Sote-uudistuksesta ei ole hyötyä ja se johtaa markkinavoimien armoille; havaintoja

Poliittinen eliitti ja sitä tukeva valtavirtamedia ylistävät kilvan toteutettavaa sote- ja maakuntauudistusta ja sen valinnanvapausjärjestelmää. Modernisointi on kuitenkin tehty väärässä marssijärjestyksessä. Uudistus jättää osan potilaista ilman hoitoa ja laiminlyö sairaaloiden osaamiskulttuurin. Mikä pahinta, uudistus jättää perinteisen sairaan- ja terveydenhoidon kasvottomien globaalien markkinavoimien armoille. Voittoja maksimoidaan laadun kustannuksella.

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen julkisen hallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote-palveluiden reformiin suuntautunut hanke. Se siirtää julkisten sote-palveluiden vastuun kunnilta 18. perustettavalle maakunnalle.1 Erikseen valmisteltava valinnanvapauslaki ohjaisi asiakkaan vapaasti valitsemaan lain piiriin sisältyvistä palveluista maakunnan yhtiön, yksityisen yhtiön tai järjestön tarjoamien palveluiden väliltä.2

Maakuntia on esitetty perustettavaksi 1. heinäkuuta 2017. Sote-palvelut siirtyisivät maakunnille 1. tammikuuta 2019.

 

Sote-uudistus on katastrofi

Poliittinen mafia ja niitä tukeva valtamedia ylistävät sote- ja maakuntauudistusta, mikä kuitenkin johtaa väistämättä kilpailukeskeisyyteen voiton maksimoimiseksi.

Sipilän mukaan sote-uudistuksen aikataulu pitää ja kaiken pitäisi olla valmista kesäkuun lopussa.
Sipilän mukaan sote-uudistuksen aikataulu pitää ja kaiken pitäisi olla valmista kesäkuun lopussa.

Ruotsissa valinnanvapausjärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2009 alkaen. Tuolloin Ruotsissa tuli voimaan lainsäädäntöuudistus, joka luovutti Ruotsin maakäräjille sekä kunnille hankintamenettelyjen rinnalle vaihtoehtoisen mahdollisuuden laajentaa palveluiden tuottajakuntaa.3

Ruotsin valtion tarkastusviraston vuonna 2014 julkaisemassa raportissa ilmeni kritiikkiä alueellisen ja sosio-ekonomisesta tasa-arvon näkökulmasta katsottuna perusterveydenhuollon maakäräjäalueiden pakollisia valinnanvapausjärjestelmiä kohtaan.4 Tämän julkaisun mukaan valinnanvapauslainsäädäntö on muuttanut Ruotsin terveydenhuoltoa tarvelähtöisestä kysyntäkeskeiseen suuntaan. Tämä siis tarkoittaa mainitun järjestelmän edustavan kovan linjan globaaleja kapitalistisia arvoja, joiden mukaan taloudellisen voiton keskittyminen monikansallisten pääoman imperiumien haltuun on tärkeintä. Tarkastusvirasto pitääkin tutkimuksen tulosta negatiivisena kehityksenä, missä ilmenee myös empiiristä näyttöä epätasa-arvoisesta vaikutuksesta.

Tutkimuksiin viitaten muistamisen arvoista on, millä menetelmällä tutkimus on suoritettu. Teoreettinen tutkimus keskittyy vain ajatusrakennelmiin ja niiden tarkasteluun, joka ei välttämättä paljasta totuutta ilman empiiristä (käytäntöön eli havaintoon pohjautuva) osa-aluetta, joka sitoisi teorian todellisuuteen.

On hyvin mahdollista, että tästäkin valintavapausjärjestelmästä on tehty teoreettisvoittoisia tutkimuksia, jotka ovat mahdollistaneet totuuden väärentämisen sote-uudistuksen ja sen valinnanvapausjärjestelmän kannattajien eduksi.

Tässä sote- ja valinnanvapausjärjestelmässä palveluita ulkoistettaisiin ja ne siirtyisivät entistä enemmän ulkomaiseen omistukseen, jolloin terveyden- ja sairaudenhoidon laatu huonontuisi, sillä toiminta noudattaisi markkinatalouden ja monikansallisen kapitalismin arvomaailmaa.

 

Professorit tyrmäävät sote-uudistuksen

Kokeneet lääkärit jakavat sote-uudistuksen epäkohdat kuuteen eri alueeseen, joita tässä tiivistäen referoidaan:5

 1. On edetty väärässä järjestyksessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon modernisoimista on jo vuosia yritetty pohjustaa kustannussyillä välttämättömäksi ja esitetty väestölle tehokkaampaa hoitoon pääsyä ja alueellista tasa-arvoa. Tämä toteutuisi, kun perustettaisiin 18 maakuntahallintoa, joiden vastuulle jäisi käytännön toteutus.

Ennen hallinnollisten uudistuksien toteutusta pitäisi olla valmiina malli, jonka toimivuus olisi testattu valmiiksi riskianalyysillä, jonka tulos puoltaisi muutosta. Nyt nämä asiat on tehty päinvastaisessa järjestyksessä.

Lääkärikonkareiden mukaan hoidon priorisointi ja koordinaatio vaikeutuvat entisestään. Lääkärilehti kirjoittaa:

Vain pieni osa suomalaisista ilmoittaa ymmärtävänsä, mitä sote-uudistuksessa on käytännössä tapahtumassa, eikä se ole vaikuttanut olevan selkeää päättäjillekään. Tiedossa on nyt laajan päivystyksen sairaaloiden määrän rajoittaminen kahteentoista ja toistaiseksi tarkemmin määrittelemätön potilaan vapaan valinnan mahdollisuus terveydenhuollon palveluihin.

Kommentaari

Ei ole ihme, että suomalaisten palveluja yritetään karsia ja hyvinvointi yhteiskuntaa eliminoida globaalin markkinatalouden ehdoille sopivaksi, kun maa sallitaan miehittää muukalaisinvaasiolla hirvittävin kustannuksin sekä pumpataan kansallisvarallisuus ja verorahat ylikansallisen pankkiirieliitin hyödyksi.

 1. Uudistus ei takaisi vaikuttavaa hoitoa; osa potilaista jää ilman hoitoa

Perusterveydenhoitoon varatut rahat eivät kohdistuisi oikein. Lääkäriin voi päästä nopeasti, mutta lääketieteellisesti perusteltuun ja vaikuttavaan tutkimukseen sekä hoitoon pääsyn ei ole takeita, jos palvelua tarjoavan yksikön tulomuodostus koostuu vain tutkimuksen ja hoidon kokonaiskustannuksien säästöistä. Tällöin potilas jää säästöpaineessa helposti vaille tarvitsemaansa oleellista hoitoa.

Kommentaari

Tässä yhteydessä tulee painottaa alueellista eriarvoisuutta. Rikkaimmat maakunnat olisivat paremmassa asemassa kuin köyhemmät, jotka jäisivät paitsioon systeemistä. Samalla tulisi huomioida päättävien poliitikkojen osakkuus ja sitä kautta taloudellinen hyöty sote-uudistukseen liittyvässä ulkoistamisessa. Muistammehan vielä liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) valtion teiden yhtiöittämishankkeet; tämä keplottelu yritys tuli muuten maksamaan veronmaksajille kaikkiaan jo keskeytyneessä selvitysvaiheessa 331498 euroa. Mahdollisesti Berneriin kytkeytyvät yhtiöt olisivat hyötyneet taloudellisesti teiden yhtiöittämisestä. Suomen poliittisen mafian piirissä on esiintynyt epäilyjä nepotismistä  eli sukulaisten suosimisesta aivan pääministeriä myöten. Herää kysymys kuinka monella päättäjällä on oma lehmä ojassa liittyen esimerkiksi julkisen sektorin palveluiden uudistamiseen.

Epäeettisyyden lisäksi tästä seuraisi huonompia hoitotuloksia ja sairastavuutta sekä korvattavien potilasvahinkojen määrää, mitkä seikat alentaisivat Suomen yleistä taloudellista positiivista kehitystä.

 1. Sairaaloiden ammattitaito kokee inflaation

Erikoissairaanhoidossa kahdeksan keskussairaalaa pidetään jo ”vajaakuntoisina” sairaaloina, ja ammattitaitoinen henkilöstö pakenee näistä sairaaloista. Tätä ei kyetä enää kontrolloimaan yliopistosairaaloiden koordinaatiolla. Ruotsinkielistä palvelutuotantoa ei voida määräyksellä aloittaa Seinäjoella. Ainut mahdollisuus tämän toteuttamiseen on ostopalvelut, ja tuskin sekään on aina mahdollista. Jo suomenkielisen Fimean siirto Kuopioon oli aluepoliittinen silkkaa itsepetosta. Ei siis ole ymmärretty sitä vaikutusta, mitä osaajakunnan ammatillinen kehittyminen ja sen arvostus merkitsee koko sairaalan osaamiskulttuurille.

 1. Kuinka tutkimus ja koulutus turvataan?

Terveydenhoidossa yhtenä tärkeänä edellytyksenä toiminnan kokonaisvaltaiseksi onnistumiseksi on laadukkaan tutkimustoiminnan ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuksen turvaaminen. Tämä ei kuitenkaan sote-uudistuksessa toteudu. Yksityiset palveluntuottajat ovat hyödyntäneet julkisin varoin koulutettua lääkäri- ja hoitajakuntaa ilman mitään kompensaatiota koulutusajasta. Tutkimuksen ja koulutuksen turvaamista ei ole ollut uudistusta koskevissa keskusteluissa esillä, vaikka asia on niin tärkeä, että se olisi pitänyt päättää jo ennen hallintomallin lopullista hyväksymistä.

 1. Kenen vastuulle lankeaa varautua suuronnettomuuksiin?

Valtakunnallinen terveydenhuollon varautuminen suuronnettomuuksien ja vastaavien katastrofitilanteiden varalle on ollut täysin julkisen terveydenhuollon tehtävänä. Tämän toiminnan organisoiminen perustuu nykyisen sairaala- ja terveyskeskusverkoston käyttöön. Toiminta ja materiaalinen varautuminen ovat toistaiseksi olleet hyvällä tasolla. Koordinaatiovastuu laajoissa onnettomuuksissa on Sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttamana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä. Mikäli yksityisten toimijoiden roolin voimistuu, edellyttää se valtakunnallisen varautumisen uudelleenjärjestämistä, vastuun ja kustannusten uudelleenallokointia. Tätä ei ole vielä valmisteluissa esitetty.

 1. Säästön tarve on unohtunut

Esitetyssä uudistusmallissa rahan säästäminen on unohtunut. Mikään taho ei ole esittänyt, miten säästöt mahdollisesti syntyvät. Väestölle halutaan tarjota kohtuullinen, nykyistä edullisempi ja kuitenkin vaikuttava terveydenhuolto. Tämä haaste on suunnaton. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää lääketieteellistä vastuunkantoa, koordinoitua hoidon priorisointia ja huomattavia terveydenhuollon henkilöstön sekä resurssien vähennyksiä nykyisestä tasosta. Nämä tavoitteet tuskin ovat realistiset 18 maakuntaan tasapuolisesti suhteutettuna. Tällaiset muutokset edellyttäisivät valtakunnallista koordinoimista.

 

Loppukommentit

Hyvin todennäköisesti sote-uudistus johtaa säästöjen sijasta menojen kasvuun. Arviolta yli kymmenen prosenttia valtion juoksevista menoista katetaan nykyään ottamalla lisävelkaa.

Yllä esitetyt epäkohdat sote-uudistuksessa eivät ole ainoita. Tämän uudistuksen taustalla varjostaa uhkaavana yhtiöittäminen eli kansainvälisten sijoittajien armoille joutuminen. Suomen ja suomalaisten taloudellinen asema tuskin kohentuu Sipilän hallituksen päätöksellä yhtiöittää maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto. Oikeusoppineet ihmettelevät päätöstä ja pitävät sitä vallankumouksellisena muutoksena, mutta eivät myönteisessä mielessä. Kriitikoiden mukaan sote-palveluja siirretään nyt markkinavoimien armoille EU-korttia käyttämällä, vaikka siihen ei olisi ensinkään pakkoa.6

Muitakin Suomen taloudellista hyvinvointia ja itsenäisyyttä rapauttavia uudistuksia on toteutettu: esimerkiksi kilpailukykysopimus, kriminaalin sekä absurdin pakolaisinvaasion salliminen, mahdolliset lukukausimaksut opiskelijoille, yhtiöittäminen jne.

Suomen yhteiskunta ja taloudellinen omavaraisuus ovat ajautuneet perikatoon. Hallituksesta, virkamieskoneistosta ja näitä tukevasta valtamediasta on tullut vihollinen kansalle, jonka edunvalvojana sen tulisi toimia. Luonnollisesti monikansalliset rahoituslaitokset ja talouskeinottelijat ovat myös Suomen taantuman taustalla.

Suomen tulee itsenäistyä oikeasti, eikä tyytyä sen illuusioon.
Suomen tulee itsenäistyä oikeasti, eikä tyytyä sen illuusioon.

Poliittisen eliitin eli mafian röyhkeydellä ei ole rajoja. Suomalaisilla ei ole kohta enää edes omaa toimivaa kieltä ja kulttuuria, sillä tunkeutujien etniset massat ovat pian hallituksen siunauksella ne valloittaneet. Suomen tulee itsenäistyä ja luopua eurosta sekä erota Euroopan unionista ja toteutettava maassa talousdemokratian reformi. Tämä itsenäistyminen ei kuitenkaan realisoidu ilman hyvin radikaaleja menetelmiä.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Mikä on sote-uudistus? – Alueuudistus fi. Viitattu 20.3.2017; Mikä on maakuntauudistus? – Alueuudistus alueuudistus.fi. Viitattu 20.3.2017.
 2. Sote- ja maakuntauudistus. Saatavilla: http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus
 3. Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV
 4. Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? Stockholm: Riksrevisionen, 2014. (RIR 2014:22)
 5. Lääkärilehti (10.1.2017). Sote-uudistus ei toteuta säästöjä eikä parempaa hoitoa. Saatavilla: http://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/sote-uudistus-ei-toteuta-saastoja-eika-parempaa-hoitoa/
 6. Aki Taponen (20.1.2017). Kaleva. Väyrynen: Bernerin liikennehanke on temppu hankkia budjetin ulkopuolista velkarahaa. Saatavilla: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/vayrynen-bernerin-liikennehanke-on-temppu-hankkia-budjetin-ulkopuolista-velkarahaa/749440/; Ari Mölsä (3.5.2016) Yle-uutiset. Oikeusoppineet: Sipilän porvarihallitus on tehnyt sote-vallankumouksen. Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/3-8813146

1 kommentti

 1. Digitalisaation ja äly(kääpiö)puhelinten aikakausi on ajamassa meidät seinää vasten.

  Kaiken pitää olla helppoa ja vaivatonta. Alakerran pizzeriasta voi tilata appsilla kotiinkuljetuksen – toiseen kerrokseen.

  Unelmahöttö josta halutaan todellisuutta on kostautumassa kuin tuhat veitsen iskua vyön alle.

  Pahat päätöksentekijät ovat poistamasaa käteisrahaa samalla kun ”äly”sukupolvi on keskittynyt makeisiin unelmahattaroihinsa.

  Emme tätä tilanneet mutta paska on jäämässä käteen.

  Kun ja jos käteisrahan käyttö lopetetaan/kielletään, se tarkoittaa yksityisyyden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden loppua.

  Näkymätön rahapoliisi valvoo siitä hetkestä lähtien joka ikistä transaktiota. Et voi edes Linnanmäellä maksaa enää hattaraa käteisellä. Se tosin näyttää sopivan hyvin ”äly”sukupolvelle joka vapaaehtoisesti asentaa valvontapannan vaikka sukupuolielimeensä – kunhan se on helppoa ja vaivatonta.

  Plusääni(22)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat