Vallankumouksellinen siirtymävaihe

Saavuttaaksemme mahdollisimman täydellinen itsenäisyyden ja vapauden, pitäisi vanhat ja mädäntyneet valtiostruktuurit poistaa täydellisesti. Rappeutuneen valtion poliittisen puolue- ja virkamieskoneiston sekä sitä palvelleen median purkaminen eivät yksistään riitä; kaikki täytyy luoda uudestaan. Tähän ei pumpulivallankumous riitä.

Kapitalistinen ja siihen yhdistyneen negatiivisen globalisaation talousjärjestelmät tuottavat suunnatonta tulojen, varallisuuden, elämänlaadun ja –mahdollisuuksien epäoikeudenmukaisuutta. Tiettyinä aikakausina Suomessakin vaikuttaneet vasemmistolaisuus ja sosiaalidemokratia eivät ole parantaneet paljon puhuttua eriarvoisuutta, epäoikeudenmukaisuutta ja jatkuvasti kärjistyvää kansakunnan kahtiajakautumista. Vielä lähivuosikymmeninä Suomessa käytetty sekatalous on ajautunut alisteiseksi kapitalismille sekä ylikansalliselle markkinataloudelle

Jos ajatellaan puhtaasti hyvinvointiin suuntautuvia sosialistisia funktioita, ovat ne rahoitettu verorahoin yhteiskunnan kapitalistiselta sektorilta, mikä on edellyttänyt, että hyvinvointipolitiikka ja tiettyjen palveluiden maksuttomuus ovat olleet riippuvaisia kapitalistisen sektorin elinvoimaisuudesta ja veropohjan kestävyydestä.

Luonnollisesti radikaali hyvinvoinnin toteuttaminen uhkaa kapitalistista vaurautta, josta ainakin noin pari vuosikymmentä sitten myös vasemmisto ja sosiaalidemokraattiset hallitukset olivat riippuvaisia. Toisaalta tulonsiirrot ja etuudet voivat toimia taloudellisena piristeenä.

Nykyisin maan taloudelliseen taantumaan yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja vallitsevaan epäoikeudenmukaisuuteen on osoitettavissa neljä pääsyytä, jotka ovat:

Jäsenyys Euroopan unionissa

Liittyminen euroon

Antautuminen kansainvälisten rahoituslaitosten uhriksi

Pakolaisvyörytys

Suomi on ajautunut taloudellisen hyvinvoinnin illuusioon maan poliittisen johdon antautuessa juutalaisen eliitin kontrolloimien kansainvälisten rahoituslaitosten sekä talouskeinottelijoiden lypsettäväksi.1 Nykyisin maassa huutokaupataan Suomen kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia kasvottomien ylikansallisten suurpääoman haltijoiden hyödyksi.

Yllä esitetyn seurauksena hyvinvointia ja luokkajakoa tasoittava verotuspohja näivettyy eikä hyvinvointivaltion rappeutumisen syynä ole enää ainoastaan kapitalistinen järjestelmä, joka tosin on ajautunut näiden globaalien pankkiirien ja pääomanhaltioiden kynsiin.

Nykyisin sosiaalidemokraatit ja osittain vasemmisto kannattaa Unionia ja sitä kautta negatiivista globalisaatiota. Nämä suvaitsevaiset ja Suomen poliittinen puoluekoneisto, virkakunta ja näitä tukeva valtamedia ovat avanneet sydämensä monikulttuurisuudelle, jonka seurauksena maahanmuuttajien asema nykyisessä Suomessa on parempi kuin maan kantaväestöllä. Tämä herättää tietysti oikeutettua katkeruutta ja vihaakin pakolaisinvaasiota kohtaan. Luonnollisesti tuohtumuksen kohde pitäisi olla pakolaispolitiikasta vastaavat tahot.

 

Valtiorakenteen täydellinen muutos

Jotta saavutettaisiin mahdollisimman täydellinen itsenäisyys ja vapaus, pitäisi vanhat ja mädäntyneet valtiostruktuurit poistaa täydellisesti. Rappeutuneen valtion poliittisen puolue- ja virkamieskoneiston sekä sitä palvelleen median purkaminen eivät yksistään riitä; kaikki täytyy luoda uudestaan. Tähän vallankumoukseen sisältyy oikeusprosessit kaikkia niitä tahoja kohtaan, jotka olivat vastuussa valtiopetokseen liittyvään toimintaan. Yleensä tällöin on syytä ottaa käytäntöön uudelleenkoulutus tulevaa valtiota varten. Mikäli esimerkiksi arvoliberalistit nöyrästi katuisivat tekojaan, heidät voitaisiin tietyissä tapauksissa armahtaa ja laittaa eheytettäväksi.

Vallankumouksellisessa siirtymävaiheessa vanhoja yhteiskunnallisia rakenteita tietysti voidaan käyttää hyödyksi, mutta nämä puitteet ja verkostot olisivat tarkan valvonnan alaisia, ja niitä purettaisiin portaittain, aina sitä mukaa kun uusia struktuureja syntyisi vanhojen tilalle.

Tässä uudessa valtiorakenteessa voitaisiin ajatella toteutettavan tietynlaista sosialismia, joskin ei marxilaista sosialismia, jonka moderni sovellus vie tasa-arvo villityksen äärimmäisyyksiin unohtaen yksilön kykyjen kunnioittamisen, vaikuttaen näin jopa yhteiskunnan kehittymiseen. Uuden valtiomuodon vastuulla olisi varmistaa jokaiselle yksilölle riittävän korkeatuloinen työ, joka turvaisi toimeentulon, ja mahdollistaisi panostamisen myös elämisen laatuun. Yritysten ja työllistettyjen työntulokset valjastettaisiin rikastuttamaan omaa valtiota ja sen kansalaisia.

Muita huomioita lyhyesti olisivat muiden muassa perustuslain säätäminen vastaamaan vallitsevaa valtiomuotoa tai sen järjestystä. Lisäksi oikeusturvan varmistaminen yhtäläisesti palvelemaan yksilöä tekijöistä, jotka eivät ole riippuvaisia henkilön persoonasta, statuksesta tai varallisuudesta.

Yllä esitetyt asiat eivät tarkoita sitä, että valtio olisi umpio, jolta puuttuisi kansainväliset yhteydet. Vaihtotaseen pitäminen ylijäämäisenä, kuten viennin ja teollisuustuotannon kasvun aikana 1990-luvulla, tai ainakin tasapainossa, olisi tavoiteltavaa. Suomessa on erittäin runsaasti kaivannaistuotteiden jatkojalostukseen keskittyvää teollisuutta. Niinpä Suomen ulkomaankauppa on jalostamattomien kaivannais- ja louhintatuotteiden osalta alijäämäinen, joka tarkoittaa, että niiden tuonnin yhteenlaskettu arvo on kirkkaasti suurempi kuin niiden viennin arvo.

Vienti ja tuonti on tasapainotettava.
Vienti ja tuonti on tasapainotettava.

Suomessa voitaisiin kehittää kaivannaisteollisuutta, sillä Suomen kallioperästä varmasti löytyisi erilaisia mineraalirikkauksia. Esimerkiksi Suomen kallioperä on otollinen litium-, niobi-, tantaali- ja titaaniesiintymille, kuten myös harvinaisten maametallien löytymiselle, todetaan GTK:n nelivuotisen hankkeen esiselvityksissä.

– Suomella on mahdollisuuksia koko EU-alueen suurimmaksi hightech-metallien tuottajaksi, sillä missään muualla EU-alueella ei todennäköisesti ole yhtä potentiaalista kallioperää kuin Suomessa, Olli Sarapää (GTK:sta) toteaa. Omavaraisuus raaka-aineiden tuotannossa on hänen mielestään iso etu. Hyvien metalliesiintymien ympärille syntyy usein myös uutta teollisuutta.

Nämä kallioperän rikkaudet mainittiin esimerkkinä siitä kuinka kotimaista teollisuutta voidaan kehittää, säilyttäen samalla Suomen kansallisomaisuus kotimaisessa omistuksessa kotimaista kysyntää ja ulkomaan kauppaa unohtamatta.

Kotimaista teollisuutta ja taloudellista omavaraisuutta ei kuitenkaan kehitetä nykyisellä systeemillä, jossa maan poliittisen johdon, eli globalistien lakeijoiden, siunauksella suomalaisten työntuloksia ja kansallisvarallisuutta huutokaupataan vähitellen ulkomaille. Suomen edunmukaista tuskin on viestintä- ja liikenneministeri Anne Bernerin ajama kolme miljardia euroa maksava jäämeren radan rakentaminen Rovaniemi – Kirkkoniemen reitille, sillä jäämerenrata osuus tulisi palvelemaan kriisitilanteita lähinnä Nato-tarkoitukseen ja Venäjää vastaan, vaikka muuta annetaan ymmärtää.

Talousdemokratian reformi

Luonnollisesti Suomessa täytyisi ottaa käyttöön talousdemokratian reformi, joka tarkoittaisi itsenäistä rahataloutta. Rahan luontioikeus varattaisiin valtiolle. Niin ikään oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä tulisi luomaan korotonta omaa rahaa Suomen markkana. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava.

RahareformiSanomattakin selvää lienee, että Euroopan unionin jäsenyydestä ja eurosta erottaisiin. Liittyminen isäntämaasopimukseen mitätöitäisiin, mutta sen sijaan rakennettaisiin ystävälliset suhteen puolueettomuusperiaatteiden mukaisesti Venäjälle. Muutenkin lännen ja etelän lisäksi avattaisiin kauppasuhteita itään ja Aasiaan.

Lisäksi poliittisen Lähi-idän alueilta saapuneet maahanmuuttajan lähetettäisiin kotimaihinsa.

Tiettyä sosialismia

Aivan hyvin voitaisiin soveltaa kansallissosialismin parhaita puolia. Niitä olisivat muiden muassa sääntelevä valtiovalta, työnarvon antikapitalistinen korostus, tavoite rajoittaa plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Lisäksi suunnitelmataloutta kannattaisi kokeilla, samoin kuin vaihtotaseensa stabiloimista kiintiöimällä maahantuonnin sekä harjoittamalla ulkomaista tavaroiden vaihtokauppaa, jolloin rahan käyttäminen kaupankäynnissä syrjäytyisi tai vähenisi. Tämä tarkoittaisi myös sekataloutta.

Filosofisesti työnarvoa voidaan korostaa keynesiläisen elvyttämisen, kuten esimerkiksi julkisen rakentamisen kautta.

_______

Keynesiläisyys: valtion tulee lisätä kysyntää tasoittaakseen suhdannevaihtelua ja saadakseen talouden uudelleen käyntiin.

Siirtymävaiheessa poliittinen järjestelmä olisi keskusjohtoinen, jossa olisi vain muutamia puolueita, tai vain yksi eli Suomen kansallissosialistinen puolue. Tämä liittyisi siirtymävaiheeseen, jolloin kehittyneen koululaitoksen ja edistyksellisen valtiollisen joukkotiedonvälityksen kautta ihmiset sivistyisivät noudattamaan valtion säilymisen kannalta jaloja ja oikeudenmukaisia arvoja, kuten esimerkiksi miehen ja naisen solmiman avioliiton kunnioittaminen, uskonnon, kansallisuuden ja isänmaan arvostaminen. Myöhemmin voitaisiin kokeilla vaikka suoraa demokratiaa. Kohtuullinen nationalismi on aina noudattamisen arvoista.

Tarkentaen mainittakoon, että:

Suunnitelmataloudella ei lähestytä entistä Neuvostoliiton mallia. Tarkoituksena on vastustaa ylikansallista riistokapitalismia, joka ilmenee esimerkiksi rahoituslaitosten kaiken kuluttavina korkoina ja suurpääoman kansainvälisenä spekulointina. Luonnollisesti keskeisiä teollisuudenaloja ja tai yhtiöitä pitää kansallistaa, mutta yrittämiseen on oltava yksityinen vapaus.  Valtio ei saa sanella yksityiselle yritykselle toimintaehtoja, jos yritys ei toimi vasten valtion etua. Valtio voi kuitenkin ehdottaa yritykselle lisätyövoiman palkkaamista, mikäli valtio maksaa työllistetyille palkan. Joskaan valtiovalta ei saa sanella esimerkiksi sitä, mitä maaomistaja tuottaa tilallaan.

Uudessa valtiomallissa kokeiltaisiin korporatismin toimivuutta. Siinä ammattiliittojenedustajat valittaisiin eduskuntaan. Kansa kokonaisuudessaan kokoaisi yhteisen voimansa keskusjohtoisen hallinnon alaisuudessa yhteisen hyvän eteen. Etu sijalla tulisi olla isänmaa, oma kansa ja sen kulttuuri uskontoineen, ja vasta sitten ajateltaisiin ulkomaiden tarpeita.

Kysymyksessä olisi kansan proletarismi, vaan ei luokkaproletarismi. Itse asiassa sota olisi luokkasodan teoriaa vastaan.

Terveys- ja sairaudenhoito kansallistettaisiin, nämä ja peruskoulutus olisivat ilmaiset. Tähän olisi varaa, sillä valtion varantoja ei enää riistettäisi kansanvälisten pankkiirien sekä kansainvälisten pääomanhaltijoiden hyödyksi. Koska työllistettyjen työn hedelmät tippuisivat oma valtion koriin, koituisi tästä vaurastumisesta hyötyä kansalaisille.

Vallankumous ei enää voi toteutua ilman äärimmäistä radikalisoitumista; syvällinen mullistus maassa tulee vaatimaan paljon mustia pukuja. Täytyy valita ja toimia.

Koska olen käsitellyt uutta valtiomallia näissä Yhteiskuntafilosofiaa valtiomuodon kehittämiseksi, Uusi poliittinen ohjelma osa 2 ja Suomen yhteiskunnan perikato ja jälleenrakennus –artikkeleissa en kirjoita aiheesta tässä enempää, sillä yllä mainittu kirjoitus toimii aikaisempien saman aiheiston artikkeleiden täydentäjänä.

Markku Juutinen

 

Lähteet

https://ek.fi/mita-teemme/talous/perustietoja-suomen-taloudesta/ulkomaankauppa/

https://kaiva.fi/kaivannaisala/ulkomaankauppa/

http://www.geofoorumi.fi/20102/sivu5.html

https://yle.fi/uutiset/3-10109092

 1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

50 kommenttia

 1. Miksi tälläistä sontaläjää kuin Suomen kansa pitäisi jossain asiassa auttaa? Rypekööt omassa paskassaan. Kun esimerkiksi rappeutuneen valtion poliittinen puolue- ja virkamieskoneisto palvelee sielultaan ja moraaliltaan rappeutunutta kansaa ja kansa siitä kärsii – tapahtuu oikeus.

  Vanha viisas neuvo on,

  ”Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä. ” – Evankeliumi Matteuksen mukaan 7 – Raamattu

  Plusääni(14)Miinusääni(2)
  1. ”Historiallisesti Roomassa, vero oli 1%. Sodan aikana verot määrättiin 3 prosenttiin. Siitä lähtien, kun Karl Marx, joka sanoi uskonnon olevan massojen oopiumia, poliitikot ovat rakastaneet marxilaisuutta ja käyttäneet sitä hyödyntämään ihmisiä siinä määrin, että hallitukset ovat keskimäärin 40 prosenttia koko taloudesta (Suomessa lähes 60 prosenttia). He ovat päihittäneet kaikki muut liiketoiminnat lyöden pankkiiriliikkeet ja monikansalliset yritykset. Heistä on tullut 800 kg gorilla huoneen kulmassa ilman, että kukaan huomauta sen olevan olemassa. Poliitikot aina saarnaavat ”rikasta” vastaan, mikä lisää hallinnon rikkautta. Kuten IRS kommentoi: ”Emme kysy ihmisiä heidän rodustaan ​​tai uskonnostaan, kun hallinnoimme verolakeja. Ihmisillä ei ole oikeutta käyttää uskontoaan tekosyynä olla maksamatta veroja. ”Tämä on tietenkin Karl Marxin henki.”

   https://www.armstrongeconomics.com/world-news/taxes/socialism-contradicts-freedom-of-religion-why-amish-do-not-pay-social-security-taxes/

   Viisas neuvo on Raamatun Evankeliumi Matteuksen mukaan 7

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
 2. Pitäis pitää uskontojen puhdistus koko planeetalla! Ja sitten voitas ruveta tekemään asiat loogisesti ja luonnon kanssa sovussa..
  Mutta niin pitkään kun meidän ”oikeusjärjestelmät” pohjautuu uskomuksille ja niitä ohjaa uskovaiset, tulee ihmisen kehitys ikävä kyllä junnaamaan edelleen paikallaan.
  Ei olla kun tuhansia vuosia jälessä, siitä, mitä ihminen voisi olla tänäpäivänä.

  Plusääni(6)Miinusääni(6)
 3. MITÄS OLETTE MIELTÄ,TÄSTÄ ALLA OLEVASTA. OMASTA MIELESTÄ ASIA ON JUURIKIN NOIN KUIN KIRJOITETAAN!!

  http://m.tomatobubble.com/site/id956.html

  HITLER WAS NOT A ROTHSCHILD-BRITISH AGENT!
  Every few weeks or so, for the past five years and counting, a reader will ask for comment on the persistent false allegation of Adolf Hitler having been a secret agent of the Rothschild bankers. Dismissing the claims as retarded rubbish with a few sentences of clarification is generally all it takes to reassure Hitler fans that there is no cause for alarm. All one has to do is look at the level of never-ending red-hot hatred that is still being levelled at Hitler. Seventy years after Germany’s defeat in World War II, he continues to be vilified by the PRC (Predatory Ruling Class) for one simple reason — to scare people into a ”never do that again” frame of mind. The Great One was true blue — the real deal — the genuine article.

  Contrary to the idiotic claims of patriotards and assorted trolls who are known to pose as ’anti-Globalists,’ Hitler shut down the German, French and Austrian branches of the House of Rothschild — a very peculiar action for a ’Rothschild agent’, eh?

  1 – The Daily News, Perth, Friday, 8 April, 1938, page-2

  VIENNA, — Whether ex-King Ed ward of England, the Duke of Windsor, had anything to do with it is not announced, but his Jewish friend, Austrian banker, Baron Louis Rothschild, was released today by the Nazis. But the Rothschild Bank is confiscated. The Duke made a personal plea to Hitler for the release of Rothschild and others three weeks ago. But he was given a rebuff. Hitler replied, ’regretting his inability to comply with the request.’ 2- The Sydney Morning Herald, Saturday 23 September 1939

  LONDON, Sept. 22. (A.A.P.)

  The fortune of Mr. Julius Rothschild, a member of the well-known ’ Jewish banking house, has been confiscated by the German Government, states a message from Berlin.

  This un-sourced nonsense about Hitler the British-Rothschild agent doesn’t even merit the time that it takes to rebut it. But because more than a few truthers have bought into this lunacy and continue to repeat this lie (promoted by advertising salesmen such as Alex Jones of DisInfo Wars, among others) — what follows is a ”put-up-or-shut-up” refutation of the major points of the ”Hitler-worked-for-the-Rothschilds” fairy tale and its lesser variant: ”The-Rothschilds-funded-and-manipulated-Hitler.

  Some of these crackpots even go as far as to say that Hitler was not just a Rothschild puppet, but an actual family member!

  Claim: Hitler tried to make deals with the British. He should have known that England would ally itself with Russia rather than against it. This proves that Hitler was a Rothschild agent and false opposition.

  Rebuttal: The English ruling class was NOT monolithic. Hitler’s outreach was to the reasonable elements — not to scum such as Winston Churchill and Anthony Eden.

  There were powerful men in Britain that were resisting the drive to World War II with Germany. Men such as former Prime Minister David Lloyd George, King Edward VIII (later demoted to Duke because he was an open admirer of Hitler), the 5th Duke of Wellington, Lord Halifax, and even Prime Minister Neville Chamberlain — the ”appeaser” who was maneuvered into war by the traitors in his own Party.
  It was those type of Englishmen that Hitler was trying to forge an alliance with — not the Rothschild Jews and their Freemason stooges

  Follow our FREE updates on Twitter and/or Friend us at Facebook

  * If you haven’t already done so, be sure to sign up for our FREE Report & FREE Updates List at bottom of page.

  .

  https://drawception.com/pub/panels/2012/4-24/1CZqrWgtOg-10.png
  Hitler the Rothschild puppet?

  ABSURD!

  HITLER WAS NOT A ROTHSCHILD-BRITISH AGENT
  By Mike King

  HITLER WAS NOT A ROTHSCHILD-BRITISH AGENT!
  Every few weeks or so, for the past five years and counting, a reader will ask for comment on the persistent false allegation of Adolf Hitler having been a secret agent of the Rothschild bankers. Dismissing the claims as retarded rubbish with a few sentences of clarification is generally all it takes to reassure Hitler fans that there is no cause for alarm. All one has to do is look at the level of never-ending red-hot hatred that is still being levelled at Hitler. Seventy years after Germany’s defeat in World War II, he continues to be vilified by the PRC (Predatory Ruling Class) for one simple reason — to scare people into a ”never do that again” frame of mind. The Great One was true blue — the real deal — the genuine article.

  Contrary to the idiotic claims of patriotards and assorted trolls who are known to pose as ’anti-Globalists,’ Hitler shut down the German, French and Austrian branches of the House of Rothschild — a very peculiar action for a ’Rothschild agent’, eh?

  Image result for hitler rothschild

  1 – The Daily News, Perth, Friday, 8 April, 1938, page-2

  VIENNA, — Whether ex-King Ed ward of England, the Duke of Windsor, had anything to do with it is not announced, but his Jewish friend, Austrian banker, Baron Louis Rothschild, was released today by the Nazis. But the Rothschild Bank is confiscated. The Duke made a personal plea to Hitler for the release of Rothschild and others three weeks ago. But he was given a rebuff. Hitler replied, ’regretting his inability to comply with the request.’ 2- The Sydney Morning Herald, Saturday 23 September 1939

  LONDON, Sept. 22. (A.A.P.)

  The fortune of Mr. Julius Rothschild, a member of the well-known ’ Jewish banking house, has been confiscated by the German Government, states a message from Berlin.

  This un-sourced nonsense about Hitler the British-Rothschild agent doesn’t even merit the time that it takes to rebut it. But because more than a few truthers have bought into this lunacy and continue to repeat this lie (promoted by advertising salesmen such as Alex Jones of DisInfo Wars, among others) — what follows is a ”put-up-or-shut-up” refutation of the major points of the ”Hitler-worked-for-the-Rothschilds” fairy tale and its lesser variant: ”The-Rothschilds-funded-and-manipulated-Hitler.”

  https://drawception.com/pub/panels/2012/4-24/1CZqrWgtOg-10.png http://d.gr-assets.com/books/1348248038l/985381.jpg Image result for hitler rothschild

  Some of these crackpots even go as far as to say that Hitler was not just a Rothschild puppet, but an actual family member!

  Claim: Hitler tried to make deals with the British. He should have known that England would ally itself with Russia rather than against it. This proves that Hitler was a Rothschild agent and false opposition.

  Rebuttal: The English ruling class was NOT monolithic. Hitler’s outreach was to the reasonable elements — not to scum such as Winston Churchill and Anthony Eden.

  There were powerful men in Britain that were resisting the drive to World War II with Germany. Men such as former Prime Minister David Lloyd George, King Edward VIII (later demoted to Duke because he was an open admirer of Hitler), the 5th Duke of Wellington, Lord Halifax, and even Prime Minister Neville Chamberlain — the ”appeaser” who was maneuvered into war by the traitors in his own Party.
  It was those type of Englishmen that Hitler was trying to forge an alliance with — not the Rothschild Jews and their Freemason stooges!
  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/02/28/2630209E00000578-2973681-image-a-54_1425154250104.jpghttp://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/Lg.pics/hitlerlg.jpghttp://www.tomatobubble.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/adolf_hitler630_pxlw.jpg

  King Edward (then demoted to Duke), Prime Minister Lloyd George and Prime Minister Chamberlain were all cast aside and marginalized by the same Rothschild cabal that wanted to destroy Germany. Hitler pinned his hopes on the presence of a peace movement in Britain. That is why he attempted peace instead of invasion.
  Claim: Hitler attacked a subsidiary of the New World Order (the USSR) instead of its heart, the City of London. This proves that Hitler was a Rothschild agent and false opposition.
  Rebuttal: Again, the reason that Hitler did not invade England was because he held out hopes for making peace. When Stalin provoked Hitler’s preemptive invasion of Russia in 1941, the invasion of England was then out of the question, logistically speaking. Hitler’s hesitation to invade Britain had nothing to do with protecting the Rothschilds.

  Russian defector confirmed that Stalin’s massive military build-up in the east (1940-1941) was OFFENSIVE — and eventually forced Hitler to invade Russia. Invading Britain was then out of the question.
  Claim: Hitler was part-Jewish.
  Rebuttal: Hitler’s ”part jewishness” is a recurring claim for which there is zero evidence.

  TomatoBubble.com will pay a $500 reward to the first person who can cite definitive documentation proving that Hitler was part Jewish. We will also publish and publicize a retraction. Send evidence to:
  Claim: Hitler failed to see that America had already succumbed to total Rothschild control. He should therefore have known that America would enter the war and knocked Britain out before the Americans could arrive.
  Rebuttal: Like Britain, America’s political class was not monolithic. The anti-war, anti-FDR forces in America were still very strong. Included among them were men like Charles Lindbergh and Joseph P. Kennedy.

  With memories of World War I still fresh, the American peace movement was too strong for FDR to overcome. How was Hitler to know that FDR would one day stoop so low as to set up the Pearl Harbor attack? By that time, due to Stalin’s war in the east, it was already too late to knock Britain (the destination point for U.S. troop arrivals) out of the war.
  Claim: Hitler was financed by the same London and NYC-based Masonic Jewish bankers he was railing against.
  Rebuttal: Can anyone show us a receipt? Seriously, there is not one shred of evidence that the Rothschilds or their front men ”financed” the rise of Hitler’s NSDAP. Hitler’s money came from German businessmen fearful of Communist takeover, Russian emigres / Royalists who fled the Bolsheviks, and regular Party members, disgruntled veterans and NSDAP supporters. And even if a few bucks from Jewish sources did find its way into NSDAP coffers, you can be sure it was minimal and surely intended as a way to hedge bets, as Jews always do.
  REWARD #2

  TomatoBubble.com will pay a $500 reward to the first person who can cite definitive documentation of Rothschild or Rockefeller money transfers to the German NSDAP during the 1920’s and early 1930’s. We will also publish and publicize a retraction. Send evidence to:
  Claim: Companies like Ford, Woolworth, Kodak, Alcoa and IBM; and Wall Street investors like Prescott Bush did business with ’Nazi’ Germany.
  Rebuttal: So what?! Many American firms and individuals did business with Germany after it became a united Constitutional Monarchy (1871-1918) — and continued to do business with Germany when it became a left-leaning socialist democracy (1919-1933) — and continued to do business with pre-war Germany after Hitler and his NSDAP were elected into power (1933-1941). Why wouldn’t they?
  If a local cigar shop imports and re-sells Cuban cigars, does that make the owner a Castro ”collaborator” or a Communist? How bloody flippin’ stupid!
  Claim: Jewish banking legends Paul and Max Warburg supported Hitler’s NSDAP through a large chemical company called I.G. Farben and its American subsidiary. I. G. Farben helped finance the NSDAP while Max served on its board and Paul served on the board of its American subsidiary.
  Rebuttal: Means nothing! The Warburgs were neither CEO’s nor Presidents at I.G. Farben; but only single board members out of many others. The origination of their terms on various corporate boards preceded Hitler’s rise. Paul actually died one year before Hitler was even elected. We should also point out that many German firms that did not have a Warburg sitting on their board also supported Hitler! In short, I.G. Farben backed Hitler in spite of the Warburgs, not because of them.
  Claim: In such and such a book, Professor so and so from such and such University reveals that Hitler blah — blah — blah — blah — blah — blah.
  Rebuttal: To the easily-impressed, junk historians citing the un-sourced garbage of other junk historians may sound like a statement of credibility; but it is not. Fools quoting fools in an endless circle-jerk proves nothing. At some point, one needs to produce original source documentation or multiple credible witness in order to support an accusation. We do not see any of that in any of the articles claiming that Hitler was an agent of the bankers.
  Claim: Hitler’s role was to smoke out all opposition to the New World Order and lead it to destruction.
  Rebuttal: Apart from there being no evidence to support this horrible hypothesis, this opinion itself is nonsensical. If the deliverance of Germany into the hands of Satanic World Government was truly Hitler’s goal, then all he had to do was allow the failed Wiemar Republic to continue imploding. Had Germany fallen to Bolshevism in the early 1930’s (which it certainly would have were it not for Hitler’s dynamic leadership) it would have been ”game over” for all of Europe.
  Claim: Inconsistency in regard to Hitler’s behavior was due to his ”multiple personality disorder.”
  Rebuttal: ”Multiple personality?” Based on what data??? Based on what medical records?

  Follow our FREE updates on Twitter and/or Friend us at Facebook

  * If you haven’t already done so, be sure to sign up for our FREE Report & FREE Updates List at bottom of page.

  .

  https://drawception.com/pub/panels/2012/4-24/1CZqrWgtOg-10.png
  Hitler the Rothschild puppet?

  ABSURD!

  HITLER WAS NOT A ROTHSCHILD-BRITISH AGENT
  By Mike King

  HITLER WAS NOT A ROTHSCHILD-BRITISH AGENT!
  Every few weeks or so, for the past five years and counting, a reader will ask for comment on the persistent false allegation of Adolf Hitler having been a secret agent of the Rothschild bankers. Dismissing the claims as retarded rubbish with a few sentences of clarification is generally all it takes to reassure Hitler fans that there is no cause for alarm. All one has to do is look at the level of never-ending red-hot hatred that is still being levelled at Hitler. Seventy years after Germany’s defeat in World War II, he continues to be vilified by the PRC (Predatory Ruling Class) for one simple reason — to scare people into a ”never do that again” frame of mind. The Great One was true blue — the real deal — the genuine article.

  Contrary to the idiotic claims of patriotards and assorted trolls who are known to pose as ’anti-Globalists,’ Hitler shut down the German, French and Austrian branches of the House of Rothschild — a very peculiar action for a ’Rothschild agent’, eh?

  Image result for hitler rothschild

  1 – The Daily News, Perth, Friday, 8 April, 1938, page-2

  VIENNA, — Whether ex-King Ed ward of England, the Duke of Windsor, had anything to do with it is not announced, but his Jewish friend, Austrian banker, Baron Louis Rothschild, was released today by the Nazis. But the Rothschild Bank is confiscated. The Duke made a personal plea to Hitler for the release of Rothschild and others three weeks ago. But he was given a rebuff. Hitler replied, ’regretting his inability to comply with the request.’ 2- The Sydney Morning Herald, Saturday 23 September 1939

  LONDON, Sept. 22. (A.A.P.)

  The fortune of Mr. Julius Rothschild, a member of the well-known ’ Jewish banking house, has been confiscated by the German Government, states a message from Berlin.

  This un-sourced nonsense about Hitler the British-Rothschild agent doesn’t even merit the time that it takes to rebut it. But because more than a few truthers have bought into this lunacy and continue to repeat this lie (promoted by advertising salesmen such as Alex Jones of DisInfo Wars, among others) — what follows is a ”put-up-or-shut-up” refutation of the major points of the ”Hitler-worked-for-the-Rothschilds” fairy tale and its lesser variant: ”The-Rothschilds-funded-and-manipulated-Hitler.”

  https://drawception.com/pub/panels/2012/4-24/1CZqrWgtOg-10.png http://d.gr-assets.com/books/1348248038l/985381.jpg Image result for hitler rothschild

  Some of these crackpots even go as far as to say that Hitler was not just a Rothschild puppet, but an actual family member!

  Claim: Hitler tried to make deals with the British. He should have known that England would ally itself with Russia rather than against it. This proves that Hitler was a Rothschild agent and false opposition.

  Rebuttal: The English ruling class was NOT monolithic. Hitler’s outreach was to the reasonable elements — not to scum such as Winston Churchill and Anthony Eden.

  There were powerful men in Britain that were resisting the drive to World War II with Germany. Men such as former Prime Minister David Lloyd George, King Edward VIII (later demoted to Duke because he was an open admirer of Hitler), the 5th Duke of Wellington, Lord Halifax, and even Prime Minister Neville Chamberlain — the ”appeaser” who was maneuvered into war by the traitors in his own Party.
  It was those type of Englishmen that Hitler was trying to forge an alliance with — not the Rothschild Jews and their Freemason stooges!
  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/02/28/2630209E00000578-2973681-image-a-54_1425154250104.jpghttp://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/Lg.pics/hitlerlg.jpghttp://www.tomatobubble.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/adolf_hitler630_pxlw.jpg

  King Edward (then demoted to Duke), Prime Minister Lloyd George and Prime Minister Chamberlain were all cast aside and marginalized by the same Rothschild cabal that wanted to destroy Germany. Hitler pinned his hopes on the presence of a peace movement in Britain. That is why he attempted peace instead of invasion.
  Claim: Hitler attacked a subsidiary of the New World Order (the USSR) instead of its heart, the City of London. This proves that Hitler was a Rothschild agent and false opposition.
  Rebuttal: Again, the reason that Hitler did not invade England was because he held out hopes for making peace. When Stalin provoked Hitler’s preemptive invasion of Russia in 1941, the invasion of England was then out of the question, logistically speaking. Hitler’s hesitation to invade Britain had nothing to do with protecting the Rothschilds.
  http://ecx.images-amazon.com/images/I/51P7Os0xE%2BL._SX320_BO1,204,203,200_.jpghttp://www.holocaustchronicle.org/StaticPages/HolocaustScans/HiRes/1941/19410008000160
  Russian defector confirmed that Stalin’s massive military build-up in the east (1940-1941) was OFFENSIVE — and eventually forced Hitler to invade Russia. Invading Britain was then out of the question.
  Claim: Hitler was part-Jewish.
  Rebuttal: Hitler’s ”part jewishness” is a recurring claim for which there is zero evidence.
  REWARD #1
  http://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpghttp://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpghttp://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpghttp://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpghttp://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpg
  TomatoBubble.com will pay a $500 reward to the first person who can cite definitive documentation proving that Hitler was part Jewish. We will also publish and publicize a retraction. Send evidence to:
  Claim: Hitler failed to see that America had already succumbed to total Rothschild control. He should therefore have known that America would enter the war and knocked Britain out before the Americans could arrive.
  Rebuttal: Like Britain, America’s political class was not monolithic. The anti-war, anti-FDR forces in America were still very strong. Included among them were men like Charles Lindbergh and Joseph P. Kennedy.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Noentanglements.jpghttps://i.ytimg.com/vi/K_F48oaOskI/hqdefault.jpghttp://www.history2u.com/fdr_infamy_speech.jpg
  With memories of World War I still fresh, the American peace movement was too strong for FDR to overcome. How was Hitler to know that FDR would one day stoop so low as to set up the Pearl Harbor attack? By that time, due to Stalin’s war in the east, it was already too late to knock Britain (the destination point for U.S. troop arrivals) out of the war.
  Claim: Hitler was financed by the same London and NYC-based Masonic Jewish bankers he was railing against.
  Rebuttal: Can anyone show us a receipt? Seriously, there is not one shred of evidence that the Rothschilds or their front men ”financed” the rise of Hitler’s NSDAP. Hitler’s money came from German businessmen fearful of Communist takeover, Russian emigres / Royalists who fled the Bolsheviks, and regular Party members, disgruntled veterans and NSDAP supporters. And even if a few bucks from Jewish sources did find its way into NSDAP coffers, you can be sure it was minimal and surely intended as a way to hedge bets, as Jews always do.
  REWARD #2
  http://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpghttp://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpghttp://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpghttp://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpghttp://www.marshu.com/articles/images-website/articles/presidents-on-us-paper-money/one-hundred-100-dollar-bill.jpg
  TomatoBubble.com will pay a $500 reward to the first person who can cite definitive documentation of Rothschild or Rockefeller money transfers to the German NSDAP during the 1920’s and early 1930’s. We will also publish and publicize a retraction. Send evidence to:
  Claim: Companies like Ford, Woolworth, Kodak, Alcoa and IBM; and Wall Street investors like Prescott Bush did business with ’Nazi’ Germany.
  Rebuttal: So what?! Many American firms and individuals did business with Germany after it became a united Constitutional Monarchy (1871-1918) — and continued to do business with Germany when it became a left-leaning socialist democracy (1919-1933) — and continued to do business with pre-war Germany after Hitler and his NSDAP were elected into power (1933-1941). Why wouldn’t they?
  If a local cigar shop imports and re-sells Cuban cigars, does that make the owner a Castro ”collaborator” or a Communist? How bloody flippin’ stupid!
  Claim: Jewish banking legends Paul and Max Warburg supported Hitler’s NSDAP through a large chemical company called I.G. Farben and its American subsidiary. I. G. Farben helped finance the NSDAP while Max served on its board and Paul served on the board of its American subsidiary.
  Rebuttal: Means nothing! The Warburgs were neither CEO’s nor Presidents at I.G. Farben; but only single board members out of many others. The origination of their terms on various corporate boards preceded Hitler’s rise. Paul actually died one year before Hitler was even elected. We should also point out that many German firms that did not have a Warburg sitting on their board also supported Hitler! In short, I.G. Farben backed Hitler in spite of the Warburgs, not because of them.
  Claim: In such and such a book, Professor so and so from such and such University reveals that Hitler blah — blah — blah — blah — blah — blah.
  Rebuttal: To the easily-impressed, junk historians citing the un-sourced garbage of other junk historians may sound like a statement of credibility; but it is not. Fools quoting fools in an endless circle-jerk proves nothing. At some point, one needs to produce original source documentation or multiple credible witness in order to support an accusation. We do not see any of that in any of the articles claiming that Hitler was an agent of the bankers.
  Claim: Hitler’s role was to smoke out all opposition to the New World Order and lead it to destruction.
  Rebuttal: Apart from there being no evidence to support this horrible hypothesis, this opinion itself is nonsensical. If the deliverance of Germany into the hands of Satanic World Government was truly Hitler’s goal, then all he had to do was allow the failed Wiemar Republic to continue imploding. Had Germany fallen to Bolshevism in the early 1930’s (which it certainly would have were it not for Hitler’s dynamic leadership) it would have been ”game over” for all of Europe.
  Claim: Inconsistency in regard to Hitler’s behavior was due to his ”multiple personality disorder.”
  Rebuttal: ”Multiple personality?” Based on what data??? Based on what medical records?

  http://www.oldmagazinearticles.com/image_files/Psychlogical_study_of_Hitler_588.jpghttp://images.addictionblog.org/cherrycake/wp-content/uploads/2011/04/Multiple-personality-disorder-addicts-and-addiction1.jpg
  ”I’m a German Nationalist. I’m a British agent. I’m Jewish.”
  Claim: Young Hitler visited London in 1912, where he was brainwashed and programmed at the Tavistock Institute.
  Rebuttal: (palm to face, shaking head — deep sigh) Hard evidence, please — not ”he said that she said that he said.”
  REWARD #3

  TomatoBubble.com will pay a $500 reward to the first person who can cite definitive documentation proving that Hitler visited England in 1912, and that he was a mind-controlled British agent. We will also publish and publicize a retraction. Send evidence to:
  Claim: In May-June 1940, when England lay prostrate after their exodus from Dunkirk. Hitler had an opportunity to tear out the heart of the Globalist Jewish money monopoly. Instead he allowed 330,000 British and Allied soldiers to escape at Dunkirk — proof that he was their agent, not their nemesis.
  Rebuttal: Viewed through the lenses of 20/20 hindsight, Hitler’s mercy at Dunkirk was a blunder. But to go from there all the way to ”Hitler was a Rothschild agent” is the equivalent of talking 2 and 2 and hastily coming up with 5. What devotees of the Rothschild-Hitler School of illogic may not know is that after Dunkirk (May 1940), there was a bitter divide among members of Churchill’s War Cabinet. A faction led by Lord Halifax was willing to sit-down with Mussolini of Italy (who was still neutral) and hear the details of a peace offer from Germany. The conflict is known as ”The War Cabinet Crisis” — and it almost ended Churchill’s war before it could really heat up. (Details Here)
  It was the presence of reasonable Englishmen such as Halifax, coupled with Hitler’s sincere desire to avoid further bloodshed, that stayed Hitler’s hand. That’s called honor, not treason.

  Lord Halifax (tall man) wanted the British War Cabinet to end the war — if Hitler’s terms were acceptable. Mad Dog Churchill blocked his efforts to even have the proposals heard.
  WHY THE LIE?

  Given that the moronic myth of Hitler-Rothschild is so devoid of logic, so utterly unsubstantiated, and so easily debunked — one has to wonder why such claims continue to be peddled by some in the ”truth movement.” There are three categories of people promoting this rubbish:

  1. False opposition/ Zionist trolls

  2. Hitler-phobics

  3. Sincere dupes of categories 1 & 2

  The false opposition explanation for the Hitler-Rothschild lie is self-explanatory. There are those – the usual suspects (cough cough) – who, in an attempt to steer truth-seeking ”conspiracy theorists” away from the greatness and goodness of Hitler, would have us believe that Hitler was a traitor working for the N.W.O. / Illuminati. They are deliberately poisoning the well of truth. It’s that simple.

  The Hitler-phobia phenomenon, on the other hand, is not the work of false opposition agents. Rather, it is motivated by the fear of ”going all the way” by embracing the undeservedly toxic name of the ”evil” Adolf Hitler. These weak-willed (and ad-revenue dependent) truthers will passionately (and sincerely) rail against the Globalists and their evil agent FDR, and the evil Communist Stalin. But they need to come up with a plausible-sounding explanation for Hitler’s fight against the very same Globalists that they hate so much.

  You see, they can’t say that the Globalists were suddenly ”the good guys” during World War II — but nor can they bring themselves to admit that Hitler was ”the good guy” fighting Globalism either. Perish the thought! It quite a pickle for these timid types (John Birch Society, Alex Jones, etc). What to do — what to do?

  The ”Hitler-was-in-bed-with-the-Globalists” Fairy Tale solves this little problem. As the manufactured argument goes, the Globalists and Hitler were both ”bad guys” who double-crossed each other! It’s a very safe middle-ground for the 1/2 truth movement — but it’s a lie/error that 100% truthers should be aware of, and stay far away from.

  ONKOS ENEMMÄN TIETÄVILLÄ LISÄTTÄVÄÄ???

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Onhan tuota tullut mietittyä mikä on totuus tuossa asiassa. Vaan vaikea on siitä saada – kuten niin monesta muustakin WW2-asiasta – selvyyttä.
   Kallistuisin linjalle jossa Aatu ainakin epäsuorasti tietämättään ellei tietoisena (palkattuna?) agenttina toimi Lontoon hyväksi ja edisti tärkeää nwo-agendan asiaa: sionistivaltio Israelin luomista.
   Aika selvä linja on WW1 — Versailles — Aatun valtaan nousu — sionistien tukema holokausti — WW2 — Israelin valtio — EU, jossa varmaan Lontoo on ollut tärkeä taustavoima ja tämän kehityksen edistäjä. Ilman noita soitia ja Aatua Israelia tuskin olisi nykymuotoisena?
   Myös se ettei Aatu ollut etnisesti arjalainen on otettava huomioon vaikkei ehkä olekaan oleellinen asia tässä.

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
   1. A Brief History of Palestine and Israel Explains Everything
    While it is certainly true that the Jewish people have relatively deep roots in the land that is today known as Palestine and Israel, this area has been a crossroads since the origins of the human species. In fact the oldest known Homo sapiens fossil outside of Africa was recently found in modern-day Israel, dated at approximately 180,000 years old. Neanderthal bones have also been found in the Levant.
    As Israeli historian Tom Segev writes,
    “Israel was born of terror, war, and revolution, and its creation required a measure of fanaticism and cruelty.”
    The Jewish mystical book, the Kabala, teaches that non-Jews are the embodiment of Satan, and that the world was created solely for the sake of Jews.
    Unfortunately for Zionist objectives they have not to date been able to rid Palestine of the Palestinians. Of the approximately 12 million Palestinians in the world today, 3 million live in the West Bank, 2 million live in the Gaza strip, and almost two million live in Israel.

    Clearly Israel is something more than an apartheid state, a word coined in South Africa meaning “separateness.” Israel Zionists want exclusiveness—exclusively Jews in Israel and Palestine. This exclusivity is in itself a myth, as it has been proven that genetically there is no such thing as pure genetic race of Jews, and in fact Mediterranean Jews match Palestinian DNA at 100% (and all Homo sapiens have 99.9% the same DNA). From a religious perspective Jews are as divided among themselves as are any religious groups. In the name of this mythology of being a specially anointed people the Israelis in general Zionists in particular have committed on-going crimes and continuing brutality and cruelty against their own brothers and sisters, the Palestinian people.

    https://www.globalresearch.ca/a-brief-history-of-palestine-and-israel-explains-everything/5631859?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
   2. Agentti on tässä viestin kirjoittaja. Tällaiset huuhaatarinat ajavat vain vihollisen asiaa ja perustuvat sen narratiiviin. Tällaiset viestit tulisi mielestäni sensuroida pois ihmisiä eksyttämästä.

    Tosiasiassa Palestiinan Mandaattialue oli perustettu jo 20-luvulla. Britit suosivat juutalaisia ja kärräsivät heitä alueelle. Hitler halusi juutalaiset pois Saksasta ja sionistit kiristivät muuttosopimuksen. Vain osa muutti Palestiinaan. Israel olisi syntynyt joka tapauksessa 2. maailmansodan jälkeen. Vaikutusvaltaa kun oli niin paljon tietyllä taholla. Holokaustia ei tapahtunut. Joka tapauksessa jollain huuhaatarinalla olisi perusteltu valtion synnyttämistä.

    Kansallissosialismi on ainoa oikea oppositiovoima. Hitler oli todellinen vastavoima, mitä Venäjä ei ole nyt. Eksyttämällä ihmiset historian suhteen ja kansallissosialismin suhteen estetään heitä heräämästä todellisuuteen

    Plusääni(7)Miinusääni(0)
   3. The following is a letter that speculation claimed that Albert Pike wrote to Giuseppe Mazzini in 1871 regarding a conspiracy involving three world wars that were planned in an attempt to take over the world.
    Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary leader of the mid 1800s as well as the Director of the Illuminati

    Albert Pike (historical Masonic figure) is a 33rd degree, Freemason Occultist Grand Master and creator of the Southern Jurisdiction of the Masonic Scottish Rite Order

    Following are apparently extracts from the letter, showing how Three World Wars have been planned for many generations.
    ”The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.”
    ”The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.”
    https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_masonsknightstemplar15.htm

    http://saviorsofearth.ning.com/profiles/blogs/triad-claw-hand-sign-suggests-massive-satanic-conspiracy

    Niin onhan tuota mietitty kun A.Pike on maininnut natsien ja kommunistien välisen
    sodan jo 1800-luvulla ”muutamaa” vuotta ennen Kansallissosialistisen puolueen perustamista.

    Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue, joka nykyisin tunnetaan puhekielessä yleisimmin natsipuolueena, oli Saksan valtakunnan johtava puolue vuosina 1933–1945. Wikipedia
    Perustajat: Anton Drexler, Dietrich Eckart
    Perustettu: 24. helmikuuta 1920, München, Saksa

    Below is a list of political and cultural leaders over more than 500 years whose official portraits show them making a Triad Hand Sign, joining their third and fourth fingers. This is also known as ”Triad Claw.”

    Apparently, this is a Marrano gesture which signals the letters M & W, symbolizing 666 from the three V’s. The letter V is ”waw” in Hebrew and ”vav” in Gematria and is the 6th letter in both.

    What are the chances that people living centuries apart would make the same Masonic hand sign? The Triad Sign is how Satanists recognize each other and signal fealty to Lucifer.

    http://saviorsofearth.ning.com/profiles/blogs/triad-claw-hand-sign-suggests-massive-satanic-conspiracy

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Albert Piken ”ennustus” on varmaankin feikki, koska sen aitoutta ei ole todistettu. Sadulta se kuulostaakin. Maailmansodista on ollut myöhempiä ennustuksia tai siis 1. maailmansodasta ja sen jälkeen heti toisesta. Mielestäni 2. maailmansotaa ei ehkä alun perin haluttu tai sitten se miellettiin kommunismin voittokuluksi.

     Plusääni(2)Miinusääni(3)
    2. Pikeen liitetty sitaatti on epäilemättä epäaito. Yleensä kyseisessä tekaistussa tekstissä puhutaan vain sionistien ja muslimien välisestä ”kolmannesta maailmansodasta”, mutta ilmeisesti Paasio on uponnut niinkin syvälle valheiden suohon, että tämän kyytipojaksi on otettu toinen tekaistu väite siitä, että fasistinenkin liikehdintä olisi muka ollut keinotekoisesti luotu ilmiö, jolla pyritään provosoimaan suursota heidän ja sionistien välillä. Eli valheita valheiden perään. Disinformaatioagentit ovat yleensä hyvin karkeita menetelmissään, mutta ilmeisesti tämä uppoaa heikkomielisiin… En tiedä onko Paasio ”pelkkä” valheiden uhri vai laskelmoivampi disinformaation levittäjä, mutta sanoisin, että Magneettimedian tulisi reilulla kädellä poistaa näitä viestejä. Tämä on yksi ainoita keitaita totuudelle ja valtavirrasta poikkeaville näkemyksille. Mielestäni tulisi ottaa tiukka linja totuudenvastaista roskaa vastaan. Kaikki muut mediat ovat sitä jo muutenkin täynnä.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
     1. Näkökulmasi asiaan on vähintään mielenkiintoinen ja kiitos vastauksestasi kommenttiini.

      Tietenkin olen pelkkä ”valheiden uhri” ,koska olen käynyt koulua
      Suomessa jossa historian opetus kuten muukin koulutus on osin
      korruptoitunutta,vääristeltyä tai osa totuudesta jätetty kertomatta.

      Kyseenalaistan esim. holokaustimyytin 6 miljoonasta kuolleesta juutalaisesta Punaisen ristin arkistojen perusteella ja kun ottaa huomioon Siionin vanhempien pöytäkirjat vertaamalla niitä historiallisiin tapahtumiin ja esimerkkinä kuuluisa lause:“If my sons did not want wars, there would be none.” Gutle Schnaper Rothschild.
      The Rothschild family are known to have funded the losers and the winners of all wars since the Napoleonic Wars of 1803 to 1815.https://www.conspiracies.net/rothschild-conspiracy/

      Mielestäsi on todennäköisempää ,että Hitler oli aito vastavoima
      kommunisteille/pankkimafialle kuin ,että hänet olisi nostettu
      valtaan luomalla ensin olosuhteet jotta hänen valtaannousunsa
      varmistetaan kansan hyväksynnällä jne?

      Minkä takia magneettimedian tulisi poistaa ”näitä viestejä”?
      Siksi ,että ne ovat maailmankuvaasi vastaan?

      Eikö keskustelu historiallisista tapahtumista ole hyväksi jotta
      voimme oppia vanhoista virheistä ja punnita totuutta avoimesti
      ilman sensurointia kuten valta/valhemedia tekee nykypäivänä?

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. Laitoit vahingossa saman tekstipätkän kahteen kertaan peräkkäin. Luin sen ja onhan siihen lisättävää.

   1. Alun takavarikko Rothschildeilta, teatteri ihan todennäköistä. Hitler jopa pyytää lainauksissa anteeksi hitaita toimiaan paronin vapauttamisessa.

   2. ”Claim: Hitler attacked a subsidiary of the New World Order (the USSR) instead of its heart, the City of London. This proves that Hitler was a Rothschild agent and false opposition.
   Rebuttal: Again, the reason that Hitler did not invade England was because he held out hopes for making peace. ”

   -Ihan tosi mahtava vastaselitys ja nyt voi esim tänä kysymyksen mielestäsi haudata? Nämä vastaukset eivät selitä mitään.

   3. ”Claim: Hitler failed to see that America had already succumbed to total Rothschild control. He should therefore have known that America would enter the war and knocked Britain out before the Americans could arrive.
   Rebuttal: Like Britain, America’s political class was not monolithic. The anti-war, anti-FDR forces in America were still very strong. Included among them were men like Charles Lindbergh and Joseph P. Kennedy.”

   Aika huutonauru vastaus, toinen kysyy miksei Hitler muka tiennyt yhdysvaltojen olevan täysin muurarien alla jo tuolloin. Toinen vastaa : Yhdysvalloissa oli myös paljon anti sota liikkeitä. Ehh. Eivät nämä liikkeet johda maata kulisseissa.

   Itse ajattelen että Hitler sanoi oikeita asioita mutta oli tähän mennessä kaiken perusteella mitä tiedän petturi. Sodanlietsonta johti Saksan täydelliseen tuhoon. En tiedä miksi täytyy keskittyä henkilöihin eikä sanoihin. Jos keskitymme demonisoimaan henkilöiden mukana automaattisesti puheet niin sepä vasta helppoa ja kätevää. Voimme ottaa vapaamuurari agentti Breivikin ampumaan lapsia ja kaikki mitä hän sanoi on ikuisesti pahaa. Jos Hitler Breivik sanoo että kansan ei kannata välttämättä antaa rahanpaino oikeutta yksityisille tahoille niin totta kai se on automaattisesti paha asia

   Plusääni(1)Miinusääni(3)
   1. No mitenkäs tuo Rothschild-väite on taustoitettu? Missä lähdeviitteet? Onko lainaus oikea? Onko kyse vankien vaihdosta tms?

    Homman ydin on kuitenkin se, että te trollit olette banksyerien asialla ja tietoisesti. Ammattisumuttajia. Rothschildit halusivat tuhota Hitlerin, koska hän edusti kuolettavaa vaaraa heidän pankkimafialleen. Hitlerin talous oli heistä riippumaton autarkia, jossa oli omat valuutat ja riippumattomuus ja ”tauti uhkasi levitä”.

    Tämä ei saa paljastua, joten levitätte huuhaata, ”Hitker-agentti” yms. moskaa. Mini muukaan juttu ei saa paljastua. Kaikki informaatiovirrat melkein netissäkin kun ovat pankkimafian kontrollissa

    Plusääni(9)Miinusääni(1)
  3. Hitlerin noustua valtaan Saksa oli todella alhaalla
   Before Hitler Came: How the Germans Went Crazy for Sex (video)
   NO account of the Jewish Question in Germany can be complete without some mention of the tidal wave of sexual immorality that was to engulf the country during the period of the Weimar Republic (1919-1933) following World War One. This also happened to be the apogee of Jewish power in Germany. Every single sphere of major influence had now fallen under Jewish control.
   — Juutalaiskysymystä Saksassa ei voida tutkia perusteellisesti ilman mainintaa seksuaalisen moraalittomuuden hyökyaallosta, joka tulvi maahan Weimarin tasavallan aikana (1919-1933) ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tämä tapahtui kun juutalaisvalta Saksassa oli suurimmillaan … kun jokainen tärkeä vaikutusvaltainen alue oli joutunut juutalaisen valvonnan alle.
   Juutalaiset toivat tämän pornografisen ”taidemuodon” Saksaan, joka oli täysin tuntematon ennen suurta sotaa, joten juutalaisia voidaan pitää vastuussa moraalin yleisestä heikkenemisestä.
   Saksalaiset olivat näiden kulttuurimarxilaisten ensimmäiset ’marsut’, jotka kaikki olivat alun perin juutalaisia lukuun ottamatta Habermasia.

   Kaava on yksinkertainen: tuhota uskomusjärjestelmä, johon kyseinen yhteiskunta perustuu, erityisesti sen uskonto ja sen perinteiset kunnian ja kunnioituksen koodit. Edistää jumalattomuutta ja epätoivon filosofiaa.
   Voit panna sen vielä selvempään muotoon: alentaa ihmiset eläimiksi, jos haluat hallita niitä.
   https://www.darkmoon.me/2018/before-hitler-came-how-the-germans-went-crazy-for-sex/
   Protocols of Zion are Genuine: Col. House Had a Personal Copy
   https://www.henrymakow.com/2018/03/protocols-are-genuine.html

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Kuvitellaanpa, että jossakin on kansa ja siellä kansalaiset Herra X ja ja Y. Jossain vaiheessa kansan keskuuteen tulee ”juutalaisia”, joita eivät tuon kansan moraalikoodit sido. Tämän jälkeen ”juutalainen” tarjoaa Herra X:lle huomattavaa rahalainaa, jonka avulla Herra X voi nousta toisten kansalaisten yläpuolelle mm. kauppaa tai teollisuutta harjoittamalla ts. kapitalistiksi. Kun kapitalistien määrä hiljalleen kasvaa, niin rahavaltansa avulla he ajavat yhteiskunnan siihen pisteeseen, että kansalaiset tulevat riippuvaisiksi kapitalisteista ts. kansalaisten mahdollisuudet elättää itseään omaehtoisesti lakkautetaan (esim. käsityöllä tai maanviljelyllä).

    Jossakin toisaalla on toinen ”juutalainen”, joka tarjoaa kansalainen Herra Y:lle löyhän seksuaalimoraaliin liittyviä palveluksia. Kynnystä turvautua palveluihin alennetaan heikentämällä kansan moraalia ja ymmärrystä massaviihteen ja kasvatuksen avulla, kun nämäkin molemmat toimialat ajautuvat ”juutalaisten” hallintaan.
    Jos molemmat Herrat X ja Y tarttuvat ”juutalaisten” syöttiin, niin kuka oikeastaan on vastuussa seurauksista? ”Juutalaiset”, Herra X ja Y vai kansa, joka antaa sekä ”juutalaisten” että em. herrojen mellastaa vapaasti ja tuhota kansakuntansa moraalin ja häpäistä sen kansalaiset viemällä niiltä mahdollisuudet omaehtoiseen toimeentuloon.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Erittäin hyvä haastattelu jossa Bausman kertoo niitä puolia Venäjästä joista valtamedia tietoisesti vaikenee tai kokonaan kieltää ja vääristää.
   Kun Venäjä elää NWO-eliitin jatkuvan uhkailun ja sotauhan alla niin meille syötetään koko ajan valtamedian toimesta täysin virheellistä kuvaa Venäjästä. Siksi suurin osa kansasta elää väärän tiedon ja propagandan vallassa, valitettavasti, mikä ei ole maamme edun mukaista.
   Olisikin suositeltavaa että mahdollisimman moni katsoisi videon ja saisi totuudenmukaisemman kuvan Venäjästä ja sen politiikasta. Löytyisipä vielä joku taho joka tekisi siihen suomenkielisen tekstityksen.

   Charles Bausman is the editor and publisher of Russia Insider. He has worked in finance in Russia since the early 1990s, specializing since 2009 in large-scale investments in agriculture. He worked for NBC News in Moscow in the late 1980s. Charles has an MBA in finance from Columbia University, and a degree in history from Wesleyan University. He speaks Russian and German.
   https://russia-insider.com/en/russia-insider-editor-charles-bausman-interview-red-ice-tv-video/ri22773

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
    1. Russia Desires Respect and Cooperation, Not to Bankrupt the U.S.
     … One may approve or disapprove of Pres. Putin’s decisions, but it is a fact for anyone caring to investigate it that Russia’s head of state is a careful, systematic, and consistent thinker.
     ”The real problem with America is that it is morally bankrupt.
     John Bull:
     ”I think there are two primary things regarding Mr. Putin that drive American politicians crazy. The first being that Mr. Putin (and Lavrov) is an adult and acts like an adult–our nation of geriatric teenagers can’t handle that at all. The other issue is one American politicians can’t comprehend (because they have no clue how to do it) and that is his consistency. How do you legitimately bad mouth and discredit a guy who is so consistently adult? A third related issue is Putin’s strange insistence on keeping Russia, Russian.
     https://russia-insider.com/en/russia-desires-respect-and-cooperation-not-bankrupt-us/ri22811

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. Näin toimii Orwell-Sipilän POLPO:

  ”Juuri nyt! Videokuvaaja Olli Heikkilä ja kaksi muuta otettiin kiinni kurdien kuvaamisesta Tampereella!
  Helsingin poliittisen poliisin tauti on tarttunut Tampereen poliiseihin. Illalla pidätettiin kolme suomalaismielistä kansalaisaktivistia vain sen takia, että he seurasivat mielenosoitusta…”,
  https://mvlehti.net/2018/03/14/juuri-nyt-videokuvaaja-olli-heikkila-ja-kaksi-muuta-otettiin-kiinni-kurdien-kuvaamisesta-tampereella/

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 5. Markku Juutiselta hyvää pohdintaa.
  Maamme on ajautunut vaarallisesti globalistien hallintaan joille isänmaaksi kelpaa vain Mammona. Tästä seuraa juuri tuo artikkelissa kuvattu ristiriita: yhteiskunta hajoaa kun sen ylläpitoon tarvittava varallisuus siirtyy yhä enemmän miljonääri-globalistien veroparatiiseihin eikä ole käytettävissä yhteiskunnan rakenteiden turvaamisessa eikä ns. ’yhteisen hyvän’ (kaikkia hyödyttävän) ylläpitämisessä.
  Yhteisiä resursseja hyödynnetään silloin vain pienen eliitin hyväksi, ei kaikkien kuten tulisi tehdä jos halutaan pitää kansa ja yhteiskunta elinvoimaisena ja eheänä. Ei ole mitenkään moraalisesti perusteltua eikä edes viisasta että muutama prosentti ihmisiä voi viedä valtaosan kakusta vaikka kaikki ovat sitä yhdessä leiponeet.
  Tosiasia on että kokonaisuus on aina kuitenkin osia tärkeämpi ja kun kokonaisuus hajoaa niin sen osista tulee pelkkiä irrallisia sirpaleita vailla käyttöarvoa. Ne eivät enää palvele toimivaa kokonaisuutta vaan pikemminkin hajottavat sitä.
  Globalistien ahneuden tavoite on juuri tämä yhteiskuntien toiminnan ja eheyden kannalta tärkeiden rakenteiden hajottaminen ja pilkkominen koska he eivät halua edistää muuta kuin omaa etuaan. Se jättää yhä suuremman määrän näistä rakenteista riippuvia yksilöitä hätään ja ahtaalle, eliitin armoille. Entistä suurempi määrä jää ulkopuolelle ja sen elämä kurjistuu ja yhteiskunta polarisoituu.
  Siksi pitäisi kansalaisten herätä ja yhdistää voimiaan enemmän sellaisen sosiaalisen ja kokonaisuudesta huolta pitävän demokraattis-sosialistisen yhteiskuntarakenteen luomiseen, jota artikkeli kuvaa, ja lopettaa riitely epäoleellisista pikkuasioista.
  Kansan valitseman yhteiskuntaa johtavan poliittisen tahon pitäisi ymmärtää, että nykyinen globalismin ’minulle kaikki’- tie vie vain entistä syvemmälle kurjuuteen ja kasvaviin epäkohtiin eikä hyväksyä sitä yhteiskunnan toimintamalliksi.
  Sopiva määrä yksilökeskeisyyttä ja kilpailua on hyvä asia mutta kun ne nousevat ylimmiksi niin ollaan menossa kehityksessä taaksepäin ja kohti perikatoa. Meidän pitäisi siksi saada eduskuntaan ja maan johtoon enemmän – tai vain sellaisia, jotka sanoutuvat selvästi irti globalisti-eliitin tuhoisista NWO-hankkeista ja alkavat rakentaa yhteiskuntaa jossa yksilö ei saa nousta kokonaisuutta hajottavaksi voimaksi vaan nousee sitä lujittavaksi tärkeäksi voimavaraksi.

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
  1. Mielestäni ei ole. Ihan vasta oli sensuuntaista juttua ilmaan heitettynä koepallomaisena juttuna Venäjän valtakoneiston suunnalta. Ilmeisesti juuri polttoaineeksi valeoppositiolle ja juurikin tyynnyttelemään syytöksiä, kun juuri vaijhtoehtoväen parissa oli maailmanlaajuisesti juttua tuosta BIS-pnakille alisteisuudesta.

   Venäjän tilanne on aika surkea. Se on alistunut osaksi gliobaalia taloussysteemiä ja sitä pidetään tosiasiassa siirtomaan asemaassa. Sellaisena raaka-aineiden kaupustelijana

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Suomi on vallattu rahan vaomalla . ( Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Mikä on niin ”omanlaista lainsäädäntöä”; että sitä kannattaa miljoonilla lahjoa ?

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhata aiotaan kaapata.” ( Suomeksi varastaa ).

  Lailla 444/2012 tämän lahjonnan saattelemana VARASTETTIIN 1,3 – 3 miljardia pienyritysten omaisuutta pankki-vakuutuslaitoksille; samalla pelastaen Suomen pankit EU-stressitestiltä. ( Suomessa ainoana pankit tästä selvisivät varastettujen miljardien avulla).

  Varkasu totetutettiin seuraavasti; pankit fuusiovat 1.1. 2013 samalla sekunnilla, kun ”laki” astui voimaan poistaen jopa 3 miljardin velan vakuutuslaitosten taseissa tehden siittä jopa 6 miljardia ”vapaatapööomaa”.

  Tämän varakauden seurauksena moni pienyritys EI selvinnyt ja suomeen tuli 10 000 – 20 000 työtöntä LISÄÄ tämän investointivarojen varkauden seurauksena !

  Lainsääädntövaltaa ei uskallettu näin härsisti myydä ILMAN VALTIOPETOSTA ;

  Julkinen lakitietokanta Fiinlex: Suomen perustuslaki 118 § …Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Eli varkauden KOHTEISTA tehtiin ennen varkautta 2 ”eduksunnan” voimin IHMISOIKEUDETTOMIA saattamaan tätä miljardivarkautta / valtiopetosta Valtakunnanoikeuden JULKISEEN tutkintaan !

  Tässä oli JULKISET todisteet Suomen lainsäädäntövallan myymisestä rahan vallalle !

  Lisää yksityiskohtia archive.is / kimmoleaks.fi … hyviä lukuhetkiä … tarvittavat rikosilmoitukset näist on tehty USEAAN kertaan … kaikki jätetty tutkimatta !

  Lehdistö EI salli edes keskustelua PL 118 §:stä ja sen taustoista … kunten Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa …. petokset siis ovat SUUNNITELMALLISIA !

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. YK:n ihmisoikeuskomissaari vaati jo lähes 20 vuotta sitten kansakuntien pikaista sekoittamista massaimmigraatiolla. Hänen mukaansa homogeeninen kansakunta on ”natsikonsepti”, jota vastaan taistelemaan YK ylipäänsä perustettiin.

  Nyt Eurooppa tuhotaan ihmisvirroilla rikollisen eliitin toimesta

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Kyseessä on liki sata vuotta vanha Coudenhove-Kalergi –suunnitelma (itse asiassa koko ihmiskunnan suunnitelma heti syntiinlankeemuksesta alkaen). Sen perustana ei varsinaisesti ole ”YK”, ”YK:n ihmisoikeuskomissaari” tai ”rikollinen eliitti” vaan sitä/heitä ohjaava perkele. Koko jumalatonta (Kristuksessa pelastumatonta) ihmiskuntaa, myös Suomen kansaa, ohjaa perkele: ”koko maailma on perkeleen vallassa” (1. Joh. 5:19) – – ”saatanan vallassa” (Ap. t. 26:18).

   Jumala viittaa koko nykyisen kristuksettoman ja siten jumalattoman ihmiskunnan nykyiseen saatanalliseen yhteisponnistukseen täydellisen perkeleen (= jumalattoman ihmisen) maailmanvallan luomiseksi (”sananvapaus”, ”ihmisoikeudet”, ”demokratia”, ”globalisaatio”, ”suvaitsevaisuus”, ”vihapuheen vastustaminen” jne.) jo Baabelin tornin rakentamista koskevassa raamatunkohdassaan, jossa hän puhuu silloisesta ihmiskunnasta näin:

   ”Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa: ’Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi’. Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: ’Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan’. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: ’Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä.’ Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan” (1. Moos. 11:1-9).

   Silloinen ihmiskunta (joka siis vedenpaisumuksen jälkeen kulki yhtenä ryhmänä) ryhtyi ”rakentamaan itselleen kaupunkia ja tornia, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tekemään itselleen nimen, etteivät he hajaantuisi yli kaiken maan’.” Jo silloin siis ihmiskunnan ainoa motivoiva voima oli perkeleen palvonta (saatananpalvonta), koska syntiinlankeemuksessa ihmiskunta joutui sydämissään perkeleen ja synnin orjuuteen (siksihän Jumalan Pojan täytyi tulla ja lunastaa hengellään meidät perkeleen vallasta). Rakentaessaan ITSELLEEN kaupunkia ja tehdessään ITSELLEEN nimeä he rakensivat PERKELEELLE kaupunkia ja tekivät PERKELEELLE nimeä, koska heidän sydämissään hallitseva perkele ohjasi kaikkia heidän ajatuksiaan, sanojaan ja tekojaan. Luonnollisen ihmisen oma tahto on perkeleen tahto, luonnollisen ihmisen minuus on perkele hänessä, luonnollisen ihmisen ymmärrys on perkeleen ymmärrys jne. Perkeleen orjana koko jumalaton ihmiskunta on perkelelauma. Omaa valtakuntaansa ja nimeään rakentaessaan ihmiskunta rakentaa perkeleen valtakuntaa ja perkeleen nimeä.

   Jumala sanoi: ”Tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä.” Hän antaa siis ymmärtää, että tulee toinenkin yritys. Tätä toisen yrityksen aikaa elämme parhaillaan. Koko ihmiskunta yrittää luoda maan päälle ihmiskunnan yhteisen valtakunnan ilman uudestisyntymistä Kristuksessa. Oikean evankeliumin opetus on lopetettu kaikkialla (jopa kirkoissa), ja tilalle on jäänyt yksin perkele (ihminen itse luonnollisine tahtoineen ja omine ”evankeliumeineen”) luomaan ”hyvää ihmiskuntaa”, perkeleen maailmanvaltaa (”globalisaatio”, ”ihmisoikeudet”, ”sananvapaus”, ”demokratia”, ”suvaitsevaisuus” jne.).

   Silloisen ihmiskunnan Jumala hajotti pitkin maailmaa, koska hän ei vielä tahtonut tuhota ihmiskuntaa ja maailmaa vaan hän kokoaa sanansa (alkuevankeliumi Kristuksesta jo 1. Moos. 3:15) julistuksen avulla itselleen ikuiseen valtakuntaansa kristittyjä (uudestisyntyneitä, siis perkeleestä vapautuneita kristittyjä). Ja olihan Jumala alun perinkin käskenyt ihmiskuntaa ”täyttämään maan” eikä jäämään yhteen perkeleenpalvonnan paikkaan (1. Moos. 1:28; 9:1). Maailma (ja Suomi) on yhä pystyssä vain sen vuoksi, että Jumala kokoaa sanansa julistuksen avulla yhä itselleen ikuista omaa kansaansa. Nyt Suomessa evankeliumin opetusta ollaan lopettamassa kaikkialla, ja se on maailmanlopun merkki.

   KAIKKI nyky-Suomessa ja maailmassa on nykyään uuden Baabelin tornin rakentamista, perkeleenpalvontaa. Kuten Jumala ennen hajotti ihmiskunnan pitkin maailmaa, nyt on edessä maailmanloppu ja helvetin tuomio. Se on aivan ovella, kuten ihmiskunnasta näkyy. KAIKKI, mitä nykyinen ihmiskunta tekee, on perkeleenpalvontaa, koska luonnollinen, Kristuksessa pelastumaton ihminen on syntiinlankeemuksesta johtuen sydämessään luonnostaan perkeleen orja. Ihminen itse on luonnostaan ”rikollinen” Jumalan edessä – koko ihmiskunta.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
 8. Maanviljelijältä VILlle

  Baabel = Baal + Bel = Baal-ukkosjumala + Bel-auringonjumala = kaksi jumalaa = dualismi = paha-hyvä, musta-valkoinen, vasen-oikea, jne.
  Mutta: meidän hyvä on toisten paha, meidän musta on toisten valkea, meidän väärä on toisten oikea, meidän päivä on toisten yö, jne.
  Hyvyys ja pahuus, mustuus ja valkeus jne. ovat täysin subjektiivisia näkökulmakysymyksiä niin ”meillä” kuin ”toisillakin”, niin rankkaa kun sen hyväksyminen ”meistä” saattaakin tuntua.
  Kenellä on VALTA, sillä on VOIMA pakottaa ”meidän” lisäksi ”toiset” omaksumaan ”minun” hyvä hyväksi, oikea oikeaksi, väärä vääräksi, valkea valkeaksi ja musta mustaksi. Edellämainitussa on jumaluuden olemus pähkinänkuoressa: valtapyramidin kärkipiikki.
  Kun toiseuden dualistinen polariteetti-antagonisti hävitetään, häviää sen mukana peilikuva johon ko. alkusubstanssi vertautuu-määrittyy.
  Tämän vuoksi monoteismia ei tosiasiassa ole olemassakaan, koska sekä näennäismonoteistiset kristinoppi että islam (juutalaisuudesta nyt puhumattakaan) tarvitsevat jumalansa määritteleväksi vastakohdaksi dualistisen anti-jumaluuden (siis Perkele-Saatanan tms.).
  Kaksi on jo monta: siksi dualisimi on polyteismin minimaalisin muoto.
  Näin tosiasiassa myös kristinoppi, juutalaisuus, ja islam ovat dualistituuttaan polyteistisia.
  Vanha sananparsi ”Deus est Daemon inversus—et inversus” eli ”Jumala on Paholainen toisinpäin—ja toisinpäin” kiteyttää dualismin probleeman oivasti: ei ole pitävää tietoa siitä kumpi onkaan se jumala ja kumpi paholainen tosiasiassa.
  ”Meillehän” asia on tietenkin päivänselvää: ”meidän” jumala on ainoa oikea jumala ja ”toisten” jumala on aina paholainen.
  Ah, eix teeki gutaa uskonvarmuudelle…?

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
  1. Pakanallista roskaa. Ettäkö kaikki maailmassa on subjektiivista. Eli jos vaikka naapurisi tulee ja aivan syyttä tappaa sinut ja koko perheesi ja sukusi, emme voi objektiivisesti kutsua tekoa pahaksi? Oletko opiskellut Talmudia? Ajattelutapasi on nimittäin tätä luokkaa.

   Mitä tulee kristinuskoon, siinä ei ole dualismia olemassakaan. Saatana ei ole henkiolento tai mikään yksilö lainkaan, vaan personifikaatio ihmissydämessä synnynnäisesti asustavasta taipumuksesta tehdä syntiä. Eli Jumalalle ei ole todellista vastavoimaa lainkaan. Ihmiset toki hänelle päänvaivaa aiheuttavat, mutteivat omalla saatanallisella syntisyydellään voi häntä vastaan todellisesti kilpailla. Ihminen on heikko.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Pakanallista roskaa kyllä, kuten Fidus sanoi, mutta ennenkaikkea humanistista (Juutalaista) roskaa. Sekulaari humanismi joka riivaa niin yliopistoja/kouluja kuin koko kansan (ja maailman) ’henkeäkin’ juontaa juurensa juutalaiseen Talmudismiin, Farisealaisuuteen/Saddukealaisuuteen – nämä samat saatanat naulasivat Jeesuksen Kristuksen ristille!

  Tämä moderni ’farisealaisuus’ antaa pohjan niin ateismille, humanismille, satanismille kuin pakanauskonnoillekin. Juutalaisuudessahan on kyse heidän omasta visiostaan ja oman käden kautta ”pelastumisesta” ja ”omaan taivaan luomisesta maan päälle” – Juutalaiset uskovat että he ovat itse (kollektiivisesti) heidän oma ”messiaansa” ja heidän ”taivaansa” on meidän helvettimme. Heidän ”taivaassaan” me muut olemme heidän orjia, ja he ovat ’pyramidin’ huipulla. Tämähän juuri on se pohjarakennelma niin ”Uudessa Maailmanjärjestyksessä” kuin vaikkapa ”Kalergi-suunnitelmassakin”. Rotusekoitus olennaisena osana, mistä myöhemmin hieman lisää.

  Äkkiseltään voi huomata kuin lähes tulkoon (ellei jopa kirjaimellisesti) KAIKKI on tätä ”humanismia” ja juutalaisuutta/farisealaisuutta. Transhumanismi, satanismi, ”illuminaatio” ja muu ”valaistuminen” (jossa pohjana mm. juutalaisten järjestämä ”Ranskan” vallankumous; jossa mottona sama ’marxistinen’ valhe, kuten tänä päivänäkin mutta vain eri nimellä: ”diversity”, ”tasa-arvo” ja multikultti), pakanauskontojen humanistisuus, evoluutioteoria, trans- ja homoseksuaalisuus jne.jne.jne. Kaikin keinoin ”tieteen” ja ihmisen ”viisauden” kautta ikuiseen ja onnelliseen elämään – oman käden kautta. Nimim. ”Maanviljelijä” varmasti koki suurta viisauden ja mahtavuuden tunnetta tuota (onnetonta) tekelettä kirjoittaessaa, olenhan minä itsekin vastaavanlaista hörhöilyä joskus ”harrastanut” (entinen ateisti/neg. agnostikko yms.). Se mikä tässä ihmisen omassa ”viisaudessa” on varsin metkaa, varsinkin niiden kohdalla jotka ovat enemmän tai vähemmän ns.”Jew-wise” (eli perillä juutalaisista ja heidän maailmanherruudestaan), on se, että tämä järkipohjainen päättely loppuu aina kun alkaa tuntumaan hieman epämukavalta; esim. että voisiko oikeasti ollakin niin, että en itse olekaan itseni herra jne. Tässä keskeisenä seikkana siis se, että ollaan tietoisia siitä että esim. holokausti, lääketiede, historiakirjoitus ja virallinen historiallinen narratiivi (jne.) ovat kaikki juutalaisten toimesta vesitettyjä/sepitettyjä valheiden verkkoja, mutta jostain syystä sitten evoluutioteoria, ateismi/humanismi, kosmologia ym. ovat ”täysin luotettavia totuuksia”. Monet tieteen ikonit tulevat okkultistisista salaseuroista ja esim. evoluutioteoria on täysin sama vanha Kanaanin maan ”pakana”-valhe (”alemmista elämänmuodoista tulivat ylemmät elämänmuodot”; muistaakseni myös Kabbalassa), siinä missä Kvanttifysiikka ja mm. ”Big Bang” ovat samaa vanhaa Kabbalistista sontaa. Sitten on tietysti kaikki tämä ”simulaatioteoria”, ”ancient alien” (tai ”prometheus”) ja muu ”one-ness” (”olemme kaikki yhtä”) sonta, joka on myös omaksuttu ”tieteen” piireissä varsin ”vakuuttavaksi” teoriaksi/vaihtoehdoksi. Siis mitä tahansa muuta kuin Jumala ja Hänen sanansa! Elämä siis alkoi, näiden urpojen mielestä, todennäköisemmin jonkun tietokone-ohjelmana tai esim. ”alieneiden” istuttamana, mutta jos uskot Raamattuun niin olet hörhö. Hohhoijaa…

  Aikanaan ”viisaat miehet” sanoivat, että humanismi tulisi olemaan ”se uusi uskonto maailmassa”, ja kuinka kävikään? Kannattaa muuten, vaikka ihan mielenkiinnon vuoksi käydä katsomassa mitä Frankfurtin koulukunnan ”jampat” sanoivat ja esim. mitä Protokollissa sanottiinkaan. Vankan pohjan tälle tietysti luo heliosentrisyys ja evoluutioteoria. Humanismi on luonnostaan itsekästä, omahyväistä maailman palvontaa, josta juuri Jumalan sana varoittaa ja käskee pysymään erossa.

  ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” – Room. 12:2

  ”Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.” – 1 Joh. 2:15-17

  Talmud ja talmudismi on luonnostaan vastuun välttämistä, Jumalan sanan kieroon vääntämistä sekä yleensäkin luonnostaan pahaa ja väärää. Tämä sama luonne näkyy esim. juutalaistetussa ”oikeusjärjestelmässä”, varsinkin USA:ssa, jossa todellisuudessa ei ole oikeutta ollenkaan. Rikolliset voidaan laskea vapaiksi tai heidän tuomio on todella lievä (rikokseen nähden), koska heidän (juutalainen) ”lakimies” osasi puhua ”nokkelia”. No, mitäpä saatanat, nuo käärmeet muuta osaisivatkaan.

  ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen.’ Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?” – Matt. 23:29-33

  Ja kuka olikaan heidän isänsä? Perkele itse (Joh. 8:44 jne.).

  Mitä tulee Fiduksen muuhun kirjoittamaan, niin tähän on kyllä minun puututtava.

  Fidus kirjoittaa:
  ”Saatana ei ole henkiolento tai mikään yksilö lainkaan, vaan personifikaatio ihmissydämessä synnynnäisesti asustavasta taipumuksesta tehdä syntiä”

  Saatana ei ole mikään yksilö kyllä, mutta Saatana ei myöskään ole mikään ”ihmissydämessä synnynnäisesti asustava taipumus tehdä syntiä”. Eikös tämä ole täysin sama väite kuin se, että Saatana on ”liha”!? Tämä dogma on varsin virheellinen/valheellinen ja ennenkaikkea jopa Jumalaa pilkkaava, vaikkakaan Fidus ei sitä varmastikaan niin itse ole tarkoittanut tai ajatellut.

  Linkkinä (moni-osainen) ’tutkielma’ aiheesta:
  https://christogenea.org/podcasts/phony-no-satan-dogma-part-1-clifton-emahiser

  Oliko siis Jeesusta Kristusta – JUMALAA IHMISEN MUODOSSA! – koetellut Saatana, siis hänen lihansa, hänen sydämensä?!?! Tämähän on Jumalanpilkkaa! (Vaikkakaan Fidus ei sitä varmastikaan niin tarkoittanut)

  ”5 Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. 6 Hän sanoi Jeesukselle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'” 7 Jeesus vastasi hänelle: ”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'”

  8 Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston 9 ja sanoi: ”Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.” 10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'” – Matt. 4

  Veikö Jeesuksen ”oma sydämensä”, oma lihansa (älkää myöskään unohtako tämän premissin Jumalaa pilkkaavaa luonnetta) hänet vuorelle? Sanoiko Jeesus omalle lihalleen ”mene pois”? Näyttikö Hänen lihansa Hänelle maailman valtakunnat ja pyysi polvistumaan?

  Se, että tarvitseeko esim. tämä Jeesuksen vieminen vuorelle ns. yli-luonnollista ymmärtämistä, niin se on aivan toinen asia ja asian ymmärtämisen kannalta lähes merkityksetön. Monet, kuten minäkin ennen, ymmärtävät tuon (vuorelle viemisen) yli-luonnollisena ”teleportaationa” tai muuna tapahtumana, vaikkakaan tällaista ymmärtämistä/lukemista ei asialta vaadita. Myöskään ”maailman kaikki valtakunnat” ei tarkoita sitä kirjaimellisesti, mikä käy ilmi mm. kreikankielisistä teksteistä. ”Maailmalle” UT:ssa on 3 (kreik.)sanaa joilla omat kontekstinsa, mutta tämä ei ole mitenkään oleellista juuri nyt.

  Samoin tämä ”Saatana on liha”-argumentti tuhoaa ns. ”protoevangelionin”, eli tuo ”proto-evankeliumi” mikä annetaan 1. Moos. 3:15!

  Saatana tarkoittaa engl. ”adversary” eli vastustaja/vihollinen, tai ”accuser” eli syyttäjä. Tämän sanan käyttö ja sen ymmärtäminen riippuu täysin kontekstista. Esim. Pietaria kutsutaan saatanaksi Matt. 16:23, jossa itse asiassa Fiduksen premissi voisi vielä jotenkin toimiakin, koska Jeesus sanoo ”Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!”, mutta se toimisi ainoastaan tässä jakeessa ja tässä kontekstissa (jälleen esim. väite että Jeesuksen – JUMALAN – liha olisi saatana!). Jeesus kutsuu Pietaria saatanaksi hänen sanojensa/käytöksensä takia, ei sen takia että hän olisi punainen, sarvilla ja hiilihangolla varustettu paholainen. Myöskin tämä ”puna-sarvi-hanko” saatana tai se että Genesiksen ”käärme” olisi kirjaimellinen käärme on täysin typerä. Kyseessä on Heprealainen idiooma, vertauskuvallinen kielenkäyttö, joka sisältää keskeisen (seksuaalisen, rodullisen ja ”dual-seedline”) pointin jota ilman Raamattua taikka maailmaa ei voi juuri ymmärtää (ei ainakaan täysin). Niin, ja tämänkin pointin tämä ”saatana on liha”-väittämä kieltää (tietoisesti tai tietämättä).

  Saatana on siis (moni-)entiteetti, jonka (ko. sanan/merkityksen) konteksti määrittää sen mihin se kohdistuu. Esim. langenneet enkelit.

  ”Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan vaan hylkäsivät omat asuinsijansa” – Juud. 1:6 (Se että tippuivatko/lankesivatko he kirjaimellisesti ei ole oleellista verrattuna siihen, että ymmärtää että he hylkäsivät/menettivät asuinsijansa)

  ”Jeesus sanoi heille: ”Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama.” – Luuk. 10:18 (Tässäkin.. Kirjaimellisesti vai vertauskuvallisesti? Vai onko oleellista sen sijaan miksi ja mitä eikä niinkään miten? Tämäkin tietysti kumoaa tämän ”Saatana on liha”-väitteen!)

  Samoin ”Lucifer”. ”Lucifer” on saatana, mutta saatan ei (yksistään) ole Lucifer.

  ”Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:* ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.” – 1. Moos. 3:15 — Peilaa tämä Ilm. 12:9 kanssa!

  ”Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.” Ilm. 12:9

  Miten tämä sopii tähän ”saatana on liha”-väitteeseen? No ei mitenkään! Samoin Ilm. 12:4:
  ”Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.” – Tämä on suora viittaus Edomiitti-Juutalaiseen perkeleeseen Herodiin!

  Myös Jobin kirjassa:
  ”Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat taas koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös Saatana oli heidän joukossaan. Herra kysyi Saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi: ”Olen kuljeksinut pitkin ja poikin maita mantereita.” — Eli saatana ”oli heidän joukossaan” jne.

  ”… jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle…” (Ilm. 12:9) *Kuka tässä maailmassa onkaan tuo saatana, tuo koko maailman eksyttäjä? Annan vihjeen: j**talaiset.

  ”Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.” – Room. 16:20. ”Saatana on liha”???

  ”päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan” – Ilm. 20:7-8 – Ja keneen tämä taas sopii kuin hanska käteen?!

  Juutalaiset (ja muut ei-valkoiset, ei-israelilaiset [Raamatun Israel!] rodut/kansat) ”polveutuvat” näistä langenneista enkeleistä (mm. 1. Moos. 6 jne.). Kainin (kirottu) ’suku’, Esaun Kanaanilaisiin sekoittuneet (Kanaanilla myös kirous!) jälkeläiset muodostavat geneettisen pohjan ns. ”juutalaisille”, eli näille vale-JUUDEALAISILLE, vale-Israelille.

  Jumalahan käski (Raamatun) Israelin tuhota nämä rodut, mutta meidän esi-isämme epäonnistuivat. Tämä tulisi sitten kostautumaan meille, todelliselle Israelille (mm. 4. Moos. 33:55, Ps. 83 ja monet em. jakeet saatanasta jne.).

  Antikristuksesta.

  ”[…] In the entire Bible, the word “antichrist” only appears on five occasions, one of them in the plural, and all of these are in the short epistles of John, at 1 John 2:18, 2:22, 4:3, and at 2 John 7. In the first epistle of John, at 2:18, we read: “Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.” So we see that there were many antichrists even at John’s time. To wait for a single future Anti-Christ, rather than investigate to find out who it was that John was talking about, Christians are depriving themselves of great understanding.

  Further on in his epistle, at 2:22-23, John states: “Who is a liar but he that denieth that Yahshua is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father”, and in the historical context of John’s writing, the apostle can only be describing the Jews. In first century Judaea, people who accepted Christ lost their identity as Judaeans (“Jews”), and amalgamated with their fellow Greek and Roman Christians, all becoming “one in Christ”. […]

  John continues at 4:1-3: “Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Yahshua Christ is come in the flesh is of God: And every spirit that confesseth not that Yahshua Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.” So while Christians await “The Anti-Christ” whom they believe to be some future beastly ruler often depicted with science-fiction quality abilities, the truth is that the antichrists have walked among us for thousands of years already! Many of them today are still called “Jews”, and adhere to that same false religion in which they rejected Christ! Their spirits are not from God, but are rather from their own father – the devil (John 8:44). John speaks of them further, at 1 John 5:10: “He that believeth on the Son of God hath witness in himself; he that believeth not God hath made him a liar: because he believeth not the record that God gave of his Son.” The Jews, by rejecting Jesus Christ, esteem God to be a liar, while hypocritically claiming to be of God!” https://christogenea.org/overview/anti-christ-dummies

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Ainakaan tähän hätään tuskin vastaan kaikkiin kysymyksiin ja seikkoihin, joita toit esille, mutta pyrin kuitenkin käsittelemään näistä oleellisimmat.

   Huomaa että Jeesus oli samanaikaisesti sekä täysin Jumala että täysin ihminen. Tämä käy ilmi monista jakeista. Esimerkkeinä toimikoon:

   Joh. 1:14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

   Eli Jeesus tuli lihaksi. Jeesus tunsi inhimillisiä tuntemuksia, kuten väsymystä, nälkää, jopa pelkoa. Koska hän oli myös ihminen, lihaa. Mutta miksi näin?

   Hepr. 2:18 Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.

   Hepr. 4:14-16 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

   Eli Jeesusta koeteltiin samoin kuin meitä kaikkia, kuten lihallista ihmistä, mutta hän ei koskaan tehnyt syntiä. Tämä jälkimmäinen seikka oli se, mikä erotti hänet meistä, teki hänestä täydellisen, Jumalan. Hänen lihansa koetteli häntä, mutta hän ei antanut myöten synnille. Ei siis ole lainkaan kummallista, että ihmissydämestä kumpuava viettelys ja halu tehdä syntiä (eli saatana, ”vastustaja”) koetteli myös häntä, mutta hän ei koskaan langennut näihin lihallisiin heikkouksiin.

   Läpi Vanhan Testamentin saatana tarkoittaa yksinkertaisesti vastustajaa, joka saattoi olla kuka vaan. Esimerkiksi Jobin saatana oli vain joku kanssaihminen, ei sen enempää. Huolimattomat ja erehtyneet kääntäjät eivät ole kääntäneet sanaa asianmukaisella tavalla Vanhassa Testamentissa, sillä he peilasivat siihen Uudesta Testamentista saamaansa käsitystä saatanasta, joka toki sekin oli virheellinen. Uudessa Testamentissa saatanaa käytetään laajemmin kuvaamaan abstraktia asiaa (ihmissydämessä asuvaa halua tehdä syntiä ja tuota halua seuraavia ihmisiä, mitä Pietarikin ainakin hetkellisesti edusti), joka ei muuten tulisi ymmärrettäväksi lukijoille. Selkeästi se ei useimmille tullutkaan, valitettavaa kyllä, mutta tämä johtuu kääntäjien ja lukijoiden omasta kyvyttömyydestä.

   Mielestäni ei ole lainkaan typerää ajatella, että Eedenissä oleva käärme olisi ollut kirjaimellinen käärme. Teksti ei anna syytä olettaa muutakaan. Kyllähän Jumala sai enkelinsä kautta Bileamin aasinkin puhumaan. Taivaallisen taistelun lohikäärme taas on ihmissynnin ja sen synninhimon eli saatanan personifikaatio, ei kirjaimellinen lohikäärme. Asiayhteys on tärkeä. Lohikäärme ja Eedenin käärme ja niihin liittyvä profetiat taas käsittelevät pitkälti samaa asiaa eli voittoa ihmissynnin yli.

   Seedline-ajattelu taas ei lainkaan pohjaudu Raamattuun, vaan on pelkkä ylivilkkaan ihmismielen luomus. Kain oli murhamies, muttei hänessä mitään yliluonnollista ollut. Hänen sukunsa sammui Tulvaan. Jos mietimme vaikka valejuutalaisia, he ovat piikki ihmiskunnan lihassa ja jatkuva kauhistus Jumalalle, muttei heissäkään ole mitään yliluonnollista, ellei sitten ajattele niin, että ristiinnaulitsemisen yhteydessä heidän itse itsensä päälle langettama kirous olisi Jumalan myötävaikutuksesta vaikuttanut heidän saatanalliseen rooliinsa myöhemmissäkin maailman tapahtumissa. Jos heissä on Kainin verta, niin on meissä muissakin, sillä Kain oli ihminen muiden joukossa ja jakoi verensä kanssamme. Eikö seedline-ajattelu vaadi sellaista asetelmaa, että käärme muka olisi hedelmöittänyt Eevan? Jos näin, tämä on todella rankkaa ja kerettiläistä ei-raamatullista saivartelua, joka löytää yhtymäkohtia esimerkiksi valejuutalaisten mystiikasta, jossa Aatami muka hankki demonilapsia Lilithin kanssa.

   Langenneita enkeleitä ei ole olemassa. Raamattu ei koskaan puhukaan näiden olemassaolosta. Tämä ei-raamatullinen käsitys tavataan perustella parilla väärin tulkitulla Vanhan Testamentin jakeella. Mikäli tahdot, voin avata tätä asiaa enemmän toisessa viestissä, mutten tähän hätään ryhdy avaamaan heprean ja kreikan kielellisiä seikkoja.

   Juud 1:6 viittaa langenneisiin varhaisiin kristittyihin. Angelos tarkoittaa myös viestintuojaa, ei ainoastaan enkeliä. Huomaa esimerkiksi, että Ilmestyskirjan kappaleissa 1-3 puhutaan seitsemästä kirkosta, joilla kullakin on ”angelos”. Nämä eivät kuitenkaan ole enkeleitä, vaan ihmisiä, todennäköisesti kyseisten varhaisten kirkkojen johtajia, (Jumalan sanan) viestintuojia. Ilm. 12:4 viittaa ihmissyntiin, ”lohikäärmeeseen/saatanaan”, joka yritti alusta alkaen tuhota Jeesuksen Edomiitti Herodin kautta. Kyllä, valejuutalaiset ovat ihmiskansoista suurimpia kollektiivisia eksyttäjiä, mutta monia muitakin eksyttäjiä on. En missään nimessä valkopese saatanan synagogan osallisuutta maailman pahuuteen, mutta se ei tarkoita, että he yksin olisivat saatana tai symbolinen lohikäärme. Kyse on kollektiivisesta ihmissynnistä (mistä mainitsemasi Room. 16:20 myös puhuu), vaikka se kylläkin ruumillistuu selvimmin valejuutalaisissa.

   Kyllä, Gog ja Magog edustavat merkittävissä määrin Etelä-Venäjän kasaareista polveutuvia valejuutalaisia, mutta huomaa, että he ovat ”vain” käsikassaroita saatanan eli kollektiivisen ihmissynnin käytössä. Kuten sanoin, on hyvä huomata valejuutalaisten rooli pahuuden ruumillistumana on kiistämätön, mutta he eivät ole itse saatana.

   Ei ole mitään syytä ajatella, että ei-valkoiset polveutuisivat jonkinlaisesta kirotusta sukulinjasta. Tälle ei ole raamatullisia perusteita. Onko mahdollista, että Jumala suosii jotain rotua tai rotuja toisten kustannuksella?En tiedä, mutta Raamattu ei anna selvää viitettä tästä, siis sen lisäksi että Jumala suosi jonkin aikaa Abrahamin jälkeläisiä, joten en lähtisi tekemään näin suuria ja kauskantoisia olettamuksia suurimmasta osasta maailman ihmisistä, jotka hekin ovat Jumalan luomuksia.

   Toivottavasti kirjoitukseni selvensi asioita.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Fidus: ”Huomaa että Jeesus oli samanaikaisesti sekä täysin Jumala että täysin ihminen. Tämä käy ilmi monista jakeista.” […]

    – Tässä kohtaa olen oikeastaan samalla linjoilla aina tähän kohtaan asti…

    ”Hänen lihansa koetteli häntä, mutta hän ei antanut myöten synnille. Ei siis ole lainkaan kummallista, että ihmissydämestä kumpuava viettelys ja halu tehdä syntiä (eli saatana, ”vastustaja”) koetteli myös häntä, mutta hän ei koskaan langennut näihin lihallisiin heikkouksiin.”

    Et koskenut ollenkaan kirjoittamaani esim. kohdassa:

    ”5 Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. 6 Hän sanoi Jeesukselle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’” 7 Jeesus vastasi hänelle: ”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’”

    8 Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston 9 ja sanoi: ”Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.” 10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’” – Matt. 4

    Veikö Jeesuksen ”oma sydämensä”, oma lihansa (älkää myöskään unohtako tämän premissin Jumalaa pilkkaavaa luonnetta) hänet vuorelle? Sanoiko Jeesus omalle lihalleen ”mene pois”? Näyttikö Hänen lihansa Hänelle maailman valtakunnat ja pyysi polvistumaan?

    Tai vastaavasti:

    ”Jeesus sanoi heille: ”Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama.” – Luuk. 10:18
    ”Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:* ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.” – 1. Moos. 3:15 — Peilaa tämä Ilm. 12:9 kanssa!

    Kyllähän lihalla (samoin ”maailmalla” ja sen menoilla – mutta huomaa että kuka/mikä tätä maailmaa johtaa) ja lihallisilla himoilla on merkitystä, meillä ihmisillä, mutta tämä on vain yksi ”saatanallinen” osa. Lihaa ja lihallisia himoja (siinä missä meidän käytöstä ja tekojakin) voidaan kutsua ”saatanaksi” (paremmin: ”saatanaLLISEKSI”, esim. juuri Matt. 16:23), mutta tämä ei tarkoita sitä että se on itsessään saatana. Suosittelen lämpimästi käymään läpi tämä (muistaakseni) 5-osaisen podcasti-sarjan: https://christogenea.org/podcasts/phony-no-satan-dogma-part-1-clifton-emahiser

    (Vastaavasti sen voi lukea Cliftonin omilta sivuilta, ellei halua kuunnella.) Tästä voimme käydä keskustelua myöhemminkin.

    Fidus: ”Mielestäni ei ole lainkaan typerää ajatella, että Eedenissä oleva käärme olisi ollut kirjaimellinen käärme. Teksti ei anna syytä olettaa muutakaan. Kyllähän Jumala sai enkelinsä kautta Bileamin aasinkin puhumaan.”

    Tämä on hyvin teoreettinen ja jopa filosofinen kannanotto. Eikä minulla sen kanssa ole ongelmaa, etteikä KAIKKIVOIPA Jumala voisi saada tällaistakin aikaiseksi, tai miten haluatkaan tämän tulkita, mutta kysymys onkin, että onko siihen aihetta. Muutenkin Raamatun tulkinta on kuin matemaattinen kaava. Eli jos virheitä saattuu jossain vaiheessa, niin se ’kostautuu’ ajan myötä, enkä todellakaan viittaa siihen, ettenkö itse tekisi virheitä – olenhan erheellinen ihminen! Sillä vain, että tällaisten olettamusten tekeminen Raamatun Sanan alussa tulee vaikuttamaan myös Raamatun Sanan loppuun – ja kaikkeen siltä väliltä. Tästä kohta myöhemmin lisää (se on ajankohtaisempi hieman myöhemmin).

    Fidus: ”Seedline-ajattelu taas ei lainkaan pohjaudu Raamattuun, vaan on pelkkä ylivilkkaan ihmismielen luomus. Kain oli murhamies, muttei hänessä mitään yliluonnollista ollut. Hänen sukunsa sammui Tulvaan.”

    Tästä kirjoitin sinulle enemmänkin täällä: https://magneettimedia.com/juutalaisten-uskonnollinen-merkitys-edustaa-nykyisen-kasaarimafian-pyrkimyksia/

    Et ottanut ollenkaa kantaa keskeisiin pointteihin tuossa ’ketjussa’, ja itse asiassa toistat samoja kysymyksiä nytkin (lue vaikka kaikki viestini tuolta em. ketjusta). Lyhyesti, koska en halua toistaa itseäni (ja ”kuormittaa” MM:n sivustoa samoilla viesteillä):

    Kainin ja Keniläisten nimien samanlaisuus ei ole pelkkää sattumaa. Clifton Emahiser kirjoittaa:

    ”As the Kenites are mentioned first, let’s see who they were. Checking the Strong’s Concordance, we find the Kenites listed as #7017. Going to the Strong’s Hebrew dictionary under #7017 and #7014, we discover the Kenites are descendants of, and named after Cain. Thus, we find the scribe-Pharisee-Sadducee-Shelanite-Judahites, at the time of Messiah, were actually of the cursed bloodline of Cain. What a sticky-wicket this has turned out to be! And, hardly anyone is aware of this not-so-well-known fact!

    Is it possible that Messiah was correct when He accused the Shelanite-Judahite Pharisees and Sadducees of being guilty of all the righteous blood from Abel to Zacharias, Matthew 23:35 and Luke 11:51? If this is true, we have a whole different kind of war going on in our world today than the majority of people have any idea.”

    Samoin toisaalla (Clifton):

    ”To comprehend this, one must realize that the priesthood had been usurped by Edomites of Hittite extraction, who in turn had mixed with the Kenites of Genesis 15:19-21 (descendants of Cain #’s 7014 & 7017), who in turn was the son of Satan. And don’t quote Genesis 4:1, as that verse is known by Hebrew scholars to be a corrupted passage.”

    Strong’s Hebrew Dictionary siis yhdistää tämän heimon Kainiin! Ja löytyy todisteita muualtakin, kuten Jeesuksen Kristuksen sanoista, mitä käsittelinkin jo aiemmin (alempana olevat viestit). <— Viittaa siis tuohon toiseen viestiketjuun, HUOM!

    William Finck artikkelissaan ”The Great Flood: Genesis Chapters 6 through 9” kirjoittaa näin:

    ”While genealogies were obviously quite important to the original writers of our Bibles, there are several tribes mentioned in Genesis which have no origination with the tribes of the Adamites who descended from Noah. These include the Perizzites of Genesis 13:7 and 15:20, et al., and the Kenizzites and Kadmonites of Genesis 15:20. Also in Genesis Chapter 15, verses 19-20, are the Kenites and the Rephaim. It can be established from Scripture that the Kenites are the descendants of Cain listed in Genesis Chapter 4, and the Rephaim are the descendants of the Genesis 6 giants (cf. 2 Samuel 21:16-22 and 1 Chronicles 20:4-8). Certainly none of the giants or the descendants of Cain were on the ark with Noah. Rather, the flood was to punish Adamic man, and not the giants (Genesis 6:7). The giants and Kenites survived because they were in a land other than the land of the flood. Their descendants are still with us today.”

    “You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. “But because I speak the truth, you do not believe Me. “Which one of you convicts Me of sin? If I speak truth, why do you not believe Me? “He who is of God hears the words of God; for this reason you do not hear them, because you are not of God.” – John 8:44-47

    Who was a murderer from the beginning? Cain! Cain is not mentioned in Adam’s lineage, ’cause he is not Adam’s seed! Seth was an substitute for Abel, not for Cain! So all the ”arguments” that Cain was rejected because of his ”spiritual wickedness” are just plain wrong. In that case, the substitute would for Cain and not for Abel! There were also many wicked men amongst Israel, including murderers, and they were not rejected.

    Ks. tosissaan tuo em. ketju, tässä vain pieni osa siitä. Siellä on paljon infoa tästä Keniläis-Edomiitti-Kanaanilais verilinjasta (saatanasta!), mutta aiheesta myös myöhemmin tässä ketjussa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Sinä itse vastasit omaan kysymykseesi, mitä tulee kohtaan, jossa ”paholainen” näyttää Jeesukselle erilaisia näkyjä. Sanoit ettei sillä ole väliä oliko Jeesus kirjaimellisesti jossain läsnä vai onko kyse vain hänen mielikuvituksestaan. Voin silti vastata tähänkin, mikäli se sinua kiinnostaa. Voi olla, että Jumalana Jeesus saattoi fyysisestikin olla noissa paikoissa, mutta tätäkin todennäköisempää lienee se, että kyse oli yksinkertaisesti Jeesuksen mielen sisäisistä näyistä, samanalaisista, mitä minä vaikka nyt tuolilla istuessani voin päässäni ajatella. Tähän ei tarvita mitään ulkopuolista yliluonnollista oliota.

     Vastauksena muihin tätä aihetta käsitteleviin kysymyksiisi, kyllä, kuten aiemmin kirjoitin, Kristus oli samanaikaisesti niin ihminen kuin Jumala. Mikä erotti hänet pelkästä ihmisestä oli se, ettei hän koskaan tehnyt syntiä. Houkutuksia hän toki koki, muttei langennut synnintekoon. Aiemmin mainitsemani jakeet Uudessa Testamentissa puhuvat tästä. Olen käsittänyt, että tämä on kristityille ilmiselvä asia. Kyse ei ole mistään omasta aivoituksestani.

     Mitä tulee Christogenea-sivustoon, vaikka sillä on kenties joitakin meriittejä, sen yhteydessä jauhetaan monista kerettiläisistä asioista, joilla ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Minua ei kiinnosta syntisen ja erehtyväisen ihmisen puheet, vaan vain Raamattu itsessään ja sen sisältämä tieto. Saatanaan uskovien – siis ne, jotka uskovat ”Saatanaan” jonkinlaisena langenneena ja yksilöllisenä henkiolentona – pitää ensin todistaa, että Raamattu ylipäätään puhuu tällaisen olennon olemassaolosta. Oletan että jo kauan sitten monet lukivat Uutta Testamenttia eivätkä täysin ymmärtäneet, mitä siinä mainittu saatana eli vastustaja tarkoitti. Hakeakseen vastauksia tähän pulmaan moni lienee opiskelleen Vanhaa Testamenttia, sillä onhan luonnollista, että tavalla tai toisella, se mikä on läsnä UT:ssa lienee läsnä myös VT:ssa. Yleensä ihmiset väittävät, että ns. enkelten lankeamiseen viitataan Jesaja 14:sta (todellisuudessa viitataan Babylonian kuninkaaseen) ja Hesekiel 28:ssa (todellisuudessa viitataan Tyyroksen kuninkaaseen).

     Mitä tulee viimeksi mainittuun, eräät kokevat korruptoituneemman Masoreettitekstin sisältävän kohdan, jossa puhutaan enkelistä, joka oli Eedenissä, mutta lankesi ja häädettiin sieltä. Todellisuudessa tuossa kohdassa puhutaan yksinomaan ihmisestä (tässä asiayhteydessä Aatami ja Eeva symbolisoi koko langennutta ihmiskuntaa, johon Tyyroksen kuningaskin kuului) ja enkelin vain mainitaan olleen paikalla Eedenissä, mikä 1. Moos. 3:24:ssä käykin ilmi. Hepreaa osaava huomaa, että Masoreettitekstissä on tahalleen tai vahingossa (oletan, että tahalleen) yritetty vokaalein muokata alkuperäistä konsonanttitekstiä niin, että siinä sanottaisiin ”sinä (olit enkeli)”, vaikka todellisuudessa tekstissä sanotaan ”sinä olit enkelin kanssa”, mitä sanoo myös luotettavampi kreikankielinen Septuaginta.

     Ihmisen joka uskoo ”Saatanaan” mahtavana ja yksilöllisenä henkiolentona tulee kysyä itseltään seuraavaa: jos Saatana, siis langennut enkeli sellainen, on niin merkittävä osa maailmaamme ja elämäämme, miksi Vanha Testamentti ”viittaa” ”häneen” (vaikkei se näin todellisuudessa teekään), vain muutaman kerran, kun esimerkiksi pelkän tabernaakkelin ulkomuodosta puhutaan moninkerroin enemmän? Entä miksei Uusi Testamentti selvästi sano, että saatana on ns. itsenäisesti toimiva langennut enkeli? Eivätkö nämä ole aika keskeisiä tietoja?

     Mitä tulee Kainiin, en vastannut aiempiin kysymyksiisi, sillä en niitä varmaan huomannut – en käy tällä sivustolla erityisen säännöllisesti. Joka tapauksessa, et voi mitenkään tietää, että keniitit ja Kain jakaisivat yhteisen etymologian. Samankaltaisia sanoja on olemassa paljon, etenkin seemiläisissä kielissä, joissa suurin osa sanoista rakentuu erilaisten kolmekonsonanttisten radikaalien ympärille, mikä taas johtaa siihen, että samankaltaisen näköisiä sanoja on runsaasti. Ja vaikka jokin sana, kuten Kain, jakaisikin yhteisen etymologian toisen sanan kanssa, entä sitten? Onko tällainen kaukaa haettu ja mielivaltainen sanojen yhdistely mielestäsi luotettava metodi, jolla päästä jumalallisen totuuden äärelle?

     William Finck ja hänen sivunsa on täynnä höyrypäistä roskaa, joka ei perustu Raamattuun vaan muutaman erehtyväisen ihmisen aivoituksiin. Toisaalta lähes kaikki järjestäytyneet kristilliset ryhmät läpi aikojen ovat olleet vastaavia, joten ei tässä ole mitään yllättävää. Mitä tulee siemen-juttuihin, niille ei edelleenkään ole raamatullista perustaa. Se ettei yhdelle jos toiselle kansalle, tässä tapauksessa epäoleellisille keniiteille, anneta tarkkaa sukupuuta, tarkoita paljon. Yleensä vain Raamatulle keskeisimmät kansat ja näiden tausta mainitaan. Eihän esimerkiksi suomalaistenkaan sukupuuta mainita Raamatussa, mutta silti me olemme olemassa.

     Kaiken kaikkiaan, jos Raamattu ei selvästi ja suoraan sano, että saatana on ”langennut enkeli”, en usko, että ”hän” sitä on. Samalla jos Raamattu ei sano, että se tai tämä ryhmä polveutui Kainista tai että tämän sukulinja ylipäätään selvisi Tulvasta, en usko tätäkään. Enkä todellakaan usko sellaista epäjumalallista roskaa, ettäkö käärme olisi kyennyt hedelmöittämään Eevan! Missä tämä muka lukee Raamatussa? Kannattaa antaa Raamatun itse puhua sen sijaan, että puhuu sen puolesta, sillä jälkimmäisessä tapauksessa voi syntyä Talmudin kaltaista mielenvikaisuutta. Tiedän että sinulla on viattomat ja hyvät tarkoitusperät, mutta juuri Raamatun usein varsin mielivaltaisista ja virheellisistä tulkinnoista seuraa pahaa jälkeä, kuten valejuutalaisten vuosituhansinen kultti pahimmillaan todistaa.

     Plusääni(1)Miinusääni(1)
     1. Ensiksi haluan huomauttaa, että minun kolmas viestini ei välttämättä mennyt läpi, ja minun tulee lähettää se ehkä uudelleen. Käsittely juuri tärkeimpiä kohtia sinun viestissäsi. Seuraavan vielä hetken, että menikö läpi vai ei.

      Mitä tulee langenneisiin ja mm. William Finckiin ja hänens sivustoonsa ym. Niin ensiksi on sanottava, että ehkä olet oikeilla ”jäljillä” mitä langenneisiin tulee, mutta tämä on asia mistä en ole vakuuttunut täysin suuntaan tai toiseen (enkelin ”luonteesta” siis), mutta uskon kyllä mitä Raamattu sanoo, ainakin engl. ja suomeksi ja täten tulkitsen sen niin että enkelit ovat ”ulkopuolinen” entiteetti. Tästä voisi puhua pitempääkin, ja mainita monta eri aspektia, mutta tämä vaatii minulta lisätutkimusta ja ymmärtämistä. Kiitos kuitenkin vastauksistasi.

      Mitä taas tulee Finckiin. Finck, Emahiser, Downey, Comparet, Swift, Rand jne.jne. onhan näitä tutkijoita ollut monia. Mielestäni kuitenki Finckin ja Emahiserin aineisto on ’parhainta’, koska se on ns. päivitettyä informaatiota, siinä missä esim. Comparet (kirjoitti 60-luvulla) oli hukassa tiettyjen aspektien kanssa. Tosin ne tärkeimmät ja keskeisimmät seikat eivät ole sittemmin muuttuneet. Oli miten oli, niin tietysti Jumalan sana on etusijalla, enkä tästä syystä kuulu mihinkään ryhmään, kirkkoon jne., enkä myöskään seuraa ketään (erehtyväistä) ihmisistä sokeasti. Tämä ei kuitenkaan sitä tarkoita, etteikö asioiden tutkiminen ja todistaminen olisi hyvä asia (1 Tess. 5:21).

      Se mitä sanoit Christogeneasta ym. on täysin samaa, mitä minunkin vastustajani sanovat koko ”Identiteetti” ”hankkeesta”, eli siitä oikeasta konservatiivisesta Kristinuskosta. Aina sama ”pyörä” rullaa: ”Se on roskaa”, ”se on pahasta”, ”se on anti-kristillistä”, ”ei löydy Raamatusta” jne. (ad nauseam). Mutta vaikka kuinka näytät ja selität että löytyy ja että kyseessä ei ole mikään roska, niin mitään ei vastaukseksi tule eikä mitään muutosta tapahdu. Sama ”pyörä” vain pyörii. Esim. Finckillä on ns. ”haasteena” (mainitsee asian mm. toisiksi uusimmassa podcastissaan), että haastakoon sitten hänen historialliset/Raamatulliset esseensä (ja muutkin artikkelit ym.) versus että huutelee ”selän takana” tai että jättää hänet huomioimatta ja vain denialistisesti kieltää tämän, ja sitten selän takaa julistaa ”voittoaa” kuten jotkut siis tekevät. Tämä oli se 1. syy miksi päädyin tälle tielle: Olen yrittänyt todistaa tätä vääräksi. Aluksi olin erittäin epäileväinen vaikka ns. ”rotutietoinen” olen ollut jo vuosia ennen uskoon tulemista ja holokaustista/juutalaisista (yms.) olen ollut myös tietoinen jo kauan. Jokin puuttui, enkä ymmärtänyt miksi asiat näin todellisuudessa ovat. Evolutiiviset selitykset toivat hetkeksi lohtua (esim. Kevin MacDonaldin ajattelu juutalaisista ns. ”evoluutiopsykologian” perspektiivistä ja muut rotutieteelliset seikat), mutta en ikinä todellisuudessa ymmärtänyt että miksi näin on. ”Ah, Talmud – eli kyseessä on saatanallinen uskonto!”, näin ajattelin myös, olinhan omasta mielestäni ”viisas” ateisti, ja kaikki ”uskonnot” olivat roskaa jne. Jossain vaiheessa matkaa silmäni avautuivat, kiitos Jumalan, ja avauduin niin Raamatulle kuin Jumalan sanallekin.

      Niin. Eli keskeisesti jonkin asian roskaksi kutsuminen ym. ”nimittely” ei riitä todistamaan yhtään mitään. Näytä siis minulle missä ja mikä on roskaa.

      Kainista ym. kirjoitin ja toisiaan se kolmas viesti ei tullut läpi – ei ainakaan vielä. Lähetän sen myöhemmin uudelleen jossei sitä näy. Mutta sitten sanot seuraavaa:
      Fidus: ”Sinä itse vastasit omaan kysymykseesi, mitä tulee kohtaan, jossa ”paholainen” näyttää Jeesukselle erilaisia näkyjä. Sanoit ettei sillä ole väliä oliko Jeesus kirjaimellisesti jossain läsnä vai onko kyse vain hänen mielikuvituksestaan. Voin silti vastata tähänkin, mikäli se sinua kiinnostaa. Voi olla, että Jumalana Jeesus saattoi fyysisestikin olla noissa paikoissa, mutta tätäkin todennäköisempää lienee se, että kyse oli yksinkertaisesti Jeesuksen mielen sisäisistä näyistä, samanalaisista, mitä minä vaikka nyt tuolilla istuessani voin päässäni ajatella. Tähän ei tarvita mitään ulkopuolista yliluonnollista oliota.”

      Ei. EI näin. Minä kirjoitin:
      <>
      Se, mitä yritin sanoa, oli se että tämä perkele/saatana oli (on) Jeesuksesta ulkopuolinen entiteetti, mutta se että tarkoittaako tämä ”vuorelle vieminen” sitä, että tämä entiteetti olisi jollain taikurin tempulla Jeesuksen sinne vienyt, vai esim. kävelemällä – Raamattu ei sitä meille kerro. Samoin kun viittasin sanaan ”maailma”, niin se tosiaan riippuu kontekstista. Esim. Luuk. 2:1 ”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.” <– Tuo sana "valtakunta" tarkoittaa "maailmaa" mutta se kuten mainitsin, UT:ssa on 3 eri sanaa maailmalla (ainakin 3, ulkomuistista).

      Ks. esim. engl. KVJ ja ESV käännökset tuosta samasta jakeesta:
      "and it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed."- KJV
      "In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered." – ESV

      Monet engl. käännökset ovat kääntäneet sen "Roman world" tai "Roman Empire", mikä tietysti on se konteksti, mutta tarkemmin aiheesta esim. täällä https://christogenea.org/articles/what-world

      "There are three Greek words which appear in the New Testament and which are commonly translated as world in English. They are αἰών (aeon), κόσμος (cosmos), and οἰκουμένη (oikoumene, oy-koo-men-ay). It has become very important to the doctrines of mainstream so-called "Christian" churches that whenever these words appear and are translated as world, that they are understood to mean the entire planet and everything or everyone on it. However that was certainly not the case to the ancient Greeks, and it is the meaning of these words to Greek readers in the first century which should govern how Christians understand them, for the modern conception of the word is surely alien to any ideas which the Greeks themselves had when the New Testament was written. Here each of those three words shall be discussed."

      Eli, kertauksena: EN todellakaan viitannut siihen, että Jeesuksen mielikuvituksesta olisivat nuo houkutukset lähteneet, vaan siihen että kyseessä on ulkopuolinen entiteetti, mutta ei välttämättä ns. "yli-luonnollinen" kuten judeo-kristillisissä piireissä yleensä tulkitaan. Tämä "ei ole saatanaa" (samoin tässä enkeli-kysymyksessä) dogma johtaa jopa naurettaviin selityksiin ja ongelmiin, joka taas johtaa Raamatun ns. "yli-vertauskuvallistamiseen", eli keskeiset pointit menevät ohi koska premissi on jo väännetty tiettyyn muottiin. Kuten sanoin, Raamatun tulkinta on kuin matemaattinen kaava. Tee virhe alussa, niin se kostautuu lopussa.

      Siitä kuitenkin olemme yhtä mieltä, ettei saatana ole mikään yksilöllinen henkihahmo tai muuta vastaavaa. Suosittelen silti mm. "Pragmatic Genesis" sarjaa (Finck) ja tuota "Special Notice to Who Deny…" sarjaa (Emahiser). Josse mielestäsi on roskaa, niin haluan kyllä kuulla argumenttisi! Tähän päivään mennessä en ole kuullut keneltäkään mitään muuta kuin olettamuksia, väärin ymmärryksiä (ja vääriä väittämiä; esim. siitä mitä "two seedline" todellisuudessa on ja ei ole jne.), valheita ja sitä vanhaa, itseään toistavaa denialismia ("hyi, koska rasismi", "tuo on roskaa") – Siis käytännössä sitä samaa mitä "skeptikot" sanovat Raamatusta! (Kuten minäkin ennen. Raamattu "on roskaa" koska se vain on pakko olla).

      Mitä tulvaan tulee ja Kainiin (Kainista ym. siinä kolmannessa – puuttuvassa – viestissä), niin kaikista järkevin tulkinta ja selitys on se, että tulva yksinkertaisesti oli paikallinen eikä maailmanlaajuinen. Heprean kielen kannalta tämä on helppo tulkita niin, kuten myös sen kannalta mm. Kainin suku selvisi tulvasta (oli se sitten maailmanlaajuinen tai ei), samoin ns. "jättiläiset" (mitä sitten ajatteletkaan niistä; tätä aion myös itsekin vielä tutkia).

      "While genealogies were obviously quite important to the original writers of our Bibles, there are several tribes mentioned in Genesis which have no origination with the tribes of the Adamites who descended from Noah. These include the Perizzites of Genesis 13:7 and 15:20, et al., and the Kenizzites and Kadmonites of Genesis 15:20. Also in Genesis Chapter 15, verses 19-20, are the Kenites and the Rephaim. It can be established from Scripture that the Kenites are the descendants of Cain listed in Genesis Chapter 4, and the Rephaim are the descendants of the Genesis 6 giants (cf. 2 Samuel 21:16-22 and 1 Chronicles 20:4-8). Certainly none of the giants or the descendants of Cain were on the ark with Noah. Rather, the flood was to punish Adamic man, and not the giants (Genesis 6:7). The giants and Kenites survived because they were in a land other than the land of the flood. Their descendants are still with us today."

      Mistä nämä heimot tulivat sitten, jos tulva "tuhosi kaiken"? Ja ylinpäätään koko premissi, että Aatami ja Eeva olivat ensimmäiset "ihmiset" (oletus, että "ihmisrotu" on yksi kokonaisuus ja kaikki rodut ovat "tasa-arvoisia"), ja että heistä tulivat kaikki rodut ym., on täysin naurettava ja väärä. Niin tieteellisesti, historiallisesti kuin Raamatullisestikin. Ja tässähän oikeastaan piileekin yksi silmiin pistävimmistä nk. "kreationismin" ristiriidoista.

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
     2. Fidus, Raamattuun on hyvin valikoiden valittu tekstejä. Siellä ei ole esim Eenokin krijaa tai Filippuksen evankeliumia joissa myös on kerrottu, että ”Saatana” olisi siittänyt Kainin. Myös Kabbala siitä mainitsee. Ilmeisesti Kabbalakin alunperin oli arjalaista(muinaisheprealaista) viisautta, mutta sekin tuli edomiittijuutalaisten kaappaamaksi ja vääristelemäksi etenkin ja viimeistään Luriaanisen version osalta.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     3. Kirjoitin: ”Ei. EI näin. Minä kirjoitin: ”

      … Mutta tuosta puuttuu se lainaus mihin yritin viitata. Tuo kohta. Ei hyvää päivää taas. Tässä siis se lainaus:

      Se, että tarvitseeko esim. tämä Jeesuksen vieminen vuorelle ns. yli-luonnollista ymmärtämistä, niin se on aivan toinen asia ja asian ymmärtämisen kannalta lähes merkityksetön. Monet, kuten minäkin ennen, ymmärtävät tuon (vuorelle viemisen) yli-luonnollisena ”teleportaationa” tai muuna tapahtumana, vaikkakaan tällaista ymmärtämistä/lukemista ei asialta vaadita. Myöskään ”maailman kaikki valtakunnat” ei tarkoita sitä kirjaimellisesti, mikä käy ilmi mm. kreikankielisistä teksteistä. ”Maailmalle” UT:ssa on 3 (kreik.)sanaa joilla omat kontekstinsa, mutta tämä ei ole mitenkään oleellista juuri nyt.

      Lainaus loppuu.

      Muutenkin jos ylläpito näitä viestejä lukee, niin minun puolestani kaikki viestit jotka lähetetty 25.6 tai aiemmin, mitkä eivät menneet minun puolellani läpi (virheraportti), mutta mitkä silti menivät läpi ja ovat nyt julkaisemattomia (jos tällaisia edes on; on tapahtunut joskus), voidaan poistaa. Näin saadaan tilanne nollattua eikä tule samoja viestejä moneen kertaan. Lähetän sitten uudelleen parin päivän päästä.

      Kentauri kirjoittaa:

      ”Siellä ei ole esim Eenokin krijaa tai Filippuksen evankeliumia joissa myös on kerrottu, että ”Saatana” olisi siittänyt Kainin. Myös Kabbala siitä mainitsee.”

      Samoin erittäin mielenkiintoista on se, mitä varhaiset kirkkoisät kirjoittivat tästä aiheesta.

      Esim. Justin Martyr (poimittu Christogenea-sivustolta)

      From the Second Apology of Justin:

      Chapter V.—How the Angels Transgressed.

      But if this idea take possession of some one, that if we acknowledge God as our helper, we should not, as we say, be oppressed and persecuted by the wicked; this, too, I will solve. God, when He had made the whole world, and subjected things earthly to man, and arranged the heavenly elements for the increase of fruits and rotation of the seasons, and appointed this divine law—for these things also He evidently made for man—committed the care of men and of all things under heaven to angels whom He appointed over them. But the angels transgressed this appointment, and were captivated by love of women, and begat children who are those that are called demons; and besides, they afterwards subdued the human race to themselves, partly by magical writings, and partly by fears and the punishments they occasioned, and partly by teaching them to offer sacrifices, and incense, and libations, of which things they stood in need after they were enslaved by lustful passions; and among men they sowed murders, wars, adulteries, intemperate deeds, and all wickedness. Whence also the poets and mythologists, not knowing that it was the angels and those demons who had been begotten by them that did these things to men, and women, and cities, and nations, which they related, ascribed them to god himself, and to those who were accounted to be his very offspring, and to the offspring of those who were called his brother), Neptune and Pluto, and to the children again of these their offspring. For whatever name each of the angels had given to himself and his children, by that name they called them.

      From the works of Justin Martyr, from The Dialogue of Justin, Philosopher and Martyr, with Trypho, a Jew, from Chapter 4 which was titled The Soul of Itself Cannot See God:

      “‘And what do those suffer who are judged to be unworthy of this spectacle? ’said he.

      “‘They are imprisoned in the bodies of certain wild beasts, and this is their punishment.’

      “‘Do they know, then, that it is for this reason they are in such forms, and that they have committed some sin? ’

      “‘I do not think so.’

      “‘Then these reap no advantage from their punishment, as it seems: moreover, I would say that they are not punished unless they are conscious of the punishment.’

      “‘No indeed.’

      “‘Therefore souls neither see God nor transmigrate into other bodies; for they would know that so they are punished, and they would be afraid to commit even the most trivial sin afterwards. But that they can perceive that God exists, and that righteousness and piety are honourable, I also quite agree with you, ’said he.

      “‘You are right,’ I replied.

      So not only are demons people, but evil spirits are locked in the bodies of wild beasts, who are also evidently people, as the apostles Peter and Jude both described those infiltrators among us as “natural brute beasts”.

      Tällaisen lainauksen myös löysin:

      ”Christ is King of Israel, and Christians are the Israelite race.” – Justin Martyr, Dialogues, Chapter CXXXV, 130 AD

      Historiallisesti tulee tietysti myös ymmärtää, ettei kaikkia ”rotuja” ole aina pidetty tasa-vertaisina tai edes ”ihmisinä” (”man”; ”human” sanan etymologia on muuten varsin mielenkiintoinen). Tästä syystä muihin ”rotuihin” viittaavia lainauksia ei välttämättä löydy pilvin pimein 2000 vuoden takaa, koska silloin oli päivän selvää etteivät esim. ns. ”mustat” ole ihmisiä vaan ”petoja”.

      ”The ancient Greeks knew about and mentioned pygmies at least as far back as the time of Hesiod. Diodorus Siculus described wooly-headed black-skinned tribes of Ethiopia as utter savages. Nobody in Christendom in its early centuries would have dreamed of the idea of bringing such beasts back to Athens and attempting to civilize them.

      The early Christian writers did make several subtle racial statements. Among these are Tertullian and Justin Martyr. The former talked about a breed of evil people, and the latter stated that the rebellious angels were trapped in the bodies of beasts (how appropriate, Jude’s ”chains of darkness”.)

      However because people of the time were naturally racist, meaning that they favored their own tribe over all others and did not conceive of spoiling their blood by bastardizing themselves, it seems that such sentiments were taken for granted. They did not need to be overtly racist, because for the most part they did not have a race problem. While there were pockets of arabs at the fringes of society, Leroy and Julio were not chasing blondes around the streets of Sparta.”
      https://forum.christogenea.org/viewtopic.php?f=3&t=5399

      ”Our “Ethiopian” comes from the Greek word Αἰθίοψ which properly means “shining face”, “glowing face” or “sunburnt face”, and was certainly not used by the earliest Greek writers to describe the naturally dark races.” […] Now to turn to the Kush, or Ethiopia, of Africa. In the first eleven chapters of his third book, Diodorus Siculus draws from much earlier historians (as he always did for whomever he wrote about) to describe the various peoples of African Ethiopia, and it is evident that those tribes contrast with one another quite starkly. The first Ethiopians he discusses are endowed with what we may consider a well-developed form of “western civilization”, for he states “they say that they were the first to be taught to honor the gods and to hold sacrifices and processions and festivals”, they quote Homer in reference to themselves (Iliad 1:423-424), they recount the unsuccessful invasions into their country by Cambyses and Semiramis, and they claim that the Egyptians were originally Ethiopian colonists, led by Osiris. The two types of their writing (like Egypt), popular or demotic and sacred or hieroglyphic, are described, and it is said that the sacred is common among these Ethiopians. Their priests were much like the Egyptian. They believed that their kings gained sovereignty by Divine Providence, their laws and punishments were from custom, and they practiced the same flight of refuge which the Greeks did, which was similar to the Hebrew Levitical cities of refuge. An Ethiopian king under Ptolemy was educated in Greece and studied Philosophy, and aside from a few odd customs, there is no reason to believe that these Ethiopians, whose physical characteristics were not mentioned, were anything but civilized, and not much different than the rest of “western” society.

      In stark contrast to those cultured Ethiopians which Diodorus first discussed, beginning at 3.8.1 he says: “But there are also a great many other tribes of the Ethiopians [and here it is apparent that, like “Phoenicia” and other labels, “Ethiopia” has become merely a geographical designation, rather than an ethnographical one], some of them dwelling in the land lying on both banks of the Nile and on the islands in the river, others inhabiting the neighboring country of Arabia [between the Nile and the Red Sea], and others residing in the interior of Libya [the rest of Africa – Sudan here]. The majority of them, and especially those who dwell along the river, “are black in color and have flat noses and wooly hair.” Here it is evident that Diodorus is describing the Nubians and other wandering black tribes of the region. He continues: “As for their spirit they are entirely savage and display the nature of a wild beast…and are as far removed as possible from human kindness to one another…and cultivating none of the practices of civilized life…they present a striking contrast when considered in the light of our own customs.” https://christogenea.org/essays/race-genesis-10

      Parin päivän päästä lähetän em. puuttuvan kolmannen osan minun viesteistäni. Se toimi vastauksena Fidukselle, ja käsitteli juuri mm. ”petojen” ja ”rasismin” roolia Raamatun teksteissä.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Fidus: ”Jos heissä on Kainin verta, niin on meissä muissakin, sillä Kain oli ihminen muiden joukossa ja jakoi verensä kanssamme.”

    Jos meissä muissakin on (kaikissa?!), niin asiamme eivät ole hyvin! (Tästä kohta lisää) Eikä Kain myöskään ollut vain ”ihminen muiden joukossa” (tästäkin kohta lisää).

    Fidus: ”Eikö seedline-ajattelu vaadi sellaista asetelmaa, että käärme muka olisi hedelmöittänyt Eevan? Jos näin, tämä on todella rankkaa ja kerettiläistä ei-raamatullista saivartelua, joka löytää yhtymäkohtia esimerkiksi valejuutalaisten mystiikasta, jossa Aatami muka hankki demonilapsia Lilithin kanssa.”

    Vastaan ensiksi jälkimmäiseen, eli siihen väittämään että se on ”kerettiläistä” ja ”ei-raamatullista”.

    Mitä kaikkea juutalaisten mystiikasta löytyykin, niin en kaikkea siitä tiedä, mutta tämä premissi on täysin älytön. Premissi: ”Jos se löytyy juutalaisuudesta (tai muu vastaava) niin se on valhetta”. Äläkä ymmärrä väärin, en todellakaan puolustele näiden perkeleiden tekemisiä, uskomisa tai edes olemassa oloa, mutta esim. Talmudista löytyy suoria lainauksia Raamatusta, joten vesittääkö tämä siis Raamatun? Kokonaan? Osittain vain? No ei tietenkään – ei sitten pätkän vertaa! Talmud on saatanallinen kirjojen kokonaisuus ja se ei todellakaan ole Jumalan sanaa (vaan saatanan), älä siis ymmärrä väärin. En siis puolusta Talmudia.

    Tästäkin kirjoitin sinulle em. toisessa ketjussa (siinä missä on myös Kainista ym.). Suosittelen lämpimästi lukemaan moni-osaisen (muistaakseni 24) teoksen ”Special Notice to All Who Deny Two-Seedline”, jonka kirjoittanut Clifton Emahiser. Hän käsittelee juuri tätä kritiikkiä että kyseessä on ”kerettiläisyys”, ”talmudismi” tai ”gnostisismi”. Mutta tämä on ehkä ajankohtaisempaa kun olen ensiksi käsitellyt tätä aihetta hieman (alempana).
    Lue:
    https://emahiser.christogenea.org/special-notice-all-who-deny-two-seedline-1
    Kuuntele:
    https://christogenea.org/podcasts/special-notices-all-who-deny-two-seedline-part-1

    Mutta ennenkaikkea, minun tulee käsitellä tämä aihe (lyhyesti tosin; mutta jaan linkkejä jotka paneutuvat asiaan syvällisesti) ja tämä väite, sillä tämä ”two seedline” todella on Raamatullista. — Käärme ja hedelmöitys.

    Kain ei ollut (ole) Aatamin lapsi. Kainia ei löydy Aatamin sukulinjasta! (tähän viittasin myös aiemmin). 1 Moos. 5:

    ”1 Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. 2 [i] Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen* silloin kun heidät luotiin.

    3 Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. 4 Setin syntymän jälkeen Aadam eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. 5 Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli.” – Ei Kainia missään! Setin nimihän on Hepreaksi ”korvaaja” tai ”sijainen”, mutta hän oli sijainen Abelille, ei Kainille (tästäkin mainitsin aiemmassa viestissä).

    1. Moos. 3:ssa kappaleessa tapahtunut on Heprealainen (tai semiittinen) idiooma. Tästä syvemmin mm. täällä:
    https://christogenea.org/essays/ShemiticIdioms
    https://christogenea.org/podcasts/pragmatic-genesis (n. 30 osaa, ks. tämä!!!)

    Tästäkin kirjoitin em. toisessa ketjussa, mutta tässä tämä lyhyesti:

    ”But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.” — — ”And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.” Genesis 3:3, 13

    Strong’s H5060 ”Touch” – נָגַע nâgaʻ, naw-gah’; a primitive root; properly, to touch, i.e. lay the hand upon (for any purpose; euphemistically, to lie with a woman). Strong’s H398 ”Eat” – אָכַל ʼגkal, aw-kal’; a primitive root; to eat (literally or figuratively). For instance…

    ”Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.” – Proverbs 30:20

    ”Eateth” is the same word ”akal” (H398) and the context is indeed SEXUAL! Hebrew idiom(s) 101!

    ”Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.” – Proverb 9:17

    Clifton Emahiser writes in his article ”Special Notice to All Who Deny Two-Seedline #14”:
    […] Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament, for it does say “sexual pleasures” for the Hebrew word #398, akal! There are four meanings for the word akal, and number three says this, page 43: “(3) to enjoy anything, as good fortune, Job 21:25; the fruit of good or evil actions, sexual pleasures, Pro. 30:20 (comp. 9:17 … 5:20).” This meaning can also be verified from Wilson’s Old Testament Word Studies under the topic “eat”, page 141. Also, George M. Lamsa, in his Idioms In The Bible Explained, points this out concerning Proverbs 9:17 as “stolen love” and “making love to another woman in secret appears pleasant.” This is the same word that Eve used when she said, Genesis 3:13: “… The serpent beguiled me, and I did akal.”

    Strong’s H5377 ”Beguiled” – נָשָׁא nגshגʼ, naw-shaw’; a primitive root; to lead astray, i.e. (mentally) to delude, or (morally) to seduce:—beguile

    ”But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.” – 2 Corinthians 11:3

    Strong’s G1818 ”beguiled” – ἐξαπατάω exapatבō, ex-ap-at-ah’-o; from G1537 and G538; to seduce wholly:—beguile, deceive.

    ”Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother’s righteous.” – 1 John 3:12

    Tämän kun ymmärtää ja sisäistää, niin on helppo yhdistää tämä siihen mitä Jeesus sanoi (vale)-juudealaisista (”juutalaisista”); esim. Joh. 8:44.

    Myöskään 1. Moos. 4:1 EI – toistan EI todista että Kain olisi Aatamin lapsi! Tästä syvemmin mm. täällä (lyhyesti sanottuna kyseessä on korruptoitunut jae – ja täten korruptoituneet käännökset):
    https://emahiser.christogenea.org/problem-genesis-4-1
    https://christogenea.org/podcasts/problem-genesis-41-may-5th-2012

    Mitä Lilith-teoriaan tulee niin, se on Raamatun ulkopuolista, mutta jotkut uskovat siihen, jotkut (enemmistö…?) eivät. Puhun tietysti nk. ”Identiteetti” piireistä, en esim. Judeo-Kristityistä, jotka luulevat että Saatana (juutalaiset) ovat Israel ja palvovat täten Saatanaa, siinä missä ovat muutenkin aivan pihalla siitä eksklusiivisesta ja rodullisesta Raamatun viestistä. Langenneista ym. saatan viestitellä joskus toiste. Käsittelen tässä (mielestäni) vain tärkeimmät seikat viestissäsi.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Viestit eivät mene läpi ”http virheestä” johtuen, tai näin ainakin minun puolella. Joskus ovat nimittäin viestit silti menneet läpi, jostain kumman syystä. Pahoittelut omasta puolesta jos viestit tulivat 3-5 kertaan, toivottavasti siis ylläpito huomaa tämän!

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Sen verran korjausta Adamicin viestiin, että vaikka muuten pitkälti samoilla linjoilla olen, niin mainittu kvanttifysiikka on kyllä ihan todellinen ilmiö. Siihen liittyvä DNA lomittuminen etenkin. Tai miksi sitä sitten kutsutaankaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Hohhoijaa, kun näitä omia tekstejä lukee. Nimittäin sen verran väsyneen ja sitä kautta huolimattoman näköistä touhua – Ei hyvää päivää! Pahoittelut siis siitä. Ilmeisesti on ollut ”kuuppa” jumissa (väsymys) kun olen näitä yrittänyt kirjoittaa, lopputuloksena siis ”hoono soomi”.

    Esim.

    ”Käsittely juuri tärkeimpiä kohtia sinun viestissäsi. Seuraavan vielä hetken, että menikö läpi vai ei.” — — Tulisi siis tietysti lukea ”käsitteli juuri tärkeimpiä” ja että ”seuraan vielä hetken” jne. Samoin aiemmassa tekstissä kirjoitin ”Heprealainen idiooma”, mutta sekin tulisi olla ”idiomi”. Ehkä sitä tosissaan on ollut ”silmät ristissä” ja toisaalta kun luen/teen kaiken hyvin pitkälti engl. kielellä niin ehkä tässä sitten oppii pois tästä kotimaisesta äidinkielestä. Eikä sillä etteikö minun äidinkielen taitoni olisi ”parannusta vailla”, mutta toivottavasti keskeiset pointit tulevat selväksi – älkää siis välittäkö ”kiroitus_vrheistä”.

    Kentaurille,

    Mitä tahansa ajatteletkin kvanttifysiikasta, niin minä lähinnä yritin viitata mm. tähän:

    https://www.youtube.com/watch?v=r3m5J9Xnj48

    En muista missä olen törmännyt aiheeseen, mutta tuo video näyttää käsittelevän samoja asioita vaikka ei olekaan juuri se etsimäni video.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Korjaus/lisäys kohtaan…

  ”päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan” – Ilm. 20:7-8 – Ja keneen tämä taas sopii kuin hanska käteen?!

  Useiden Raamatun/historian tutkijoiden mielestä tämä ajankohta jolloin saatana ”päästetään vankilasta” ajoittuu juuri ”Ranskan” vallankumouksen aikoihin. Aikaan jolloin juutalaiset vapautettiin ”vankiloistaan”, eli juutalaisten emansipaatio (tässä myös monet. Tätä tietysti seurasi ”valaistumisen aika” (juutaLOISET vapaamuurari-loosien ym. salaseurojen ja muiden petosten, valheiden ja saastan kautta), mikä on mielestäni hyvä mainita, kun kerran humanismista yms. oli puhetta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Korjaus/lisäys kohtaan…

  ”päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan” – Ilm. 20:7-8 – Ja keneen tämä taas sopii kuin hanska käteen?!

  Useiden Raamatun/historian tutkijoiden mielestä tämä ajankohta jolloin saatana ”päästetään vankilasta” ajoittuu juuri ”Ranskan” vallankumouksen aikoihin. Aikaan jolloin juutalaiset vapautettiin ”vankiloistaan”, eli juutalaisten emansipaatio (tässä myös täyttyvät tietyt profetiat; lisää aiheesta lopussa). Tätä tietysti seurasi ”valaistumisen aika” (juutaLOISET vapaamuurari-loosien ym. salaseurojen ja muiden petosten, valheiden ja saastan kautta), mikä on mielestäni hyvä mainita, kun kerran humanismista yms. oli puhetta.

  ”However after the French Revolution and the emancipation of the jew, the jew once again attained equal rights of citizenship – something he had not had in Europe since the passing of pagan Rome. Jewish emancipation was actually a process which began towards the end of the 15th century, when wealthy jewish “converts” to Romish Catholicism were able to secure the papacy with regularity. Among these were the de Medici popes. With Giovanni de Medici, who was not even a priest, posing as Pope Leo X during the Fifth Lateran Council, usury became acceptable to Catholics by decree and whether bishops liked it or not. During the Reformation, while the German Reformers rejected usury, Calvin accepted the practice. In New England, Cotton Mather also defended the practice, and advocated it as necessary for commerce. The acceptance of usury by Christendom secured the path by which Satan emerged from the pit in which he had been bound for a thousand years.

  The beast which emerged from the pit would “go into destruction”. The French Revolution was launched from the Masonic lodges of France. These, in turn, and especially the Grand Orient lodge, had been infiltrated by the jews in the decades which preceded, and particularly by the Illuminati, a group founded by Jesuit priest Adam Weishaupt, who was a jew by race. The Jesuit order was also a jewish vehicle, by which jews were able to infiltrate and influence the Romish church and the governments of Europe before they could do so openly as jews. Once the French Revolution was completed, Christendom as it had been known for centuries was practically destroyed in France along with much of the French nobility, and many of the ideals of the Revolution were then exported to the rest of the European continent via Napoleon Bonaparte, who officially emancipated the jews. The French Revolution also enriched the jewish House of Rothschild in Britain to the point where it could take a commanding control of the British economy, which until now holds a tremendous influence over the policies of that nation. From the time of their emancipation, the jews have launched one revolution and war after another unto this very day, whether they be revolutions of arms, such as the Bolshevik revolution, or merely social revolutions such as those seen in America in the 1950’s through the 1970’s, which have turned American society into a cesspool of immorality. All of the jewish-instigated social revolutions have had the common goal of destroying the basic fabric of Christian society, not merely stopping at the so-called churches and governments but even destroying the basic family unit itself. All of those not written into the Book of Life are to marvel after this beast, which has brought us sexual liberation, Communism, woman’s liberation, the Civil Rights movement, racial so-called equality, diversity, multiculturalism, unlimited so-called third world immigration and every other wicked and unclean spirit that our society has been beset with these past two hundred years. All while they cry incessantly for “Liberté, Egalité [and] Fraternité”.” – https://christreich.christogenea.org/revelation17

  Myös Kristittyjen mestaus giljotiinilla ”Ranskan” vallankumouksen aikana on mielestäni varsin ”sattuva”, profetian kannalta siis.

  P.S. Toivottavasti ei tullu tuplana tämä viesti. Läppäri sekoilee, joten anteeksi jos näin kävi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. ”Secular Humanism is a rejection of the supernatural or any spiritual authority, and therefore it seems to be a revival of the ancient religion of the Sadducees. The Sadducees, not the Pharisees, were the high priests who crucified the Christ (Acts 5:17). Secular Humanism arose from the deism and anti-clericalism of the Enlightenment, the various so-called secular movements of the 19th century, and the acceptance of science as a discipline which may explain existence, as if that idea could possibly have any merit. Secular Humanism is therefore the rejection of God and the ideal guiding philosophy for the international merchant – and it glorifies man, who without God is little but a beast, and promotes him into the position of being his own god. It is truly the worship of the beast. The word secular is from the Latin saecularis, meaning of an age, and therefore it means worldly. The Christian is told to reject the world (i.e. James 4:4; Romans 12:1-2; 1 Corinthians 2:6, 12; 10:11; 11:32) because the whole world lies under the power of the evil one (1 John 5:19). Therefore Secular Humanism is an anti-Christ religion, a religion for satan, and it is also the worship of the beast.

  This view of Secular Humanism is not new. The Oxford English Dictionary records the use of the word “humanism” by an English clergyman in 1812 to indicate those who believe in the “mere humanity” (as opposed to the divine nature) of Christ (The Oxford English Dictionary. VII [2nd ed.]. Oxford: Clarendon Press. 1989. pp. 474–475).According to Wikipedia, “After the French Revolution, the idea that human virtue could be created by human reason alone independently from traditional religious institutions, attributed by opponents of the Revolution to Enlightenment philosophies such as Rousseau, was violently attacked by influential religious and political conservatives, such as Edmund Burke and Joseph de Maistre, as a deification or idolatry of man.” So we see the rise of the religion which deifies man, right at the same time that we see the diminishing of the tyrannical institutions of Europe – by which is meant the papacy and the monarchies – and also the emancipation of the jew. This is indeed the age of Satan.

  Also according to Wikipedia, the anarchist Proudhon (best known for declaring that “property is theft” and a leading figure in revolutionary France) used the word “humanism” to describe a “culte, déification de l’humanité” (“cult, deification of humanity”) and Ernest Renan in L’avenir de la science: pensées de 1848 (”The Future of Knowledge: Thoughts on 1848”) (1848–49), states: ”It is my deep conviction that pure humanism will be the religion of the future, that is, the cult of all that pertains to man — all of life, sanctified and raised to the level of a moral value.“”

  https://christreich.christogenea.org/revelation14

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. @Kentauri, vastauksena viestiin, joka lähetetty 26.6.

  Kuten sanoit, Filippuksen evankeliumi on gnostilaisuutta. Mitä tekemistä gnostilaisuudella on kristinuskon kanssa? Eenokin kirja taas on hyvä esimerkki kerettiläisyydestä, joka alkoi rehottaa muinaisten israelilaisten keskuudessa ajanlaskun alkua lähestyttäessä. Saman kehityksen tulosta oli esimerkiksi farisealaisuus. Mikään näiden lahkojen aivoituksesta ei liity Raamattuun. Kabbala taas on täysin farisealaisten talmudististen valejuutalaisten luomus, joka itsessään on suora hyökkäys raamatullista totuutta vastaan. Kabbalassa arjalaisuus näkyy lähinnä siinä, että se on ammentanut runsaasti vaikutteita arjalaisten persialaisten zarahustralaisuudesta, ei niin, että indo-arjalaisen kielen puhujissa olisi mitään erikoista tai mainitsemisen arvoista. Heprealaiset taas polveutuivat todennäköisesti hurrilaisista, jotka varhaisessa vaiheessa vaihtoivat seemiläiseen kieleen, joten he eivät ole koskaan arjalaisia olleetkaan.

  Miksei Raamattu riitä? Jos Raamatussa ei esiinny ns. langenneita enkeleitä, niin miksi niitä täytyy väkisin kaivaa kerettiläisistä tai pakanallisista teksteistä? Miksi niin suuri halu uskoa kummallisiin yliluonnollisiin otuksiin? Onko Raamattu liian tylsä, kun siinä ei ole fantastisia otuksia ja taikuutta, vai mikä motivoi halua värittää Raamatun sisältöä ja päästää mielikuvitus valloilleen?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Oikeusministeriö ja Rainbow Rights käsikynkkää Pride-viikkoon,
  https://www.nykysuomi.com/2018/06/27/oikeusministerio-ja-rainbow-rights-kasikynkkaa-pride-viikkoon/

  Oikeusministeriö on vallassaolevan hallituksen alainen eli sen käskytettävänä oleva. Kun Oikeusministeriö osallistuu tuollaiseen kulttuurimarxistis-feministiseen pervotapahtumaan, niin se on osoitus siitä, että tällä hetkellä vallassa olevat ja itseään porvareina pitävät ovat tosiasiallisesti PUNALIBERAALEJA PUNAPORVAREITA jotka näinollen kannattavat KOMMUNISTISEN Frankfurt-koulukunnan mädätysoppien soveltamista kansaan. Siis tuo
  ENTINEN ’koti-, uskonto- ja isänmaa’-puolue, jollaisena sitä todennäköisesti äänestää joukko puolueen turmeltuneen johtoklikin hyödyllisiä idiootteja vielä seuraavissakin vaaleissa!

  Ks. ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”,
  http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

  Helsingin seurakunnan mukanaolo tapahtumassa demonstroi luterilaisen kirkon rappiota.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat