Suomen NATOn täysjäsenyyden hyväksyminen odottaa myös Turkin ratifiointia; Eurooppaa odottaa suuronnettomuus

Madridin huippukokouksen yhteydessä paljastui sekä Suomen että Ruotsin ilmeinen liittyminen NATOon. Tarkastelemme jäljempänä muiden muassa niitä syitä, mitkä ovat johtaneet NATOn laajentumiseen Venäjän rajoille? NATOn laajentuminen itäblokkiin aiheuttaa katastrofaaliset seuraukset Euroopalle. 

_____________ 

NATOn pääsihteeri ja juutalaismafian edunvalvoja Jens Stoltenberg naljaili Venäjän presidentti Vladimir Putinille NATOn huippukokouksen tiedotustilaisuuden NATO-illassa. Stoltenberg sanoi, että ”Nyt hän saa enemmän NATOa ovenkynnykselleen kuin koskaan aiemmin”. Tämä oli luonnollisesti Stoltenbergiltä hyvin typerästi sanottu, eikä miespoloinen taida tajuta sitä, mitä merkitsee Pohjoismaille ja kokonaisuutena Euroopalle tilanne, jossa Venäjä  “…saa enemmän NATOa ovenkynnykselleen kuin koskaan aiemmin”? 

Stoltenbergin mukaan Suomi ja Ruotsi hyväksytään NATOn täysjäseniksi nopeassa prosessissa. 

Miksi NATO laajenee Venäjän ovenkynnykselle? 

Tietyt länsivallat määrittelevät NATOn välityksellä Venäjän ”merkittävimmäksi ja välittömimmäksi uhkaksi liittoutuman turvallisuudelle”. Tähän nojautuen NATO on päättänyt kasvattaa merkittävästi varustautumistaan itäisen Euroopan maissa. 

Kuitenkaan Venäjä ei ole muodostanut uhkaa sotilasliittoutumalle, eikä liittouman jäsenmaiden turvallisuudelle.  Muiden muassa tähän Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen Venäjää vastaan on myös Suomi innokkaasti osallistunut, vaikka Suomi ei ole vielä edes NATOn virallinen jäsenmaa. 

Tietyt voimakkaat NATO-maat perustelevat antamaansa sotilaallista tukeaan Ukrainalle täysin perättömällä turvallisuusuhalla, jonka muka Venäjä on aiheuttanut liittoumalle. 

Venäjä ei ole Euroopalle, eikä Suomelle uhka, vaan mahdollisuus. Ennen kuin maamme katkaisi diplomaattiset ja taloudelliset suhteensa Venäjään, Suomella oli perinteisesti hyvät kahdenväliset suhteet, ja niiden ylläpitäminen olisi ollut kaikkien osapuolten etu tulevaisuuttakin ajatellen. Miksi Suomessa ei ole ymmärretty hyödyntää Venäjän suunnatonta markkinapotentiaali, vaan sitä vastoin virallinen Suomi on syössyt maansa kasalaisineen taloudelliseen ahdinkoon ja NATOn myötä hengenvaaraan. 

Suomi on yksi länsimaiden eniten Venäjää vastustavista ja mustamaalaavista maista. Tämä on mahdollista siksi, että Suomen maanpettureista muodostuva poliittinen koneisto toteuttaa Venäjä vihamielistä politiikkaa. NATO-kiihkoisimmat ja Venäjä vihamielisimmät poliitikot löytyvät kokoomuksesta, vihreistä sekä ilmeisesti perussuomalaisista. Näiden puolueiden tietyt edustajat ovat ujuttanee Suomen Maailman talousfoorumin ja YK:n Agendan 2030 totalitaristisiin tavoitteisiin. 

Suomen ja Venäjän välillä on vallinnut vuosikymmeniä naapuruussopimus sekä Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947. Nämä mainitut sopimukset kieltävät liittymisen sotilasliittoon vihollismaiden kanssa. Suomen poliittinen eliitti tai paremminkin mafia on syyllistynyt valtiopetokseen. 

Nykyinen Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on jatkoa vuonna 2014 alkaneelle Itä-Ukrainan sodalle (jota kutsutaan myös Ukrainan sisällissodaksi). Itä-Ukrainan sodassa Donbassin kansantasavaltojen Venäjän kielinen väestö joutui Ukrainan juutalaishallinon joukkojen murhaavan terrorismin kohteeksi. Venäjällä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin estää kyseinen terrorismi ja kansanmurha sekä samalla pysäyttää NATOn laajeneminen ovenkynnykselleen, kuten Stoltenberg asian ilmaisi. 

Syitä NATOn ekspansionismiin Venäjän rajoille 

Yhdysvaltojen ja EU:n globaali valtapolitiikka on toteutunut Itä-Ukrainan sotana ja nykyisenä Venäjän ja Ukrainan välisenä konfliktina. Tästä yhtenä osoituksena on NATOn laajentuminen Itä-Eurooppaan. NATO-jäsenyyden ratifioinnista olisi Suomelle katastrofaaliset seuraukset. 

Vuonna 2015 Chicagon yliopiston professori, John Mearsheimer perusteli luennollaan tyhjentävästi sekä johdonmukaisesti, miksi Ukrainan konflikti on Yhdysvaltojen ja tiettyjen muiden NATO-maiden aiheuttama?  

Lisäksi John Mearsheimerin mukaan Yhdysvallat ynnä muut tietyt NATO-maat ovat valtapolitiikallaan aiheuttaneet Venäjän ja Ukrainan välisen selkkauksen

Toisin sanoen juuri edellä esitetty tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen johtama maailmanjärjestys on hiipumassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä poliittiselle Tyynenmeren akselille (esim. Kiina, Venäjä, Intia jne.). Koska Yhdysvaltojen johtajuus maailmanjärjestyksen keulakuvana murenee, eikä se pysty säilyttämään globaalia asemaansa yllä rauhanomaisin keinoin, on se turvautunut voimakeinoihin pyrkiäkseen säilyttämään aikaisemman globaalin kypsän hegemoniansa. Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta.    

Lyhyesti voidaan sanoa, että NATO on USA:n keulakuva sekä astinkivi Eurooppaan, mutta Ukraina on Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikkaa Euroopassa. NATOn eli NATO-jäsenmaiden päätehtävä on huolehtia Yhdysvaltain eduista Euroopassa sellaisina kuin Washingtonin kulloinenkin valtaeliitti ne arvioi.  Suomen tärkein velvollisuus ja tehtävä on omalta osaltaan mahdollisesti tulevana NATO-maana huolehtia Yhdysvaltojen globaalin suurvaltapolitiikan intressien täyttymisestä. Tämä tarkoittaa myös Suomen tuhoutumista lännen ja Venäjän välisen konfliktin jalkoihin. 

Loppupäätelmät 

Esitämme muutamia esimerkkejä niistä varjopuolista sekä uhista Suomelle, mikäli maa onnistuu ratifioimaan jäsenyyden sotilasliitossa, kuten olemme jo aikaisemmin kirjoittaneet Magneettimedian artikkelissa “Yhdysvaltojen globaalille valtapolitiikalle on Suomen NATO-jäsenyys välttämätöntä; huomiot Baltian maiden NATO-jäsenyyksistä ja NATOn haitoista”. 

 1. NATO ei tuo puolustuksellista turvaa  

Oikeammin määriteltynä NATO ei ole puolustus- , vaan hyökkäysliitto. Se on aggressiivinen ja konfrontaatioihin (vastakkainasettelu) valmistautunut liittouma.  

NATOlla ei ole mitään velvoitetta puolustaa jäsenmaitaan.  

NATOn 5. artikla yhteisestä puolustuksesta perustuu täydellisesti toiveajatteluun. 5 artikla ei sisällä sellaista lupausta, jonka mukaan aina yhtä NATO-maata puolustettaisiin sen joutuessa hyökkäyksen kohteeksi. Todellisuudessa kukin NATO-maa määrittelisi omat puolustustarpeensa vain, ja ainoastaan oman maansa puolustusta ajatellen, muiden auttamiseen ei olisi resursseja.   

Oleellista on huomioita, että NATOlla ei ole omia sotajoukkoja, vaan osallistuminen sotaoperaatioihin on jokaiselle NATO-maalle täysin vapaaehtoista. Joukot siis muodostuisivat kunkin NATO-maan omista joukoista, mutta ilman osallistumisvelvollisuutta. Muistettakoon, että suulliset lupaukset, eikä paperillekaan kirjoitetut merkitse yhtään mitään tositilanteessa.   

 1. NATO luo turvattomuutta, ja on hengenvaarallinen elementti   

NATO-jäsenyys tarkoittaa esimerkiksi suomalaisten ja Baltian maiden kansalaisten uhraamista Yhdysvaltojen uusliberalistisen globaalin valtapolitiikan alttarille.  

NATOn 5. artiklan mukainen sotatoiminta NATOn yhteistä “vihollista” vastaan ei ole uskottavaa. Tästä huolimatta sodan syttyessä lännen ja Venäjän välille, Yhdysvallat käyttäisivät tiettyjä NATO-maita, kuten esimerkiksi Ranskaa, Britanniaa, Suomea, Baltian maita ja tiettyjä Itä-Euroopan NATO-maita välineinään hyökkäyksessään Venäjää vastaan. Suomesta ja Baltian maista muodostettaisiin tiettyjen NATO-maiden sotilaallinen tukikohta, mikä olisi välitön uhka Venäjälle. Tämä tarkoittaisi varmaa Suomen ja Baltian maiden tuhoutumista suurvaltojen välisten ja Eurooppalaisen sodan jalkoihin. Ei varmaankaan ole laisinkaan älykästä tahallaan ajautua venäläisten hypersoonisten ja Sarmat-ohjusten maalitauluksi varsinkaan, kun kyseiset ohjukset voivat pyyhkäistä esim. Ranskan kokoisen maan alueen hetkessä pois maailmankartalta. Yllä esitetyt uhat tapahtuisi vaikka NATOn 5. artiklaa ei käytettäisikään.    

 1. NATO-jäsenyys estää paluun omaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan  

Ensinnäkin Suomi menettää NATO-jäsenyyden myötä pääasiallisen osan itsenäisestä päätäntävallastaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Vaikka tosin Isäntämaasopimuksen kautta meillä ei ole enää ollut varsinaisesti omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.   

NATO-jäsenyys liittää Suomen entistä kiinteämmin Yhdysvaltojen uusliberalistiseen politiikkaan, mikä tarkoittaa  Suomen täydellistä integroitumista länteen ja mahdollisten myös suomalaisten NATO-sotilaiden uhraamista Yhdysvaltojen maailmanjärjestyksen hegemonian ylläpitämiseksi. Kuten ensimmäisessä luvussa jo sanottiin, Yhdysvaltojen maailmanjärjestys on hiipumassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä Tyynenmeren akselille. Ukraina on vain yksi instrumentti USA:n johtaman maailmanjärjestyksen ylläpitämiseksi. Onhan tutkittu, että maailmanjärjestykseen liittyvät eri suurvaltaliittoumien väliset sodat puhkeavat usein vilkkaasti maailmanjärjestyksen syklin hiipumisvaiheessa. Tämä on luonnollista, sillä hiipumista yritetään ehkäistä suursodalla.  

 1. Arvokkaan naapurivaltion suhteiden turmeltuminen  

Baltian maat, Pohjoismaat ja tietyt Itä-Euroopan maat ja oikeastaan EU:n maat kokonaisuudessaan ovat katkaisseet kaikki yhteishankkeet Venäjään, ja ovat ryhtyneet tuhoamaan kaupankäyntiä, ja Helsinki on eritoten aloittanut historiallisten siteiden katkomisen Moskovaan. Suomen sekä Neuvosto-Venäjän ja nykyisen Venäjän keskinäinen noin 77 vuotta kestänyt rauhan, ystävyyden ja yhteistyön jakso on ohi ja tulevaisuus avautuu jäätävän vihamielisinä suhteina Venäjään Yhdysvaltojen satelliittivaltiona.   

Suhteiden menettäminen naapurivaltioon merkitsee myös sitä, että rikotaan kahdenvälisiä sopimuksia, kuten Suomi on rikkonut isäntämaasopimuksen ja NATOon linkittymisen myötä naapuruussopimusta Venäjän kanssa. Länsiliittouman maat, Suomi mukaan lukien, ovat hyökänneet Venäjää vastaan toimittamalla aseita Ukrainaan ja asettamalla talouspakotteita Venäjälle.  

Näiden ratkaisujen satoa saa nyt Suomikin niittää. Näiden toimintojen ansiosta Venäjä on sulkenut kaasuhanansa myös Suomeen, minkä seurauksena kaasusta riippuvaiset teollisuuden haarat ja leipomot sulkeutuvat sekä kaasulla lämpiävät omakotitalot sekä rivi- ja kerrostalot jäävät ilman lämpöä.  

Lisäksi kaikkiin Baltian maihin on kaasun tuonti keskeytynyt.1 Eniten näistä ratkaisuista kärsii kansa.  

Vihamielistä politiikkaa Venäjää kohtaan harjoittaneet valtiot ajautuvat tulevaisuudessa myös taloudellisiin vaikeuksiin. Jopa valtamedian uutisointien mukaan myös Suomessa elintarvikkeiden hinnat ovat alkaneet nousta roimasti.2  

 1. NATO-jäsenyyden hintalappu muodostuu kalliiksi  

Vaikka Suomella olisi päättäväisyyttä vastustaa muiden NATO-maiden painetta osallistua operaatioihin, ja kieltäytyisi niistä, koituu pelkästään valmiuden ylläpitäminen kalliiksi.   

Menoja olisi kahdenlaisia. Yhtäältä NATO -maat joutuvat maksamaan oman osuutensa NATOn menoista, sen yhteisten systeemien ylläpidosta. Toisaalta jäsenmaiden täytyy sopeuttaa oma puolustusjärjestelmänsä NATOn mallistoon, osallistua yhteisiin operaatioihin ja lähettää sotilaita sotilasliiton esikuntiin.   

Puolustusministeriön vanhan selvityksen mukaan NATO -kustannuksista suurimpana laskuna olisi puolustusvoimien sopeuttaminen. Selvityksen mukaan tämä hanke maksaisi noin 300 miljoonaa euroa, joka tosin nykyisin saattaa olla suhteessa jopa paljon hintavampi. Mainittu selvitys tehtiin vuonna 2011. 

6. Puolustustahdon romahtaminen  

Sotilasliitto NATO on aggressiivinen hyökkäysliitto. NATOn tarkoituksena on ennen muuta muodostaa Yhdysvalloille sillanpääasema Eurooppaan. Täten suomalaiset NATO-sotilaat eivät enää palvelisi perinteisen Suomen maanpuolustuksen hyväksi, vaan he sotisivat vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja EU:n globaalin valtapolitiikan hyväksi. Yhdysvaltojen ja EU:n globaali valtapolitiikka kytkeytyy myös Maailman talousfoorumin tavoitteisiin. Itse asiassa suomalaisilta tuhottaisiin NATO-jäsenyyden myötä mahdollisuus osoittaa aitoa puolustustahtoa, sillä  itsenäinen Suomi on tuhottu ja tämän tilalle on asetettu ylikansallisia teollisuus- ja talousjättejä sekä globaalia rahaeliittiä palvelevat EU, YK ja tietyistä NATO-maista muodostuva liittouma.  

NATO-maiden sotilaiden tehtävänä olisi puolustaa transatlanttisen liittouman maailman hegemoniaa eli valtavien talousimperiumien intressejä. NATO-maista muodostetut armeijat ja NATOn esikunnan upseerit palvelevat vain murhakoneistoa, joka palvelee globaalia edellä mainittuja intressejä.  

Virallisen Suomen poliittiset päätökset, joiden perusteella liityttiin muiden muassa EU:n, euroon, Isäntämaasopimukseen ja nyt mahdollisesti NATOon ovat täydellistä isänmaan petturuutta ja täyttävät sekä maanpetoksen että valtiopetoksen tunnusmerkit. Suomen isänmaana on korvannut kasvottomat ylikansalliset raha- ja talouseliitit ja niihin kytkeytyvät kansainväliset instituutiot, joiden tunnusmerkkeinä ovat byrokraattisuus, teknokraattisuus ja itsenäisten valtioiden sekä kansallisen kulttuurin vastustaminen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Yle-uutiset. Kaikki Baltian maat lopettaneet venäläisen maakaasun tuonnin  
 1. MTV-uutiset. Ruokalaskuun jopa 500 euron nousu – nämä tuotteet kallistuvat 

Stoltenbergiltä suorat sanat historiallisena iltana Putinille – MTVuutiset.fi 

Why is Ukraine the West’s Fault? Featuring John Mearsheimer – YouTube 

John Mearsheimer Ukraine-Russia 2022 Analysis – YouTube 

10 kommenttia

 1. Pitkä perusteellinen kirjoitus. Lyhyesti. Suomi julistautuu Venäjän vihollisvaltioksi, vaikka yhteistä rajaa on 1350 km.
  Seurauksena Venäjän kauppa ja turismi loppuu ja Suomen talous romahtaa. Mahdollinen lännen ja idän sota tuhoaa Suomen, koska sitä käydään tuhoasein eikä Venäjällä ole suurta pakotetta säästää siviiliuhreja, koska Suomessa on venäläisiä vain alle satatuhatta. Suomen armeija on varautunut torjumaa hyökkääjiä, mutta ohjusten torjunta ei onnistu.
  Suomalainen politiikka ja media ryssävihassaan on luonut tilanteen, jossa vanha ystävyys suomalaisia kohtaan ei estäne laajoja pommituksia, vaikka enemmistö kansalaisista ei ryssävihaa tunne median lietsonnasta huolimatta.

  Plusääni(40)Miinusääni(5)
 2. Tämä kansan- ja maanpettureitten kohellus paljastaa heidän paniikkinsa mahdollisesta epäonnistumisesta tavoitteessaan alistaa lopullisesti maamme ja kansamme NATON hyökkäysalustaksi Venäjälle.
  Onnistuessaan he pääsisivät samaan asemaan missä hääräilivät Rsto Ryti, Väinö Tanner, ym. sotarikolliset viimme sotiemme aikoina, elikkä nämäkin nyt pääsisivät kostamaan niille jotka ovat vastustaneet heidän laittomuuksiansa ja julkituoneet ne kansan tietoisuuteen.
  Viimme sotien aikoina toisinajattelevia kansalaisia kerätiin turvasäilöihin, heitä kidutettiin ja teloitettiin, ilmeisesti uskossa fasismin voittoon joka olisi taannut kansanpettureille vastuuvapauden rikoksistaan.
  Mutta Puna-armeija tyrmäsi silloin nämä fasistien haaveet ja joutuivat tuomiolle.
  Samoin myös tulee käymään tälle niinistön kansanpetturi koplalle, sitä he juuri pelkäävät ja siksi panikoivat hakien turvaansa Natosta.

  Plusääni(22)Miinusääni(6)
 3. On vanhvasti venäläismielinen artikkeli. Melkein kuin Kremlistä ostettuja ajatustapoja. Niinhän Juutisen jutut tapaavat olla. Väittämä Suomen ja NL:n/Venäjän ystävyydestä ja yhteistyöstä on romanttista, poliittista harhaa, joka ei vastaa todellisuutta. Naton olemus ja sen tuottama hyöty on vääristelty jne.

  Plusääni(8)Miinusääni(26)
 4. UKRAINAN SOTAPROPAGANDA
  Valtamedia ottaa täydestä Ukrainan sotapropagandan ja uskoo, että Venäjä valehtelee. Kuitenkin asia on päinvastoin: Ukraina valehtelee ja Venäjä puhuu totta. Katso
  https://stopworldcontrol.com/ukraine/ Ukrainaa hallitsevat lännen propagandistit. Kun USA pommittaa joitakin valtioita, niin länsi on hiljaa. USA on pommittanut yli 337 000 pommia viime vuosina ja uhreina on ollut esim. Syyria (5 vuotta), Jemen (7 vuotta), Somalia (15 vuotta), Irak (16 vuotta), Pakistan (18 vuotta) ja Afganistan (21 vuotta). Missä ovat pakotteet USA:ta vastaan? NATO on juutalaisten johtama rikollisjärjestö, johon ei pidä missään mielessä liittyä. NATO on tehnyt Ukrainasta USA:n proxy-sodan näyttämön tarkoituksena sota Venäjän ja Euroopan välille. NATO on kouluttanut Ukrainan natsijoukkoja Venäjän vastaiseen sotaan kymmeniä vuosia. Kysymyksessä on Siionin Viisaiden operaatio ”hajota ja hallitse”. Seuraavaksi on vuorossa Taiwan ja proxy-sota Kiinaa vastaan. Mutta USA häviää pian Venäjälle Kiinalle. Meille suomalaisille olisi tärkeintä pitää hyvät suhteet Venäjään, niin kuin naapuruussopimus edellyttää. Suomea ohjaava poliittinen roskaväki syyllistyy maanpetokseen ja valtiopetokseen. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(19)Miinusääni(5)
 5. Hyvä kirjoitus ja ennen kaikkea tuo loppuyhteenvedon kohta 5. Naton hintalappu, on se perussyy joka on kaikkien konfliktien ja tapahtumien taustalla.

  Cui bono? Tietyt rahaeliitin piirit ovat järjestelleet maailman tapahtumia vuosikymmeniä saaden näistä taloudellista etua. Niin tässäkin tapauksessa.

  Plusääni(17)Miinusääni(5)
 6. Naton hintalappu?
  Vinkin siihen saa historiasta. Japani ja USA sopivat 2010 Japanin turvaksi 47000 Yhdysvaltojen sotilaan tukikohdan Kiinan mahdollista hyökkäystä vastaan. Japanin vastine oli 2 miljardia dollaria vuosittain.
  Suomen turvaksi 47000 ei riitä. Saksa niitä antoi 200000 tuhatta silloisen NLn turvaksi. Voi päätellä että Venäjää vihollisena pitävän Suomen turvaaminen tulee mielettömän kalliiksi.
  Olisiko järkevää pitää kiinni vanhoista sopimuksista ja yrittää elää sovussa myös kaupallisesti? Niinistö ja Marin ovat jo teoillaan vastanneet kysymykseen selkeästi.

  Plusääni(11)Miinusääni(5)
 7. Itse olen Suomessa suurrikollinen, koska arvostan venäläisen kulttuurin korkealle. Suomi eli Venäjän löyhässä alaisuudessa Ruotsista vapautettuna onnellista kukoistuskautta aina niin kauan, kunnes anarkistit ja kommunistit onnistuivat kampanjoissaan ja pystyivät jopa salamurhaamaan tsaari Aleksanteri II:n v. 1881. Tästä alkoi prosessi, joka johti Suomen autonomisen suuriruhtinaskunnan alistamis- ja venäläistämispyrkimyksiin. Tämä prosessi oli terroristien tavoitteleman poliisivaltiokehityksen tulos.

  Terroristit pyrkivät tapahtumia kiihdyttävän akselerationismin avulla kaatamaan Venäjän tsaarivaltakunnan. Terroristit ja kommunistit vihaavat yli kaiken kuninkaallista järjestystä ja pyrkivät saamaan aikaan näennäisen kansanvallan, jossa nousevat itse hirmuvaltiaiksi yksipuoluejärjestelmän ja salaisen poliisin avulla. Erityisesti kommunistit vihaavat kristinuskoa ja kirkkoa, joka opettaa kansalaisia moraaliseen kuriin, nöyryyteen ja esivallalle alamaisuuteen. Samalla vanhan ajan kirkko oli valmis tuomitsemaan esivallan, jos se alkoi käyttäytymään vastuuntunnottomasti ja rikollisesti alamaisiaan kohtaan.

  Kirkon ja arvostetun luostarilaitoksen ansiosta tsaarin Venäjällä kaikki yhteiskuntaluokat jakoivat yhdenlaiset hurskaat moraalikäsitykset sekä terveen rakkauden isänmaahan. Tämä johti myös kulttuurin ja osin myös talouden kukoistukseen. Salajuonillaan, terrorin ja länsimaisen pääoman avulla kommunistit onnistuivat kuitenkin sabotoimaan ja tuhoamaan kaiken tämän.

  Itse olen tulkinnut Putinin kauden olevan tsaarinaikaisen Venäjän ja sen arvokkuuden ja mahdin palauttamista. Tätä kertoo ainakin ortodoksinen kirkon saavuttama uusi valta-asema maan hengellisen elämän johtajana sekä myös maan hallintoa tukevana poliittisena kommentaattorina. Tämän vuoksi kirkon johtaja arkkipiispa Kirill on asetettu länsimaiden asettamalle sanktio-listalle. Venäjän mahdin palauttamiseen on otettu mukaan myös Neuvostoliiton aikaisia saavutuksia, joista merkittävin on voitto Natsi-Saksasta. Hitlerin nitistäminen on teko, jota äärioikeisto kaikialla maailmalla kavahtaa ja on sen vuoksi valmis liittymään lännen globalistien eli Naton leiriin, jota ainakin periaatteessa inhoavat.

  Putin on henkilö, jonka persoona ja saavutukset ovat onnistuneet yhdistämään toisiinsa sekä laitavasemmiston että laitaoikeiston. Putinin inhoamisesta on tullut Suomessa laaja kansanhuvi, jota valtamedia lähes päivittäin lietsoo mm. häväistyskirjoituksilla. Kansa uskoo, että sen vahvat tunnereaktiot sitten kaatavat Putinin hallinnon. Tunnemyrskyjen jäljiltä suomalisten tajunta on mennyt niin sekaisin, että ’deep state’-vallanpitäjien on ollut helppo ujuttaa Suomi mukaan Nato-koalitioon jopa ilman kansanäänestystä, joka oli meille monta kertaa presidentti Niinistön suulla luvattu.

  Koska arvostan venäläisyyttä, olen ollut taipuvainen uskomaan, että osallistumatta minkäänlaiseen provokaatioon Suomi olisi voinut säilyttää rauhalliset ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet Venäjään. Sen sijaan sekä kotoperäinen että ulkomailta tuotettu ryssäviha tai russofobia ovat yhdessä Ukrainan sodan yksipuolisen uutisoinnin kanssa onnistuneet pilaamaan välit ja nyt kaikki sillat on huolellisesti poltettu ja maamme on liittymässä Natoon samalla suurta vihamielisyyttä ja halveksuntaa itänaapuria kohtaan osoittaen ja kaikki diplomatian perussäännöt unohtaen.

  Tämä kaikki on turhaa mielettömyyttä, mutta ilmeisesti mukana on joku historian kohtalonomainen välttämättömyys, jolle yksittäiset kommentaattorit eivät voi mitään. Kansa on kuin joukko tunnekuohuvia teinejä, joita ohjaillaan median kautta luodun massahurmoksen avulla. Nato-päätöstä voi arvostella, mutta sen kanssa on pystyttävä elämään ja toivottava parasta. Suomi voi vielä välttää karmeimman kohtalon pidättäytymällä hyökkäysarsenaalin kasvattamisesta sekä muista provokatiivista elkeistä. Nykyinen Nato kuitenkin hakee konfliktia Venäjän kanssa aktiivisesti ja olisi ilman muuta ollut turvallisempaa pysyä sen ulkopuolella. On melko luultavaa, että Nato-jäsenyys yllyttää maamme runsaat ryssävihaiset ainekset vakaviin provokaatioihin. Näihin saa tukea ainakin Britanniasta sekä USA:sta.

  Plusääni(15)Miinusääni(5)
 8. Olenpa melkein varma, että valtaosa poliitikkojen takinkäännöstä Naton suuntaan ei ole vapaaehtoista. Niin nopeasti kaikki tapahtui. Sekä Suomessa että Ruotsissa. Kuka uskaltaisi puhua?
  Entäpä pitäisikö meidän varoa uusnatsien soluttautumista armeijan virkoihin, kuten Ukrainassa on käynyt?
  Vai pitääkö vain todeta, että Meidän Suomeamme ei enää ole!

  Plusääni(8)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat