Syntyykö TTIP:n myötä maailmanhallitus?

Artikkelin aiheena on Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus eli sopimus Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP). Tämä sopimus esitellään välineeksi kaupan vapauttamiseksi, turhan byrokratian poistamiseksi ja sääntelyn joustavuuden lisäämiseksi. 

Edistykselliseltä kuulostavia sanoja, mutta kuinka asia on todellisuudessa?

 

TTIP:sä on runsaasti ongelmia

Oikeastaan sana ”ongelma” on tässä yhteydessä liian aneemisesti ilmaistuna. TTIP:sä on toteutuessaan katastrofi, jota pyrimme tietyiltä osin avaamaan tässä artikkelissa. Tämä luhistuminen ei tietenkään tarkoittaisi eliittiä. Neuvotteluprosessi liikuttaa kansaa, sillä kysymyksessä on julkiset palvelut, energiantuotanto, Euroopan unioniin ja sen yksityisiin valtioihin kytkeytyvä lainsäädäntö, raaka-aineet ja elintarvikkeet. Muitakin otsakkeita varmasti löytyy.

Sopimuksen syntyprosessi muodostaa jo yhden hyvin vakavan dilemman, koska neuvotteluiden etenemisestä vaietaan ja niitä käydään suljettujen ovien sisäpuolella.

 

Kaikki eivät näe TTIP:tä mörkönä

Julkisessa keskustelussa ei tuoda selvästi esille TTIP-sopimuksen haittavaikutuksia. Asioita tarkastellaan ominaisuuksiltaan useiden eri prosessien valossa ja vain muutamat asiantuntijat esittävät vain tietyistä TTIP:n alueista kriittisen näkökannan. Arvostelun kohteena on olut esimerkiksi välimiesoikeudet.

Esimerkiksi Euroopan komissio, Suomen poliittinen johto ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) ovat ryhmiä, jotka kuvittelevat sopimuksen tuovan talouskasvua ja edistävän työllistymistä. Positiivisesti ajattelevien mukaan EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen liiketoiminta kasvaisi voimassa olevien kaupan pidäkkeiden purkamisella. Näin eliminoitaisiin kustannuksia sekä avattaisiin uusia markkinoita elinkeinoelämän elvyttämiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Näin ajatellen TTIP-sopimus kuorrutetaan julkisuudessa näyttämään taloudellisesti hyödylliseltä EU:n ja Yhdysvaltojen kansalaisille. [1]

Lisäksi sopimuksella uskotaan nopeuttavan ja selkiyttävän EU:n ja Yhdysvaltain välisistä sijoitusoperointia ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa.

 

Kuitenkin TTIP on painajainen

Elintaso tuskin lisääntyy ja jos kasvaa, niin se ei hyödynnä kaikkia.

Vaikka yllä esitetyt uudistukset osittain toteutuisivat, eivät ne kuitenkaan hyödyntäisi kotitalouksia ja julkisiantalouksia, vaan hedelmät varisisivat jättikorporaatioiden ja sijoittajien koriin. Eikä vapauden menettämistä voida korvata taloudellisella hyödyllä ja tuskin muillakaan tavoilla.

Euroopan komission laskelmien mukaa TTIP-sopimuksen aikaansaama hyöty olisi Euroopassa 120 miljardia, Yhdysvalloissa 90 ja muissa osissa maailmaa 100 miljardia euroa vuodessa. Mutta esimerkiksi Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi ei hyväksy näitä laskelmia ja pitää niitä kiistanalaisena. [2]

Kilpailu markkinoista litistää pienemmät yrittäjät.

Aikaisemmissa vapaakauppasopimuksissa markkinoille on asetettu rajoitteita. Esimerkiksi GATS-sopimuksen (palvelukauppa) kohdalla globaaleille markkinoille pääseminen ja kansallinen kohtelu määriteltiin ”positiiviseen listaan” eli kauppa vapautettiin näiden jäsenmaiden itse laatimien listojen mukaisesti. [3]

Mutta TTIP-sopimuksessa ei ole laisinkaan sen kaltaisia rajoituksia kuin esimerkiksi GATS:n positiivinen listaus. TTIP:n kohdalla kauppaa koskevat rajoitteet minimoitaisiin ja siten mahdollisesti kaupan rajoitteet kirjattaisiin sopimukseen erityisinä poikkeuksina ns. ”negatiiviseen listaan”. [4]

TTIP on kuin Troijan puuhevonen, joka ujuttaa viholliset valtion sisälle.
TTIP on kuin Troijan puuhevonen, joka ujuttaa viholliset valtion sisälle.

TTIP-sopimus tulisi olemaan Uuden maailmanjärjestyksen totalitäärinen investoijien ja suurkorporaatioiden etuvartio, joka survoisi jalkoihinsa kaikki pienemmät yritykset ja samalla kaventaisit yksityisten valtioiden suvereniteetista asemaa.

Geenimuuntelu (GM) ja ympäristöuhat.

Yhtenä uhkakuvana TTIP-sopimuksessa olisi GM-tuotteet. Esimerkiksi USA:ssa viljellään soijapapuja, joiden geneettisen mallin omistaa 90-prosenttisesti biotekniikkajätti Monsanto. Korkeiden proteiinipitoisuuksien vuoksi näitä papuja käytetään myös Euroopan karjataloudessa. Monsanto on tehnyt niin tehokasta lobbausta, että biotekniikkayritykset ovat saaneet omat säätelyvaatimuksensa sallituksi Yhdysvalloissa. [5]

TTIP:n myötä elintarvikkeiden alkuperämaata ei välttämättä mainita. GM-tuotteet voivat olla käyttäjälleen kohtalokkaita.
TTIP:n myötä elintarvikkeiden alkuperämaata ei välttämättä mainita. GM-tuotteet voivat olla käyttäjälleen kohtalokkaita.

GM-tuotteiden käyttämisestä voi koitua odottamattomia, hyvin haitallisia yllätyksiä terveydelle ja ympäristölle. Lyhyesti sanoen TTIP:n tavoitteena näyttää olevan globaalien suuryritysten ja sijoittajien diktatuurinen asema, joka jättää yksityisten ihmisten ja valtioiden tarpeet ja itsenäisyyden varjoonsa.

TTIP-sopimuksen supistaessa tuntuvasti valtioiden oikeutta ja kyvykkyyttä puuttua kaupankäyntiin kansalaisten tai ympäristön suojelemiseksi, tarkoittaa se silloin yhtiöiden ja sijoittajien valtaa ihmisoikeuksien sekä ekologisen kestävyyden edellä (CEO 2013).

Välimiesoikeus on investointisuojan takaajana.

Välimiesoikeudessa kansallisen oikeusjärjestelmän rinnalle perustetaan kansainvälinen oikeusjärjestelmä, jossa asiat hyväksytään vain jälkimmäisen oikeus-systeemin päätöksillä.

Välimiesoikeuksien turvaaman investointisuojan kannalta TTIP-sopimuksessa ei ole kysymyksessä EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä ongelmasta. Sitä vastoin kyseessä on kansainvälisen pääoman, sijoittajapääoman, vahvojen kansainvälisten taloudellisten toimijoiden ja julkisen vallan sekä Yhdysvaltalaisen että Eurooppalaisen julkisen vallan välisestä ristiriidasta. [6]

TTIP-sopimuksen investointisuoja luovuttaa ulkomaisille sijoittajille vahvan painostuskeinon valtioiden kanssa käytäviin neuvotteluihin.
TTIP-sopimuksen investointisuoja luovuttaa ulkomaisille sijoittajille vahvan painostuskeinon valtioiden kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmä jäädytettäisiin nykyiseen muotoonsa ja kaikki siihen lisättävät uudistukset olisivat ulkomaisten investoijien kontrollissa. [6]

Slovakian valtion ja hollantilaisen vakuutusyhtiö Achmean välinen juttu osoittaa kuinka investointisuoja voisi vastaavasti tulla vaikuttamaan esimerkiksi Suomessa terveydenhuoltoalalla. [6]

Hiukan selvitystä mainitusta Slovakian tapauksesta: 23.5.2013 luxemburgilainen tuomioistuin jäädytti noin 30 miljoonan euron arvosta Slovakian valtion luxemburgilaisissa pankeissa olevia varoja. Siten pantiin täytäntöön hollantilaisen vakuutusyhtiö Achmean kannetta koskeva kansainvälisen välitystuomioistuimen päätös. Sen perusteella Slovakia oli määrätty maksamaan Achmealle korvauksia voitosta, joka yhtiöltä jäi saamatta maan terveydenhuoltolainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi.

Suurimmat yksityiset lääkärikeskukset – Mehiläinen, Attendo ja Terveystalo – ovat ulkomaisessa omistuksessa. Näiden yhdysvaltalaiset omistajat tulisivat saamaan merkittävän roolin valmisteltaessa säädöksiä, joilla puututtaisiin lääkärikeskusten tuottoihin. [6]

Koskenniemen mukaan investointisuojan realisoituessa yritykset voisivat lähettää lakimiehensä lakimuutosta työstävään sosiaali- ja terveysministeriöön kertomaan, ettei esitystä hyväksytä ja mikäli se toteutuu, luvassa on haaste kansainväliseen välimiesoikeuteen.

Muut kansainväliset vapaakauppa- ja kauppasopimukset.

Lisäksi valmisteilla oleva kansainvälinen palvelukauppasopimus Trade in Services Agreement (TiSA) tulisi toteutuessaan uhkaamaan julkisen palveluiden tulevaisuutta sekä aiheuttaa huolta rahoituspalveluiden säätelystä.

Muita elitistisiä itsenäisyyden sekä demokratian tuhoajia ovat muun muassa vapaakauppasopimus CETA ja kauppasopimus ACTA.

 

Sionistit ja vapaakauppasopimukset

Koska TTIP:n taustalla on kansainvälisiä talouden suurvaikuttajia sekä pääomapiirejä ja ylikansallisia investoijia on silloin pääteltävissä, että TTIP:n taustalla on myös sionistinen eliitti.

Sionistien kontrolloimasta globaalista vaarasta kertoo sekin, että Rockefellerit ja ylikansalliset liikepankit ovat ujuttaneet myrkyttävän vaikutuksensa USA:n hallintoon. Sionistinen eliitin vaikutus kansainväliseen pakki- ja talousmaailmaan on kiistatonta. [7]

Lisäksi G20-maiden kokouksen neuvoa-antava järjestö on Kansainvälinen kauppakamari (ICC). Muistettakoon, että ICC (kuten myös Transatlantic Business Dialoggue, TABD) koostuu vahvoista globaaleista liike-elämän lobbausorganisaatioista. Esimerkiksi TABD:n vuosikokouksiin osallistuu länsimaiden suurimpien yhtiöiden edustajia, poliitikkoja ja WTO:n virkailijoita.

Edellä mainitut tiedot ilmenevät myös Chossudovskyn teoksessa Köyhyyden globalisointi. Koska TTIP-sopimuksen neuvotteluilmapiiri on harmoniassa juuri mainittujen kansainvälisten talousjärjestöjen kanssa, niin on syytä huolestua. Esimerkiksi WTO on yksi sionistisen eliitin vallansiirron lukuisista välineistä. Wall Streetin pankkiirit ovat sionistista eliittiä, jolla on myös vaikutusta esimerkiksi kansainvälisiin suuryrityksiin. Voidaan siis sanoa, että eräänä voimakkaana tekijänä vapaakauppasopimuksissa on taustalla sionistinen oligarkia.

Yllä olevaan painoarvoa antaa se, että vaikutusvaltainen Yhdysvaltalainen Council on Foreign Relations (CFR) –lobbausjärjestö on raportissaan todennut, kuinka Yhdysvallat kykenee takaamaan kansainvälisen ylivalta-asemansa vapaakauppasopimuksilla.

Tunnetusti CFR-järjestö edustaa USA:n varakkainta finanssieliittiä. CFR:n johdossa toimii juutalainen uuskonservatiivi Richard Haas, joka on täydeltä sydämeltään sionisti. Lisäksi korkeimpaan CFR:n johtoon kuuluu liuta muitakin juutalaisia, kuten kuten Robert Rubin, David Rubenstein, Richard Salomon ja Peter Ackerman.

Talmudisti ja sionisti Robert Rubinin yhteydet ulottuvat aina Goldman Sachista, Citigroupin kautta CFR:n.
Talmudisti ja sionisti Robert Rubinin yhteydet ulottuvat aina Goldman Sachista, Citigroupin kautta CFR:n.

Huomattakoon, että Robert Rubin on toiminut globaalin sionistisen investointipankin Goldman Sachin (GS) johtajana 26 vuotta ja ainakin vuonna 2007 hän oli Citigroupin hallituksen johtaja. Kärjistetysti ilmaistuna Goldman Sach omistaa puolet maailman varallisuudesta. Citigroup on yksi Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) omistajista. [7]

Haasin johtama lobbausjärjestö toteaa, että kansainväliset vapaakauppasopimukset ovat Yhdysvaltojen ”geoekonominen” ase vihollisvaltioita vastaan. Kiinaa vastaan Amerikka voi CFR:n mukaan taistella Tyynenmeren vapaakauppasopimuksella (Trans-Pacific Partnership, TPP).

CFR:n selvityksen mukaan USA voi ylläpitää poliittista hegemoniaansa ainoastaan varmistamalla, että amerikkalaismiljardöörien ylikansalliset yhtiöt ovat voitokkaita maailmalla. CFR ohjeistaa USA:n poliittista johtoa. Ensimmäisenä USA:n tulee kasvattaa entisestään ”puolustusvoimien” budjettia, mikä tarkoittaa käytännössä tähtitieteellisiä voittoja yksityisille aseyhtiöille sekä CFR:n edustamille yksityisille pankeille, joiden suurin asiakas on valtio. [7];[8]

Koska CFR:n mukaan Yhdysvallat pystyy takaamaan kansainvälisen ylivalta-asemansa vapaakauppasopimuksilla ja lisäksi USA on vahvasti ylimystön kontrollissa, on silloin selvää, että sionistinen eliitti on voimakkaasti TTIP-vapaakauppasopimuksen taustalla. Lisäksi sionistisia yhteyksiä löytyy yllä esitetystä CFR:n korkeimman johdon, GS:n ja Citigroupin väliltä.

Siten sionistisen mafian piuhat yhdistyvät ihmeellisellä tavalla myös maailmantalouden hermokeskuksiin.

 

Lopuksi

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen TTIP:n neuvotteluista vastaa Euroopan komissio. Tämä on järkyttävää, sillä EU:n komissio ei ole demokraattisesti valittu elin ja sen valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla.

TTIP-sopimusta täytyy vastustaa jyrkästi.
TTIP-sopimus on herättänyt vastustusta, eikä syyttä.

TTIP-vapaakauppasopimus ei tarkoittaisi ainoastaan harvojen demokratian rippeiden surkastumista, yksityisten valtioiden kuolevan itsenäisyyden armonlaukausta, vapauden hiipumista, elintarvikkeiden alkuperän tuntemattomuutta, oikeusturvan sekä terveyden- ja sairaanhoidon romahtamista jne., vaan se merkitsee myös eräänlaista Maailmanhallitusta.

Sopimuksessa annetaan kansainvälisesti vahvoille pääoman, sijoittajapääoman ja talouden eri toimijoille niin valtavat globaalit hegemonian aseet, että nämä voivat toimia valtioina valtioiden sisällä edellä kuvatuin onnettomin seurauksin. Kourallinen eliittiä kontrolloisi maailmaa. Tätä ei pidä hyväksyä.

Suositeltavia artikkeleita:

TTIP havaintoja

CFR: finassieliittien edustaja

TTIP-vapaakauppasopimus uhkaa itsenäisyyttä
TTIP-sopimus on demokratian ja itsemääräämisoikeuden tuho

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

[1]. Trade and Investment Partnership (TTIP). The biggest trade deal in the world.       http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

[2]. Ajaisikko TTIP-sopimus turmioon?

[3]. Attac.fi
[4]. BusinessEurope 2013: Position Paper.

[5]. Baines, Joseph 2014: Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System. New Political Economy. Vol. 19, No. 1: s. 91, 98

Corborate Europe Observatory (2013). Saatavilla.

[6]. Martti Koskenniemen jyrähdys TTIP-sopimuksesta; Investointisuoja loukkaa demokratiaa.

[7]. The Great American Bubble machine; Valtionkonttori; The New York Times: Business.

[8]. US is oligarchy not democracy.

7 kommenttia

 1. Sionismihän ei sinällään ole se perimmäinen ongelma vaan juutalainen rasismi (supremacy) ja se mistä se kumpuaa: Talmud. Tämä perinnäissäännösten kokoelma on äärimmäisen rasistinen. Syntyihän kommunismikin Talmudin opeista ja sinällään jos arvostellaan siionismia, se on sama kuin arvosteltaisiin kommunismiä. Molempien ismien takana juutalainen rasismi ja syvä viha muita kansoja ja niiden historiaa kohtaan.

  Plusääni(20)Miinusääni(3)
  1. Koska talmudistit sekä suoraan että välillisesti lakeijoinaan toimivien rikollisten vallanpitäjien kautta kontrolloivat käytännössä koko läntistä valtamediaa – Siionin viisaiden protokollan ehkä tärkeimmän kohdan mukaisesti – on Talmudin barbaarisista, koko ihmiskuntaa vastaan suunnatuista opeista puhuminen ehdoton tabu länsimedioissa.

   Plusääni(8)Miinusääni(1)
 2. Mielenkiintoinen tuo TTIP/TPP keskustelu, mutta mitenkähän mahtaa käydä tänään ,,,

  EU-komission esitys kiintiöpakolaisista julkaistaan tänään 13.5.15. Ihan merkityksettömästä päätöksestä ei olekaan kysymys, vaan ennakkotapauksesta eli päätäntävallan siirtämisestä kehittyvälle federaatiolle ja jäsenvaltioiden päätäntävallan heikentämisestä.

  Mikäli päätös on myönteinen, tulee se vahvistamaan `konfederaatiota`, joka pyrkii irtautumaan liittovaltiokehityksestä. Ottaen huomioon EU-federalistit ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että tässä saattaa olla tuhannen euron paikka saattaa sananvapaus tiukempaan valvontaan.

  Seuraavassa muutamia otsikoita pakolaiskiintiö-keskustelusta:

  `Euroopan parlamentti äänesti kuun vaihteessa esityksestä, joka vaatii sitovia kiintiöitä turvapaikanhakijoiden jakamiseksi kaikkien EU-maiden kesken. Parlamentti kannatti esitystä äänin 449-130`.
  Taakanjako pitää Halla-ahon Brysselissä!:
  http://mvlehti.net/2015/05/11/taakanjako-pitaa-halla-ahon-brysselissa/

  `Pakolaisasian ei pitäisi olla EU-asia vaan jäsenmaiden päätettävissä. Tämä on vain yksi osoitus EU:n liittovaltiosta, jossa demokratia on näennäistä, koska pienellä kansakunnalla, kuten Suomella, ei ole käytännön sananvaltaa`:
  Taakanjakoasia etenee EU:ssa: jäsenmaille pakolaisten kiintiöjärjestelmä:
  http://mvlehti.net/2015/05/10/taakanjakoasia-etenee-eussa-jasenmaille-pakolaisten-kiintiojarjestelma/

  `Välimeren kautta tulevilla ihmisillä ei ole pakolaisstatusta vaan he ovat laittomia maahantulijoita`:
  Eerola: Tulevan hallituksen näkemys maahanmuutosta hyvin erilainen kuin edellisellä hallituksella:
  http://mvlehti.net/2015/05/12/eerola-tulevan-hallituksen-nakemys-maahanmuutosta-hyvin-erilainen-kuin-edellisessa-hallituksessa/

  `Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubbin mukaan Suomen linja on, että pakolaiskiintiöiden pitää olla vapaaehtoisia`:
  Stubb Välimeren laittomista siirtolaisista: Suomi ei halua pakkokiintiöitä!:
  http://mvlehti.net/2015/05/12/stubb-valimeren-laittomista-siirtolaisista-suomi-ei-halua-pakkokiintioita/

  `Julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan komissio haluaa jakaa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia tasaisemmin EU-maiden kesken`:
  `EU-komissio julkistaa tänään esityksen, jolla pyritään lievittämään Välimerellä kärjistynyttä siirtolaiskriisiä`:
  http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/eu-komission-esitys-julki-tanaan-saako-suomi-pakolaiskiintion/5083620

  Seuraava otsikko taitaa olla: Pakolaistaakkaa jaetaan tasaisemmin EU-maiden kesken!

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 3. Suomalaiset odottaa jo vesi kielellä JWO hallitusta zyskovitsi hallituksen kuningas tietenkin sitten siitä wahlroosin lisääntymisoikeus huutokaupalla pienituloisille sekä veden yksityistämisestä tuleekin jo normaali maantapa

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. Now online – EU negotiating texts in TTIP:
  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230

  Edellisen linkin `avoimuutta` TTIP keskustelussa pidetään malliesimerkkinä rehellisyydestä. Todellisuudessa TTIP sopimusluonnosta laaditaan eliitin salaisissa kabineteissa suljettujen ovien takana.

  Allekirjoitetut TTIP sopimukset saattavat kokonaisten maanosien ja niiden kansojen suvereniteetin mitättömiksi ja avaavat omalta osaltaan tietä yhden maailmanhallituksen perustamiselle. Tämä on nähtävä NWO (New World Order) tiekarttana kohti totalitaarista diktatuuria.

  Sopijaosapuolten allekirjoitustilaisuudessa luovutaan yhdellä kynänhujauksella siitä viimeisestäkin kauan vaalitusta näennäisvapaudesta ja -demokratiasta, johon olemme edes jossain määrin uskoneet. Taustalla vaikuttavat laskelmoivat ja voiton maksimointiin pyrkivät monikansalliset toimijat, `syvätaskut`, kansainvälinen oligarkkien sisäsiittoinen piiri, joka nyt pyrkii luomaan globaalin korporatokratian.

  Aikamme ihmiskunta on globalisaatiokehityksen kolmannessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe tunnettiin kolonisaationa ja imperialistisena valloituksen aikana. Toinen vaihe pienensi maailmaa höyrykoneitten ja rautateiden yleistymisen muodossa. Nyt meneillään olevassa kolmannessa vaiheessa tietotekniikan ja julkisen internetin nopea kehittyminen on kaikkien nähtävillä. Samanaikainen ja samankaltainen kehitys on seurannut rinnakkain niin poliittisessa- kuin liikemaailmassakin.

  Ruhtinaskunnat kehittyivät kansallisvaltioiksi ja kansallisvaltiot liittoutuivat valuuttaunioneiksi ja sotilasliitoiksi, joiden viimemainittujen vaikutuksena on ollut `kansallisvaltioiden` rajojen aukaiseminen. Näin erilaiset kulttuurit alkoivat sulautua toisiinsa. Tämän todistaa esimerkiksi massiivinen laiton maahanmuuttoaalto Eurooppaan, joka on nähtävä hyökkäyksenä eurooppalaisia kulttuureja vastaan, mutta ei koskaan toiseen suuntaan. Kaikki mahdoton ja mahdollinen tullaan yhtenäistämään eli homogenisoimaan ja standardisoidaan.

  Ensimmäisinä ja samalla viimeisinä TTIP hyötyjinä tulevat olemaan usein kasvottomat, mutta jo ennestään vaikutusvaltaiset kosmopoliittit. Nämä toimijat pystyvät vaikuttamaan vailla kansalaisuutta tai rajoittavia tekijöitä kuten rajoja. He elävät täysin vapaana, itse- ja etuoikeutettuna puoluenomenklaturana, asuen aidatuilla asuinalueillaan, käyden yksityisiä koulujaan ja sijoittaen veroparatiiseihin. Heillä on vähän tai ei lainkaan yhteyttä ulkomaailmaan ja siten he ovat vieraantuneet tavallisen kuolevaisen arkitodellisuudesta.

  Vuosisatojen saatossa he ovat muodostaneet hallitsevia verilinjoja ja ovat nyt kytköksissä lujin sitein toisiinsa eikä heitä voi kaataa niin kuin kuutiotakaan ei voi kaataa. He ovat suljettu ihmisryhmä, jonka sisäpiiriin ei pääse kuin verisukulaisuuden kautta ja joille esimerkiksi kansakuntien vaatimukset olla kansakuntia eivät merkitse mitään. Nyt heidät voidaan löytää vaikkapa maailmanlaajuisten kansainvälisten suuryritysten johdosta, joissa he vetävät köyttä lujasti, mutta samaan suuntaan.

  Aikamme globaali kapitalistinen järjestelmä, joka keskittyy keskittymistään hyödyntää yksinomaan globaalia vallassa olevaa plutokratiaa, joilla ei ole kansallisia rajotteita eikä lojaliteettia. Termi oligarkki on totuttu käsittämään vain Venäjän rikasta etuoikeutettujen vähälukuista klikkiä, vaikka se ei ole yhtään sen vähäisempää vaikutusvallaltaan kuten esimerkiksi USAn Rockefellerit, EUn Rotschildtit tai Kaukoidän Lit.

  Esimerkiksi Amerikan Yhdysvallat on perimmältään pelkkä harvainvalta eli oligogratia. Se ei ole koskaan ollutkaan mikään demokraattisesti tai tasavaltaisesti johdettu liittovaltio, niin kuin kansalle on annettu ymmärtää, vaan Yhdysvaltain hallitus on aina edustanut kulissientakaisia rikkaita ja vaikutusvaltaisia tahoja, eikä koskaan keskivertoa rahvasta.

  TTIP (Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus) ja TTP (Tyynenmeren vapaakauppasopimus), ovat alueellista kauppaa ja investointeja koskevia sopimuksia.

  TTIP piiriin kuuluvia maita ovat: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsekit, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Bortugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Englanti.

  Yhdysvallat ja Euroopan Unioni yhdessä edustaisivat merkittävää osaa koko maailman bruttokansantuotteesta, maailmankaupasta ja maailmankaupan palveluista. Näiden kahden keskeinen vapaakauppasopimus mahdollistaisi maailman suurimman vapaakauppa-alueen koko tunnetun historian aikana.

  TTP piiriin kuuluvia maita ovat: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japani, Malesia, Mexico, Uusi Seelanti, Peru, Singapore, Yhdysvallat ja Vietnam. Tyynenmeren maat edustaisivat myös huomattavaa osaa koko maailman bruttokansantuotteesta ja maailmankaupasta.

  Jos edelliset kaksi vapaakauppa-aluetta muodostuisivat, niin pian huomattaisiin kuinka Amerikan Yhdysvaltojen hegemoniasta tulisi ylivertainen.

  Kansalaisilla, jota sopimukset tulevat koskemaan, ei ole pääsyä tämän sopimuksen sisältöön sen luonnostelu- ja kehitysvaiheessa. Esimerkiksi jenkkilän kongressiedustajat eivät tiedä sopimuksen sisällöstä paljonkaan, koska heidät pidetään pimennossa neuvotteluista. Paitsi kongressiedustajat niin myös Yhdysvaltalainen senaattori ei pääse lukemaan sopimuksen yksityiskohdista.

  Sopimusneuvottelut käydään suljettujen ovien takana. Sen sijaan suuryrityksillä kuten Halliburton, Chevron, PhRMA, Comcast ja Motion Picture Association of America on etuoikeus saada tietoa jopa sopimuksen yksityiskohdista.

  Sopimuksen voimaan tullessa korporaatiot voisivat maksattaa jopa tappionsa veronmaksajilla ja heillä olisi oikeus pakottaa mikä tahansa oppositio ruotuun, mikäli nämä asettuisivat heitä vastustamaan. New York Times tiivisti asian näin: Se antaisi korporaatioille mahdollisuuden riitauttaa hallitusten asetukset ja hakea korvauksia jos vain suinkin luulevat tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti. Mutta miksi juuri New York Times paljastaa kirjoituksissaan korporaatioiden suunnitelmia. Eiväthän he paljasta edes omia ahnaita siionistisia suunnitelmiakaan.

  Voimaantulleen sopimuksen antamalla mandaatilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi eri maiden lakien muuttamiseen, eikä Amerikan Yhdysvallat ole suinkaan tästä poikkeus. Jos vaikkapa Yhdysvaltain lainsäädäntö rajoittaisi jollakin tavalla korporaatioiden harjoittamaa liiketoimintaa pyrkimyksenään maksimoida voittojaan, lainsäädäntöä voitaisiin rukata sopivammiksi erityisessä tuomioistuimessa. Esimerkiksi Philip Morris haastoi aikoinaan Uruguain tupakointia rajoittavat lait juuri samankaltaisissa olosuhteissa.

  Kartalla TAFTA eli TTIP alueet:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/European_Union_United_States_Locator.svg

  Inspiraation lähde tässä:

  VATIC ALERT: TTIP and TPP Signal the Rise of the One World Government:
  http://beforeitsnews.com/power-elite/2015/05/vatic-alert-ttip-and-tpp-signal-the-rise-of-the-one-world-government-2448944.html

  Tähän meitä ollaan ajamassa:

  TTIP on antihumaani ja epäinhimillinen sopimus ja pyrkii kumoamaan Eu-direktiivejä, jotka ovat säädetyt suojelemaan ekosysteemiä kansalaiset mukaan lukien. Tämä sopimus heikentäisi kansalaisia ja maanpiiriä suojaavia EU-sääntelyä.
  Astuessaan voimaan sopimus kasvattaisi merkittävästi suurpääoman ja suuryhtiöiden valtaa ja voittoja demokraattisen päätöksenteon kustannuksella, joka viimemainittu este tulisi raivattua rajoittamasta eliitin toimintaa.
  Sopimuksen voimaantulon jälkeen ei voitaisi enää vaikuttaa elintarvikkeiden turvallisuuteen ja terveysvaatimuksiin.
  Mikäli sopimukseen ajettaisiin investointisuoja, niin esimerkiksi Kreikan tuet, joita meidät tämänkin hallituksen aikana pakotetaan maksamaan, olisivat investointisuojaan verrattuna mitättömiä summia.
  Tullien poistaminen ei edistäisi vientiä millään tavalla merkittävästi, koska tariffit ovat jo nyt riittävän kilpailukykyiset ja loppujen lopuksi sillä pyrittäisiin vain EU-sääntelyn mitätöimiseen.
  Määräysvallan keskittyminen monikansallisten korporaatioitten kautta Amerikan Yhdysvalloille, tekisi Yhdysvalloista johtavan maailmanvallan, joka voisi jatkaa valtiollista terroriaan vielä kauan aikaa.
  Valmis TTIP tukeva lainsäädäntö mahdollistaisi monikansallisten korporaatioiden haastaa EU-maita mielivaltaisesti oikeuteen, eivätkä nämä kaihtaisi käyttää oikeuksiaan. He voisivat riitauttaa mitä erilaisimpia lakeja kaikilla hallinnon tasoilla.
  Monikansalliset korporaatiot voisivat maksattaa toiminnastaan koituneet tappiot eurooppalaisesta pankkitoiminnasta tutulla kierolla vakautusmekanismin tavalla tavallisella veronmaksajalla.
  Julkisten palvelujen ulkoistaminen eli yksityistäminen olisi suora seuraus TTIP hyväksyttämisestä, vaikka EUn kehittyvä sääntely tulisi jatkossa integroimaan julkiset palvelut samalla tasolle kaikkien jäsenmaiden kesken.
  Kansalliset- ja jopa EU-lait jouduttaisiin mukauttamaan monikansallisia korporaatioiden toimintaa suosiviksi laeiksi.
  Tämä sopimus olisi voimaantullessaan eurooppalaisen omaleimaisuuden kuten kulttuurin ja esimerkiksi kehittyvän elokuvateollisuuden alasajo.
  Demokraattiset ja tasavaltalaiset ideat väistyisivät verrattain nopeasti uuden yhteiskuntamallin, korporatokratian, tieltä, jossa pääomapiireillä olisi kaikki valta yli kaikkien muiden toimijoiden.
  Pien- ja keskisuuret yritykset tulisivat saamaan kuoliniskun.
  Euronormeja työntekijäin oikeuksista jouduttaisiin muuttamaan, jolloin työntekijöiden oikeudet vähenisivät merkittävästi ja menettäisivät merkityksensä.
  Patruunoitten aika suomalaiseen yhteiskuntaan tulisi takaisin.
  Monikansalliset korporaatiot heikentäisivät hyvin lyhyessä ajassa toimeentulominimin rajoilla rimpuilevan kuluttajan heikkoa asemaa entisestään ja loisivat uuden yhteiskuntaluokan, köyhällistön.
  Sopimus saattaisi voimaan uuskolonialismin ja huomattavan riiston korviaan myöden velkaantuneita kolmansia maita kohtaan, jolloin nämä maat imettäisiin kuiviin lopullisesti.
  Kaikki mahdolliset kaupan esteet kuten lait, jotka rajoittaisivat millään tavalla korporaatioiden kaupankäyntiä ja siitä seuraavaa voittoa, voitaisiin muuttaa niitä varten valmistetuissa erityisissä tuomioistuimissa.
  TTIP sopimusta valmistettaessa esimerkiksi yhdysvaltalaiset senaattorit, kongressin edustajat ja tavalliset kuluttajat eivät pääosin ole tietoisia tästä juonitteluista, mutta korporaatiot voivat vaikuttaa omaan asiaansa jo sopimusten luonnosteluvaiheessa.
  Sopimus sallisi jo valmiiksi rikkaiden ja mahtavien korporaattoreiden lihottamisen entisestään, eikä kaupankäynnin lisäarvo hyödyttäisi tavallista kansalaista millään tavalla.
  Kun sopimus on vahvistettu Eu-parlamentilla, eri maiden hallituksilla ja poliitikoilla ei tavallisella eurooppalaisella natiaisella olisi enää vaikutusmahdollisuutta sovittuihin päätöksiin.
  Globaalin conclomeraatin jäsenellä, jota eivät pidättele kansalliset rajat eikä ole kansallista etua valvottavanaan, vaan ainoastaan oma taloudellisen etunsa, voitto olisi varma.

  Mikäli huomattava enemmistö kansalaisista saataisiin vastustamaan erinomaisesti järjestäytynyttä taloudellista eliittiä, sillä saataisiin aikaan tämän hallitsevan luokan vetäytyminen hankkeistaan. Juuri sitä eliitti pelkää eniten, suunnitelmiensa todellisen luonteen paljastumista ja sitä että kansalaiset eivät enää menekään heidän omistamansa valtavirtaisen uutisoinnin halpaan.

  Voimaan tullessaan TTIP sopimus antaisi Suomen valtiontaloudelle lopullisen iskun.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat