Yhteiskunnalliset tuhot; läntisen sivilisaation perikato ja pelastus

Tässä kirjoituksessa emme pyri esittelemään laajasti historian saatossa romahtaneita yhteiskuntia tai sivilisaatioita. Sitä vastoin esitämme näiden romahdusten filosofisen luonteen. Valtakuntien raunioitumiset voidaan nähdä Kaitselmuksen sanelemana sääntönä, missä maksimaalisen kehityksensä (usein vain materiaalissosiaalinen jalostuminen) saavuttaneet yhteiskuntarakenteet luhistuvat omaan mahdottomuuteensa. Siten luhistuneet rakenteet pääsevät kokemuksesta viisaampana korvautumaan paremmalla rakennusmateriaalilla.

Lukua, Mitkä ovat sivilisaation rappeutumiset todelliset syyt, on täydennetty 8. huhtikuuta 2019.

Yhteiskunnallisen perikadon määritelmiä

Yhteiskunnallisen romahduksen määritelmissä vallitsee kirjava kaaos, eikä mitään järkevää johtolankaa ole eri ilmiöiden välille löydetty. Yleensä, mutta ei aina, romahduksella tarkoitetaan nopeaa yhteiskunnan perikatoa, mutta myös jopa vuosisatoja kestänyt asteittainen rapautumisen ajatellaan olevan romahdusta. Joseph Tainterin määritelmän mukaan romahdus tarkoittaa merkittävää yhteiskunnan kompleksisuuden alenemista eli sosiopoliittisten rakenteiden yksinkertaistumista. Hänen mukaansa romahdus pystyy toteutumaan eri kompleksisuuden asteella oleville yhteiskunnille, eikä se määritelmällisesti edellytä siihen usein liittyvää väestöromahdusta tai kulttuurin tuhoutumista.1

Käytännössä yhteiskunnallinen raunioituminen tavallisesti sisältää laajaan yhteiskuntarakenteeseen, populaatioon ja kulttuuriin kohdistuvia muutoksia. Siten näitä muutoksia voidaan tarkastella väestö- ja organisaatiodynamiikan perspektiivistä:

Taantuminen tai yksinkertaistuminen: yhteiskunnan kyky mukautua eri tilanteisiin saattaa laskea johtuen väestönkasvusta tai yhteiskunnan rakenteiden monimutkaistumisesta, jolloin niiden institutionaalinen kantokyky heikkenee aiheuttaen massiivisia muutoksia väestömäärissä tai yhteiskunnallisessa toimivuudessa. Perikadossa yhteiskunnan kompleksisuus eli monimuotoisuus vähenee, sosiopoliittinen järjestelmä hajautuu sekä yhteiskunnan teknologinen kehitys taantuu yksinkertaisemmalle tasolle.1

Yleisen historian mukaan esimerkkejä tällaisista romahduksista ovat heettiläisvaltakunta, mykeneläinen kulttuuri, Länsi-Rooman valtakunta, Maurya-valtakunta ja niin edelleen.1

Yhdistäminen tai asteittainen liittäminen: Heikentyvä yhteiskunta saattaa myös ajautua toisen yhteiskunnan osaksi valloitusten tai yhdistämisen kautta. Historiallisia esimerkkejä ovat muinainen Egypti, Mesopotamia, Levantin yhteiskunnat, Bysantin valtakunta ja niin edelleen.1

Muita piirteitä ovat: Kerrostuneisuuden väheneminen, erikoistumisen hupeneminen, hajautuminen, järjestelmien heikkeneminen ja väestön väheneminen.

Kommentti ja selitys:

Teknologinen pelkistyminen ei sinänsä tarkoita yhteiskunnan henkistä taantumista, jos henkinen ja materiaalinen eivät kulje rintarinnan. Henkisiä arvoja tärkeimpänä pitävä yhteiskunta saavuttaa välttämättä kohtuullisen ja oikeudenmukaisen hyvinvointijärjestelmän riippumatta siitä, onko käytetty teknologia huippuunsa hiottua. Teknologia ja tekniikka voivat jopa myös tyhmentää ja passivoida ihmisiä, mikäli ei harjoiteta aivoja aktivoivaa aktiviteettia. Lisäksi G5 teknologian terveyshaitoista ei tiedetä riittävästi, niinpä tutkijat2 ovat huolissaan laajentuvasta langattoman laitteiden tuottamasta ionisoimattomasta radiotaajuussäteilystä.

Mitä esitetään sivilisaation tuhojen syyksi?

Esimerkiksi Rooman valtakunnan tuhoon ulkonaisesti,mitä ilmeisimmin vaikutti Rooma valtakunnan ajautuminen sisäiseen heikkouteen. 200-luvulta alkaen siellä käytiin pitkiä verisiä sisällissotia vallasta. Armeija valitsi keisareita ja kukisti heitä mielensä mukaan. Keisareita oli tiettyinä jaksoina useita samalla kertaa ja heidän huomionsa keskittyi omaan turvallisuuden ja valta-aseman ylläpitämiseen, mutta ei valtakunnan yleiseen etuun. Tähän kytkeytyi antiikin tutkijan Adrian Goldsworthyn mukaan byrokratian jatkuva kasvu ja virkamiesten korruptio.3

Rooman valtakunnan tuhossa oli siis kysymyksessä ulkoisesti kompleksisuuden kasvu; yhteiskunnan rakenteet monimutkaistuivat siinä määrin, että niitä oli mahdotonta hallita. Tätä prosessia ruokki hallitsijoiden ja eliitin itserakkaus ja kunnianhimo, mihin mainion kasvualustan tarjosi byrokraattinen virkamieskorruptio. Täten edettiin laajuuden ja monimutkaisuuden kautta taantumaan.

Toiseksi esimerkiksi voimme ottaa Neuvostoliiton hajoamisen, jonka selitetään alkaneen edistyksellisen neuvostojohtaja Mihail Gorbatšovin uudistuspolitiikasta 1985. Gorbatšovin perestroika (uudelleenrakentaminen; taloudellisen järjestelmän uudistaminen) ja glasnost (julkisuus ja avoimuus) nähtiin yrityksinä korjata reaalisosialismia (käytännössä toteutunutta sosialismia itäblokin maissa) paremmin toimivaksi ja inhimillisemmäksi. Monet maan ongelmat kuitenkin pahenivat uudistuspolitiikan takia.4, 5

Yleisen historian mukaan Neuvostoliiton hajoamiseen johtaneet syyt olivat pääsääntöisesti maan sisäisiä, joista tärkeimmäksi viideksi syyksi nostetaan ideologia ja taloudellinen romahdus, ympäristöongelmat, kansallisuusriidat sekä moraaliset tekijät. Neuvostoliitto oli levittäytynyt kolmansiin maihin saakka, joten laajentuminen ja sotilaallinen tukitoiminta alkoivat rasittaa valtiontaloutta ylivoimaisesti. Kilpavarustelu lienee ollut yksi tärkeä tekijä tässä romahdusprosessissa.4, 5

Täysin ulkomaisesti ajatellen Neuvostoliiton hajoamiseen on sekoittunut useita piirteitä. Muiden muassa taantumista, jossa yhteiskunnan rakenteet kompleksisoituvat ja sen jälkeen yksinkertaistuvat. Hajautumista, jossa valtakeskittymien haurastuessa paikallisyhteisöjen itsehallinto kasvaa ja henkilökohtaiset vapaudet lisääntyvät. Tällöin voivat myös sosiaaliset säännöt sekä etiketti kokea arvovaltainflaation.

Mitkä ovat sivilisaation rappeutumiset todelliset syyt

Yhteiskuntien ja laajemmin imperiumien romahdukset muistuttavat jossakin määrin kirkkojen henkistä rappeutumista sekä tuhoa, joskaan yhteiskunnan perikato ei aina tapahdu samanaikaisesti kuin kulloisenkin yhteiskunnan kirkon rappeutuminen. Sivilisaation henkinen ja aineellinen elämä on täysin riippuvainen yhteydestä kaiken olevaisen synnyttäjään ja ylläpitäjään eli äärettömään Jumalaan. Emanuel Swedenborg (1688–1772), joka oli kuuluisa ruotsalainen tiedemies, luonnontutkija ja teologi, kirjoitti muiden muassa maailman historiassa olleista neljästä aidosta Kirkosta, joista kukin oli jakautunut neljään erilaiseen jaksoon, joita Sanassa kuvataan Sanoilla aamu, päivä, ilta ja yö. Aamu tarkoittaa jaksoa, jolloin Jumalallinen Ilmoitus annetaan; päivällä tarkoitetaan kirkon laajentumista opetuksen ansiosta; ilta kuvaa kirkon alkavaa rappeutumista eli Jumaluuden vastustamista; yö merkitsee viimeistä tuomiota eli kirkon lopullista tuhoa. Viimeisellä tuomiolla ei tarkoiteta tuomiota, joka näkyisi konkreettisesti luonnon maailmassa, vaan sillä tarkoitetaan tuomiota henkisessä maailmassa: henkisessä tilassa Jumala erottaa hyvät pahoista, ja luo uuden taivaan hyvistä sekä ohjaa pahat henki-ihmiset helvettiin. Seuraavaksi Herra luo uuden taivaan avulla maan päälle Uuden Kirkon, kirjoittaa Swedenborg. Vaikka käsittelemme tässä Kirkkoja vain instrumentaalisesti, on hyvä huomata, että näitä kirkkoja voidaan kutsua nimillä ”muinaisin eli Aatamin kirkko”, ”muinainen eli Nooan kirkko”, ”israelilainen eli Israelin kirkko” ja ”kristillinen kirkko”. Kaikki nämä kirkot ovat läpikäyneet neljä eri vaihetta ja lopuksi tuhoutuneet ihmisten 6  itsekkyyteen. 6

Valtiossa oleva kirkko tuhoutuu ensin ja sen jälkeen asteittain rappeutuu muu yhteiskunta. Kirkot ja lahkot tuhoutuvat täysin silloin henkisesti, kun niillä ei ole enää mitään yhteyttä Jumalaan. Tällöin kirkot eivät enää ota vastaan mitään sellaista sanomaa, joka on aidosti Jumalallista ilmoitusta. Tämän tuhoutumisen myötä raunioituu muu yhteiskunta, ja ihmiset ja organisaatiot tulevat entistä itsekkäimmiksi ja kunnianhimoisemmiksi. Siten moraalittomuus ja korruptio pääsevät kukoistamaan. Oikeastaan tällä alamäellä ei ole loppua, ja se voi jatkua niin pitkään, että ihmiskunta muuttuu kirjaimellisesti eläinkunnaksi; tällöin ja ehkä jälleen, ihmiskunnasta on rappeutunut apinakunta.

Juuri yllä mainitut henkisen rappeutumisen syyt aiheuttivat myös Rooman valtakunnan tuhon, vaikka ne syyn ja seurauksen lainalaisuuksien mukaan näkyivät valtion ja yhteiskunnan rakenteiden rappeutuvina muutoksina. Länsi Rooma siis tuhoutui. Kristityksi kääntyneen Konstantinus Suuren perustamasta Konstantinopolista tuli Itä-Rooman pääkaupunki. Vuonna 395 Rooman valtakunta jaettiin Itä- ja Länsi-Roomaan. Itä-Roomaa kutsuttiin Bysantiksi ja se vahvistui, mutta Länsi-Rooma rapistui.

Neuvostoliitto oli tuhoutunut jo sen perustamisestaan alkaen, sillä se ideologia pohjautui ateismille. Korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juurikaan venäläisiä, vaan enemmistön muodostivat juutalaiset, joista useat oli muuttaneet nimensä venäläisiksi. Venäläiset eivät siis nousseet tsaaria vastaan, vaan vallankaappaus vuonna 1917 tapahtui muiden toimesta.7

Esitämme vielä muutaman täsmennyksen Neuvostoliiton tuhoutumiseen, tai paremminkin sen lakkauttamiseen liittyen.

Juutalainen eliitti ja siihen kytkeytyneet valtarakenteet olivat käyttäneet hajota ja hallitse taktiikkaa: maailma oli jaettuna tunnettuihin poliittisiin pääleireihin; sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Oikein sovellettuna sosialismista on löydettävissä parhaina piirteinä lähimmäisenrakkautta, sillä siinä yleinen etu asetetaan yksilön riisto-oikeuden edelle. Täten sosialismi olisi parhaimmista puolistaan soveltunut osittain aidon kristinuskon kumppaniksi eikä ateismin. Tällaista liittoa voitaisiin kutsua taivaalliseksi avioliitoksi. Riistoon ja laillistettuun ryöstöön perustuvan uusliberalistisen kapitalismi, joka laittaa yksilön tavoitteet yleisen edun edelle, parina olisi tietysti ateismi, jolloin toteutuisi eräänlainen helvetillinen avioliitto. Edellä mainitulla soveltavalla sosialismilla ei tarkoita Marxin teorioihin pohjautuvaa sosialismia ja eikä siten edesmenneen Neuvostoliiton sosialismia.

Yhdysvaltoja18 ja  Neuvostoliittoa17 hallitsi jo tuolloin samaa hengenheimolaisuutta oleva juutalainen eliitti. Neuvostoliiton lakkauttaminen vuonna 1991 oli mainitun eliitin19 ja sen valtarakenteiden hyvin suunniteltu sekä hallittu aikaansaannos. Neuvostoliittoa ei enää silloin tarvittu globaalissa poliittisessa näytelmässä, ja siten suoritettiin teatterimainen vallankumous.

Nykyisen sivilisaation perikato

Maailman eliitin toimesta eurooppalaiset ja Yhdysvaltojen yhteiskunta järjestykset on päätetty tuhota. Valtiot järjestelmänä halutaan myös eliminoida. Tässä suhteessa nykyinen globaali politiikka muistuttaa kommunismin viimeisintä vaihetta eli valtion pois kuolettamista, jota piti edeltää sosialismin välivaihe eli ”proletariaatin diktatuuri”.

Valtioiden tuhoaminen pyritään toteuttamaan ensin avioliittoinstituutioiden perikadolla. Tämähän on jo hyvässä vauhdissa, avioliitolla ei enää havaita olevan mitään arvoa nykyisessä maailmassa.

Avioliiton tuhoamisen menetelmiä:

Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien on katsottu vaativan sitä, että ihmiset saavat solmia avioliiton oman seksuaalisen suuntautumisensa ehdoilla.8

Ihmisiä suorastaan manipuloidaan siihen uskomukseen, että avioliittokäsityksen muutos sukupuolineutraaliksi ei johtaisikaan huomattaviin muutoksiin yhteiskunnassa. Joskaan väite ei pidä paikkaansa, sillä avioliittolain muutos on kuitenkin johtamassa muutokseen myös äitiys- ja isyyslaissa ja sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa. Tämä ”kehitys” johtaa aikanaan entistä liberaalisempaan ja ilman häveliäisyyttä olevaan seksuaalisuuteen sekä sukupuolielämään, missä pimeät hedonistiset voimat viettelevät suurimman osan yhteiskuntaa eläinpopulaation tasolle suhteessa moraaliin, siveyteen, eettisiin arvoihin ja viisauteen. Kuitenkin looginen kyky ajatella näillä ihmisillä voi säilyä pitkään.

Peruskoulut, muut oppilaitokset ja valhe- eli valtamedia

Peruskoulujen ja muiden oppilaitosten, kuten valtavirtaisen tiedonvälityksen kautta välittyvä nykyinen seksuaalikasvatus on täysin hämärtänyt todellisuudentajun siitä, mitä sisältyy avioliittoon ja seksuaalisuuteen. Suomalaisten lapsien henkinen turmeleminen on täydessä vauhdissa. Tästä hyvänä esimerkkinä olkoon Suomalaisen alakoulun seksuaalikoulutuksen kirja, Hivpointin nuorisotyön Just wear itin, Seksiä on monenlaista -esite .9 Lapsien varttuneisuuden huomioiden kysymyksessä on monikulttuurisuuden ja perversioiden propagandistinen pakkosyöttö lapsille.

Juuri näitä yllä mainittuja arvoliberaaleja arvoja kannattavat monet eduskuntapuolueet, ennen muuta SDP, vasemmisto, vihreät ja kokoomus. Onko siis jo peruskoulukin politisoitunut?

Viihdemaailma; Hollywood

Mediakampanja aikuisten ja lasten seksuaalisuhteiden normalisoimiseksi on jo ollut käynnissä vuosikausia. Pedofilian ujuttaminen on aloitettu varovaisin askelin normalisoimalla ensin aikuisten ja teininuorten väliset seksuaalisuhteet eli pederastian, ja kun nämä ovat arkipäiväistyneet, siirrytään aikuisten ja lasten välisten seksuaalisuhteiden normalisointiin eli täydelliseen pedofiliaan. Tällainen normalisointimanipulaatio toteutetaan elokuvien, TV-sarjojen, dokumenttien ja lehtikirjoitusten kautta, joissa nämä suhteet esitetään sympaattisen myönteisesti ja huolettoman harmittomasti.10

Sivuhuomautuksena sanottakoon, että kirkkoinstituutiot ovat nykyisin niin kammottavia lohikäärmeiden pesäkkeitä, että niistä ei voi edes puhuakaan. Toisaalta ne palvelevat perkelettä ja yhtäältä ne eivät palvele mitään. Ovat siis myös penseitä.

Ihmiset syntyvät mies- ja naissukupuoleksi

Aikamme sukupuolisuuden oikeuksiin on sisällytetty myös tavoittelu normalisoida vastakkaisen sukupuolen jäljittely.

Yhdysvaltojen lastenlääkäriyhdistys kehottaa terveydenhuollon ja opetuksen ammattilaisia sekä lainsäätäjiä hylkäämään kaikki politiikat, jotka normalisoivat lapsiin kohdistuvia kirurgisia ja lääkehoitoja, jotka pyrkivät normalisoimaan vastakkaisen sukupuolen jäljittelyä. Tosiasiat – ei ideologia – määrittävät todellisuuden.

Niko Sillanpään käännös yhdysvaltalaisten lääkäreiden kannanotosta koskien lasten ja nuorten sukupuoli-identiteetin häiriöitä voi olla luettuna sivistävä kokemus aikamme seksuaalioikeuksien, vapauden ja kasvatuksen kannattajille.

Ihmisen sukupuoli on objektiivinen, biologinen ja binäärinen (kaksijakoinen) ominaisuus: ”XY” on miehen ja ”XX” on naisen geneettinen määrittäjä; Ne eivät ole sairauden merkkejä. Sääntönä ihminen syntyy miehenä tai naisena eli ihmisen sukupuoli on luonteeltaan kaksijakoinen. Tästä syystä lajimme pystyy lisääntymään, joka on kukoistuksemme edellytys. Tämä periaate on itsestään selvä. Erittäin harvinaiset sukupuolen kehityshäiriöt (disorder of sex development, DSD, ”interseksuaalisuus”), kuten testikulaarinen feminisaatio (tietyn tyyppinen sukupuolikehityksen häiriö) ja synnynnäinen lisämunuaishyperplasia, ovat lääketieteen tuntemia poikkeamia tästä ja sellaisina tunnistettuja sairauden tiloja. Näitä tiloja potevat henkilöt eivät siten muodosta kolmatta sukupuolta.11

Käännös kokonaisuudessaan on luettavissa täällä: Sukupuolta ei voi sensuroida12

Yllä mainitut degeneraatiot yhdistettynä negatiiviseen globalisaatioon ja väestön massiiviseen ”pakolaistulvaan” poliittisen Lähi-idän alueelta, murtaa suomalaisten ja muiden Unionin maiden henkisen ja materiaalisen selkärangan. Kehitys kohti eläinkuntaa on silloin alkanut.

Kulttuuriseen ja sosiaaliseen elämään keskittyneen antropologian ”valistuksen” sekä materialistisen tieteen ja itsekkyyden aikakaudella länsimaiset ihmiset ovat luopuneet naiselle arvokkaimmista velvoitteista, kuten lasten synnyttäminen. Vikaa on miehissäkin, sillä he eivät halua kantaa vastuuta perheestä. Tästä johtuen läntinen sivilisaation täydelliseen romahtamiseen vaikuttaa myös heikko syntyvyys.

Toisaalta he, jotka jalostavat sielunsa Jumalan avulla jatkavat tätä läntistä sivilisaatiota. Siis on kaksi käyrää graafisena esityksenä: laskeva tuhon käyrä ja nouseva uuden elämän kaari.

Tästä sielun eli ihmisen jalostumisesta puhumme hiukan alempana.

Sivilisaation nousu

Pelastuksena on aidon aviorakkauden palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa

Jokainen älykäs ihminen tunnustaa sen tavanomaisen totuuden, jonka mukaan kaikilla asioilla on suhde hyvään ja toteen.13 Tietyt filosofit, kuten esimerkiksi Platon, Swedenborg ja Descartes ovat jo satoja, ja jopa muutamat tuhansia vuosia sitten tienneet, että myös ajatukset ovat olijoita, joita voidaan käsitellä henkisinä subjekteina, ja että näillä ajatusolioilla on formaattinen struktuuri, jotka muodostuvat joko toden ja hyvän, tai vastaavasta väärän ja pahan liitosta. Juuri edellä mainittu oli Descartesin teoreettisena perustana, hänen määritellessään metodisia rakenteita, joilla voidaan ilmaista eri luonnontieteen asioita. Tämä edellä mainittu esitettiin siksi, että avioliiton henkisen alkuperä paljastuisi kirkkaana. Muodostuuhan avioliitto myös toden ja hyvän liitosta. Toisaalta helvetillinen avioliitto muodostuu, kuten nykyisin yleensä toteutuukin pahan ja väärän liitosta, jossa voi vallita tietyn tyyppinen helvetillinen ”rakkaus”.

Jumalasta lähtevät hyvä ja tosi yhdistyneinä. Siksi kaikella on suhde hyvään ja toteen. Nykyisin ihmiset vain kääntävät hyvän ja toden liiton väärän ja pahan yhdistymiseksi. Aivan samoin kuin vastaavaisuutena edelliselle ajatellen, kuinka keväällä kosteus ja auringon lämpö saa luonnon versomaan, ja toisaalta sama aurinko aiheuttaa elottoman sianruhon mädäntymisen.13

Koska on ollut puhetta Jumalasta tulevasta toden ja hyvän liiton alkuperästä, täytyy myös lyhyesti perustella Jumalan olemassaolo, sillä yleensä aistillisena ja materialistisena aikakautenamme nämä asiat ovat pimennossa.

Koska mitään ei voi syntyä tyhjästä, oli avaruus ennen kaiken alkua absoluuttisen autio. Tarvittiin siis Jumaluuden virtaus, joka sai materian muodon (esim. alkuräjähdys) saapuessaan henkisen maailman henkisestä tilasta, sinne, jota kutsumme maailmankaikkeudeksi. Siten universumi aurinkokuntineen on muodostunut Jumalan kuvaksi, josta atomi on mikrokuva.

Kaksi asiaa, jotka lähtevät Herrasta ovat rakkaus ja viisaus, sillä nämä ovat Hän ja Hänestä. Rakkaudesta lähteviä nimetään hyvyyksiksi sekä viisaudesta saapuvia totuuksiksi. Näitä molempia voi olla lajeittain lukemattomia.13

Todellinen aviorakkaus kumpuaa siten hyvyyden ja totuuden avioliitosta, ja tämä liitto on Herrasta. Tällainen liitto on Herrasta, jos aviopari on yhdistynyt Herraan.

Tiivistäen sanottakoon, että kussakin luodussa objektissa on hyvyyden ja totuuden liitto, joka toteutuakseen edellyttää molemminpuolisuutta. Tämä tarkoittaa hyvyyden totuutta ja totuuden hyvyyttä. Täten totuus hyvyydestä on maskuliinisuuden perusta sekä hyvyys totuudesta rakentuvat feminiinisyyden pohjalle.13

Ihminen nimittäin elää fyysisen kuolemansa jälkeen ihmisenä säilyttäen sukupuolensa, sillä ihminen ei ole mies tai nainen ainoastaan ruumiinsa puolesta, vaan myös henkensä tai sielunsa puolesta.

Huomionarvoista on, että taivaallisessa avioliitossa ei kumpikaan puoliso ole hallitsevassa asemassa, koska siinä vaimon tahto yhdistyy miehen ymmärrykseen ja miehen ymmärrys vaimon tahtoon. Tätä tarkoittavat herran Sanat:

”Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi … Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako” (Matt. 19: 5, 6).

Miksi tätä perversioiden ja henkisen mädännäisyyden täyteistä antia pursuaa nykyisin seksuaalivalistuksen, viihdemaailman ja valtamedian kautta? Tähän on syynä se, että helvetit, ennen muuta syvimmät helvetit vihaavat armottomasti juuri sitä, mikä vähänkin muistuttaa avioliittoa:14 se halutaan tuhota. Toisaalta aikamme vihervasemmistolaiset piirit ja arvoliberalistit, jotka ovat menettäneet täysin järkensä, haluavat vallankumousta tuhoamalla perinteisiä instituutioita.

Emme tarvitse muuta tutkimusta paljastamaan aikakautemme henkisen tason, kuin sen suhtautumisen avioliittoon ja sukupuolielämään. Tämä suhtautuminen paljastaa kunkin aikakauden henkisälyllisen tason. Nykyisin vilkaisu viihdemaailmaan, valtamediaan, koulu- ja kasvatusmaailmaan paljasta aukottomasti sen, että saastaiset henget riehuvat vapaina.

Pelastuminen on kaikkien käsillä

Pelastuksen avain on Emanuel Swedenborgin kautta saatu Taivaallinen Oppi, joka avaa Jumalan Sanan eli Raamatun sisäiset merkitykset. Tämä tarkoittaa sielun jalostumista eli uudestisyntymisen prosessia, jossa tärkeimpänä on kaksi asiaa; Jumalan Pyhän Kolminaisuuden käsittäminen seuraavasti: Isä on Jumalan sisäinen Jumaluus kuten sielu ihmisessä; Poika on Jumalan Kirkastettu Ruumis, joka syntyi ajallisesti ja palasi ajattomaan toisin sanoen Jumalan äärettömyyteen; Pyhä Henki on tästä Jumalallisesta Ihmisestä eli Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta lähtevä Jumalallinen Vaikutus. Jumala on siten samanlainen kuin ihminen eli Jumal-Ihminen, jossa Isä on sielu, Poika ruumis ja Pyhä Henki Isästä Pojan kautta lähtevä vaikutus eli toiminta. Jumalan olemuksen kuvaus on Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa kohdat 13-16.15

Kymmenen Käskyä on Raamatun eli Jumalan Sanan tärkein asia. Sen tähden lain taulut oli sijoitettu arkin sisälle. Jumala on myös itse kirjoittanut taulut sormellaan, joten ne ovat Pyhyyksien Pyhyys. Muut Jumalan Sanan osat tulivat profeettojen kautta saneluna. Jokainen ihminen pystyy elämään Kymmenen Käskyn mukaista elämää, kun vain yrittää, se on täysin mahdollista. Käsitys, jonka mukaan ihminen ei pysty täyttämään lakia on väärä, sillä siihen pystyy jokainen kun vain pyytää voimaa Herralta Jeesukselta Kristukselta. Käskyt tulee ymmärtää siten kuin Uuden Jerusalemin oppi ne esittää.16 Ilman Jumalaa ihminen ei pysty täyttämään muuta kuin pahan ja väärän mittaansa.

Lopuksi

Koska aito aviorakkaus on taivaan perusrakkauksia, juontaa se juurensa hyvyyden ja totuuden sekä Jumalan ja taivaan välisestä liitosta, eli se on koko ihmiskunnan pelastus. Aviorakkauteen liittyvät totuudet tulevat paljastamaan kaikki sionistien17 salakavalat pyrkimykset kansojen kustannuksella.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Tainter, Joseph A. (1988). The Coolapse of Comlex Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; Tainter, Joseph A. (2000).Problem Solving: Complexity, History, Sustainability. Population and Environment.
 2. EMFscientist.org. (2015). International EMF Scientist Appeal. Saatavina: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
 3. Goldsworthy, Adrian (2009). Rooman valtakunnan tuho. Suom. Simo Liikanen. Ajatus Kirjat Gummerus Kustannus Oy
 4. Iivonen, Jyrki (1992). ”Neuvostoliittoa ei enää ole”, Mitä Missä Milloin 1993, s. 160-164. Helsinki: Otava.
 5. Hentilä, Seppo (1991). ”Sosialismi kaatui perestroikaan”, Mitä Missä Milloin 1992, s. 166-169. Helsinki: Otava.
 6. Emanuel, Swedenborg, Arcana Caelestia osat 1-12 ja Apocalypsis Revelata osat 1- 2. Saatavina: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm; http://runeberg.org/revelata/2/  
 7. Wilton, Robet (suomennos 2000). Romanovien viimeiset päivät. Tabernaculum Dei ry.
 8. Hämeen Sanomat (1.3.2017). Saatavina: https://www.hameensanomat.fi/paakirjoitukset/avioliittolaki-tulee-tanaan-tasa-arvon-aikaan-181729/
 9. IL (29.5.2018). https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201805292200977876
 10. Mainwaring, Doug (2017) ”Amid sex scandals, Hollywood releases gay ’romance’ that normalizes man-boy sex”, Life Site News11. 2017.
 11. Crooks, Robert & Baur, Karla (2014) Our Sexuality. Twelth Edition. Wadsworth.
 12. Jukka Hankamäki. Saatavina: https://jukkahankamaki.blogspot.com/2017/12/sukupuolta-ei-voi-sensuroida.html
 13. Swedenborg, Emanuel (suom. 2011). Aviorakkaus. Nova Hierosolyma ry, oy Nord print Ab Helsinki.
 14. Swedenborg, Emanuel (1997). Arcana caelestia, osa 6; nrot 4837; 4868. Published The Swedborg Society.
 15. Emanuel, Swedenborg, Arcana Caelestia (osa: 8860-8912).Saatavina: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm;
 16. http://novahierosolyma.fi/7–LUKU.php#_Toc237066108

  17. http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf

18. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

19. Mäkinen, Tapani (2003). Suuri maa, pitkä kvartaali. Sitra. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf

20. http://juhamolari.blogspot.se/2011/01/venajalla-oikeus-ratkaisi-ei- raha.html

37 kommenttia

 1. ”Valtiossa kirkko tuhoutuu ensin ja sen jälkeen asteittain rappeutuu muu yhteiskunta. Kirkot ja lahkot tuhoutuvat täysin silloin henkisesti, kun niillä ei ole enää mitään yhteyttä Jumalaan. Tällöin kirkot eivät enää ota vastaan mitään sellaista sanomaa, joka on aidosti Jumalallista ilmoitusta. Tämän tuhoutumisen myötä raunioituu muu yhteiskunta, ja ihmiset ja organisaatiot tulevat entistä itsekkäimmiksi ja kunnianhimoisemmiksi. Siten moraalittomuus ja korruptio pääsevät kukoistamaan. Oikeastaan tällä alamäellä ei ole loppua, ja se voi jatkua niin pitkään, että ihmiskunta muuttuu kirjaimellisesti eläinkunnaksi.”

  Tuo selittää läntisen kulttuurin koko ajan etenevän perikadon. Ja Venäjän menestyksen.
  Juutalaisuus (Kabbala. Talmud, Toora) rabbeineen on luonut itse oman jumalansa joka on Raha. Sitä se yrittää nyt levittää sionismin voimin ympäri maailmaa ja hallita sen avulla ja tuhota kristinuskon. Läntinen kulttuuri on jo sen vallassa ja siksi perikatoon tuomittu.

  ”Judeo-Christian” is an oxymoron. The talmudic Judaism which exists today appeared after and in direct opposition to Christianity. Its goal is global supremacy and the destruction of the Christian faith, so combining both together in a single word is an extremely deceptive ploy to manufacture a proximity between the two which has never existed.
  The West’s Rejection of God Will End in Misery and Terror – Solzhenitsyn’s Prophetic 1983 Warning
  ”… The West’s own historical evolution has been such that today it too is experiencing a drying up of religious consciousness…. the tide of secularism that, from the late Middle Ages onward, has progressively inundated the West.
  This gradual sapping of strength from within is a threat to faith that is perhaps even more dangerous than any attempt to assault religion violently from without.”
  https://russia-insider.com/en/politics/wests-rejection-god-will-end-misery-and-terror-solzhenitsyns-prophetic-1983-warning/ri23136

  Miksi Putinin uskonnollinen vakaumus on todellista? vaikka läntinen valta- ja propagandamedia yrittää sen kieltää
  Why Putin’s Christian Faith Is Most Likely Authentic
  ”Normally he goes to obscure, rural churches to spend the holidays, wishing to avoid the cameras and distractions of the major cities.”
  https://barnesreview.org/putins-orthodox-faith/

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Teot puhuvat sen puolesta että Putinin uskonnollinen vakaumus on todellista vaikka sionistien valta- ja propagandamedia yrittää sen kieltää.
   Uskon yhteys Kristukseen synnyttää Hengen hedelmiä, kun taas erossa hänestä ilmenevät lihan teot (Gal. 5:16-23).
   Lihan teot paistavat liiankin vahvoina Trumpin, anglosionistien ja Talmud-kansan puuhista; pelkkää sotaa ja ryöstämistä mutta Putin rakentaa rauhaa ja tukee perheitä ja tervettä seksuaalimoraalia mikä on kulttuurin terveenä pysymisen perusehtoja.
   ———
   Tämä ei sovi talmudisteille, joilla on ’oma rabbien raamattunsa’, joka mitätöi Jeesuksen opin mutta kristitylle se on hyvin ylevää luettavaa:
   Kun Israel ’laillistui juutalaiseksi’ se hylkäsi Paavalin ristin teologian ja valitsi Talmudin opin.
   Paavalin julistuksen ydintä ovat ns. ristin teologia (1 Kor. 2) j…
   Kristukseen uskovat elävät kohtalonyhteydessä Herraansa, he ovat Kristuksessa (2 Kor. 4:14, Gal. 2:19, Fil. 3:21).
   Pelastus on jo nyt todellisuutta, lopullista täyttymystä kuitenkin vielä odotetaan (Room. 8:22,26).
   Tässä on uskon lepo ja jännitys. Kristukseen uskoville on annettu ”maistiaisiksi” tulevasta kirkkaudesta Hengen pantti, arraboon (etumaksu, täydellinen hinta maksetaan perillä, ja Jumala on se, joka maksaa velallisille! Room. 8:16, Ef. 1:13-14 ym. ).
   Pyhitys ilmenee ”samalla kertaa vanhurskas ja syntinen”-linjalla: itsessään Kristukseen uskovat ovat vielä syntisiä, mutta Kristuksessa he ovat täysin vanhurskaita, sillä ”Kristus on meidän pyhityksemme” (1 Kor. 1:30, Room. 7-8, Gal. 5:17 ym. ).
   Lain tehtävä on ennen kaikkea tutkaimen tavoin ”kurittaa” meitä Kristuksen yhteyteen (Gal. 3:23-24).
   Samalla se on kuin peili, josta näemme todelliset kasvomme (Room. 3:19-20).
   Kristukseen uskova ei palvele Jumalaa orjan tavoin pelossa, ei palkollisen tavoin palkan toivossa vaan lapsen tavoin iloisin ja vapain sydämin (Gal. 4:3-7, 5:1-4).
   Uskon yhteys Kristukseen synnyttää Hengen hedelmiä, kun taas erossa hänestä ilmenevät lihan teot (Gal. 5:16-23).
   https://www.sley.fi/luennot/Raamattu/UT/UTn_yleisluennot/Room1-16JTH.htm

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 2. Sisältäpäin hajoitetaan suuretkin imperiumit, siksi juuri USA tavoitellessaan maailmanherruutta vehkeilee kaiken näköisiä värivallnkumouksia ja sisäisiä konflikteja suvereenien valtioiden sisälle saadakseen tekosyyn sekaantua tekaisemassaan ”maailmanpoliisin” roolissa ”ihmisoikeuksia puolustamaan” esim. Libya, Syyria, Ukraina, Venetzuela, ym. …

  Neuvostoliiton hajoaminen kumpuaa myös sisältäpäin joiden syntyjen syyt suurimmalta osiltaan ovat lännen ”tuontitavaraa” , kun Mihail Gorbatshov ei halunnut vastustaa lännen harjoittamaa hybridisotaa ja Neuvostoliitto suostui valtaviin yksipuolisiin myönnytyksiin luottaen NATOn lupauksiin on Venäjä nyt pakko tilanteessa jossa ei enään pelkkiin puheisiin luoteta.
  Helmikuun vallankumous maaliskuussa 1917 oli saman suunnan puuhastelijoiden käsialaa kuin Neuvostoliitonkin hajoituksessa, elikkä onnistuivat kaksi kertaa 1900 luvulla. Kannattaa lukea Igor Panarin kirja: Гибриъная вайна: теория ипрактика.

  Venäjällä on onneksi Putin ja Venäjänkansa joka on aina puolustaneet Äiti Venäjää, mutta surkeassa asemassa on oma Isänmaamme Suomi jonka kohta 40vuoden myyräntyö epäisänmaallisten kansanpettureiden toimesta on saattanut vasallin asemaan ja NATOn tulevaksi sotatantereeksi.
  Maamme ja kansamme on häpäisty kun päättävissä elimissä huseeraa homot jossa viroissa täytyisi olla täyspäisiä ihmisiä, sillä jos ”muhinoi” samaa sukupuolta olevan kanssa niin ei varmasti ole kaikki kunnossa korvien välissä.

  Plusääni(36)Miinusääni(0)
  1. Neuvostoliitto hajotettiin sen johtajien toimesta hallitusti. Se yksityistettiin muutamalle oligarkille, joiden renki myös Putin on tai itse yksi heistä. Hänen sukujuurensahan viittaavat pikemminkin siihen, että hän ei olisikaan ortdoksi tai edes venäläinen. Uskokin siis pikemminkin yhteinen näiden oligarkkien kanssa. Pelkkä marionetti, kuten kko NL oli

   Plusääni(7)Miinusääni(30)
   1. Putin: Nämä asiat muistan lapsuudestani. Ehkä nämä artikkelit avartavat näkökulmaasi.
    These are the words that I remember from my childhood.
    ’Life Is Such a Simple, Yet Cruel Thing’ By Vladimir Putin – Family Memories of WW2
    President Putin pens recollection of his family’s experience during the Leningrad siege

    https://russia-insider.com/en/history/life-such-simple-yet-cruel-thing-vladimir-putin-family-memories-ww2/ri6661

    Classic Putin: ’To Forgive The Terrorists Is Up To God, But To Send Them To Him Is Up To Me’
    Enough said.
    https://russia-insider.com/en/politics/classic-putin-forgive-terrorists-god-send-them-him-me/ri11258

    Putin Bored by Netanyahu’s Bible Stories, Invites Israeli PM to Join Real World
    Netanyahu’s Sore Loser Summit with Putin in Moscow did not go quite as planned
    Here’s Netanyahu, tissue in hand, telling Putin some Bible stories:

    Thank you for your congratulations on the upcoming Purim holiday. In ancient Persia, an attempt was made to destroy the Jewish people 2,500 years ago, and it failed. This is what this holiday celebrates. Today, ancient Persia’s successor, Iran, continues attempts to destroy the Jewish state.

    Putin’s reply:
    Putin noted that those events had taken place “in the fifth century BC,” added that “we now live in a different world” and suggested discussing the actual up-to-date problems in the region.
    https://russia-insider.com/en/politics/putin-bored-netanyahus-bible-stories-invites-israeli-pm-join-real-world/ri19160

    Plusääni(4)Miinusääni(3)
   2. Juutalaisten kasvattama ja paapoma Putin, jonka lapsuudenystävät ovat juutalaisia oligarkkeja ja ystävyys on kestänyt kaikki vuodet. Putin vainoaa kansallismielisiä ja ryöstää kaiken bisneksen mafialle. Putinilla erittäin läheiset suhteet Chabad-Lubavicheihin. ymm. ym. Putinin isoiaä oli Leninin kokki. Putin ihailee Stalinia ja Neuvostoliittoa. Putin sääti holokaustin epäilyn rikolliseksi ja myös kaiken virallisen historian epäilyn. Puna-armeijaa on ylsitettävä ja sen rikoksista vaiettava. Stalinin rikoksia tutkinutjärjestö kiellettiin ja sen arkistot kaapattiin. Lista on loputon. Sinulla on vain valheellinen valeopposition lehdistö

    Plusääni(9)Miinusääni(25)
    1. Putin joutuu elämään sen tosiasian alla että NL oli sionistien miehittämä ja edelleen maassa juutalaisoligarkit omaavat paljon valtaa.
     Ei heidän kanssaan ole viisasta haastaa riitaa vaan tehdä yhteistyötä joka tuottaa ajan kanssa parhaan tuloksen Venäjälle.
     Sinulla sensijaan näyttää olevan riitaa haastava ja perättömiä ’heittoja’ esittävä tyyli. Ehkä sinua ei totuuden etsiminen edes kiinnosta?
     Onhan Lännen valtamedia tulvillaan Putinia solvaavia kirjoituksia ja ehkä ne ovat sinun lempiruokaasi. Totuutta ne eivät kerro.
     Putin nauttii varsin suurta arvostusta maailmalla, ehkä suurempaa kuin kukaan muu.
     Perehdy asioihin ja oleta vähemmän.

     Plusääni(18)Miinusääni(2)
     1. Mikä näissä ei ole oikein? Putin on itse ylistänyt juutalaisia naapureitaan, jotka paapoivat häntä lapsena. Hän on myös avoimesti kertonut ystävyydestään judokaveriensa oligarkkien kanssa. Miten ykipäänsä voit tietää, että hän olisi salaa jokin kapinallinen? Kuinka ihmeessä oligarkit olisivat valinneet epäluotettavan henkilön maan johtoon?

      Plusääni(5)Miinusääni(11)
     2. Epäluotettavan? Millä tavalla? Eikö koko maailman ja o-arkkien etukin ole pitemmän päälle että maata johtaa viisas mies joka haluaa rauhaa eikä tue sionistien maailmanvaltaa. Ja mies joka pitää huolta omasta kansastaan.
      Kun/jos ww3 syttyy niin o-arkitkin siinä ovat häviäjiä.

      Plusääni(15)Miinusääni(3)
     3. Tuossa uskotaan että Messias saapuu idästä Jerusalemiin mutta se on suuruudenhullun Talmud-rabbin spekulointia. Ei hänellä voi olla siitä mitään varmaa tietoa.
      Lännen kulttuurin sionistit ovat jo tuhonneet kuten linkin artikkelissa todetaan, se on totta ja USA on pian kokonaan sionistien hallussa oleva sotakone joka moukaroi maailmaa sionistien haluamalla tavalla..

      Venäjällä kehitys kulkee sotahulluja sionisteja vastustavaan suuntaan kun lukee RI-sivustoa ja asiaan perehtyneitä.
      Jos sionistit tuon ww3 aloittavat niin voivat tuhota itsensä.

      Mikään ei oikein selvästi todista että Putin tukisi sionismien suuruudenhullua Nwo-hanketta. Uskon enemmän siihen että hän ajaa vain Venäjän kansan etua ja säilymistä suvereenina. Amerikkalainen Venäjän historian prof. Moss uskoo että politiikka on Putinille sydämen eikä vain vallankäytön asia.
      http://historynewsnetwork.org/article/158989

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
 3. MV-lehti: ”VAALIKONE VAIETTU TOTUUS -Lukijan jättimäinen tutkielma!

  Julkaistu 09.04.2019 09:49
  ”Poikani tietäisitpä kuinka vähällä järjellä maailmaa hallitaan”…

  Lukija joka on kerännyt tämän aineiston kirjoittaa:

  Laitan oheen tiedoston, johon olen kerännyt otteita Iltalehden bloggareille lähetetyistä kommenteista. Jos katsotte hyödylliseksi, voisitteko kenties sijoittaa tiedoston palvelimelle. Ei tarvita linkkiä sinne mistään päin, idea on, että kun henkilö käyttää Googlea ja laittaa hakusanaksi ”vaalikone”, tiedosto löytyy sitä kautta.

  Pitkähän se tiedosto on, mutta siinä on monenlaista asiaa, jota lehdet eivät kovin kärkkäästi tuo esiin.

  Omaa julkisuuta en kaipaa. Haluan tehdä jotain Suomen hyväksi…”

  https://mvlehti.net/2019/04/09/vaalikone-vaiettu-totuus-lukijan-jattimainen-tutkielma/

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 4. Hyvä artikkeli, kiitos. Nykyään reaalimaailman kannalta relevantti hengenravinto pitää käydä hakemassa sivustolta, jonka korruptoitunut eliitti on aikeissa kieltää. Näin kai käy totuudenpuhujille ja niille, jotka ottavat ajatuksen Korkeamman Hengen järjestyksen ohjauksesta politiikassa todesta. Tähän järjestykseen ei kuulu minkäänlainen korruptio eikä heikompien hyväksikäyttö tai alistaminen.
  Tämän surkean nykyvaltiomuodon eli edustuksellisen demokratian ja pankkivelalla pakko-ohjastetun Orjalan tapaus alkaa olla tässä suhteessa loppuun käsitelty. Vain Pyhän Hengen tuoreella kosketuksella ohjatulla teokratialla on mahdollisuus muodostaa kestävä valtiojärjestelmä eli ”Jumalan Kaupunki”, De Civitate Dei.

  Vaikka todellinen Jumalan Kaupunki tai Valtio sijaitsee Taivaissa, ei pidä halveksua pyrkimyksiä yrittää saavuttaa Jumalan Kaupungin ”näköiskuvaa” maan päällä. Eräät yritykset ovat lähestulkoon onnistuneet. Ihmisluonnon korruptio astuu kuitenkin kuvaan hyvin nopeasti.

  Vanhassa Testamentissa on kuvattu tästä eräs esimerkki. Korruptiosta seurasi heprealaisille suuri rangaistus, usein vihollisjoukon tuhoisa hyökkäys. Suurin rangaistus eli kansan pakkosiirtolaisuus oli seurausta laiminlyödyista sapatti- ja riemuvuosista (3. Moos 25:10), jolloin maan ja kansankin oli määrä antaa levätä ja elvyttää suhdettaan Jumalaan. Riemuvuosina eli joka 50. vuosi kaikki maat oli määrä palauttaa alkuperäisille omistajilleen ja antaa velat anteeksi. Iso rangaistus seurasi siitä, että maata ja työvoimaa oli ryöstöviljelty ja yhteiskunnan tasapaino oli järkkynyt ja varallisuus siirtynyt liian harvojen käsiin.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Toivottavasti suomalaiset älyävät äänestää Brysselin korruptoimien maanpetturien sijaan sellaiset henkilöt vallankahvaan, jotka tarvittaessa ottavat Bulgariasta ja Unkarista mallia:

  ”Bulgaria on valmis lähettämään 3 000 sotilasta rajalle torjumaan laittomia siirtolaisia”,
  https://www.kansalainen.fi/bulgaria-on-valmis-lahettamaan-3-000-sotilasta-rajalle-torjumaan-laittomia-siirtolaisia/

  ”Unkarin raja-aita torjuu laittomat siirtolaiset ”äärimmäisen tehokkaasti””,

  Unkarin raja-aita torjuu laittomat siirtolaiset ”äärimmäisen tehokkaasti”

  Brysselin korruptoimat maanpetturit toteuttavat EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelman mukaista eurooppalaisten valkoista kansanmurhaa:

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ”New Norm””,
  https://www.breitbart.com/europe/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

  ”Suomen tuhoamisohjelma”, https://magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Juha Ahvio ja Tapio Puolimatka, Suomen kaksi kärkiasiantuntijaa ja tohtoria keskustelevat arvoista. Tästä aiheesta on vaikeaa Suomesta löytää enää tämän parempaa asiantuntemusta ja osaamista. Erittäin tärkeä keskustelu juuri nyt vaalien alla.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Ahvio puhui hyvää asiaa kuten P-matkakin mutta miksei hän lainkaan tuonut esille mistä kaikki tämä länsimaiden mädätys johtuu. Miksei Ahvio uus-liberalismia kritisoidessaan nostanut esiin kulttuurimarxismia ja sen juutalaisia edustajia?
   Sionistit jäivät myös rauhaan vaikka ovatkin keskeinen voima vapaamuurareiden ohella kulttuurimme tuhoamisessa.
   Jäin miettimään onko Ahviokin pohjimmiltaan maamme kristittyjen tavoin ’Israel first’ miehiä jota Israelin sionistien tekemä palestiinalaisten kansanmurha ei kiinnosta? Surullista jos niin on. Kaukana oikeasta kristillisyydestä.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Ei Ahvio tuo esille sitä, mistä todellisuudessä länsimaiden mädätys johtuu, sillä hän on nykyiseen Israeliin ystävällisiä suhteita edistävä toimija.

    https://www.patmosplus.fi/radio-ohjelmat/episodi?episode=14757

    Toisin sanoen hän on kuten muutkin yleensä Suomen ”kristityt” Israel first -ihmisiä.

    Tuossa jäljempänä mainitsin, että toivottavasti nämä kaverit törmäävät ”Emppuun”, mutta Ahvion kannalta se taitaisi olla toivotonta. P-matka on neutraalimpi ja ehkä siten vastaanottavaisempi.

    Plusääni(12)Miinusääni(0)
  2. Ateistinen ja materialistinen maailman käsitys on luonnut utopian, jolloin ihminen pitää itseään ”jumalana”. Tätä utopistista ideologiaa vahvistaa nykyisin valtiovalta, missä prosessissa yhdistyvät kaikki valtapuolueet vasemmalta oikeaan, arvoliberalistiseksi sopaksi. Harvinaisen terveitä ja järkeviä käsityksiä näillä haastateltavilla, toivotaan, että he törmäävät ”Empun” (Swedenborg) kautta tulleeseen uskonnon filosofiseen ilmoitukseen.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
   1. Ks. myös ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”, http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

    Frankfurt-kommunistien mädätystekniikoihin perustuvaa kulttuurimarxistista saastaahan suoltaa koko viherkommunisti-toimittajajien dominoima valtaVALEmedia, erityisesti Yle ja EU-diktatuurin/Uuden maailmanjärjestyksen tyrannian agendaa ajava Brysselin Pravda, takapirunaan Bilderberg-globalisti Antti Herlin.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Kummpa te lapsukaiset edes ymmärtäisitte mitä on Kommunismi idelokialtaan ja puhumattakaan Marksismista!
     Teidän suunpieksennästänne näkee / kuulee ettei ole käytännön elämän tuomaa kokemusta jonka pohjalta kyseiset Idelokiat on pakkosynnytetty, vaan olette syntyneet ”kevyenleivän syöjiksi” valmiiksi materiaaliksi kapitaalin aivopesumuokkaamoihin.

     Plusääni(23)Miinusääni(0)
 7. https://www.dcclothesline.com/2019/04/09/michigan-government-to-create-thought-criminal-database-to-flag-those-who-contradict-all-official-lies/

  ”Michigan government to create “thought criminal” database to flag those who contradict all official lies

  (Natural News) Michigan Attorney General Dana Nessel – who, for all intents and purposes, looks suspiciously like a transgender – has decided to launch a full-scale crusade against the First Amendment.
  According to reports, Nessel is planning to create a “hate crime unit” as part of Michigan’s government, the purpose of which won’t necessarily be to prosecute “hate crimes” – which aren’t a real thing anyway, by the way – but to actually police the speech and thoughts of Michigan residents to make sure they align with official government ideology.
  By creating a database of people who think for themselves, Nessel is on record as stating that she plans to keep an all-seeing-eye on people who commit “thought violations” – which aren’t real crimes, according to the United States Constitution.

  “It is important to understand that these are not convicted criminals or people who[m] the state has reason to believe have committed or are planning to commit a crime,” writes Jay Lorenz for FashTheNation.com about the people Nessel is planning to target with her unconstitutional “hate crime unit.”
  “The new database is specifically designed to target law-abiding Americans,” he adds.
  Nessel plans to partner with the corrupt, anti-white Southern Poverty Law Center to boot-stamp all free speech and thought in Michigan
  During a recent public announcement, Nessel admitted that she’s planning to partner with the shamed and disgraced Southern Poverty Law Center (SPLC), an anti-white hate group posing as an “anti-hate” group, to compile her “thought criminal” database.

  It’s important to remember that most of the groups on the SPLC’s “hate group” list are merely associations of people who believe in things like traditional marriage between one man and one woman, for instance, as well as groups comprised of people with white skin who simply celebrate their ethnic heritage.
  “The SPLC list is simply a list of people with whom the SPLC disagrees,” Lorenz further writes. “The government will investigate citizens based not on their actions, but what their political opinions are.”
  For more related news about the anti-white “political correctness” that’s sweeping the nation via corrupt Leftist politics, be sure to check out PoliticalCorrectness.news.

  Michigan’s “thought criminals” will almost certainly be all white, as targeting politically incorrect Muslims, Jews, and LGBTers would be considered “intolerant” and “hateful”
  If you put the pieces of this deceptive puzzle together, it quickly becomes clear that Nessel’s goal isn’t to stamp out “hate,” but rather to perpetuate it – and specifically to perpetuate hate and intolerance against white people.
  At the end of the day, targeting free speech and the First Amendment by couching it as “hate,” simply because it contradicts the politically-correct narratives of our day, is the epitome of authoritarianism. And because the types of free speech being targeted include that made by people on the SPLC’s anti-white “hate group” list, well, it doesn’t take a rocket scientist to see where all of this is headed.
  Even mainstream politicians like Elizabeth “Pocahontas” Warren are indicating that they’re on-board with this anti-white agenda, having recently tweeted about what she describes as “the threat of white nationalism,” and how, under her presidency – God forbid – “my Justice Department would go after white nationalists with full prosecution.”

  “The list consists of thousands of people, many of whom have views that are totally mainstream outside of the hyper-liberal echo chamber of government and (((elite society))),” Lorenz concludes in his assessment of the situation.
  “In addition to that, the state reserves the right to add anyone it wishes to the list. Criticism of Israel, race realism, pro-White activism, and many other forms of expression could land you on the list. Any public political expression from a White person that is not explicitly globohomo in nature could land him on the list.”
  Sources for this article include:
  FashTheNation.com
  DetroitNews.com
  NaturalNews.com

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Varsinkin seuraava on painava peruste äänestää Brysselin korruptoimat maanpetturit pois eduskunnasta:

  ”Seuraava maahanmuuttaja-aalto tulee jo kesällä?

  Saksan sisäisen tiedustelupalvelun pois potkittu johtaja Maassen arvelee, että Eurooppaa kohtaa samanlainen maahanmuuttajien aalto kuin 2015. Silloinkin tulija-aalto oli ajoitettu EU-vaalien jälkeen. Maassen sai potkut, kun ei suostunut vahvistamaan Merkelin joitakin valheelliseksi osoittautuneita väitteitä.

  Maassenin mukaan ovet Eurooppaan on jätetty täysin auki. Ilmeisesti tahallaan kuten tehtiin 2015. Tulijavirran torjunta julistetaan ilmeisesti nyt mahdottomaksi EU:n tekemällä siirtolaissopimuksella eli GCM-sopimuksella. Sitä ei ole esim. Suomessa vahvistettu eduskunnassa, mutta EU väittää sen sitovan jäsenmaita. Noin asiaa tullaan Suomessa varmaankin selittämään, samalla lailla kuin kuulimme sekavia ja harhaanjohtavia lausahduksia siitä pitikö Suomen ottaa vastaan Ruotsista tulleet turvapaikanhakijat.

  EU sitoutuu ottamaan esim. miljoona-pari miljoonaa siirtolaista (jotka käytännössä ovat samaa porukkaa kuin Eurooppaan tuli 2015, mutta nyt eri nimikkeellä). Heidät EU sitten jakaa jäsenmaihin…”,
  Koko artikkeli: https://oikeamedia.com/o1-105100

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. KANSATTOMAN ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen sisäministeri Mykkäsen alainen POLPO seuraa sivusta ”parempaa väkivaltaa” harjoittavaa äärivasemmistolaisjoukkoa ja verorahoitteinen

  ”YLE VÄIKENEE ÄÄRIVASEMMISTON OSUUDESTA HELSINGIN NARINKKATORIN VAALITILAISUUKSIEN JOUKKOVÄKIVALTAAN

  Helsingin Narinkkatorilla loukattiin eilen perjantaina törkeästi vaalirauhaa, kun Suomi Kansa Ensin -puolueen (SKE) puhujien kimppuun käytiin monta kertaa viranomaisten ollessa väkivallalle täysin välinpitämättömiä. Tavoilleen uskollisena Yle vääristelee tästä vaalien törkeiḿmästä väkivallasta ja horisee sen sijaan toisaalla arkkipiispa Tapio Luoman suulla vaaleissa esiintyvästä ”vihapuheesta”.

  Yle uutisessa Eduskuntavaaliehdokkaan kimppuun käytiin keskellä Helsinkiä – poliisi turvasi tilannetta Narinkkatorilla väkivaltaan syyllistyneitä ei edes nimetä äärivasemmistolaisiksi. Muutoinkin hyökkäyset kuitataan ohimennen jutun toisen puolen muistuttaessa Suldaan Said Ahmedin väittämästä päällekarkauksesta ja SKE:n puheenjohtaja Marco de Wittiin kohdistuneesta ajatusrikostutkinnasta. Uutisessa huomio halutaankin kiinnittää muuhun kuin suoraan poliittiseen väkivaltaan, ehkäpä siksi, että aggression takana olivat Hyvien asioiden™ puolella olevat ohjelmoidut äärivasemmistolaiset NPC-zombit.

  Intersektionaaliselta sekasotkulta näyttäneen väkivaltalauman johtajat koostuivat pääasiassa vanhemmista pirinistien näköisistä lommoposkista ja kasvonsa peittäneistä anarkomarkoista. Yksi pääöykkereistä näytti puolestaan olevan tatuoitu kommunistihomo-skinhead…”,

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/04/yle-vaikenee-aarivasemmiston-osuudesta.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 10. Zionist Versus Jew
  I am still under periodic attack from those that continue to claim that the problem in our world is not the fault of the JEWS but just a select few of these tribe members called ”Zionists”….. They continue to claim that I should not blame the entire tribe but just that radical part of Judaism….

  When I first became ”Jew wise” some 30+ years ago, I honestly thought that the entire tribe could not be doing all of the damage to our world and that it was indeed just a small faction that was responsible… But after years of research, and actually sitting down to read their most ”holy” books, both the Torah and the Talmud, I have learned that the entire ”tribe” is absolutely rotten to the core…. How else could you describe a group that promotes the sickness that they are superior to everyone else as well as promoting evils such as pedophilia and human sacrifices?

  I got an email just the other day from John Kaminski which contained his latest article and I definitely want to share that article here with my own readers… This one is entitled ”Zionist vrs Jew” and is a must read by everyone… It definitely answers the questions about whether the entire ’tribe” are to blame for all of the evils of this planet, or just that small faction called ”Zionism”…. Here is that article and I have further thoughts and comments to follow:

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Aina kun näitä lukee herää kysymys: voiko tämä olla totta? Voiko tämä eliitti todella olla tällä tasolla, siis mielisairasta?
   Makow kuitenkin on oppinut juutalainen kristitty, Ph.D., joka avoimesti uskoo kristinuskon sanomaan. Voisiko hän kirjoittaa perättömiä heimostaan?
   https://www.henrymakow.com/2019/05/kappy-death-of-a-great-soul.html

   Sinulle ’perseelleen menee mutta menköön’: sanot ’Here is that article and I have further thoughts and comments to follow:’
   Missä artikkeli josta puhut? Kiinnostaisi lukea se.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 11. Vaikka seuraavassa oleva artikkeli on julkaistu n. 11 vuotta sitten, niin se kuvaa edelleen hyvin valtamedian rappiotilaa Suomessa:

  ”Helsingin Sanomien johtama mediakontrolli Suomessa”,
  http://eaglesflysingly.blogspot.com/2008/05/helsingin-sanomien-johtama.html

  Globalisti Aatos Bilderberg-Erkon lehden takapiruna on korvannut globalisti Antti Bilderberg-Herlin. Lehden agendassa tärkeimpänä on EU-diktatuurin/NWO-tyrannian asian edistäminen. Siihen kuuluu mm. taukoamaton kulttuurimarxistisen mädätyspropagandan suoltaminen – ja tietysti suomalaisen kansallisvaltiomme tuhoaminen Bilderberg-agendan sekä Kalergi-suunnitelman mukaisesti rajoittamattomalla kehitysmaalaisten, ennenkaikkea afrikkalaisten elintasopakolaisten maahantunkeutuja-invaasiolla, mm. ”monikulttuurin” edistämisen varjolla.

  Tuore esimerkki lehden räikeästä mädätyspropagandasta: muutamia päiviä sitten lehti julkaisi koko aukeaman pituisen, hyvin POSITIIVISSÄVYISEN artikkelin espoolaisrouvasta, joka on ryhtynyt ammattihuoraksi miehensä suostumuksella – tällainen omalta osaltaan sopii hyvin epävakauttamaan yhteiskuntaa hävittämällä sitä koossapitävä perinteinen perheistituutio. Siten helpottuu kommunistisen NWO-diktatuurin pystyttäminen: ”kaaoksen kautta järjestykseen”! Otaksuttavasti monen todellisen kristityn mieleen tulee eräässä paksussa kirjassa mainitut tapaukset Sodoma ja Gomorra!

  Koko valtaVALEmediamme, varsinkin Brysselin Pravdan ja Ylen toimituskuntaa dominoivat viherpunikkitoimittajat saavat olla antaumuksellisesti todellisessa ”kutsumustyössään”: mädättämässä Suomea yhtenä askeleena kommunistisen NWO-diktatuurin pystyttämiseksi – vaikka heistä kaikki tuskin tietävät, mitä tarkoitusta ennenkaikkea tämä heidän ”liberalismin” nimissä suoltamansa mädätysaivopesu palvelee.

  Ks. myös ”Neuvostorahoilla tuotettiin vasemmistolainen toimittajakunta Suomeenkin”, https://vapaasana.net/2011/08/28/neuvostorahoilla-tuotettiin-vasemmistolainen-toimittajakunta-suomeenkin/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat