Pariisin rauhansopimuksessa kielletään liittoutuminen NATO-jäsenyyteen

[Jorma Jaakkola kirjoittaa presidentti Mauno Koiviston käynnistämän Operaatio PAX:n salaisista asiakirjoista kotisivullaan, mistä julkaisemme Magneettimediassa tiivistelmän. Koivisto käynnisti salaisen Operaatio PAX:n Pariisin rauhansopimuksen yksipuoliseksi purkamiseksi. Pariisin rauhansopimus kieltää liittoutumisen NATO-jäsenyyteen. Suomella on edelleen voimassa oleva Pariisin rauhansopimus.] 

Jaakkolan kirjoitus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:  

Pariisin rauhansopimus: http://jormajaakkola.fi/Pariisin%20rauhansopimus 

Magneettimedia omat kommentit ovat hakasuluissa []. 

Pariisin rauhansopimus: tiivistelmä 

Jaakkolan dokumentointi pitää lukea ilman ennakkokäsityksiä. 

Jaakkola korostaa, ettei hän ole Venäjää myötäilevä, vaan huolestunut siitä, että Venäjän hyökkäyskynnys Suomeen katoaa NATO-jäsenyydessä eli Pariisin rauhansopimukseen sisältyvän liittoutumiskiellon rikkomisen seurauksena. 

Päättäjiä ja median edustajia Jaakkola on informoinut itse, joten hän toivoo kotisivunsa jakamista ihan tavallisille kansalaisille. Jaakkola korostaa, että tekstejä ei saa jaettaessa muuttaa ja lähteeksi on mainittava Jaakkolan kotisivun osoite. 

Tekstit eivät ole Jaakkolan mielipiteitä, vaan dokumentteja: sopimusten juridiikkaa sekä presidentti Koiviston käynnistämään Operaatio PAX:iin liittyvät asiakirjat, jotka olivat salaisia 25 vuotta eli vuodet 1990 – 2015. 

Pariisin rauhansopimus on edelleen voimassa, vaikka ulkoministeriön lehdistötiedotteella – 21.9.1990 lähtien – on muuta uskoteltu. 

Presidentti Koivistolla oli ollut kaksi ongelmaa, Pariisin rauhansopimus ja YYA-sopimus, jotka molemmat olivat esteitä Suomen liittämisessä Euroopan unioniin sekä NATOon. Nimittäin Pariisin rauhansopimuksen II Osan I luvun 3. artiklaan samoin kuin YYA-sopimuksen 4. artiklaan sisältyi ”Sitoumus olla tekemättä mitään liittoja”. 

Pariisin rauhansopimuksen purkamisartikla nro 22 määrittelee, miten sopimuksen voi purkaa; kaikkien allekirjoittajavaltioiden ollessa koolla tai Suomen ja YK:n turvallisuusneuvoston välisellä sopimuksella. Suomi ei siis voi yksipuolisesti purkaa Pariisin rauhansopimusta. 

Purkamisartiklasta piittaamatta presidentti Koivisto käynnisti salaisen Operaatio PAX:n Pariisin rauhansopimuksen yksipuoliseksi purkamiseksi.  

Muistelmissaan ”Kaksi kautta” Koivisto mainitsee Operaatio PAX:n, mutta ei kerro kaikkea. 

Jaakkola kiittää Operaatio PAX:iin keskeisesti osallistunutta UM:n virkamiestä René Nybergiä siitä, että hän antoi Kanava-lehden 1/2008 kirjoituksessa Olette kajonneet yya-sopimukseen” vahvistuksen Koiviston omaperäiselle operaatiolle sekä vinkin valtionhallinnon salaisiin dokumentteihin. 

Jaakkola kiitän myös toista operaatio PAX:iin osallistunutta UM:n virkamiestä Jaakko Blombergiä, joka Venäjän nootin jälkeen teki 18.2.1994 UM:n salaisen muistion 185 ”RAUHANSOPIMUS, ISO-BRITANNIA”, jossa Blomberg Iso-Britannian suurlähettiläälle Neil Smithille tunnusti: 

”Totesin puolestani asenteestamme rauhansopimukseen, että myönnämme sen olevan voimassa.” 

Voiko asian paremmin ilmaista? Pariisin rauhansopimus on edelleen voimassa! 

Täältä löytyy Blombergin salaisen muistion kuvat: http://jormajaakkola.fi/Blomberg 

Pariisin rauhansopimuksen merkittävä kohta 

Pariisin rauhansopimuksen merkittävä teksti on se, että 12.3.1940 tehdyn Välirauhansopimuksen  3. artikla saatettiin edelleen voimaan Pariisin rauhansopimuksessa: 

”3 artikla. 

Välirauhansopimuksen mukaisesti saatetaan Neuvostoliiton ja Suomen välillä Moskovassa 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehty rauhansopimus jälleen voimaan, kuitenkin niin, että mainitun sopimuksen 4, 5 ja 6 artiklat korvataan tämän sopimuksen 2 ja 4 artikloilla.” 

Pariisin rauhansopimuksen osoite: 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020 

Siis vaikka Välirauhan sopimuksen 3. artiklaa ei Pariisin rauhansopimuksessa erikseen mainita, se siirrettiin voimaan myös YYA-sopimuksen 4. artiklana: 

YYA-sopimus 

Seuraavaa tekstiä ei kukaan voi kiistää, sillä tämä YYA-sopimuksen 4. artiklan teksti on todiste Pariisin rauhansopimuksesta sisällöstä: – Suomi ei saa liittoutua! 

”4 artikla 

Korkeat Sopimuspuolet vahvistavat Pariisissa 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetun rauhansopimuksen 3 artiklaan sisältyvän sitoumuksen olla tekemättä mitään liittoja ja osallistumatta liittymiin, jotka ovat suunnatut toista Korkeata Sopimuspuolta vastaan.” 

YYA-sopimuksen osoite: 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1948/19480017 

Siis: YYA-sopimusta ei enää ole, mutta edellä oleva YYA-sopimuksen 4. artiklan viittaus Pariisin rauhansopimuksen 3. artiklaan todistaa sen, ettei Suomi saa tehdä mitään liittoa toista osapuolta vastaan. 

[Suomella on edelleen voimassa oleva Pariisin rauhansopimus. Täten Pariisin rauhansopimus kieltää Suomen liittoutumisen NATO-jäsenyyteen.] 

Tiivistelmä: Magneettimedian toimitus 

Lähteet 

Jorma Jaakkola (4.52022). Pariisin rauhansopimus: http://jormajaakkola.fi/Pariisin%20rauhansopimus 

20/1947 – Valtiosopimukset – FINLEX ® 

http://jormajaakkola.fi/Blomberg 

Pariisin rauhansopimuksen osoite: 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020 

YYA-sopimuksen osoite: 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1948/19480017 

9 kommenttia

 1. Kun sopimuksia on rikottu, eikö siitä voisi tehdä rikosilmoituksen. Sopimusta nyt rikkoneet on pantava vastuuseen ja antaa korkeimman oikeuden ratkaista asia.
  Asia kuuluisi valtakunnan syyttäjälle, mutta häntä kiinnostaa vain pikkuasiat.

  Plusääni(15)Miinusääni(3)
 2. Länsi käy hybridisotaa Suomen valtion alueella Suomen kansaa ja sen elintärkeitä turvallisuusetuja vastaan tuhoamalla välit ja sopimussuhteet voimakkaan ja kulttuuriltaan vahvan naapurin eli Venäjän kanssa. Lännen tavoitteena on sopimukseton tila eli sotatila Venäjän kanssa. Länsi ei kunnioita Venäjää sopimuskumppanina, minkä ilmauksena on Venäjän valtion, venäläisten yritysten tai kansalaisten länsimaissa olevan omaisuuden jäädytys tai takavarikointi.

  Suomi on ’de facto’ liitetty kollektiiviseen länsiblokkiin, joka käy sijaissotaa Venäjän federaatiota vastaan. ’De jure’ eli sopimuksin perustuva juridinen tilanne ja niiden määrittelemät suhteet Venäjään ovat muuttuneet epäselväksi. Esimerkiksi Pariisin rauhansopimus voi olla voimassa ’de jure’, mutta se ei ole voimassa ’de facto’. Suomen diplomaattisuhteet Venäjään ovat täysin purkautuneet. Suomi on epäsuorasti ilmaissut, ettei se pidä Putin hallintoa Venäjällä legitiiminä ja toivoo sen kaatamista yhdessä johtavien länsimaiden kanssa. Suomi on lähtenyt mukaan voimapolitiikkaan mm. taloudelliseen sodankäyntiin sekä Ukrainan rintamalla Venäjän voimavaroja heikentävään torjuntataisteluuun siinä toivossa, että Putinin hallinto kaatuu Venäjällä. Samalla olemassa olevat sopimukset purkautuvat ja Suomi toivoo mahdollisuutta uusien sopimusten tekoon sen jälkeen, kun Putinin hallinto on kaatunut. Suomi ei ole tässä kuitenkaan aloitteellinen ja sopimusten teko tapahtuu EU:n toimielimien kautta. Suomi on ilmaissut olevansa täydellisesti EU:n vasalli ja joiltakin osin myös suoraan Washington DC:n vasalli. Länsikollektiivi toivoo, ettei mikään länsimaa pidä suhteita yllä Venäjään kahdenvälisesti, vaan että ulkosuhteet hoidetaan blokkitasolla keskitetysti. Suomi on tämän periaatteen uskollinen kannattaja.

  Tässä kaikessa Suomi on kuitenkin tehnyt valtavan virheen ja on yliarvioinut länsiliittouman mahdollisuudet kaataa hallitus ”Putin” sekä aliarvioinut Venäjän kyvyt ja voimavarat ajaa läpi turvallisuusintressejään tarvittaessa voimakeinoin. Myöskään Venäjän asemaa osana nk. BRICS-valtioliittoumaa ei ole kyetty tunnistamaan. Suomi on laiminlyönyt geopoliittisten blokkien voimasuhteiden arvioinnin täydellisesti ja luottanut ulkopolitiikan asiantuntemuksessa dilentanttisiin tai ideologian sokaisemiin kykyihin. Tämä on johtanut virhearvioihin erityisesti sanktio-politiikan suhteen.

  Suomi on liittynyt prosessiin, jossa sen toimivat välit ja kauppasuhteet voimakkaaseen naapurivaltioon ajettu ensin tuuliajolle ja sen jälkeen nollapisteeseen. Vahinkoa on peitelty propaganda-uutisoinnilla Ukrainan tilanteesta, jossa Venäjän on annettu ymmärtää toimivan täysin mielivaltaisesti verenhimoisen valloittajan tavoin vailla provokaatiota tai neuvottelukyvyttömyyttä Ukrainan tai länsimaiden taholta. Näin on luotu valtavaa pelkoa ja suuttumusta. Suomessa kansaa on kiihotettu miehityspelkoon ja avoimeen ”ryssävihaan”. Kaikki aloitteellisuus rauhan sopimisen suhteen on Suomessa vaiennettu ja sitä pidetään putinismia, koska epäillään Venäjän hyötyvän rauhasta. Suomen valtiojohto on jopa ilmaissut pitävänsä Ukrainan voittoa mahdollisuutena ja on ollut halukas pitkittämään sotaa kaikin mahdollisin keinoin. Prosessi kaiken kaikkiaan on ollut osoitus täydellisestä diplomaattisesta kyvyttömyydestä ja valtiomiestaidon puutteesta maassa, jolla on upea perintö idänsuhteidensa hoitamisessa. Suomen asema puolueettomana maana on lopullisesti tuhottu ja vieläpä tappiollisen blokin eli rappeutuvien länsimaiden hyväksi.

  Toisaalta prosessin voi ymmärtää lännen globalistisen blokin suosiman ’problem-reaction-solution’- kaavan kautta, jossa länsimaissa pyritään saaman läpi muutoksia ja uudistuksia luomalla väestössä pelkoa ja paniikkia ja tarjoamalla ratkaisuksi globalistien toivomia mekanismeja.

  Plusääni(8)Miinusääni(3)
 3. `Anna naiselle virka, ja hän kasvattaa kivekset` (Jack Gelber).

  Sanna Marin (YGL) on viime kuukausina sukkuloinut ahkerasti ympäri maailmaa herättämässä vihaa suomalaisia ja suomalaisuutta kohtaan.
  Henellä on ollut maaliskuusta lähtien pitkälti yli toistakymmentä henkilökohtaista tapaamista eri valtiojohtajien sekä EU-maiden päämiesten kanssa.
  Kansalaisten viha omaa spede-puoluettaan kohtaan on kasvanut kasvamistaan huolimatta kaunistelluista ja siten väärennetyistä kannatusmittailuista. SM ei edusta spede-puoluettaan vaan ajaa kaikin heikoin YGL-ohjelmaa kaikkialle minne saapuu.
  Tämä pahamaineinen kansakunnan moraalin mädättäjä istuu hallituksessa kuin iskias isoäidissä eikä sitä saa ulostettua sitten millään.
  Ärsytettyään huomattavan osan suomalaisista ja rauhaa rakastavista ukrainalaisista hen on lähtenyt maailmalle ajamaan mitäänsanomattomia latteuksiaan kuten esimerkiksi femakko-asiaa ja ties mitä.
  Tällä hetkellä hen nostattaa 1.) turkkilaisten vihaa suomalaisia kohtaan. Ei kauan sitten kun hen suututti 2.) kiinalaiset ja 3.) venäläiset. Loppua ei ole näkyvissä ja voi vain arvata kun tuollaisilla diplomaattitaidoilla sittailee mikä tulee olemaan lopulta Suomi-kuva.
  Noin tyhmä ei voi olla olematta tahallinen. Sananlasku sanoo että tyhmästä päästä kärsii koko keho mutta tämän päästä alkaa kärsiä jo merkittävä osa koko ihmiskuntaa.

  1.) `On viitteitä siitä, että Kreikan rajalle olisi tuotu ihmisiä jopa Turkin toimesta, Marin sanoi`.
  `Pääministeri Marin: Hallituksen Kreikka-linja on yhtenäinen – ”Itselläni riittää myös ymmärrystä Kreikkaa kohtaan`:
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000006431165.html

  2.) `Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä, Marin sanoi`.
  `Yle kysyi Sanna Marinin uiguuritviitistä ja Kiina lähetti viestin pääministerille ja Suomen hallitukselle: Tulkaa käymään Xinjiangissa`:
  https://yle.fi/uutiset/3-11775710

  3.) `Pääministeri Sanna Marin (sd) aikoo puhua Saksassa suunsa puhtaaksi siviilejä surmaavasta ja naapurimaitaan laittomasti valloittavasta Venäjästä`:
  `Helikopterilla lentelevä Sanna Marin hakee Saksasta turvaa`:
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/2c3f1b72-8e48-4a87-b83c-3c379c9d137d

  SM on osa WEF-verkoston epäilyttävää ja hämärää YGL-häirikkösiipeä joka ajaa globalisaation `ilosanomaa`. Aikansa kutakin. Samoin tapahtui WWIIn jälkeen kun omia kansalaisiaan pilkkanaan pitävät naikkoset (1. – 3.) joutuivat kohtaamaan tavallisen rahvaan:
  1.
  https://www.bygonely.com/wp-content/uploads/2020/01/French_women_collaborators_punishment_WWII_2.jpg
  2.
  https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2010/03/06/21/333718.bin?width=1200
  3.
  https://histclo.com/imagef/date/2008/10/fr-colab01s.jpg

  `Naiset ovat saavuttaneet vain sen, mitä miehet ovat olleet halukkaita heille suomaan; he eivät ole ottaneet mitään, ainoastaan vastaanottaneet` (Simone de Beauvoir).

  Plusääni(8)Miinusääni(3)
 4. SUOMI LAITTOMASSA TILASSA
  Suomen poliittinen johto vuodesta 1990 tähän päivään asti ei ole välittänyt mitään Pariisin rauhansopimuksesta, naapuruussopimuksesta eikä Suomen perustuslaista. Suomi on siis laittomassa tilassa. EU:hun ja euroon liittyminen oli vastoin perustuslakia ja nyt NATO-hakemus on sekä naapuruussopimuksen että Pariisin rauhansopimuksen vastainen. Suomi ei ole enää edes oikeusvaltio. Suomi on yksi maailman korruptoituneimmista valtioista. Perustuslain ihmisoikeuksia vastaan rikottiin koronahuijauksessa. Mitä voidaan tehdä, kun itse eduskunta syyllistyy kollektiivisesti rikokseen eli valtiopetokseen paria edustajaa lukuun ottamatta. Jorma Jaakkola on oikeassa samoin Jaana Kavonius, joka esittää, että myös alemmat virkamiehet toimivat vastoin lakeja ja perustuslakia (https://www.virkamafia.fi/ ). Valtamedia (Yle, HS, IS, IL ym.) puolustaa laittomuuksia tekeviä virkamiehiä, joiden keulakuvana on rikollinen Sauli Niinistö. Suomi tarvitsee vallankumouksen, jossa lait ja sopimukset palautetaan voimaan. Tätä vallankumousta valmistelevat vaihtoehtomediat ja pienpuolueet, koska valtamedia ja virkamiehet eivät laista välitä. Alla luettelo hyödyllisistä vaihtoehtomedioista. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(11)Miinusääni(2)
  1. ”Tätä vallankumousta valmistelevat vaihtoehtomediat ja pienpuolueet, koska valtamedia ja virkamiehet eivät laista välitä. Alla luettelo hyödyllisistä vaihtoehtomedioista.”

   Näiden ”vallankumousta” valmistelevien hyödyllisten vaihtoehtomedioiden, lisäksi pitää mainita myös Magneettimedia, joka kuitenkin paljastaa sen mistä johtuu esim. se, että Suomen johtavat poliitikot haluavat tuhota maansa sekä suomalaisten kulttuurisen identiteetin, ja myös sen miksi tämä planeettamme on kokonaisuudessaan tuhoutumassa sekä henkisesti että yhteiskunnallisesti? Näitä paljastuksia löytyy muiden muassa jäljempänä olevista artikkeleista:

   https://www.magneettimedia.com/venajan-painostus-ja-suomen-sisaiset-viholliset/ ;

   https://www.magneettimedia.com/kristinuskosta-juutalaisuudesta-ja-sen-poliittisesta-vaikutuksesta/ ; https://www.magneettimedia.com/katketty-tyrannia/ ;

   https://www.magneettimedia.com/juutalaismafian-valtapyrkimykset-sisaltavat-muiden-kansojen-rappeuttamisen/ ;

   https://www.magneettimedia.com/juutalaismafian-maailman-valtapyramidi/ ;

   Ukrainaa hallitsee juutalaismafia, ei Volodymyr Zelenskyi 

   Benjaminin mainitsemat vaihtoehtomediat, paitsi Radio Islam, eivät mainitse juurikaan kasaarimafian ja Israelin ratkaisevaa osuutta läntisten valtojen henkisessä ja taloudellisessa tuhoutumisessa. Mielestäni näiden asioiden paljastaminen on yhteiskunnallisen murroksen kannalta hyvin merkittävää.

   Plusääni(12)Miinusääni(2)
   1. Huomautan vielä, että luonnollisesti paljastaa kasaarimafian globaalit pyrkimykset, mutta B:n listassa on osa sellaisia vaihtoehtomedioita, jotka ovat Israelin mielistelijöitä ja siihen liityvän mafian ohjauksessa.

    Plusääni(11)Miinusääni(2)
    1. VAIHTOEHTOMEDIOISTA
     Tietenkin Magneettimedia on aivan kärjessä vaihtoehtomedioista, sillä se paljastaa juutalaismafian valheita ja maailmanvaltauspyrkimyksiä. Minun liittämässäni listassa on kriittisesti koronaan suhtautuvia sivuja, jotka eivät tietenkään uskalla tai osaa yhdistää juutalaisuutta maailman tapahtumiin. Ne kuitenkin palvelevat koronavastaisten voimien intressejä ja ovat sen tähden tärkeitä. Suomalaiset ovat lähes kaikki juutalaisen propagandan aivopesemiä, joten juuri kukaan ei uskalla paljastaa juutalaisten rikoksia. Holokausti on ihmiskunnan suurin huijaus. Minä pyrin kaikessa huomioimaan juutalaisten osuuden maailmanpolitiikassa. Vaihtoehtomediat ovat tärkeitä, koska niiden kautta monet pääsevät jyvälle siitä, että valtamedia valehtelee tietyistä asioista kuten koronasta ja Ukrainan sodasta. Tästä on vielä matkaa ymmärtää juutalaispirujen vallankäyttöä. En ole itse täysin samaa mieltä listan osoitteiden kanssa. Juutalaisuus on niin syvästi propagoitu, että sen käsittely on todella vaarallista. Minutkin on tuomittu ”kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan” ja sain sakkoja. Vaihtoehtomedioiden lukeminen on ensi askel myös juutalaisen roolin ymmärtämisessä.
     Benjamin Kivilohkare

     Plusääni(10)Miinusääni(2)
 5. Tuosta Markku Juutisen kommentista tämä: `Suomen johtavat poliitikot haluavat tuhota maansa sekä suomalaisten kulttuurisen identiteetin`. Se on juurikin näin. Olen tässä nipistellyt itseäni kauemman aikaa herätäkseni painajaisunesta. Mutta ei. Olen valveilla. Tämä on ikävä kyllä totta – suomalaisuuden identiteettiä ollaan tuhottu kauan aikaa ja määrätietoisesti.

  Minkähän ihmeen takia juuri nuo tekevät tuon jossa he tulevat itse olemaan suurimpia häviäjiä? Mikä parantumaton paha heihin on tarttunut?

  Hallitus tulee vetoamaan EU:n kannanottoon jonka mukaan turvapaikanhaun keskeyttäminen kokonaan ei ole mahdollista edes poikkeusoloissa! Todennäköisesti he tulevat viittaamaan `kansainväliseen lainsäädäntöön`. Mutta katsotaanpa mitä tuo heidän `kansainvälinen lainsäädäntönsä` rajakysymyksessä oikeasti tarkoittaa.

  Viimeisimpiä uutisointeja aiheesta:

  ERR: Viro aikoo sallia rajan sulkemisen turvapaikanhakijoilta – vaikka se on EU-lakien vastaista
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/err-viro-aikoo-sallia-rajan-sulkemisen-turvapaikanhakijoilta-vaikka-se-on-eu-lakien-vastaista/ar-AAY8wHY?bk=1&ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=f9fbe39d7a04438baa9a0b054ad7e120

  Aikaisemmin uutisoitua:

  Sisäministeriö: ”Rajan sulkeminen kokonaan tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen ei mahdollista edes poikkeusoloissa”
  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/sisaministerio-rajan-sulkeminen-kokonaan-tai-turvapaikkaoikeuden-rajoittaminen-ei-mahdollista-edes-poikkeusoloissa/84670476-7b3c-4916-8173-5916cf28b255?
  Eurooppaoikeuden professori: Suomi voi laittaa rajat kiinni, vaikka EU:n komissio kieltää
  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/eurooppaoikeuden-professori-suomi-voi-laittaa-rajat-kiinni-vaikka-eun-komissio-kieltaa/f8ad8af9-3ca2-4c5c-8964-80ce772b241f?
  Kokoomuslaiset nostavat esiin ”absurdin” piirteen valmiuslaissa: ”Hallitus aikoo lisätä kuljetus- ja majoituskykyä siirtolaisia varten
  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/kokoomuslaiset-nostavat-esiin-absurdin-piirteen-valmiuslaissa-hallitus-aikoo-lisata-kuljetus-ja-majoituskykya-siirtolaisia-varten/cb83a21f-294a-4a10-b304-7c082bb531f5?
  Hallitus: Valmiuslakiin uusi hybridivaikuttamisen poikkeusoloperuste ja uusia toimivaltuuksia – Rajasulku ei mukana, mutta etenee ”niin nopeasti kuin mahdollista”
  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/hallitus-valmiuslakiin-uusi-hybridivaikuttamisen-poikkeusoloperuste-ja-uusia-toimivaltuuksia-rajasulku-ei-mukana-mutta-etenee-niin-nopeasti-kuin-mahdollista/3851fb95-41a4-40e5-9da7-f7ad0b1b8ff4?
  Perussuomalaiset raivostui valmiuslain uudistuksesta – Riikka Purra: ”Ei tähän ongelmaan edes Nato-jäsenyys auta”
  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/perussuomalaiset-raivostui-valmiuslain-uudistuksesta-riikka-purra-ei-tahan-ongelmaan-edes-nato-jasenyys-auta/48f71fa2-3562-4595-ad28-40c3125bb8f6?

  Hallitus tietää että vetoaminen kansainvälisoikeudellisiin säännöksiin Suomen raja-asiassa ei itse asiassa perustukaan lainsäännöksiin vaan sopimuksiin. Mutta nyt puhutaankin suvakkihallituksesta – punahuulihallituksesta – joka on hyvin tuhoisaa tämän kansan identiteetille ja suvereniteetille. He eivät ainoastaan halua vaan myöskin matuttavat tämän maan.

  Suomi on tällä hetkellä jäsen konfederaatiossa (EU) – ainakin toistaiseksi – jossa jäsenvaltiot hoitavat yhdessä valtiollisia asioita mutta pitävät silti jonkinasteisen itsemääräämisoikeuden ja jopa muodollisen itsenäisyyden. EU on Valtioliitto.

  Sen sijaan Liittovaltio eli federaatio koostuisi useista sisäisistä itsehallinnollisista alueista jossa yleensä alueita nimitetään osavaltioiksi mutta jolla on keskitetty Liittovaltion hallinto. Tämä on Liittovaltio jota EU ei vielä ole. EUn Globalisaation integraatiohan ei ole vielä tässä pisteessä.

  Epätieto rajojen sulkemiseen näyttää liittyvän kysymykseen siitä että onko Suomen Itäinen valtionraja sama kuin EUn ulkoraja. Mikäli Suomen Itäinen raja olisi itsenäisen suvereenin valtion (Suomen) itsemääräämisoikeuden alainen se olisi Suomen ulkoraja. Mutta nyt se mielletään EUn ulkorajaksi.

  Esimerkiksi SEU ja SEUT sopimuksiin (EUn perussopimukset) ei ole kirjattu lainkaan artiklaa jonka mukaan EU-komissiolla olisi toimivaltaa Suomen valtion omista rajoista. Tässä tapauksessa kyse olisikin itsenäisen valtion rajoista koska EU ei ole vielä Valtio – mutta sen jäsenet ovat valtioita.

  Koko keskustelu Suomen Itäisestä rajasta perustuu kansainvälisiin sopimuksiin eikä tarkoin määriteltyihin kansainvälisiin lakeihin – eikä SEU ja SEUT ole lähtökohtaisesti kansainvälistä oikeutta. Näin on asiain laita myös EUn `oikeuslähteen` suhteen eli SEU ja SEUT – jotka rajoittuvat EU alueelle. Kansainvälinen oikeus on sentään eri asia kuin kansainvälinen sopimusoikeus.

  Sopimukset ovat sopimuksia mutta lait ovat lakeja. Myös sopimuksia voi rukata tilanteen mukaan mikäli ne ovat käyneet tilanteeseen sopimattomiksi, vanhentuneiksi tai niistä on jopa haittaa eikä tämä ole sopimusrikkomus. EUn toimivaltuudet Suomen rajakysymyksessä ovat näin ollen melko heikolla pohjalla. Hyvä kysymys olisikin: Miksi Suomi yrittää väen vängällä sovittaa omia toimivaltuuksiaan EUn toimivaltuuksiin – joka viimemainittu säveltää niitä itsekin ihan miten tahtoo?

  Suomen valtion sekä sisäinen että ulkoinen päätäntävalta omassa rajakysymyksessä suhteessa EU sopimuksiin aiheuttaa yllä olevissa linkeissä esiintyvän epätiedon jonka jokainen voi lukea. Ei kannata luullakaan etteikö punahuulihallitus olisi tästä seikasta tietoinen. Mikäli he eivät olisi tästä asiasta tietoisia niin hehän olisivat vieläkin tyhmempiä kuin miltä näyttävät.

  Näillä näkymin Suomi voisi ihan hyvin päättää itsenäisesti – vielä tässä vaiheessa – ennen kuin siirrytään Valtioliitosta Liittovaltioon eli tallataan paskasta paskaan rajakysymyksestään jopa siinäkin tapauksessa että se nyt yritetään sitoa pakolaiskysymykseen. Pakolaiskysymyksiä sääntelevät säännöt pitäisi sorvata rajakäytänteihin ja sitähän tässä vängätäänkin.

  Ainoaksi esteeksi Suomen rajat kiinni politiikkaan välineellisessä maahanmuutossa saattaa muodostua hallituksessa istuva surullisenkuuluisa tyttöklikki – tarkemmin määriteltynä suvakkilauma. Nämä kun eivät ajattele ollenkaan maan etua vaan WEFn viitoittamaan globalisaation päämääriä.

  Raja-asia ei näytä olevan niinkään juridinen vaan lähinnä tunteellinen ja se on sidottu liian tiukoin siten suomettumiseen ja rähmälläänoloon jolloin uskotaan vaikkapa EU Komission herran ketkuja tai mitä lie akkaraiskoja siellä viliseekään kyseenalaistamatta asiaa sen kummemmin. Heillehän voisi lähettää kirjeen jossa lukee `hastalavista rotanpaska` – mehän teemme niin kuin on halutaan. Mutta kun hillotolpat.

  Eikö nyt kannattaisi laittaa hiilihappojäitä hattuun ja viheltää peliä poikki sekä tarkistuttaa EU komissiolla omia säännöksiään jotka kaiken lisäksi lepäävät tässä asiassa vieläkin sopimuspohjalla. Sitä paitsi sopimusoikeudellisesti sopimuksen sitovuus ei ole ilotalossa kuulutettu – vai missä se oli.

  Sopimukset perustuvat luottamukseen mutta muuttuneissa olosuhteissa jolloin niiden noudattaminen on käynyt toiselle osapuolelle – sanoisinko kohtuuttomaksi tai peräti mahdottomaksi voidaan sopimusvelvollisuutta muuttaa tai joissakin tapauksissa kuten tässä peräti päättää (yleissopimus 44. artikla).
  Sitä paitsi nämä pakolaisten oikeusasemaa koskevat säännökset ovat kirjaimellisesti paavonurmen aikaisia:
  Pakolaisten oikeusasemaa koskeva YLEISSOPIMUS vuodelta 1951:
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2
  Kaiken lisäksi edelliseen sisältyvä määritelmä `pakolaisista` pohjautuu sitäkin vanhempaan tekstiin – eli ennen WWIIn aikaan. Eikö nyt olisi nähtävä että silloinen pakolaisten oikeusasemaa sitova yleissopimus on kirjattu aivan toisenlaisissa olosuhteissa kuin nyt. Eihän näillä ole kosketuspintaa tämän päivän pakolaisaskysymykseen ollenkaan.
  Kyllähän tämä vielä kansainvaellukseksi muuttuu – katsokaahan vaan – mutta siihen mennessä:
  https://thumbs.odycdn.com/d9960f3c2af0a457a2c1468ff50974a0.jpg
  Jos haluatte ylipäänsä käyttää hyväksenne jotakin saadaksenne harkinnan aikaa niin käyttäkää tätä – eipä teillä taida muuta ollakaan – eli vedotkaa force majourceen tms. Ainut este tulee olemaan käyttää rationaalisia ratkaisuja on hallitukseen pesiytynyt hysteria.
  Eikö ole selvää että EU-komissio ei hevillä luovu ajamastaan haittamaahanmuutosta koska se on tehokas ase hajottaa kansallisvaltiot joten ns. kansallisvaltio voi vielä tässä vaiheessa jarruttaa – mutta ei kauan.

  Tästä voi olla apuuva:
  Jyränki–Husa, Valtiosääntöoikeus 2021.

  `Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä` (Joh 9:4).

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 6. Kiinnittikö joku huomiota tähän ,,,

  `Kuningas Kaarle Kustaan, 76, outo lipsahdus puheessa hämmentää – näin hovi kommentoi`:
  https://www.msn.com/fi-fi/viihde/julkkikset/kuningas-kaarle-kustaan-76-outo-lipsahdus-puheessa-h%C3%A4mment%C3%A4%C3%A4-n%C3%A4in-hovi-kommentoi/ar-AAYaAde

  Kuninkaan `outo lipsahdus`: `Tämän jälkeen hän päätti kansallispäiväpuheensa toivottamalla yleisölle hyvää juhannusta – mikä sai jälkeenpäin paljon huomiota sosiaalisessa mediassa`.
  Koko kansallispäivän `lippupuhe` oli outo lipsahdus. Itseasiassa se on enteellinen jota ei ainakaan Kuninkaan luulisi puhuvan. Lipsahdus ei suinkaan ollut hyvän juhannuksen toivottamisessa.
  Minkähän takia epäoleelliseen (hyvää jussia) edes kiinnitettiin huomiota vai eikö tässä (lippupuhe) oltu uskoa korviaan.
  Kuningas tietää ja hänellä näyttää olevan huoli oman kansansa vuosisataisesta identiteetistä jota aletaan ajamaan alas.
  Tästä ei mene enää kauan kun kansalliset symbolit kuten liput ja laulut jne. tullaan kyseenalaistamaan ja lopulta kieltämään. Tahtoo sanoa että kansallinen identiteetti tuhotaan mutta arvaakohan monikaan kuinka perusteellisesti.
  Katsokaahan vaan niin muistopatsaita tullaan kaatamaan ,,, tästä se alkaa. Ruotsi etunenässä. Se muuten päättyy siihen että kuningashuoneista ja presidentti-instituutioista tehdään ulkomuseoita.
  Herää vaan kysymys että mitä me ylipäänsä tehdään Vanhaan Maailmanjärjestykseen kuuluvalla Arkadianmäelläkään.
  Vaatimus Arkadianmäen lakkauttamisesta pitäisi olla jo ajankohtaista – miksi se ei vielä ole sitä? Samoin on laita presidentti-instituution. Itsehän he tämän tekevät emmekä yrityksistämme huolimatta voi sitä estää.
  Tynkä virkamieshallitus korruptoituneen Arkadianmäen tilalle!

  Plusääni(3)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat