Suomi on valinnut perikadon Sauli Niinistön johdolla kytkeytymällä läntisiin puolustussopimuksiin ja sotilasyhteisöihin

Nykyisen Venäjän vastaisen sotilaallisen varustautumisen näkyvimpinä toimijoina ovat kolme eurooppalaista suurvaltaa Saksa, Iso-Britannia ja Ranska. Presidentti Sauli Niinistölle on varattu tässä näytelmässä lakeijan ja juoksupojan rooli, joka näyttäytyy Suomelle epäonneksi Venäjää provosoivana ja jopa uhkaavana toimintana. Miksi Niinistö käyttäytyy näin järjettömästi?

Suomi on valinnut tuhontien liittymällä läntisiin puolustussopimuksiin ja sotilasyhteisöihin

Niinistön ”johdolla” Suomi on sitoutunut laittomaan Isäntämaasopimukseen, kuten myös tiettyihin Euroopan puolustusyhteisöihin.

Suomi on sitoutunut jäljempänä mainittuihin puolustusyhteisöihin:

Yllä mainittuun Isäntämaasopimukseen,

pääsääntöisesti Saksan aloitteesta Natossa vuonna 2014 käynnistettyyn kehysvaltiokonseptiin (Framework Nation Concept, FNC)

ja Yhteisiin nopean toiminnan joukkoihin (Joint Expeditionary Force, JEF).

Yhteiset nopean toiminnan joukot ovat Ison-Britannian johtama sotilasyhteistyöhanke.

Isäntämaasopimus

Isäntämaasopimuksen hyväksyminen tarkoittaa jatkuvaa katastrofin uhkaa Ruotsin ja Suomen turvallisuudelle. Kuitenkin Ruotsissa sopimus käsiteltiin eduskunnassa, mutta Suomessa eduskunnan käsittely salakavalasti ohitettiin. Täten hallitus ei pysytellyt edes näennäisen demokratian pelisäännöissä sekä vältteli julkisuutta. Valtamedian mukaan Suomessa sopimus vahvistettiin presidentin ja hallituksen päätöksellä, koska sen ei katsottu tuovan merkittävää uutta, vaan kirjaavan vain jo noudatetut käytännöt.1

Jo yllä esitetyn perusteella Suomessa sopimuksen hyväksymisprosessi viittaa valtiopetokseen.

Muistamisen arvoista on, että isäntämaasopimus velvoittaa Suomen luovuttamaan kaikki satamat, lentokentät ja maa-alueensa Naton käyttöön kansainvälisen selkkauksen yhteydessä.2

Isäntämaasopimuksen (Host Nation Support, HNS-sopimus) tarkoituksena on turvata tehokas tuki Naton sotilaallisille operaatioille isäntämaan resursseja ja maa-alueita hyödyntäen.2

Päätavoitteena ei ole avustaa isäntämaan sotilasvoimaa, vaan mahdollistaa Naton sotilaallinen tehokkuus. Suomen kanssa solmittu isäntämaasopimus lisää Naton voimakkuutta tuntuvasti,2 Suomen rajat ovat pitkät ja Pietari on Lappeenrannasta vain vajaan 200 km päässä.

Mitkä ovat Venäjän toimenpiteet, jos isäntämaasopimuksen myötä Ruotsin ja Suomen maaperille asetetaan vieraan vallan sotilastukikohtia? Vaikka Naton Strategian laitos tiedottaa, että Nato tulee säilymään poliittis-sotilaallisena liittona, minkä keskeisiä tehtäviä ovat jäsenvaltioidensa alueen ja etujen kollektiivinen puolustaminen, ei tämä tiedonanto pidä paikkaansa. Naton puolustusliitto on vain globaalien pääomaimperialistien ja kansainvälisten pankkiirien etujen valvojana.

Naton luonnetta on kuitenkin määriteltävä hieman tarkemmin. Lausuessani, että Naton puolustusliitto on vain negatiivisen globalisaation puolustaja, en tarkoita tällä Pohjois-Atlantin liittoa kokonaisuudessaan, vaan Yhdysvaltojen johtamaa läntistä liittoumaa, joka pitkälti muodostuu tietyistä Nato-jäsenmaista.

Mutta Nato kokonaisuudessaan on ennen muuta Yhdysvaltojen johtoaseman symboli Euroopassa. Sen merkityksen omalle maalleen määritteli presidentti Jimmy Carterin turvallisuuspoliittinen pääneuvonantaja, puolalaistaustainen professori Zbigniew Brzezinski: ”Nato on meidän astuinkivemme Eurooppaan.” Nato on kuvatun kaltainen myös historian perspektiivistä nähtynä, joten Suomelle ei siitä ole turvaa missään olosuhteissa.

Tukikohdista Suomen maaperällä olisi hyvä muistaa, että millä oikeudella amerikkalaiset sotilasjoukot kutsuvat itse itsensä Suomeen sotaharjoituksiin? Mahdollistaako Suomen laki tämän? Ilmeisesti tässä täyttyvät sekä valtiopetoksen että maanpetoksen tunnusmerkit. Ilman Isäntämaasopimusta suomi ei olisi miehitetty jenkkiarmeijalla.

Kehysvaltiokonsepti

Pitkälti Saksan aloitteesta Natossa käynnistetylle kehysvaltiokonseptin periaatteelle kerrotaan mahdollistuvan modernin puolustusyhteistyön muodon. Siinä periaatteen mukaisesti halukkaat maat muodostavat ryhmän, joka jalostaa suorituskykyä yhteistyössä ryhmän valtioiden kesken. Yksi valtio toimii kehysvaltiona, muut liittyvät mukaan erikseen sovittavalla tavalla.

Kehysvaltiokonseptin tavoitteena ilmoitetaan olevan hyötyjen saavuttaminen niin osallistujille kuin myös Natolle ja Euroopan unionin puolustusyhteistyölle, sekä vähentää suorituskykyjen päällekkäisyyksiä Naton ja EU:n välillä. Kehysvaltiokonseptin mukaan ”periaate ei rajoitu suorituskyvyn kehittämiseen, mistä on esimerkkinä Ison-Britannian johtama Joint Expeditionary Force -aloite, johon myös Suomi kuuluu”.

Lisäksi puolustusministeri Jussi Niinistön ja puolustusministeri Ursula von der Leyenin vuonna 2017 allekirjoittamalla puolustusyhteistyön yhteisymmärryspöytäkirjalla on pyritty kiinteyttämään asevoimien yhteistyötä eri saroilla. Asevoimilla on käytössä yhteistä varustelua. Operatiivista yhteistyötä on kriisinhallintaoperaatioiden puitteissa esimerkiksi Afganistanissa ja Irakissa.

Yhteiset nopean toiminnan joukot

Yhteiset nopean toiminnan joukot (Joint Expeditionary Force, JEF) on puolestaan Ison-Britannian johtama sotilasyhteistyöhanke. Suomen lisäksi siihen osallistuvat Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Latvia, Liettua ja Viro.

Yhteistyön pyrkimyksenä Jussi Niinistön mukaan kuuluu olevan ”kehittää sotilaallisia valmiuksia ja kykyä ennaltaehkäistä sekä tarvittaessa vastata yhdessä erilaisiin kriiseihin, siis ylläpitää rauhaa ja vakautta pohjoisessa Euroopassa”. Vaikka Iso-Britannia on ilmaissut tahtonsa erota Unionista, haluaa se silti harjoittaa sotilaallista yhteistyötä Euroopassa. Tänä kesänä JEF-yhteistyön puitteissa organisoitiin Itämerellä 3000 sotilaan suuruinen Baltic Protector -harjoitus.

Saksan ja Britannian sotilasyhteistyöaloitteita yhdistää alisteisuus Naton intresseille, mikä ei ole yllättävää varsinkaan Britannian tapauksessa.

Uuskolonialismi ja Suomen perikato

Everstiluutnantti Niclas L. von Bonsdorff esittääjohdantona kirjoitukseensa ”Suomen puolustusyhteistyö Saksan liittotasavallan kanssa” että: ”Taloudellisesti vahva Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani ja tärkeä liittolainen myös monissa kansainvälisissä toimielimissä. Demokraattinen ja avoin maa näyttäytyy tältä pohjalta Suomelle hyvänä ja vakaana turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön kumppanina.”


Luftwaffen CH-53-helikopteri European Defence Agencyn järjestämässä Cold Blade 2016 -harjoituksessa Suomen Lapissa.
Kuva: Puolustusvoimat

Ensinnäkään Saksalla ei ole yhtenä Yhdysvaltojen puolustusdoktriini portaiden askelmina Eurooppaan, mitään geopoliittista intressiä puolustaa Suomea, jota se saattaisi jossakin muodossa puolustaa, mikäli Saksa sekä muut läntiset suurvallat saisivat siitä suunnattomia taloudellisia hyötyjä. Niinpä Saksa on turvallisuus- ja puolustuspoliittisena yhteistyön kumppanina Suomelle erikoisen huono valinta. Tämä sama geopoliittinen asiantila pätee myös JEF-joukkoihin sekä Suomen Isäntämaasopimukseen. Nämä kolme liittoumaa tai organisaatiota edustavat suuria Nato-maita. Isäntämaasopimuksessa pääpaino taitaa olla Yhdysvalloilla, ja näitä kahta muuta liittoumaa symbolisoivat vahvasti Eurooppalaiset suurvallat. Suomi on houkuteltu näihin liittoumiin mukaan poliittisten juoksupoikien, kuten Sauli Niinistön välityksellä. Suomi on kelpuutettu näihin ”puolustusyhteisöihin” maan geopoliittisen erikoisasemansa tähden. Nimittäin Suomen maa-, vesi ja ilmatila toimivat porttina Venäjää vastaan muodostaen puskurivyöhykkeen lännen ja idän välille. Juuri tämä puskurivyöhykkeenä oleminen, jenkkipelleilyn ohessa, muodostavat Suomelle jatkuvan uhkatilanteen.

Kenen vainoa vastaan sotilasliittoumien voimahahmot, kuten esimerkiksi Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska rakentavat puolustustaan? Sveitsiä ja Itävaltaa vastaanko? No, eipä tietenkään. Eurooppalaisessa ja osin Yhdysvaltalaisessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on kysymyksessä uuskolonialismi, sillä niin Yhdysvalloilla, Iso-Britannialla, Saksalla ja kuten myös Ranskalla on syvälle historiaan ulottuvat kolonialismin juuret. Modernikolonialismi edustaa imperialismin esiastetta, jossa muodollinen valtion hallinta siirtomaasta ei vielä ole siirtomaan ”perustajilla”.

Lisäksi Nato ja erilaiset puolustusyhteisöt varustautuvat provosoivasti Venäjää vastaan, jossa Suomi ja suomalaiset joutuvat pahimmassa tapauksessa sodan jalkoihin.

Pakkohan Venäjän on jotenkin torjua Naton ja sitä tukevien liittoumien laajeneminen Euroopassa ja Venäjän länsirajalla. Luonnollisesti Venäjä valmistautuu torjumaan sitä vastaan nousevan puskurivyöhykkeen, mutta se ei ole Venäjän vika. Mikäli suomalaisia menettää tulevaisuudessa edellä mainitun tähden henkensä, se on yksistään Suomea hallitsevan poliittisen maan- ja valtionpetturi mafian syytä. Tästä mafiasta näkyvimpänä virnistelee presidentti Sauli Niinistö. Kuitenkaan kaksi ydinasesuurvaltaa, USA ja Venäjä, eivät tule käymään sotaa toisiaan vastaan.

Huomion arvoista on, että Venäjällä vaikuttaa sen taloudellista ja kulturellista itsenäisyyttä epävakauttava juutalainen eliitti, joka edustaa täsmälleen samoja arvoja kuin Yhdysvaltoihin ja EU:n vaikuttavat sionistien eturyhmät. Esimerkkinä tästä sionistien operoinnista toimii hyvin se kuinka he ryöstivät pääoman luhistuneesta Neuvostoliitosta. Tällöin lännen sionistien agentti Jeltsin teki kaikkensa tuhotakseen Venäjän talouden. Myöhemmin sionistinen eliitti sponsoroi CIA:n operaatioilla värivallankumouksia, joilla pyrittiin liittämään Venäjän naapurimaita Länteen.

Läntistä maailma ja Venäjää siis provosoidaan toisiaan vastaan pirullisen sionistisen eliitin toimesta. Mutta onneksi Venäjällä on vielä löytynyt viisaasti arvioivaa poliittista tahtoa, jolla Venäjä on pyrkinyt säilyttämään arvokkuutensa. Toisin on läntisissä maissa, jotka ovat täysin kuralla juutalaisen eliitin tarjoamista ”viihdemaailman, uutisointien ja sosiaalisten tieteiden” antimista. Eli lännessä ulostetta roiskuu ropeliin täydellä teholla.

Israelin painostukseen sopeutunut USA ja sen tietyt läntiset liittolaiset syyllistyvät jatkuvaan valtioterrorismiin, josta mainittakoon joitakin esimerkkejä: Ensinnäkin Euroopan unioni ja Yhdysvallat liittivät Ukrainan voimatoimin vallankaappauksella omaan intressipiiriinsä vastoin ukrainalaisten taloudellisia etuja. Toisaalta viime kädessä Yhdysvallat ja Israel ovat syyllisiä Syyrian sotaan kuten myös Irakin kaaokseen. Jo liittoutuneiden hyökkäys Irakiin syöksi koko Lähi-idän yhdeksi hornankattilaksi. Irak haluttiin kukistaa Israelin painostuksesta, sillä juutalaisvaltio ei sietänyt voimakasta valtiota läheisyydessään. Lisäksi Irakin raunioittamiseen vaikutti se, että Saddam Hussein alkoi vaatia öljysuoritusten maksuvälineeksi euroa vuoden 2000 lopulla myydäkseen öljyä euromaihin.

Mitkä poliittiset voimat ohjaavat Sauli Niinistön geostrategista uuskolonialismia?

Yllä esitetyn Venäjän vastaisen sotilaallisen varustautumisen näkyvimpinä toimijoina ovat kolme eurooppalaista suurvaltaa eli Saksa, Iso-Britannia ja Ranska. Presidentti Sauli Niinistölle on varattu tässä näytelmässä lakeijan ja juoksupojan rooli, joka näyttäytyy Suomelle epäonneksi Venäjää provosoivana ja jopa uhkaavana toimintana. Miksi Niinistö käyttäytyy näin järjettömästi?

Ilmeisesti yhtenä syynä on Niinistön kulttuuri- ja sosiaalinen ympäristö, jossa hän on varttunut. Tämä tietysti johtaa suoran kasvualustan ja kiinnittymisen sionistisen eliitin luomiin globaaleihin valtarakenteisiin, jota ylikansallinen uusliberalistinen kapitalismi synkimmillään edustaa. Tällöin juutalaisen tai sionistitoimijan voi hyvin korvata globaalin järjestelmän mekanismi.

Sauli Niinistö toimii uusliberalistisen mekanismin mukaisesti tietoisesti tai tiedostamattaan juutalaisen eliitin eli kansainvälisten sionistien valtarakenteiden mukaisesti.

Näitä valtarakenteita ovat:

Valtava keskitetty hegemonia kansainvälisessä pankki- ja rahatalousjärjestelmässä, joka mahdollistaa laajamittaisen lahjonnan. Maailmanhistorian pahamaineisin pankkiirisuku ovat juutalaiset Rothschildit. Jopa valtavirtahistorian on pakko myöntää, että Rothschildit kehittivät maailmanpolitiikan taloudellisen manipulaation huippuunsa verkostoitumalla kansainvälisesti, sitomalla valtiot velkaorjuuteen, valehtelemalla järjestelmällisesti poliitikkoasiakkailleen sekä rahoittamalla sotien kaikkia osapuolia yhtä aikaa3, 4.

Juutalaiset järjestöt: Juutalainen B´nai B´rith –vapaamuurarijärjestö on maailman vaikutusvaltaisin järjestö, joka vaikuttaa kaikissa maissa. Se johtaa muita vapaamuurarijärjestöjä, mutta siihen ei pääse jäseneksi muut kuin juutalaiset. Juutalaiset sen sijaan pääsevät vapaasti jäseniksi muihin vapaamuurarijärjestöihin. Muita tehokkaita juutalaisia organisaatioita ovat esimerkiksi: World Jewish Congress sekä World Zionist Organization.5

Länsimaisten tiedotusvälineiden hallinta: Juutalainen eliitti omistaa tai kontrolloi USA:n tiedotusvälineitä. Kaikki vaikuttavimmat mediayhtiöt, elokuvantuottajat, sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjankustantajat ja uutistoimistot ovat voimakkaasti juutalaisen eliitin valvomia tai omistamia.5 Esimerkiksi Ruotsalainen ja Suomalainen mediavalta perustuu sionistisen Bonnierin omistukseen.

Huomion arvoista myös on, että Emmanuel Macron on vaikuttanut pitkään urallaan Rothschild-pankkiirina ja hankkinut luottomiehen aseman koronkiskojien salakavalassa maailmassa.

Näistä valtarakenteista johtuen kaikki merkittävät kansainväliset sopimukset kuten esimerkiksi Isäntämaasopimus, kehysvaltiokonsepti ja yhteisen toiminnan joukot noudattavat sionistisen eliitin ohjeistusta, ja ennen muuta sen tavoitteita. Suomen poliittinen mafia, kuten Sauli Niinistö noudattaa empimättä näitä globalistien suosituksia, vaikka ne tarkoittaisivat Suomen ja suomalaisten tuhoutumista.

Markku Juutinen

Lähteet

Niclas L. von Bonsdorff (7.9.2018). Maanpuolustus. Suomen puolustusyhteistyö Saksan liittotasavallan kanssa. Saatavina: https://www.maanpuolustus-lehti.fi/single-post/Suomen-puolustusyhteistyo-Saksan-kanssa

Jussi Niinistö (5.4.2019). Uusi Suomi. Joint Expeditionary Force.Saatavina:http://jussiniinisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273523-joint-expeditionary-force

Keijo Korhonen (6.3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra.

Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavina: http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf

International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/

ALMA MEDIA OYJ: BROADCASTING-DIVISIOONAN MYYNTI TOTEUTUI SUUNNITELLUSTI Alma Media. 12.8.2005.

Chaperon, Isabelle (10 May 2017). ”Les années Rothschild d’Emmanuel Macron”. Le Monde.fr (in French). ISSN 1950-6244

……..

 1. Lapin Kansa. Saatavina: https://www.lapinkansa.fi/ulkomaat/ruotsi-hyvaksyi-isantamaasopimuksen-15549552/
 2. Naton isäntämaasopimusta koskeva dokumentti (2013). http://hogskolene.forsvaret.no/english/Documents/AJP-4.5%20HNS%20-%20MAY%202013%20edb%20v1%20e.pdf

3.      Business insider (1.6.2011). The Rothschild Gang: Shadow Conspiracy Or Rumor? Saatavina: http://www.businessinsider.com/the-rothschild-gang-shadow-conspiracy-or-rumor-2011-6?IR=T

4.      Investopedia (24.7.2019). A History of the Rothschild Family. Saatavina: https://www.investopedia.com/updates/history-rothschild-family/ 

5.      Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Tab-kirjat, Turku.

31 kommenttia

 1. sauli tottelee juutalaisia pankkiireja ja heidän order out of chaos ideologiaansa! Sauli hyvin mahdollisesti krypto jutikka!! Sisällissotaa hakevat ja mitä katsoo niin varmasti sen saavat, mutta kuka jää johtoon hävityksen jälkeen yleensä samat jutku pankkiirit ja kansa luulee että voittivat!! Putin samaa kgb paskaa ikinä ei kgb pääsisin ilman ”venäläisten” oligarkkien hyväksyntää ja papit venäjällä pyörittävät alkoholi ja tupakka bisneksiä siinä heidän uskon putin on myös 33 asteen arc mason!!

  http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2017/12/sauli-niinisto-2018.html

  https://grizzom.blogspot.com/ hyvä sivusto varmaan jonka jo tiesitte!

  Plusääni(11)Miinusääni(4)
 2. Taas hyvä ja selkeä kirjoitus MJ:lta jossa etsitään syitä maamme alennustilaan.
  Samaa asiaa pohditaan Vastavalkean puolella:
  Sauli Niinistö ja uuskolonialistisen sotilasyhteistyön kuviot
  Presidentti Niinistö ajaa Venäjän vastaista sotilaallista varustautumista ja itseään lännen sanansaattajaksi tilanteessa, jossa kolme eurooppalaista suurvaltaa kehittää omia puolustusaloitteitaan.
  https://vastavalkea.fi/2019/08/14/sauli-niinisto-ja-uuskolonialistisen-sotilasyhteistyon-kuviot/

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 3. Nythän me siis välillisesti hankaloitetaan Venäjän tavallisen kansan elinolosuhteita flirttailemalla Lännen kanssa-sen sijaan,että Venäjä keskittyisi yhteiskuntansa rakentamiseen,niin se joutuukin panostamaan asevarusteluun.Ja mitä eroa meidän näkökulmasta on siinä onko meitä ”turvaamassa”amerikkalaisia-, vaiko venäläisiä sotilaita?Venäläisillehän ei tarttis opettaa saunomista,eikä melankoolista musiikkia,niinkuin amerikkalaisille pitäisi.Viinanjuontihan onnistuu molemmilta.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
  1. Saksan pitäisi unohtaa sionistien eu-mafia ja karkottaa se maansa johdosta aivan kuten Putin on karkottanut sionistit jotka NL:ssa pitivät yllä kommunistista hirmuhallintoa. Vaikka sionistit yhä yrittävät ottaa niskalenkkiä Putinista he ovat silti altavastaajia, ns. ’viides kolonna’ joka koko ajan vaanii taustalla tilaisuutta palata NL:n aikaan jolloin he tyrannisoivat maata.

   Saksalaisten pitäisi herätä turhasta sionistien heidän päälleen kaatamasta syyllisyydestä ja yrittää palata tielle jossa sionistit eivät ole peltipoliiseina.
   Ei heillä ole mitään syytä hävetä menneisyyttään, vain maata raiskanneilla ja miljoonittain syyttömiä tappaneilla sionisteilla on. Saksan pitäisi aloittaa yhteistyö Venäjän kanssa. Siinä on heillä tuhannen taalan paikka ottaa takaisin se minkä sionistit ovat heiltä vieneet.

   Samoin pitäisi meidän suomalisten herätä ymmärtämään kuinka maan nykyjohto vie meitä yhä syvemmälle kohti NL:n kaltaista sionistien johtamaa diktatuuria ja nousta vastarintaan.
   http://www.unz.com/gdurocher/hitler-and-or-chomsky-on-capitalist-democracy/

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
 4. Magn-media leimattu vihapuheen levittäjäksi v-median propagandassa kun kirjoitukset eivät miellytä tai tue maamme sionismiin kytkeneen valtaeliitin toimia pureutuessaan vallankäytön likaisiin asioihin joihin globaalisiin voimiin sidottu eliitti sortuu.

  Wikipediassa, joka on tuon eliitin yksi työväline, M-mediaa kohtaan hyökätään rajusti mutta juuri ne aiheet joista sitä syytetään ovat nykyisin ilmiselviä faktoja joista maailman vaihtoehtomediat yksimielisinä kirjoittavat.

  Muutama esim:
  ”Magneettimedia on julkaissut artikkelin, jossa kielletään holokaustin kuusi miljoonaa uhria. Perusteluna viitataan Don Heddesheimerin kirjaan The First Holocaust: Jewish Fundraising Campaigns With Holocaust Claims During and After World War One. Magneettimedian mukaan kirja todistaisi, että holokaustin uhrien määrä on myytti.[14]
  Lehden mukaan toisessa maailmansodassa ”valheellisen propagandan avulla Saksa leimattiin sotaan syylliseksi, vaikka Saksa pyrki ratkaisemaan tilanteen rauhanomaisesti”. Sen esittämien väitteiden mukaan Hitler oli ajettu nurkkaan, ja Englanti ja Ranska torpedoivat orastavan rauhan mahdollisuuden ja valitsivat suursodan.[15]

  Heinäkuussa 2013 Magneettimediasta tehtiin uusi rikosilmoitus, syynä yhdysvaltalaisen Ted Piken kirjoitus, jonka Magneettimedia suomensi ja julkaisi ja jonka mukaan juutalaisten kirjoituskokoelma Talmudin jotkut kohdat yllyttävät pedofiliaan.[16] Simon Wiesenthal -keskus vetosi tasavallan presidentti Sauli Niinistöön Magneettimedian kirjoitusten takia. Järjestön mukaan Magneettimedian kirjoittelu yllyttää suomalaisia etniseen vihaan ja elvyttää juutalaisvastaisuutta.[17] ”
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Magneettimedia

  Tuo nykytiedon valossa jopa huvittava tieto Wikipediasta kertoo enemmän Wikipedian propagandataidoista kuin M-mediasta joka lähes ainoana mediana maassamme ottaa sionistieliitin likaiset ja eettisesti matalat puuhat tarkastelun alle ja tutkittaviksi.
  M-median maineen tahrinta on osa sionistien määrätietoista toimintaa jota hyvin kuvaa tämän linkin artikkeli
  Reflections on Hilaire Belloc’s “the Jews” (1922)
  ANDREW JOYCE
  http://www.unz.com/article/reflections-on-hilaire-bellocs-the-jews-1922/

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 5. Milloinkahan viherkommunisti-toimittajien dominoiman valtaVALEmedian tyhmentämä suomalaisten enemmistö alkaisi valita vallankahvaan maanpetturien sijasta ISÄNMAALLISIA suomalaisia:

  ”Suomen valtionvarainministeri, jolle kansallinen etu on uhka | UMV-Kolumni

  Suomen globalistihallitus hämmästyttää jälleen Suomen ja suomalaisten etujen vastaisella politiikallaan. Valtionvarainministeri Mika Lintilän mukaan kansallismielisyys olisi uhka taloudelle ja turval­li­suu­delle.
  Keskustapuolueen valtionvarainministeri, Mika Lintilä, ei usko Suomen kykenevän pärjäämään itseensä luottaen, koska hänen mukaansa ”pieni maa pärjää suurvaltojen sanelemassa maailmassa vain utopioissa”. Hän il­mai­si ”sy­vän huo­len­sa na­ti­o­na­lis­min le­vi­ä­mi­ses­tä” pu­hu­es­saan suur­lä­het­ti­läs­päi­vil­lä Hel­sin­gis­sä.

  Globalismin propagandaa julistaen Lintilä leimaa kansallismielisyyden ”nationalismiksi”, josta valtamedia vetää puolestaan uutisagendan mukaisesti yhtäläisviivan aina ”äärioikeistoon” ja ”natseihin”, vaikka kyseessä olisikin kansallinen protektionismi ja patriotismi, jolla ei ole tekemistä vasemmisto-oikeistoon jakamisen kanssa, eikä kyseessä ole nouseminen ketään vastaan. Mutta näin se todellinen ”vihapuhe” toimii…”

  Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2019/08/22/suomella-on-valtionvarainministeri-jolle-kansalliset-edut-ovat-uhka-umv-kolumni/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 6. ENTINEN viherkommunisti Eero Paloheimo: ”Massiivista maahanmuuttoa pitää vastustaa lukuisista syistä, jotka ovat paitsi ympäristöpoliittisia, myös todellista monikulttuuria tukevia ja puhtaan taloudellisia… on massamuuton vastustaminen maailmanlaajuinen ympäristöteko.

  Tämän vastakohta ei ISÄNMAALLISUUS ole. Senhän – kaikkialla maailmassa hyväksytyn sisäisen voimavaran – ovat uuskielen muokkaajat [kommunistisen Frankfurtin koulukunnan mädätysoppeja soveltavat kulttuurimarxistit?] muuttaneet kansallismielisyydeksi, sitten natsismiksi, rasismiksi ja ties miksi. Kiinalaiset ovat hyvin isänmaallisia ja amerikkalaiset ylpeitä amerikkalaisuudestaan. Miksi pikkuruisen Suomen pitäisi olla epäisänmaallisuuden opettaja maailmassa? Älkää olko hyödyllisiä idiootteja! Reilu itsekkyys on varotoimi. Typeryys globaaleissa asioissa taas on – vain typeryyttä.” – http://www.eeropaloheimo.fi/tag/keski-uusimaa/

  ”Värikkääseen” SuUOMALIAAN tähtäävä natsittaja-sisäministeri, viherkommunisti Ohisalo on tehokas tuki myöskin selvästi suomalaisen KANSALLISVALTIOMME tuhoamiseen EU-diktatuurin/Uuden maailmanjärjestyksen tieltä tähtäävälle kepu-ministeri Lintilälle.

  Ks. myös ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”, http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Henry Makow:

  ”Dead Jewish Whistleblower Confirmed Occult WW3 Scenario
  August 26, 2019
  David Goldberg, 59, left, was murdered June 8 after revealing that a White House insider had provided him with memos that revealed: 1) Trump had converted to Judaism two years ago and was planning an attack on Iran this autumn in order to fulfill Jewish prophecy. 2)Trump believes his son-in-law Jared Kushner is destined to be the Messiah (i.e. the antichrist)

  Insider: Is Trump Family Cult Behind Coming Armageddon? (April 12, 2018) Here, Michael Berg said Trump is the instrument of a fanatical Cabalist cult, the CHABAD, which
  believes the goyim must be destroyed in the Third World War in order for the ”Messiah” to return
  and assume leadership over a Masonic Jewish-dominated world…”

  Koko artikkeli: https://www.henrymakow.com/2019/08/dead-jewish-whistleblower.html

  TASAPUOLISUUDEN vuoksi:

  ”Monday, August 26, 2019 – 25 Av 5779, Putin, Netanyahu Visit Jewish Museum”,
  https://www.chabadnj.org/page.asp?pageID={AA662FE9-ABFC-4935-8BE1-BC1509AC0086}
  *

  ”’Putin spoke about CHABAD as if he were an emissary’

  One of the most important world leaders to maintain close ties with Chabad is Russian President Vladimir Putin. Rabbi Krinsky says that in conversations with Putin, the Russian leader asked him where in Russia his parents were from originally.
  ”He said he grew up in St. Petersburg, in a Jewish area, and he was the Shabbos goy. He didn’t use that term. [He said] he knew all about it. He said about Chabad, he knows Chabad is very active. He spoke about Chabad like a SHALIACH.”” – https://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/1088/jewish/The-Emissaries.htm%5D

  [”SHALIACH — the word means ”agent” and ”emissary” — is a halachic (Torah-legal) term for a person empowered by someone else to act in his stead.” – https://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/1088/jewish/The-Emissaries.htm%5D%5D

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Näihin juutalaisten propagandasivustoihin on syytä suhtautua varauksella. Makowin antisionismi on paatoksellista ja yliampuvaa. Miksi? Kenen asiaa se lopulta palvelee kun sitä ei enää monikaan ota tosissaan.
   Putinhan on kristitty ortodoksi ja kaikki hänen toimintansa puhuu sen puolesta ettei hän ole sionistien nukke. Aika epätealistisia nuo linkit ja pyrkivät vain vahingoittamaan Venäjää. Niitä on paljon netissä.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Makow on paatoksellinen antisionisti ja siksi jonkin sortin huijari, ainakin osin.
     Tietyissä asioissa mies puhuu ihan järkeviä mutta toisissa taas ei vaan vain sekottaa. Hän saa sionistit näyttämään surkimuksilta ilman että häneen kohdistuu sionistien vihaa.
     Kummallista … kun ajatellaan vaikkapa Gilad Azmonia tai muita juutalaisia antisionisteja joita vastaan sionistit ovat käynnistäneet ankaran hyökkäys kampanjan. Makow jos kuka ansaitsisi saman mutta sitä ei ole käynnistetty. Miksei?
     Myös se ettei Mokowia noteerata monissa laadukkaissa vaihtoehtomedioissa – hänen artikkeleitaan ei julkaista niissä – viittaisi siihen että jotain hämärää miehessä on.
     Itseäni hämmentää se ettei hänellä ole mitään muuta esittää kuin kaiken kattava kaaos,… että kaikki mitä tapahtuu on vain yhden eliitin teatteria. Ei mitään muuta selkeää visiota tai näkymää … Putin ja Trump ovat vain saman sionistieliitin nukkeja… ja Hitlerkin oli vain sionistien agentti jne.
     Mutta uskokoon ken haluaa. Minusta se on liian yksioikoista ja siksi en voi ottaa hänen juoneltaan yksipiippuisia kirjoituksiaan aina ihan todesta

     Plusääni(5)Miinusääni(0)
     1. Luin juuri Makowin viimeisen artikkelin jossa hän toteaa että koko Hitlerin sotakoneistoa rahoitti Lontoon pankkimafia ja FED.
      Kiistatta asia on niin mutta todistaako se että Hitler olisi ollut mafian agentti? kuten M uskoo.
      Voi ajatella että H ymmärsi että vain tuon pankkimafian ja siihen kytköksissä olevan sotateollisuuden tuella oli mahdollista rakentaa tarvittava iskukykyinen armeija ja kun lopullinen voitto olisi saavutettu jättää sen velat maksamatta.
      H oli kuitenkin kiistatta koko sydämestään kansallissosialismin ja kansan takana. Olisiko hän mitenkään voinut saada aikaan kaikkea sitä mitä sai jos olisi ollut pelkkä mafian peluri?
      Vaikea uskoa.
      https://www.henrymakow.com/2019/08/Allied-Central-Banks-Owned-Nazi-War-Machine.html

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     2. Kuinka Hitler ja kansallissosialistit nostivat Salsan nopeaan kukoistukseen hylkäämällä Rotschildien pankkimafian.
      Viidessä vuodessa Saksa oli noussut Euroopan rikkaimmaksi valtioksi.
      How Hitler Defied the Bankers

      Within five years, Germany went from the poorest nation in Europe to the richest.

      … In Billions for the Bankers, Debts for the People (1984), Sheldon Emry commented:

      “Germany issued debt-free and interest-free money from 1935 on, which accounts for Germany’s startling rise from the depression to a world power in five years. The German government financed its entire operations from 1935 to 1945 without gold, and without debt. It took the entire Capitalist and Communist world to destroy the German revolution, and bring Europe back under the heel of the Bankers.”
      These facts do not appear in any textbooks today, since Jews own most publishing companies. What does appear is the disastrous runaway inflation suffered in 1923 by the Weimar Republic, which governed Germany from 1919 to 1933. Today’s textbooks use this inflation to twist truth into its opposite. They cite the radical devaluation of the German mark as an example of what goes wrong when governments print their own money, rather than borrow it from private cartels.
      https://nationalvanguard.org/2015/08/how-hitler-defied-the-bankers/
      Miksemme mekin voisi toimia näin?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Onhan Makow huijari, kun valehtelee Hitleristä ja natsismista, joka tosiasiassa oli ainoa todellinen oppositio ja on. Hän esittää Hitlerin pankkiirien agenttina, kun nämä tosiasiassa taistelivat häntä vastaan. Hänhän vei Saksan pankkiireilta ja pystytti utarkian, joka oli riippumaton pankkiireista. Hänen vaihtokauppansa ja talousdemokratiansa uhkasi suoraan globaalin eliitin valtaa. Tämän Makow haluaa salata ja muistaakseni kannattaa suoraan valkoisten kansanmurhaa ja vastustaa nationalismia. Siis silkkaa bolshevismia. Jo Hitlerin pimittäminen kansalta tekee huijariksi. Ainahan valeoppositio esittää jotain ihanaa kansaan menevää, usin enemmän kuin 90 % jopa asiaa. Loput on tarkoitettu johtamaan harhaan eli keräämään kannatuksen oikealta oppositiolta ja jopa vastustamaan sitä ja salaamaan asioiden todellisen tilan. Yksi eliitin eri laatuisista valeoppositioista

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
     1. ”Vuosina 2005 – 2010 Venäjällä ilmestynyt neliosainen “Uusi Venäjän doktriini” määrittää Venäjälle kaksi kaikenkattavaa strategista tehtävää. Aluksi pitää palauttaa Venäjän imperiumi, mutta lopullisena tavoitteena on nousta Yhdysvaltojen tilalle globaaliksi maailmanmahdiksi.” — Ihan hyvä tavoite koska USA ja Länsi mätänee ja luisuu sionistien ja rappareiden käsiin. Tarvitaan uusi ja terveempi tilalle. Ja sitä koko ajan kehittyvä Venäjä on. Oswald Spengler sanoi jo sata vuotta sitten kirjassaan Länsimaiden perikato että uusi kulttuuri syntyy ja nousee juuri Venäjältä.
      ”Koska tähän mennessä on jo toteutettu monta asiaa uuden venäläisen maailman luomiseksi, on perusteltua tutustua doktriiniin lähemmin.”

      ”Kylmän sodan päättyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen vuoden 1991 joulukuussa saivat aikaan Euroopassa – mukaan lukien juuri itsenäistynyt Venäjän federaatio – hyvänolon tunteen.” —- Kenellehän tuo hyvä olo tuli? Oligarkeille ja nwo-mafialle se tuli.
      ”Arveltiin, että suurten ristiriitojen ja sotien aikakausi on maanosassa nyt lopullisesti ohi. Uskottiin Venäjän demokratisoitumiseen ja rakentavaan yhteistyöhön Länsi-Euroopan kanssa kaikilla aloilla.” ——— Heh, heh, aikamoista skeidaa ja propagandaa. Nwo-mafia ei muuta tee kuin litsoo sotia ja tekee ryöstöretkiä joka puolelle maailmaa. Sekö muka uskoisi mihinkään demokratisoitumiseen kun itse toimii kuin pahin tyranni.
      ”Päiväjärjestykseen nousi jopa Euroopassa vuosikymmeniä rauhaa taanneen kansainvälisen puolustusorganisaation Naton hajottaminen.” ———Vai rauhaa taanneen mutta sotia joka puolella käyvän Naton hajoamiseen, Sitä ei hajoteta kirveelläkään koska se on nwo-mafian työväline.
      ”Onneksi tätä ei kuitenkaan tehty.” ———Todellakin eliitin ja mafian onneksi ei tehty eikä ollut tarkoituskaan todellisuudessa.
      ”Todettiin, että liittoutumaa tarvitaan rauhanturvaamis- ja rauhantakaamisoperaatioiden toteuttamiseksi maailmassa.” ———Juu, kyllä sitä tarvitaan mm. Afganistan unikkopeltojen turvaamiseen ja Israelin tukeen Lähi-idässä ja islamin vastaisessa sodassa.
      ”Niihin ei tarvittu kuitenkaan suuria, valtioiden itsepuolustukseen tarvittavia asevoimia. Natossa ryhdyttiin asevoimien massiiviseen vähentämiseen ja siirryttiin pieniin, vain liittoutuman joukoissa käytettäviin asevoimiin, jotka eivät kuitenkaan kyenneet takaamaan edes valtioiden kykyä taata oma suvereniteettinsa ja alueellinen koskemattomuutensa.” ————Huh, huh… uskomatonta asioiden vääristelyä
      Ja tällaista suosittelet lukijoille. Olen sanaton. Riittää kun lukee nuo kaksi ensimmäistä kappaletta, enempää ei tarvi linkin propaganda-artikkelia lukea.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     2. NATO perustettiin alunperin PUOLUSTUSLIITOKSI kommunistista Neuvostoliittoa vastaan. Ehkä n. 20 vuotta sitten alkoi vähitellen täyskäännös sionistien talutusnuorassa kulkevan USA:n johtamaksi hyökkäykselliseksi yhteenliittymäksi mm. suurimpien Euroopan maiden kanssa. Virossa tätä ei ehkä täysin ole tiedostettu ja synkkä historia PROVOSOIMATTOMASSA agressiivisen Venäjän karhun ”syleilyssä” tekee ymmärrettäväksi Natoon turvautumisen kuten Suomi turvautui v. 1941 Saksaan, saatuaan myös Talvisodassa osansa Venäjän karhun ”syleilystä”. Katkelma Viron synkkää historiaa, joka tekee ymmärrettäväksi – vaikka joka kohdassa en olekaan samaa mieltä – itsekin agressiivisen Venäjän karhun ”syleilyssä” olleen kenraali Laaneotsin lausumat:

      ”Kommunistinen komento – Pakolaiset

      Suuri joukko virolaisia pakeni länteen uutta Venäjän miehitystä (kidutusta, joukkomurhia, jne). Esimerkiksi Ruotsiin pakeni syksyllä 1944 kaikenlaisilla veneillä lähes 30 000 virolaista – kukaan ei tiedä miten paljon heitä hukkui merellä paetessaan hirmuvaltaa. Saksaan paettiin saksalaisten joukkojen mukana ja muutenkin. Toisen Maailmansodan jälkeen Saksan läntisten miehitysvyöhykkeiden alueella oli noin 42 000 virolaista, pääasiassa pakolaisleireillä. Itävallan pakolaisleireillä eli noin 1500 virolaista.

      Pakolaisia levisi sittemmin ympäri Maapalloa mm. Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan.[xxxiv]

      ”Kommunistinen komento palautettiin Viroon marraskuussa 1944. Narvajoen itäpuoliset alueet ja Petserinmaa liitettiin vuoden 1945 alusta Venäjän federaatioon. Osa Suomessa ja Saksan puolella taistelleista virolaissotilaista kätkeytyi maaseudulle ”metsäveljiksi” ja aloitti sissisodan. Heistä muodostuneet ryhmät pääsivät pian toistensa yhteyteen ja järjestäytyivät, olosuhteiden pakosta tosin löyhästi. Valtakunnalliseksi järjestöksi muodostettiin Aseellisen taistelun liitto. Venäläiset aloittivat ensimmäisenä vastatoimena ”kansallismielisten ainesten” järjestelmällisen juurimisen pois maakunnista. Kotikonnuiltaan poistetut ihmiset joko teloitettiin tai kyyditettiin Siperiaan.

      Maanviljelystilojen kollektivisointi aloitettiin vuonna 1947. Toiminta aktivoitui maaliskuussa 1949 operaatiolla, jonka nimi oli ”Valmistautuminen kevätkylvöön”. Missio huipentui parin seuraavan kuukauden aikana, jolloin kansallistettiin noin 80 000 virolaisen kulakin omaisuus. Noin 20 700 pahinta kulakkia, jotka olivat pää­asiassa lapsia ja nuoria, kuljetettiin Siperiaan sekä eri puolille Neuvostoliittoa. Operaatio autioitti 20 000 tilaa, mikä merkitsi metsäveljien lopun alkua. Kollektivisointia jatkettiin 1950-luvun alussa, jolloin myös Neuvosto-Eestin kommunistisen puolueen (EKPNKP) johto venäläistettiin.

      Vaikka Viro ei ollut käynyt toista maailmansotaa valtiona, se menetti paljon enemmän kansalaisiaan kuin Suomi. Virossa oli vuonna 1939 asunut 1 133 940 ihmistä. Vuosina 1939-1958 maa menetti 334 520 henkeä, noin 30 prosenttia väestöstään, josta 18-20 prosenttia oli kuollut tai kaatunut sodan aikana. Länteen pääsi pakenemaan 90 000 ihmistä, ja ainakin 33 180 (Griinthal 2001b) siirrettiin muualle Neuvostoliittoon. Loput teloitettiin tai menehtyi muuten venäläisten ja saksalaisten käsissä. Viron väestö väheni neuvostovallan aikana, vuosina 1940-1941 ja 1944-1991, kaikkiaan neljänneksellä (Paju 2000b). (Öispuu, 1992, 242-245, 256-258; Sinilind 1985, 26, 28; Raitis 1999; Kim et al. 1978,513-515; TS 18.2.2001, 17.)”[xxxv] ” – https://jput.fi/Viron_miehitys_1944.htm

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Vaikka tuo yllä olevan nim. Kalergi-suunnitelman linkin artikkeli on kirjoitettu propagandaksi ja pelotteluksi niin siinä on valtava määrä hyvää asiaa jota kirjoittaja yrittää kääntää päinvastaiseksi.
  Kun Länsi ja läntinen kulttuuri väistämättä mätänee ja tuhoutuu niin Venäjä tarjoaa paremman ja elinvoimaisen vaihtoehdon. Se rakentaa uutta ja vahvaa nationalismia joka ei rakennu imperialismiin vaan terveiden arvojen varaan.
  Kun lukee artikkelin huolella niin siinähän tuodaan varsin hyvin esiin faktoja joita ei voi kiistää. Ja suuri osa noista faktoista koskee juuri meidän kulttuuriamme ja sen alennustilaa ja rappiota.
  Muutamia otteita siitä:
  “Venäjä on erityislaatuinen valtio… Sen takia se työntää sivuun lännen materialistisen mallin, joka pitää itseään poikkeuksellisen taloudellisena ja ylpeilee aatteettomuudellaan.”
  “Kulutusyhteiskunta on planeetan syöpäkasvain. Syöpäkasvaimella ei voi olla tulevaisuutta.” “Perinteinen Länsi on kuolemassa… Se tarvitsee apua ja sitä voi tulla vain Venäjältä… Euraasiasta tulee maailman keskus, jonka ympärille keskittyvät perinteiset voimat.”
  “Lännen suurin hätä on siinä, että sen on muuttanut oman eliittinsä periaatteettomiksi hirviö-kosmopoliiteiksi, jonka eivät erottele, kenen kustannuksella rikastutaan, omien vai vieraiden.”… “Länsi on tähän mennessä tyhjentänyt kulutuskehityksen mahdollisuudet ja joutunut umpikujaan.”… “Maailma on astunut uuteen jälkidemokraattiseen aikakauteen.”…
  “Me olemme ainoa, ainutlaatuinen ja toistumaton imperiumi, perhetyyppinen imperiumi.”…
  “Vahvuudeltaan maksimaalinen on monarkia. Sen tärkein etu on sen vallan laillisuudessa… Monarkki edustaa maksimaalisesti riippumatonta valtaa… Sellainen jättiläisvaltio kuten Venäjä ei tarvitse tilapäistä johtajaa, vaan isäntää, ei diktaattoria, vaan isää.”
  “Monarkki on kapteeni, joka seuraa ja kontrolloi valtiolaivan kurssia. Tsaari johtaa valtiolaivaa ohjaten valtiolliseen hyötyyn, ei henkilökohtaiseen hyötyyn…”
  Juuri näin. Osuvaa tekstiä. Kun kapteeni puuttuu tai pankkimafia ottaa sen viran niin tulos on perikato jossa kulttuuri mätänee.
  Ja lisää:
  Antakaamme sana jälleen kirjan tekijöille:
  “Demokratia on samanlainen kuin syöpäkasvain. Sen olemassa olemiseksi on se pakotettu tuhoamaan yhteiskunnan elintoimintoja takaavat perinteiset arvot.”
  “Demokratia on vaarallisempi kuin uskonlahkot. Se muodostaa vale-eliitin, joka antaa väärän käyttäytymismallin yhteiskunnalle.”… “Me nousemme kaikenlaista demokratiaa vastaan.”… “Meidän tavoitteemme on Ortodoksinen Tsaarivaltio.”…
  “Venäjään tukeutuu koko maailma. Yli kahdestasadasta planeetan valtiosta Venäjä on ainoa ihmiskunnan puolustaja.”… “Venäjästä ei tule maailman imperiumia taloudellisen voiman , vaan uskonnon ansiosta.”…
  “Yhteiskunta jakautuu aina kansaksi ja massaksi. Massan luonteenomaisena piirteenä on yhteisen päämäärän puuttuminen. Tämän jaottelun mukaan tämän päivän yhteiskunta on ihmispuuroa, jonka jäsenet pyhittävät elämänsä yhden– tai toisenlaisen nautinnon etsimiseen. Niin kauan kuin massa on tällaisessa tilassa, ei perinteinen johtaminen ole mahdollista.”… “Jos tuodaan vertaukseksi sotaväki, upseeristo edustaa kansaa, sotilaat massaa. “Piiskaa ja porkkanaa” käyttävien upseereiden avulla laitetaan sotilaiden massa liikkumaan.”…
  “Meidän valtiomme on syntyvä nuori jättiläinen, joka ryhtyy määräämään ihmiskunnan kohtaloa.”… “USA, joka on tänä päivänä erinomainen näyte kaksinaismoraalista, tuhoutuu samoista syistä, kuin tuhoutui Neuvostoliitto. Kaksi kolossia katoaa ikuisuuteen.”
  Ei tuossakaan ole paljon sellaista joka olisi perätöntä. Edustuksellinen demokratia on johtanut läntisen kulttuurin rappioon, se on kiistaton tosiasia.
  http://www.unz.com/article/the-ministry-of-minority-worship-gay-rights-and-goals-of-globohomo/
  Kannattaa lukea linkin paljon puhuvat kommentit

  Hyvää jatkoa tämäkin eikä tue maan imperialismia jolla USA-koaliition sionistit maailmaa valloittavat.
  “Olemme kapitalismin kuolinkamppailun todistajia. Saavutettuaan oman loogisen huipputasonsa vuosina 1980 – 2000 on se kuolemassa. Se on aikansa elänyt, eikä pysty tarjoamaan enää mitään ihmiskunnalle… Mikään ei ole tässä maailmassa ikuista ja nyt on kapitalismin vuoro”…
  “On aika levittää siivet ja siirtyä historialliseen vastahyökkäykseen… Venäjä tarvitsee ohjelman uuden maailman luomiseksi.”…
  “Ulkomaailma on tehnyt kaiken mahdollisen ympäröidäkseen Venäjän sille vihamielisillä hallintojärjestelmillä ja ilman tulevaisuutta olevilla “oranssinvärisillä” valtioilla… Tulevaisuudessa on selvästi nähtävissä hetki, jolloin kaikkein raaimman ja armottomimman, katalan ja moraalittoman maailman kolmannen psykologisen sodan käynnistäjät… maksavat Venäjälle aiheutetuista kärsimyksistä, kaikkien syntymättömien lasten puolesta.”
  “Venäjän diplomatian avuttomuus entisissä neuvostovaltioissa muuttuu sietämättömäksi.”… “Suuren Venäjän nöyryyttäminen pienessä Virossa (pronssisoturin juttu – toim.huom.), kuten myös “värillisten vallankumousten” väliaikainen menestys naapurivaltioissa on seurausta [Venäjän] ulkopolitiikan toteutuksen sekä myös taloudellisista prosesseista vastaavien valtiollisten elimien sekasorrosta ja vastuuntunnottomuudesta, ylimalkaisuudesta ja läpi sormien katsomisesta.”
  “Venäjän vaikutusvallan palauttaminen naapurivaltioissa edellyttää harkittua, laajaa ja monipuolista informaatiopolitiikkaa. Pientä osaa niiden yhteiskunnasta mukaansa tempaavista satunnaisista, venäjän kielen puolustamiseksi toteutettavista kampanjoista tulee siirtyä jatkuvaan, harkittuun ja tarkoitushakuiseen venäläisen kulttuurin laajentamiseen naapurivaltioissa, ennen muuta joukkotiedotusvälineiden avulla.” “Uuden informaatiopolitiikan suurimpana haasteena on naapurivaltioissa asuvien Venäjän kielen ja kulttuurin edustajien vieraantuminen Venäjän elämästä.”
  “Entisten neuvostotasavaltojen läheneminen Venäjään ei voi tapahtua ainoastaan taloudellisten keinojen avulla… Venäjän pitää jatkuvasti, aktiivisesti ja kekseliäästi vakuuttaa ei pelkästään poliittista koneistoa, vaan myös jälkineuvostoliittolaisten valtioiden kansoja liittymisen eduista.”…

  Tässä kirjoittaja menee taas propagandan puolelle:
  ”… Alkoi intensiivinen Venäjän poikkeuksellisuuden, erikoislaatuisen historiallisen tehtävän propaganda, uusstalinismin jälleensyntyminen…”
  Sillä että maa vahvan läntisen painostuksen ja sotilaallisen uhan alla alkoi kehittää omaa armeijaansa ja olemassaolonsa suvereenina turvaavaa strategiaa ei ole mitään tekemistä stalinismin kanssa … silkkaa pötyä
  Jos kuka tahansa länsimaa olisi toiminut vastaavalla tavalla sitä olisi pidetty normaalina ja terveenä toimintana.
  Stalinismilla ei ole paluuta, se on kirjoittajan harhaa. Tällä hetkellä Venäjä on vaarattomin valtio joka rakentaa rauhaa maailmanlaajuisesti mutta pitää samalla huolen omasta suvereenisuudesta, siitä minkä me olemme menettäneet.
  Sitä mieltä ovat asiaan perehtyneet Venäjän tuntijat ja tutkijat aika laaja-alaisesti maailmalla.
  Venäjä on ongelma vain sitä valloittamaan pyrkivälle globalistien mafialle.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Kenraali Ants Laanets on TODELLINEN Venäjän tuntija. Hyvän venäjänkielentaitonsa ansiosta hänellä on varmasti edelleen ENSIKÄDEN tietolähteensä Venäjällä. Nuo Atlantin takaa turvallisen välimatkan päästä Venäjän karhusta huutelevat, toisen käden tietolähteisiin pakotetut ”älyköt” luovat Putinista ja Putin johtamasta Venäjästä samanlaista todellisuudesta irrallaan olevaa satuolentoa/satumaailmaa kuin sinäkin, kun eivät mm. virolaisten ja muiden balttien tavoin ole joutuneet kokemaan agressiivisen Venäjän karhun ”syleilyä”. Laanets tietää kuka ja mitä Putin todellisuudessa on ja myös sanoo sen.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Oleellista tässä ei ole väitteesi Laantsista vaan läntisen kulttuurin mätäneminen kuten tämä linkki todistaa
    Edustuksellinen demokratia on johtanut läntisen kulttuurin rappioon, se on kiistaton tosiasia.
    http://www.unz.com/article/the-ministry-of-minority-worship-gay-rights-and-goals-of-globohomo/
    Kannattaa lukea linkin paljon puhuvat kommentit

    Venäjä tarjoaa parempaa ja terveempää vaihtoehtoa. Ainakin minulle se on tärkein asia. Putinin teot – vaikkakin ovat paikoin autoritaariais ja suvereeniin demokratiaan pohjautuvia (ja hyvä niin koska muuta toimivaa tietä ei ole) – puhuvat sen puolesta että Venäjällä on ainakin pyrkimys selviytyä ja olla tuhoamatta itseään kuten länsi.
    Jos sinulle ei ole tärkein asia että joku yrittää rakentaa terveempää maailmaa niin mätäne sitten rauhassa lännen mukana. Itse elätän vielä pientä toivon kipinää.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. The Crucifixion of the Goddess – The rise and fall of Western Romanticism
     LAURENT GUYÉNOT
     Blessed are those Jews who turned their back on Jeremiah’s sociopathic god and found comfort in the Goddess instead. We need them more than ever.
     ”Jews have always excelled as sex trafficking. As documented by Hervé Ryssen in “Israel and the White Slave Trade,” it was not a “Russian Mafia” that lured about 500,000 young women from Eastern Europe into worldwide prostitution networks during the 1990s, but ethnic Jews with Israeli citizenship. A 2000 Amnesty International report identified Israel as the central hub of this traffic, in which unsuspecting young girls were sequestrated, beaten, raped, enslaved and mentally destroyed.

     Pornography, a specialization of prostitution, is almost a Jewish monopoly. Professor Nathan Abrams of the University of Aberdeen broke the taboo in 2004 with an article in the Jewish Quarterly (reprinted in a collection of essays titled Jews and Sex):
     “there’s no getting away from the fact that secular Jews have played (and still continue to play) a disproportionate role throughout the adult film industry in America. Jewish involvement in pornography has a long history in the United States, as Jews have helped to transform a fringe subculture into what has become a primary constituent of Americana.”[2]

     The expression “secular Jews” is a convenient euphemism. Porn journalist Luke Ford, author of A History of X: 100 Years of Sex in Film, likewise insists that the business is run by “non-Jewish Jews,” by which he means “Jews alienated from Judaism.” He writes in his essay “Jews in Porn”:

     “Jews participating in the sex trade are not behaving Jewishly. They’re acting in a manner contrary to everything Jewish—the Torah, Israel, God, synagogue and everything the Jewish tradition considers holy.”

     We’ve heard that line before: Jewish Bolsheviks were not Jews either, because they didn’t behave Jewishly. In this article, I will try to show that, just like Jewish Bolsheviks, Jews who abduct, enslave, sell, torture, or even sacrifice ritually Gentile girls are behaving much in accordance with the Torah. I insist: with the Torah, not just with the Talmud.”

     http://www.unz.com/article/the-crucifixion-of-the-goddess/

     And this should not be mistaken as the traditional Jewish resentment against Christianity. It is not “Christian values” that are attacked with extreme violence by hollywoodism, pornography, psychoanalysis, feminism, homosexualism and anti-LGBTQphobia, not forgetting modern art; it is the Western tradition of love, the miracle of our civilization. This cultural assault is the enduring manifestation of Yahweh’s ancient rage against the Queen of Heaven.
     Blessed are those Jews who turned their back on Jeremiah’s sociopathic god and found comfort in the Goddess instead. We need them more than ever.

     Plusääni(0)Miinusääni(2)
 9. Ettekö usko että tämän maailman ongelmiin ei ole enää mitään poliittista ratkaisua…

  … se aika on mennyt. Vain ulkopuolelta tuleva väliintulo lopettaa tämän. Ja sen aika on lähellä. Kaikki merkit viittaavat siihen, ja uusi maa luodaan. Ilman pahuutta.

  Nyt jyvät erotellaan akanoista. Mutta ratkaisua ei tule mistään tämän maan piirin sisältä.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. USAn loppu varma — mikä on jäljelle jäävän jätteen kohtalo.
  Paul C Roberts (USAn ent. valtiovarain ministeri)

  The End of White America Is Now Assured
  By Paul Craig Roberts on September 8, 2019

  The only question is the fate of the remnants.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=194466

  Shocking Homeless Crisis in Los Angeles

  Los Angeles has become America’s Calcutta. It is truly sad to see how far the Golden State has fallen, and in such a short time.

  Despite its propaganda , Amerikkka is crumbling and a true ”shithole” that Trump called other countries. Only the most ignorant people on this planet still think of the US as a ”beacon on the hill”. As George Carlin said, ”…the ’American Dream’ is a dream only to those sleeping.”
  https://russia-insider.com/en/excellent-russian-tv-report-shocking-homeless-crisis-los-angeles/ri27566

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat