Uuden yhteiskuntajärjestyksen suunnitelma

Markku Juutinen kirjoittaa Magneettimedialle vaihtoehtoisesta yhteiskuntajärjestyksestä, joka voisi lisätä merkittävästi Suomen itsenäisyyttä.

Kaikki artikkelissa esitetyt ehdotukset eivät välttämättä kuvasta Magneettimedian toimituksen näkemyksiä.

 

1. Pankkitoiminta, valuutta ja rahatalous

Suomen tulee erota Euroopan unionista ja eurosta. Maahamme täytyy luoda itsenäinen rahatalous. Tarvitaan oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä luomaan korotonta omaa rahaa Suomen markkana. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava.

Kuinka Suomen itsenäistyminen sionistisen eliitin ja heidän lakeijoidensa talous- ja pankkiorjuudesta on mahdollista? Eliitti aloittaisi nimittäin välittömästi vastatoimet itsenäistynyttä Suomea kohtaan, ja kohtalomme voisi olla samanlainen kuin Libyan Gaddafilla, joka murhattiin hänen pyrkiessään vapauttamaan Afrikka dollarin orjuudesta. Taistelussa talous- ja pankkiirieliitin voimia vastaan tulee huomioida se, keiden aloitteesta Suomen kansallisen varallisuus ja oman rahan paino-oikeus luovutettiin ylikansalliselle voimille 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla.

Ulkopoliittisesti Suomen on tultava puolueettomaksi. Brasilia, Venäjä, Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka ovat BRICS-maita, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään moninapaisen maailmanjärjestyksen puolesta sekä vaikuttamaan näiden maiden taloudellisen vaikutusvallan kasvuun. Ehkäpä BRICS-maat muodostavat vastavoiman länsimaille ja pankkieliitille. Jo turvallisuussyistä Suomen sietää pitää lämpimät välit BRICS-maiden kanssa. Lisäksi on myös Aasian maiden SCO-liitto, jonka tarkkailijajäseniin lukeutuu Iran.

Luotettavimpana vastavoimana globaaleja suuryrityksiä ja pankkeja vastaan toimisi kuitenkin valtion ja sen kansalaisten taloudellinen omavaraisuus.

 

2. Talousjärjestelmä

Talousjärjestelmän ei tarvitsisi olla puhtaan kapitalistinen tai sosialistinen – se olisi vaihtoehto niille. Tavoitteena tulee olla varallisuuden oikeudenmukainen jakaminen yhteiskunnassa sekä pääoman liiallisen keskittymisen estäminen. Varallisuuden keskittyminen liian harvoihin käsiin johtaa helposti poliittisiin väärinkäytöksiin. Sitä, mitä ”ismiä” uusi talousjärjestelmä edustaisi, ei ole vielä ajankohtaista pohtia.

Perusideana olisi valtion ja sen kansalaisten omavaraisuuden lisääminen niin, että taloudellinen riippumattomuusaste olisi kyllin vahva vapauden säilyttämiseen. Rahanluontioikeus olisi valtiolla, joten Suomi ei enää olisi suurten yksityisten pankkien orjuudessa. Näin veronmaksajat vapautuisivat liiallisten korkojen taakasta, ja säästyneet kustannukset voitaisiin käyttää kansan parhaaksi.

Suomen talous tulisi erottaa pörssikeinotteluista. Näin maassa tuotetut taloudelliset hyödykkeet suunnattaisiin kokonaisuutena valtion ja kansalaisten elinolojen hyödyntämiseen reaalitaloutena. Miksi Suomen taloutta, kansallisvarallisuutta ja ihmisten työnarvoa pitäisi tyrkyttää kansainvälisten sijoittajien tai eturyhmien käyttöön? Eikö jokaisella kansalla ole oikeus nauttia kansallisvarallisuudestaan ja työnsä hedelmistä?

Nykyinen valtiomalli on pelkästään globaalien suuryritysten, pankkiirien ja pörssikeinottelijoiden edunvalvoja. Sijoittajien tappioista ja niistä seuranneista talousahdingoista syytetään palkansaajia ja köyhälistöä. Talouskriiseihin syyttömältä kansalta vaaditaan ”sisukkuutta” kantamaan viimeisen oljenkortensa ylikansallisten pääoman haltijoiden hyödyksi. Tämä on epäoikeudenmukaista.

Kaikki julkiset hankkeet tulisi rahoittaa valtion korottomilla lainoilla. Verotuksella on turvattava sosiaaliset oikeudet ja yhteiskunnan eri sektoreiden rahoitus. Veroaste ei saa nitistää kuluttajia. Lisäksi verotuksen täytyy rohkaista perustamaan yrityksiä. Rahanpainaminen on suhteutettava todellisen työn arvoon. Turhaa väljää rahaa ei saa painaa, sillä se osaltaan ruokkii inflaatiota.

 

3. Yhteiskuntajärjestyksestä

Yhteiskuntajärjestelmä tarkoittaa taloudellisen ja poliittisen valta-aseman organisointia yhteiskunnan sisällä. Jo kohdissa 1 ja 2 ilmeni suosituksia pankki- ja talousjärjestelmän toteuttamiseksi. Seuraavaksi tutkimme hiukan taloudellisten toimijoiden, esimerkiksi yrityksien merkitystä.

Perusideana on jo esille tullut omavaraisuus. Ongelmana on vain se, että yritystoiminta on kansainvälistynyt ja siksi kilpailu on kovaa. Naapurimaista ja varsinkin köyhistä maista tuleva tuonti tekee paikallisen yrittämisen mahdottomaksi. Suomessa ei enää juurikaan ole esimerkiksi vaateteollisuutta, koska se on kannattamatonta. Valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, joutuisi sulkemaan rajansa halpatuonnilta. Kansainvälinen kauppa voitaisiin vapauttaa vain sellaisten tuotteiden ja yritysten osalta, jotka olisivat sitoutuneet korkeisiin työvoimaa ja ympäristöä koskeviin standardeihin ja palkkoihin.

Suomi voisi kehittää myös omaa vientiteollisuutta, kuten metsäteollisuutta. Lisäksi Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energiamuotoja ja lisätä kotimaisen maatalouden merkitystä.

Tuotteet ja hyöty syntyvät kansalaisten tekemästä työstä. Tämä on reaalitaloutta. Kansalaisten tuottama taloudellinen hyöty on jäätävä kansan itsensä käytettäväksi. Näin on asianlaita muun muassa maatalouden, rakennusalan, terveyden- ja sairaanhoidon sekä teollisuuden eri tuotannonalojen suhteen. Valtio vaurastuu, kun työn hedelmät jäävät kansalaisten nautittavaksi eivätkä katoa kansainvälisten sijoittajien pohjattomiin taskuihin.

Omavaraisuus vaatii runsaasti kotimaista työvoimaa. Se voisi johtaa täystyöllisyyteen.

 

Osuuskuntien verkosto

Osuuskunta (osk.) on yksi yhtiömuodoista, ja osk:n päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenet. Osuuskunnan pyrkimyksenä on tyydyttää jäsentensä sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia tarpeita yhteisomistukseen perustuvan demokraattisesti hallinnoidun yrityksen avulla. [1] [2]

Oikeudenmukaisesti toteutettuna osk sallii jäsenilleen taloudellisen, kulttuurillisen ja yhteiskunnallisen vapauden irrottautumiseksi globaalien valtaeliittien taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta orjuudesta. Suomeen luotaisiin siis osuuskuntienverkostot, joita sijoitettaisiin jokaiseen kuntaan. Osuuskuntina voisivat toimia esimerkiksi seuraavat sektorit.

Tuottajaosuustoiminta:

 • Kotieläinjalostusosuuskunnat
 • Liha- ja einesalan osuuskunnat
 • Munapakkaamo-osuuskunnat
 • Osuusmeijerit
 • Vihannesosuuskunnat
 • Metsäosuuskunnat

Metsäosuuskuntiin liittyen olisi mahdollista laajentaa toimintaa puutavaran jatkojalostamiseksi, ei vain paperi- ja lautatavarana, vaan myös käsityöteollisuudessa.

 

Kuluttajaosuustoiminta:

Palvelu- ja asiantuntijaosuuskunnat:

 • Hankintaosuuskunnat
 • Kehittämisosuuskunnat
 • Kulttuuri-, kustannus- ja viestintäosuuskunnat
 • Markkinointiosuuskunnat
 • Matkailuosuuskunnat
 • Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan osuuskunnat
 • Energiaosuuskunnat
 • Myös valtamedia voisi sisältyä osuuskunnan piiriin.
 • Työeläkerahastot

Tulee kiinnittää huomiota myös työeläkerahastoihin, joita rahaverkosto tällä hetkellä hallitsee oikeudenmukaisuuden periaatteista välittämättä. Myös tämä kansallisvarallisuutemme on siirtymässä EU:n rahaeliittien kontrolliin.

Tämä kansallisvarallisuuden lähde täytyy valjastaa palvelemaan Suomen kansalaisten etuja. Varat täytyy saada kansalaisten hallintaan ja demokraattiseen valvontaan. Pääomia ei saa hallita vain harvat ja valitut, joten suosittelisin hajautettua mallia. Kansaneläkerahastojen tulisi hankkia tuottoa oikeudenmukaisilla tavoilla, eli ei keinottelemalla.

Koska työeläkerahastot ovat periaatteessa työntekijöiden ja yrittäjien omaisuutta, niin rahastoja voitaisiin käyttää myös energiainvestointeja varten. Näin suomalaisten oma varallisuus hyödyntäisi kansantalouttamme ja etuudet pysyisivät kotimaassa. Energiataloudessa voisimme hyödyntää metsiämme, roskapuustoa, soitamme sekä muita luonnonvaroja. Hyödynnettäviä kohteita voisivat olla esimerkiksi kotimaiseen energiaan perustuvat voimalat, kuten esimerkiksi biokaasuvoimalat, aurinkoenergia, tuulivoima, maalämpö, turve, hakkuujätteet, jätteet ja roskapuu.

Myös rakennukset voisivat toimia kotimaisella energialla. Lisäksi autoteollisuutta Suomessa voitaisiin kehittää. Voitaisiin tuottaa esimerkiksi biokaasu- ja sähköenergialla toimivia autoja.

Kaikkia maamme ylijäämäpeltoja voisi käyttää kotimaiseen hyötytarkoitukseen kuten biopolttoaineen tuotantoon.

Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella. Poliittista päätöksentekoa voisi valvoa tehtävään asetettu puolueeton perustuslakituomioistuin. Poliittinen, taloudellinen ja lainsäädännöllinen hegemonia tulee palauttaa takaisin Suomeen sekä suomalaisille.

Yllä oleva velvoittaa, että taataan riittävä sosiaaliturva, laadukkaat terveyspalvelut sekä peruskoulutus, ammatti- ja korkeakoulutus. Julkisen vallan tulisi myös kehittää Suomen infrastruktuuria. Opiskelijoiden ja työntekijöiden asuntopulaan on puututtava kovalla kädellä.

Myös pakolaispolitiikan täytyy olla vastuullista – nykypolitiikka ei sitä ole. Suomessa on esimerkkejä siitä, kuinka pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan miellyttäville alueille suuria määriä maahanmuuttajia ja pakolaisia veronmaksajien kustannuksella.

Suomen luonnonrikkauksia ei tule luovuttaa ulkomaiseen käyttöön eikä Suomesta saa tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

 

4. Ulkopolitiikka

Ylikansallisten pankkiiri- ja talouseliittien nöyristeleminen ja palveleminen tulee tyystin lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton. Natoon ei tule liittyä. Suomelle hengenvaarallisesta isäntämaasopimuksesta tulee luopua.

Suomen ei tule liittyä vahingollisiin vapaakauppasopimuksiin (esimerkiksi TTIP ja CETA). Uusliberalistista globaalia taloutta ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille tai kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin.

 

5. Puoluepolitiikka

Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta sillä erotuksella, että korruptoituneiden globalistien tilalle valittaisiin oikeamielisiä isänmaan ystäviä.

Lisäksi puoluevallan kuristusotteesta on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa. Puolueiden asema on saatava sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellisen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän, puoluetoimistojen, komission kuin markkinoidenkaan käskytettäväksi.

 

6. Media

Mikäli valtamedia olisi valistuneiden kansalaisten hallinnassa, yhteiskuntamme kukoistaisi. Voisi alkaa uusi valistusfilosofian kausi – eikä vai filosofisessa mielessä, vaan yhteiskunnan kullakin sektorilla. Valtamedian nykyisen valehtelevan propagandistisen tiedonvälityksen loppuminen voisi ohjata ihmiset äänestämään oikeudenmukaisia, isänmaallisia ja viisaita kansanedustajia.

Sionistisen eliitin mediakontrollin vaikutus länsimaissa (Suomi mukaan lukien) on järkyttävän laajaa. Kaikki vaikutusvaltaiset televisio- ja radioyhtiöt, elokuvatuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat samasta puusta veistetyn Israel-myönteisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Rami on esittänyt selvityksessään, että esimerkiksi Amerikassa toimivat 56 suurta mediayhtiötä ovat kaikki saman eliitin omistuksessa. [3]

Valtion tulisi huolehtia siitä, että kansallinen valtamedia torjuu kansainvälisten sionistitiedotusvälineiden valheita. Kansainväliseen sionistiseen eliittiin kuuluvat esimerkiksi vapaamuurarit. Vapaamuurareita löytyy niin poliitikkojen kuin myös eritasoisten virkamiesten keskuudesta. Korruption kitkemiseksi vapaamuurarius on poistettava etenkin poliisista, koululaitoksesta, tuomioistuimesta, sosiaali- ja terveysalalta sekä muista julkisista tehtävistä. Vapaamuurarius tulisi lopulta kieltää lailla.

 

7. Koulutus

Valtiossa tulisi huomioida erityisesti koulutuksen laatu. Sairaat ilmiöt, kuten äärimmäisyyksiin viety tasa-arvo ja ”sukupuolineutraali” aivopesu pitäisi tyystin poistaa opetusohjelmista ja niiden tuputtamisesta tulisi antaa rangaistuksia. Varttuvalle nuorisolle tulisi opettaa totuuden mukaista tietoa maailman historiasta ja opettaa filosofiaa, joka asettaisi avioliiton, kodin, kasvatuksen ja isänmaan niille kuuluvaan pyhään arvoonsa.

Muutenkin koulutusmaailmassa, viihdeteollisuudessa, muotialalla, joukkoviestinnässä sekä yleensä yhteiskunnan kaikilla alueilla on sionistisen eliitin myrkyllinen vaikutus tällä hetkellä musertava. Tämän seurauksena kansalaiset ovat kasvotonta ja tasapäistä ihmismassaa, joka ahmii Big Brother –sarjan kaltaista kuonaa iltojensa viihteeksi.

 

8. Maanpuolustus

Maanpuolustusta ajatellen Suomen tulee ottaa huomioon geopoliittinen asemamme lännen ja idän välisen mahdollisen konfliktin kulminoitumispisteenä. Suomen ei tule, kuten jo edellä mainittiin, liittyä Natoon eikä mihinkään muuhunkaan ylikansalliseen puolustusliittoon. Maan tulee palauttaa puolueettomuuspoliittinen asemansa. Tähän liittyy jo esitetty isäntämaasopimuksen purkaminen Suomen osalta.

Luonnollisesti meidän tulee pitää ja kehittää maanpuolustusta mahdollisimman korkealle tasolle, johonka saataisiin intoa entisestään siitä, että Suomi olisi itsenäinen valtio.

 

Lähteet:

 1. PRH: Osuuskunta
 2. COOP: Co-operative identity, values & principles
 3. Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam

62 kommenttia

 1. ”Ehkäpä BRICS-maat muodostavat vastavoiman länsimaille ja pankkieliitille.”

  Ne eivät todellakaan muodosta mitään vastavoimaa. Ei pidä langeta verkkomedian ym. valhe-propagandaan. Kaikki valtiot (hallitukset) jotka ovat alisteisia keskuspankkikartelli BIS:lle, ovat osa Talmud-lobbyn ylläpitämää rahanväärennöshuijausta ja heidän komennossaan. Tuosta kartellista Saksa irroittautui 1933 ja siksi se tuhottiin. Nykyinen Saksa on edelleen voittajien miehittämä, ei itsenäinen valtio.

  Myös Venäjän keskuspankki on myös Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) jäsen ja taitavat kaikki muutkin BRICS maat olla?
  https://www.bis.org/cbanks.htm

  Eli se siitä ”vastavoimasta”.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. ”Islanti kuuluu yhä tähän kartelliin”

  Eiks Islannilla ole kuitenkin täysi itse määräämis oikeus kaikissa omanmaan raha-asioissa?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Rahanluonne on erilainen keskuspankkiraha, joilla perinteisesti on pidetty yllä valtioiden aktiviteettia,joko ostaa yhteiskuntarauhaa tulonsiirroilla,tai tehdä yleishyödyllisiä investoiteja kuten tie tai rataverkkoja. Taloutta voidaan myös elvytää tuhotalouden kautta, siis sotimalla mieluummin vauraalla alueella. Englantilaiset maksoivat viimeiset napoleonin vataisen sodan velat vasta muutama vuosikymmen sitten. Samoin ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat velat on juuri saatu maksetuksi. Nykyisen eurokriisin systemaattinen tavoite,kun on rakennettu unionin keskuspankki niin sillä varjolla ja yli 60 prosentin ylittävät kansalliset velat otetaan liittovaltion muodostamisen yhteydessä keskuspankin vastuulle, vaikka tuhanneksi vuodeksi.Luomalla keinotekoinen kriisi kansakunnat saadaan paimennettua helpotuksen tuntein luopumaan kansallista ylpeyttä tukevasta ajattelusta eurooppalaisen globalikultuurin kannattajiksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. ”Suomen talous tulisi erottaa pörssikeinotteluista.”

  Eli pitäisikö osakeyhtiöt ja sijoittaminen kieltää? Vai ymmärränkö ihan väärin? Kyllähän ulkomaiset sijoittajat voivat hyötyä jos heidän osakkeidensa arvo nousee, mutta toisaalta yrityskin hyötyy siitä, että saa rahoitusta, jolla saa bisneksen alkuun. En näe että sijoittaminen itsessään olisi pahasta.

  Pyrkimys omavaraisuuteen… toki on hyvä pyrkiä parantamaan tilannetta tässä suhteessa jo huoltovarmuussyistä, mutta en pidä täydellistä omavaraisuutta käytännöllisenä. Nykytalous perustuu pitkälti öljyperäisiin polttoaineisiin ja ne on jo pakko tuoda. Olisi tietysti hyvä saada vaihtoehtoja, mutta niitä odotellessa Suomen talous jää muusta maailmasta liikaa jälkeen jos yritetään elää jollain häkäpönttöautoilla.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Mitä sä tuota Putin-sivustoa tänne linkität? Syriza edustaa juutalaiskommunismia ja on euroeliitin luomus. Myös Putkonen on juossut Kreikassa ja Putin on panostanut myös rajusti Kreikan vasemmistoon.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Raakeli, putin on pelimiehiä, hän on oppinsa saanut KGB organisaatiossa, mikä poimi hänet poikasena pietarin katujegeistä.Hänen vasenkätensä on vioittunut syntymän yhteydessä ja hän ei pärjännyt katujen kovassa elämässä, joten hän hakeutuo kamppailulajien pariin. Putinin onneksi judo kouluttajaksi sattui KGBupseeri hänen avulaan koulutus ja uraputki avautui. KGBn tapana on rekrytoida henkilöstöä heikoista sosiaalisista oloista, jolloin lojaalisuus organisaatiolle ja isänmaalle saadaan syntymään. Kun kyseinen tyyppi tuli valtaan näytti hän kovin epävarmalta, mutta sanotaanhan että jos herra antaa vallan antaa hän myös järjenkin, röyhkeys jolla putin on tuonut agendansa ei synny milään mukavuusalueella ikänsä eläneen kermaperse porvarin elämänkokemuksella.Suurpolitiikan shakkilaudalla tämmä katujenkasvatti on luonut tilanteen jossa läntiset hyvinvoitiyhteiskuntien päättäjät ovat pääseet ainoastaan reagoijan asemaan, asettamaan erilaisia sanktioita ja vapaakaupan fundamentalistit luomaan kauppapakotteita ja käynnistivät kauppa ja talous-sodan.Harkinnasa oleva sfift järjestelmästä venäjän erottamisella alkaa olla jo kiire, koska toukokuuhun mennessä brics järjestelmän pitäisi olla jo käytössä. Shakki mestarin otteita venäläiset osoittavat myös eteen väistämättä tulevan pankkikriisin junailussa, näet kymmenen läntisten pankkitahojen rahoittamaa pankkia voi mennä nurin ,jolloin saksalaset ja ranskalaiset pankit joutuvat hakemaan 100 miljardin pääomitusta meiltä eu kansalaisilta. Peli mitä maailmassa nyt pelataan on helvetin rumaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Vai, että katujen kasvatti …

   Kummasti silti tuntuu viihtyvän tässä tietyssä seurassa … ja heidän etujaan tiukasti vaalii ja holovalhetta suojelee.

   http://spingola.com/putin.html

   http://carolynyeager.net/putin-holds-his-own-70th-commemoration-moscows-jewish-museum

   http://www.jta.org/2014/07/10/news-opinion/world/putin-thanks-rabbis-for-communities-fight-against-nazi-revival-1

   Se siitä shakkipelistä. Busted.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Jepulis, kannataa erotaa kaksi asiaa juutalaisuus ja sionismi, mikä on poliittinen ideologia,kuin mikä hyvänsä aate liberalismin,globalismin ja kansallisuusaateen tavoin. Itseasiassa se ylimielisen kansallisuus aatteen muoto , mistä eurooppa sai kärsiä viime vuosisadalla. Patriotismi isänmaan rakkaus ei tarvitse muiden kansojen panettelua säilytääkseen arvokuutensa. Noissa kuvissa Putinin seurassa näytää olevan ortodoksi juutalaisia, jotka eivät välttämättä halua olla misään tekemisissä sionistisen liikeen kansa. Tämänhetkisen ukrainan kriisin suhteen israel on kuulema puolueeton ja mahdollinen välittäjä, minkä roolin suomi menetti pakotepolitiikansa vuoksi. Samasta syystä obama ei suostu tapaamaan netanjahua, vaan joutuu keskustelemaan rebublikaanisten sionistien kanssa. Länsimaissa, myös täällä pirkanmaalla on varsin voimakas kristillisten sionistien painostusryhmä varsinkin kiron sisällä viidennes läisten keskuutessa. Maailma ei edes aateellisessa mielessä ole aivan yksiselkoinen,ja ennustan sen muuttuvan vielläkin monimutkaisemmaksi. Lähi-itä oli suhteellisen rauhallinen paikka ,ennen poliittisen lopunajan odottajien liikeen muodostaman sionismin hegessä elävien siirtymistä alueelle.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Vai on se kansallisuusaate se kaikkein kauhein asia ja ei-juutalaisesta sellaisesta kärsittiin viime vuosisadalla…

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Räsänen. Miksi Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto sitten tekee tutkintapyynnön vain sionisteihin kohdistuvasta kritiikistä, jos sionismi on eri asia kuin juutalaisuus ?

   ”Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto on tehnyt Oulun poliisille tutkintapyynnön Magneettimediassa julkaistusta jutusta.
   Ilmaisjakelulehdessä julkaistiin elokuussa Vieraskynä-kirjoitus, joka oli otsikoitu ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke”.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Tutkintapyynnön mukaan ”Asian vakavuutta ei vähennä se, että sanan juutalainen tilalla on esim. Salbuchin artikkelissa käytetty sanaa sionisti. Tarkoitus ja kohde eivät jää epäselviksi, minkä vahvistaa artikkelin julkaisemista seurannut internetkeskustelu.”

    Ja näinhän se on. Sionismi on teille antisemitisteille koodisana.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Sionistit ovat soluttautuneet valtahierarkian joka tasolle: hallitukseen, pankkeihin, mediaan, yritysten hallituksiin sekä oppilaitoksiin ja ideapajoihin. Siinä ei ole mitään salaista. Nimilista on loputon: Bernanke, Goldman Sachs, Wolfowitz, Perle, Kissinger, Feith, Blitzer, Murdoch, Rubin, Summers, Wiesel, Rosenthal, Obama, Biden, Madoff, Lieberman, Bush, Cheney, Zuckerman, Clinton, Wall Street, Kristilliset Israelin puolesta, Amerikan juutalaisten kongressi, ja AIPAC (Yhdysvaltojen Israelin suhteiden PR –komitea). Sionistien porukka ja heidän tekosensa ovat kaikkien nähtävillä, mutta amerikkalaiset vain jatkavat elämäänsä laput silmillä.

     Lainaus artikkelista. Nämä sionistit on siis kaikki juutalaisia ?

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Aikamme alkaa käydä vähiin, sillä on selvää, mihin sionistit iskevät seuraavaksi: Syyria, Iran, Venezuela, Korea, koko maailman talousjärjestelmä. Tämän hullutuksen pitää loppua, ennen kuin koko olemassa olomme vaarantuu. Libyan tuho on vain yksi esimerkki sionistien terrorismista, jota johdetaan maailman korkeimmista viroista käsin: Washington, New York, Lontoo, Pariisi ja Tel Aviv.

     Salbuchi siis profeetallisesti ennustaa Syyrian seuraavaksi uhriksi.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Repe, aate sinänsä ei ole paha, vaan se kuinka sitä sovelletaan. terve patriootti kunnioitaa myös muita kansallisuukssia,maailman moniilmeisyys ja perinteisten kultuuritapojen ylläpito tekee maailmastamme rikaamman. Nykyisessä ilmapiirissä kaikenlainen toisten disaaminen vie maailman levottomuuksien tielle,sillä millä on koko lähiitä ollut jo vuosisadan. Vuorisaarna on näinäkin aikoina hyvää luettavaa meille itse kullekkin. Meidän tavallisen rahvaan näkökulmasta se suurin yhteinen vihollinen on globalisaation vipuvarrekseen ottanut yhtiövalta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Hitler kunnnioitti muita, Putin ei. Putin onkin juutalaisbolshevikki. En ymmärrä, miksi olet tullut tänne ulostamaan. OLethan voinut täältä lukea revisioistista historiaa siitä, mikä mies oli Hitler ja mitä oli ja on kansallissosialismi. Kuinka NL oli juutalaisten vapaamuurarien kautta pystyttämä väline ja kuinka juutalaiset olivat syyllisiä maailmansotiin jne.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Kansallis-sosialismin liepeillä oli alunperin oikeudenmukaisuuden pyrkimystä, mutta viimeistään pitkienpuukkojen yönä ne suuntaukset oli tuhottu. Hitler liittoutui silloisen realipääoman kanssa fiskaalimaailmaa vastaan ja hänen pelinsä olisi onnistunut jos eglannin mosley olisii voittanut konservatiivien puoluejohdon , ja jos yhdysvalloissa ei olisi ollut vasemmistolainen virtaus vallassa. Pahin petos hitleriä kohtaan oli japanilaisten kieltäytyminen avaamasta toista rintamaa neuvostoliittoa vastaan. Myös suomalaiset kunnostautuivat hänen pettämisessä kun mannerheim ei antanut suomalaisten joukkojen edetä pietarin selustaan , jättäen näin kaupugille henkireijän. Myös jatkosodan lopussa suomalaiset pettivät aseveljensä rytin lupauksilla olla sopimatta erillisrauhaa, sopivan tilanteen tullen ryti sai mennä ja näin suomi vapautui sitoumuksistaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Pitkien puukkojen yönä Hitler torjui suurpääomankin masinoimat kaappausyritykset preussikaisbolshevikkien taholta. Puupään Röhmin vuoksi Hitler joutui teloittamaan SA:n johtoa, kun muuten olisi juurikin voinut pitää tiukemmin valtaa käsissään. Nyt oli tukeuduttava enemmän Wehrmachtiin kohtalokkain seurauksin.

   Kaikki suoltamisesi on yksinkertaisesti valhetta. Kansallissosialistinen Saksa oli erittäin oikeudenmukainen. Marxilaiset huijausket eivät ole sitä koskaan olleet. Kaikki muukin pasksi on Alex Jones -tason kamaa ja juutalaislähteistä ammennettua valhetta 100 %

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Räsänen, eihän sinun jorinoissasi ole enää päätä eikä häntää. Mitä tuo fiskaalinen siis verokarhun näköinen tuossa tekee? Feodaaliaikoina rikkailla juutalaiskytketyillä ruhtinailla ja kuninkailla oli oikeus verottaa köyhää kansaa. Siihen aikaan nuo parempiosaiset pystyivätkin ”kuluttamaan” köyhiltä verottamansa konkreettisen tuotannon tukehtumatta omaan paskaansa.

   Uuden ajan tultua teollisuusporvareiden tuotantolaitoksissa työskennellyt tavallinen kansa ensin 100-kertaisti tuotannon ja kohta 100 000-kertaisti. Jotta juutalainen voisi olla Talmudin mukaista paremmistoa, pitäisi hänen verottaa samalla prosentilla ja paskantaa 100 000 kertaa enemmin. Ei onnistu käytännössä. Sen puoleen kv. juutalaisen päätarkoitus on uuden ajan alusta lähtien ollut laittaa kapuloita kehityksen rattaille, ja se kehityksen keihäänkärki ja päävihollinen ovat alusta asti olleet yrittäjäporvarit ja yhteiskunnat, jotka kannustavat yrittämiseen, osuustoiminta osakeyhtiöihin ja kovaan työhön. Tuo vaatii kaverikseen vakaan ja tasa-arvoisen rahan. Hitler liittoutui teollisuusporvareiden kanssa kv. rahanväärentäjiä ja keinottelijoita vastaan.

   Olisi luullut Presidentti Koiviston kaukopartiomiehenä tietävän, mitä mottitaktiikka tarkoittaa, mutta silti hän päästi kansakunnan kv. juutalaisen talousmottiin. NL:n hajottua Suomeen tunki kansainvälistä väärennettyä rahaa joka tuutista niin kuin yleisestikin itäiseen Eurooppaan. Suomalaiset pankit jakelivat rahaa edelleen sen kummemmin kyselemättä, oliko kysymys kulutusluotosta vai investointiluotosta. Romahduksen ja pörssikurssien sukelluksen myötä yrityksen maksoivat ylensyöjien velat. Tämä tapahtui Suomen Markan aikoihin, joten parempi kuin erota ensitöikseen Eurosta on opiskella läpikotaisin, mistä tuossa juutalaisessa Eurossa on oikein kysymys, vaikka tulisi holokaustinkieltämissyytteet.

   Lähtökohtaisesti tuomitset Hitlerin. Sen jälkeen näennäisesti armahdat hänet tuomitsemalla petoksesta Akselivaltojen Suomen ja Japanin, ihan niin kuin Toinen Maailmansota olisi ollut jokin Akselivaltojen keskinäinen kahnaus. Millä perustein sanot, että Mannerheim nimenomaan kielsi kaikkia suomalaisia hyökkäämästä Leningradin selustaan, kun Mannerheim ei siihen suoranaisesti käskenyt. Suomessa oli Eduskunta ja monen näköistä näkemystä, Leningradin selustaan lähtijöitä varmaan vähemmistö. Silti haluat antaa kuvan, että kaikki suomalaiset olivat sinne hyökkäämässä.

   Millä perustein väität, etteivätkö saksalaiset sotastrategit osanneet jo ennalta nähdä sodan lopputulemaa, jolloin Suomi saattaa selvitä saksalaisten avustuksella, mutta Saksa ei. Ja sodan viime metreillä selkä seinää vasten ”sinäkin Brutukseni” Suomi julistaa sodan Saksaa vastaan, mutta silti Saksa päätti auttaa Suomea juutalaisliittoutuneita vastaan.

   Länsijuutalaisliittoutuneet torjuivat kaikki Hitlerin rauhanpyrkimykset, jotta saivat Dresdenin. Tokio, sama meno, sekä uuden aallon Hiroshima ja Nagasaki, mutta myös Helsingin piti kuulua näihin Toisen Maailmansodan todellisiin polttouhreihin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Vapaamuurari Koiviston on kumppaneineen täytynyt tehdä kaikki tahallaan. Ilmeisesti juutalainen käski tuhoamaan talouden, lahtamaan yritykset ym. Onhan se kaikki sitäpaitsi demarioppien mukaista touhua!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 12. Jsl, hienoa että sain sinut kohentamaan täällä olevaa keskusteluntasoa Tarkoitukseni oli puhua juuri finanssisektorin ylivallasta, johon juuri moderni kapitalismi vapaasti toimiesaan menee. Paras mielikuva kuvaamaan tätä prosessia on separaattorin toiminta, se kun viskaa kevyemmän aineksen marginaaliin, niin kävi myös kaikkialla vapaan kapitalismin maailmassa, nykyisin liberaali piireissä ihaillun 1800 luvun aikana, se prosessi ajoi maailman ensin ensimmäiseen maailmansotaan, minkä jatkoerä käytiin toisessa maailmansodassa.Kun näitä systeemin ulos heittämiä on riittävän paljon silloin alkaa tapahtua, kuten saksassa aikoinaa ja Kerikassa tällähetkellä.Kysymys on kriittisen massan muodostumisesta, ja optimaalisesta ajoituksesta. Kun saksan kansallis-sosialistit nousivat valtaan oli pahin romahdus juuri ohitettu ja nousu alkanut, mutta kuten aina eliitti saa ensin herkut itseleen ja se saa aikaan katkeruutta taviksissa. Samoin kreikassa nyt valtaa havitteleville tahoille tuli kiire, kun viime vvuonna kreikassa oli euroopan korkein talouskasvu ja portti valtaan avautui kun virassa ollut presitentti tuli kyvyttömäksi hoitaa virkaansa, ajaudutiin uusiin vaaleihin, kyseessä oli oikeastaan vallankaappaus, joten nähtäväksi jää. Hitlerin rajoitteneisuus aiheutui hänen vähäisestä sivistyneisyydestään, samoin kuin stalinkin eli puhdasta gangsteri elämää, siitä senlaatuisesta johtajuudesta ei kansakunnalle seuraa kuin suuri onnettomuus. Saksalainen upseeristo näki kyllä johtajansa keskinkertaisuuden,mutta peussilaisen kasvatusperinteen omaksuneena nämä eivät voineet kolkata kelvotonta johtajaansa. Itse asiassa kulttimaine oli se joka suojasi niin Hitleriä kuin myös Mannerheimiä, mikkelin päämajassa oli näet ryssänkenraaleiden ja jääkärikenraaleiden välit jäätävät. Kenraali Talvela, joka jonka olisipitänyt lyödä veljenkättä saksalaisten kanssa pietarin selustassa, oli kironnut yhtä ryssänkenraalia mikä pysäytti suomalaiset joukot etenemästä,siksi marsalkka Mannerheim on erittäin arvostettu nykyisin Pietarissa, hän oli se joka mahdollisti kaupugin säilymisen. Mannerheimin rajoite sodanjotajana oli ettei hän päässyt Pietarin sotakorkeaan, vaan hänestä tuli hovin seurusteluseurustelu upseeri, siitä oli apua kansallisen kultin muodostamisessa.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. ”Hitlerin rajoitteneisuus aiheutui hänen vähäisestä sivistyneisyydestään, samoin kuin stalinkin eli puhdasta gangsteri elämää…”

   Tuo on kovin suhteellista. Kuka on sivistynyt ja kuka ei.

   Elleivät tietäisi tekijän nimeä, nämä taideteokset nähtyään moni kulttuurikriitikko ylistäisi tätä taiteilijaa ja hänen taideteoksia.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 13. Rsänen sen kuin valehtelee vain. Koko ajan ja ihan kaiken. Ja hän on kommunisti ja markkinoi Syrizaa. Ei Golden Dawnia tms.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 14. Repe, absoluuttista totuutta ei ole olemassakaan, on vain joko vallitsevia ajassa mediassa luotuja joiden kautta kansoja ja massoja hallitaan. Kultuurisotien ja ns menneisyyden hallinnan kautta asioista kiinnostuneet , kuten nyt sinäkin repe ja minä myös selitämme nykyisyyttä ja pyrimme visioimaan tulevaisuutta parhaamme mukaan.Kommunistiksi , siinä menneessä väärinkäsityksen muodossa en suostu, enkä ole. Kommunismi toteutuu kuitenkin nykyisen vapaan kapitalismin edellä mainittujen separaattori vaikutusten vipuvoimasta, kunyhteiskunnassa olevat kilpailussahävineet tai muuten huonoonniset sinkoutuvat marginaaliin ja helposti ajaudutaan tilanteeseen että roskaväki ,eli meikäläiset muodostavat kriittisen massan, mikäli viellä silloin leikitäändemokraattisin pelisäännöin.Nalle Wahroshan varoitti demokratian ajautuvan enemmistön tyranniaksi. Jos ja kun syriza epäonnistuu kreikan hallinnoinnissa on aamunkoitolla mahdollisuus aamunkoitoon. Eurooppalaisilla konservatiivisillä nationalisteilla kuten aamunkoitlla on eräs pikku dilema, nimittäin Putinin ideat moninapaisesta maailmanjärjestyksestä,venäjä kun näet nyt on taantumuksen etuvartio, ja näin myös aamunkoiton liittolainen.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 15. Hitler oli erittäin lukenut ja oppinut mies, joka osasi seurustella esim. Wagnerin kodissa ja kaikenlaisten aatelisten ja oppineiden monen alan experttien kanssa. Sinä olet vasemmistolainen eli juutalainen valehtelija. Valehtelit myös siitä, että Saksan talous olisi alkanut olla jo parempaan päin ennen Hitlerin valtaannousua. Mitä sikamaisin emävalhe. OLet muutenkin jo kunnostautunut esim. ylistämällä ”ei-sionistisia” juutalaisia eli kommunistijuutalaisia. Vaalit vielä valheellista näkökulmaa sionismiin eli nimenomaan ylistit puhtainta ja vaarallisinta juutalaisuutta ja olen koko ajan kannattanut vasemmistolaisuuta eli juutalaista utopiaa. valehdellut vasemmistopuolueiden eduksi eli seim. Syrizan, jolla on idän ja lännen eliittien tuki, vaikka sitä muka kauhistellaan.

  En tietenkään kannata GD:n putinismia eikä GD edes ole kansallissosialistinen puolue. Mutta se edustaa kuitenkin Kreikan aitoja kansallisia voimia tai ainakin ne on saatu sen taakse. Eliitti vihasi puoluetta ja tuhosi sen härskisti ja laittomasti. Tästä oli kysymys. Sinä ihannoit Syrixaa siis GD:n sijaan

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 16. Preussilaiset upseerit todellakin juonivat koko ajan Hitleriä vastaan ja yrittivät kolkata tämän pariinkin otteeseen. Kuuluisin näistä oli 1944. Hitler ei edustanut finanssieliittiä eikä sanut ilmaiseksi herkkuja. Juuri Hitler oli ainoa, joka teki lopun kv. finanssiaatelin vallasta 1933. Siksi häntä vastaan alettiin heti suunnitell sotaa ja juutalaiset julistivatkin heti sodan. Kv. finanssimafia ja huijaus nimeltäään länsimainen demokratia ovat juutalaisia. Räsänen on juutalainen, koska on sitä mieltä, että Hitler olisi pitänyt kolkata. Räsänen ei pidä siitä, että Saksan kansalla meni hyvin. Hitlerin johto siis oli kuin olikin siunaus. No ei hän siis mitään gangsterielämää ollutkaan elänyt.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 17. Samoin kuin uskonnollisissa hurmospiireissä ns tavallinen kansa voidaan lumota mentalistin voimin, sen kyvyn ja taidon Hitler omaksui kiitettävästi. Samaa keinoa käytetään politiikassa yleisemminkin, kuteb viimeksi hurmos ja ilmiö luotiin stubin ympärille kokoomuksen puoluekokouksessa. Myös Koivisto ilmiön rakentaminen meni samalla kaavalla.Neukut olivat varsinaisia mestareita kulissien rakentamisessa, suuret sotilasparaatit oli tosiasiassa pahvitötteröiden esittelyä. Lenpifilosfini haideggerin tuotanto olisi sinullekin silmiä avaavaa, se lumous jonka kultuurikupla minkä keskellä elämme on helposti muodostumassa oikeassaolon umpioksi ja siellä alkaa haista pahalle.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. David Irving sen sanoi:

  Simon Wiesenthal-järjestön määritelmä ”Holocaust Survivor”-tittelin saamiseksi:

  ”Jos juutalainen on elänyt Saksan hallitsemalla alueella (ml. Pohjois-Afrikka) sodan aikana ja selvinnyt hengissä.”

  Riittää siis jos on ELÄNYT ylipäätänsä tällä alueella. Se siitä ”holokaustista”.

  Tämä holokaustifarssi on sietämätöntä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Natsien tavoitteena oli hävittää juutalaiset hallitsemiltaan alueilta. Esimerkiksi koko Viron alueen he jo julistivat olevan ”puhdistettu juutalaisista”.

   Simon Wiesenthal -keskuksen määritelmä holokaustista selviytyjälle on aivan pätevä.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 19. Jotta kansallisosialistisen perinnesuran syyllisyys hievan lievenisi, olihan amerikkan valloitus ja villien teilaaminen myöskin kansanmurha, että kyllä kaikkien kädet ovat yhtälailla veressä. Historian viekkautta on kuitenkin, saksan jäleenrakennnus rahoitetiin pitkälti marshal avun rahoituksella, mitkä olivat saksasta pakoon lähteneitä varoja, aluksia kultalasteissa uitetiin yhdysvaltoihin jonne fyysinen kulta jäi mutta rahaavustksella saatiin entistä ehompi vapaa saksa, ainakin amerikkalaisten mielestä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 20. Kansallissosialistien kädet eivät olleet veressä. Olet siis holohoaxeri. Mitä yleensä teet täällä? Paskaa evittämässä vain siis

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 21. Yritän vain autaa avartamaan katsomustasi, koska yhteiskunnan kokonaiedun kannalta umpiot ovat haitallisia, sekä alkuperäinen artikkeli on kokonaisuudessaan hyväksyttävissä keskustelunpohjaksi. Vihavoimin ei saada mitään positiivistä aikaan,ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta on muutakin kuin pelkkiä juutalaisten salaliittoja, koko keskusteluteema on selvästi tuotu meille jenkeistä, missä ogelma on aktuallisempi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 22. Jokainen näkee, että olet juutalaisten maksama trolli. Koska sinua ei siivota pois, on valehteluusi puututtava. Tässä toisaalla joku valitteli, kuinka Israelissa on bussi, jossa lukee, että goyim ei mitään muuta tee, kuin odottaa, mitä juutalainen käskee hänen tekemään. Mutta tällainen tilannehan on jo länsimaisissa yhteiskunnissa. Apinan tasolle aivopesty ei-juutalainen massa on kuin karjaa, joka ei tajua, kuka häntä käskee. Vastasin:

  ”ottahan tuo viisaus on. Aivottomat massat ovat sallineet sen, että kaikki bisnes ja resurssit on annettu muutamalle juutalaispankille tai kv. konsernile. Kakki noudattavat juutalaisten käskyjä ja vain palvelevat juutalaisia. Sellaisiksi juutalaisten pyörittämä yhteiskunta ja media on suomakaisetkin tehnyt. Niiden välityksellä juutalaiset jakavat käskyt ja natavat mallit ja lammasmaine massa tottelee ja apinoi. Kaikki kaikkialla on juutalaisten valmiiksi pureksimaa. Jotkut harvat tosenlaiset äänet netissä ovat jotain ihan kauheaa, jonka valistunut (juutaöiskommunistisen man kansalainen) suomalainen tuomitsee jyrkästi.”

  Jossain sanottiin, kuinka älyllinen epärehellisyys lisääntyy. Keskustelu yhteiskunnassa on todellakin lakannut. Kaikki haukkuvat fasisteja ja natseja. Niin täällä kuin Venäjällä. Kaikki vajoaa paskaan. Mediat ovat täynnä sionismia tai antifan sontaa. Kaikki mediat suoltavat jotain mamumamu lässynlää. Massat yhdenmukaistuvat ja kaiken kommunikoinin taso madaltuu koko ajan häkellyttävällä tavalla. Ei-juutalainen ei ansaitse kuin paskaa näköjään. Toisinajattelu ja erilaisuus halutaan nauraa kumoon.

  Taas oli YLE:n iltanäytelmänä jokin homotarina vai oliko transsun ongelmista ja ihmissuhteista tällä kertaa. Ohjelmaesittelyn mukaan. Kaikki homotus on juutalaisten tänne määräämää, kuten vihapuhelait, jotka todellakin ovat amerikkalainen keksintö. Ne säädettiin tänne ja sieltä Koivistoa ja kumppaneita käsketttiin järjestämään pankkikriisi ja jättivelka ja talouden tuho. Juutalaisseurakunnat saavat täälläkin poliisin erityissuojelua, kuten kaikkialla muuallakin Euroopassa. Magneettimedia sai tuomion juutalaistiedottamisesta. Kaikki on kohta vain juutalaisten valheita. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Jokainen näkee kuitenkin saatanallisen juutalaisvallan esim. holohiax-opetuksesta mediassa ja kouluissa, poliitikkojen päätöksistä, joilla esim. suositaan jättikonserneita, Suomen alasajosta Euroneuvostoliiton osaksi ym. ym. ym.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 23. Räsänen, eipä taida maailmankatsomus silmiään sulkemalla laajentua sinunkaan kohdalla. Olisin aistivinani, että sinulla tuntuisi olevan tarve laittaa silmät kiinni aina, kun tulee puhe eräästä etnisuskonnollisesta vähemmistöstä. Mainitessasi uskonnolliset hurmospiirit, ilmeisesti et tarkoittanut juutalaisuutta? Mainitessasi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta haitalliset umpiot, ilmeisesti et tarkoittanut juutalaisuutta? Ja tietenkään et tarkoittanut juutalaisuutta mainitessasi kollektiivisesti, että kaikkien meidän kädet ovat veressä. Lisäksi otit oikeudeksesi puhua paskaa jonkun toisen suulla, esimerkiksi minun kädet eivät ole veressä, vaikka valtavirta toisin väittää.

  Lisäksi en aitovasemmistolaisena oikein tykännyt lanseeraamastasi käsitteestä kriittinen (aivoton)massa. Systeemin stabiilisuus kuitenkin määräytyy ensisijaisesti massan sijaan systeemin epäjärjestyksen perusteella, mitä suurempi epäjärjestys eli ajatusten kirjo, sitä stabiilimpi systeemi. Mitä ilmeisimmin pyrit mitätöimään juutalaisten politrukkien kollektiivisen tasapäistämisen merkityksen Bolshevikki Vallankaappauksessa ja sen jälkeen myös Suomen Kansalaissodassa. Nälkä kun kurnii mahassa, ihminen uskoo enempi sen minkä haluaakin uskoa, vaikka ateisti olisikin.

  Juutalaiset tässä sitä aivotonta massaa ovat. Juutalainen on monimutkainen olento – mutta tottelee yksinkertaista käskyä. Ja voit olla varma, että joka ainoa käsky tulee korkea-arvoiselta sionistilta, se on Talmudin laki. Sosialismi, siis sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kaveria ei jätetä, lähtee aina paikalliselta ruohonjuuritasolta. Tämän seurausta on aina kaksisuuntainen ylpeys tasaveroisesta kansalaisuudesta muiden kanssa. Nämä termit yhdisteltäessä taitaa lopputulokseksi tulla kansallissosialismi. Eli minkä puoleen puhelet kansallissosialistien perinneseurasta, kun kyseessä saattaapi olla ehkä enempi tulevaisuusfoorumi?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Olet muuten enemmän kuin oikeassa.

   Jos jonkun kansan kädet ovat veressä niin juutalaiskansan. Jos jokin kansa on etnosentrinen ja rasistinen niin juutalaiskansa.

   Kaikissa keskusteluissa, kaikilla foorumeilla, on aina muistutettava siitä, että ainoa kansa, joka pommittaa kyynisesti tietentahtoen siviileitä ja tappaa kyynisesti lapsia ja naisia, on juutalaiskansa.

   Sönköttäköön ja manipuloikoon, mutta JUUTALAISKANSA TAPPAA VIATTOMIA NAISIA JA LAPSIA. Heidän kätensä ovat veressä, eivät meidän.

   Meillä suomalaisilla eivät ole kädet veressä, me emme tapa lapsia ja naisia pommeilla. Me olemme viattomia, hyviä ihmisiä. Juutalaiskansa tappaa, he ovat pahoja ihmisiä. Vai onko kenties niin, että he ovatkin hyviä, vaikka he pommittavat naisia ja lapsia kuoliaaksi?

   Jos he ovat silti hyviä niin mikä tekee esim. saksalaisista jotenkin huonompia?

   Onko kenties niin, että juutalainen on arvokkaampi ihminen kuin palestiinalainen lapsi tai nainen? Olisiko aika kuunnella Lubavich-rabbia?

   Lubavich-rabbin mukaanhan kaikki muut kuin juutalaiset ovat sieluttomia, epäihmisiä.

   Kenties meille ei kerrotakaan kaikkea. Kenties tämä on se kuuluisa Talmudin oppi?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Kirjoittajalla on silmälaput silmillä, mikä tekee hänet ydinasioissa jopa sokeaksi. Raamattu sanoo:

    ”Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, niinkuin kirjoitettu on: ’Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.’ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä” (Room. 3:9-19).

    Suomen kansa on äärimmäisen kavala saatanalauma. Lapsia murhataan liukuhihnalta n. 10 500 vuodessa. Sieluja murhataan puoskaroinnilla nimeltä psykiatria (”psyykenlääkkeiksi” kutsutut hermostomyrkyt, terveiden aivojen silpominen ns. psykokirurgiassa, leimaaminen loppuiäksi, vangitseminen ”mielisairaaloiksi” kutsuttuihin vankiloihin ilman oikeudenkäyntiä), lapsille järjestellään sukupuolenvaihtoleikkauksia, koko kansa ylläpitää verovaroillaan (puoluetuki) juutalaiskommunistisia puolueitamme (kaikki ne ovat kansan itsensä tuhoavia juutalaispuolueita) ja palvelee juutalaisuutta (myös ns. kristityt). Foorumeilla valehdellaan sivuuttamalla ydinasiat, joiden tulisi olla lähtökohta. Kukaan ei todellisesti tule katumukseen eli omantunnon hätään syntisyyden vuoksi, joka ulottuu ytimiin asti (kaikki ovat kääntyneet pois Jumalasta). Kansa itse kaikin voimin tuhoaa itseään ja ylistää juutalaisuutta, koska juutalaisuus nousee luonnollisesta (uudestisyntymättömästä) ihmisestä, joka on täysin perkeleen orjuudessa syntiinlankeemuksen peruina (Joh. 8:44). Koko kansa siis kaikin voimin, kaikessa, palvelee perkelettä, eikä edes voi nähdä muuta, koska virallinen kristinusko on maasta tuhottu, mikä on äärimmäinen pahuus ja äärimmäinen saatanallisuus. Hintit riehuvat kaikkialla kuten Sodomassa ja Gomorrassa. Saatana tekee täällä mitä lystää, koska ainoasta hänet sitovasta voimasta, evankeliumista, on luovuttu (tilalle tuotu valekristinusko juutalaisylistyksineen).

    On äärimmäisen sokeuden merkki sanoa: ”Me olemme viattomia, hyviä ihmisiä.” Sellainen puhe on puhdasta eksytystä ja silmien sumuttamista. Kaikki Suomen totuudenpuhuminen on ytimessään sokeaa eksymistä, koska malkaa ei nähdä koskaan (ei koskaan!) omassa silmässä, omassa ytimessä. Siksi totuudenpuhuminen Suomessa on eksytystä ja valhetta, kavalaa petosta. Vain katumus (sydämen hätä Jumalan lain edessä syntien vuoksi) avaa tien totuuteen ja Jumalan siunaukseen, kun tartutaan Jeesuksen Kristuksen lunastustekoon. Silloin itse Jumala vaikuttaisi ihmisissä ja kansassa ja saisi siunauksen, jolloin vitsauksista on mahdollista päästä. Silloin vaikeudet voitettaisiin.

    Minua inhottavat nämä suomalaiset totuusfoorumit, joissa varsinaista valhetta, Suomen kansan syvää perkeleen orjuutta, varjellaan viimeiseen asti ja jopa ylistetään. SIITÄ seuraa tuho, ja tämä kansa pyyhitään pois maan päältä ja lopuilta, omasta syystään, hukutetaan helvettiin. Kun tämä kansa tuhoutuu surkeasti, tapahtuu oikeus.

    Juutalaisilla ja suomalaisilla on täsmälleen sama jumala: perkele. Suomalaiset ovat jopa juutalaisia pahempia, koska tekeytyvät valkeuden enkeleiksi, tehden kaksinkertaisen petoksen.

    Koko kansa, myös totuudenpuhujat, on kohtalokkaan sokeuden vallassa. Hukkumista ja tuhoutumista ei estä mitään, kun Kristus on hylätty ja perkeleelle antauduttu. Pian tulee HIRVITTÄVÄ tuho. Syöksyä tuhoon johtavat Suomen ns. kirkko ja ns. Suomen ns. totuudenpuhujat.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Jeesus Kristus – Jumala – on lunastanut minut (ostanut minut kallisti maksamalla syntivelkani verellään). Olen Jumalan lapsi. Elän ikuisesti autuudessa sekä sielun että ruumin puolesta.

      Sanasi vievät sinut vaaraan.

      Jeesus Kristus, Messias, on pelastus, ei vaara.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 24. Lisäksi suosittelen lukemaan Paul Vallelyn tekstin Independent-lehdestä.

  Juutalaiskansa tappaa siviilejä sodassa, joka ei ole oikeutettu sota. Piste.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 25. J S L Pointtisi ovat oikeilla jäljillä, tosin vaistoni sanoo että olet revolutionisti, itse tunnustaudun evollationistiksi, vaikka pidänkin haideggerin ihmiskäsitystä arvossa. Tottakai juutalaisuudessa on samanlaisia ääripiirteitä kuin muissakin uskomus järjestelmissä. Sionismi todellakin on kansallisuusaateen eräs äärimuoto, mutta sen samaistaminen etniseen ja uskonnolliseen juutalaisuuteen on verinen vääryys. Täällä rehottava yksinkertaistama juutalaisvastaisuus on, kuten melkoinen osuus muistakin viimeisen parinsadan vuoden aikana levinneistä aateista ,esim työväen aate ja vapunvietto ovat saneet muotonsa yhdysvalloissa, samoin idea hyvinvointiyhteiskunnasta on perua sikäläisestä progresiivisesta liikeestä,eli tuontitavaraa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Vaikka sionismi on hirveää, sanana se herättää ainakin minussa periaatteessa myönteisiäkin mielikuvia. Mieleen tulee esim. ajatus siitä, että myönnetään eri kansakuntaan kuuluminen. Myös tulee mieleen nationalismi, kansallismielisyys, kansallinen ajattelu, kultuuri. Kaikki tämä on ainakin ei-juutalaisella puolella useimmiten tervettä ja ainain kaiken terveen edellytys. Mielestäni ajatus juutalaisesta kotimaasta, jossa juutalaiset eläisivät muiden tapaan, on sinänsä hyvä. Sellaista ei tietenkään olisi pystynyt synnyttämään ilman väkivaltaa ja vääryyttä. Ehkä monikulttuurisena kylläkin jollain tapaa tämä olisi ollut mahdollista.

   Juutalaisuus herättää paljon negatiivisempia mielikuvia. Mieleen tulevat kommunismi, piilovaikuttaminen, kansainvälinen verkostoituminen ja verkostojen estoton hyväksikäytttö. Myös blokkina tgoimimine taloudessa, ei-juutalaisiin yhteisöihin vaikuttaminen ja niiden tuhoaminen. Talouselämän kautta kaiken haltuun otto, vapaamuurarit ja muut vitsaukset. Siis ikiaikainen vaara. Talmudin kauhistuttavat opit ja uhkaukset. Eri sivustoille palkatut kv. juutalaisuuden agendan ajajat myös…

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. http://carolynyeager.net/heretics-hour-jews-prepare-ensnare-europe-new-tolerance-law-rooted-holocaust

    Suosittelen alun dna-juttujen jälkeen tulevaa esitelmää kuunneltavaksi. Erittäin tärkeä ohjelma. Yeager toteaa, että jokaisne pahan asian takaa löytyy nykysin paha juutalainen. Yleensä juuri näitä maailmanlaajuisten järjestöjen johtajia tai heidän lähempiä alaisiaan, mutta myös paikallsiia suuruuksia. Erittäin paha ongelma on juurikin sellaiset toisinajattelijat, jotka vaativat juutalaisista vaikenemista tai että heitä ”ei sisi niputtaa samaan kastiin kaikkia”. Kuitenkin juutalaisten verkostot toimivat tiiiviisti yhteen ja kaikki juutalaiset velvoitetaan pitämään Heimon puolta. Talmud yhdistää ym.

    Suomalaiset eivät tietenkään tajua, että heillä ei ole vuosiin ollut maata tai vuosikymmeniin. Toivttavasti edes joskus jollain tapaa olisiollut. He eivät ymmärrä, että juutalaiset ovat määränneet yliopistot valehtelemaan Talmudista ym.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 26. Minunb kommenttiani ei sitten julkaistu, mutta Räsänen saa valkopestä talmudisteja liukuhihnalta. Eikö olisi parempi, jos juutalaiset vaölehtelijat sensuroitaisiin pois? Tällöin voisi esim. Hebollan ja JSL:n hienoja kommentteja lukea jotkut kiinnostuneetkin, Nyt ne eivät näy kauaa sivupalkissa ja kukaan ei viitsi etsiä niitä, kun on Räsästä ja aaaaa:takaikki täynnä. Lisäksi tietämättömiin vaikuttaa se, että hienoin artikkelin perässä joku juutalainen väittää vaastaan ja valehtelee röyhkeästi. Ei tietämätön ymmärrä, kun ei ole tietoa, että juutalainen valehtelee. Koko artikkeli menee silloinjoidenkin osalta hukkaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 27. Eikö tämä nyt onnistu:
  Jokainen näkee, että olet juutalaisten maksama trolli. Koska sinua ei siivota pois, on valehteluusi puututtava. Tässä toisaalla joku valitteli, kuinka Israelissa on bussi, jossa lukee, että goyim ei mitään muuta tee, kuin odottaa, mitä juutalainen käskee hänen tekemään. Mutta tällainen tilannehan on jo länsimaisissa yhteiskunnissa. Apinan tasolle aivopesty ei-juutalainen massa on kuin karjaa, joka ei tajua, kuka häntä käskee. Vastasin:

  ”Tottahan tuo viisaus on. Aivottomat massat ovat sallineet sen, että kaikki bisnes ja resurssit on annettu muutamalle juutalaispankille tai kv. konsernile. Kakki noudattavat juutalaisten käskyjä ja vain palvelevat juutalaisia. Sellaisiksi juutalaisten pyörittämä yhteiskunta ja media on suomakaisetkin tehnyt. Niiden välityksellä juutalaiset jakavat käskyt ja natavat mallit ja lammasmaine massa tottelee ja apinoi. Kaikki kaikkialla on juutalaisten valmiiksi pureksimaa. Jotkut harvat tosenlaiset äänet netissä ovat jotain ihan kauheaa, jonka valistunut (juutaöiskommunistisen man kansalainen) suomalainen tuomitsee jyrkästi.”

  Jossain sanottiin, kuinka älyllinen epärehellisyys lisääntyy. Keskustelu yhteiskunnassa on todellakin lakannut. Kaikki haukkuvat fasisteja ja natseja. Niin täällä kuin Venäjällä. Kaikki vajoaa paskaan. Mediat ovat täynnä sionismia tai antifan sontaa. Kaikki mediat suoltavat jotain mamumamu lässynlää. Massat yhdenmukaistuvat ja kaiken kommunikoinin taso madaltuu koko ajan häkellyttävällä tavalla. Ei-juutalainen ei ansaitse kuin paskaa näköjään. Toisinajattelu ja erilaisuus halutaan nauraa kumoon.

  Taas oli YLE:n iltanäytelmänä jokin homotarina vai oliko transsun ongelmista ja ihmissuhteista tällä kertaa. Ohjelmaesittelyn mukaan. Kaikki homotus on juutalaisten tänne määräämää, kuten vihapuhelait, jotka todellakin ovat amerikkalainen keksintö. Ne säädettiin tänne ja sieltä Koivistoa ja kumppaneita käsketttiin järjestämään pankkikriisi ja jättivelka ja talouden tuho. Juutalaisseurakunnat saavat täälläkin poliisin erityissuojelua, kuten kaikkialla muuallakin Euroopassa. Magneettimedia sai tuomion juutalaistiedottamisesta. Kaikki on kohta vain juutalaisten valheita. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Jokainen näkee kuitenkin saatanallisen juutalaisvallan esim. holohiax-opetuksesta mediassa ja kouluissa, poliitikkojen päätöksistä, joilla esim. suositaan jättikonserneita, Suomen alasajosta Euroneuvostoliiton osaksi ym. ym. ym.”

  Onpas merkillistä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 28. Veriset kädet ovat vain symboolista verbalismiä, jolla tarkoitukseni on osoitaa että me kaikki olemme kovin helposti lipsahtamassa mielettömyyksiin, jos kadotamme ihmisyytemme. Kaikki uskomusjärjestelmät fundamentalimiin asti vietynä kaikki ovat tuhovoimia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Olkoon sitten symbolista verbalismia, joskin jätä siinä tapauksessa pois tuo intiaanien kaltoinkohtelu vuosisatoja taaksepäin, koska se liittyy suoraan valtavirran paljon käyttämään kollektiivisen syyllisyyden työkaluun. Mutta oletko ihan varma, että tiedät mitä ihmisyys tarkoittaa? Puhut monikossa meistä, koska et halua ottaa vastuuta omista potentiaalisista tekemisistäsi ja ennen kaikkea todellisista tekemättä jättämisistäsi. Kollektiivissa on siinä mielessä helpompaa ja mukavampaa, mutta ihmisyys lähtee yksilöllisestä vastuuntunnosta kanssaihmisiä kohtaan.

   Ja samasta vastuuntunnosta lähtee myös yksilön ihmisoikeus ja sananvapaus. Se ei ole mikään EU -byrokraattien kirjoittama ja mainostama puolitotuuden direktiivi, vaan jokainen vastuuntuntoinen ihminen tuntee sen luissaan ja ytimissään. Nimittäin samaan aikaan oikeuden, mutta myös velvollisuuden etsiä totuutta niin historiasta, tulevaisuudesta kuin tästä päivästäkin. Holokaustin kriittisen tutkimisen kriminalisointi osoittaa tietysti vastapäivään mentynä, että eurooppalaiset ovat ehkä 90 prosenttisesti kollektivisoitua tasapäisen aivotonta apinalaumaa, ainoastaan rivijuutalaiset ovat vielä typerämpiä, heillä kollektiivisuusaste on 100%.

   Minkä puoleen sitten juutalainen eikä sionisti? No sanotaan, että rajatussa tilassa olisi 100 juutalaista ja 1 goyim. Korkea-arvoinen sionisti pankkiirijuutalainen päättää ampua goyimin kuoliaaksi. Poliisi tulee paikalle, ja kysyy kuka tämän teki. Kukaan sadasta juutalaisesta ei tiedä mitään, koska yhdellä on oikeus ja 99:llä on velvollisuus kyseistä yhtä kohtaan. Toisin kuin kuolleella goyimilla, jolla oli molemmat, tosin elämänkierrossa päinvastaiseen suuntaan ja mahdollisesti yksi 99:n puolesta. Saman kuvion toistuttua 100 kertaa, poliisi päättää viimein laittaa putkaan koko poppoon.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 29. Carolyn Yeager toteaa, että Eurooppa onnyt lopullisen tuhon ja tappion partaalla. Tilanne on todella vakava:

  http://carolynyeager.net/heretics-hour-jews-prepare-ensnare-europe-new-tolerance-law-rooted-holocaust#comments

  Juutalaiset ovat hommaamassa Euroopan laajuista lakia, joka tekee koko mantereesta poliisivaltion ja laittaa linnaan kaikki, joista juutalaiset eivät pidä.

  Ja täällä vain Räsäset ja aaat saavat heittää sumua silmään ja laulaa aatuutilullaa ei-juutalaisille. Kuoleman hetkellä!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 30. Liberalistinen ihmiskäsitys, varsinkin rahamaailmassa ei kysy etnistä taustaa, suomeen ns uusliberalismi tuli kauppakorkeakaoulun kautta, nalle wahlroos oli sen syövön levittäjä maahamme. Palatakseni näiltä alkuperäisen artikkelin teemoihin, Yritystoiminnan ja kansantalouden kannalta se fiktiivisen varallisuuden muoto jota rahoitusinstrumentit nykyisin edustavat, tulisi hallitusti ajaa alas, ogelmaksi kuitenkin muodostuu eläkejärjestelmän voimakas sitominen tähän järjestelmään.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Valehtelet. Liberalismi on huijausta ei-juutalaisille. Demokraattinen järjestelmä oli tarkoitettu nomenomaan vallan anastamiseen ja ei-juutalaisten ryöstämiseen. Kun kaikki oli kehittynyt tarpeeksi, mentiin Eurostoliittoon eli kommunismiin. Juutalaisilla on kaikki valta ja nimenomaan jättiyritykset, joille kaikki lipuu. Muut ovat hyväksikäytetyjä, jotka tulevat yksi toisensa jälkeen ryöstetyiksi. Juutalaiset ottivat ensimmäiseksi tietenkin haltuunsa median ja muut avainalat. Esim. juuri viihdeteollisuuden. Minkäänlaista tekelettä ei nykyisin voi tehdä, filmiä, kirjaa tai näytelmää ym. juutalaisen tahdon vastaisesti.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 31. Useiden tärkeiden liikemiesten takaa paljastuu juutalaistaustat tai sitten ollaan naitu juutalaissukuun tai lapset ovat naineet. Vähänkin tärkeät liikemiehet joutuvat joka tapauksessa tnssiman juutalaisen pillin mukaan. Maailman huiput ovat juutalaisia etenkin lännessä järjestäään ja itämaissakin on joka maassa kryptoja. Juutalaiset ovat muodostaneet talouseliitin jo satoja vuosi ja pankkieliitin joka puolella maailmaa. Oopiumisodat käytiin heidän bisnestensä ja rikostensa edistämiseksi. Damaskoksen rituaalimurhaprosessia keskeyttämään pakotettiin Englanti ja Ranska uhkaamaan pashaa sodalla ja sulttaanilta ostettiin prosessin lopettaminen lahjoittamalla Ranskalta maakuntia jne. Englannin imperiumi oli juutalaiseliitin imperiumi. Ranskan tasavalta on Rothschildien tasavalta käytännössä ollut 200 vuotta, vaikka monarkiaa esitettiin välillä. Monarkit olivat riippuvaisia ja heidät vaihdettiin, jos he eivät miellyttäneet. Tarvittaessa vallkankumouksella.

  Nalle Wahlroos ei suinkaan ole päättänyt koko Euroopan ja maailmanlaajuisesta trendistä, jota sovelletaan. Hän on yksi avaintoimijoita Suomen ja Pohjoismaiden suhteen. Emme tiedä, onko hän rappari vai mikä. Juutalaisuudesta en ole kuullut. Mutta tasan tarkkaan on toteltava miehen juutalaisia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 32. Suomessa poliitikot, oikeuslaitos ja muut korkeat virkamiehet selvästi ajavat muun Euroopan tapaan järjestelmällisesti maan kantaväestön tuhoamista ja kulttuurin tuhoamista sekä talouden tuhoamista. Tämän huomaa esim. mamutuksesta ja mamurikollisuudesta. Asia on päivänselvä. On myös täysin selvää, että kaikkeen heitä käskyttää juutalainen, jolla on kaikki valta.

  Joku sanoi, että juutaliset ovat saavuttaneet totaalisen vallan, joka vain tuodaan esiin kulisseja vähitellen poistaen. Eusoopan maille tämä merkitsee totaalista ja nopeaa tuhoa. Juutalaistahot ovatkin toistuvasti eri puolilla ilmaisseet, että he vihaavat eniten juuri eurooppalaisia.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 33. Seuraavasta käy ilmi, kuka kuuluu päähenkilöihin Suomen tuhoamisprosessin aloittamisessa: ”SUOMEN TRAGEDIA .. tästä kansakunnan ahdinko alkoi”, http://www.promerit.net/2013/06/suomen-tragedia/
  Suuressa määrin hänen ansiotaan on mm. se, että Suomi-neidon kaulaan ripustettiin kasaari-juutalaisen sionisti Rotschildin hallitseman velkahuijaus-rahajärjestelmän hirttonuora.
  Ks. myös velkakello.fi

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 34. Kyllä pankkitoiminta on juutalaisilla nimenomaan etnistä touhua. Jo Mooseksen kirjoissa sanotaan: ”Thou shallt not lend, but Thou shallt borrow”. Eli sinun tulee anta alainaksi. Perään sanotaan, että näin saat maailman omaisuudt haltuusi. Taludissa ja muissa pyhissä opuksissa sanotaan, että kaikki maailman omisuus ja koko maailma kuuluu juutalaisille. Pankkitoiminnalla omaisuudet saadaan ryöstetyksi muilta pois. Pankkitoiminnasta maailmassa määräävät juutalaiset. He ovat pääosissa siinä lähes kaikkialla.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 35. Markku Juntusen Marxilaiset ehdotukset on 100000% kaikki kokeiltu bolseviikki venajalla ja eri variaatioinen puolassa, unkarissa, tsekeissa, ukrainassa, ja koko itablokissa oli juuti nuo juntusen ideoima osuustoiminta eli sovhoosi yksinvaltius kommunismi 70 vuottta ja jokainen tietaa lopputuloksen: kauhua, sortoa, vankiloita,,koska ihmisia ei vapaaehtoisesti saada marxilaisuuteen..heidat pakotettiin, juntunen eimaininnut pakottamistavankiloiden kautta, mutta siihen tuollaisetyksinomqan osuustoimintaa pakolla yllitavat maat ovat aina ajautuneet.

  Osusuustoiminta toimiia siedettavasti vain kun rinnalla oleva yksityinen kilpailu pakottaa sen kehittamaan toimintaansa,,kun kilpailu poistetaan osuustoiminnasta tulee haisevien hapanneiden makkaroiden kauppa kuten ne olivat sovietissa, jossa yksityista ei sallittu takaamaan kilpailua..
  suomessa osuustoiminta menestyy siten etta muille ei anneta tontteja liiketoimintaa varten ( ne on 25 vuotta ohjattu S ketjulle) ja osuustoiminnalla on pienempi verotus kuin yksityiselle, joten osuustoiminta ei hyodyta yhteiskuntaa siina maarin kuin yksityinen

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat