”Yhteiskuntasopimuksella” painostaminen

Nykyinen hallitus jatkaa Kataisen ja Stubbin hallitusten jalanjälkiä korostetuimmilla menetelmillä. Jo ennestään romutetun hyvinvointivaltion raunioita murretaan kivi kiveltä. Kaiken kukkuraksi pääministeri Juha Sipilä suorastaan kiristää hyväksymään palkansaajille selvästi vahingollisen ”yhteiskuntasopimuksen”, tai muuten kansan on valmistautuminen rajuihin taloudellisiin poistoihin.

Jo ennen yhteiskuntasopimusta lietsottiin yhteiskunnan perikatoa. Säästöohjelma suuntautui lähes täysin yhteiskunnan köyhimpiä kohtaan. Karsinnat kohdistuivat asuntovelallisen korkovähennysoikeuden eliminoimiseen, työttömyysturvan puolittamiseen, pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen kunnan vastuulle, pyhäkorvauksien poistamiseen, sähköveron nostamiseen, lapsilisän sekä opintotuen indeksisidonnaisuuden lakkauttamiseen.1

Myös nykyisen hallituksen tulisi muistaa, että Suomen perustuslaki velvoittaa valtiosäännön mukaan edistämään oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa (ks. 1 §). Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä (6 § 1 mom.). Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (6 § 2 mom.).

Palkkojen ja perustoimeentulon alentaminen sekä  muut ”leikkaukset” eivät paranna maan taloutta, vaan huonontavat sitä. Näin käy jo siitä syystä, että juustohöylä tai paremminkin leikkuupuimuri menetelmä rapauttaa kansan ostovoimaa.

 

Yhteiskuntasopimus

Alun perin yhteiskuntasopimustermiä käytti Jean-Jacques Rousseau teoksessaan Yhteiskuntasopimuksesta. Yhteiskuntasopimukseen pohjautuvaa valtioihannetta kannattivat häntä aikaisemmin jo Thomas Hobbes, John Locke ja Hugo Grotius. Mainitut filosofit tuskin väittivät tämän sopimuksen olevan todenmukainen selitys valtion synnyille. Ehkä paremminkin kysymyksessä oli filosofinen perustelu sille, miksi valtio on olemassa.2

Siten yhteiskuntasopimus voi olla yleinen eettinen julkisen moraalin yhteiskuntafilosofinen perustelu, jonka mukaisesti luonnontilassa olevat ihmiset muodostavat keskenään sopimuksen, jolla he luovat valtion. Asia voi olla näinkin.

 

Sipilän ”yhteiskuntasopimus”

Sipilän yhteiskuntasopimus ei sisällä sitä yhteiskunnallisfilosofista latausta kuin valistusajan filosofien vastaava y-sopimus. Nyt yhteiskuntasopimuksella viitataan Juha Sipilän ilmaisemaan poliittiseen käsitteeseen. Kysymyksessä on Sipilän hallituksen tavoite konsensuksen saavuttamiseksi työmarkkinakysymyksissä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Tällainen ”yhteiskuntasopimus” edustaa paremminkin sanelupolitiikkaa eli diktaattia kuin kaikkia osapuolia huomioivaa sopimusta. Tavoitteena on siis tulopoliittinen ratkaisu.

 

Yhteiskuntasopimus painostuskeinona

Yllä olevan luvun mukaan Sipilän ”yhteiskuntayhteisymmärrys” soveltuu mainiosti kiristyksen tai painostuksen menetelmäksi.

Juha Sipilän hallitus painostaa ammattiyhdistysliikettä kovilla uhkauksilla.
Kolmen SSS:n hallitus.

Tämä käsitys vahvistuu, kun ehtona on, että mikäli yhteiskuntasopimukseen ei suostuta, vaaditaan työmarkkinajärjestöiltä työajanpidennystä, palkkojenalennusta ja verojen korottamista. Arvioiden mukaan muun muassa lapsilisistä vähennettäisiin 120 miljoonaa euroa sekä opintotukea karsittaisiin 25 miljoonalla eurolla.3

Valtiovarainministeriö kuitenkin huomauttaa, että arviot ovat alustavia ja tulkinnanvaraisia.

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma on päättänyt noin 1,5 miljardin euron lisäsäästöistä ja veronkorotuksista, jotka toteutetaan, mikäli hallituksen tavoittelema yhteiskuntasopimus ei synny.4

Valtion menojen toimenpiteitä tarkastellaan suhteessa seuraaviin ryhmiin: lapsiperheet, opiskelijat, yritykset, eläkeläiset, työttömät ja työllisyyspolitiikka. Lisäksi muodostetaan ryhmät julkiset palvelut ja hallinto sekä koulutuksen järjestäjät, koska näihin luokiteltuja toimenpiteitä ei suoraan voitu kohdistaa edellä mainituille ryhmille.4

SAK:n ja metalliliiton talo Helsingin Hakaniemessä. Juha Sipilän hallitus painostaa ammattiyhdistysliikettä kovilla uhkauksilla.
SAK:n ja metalliliiton talo Helsingin Hakaniemessä. Juha Sipilän hallitus painostaa ammattiyhdistysliikettä kovilla uhkauksilla.

 

Miksi talous ja yhteiskunta ovat rauniona?

Suomen taloudellisesta taantumasta ja muusta yhteiskunnallisesta kurjuudesta ei voida syyttää esimerkiksi kotimaassa toimivia yrittäjiä, palkansaajia, työttömiä, eläkeläisiä ja lapsiperheitä.

Suomen taloudelliseen kurjistumiseen on syynä virallisen Suomen ja sen poliittisen johdon antautuminen ylikansallisen jättiläiskorporaatioiden ja globaalien pankkiirieliitin lypsettäväksi. Ihmisten tuottamat rikkaudet ja kansallinen varallisuus luovutetaan ulkomaiseen omistukseen. Globaali eliitti tietää, että lypsettävää lehmää ei kannata myydä teuraaksi. Ainakaan vielä.

Suomi ajautui jo vuonna 2008 taloudelliseen matalasuhdanteeseen globaalin finanssikriisin seurauksena, mutta kuitenkaan tätä ei luokitella lamaksi. Finanssikriisin syitä olivat muun muassa ”Yhdysvaltain keskuspankin” pitkään ylläpitämä matala korkotaso, joka nosti asuntohintoja, maksukyvyttömien asiakkaiden holtiton asuntoluototus ja asuntolainoille vuonna 1997 säädetyt veroedut5 ja näiden huonojen asuntoluottojen monimutkainen arvopaperistus sekä riskinotto, jonka erääksi syyksi on arveltu valtion pelastuspakettien tuottamaa moraalikatoa.

Moraalikato tarkoittaa riskinottoa siten, että riskinseuraukset koituvat jollekin muulle. Moraalikato on kysymyksessä myös silloin, kun myydään lähes arvottomiksi tulevia osakkeita ja spekulatiivisia johdannaisia, joiden ansiosta ajaudutaan vararikkoon. Niinpä perikatoon joutuneet ohjautuvat näiden katteettomien sijoitusten myyneiden sionististen pankkien velkaorjuuteen, korkoa korolle menetelmällä.

Yhdysvaltain keskuspankki eli Federal Reserve System (Fed) on kahdentoista yksityisen sionistisen eliitin pankkien omistuksessa. Fedin omistaa siis yksityinen pankkien kartelli, eikä se siten ole Yhdysvaltojen keskuspankki, vaikka näin virallisesti väitetään.

Tiettyjen taloustieteilijöiden mukaan maailman johtava talousmahti, Yhdysvallat, alkoi joskus 1970-luvulla tukea omaa ylivaltaansa kartuttamalla tietoisesti alijäämiään. USA:n toimet johtivat ennennäkemättömään rahoitusmarkkinoiden kasvuun muiden talouden sektoreiden kustannuksella. Taloudellista kasvua luotiin halvan lainan ja moninaisten arvopapereiden kautta – velan avulla.6

Varoufakis näkee Suomen, Euroopan ja koko maailmantalouden ongelmien keskiönä ylijäämien kierrätyksen. Makrotalouden eli koko talouden ilmiöiden (yksilöt, kotitaloudet ja yritykset) erään lainalaisuuden mukaan yhden valtion kauppa-alijäämää vastaa aina toisen valtion tai toisten maiden ylijäämä. Tämä ryhmitelmä vahvistuu, kun maat ovat sidoksissa toisiinsa poliittisilla päätöksillä kehitetyllä valuuttakytkennällä, kuten 1920-luvun kultakannalla, 1940–1970-lukujen Bretton Woods –sopimuksella sekä nykyisellä eurovaluutalla. Siten pääoma, joka virtaa ylijäämämaista alijäämämaihin rahoitussektorin välityksellä, aiheuttaa alijäämämaissa hintakuplia ja näennäistä velkaan perustuvaa kasvua. Se villitsee entisestään ylijäämämaista saapuvaa tuontia niin kauan kuin velkojen korot maksetaan ja illuusio talouden hyvinvoinnista jatkuu.6 Nämä kuplat luonnollisesti poksahtavat aikanaan jättäen alijäämämaihin suunnattoman velkamäärän, josta ikinä ei voida suoriutua. Näin kävi Kreikalle ja lievemmin esimerkiksi Espanjalle ja melkein myös Suomelle.

Kustannuksen Euroopan, kuten Suomen lamasta tulisi osoittaa sionistisille keinottelupankeille, Yhdysvalloille sekä kansainvälisistä sopimuksista vastaavalle eliitille.

Ehkä suurin niukkuutta aiheuttava tekijä niin yksityisesti kuin myös valtioita ajatellen on pankkien rahoitus-systeemissä. Uuden rahan ilmestyminen kiertoon tarkoittaa asiakkaiden velkaantumista yksityisille pankeille. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi, kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa laittamatta itse tikkua ristiin. Tästä systeemistä tulee irrottautua!

 

Miksi rahaa riittää Suomesta ulkomaille?

Oman lukunsa varojentuputtamisesta ovat muodostaneen Suomen eri kriisimaiden tukemiset, mutta emme paneudu tähän problematiikkaan tässä yhteydessä enempää.

EU:ssa tapahtuu veropakoilua noin 1000 miljardin euron edestä vuodessa verovaroista. Varmaan myös Suomen osuus tästä kakusta on riittävän suuri. Tähän olisi puututtava.

Yleisessä tiedossa on veroparatiisiyhtiöiden kautta tapahtuva veronkierto. Tämä on todellakin suuri ja ylikansallinen dilemma. Ne yritykset ja jättiläisyhtiöt, jotka eivät kanna veroa kotimaahansa, nakertavat rehellisten veronmaksajien sekä yritysten leipäkannikkaa, Samalla veroparatiisisysteemi tärvelee markkinoita ja ylläpitäen kriminaliteettia.

Euroopan unioni on luvannut Ukrainalle vähintään 11 miljardin euron tukipaketin. Tänä vuonna Brysselistä Kiovaan siirrettiin 600 miljoonaa euroa. Rahat ovat peräisin EU:n omasta budjetista eli veronmaksajilta.

Suomen poliittinen johto tukee läntistä valtioterrorismia ja ärsyttää Venäjää. Puolueettomuuspolitiikka on heitetty kaivoon.
Suomen poliittinen johto tukee läntistä valtioterrorismia ja ärsyttää Venäjää. Puolueettomuuspolitiikka on heitetty kaivoon.

Kuluvana vuonna Suomen osuus Ukrainan sponsoroinnista on yhteensä 6,1 miljoonaa euroa, ja lisätukea on suunniteltu annettavaksi vielä yhteensä miljoonan euron edestä. Viime vuonna Suomi pönkitti Ukrainaa 6,4 miljoonalla eurolla sekä lähetti sinne lisäksi asiantuntijoita noin 1,5 miljoonan euron edestä.

Miljardöörioligarkkien eli sionistisen mafian hallitsema Ukraina on yksi maailman korruptoituneimpia valtioita. Transparency Internationalin mukaan Ukraina on 142:la sijalla korruptiolistalla, joka sisältää 175 valtiota. Lisäksi Ukrainaan muodostettiin sionistivaikutteisen länsimaisen globaalistieliitin konfliktipesäke. Pyrkimyksenä oli sotilaallisen, taloudellisen ja poliittisen hegemonian laajentaminen aivan Venäjän rajojen tuntumaan. Tällä tavoitellaan geopoliittisen elintilan laajentumista ja samalla ristiriitojen lietsomista lännen ja idän välille.7 Toki myös Venäjällä häärii omat sionistiset pesäkkeet.

EU ja Suomi tukevat siis valtioterrorismia, sillä miksi muuksi yllä olevan nojalla Ukrainan hallintoa voitaisiin kutsua. Myös USA täyttää kirkkaasti valtioterroristin vaatimukset. Suomen pitäisi todellakin luopua terroristien tukemisesta ja ottaa käytäntöön puolueettomuuspolitiikka.

Rahaa siis riittää ulkomaille, koska Suomen poliittinen eliitti toimii globaalien talous- ja pankkiirieliittien asiamiehinä sekä Suomen sisäisinä vihollisina kotimaassaan.

 

Lopuksi

Sipilän hallituksen yhteiskuntasopimus on pelkästään työmarkkinaratkaisu, sillä oikea yhteiskuntasopimus kattaisi yhteiskunnallisten ongelmia kokonaisvaltaisen huomioimisen, jossa huomiota kohdistettaisiin köyhien ja hyvin äveriäiden muodostaman kuilun kaventamiseen, eläkeläisten sekä lapsiperheiden aseman edistämiseen, huomion kiinnittämistä työttömien asemaan ja maanviljelijöiden tilanteen tulkintaan ja niin edelleen.

Suomen tulisi luopua EU:n jäsenyydestä, eurosta, isäntämaasopimuksesta ja pysytellä kaukana Nato-jäsenyydestä. Rahanluonti oikeus tulisi varata valtiolle, Suomi tarvitsee oman valuutan ja itsenäisen talouspolitiikan. Suomalainen valtamedia jäljittelee uskollisesti kansainvälisen lehdistön valtavirtaa. Se ajaa yksityisten pankkien, monikansallisten suurkorporaatioiden ja EU:n etua. Suomessakin massamedia esimerkiksi suosii maahanmuuttoa ja suomalaisen alkuperäiskulttuurin mitätöintiä. Suuret tiedotusvälineet pitäisi kansallistaa.

Lisäksi pyytäisin boikotoimaan laajalevikkisiä sanomalehtiä, kuten esimerkiksi Helsingin Sanomat, Aamulehti, Etelä-Suomen Sanomat jne. aiheellista olisi suhtautua kriittisesti valtamediaan, sillä se ei toimi vallan vahtikoirana ja on vain sionistisen lännen äänitorvena. Täytyy huomata, että valtamedian kahleista vapautuminen luo pohjan itsenäisen Suomen aamun sarastukselle.

 

Markku Juutinen

 

Lähde

 1. Valtioneuvosto/hallitusohjelma.
 2. Rousseau, Jean-Jacques (1762) Yhteiskuntasopimuksesta, eli, Valtio-oikeuden johtavat aatteet. Karisto. (Suomentaja: J. V. Lehtonen 1918).
 3. Savon Sanomat (10.8.2015). Yhteiskuntasopimus on työmarkkinaratkaisu.
 4. Valtioneuvosto. (10.8.2015). Arvio hallituksen lisätoimenpiteiden kohdistumisesta.
 5. How Government Stoked the Mania WSJ 3.10.2008
 6. Varoufakis, Yanis (2014). Maailmantalouden Minotaurus. Vastapaino, Tampere.

 

 1. Ukrainan tilanteesta yms.:

Ukraine: NATO’s Eastern Prize by Wayne Madsen (16 Dec. 2013)

http://www.voltairenet.org/article181535.html 

Translation Alizée Ville, Voltaire Network, (5 Dec 2013)

http://www.voltairenet.org/article181368.html 

Globalresearch 

Itä-Euroopan varustamisohjelma 

John Foster Dulles (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D. Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99; Duke 2003, 143.

Israelin Venäjän-kumppanuus

19 kommenttia

 1. Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda on vihollisen pää-propagandatorvi Suomessa – talmudisti-juutalais-pankkigangsterien Uuden Maailmanjärjestyksen supertyrannia-agendan tukeminen salaamalla ja vääristelemällä ihmisille olennaista tietoa sekä suoraan valehtelemalla. Esimerkki:

  Keskiviikkona 21.7.2010 Ilta Sanomat uutisoi otsikolla ”Mediapomo katuu”, kuinka MTV3:n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara piti lähtöä yhteiseen EU-kampanjaan virheenä, joka haisi pahalta. Porin Suomi-areenan tapahtumassa Karhuvaara paljasti, miten laajaa ja keskitettyä isojen lehtitalojen lobbaus Suomen EU-jäsenyyden puolesta 90-luvun alussa oli.

  Karhuvaaran mukaan EU-hankkeen primus motor oli Sanomien pääomistaja, ministeri Aatos Erkko.

  ”Aatos Erkko soitti Turun Sanomat -konsernin pääomistajille Ketosille ja Alma Median toimitusjohtajalle, esimiehelleni Matti Packalenille. Erkko esitti kysymyksen, voisivatko kaikki nämä lehdet, Turun Sanomat, Salon Seudun Sanomat, Alma Median Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa ja sitten Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat tehdä koko sivun kampanjan EU-jäsenyyden puolesta”, kirjoitti Ilta-Sanomat Karhuvaaran sanoneen porilaisyleisön edessä.

  Näin olikin myös tapahtunut. Päätöstään Karhuvaara piti kuitenkin pahana erehdyksenä.

  ”Vaikka se olikin vaan ilmoitus, niin siinä isot mediatalot, siis valtaosa suomalaisesta painetusta viestinnästä, asettui kimppaan jonkin yhteiskunnallisen ratkaisun puolesta. Juttu haisi tosi pahalle ja oli yhteiskunnallisesti väärin”.
  Asiaan kuului myös EU-kritiikin ja -kriitikoiden vähättely ja nolaaminen.

  Vaikka Erkko onkin majan majoilla, niin Helsingin sanomien päätoimittajat käyvät Bilderberg-kokouksissa kuuntelemassa ohjeistusta mm. ihmiskunnan arkkivihollisilta kuten NWO-pääarkkitehti ja juutalainen sotarikollinen Kissinger ja kasaarijuutalainen johtava sionisti Rotschild, joka hallitsee läntistä velkahuijaus-rahajärjestelmää.

  Plusääni(25)Miinusääni(1)
 2. Tanskalainen patriootti Anders Bruun Laursen otsikoi: ”How Rothschild Conquered Denmark and NATO: The Central Bank. His Goldman Sachs Bought the Danish Finance Minster at a Bilderberg Meeting and Bilderberger, Former Prime Minister and NATO Secretary General”
  eli
  ”Kuinka Rotschild valloitti Tanskan ja NATOn: Keskuspankki. Hänen Goldman Sachs’insa osti Tanskan valtiovarainministerin Bilderberg-kokouksessa ja bilderbergin, entisen pääministerin ja NATOn pääsihteerin”,

  http://new.euro-med.dk/20150814-how-rothschild-conquered-denmark-and-nato-central-bank-and-his-goldman-sachs-bought-the-danish-finance-minster-at-a-bilderberg-meeting-and-bilderberger-former-prime-minister-and-nato-secretary-gene.php

  Plusääni(15)Miinusääni(1)
 3. Velkarahajärjestelmästä irtautuminen on välttämätön ensiaskel. Pakolaisten kiihtyvä tulva ja kuntien pakolaisten pakkovastaanotosta vaahtoaminen osoittaa, että siionisteille ja heidä kätyreilleen Suomessa alkaa tulla ilmeisesti kiire hajoita ja hallitse orjuuttamismaailmaansa rakentaessaan. Valtamedian propaganda on jo aika epätoivoisen oloista.

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 4. Näyttääkö siltä, että heimouskonto nimeltä Islam valloittaa maailman ja että sharia-lait otetaan yleisesti käyttöön. Vai näyttääkö siltä, että kansainvälinen siionismi voittaa ja korjaa koko potin. Monet pitävät katolisen kirkon voittoa maailman herruudesta varmana.

  Tulevaisuuden NWO maailma ei kuitenkaan rakennu edellä mainittujen maailmanuskontojen pohjalle, mutta se tulee käyttämään niitä hyödykseen. Mainitut maailmanuskonnot tullaan lakkauttamaan. Se mikä tulee olemaan lopputulos, ei tule miellyttämään kaikkia, mutta siirtymävaiheessa yhteen hyväksyttyyn NWO uskontoon riemuitaan.

  Saksalaiselle filosofille Friedrich Hegelille (1770-1831) on omistettu dialektiikka, jonka mukaan: 1.) teesi = ongelma, 2.) antiteesi = ongelmasta aiheutunut pelko ja 3.) synteesi = ongelman ratkaisu. Ilman pelkoja ihmiset eivät suostuisi ongelman ratkaisuun (3. synteesi) ja ilman kahta ensimmäistä (1. teesi ja 2. antiteesi) ongelman ratkaisu ei olisi lainkaan mahdollista.

  Teesi (1.) ja antiteesi (2.) edustavat vastakkainasettelua, tässä tapauksessa maailmanuskontojen aiheuttamaa pelkoa. Pelkotilat saavat kansalaiset luovuttamaan valtansa päättäjille, jotka sitten voivat muuttaa lainsäädäntöä mieleisekseen ja muuttaa siten koko vallitsevan järjestelmän haluamaansa suuntaan.

  NWOn (New World Order = Uusi Maailmanjärjestys) `Maailmanhallituksen` perustaminen edeltää `Yhdistettyjen Uskontojen perustamista`. Vasta tämän jälkeen OWO (Old World Order = Vanha Maailmanjärjestys) saadaan ajettua alas. Tältä tieltä ei ole paluuta.

  Tällä hetkellä maailman herruudesta kamppailee kolme uskonnollista järjestelmää: CWO (Catholic World Order), IWO (Islamic World Order) ja JWO (Jew World Order). Kaikessa hiljaisuudessa CWO, IWO ja JWO on saatettu keskusteluyhteyteen vaikutusvaltaisessa säätiössä, joka tunnetaan nimellä WEF (World Economic Forum = Maailman Talousfoorumi). WEFn tavoitteena on yhdistää nämä kolme maailmanuskontoa. Viestinviejä on jo lähtenyt.

  WEFlle Kolmen suuren yhdistäminen on vain välitavoite. Todellinen päämäärä on JWOn (Jew World Order = Juutalainen Maailmanjärjestys), CWOn (Catholic World Order = Katolinen Maailmanjärjestys) IWOn (Islamic World Order = Islamilainen Maailmanjärjestys) lakkauttaminen.

  `Illuminaati` on pitänyt yllä keinotekoisesti kolmen uskonnollisen järjestelmän (CWO, IWO ja JWO) konfliktia jo kauan aikaa. Vastakkainasettelulla pyritään luomaan kansoissa pelkotiloja, jotta nämä luovuttaisivat vapaaehtoisesti valtansa hallitsevalle eliitille.

  `Kuten olen aiemmin moneen kertaan painottanut, päämääränä on tehdä Jerusalemista keinotekoisesti ylläpidetyn konfliktin verukkeella YK:n hallinnoima maailman valtakeskus, jossa kristinusko, juutalaisuus ja islam yhdistyvät yhdeksi uudeksi maailmanuskonnoksi Vatikaanin hallitessa sen pyhiä paikkoja`:
  http://maallikkoapuri.blogspot.fi/search/label/maailmanuskonto

  Uuden maailmanjärjestyksen uusi uskonto ei suvaitse nyt vallalla olevia monoteistisia uskontojärjestelmiä kuten CWO, IWO ja JWO.

  Tilalle asetetaan URO (United Religions Order = `Yhdistettyjen Uskontojen Järjestelmä`). Ainut sallittu uskonnonharjoitusmuoto kohdistaa palvontansa kommunistiseen ja totalitaariseen Maailmanhallitukseen ja sen autoratiiviseen johtajaan. Ne, jotka eivät alistu vallitsevaan systeemiin ja suostu palvomaan sen johtajaa likvitoidaan.

  Seuraavassa muutamia vanhempia havaintoja:

  `Toinen State of the World Forum tulee keskittymään voimallisesti elämän hengellisiin ja eettisiin ulottuvuuksiin. Se tulee panostamaan erityisesti ”uskonnollisen etiikan yhteisen koodin etsimiseen, niin että maailman uskonnot voisivat löytää ne perusarvot, jotka niissä kaikissa on sisäänrakennettuina…`:
  YK suunnittelee kaikkien uskontojen yhdistämistä (Tricia Tillin):
  http://www.arvioikaa.com/MU.html

  `Näyttämö on pian valmis siihen, että maailman tämänhetkisten uskontojen yhdistävä tekijä on tunnistettavissa. Eri uskonnoilta on mennyt vuosisatoja, jotta ne ovat voineet sopeutua ja muuttua niin, että ne voivat täyttää edellytykset uskontojen väliselle ykseydelle`:
  Maailmanuskonnon yhdistävä tekijä (Alan Morrison):
  http://www.arvioikaa.com/MU2.html

  `Ja minä näin toisen pedon (URO) nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa (NWO)` (Ilm 13:11-18).

  Juuri tässä vaiheessa ollaan menossa kun kolmea suurta uskontoa ollaan yhdistämässä yleisen rauhan nimissä. Kunkin liikkeen fundamentalistinen siipi on asiasta eri mieltä, mutta näiltä ei kysytä mitään, vaan heidät vangitaan terroristeina ja viharikollisina ja kussakin toimintapiirissä sen tekevät heidän omat `uskonveljensä`. On sanottu, että `kelpo mies mielellään liittyy tähän aatteeseen`. Ja niinhän siinä käykin.

  Maailmanhallitus tulee vasta tämän jälkeen. Mutta nyt suurten uskontojen itkupotkuraivarit kansojen ulko- ja sisäpuolella annetaan kiihtyä äärimmäiseen pisteeseen kunnes kansat alkavat olla kypsiä luovuttamaan valtansa vapaaehtoisesti. Näin tekevät myös suurten uskontojen johtavat toimijat.

  Plusääni(2)Miinusääni(6)
  1. Ei vaan kaikki, myös perkele ja kaikki hänen yllä kuvatut pesäkolonsa, on Jumalan käsissä ja hallinnassa. Oikea Kristus (Vapahtaja, syntien anteeksiantamus) on maailmanlaajasti hylätty, joten nyt aivan pian (ehkä jo tänään tai huomenna) tapahtuu Kristuksen paluu ja viimeinen tuomio (Vapahtajan omat autuuteen, Vapahtajan hylänneet helvettiin). Tämä maailma nykyisessä muodossa hävitetään. Omilleen Jumala luo uuden maan ja uudet taivaat:

   ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.’ Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
   Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä’. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet. 3:3-13).

   Tuossa raamatunkohdassa oleva kohta ”vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen” osoittaa, että maailma on olemassa vain kristittyjen tähden. Kun ”pakanain täysi luku on sisälle tullut” (Room. 11:25), ts. kun pakanoista kristityiksi tulleiden luku on tullut täyteen, tämä maailma tuhotaan. Oma kokemukseni on, ettei esimerkiksi Suomesta juuri kukaan enää tule kristityksi, joten Kristuksen tulemus on nyt lähellä.

   Olisi hyvä puhua totuudessa, so. selvässä Jumalan sanassa. Jää turha selittely ja sana-akrobatia pois.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Helsingin Sanomien erikoinen juttu:
  http://mvlehti.net/2015/08/13/helsingin-sanomien-erikoinen-juttu/

  Nimimerkki Santtu Siikala kommentoi näin: `Kävin katsomassa BRÅ:n tarkat ilmoitettujen seksuaalirikosten määrät vuodesta 2005 eteenpäin:

  2005: 12 768, 2006: 12 542, 2007: 12 921, 2008: 14 693, 2009: 16 069, 2010: 17 589, 2011: 17 556, 2012: 17 379, 2013: 18 229, 2014: 21 298`.

  Lasketaanpa tapahtuneet seksuaalirikokset yhteen: 12 768 + 12 542 + 12 921 + 14 693 + 16 069 + 17 589 + 17 556 + 17 379 + 18 229 + 21 298 = Kymmenessä vuodessa yli 160 000 seksuaalirikosta. Tällaisissa tapauksissa ilmoituskynnys on suuri. On arvioitu, että vain joka kymmenes seksuaalirikos ilmoitetaan viranomaisille.

  Eli seksuaalirikoksia tapahtuisi jo pelkästään kymmenen vuoden tarkastelujaksolla lähes puolitoista miljoonaa. Tilastojen mukaan uhrit ovat kuitenkin usein iältään noin 15-25 vuotiaita, joten näillä luvuilla tämä väestönosa olisikin joutunut lähes kokonaisuudessaan kertaalleen seksuaalirikoksen uhriksi. Kerran seksuaalirikoksen uhriksi joutunut välttää joutumasta uhriksi toistamiseen, joten tapaukset lienevät aina uusia.

  Tilanne ei olisi hyväksyttävää eikä ymmärrettävää edes sodan aikana. Vielä vähemmän sitä ymmärtää kun ottaa huomioon, että seksuaalirikokset tapahtuvat rauhan aikana. Eihän sotien jälkeisissä kostoissakaan tehdä seksuaalirikoksia noin paljon kuin nyt vapaassa maassa vapaan maan kansalaisia kohtaan. Sotien jälkeiset voittajan kostotoimet yleensä loppuvat (telotuksiin), mutta nämä tapaukset sen kun lisääntyvät.

  Otetaanpa uusiksi tuo Bron Öbergin valju lausunto: `Seksuaalirikosten määrä on pysynyt verrattain vakaana sitten 2000-luvun puolivälin: Aivan viime aikoina tilastoissa on piikki ,,, on silti liian aikaista puhua trendinomaisesta kasvusta`.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 6. Oikea yhteiskuntasopimus on se, että kansa antaa valtuudet valistuneelle diktaattorille johtaa kansaa sen parhaaksi…

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 7. Tämä ”Niinistö Sauli” -niminen suurhuijari tulisi ottaa kiinni ja sulkea vankilaan, mutta eihän suomalaisista miehistä (= ensimmäisen luokan nartuista) siihen ole, hah hah haa hahhhahhahajjahaahah hah hah:

  http://yle.fi/uutiset/niinisto_suomi_on_ylimitoittanut_menonsa_aivan_totaalisesti__video/8233703

  Huijari syyttää minua asennevikaiseksi, tyhmäksi ja yli varojen eläjäksi, ja sitä ei yksikään hallintokrpä minulle sano! Minäkö ”mitoittanut menoni aivan totaalisesti”. Hallintokrvän olisi paras olla hiljaa.

  Suomessa on menot ylimitoitettu, sanoo hallintokrpä. Ainoa keino on menojen leikkaukset, jatkaa hallintokrpä, juutalaisten nuoleskelija, synagogissa istuja ja Euroopan juutalaispankeissa toiminut varatuomari. Tämä hallintokrpä on päällimmäisenä (Koiviston, Lipposen ym. maanpetturijengin kanssa) ollut viemässä Suomea petollisesti euroon ja – ENNEN KAIKKEA – juutalaiseen velkarahajärjestelmään.

  Velkarahajärjestelmää olen kuvannut tuhat kertaa. Vain kaksi suomalaista on tajunnut velkarahajärjestelmän, mutta vaikkeivät suomalaiset tunne rahajärjestelmäänsä ja taloutensa ja yhteiskuntansa perustaa, heidän on AIVAN PAKKO päästä äänestämään (vaikka kaikki puolueet ovat velkarahajärjestelmällä suomenvaltaan ja maailmanvaltaan nousseiden juutalaisten haarakonttoreita, joista käsin Suomea ja maailmaa tuhotaan). Nyt LEIKATAAN, ts. kuristetaan Suomi hirressä kuoliaaksi.

  Tiedoksi hallinkrvälle: KUKAAN EI TÄÄLLÄ OLE ELÄNYT EIKÄ ELÄ YLI VAROJEN. Ymmärtääkö hallintokrpä?

  Se, että Suomi velkaantuu koko ajan kiihtyvällä vauhdilla ja kuristuu velkataakkaan, on HALLINTOKRVÄN ja hänen rikoskumppaneidensa oma syy, ei kenenkään muun.

  Suomen pankit kuuluvat kaikki Euroopan keskuspankkiin, jonka haarakonttori Suomen Pankki on. Euroopan keskuspankki puolestaan kuuluu juutalaiseen (juutalaissukujen Rothschild, Warburg, Schiff jne. jne.) keskuspankkien keskuspankkiin Bank for International Settlements (BIS, Baselissa Sveitsissä). Koko raha- ja pankkijärjestelmämme on yksityinen juutalainen järjestelmä, jonka ainoa tarkoitus on orjuuttaa ja tuhota ei-juutalainen maailma. Sitä hallintokrpä on palvellut (palkkioksi nostettu hallintokrpäasemaan). Euroopan keskuspankki onkin täysin riippumaton pankki, riippumaton Euroopan kansalaisista, EU:n jäsenvaltioista ja EU:sta. Ei ole muuta raha- ja pankkijärjestelmää, joten juutalaisilla on monopoli. Vain he luovat rahan.

  Kuinka monopolijuutalaiset luovat rahat? He luovat sen tyhjästä, laillisesti. Kyseessä on laillistettu rahanväärennystoiminta, mutta Euroopan maat (esim. suomalaiset) ovat antaneet heille siihen luvan – hyväksyneet juutalaisen yksityisen raha- ja pankkijärjestelmän omaksi järjestelmäkseen. Suomessa tästä juutalaisesta on vastuussa kansa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Kansa on hyväksynyt hallintokrvän ja juutalaisen yksityisen raha- ja pankkijärjestelmän.

  Rahan luominen tyhjästä tapahtuu pankeissa velanluontina. Rahaa syntyy silloin, sitä otetaan pankeista lainaksi. Rahamme on siis velkaa, pelkkää velkaa. Rahajärjestelmämme ei olekaan mikään rahajärjestelmä ja velkajärjestelmä (velkalappuja, seteleitä, vain käytetään yhteiskunnassa maksuvälineinä). Jokaisen kierrossa olevan rahan joku on ottanut lainaksi pankista. Jos kaikki maksaisivat pankkivelkansa pois yhtaikaa, mihinkään ei jäisi rahaa.

  Kun asiakas (valtio, kunta, järjestö, yksityinen henkilö) astuu pankkiin hakemaan lainaa, pankkiiri luo tuon rahan tyhjästä pelkästään merkitsemällä kyseisen summan kirjoihinsa. Kun summa kirjoitetaan lainanottajan tilille, uutta rahaa on syntynyt tuon lainasumman verran – pelkkänä kirjanpitotoimena. Pankit EIVÄT koskaan anna lainaksi mitään omaansa, he vain luovat rahat tyhjästä lainoja myöntäessään. Pankit eivät koskaan anna lainaksi asiakkaiden talletustileillä olevia rahoja (ne toimivat vain kollateraaleina), he luovat lainoja myöntäessään aivan uutta rahaa, jota ei koskaan ennen ole ollut olemassa.

  Tyhjästä luomalleen rahalle (eli velalle) pankit perivät aina korkoa, vaikkeivat ne koskaan lainaa mitään omaansa. Liikenteessä on siis rahaa niin paljon kuin sitä on yhteiskunnassa otettu lainaksi (kaikki rahahan on velkaa juutalaispankeille), mutta takaisin on maksettava enemmän kuin tuo lainasumma: lainasumma + KORKO. Koska juutalaisella pankkijärjestelmällä on monopoli, rahaa ei synny missään muualla kuin heidän pankeissaan. Jos siis yhteiskuntaan on esimerkiksi otettu lainaa 1 miljardi, silloin vuoden päästä takaisin on maksettavaa 1,1 miljardia, jos korko on 10% (useamman vuoden päästä takaisin maksettavaa on vielä enemmän). Maksettavaa on 1,1 miljardia, mutta rahaa on vain 1 miljardi! Mistä tuon puuttuvan 0,1 miljardia saa? KORKOONHAN EI ERIKSEEN LUODA RAHAA. Tuo puuttuva 0,1 miljardia on mahdollista maksaa vain ottamalla pankeista uutta lainaa sitä varten. Tuolle uudellekin velalle täytyy maksaa korkoa, joten lopputuloksena on jatkuvasti kasvava tarve ottaa uutta lainaa entisistä veloista selviämiseksi. Koska asiakkaat joutuvat maksamaan vielä korkoa korolle, velkataakka kasvaa väkisin eksponentiaalisesti. Koron vuoksi joudutaan väkisin velkakierteeseen, velkaorjuuteen, kaikkeen orjuuteen ja lopulta tuhoudutaan (se uhkaa nyt Suomea, kiitos hallintokrvän).

  Raha- ja pankkijärjestelmämme vie väkisin juutalaiseen orjuuteen ja tuhoutumiseen. Raha- ja pankkijärjestelmämme on kuin hirttoköysi, joka koko ajan kiristyy tiukemmalle ja lopulta tappaa. Sillä asialla on hallintokrpä: vaatii leikkauksia eli hirttoköyden kiristämistä. Hallintokrpä on suurrikollinen, Suomen historian suurin rikollinen.

  Syy velkaantumiseemme on velkarahajärjestelmämme – hallintokrvän oma aikaansaannos. Ainoa keino selvitä veloista on irtisanoutua juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästä. Se on tehtävä pikaisesti. Tilalle on luotava velkaan perustumaton oma kansallinen rahajärjestelmä (rahan nimen muutos ei riitä, on irrottauduttava kokonaan juutalaisesta perverssistä systeemistä). Tätä irtautumista hallintokrpä EI vaadi; siksi hän on suurhuijari, Suomen historian suurin rikollinen. Koko kansa on tuhoutumassa, nyt kituminen lisääntyy päivä päivältä. Silti hallintokrpä ei ota hirttoköyttä pois kansan kaulasta eikä pelasta maata. Hirvittävä rikollinen!

  Lopuksi vielä: koska rahamme tulee liikenteeseen vain velkana, kansan työnteko ja uurastus ei millään tavalla yhteiskunnassa olevan rahan määrään. Raha ei tule liikenteeseen palkkiona työstä. Myöskään töiden tekemättä jättäminen ei mitenkään vaikuta liikenteessä olevan rahan määrään. Eivät myöskään luonnonvarat. Rahamme tulee liikenteeseen vain korollisena velkana. Kaikki rahamme on velkaa juutalaisille. Hirttonaru kiristyy…..

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Korjauksia kieliasuun seuraaviin kolmeen kappaleeseen:

   A. Kappale ”Kuinka monopolijuutalaiset…”:

   lisättävä sana ”rahajärjestelmästä”: Suomessa tästä juutalaisesta rahajärjestelmästä on …

   B. Kappale Rahan luominen…: lisättävä sana ”kun”: Rahaa syntyy silloin, kun sitä …

   toinen virhe: sana ”ja” korvattava sanalla ”vaan”: Rahajärjestelmämme ei olekaan mikään rahajärjestelmä vaan velkajärjestelmä…

   C. Viimeinen kappale: lisättävä sana ”vaikuta”: ja uurastus ei millään tavalla vaikuta yhteiskunnassa…

   Pahoittelut kirjoitusvirheistä.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Hiljaista on, loukkaavan hiljaista. Laitan kuitenkin vielä tämän:

   Video ”You control the debt, you control everything…” (suomeksi: ”Joka hallitsee velkaa, hallitsee kaikkea”).

   Ja kaikki rahamme on korollista velkaa juutalaiselle raha- ja pankkijärjestelmälle. Juutalaiset siis hallitsevat täällä kaikkea, aivan kaikkea, jopa ihmisten ajattelua, asenteita ja elämänkatsomusta. Kuka on vastuussa siitä, että kaikki raha on täällä velkaa juutalaisille? Kansa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§); raha- ja pankkijärjestelmä kuuluu valtiovallan alaan. Juutalaiset hallitsevat presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa, puolueita, taloutta, kirkkoa, armeijaa, oikeuslaitosta, tiedotusvälineitä, koululaitosta, yliopistoja, kirjastoja, kirjakauppojen valikoimia, tulevaisuutta… Ja juutalaiset ovat: ”Te olette isästä perkeleestä” (Joh. 8:44).

   Tällä tavalla Suomen kansa hoitaa valtiovaltaansa.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
   1. Ja koska juutalaisten Talmud on keksinyt ei-juutalaiselle maailmalle ns. nooalaislait (7 lakia, joiden jokaisesta rikkomuksesta seuraa kuolemantuomio), jotka juutalaiset ovat nostamassa koko maailman laeiksi (ovat jo esim. USA:n lainsäädännössä) ja joiden mukaan kristinusko on kuoleman ansaitsevaa epäjumalanpalvelusta, niin kysyn Suomen juutalaisilta (lähinnä Helsingin juutalaiselta seurakunnalta), aiotteko te tappaa minut, kuten Talmud seitsemine nooalaislakeineen teitä velvoittaa – minähän olen kristitty, Herran Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, pelastama, ja julistan julkisesti kristinuskoa? Jos aiotte, niin koska (voisin tehdä poislähtöni varalta valmisteluita)? Asia ei ole minun puolestani salainen, joten voitte ilmoittaa kantanne ja mahdollisen teloitukseni ajankohdan täällä.

    Vesa-Ilkka Laurio
    Kesälahti

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
   2. Hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah.

    Sippi-Sipilälle, Sippi-Stubbille ja Sippi-Soinille suomennettavaa (video):

    https://www.youtube.com/watch?v=R9809ssT0DY

    Videolla esiintyy juutalaisen ihmiskunnanmurha-rahajärjestelmän keulahahmo Rothschild, jonka takkia Sippi-Niinistö koko virallisen uransa ajan on kantanut ja jonka kipaa eli jarmulkaa (juutalaista päähinettä) hän synagogissa käydessään aina pitää. Itse asiassa videolla esiintyvä voidaan hyvin tulkita Sippi-Niinistöksi.

    Suomenna Sippi-Sipilä, suomenna Sippi-Stubb, suomenna Sippi-Soini hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah.

    Ja kertokaa sitten, Sippi-Sipilä, Sippi-Stubb ja Sippi-Soini, miksi maa ja kansa köyhtyy köyhtymistään hah hah hah hah hah hah.

    Hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih hih.

    Meinaako Sippi-Sipilä, Sippi-Stubb ja Sippi-Soini ehkäistä maan velkaantumista ja ”pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan” hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah.

    Meinaako heikät lopettaa velkaantumisen hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah.

    Pannaanko kipa taas tänään päähän hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah.

    Suomenna video, Sippi-Sipilä.

    Suomenna video, Sippi-Stubb.

    Suomenna video, Sippi-Soini.

    Katso video, Sippi-Niinistö, katso. Haukutko, Sippi-Niinistö, kansaa tyhmäksi?

    Sippi-Niinistö, haukutko kansaa tyhmäksi?

    Sippi-Niinistö?

    Sippi-Niinistö, kerro, miksi maa ja kansa velkaantuu! Kerro! Televisiossa. Julkisesti.

    Sippi-Sipilä, Sippi-Stubb, Sippi-Soini, kertokaa, miksi maa ja kansa köyhtyy köyhtymistään. Kertokaa.

    Julkisesti.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Videon nimi on ”Ei-juutalaisten huijaaminen episodi 1 – pankkitoiminnan salaisuuksia.”

     Raha- ja pankkijärjestelmästä olen kirjoittanut mm. täällä:

     Markku Uusipaavalniemi: Rahan valta pankeilta valtiolle

     Maamme sippi-johto tuhoaa kaiken täällä. He eivät koskaan vaadi tuhoisasta juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästä luopumista.

     Maamme kansa tuhoaa kaiken täällä. Se ei koskaan vaadi tuhoisasta juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästä luopumista.

     Koko Suomi on irvokasta sippi-piirileikkiä. Kukaan ei koskaan yritäkään puuttua rahanpuutteen, velkaantumisen ja tuhoutumisen todelliseen syyhyn: juutalaiseen yksityiseen raha- ja pankkijärjestelmään.

     Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. Tässä taloudellisessa tilanteessa ja siirtolaisongelmassa viittaan Anjalan liittoon ja Liikkalan noottiin. Yhä useampi alkaa tervehtyä juuri tähän suuntaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Vihollisen – talmudisti-juutalais-pankkigangsterien Uuden Maailmanjärjestyksen agendaa ajava – pääpropaganda-torvi Suomessa, Brysselin Pravda, otsikoi joskus vuoden 2013-loppupuolella: ”Kestävyysvaje uhkaa Suomen luottoluokitusta”.

  Seuraavassa on selvennystä, mistä tosiasiallisesti on kysymys: ””Kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus”, http://ebolakani.blogspot.fi/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html

  Asia voidaan itseasiassa tiivistää sanaan ’velkaponzi-rahajärjestelmä’ – johon maanpetturi-vallanpitäjämme kasaarijuutalaisen Rotschildin lakeijoina huijasivat suomalaiset.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Kepuleiden yms. porvareiden ns. yhteiskuntasopimusta vastustan kuolemaani asti!
  Yhteiskuntasopimus = Esko Ahon ns. työreformi!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat