs-Kaitsu sanoi suoraan miten homma on: otetaanko me lisää moniosaajia vaiko nostetaan veroja ja leikataan? Hä, miten on? No, kyllähän niitä veroja SILTI nostettiin ja vähän ehkä leikattiin myös suomalaisilta koululaisilta, opiskelijoilta, vanhuksilta, työttömiltä, työtätekeviltä jne. Sellaista sattuu. Ihan varmuuden vuoksi on, katsos, hyvä vähän leikata, niin Kaitsu ja muut kokoomuslaiset (talous)nerot pysyvät reilusti kuusinumeroisissa vuosiansioissa. Vähemmällähän tässä maassa ei tunnetusti pärjää.

  https://mvlehti.net/2019/02/09/vake-oy-nain-sipila-ja-kokoomus-kuppaavat-suomen-kasvottomille-paaomakeplottelijoille/

  Mitäs tykkäätte Vake Oy:stä? Nyt voi Pipipään Juha sanoa: en minä mitään myynnyt, eikä eduskunta, vaan se oli tuo Vake kun möi. Nyt ei tarvitse edes eduskunnan nimellisesti mistään päätellä tai äänestellä, sillä Vake myy selkäsi takana kyllä Postin, Altian, Nesteen ja kaiken vähänkin tuottoisan tässä maassa. No, Postihan ei mitään tuota, mutta pitäisikö sen? Eikö pakettien ja kirjeiden lähetys ole sellainen ihan perusoikeus meille kurjille suomalaisillekin? Turha sitä on kilpailuttaa ja ajaa koko hommaa piippuun ja sitten pakettiin. Jos vain jaettaisiin kansan posti ja lopetettaisiin kaikki tämä tulosvastuullinen kvartaaliajattelu, mediaseksikäs ulkoistaminen ynnä ”järkeistäminen” ja muu sekoilu. Juuri postista joku isoperseinen ämmä (joku yliapulaisvarajohtaja/outsourcing junior vice-president communications expert?) sanoi: ”Aina meillä on pienet YT:t päällä.” Että semmoista. Pipilän Nuha lahkokavereineen voi myös samaan hengenvetoon todeta: en minä mitään Vakelta ostanut, vaan lapseni, veljeni, serkkuni ja vaimoni vain…

  Vake rikastuu siis siirtämällä valtion omaisuutta omaan salkkuunsa, sekä ”kehittämällä” (leikkaamalla/kilpailuttamalla/potkuja antamalla/supistamalla/huonontamalla) että ”ottamalla vastaan ja luovuttamalla osakkeita.” Aika kiva tuo viimeinen; niin nätisti sanottu. Tämä on siis osakekeinottelua, ei pörssikeinottelua, sillä Vake suhmuroi ja puliveivaa listaamattomilla osakkeilla. Mutta yhtälailla niillä on arvonsa, jolla ne ostetaan ja myydään. Tuo marginaali on se voitto, joka jonkun (=kansan) selkänahasta otetaan. Ei siis eroa pörssiosakkeista mitenkään, paitsi että Pörssi Oy puuttuu tästä pelistä, eikä ota omaa osuuttaan bisneksestä eli voitontavoittelusta näin selkosuomeksi.

  Sipilä & Co., nousevan polven perskekolaiset ihmelapsipoliitikonalut sekä muut vasemmistolaiset niin oikealta kuin vasemmalta repivät hintaa ostamalla ja myymällä osakkeita. Hintoja saadaan hilattua ylös kusettamalla eli nostamalla hintaa keinotekoisesti. Pörssi Oy ei suoranaisesti tässä ole rikoskumppanina, mutta media sekä pankkimaailma sitäkin enemmän. Hyväveliverkostolaiset ynnä muut maanpetturit voivat ottaa halpaa lainaa ja maksaa sillä osakkeen hintaerotuksen ostajan puolesta tai sillä halvalla lainalla ostaa osakkeet itselleen kalliimmalla, ja sitten hinnan noustua myydä ne jälleen pois. ”Kattokaa ny, kuin nuin kalliilla ostettiinkin! Luki ihan lehessäki, sano!” Lehden päätoimittaja (ja se pankinjohtaja) vain ”sattuu” olemaan Jewhad Zippilän loošikaveri.

  Takkiin jos tulee tai vahinko sattuu, niin voit olla VARMA sen olevan minä & sinä joka nämä kuprut korkoineen maksaa. Ja silloinhan leikataan ja irtisanotaan – ihan vitun sama mitä nämä ”päättäjämme” ja muut juutalaisten sylikoiranperkeleet valehtelivat eduskunnan vitsinkerrontakilpailuissa juuri vain hetkeä aiemmin. Ainoa probleema on ettei ketään vain enää ole pitkään aikaan naurattanut…

  Plusääni(17)Miinusääni(0)
 7. Kyllä sitä rahaa on, kun sitä tehdään vain. Sitten se raha laitetaan tekemään työtä. Markka takaisin, juutalainen euro ja sionistinen EU pois!

  Sipilän, Bernerin ja muiden jutkujen ynnä lakeijoidensa omistussuhteet julki ja rikolliset linnaan/kuopan reunalle. Lapio käteen, niin Katainenkin saadaan edes kerran tekemään oikeita töitä.

  Viinatehtaat voisivat myydä muslimeille, niin loppuisi se viinan kanssa pelleily tässä maassa. Postinkanto varmaankin pian lopetetaan ”kannattamattomana” kokonaan tässä maassa.

  ”Kivoja” kirjainyhdisteitä ovat saaneet aikaiseksi ja varmaan kohta miljardi (1 000 000 000 €) hassattu rahaa — ei mihinkään! Kunnon jenkkisyöpää tämä Suomen touhu alkaa olla jo. Konsultit ja muut ”asiantuntijat” ovat sitten taas näitä Sipilän, Bernerin ja muiden rikollisten kavereita eli palautusprosentti rahoissa on ”päättäjillemme” hyvä.

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
 8. Aivan kyllä Suomessa rahaa on, mutta eduksunta VARASTAA sitä pankki-vakuutuslaitoksille.

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahta aiotaan kaapata.” Suomesksi VARASTAA 1,3 -3 miljardia euroa ”lailla 444/2012”.

  Tämä kaikki tehtiin puolueiden saaman korruption; ”puoluerahoituksen” vuoksi.

  Iltalehti 19.2. 2013 ”MIljoonien rahavirrat puolueille.”

  Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan”. Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Paljollako esim. ”hoivayhtiöt” rahoittivat keskustaa ja kokoomusta saadakseen puoli Suomea omistukseensa ja oikeuden rahastaa vanhuksia; Aamulehti : Nimettömänä pysyttelevän viranomaislähteen mukaan jopa vanhusten omaisuutta on jouduttu myymään, jotta hoivapalvelut on saatu maksettua .

  Tämä Attendo yms. on vain jäävuoren huippu vanhusten OMAISUUDEN laillisteussa ryöstössä; joka tapahtuu jo NYT vaikka lopullinen SOTE-veivaus ei edes ole vielä eduskunnan pöydällä !

  Varmasti perustuslakivaliokunta EI ole lainkaan huolestunut vanusten omaisuuden RYÖSTÄMISESTÄ tämän sote-sopan seurauksena !

  Näytää, että PL 118 § Suomen KASTIJRJESTELMÄ tehtiin tarkoituksella Suomen kansalaisten RYÖSTÄMISTÄ silmälläpitäen .

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. Nainen on edelleen sielultaan kokoomukselainen. Jos Petteri Orpo lähettää vaimonsa laatiman kirjeen näppärästi omalta työkoneeltaan, niin semmoista elävässä elämässä vain tapahtuu eikä se ole mikään vakava UTVA- tason asia (on tämäkin, kun joutuu puolustelemaan Petteri Orpoa).
   Asioiden mittasuhteet hukassa?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Suomalaiset haluavat nukkua. Ei sovi tämä nainen eduskuntaan tsuhna-kansalle.
   Outoa kun täällä voi käydä ’kuseksimassa’ ja esittää mitäänsanomattomia kommentteja.
   Ei ole sivuston maineen kannalta hyvä asia. Miksei niitä poisteta?
   Kyse on vääränlaisen vapauden sallimisesta.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistäminen tarkoittaa yksinkertaisesti eutanasiaa, armomurhaa, ja se koskee koko kansaa, vaikka tuleekin ensimmäisenä näkyviin vanhusten kohdalla.

  Jo lähes 50 vuoden ajan kansa on myös itse itselleen säätämänsä lain turvin murhannut ikähaitarin toisen pään edustajia, lapsia, aborteissa. Jo noin 700 000 lasta on murhattu kansan yhteisestä tahdosta. Onkin selvää, ettei kansalle merkitse mitään ihmishenki tai sen suojeleminen.

  Maallisella tasolla perustana on yksityisten pankkiirien pyörittämä velkarahajärjestelmämme, jossa raha syntyy ja tulee kiertoon vain pankeista lainaa ottamalla, velkaantumalla siis. Velkoja myönnettäessä rahaa luodaan tyhjästä (kyseessä laillistettu rahanväärennystoiminta) vain ko. velkojen verran, eikä korkoihin luoda erikseen rahaa. Yhteiskunnassa on siis koko ajan pankeille takaisin maksettavaa enemmän kuin rahaa on olemassakaan, ja tämä tekee velkarahajärjestelmästämme pyramidihuijauksen. Koko ajan yhteiskunnassa on keskimääräinen pakko ottaa pankeista lisää velkaa entisistä veloista selviämiseksi. Näin syntyy väkisin koko yhteiskuntaa koskeva velkakierre, velkaorjuus, kaikki muukin orjuus ja lopulta lohduton tuhoutuminen. Raha loppuu väkisin kaikkialta yhteiskunnassa. Velka on voimakkaampi sota-ase kuin mikään armeija.

  Kansan maksamat verot menevät nyt kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden (velkarahajärjestelmän yksityisten pyörittäjien) taskuihin lainojen lyhennyksinä ja korkoina, ja sitä varten tulo- ja varallisuusvero on luotukin. Muuhun käyttöön verovarat eivät riitä. Siksi valtionkin on koko ajan otettava lisää velkaa (tai leikattava menoja eli hirttämällä itse itsensä), ja niin joudutaan velkojien ja heidän sanelemiensa lainaehtojen armoille. On tunnettu tosiasia, että lainanantajat (se kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus) vaativat lainojensa ehdoksi mm. juuri sosiaali- ja terveysjärjestelmän yksityistämistä eli koko kansan hidasta ja varmaa eutanasiaa – kansanmurhaa. Jos hallituksemme ja sen valinnut kansa eivät suostu yksityistämään raha- ja pankkijärjestelmämme tavoin sosiaali- ja terveyspalveluja, silloin maahan ei saada enää rahaa (sitä velkaa) ja yhteiskunta tukehtuu nopeasti kuoliaaksi. Suomen kansa on orjakansa, ja sen on hengissä pysyäkseen valittava hitaampi tuhoutumisen tapa, yksityistäminen eli vallan antaminen viholliselle ja sen mielivallalle. Suomen poliittiset puolueetkin ovat vain pelkkiä vihollisen (rikollisuuden) haarakonttoreita, eikä niillä ole kansan kanssa mitään tekemistä. Kuitenkin juuri kansa äänestää vaaleissa näitä puolueita ja niiden edustajia ja siten omaa tuhoutumistaan.

  Asialla ei siis ole ”Sipilän hallitus” vaan sen takana oleva ja sen valinnut Suomen kansa. Kansa itse yksityistää pakkotilanteessa Sipilän hallituksen välityksellä.

  Kuitenkaan mainittu ”maallisen” tason todellisuus ei ole asian ydin vaan ydin on hengellinen. Jumalahan on kaikkivaltias, eikä mitään tapahdu hänen tietämättään tai sallimattaan. Jumala on kääntänyt selkänsä tälle syntiselle ja jumalattomalle kansalle, koska kansa on kääntänyt selkänsä hänelle ja hänen pelastustielleen, Jeesukselle Kristukselle. Kun Jumala kääntää kansalle selkänsä, perkele saa tilan toimia ja tuhota. Siksi olemme joutuneet myös kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden (velkarahajärjestelmän ja sen seurausten) valtaan. Ainoa tie ulos on siis parannuksenteko (sydämen katumus ja sydämen usko), jolloin Jumala itse alkaa poistaa rangaistuksiaan ja tuhon syöverit poistuvat (esim. velkarahajärjestelmästä on vain niin mahdollista päästä eroon),

  ”kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus” (Ap. t. 17:30).

  Ei siis tarvita artikkelin lopussa mainittuja ”hyvin radikaaleja menetelmiä”. Tarvitaan vain sydämen nöyryyttä Jumalan sanan ja siinä vaikuttavan Pyhän Hengen (siis Jumalan itsensä) edessä. Silloin Jumala itse, tultuaan kansa sydämiin asumaan perkeleen poistuessa sieltä, alkaa ohjata kansan tien pois tuhon syövereistä.

  Lukaisin myös tänne kirjoitetut kommentit, ja kolme kommenttia niihin:

  Eräs kommentoija kirjoitti: ”Olemme hirvittävien rikollisten armoilla”, mutta todellisuudessa kansa on perkeleen ja jumalattoman oman itsensä armoilla (syntiinlankeemuksen seurauksena sydämissä asuu luonnostaan perkele), Jumalan vihan armoilla.

  Toinen kommentoija kirjoitti, että vanhuksia ”pidetään hengissä”. Ei pidetä. Yksityistäminen on sama kuin eutanasia.

  Kolmas kommentoija kirjoitti: ”rikolliset linnaan/kuopan reunalle”. Hänen olisi pitänyt kirjoittaa tarkemmin: ”kansa itse linnaan/kuopan reunalle”, sillä jumalaton, perkeleen orjuudessa elävä kansa itse on synneillään sytyttänyt Jumalan vihan ja vetänyt hänen rangaistuksensa (mm. velkarahajärjestelmän ja sen pyörittäjien ja ylläpitäjien riehumisen) päälleen.

  Kansa itse on syyllinen ja vastuussa, eivät vain nuo rikolliset tahot, jotka Jumala on rangaistuksenaan lähettänyt kimppuumme. Jumalan rangaistuksista päästään vain tekemällä sydämen parannus Jumalan edessä.

  Jo oma perustuslakimme ilmoittaa kansan itsensä olevan vastuussa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (PL 2§). Kansa itse siis on oma esivaltansa, ja se tarkoittaa sitä, ettei täällä ole kuria pitävää esivaltaa lainkaan (kuka nyt itseään rankaisisi?). Perkele (kansa) saa riehua yhteiskunnassa täysin vapaasti, ja se on ongelmiemme perusjuuri. Kansa on siis ansainnut tuhonsa. Ei siinä ole mitään ihmettelemistä. Kaikin voimin kansa on pitkään pyrkinyt pääsemään eroon Jeesuksesta ja Jumalasta (Psalmi 2), ja siksi jäljelle on jäänyt ainoastaan perkele ja kaiken tuhoutuminen. Kyseessä on itsemurha, vaikka se tällä hetkellä tulee julki myös yksityistämisen ja eutanasian kautta.

  Mitäpä minä muuta kirjoittamaan. En vastaa minulle osoitettuihin kommentteihin, ei huvita enää. Olen kirjoittanut asiasta täälläkin n. 100-200 kertaa, täysin turhaan.

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
  1. Yksityistäminen ei ole sama kuin eutanasia,koska eutanasia on armomurha.Yksityistäminen on armoton murha.

   Ja kun puhutaan kansanvallasta,niin minkä kansan?Kasaarikansan?Edustuksellinen demokratia ei ole demokratiaa,vaan demokratian irvikuva.Kansalaisalotejärjestelmällähän pyrittiin vastaavaan demokratiaan,eli todelliseen kansanvaltaan.Mutta Yleisradiohan sössi sen jo alakumetreillä menemällä itse ottamaan kantaa siinä ”tasa-arvosessa avioliittolaessa.”Silloin kun kansalaisalote jätetään vetämään,niin median Pyhä Tehtävähän on olla puhemiehen roolissa,eikä itse ottaa kantaa.Ja nyt tihutyötä viimmeistellään hokemalla”enemmiistö kannattaa tätä,enemmistö kannattaa tätä”-siis vähemmistö on se, joka ei kannata,eikä tätä vähemmistöä edelleenkään päästetä ääneen,kun taas homot ja lesbot saa jatkuvasti olla äänessä.Siis mitä se on kun toesta vähemmistöä nostetaan,ja toesta paenetaan peätä turpeeseen?Ei se aenakaan Tasa-arvoa ole!-Siis ensin meni demokratia,ja sitten tasa-arvo.Ja piti olla tasa-arvonen avioliittolaki! Ja Yleisradiostakin tuli erikoesradio-anusradio,tai kasaarirapamaharadio, sikäli kun se mikään Yleisradio on ikinä vielä ollukkaan.

   Plusääni(14)Miinusääni(0)
   1. Juurikin näin. Vesku on nyt valitettavasti puhunut itsensä pussiin tämän ”kansanvalta/rahvaanvalta”-argumentin kanssa, sillä me emme HALLITUSTA tai EU-päättäjiä valitse.

    KUKA TODELLA HALLITSEE TÄTÄ MAAILMAA?

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
  2. Kansa tahtoo ja jopa rahoittaa omaa tuhoutumistaan. Ensinnäkin kääntämällä selkänsä Jumalalle, ja maallisessa mielessä lahjoittamalla Veikkaus oy:n välityksellä rahaa näille rikollispuolueille. Heh – aika nerokasta, eikö ?

   https://www.talouselama.fi/uutiset/veikkaus-vie-koyhilta-ja-antaa-poliitikoille/ebae6669-d87f-37e7-9662-f73f6b95642b

   Lainaus tuosta Talouselämä -lehden artikkelista :

   ”Veikkaus määrittelee olevansa olemassa edunsaajia varten. Yhtiön markkinoinnissa esitellään tärkeitä ja hyödyllisiä tieteen, taiteen ja sosiaalialan avustuskohteita.

   Toisenlaistakin listausta olisi tehtävissä Veikkauksen edunsaajista: Tuomo Puumala (kesk) 27 200 e, Jutta Urpilainen (sd) 26 000 e, Harry Harkimo (ln) 18 910 e, Ilkka Kanerva (kok) 4 000 e, Mika Niikko (ps) 2 400 e, Jukka Gustafsson (sd) 2 000 e. Muun muassa tuollaisia palkkioita Veikkaus maksoi vuonna 2017 hallituksessaan ja hallintoneuvostossaan istuville poliitikoille.

   Annetaanhan toki Veikkauksen rahoja myös nuorisotyöhön: Kokoomuksen Nuorten Liitto 649 000 e, Perussuomalaiset Nuoret 115 000 e, Sosialidemokraattiset Nuoret 529 000 e, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto 346 000 e, Suomen Keskustanuoret 674 500 e, Svensk Ungdom 226 500 e, Vasemmistonuoret 331 500 e, kepu-taustainen Vesaisten Keskusliitto 425 000 e, demaritaustainen Nuorten Kotkien Keskusliitto 647 000 e, kokoomuksen ”läheisjärjestö” Kansallinen Lasten Liitto 220 000 e ja monta muuta poliittisen taustan järjestöä, jotka kuittasivat viime vuonna rahaa Veikkaus-varoista. Vihreät Nuoret jäivät vuonna 2018 vaille rahoja, koska eivät osanneet tehdä hakemusta.

   Avustukset myöntävän opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan Veikkaus-rahoja voidaan käyttää tavanomaisen järjestötoiminnan lisäksi myös puolueiden nuorisojärjestöjen kampanjointiin esimerkiksi eduskuntavaaleissa järjestämällä niiden ehdolla oleville jäsenille yhteisiä vaalitilaisuuksia tai maksamalla näiden yhteisiä kampanjamainoksia.

   Valtion rahapeliyhtiöön kohdistuvista intohimoisesta poliittisesta rakkaudesta on omiaan kertomaan ankara poru niin sanotusta saunadiilistä, jolla pääministeri Juha Sipilä (kesk) nosti Harkimon jonon ohi Veikkauksen hallitukseen. Harkimo päätti pestinsä alle vuodessa havahduttuaan siihen, että on bisnestensä vuoksi jäävi.”

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Ei Suomella (tai sen eduskunnalla) ole omaa ulkopolitiikkaa, kuten ei myöskään omaa riippumatonta lainsäädäntövaltaa tai omaa finanssipolitiikkaa. Niistä päättävät EU ja sen taustapirut ja maailmanperkeleet (joiden voimavarana ja taisteluaseena on velkarahajärjestelmä ja sen tuoma valta mm. suurten maiden armeijoihin). Suomi ei ole itsenäinen valtio, eikä sen eduskunnalla ole mitään merkitystä. Maailmaa hallitsee tuo maailmansaatana, ”tämän maailman ruhtinas”, kuten Raamattu sanoo. Maailman valtioita eivät johda niiden omat hallintaelimet (kumileimasimet) vaan niiden yllä häilyvä kultasormuksinen käsi. Suomen eduskunnalla, hallituksella ja presidentillä ei ole mitään valtaa mihinkään tärkeään asiaan. Suomi on kaikissa suhteissa orjamaa, ja sen kansaa pidetään hengissä (velalla) vain sen verran, että sitä voidaan lypsää. Miksei siis parannuksenteko ja tie kansan pelastumiseen ole vaaliteema?

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
  2. Ei Suomen ulkopolitiikkaa ole unohdettu, koska sitä ei ole olemassakaan. Suomen ulkopolitiikka on osa USA:n neokonservatiivien hahmottelemaa läntisen arvoyhteisön kollektiivista ulkopolitiikkaa. Siinä liittolaisilla on vaihtelevia rooleja kunkin maan erityisolosuhteista riippuen. Suomi on matala-aktiivisen geopolitiikan maa, jonka länsisuuntautuneisuutta pystytään vahvistamaan sisältä päin maan helposti korruptoitavaa eliittiä hyväksikäyttäen. Maan kansa on poliittisesti vähälahjaista ja lauhkeaa. Kulttuurimarxistinen aivopesu on uponnut väestöön hyvin ja syövyttänyt sen maatalouskaudella omaksuneen sisun ja itsenäisen selviytymisasenteen melkein täysin. Myös uskonnollinen perinne on tuhottu tai korvattu saatanallisilla lahkoilla. Maa ei aiheuta ongelmia NWO-projektille.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
  3. Päätäntävalta ulkopolitiikasta on EU:lla. Ei Suomella (tai sen eduskunnalla) ole omaa ulkopolitiikkaa, kuten ei myöskään omaa riippumatonta lainsäädäntövaltaa tai omaa finanssipolitiikkaa. Niistä päättävät EU ja sen taustapirut ja maailmanperkeleet (joiden voimavarana ja taisteluaseena on velkarahajärjestelmä ja sen tuoma valta mm. suurten maiden armeijoihin). Suomi ei ole itsenäinen valtio, eikä sen eduskunnalla ole mitään merkitystä. Maailmaa hallitsee tuo maailmansaatana, ”tämän maailman ruhtinas”, kuten Raamattu sanoo. Maailman valtioita eivät johda niiden omat hallintaelimet (kumileimasimet) vaan niiden yllä häilyvä kultasormuksinen käsi. Suomen eduskunnalla, hallituksella ja presidentillä ei ole mitään valtaa mihinkään tärkeään asiaan. Suomi on kaikissa suhteissa orjamaa, ja sen kansaa pidetään hengissä (velalla) vain sen verran, että sitä voidaan lypsää.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Soinin ’työteliäät’ ja ’korkean moraalin’ omaavat hoitajat raatavat kuten eliitti määrää. Ja ennenkaikkea pienellä palkalla. Voi jopa palkata kaksi filippiinoa yhden meikäläisen kuluilla jotta Soini saa rauhassa polttaa rahaa rukousaamiaisillaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat