Läntisillä valtioilla ei ole vielä itsenäistä finanssipolitiikkaa ollutkaan

Hiljattain Vastavalkeassa ihmeteltiin sitä, ovatko keskuspankit kaappaamassa vallan valtiolta? Varmaa lienee, että keskuspankit ja kansainvälinen rahoitusmaailma yleensä ovat vahvistamassa hegemoniaansa valtioiden sisällä. Mutta valtaa ei keskuspankkien tarvitse valtioilta kaapata, sillä länsimaisten valtioiden taloudellinen riippumattomuus on ollut menetettynä jo ainakin sata, tai satoja vuosia. Keskuspankit ja globaalit laillistettuun ryöstöön perustuvat rahoituslaitokset ovat sanelleet jäätävät ehtonsa niin Euroopan unionille kuin yksityisille valtioille. Mutta kuten sanottu, keskuspankkien hegemoniaa voidaan aina vahvistaa.

Muistamisen arvoista on, että nykyaikaisen koronkiskontaan perustuvan keskuspankkijärjestelmän perustivat hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat Englannissa 1694. Tämän saattelemana länsimaat toisensa jälkeen alkoivat velkaantua yksityisille pankeille, mikä nujersi länsimaiden poliitikot pankkiirien lakeijoiksi.

Havaintoja keskuspankkien vallan lisääntymisestä

Muutamia poimintoja referoituna Vastavalkean yllä mainittuun artikkeliin viitaten:

Englannin keskuspankin pääjohtajan Mark Carneyn elokuussa 2019 pitämän puheen mukaan maailman tulisi harkita siirtymistä virtuaaliseen valuuttaan, joka vähitellen korvaisi dollarin hegemonisena varantovaluuttana. Puhe pidettiin USA:n keskuspankin FED:n seminaarissa Wyomingissa.

Mark Carney.
Mark Carney.

Viime elokuussa maailman suurin varainhoitoyritys BlackRock esitti julkaisuissaan, että valtiot eivät enää olisi itsenäisiä päättäjiä finanssipolitiikassaan, vaan keskuspankkien asiantuntijat määrittäisivät, mihin tarkoituksiin ja kuinka paljon rahaa käytettäisiin.

Vihreä talous

Mark Carneyn puhui myös YK:n ilmastokokouksessa syyskuussa 2019. Puheessaan hän esitti vieläkin kauaskantoisempia pyrkimyksiä mainiten kuinka vihreästä taloudesta olisi tarkoituksena tehdä raha- ja finanssipolitiikan valtavirtaa. Tällöin lainoja myönnettäisiin ainoastaan niille yrityksille, jotka sitoutuvat vihreään politiikkaan. Muiden yritysten rahoitus loppuisi ja niiden annettaisiin sammua.

Vaihtuuko valta rahajärjestelmässä?

Yllä mainittu BlackRock on maailman suurin varainhoitoyritys. Neljä sen johtotehtävissä operoivaa henkilöä julkaisi elokuussa 2019 raportin Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination. Kirjoittajista kolme ovat toimineet keskuspankkiireina FED:ssä, Sveitsissä ja Israelissa.

Raportin mukaan tulisi siirtyä epätavanomaisista keinoista ennennäkemättömiin keinoihin tulevan taloudellisen laskusuhdanteen hoitamiseksi.

Epätavanomaisista keinoista on hyödynnetty määrällistä elvytystä (QE, Quantitative Easing). Keskuspankit ovat ostaneet yksityisiltä pankeilta valtavia määriä valtioiden velkakirjoja sekä muita, joukkovelkakirjoja, jotka ovat olleet osittain arvottomia. Tämän hengähdysajan antaminen pankeille ei ole kuitenkaan ratkaissut varsinaista ongelmakenttää. Rahat eivät ole ohjautuneet tuottaviin investointeihin eivätkä kulutukseen. Pankit ovat ostaneet johdannaisten lisäksi omia osakkeitaan sekä kartuttaneet kuplataloutta.

Ennennäkemättömät menetelmät pitäisi raportin mukaan ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun todelliset vaikeudet alkavat, ja jo käytetyt raha- ja finanssipolitiikan mekanismit eivät enää selvittäisi tilannetta. Kyseessä oleva ”suoran toiminnan” tie (going direct) tulisi merkitsemään ensinnäkin keskuspankkikorkoa koskevan säätelymekanismin ohittamista. Valtioiden toimintaa olisi siten rahoitettava suoremmin. Lisäksi finanssipolitiikka pitäisi pakkokeinoin alistaa ohjaukseen korkotasojen liiallisen nousun estämiseksi.

Finanssitalouden pysyvä laajentuminen eli niin kutsuttu helikopteriraha olisi suorantoiminnan äärimmäinen muoto. Tällä tavoin voitaisiin päästä tavoiteltuun inflaatiokehitykseen, mikäli kyseisen toteutuksen muoto olisi riittävän laaja. Väljät reunaehdot voisivat horjuttaa instituutionaalista uskottavuutta sekä kontrolloimatonta kulutusta budjettien kautta.

Vastavalkea esittää sen, mitä Harley Schlanger (Schiller Institute) ja Paul Gallagher (LaRouchePAC) ovat sanoneet suorantoiminnan äärimmäisestä muodosta: Siinä finanssipoliittinen päätäntävalta siirtyisi poikkeustilanteissa valtioilta keskuspankeille. Valtioiden budjeteista päättäisivät näissä tilanteissa keskuspankkien asiantuntijat. Kysymys olisi siis vallankaappauksesta.

Yhdysvaltojen johtama taloudellinen hegemonia on sortumassa

Yhdysvallat ovat perustaneet vapaakauppasopimusten verkostoa integraatioksi Atlantin sekä Tyynenmeren ympärille. Kuitenkin Yhdysvaltalaisjohtoinen taloudellinen vaikutusvalta on hiljalleen jäämässä globalisaatiokehityksessä kehittyvien suurvaltojen ympärille rakennetun blokin eli BRICS-liittouman varjoon. Erikoisesti tämän liittouman vuosituhansia vanhat sivilisaatiot, kuten Kiina ja Intia nousevat poliittisena sekä taloudellisena voimavarana läntisen blokin eli angloamerikkalaisen imperialismin haastavaksi kilpailijaksi, ja jopa sen edelle. [1] Tähän kilpailuun antaa BRICS-liittoumalle väkevän panostuksen Euraasian mantereen kolmas suurvalta, itäinen naapurimme Venäjä, joka on itsekkin BRICS-liittouman maita. BlackRock-raportin suunnitelmista huolimatta voisi hyvinkin olla mahdollista, että dollarin vaikutuksen tulevaisuudessa ylittää Kiinan renminbi eli kirjaimellisesti lausuttuna kansan raha.

Hegeminian luisuminen käsistä

Juuri ylläesitettyyn viitaten Mark Carneyn ja BlackRock-raportin finanssitalouden kaiken järisyttävät laskukaudet ovat ilmeisen tietyn rahaeliitin keinotekoisesti suunniteltuja tulevaisuuden skenaarioita. Näin saataisiin yksittäisiltä valtioilta taloudellista sekä poliittista hegemoniaa siirrettyä Yhdysvaltalaisjohtoisen blokin, toisin sanoen negatiivisen globaalin hallinnan piiriin.

Taloudellinen epäitsenäisyys on historiallinen tosiasia

BlackRock-raportin ilmoittamat muutokset luonnollisesti vahvistavat keskuspankkien finassipoliittista hegemoniaa valtioiden sisällä, kuitenkin selvää lienee, että kansainvälinen korkoa korolle rahoitusjärjestelmä on riistänyt valtioilta taloudellisen itsenäisyyden. Rahoitusinstrumenttien asettamat ehdot ovat sitouttaneet valtiot rahoituslaitosten sanelemiin talouspoliittisiin ohjelmiin. Eikö tämä sitten ole globaalien rahoituslaitosten valtaa valtioiden sisällä? Nämä ehdot eivät koske ainostaan talouspolitiikkaa vaan myös palkkapolitiikkaa, sosiaalisektoria että julkistataloutta.

Ketkä hallitsevat kansainvälistä rahoitusjärjestelmää?

Koska länsimaisilla valtioilla ei ole nykyisin itsenäistä talouspolitiikkaa, omaa rahaa ja sen paino-oikeutta, ovat valtiot kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden orjuudessa, kuten myös IMF:n kaltaisten rahoitusinstituutioiden armoilla. Kuten IMF:n selvityksestä paljastuu, että valtiot eivät enää olisi nykyisinkään itsenäisiä päättäjiä finanssipolitiikassaan.

IMF on kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF), joka on Maailmanpankin sisarjärjestö. IMF:n tehtäviksi virallisesti ilmoitetaan olla jäsenmaidensa talouskehityksen ja rahoitusmarkkinoiden vakauden edistäjänä.

IMF:llä, jolla on 189 jäsenmaata, on Suomen osuus siitä pääomasta 0,5 prosenttia.

IMF seuraa jäsenmaidensa taloutta sekä myöntää lyhyitä ja keskipitkiä luottoja lähinnä maksutaseongelmiin. Valtiovarainministeriö ilmoittaa luotonannolle olevan tyypillistä, että luoton saaja sitoutuu IMF:n kanssa sovittuun talouspoliittiseen ohjelmaan.

Jo Michel Chossudovsky selvittää kirjassaan Köyhyyden globalisointi kuinka johtavat rahoituslaitokset, ennen kaikkea Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki, ovat pakottaneet kolmannen maailman maat – jo vuodesta 1989 lähtien, mukaan lukien myös Itä-Euroopan – maailmantalouden rakenteiden perustuvaan muutoksiin. Johtavien rahoituslaitosten toiminta on ruokkinut inhimillistä köyhyyttä ja ympäristön tuhoa, sosiaalista eriarvoisuutta, saanut aikaan syrjintää ja etnisiä selkkauksia sekä murentanut naisten oikeuksia. Luottoja saaneet valtiot ovat Chossudovskyn mukaan sitoutuneet (onnettomuudekseen) juuri IMF:n ja muiden sen kaltaisten rahoituslaitosten sanelemiin taloudellisiin ehtoihin saadakseen lainoja.[2]

Kansainvälisten rahoituslaitosten globaali hegemonia on historiallinen tosiasia

Kuten yllä johdannossa jo todettiin on länsimaisten valtioiden taloudellinen riippumattomuus ollut menetettynä jo ainakin sata vuotta. Keskuspankit ja globaalit laillistettuun ryöstöön perustuvat rahoituslaitokset ovat määrittäneet taloudelliset ja sosiaaliset sopeutusohjelmansa niin Euroopan unionille kuin yksityisille valtioille.

Esimerkiksi Suomen taloudellisen taantuman juuret löytyvät maan ajautumisesta poliittisen johdon alaisuudessa juutalaisen eliitin kontrolloimien kansainvälisten rahoituslaitosten sekä talouskeinottelijoiden uhriksi. [3; 4]

Koska Suomi, kuten läntiset valtiot yleensä, ovat olleet taloudellisesti riippuvaisia kansainvälisistä rahoituslaitoksista, ja niiden ehdoista, ei tämä ole voinut olla vaikuttamatta maiden sisä- ja ulkopolitiikkaan.

Suomen itsenäistyminen oli vain kulttuurellista

Tulee huomata, että Suomi ”itsenäistyi” vuonna 1917 lähinnä idealistiseen kansalliseen heräämiseen sisältyvänä suomenmielisyytenä, mutta taloudellisesti Suomi ei ollut itsenäinen. Suomi luisui jo1860-luvulta alkaen ”juutalaisten” Rothschildien lainoittamaan velkaorjuuteen. Otto Reinhold Frenckell työskenteli 1860–1867 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtajana, ja oli ottanut joulukuussa 1864, ennen Suomen valtionlainaa, Hypoteekkiyhdistyksen ensimmäisen ulkomaisen lainan M. A. V. Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeestä, joka sijaitsi Frankfurt am Mainissa, kooltaan kolme miljoonaa Preussin taalaria, saattaen Suomen ”juutalaisen” eliitin velkaorjuuteen. Näin Suomi pääsi Rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä sitoutuen samalla Rothschildien hopeamarkkaan ainoana laillisena maksuvälineenä Suomessa.[5; 6; 7; 8]

Lienee myös mielenkiintoista huomioida, että keskuspankkien hegemonian kasvattamisesta yksityisten valtioiden suhteen puhunut Mark Carney osallistui Bilderberg-ryhmän vuosikokouksiin vuosina 2011 ja 2012. [9; 10]

Nämä bilderbergkokoukset ovat vapaamuurareiden ”salaohjekonferensseja.” Bilderbergryhmän taustavoimia ovat vapaamuurareiden lisäksi kaksi ”juutalaista” pankkiirisukua; Rotschildit ja Rockefellerit.Vapaamuurarit ovat sionistisen eliitin yksi voimakkaimmista poliittisista instrumenteista. [4]

Vastavalkea kirjoittaakin, että Carney on syntynyt Kanadassa ja toiminut pitkään pankki- ja finanssialalla – Goldman Sachsilla, Kanadan valtiovarainministeriössä ja Kanadan keskuspankin pääjohtajana. Carney on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista keskuspankkiireista. Carney on siis saanutkin hyvää kokemusta ”juutalaisen” eliitin kotrolloimassa Goldman Sachsissa.

Karen Hudes kertoo, että maailman rahoitusjärjestelmiä hallitsee ja kontrolloi pieni ryhmä korruptoituneita ja vallanhimoisia henkilöitä, jotka toimivat yksityisesti hallinnoidun U.S. Federal Reserven (Fed) keskiössä. Hudes on Yalessa lakimies, joka on toiminut Maailmanpankissa yli kaksi vuosikymmentä, mutta eipä toimi enää.

Yhdysvaltojen keskuspankki, Federal Reserve Washingtonissa.
Yhdysvaltojen keskuspankki, Federal Reserve Washingtonissa.

Hudesin mainitseman sveitsiläistutkimuksen mukaan olemassa sellainen globaali ”super-entiteetti”, joka koostui ainoastaan 147:stä hyvin tiiviisti toistensa kanssa yhteistyötä tekevästä megakorporaatiosta. Periaatteessa vain yksi prosentti kaikista yrityksistä pystyi hallitsemaan 40 prosenttia koko verkoston yrityksistä”, kuvaili sveitsiläistutkimuksen Glattgelder. Useimmat olivat rahoituslaitoksia. 20 kärkiyrityksen joukkoon sisältyivät Barclays pankki, JP Morgan Chase & Co sekä Goldman Sachs Group.[11] Nämä ovat siis juutalaisia pankkeja.

Mainittakoon myös, että Yhdysvaltain ”juutalaisen” eliitin omistama sekä kotrolloima keskuspankki Federal Reserve on toimintansa aloittamisestaan alkaen vuodesta 1913 toimenpiteillään tuhonnut maan taloutta sekä muiden maiden talouksia. Oikeudellinen perusta tälle systeemille ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina juutalaispankkiirin Paul Warburgin aikaansaannoksena.4

Hudesin mukaan globaali eliitti ei ainoastaan hallitse näitä megakorporaatioita, vaan myös dominoivat vaaleilla valitsemattomia ja vastuuvelvoittamattomia organisaatioita, jotka hallitsevat käytännössä kaikkien maailman valtioiden rahoitusta. Maailmanpankki, IMF ja keskuspankit kuten Fed kirjaimellisesti hallitsevat rahan luontia ja virtausta maailmanlaajuisesti. Tämän järjestelmän huipulla toimii Kansainvälinen järjestelypankki BIS. [11]

Hudesin mukaan keskuspankit, keskuspankkien keskuspankki BIS ja muut rahoitusinstituutiot ovat jo saaneet erittäin voimakkaan valta-aseman kansainvälisessä finanssipolitiikassa ja kansallisvaltioiden politiikassa sekä taloudessa.

Lopuksi

Lähes sataprosenttisesti käytössämme oleva raha on yksityisten liikepankkien luomaa velkaa. Rahan tyhjästä luomisen väittämää tukee vielä sekin, että länsimaissa ei ole käytetty kultakantaa vuosikymmeniin.

Suomen poliittiset pölkkypäät ovat globaalien pankkiirien marionetteja, jotka ovat asettaneet näiden verenimijöiden edun Suomen kansallisen edun edelle. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta. [12] Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta.

Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti. Suomen pitäisi siirtyä talousdemokratian reformiin.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Tietysti valtion pitäisi olla täysin itsenäinen.

Markku Juutinen

Rinnakkaisjulkaisu: Vainovalkea

Lähteet

http://barnesreview.org/pdf/TBR2012-no5-4-14.pdf

Timo Kuronen (27.10.2019.) Vastavalkea. Ovatko keskuspanki kaappaamassa vallan valtiolta. Saatavina: https://vastavalkea.fi/2019/10/27/ovatko-keskuspankit-kaappaamassa-vallan-valtioilta/

Taloustiede (2019). Mikä on varantovaluutta. Saatavina: https://fi.histoire-ucad.org/mika-varantovaluutta

BlacRock (2014). Terms and conditions. Saatavina: https://www.blackrock.com/sg/en/terms-and-conditions?targetUrl=%2Fsg%2Fen%2Fintroduction-to-blackrock

Valtiovarainministeriö. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF). Saatavina: https://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/kansainvalinen-valuuttarahasto-imf

Blackrock (2019). Saatavina: https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/bii-macro-perspectives-august-2019.pdf?fbclid=IwAR3JGb97SDWwQOF_wXJlrAdO_EjzPUlpX4s-JfjOfe1Jeup4hNGa0r4vqrQ

………………………..

1. Hopewell, Kristen (2015). Different paths to power: The rise of Brazil, India and China at the World Trade Organization.

2. Chossudovsky, Michel (2001). Köyhyydeb globalisointi.

3. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

4. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

5. Antti Honkamaa: Suomen suurin ystävä. Ilta-Sanomat, 26.2.2013.

6. Sanoma News; http://www.porssitieto.fi/osake/jvk/kantanen.pdf

7. Hypo: http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/historia/

8. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

9.Bilderberg Meetings: St. Moritz, Switzerland, June 9-12, 2011: Final List of Participants.Bilderberg Meetings. June 9, 2011. Archived from the original on August 28, 2011. Retrieved August 9, 2013.

10. Bilderberg Meetings: Chantilly, Virginia, USA, May 31-June 3, 2012: Final List of Participants. Bilderberg Meetings. Archived from the original on July 26, 2013. Retrieved August 9, 2013.

11. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

12. TheNew York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.

33 kommenttia

 1. Nykyisen ja ”toisen” Baabelin tornin (1. Moos. 11:6) rakentamisen yrityksestä tällainenkin video, projektia johdetaan voimallisesti Virosta – ”digitaalisesta maasta”:

  (Bilderberg and the Digital New World Order)

  Timo Soininkin nimi tulee näkyviin loppupuolella, samoin lopussa digitaalisen kehityksen (= orjuuden) asteesta Kiinassa, jossa esim. älypuhelimen välityksellä käskytetään ja rangaistaan/palkitaan ihmisiä. Virossa kuulemma mahdoton elää ilman e-henkilökorttia. Kaikki menee kontrollin alle.

  Kyseessä on tietenkin massiivinen idiotia, sillä he eivät voi havaita kristityn (minun) sydämessäni asuvaa Kaikkivaltiasta Jumalaa. Hänestä he eivät tiedä mitään, eivätkä sen vuoksi mistään muustakaan. Idiotia saa täyttymyksensä, Ps. 14.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 2. ”Suomi ”itsenäistyi” vuonna 1917 lähinnä idealistiseen kansalliseen heräämiseen sisältyvänä suomenmielisyytenä, ”

  Epäilen kyllä hieman totakin…. Näillä itsenäisyyden puuhamiehillä ei ollut edes suomenkielistä sukunimeä. Mitä tää metsäläiskansa tuommoisita olisi ymmärtänyt.

  Onko tää ulkomaisten rahalaiaajien käskyvallassa eläminen jotain demokratiaa tai itsenäisyyttä? Tää meidän ympärillä oleva valtio on pelkkä kulissi. Pankkivallalle alisteinen hallinto ja kurinpito -koneisto. Ollut kokoajan.

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
  1. Tässä esimerkki:
   https://yle.fi/uutiset/3-11075302?origin=rss

   IMF määräilee täällä jo ihan julkisesti (missä demokratia?), että esim. naiset pois kotia hoitamasta ja palkkatöihin.

   Ihme vaan koska jos hoitaa kotia ja lapsia eli tekee arvokasta työtä itselle ja omalle perheelleen, niin se on kuulemma orjuutta, mutta palkkatyö sitten taas onkin sitä vapautta? Tätähän esim. feministit ajaa.

   Työmarkkinoilla (Tes-neuvottelut) toteutetaan kokoajan yhä vahvemmin tätä määräystä : ”palkkoja on leikattava.” Eli palkkojen alasajo on toteuttettava koska keskuspankkikartelli nyt vaan niin määrää :

   https://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000001859824.html

   EKP:n pääjohtaja kävi ihan itse mm. 2014 Suomessa sanelemassa vaatimuksensa tästä sisäisestä devalvaatiosta = palkkojen leikkauksista. Tätä agendaa nyt sitten ajetaan sisään, niinkuin käärmettä piippuun.

   Mutta suomalaiselle tämä on sitä – aah niin ihanaa demokratiaa. Ritirati rallaa.

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
   1. Kyllä tämä Postin tilanne nyt ratkaisee aika pitkälti Suomen tulevaisuuden linjan työehtoasioissa. Toivottavasti eivät taivu siellä mihinkään! Kunnallisilta aloilta on viety jo loma- ja lomaltapaluurahat melkein kokonaan insinööreiltä ja muilta suunnittelijoilta. Onneksi on vielä vahvojakin liittoja, kuten AKT jne. Kunnallisilla on se ongelma, että kaikki kuuluvat eri liittoihin, joten niitä vietiin tuossa pari–kolme vuotta sitten kuin mätää kukkoa.

    Plusääni(11)Miinusääni(0)
   2. ”Niinpä. Kansa, joka ei osaa kyseenalaistaa rahajärjestelmäänsä, ei ole pohjimmiltaan vapaa. Kansa, joka ottaa rahan kaikkine mekanismeineen ennalta määrättynä ja annettuna ja pitää sitä sellaisenaan luonnollisena ja muuttumattomana tosiasiana, kohdistaa kaiken yhteiskunnallisen katkeruutensa poliitikkoja kohtaan. Näin heidät on valtion koululaitoksen taholta opetettu tekemään. Heille on uskoteltu, että kaikki kansakuntaa koskeva päätösvalta on poliitikoilla. Mutta poliitikot voivat tehdä päätöksiä vain raha- ja talousjärjestelmän määräämän kapean putken sisällä. Tuo putki osoittaa aina samaan suuntaan täysin riippumatta siitä, mikä poliittinen puolue on vallassa. Vaikka rahan ja talouden mekanismit määräävät yhteiskunnan suunnan ja pelin hengen täysin suvereenisti, ei tavallinen kansa näe niin pitkälle. Sen perspektiivi ulottuu vain poliitikkoihin asti.

    Niinpä taloudellisten kriisien yhteydessä poliittiset johtajat vaihtuvatkin tiuhaan ja kansa saa tuntea omaavansa valtaa sitä itseään koskevissa asioissa. Silti mikään ei todellisuudessa muutu poliitikkojen vaihtuessa. Kansakunta taivaltaa yhä edelleen täsmälleen samaan suuntaan kuin ennenkin, yhdessä kaikkien muiden kansakuntien kanssa. Tokihan ymmärrämme, ettei kansakunnan edustuksellinen demokratia voi muuttaa koko finanssimaailman pelisääntöjä – sääntöjä, jotka pohjimmiltaan ovat rahassa itsessään.” -Jani Laasonen
    http://resurssipohjainentalous.blogspot.com/2011/11/20-rahan-ja-politiikan-liitto.html

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Ed. Viestini jatkuu ….
     ”Siihen saakka, kun tämä oivalletaan, on poliitikkojen pääasiallisena tehtävä toimia iskuja pehmentävänä puskurina ja näkyvyyden estävänä sumuverhona kansan ja finanssimaailman välillä. Poliitikkojen tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää kansanvallan illuusiota, ottaa finanssimaailmalle tarkoitetut iskut vastaan ja estää rahvasta näkemästä vallan kulissien taakse;”

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. 5G ja ’chemtrails’ ovat molemmat rikollisia hankkeita, joilla ihmispopulaation koko saadaan ajettua alas globalistieliitin suunnitelmien mukaiselle tasolle. Niukkuutta, eriarvoisuutta, hermostressiä, keskinäistä kilpailua ja vihaa sekä uusia turhia materialistisia himoja luova talous- ja velkarahajärjestelmä estää ihmisiä näkemästä tätä karmeaa, mutta ilmeistä tosiasiaa. Niin ja tietenkin valtamedian jatkuva uutisvirran muotoinen psyykkinen terrori, jolla kansojen huomio kiinnitetään epäolennaisuuksiin tai heidän mielensä sidotaan ja orjuutetaan maan valtiaiden kannalta hyödyllisellä tavalla.

   Tästä tuleekin pari Raamatunkohtaa mieleen:

   ”joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa.” (Ef. 2:2).

   ”Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki.
   On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat, sinun palvelijasi,
   ja kaikki pyhät ja kaikki jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret.
   On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata.” (Ilm. 11:18)

   ”Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.” (2. Kor. 3:17)

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Aivan. Pian, nyt hetkenä minä hyvänsä, tapahtuu Vapahtajamme Kristuksen paluu, ja silloin on viimeinen päivä ja viimeinen tuomio, Matt. 24; Matt. 25:31-46; Joh. 5:28-29; 2. Piet. 3:10-13. Ensin on tämä suuri ahdistus, Matt. 24:21; Ilm. 7:14. Perkeleen joukot (koko ei-kristitty ihmiskunta kaikkina aikoina) rikoksineen ja terroreineen joutuvat perkeleen mukana ikuiseen helvettiin, Matt. 25:41, 46.

    Kaikki on siis Kristuksessa jo ratkaistu. Se tulee vain sydämessä uskoa (sitä on kristinusko, Jumalan teon uskomista sydämessä Jumalan sanan voimasta eli Pyhän Hengen voimasta). Tarvittavan avun saa sydämen rukouksella, Joh. 14:13-14.

    ”Tämän minä (Jeesus) olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” (Joh. 16:33);

    ”Rauhan minä (Jeesus) jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö” (Joh. 14:27).

    Hirvittävä olisi kohtalomme ilman Jeesusta Kristusta!

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Koska olet nähnyt viimeksi sinisen taivaan… juuri sellaisen sinen joka on meidän siniristilipussamme?
     Se on harvinaista herkkua, sillä taivaamme on yleensä sotkuisen raidoitetun mössön peitossa johtuen kemikaali sumutuksista jota tuotetaan lentokoneista ilmaston, maaperän ja ihmisiin kohdistetun muokkauksen johdosta.
     Katso taivaalle ja hae netistä tietoa, sitä on riittävästi aiheesta.
     Tosiasia on, että meitä ja luontoa tahallisesti myrkytetään!

     Plusääni(27)Miinusääni(5)
     1. En usko kyllä moiseen. Tänään, muuten, viimeksi näin oikein kauniin sinisen taivaan. Kyllähän netissä kirjoitellaan kaikenlaista hullua: on litteää maata ja muuta sontaa. Ehkä joku tekee rahaa tuollaisilla tarinoilla? Mene ja tiedä.

      Plusääni(5)Miinusääni(0)
     2. Mitäs sinne suihkutellaan? Alumiinihydrokloridiako?

      Itse teen työtä lentokoneiden kanssa (en ole lentäjä kuitenkaan) ja olen niiden kanssa tekemisissä lähes päivittäin. Missäköhän ne myrkyt, kenen toimesta ja mihin mahdetaan asentaa? En ole nimittäin minä nähnyt mitään tuollaiseen viittaavaa koneissa koskaan.

      Plusääni(5)Miinusääni(0)
     3. Laitanpa tänne tämänpäiväisen Mike Moralesin (Above Ground World News) videon: https://www.youtube.com/watch?v=2PVfdVVizCM

      (MONDAY NEWS THEY ARE BACK #WEATHERWARFARE LIVE!! #ANALYSIS)

      Hänen videoissaan on yleensä ensin hänen mielestään kiinnostavia uutisia eri asioista, sitten satelliittinäkymiä maailman säästä ja niiden analysointia (mm. maailman chemtrails-ruiskutukset ja ionosfäärin pommitukset säteillä) ja lopussa 10 minuutin pätkä chemtrails-asioista, nähtävästi aina sama (chemtrail = kemikaalivana). Tuossa tämänpäiväisessä videossa on ensin n. 25 minuuttia noita uutisia eri asioista, ja sen jälkeen satelliittikuvien analysointia, mm. kohdassa 36.-37. minuuttia massiivisista chemtrail-ruiskutuksista rajamme takana Venäjällä.

      Moralesin YouTube kanava on täällä:

      https://www.youtube.com/channel/UCxHTJnQ8yqA3rjDwLemtAKA/videos

      (Mike Morales, Above Ground World News)

      Mikäli oikein olen ymmärtänyt, YouTube aikoo kahden viikon kuluttua poistaa Mike Moralesin kanavan. Videot löytyvät kuitenkin mm. täältä:

      https://www.brighteon.com/channel/kartracer

      https://flote.app/ABOVEGROUNDWORLDNEWS

      https://www.bitchute.com/channel/kartracer/

      Yhdestä Moralesin videosta otin ylös mm. seuraavat kaksi linkkiä:

      http://www.weathermodification.com/projects.php

      https://www.weathergenerator.net/

      Eivät minua nämä Moralesin videot suuremmin kiinnosta, sillä tiedän nuo chemtrailit ja ilmaston muokkaukset (ja myös tulipalojen sytyttämiset!) muutenkin. Huvittaa kuitenkin verrata, mitä Mike Morales analyyseissään sanoo ja mitä Ylen sääennustukset sanovat. Huvittavaa.

      Maailma on hullu, mielenvikainen. Ihminen on pedoista kaikkein hirvittävin, itse saatana (so. saatanan orja). Aivan kauhea hirviö. Tiedän sen ilman näitä videoitakin. Annan kuitenkin Moralesin analyysit tiedoksi kiinnostuneille.

      Plusääni(21)Miinusääni(0)
     4. https://documentaryheaven.com/what-in-the-world-are-they-spraying/

      mitä pirua päällemme sumutetaan

      Löytyy you tubesta yllä olevalla osoitteella suomennettuna.
      Katsokaa myös yötaivasta jossain missä ei valosaaste häiritse, niin varmasti huomaatte tähtitaivaan harvenneen kun himmeämmät tähdet eivät näy tämän sumutusmoskan lävitse ja jokainen joka seuraa näitä juovia voi havaita niiden risteävät reitit, eikä nämä lennot löydy netistä julkisten lentojen joukosta.

      Plusääni(23)Miinusääni(3)
 3. Ron Unz Discusses His Recent Game-Changing, Taboo-Busting Articles About Jewish Power and History
  ”(The) articles (generated) nearly half a million page views of readership over that short period … Even more remarkably, (they) provoked nearly 13,000 comments, totaling an astonishing 1.8 million words of text.”

  Ron Unz
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Yksinkertaisia pointteja rahataloudesta ja rahan syntymekanismista:

  • MIKÄÄN MÄÄRÄ kulutusta TAI toisaalta säästöjä ja leikkauksia EI pelasta meitä tuholta tässä korolliseen velkaan perustuvassa huijaussysteemissä. Olemme aina lopulta saman ongelman äärellä: meillä ei ole tarpeeksi rahaa. Toki pärjäämme nyt luottokortteinemme ja pikavippeinemme, mutta mitä sitten, kun juutalainen kiristää hinnat niin ettei enää ole varaa ruokaan eikä puhtaaseen veteen?

  • Ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

  • Juutalaiselta lainattu korollinen velkaraha itsessään aiheuttaa ongelman! Se on kitkettävä juurineen pois Euroopasta – se on meidän ainoa pelastuksemme. Muuten emme koskaan hallitse itseämme: maanpuolustus- tai maahanmuuttopolitiikkaamme, hallitustamme, koulutusjärjestelmäämme tai YHTÄÄN MITÄÄN. Ainoa keino elämän jatkumiseksi Euroopassa ja Suomessa on irtaantua tästä riistojärjestelmästä, joka vie meiltä itsemääräämisoikeuden! Rahanluontimonopoli on saatava takaisin ITSENÄISELLE, VALTIOLLISELLE, VOITTOATAVOITTELEMATTOMALLE KESKUSPANKILLE, jolloin määräämme itse täysin kansallisen rahantarpeemme, pidämme inflaation kurissa ja nousemme lähelle täystyöllisyyttä!

  • Se jolla raha on (se joka rahan luo) laatii säännöt, ja se joka laatii säännöt, saa lopulta kaikki rahat. (Kaikki omaisuus ulosmitataan pilkkahintaan/ryöstetään perintöveroilla ym. kestämättömillä maksuilla ja ihmiset päätyvät orjatyövoimaksi juutalaisille. Verorahoillamme maksetaan sionistisille yksityispankeille lainojemme korkomenoja!)

  • Kaikki talouskriisit ja sodat luodaan keinotekoisesti. Markkinoita ohjataan täysin kulloinkin haluttuun suuntaan eli ne eivät ole mikään ihmisen tahdosta riippumaton, itsenäinen entiteetti! Sisäpiiri so. juutalainen, kansainvälinen pankkimafia tietää etukäteen kaikki pörssikurssien muutokset ymv. sillä he omistavat pörssit, luottoluokittajat jne. – ja nekin ovat itsessään YRITYKSIÄ.

  • Uusi, pankista lainattu raha tehdään KIRJANPITOTEMPULLA TYHJÄSTÄ. Sitä ei ole siihen hetkeen asti ollut olemassa. Rahaa ei luoda mistään kulta- tai muustakaan reservistä, eikä pankki missään nimessä lainaa siellä jo olevia eli sinne asiakkaiden tallettamia rahoja, sillä niistä rahoista pankki maksaa talletuskorot asiakkailleen!

  • Toisen on hävittävä (-), jotta toinen voi voittaa (+). Molemmat (kaikki) eivät voi voittaa.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Juurinkin nää keskuspankit ovat aiheuttaneet ne pahimmat kurimukset. Pienet yksityiset pankit eivät niinkään.

   Esim. Saksassa on 1500 pientä paikallista pankkia, jotka luotottavat paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ei niinkään keinottelua. Ne siis joutuvat olemaan samassa veneessä paikallisten yritysten kanssa, siksi homma täytyy pitää kutakuinkin järkevänä. Tosin EKP haluaa lakkauttaa nämä pankit.

   Eli sillä on merkitystä miten ja mistä keskuspankkia johdetaan. Japanin sodan raunioista nostanut Credit Guidance -politiikka taisi olla Hjalmar Schachtilta kopioitu keksintö? (Katsokaa tuo vimeo dokkari : Princes of Yen)

   https://youtu.be/te8LIMfrkyk

   Esim. EKP kylvää vain tuhoa, sillä halvat lainat eivat ole koskaan parantaneet taloutta, ja päinvastoin normaali korkotaso ei ole koskaan haitannut talouskasvua.

   https://static.seekingalpha.com/uploads/2018/5/4/saupload_rates5.png
   https://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/2012/11/uk-base-rates-growth-07-111.png

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 5. Vesa-Ilkka Laurio:

  »Raha- ja pankkijärjestelmämme itsessään pakottaa jatkuvaan lisälainan ottamiseen. Rahajärjestelmämme on velkarahajärjestelmä, jossa raha tulee kiertoon vain pankeista velkaa (eli ”rahaa”) ottamalla. Lainattavat rahansa pankit luovat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena. Koska korkoihin ei erikseen luoda rahaa, syntyy tilanne, jossa yhteiskuntaan virtaa koko ajan velkaa eli rahaa niin paljon kuin sitä pankeista otetaan lainaksi mutta takaisin on samalla koko ajan maksettavaa tuo lainaksi otettava määrä + korko, siis enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Siksi yhteiskuntaan on syntynyt jatkuva lisälainaamisen pakko entisistä veloista selviämiseksi. Siksi elämme jatkuvassa velanottopakossa (yhteiskunta pysähtyy ja tuhoutuu, jos velanotto lopetetaan ja raha loppuu kaikkialta), velkakierteessä, velkavankeudessa ja nyt jo täydessä orjuudessa muutenkin.

  Velkarahajärjestelmän käyttöön ottaminen merkitsee siis maan ja kansan joutumista pankkiirien täydelliseen orjuuteen. Siitä pääsee irti vain luopumalla kyseisestä järjestelmästä ja luomalla oma terve raha järjestelmä, joka ei perustu velkaan vaan työhön.

  Pankkiirien orjuuteen Suomen kansa joutui jo v. 1863 Suomen suurruhtinaskunta-aikana, kun J. V. Snellman, Fabian Langenskiöld (senaatin finanssitoimikunnan päällikkö; Snellman seurasi häntä kesällä 1863), pankkiirien yksityinen luottolaitos Suomen Hypoteekkiyhdistys ja (takaajana) itse Suomen Suurrruhtiaskunta, siis valtio, perustivat (keisarin luvalla) maahan itsenäisen rahan, jonka alkupääoma (3 miljoonaa Preussin taalaria eli n. 9 miljoonaa silloista markkaa; suuri summa silloin, noin 9% BKT:sta) otettiin lainaksi yksityiseltä Rothschildien (juutalaisia) pankkilaitokselta (johon yhteyksiä oli luonut Snellman Saksan-vuosinaan 1840-luvun alussa ja joita yhteyksiä hän piti koko ajan yllä). Tämä Suomen juutalaisorjuuteen sitova velkarahajärjestelmä otettiin käyttöön v. 1865. Markka (silloinen ”hopeamarkka”) alistettiin Suomen Pankille, ja Suomi tuli rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä. Rothschildien hopeamarkka julistettiin ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi Suomessa (näin Suomi sidottiin orjuuteen).

  Jotta koko ajan kasvavat velanhoitokulut saataisiin orjuuttajille maksettua, Suomi keräsi tullituloja ja otti pian käyttöön myös erilaisia tuloveron esiasteita (esim. ”suostuntavero”; pysyvä tulo- ja omaisuusverolaki astui voimaan v. 1921). Vuosina 1860-1890 BKT kasvoi 2,2% vuodessa, ja valtionvelan suuruus oli tuona aikana luokkaa 9-15% BKT:sta, joten velan määrä kasvoi koko ajan (kuten velkarahajärjestelmässä väkisin käy). Pankkien ja muiden rahoituslaitosten luottovoluumi oli v. 1860 11 miljoonaa markkaa ja v. 1913 jo 1,6 miljardia markkaa (netistä kaivamieni tietojen mukaan). Suomen raha on siis vuodesta 1863 lähtien ollut osa juutalaista väkisin velkaannuttavaa, orjuuttavaa ja tuhoavaa velkarahajärjestelmää. Suomi on 153 vuotta ollut juutalaisten absoluuttinen orja. Joka kontrolloi velkaa (”rahaa”), kontrolloi kaikkea (jopa ohi lakien).

  Jos jatkuvasta velanotosta luovutaan, raha loppuu yhteiskunnasta ja kaikki tuhoutuu. Jatkuva lisälainan ottaminen on järjestelmässämme pakko (järjestelmästä itsestään johtuen).»

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Lisään yllä olevassa kommentissa sanottuun pari detaljia. Koska pankit luovat rahan (eli velan) tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena (summa yksinkertaisesti vain kirjataan lainanottajan tilille, eikä sitä oteta mistään jo olemassa olevasta rahasta vaan tuo kirjaus on juuri aivan uuden rahan luomista tyhjästä, vain kirjoittamalla se tilille), kyseessä on laillistettu rahanväärennystoiminta. Koska tyhjästä luodulle rahalle (eli velalle) peritään korkoa (johon ei erikseen luoda rahaa), syntyy pyramidihuijaus: yhteiskunnassa on aina pankeille takaisin maksettavaa (velka + korko) enemmän kuin rahaa on olemassa (velka), ja siksi aina jonkun jossakin on otettava lisää velkaa entisistä veloista selviämiseksi. Tuo uusi velkakin on korollista, ja niin yhteiskuntaan kehittyy väkisin velkakierre, velkaorjuus ja lopulta tuhoutuminen. Kuten eräs USA:n muinainen presidentti sanoi, velka on voimakkaampi ase kuin mikään armeija. Se tuhoaa vuorenvarmasti.

   Pankit eivät siis koskaan lainaa mitään omaansa. Ne luovat rahansa tyhjästä myöntäessään lainoja. Koska pankit eivät lainaa mitään omaansa, kukaan ei todellisuudessa ole pankeille mitään velkaa. Suomen valtio, kunnat, yritykset ja kotitaloudet eivät ole pankeille mitään velkaa.

   Koska pankit luovat orjuuttavat rahansa eli lainansa tyhjästä, meitä hallitaan ja meidät orjuutetaan pelkällä tyhjällä.

   Suomi, Eurooppa ja maailma tuhotaan pelkällä tyhjällä, ei-millään. Päättäjämme (puolueet, eduskunta, hallitus, presidentti ja vastuulliset virkamiehet) tietävät sen.

   Plusääni(10)Miinusääni(0)
 6. Nyt ovat jäämässä ahtaajat Auto- ja kuljetusalan työtekijäinliitosta (AKT) tukilakkoon. Myös teknologiateollisuus menee lakkoon, jos niitä perkeleen kikyjä ja muita trendisana-meemejä ei peruuteta. Hyvä että jotkut panevat hanttiin. Kunnan työntekijöitä vietiin kyllä kuin pässiä narussa, se on totta.

  Kuinkakohan monta sataa tuhatta euroa meni jo siihen että joku sarasvuo keksi ”kikyn”, ”soten” ja nämä muut hienot sanat?

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Taisi tulla Pyrrhoksen voitto postilaisille: 24 h vuosittainen työajanpidennys säilyi ja lomarahoista/lomaltapaluurahoista taidettiin raapaista ⅓.

   Tuolle tielle kun päästy, niin touhu ei lopu ennen kuin se loppuu. Siellä pomputellaan liitosta toiseen jengiä ja tehdään työpaikkakohtaisia sopimuksia. Ei näin pitäisi menetellä! Saavat ehkä yhden ”hyvän diilin” ja sitten tuota porukkaa vedetään persiiseen, niin että tuntuu! Eivät nuo yksinään noita talokohtaisia sopimuksia voi mitenkään pitää vaatimustensa mukaisina! Taas vietiin pientä ihmistä niin kovin helposti.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. Me annamme ilmaista rahaa juutalaisille maksaessamme valtionlainojemme korkoja ja ostaessamme EKP:n roskalainoja.

  Maastrichtin sopimus tehtiin vain ja ainoastaan sen takia, että valtioiden oma keskuspankkirahoitus saatiin lopetettua. Näin omia julkisia menoja varten joudutaan anelemaan rahat juutalaiselta, joka antaa rahaa meidän infraan ymv. vain jos otamme sopimuksen mukana irakilaisia, somaleita, afgaaneja ynnä muuta saastaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Vaikka kasaari-juutalaisvaltio Israel onkin Juha Ahvion näkökentässä valkoinen alue, niin tässä hän kuitenkin kirjoittaa täyttä asiaa:

  ”Suomessa näyttää vallitsevan kommunistinen etuoikeus

  Otsikon mukainen vaikutelma syntyy, kun lukee Ylen 19.11.2019 päivättyä artikkelia ”Vasemmistoprofessori paimensi opiskelijoita ottamaan Mannerheimin kuvan pois kokoustilan seinältä – myös selfiekisalle tuli loppu ”. Kommunistitaustainen ja aktiivisesti vasemmistoliiton politiikkaa ajava professori Vesa Puuronen katsoo etuoikeudekseen velvoittaa opiskelijat poistamaan Suomen marsalkka Mannerheimin kuvan julkisesta tilasta, koska marxilaisen historiantulkinnan mukaan Mannerheim ja hänen henkilönsä symboloimat perinteiset suomalaiset arvot ovat olleet ja edelleen ovat pahuutta edustavia.

  Puurosen kommunistiset uskomukset ja tulkinnat ovat historiallisesti toki kestämättömiä ja virheellisiä, kuten aiheen asiantuntijat tuovat esiin Ilta-Sanomien 21.11.2019 päivätyssä artikkelissa ”Historioitsijoilta suorat sanat Mannerheim-tehtävästä tyrmistyneelle professorille: ’Tässähän on kysymys sensuroinnista’”.

  On selvää, että Puuronen katsoo kommunistiseksi etuoikeudekseen häpeämättömän irvokkaiden sensuurivaateiden esittämisen. Puuronen lukeutuu siihen samaan sananvapauskontrollia ja -sensuuria vaativien kommunistivaikuttajien asiayhteyteen, jota selostan Sananvapaus uhattuna Suomessa: vihapuhe, ihmisoikeudet ja media (Kuva ja Sana, 2. painos 2019) -kirjani seitsemännen pääluvun ”Perustuslaillisuuden merkitys” sivuilla 129–147.

  Viittaamaani sensuuri- ja sananvapausrajoitusilmiökokonaisuuteen liittyy nyt Suomessa meneillään oleva vyörytys Raamatun siteeraamisen ja siteeratun kanssa samaa mieltä olemisen kriminalisoimiseksi marxilaiseen viharikos- ja vihapuheoikeusfilosofiaan tukeutumalla.

  Merkille pantavaa on, että selkeästi havaittavissa oleva isommalle vaihteelle siirtyminen sananvapausrajoitushankkeiden ajamisessa on toteutunut uuden punavihreän hallituksen ryhdyttyä toimiinsa. Kaikenlaisilla kommunisteilla ja kulttuurimarxilaisilla näyttää varsinkinkin nyt olevan selkeä etuoikeus ajaa aktiivisesti sensuurihankkeitaan, etenkin DEMLA-henkisen oikeuslaitoksen ja lainsäädännön avulla.

  Kannattaa lukea huolellisesti Helsingin Sanomien 20.11.2019 päivätty laaja artikkeli ”Raamattu-siteeraus voi olla rikos, sanoo valtakunnansyyttäjä”, jonka sähköistä versiota on jonkin verran täsmennetty painettuun verrattuna.

  Erinomaiset kommentit tuohon Hesarin artikkeliin tarjoavat teologian maisteri Pasi Turusen 20.11.2019 Patmos-bloginsa ”Hesarin valeuutinen Paavalista ja Räsäsestä” -artikkeli sekä Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Timo Eskolan 20.11.2019 Dosentin kammiosta -bloginsa ”Paavalin kuviteltu tappokäsky: kannattaako Räsänen homoseksuaalien surmaamista?” -artikkeli. Näiden artikkeleiden teemoja tarkastelen itse raamattuteologian ja pelastushistorian kokonaisnäkökulmasta kirjani Avioliitto ja perhe: Jumalan paras ihmiselle (Kuva ja Sana, 2013) sivuilla 94–109.

  Erinomaisen kokonaisanalyysin Suomessa nyt etenevästä juridisesta kehityksestä tarjoavat Suomen Uutiset 20.11.2019 artikkelissaan ”Vihapuhesyyttäjä pitää Raamatun siteeraamista rikoksena ihmisyyttä vastaan, mutta taannehtivat tuomiot ovat laillisuusperiaatteen vastaisia” sekä päätoimittaja Matias Turkkila Suomen Uutisten artikkelissa 20.1.2019 ”Päätoimittajalta: valtakunnansyyttäjä Toiviaisen tulkinnat laillisuusperiaatteen vastaisia – ilmiselvänä tarkoituksena toisinajattelijoiden kampittaminen”.

  Kyse on juuri siitä, mikä nostetaan esiin Suomen Uutisten artikkelissa 20.11.2019 ”Taannehtiva vihapuhejahti kiihtyy – Oikeuskansleri kehottaa suomalaisia poistamaan vanhoja kirjoituksiaan”.

  Nyt on syytä olla selkeästi selvillä siitä, että meneillään oleva ennakkotapauksia hakeva sensuurivyörytys ja juridinen aktivismi kumpuaa kulttuurimarxilaisen identiteettipolitiikan kehyksistä ja teoreettisista lähtökohdista ja näiden etuoikeutetuiksi ja ainoiksi sallituiksi olettamisesta. Mistä identiteettipolitiikassa on kyse? Tähän kysymykseen tarjoaa hyvän vastauksen ”Identiteettipolitiikka mennyt överiksi – jopa Obama säikähti?” -artikkeli 20.11.2019 Suomen Uutisissa.

  USA:ssa meneillään olevan kulttuurimarxilaisen ja sosialistisen identiteettipoliittisen aktivismin mielettömän ja tuhoisan luonteen selostaa asiantuntevasti puolestaan Donald Trump Jr. tuoreessa kirjassaan Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us (Center Street, 2019).

  Juuri tästä on kyse: vasemmisto haluaa, niin USA:ssa kuin Suomessakin, vaientaa kaiken poliittisyhteiskunnallisen ja hengelliskulttuurillisen vastustuksen omaa kulttuurimarxilaista utopiatotalitarismiaan kohtaan ja ylipäätään sananvapauden ja uskonnonvapauden.

  Tällaiset hankkeet on pysäytettävä ja kaikenlaiset kommunistiset etuoikeusluulottelut on karistettava….”

  Koko artikeli: https://oikeamedia.com/o1-125909

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Valtakunnansyyttäjä ja homoseksuaalisuus, osa 1

   Jotenkin näissä jutuissa (Ahvion ja HS:n) ovat asiat sekaisin, ja niinpä muutama sana, vaikka maalliselle Suomelle on (kokemukseni mukaan) turha puhua totuutta mistään (mutta ehkä sen vastakohta, hengellinen Suomi eli kirkkoväki, kuulee!).

   Otan tähän alkuun ydinkohtia sekä Ahvion että HS:n jutusta.

   Ahvio kirjoittaa:

   ”Viittaamaani sensuuri- ja sananvapausrajoitusilmiökokonaisuuteen liittyy nyt Suomessa meneillään oleva vyörytys Raamatun siteeraamisen ja siteeratun kanssa samaa mieltä olemisen kriminalisoimiseksi marxilaiseen viharikos- ja vihapuheoikeusfilosofiaan tukeutumalla. – – Kannattaa lukea huolellisesti Helsingin Sanomien 20.11.2019 päivätty laaja artikkeli ”Raamattu-siteeraus voi olla rikos, sanoo valtakunnansyyttäjä” – – Nyt on syytä olla selkeästi selvillä siitä, että meneillään oleva ennakkotapauksia hakeva sensuurivyörytys ja juridinen aktivismi kumpuaa kulttuurimarxilaisen identiteettipolitiikan kehyksistä ja teoreettisista lähtökohdista ja näiden etuoikeutetuiksi ja ainoiksi sallituiksi olettamisesta. – – Juuri tästä on kyse: vasemmisto haluaa, niin USA:ssa kuin Suomessakin, vaientaa kaiken poliittisyhteiskunnallisen ja hengelliskulttuurillisen vastustuksen omaa kulttuurimarxilaista utopiatotalitarismiaan kohtaan ja ylipäätään sananvapauden ja uskonnonvapauden. Tällaiset hankkeet on pysäytettävä ja kaikenlaiset kommunistiset etuoikeusluulottelut on karistettava.”

   Ahvion mainitsema HS:n artikkeli (joka on siis valtakunnansyyttäjän haastattelu) on täällä:

   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006314358.html

   Artikkelin nimi on ”Raamattu-siteeraus voi olla rikos, sanoo valtakunnansyyttäjä: ’Ei pyhien kirjojen avulla saa loukata toisen ihmisarvoa’”.

   Artikkelissa valtakunnansyyttäjä vetoaa voimakkaasti ”ihmisyyteen” (neljä mainintaa) ja ”ihmisarvoon” (seitsemän mainintaa). Raamattu ei tunne kumpaakaan termiä.

   Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen sanoo artikkelissa näin (poimin ydinkohtia):

   ”Kiihottamispykälä on luotu turvaamaan nimenomaan vähemmistöjä. – – Sananvapautta rajoittavat pykälät suojaavat jokaisen ihmisarvoa – – Nyt ei usein tahdota muistaa tai ymmärtää, mitä ihmisyydellä tarkoitetaan. Tai sitten on ihmisiä, jotka aidosti ajattelevat, ettei kaikilla ole samaa ihmisarvoa. – – Ihmiset eivät ehkä tule ajatelleeksi, että tässä on kyse siitä, että punnitaan tätä syrjivää toimintaa sananvapautta ja uskonnonvapautta vasten. – – Toiviainen huomauttaa, että myös moraalisäännöt elävät ajan saatossa. Eri vähemmistöryhmiin ei ole aina suhtauduttu yhtä sallivasti. Ylipäänsä esimerkiksi homoseksuaaleja ei pitkään pidetty vähemmistöryhmänä, jonka ihmisarvoa tulee suojella.”

   HS:n teksti jatkuu hieman myöhemmin näin:

   ”Puhutaan vielä Räsäsestä. Räsäsen pamfletissa sanotaan, että homoseksuaalit ovat ’rikkinäisiä ihmisiä’. Heidät esitetään vinoutuneina ja moraalia rappeuttavina. Räsäsen twiitissä, josta ensimmäinen rikostutkinta alkoi, taas viitataan Raamatun tekstiin, jossa homoseksuaaleja kuvataan ’saastaisina’, ’häpeällisinä’, ’luonnonvastaisina’, ’villiintyneinä’ ja oman ruumiinsa ’häpäisijöinä’. Voisiko tällainen puhe olla potentiaalisesti rikollista? ’Tietenkin. Jos se ilmaistaan niin, että sen voidaan tulkita kohdistuvan johonkin tiettyyn vähemmistöön, tässä tapauksessa seksuaalivähemmistöön. Ja jos näin ilmaistaan oma mielipide vähemmistöstä.’ Entä jos tällaiset kuvaukset ovat uskonnon ytimessä? Toiviainen sanoo, että uskonnonvapauden varjolla ei saa loukata tiettyyn ihmisryhmään kuuluvia. ’Ei pyhien kirjojen avulla saa loukata toisen ihmisarvoa. Näissä tuntemissamme pyhissä kirjoissa sanotaan, että on ihan oikein tappaa kokonaisia kansoja. Jos lyömme toisia tällaisilla Raamatun tai Koraanin lauseilla, silloin käytämme mielestäni väärin pyhien kirjojen sanaa.’ Tässä kohtaa on hyvä tehdä tarkennus, koska Räsäsen tutkintaan on liittynyt paljon väärinkäsityksiä. Vaikka Räsänen tuomittaisiin, ei se tarkoita, että Raamatut pitäisi poistaa kirjastoista. Raamattuun, Koraaniin tai vaikka Mein Kampfiin saa viitata, koska ei ole kiellettyä käydä keskustelua historiallisista teksteistä. Olennaista on, onko samaa mieltä ja missä yhteydessä tekstejä siteeraa. Esimerkiksi Räsänen siteeraa pamfletissaan Paavalia, joka Räsäsen siteeraamassa kohdassa viittaa homoseksiä harrastaviin miehiin, kutsuu heitä saastaisiksi ja sanoo, että he ansaitsevat kuolla. Siteerauksen taakse ei voi mennä piiloon. Kyse on siis siitä, että rikokseen voi syyllistyä, jos siteeraa Raamattua tarkoituksenaan loukata toista. ’Kyllä. Pelkästään sen ymmärtäminen, että teksti on loukkaavaa, riittää’, Toiviainen sanoo.”

   Haastattelun lopussa todetaan:

   ”Vihapuheesta pitäisi Toiviaisen mielestä käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Hänen mukaansa se sysää vähemmistöryhmät yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle ja rajoittaa heidän sananvapauttaan. ’Meillä on yhä hirvittävästi tekemistä tämän asian kanssa’, Toiviainen sanoo. ’Olen huolestunut ja surullinen, että Suomessa ollaan tilanteessa, jossa kunnioitus ihmisyyttä kohtaan on näin huonoa ja syrjivä ilmapiiri näin ilmeinen.’”

   Kumpikaan, Ahvio tai valtakunnansyyttäjä, ei tee eroa maallisen valtapiirin (maailman, Kirkkoon kuulumattomien luonnollisten ihmisten) ja hengellisen valtapiirin (Kirkon, Kristuksessa uudestisyntyneitten kristittyjen) välillä. Siksi asia on heidän esityksissään täysin sekaisin, jopa vaarallisella tavalla sekaisin.

   Kirkkoa Jumala hallitsee yksin Jumalan sanalla, Raamatulla. Ei-kristittyä ja siis jumalatonta maailmaa Jumala hallitsee ihmisjärjen ja esivallan (lakien, rangaistusten, voimakeinojen) avulla. Näitä kahta, hengellistä valtapiiriä ja maallista valtapiiriä, ei saa sekoittaa toisiinsa, muuten molemmat tuhoutuvat. Siteeraan tässä luterilaisen Franz Pieperin ”Kristillistä dogmatiikkaa” (1995, 2. painos):

   ”Kristuksen kuninkaallista virkaa koskevia harhaoppeja. Kristuksen kuninkaallista virkaa loukkaavat: – – 4. Kaikki, jotka jossakin muodossa tahtovat saattaa Kirkossa voimaan ihmisvallan vastoin Kristuksen tahtoa, hän kun tahtoo hallita armonvaltakunnassaan yksin sanansa kautta (Matt. 23:8). Kristuksen säätämällä saarnaviralla on vain Jumalan sanan valta, toisin sanoen se voi käskeä vain sellaista, mitä Jumalan sanassa on käsketty – – 5. Kaikki, jotka sekoittavat toisiinsa maailman valtakunnan ja armonvaltakunnan, nimittäin Kirkon ja valtion, varsinkin a. ne, jotka tekevät Kirkosta maallisen valtakunnan rakentamalla ja ylläpitämällä sitä kaikenlaisin maallisin, maailman valtakunnalle kuuluvin keinoin Jumalan sanan sijasta ja näin riistävät Kirkolta sen erikoisluonteen, b. ne, jotka pyrkivät muuttamaan valtion hengelliseksi valtakunnaksi tahtoessaan hallita valtiota Jumalan sanalla tai kristillisten perusteiden mukaan järjen sijasta.” (s. 323-324).

   Sivulla 532 Pieperin dogmatiikka toteaa, että ”valtiota ei voi hallita Jumalan sanalla” ja että ”Kirkkoa ei voida eikä tule rakentaa väkivalloin eikä pakolla vaan ainoastaan Jumalan sanalla.”

   Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat (1990) toteaa Augsburgin tunnustuksen kohdassa 28 (s. 75) näin:

   ”Kun siis hengellinen valta jakaa iankaikkisia lahjoja ja sitä käytetään vain sanan viran välityksellä, se on haittana maalliselle hallitukselle yhtä vähän kuin laulutaito. Maallinen hallitus on tekemisissä aivan toisten asioiden kanssa kuin evankeliumi. Esivalta ei varjele sieluja vaan ruumiita ja maallisia asioita laittomuuden estämiseksi ja se harjoittaa pakkoa miekalla ja ruumiillisilla rangaistuksilla. Evankeliumi taas varjelee sieluja jumalattomilta mielipiteiltä, Perkeleeltä ja iankaikkiselta kuolemalta. Sen takia kirkollista ja maallista valtaa ei pidä sekoittaa toisiinsa.”

   Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen haastattelusta käy ilmi, että hän pitää Raamattua ”historiallisena tekstinä”, jonka moraalisäännöt nähtävästi hänen mukaansa kuuluvat johonkin kaukaiseen Raamatun syntyaikojen historiaan, eivät nykyaikaan (hän toteaa: ”moraalisäännöt elävät ajan saatossa. Eri vähemmistöryhmiin ei ole aina suhtauduttu yhtä sallivasti”). Siksi hän pitää kyllä tuon ”historiallisen tekstin” (Raamatun) siteeraamista sallittuna, kunhan ei ole samaa mieltä sen kanssa ja kunhan ei käytä sitä ihmisten loukkaamiseen (”Olennaista on, onko samaa mieltä ja missä yhteydessä tekstejä siteeraa”). Kun siis sekä Vanha että Uusi testamentti tuomitsevat homoseksuaalisuuden syntinä, kyseisiä kohtia saa vapaasti siteerata kunhan ei itse ole samaa mieltä eikä käytä niitä homoseksuaalien loukkaamiseen. Onko siis Suomen evankelis-luterilainen kirkko kulttuurisidonnainen (aikansa moraalikäsityksiin sidottu) laitos? Onko kansankirkon hyväksyttävä homoseksuaalisuus, koska maamme väestö ja maamme johto sen hyväksyvät?

   On siis mentävä Kirkkolakiin ja Kirkkojärjestykseen.

   Kirkkolaki sanoo: ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi…” (I osa, 1. luku, pykälät 1 ja 2).

   Kirkkojärjestys sanoo: ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Kirkon pyhissä toimituksissa ja opetuksessa käytettävien kirjojen on oltava tunnustuksen mukaisia.” (I osa, 1. luku, pykälät 1 ja 2).

   Lainsäädäntömme mukaan evankelis-luterilainen kirkko on sidottu yksin Raamatun sanaan. Se ei ole sidottu aikansa kulttuuriin tai moraalikäsityksiin.

   Valtakunnansyyttäjän homoseksuaalisuutta koskevat kannanotot eivät ulotu Kirkon sisäpuolelle, jossa hallitsee yksin Raamattu. Hänen kannanottonsa koskevat maallista hallintapiiriä ja maallista esivaltaa, jonka virkaa hän hoitaakin.

   Ja mitä Raamattu sanoo homoseksuaaleista:

   ”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus” (3. Moos. 18:22);

   ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13);

   ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (= homoseksuaalit), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa” (1. Kor. 6:9-10);

   ”ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille (= homoseksuaaleille)…” (1. Tim. 1:9-10).

   ”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät” (Room. 1:22-32).

   Kirkkolain mukaisesti Kirkko tuomitsee homoseksuaalisuuden kauhistuttavaksi synniksi, vääryydeksi, sydämen himoksi, saastaisuudeksi, oman ruumiin häpäisemiseksi, häpeälliseksi himoksi, luonnonvastaisuudeksi, kiimaksi, riettaudeksi, villiintymiseksi ja kelvottomassa mielessä tehdyksi sopimattomuudeksi, joka sulkee homoseksuaalit Jumalan valtakunnan ulkopuolelle (ts. heittää ikuiseen helvettiin).

   Noista kahdesta ensimmäisestä raamatunjakeesta (3. Moos. 18:22 ja 20:13) on ehkä syytä tuoda esiin se, että Vanhan testamentin käskyt eivät ole Uuden testamentin tultua enää voimassa, ellei niitä UT:ssa vahvisteta. Niiden sitovuus on rauennut sillä tavalla, että niitä voidaan noudattaa tai jättää noudattamatta. Niinpä esivalta voi teloittaa homoseksuaalit tai jättää teloittamatta. VT:n käskyistä käy kuitenkin ilmi se, että homoseksuaalisuus on synti Jumalan edessä. UT vahvistaa sen. UT:ssa vahvistetaan myös 10 käskyä (ns. luonnollinen laki), joten sen vuoksi VT:ssä annetut 10 käskyä ovat yhä voimassa. Homoseksuaalisuudesta seuraa edelleen kuolema, mutta se on sielun kuolema, helvetti eli ikuinen ero Jumalasta (tuosta helvetin tuomiosta voi päästä vain sydämen uskossa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen puolestamme).

   Jumalan sana pysyy voimassa loppuun asti (se ei ole kulttuurisidonnainen): ”Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut” (Matt. 5:18) – – ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa” (Luuk. 21:33) – – ”Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti” (Jes. 40:8) – – ”Minä (so. Sana, Joh. 1:1, 2, 14) olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu” (Ilm. 22:13).

   Myös juutalaisuus käyttää Vanhaa testamenttia, tosin lähinnä pyhän kirjansa Talmudin raaka-aineena, ja juutalainen uskonto koostuu kaiken kaikkiaan 613 laista, joista laissa nro. 103 kielletään homoseksuaalisuus;

   http://www.laverdaduniversal.org/613mitzvot.html

   http://www.jewfaq.org/613.htm

   Aikooko valtakunnansyyttäjä Toiviainen vaatia Suomen juutalaisia luopumaan uskontonsa laista nro. 103? Vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa sallia laki nro. 103 synagogan sisällä mutta ei synagogan ulkopuolella? Nuo juutalaisuuden lait ovat peräisin osin Vanhan testamentin ajoilta ja osin rabbi Maimonideelta (1135 – 1204 j.Kr.), joten onko juutalainen lakikin ”historiallinen” (so. kulttuurisidonnainen) teksti?

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
  2. Valtakunnansyyttäjä ja homoseksuaalisuus, osa 2

   Onko rikos olla samaa mieltä Raamatun sanan kanssa ja julistaa sitä Raamatun käskyn mukaan (Matt. 28:19-20; 24:14)?

   Koska valtakunnansyyttäjä Toiviainen on kovasti huolissaan siitä, ettei mitään ihmisryhmää tai vähemmistöä loukata, niin kiinnitän huomiota siihen, että KIRKON SISÄLLÄ (ja Kirkkolain mukaisesti) on Raamatun käskyn mukaisesti varoitettava ja nuhdeltava kristittyjä (joiden lihassa vielä asuu syntiä) synneistä, ja tuon nuhtelun on oltava ankaraakin. Vaikka ulospäin tuo nuhtelu voi näyttää loukkaamiselta, se on suurta rakkautta, oikealle tielle – pyhitykseen – ohjaamista ja kohti yhä suurempaa ikuisuuden autuutta viemistä. Kirkon sisällä nuhtelu on rakkautta:

   ”Lyököön minua vanhurskas: se on rakkautta; kurittakoon hän minua: se on öljyä minun päähäni, siitä minun pääni älköön kieltäytykö” (Ps. 141:5) – – ”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden” (Jaak. 5:19-20) – – ”saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella” (2. Tim. 4:2) – – ”kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla” (Tiit. 2:15) – – ”Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät” (1. Tim. 5:20) – – ”nuhdelkaa kurittomia” (1. Tess. 5:14) – – ”älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä” (Ef. 5:11).

   Kristitty kykenee ottamaan nuhtelun vastaan:

   ”Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!” (Snl. 13:18) – – ”Ystävän lyönnit ovat luotettavat” (Snl. 27:6) – – ”Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa” (Snl. 12:1).

   Kirkon ulkopuolella, jumalattomassa maailmassa, kukaan ei kykene ottamaan nuhtelua vastaan eikä alistumaan Jumalan lain (esim. homoseksuaalisuuden kiellon) alle. Nuhtelua pidetään loukkaamisena:

   ”lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan” (Room. 8:7).

   Luonnollinen (= Kristuksessa uudestisyntymätön) ihminen on syntiinlankeemuksen seurauksena luonnostaan perkeleen orja, eikä perkele siedä komentelua tai nuhtelua koskaan. Välillä luonnollinen ihminen tekeytyy valkoiseksi perkeleeksi, siis ”hyväksi ihmiseksi” ja jopa ”uskovaiseksi” (2. Kor. 11:14-15), mutta useimmiten jumalattomat ihmiset ovat avoimesti syntisiä, petollisia ja väkivaltaisia (sydämeltään aina, Matt. 15:19, ja tilanteen mukaan myös ulkonaisesti).

   Valtakunnansyyttäjä Toiviainen puhuu siis paljon ”ihmisyydestä” ja ”ihmisarvosta”, mutta ihmisellä ei ole kumpaakaan. Ihminen on luonnostaan turmeltunut, perkeleen orja sydämessään. Ns. ”ihmisyys” on viime kädessä perkeleellisyyttä ja ”ihmisarvo” on perkeleen arvo. Samoin nykyiset ihmisoikeudet ovat perkeleen oikeuksia ja ihmisen vapaudet perkeleen vapauksia. Sananvapaus on todellisuudessa perkeleen sananvapautta. Nykyinen Suomen jumalaton kansa on perkeleen kansa. Luonnostaan jokaisen sydämessä hallitsee perkele, joten ihmisen ”oma minä” on perkele hänessä, samoin ihmisen tahto = perkeleen tahto, ihmisen ymmärrys = perkeleen ymmärrys ja ihmisen voima = perkeleen voima. Perkele on kuin myrkkykäärme kerällä sydämessä ja hallitsee sieltä kaikkea ihmisessä, kuten Jumalakin sanoo:

   ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23). Jokaisen suomalaisen jokainen ajatus, jokainen sana ja jokainen teko on luonnostaan syntiä Jumalan edessä.

   Raamattu ei siis tunne käsitteitä ”ihmisyys” ja ”ihmisarvo”. Nuo sanat ovat perkeleen petos. Niiden avulla palvotaan perkelettä.

   Jumalan sanan mukaan ihminen on luonnostaan tällainen:

   ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä” (Room. 3:10-18).

   Edelleen ihmisistä ja kansoista sanotaan: ”Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa’assa. – – Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen (Jumalan) edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä” (Jes. 40:15, 17) – – ”Kaikki maan asukkaat ovat tyhjänveroiset” (Dan. 4:32) – – ”Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa’assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys” (Ps. 62:10).

   Ihmiset ovat luonnostaan ”kuolleet synteihinsä” (Ef. 2:1; 5:8), jopa he ovat pelkkä ”pimeys” (Kol. 1:13; Ap. t. 26:18). Perkele tekee heissä työtään (Ef. 2:2; Joh. 8:44).

   Ei ole ”ihmisarvoa” missään, saati mitään ”ihmisyyttä”.

   Virassaan valtakunnansyyttäjä hallitsee näitä luonnollisia ja jumalattomia ihmisiä, jotka ovat täysin perkeleen riepoteltavissa. Siinä virassaan, kirkon ja synneistään puhdistuneiden ulkopuolella siis, hän tekee työtään aivan oikein ja kiitettävästi. Jumalattomat eivät saa ottaa Raamattua tai muita tekstejä lyömäaseikseen. Viha, eripura, kosto ja kaikki muu ilkeämielisyys ovat asioita, joita esivalta joutuu pitämään suitsissa. Miltei jokaisella Raamatun sanalla on mahdollista lyödä, jos halutaan. Silloin toimitaan vihassa, ei rakkaudessa, ja viha on jo itsessään murhaamista, 1. Joh. 3:15.

   Kristityt sen sijaan toimivat rakkaudessa, koska heidän sydämissään ei asu enää perkele vaan Pyhä Henki, Jumala itse. Kirkon sisällä he elävät rakkaudessa ja tarvittaessa nuhtelevat toisiaan (kuten sanottu). Ulkopuolisia (siis perkeleen orjia) kohtaan he toimivat niin, että yleisesti julistavat Jumalan sanaa (esim. lähetystyö ja Raamattujen levittäminen). Jumalan sana itse tuomitsee syntiset (esim. homoseksuaalit), ja koska Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama (apostolien ja profeettojen välityksellä), siinä vaikuttaa Pyhä Henki (so. Jumala itse!). Lain (käskyjen, esim. homoseksuaalisuuden kieltävän käskyn) sanaan liittyneenä Pyhä Henki synnyttää sydämessä katumuksen, joka on sydämen hätää ja epätoivoa syntisyyden vuoksi ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi (ihminen siis luhistuu Jumalan sanan voimasta). Lain tällä tavalla pelästyttämä ihminen mielihyvin ottaa sitten sydämessään vastaan ilosanoman (evankeliumin) Jeesuksen Kristuksen meille hankkimasta syntien anteeksiantamuksesta. Tuo vastaanottaminen on kristillinen usko, ja senkin vaikuttaa sydämessä Pyhä Henki, nyt evankeliumin sanaan liittyneenä. Ihminen itse ei omin voimin kykene aikaansaamaan sydämessään katumusta eikä uskoa; kaiken vaikuttaa Pyhä Henki sanansa välityksellä, Hebr. 4:12. Siksi kristitty julistaa Jumalan sanaa ulkopuolisille. Aina joku saa Pyhän Hengen vaikutuksesta piston sydämeensä ja pelastuu.

   Kristitty ei siis koska toimi vihassa tai lyöden tai loukkaavasti. Sitä kristityn sanassa vaikuttava Pyhä Henki ei koskaan tee. Tosin ulkopuolisista kuulijoista toiset (useimmat) kääntyvät pois, ja vain osaan Jumalan sana osuu. Osa loukkaantuu (so. perkele heissä nousee vastustamaan), mutta se ei ole Jumalan sanan julistamisen tarkoitus. Tarkoitus on parannukseen (katumus + usko) tuleminen.

   On kyllä olemassa harhakirkkoja, ulkokultailijoita ja harhaopettajia, jotka saattavat toimia perkeleen ajamina (lyöden sanalla, vihaten, haukkuen, loukaten jne.), mutta se ei muuta Jumalan sanan ja Kirkon oikeaa luonnetta ja tarkoitusta. Ja ovathan kristityt itsekin olleet aiemmin perkeleen ja synnin orjia, joten he ymmärtävät asiat hyvin.

   Kristittyjen suhtautumisesta ulkopuolisiin (siis perkeleen ja synnin orjiin) Raamattu sanoo mm. näin: ”Sillä onko minun (Paavalin) asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. ’Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.’” (1. Kor. 5:12-13) – – ”Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä” (Kol. 4:5) – – ”että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan” (1. Tess. 4:12).

   Nuo viisaus, oikean hetken näkeminen ja säädyllisyys ovat Pyhän Hengen työtä ja vaikutusta kristityssä. Pyhä Henki johtaa kristittyä ja hänen askeleitaan.

   Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on siis oikealla asialla, jos hän pyrkii tyynnyttämään maallisessa yhteiskunnassa esiintyvää tuomitsemista, riitaisuutta, loukkaamista ja vahingoittamista. Kirkon sisälle hänen valtansa ei ulotu, ellei siellä jokin yksittäinen rikkomus (kristityt eivät ole täydellisiä) vaadi esivallan toimia esivallan lakien mukaan. Mitä homoseksuaalisuuteen tulee, niin jos valtakunnansyyttäjä (tai esivalta yleensä) sanoo, että homoseksuaalisuus on kirkossa hyväksyttävä, ja kirkko sanoo, että Raamatun ohjaamana kirkko ei voi hyväksyä homoseksuaalisuutta, niin silloin valtakunnansyyttäjä (tai esivalta yleensä) jää tappiolle, sillä tällaisessa tilanteessa kirkkoa ohjaa tämä Raamatun käsky: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Ap. t. 5:29). Mieluummin kristitty kuolee (vaikka teloitettuna) kuin kieltää Jumalan sanan. Viimeisenä päivänä kristitty kuitenkin nousee ruumiillisesti ylös kuolleista ja liittyy sieluun, ja niin kristitty elää ikuisesti autuudessa. Sielun ylösnousemushan on yllä mainittu sydämen usko, jonka synnyttää sanan myötä sydämessä Pyhä Henki. Sydämen liittyminen Pyhään Henkeen (usko) on sielun ylösnousemus.

   Ahvion tekstin kohtia otin tuonne alkuun mainitakseni sen, että hänen mainitsemistaan ”marxilaisesta viharikos- ja vihapuheoikeusfilosofiasta”, ”kulttuurimarxilaisen identiteettipolitiikan kehyksistä ja teoreettisista lähtökohdista” ja ”kulttuurimarxilaisesta utopiatotalitarismista” on kyse silloin, jos tarkoitus on hyökätä itse Jumalan sanaa vastaan. Silloinkin kyse on yksinkertaisesti perkeleen hyökkäyksestä. Näin on asia, jos hyökätään Kirkon sisälle saamaan siellä vahinkoa ja tuhoa aikaan. Jos kuitenkin Kirkko itsessään jätetään rauhaan ja hyökätään vain maalliseen riehuntaan, jossa käytetään Raamattua lyömäaseena, niin silloin kyseessä on oikea ja terve toiminta. Oletan, että ainakin osaksi valtakunnansyyttäjä toimii niin.

   Jos esivalta hyökkää itse Raamattua ja sitä perustanaan pitävää Kirkkoa vastaan, silloin kyseessä on vaino. Silloin on Raamatun ohjeen mukaisesti pudistettava tomu jaloista ja siirryttävä paikkaan, jossa vainoa ei ole:

   ”Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. Totisesti minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin” (Matt. 10:14-15).

   Jos pakoon ei pääse ja kristityt jäävät vainotuiksi ja vaikka teloitetuiksi, se on autuutta, ilon ja riemun paikka:

   ”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä” (Matt. 5:10-12);

   ”Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ’Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö’” (1. Piet. 3:14);

   ”Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja ’jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?’ Sen tähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on” (1. Piet. 4:14-19);

   ”Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien” (1. Piet. 2:19).

   ”Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät” (2. Tim. 2:11-12).

   Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen tehtäväkuva on annettu täällä:

   ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä HALLITUSMIEHET EIVÄT OLE NIIDEN PELKONA, JOTKA TEKEVÄT HYVÄÄ, VAAN NIIDEN, JOTKA TEKEVÄT PAHAA. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä SE EI MIEKKAA TURHAAN KANNA, KOSKA SE ON JUMALAN PALVELIJA, KOSTAJA SEN RANKAISEMISEKSI, JOKA PAHAA TEKEE. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä HE OVAT JUMALAN PALVELUSMIEHIÄ, AHKEROIDEN VIRASSANSA JUURI SITÄ VARTEN” (Room. 13:1-6).

   Hoitaessaan esivallan toimialaan kuuluvan tehtävänsä yllä kuvatulla tavalla oikein valtakunnansyyttäjä Toiviainen palvelee Jumalaa.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat