Euroopan Unionin turmiollisuus ja euron viheliäisyys

Suomen liittyessä Euroopan Unionin jäsenmaaksi vuonna 1995, eivät kaikki aavistaneet unionin kehittyvän byrokraattiseksi demokratian ulottumattomissa olevaksi supervallaksi, jota ohjailevat vallanhimoiset miehet globaalien imperialistien itsevaltaiseen syleilyyn.

Suomen poliittinen eliitti on auliisti nöyrtynyt tyydyttämään kansainvälisen pankkiiri-, talouseliitin ja globaalien investoijien ehtymättömiä taloudellisia tarpeita. Poliittinen kerma onkin suosiollisesti ja jopa tunnollisesti kipannut suomalaisten työntuloksen ja kansallisen varallisuuden ilmaisjakeluna mainituille ylikansallisille eturyhmille. Eritoten IMF:n vaatimukset ovat täytetty viimeistä piirtoa myöten.

Tällä kirjoituksella halutaan teroittaa kahden kansalaisaloitteen tarpeellisuutta. Näitä ovat: Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa ja Suomi irti EU:sta. Näitä pyydetään huomioimaan allekirjoituksilla.

 

Jo EU:n liittymisen lähtöasetelma oli laiton

Kansanäänestyslain (578/94) 3 §:ssä lukee: ”Tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti?”

Kansanäänestyksessä kansalaisilla ei ollut mitään tietoa neuvotellusta sopimuksesta, koska kansanedustajatkin olivat pihalla asiasta. Tässäkin asiassa rikottiin selvästi lakia juuri tiedon pimitykseen nojautuen.

Siten EU:n jäsenyyttä niukasti puoltava äänimäärä synnytettiin valtamedian ja peukaloitujen kallubien mielten manipuloinnin tuloksena.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti vuonna 1994 neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.

Liittymissopimus juoniteltiin hyväksytyksi eduskunnassa perustuslain alaan vaikuttavana kansainvälisenä velvoitteena, niin sanotussa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, jolloin hyväksyntään riitti kahden kolmasosan määräenemmistö yhdessä käsittelyssä.1

Kysymyksessä oli siis laiton menettely, sillä normaalia perustuslainsäätämisjärjestystä ei noudatettu.

Suomalaisen poliittisen historian tutkija Keijo Korhosen mukaan kansanäänestyksen tulos olisi pitänyt tulkita perustuslainsäätämisjärjestyksen hengen mukaisesti, eli jäsenyyden hyväksymistä olisi tullut puoltaa kahden kolmasosan määräenemmistö.2

Keijo Korhonen ja edesmennyt historiantutkija Ilkka HakalehtoA päätyivät siihen tulokseen, että yllä esitetty päätös EU-jäsenyydestä oli laiton, koska sitä ei hyväksytty eduskunnassa perustuslain säätämisjärjestyksessä. Suomen perustuslain 2 § voidaan tulkita siten, että se kieltää lainsäädäntövallan epäsuorankin luovuttamisen muulle instituutiolle kuin eduskunnalle.

Lisäksi:

Lissabonin sopimuksen (eli eräänlaisen EU:n perustuslain) hyväksyminen ja Suomen liittäminen euroalueeseen eivät olleet Suomen perustuslain mukaisia. Lakia siis rikottiin, joten Suomen EU-jäsenyys on laiton.

Lissabonin sopimus uutena perustuslakina jättävät juridiseen varjoonsa kaikki kansalliset lait, kuten myös perustuslain. Tämä sopimus avasi EU:n kehityksen kohti liittovaltiomaista muotoa. Suomen perustuslaki on ristiriidassa Lissabonin sopimuksen kanssa, kuten myös EU:n kanssa kokonaisuudessaan.

Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme siis tarvitse EU:n jäsenyyttä.

EU-jäsenyyden kirjaaminen Suomen perustuslakiin

EU-jäsenyyden kirjaamisella vuonna 2011 Suomen perustuslakiin turvattiin Suomen sitoutuminen liittovaltiokehitykseen ja sinetöitiin mahdollisesti maan tulevaisuus EU:n syrjäisenä liittovaltion maakuntana. Tätä kirjaamista ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni.

Yritettiinkö tällä kirjaamisella ujuttaa Suomen EU-jäsenyys näennäisten laillisten raamien sisäpuolelle? Yritys kuitenkin vesittyy, sillä perustuslain muutoksen jälkeen siellä sanotaan toisaalta Suomen olevan itsenäinen tasavalta ja yhtäältä Euroopan Unionin jäsenmaa. Ovatko nämä kaksi edellä mainittua asiaa sopusoinnussa keskenään vai ristiriitaisia? Ne ovat toisiaan puskevia vastakkaisuuksia.

Suomi ei voi olla yhtä aikaa itsenäinen valtio ja EU:n jäsenmaa.

EU-jäsenmaana Suomella ei ole itsenäiselle valtiolle tyypillisiä tunnusmerkkejä, joita ovat esimerkiksi täysin itsenäinen lainsäädäntövalta, siihen vetoava riippumaton tuomioistuinlaitos, oma ulkopolitiikka ja oma valuutta. Kuten hyvin tiedämme, EU-Suomi ei täytä esitettyjä määritelmiä.

Usein kuulee toistettavan perustuslain toista pykälää, jonka mukaan ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” Mutta EU:n jäsenmaana Suomessa mainittu valtiovalta, ylimpänä valtiovaltana kuuluu Euroopan Unionin eri toimielimille koskien kaikkia EU:lle kuuluvia asioita.

EU-jäsenyyden kirjaaminen Suomen perustuslakiin ei siis tee tyhjäksi maamme EU:n liittymiseen kytkeytyviä laittomuuksia, joista esitettiin esimerkkejä tämän luvun alussa.

Suomen liittyminen euroon näyttää laittomalta

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) vaatii kansanäänestystä siitä, tulisiko Suomen jatkaa osana euroaluetta. Suosittelen kansalaisaloitteen allekirjoitusta.

– Suomi vietiin aikanaan euroon ilman kansanäänestystä. Eduskunnalle ei annettu edes lakiesitystä, vaan euroon liittymisestä päätettiin tiedonantomenettelyä käyttäen. Keskustan edustajat eduskunnan perustuslakivaliokunnassa katsoivat, että menettely oli perustuslain vastainen, Väyrynen kirjoittaa.

Taloudellisesti Suomen kytkeytyminen euroalueeseen oli virhe. Komission puheenjohtajan Jean-Clauden Junckerin johdolla suunnitellussa ns. viiden presidentin raportissa ehdotetaan, että euroalueen taloudellinen yhteisvastuu tulisi mahdollisesti lisääntymään täydelliseksi talousunioniksi, johon sisältyisivät yhteisvastuullinen pankkiunioni, yhteinen valtiovarainministeri ja budjetti sekä pysyvät jäsenmaiden väliset varainsiirtojärjestelmät. Ranskan presidentti Francois Hollande on ehdottanut, että euroalueelle pitäisi perustaa jopa yhteinen hallitus.

Vielä sekin, että:

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994. Hän kertoi, että nämä päätökset eivät tarkoita markasta luopumista, eikä näillä päätöksillä vielä eurojäsenyyttä päätetä – vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä tehdään erikseen oma lakialoite.

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994.
Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994.

Nämä Niinistön tekemät harhautukset kirjattiin ja liitettiin virallisiin eduskunnan asiakirjoihin (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994) sekä myös äänestäjille lähetettyyn tiedotteeseen. Osa eduskuntaa sekä valtaosa suomalaisista äänestäjistä uskoivat tähän väitteen.

Esimerkkejä EU-jäsenyyden haitoista Suomelle

EU:n jäsenmaana Suomi ei ole enää itsenäinen valtio. EU:n liitovaltiokehitys muovaa Suomesta EU:n syrjäisen pohjoisen maakunnan kenties vapaakauppasopimuksineen, jolloin talousjättien elitismi pitäisi silloin pohjoista maakuntaa raudan lujissa otteissaan.

EU on demokraattisen valvonnan ulottumattomissa

Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille, unionin oikeus menee kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Paljastuuko EU:n taustalta super-Neuvostoliitto?
Paljastuuko EU:n taustalta super-Neuvostoliitto?

Komissio voi myös aloittaa uuden lainsäädäntöehdotuksen käsittelemisen EU:n perustamissopimuksen nojalla. Komission jäsenet koostuvat aina yhdestä kunkin jäsenvaltion jäsenestä, joita kutsutaan komissaareiksi ja heillä kullakin on vastuualueensa. Komissaareilla on sangen suuri kansainvälinen hegemonia käytössään.

Mainittakoon myös kuinka EU:n päätöksenteon avoimuutta edistävä kansalaisjärjestö ALTER-EU, Itävallan työasiain liittokamari AK EUROPA ja Itävallan ammattiliittojen keskusjärjestö ÖGB Europabüro, ovat julkaisseet raportin, jonka mukaan suuryritykset hallitsevat edelleen komission asiantuntijaryhmiä uudistuslupauksista huolimatta.3

Edellisiin kappaleisiin viitaten, Euroopan unioni on globaalin pankkiirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaiden hyvinvoinnista. Suurpääoma ja rahanvalta ratkaisevat kaiken.4

Suomen euro-jäsenyys oli maallemme onnettomuus

Suomen liittäminen Euroopan talous- ja rahaliittoon EMU:n on aiheuttanut osaltaan Suomen ylivelkaantumista euroon sitoutuneena maana. Suomen tulee erota eurosta. Valtion velka onkin kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen5. Euroalueen ongelmista mainittiin jo yllä olevassa luvussa.

Palkkataso laskee

Suomessa vallitsee suurtyöttömyys. EU:n työperäisen maahanmuuton saattelemana Suomen palkkataso romahtaa ja johtaa köyhyyden lisääntymiseen.

Lyhyen aikavälin tarkastelussa itäperäisestä maahanmuutosta syntyy myönteistä tulovaikutusta siitä, että palkkataso laskee, jolloin tuotannon määrä kasvaa. Mutta tulomuutos jakautuu epätasaisesti. Palkkatason laskiessa keskivertopalkansaajan ansiot laskevat ja osakkeenomistajan tulot kohoavat.6

EU tulee mielettömän kalliiksi

Suomi on edelleen nettomaksaja EU:lle. Viime vuonna Suomen nettomaksun osuus unionille oli -809 miljoonaa euroa.7 Nettomaksulla kuvataan EU:lta saatavien tulojen ja EU:lle maksettavien maksujen erotusta. Suomella on vain maksuja EU:lta, ei tuloja.

Suomen kansantalous oli vielä 1980-luvulla lähes velaton. Mutta EU-jäsenyyden myötä Suomi on todella velkaantunut korviaan myöten. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu velka8 ylitti (v. 2013) 115 miljardin euron rajan ja seuraavana vuonna se kasvoi entisestään.

Luonnollisesto EU-jäsenyys on suistanut yksityiset taloudet velkavankeuteen. Lyhyesti sanoen jo vuonna 2012 oli 54 % Suomen talouksista velkaorjuudessa.

Euroopan Unioni luo edellytykset uusliberalismille, jonka tarkoituksena on finansialisaatio. Heikki Patomäki kiteytti kyseisen termin tarkoittavan kehitystä, jossa rahoitusmarkkinat, rahoituslaitokset ja rahoituseliitit kontrolloivat yhä enemmän yksityisiä taloudellisia prosesseja ja julkisia talouspolitiikan päätöksiä.9

EU-Suomi ei voi olla puolueeton ”valtio”

EU:n jäsenenä Suomi on mukana Unionin mahdollisesti tulevissa sodissa ja myös sen konflikteissa muiden suurvaltojen kanssa. Suomi allekirjoitti hiljattain isäntämaapöytäkirjan, joka toimii viimeisenä iskuna Suomen itsenäisyyden jäänteille, asettaen suomalaiset hengenvaaralliseen asemaan suhteessa itä-naapuriin. EU:n jäsenmaana Suomelle on onnettomuudekseen avautuneet ovet tuhoisiin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten mainittu isäntämaapöytäkirja ja mahdolliset vapaakauppasopimukset (esim. TTIP).

EU:n myötä elintarvikkeiden alkuperä hämärtyy

EU-Suomi ei voi tarjota puhdasta kotimaista ruokaa. Jo tuleva TTIP sopimus estää tämän mahdollisuuden. Siten yhtenä uhkakuvana TTIP-sopimuksessa ovat geenimuunnellut tuotteet. TTIP-sopimus kaventaa tuntuvasti valtioiden oikeutta ja potentiaalia puuttua kaupankäyntiin kansalaisten tai ympäristön suojelemiseksi, merkitsee sopimus yhtiöiden ja sijoittajien valtaa ihmisoikeuksien sekä ekologisen kestävyyden yli.10

Vapaakauppasopimukset eivät tietenkään ole EU, mutta EU palvelee v-sopimuksien toimivuutta.

Tässä oli muutamia esimerkkejä EU:n negatiivisista puolista Suomelle. Varmasti niitä olisi enemmänkin.

 

Lopuksi

Euroopan Unioni petaa loistavat mahdollisuudet ”juutalais-” eli kasaarieliitin koronkiskontaan perustuvalle pankkitoiminnalle.11 Keinottelu mahdollistuu jo siksi, että EU:ssa korostuu uusiliberalismi finansialisaationa, kuten jo aikaisemmin mainittiin.

Lisäksi EU:sta on muodostunut byrokraattinen, demokraattisen valvonnan ulottumattomissa oleva super-neuvostoliitto, mitä tietty harvainvallan salapuolue diktatorisesti hallitsee. Unionista on tarkoituksena kehittää eri kansojen ja rotujen sulatus-uuni, joka realisoituu täydellä vauhdilla juuri nykyisin. Pakolaisinvaasiolle ei ole loppua näkyvissä.

Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista ja eurosta. Tarvitsemme itsenäisen talouspolitiikan ja rahanluontioikeuden varaamisen valtiolle.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. http://www.eurooppatiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/EU-kronologiaSU.pdf s. 36
 2. Hentilä 2008, s. 163–164.
 3. FINUNIONS
 4. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
 5. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
 6. EU:n itälaajentuminen ja suomalaiset työmarkkinat.
 7. Eurooppatiedotus.fi
 8. Tilastokeskus.fi
 9. Patomäki, Heikki (2012). Eurokriisin anatomia. into.
 10. Corporate Europa Observatory (2013). Saatavilla.
 1. Taloudenperusteet; Encyclopedia Britannica. Retrieved 6 November 2013; Encyclopedia Britannica. Retrieved 6 November 201; Robert Rubin; Valtionkonttori/Treasuryfinland.
 2. A. Itsenäisyys on vaarassa: kamppailu Suomesta 1917 vallankumouksesta 1990-luvun eurohuumaan, 1993; Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle: Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista, 1994; Mihin Suomea viedä?: Maamme nykytila ja tulevaisuus asiantuntijoiden arvioimana, 1995; EU-kaappaus: Raportti tapahtuneesta, Vapaan Suomen liitosta, Suomen tulevaisuudesta, 1995; Yrjö Leinon salattu kujajuoksu: oliko ministeri kaksoisagentti? 2001; Itsenäisyydestä on kysymys – vaiettu totuus EU:n perustuslaista (toim. Ilkka Hakalehto ja Antti Pesonen), 2005.

25 kommenttia

  1. Niin että jos joku tosissaan olisi tahtonut poistaa Jumalan vihan päältämme, hän olisi tehnyt parannuksen ja kehottanut muitakin tekemään parannuksen. Parannus on katumus + usko Kristuksen lunastustekoon. Jos Suomessa olisi tehty parannus, pois olisi pantu lastenmurhat aborteissa (liukuhihnamurhissa murhattu jo 700 000 lasta, jotka Jumala on tehnyt – vanhemmat ovat vain väline), homoseksuaalisuus, lasten moraalinen tuhoaminen kouluissa, jumalanpilkka, Jumalan Poikaan (syntien anteeksiantamukseen) kohdistuva pilkka, viinanjuonti, huorintekeminen, pahantahtominen, selkään puukottaminen, kirkon tuhoaminen perkeleen kirkoksi eli kansankirkoksi, raamatunvastainen naispappeus, vihollisen ja rikollisten palveleminen eli suvaitsevaisuus ja siihen liittyvät vihollisenpalvonta ja perkeleenpalvonta (ihminen tekee itsestään ja himoistaan jumalan ja muokkaa yhteiskunnan itsensä kuvaksi).

   Kukaan ei ole tehnyt parannusta. Kukaan ei niin ollen ole tosissaan. Jumalan viha on kansan yllä aivan kuin ennenkin.

   On hourailua haaveilla olojen paranemista ilman että Jumalan viha poistuu päältämme. Eikä vain hourailua vaan myös rikollista kaiken syöksemistä tuhoon.

   Plusääni(15)Miinusääni(5)
 1. Ajoin Ruotsissa autolla. Muutaman kuukauden kuluttua tuli tielasku 4,5 €. Eräpäivään ei ollut pitkälti, ja sakko myöhästyneestä maksusta satoja euroja. Jos olisin ollut vaikka jossain ulkopaikkakunnalla tuolloin lomalla, olisi tämä sakko perinnässä. Ja laskutettava summa 4,5€.

  Tämä on Suomessakin aivan kohta jos sitä ei vastusteta reaalipolitiikalla. Tämä on oleellista, ja tietenkin puolustusvoimien vahvistaminen. Sisäpiirikaupat maahanmuuttobisneksessä kunnon tutkintaan ja tutkintapyynnöt sisään. Puolue, jolla on pätäkkää, laittakoon isänmaan hyvät asianajajat asialle.

  Kun Yrjö Leino lähetti 19 suomalaista tai suomessa asuvaa siperiaan 1945, alettiin herätä – asian tullessa ilmi kaikessa karmeudessa. Kokoomuksen kautta tehtiin pohjatyö 1990-luvun lamaan, ja samoin tähän 2008 alkaneeseen.

  Kunnon rangaistukset.

  Plusääni(21)Miinusääni(0)
  1. Laman pääarkkitehdeistä tärkein oli Mauno Koivisto. Hänen mukaansa Suomessa oli liikaa yrityksiä. Ilmankos lamasta tehtiin tosi paha ja sitä ei hoidettu, vaan sitä pitkitettiin ja syvennettiin. Talousrikollisten puolustaja ja pienyritysten ja kotimaisten pankkien lahtaaja Koivisto järjesti suomalaisten omaisuuden ulkomaisille pankeille laittomia keinoja suosimalla ja säädättämällä laittomia käytäntöjä.

   http://www.promerit.net/2015/11/koiviston-konklaavista/

   Soialidemokratia on juutalaisuutta.

   Ainiin, PS leikkasi armeijalta hallituksessa, vaikka vaati lisää rahaa ennen vaaleja.

   Plusääni(18)Miinusääni(0)
 2. Loistava kirjoitus Magneettimedialta ja Markku Juutiselta, kiitos.

  Suomen valtion johto huijasi kansaa ja asetti näin ollen suomalaiset EUn kautta sionisti-juutalaisten kerittäviksi. Kyseessä on todellakin maanpetos, mutta sionisti-pyramidin valta on kasvanut jo niin suureksi, että ihmiset eivät kykene NWO kehitystä pysäyttämään. Sionisti-Stubb, sionisti-Niinistö ja sionisti-Katainen ovat siinä suhteessa täysin oikeassa – maailma yhdentyy rahan vallan alla, emme voi kehitykselle yhtään mitään. Juutalais-sionistit ovat levittäytyneet kaikkialle ympäri maailmaa, he hallitsevat rahaa ja politiikkaa kaikkialla, olemme myöhässä. USAssa heitä on massiivisesti enemmän kuin Israelissa, israelin kansa muodostuu perusjuutalaisista. Isrealissa astui muuten voimaan juuri uusi laki; sionisti-eliittiä vihaava kansa saa kivien heittelystä kolme vuotta vankeutta.

  New York, Washington, Miami, Los Angeles…. ja etenkin Hollywood on täysin sionisti-juutalaisten käsissä kuin myös Las Vegas. Persian-juutalaiset ovat massiivinen osa huipulla istuvaa sionisti-pyramidia. J. F. Kennedy oli USAn rohkea ja oikeamielinen valtiojohtaja, hän yritti pysäyttää sionisti-juutalaisten rikollisuuteen perustuvan vallan ja kaikkihan sen tietää miten siinä leikissä kävi. JFKn viimeiseksi jäänyt puhe on todella mielenkiintoinen, ja ajankohtainen. Se oli todella kiusallinen sionisteille ja juuri sen vuoksi jäi viimeiseksi.

  Kiitokset Magneettimedialle rohkeudesta!

  Plusääni(25)Miinusääni(2)
  1. Anteeksi nyt, kun vielä sekaannun teikäläisten keskusteluihin. Kuten Tarkkailijan kommentista näkyy, suuri on Jumalan viha jumalatonta ja ympärisyntistä ihmiskuntaa kohtaan. Parannuksenteko ei ole koskaan myöhässä, eikä sitä seuraava Jumalan apu. Jumala yksin voi poistaa vitsaukset – sitten kun hänen vihansa on asettunut.

   Yleisesti pyrin nyt olemaan kommentoimatta, että saatte keskustella rauhassa. Muutaman kommentin saatan laittaa silloin tällöin, jos nyt niitäkään.

   Plusääni(10)Miinusääni(4)
   1. Älä ulkoista Jumalaa, jutku. Vastuu on ihmisillä ja teot ratkaisee, ei ajatukset. Jos sen älyää, ympäristö lakkaa muovaamasta sinua ja alat muovata ympäristöä. Hihhulina tietenkin voit lohduttaa itseäsi sillä luulolla että Jumala rakastaa sinua, kun olet ympäristösi vihalla myrkyttänyt. Mikään ulkopuolinen Jumala ei rakasta eikä vihaa. Viha ja rakkaus on se millä ihmistä vieraannutetaan totuudesta. Jumaluus on absoluuttinen totuus, siihen ei voi lisätä mitään eikä siitä voi ottaa mitään pois.

    Plusääni(11)Miinusääni(7)
     1. Niin teenkin. Taivas saa pudota niskaan ennen kuin minulla on ongelma, jos edes sittenkään. Teistä Jumalan välimiehistä olen huolissani. Te kun ette viisaudessanne ottaisi vastaan neovoja edes itse Jeesukselta, jollei tämä sattuisi samaa mieltä kanssanne olemaan. Teidän herätyksenne tulee olemaan kivulias kaikessa yksinäisyydessänne. Jos Jumalasi olisi sinut kuvakseen luonut, näyttäisit aivan keppihevoselta.

      Plusääni(4)Miinusääni(2)
     2. at 17.37

      En toimi enkä kirjoita viisaudessani. Olen – minä ja minun viisauteni – kuollut. Minussa asuu Jumala, ja hän toimii minussa;

      ”minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20) – – ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1. Kor. 3:16).

      Mainittu Jeesus asuu minussa, ytimessäni: ”…Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne” (Ef. 3:17) – – ”Jos joku rakastaa minua (Jeesusta), niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh. 14:23).

      Puheesi näyttää nousevan pahasta ja ilkeästä hengestä. Perkeleestä? Kuka toimii, kun sinä toimit?

      Jumalako keppihevonen?

      Ja kun minä toimin, minussa toimii Jumala. Koska esivalta on Jumalalta (Room. 13:1), toimin myös esivaltaa palvellen, mm. esivallan taistellessa muslimi-invaasiota vastaan. Taistelen vaikka sotilaana tai pyövelinä. Ja missä ikinä olenkin ja toimin, sinne Jumala on minut vienyt.

      Mene jo, ja tee tekosi! Samoin muut! Suomi odottaa!

      Plusääni(7)Miinusääni(2)
     3. Joskus on viisainta olla tekemättä mitään liian villiä. Potut ja porkkanat olenkin jo nostanut eikä minulla ole rahaakaan pankissa pahemmin. Mietin tarkkaan mitä ostan, mitä tarvitsen ja mitä vain haluan ja pyrin toimimaan tiedostukseni mukaan. Pidän parhaani mukaan huolen itsestäni ja lähimmistäni.

      Mitä vielä pitäisi tehdä? Jotain radikaaliako? Vaikka hyvää tarkottaisi, ei hyvää tehdessä välttämättä seuraukset ole lainkaan hyvät. Itseään hyvänä pitävä ihminen jo lähtökohtaisesti sortuu vertailemaan itseään muihin ja asettuu yläpuolelle. Hyvät ihmiset maailmassa ovat eniten pahaa aiheuttaneet. Hyvä muslimi on valmis sotimaan kristittyjä vastaan, hyvä juutalainen muslimeja vastaan, hyvä natsi kommunisteja vastaan, hyvä kommunisti kapitalisteja ja hyvä amerikkalainen suunnilleen ketä tahansa vastaan.

      Hajoita ja hallitse elää vahvasti nyky-yhteiskunnassa juuri uskovaisten kautta. Jokainen joka on fanaattinen uskossaan on uskovainen egoisti. Järjetön meuhaamisesi osoittaa sinun olevan pahimmanlaatuinen pro-juutalainen. Mutta ymmärrän ettet tiedä mitä teet, ystävä hyvä ja juuri sinun kaltaisillesi Jeesus rukoilikin Jumalan anteeksiantoa ristillä. Hyväähän sinä tarkoitat. Ihmiset oppii vain jos aidosti haluavat oppia tai jos kokevat kärsimystä riittävästi. Tarinan iskeminen ei auta mitään.

      Jedem das Seine.

      Plusääni(2)Miinusääni(3)
    1. Kansallissosialismi nimenomaan puolustautui kommunistien eli juutalaisten gangsteriarmeijoiden ja aivopestyjen mielipuolten hyökkäyksiä vastaan. Eivät he olleet egoisteja, vaan puolustautivat. Nyt Saksassa jo kirkotkin kiittävät julkisesti ja panevat lapset ylistämään mattyopommituksia ja muita saksalasiten ja ei-juutalaisten massamurhia:

     http://carolynyeager.net/pegida-dresden-tatjana-declares-german-guilt-complex-officially-over

     Plusääni(9)Miinusääni(0)
     1. Tottatahan tuo. Mutta kyllä pysyvä se muutos lähtee kansasta sisältä. Älkää olko huolissanne toisista ennen kuin oma pesä on kunnossa. Ei ole mieltä ottaa rikkaa toisen silmästä jos omassa silmässä on hirsi.

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. Niin,noh.. EU ei ole tuonut kuin lisää ongelmia ja ongelmien ongelmia keskuuteemme. Asiat ovat menneet liian sekaviksi ja monimutkaisiksi ,että niitä voisi enää korjata. Jos yhtä asiaa korjaa niin se on ristiriidassa useamman muun asian kanssa jne. Kukaan ei oikeastaan ymmärrä tärkeän asian ja turhan asian välistä eroa enää.

  ”Maailmassa kaikkea tarpeellista on yllinkyllin ,mutta kaikesta turhasta on huutava pula.”

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. ”Maailmassa kaikkea tarpeellista on yllinkyllin…”

   Paitsi raha, siellä missä sitä tarvitaan. Siksi rahanluonnin kontrolloiminen on niin keskeinen osa ihmismassojen hallitsemista. Itse kääntäisin lauseen toisinpäin: turhuuksia on yllinkyllin, tarpeelliset asiat tarkasti kontrolloitu (raha, asunto(markkinat), itsepuolustusoikeus jne).

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 4. EUROSTOJUNTTA MIEHITTÄNYT EUROOPAN KANSALLISVALTIOT

  Käytännön arjessa tämä näkyy median eurostopropagandana. Eurostopropagandassa käytetään kansalaismielipidettä vastaan hyökätään halveksuvin sanankääntein. Onneksi kansalaismedia sekä lukuisat blogistimme kirjoittavat suomalaisille median vaikenemista asioista. Sanoma Oy, YLE sekä Bonnierin omistama MTV3 ovat suomalaisittain suurimmat syylliset nykytilaan. Etenkin verorahotteisen Ylen velvollisuus (veronmaksajia kohtaan) olisi paljastaa maamme natotus, velkaannutus ja tämä eurostoliittokusetus kaikkine kiemuroineen.

  Markus Leikola totesi Arto Nybergin ohjelmassa, että nykyään toimittajan on ansaittava kansalaisten kunnioitus. Asia on juuri näin. Markus Leikola työskenteli 1980- ja 1990-luvulla toimittajana useissa viestimissä, Talouselämässä ja Iltalehdessä sekä Yleisradiossa vuoteen 1996, jolloin hän lähti tavoittelemaan uutta televisiokanavaa, joka kuitenkin meni Sanoman Helsinki Medialle.

  Kansalaisten kunnioitus on mahdollista ansaita moniarvoisella journalismilla, jossa media asettuu vallan vahtikoiraksi. Nythän suomalaiset mediatalot ovat täyttyneet vellihousuista ja hampaattomista häntää heiluttavista puudeleista. Toimittajakunnasta pitäisi nyt löytyä rohkeita suomalaisten puolustajia, jotka uskaltavat ääneen sanoa, ettei ”keisarilla ole vaatteita”. Kansalaisten haukkuminen ja aliarviointi tarkoittaa perinteiselle medialle sen omia hautajaisia.

  Mitä toimittajien pitäisi kysyä?

  Tietokirjailija Ari Ojapellon blogilta löytyy eräs esimerkki. Kokemukseni mukaan seuraavat kaksitoista kohtaa ovat erityisen kiusallisia. Näiden kysymysten voimallisuus on valjennut minulle mm. Facebookin kautta. Kommentoin tätä ainoastaan siten, että Stasi -henkisessä ”naamakirjassa” esimerkiksi ISIS saa esittää uhkauksiaan, mutta vallanpitäjien osaamattomuuden paljastavat kysymykset (tai kirjoitukset) tuhotaan palvelussa jollakin verukkeella.

  Tietokirjailija Ari Ojapelto kysyy blogillaan 10.7.2015 otsikolla: ”Näitä toimittajien pitäisi kysyä”.

  1. Kun Suomesta on hävinnyt finanssikriisin aikana lähes 80 000 teollista työpaikkaa, miksi ei digimaailmaan ei ole syntynyt vastaavaa määrää uusia työpaikkoja?

  2. Digitekniikan sovelluksista 2/3 osaa liittyy tuotantotekniikan ja internet-pohjaisen itsepalvelun kehittämiseen. Se luo muutaman uuden työpaikan, mutta hävittää vanhoja työpaikkoja monin verroin enemmän.

  3. Digitekniikka lisää toki tuottavuutta. Kun tuottavuus kasvaa nopeammin kuin markkinat, miten se voi kasvattaa työpaikkoja?

  4. Miten on mahdollista, että työ (=työtunnit) eivät ole lisääntyneet Suomessa, vaikka Suomen talous on kasvanut 2-3 kertaa nopeammin kuin EU-maiden keskiarvo (BKT lähes kaksinkertaistunut) 90-luvun laman jälkeen aina finanssikriisin alkuun asti (15v)?

  5. Miksi talouden kasvu ei enää luo työpaikkoja, vaikka kaikki poliitikot, EK, ay-johtajat ja taloustoimittajat niin väittävät? Työpaikat eivät ole kasvaneet 70-luvun puolenvälin jälkeen tuotannon kasvun suhteessa. Miksi toimittajat eivät ota tätä julkisuudessa ylläpidettyä valhetta esille?

  6. Miksi maailman ylivoimaisesti parhaan vientimaan Saksan talouskasvu on lipsahtanut pakkasen puolelle? Markkinaosuuden ryöstö toisilta mailta nollasummamarkkinoilla ei kasvata markkinoiden kokonaiskysyntää.

  7. Kun teollisten työpaikkojen tilalle on syntynyt pääasiassa palvelualojen ns. ”paskatyöpaikkoja” joilla ei enää elä, miten se kasvattaa ostovoimaa? Suomessa uusista työpaikoista on 80% näitä ns. ”paskatyöpaikkoja”.

  8. Yrittäjille on annettu lukuisia verohelpotuksia, varallisuusvero ja kelamaksut poistettu, yhteisövero alennettiin 26 prosentista 20 prosenttiin ja siitä huolimatta uusia työtunteja ei ole syntynyt vaikka niin luvattiin. Missä olikaan veronalennusten dynaamiset vaikutukset? http://ariojapelto.blogspot.fi/2014/04/verotusko-tapissa.html

  9. Kun pääomat vapautettiin, OECD, IMF, Maailmanpankki ja EU lupasivat, että talous lähtee rakettimaiseen nousuun ja tulee miljoonia uusia työpaikkoja. ILO: tilastot kertovat, että finanssikriisin jälkeen vuodesta 2007 pelkästään G20 maista on kadonnut 54 miljoonaa työpaikkaa. Työpaikkoja ei ole tullut, mutta miljonäärejä kyllä.

  10. Kuinka teknologialla aikaansaatu tuottavuus ja sitä kautta saadut tuotot ohjautuvat/ohjataan takaisin markkinoiden ostovoimaksi? – nythän on käynnissä jatkuva supistamisen, kurjistumisen ja ostovoiman katoamisen kierre pohjalle. Ostovoiman kehitys on kuitenkin kaiken kasvun, yrittäjyyden ja työpaikkojen tärkein edellytys.

  11. Miksi poliitikot ovat vapauden ideologian varjolla päästäneet pankit niin suuriksi ja ilman valvontaa, että niiden taseissa on pelkkien johdannaispapereiden arvo kymmenen kertaa suurempi kuin koko maailman bruttokansantuote? (ks. esitykseni viimeinen graafi Nro 22: Mitenkä reaalimaailman mustan alueen (reaalitalous) rahamäärällä maksetaan pankkien sinisen alueen johdannaiskupla (virtuaalitalous)?)
  http://ariojapelto.blogspot.fi/2012/10/avoin-kysymys-taloustieteilijoille-ja.html

  12. Väitetään, että finanssikriisi on ohi, vaikka pankkien taseissa olevien johdannaispaperien määrä on vain kasvanut eikä vähentynyt niin kuin pitäisi. Samoin varjopankkitoiminnan velat ovat lisääntyneet ja EU-maiden kokonaisvelka on 4,7 kertaa niiden BKT. Miten näin ylivelkaiset maat voivat lisätä kulutuskysyntäänsä?

  ”Mielestäni ylivoimaisesti tärkein tutkimuskohde työelämässä on selvittää, miksi työstä on tullut sellainen niukkuustekijä, että kohta ei ole edes mitä tutkia.” – Ari Ojapelto, tietokirjailija

  http://ariojapelto.blogspot.fi/2014/11/pelaistaisiko-protektionismi.html

  Ojapelto kirjoittaa blogikirjoituksessaan: ”Edellä olevan linkin esityksestä toimittajien, professoreiden, työelämän tutkijoiden, poliittisten päättäjien ja ay-liikkeen velvollisuus on vastata kansalaisille seuraaviin kysymyksiin – ja myös toimittajilla on velvollisuus kysyä ja vaatia päättäjiltä uskottavat vastaukset niihin:”

  Ojapelto kertoo lähettäneensä mm. Ylen toimittajille valmiit kysymykset sekä perusteelliset oheistiedot, jotta nämä voisivat esittää em. kysymykset. Hän lisäksi kirjoittaa: ”Ovatko toimittajat maan ammattitaidottomin ammattiryhmä? Eikö ammattitaitoon kuulu osata etsiä aiheeseen liittyviä tilastoja ja tulkita niitä? Vai puuttuuko toimittajilta osaaminen tai rohkeus vai molemmat – vai ovatko he umpilaiskoja?”

  EU-jäsenyytemme on laiton

  Kuten Markku Juutisen kirjoituksesta käy ilmi suomalaiset harhautettiin EU:n jäseniksi. Lisäksi jäsenyys on ristiriidassa perustuslakimme kanssa. Itseasiassa hallintoomme on lipsahtanut korruptoituneita eurostoliiton asiamiehiä. Kannatan ehdottomasti kirjoituksessa mainittujen kansalaisalotteiden allekirjoittamista. EU- ja eurojäsenyytemme kuten myös Nato-isäntämaasopimus ajettiin läpi perustuslainvastaisin toimenpitein. Nämä sopimukset ovat laittomia. Niissä rikottiin lakia.

  Korruption kitkevä perustuslakituomioistuin puuttuu

  http://www.youtube.com/watch?v=DI8QtPdoeFo
  Tallennuslinkki: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=DI8QtPdoeFo

  Suomalaisten hyvinvointi makaa veroparatiiseissa


  Tallennuslinkki: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=3VonVBaLstA

  Kansalaisliikehdinnän perusmuistutus: – Valta kuuluu kansalle

  Vastavalkeassa Mikael Kallavuo kirjoittaa 8.11.2015 otsikolla: ”Yhteisrintaman rakentaminen leikkauksia vastaan” (http://vastavalkea.fi/2015/11/08/yhteisrintaman-rakentaminen-leikkauksia-vastaan/) mielenkiintoisia mietteitä. Hän ehdottaa mm. internetiin perustettavaksi yhteistä nettikeskipistettä eli tiedotuskanavaa, jonka kautta eri tahot huomaisivat ongelmien laajuuden omalta kannaltaan. Kallavuo kirjoittaa: ”Nythän esimerkiksi sairaanhoitajat eivät välttämättä tiedä mitä ongelmia hallitus on aiheuttamassa päiväkodeissa, kouluissa tai yliopistoissa opiskeleville nuorille.”

  Kallavuo kirjoittaa myös asiantuntijatuen tarpeesta: ”Suomessa moni asiantuntija ja professori on esittänyt hyvin kovaa kritiikkiä nykyhallituksen toimia vastaan, kuten professori Jaakko Hämeen-anttila satiirisessa kolumnissaan ’Kipeitä leikkauksia’ (8.10.) Leikkauslinja sai huutia myös MOT-ohjelman (2.11.2015.) kyselyssä eurooppalaisten huippuyliopistojen talousprofessoreilta: ’Valtaosa professoreista tuomitsee leikkauspolitiikan niin euroalueella kuin Suomessakin.'”

  Tarvitsemme todellakin yhteisrintaman muistuttamaan päättäjiä siitä, kenelle valta kuuluu. Se kuuluu meille. Nettikeskipisteenä voisi tuomia esimerkiksi http://www.minunsome.org tai vastaava palvelu.

  Tämän vuoden aikana lukuisat suomalaiset ovat aktivoituneet. Jos em. nettikeskipiste toteutuu, niin sen kautta voitaisiin toimintaa organisoida ja koordinoida paremmin. Voisimme järjestää seminaareja ja infotilaisuuksia, jotka samalla mahdollistaisivat tehokkaamman verkostoitumisen kansalaisvaikuttajien kesken. Jokin kansanliike voisi esimerkiksi järjestää kansalaiskokouksia eri puolilla Suomea, joissa syntyneet ideat koottaisiin yhteen. Näin toiminnasta tulisi koordinoidumpaa. Mikäli mukaan saataisiin ITC-osaajia, voisivat nämä puolestaan antaa neuvojaan ja osaamistaan kansalaismedioihin ja blogisteihin kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan. Audiovisuaalisten taitojen hallitsijat voisivat tuottaa dokumenttielokuvia ja jokin porukka voisi erikoistua dokumenttielokuvien tekstittämisiin. Mahdollisuudet ovat valtavat hyödyntäessämme internetiä oikein ja verkostoitumalla paremmin reaalimailmassa.

  Tinkimättömät perusvaatimukset

  http://mvlehti.net/2015/10/14/ennen-niiden-hirvikivaarien-esillekaivamista-kokeiltaisiin-vahan-vahemman-radikaaleja-keinoja/

  Tavoitteissa pyritään löytämään sellainen linja, jonka kaikki mukanaolijat voivat hyväksyä ja jättämään ulkopuolelle sellaiset vähemmän tärkeät asiat, joista tulee helposti yhtenäisyyttä hajottava tekijä. Niistä voidaan sitten etsiä demokraattista kompromissia sitten, kun meillä taas on demokraattinen, itsenäinen isänmaa.

  Tavoitteet, joista ei voida tinkiä ovat tietenkin ne, joita tarvitaan tuollaisen isänmaan rakentamiseen:

  – Ero EU:sta ja euroalueesta.
  – Suomen kansalaisia suojelevan perustuslain palauttaminen ja sen vahvistaminen ja sitä valvomaan perustettava perustuslakituomioistuin.
  – Laittomien maahantulijoiden virran pysäyttäminen ja muiden, kuin pakolaistaustaisten maahantunkeutujien karkottaminen.
  – Puoluediktatuurin lopettaminen, riisumalla puolueilta niiden vuoden 1969 puoluelaissa ja sen jälkeen ottamat erikoisoikeudet ja puoluerahoitus.
  – Vähitellen etenevä sitoviin kansanäänestyksiin siirtyminen päätöksenteossa.

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 5. Vaikka Suomi on luovuttanut itsenäisyyden EU:lle, se vielä sitkeästi juhlii vuosittain Itsenäisyyspäivää. Ei kovin viisasta toimintaa – suomalaisten kun pitäisi tuolloin viettää Suomen Itsenäisyyden Muistojuhlaa.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 6. Miten käy valtion joka ei halua olla judeokratia eli toisin sanoen kääntää selkänsä mm. kolmelle veto-oikeuden omaavalle juutalaisvallalle USA:lle, Venäjälle ja Iso-Britannialle. Ennustan että miestä tulee jokaisesta suunnasta. Nyky maailmassa vain Israelilla on oikeus kansallisvaltioon.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 7. Eikö laitonta EU-jäsenyyttä voi oikeusteitse kyseenalaistaa?

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. Pian olemme Bilderbergin eliitin, suuryritysten ja pankkien hallitseman liittovaltion persaukinen provinssi monikulttuurisen helvetin kera. Hallituksemme vellihousut ovat joko lahjottuja, aivopestyjä tai muuten tampioita. Milloin tämä kansa herää? Kusessa ollaan, valtamedia jauhaa samaa federalistien syöttämää paskaa joka tuutista!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat