Lukijoilta poimittua: Niinistön törkeä harhautus

Magneettimedian kommenttikentässä julkaistiin hiljattain mielenkiintoinen teksti otsikolla ”Sauli Niinistön tekemän megaluokan harhautuksen ydin”. Presidenttimme huijasi suomalaiset liittymään Euroopan unioniin valehtelemalla valtioliiton säännöistä.

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994. Hän kertoi, että markasta ei vielä näillä päätöksillä luovuta, eikä näillä päätöksillä vielä eurojäsenyyttä päätetä – vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä tehdään erikseen oma lakialoite.

Nämä Niinistön tekemät harhautukset kirjattiin ja liitettiin virallisiin eduskunnan asiakirjoihin (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994) sekä myös äänestäjille lähetettyyn tiedotteeseen. Osa eduskuntaa ja useimmat suomalaiset äänestäjät uskoivat tämän väitteen.

Kun kansa ja sen jälkeen eduskunta oli harhautettuna äänestänyt EU-jäsenyyden hyväksymisen puolesta, niin näiden äänestyksien jälkeen Sauli Niinistö – tällä kertaa oikeusministerin ominaisuudessa – sanoikin, että eurosta päätettiin jo EU-jäsenyysäänestyksessä, eikä siitä tarvitse tehdä erikseen lakialoitetta.

Tämän Niinistön tekemän järkyttävän teon vahingot nousevat Suomen kansalle tässä vaiheessa mahdollisesti jopa kymmeniin miljardeihin euroihin, tulevaisuudessa jopa satoihin miljardeihin euroihin.

 

Dokumentit Niinistön toiminnasta ennen EU-äänestyksiä v. 1994

Varatuomari Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana eduskuntakaudella 1991-1995. Valiokunnan puheenjohtajana Niinistö tietoisesti johti harhaan eduskuntaa ja suomalaisia kirjaamalla valiokunnan viralliseen pöytäkirjaan (PeVL 14/1994):

”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumistaosallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.”

Eli Niinistö totesi yksiselitteisesti sen, että markasta luopuminen ja euroon siirtyminen ei sisälly EU-liittymislaki äänestykseen. Niinistö toimi näin, vaikka tiesi, että asia oli toisin – kuten jäljempänä ilmenee.

Erikoiseksi asian tekee myös se, että erään valiokunnan jäsenen mukaan perustuslakivaliokunnan saamasta selvityksestä ei saanut sitä käsitystä, että joku varauma olisi annettu, vaan valiokunnan enemmistö tulkitsi asian omalla tavallaan.

Harhautukseen kuului myös, että tietoisesti väärennettiin tiedote, joka lähetettiin jokaiselle äänioikeutetulle ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä v. 1994. Kyseisessä ”tiedotteessa” väitettiin mm. että Euroopan Unioni on itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestö. Lisäksi tiedotteessa väitettiin, että yhteinen valuutta on tulevaisuuden tavoite, vaikka Niinistö ja muu poliittinen sisäpiiri tiesi, että asia ei ollut näin.

Äänestäjiä johdettiin harhaan – harkitusti ja tietoisesti. Vaalituloksen vääristämisestä rikoslaki määrää jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

Tämän tiedotteen ja muidenkin julkisuudessa esitettyjen valheellisten väitteiden pohjalta suomalaiset erehtyivät äänestämään neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta 16.10.1994. Tulos olisi ollut toinen, jos äänestäjät olisivat tienneet äänestävänsä myös markan kohtalosta ja omasta talouspolitiikasta luopumisesta sekä siitä, että he joutuvat tulevaisuudessa maksamaan muidenkin EU-maiden velkoja.

Niinistö jatkoi harhautuksien sarjaansa EU-liittymislakiäänestyksessä 18.11.1994. EU-liittymislain yhteydessä äänestettiin Esko Seppäsen tekemästä ponnesta: ”Eduskunta edellyttää, että Suomen mahdollisesta liittymisestä Rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella…”

Eduskunta hyväksyi tämän ponnen äänin 151 jaa – 43 ei. Niinistö, sekä myös Paavo Lipponen, äänestivät ponnen puolesta, eli siitä että eduskuntaan tuodaan erillinen lakiesitys kun euroon liittymisestä päätetään. Tätä eduskunnan EU-liittymislaissa tekemää päätöstä – kuten jäljempänä ilmenee – ei noudatettu.

 

Dokumentit Niinistön toiminnasta EU-jäsenyys-päätösten jälkeen

Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1.1.1995 ja uuden eduskunnan tuli aika päättää markan kohtalosta ja euroon liittymisestä.

Sauli Niinistö, joka oli ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä ilmoittanut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, että markasta luopumisesta päätetään myöhemmin, ja että siitä tehdään erillinen lakialoite – perui oikeusministerin (13.04.1995 – 01.02.1996) ominaisuudessa päätösten jälkeen kaikki aikaisemmat lausuntonsa ja eduskunnassa itse tekemänsä päätöksen – ja ilmoitti, että euroon liittyminen hyväksyttiinkin jo EU-liittymislaki äänestyksessä.

Niinistö toimi näin, vaikka hän ilmoitti 2012 presidentinvaalitentissä, että hänellä on tapana pitää sopimuksista kiinni.

Hän ilmoitti, että kun eduskunta hyväksyi Maastrichtin sopimuksen EU-liittymislakiäänestyksessä, niin se hyväksyi samalla myös markasta luopumisen ja euron käyttöönoton (HS 22.10.1995). Samassa artikkelissa Niinistö väittää, että kun äänestettiin EU-liittymissopimuksesta niin perustuslakiin tuli aukko, josta mahtuu sisälle EMU:n kolmas vaihe eli euro. ja että markasta luopuminen on enää ainoastaan hallitusmuodon sanamuodon korjaus.

Niinistö totesi myös, että EU:n perussopimuksen hyväksyminen kahden kolmasosan enemmistöllä, avasi ovat kaikelle siitä sopimuksesta seuraavalle, kuten yhteiselle talous-, ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.

Myös perustuslakivaliokunta Niinistön vanavedessä (PeVL 18/1997) otti päinvastaisen kannan euro-asiassa EU-äänestyksien jälkeen – kanta oli perustuslakivaliokunnassa päinvastainen ennen EU-äänestyksiä.

EU-päätösten jälkeen valiokunta totesi, että: ”Suomi ei ole tehnyt Euroopan Unioniin liittyessään oikeudellisia varaumia, jotka rajoittaisivat Maastrichtin sopimuksen sovellettavuutta Suomeen nähden, voimaansaattamislailla on Maastrichtin sopimus siten tullut voimaan saatetuksi Suomessa lainsäädännönalaan kuuluvin osin koko laajuudessaan ja Suomi on sitoutunut kaikkiin Unionin jäsenyydestä seuraaviin velvoitteisiin”.

Perustuslakivaliokunta jatkoi toteamalla, että: ”… talous- ja rahaliittoa koskevat lait saatettiin silti voimaan jo voimaansaattamislailla.”

Kuinka vauras ja hyvinvoiva maa Suomi nyt olisikaan, jos Sauli Niinistö olisi ratkaisevilla hetkillä noudattanut perustuslakia ja eduskunnan päätöstä. Suomalaiset joutuvat nyt maksamaan tästä laittomuudesta kovan hinnan.

 

Perustuslakivaliokunta paljastaa luonteensa

Perustuslakivaliokunta totesi myös PeVL18/1997 muun muassa: ”Tämän mukaisesti markka voisi lakata olemasta Suomen rahayksikkönä Suomen liityttyä euro-alueeseen, vaikka 72§:ää ei olisikaan muutettu. Siltä osin kuin nämä määräykset ovat ristiriidassa perustuslain kanssa, on perustuslakiongelma tullut ratkaistuksi jo voimaansaattamislailla.”

Tällä lausunnolla perustuslakivaliokunta, jonka on ylin perustuslakia tulkitseva elin, paljastaa todellisen luonteensa. Kansalaisten turvaksi tehty perustuslaki ei olekaan heille noudattamista varten, vaan se on ongelma perustuslakivaliokunnan jäsenten ja heidän edustamiensa tahojen poliittisille ja taloudellisille päämäärille.

 

Euroon liittymisestä ei tehty eduskunnan edellyttämää lakialoitetta

Kun Lipposen 1. hallitus vuonna 1998 ”valitsi menettelytavan” euroon siirtymisestä, ei asiaa käsitelty perustuslain muutosesityksenä markasta luopumisesta vaan Lipposen hallitus toi euro-asian eduskuntaan pelkästään hallituksen tiedonantona. Tätä tapaa oli Niinistö vaatinut (Satakunnan Kansa 21.2.1998), jonka mukaan Niinistö on kaiken aikaa tyrmännyt suoralla iskulla lakivaateet.

Niinistö teki näin, vaikka oli ministeriksi ryhtyessään käsi Raamatulla vannonut noudattavansa perustuslakia.

Niinistön mukaan tiedonanto on niitä kaikkein vaikutusvaltaisempia keinoja, jolla hallitus voi eduskuntaa lähestyä – tiedonantoäänestys meni Niinistön mielestä perustuslain yläpuolelle. Tässä tiedonantoäänestyksessä 17.4.1998 ei äänestetty siitä, astuvatko jo voimassaolevat automatiikalla varustetut EU-säädökset voimaan, vaan hallituksen luottamuksesta.

Lipposen hallitus totesi v. 1998 eduskunnan aikaisemmin päättämästä erillisestä EMU:n kolmatta vaihetta koskevasta lakiesityksestä seuraavasti: ”Tällaisen esityksen antaminen olisi kuitenkin euro-alueeseen liittymisestä päätettäessä ongelmallista, koska päätöksenteko kohdistuisi jo hyväksyttyihin ja voimaansaatettuihin Maastrichtin sopimuksen talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta koskeviin määräyksiin”.

Lipposen hallitus käytännössä toteaa, että lait ovat jo tulleet voimaan, vaikka eduskunta ei ollut asiaa päättänyt.

 

Euro-äänestys halveksi demokratiaa ja laillisuutta

”Euro-äänestys” v. 1998 oli siinäkin mielessä erikoinen, että se kohdistui hallituksen luottamukseen, eikä siihen, astuuko joku laki äänestyksessä voimaan vai ei.

Molemmilla äänestystuloksilla lopputulos olisi euro-asiassa ollut sama. Suomi menetti oman valuutan, siihen liittyvän talouspolitiikan, sekä kulta ja valuuttavarantonsa ilman eduskunnan päätöstä. Maastrichtin sopimuksen mukaiset EU-lait olisivat jääneet voimaan, vaikka hallitus olisi saanut epäluottamuslauseen.

 

Voidaanko tätä sanoa demokraattiseksi päätökseksi?

Tällaista ”päätöstä” Niinistö oli ajamassa ja siitä on seurannut valtavat vahingot suomalaisille. Kokoomus, RKP, SDP ja Vasemmistoliitto äänestivät tuossa äänestyksessä hallituksen luottamuksen puolesta, eli ne antoivat luottamuslauseen hallitusmuodon kumoamisen tehneelle hallitukselle.

Hallitusmuodon kumoamisesta rikoslaki määrääsi tuolla hetkellä ankarat rangaistukset. Hallitusmuodon usean säännöksen kumoamisen vahvisti myös perustuslaki valiokunta lausunnossaan PeVL18/1997, tosin valiokunta käyttää kumoamisesta sanamuotoa ”teki poikkeuksen”.

Emun kolmatta vaihetta, eli euro-valuuttaa koskevat EU-lait tulivat voimaan ilman eduskunnan päätöstä, vaikka hallitusmuodossa (72-73 §), joka oli tuolloin voimassaoleva perustuslaki, luki edelleen, että ”Suomen rahayksikkö on markka… Suomen pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen valvomana.”

 

ERM-kytkentä pääministerin ilmoituksella

Suomen Markan arvo kytkettiin peruttamattomasti Euroopan valuuttajärjestelmään (ERM) 14.10.1996, jolloin Suomen Pankilta poistettiin tärkeä osa perustuslaillisesta vallasta.

Pääministeri Lipponen antoi asiasta eduskunnalle ainoastaan pääministerinilmoituksen, jota seuranneesta eduskunnan keskustelusta tuli yksi kovasanaisimmista. Keskustan silloinen puheenjohtaja Esko Aho arvosteli pääministeri Lipposen menettelyä ankarasti.

 

Niinistön harhautus onnistui – Salolainen vahvisti

Niinistön harhautus onnistui niin perusteellisesti, että myös silloinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen uskoi, ettei EU-äänestyksen yhteydessä vielä päätetä markan kohtalosta. Hän kertoi asiasta Suomen Kuvalehden haastattelussa (15/1997). Puhemiehen tehtävänä on valvoa käsiteltävien asioiden perustuslainmukaisuutta.

Nykypäivä-lehden haastattelussa (24.3.2005) Pertti Salolainen, joka osallistui merkittävällä tavalla EU-jäsenyysneuvotteluihin, kertoi markasta luopumisesta:

”Onneksi markan katoamisesta ei puhuttu … Jos silloin olisi sanottu, että markka häviää, olisimme takuulla hävinneet kansanäänestyksen,” Salolainen uskoo.

Hän pitää myös valtioviisautena sitä, ettei euroa alistettu kansan-äänestykseen…”

Salolaisen lisäksi myös SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja paljasti 18.12.1996 TV1:n ohjelmassa ”K Tervo”, että: ”jos EMU-sidos olisi kerrottu kansalle ennen 16.10.1994 neuvoa antanutta kansanäänestystä, äänestystulos olisi ollut toinen, kuin oli.”

Asian vahvisti myös Iltasanomien tekemä 14.6.1997 julkaistu mielipidetutkimus, jonka mukaan EU-jäsenyys ei olisi toteutunut, jos kansalaisille olisi kerrottu, että euro sisältyy neuvoa-antavaan kansanäänestykseen.

Edelliset dokumentit paljastavat, että Niinistön harhautus onnistui täydellisesti ja sen seurauksena Suomi joutui valtavaan velka- ja takausvastuuseen.

 

Artikkelin kirjoittaja on Seppo Hauta-aho (ps).

5 kommenttia

 1. ”Tämän Niinistön tekemän järkyttävän teon vahingot nousevat Suomen kansalle tässä vaiheessa mahdollisesti jopa kymmeniin miljardeihin euroihin, tulevaisuudessa jopa satoihin miljardeihin euroihin.”

  Niin totta kuin artikkeli paikoitellen, kenties suurelta osaltaan onkin, tuota väitettä ei millään tavoin perustella saat todenneta.

  Kenties Hauta-aholle kävi jotain freudilaista:
  ”Harhautukseen kuului myös, että tietoisesti väärennettiin tiedote”

  Pitäisikö oman kirjoittelunsa perusteella Hauta-ahon siis katsoa peiliin:
  ”Äänestäjiä johdettiin harhaan – harkitusti ja tietoisesti.”

  Kaiketi hänen tulee myös miettiä ääniä kalastelevan kirjoittelunsa seuraamuksia:
  ”Vaalituloksen vääristämisestä rikoslaki määrää jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksen.”

  No, ymmärretään nyt tapaus Hauta-ahoa. Hän ei ymmärrä vaalituloksen väärentämisellä tarkoitettavan jotain aivan muuta kuin mitä hän sillä näyttää tarkoittavan. Vaalituloksen väärentäminen ei tosiaankaan tarkoita olosuhteiden muuttumisen myötä tapahtuvaa poliittisen näkemyksen muutosta, tai kannan muutosta.

  Pitäisikö Hauta-ahon testata käsityksiä itseensä, vaikka näin: Joutaako Halla-aho vankilaan kirjoituksiensa asiapitoisuuden puutteesta ja kukun levittämisestä?

  Kas tässä on Hauta-aholla syvän itsetutkiskelun paikka.

  Plusääni(2)Miinusääni(23)
  1. Aletaanpaas hiukan tarkastella S.Niinistön meille lahjoittaman euro-ihanuuden kustannus-puolta:

   Julkisuudessa esillä olleiden n. 6 mrd tukien lisäksi Suomenpankki on jo target järjestelmän kautta rahoittanut Kreikkaa vaivihkaa jo 20 mrd. Vaan tästäpä ei meille ole kerrottu.
   http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/06/08/ekp-ei-lupia-kysele-eurokriisin-pimea-puoli/20118036/12?n=1

   Timo Repo kirjoittaa blogissaan seuraavaa:

   ”Suomen valtionvelka on valtiokonttorin mukaan noin 95 miljardia euroa. Suomi on ottanut velkaa ulkomaisilta rahastoilta, eläke- ja vakuutusyhtiöiltä ja pankeilta.

   Viime vuosina valtio on maksanut korkoa velastaan noin 2 miljardia euroa vuodessa, mutta esimerkiksi vuonna 2001 valtion velan korot olivat yli 4 miljardia euroa.

   Vuonna 1980 valtion velka oli 3 miljardia euroa. Lähellä sitä summaa, minkä nykyään maksamme pelkästään korkoina ulkomaalaisille sijoittajille ja pankkiireille.

   1980- luvun puolivälissä tapahtui suuri muutos lainamarkkinoilla, kun Suomi alkoi noudattaa silloisen Euroopan yhteisön sääntöä, jonka mukaan valtion oma keskuspankki ei saa rahoittaa valtion budjettia. Euroopan unionin sääntöihin sopeutumisen ja Euroopan unioniin liittymisen myötä Suomi on menettänyt keskuspankkirahoituksen lisäksi oman valuutan ja raha-, talous- ja kauppapolitiikan hallinnan. Päätösvalta suomalaisten asioista on EU-jäsenyyden myötä Brysselissä, ja Brysselin saneleman ulkomaille velkaantumisen myötä velkojillamme ja kansainvälisillä luottoluokittajilla.

   Suomen hyvinvointivaltio oli mahdollista rakentaa, kun suomalaisilla oli tahtoa olojen parantamiseen ja siihen oli työkalu, eli oma kansallinen keskuspankki, jolla oli rahanluontioikeus ja joka lainasi rahaa valtion budjettiin.

   Nykyään rahanluontioikeus on yksityisillä pankeilla, eikä hyvinvointivaltion ylläpito tai kansalaisten hyvinvointi ole niiden toiminnan tavoite, vaan nopeiden taloudellisten voittojen haaliminen.

   Suomi, joka ei olisi liittynyt Euroopan unioniin voisi myös olla velkaantunut. Velkaa kuitenkin lyhennettäisiin ja korkoja maksettaisiin Suomen Pankille, ei ulkomaalaisille pankkiireille ja sijoittajille. Suomalaisten maksamat korot jäisivät Suomeen, ja Suomen Pankki voisi sijoittaa ne kansalaisia hyödyttäviin toimintoihin ja hankkeisiin.

   Vuoden 2014 kehysriihessä ministerit päättivät uusista säästöistä, summa 2,3 miljardia. Sillä saadaan yhden vuoden valtionvelan korot maksettua ulkomaalaisille pääoman valtiaille. Suomalaisille tämä tarkoitti käytännössä mm. lapsilisien ja ansiosidonnaisen päivärahan leikkausta.

   Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan Suomen tiestön korjausvelka on 2 miljardia euroa. Suomen tiestö rapautuu, kun valtio vähentää tiemäärärahojen määrää. Rahat käytetään tiestön ylläpidon sijaan valtion velan korkojen maksuun ulkomaille. Taas 2 miljardia, yhden vuoden korkomenot.

   Selvää on että EU ja euro ovat syy Suomen hyvinvointivaltion alasajoon. Hyvinvointivaltion rakennetamisen mahdollisti oma raha, joka oli suomalaisten hallinnassa.

   Nyt Suomen hyvinvointivaltiota puretaan kiihtyvällä tahdilla, vieraan valuutan komentamassa rakenneuudistus-tahdissa. Nykyiset eduskuntapuolueet eivät tästä aiheesta melua pidä, mistä voi päätellä kenen asiamiehinä niiden edustajat toimivat. Suomen on erottava EU:sta, jos haluamme taas päättää itse omista asioista oman etumme mukaisesti ja lopettaa hyvinvointivaltion alasajon.”
   http://timorepo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/187161-suomen-valtionvelka

   Alussa mainittiin 6 plus 20 miljardin euron Kreikka-vastuut, jotka Kreikan hyvin todennäköisen valtiokonkurssin toteutuessa myös konkretisoituvat Suomen maksettavaksi.
   Suomi on tähän mennessä maksanut VALTIONVELAN KORKOJA ULKOMAILLE n. 70 MILJARDIA euroa
   Suomen NETTO-jäsenmaksu EU:lle on jo lähes miljardi euroa vuodessa.
   Laskelmia mamu-kustannuksista hallitus kieltäytyy julkistamasta, mutta joidenkin arvioiden mukaan ne ovat NYT JO ainakin lähes miljardin euron luokkaa vuodessa – ennen hallitsemattoman maahantunkeutumisen alkamista (Tanskan Pakolaisavun pääsihteeri Andreas Kamm uskoo, että nykyinen pakolaiskriisi on pysyvä ja johtaa koko järjestelmän romahtamiseen…”, http://mvlehti.net/2015/08/27/tanska-pakolaisjarjestelmaa-uhkaa-romahdus/ – Miksi Suomi tässä poikkeaisi Tanskasta, mistä sitten tarvittavat vähintään KYMMENET MAMU-MILJARDIT VUODESSA otetaan?!)

   Jo tähän mennessä ollaan pelkästään ULKOMAILLE MAKSETTUJEN valtionvelan KORKOJEN kanssa Hauta-ahon kymmenissä miljardeissa euroissa (siis 70 miljardia euroa). Kun otetaan mukaan muut yllämainitut vuosittain maksetut kulut ulkomaille ollan pian sadassa miljardissa eurossa tähän mennessä.
   Edellä ei ole otettu ollenkaan huomioon kalliin euron aiheuttamaa vientitulojen menetystä Suomelle monien vuosien ajalta – puhutaan yhteensä varmasti kymmenistä miljardeista euroista.

   Tarkoituksella hallitsemattomaksi päästetyn mamu-invaasion kustannukset tulevat sitten olemaan varmasti x kertaa 10 miljardia euro/vuosi. (Viime kädessä Suomella on (tai ainakin OLISI) puolustusvoimat pitämään laittomat maahantunkeutujat rajojen ulkopuolella!)

   Plusääni(21)Miinusääni(1)
 2. ”Työväen presidentti” en nyt viitsi kertoa tapauksesta martti ahtisaari, asekaupat bosniassa, paikallisten väitteet miljoonien lahjuksista kyseiselle sankarille…rahan jälkiä seuraamalla löytää tien sylttytehtaalle?

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Facebookissa Armi Salo-Tamminen kirjoittaa:

   ”Sain äskettäin luettua loppuun kirjan ”Salainen operaatio Martti Ahtisaari”. Samaan aikaan -90 -luvun alussa, kun pankit laittoivat yrittäjät konkurssiin ja elämänikäiseen velkavankeuteen, Martti Ahtisaari toimi itsevaltiaana maailmalla törsäämässä satoja miljoonia markkoja veronmaksajien rahoja muka kehitysyhteistyön varjolla.

   Samaan aikaan pengottiin Wider-instituutin rahankäyttöä, joka muka oli perustettu kansainväliseksi tutkimuskeskukseksi. Senkään rahankäyttöä ei kukaan päässyt tutkimaan, kun Martti Ahtisaarella oli ylin valta. On hyvä, että asiat tulevat julkisuuteen, tosin niin pitkällä viiveellä, ettei uusi sukupolvi kykene näkemään eikä ymmärtämään, mitä historiassa on tapahtunut. Näin valtaan päässeet pääsevät edelleen suojelemaan toinen toistaan ja jos joku yrittää vastaan kapuloida, pääsee oudoissa oloissa hengestään.”

   Tässä on lisää tämän ”työväen”-presidentin, kolmen Bilderberg-kokouksen kävijän moraalista: 40 milj. euron lahjukset Albanian mafialta!

   ”RAAKAKÄÄNNÖS. Maanantai 9.7 2007. TIEDOT YK:n erityislähettilään lahjomisesta. Näyttöä siitä, että YK:n erityislähettiläs Kosovossa MARTTI AHTISAARI vastaanotti Albanian mafian lahjuksia Kosovon itsenäisyyden edistämiseksi. Valentine Spyroglou, GIS Station Chief, Kaakkois- Eurooppa. 8. heinäkuuta 2007. KLA:n (Kosovon Vapautusarmeija tai UCK) sotaveteraanit antoivat varoituksen kansainväliselle yhteisölle ja varsinkin YK:lle olla häiritsemättä prosessia tunnustaa Kosovon itsenäisyys. KLA ilmoitus sanoi, että albaanijohtajat Kosovossa eivät hyväksy enemmän viivästyksiä tai uusia neuvotteluja, koska nämä johtaisivat uusiin vihollisuuksiin. Jos heidän vaatimustaan ei hyväksyttäisi, niin UCK veteraanit varoittivat, että heidän täytyisi toteuttaa toimia. Ilmoitus tuli samalla kun YK:n erityislähettilästä Kosovossa, Suomen entistä presidenttiä Martti Ahtisaarta, oli julkisesti syytetty yhteyksistään Albanian mafian Kosovossa. Suomen Tietotoimisto, STT, julkaisi 26.6. ja 27.6.2007 kaksi artikkelia, joiden mukaan YK:n erityislähettiläs Kosovossa oli ”ostettu” Albanian mafian toimesta, jotta hän tukisi Kosovon itsenäisyyttä. STT ilmoitti, että tiedot julkaistiin alun perin Banja Luka (serbitasavallassa Bosnia ja Hertsegovinassa) Daily Fokus lehdessä 21.6.2007 otsikolla ”Albanian Mafia Osti Ahtisaaren”. Banja Lukan raportin mukaan YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on pyytänyt, että Saksan tiedustelupalvelu BND ilmoittaa hänelle yksityiskohtaisesti, mitä Kosovossa tapahtuu, ja hän lopulta hän sai yksityiskohtaisen kertomuksen erityislähettilään Martti Ahtisaaren toiminnasta Kosovossa. Banja Lukan artikkelin mukaan, YK:n pääsihteerille oli ilmoitettu, että albaaniseparatistit Kosovossa oli maksanut Ahtisaaren suunnitelmasta, joka ehdotti itsenäisyyttä Kosovolle Serbiasta. BND salaista palvelua johti prikaatikenraali Luke Neiman, joka oli suoraan Saksan hallituksen nimittämä osa Saksan salaisen palvelun järjestöä YK:n operaatiossa Kosovossa (UNOSEK: Yhdistyneiden Kansakuntien erityislähettilään toimisto Kosovossa). Hän löysi yhteyden Albanian mafian ja Martti Ahtisaaren välillä. Kenraali Neimanilla oli tallenteet keskusteluista Ahtisaaren ja albaanien välillä; miten rahaa siirrettiin; pankkitilit plus koodit Sveitsissä ja Kyproksella. Yksi BDN-tallenne paljasti kahden miljoonan euron siirron Sveitsin pankista Visalian kaupungista, tilinumero 239700-93457-00097, jonka omisti Exhet Boria, joka oli naamio offshore tilikoodi XS52-KOLER Ahtisaaren pankkitilille Bank of Cyprukseen, tilinumero 3459346699004533 , koodi VOLANND. Raportissa oli myös kahden miehen vierailu UNOSEK:iin Ahtisaaren läsnä ollessa 12.2.2007 klo 06:23 (paikallinen aika) mustalla Mercedes neliveto maastoautolla, jossa rekisterikilpi PR-443- 22CD, joka vahvistettiin kuuluvan Albanian hallitukselle Pristinassa. Kahdella vierailijalla oli kahdet hopealaukut, jotka annettiin Ahtisaarelle. Lähde UNOSEK:in sisällä vahvisti, että salkut sisälsivät rahaa ja toimitettiin YK:n erityislähettiläälle. Kaksitoista päivää myöhemmin, kello 17:44 (paikallinen), sama auto, josta rekisterikilvet oli poistettu, kävi UNOSEK:issä, mutta tällä kertaa se oli Exhet Boria itse ja kaksi henkivartijaa, jotka kantoivat rakennukseen jälleen kaksi hopealaukkua. Exhet Boria on Kosovon albaani osallisena järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja heroiinin kauppaan Euroopassa ja hän on ”oikea käsi” Behgjet Pacollille, Albanian miljardööri mafia pomolle, joka asuu Sveitsissä. BND pääsi selville, että neljällä salkulla oli diplomaattisten matkatavaroiden tarrat , ja totesi, että ne lopulta saapuivat Suomen ilman tarkastuksia – kiitos diplomaattiseen koodauksen – ja ne toimitettiin Ahtisaaren taloon. SALKUSSSA OLI KÄTEISTÄ 40 MILJOONAA EUROA. Saksalaiset edustajat vahvistivat myös, että Ahtisaarella oli monia puhelinkeskusteluja Behgjet Pacollin kanssa. Lisäksi 28.2.2007 klo 23:47 (paikallinen), BND agentit totesi Naton KFOR (Kosovo Force) neliveto auton kuljettavat kaksi naista, jotka seurasivat Borian henkivartijoita. Naiset jäivät Ahtisaaren taloon 05:17 asti seuraavana päivänä, ja lähtivät samalla autolla. YK:n erityislähettilään Kosovon toimisto on vastannut STT:lle, että ”tämä on typerä tarina , joka tulee serbilehdistöltä (Bosnia & Hertsegovina). Meillä ei ole mitään lisättävää”, sanoi Remi Derlo, Ahtisaaren tiedottaja Wienissä. STT:n mukaan YK tai Ahtisaari itse ei kommentoinut tietoja. Kuitenkin Serbian kansalliskokouksen puhemies Oliver Dulić on tehnyt virallisen tutkintapyynnön väitteistä Ahtisaaren osallistumisesta Albanian järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tällä välin aikana jona syytökset Ahtisaarta vastaan julkaistiin, 21.6.2007, niin YK:n turvallisuusneuvosto istunnon kumosi Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksen neuvottelujen keskeyttämisestä 120 päivän ajaksi, ja sitten soveltaa Ahtisaaren suunnitelma Kosovon itsenäisyydelle. Samana päivänä EU varoitti Kosovon albaaneja tekemästä yksipuolisia päätöksiä/toimia, koska nämä olisivat ”vastuutonta käyttäytymistä”. GIS / Defense & ulkoasiainvaliokunnan toimisto Kaakkois-Euroopassa on tutkinut asian Balkanilla ja turvalliset lähteistä kertovat, että BND raportti todella on olemassa, ja että tiedot eivät ole ”Serbian tarinaa” vaan todellisuutta.” http://alanpetersnewsbriefs.blogspot.ru/2007/07/details-of-bribing-of-un-special-envoy.html (Peter Liskola), https://ankaratotuus.wordpress.com/2014/04/13/eu-kortti/

   Noissa (Bilderberg-)piireissähän lahjukset (ja sivumennen sanottuna uhkaukset, kiristykset ja palkkamurhat) ovat ”business as usual”!

   Plusääni(11)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat